Sunteți pe pagina 1din 35

S.C.ELECTROPUTERE S.A.

DIVIZIA TRANSFORMATOARE

CARTE TEHNIC{
TRANSFORMATOR TRIFAZAT DE PUTERE
TTUS-ONAN 25 MVA 110/22 kV

AN DE FABRICA|IE
SERIE DE FABRICA|IE

2010
142898

FABRICANT

ELECTROPUTERE -DIVIZIA
TRANSFORMATOARE
ADRESA : Calea Bucure]ti no. 80,
Craiova, cod 200515
ROM~NIA
TELEFON : 0040-0251 438100; 438200; 438300; 438400
FAX : 0040-0251 439450;
E-mail: electroputere@electroputere.ro

PRACTICI RECOMANDATE
ELECTROPUTERE
recomand[ luarea @n considerare a urm[torilor factori la
instalarea transformatoarelor de putere :
- @nainte de a instala transformatorul, asigura\i-v[ c[ personalul a fost instruit prin
citirea ]i @n\elegerea documentelor care apar\in transformatorului.
- prevenirea defect[rii transformatorului prin @ncadrarea @n limitele de func\ionare
specificate @n documentele ce @nso\esc trafo la livrare ]i @n etichetele cu valorile nominale.
- s[ nu se modifice sau s[ se @nlocuiasc[ o parte component[ a transformatorului f[r[
a consulta @n primul r`nd fabrica constructoare.
- utilizarea dac[ ]i c`nd este cazul, numai a pieselor de schimb corespunz[toare,
similare cu cele existente, numai cu autoriza\ia fabricantului.

PREVENIRE , AVERTIZARE , ATEN|IE


__________________________PREVENIRE____________________________________
O PREVENIRE furnizeaz[ informa\ii care , dac[ nu sunt luate @n considerare, pot
provoca accidentarea grav[ a lucr[torilor.
_________________________________________________________________________________

__________________________AVERTIZARE__________________________________
O AVERTIZARE furnizeaz[ informa\ii care, dac[ nu sunt luate @n considerare,
pot provoca defectarea echipamentului electric.
_________________________________________________________________________________

____________________________ATEN|IE_____________________________________
O ATEN|IE furnizeaz[ informa\ii suplimentare pentru ducerea la @ndeplinire a
lucr[rilor descrise.
_________________________________________________________________________________

CUPRINS
Pagina:
I. TRANSPORT, AMBALAJ }I MANIPULARE

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


1. GENERALIT{|I
2. MONTAJUL TRAFO }I ACCESORII
3. UMPLEREA CU ULEI
4. PUNEREA #N FUNC|IUNE

5
5
5
7
8

III. EXPLOATAREA }I #NTRE|INEREA TRANSFORMATOARELOR


}I A ULEIULUI DE TRANSFORMATOR
10
IV. CARACTERISTICI TEHNICE
1. GENERALIT{|I
2. DATE TEHNICE
3. DIMENSIUNI }I MASE
4. LICHIDUL IZOLANT
5. CONDI|II PRIVIND FIABILITATEA }I
MENTENABILITATEA

13
13
13
14
14
14

V. DESCRIEREA GENERAL{ A CONSTRUC|IEI


1. DESCRIEREA TRAFO }I ACCESORII
1.1. Miezul magnetic
1.2. Schela
1.3. #nf[]ur[rile
1.4. Cuva ]i capacul
1.5. Izolatorii
1.6. Comutatorul de reglaj sub sarcin[
1.7. Conservatorul
1.8. Filtrul de aer
1.9. Alte accesorii
2. CIRCUITE AUXILIARE CIRCUITE
SECUNDARE DE PROTEC|IE,
SEMNALIZARE }I M{SUR{

15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16

VI. BULETINE DE #NCERC{RI

19

VII. DOCUMEN|IA TRANSFORMATORULUI ( LISTA DE


DESENE }I PROSPECTE )

20

VIII. PLAN DE MONTAJ }I VERIFICARI IN


STA|IA ELECTRIC{
3

17

21

_______________________________________________________
I. TRANSPORT, AMBALAJ, MANIPULARE
Pentru @nscrierea @n gabaritul c[ilor ferate, de pe transformator se demonteaz[ o serie
de piese ]i accesorii care se transport[ separat de coletul principal al transformatorului.
Piesele care se demonteaz[ ]i felul @n care se ambaleaz[ este ar[tat @n listele de ambalaj.
Pe timpul transportului contactele releului Buchholz ]i releului de protec\ie a
comutatorului sunt blocate pentru a se feri de deterior[ri. Piesele componente ce au fost
demontate c`t ]i @ntregul ansamblu de accesorii sunt cuprinse @n documentele @nso\itoare de
transport .
Locurile de asamblare a radiatoarelor ]i a racordurilor ce se expediaz[ separat sunt
prev[zute cu flan]e oarbe sau legate @n polietilen[ ]i trebuie men\inute astfel p`n[ la
montajul acestora pe transformator.
Transformatorul se expediaz[ umplut cu ulei p`n[ la aproximativ 150 mm sub capac ]i
pern[ de azot pentru ca uleiul s[ aib[ posibilitatea de dilatare @n func\ie de varia\ia de
temperatur[.
Toate robinetele ]i bu]oanele sunt blocate @nainte de expedierea din fabrica
produc[toare.
Pentru manipularea transformatorului el este prev[zut cu supor\i pentru cricuri,
c[rucioare, urechi de trac\iune ]i dornuri de ridicare conform desenului de ansamblu montaj.
C[rucioarele sunt rabatabile pentru a permite deplasarea transformatorului at`t
transversal, c`t ]i longitudinal.

________________________AVERTIZARE________________________________
Manipularea este permis[ numai personalului calificat @n acest sens.
La manipulare trebuie evitate ]ocurile care produc deform[ri ]i eventuale fisuri ale
sudurilor.
__________________________________________________________________________

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


__________________________________________________________________________

1. GENERALIT{|I
Montajul transformatorului se face @n func\ie de posibilit[\ile existente @n sta\ia de
montare. #n general se pot prezenta dou[ situa\ii :
- c`nd sta\ia dispune de o macara de capacitate corespunz[toare. #n acest caz trafo
fiind a]ezat pe linia de rulare este montat complet ]i apoi prin tractare este adus pe locul de
func\ionare;
- c`nd montajul se execut[ chiar pe locul unde va func\iona transformatorul. #n acest
caz, pentru montaj se folose]te o macara mobil[.

2. MONTAJUL TRAFO }I ACCESORII


____________________________AVERTIZARE________________________________
Lua\i toate m[surile de siguran\[ necesare cu privire la transport, ridicarea
p[r\ilor grele ]i lucrul din pozi\ii aflate la @n[l\ime.
__________________________________________________________________________
Pentru ambele situa\ii descrise la cap.1 ]i cu referire la pozi\iile din ansamblul general
montaj desen T0-86696.V00.DI, ordinea de montaj este urm[toarea :
a) CORPUL PRINCIPAL
Se descarc[ corpul principal al trafo de pe platforma de transport. La desc[rcarea de pe
platforma de transport se vor folosi traverse de l[\ime min. 200 mm ]i vor fi a]ezate
transversal fa\[ de transformator pe axa c[rucioarelor. Acest lucru este necesar deoarece @n
aceast[ zon[ sunt sudate pe fundul cuvei nervuri din tabl[ @ndoit[. Suprafa\a de contact a
traverselor cu fundul transformatorului se va unge cu vaselin[ pentru mic]orarea frec[rii.
b) C{RUCIORUL
Montarea casetelor c[rucior, se face cu ajutorul supor\ilor de ridicare pe cricuri, \in`nd
cont de a]ezarea ro\ii pe calea de rulare, respectiv desene T4.79807.V00 ]i T4.79582.V00
ata]ate. Se verific[ dac[ ung[toarele montate pe axele ro\ilor, au vaselin[. Se str`nge
capacul ung[torului pres`nd vaselina @ntre ax ]i roat[ pentru a se evita ruginirea ]i griparea
ro\ii. Se introduc casetele ro\ilor @n loca]urile prev[zute la c[rucior ]i apoi se str`ng
]uruburile de fixare.
c) AMPLASARE PE FUNDA|IE
Se amplaseaz[ transformatorul @n locul definitiv conform proiectului.
d) #NCLINARE TRAFO
Se asigur[ o @nclinare a transformatorului cu cca.2 o spre cap[tul la care se monteaz[
releul Buchholz prin introducerea @ntre placa de sprijin c[rucior a trafo ]i placa c[rucior, a
unei pl[cu\e cu grosimea corespunz[toare realiz[rii @nclin[rii cerute.
_________________________________________________________________________________________

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


__________________________________________________________________________
e) BLOCARE TRAFO PE }INE
Se asigur[ fixarea ]i blocarea transformatorului pe ]in[, @mpotriva vibra\iilor care pot
ap[rea @n diverse situa\ii inclusiv @mpotriva deplas[rii la seism cu ajutorul pieselor de blocare
poz.55.
f) MONTARE CONSERVATOR
Montarea conservatorului de ulei trafo, poz.16 Se prinde conservatorul de urechile de
ridicare ]i ridic`ndu-se cu macaraua , se a]eaz[ pe supor\ii conservatorului, poz.49, ca @n
desenul de montaj ata]at. Conservatorul de ulei pentru comutatorul de reglaj sub sarcin[
este un compartiment separat al conservatorului trafo.Se verific[ func\ionarea releelor de
protec\ie, releul Buchholz-poz.21 ]i releu protec\ie comutator, ]i se monteaz[ racordurile
dintre conservator ]i transformator, respectiv comutatorul de reglaj.
- f1) Montarea racordurilor dintre conservator ]i transformator.
Racordul cuprinde: releul Buchholz cu 2 flotoare, poz.21, clape\ii de racord, poz.4
precum ]i \evile de racord.
Se monteaz[ releul Buchholz @ntre racordul conservator ]i racordul releu-cuv[, cu
sensul corect cu s[geata spre conservator, se face leg[tura racordului la flan]ele respective
de la conservator ]i cuv[.
Se monteaz[ filtrul de aer,poz. 35, pe racordul filtrului de aer, pentru compartimentul
transformator din conservator.
- f2) Montarea racordurilor spre comutator.
Se deblocheaz[ contactele releului de protec\ie comutator (blocate pe timpul
transportului), se monteaz[ releul la partea de sus a comutatorului ca @n detaliul din
ansamblul montaj.
Se monteaz[ racordul comutator conservator spre compartimentul comutatorului din
conservatorul de ulei.
Se monteaz[ filtrul de aer, poz.36 pe racordul filtrului de la compartimentul
comutatorului din conservatorul de ulei.

__________________________ATEN|IE______________________________
La toate racordurile se va acorda o aten\ie deosebit[ montajului etan].
__________________________________________________________________________
g) MONTAREA IZOLATORILOR IT
Montarea izolatorilor de IT este cuprins[ @n instruc\iunile de montaj emise de fabrica
furnizoare.

__________________________ATEN|IE______________________________
Pe borna izolatorului de IT, pe faza "B",se afl[ montat trafo de curent pentru
termocopie.

_______________________________________________________________
Dup[ executarea montajului trebuie f[cute urm[toarele opera\ii:
- se face aerisirea izolatorilor prin bu]oanele de aerisire dup[ umplerea cu ulei.
_________________________________________________________________________________________

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


__________________________________________________________________________
- se mai str`ng @nc[ o dat[ garniturile izolatorilor.
- se cur[\[ impurit[\ile depuse de agen\ii fizici externi cu de]euri de bumbac @mbibate
@n lichid diluant.

__________________________ATEN|IE______________________________
Pe borna izolatorului de JT, pe faza "b",se afl[ montat trafo de curent pentru
termocopie.

_______________________________________________________________
.

__________________________ATEN|IE______________________________
Pentru buna func\ionare a izolatorilor, ace]tia necesit[ @ntre\inere ]i revizie
periodic[ care constau @n:
- cur[\area periodic[ a suprafe\elor exterioare, cu de]euri de bumbac
- se elimin[ periodic aerul ce se colecteaz[ @n timp la bu]onul de aerisire.
- verificarea garniturilor de etan]are ]i str`ngerea, eventual @nlocuirea lor unde este
cazul.
______________________________________________________________
h) MONTAREA RADIATOARELOR
Montarea radiatoarelor de r[cire se va face la ]tu\urile prev[zute pe cuv[, @n
conformitate cu desenul de ansamblu montaj . Procedura const[ @n :
- se demonteaz[ flan]ele oarbe ]i garniturile de la radiatoare ]i clape\ii de la ]tu\urile
de pe cuv[ pe timpul transportului.
- se racordeaz[ radiatoarele la ]tu\urile de pe cuv[ prin intermediul clape\ilor de sus ]i
de jos conform ansamblului montaj.

3.UMPLEREA (COMPLETAREA) CU ULEI


- Se verific[ calit[\ile dielectrice ale uleiului din cuv[ ]i din containerele de transport.
- Se deschid bu]oanele de aerisire la radiatoare ]i izolatorii trafo.
- Se @nchid robine\ii spre conservatorul de ulei (trafo ]i comutator,inclusiv robinetul de
umplere conservator)
- Se racordeaz[ pompa de vid la robinetul de filtrare Dn50, de la partea de sus a
cuvei.(poz.11)
- Se conecteaz[ instala\ia de pompare a uleiului la robinetul de filtrare sau de golire
Dn50, de la partea inferioar[ a cuvei (poz.38).
- Se deschid robine\ii de la sistemul de r[cire ;
- Se realizeaz[ vidul max. 300 torri ]i se @ncepe umplerea de la partea de jos.
- Se @nchid bu]oanele de aerisire la care deja se scurge ulei @n afar[.
- Clape\ii de jos ]i sus ai radiatoarelor sunt deschi]i ]i se continu[ umplerea cu ulei
pan[ la partea superioar[ a cuvei.
- Se deconecteaz[ pompa de vid ]i se @nchide robinetul de filtrare Dn50 (de sus).

_________________________________________________________________________________________

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


_________________________________________________________________________
- Se deschid robine\ii spre conservatorul de ulei ]i cel de pe racordul de egalizare
comutator cuv[ ]i se pompeaz[ ulei @n continuare p`n[ ce uleiul urc[ @n conservatorul de
ulei p`n[ la nivelul maxim corespunz[tor temperaturii ambiante.
- Se face aerisirea pe la releul Buchholz, respectiv pe la robinetul de sifonaj al
comutatorului (dup[ terminarea umplerii), dac[ este cazul.
- Se elimin[ eventualele pungi de aer r[mase @n izolatoare, releu Buchholz ]i se
regleaz[ cantitatea de ulei @n func\ie de temperatura uleiului.
- Se face preg[tirea pentru efectuarea m[sur[torilor @n vederea punerii sub tensiune

__________________________ATEN|IE______________________________
Robinetul de pe racordul de egalizare cuva-comutator va fi deschis pe tot
parcursul umplerii cu ulei pentru egalizarea presiunilor. Acest racord se va \ine de
asemenea deschis pe durata transportului trafo.
Pe timpul func\ion[rii transformatorului acesta trebuie s[ fie @nchis pentru a nu
permite uleiului din comutator s[ vin[ @n contact cu uleiul din cuv[.
Dup[ terminarea umplerii cu ulei, trebuie ca transformatorul s[ stea @n repaus
timp de 24 ore ]i s[ se controleze eventualele locuri neetan]e.Eliminarea aerului se
repet[ dup[ 24 ore de la introducerea @n cuv[ a ultimei cantit[\i de ulei, c`nd se
verific[ @n plus izolatorii ]i radiatoarele.
De asemenea trebuie ca uleiul @n conservator s[ r[m`n[ la nivelul
corespunz[tor temperaturii ambiante.

_______________________________________________________________
__________________________ATEN|IE______________________________
Toate opera\iile de montaj ale corpului principal ]i accesoriilor precum ]i
umplerea ]i completare cu ulei a transformatorului, trebuie s[ se efectueze pe timp
frumos ]i uscat, la o temperatur[ a aerului de min 5OC. Recomandabil[ fiind
temperatura aerului de 10OC.
__________________________________________________________________________

4. PUNEREA #N FUNC|IUNE
#nainte de punerea sub tensiune se vor verifica:
- pozi\ia corect[ a comutatorului pe treapta dorit[.
- raportul de transformare.
- determinarea rezisten\elor de izola\ie ale @nf[]ur[rilor.
- rezisten\ele ohmice ale @nf[]ur[rilor.
- determinarea rigidit[\ii dielectrice ]i a tg la uleiul transformatorului.
- circuitele aparaturii de semnalizare de pe transformator: indicatoare magnetice de
nivel ulei, termometre de ulei ]i @nf[]urare, releu Buchholz, releu protec\ie comutator.
- protec\iile transformatorului: care, @nainte de punerea sub tensiune, vor fi reglate la
valorile minime ]i pentru ac\ionare instantanee, dup[ care, dup[ proba de func\ionare de 72
de ore @n gol, reglajul protec\iilor va fi ref[cut la valori de ac\ionare ]i temporiz[ri
corespunz[toare regimului de func\ionare de lung[ durat[.Tensiunea se aplic[ cresc`nd

_________________________________________________________________________________________

II. MONTAJUL TRANSFORMATORULUI


__________________________________________________________________________
progresiv,]i dac[ transformatorul se comport[ normal, poate fi @nc[rcat,@n mod progresiv @n
decurs de c`teva ore.

__________________AVERTIZARE_____________________________
Dac[ se efectueaz[ o scurt[ inspec\ie a p[r\ii active , ]i nu a fost posibil[ o
umezire a bobinajului dup[ rea]ezarea acestuia, trebuie ca cel pu\in 12 ore s[ se fac[
vacuum p`n[ la max.300 torri @nainte ca uleiul s[ fie reintrodus @n cuv[.
__________________________________________________________________________

______________________PREVENIRE_______________________________
La punerea @n func\iune a transformatorului personalul lucr[tor trebuie s[
aib[ cuno]tiin\e @n domeniu ]i s[ cunoasc[ instruc\iunile de punere @n func\iune
ata]ate @n cuprinsul c[r\ii tehnice .
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

III. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA


TRANSFORMATOARELOR SI A ULEIULUI
DE TRANSFORMATOR
___________________________________________________________________________________________________

1. GENERALIT{|I
#n general, transformatorul nu cere o @ntre\inere special[ dar este necesar s[ fie @n
permanen\[ supravegheat ]i verificat.Se recomand[ verificarea periodic[ a transformatorului .

2. TRANSFORMATORUL ESTE DEJA #N FUNC|IUNE


Verific[ri zilnice / s[pt[m`nale
Ca o regul[ general[, echipa de @ntre\inere a unei sta\ii de transformare, efectueaz[
verific[ri zilnice, la acelea]i ore, la toate aparatele aflate @n func\iune,@n sta\ia respectiv[.
Urm[toarele trebuie s[ fie notate pe timpul verific[rilor:
- nivelele de ulei @n conservator;
- temperatura uleiului ar[tat[ de indicatorul de temperatur[;
- temperatura @nf[]ur[rii ar[tat[ de indictaorul de temperatur[ al @nf[]ur[rii;
- func\ionarea comutatorului de reglaj;
- func\ionarea corect[ a ventilatoarelor de r[cire.
Verific[ri lunare
- se verific[ starea silicagelului din filtrul cu silicagel. C`nd acesta este uscat, culoarea
lui este albastr[ ]i culoarea se deschide p`n[ devine roz, c`nd silicagelul a absorbit
umiditate. C`nd a ajuns @n aceast[ stare, acesta trebuie @nlocuit. C`nd se @nlocuie]te
silicagelul, uleiul din vasul filtrului de aer, trebuie de asemenea @nlocuit.
- verificarea vizual[ a nivelului de ulei ]i scurgerilor, dac[ exist[.
Verific[ri anuale ]i @ntre\inere
a) Uleiul izolant
Odat[ pe an, trebuie luate mostre de ulei pentru teste.#n plus, este necesar s[ se ia
probe de ulei pentru testare @n urm[toarele cazuri particulare:
- la un transformator nou, la 3 luni dup[ punerea @n func\iune;
- la sf`r]itul fiec[rei perioade de @ntrerupere a func\ion[rii transformatorului, @nainte de
repunerea @n func\iune;
- m[sur[rile care trebuie f[cute sunt:
M[surarea rigidit[\ii dielectrice;
M[surarea tang.

_______________________AVERTIZARE_____________________________
Dac[ rezultatele nu sunt satisf[c[toare,echipamentul de tratare a uleiului care
apar\ine substa\iei, va fi conectat[ la robinetul de filtrare plasat pe cuva
transformatorului ]i se va face tratarea ]i recircularea uleiului pentru @mbun[t[\irea
parametrilor verifica\i.
__________________________________________________________________________
b) se verific[ buna func\ionare a contactelor urm[toarelor aparate:
-indicatorul de temperatur[ a uleiului;
-indicatoarele de temperatur[ ale @nf[]ur[rilor;
-releul Buchholz;
_________________________________________________________________________________________

10

III. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA


TRANSFORMATOARELOR SI A ULEIULUI
DE TRANSFORMATOR
-aparatele din cofretul transformatorului.
c) starea por\elanului izolatorilor; se vor cur[\a de praf ]i murd[rie.
d) alte accesorii cum ar fi comutatorul de reglaj ]i ventilatoarele, sunt verificate @n
concordan\[ cu instruc\iunile lor proprii.
Verific[ri ]i @ntre\inere pe perioade lungi de timp
a) Rezisten\a de izola\ie @ntre @nf[]ur[ri ]i @ntre fiecare @nf[]urare ]i mas[, sunt
verificate la fiecare al 3-lea ]i al 4-lea an de func\ionare al transformatorului ]i valorile lor
trebuie s[ nu fie mai mici dec`t 70% din valoarea m[surat[ ]i ar[tat[ @n rapoartele de
@ncerc[ri, la ceea]i temperatur[.
b) Dac[ apar pete de rugin[ pe cuv[ sau pe alte p[r\i ale transformatorului aceasta
trebuie @ndep[rtat[ ]i trebuie ref[cut[ vopseaua pe zona respectiv[.
c) analiza gazelor dizolvate @n ulei ]i nivelul de aciditate al uleiului, la fiecare 3 ani.

3. TRANSFORMATORUL ESTE DEPOZITAT }I NU ESTE #N


FUNC|IUNE.
_____________________AVERTIZARE_______________________________
Pentru perioade lungi de timp, se recomand[ depozitarea transformatoarelor
numai @n spa\ii uscate ]i aerisite.
__________________________________________________________________________
#n intervalul a 30 de zile dup[ sosirea @n sta\ia de transformare, dar nu mai t`rziu de
45 de zile de la sosirea la locul de montaj, se umple transformatorul cu ulei ]i se depoziteaz[
corespunz[tor.
L[zile transportate cu accesoriile transformatorului, vor fi depozitate @n interioare sau
@n locuri acoperite, pentru a le feri de contactul direct cu agen\ii externi (intemperii
atmosferice, razele soarelui,etc.)
#n cazul depozit[rii pe perioade mai lungi de 6 luni, transformatorul va fi preg[tit pentru
depozitare astfel:
- se p[streaz[ curate suprafe\ele exterioare ]i izolatorii;
- se verific[ presiunea gazului dac[ o instala\ie de presiune a gazului este @nc[
conectat[;
- se p[streaz[ robine\ii de conectare @nchi]i;
- se verific[ filtrul cu silicagel la cel pu\in o lun[: culoarea silicagelului trebuie s[ fie
albastr[, altfel se @nlocuie]te silicagelul; de asemenea nivelul de ulei din vasul filtrului;
- se verific[ nivelul de ulei din transformator odat[ pe lun[; @n cazul sc[derilor de nivel,
se inspecteaz[ cuva pentru eventuale scurgeri.
- se verific[ starea cofretelor de pe transformator @n special @nainte ]i dup[ perioadele
reci;

_________________________________________________________________________________________

11

III. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA


TRANSFORMATOARELOR SI A ULEIULUI DE
TRANSFORMATOR
___________________________________________________________________________________________________

- se verific[ odat[ pe an suprafe\ele vopsite exterioare, de posibile defecte de vopsire


sau zone corodate.#n cazul oric[ror nereguli, acestea se vor remedia c`t mai repede posibil,
sau se va contacta fabricantul.

_______________________AVERTIZARE_____________________________
Depozitarea l[zilor cu accesorii se va face @n spa\ii interioare, uscate ]i bine
aerisite.
__________________________________________________________________________

__________________________ATEN|IE______________________________
Nerespectarea instruc\iunilor de depozitare a transformatorului ]i accesoriilor
sale, care determin[ deteriorarea p[r\ilor componente, duce la ignorarea reclama\iilor,
dac[ acestea exist[,@n perioada de garan\ie .
__________________________________________________________________________

______________________PREVENIRE_______________________________
Se va acorda aten\ia cuvenit[ instruc\iunilor de exploatare de c[tre lucr[torii
sta\iei, @n principal lucrului la transformatorul pus sub tensiune.
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

12

IV. CARACTERISTICI TEHNICE


_______________________________________________________
1. GENERALIT{|I
Transformatorul de putere este de tip trifazat, cu dou[ @nf[]ur[ri din Cu, cu
circula\ie naturala a uleiului ]i aerului, cu reglajul tensiunii sub sarcin[ pe partea de IT, fiind
destinat a func\iona @n exterior @n re\elele de transport ]i distribu\ie a energiei electrice la
altitudinea de montaj p`n[ la 1000m deasupra nivelului m[rii ]i la o temperatur[ a mediului
ambiant de max. 40 oC
Construc\ia, probele, toleran\ele, recep\ia sunt conform IEC 60076.

2. DATE TEHNICE
- tip transformator :
TTUS-ONAN 25 MVA, 110/22 kV
- grupa de conexiuni
YN d11
- puterea nominal[
25 MVA
- tip de r[cire
ONAN
- tensiune nominal[ IT
110 kV
- tensiune nominal[ JT
22 kV
- frecven\a
50 Hz
- num[rul fazelor
3
- tipul de reglaj
sub sarcin[ pe IT
- domeniul de reglaj
9x 1,78 %
- supratemperaturi :
- la temperatur[ a mediului ambiant de max. 40 oC:
- @nf[]ur[ri
65 C
- ulei
60 C
-tensiunea de scurtcircuit la puterea ONAN,750C
]i raport nominal de transformare :
10,755 %
-pierderi la mers @n gol,raport nominal de transformare
]i frecven\a nominal[:
18 kW
0
- pierderi @n scurtcircuit la temperatura de 75 C,
raport nominal de transformare ]i putere nominal[
ONAN
118 kW
- curentul de mers @n gol la tensiunea nominal[
0,1 %
Nivele de izola\ie :
- impuls de tensiune de tr[znet: 110 kV - bornele de linie 550 kV vf.
22 kV
125 kV vf.
-tensiune indusa IT
185 kV ef.
- frecven\[ industrial[ la bornele de linie :110 kV
neutru IT
130 kV ef.
22 kV
50 kV ef.
- suprasarcini admisibile: conform
IEC 60076/7

13

IV. CARACTERISTICI TEHNICE


_______________________________________________________
3. DIMENSIUNI }I MASE
3.1. Dimensiunile totale ale transformatorului complet asamblat :
- lungime
5745+50 mm
- l[\ime
3660+50 mm
- @n[l\ime
4660+50 mm
- @n[l\ime de decuvare aprox.
9000 mm
3.2. Mase :
- masa uleiului
- masa de transport cu ulei
- masa total[

11000 kg
35000 kg
43000 kg

3.3. Finisare.
Suprafe\ele metalice ale transformatorului ]i accesoriile vor fi protejate
coroziunii cu vopsea tip RAL 9006,conform procedurii de vopsire anexate.

contra

4. LICHIDUL IZOLANT
Tipul lichidului izolant este ulei mineral electroizolant pentru transformatoare

5.CONDI|II PRIVIND FIABILITATEA }I


MENTENABILITATEA
Din punct de vedere constructiv transformatorul este un produs reparabil,
indicatorii de fiabilitate previzionali principali sunt:
- media timpului de bun[ func\ionare (MTBF )
70000 ore
- durata de via\[ (de utilizare standard)
30 ani
- disponibilitatea
99,95 %

___________________________ATEN|IE________________________________
Valorile men\ionate mai sus sunt date la nivel de proiectare, dar trebuie
certifica\i prin urm[rire a comport[rii transformatoarelor @n exploatare.
Valorile definitive ale indicatorilor de fiabilitate ai transformatorului se vor
calcula dup[ ob\inerea datelor furnizate de beneficiar.
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________
14

V. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI


_______________________________________________________
1. DESCRIEREA TRAFO }I ACCESORII
Vederea general[ a transformatorului este ar[tat[ @n desenul de ansamblu general montaj.

1.1 Miezul magnetic


Este executat din tabl[ laminat[ la rece , de grosime 0,27 mm, cu pierderi specifice
reduse. Tolele sunt izolate cu carlit, rezistent la c[ldur[. Coloanele ]i jugurile sunt ntre\esute
step-lap ]i se strng cu band[ poliglas. Miezul este prev[zut cu canale de r[cire
longitudinale pentru evacuarea c[ldurii produse de pierderile de mers n gol.

1.2 Schela
Schelele de str`ngere ale jugurilor inferior ]i superior, sunt din o\el @n construc\ie
sudat[.Ansamblul schel[-miez este prev[zut cu tiran\i pe coloane, cu t[lpi de sprijin la partea
inferioar[ ]i dornuri de ridicare la partea superioar[.

1.3 #nf[]ur[rile
Sunt executate din bobine concentrice izolate fa\[ de miez ]i fa\[ de @nf[]ur[rile
vecine prin cilindri din transformerboard ]i h`rtie electroizolant[. Conductorii folosi\i sunt din
Cu, izola\i cu h`rtie electroizolant[, izola\ia fiind dimensionat[ corespunz[tor solicit[rilor de
tensiune.
Tensiunea @nalt[ este reglat[ @n trepte @n limitele de : 9x1,78%, cu ajutorul unui
comutator de reglaj sub sarcin[.

1.4 Cuva ]i capacul


Cuva este de tip cu capac, din o\el @n construc\ie sudat[, rezistent[ la vid de 300 torri
presiune remanent[ .Ea este dimensionat[ s[ reziste la o suprapresiune de 0,5 atm la
fundul cuvei.
Cuva este prev[zut[ cu patru supor\i pentru cricuri (poz.53), 4 dornuri de ridicare ( poz.34) ]i
c[rucior (poz.1) pentru deplasarea bidirec\ional[, pe dou[ direc\ii perpendiculare, a
transformatorului complet asamblat.
Pe cuv[ se afl[ robine\ii clape\i, poz.4, la care se racordeaz[ radiatoarele de r[cire,
poz.5. Ace]tia fac posibil[ montarea ]i demontarea radiatoarelor f[r[ scoaterea uleiului din
cuv[. Dup[ montare, radiatoarele sunt consolidate @ntre ele prin tije de consolidare.
#ntre cuv[ ]i capac se afl[ montat[ garnitura de etan]are din cauciuc rezistent @n medii
petroliere care @mpiedic[ scurgerea uleiului.
Deplasarea transformatorului @n sta\ie, pe dou[ direc\ii perpendiculare, se face cu 4
c[rucioare cu ro\i prev[zute cu rebord pentru ]in[ de cale ferat[.
Ecartamentul c[ii de rulare este 1435mm pentru deplasarea pe axa sa longitudinal[ ]i 2870
mm pentru deplasarea pe axa sa transversal[.

1.5 Izolatorii
Pentru @nf[]urarea de IT si nul IT se folosesc izolatori tip condensator GOB 550KV/ 800A
respectiv GOB 325KV/ 800A import ABB. Pentru @nf[]urarea de JT se folosesc izolatori de
tip trecere izolat[ din por\elan de 24 kV, 1000 A import COMEM ,Italia.

15

V. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI


1.6.Comutatorul de reglaj sub sarcin[
Comutatorul de reglaj sub sarcin[ este de tip RS 12 Y 72,5kV, 200A- import HyundaiBulgaria ]i este prev[zut cu un dispozitiv de ac\ionare tip MZ 4.4. Descrierea ]i func\ionarea
comutatorului de reglaj, sunt cuprinse @n instruc\iunile furnizate de fabrica constructoare.

_________________________AVERTIZARE___________________________
Este interzis[ ac\ionarea electric[ a comutatorului c`nd acesta se g[se]te la cap[t
de curs[ (poz.1 sau poz.19) @nainte de a fi verificat sensul de rota\ie al motorului,
respectiv succesiunea corect[ a fazelor.
__________________________________________________________________________________________________

1.7. Conservatorul
Pe transformator este montat un conservator, prev[zut cu dou[ compartimente, unul
pentru dilatarea uleiului din cuva transformatorului ]i altul pentru dilatarea uleiului din
compartimentul comutatorului de reglaj sub sarcin[. Fiecare din compartimente este prev[zut
cu robinet de golire ]i cu indicatoare magnetice de nivel,poz.15 ]i 27 .
Comunicarea celor dou[ compartimente cu exteriorul se face prin intermediul filtrelor
de aer umplute cu silicagel, poz. 35 ]i 36.
Partea pentru ulei trafo este prev[zut[ cu membran[ sac (vezi cartea tehnic[
conservator).

1.8. Filtrul de aer


Respira\ia trafo se face prin intermediul filtrelor cu silicagel, poz.36 ]i poz.35,
corespunz[toare compartimentului trafo ]i compartimentului comutator. #n primul recipient se
afl[ silicagel. #n stare uscat[ culoarea silicagelului este albastr[, iar pe m[sur[ ce cre]te
gradul de umiditate, culoarea devine roz, iar c`nd e saturat cu ap[ ea devine alb[, situa\ie @n
care el trebuie s[ fie schimbat sau uscat @n cuptor la 100o - 150oC p`n[ ce revine la
culoarea albastr[. #n al doilea recipient de sticl[ se afl[ ulei de transformator p`n[ la semnul
care indic[ nivelul.

1.9.Alte accesorii
#n desenul de ansamblu general montaj sunt eviden\iate toate accesoriile principale
care echipeaz[ transformatorul, dintre care:
- releul Buchholz pentru protec\ia la gaze a transformatorului
- cofretul trafo
- tecile pentru termometre, indicatoare temperatur[ ulei ]i @nf[]urare
- transformatoare de curent
- indicatoare magnetice de nivel
- filtre de aer
- robine\i umplere-filtrare ulei trafo,
- robinet golire ulei trafo,
- supap[ de siguran\[ Qualitrol,
- cutie de borne pentru transformator de curent,
- born[ @mp[m`ntare trafo,
- ferestre vizitare,
- scar[ acces,
- etichet[ trafo,

_______________________________________________________
16

V. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI


_______________________________________________________
2. CIRCUITE AUXILIARE
2.1.CIRCUITE SECUNDARE DE PROTEC|IE,SEMNALIZARE }I
M{SUR{
Transformatorul este expediat cu toate circuitele secundare montate ]i legate la
cofretul transformatorului, cofret ce se demonteaz[ de pe transformator pe timpul
transportului ]i se ambaleaz[ @n lad[.
Circuitele fiind din conductor de Cu, flexibil, izolate @n PVC ]i introduse @n tuburi
metalice, au o rezisten\[ bun[ la ac\iunea uleiului, intemperiilor ]i la ]ocuri mecanice.
Pe timpul transportului, o serie de aparate ca: releul Buchholz , releul protec\ie
comutator, supapa de suprapresiune se demonteaz[ de pe transformator.
Leg[turile la
bornele acestor aparate se desfac, iar conductoarele circuitelor r[m`n montate pe
transformator.
Schema electric[ cu circuitele secundare de comand[, protec\ie m[sur[ ]i
semnalizare, este prezentat[ @n desenul T3.86773.V00, pag.1/11 11/11.
Dup[ ce leg[turile au fost f[cute, se verific[ continuitatea (buna func\ionare) a
circuitelor electrice de comand[, protec\ie, semnalizare ]i m[sur[.
Circuitele secundare de protec\ie, semnalizare ]i m[sur[ fac leg[tura de la aparatele
care se g[sesc montate pe transformator, p`n[ @n cofretul transformatorului.Aceste circuite
sunt:
1. Circuite releu Buchholz cu dou[ flotoare:
- un circuit pentru esmnalizarea apari\iei gazelor;
- un circuit pentru deconectarea transformatorului;
2. Circuite transformatoare de curent :
- un circuit transformator de curent pentru @nf[]urarea faza B, pentru alimentarea
indicatorului de temperatur[ @nf[]urare faza B
- un circuit transformator de curent pentru @nf[]urarea faza b, pentru alimentarea
indicatorului de temperatur[ @nf[]urare faza b
3.Circuite indicator magnetic de nivel ulei @n conservatorul transformatorului:
- un circuit pentru indicarea nivelului minim de ulei @n conservatorul transformatorului;
- un circuit pentru indicarea nivelului maxim de ulei @n conservatorul transformatorului;
- un circuit pentru indicarea nivelului minim de ulei @n conservatorul comutatorului;
- un circuit pentru indicarea nivelului maxim de ulei @n conservatorul comutatorului;
4. Circuit supapa de suprapresiune:
- un circuit pentru declan]area transformatorului @n regim de avarie, la apari\ia
suprapresiunilor periculoase @n cuv[;
- un circuit pentru declan]area transformatorului @n regim de avarie, la apari\ia
suprapresiunilor periculoase @n comutator;
5. Circuit releu de protec\ie comutator de reglaj:
- un circuit pentru deconectarea transformatorului atunci c`nd apar defecte la
comutatorul de reglaj;

_______________________________________________________
17

V. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI


6. Circuite indicator de temperatur[ ulei:
- un circuit de semnalizare temperatur[ ulei 850C ;
- un circuit de declan]are temperatur[ ulei 900C;
7.Circuite indicator de temperatur[ @nf[]urare faza b :
-un circuit de semnalizare temperatur[ @nf[]urare 900C;
-un circuit de declan]are temperatur[ @nf[]urare 1000C;
8.Circuite pentru alimentarea sistemului de @nc[lzire termostatat[ ]i iluminarea @n
interiorul cofretului.
9.Circuit pentru priza electric[ cu contact de p[m`ntare.
10.Circuite indicator de temperatur[ @nf[]urare faza B:
-un circuit de semnalizare temperatur[ @nf[]urare 900C;
-un circuit de declan]are temperatur[ @nf[]urare 1000C;

18

_______________________________________________________
VI. BULETINE DE INCERCARI
___________________________________________________________________________________________________

19

_________________________________________________________________________

VII. DOCUMENTATIA TRANSFORMATORULUI


(LISTA DE DESENE SI PROSPECTE)
_______________________________________________________
- Desen Ansamblu montaj
- Sistem blocare ro\i
- A]ezare roat[ pe cale rulare
- Eticheta transformator
- Schema electric[ circuite protectie si semnalizare

- Izolator IT
- Izolator nul IT
- Izolator JT IT
- Procedura de vopsire

T0.86696.V00.DI
T4.79807.V00
T4.79582.V00
T2.86748.V00
T3.86773.V00 pag.1/11-11/11

T4.86750.V00.DI
T4.86751.V00.DI
T4.86749.V00.DI
ST 009

- Prospect izolatori IT-ABB


- Prospect comutator de reglaj sub sarcin[ tip RS12 TIP -HYUNDAI ]i dispozitiv ac\ionare
comutator de reglaj tip MZ 4.4, instruc\iuni ]i scheme electrice dispozitiv.
- Prospect releu Buchholz
- Carte tehnic[ transformatoare de curent
-Prospecte termocopii de inf[]urare ]i ulei
- Prospect supap[ siguran\[ Qualitrol

- Manual de instalare membrana sac conservator

20

VIII. PLAN DE MONTAJ SI VERIFICARI IN STATIA ELECTRICA

21

CODUL : P.EP. 19100


EDITIA : 3
REVIZIA : 0
Nr. pag : 14

2.Cod fabr. :39223


6.Statia elctrica :

3.Nr. Fabr. :142898


7.Celula :

0
1.

1
Verificari si inspectii
inainte de inceperea
montajului

Nr.
Crt. Etapa de
montaj/verificare
efectuata
2

Dispozitive si
echipamente
principale

Lista de coletaj

1.3. Coletaj

22

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

4
Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Procedura/
Standard/
Instructiune

1.2 Sigilii si
integritatea
coletelor

1.1 Conditii de
depozitare

Verificari

Coletele sa fie complete


conform listei de coletaj

-Toate sigillile sa fie intacte.


-Coletele sa nu fie lovite,
deschise, sparte

5
-Spatii inchise aerisite si
ventilate
-In spatii deschise
protectie prin acoperire a
accesoriilor

Criterii de acceptare
generale

Data
montajului
/
verificarii

Numele
Sefului
echipei de
montaj/
Semnatura
7

Numele
Supervizorului
/Semnatura

Anexa 1.1

4. An fabr. :2010

EXECUTANTUL LUCRARII DE MONTAJ SI VERIFICARI : ..

1.Produs :25MVA 110/22kV


5 Beneficiar :EON MOLDOVA

PLAN DE MONTAJ SI VERIFICARI IN STATIA ELECTRICA Nr/Data..

Electroputere

PROCEDURA
PENTRU ACTIVITATI SERVICE

Punerea la masa a
cuvei trafo

Purificarea uleiului
electroizolant din
containere

3.

4.

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului si vid

Punerea pe pozitie a Cricuri


trafo: Direct/ pe roti
Hidraulice
Macara

2.

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere
Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

1.6 Inspectia
cuvei pentru
posibile scurgeri

1.7 Presiunea
gazului in cuva
trafo

23

Verificarea punerii Manual de


la masa a cuvei
montaj,
trafo
functionare si
intretinere
Proprietatile
Manual de
uleiului :Estr, Tg montaj,
delta, continut
functionare si
apa, continut
intretinere
particule

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

1.5 Vopsirea
si coroziunea

2.1-Ecartamentul
caii de rulare
2.2-Sistemul de
inclinare
2.3-Sistemul de
blocare roti

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

1.4 Inspectia
partilor trafo
pentru posibile
defecte

-In conformitate cu
documentatia
amplasamentului trafo.
-Inclinatia trafo spre
conservator( 24)
-Blocarea rotilor- imediat
dupa amplasarea trafo
-Suprafete de contact
curatate
-Strangera barei de
legatura
-Recircularea uleiului in
sistem inchis
- Valorile masurate dupa
recirculare sa fie conforme
cu SR CEI 60422 , contract
sau SR CEI 60296 pentru

Valoarea presiunii in cuva


sa fie pozitiva

Lipsa scurgeri de ulei la


rama cuva, ferestre de
vizitare, robineti, comutator,
flanse de transport,etc.

Vopseaua sa nu fie cojita,


zgariata, sa nu prezinte
pete de rugina

Integritatea tuturor
accesoriilor : sa nu prezinte
lovituri, zgarieturi,sparturi

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Umplerea ,sub vid, cu


ulei a cuvei pana la
acoperirea partii
active pentru
transformatoare
transportate fara ulei,
cu azot in cuva )

Ajustarea nivelului
uleiului in cuva in
vederea montarii
oalelor, izolatorilor, si
accesoriilor de pe
capacul cuvei ( relee,
supape de
suprapresiune, etc. )

Montarea suportilor
conservatorului,

Pregatirea
conservatorului
pentru montaj

5.

6.

7.

8.

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului si vid
Instalatie

Macara
Cabluri de
ridicare

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului si vid
Instalatie
pompare azot
Butelii cu azot
cal. I-a

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului si vid

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

24

Manual de
-Conservatorul si montaj,
a accesoriile sale functionare si
(indicatoarele de intretinere
nivel, membrane )
-Verificarea

-Pozitia
-Strangere

-Valoarea
presiunii de azot
in cuva
-Nivel ulei

-Pozitia
robinetului de
egalizare cuvacomutator
-Valoarea vidului
in cuva
-Perioada de
mentinere a
vidului
-Etanseitatea,
-Nivelul uleiului in
cuva

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.
-Integritatea si curatenia
Incepere :
interioara a conservatorului Data
si a accesoriilor sale:
Ora.
indicatoare de nivel,
Terminare:
sac,robineti, racorduri
Data.
-Etanseitatea
Ora.

Cuplul de stangere a
organelor de asamblare

ulei nou
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
- Valoarea si perioada de
mentinere a vidului in cuva
sa fie conform prescriptiilor
din cartea tehnica (( minim
48 h, pentru tensiuni mai
mari de 220 KV )
- Nivelul uleiului in cuva sa
fie la nivelul necesar
montarii oalelor si
izolatorilor ( peste bobinaj,
sub partea inferioara a
ferestrelor de vizitare )
-Golirea uleiului se face
numai cu introducerea
simultana de azot in cuva.
-Nivelul uleiului sub rama
ferestrei de acces cea mai
joasa cu 12 cm.

Montarea
conservatorului , a
releului Bucholtz si a
valvei de blocare
SERGI ( Shutter )

Montare oale IT/JT


succesiv, una cate
una.
Efectuare legaturi
trafo curent la cutiile
de borne.

8.

9.

Macara
Cabluri de
ridicare

Macara
Cabluri de
ridicare
Instalatie de
purificare a
uleiului
Instalatie
pompare azot
Manometru
01,6 bar

pompare azot
-Butelii cu azot
(cal. I-a, punct
de roua -21C

-Temperatura
interioara cuva si
temperatura
ambianta
-Umiditate
-Pozitie
-Etanseitate
-Strangere

25

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
-Montajul releului montaj,
Bucholtz,
functionare si
-Conducte valve intretinere
SERGI

etanseitatii
conservatorului
-Verificare cutie
de impuritati

-Temperatura interiorului
cuvei mai mare decat
temperatura ambianta
-Temperatura ambianta sa
fie cel putin 10 C
- Umidiatea sa nu
depaseasca
80 %
-Montarea succesiva prin
deschiderea numai a unei
singure flanse
-Injectare continua a
azotului in cuva , pe timpul
cat cuva este deschisa
-Integritatea garniturilor de
etansare ,planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare
-Integritate trafo curent
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare

-Sageata de pe releu sa fie


orientata catre conservator
--Sageata valvei Shutter sa
fie orientata catre trafo
- Integritatea releului
Bucholtz si Shutter
Vizoare intacte, blocajul
plutitoarelor, panta
conductei 24 catre
conservator

conservatorului (0,100,14
bar timp de 2 h )

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

-PRB
Macara
Cabluri de
ridicare

-PRB
-Macara
-Cabluri de
ridicare

10. Montarea succesiva


si etansarea
izolatorilor IT

11. Montarea succesiva


si etansarea
izolatorilor MT

-Legaturile dintre
iesirile bobinajelor
si izolatori (
borne, conexiuni
flexibile, izolatii,
paravane
-Pozitie/

-Temperatura
interioara cuva si
temperatura
ambianta

Curatenia si
Integritatea
Izolatorilor

Legaturile dintre
iesirile bobinajelor
si izolatori (
borne, conectori
flexibili, izolatii,
paravane
-Pozitie/
etanseitate/
strangere

Temperatura
interioara cuva si
temperatura
ambianta

26

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

-Temperatura interior cuva


mai mare decat
temperatura ambianta
-Temperatura ambianta sa
fie cel putin 10 C
- Umidiatea ambianta sa nu
depaseasca 80 %
-Montarea se face
succesiv prin deschiderea
numai a unei singure flanse
-Injectare continua a
azotului in cuva , pe timpul
cat cuva este deschisa
-Integritatea garniturilor de
etansare , planietatea
acestora si a locaselor de
asezare
-Integritate izolator,
curatenie condensator si
portelan isolator
-Integritate izolatii, borna
de legatura, paravane
ecran
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Temperatura interior cuva
mai mare decat
temperatura ambianta
-Temperatura ambianta sa
fie cel putin 10 C
- Umidiatea ambianta sa nu
depaseasca
80 %
-Montarea se face succesiv
prin deschiderea numai a
unei singure flanse
-Injectare continua a
Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

12. Montarea succesiva


si etansarea
izolatorilor JT

Macara
Cabluri de
ridicare

-Temperatura
interioara cuva si
temperatura
ambianta
-Legaturile dintre
iesirile bobinajelor
si izolatori (
borne, conectori
flexibili, izolatii,
paravane
-Pozitie/
etanseitate/
strangere
-Curatenia si
Integritatea
Izolatorilor

-Curatenia si
Integritatea
Izolatorilor

etanseitate/
strangere

27

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

azotului in cuva , pe timpul


cat cuva este deschisa
-Integritatea garniturilor de
etansare , planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare
-Integritate izolator,
curatenie condensator si
portelan isolator
--Integritate izolatii, borna
de legatura, paravane
ecran
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Temperatura interior cuva
mai mare decat
temperatura ambianta
-Temperatura ambianta sa
fie cel putin 10 C
- Umidiatea ambianta sa nu
depaseasca 80 %
-Montarea succesiva prin
deschiderea numai a unei
singure flanse
-Injectare continua a
azotului in cuva , pe timpul
cat cuva este deschisa
-Integritatea garniturilor de
etansare ,planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare
-Integritate izolator,
curatenie condensator si
portelan izolator
--Integritate izolatii, borna
de legatura, paravane
ecran
Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

14. Montajul sistemului


Macara
de racire (suporti,
Cabluri de
racorduri, radiatoare, ridicare
baterii de
raciere,ventilatoare,
pompe, indicatoare
de circulatie ulei) .

13. Montarea si
Macara
etansarea izolatorului Cabluri de
de nul
ridicare

-Curatenia la
interior a
radiatoarelor,
bateriilor,
racordurilor,
pompe inainte de
montare.
-Pozitie/
etanseitate/
strangere

-Curatenia si
Integritatea
Izolatorului

-Legaturile dintre
iesirile bobinajelor
si izolatori (
borne, conectori
flexibili, izolatii,
paravane
-Pozitie/
etanseitate/
strangere

-Temperatura
interioara cuva si
temperatura
ambianta

28

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Temperatura interior cuva
mai mare decat
temperatura ambianta
-Temperatura ambianta sa
fie cel putin 10 C
- Umidiatea atmosferica sa
nu depaseasca
80 %
-Injectare continua a
azotului in cuva , pe timpul
cat cuva este deschisa
-Integritatea garniturilor de
etansare , planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare
-Integritate izolator,
curatenie condensator si
portelan isolator
--Integritate izolatii, borna
de legatura, paravane
ecran
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Integritatea sistemului de
racire (suporti, racorduri,
radiatoare, baterii de
raciere,ventilatoare,
pompe, indicatoare de
circulatie ulei)
-Curatenia, in special la
interior a radiatoarelor si
bateriilor de racire si
racordurilor si a pompelor
-Sensul de curgere la ICLIncepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

29

-Nivelul uleiului in Manual de


cuva
montaj,
functionare si
intretinere

PRB
Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului

16. Completarea, sub


vid,cu ulei a
transformatorului ,
complet montat pana
la 200 mm sub
capacul cuvei

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

-Sensul de montaj
al releului
-Inclinarea tevilor
de aerisire

15. Montarea tevilor de


aerisire , montarea
releelor de protectie a
comutatorului,
racordurile
comutator- cuva
si supape de
suprapresiune
Montare valva
camera depresiune
SERGI
Montarea instalatiei
de purificare ulei in
comutator

-Integritatea garniturilor de
etansare ,planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare, etansare
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Sageata de pe releu sa fie
orientata catre conservator
-Inclinarea tevilor sa fie
24 catre conservator
- Existenta cartuselor
filtrante in instalatie de
purificare ulei
-Integritatea instalatiei de
purificare ulei
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
- Valoarea vidului in cuva
sa fie conform prescriptiilor
din cartea tehnica.

uri sa fie spre cuva ( pentru


cele mecanice )
-Integritatea garniturilor de
etansare , acuratetea
acestora si a locaselor de
asezare
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Instalatie de
pompare azot
- Manometru
01,6 bar
-Butelii cu azot
(cal. I-a, punct
de roua -21C )

18. Proba de etanseitate


cu suprapresiune de
azot si ulei incalzit a
cuvei, fara
conservator

19. Proba de etanseitate Pompa vid


a cuvei ( cu anexe
Vacuumetru
montate ) cu vid
01000 mbar
avansat, fara
conservator

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului

17. Recircularea uleiului


cald in cuva
transformatorului sub
vid

Etanseitate

-Etanseitate
-Conectare
instalatie
pompare azot pe
robinetul de vid
-Robinetii de
separarea
conservatorului
sa fie inchise

-Timpul de
recirculare,
-Proprietatile
uleiului

30

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

-Valoare vid de 1 mbar timp


de 24 ore, pierderi mai mici
de 10 mbar/h dupa oprirea
pompei de vid.
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
-Pozitia robinetilor cuva
conservator sa fie inchisa
- Etanseitate la : rama,
ferestre de vizitare,

-Minim trei treceri prin


instalatia de purificare,
dupa ce temperatura
uleiului in cuva a ajuns la
4050C
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
- Valorile masurate dupa
recirculare sa fie conforme
cu SR CEI 60422 , contract
sau SR CEI 60296 pentru
ulei nou
-Valoare de suprapresiune
la partea superioara a
cuvei la 0,35 bar, timp de
24 ore, fara pierderi
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
- Etanseitate la : rama,
ferestre de vizitare,
racorduri, robineti, oale,
pori in cordoanele de
sudura,etc.
Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

-Etanseitate

-Verificarea
nivelului uleiului
in conservator

Proba de etanseitate Instalatie de


cu suprapresiune de azot
azot aplicata pe
PRB
conservator prin
sacul atmoseal
Aerisire conservator

Ajustarea nivelului de Instalatia de


ulei in conservator
purificare a
uleiului

-Verificarea
nivelului uleiului
in conservator

21

Instalatie de
purificare a
uleiului cu
incalzirea
uleiului si vid
Pompa vid

Umplerea finala cu
ulei la nivel in
conservator sub vid
pentru ajustare nivel
ulei

20

31

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere
Instructiune
umplere
conservator cu
sac

-Nivelul uleiului in
conservator corelat cu
temperatura uleiului
- Pozitia robinetilor ( de

-Valoare de suprapresiune
in sac la 0,10 bar la, timp
de 2 ore, fara pierderi
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa, -Pozitia robinetilor de pe
conservator ( robinetii de
egalizare, comutator
conservator ) sa fie inchisa
- Etanseitate la flansa de
prindere a membrane,
racorduri conservator,
ferestre de vizitare
conservator.
-Uleiul sa curga pe la toate
busoanele de aerisire,de
pe partea superioara a
conservatorului inainte de
strangerea acestora

racorduri, robineti,oale,etc.
-Valoare vid la 50 mbar
-Pentru conservatoarele cu
membrane sac se va
respecta instructiunea de
umplere cu ulei specifica
-Pozitia robinetului de
egalizare cuva- comutator
trebuie sa fie deschisa
-Pozitia robinetilor cuva
conservator sa fie deschisa

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

32

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

-Pozitia inchisdeschis a tuturor


robinetilor de pe
transformator

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

24. Pozitionarea
robinetilor dupa
finalizarea montajului

-Etanseitate

-Etanseitate
Manual de
-Strangere
montaj,
-Culoare silicagel functionare si
intretinere

PRB
Instalatie
pompare azot

23. Montare filtru cu


silicagel

22. Aerisire trafo: 2-3 ori


dupa tratare ulei (
releu Bucholtz,
izolatori IT, MT, JT,
pompe, radiatoare,
conservatoare)

-Robinetii de umplere si vid


de pe cuva pozitie inchis
cu flansa oarba montatata
-Robinetii instalatie de
racire sa fie toti in pozitie
deschisa
-Robinetul de egalizare
cuva- comutator in pozitie
inchisa
-Robinetii cuvaconservator si comutatorconservator in pozitie
deschisa
-Robinetii de egalizare (
dintre compartimente
conservator si cel dintre
conservator si membrana )

egalizare cuva- comutator


deschis ; comutatorconservator deschis )
-La conservatoarele cu
membrane tip sac, uleiul sa
curga pe la toate
busoanele de la partea
superioara a
conservatorului
-Uleiul sa curga pe la toate
busoanele de aerisire
--Integritatea garniturilor de
etansare , planeitatea
acestora si a locaselor de
asezare
- Cuplul de stangere a
organelor de asamblare
-Culoarea silicagelului
albastra in toata masa
Incepere :
Data
Ora.
Terminare:
Data.
Ora.

Data.
Ora.

-Legaturi
impamantare

-Montaj conform
cartilor tehnice
ale dispozitivelor

Macara
Cabluri de
ridicare

Scule si
dispozitive
specifice

26. Montarea cofretului


electriccu
echipamentul de
comanda, protectie si
semnalizare
comanda.
27. Montarea sistemelor
de monitorizare (
gaze, incendii )

-Pozitia indicata
-Limitarea la
capete
-Nivelul de ulei in
reductor
-Legaturi
impamantare

Macara
Cabluri de
ridicare

25. Montarea
dispozitivului de
actionare.

33

Manual de
montaj,
funtionare si
intretinere
Cartile tehnice
ale
dispozitivelor

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

Manual de
montaj,
functionare si
intretinere

-Integritatea sistemelor
-Respectarea indicatiilor si
avertismentelor din cartile
tehnice
-Dispozitivele monitorizare
gaze se monteaza dupa
manevrele efectuate sub

si robinetii de golire a
conservatorului sa fie in
pozitie inchisa
- Robinetii de pe racordurile
instalatiei de purificare ulei
comutator sa fie in pozitie
deschisa
_ robinetii de proba ulei si
robinetii de sifonaj
comutator sa fie in pozitie
inchisa cu dopuri montate.
-Pozitia indicata de
dispozitiv sa corespunda
pozitiei indicate pe capul
comutatorului
-Limitarea la capete de
curse ( mecanic si electric )
-Integritatea dispozitivului
de actionare ( aparatura
comanda, parti mecanice,
tija actionare, actionarea in
unghi, aparatori tija )
-Nivelul uleiului in reductor
-Impamantare ferma
-Integritatea cofretului (
aparatura , conectori,
cabluri electrice, presetupe)
-Inchidere etansa
-Impamantare ferma

34

28. Conectarea cablajului Scule si


-Indicatiile
Manual de
la cutia terminala a
dispositive
etichetelor.
montaj,
echipamentului de
specifice
functionare si
comanda, protectie si
intretinere
semnalizare.
29. Redactarea raportului
-Se consemneaza toate operatiile si
final (transformator
lucrarile efectuate precum si observatiile
complet asamblat ).
pe parcursul desfasurarii acestora.
NOTA. - Dupa fiecare operatie , planul de lucrari se completeaza de seful echipei de montaj si se confirma de supervizor
- La rubrica comentarii se consemneaza toate observatiile referitoare la criteriile de acceptare pentru fiecare lucrare
in parte
- Cuplurile de strangere si secventa de strangere pentru organelle de asamblare demontabile sunt indicate in Cartea
Tehnica Trafo si in tabelul anexat.

vid
-Curatenia la interior a
tevilor de montare instalatie
SERGI si vopsirea tevilor la
exterior
-Conectare conform
schemelor electrice
-Verificare continuitete,
corespondenta cable

35

30. Comentarii :

..