Sunteți pe pagina 1din 8

Gazeta afacerilor

S-a deschis T.I.T. 2008 la Expo Transilvania, Cluj-Napoca


01 aprilie-07 aprilie 2008

În cadrul celei de a XVI-a ediţii T.I.T., se vor desfăşura: Prevenirea şi Stingerea resat, aproximativ 300 de proiecte
Incendiilor (P.S.I.): de cercetare dezvoltare, lucrări
EXPO PROTECT 2008 - ediţia a II-a Echipamente P.S.I. ştiinţifice, inovaţii şi invenţii, din
cele mai diverse domenii de acti-
 Stingătoare cu spumă, praf,
Expoziţie specializată în securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor pulberi speciale. Hidranţi. Picheţi. vitate.
PRO INVENT 2008 - ediţia a VI-a Costume P.S.I. Totodată se va proceda la jurizarea
 Furtunuri. Racorduri. Ţevi; şi acordarea de distincţii pentru
Salon Internaţional de inventică Alarme şi sisteme antiincendiu cele mai valoroase invenţii pre-
SALONUL REGIONAL al CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE CLUJ-NAPOCA Uşi antifoc. Scări incendiu. zentate.
- ediţia a II-a (Manifestare ştiinţifică susţinută de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) Accesorii P.S.I.

T
 Soluţii ignifuge. Vopsele rezis- Manifestări conexe:
tente la foc Acestea se vor desfăşura la
oate manifestările se vor Asociaţia Organizatorilor de Târ- de comunicaţie industrială CC- Indicatoare de semnalizare şi Complexul Expoziţional Expo
desfăşura în perioada 1 - 4 guri şi Expoziţii din România - Link IE - 1GigaBit/s pe bază avertizare P.S.I. Transilvania Cluj-Napoca, str. Au-
aprilie 2008, la Cluj-Napoca, ASOEXPO, şi este dedicat în Ethernet; rel Vlaicu F.N., în Sala de confe-
Complexul Expoziţional Expo exclusivitate specialiştilor. Sisteme Safety PLC Consultanţă de specialitate. Ins- rinţe din Pavilionul B, după ur-
Transilvania, str. Aurel Vlaicu Pe parcursul a 4 zile, firme de pro- şi unităţile Process CPUs Sys- tituţii şi asociaţii de profil mătorul program:
F.N. fil din ţară şi străinătate - Româ- tem Q; Publicaţii de specialitate 2 aprilie 2008, ora 10.30 –
nia, Marea Britanie, Italia, Ger- Autotunig în timp real şi Consultaţă pe teme de proprie-
Manifestări conexe:
Program de vizitare: mania, Elveţia, Austria, Unga- supresarea vigraţiilor în tate intelectuală
ria, vor expune produse şi servicii acţionările servo; 1-4 aprilie 2008 - Bursa
din domeniile: Utilizarea convertizoarelor KINGSPAN Bucureşti Invenţiilor: Întâlniri ale inven-
1 - 3 aprilie 2008:
între orele 10.00 – 18.00 Inginerie mecanică: de frecvenţă în aplicaţii de tatorilor cu potenţiali utilizato-
- Maşini unelte; control de cuplu şi poziţionare Miercuri, 2 aprilie 2008, ora ri; Prezentare de produse; Juri-
4 aprilie 2008: 12.00, la Complexul Expoziţional
între orele 10.00 – 16.00 - Maşini pentru prelucrarea de precizie; zarea invenţiilor prezentate;
metalelor; Expo Transilvania Cluj-Napoca, 3 aprilie 2008, ora 14.00 -
Evenimentele reunesc peste Noutăţi FX3U(C) - cea mai str. Aurel Vlaicu F.N., în Sala de
150 de expozanţi, care ocupă o - Scule; vândută serie de PLC-uri com- Festivitatea de premiere a celor
- Roboţi industriali; pacte la nivel global; conferinţe din Pavilionul B, se mai valoroase invenţii
suprafaţa totală de desfăşurare va desfăşura conferinta cu tema:
de cca. 5.000 mp Echipamente pneumatice şi Noile terminale de operare Lansare de carte la standul
hidraulice: SISTEME DE PANOURI editurii: Dicţionarul Inventato-
GT10; IZOLATOARE KINGSPAN
- compresoare, pompe; rilor Români Contemporani,
Manifestări conexe: - echipamente şi scule pneu-
 Recunoaşterea vizuală în
aplicaţii cu roboţi industriali;
IPN FIRESAFE vol. I (ediţia a II-a), editura Riso-
matice şi hidraulice; (CU COMPORTARE print, Cluj-Napoca
 Conferinţele MITSUBISHI Alte subiecte la propunerea EXEMPLARA IN CAZ DE
Automatizări şi electronică: participanţilor.
 Conferinţă cu tema: - Echipamente electrice; INCENDIU)
SISTEME DE PANOURI - Automatizări industriale; Informaţii suplimentare
IZOLATOARE KINGSPAN - Aparatură de măsură şi con- EXPO PROTECT 2008 - PRO INVENT 2008 - se pot obţine de la
IPN FIRESAFE (CU trol; ediţia a II-a
COMPORTARE Software industrial ediţia a VI-a Expo Transilvania SA
EXEMPLARĂ ÎN CAZ DE Sănătate şi securitate în muncă Cluj-Napoca,
Expoziţia EXPO PROTECT
INCENDIU) - KINGSPAN
Bucureşti
şi prevenirea şi stingerea este găzduită de T.I.T. şi vizează SALONUL REGIONAL pentru T.I.T.
incendiilor: două mari domenii specializate:
 Consultanţă pe teme de pro- - Echipamente individuale de Securitate şi Sănătate în Muncă al CERCETĂRII - persoana de contact este
prietate intelectuală lucru şi de protecţie; şi Prevenirea şi Stingerea Incen- ŞTIINŢIFICE Corina STAICU,
 Bursa Invenţiilor - Întâlniri - echipamente pentru preveni- CLUJ-NAPOCA Tel./Fax:
diilor. 0264-419.075, 0264-419.408
ale inventatorilor cu potenţiali
utilizatori
rea şi stingerea incendiilor; Manifestarea se bucură de suc- - ediţia a II-a Mobil: 0723-323.512
Publicaţii media. ces în rândul participanţilor, e-mail:
promovând firmele şi produsele Consacrate cercetării ştiinţifice, corina@expo-transilvania.ro
Parteneri media: Manifestări conexe: existente pe piaţă, dorindu-se a fi inovării şi inventicii, cele două
un instrument modern de susţinere saloane - găzduite de T.I.T., sunt pentru Pro Invent şi Salo-
 Automatizări şi instrumen- şi suport al tuturor companiilor organizate de Expo Transilvania nul Regional al Cercetării
taţie (revista AAIR) Conferinţele MITSUBISHI care activează în domeniile: S.A. şi Camera de Comerţ şi In- Ştiinţifice Cluj-Napoca
 Revista Tehnică şi Tehnolo- ELECTRIC Securitate şi Sănătate în Muncă dustrie Cluj, sub auspiciile Uni- - persoana de contact este
gie (S.S.M.): versităţii Tehnice Cluj-Napoca, Emil STANCIU,
 Revista Tehnomarket Acestea se vor desfăşura în Echipamente individuale de Academiei de Ştiinţe Tehnice a Tel./Fax:
 Măsurari şi automatizări zilele de 2, 3, 4 aprilie 2008, protecţie României - Filiala Cluj, Autori- 0264-432.760, 0264-419.075
 Revista “Pompierii români” între orele 11.00 - 16.00, la Com- Sisteme de ventilaţie. Exhaus- tatea Naţională pentru Cercetare Mobil: 0740-332.017
 Portalelectric.ro plexul Expoziţional Expo Transil- toare. Filtre Ştiinţifică, şi în parteneriat cu e-mail:
 HT Express vania, Cluj-Napoca, str. Aurel Echipamente individuale de Institutul Naţional de Inventică emil@expo-transilvania.ro
 TVR Cluj Vlaicu F.N., în Sala “Transilva- lucru: halate, salopete, veste, Iaşi, Forumul Inventatorilor
 Radio Cluj nia”. Subiectele abordate: mănuşi, măşti de protecţie, oche- Români, Societatea Inventatorilor pentru Expo Protect
 Top Business Bucureşti MITSUBISHI ELECTRIC - lari, bocanci, alte accesorii din România, şi A.G.E.P.I. (Agen- - persoana de contact este
 Făclia prezentă la nivel global, euro- Indicatoare şi echipamente de ţia de Stat pentru Protecţie In- Marius CALOIANU,
pean şi local; semnalizare, avertizare, măsură şi telectuală a Republicii Moldova). Tel./Fax:
 Noua platformă integrată monitorizare, şi de securitate şi Şi-au anunţat participarea peste 0264-432.760, 0264-419.075
pentru automatizări iQ; sănătate în muncă
T.I.T. 2008 - ediţia a XVI-a Sisteme de comunicaţie la Consultanţă de specialitate
50 de universităţi, institute şi e-mail:
centre de cercetare, edituri, firme, caloianu@expo-transilvania.ro
nivel de întreprindere - Concep- Instituţii şi asociaţii de profil inventatori din ţară, precum şi din
T.I.T. este un târg tehnic cu par- tul e@Factory; Medicina muncii Republica Moldova şi Ucraina. www.expo-transilvania.ro
ticipare internaţională, agreat de Noua şi cea mai rapidă reţea Publicaţii de specialitate Aceştia propun publicului inte-

Alte târguri şi expoziţii


Expoagroutil culatoare industriale, software şi
În perioada 11-14 iunie 2008, va aplicaţii, sisteme de comunicaţii,
avea loc târgul naţional cu partici- automate programabile şi regu-
pare internaţională EXPOAGRO- latoare, acţionari şi roboţi indus-
UTIL 2008, organizat de Camera triali, sisteme de supraveghere, sen-
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi zori, componente şi sisteme.
Agricultură Constanţa, în colabo-
rare cu Direcţia pentru Agricultură Forumul de Investiţii
şi Dezvoltare Rurală. Manifestarea şi Cooperare de Afaceri
va avea ca temă echipamentele şi Spania - România
utilajele agricole. Biroul Economic şi Comercial al
Ambasadei Spaniei la Bucureşti, în
Romcontrola numele Institutului Spaniol de Co-
În perioada 21-24 aprilie 2008, va merţ Exterior (ICEX), organizează,
avea loc, în Complexul Expoziţio- în colaborare cu Consiliul Superior
nal Romexpo, cea de-a 17-a ediţie a al Camerelor de Comerţ din Spania
expoziţiei internaţionale pentru (CSC), Agenţia Română pentru
aparate de măsură şi control ROM- Investiţii Străine (ARIS) şi Camera
CONTROLA 2008. de Comerţ şi Industrie a României
Principalele domenii care vor fi (CCIR), Forumul de Investiţii şi
prezentate la ROMCONTROLA Cooperare de Afaceri Spania -
2008 sunt: instrumentaţie indus- România, ce va avea loc în zilele
trială şi de laborator, sisteme de de 23 si 24 aprilie 2008 la Bucu-
achiziţie şi prelucrarea datelor, cal- reşti.
Gazeta afacerilor
3

Gazeta afacerilor – 14 ani!


01 aprilie-07 aprilie 2008

G
omenesc şi trebuie să bată în retra- tuale, fiind mama speranţei, a ilu-
Radu MUNTEANU gere, iar cel care scrie continuă. Con- ziei, dar şi o senzaţie spirituală ce-ţi
tinuă cu atât mai încrezător în fapta permite răsfoirea lumii reale, iar
ândindu-mă la cei 14 sa, cu cât şi alţii care semnează în uneori seamănă cu un imens cadou
ani de apariţie neîn- paginile ziarului rămân ca referinţe. solitar refuzat multora.
treruptă a “Gazetei Cititorilor – pe care-i preţuim – le Ea este o regină în regatul adevă-
afacerilor”, am senza- datorăm o parte a dăinuirii noastre în rului în care posibilul e una din pro-
ţia că trecutul îmbătrâneşte repede, timp. Dar, tot din cele scrise de aceş- vinciile sale...
sau că trăirile cândva copleşitoare tia, am înţeles mai bine că dezordi- Filosofia noastră ne permite să tre-
se subţiază, iar altele capătă greuta- nea vieţii a făcut ordine în creaţie şi cem lumea reală în lumea ideilor şi
te şi ne constrâng. că nufărul îşi are rădăcinile în mâlul invers, pentru a le da ambelor un înţe-
Ca să poţi scrie, ai nevoie de cre- tulbure. Apoi, că omul îşi începe les printr-un efort făcut de spirit, spre
dinţa că cineva aşteaptă rândurile existenţa printr-un sistem anarhic de a-şi da seama de ceea ce este evident.
tale, sperând apoi că nu-l vei deza- speranţe şi sfârşeşte prin a deveni un Ea nu este o iluzie, ci un fel de algebră
măgi, că nu-l vei sili să regrete că sistem organizat de amintiri... a istoriei care ne spune că, gândind în
te-a aşteptat. Apoi, ai nevoie de pu- Cei care scriu simt că, de multe spirală, putem ajunge mai sus, spre
terea de a o lua mereu de la capăt, ori, pasiunea şi singurătatea se con- adevăr, dar niciodată mai departe…
măsurându-ţi zilnic dubiile sau im- fundă în suflet şi niciodată nu ştii Cuvântul este probabil marca
presiile. Cel care scrie ajunge ca în care dintre ele te emoţionează de umanităţii noastre. El nu se substi-
momentele dificile sau de îndoială fapt. Fiindcă tristeţea orbeşte ca şi tuie imaginii, ci o încununează, iar
să vorbească singur, încercând ast- soarele, iar asprimea tulbură la fel tăcerea acesteia devine cu atât mai
fel să-şi adune puterile, să-şi ascută ca şi tandreţea... preţioasă cu cât cuvântul se înge-
voinţa, căci vorbăria lui, aparent În activitatea noastră, formele po- mănează mai mult cu hârtia. Spe-
preocupată de sine, e o formă de a- sibilului sunt multiple şi conexe, în- perit faptul că informaţia este o o întrebare dificilă, fiindcă se consu- ranţa şi teama sunt nedespărţite: nu
şi întări credinţa în ceea ce face... să prin informaţie corectă totul se marfă a cărei vânzare şi difuzare mă şi se digeră mai uşor mass-media există teamă fără speranţă şi nici
În general, numerele unei publi- subsumează într-o viziune de suc- poate aduce beneficii importante. decât cărţile specialiştilor. speranţă fără teamă. Noi, la fel ca
caţii sunt asemuite cu pietrele indi- ces, care poate influenţa pozitiv Cu puţin timp în urmă, valoarea in- Pericolul apare şi din faptul că azi, viitorul, suntem plini de incertitu-
catoare întâlnite mereu, la intervale chiar şi strategia existenţei perso- formaţiei era asociată cu diverşi pa- mai mult ca oricând, televiziunea a dini, dar imaginaţia n-ar fi nicio-
regulate, pe drumul călătoriei noas- nale sau a firmelor noastre. rametri, în special cu cel al adevăru- devenit o sursă a istoriei, distilând dată în stare să născocească atâtea
tre, iar cifrele rotunde au o atracţie Când scriem, ne gândim la cei din lui, sau era concepută ca un instru- interpretarea sa proprie, iar civiliza- câte există în inima fiecăruia. Une-
magică printr-o măreţie tăcută, ce jur şi la problemele lor, iar scrisorile ment de dispută politică. Azi, multe ţia devine din ce în ce mai dependen- ori suntem înclinaţi să ne punem
ne arată că numai pe cărarea timpu- primite ne ajută mai mult decât cred lucruri s-au transformat, fiindcă tă de versiunea televizată a istoriei. memoria pe acelaşi plan cu desti-
lui credinţa se deosebeşte de deşer- autorii lor. Fiindcă scriind, undeva preţul informaţiei depinde de Din alt punct de vedere, ţinta nul, purtând în noi, fără să ştim, un
tăciune. Acum este un moment al la intersecţia dintre uitare şi speran- cerere, de interesul pe care-l suscită. agresiunilor mass-media este omul adevărat cimitir în care se află ceea
unui nou început şi al gândurilor de ţă, am descoperit că paritatea dintre Ceea ce primează este vânzarea. obişnuit, dar şi firmele care uită că ce am uitat că am văzut, că am
viitor. E timpul când descoperi că sentiment şi raţiune se schimbă. Iar Astfel, o informaţie va fi apreciată cenzura se practica în dictatură, iar auzit, că am fost… Dar, ne intere-
soarta e capricioasă, că prietenii se când te gândeşti, timpul se opreşte ca fiind fără valoare dacă ea nu inte- manipularea în democraţie. sează mai mult ce vom face şi ce
schimbă, că hainele noi se înve- oscilând în lumină şi totul e, pe resează un public larg, iar descope- Speranţa şi teama sunt nedes- vom oferi cititorilor.
chesc, că admiratorii şi indiferenţii rând, relativ ca valul ce sparge la pi- rirea aspectului mercantil al infor- părţite, iar noi, la fel ca viitorul, Ce vom face în continuare şi ce
nu sunt mereu aceiaşi sau că po- cioare şi absolut şi marea... maţiei a declanşat afluxul marelui suntem plini de contradicţii. Gân- vom oferi? Iată o întrebare care ne
pularitatea trece şi prin buzunare. Vom continua să scriem cu de- capital spre media. Apoi, din mo- durile cele mai ascunse ies la iveală pune în cauză, iar răspunsul ne arată
Mai afli că mai mult adevăr nu cenţa pe care ne-o impune un gând mentul în care s-a constituit ca o datorită unor împrejurări, iar împre- limitele. Ne dezvăluie că perfor-
înseamnă mai multă dreptate, ob- de mai bine izvorât din realitate şi marfă, informaţia s-a îndepărtat de jurările îi ajută pe ceilalţi să ne cu- manţele noastre sunt relative şi vul-
servând că au dreptate cei care reu- nu vom înţelege speranţa omului la verificarea tradiţională a autentic- noască, în timp ce tainele noastre nerabile, obligându-ne la modestie.
şesc, iar meritele se cântăresc inevi- fel ca apa ce se scurge peste somnul ităţii, fiind guvernată de legile pie- sporesc pe măsură ce încercăm să ni Dacă este aşa, cel mai bun lucru în
tabil pe aceiaşi balanţă. liniştit şi orb al pietrelor... ţei, după cum se poate observa uşor le lămurim. Lucrurile se petrec aşa final este să ne gândim la cititori şi
Fiecare jurnalist e o lume, iar in- La ora actuală noile tehnologii au în paginile ziarelor sau pe micile fiindcă trăim într-o lume în care to- colaboratori, la toţi cei cărora le
fernul care-i dă mereu târcoale nu multiplicat tot ce se înţelege prin ecrane. Dar, această metamorfoză a tul este posibil şi nimic nu este cert. oferim serviciile, cu dorinţa sinceră
are suficientă putere, lovindu-se de mass-media, dar care sunt conse- mass-media ne împinge spre între- Cred că imaginaţia este cea mai de a le merge cât mai bine şi, să le

Apropo de lumea
fiecare dată de ridurile unui chip cinţele? În primul rând s-a desco- barea: cum este înţeleasă lumea? Iată vie dintre facultăţile noastre intelec- aducem noroc!

cală a fost găsită nepregătită pentru Confruntată permanent cu această jelor; în pădurea Făget aşa-numitele

afacerilor
întâlnirea cu investitorii: în anii eu- presiune constantă şi la cote tot mai cabane – acum vile în toată regula,
forici de după ’89 a făcut cadou, ridicate din partea investitorilor şi-au făcut loc prin defrişare şamd.
printr-o concesionare păguboasă, imobiliari, administraţia a abando- Pe de altă parte, la o densitate de
aproape întregul domeniu privat al nat prevederile Planului Urbanistic numai 47 loc/ ha, inferioară cu mult

D
statului, nu a gândit mai departe de General/ PUG, considerându-l depă- oraşelor europene de aceeaşi talie,
intervalul electoral de 4 ani, nu a şit total (dar fără a stabili imperati- am dat curs liber realizărilor de “tur-
Arh. Vasile MITREA excepţii cred că putem trece şi avut un program al priorităţilor şi, ca vele pentru următorul), nu şi-a mai nuri” (de la 20-35 de etaje), unele
boom-ul imobiliar şi ca profesionist să nu o mai lungim, nu avea datele definit o politică urbană cu bătaie depăşind înălţimea de 100 m (Bu-
upă o apariţie neîntrerup- aş face din această tema la care se necesare pentru un dialog util cu in- lungă, jalonată de obiective majore, dapesta are plafonul la 55 m...), fără
tă de 14 ani, “Gazeta afa- vor referi rândurile următoare. vestitorii (un inventar al patrimoniu- va rămâne în curând fără monedă de un studiu complex al imperiului.
cerilor”, editată de Ca- Fenomenul era de aşteptat, dar în- lui s-a făcut abia recent!). Într-o ase- schimb -funciară - în abordarea unor Ori, tot mai mulţi specialişti afir-
mera de Comerţ şi Industrie a jude- târzierea lui a fost determinată de menea situaţie, cu multe incertitu- parteneriate şi s-a lăsat încântată pro- mă că în competiţia dură a globali-
ţului Cluj, s-a decis să-şi schimbe nişte condiţii legislative, economice dini, un om de afaceri ori rămâne babil de faptul că ofertele private de zării – ce uniformizează - vor avea
imaginea, pentru a fi la înălţimea ci- şi politice. Participant activ şi cu derutat în luarea unei decizii, ori ia locuinţe reduc din obligaţiile primă- câştig de cauză oraşele, metropolele
titorilor săi şi a exigenţei oamenilor greutate în dinamica dezvoltării, do- totul pe cont propriu, impunându-şi riei faţă de anumite categorii sociale. care îşi vor păstra identitatea. Iar
de afaceri clujeni. meniul investiţiilor în construcţii are condiţiile dictate de profit. Dar procesul în derulare nu e toc- identitatea nu e dată de turnuri, ci de
Vizavi de un asemenea remarca- şi multiple efecte sociale, de la crea- Evident, o anumită reputaţie a mai roz. Specula imobiliară sfidează foarte mulţi alţi factori şi în primul
bil gest editorial, poate că îşi au lo- rea de noi locuri de muncă până la municipiului a atras în continuare reglementările urbanistice şi locu- rând de calitatea vieţii, potenţialul
cul şi unele consideraţii legate mai schimbarea imaginii oraşului sau interesul: aşa şi-au făcut apariţia su- inţe parter se trezesc în imediata ve- economico-uman, faima câştigată în
mult sau mai puţin direct de lumea trecerea la alte opţiuni privind con- per şi hypermarketurile, mall-urile, cinătate cu blocuri de câteva nive- timp, calităţile comunităţii, sfera
afacerilor. Desigur că în primul nu- fortul urban. Această imensă dirijare iar în paralel cererea în creştere de luri; construcţiile se realizează îm- serviciilor etc etc.
măr al noii serii poate mai multe in- de fonduri private către edificarea fond locuibil a determinat o campa- potriva infrastructurii (echipamente Deci sunt afaceri şi afaceri…
tervenţii vor aborda o gamă largă de noi componente urbane este fără nie fulminantă în domeniul ofertei de utilităţi, drumuri) încălcându-se Multe au în vedere doar profitul
din aspectele fascinantei “lumi a rezerve benefică din multe puncte de locuinţe, situând Cluj-Napoca pe normele sanitare, iar dotările so- protagonistului. O comunitate sau o
afacerilor”, aflându-ne acum şi într- de vedere, dar asta nu ne reţine să locul doi după Bucureşti (inclusiv la ciale, culturale, comerciale, rămân ţară care are parte numai de aseme-
o etapă a unor performanţe de nei- facem şi multe observaţii. costuri!), chiar dacă multe din pro- doar în proiect; spaţiile verzi nu mai nea “oameni de afaceri” nu poate
maginat cu puţini ani în urmă. Iar la În primul rând, administraţia lo- iecte nu au trecut şi în şantier. au loc din cauza imobilelor şi parca- spera decât la un viitor nesigur.
Gazeta afacerilor
6

Oportunităţi de afaceri - CERERI ŞI OFERTE


01 aprilie-07 aprilie 2008

torul va sprijini firmele româneşti expor- Adresa: SPANIA, Calle de las Artes
Informaţii transmise de Birourile de Promovare Comercial-Economică tatoare în obţinerea acestor certificate Graficas, 5, 03008-Alicante
(BPCE) ale Misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ambasade, Condiţii de livrare/transport: Container, Telefon Fix: 0034 - 965 103 333
transport maritim Fax: 0034 - 965 103 715
misiuni permanente, consulate), sau au fost primite de către Ministerul E-mail: philip_deros@alifoods.com
pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - Direcţia Generală Pro- Site internet: www.alifoods.com
NIGERIA
movarea Exportului, din reţeaua externă a Birourilor Comercial Economice
Persoana de contact/Department: Philip
de Ros Wallace, Marketing Department
(BCE), pe care “Gazeta afacerilor” le pune la dispoziţia companiilor interesate Numele firmei: PROMA GROUP Produs: Doreşte să importe diverse
de astfel de oportunităţi. Adresa: Avenue de la Libération produse alimentare româneşti (amba-
late în cutii de tablă, borcane, sticle,
B.P. 3576, Lomé, Togo
Aceste informaţii sunt bazate strict pe datele furnizate de firmele menţionate, ele fiind Telefon: + 228 2222945 etc., în special pentru uzul românilor
pe deplin responsabile de acurateţea lor. Datele comerciale menţionate sunt conside- Fax: + 228 2215706 din Spania), cu condiţia ca termenul
rate ca fiind adevărate, reale şi de bună credinţă, dar nu pot fi garantate de către birou- E-mail: promagroupgabi@yahoo.fr de garanţie al produselor să fie de
Persoană de contact: Gabriel Blewoussi, minim 6 luni.
rile consulare ale României din statele respective. a) Produs(denumire tehnico-comer- Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE
cială): - Import seringi medicale şi ace Biroul de Promovare Comercial-Eco-
Persoana de contact/Department Philip de unică folosinţă (700 mii buc./10 ml / nomică Madrid
de Ros Wallace, Marketing Department 300 mii buc. / 5 ml; Tel: 0034-91 35 95 107
EGIPT FRANŢA Produs (denumire tehnico-comercia- b) - Import medicamente: Fax: 0034-913 452 917, e-mail:
lă) Doreşte să importe diverse produse - Quinine DICH (600 mg / injecţii 2 ml); constantin.ene@embajadaderumania.es
Nume firmă: El- Safwa Co. pentru Numele firmei: Milhe & avons alimentare româneşti (ambalate în cu- - Quinine Resorcine (400 mg/Injecţii 4 reprezentant BPCE: Constantin Ene,
Export & Import Adresa: 160 CH Notre Dame de Conso- tii de tablă, borcane, sticle, etc., în spe- ml); consilier economic
Adresa: 10th Helmi Hassan Ali St. , Nasr lation; 13384 Marseille Cedex 13 / cial pentru uzul românilor din Spa- - Quinine Sulphate (300 mg / compri-
nia), cu condiţia ca termenul de garan- mate / Blister)
SUA
City - Cairo FRANCE
Tel: +202 2671 5532 /Fax: + 202 2272 Telefon: +33 491 106662 ţie al produselor să fie de minim 6 luni. Condiţii de livrare/transport: CFR Apapa
9216; GSM : +202 0122 980 929 Fax: +33 491 106699 Port / Lagos - Nigeria
E-mail: infos@milheetavons.fr Condiţii de plată: L/C Firma: Royal Food Distributors
E-mail: elsafwa.permix@gmail.com
michel.milhe@milheetavons.fr SPANIA Relaţii suplimentare şi sprijin Birou Con- Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison,
Produs: export plante medicinale
www.milheetavons.fr silier Economic - Lagos NJ 08817
Persoana de contact: Michel MILHE, Numele firmei CUINATS DE L’EM- Tel/Fax: + 234 1 2621360 / 2617559 Telefon: 1-732-985-3535
EGIPT Director General - lb. engleză PORDA S.L. GSM: +234 80 34032232 Fax: 1-732-985-3444
Produs: Hârtie şi pungi de hârtie pen- Adresa SPANIA, Calle Mas Saguer, 1, Email: romco@multilinks.com E-mail: george@royalfood.net
Nume firmă: Kemet for Natural Food tru ambalat produse alimentare (le 17462-Juia (Girona/Catalonia) Persoana de contact/Department: Mr.
papier paraffiné, le papier polyéthylène, Telefon Fix 0034 - 972 490 601 George Soliman, preşedinte
Adresa: 5th Industrial Zone Lot 48B, 6th
le papier duplex, le papier imprimé ou Fax 0034 - 972 490 863 SUA Produs (denumire tehnico-comer-
of October City Giza – Cairo sans impression conditionné dans le car- E-mail carles.ponjoan@cuinats.com cială): Miere naturală
Persoana de contact: D-na Nihail Said – ton de feuilles ou carton en rouleaux) Site internet www.cuinats.com Firma: Royal Food Distributors Cantitate: Ambalaje de 6, 8 sau 12 oz
Director general, GSM + 2012 9500 626 Cantitate 1 camion pe lună (40 tone) Persoana de contact/Department Carles Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison, (respectiv 170 g, 227 g sau 340 g)
Tel: /Fax: + 2023816 40 67; Condiţii tehnice specifice (certificate cal- Ponjoan Thans NJ 08817; Telefon: 1-732-985-3535 Condiţii tehnice specifice: Certificate
Produs: export covrigi şi fulgi de grâu itate etc) Reguli şi standarde specifice Produs (denumire tehnico-comercia- Fax: 1-732-985-3444 USDA, importatorul va sprijini firmele
expandat, naturali protejării produselor alimentare lă) Piept de pui fără piele, fără os şi fă- E-mail: george@royalfood.net româneşti exportatoare în obţinerea aces-
Condiţii contractuale specifice (legislaţie ră contrafilete (20 tone/lună) şi muşchi Persoana de contact/Department: Mr. tor certificate
locală etc) Contract comercial inter- de viţel (filete de ternera / lomo bajo) George Soliman, preşedinte Relaţii suplimentare şi sprijin BCE per-
MAROC naţional uzual de vînzare - cumpărare Produs: Prăjituri diverse, ambalate soana de contact BPCE New York: Rox-
(export/import) (inclusiv butter cookies) ana Ştefan (e-mail: roxana.stefan@rom-
Nume firmă: ESPACE CADEAUX Condiţii de livrare/transport Via terra / TUNISIA Cantitate: Depinde de oferta producătoru- consny.org, tel: +1-917-348-3184)
SARL- Casablanca logistică franceză sau română lui (se aşteaptă fotografii ale ambalajelor)
Adresa: Casablanca , 46 Rue Ibn Condiţii de plată şi preţ: Se negociază Numele firmei ZITCYRINE Condiţii de livrare/transport: Container,
Batouta , Centre commercial RIAD între producător şi cumpărător Adresa: 17, Rue TAREK SAID - Tunis transport maritim SUA
Telefon +21212171588 Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE 1002; Telefon: + 216 - 200.745.58
Marsilia Tel/Fax: +33 491 424912 E-mail: waliddardouri@hotùmail.com Firma: Royal Food Distributors
Fax +21222443139
mihail.plinga@orange.fr Persoana de contact: Oualid DARD- SUA Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison,
Tel. Mobil +21263730632
OURI - PDG NJ 08817
E-mail: espace_cadeaux@live.fr
Produs: Instalatie semi-automata pen- Firma: Royal Food Distributors Telefon: 1-732-985-3535
Persoana de contact: BENNIS MOH- EGIPT tru fabricat butelii PET cu destinatie Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison, Fax: 1-732-985-3444
SIN- Director General alimentara, capacitate 500 - 600 NJ 08817; Telefon: 1-732-985-3535 E-mail: george@royalfood.net
Produs: Solicită catalog pe suport Firma: WHITE BIRD TRAVEL buc/ora Fax: 1-732-985-3444 Persoana de contact/Department: Mr.
electronic sau pe e-mail a producăto- Adresa: 7 Granada St. Roxy - Heliopolis, Oferta poate viza şi instalatii second E-mail: george@royalfood.net George Soliman, preşedinte
rilor români de lustre şi de cristal Cairo - Egypt hand; Cantitate: O instalatie Persoana de contact/Department: Mr. Produs (denumire tehnico-comer-
Produse solicitate: Telefon: (00202) 2587201, (00202) Condiţii de livrare: CFR Tunis George Soliman, preşedinte cială): Sirop de miere
*Lustre De Cristal cu 6 braţe, 8 braţe, 12 2573993; Fax: (00202) 2587513 Produs: Sos tomat Cantitate: Ambalaje tip ursuleţ de 6, 8
braţe = 100 de buc din fiecare E-mail: info@whitebird-travel.com Cantitate: Ambalaj conservă metalică sau 12 oz (respectiv 170 g, 227 g sau
*Candelabre de cristal, diferite mărimi, Internet: www.whitebird-travel.com SUA Condiţii de livrare/transport: Container, 340 g)
cu greutatea de până la 350 kilograme - Persoana de contact: dl YASSER M. transport maritim Condiţii de livrare/transport: Container,
cel puţin 100 de buc anual HASSAN. Firma: Royal Food Distributors transport maritim
Propunere de cooperare/ investiţie / Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison,
*Lustre şi candelabre diferite din Sticlă
privatizare/etc: NJ 08817; Telefon: 1-732-985-3535 SUA
de Murano - cantităţi similare cu cele
- cooperare cu firme româneşti din Fax: 1-732-985-3444 SPANIA
din cristal
sectorul TURISM E-mail: george@royalfood.net Firma: Royal Food Distributors
*Componente şi braţe pentru candelabre
Persoana de contact/Department: Mr. Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison, Numele firmei ALIFOODS S.A.
şi lustre de cristal şi din sticlă de Murano George Soliman, preşedinte NJ 08817 Adresa SPANIA, Calle de las Artes
Condiţia de livrare – CFR Casablanca SPANIA Produs: Făină albă. Cantitate: Ambalaj Telefon: 1-732-985-3535 Graficas, 5, 03008-Alicante
Clientul deţine lanţuri de magazine de 1 kg, 1 container lunar Fax: 1-732-985-3444 Telefon Fix 0034 - 965 103 333
desfacere în zona Casablanca, Numele firmei J.C.O., S.C.P. Condiţii tehnice specifice (certificate cal- E-mail: george@royalfood.net Fax 0034 - 965 103 715
Marrakesh, Settat Adresa SPANIA, Calle Margarides, 9 , itate, etc): Calitate 650 sau 850 Persoana de contact/Department: Mr. E-mail philip_deros@alifoods.com
Local A, 08700 - Igualada (Barcelona) Condiţii de livrare/transport: Container, George Soliman, preşedinte www.alifoods.com
Telefon 0034 - 938 053 434 transport maritim Produs (denumire tehnico-comer- Persoana de contact/Department Philip
ARABIA SAUDITĂ Fax 0034 - 938 033 978 cială): Biscuiţi de Ros Wallace, Marketing Department
E-mail j.camps@coacb.com Cantitate: Depinde de oferta producă- Produs (denumire tehnico-comer-
Numele firmei: ARABIAN TIMBER Persoana de contact: J.Camps SUA torului (se aşteaptă fotografii ale ambala- cială)
Adresa: Jeddah, 102359, Produs: Aditivi minerali pentru hrana jelor). Condiţii tehnice specifice: Certifi- Doreşte să importe diverse produse
Arabia Saudita; animalelor (3000 tone/an sulfat de fier Firma: Royal Food Distributors cate USDA, importatorul va sprijini alimentare româneşti (ambalate în
Telefon (mobil): +966 504318664 monohidratat, 2000 tone/an sulfat de Adresa: 25 Truman Dr. South, Edison, firmele româneşti exportatoare în cutii de tablă, borcane, sticle, etc., în
Telefon: +966 -2-6143260 magneziu, 1000 tone/an sulfat de cupru) NJ 08817 obţinerea acestor certificate special pentru uzul românilor din
Fax: +966 -2-6143264 Telefon: 1-732-985-3535 Condiţii de livrare/transport: Container, Spania), cu condiţia ca termenul de
E-mail: engr_ammar@hotmail.com Fax: 1-732-985-3444 transport maritim garanţie al produselor să fie de minim
Persoana de contact/Department: SPANIA E-mail: george@royalfood.net Relaţii suplimentare şi sprijin BCE per- 6 luni.
Ammar Mohd. Ali Quzeih-director gen- Persoana de contact/Department: Mr. soana de contact BPCE New York: Rox- Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE
eral Numele firmei ALIFOODS S.A. George Soliman, preşedinte ana Ştefan (e-mail: roxana.stefan@rom- Biroul de Promovare Comercial-Eco-
Produs Cherestea Adresa SPANIA, Calle de las Artes Produs: Gemuri de fructe (varietate consny.org, tel: +1-917-348-318 nomică Madrid
Cantitate Total 3400 mc Graficas, 5, 03008-Alicante sortimentală - căpşuni, caise, piersici, Tel: 0034-91 35 95 107
Condiţii tehnice specifice (certificate cal- Telefon Fix 0034 - 965 103 333 fructe de pădure etc ) Fax: 0034-913 452 917; e-mail: constan-
itate, etc) Standarde de calitate CCG. Fax 0034 - 965 103 715 Cantitate: Borcane de 340g SPANIA tin.ene@embajadaderumania.es
Condiţii de livrare/transport Jeddah E-mail philip_deros@alifoods.com Condiţii tehnice specifice (certificate cal- reprezentant BPCE: Constantin Ene,
(Port) -Saudi Arabia (C&F) Site internet www.alifoods.com itate etc): Certificate USDA, importa- Numele firmei: ALIFOODS S.A. consilier economic
Gazeta afacerilor
7
01 aprilie-07 aprilie 2008

INFOOD NETWORK – Reţea Europeană de Informare


E-mail: nichparm@infoweb.abs.net

pentru Întreprinderile Agricole Mici şi Mijlocii


Persoana de contact/ Department: Nicho-
SPANIA las Onwumere, Director
Produs (denumire tehnico-comer-
Numele firmei: PRONAEX cială) Import materii prime pentru
Adresa: SPANIA, Avenida de la Ilustra- producţia de medicamente Camera de Comerţ şi
Condiţii de livrare/transport CFR Apapa
cion, 6, 3er piso, 11011-Cadiz (Andalu-
port - Nigeria
Industrie Cluj este partener
cia)
Telefon Fix: 0034 - 956 252 910 Condiţii de plată: L/C în proiectul INFOOD NET-
mobil 0034-687 572 151 WORK, proiect finanţat prin

C
Fax: 0034 - 956 284 448
NIGERIA Programul Cadru 6, pentru
E-mail: osanchez@pronaex.com
Site internet. www.pronaex.com cercetare dezvoltare.
Persoana de contact/Department: Oscar Numele firmei: FINLAB
Sanchez Sousa, director general Adresa: 1, Sylvia Crescent oordonat de Eurospor-
Produs: Soia nemodificată genetic Anthony, Ikorodu Road tello Veneto, proiectul are
Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE Ikeja, Lagos, Nigeria ca parteneri organizaţii
Biroul de Promovare Comercial-Eco- Telefon: + 234 1 4968200 / 4977303
nomică Madrid; Tel: 0034-91 35 95 107 Fax: + 234 1 4979056 cu experienţă în domeniul agricol,
Fax: 0034-913 452 917, e-mail: E-mail: finlab@finlab.com din Italia (Confederaţia Agricolă
constantin.ene@embajadaderumania.es Persoana de contact/ Department: Uzo Emilia Romagna, Compania Agri-
reprezentant BPCE: Constantin Ene, Nwaije, Director colă Bubani Giuseppe şi Compania
consilier economic Produs (denumire tehnico-comer- SOGESCA SRL), Spania (COAG)
cială) Import aparatură pentru labo-
ratoare medicale
şi Ungaria (Camera de Agricultură
SPANIA Condiţii de livrare/transport CFR Apapa a Ungariei şi Compania PILZE- Comune (The Common Agricultu- România s-au afiliat reţelei, alături
port - Nigeria NAGY LTD). Cel de al doilea par- ral Policy – CAP), reformă care a de două instituţii de învăţământ su-
Numele firmei: CUINATS DE L'EM- Condiţii de plată: L/C tener român din proiect, compania generat o abordare complexă şi di- perior: Universitatea de Ştiinţe
PORDA S.L. ANYSOFT SRL este furnizorul so- ferită din punctul de vedere al susţi- Agricole şi Medicină Veterinară din
Adresa: SPANIA, Calle Mas Saguer, 1, luţiei informatice. nerii culturilor tradiţionale şi al sub- Cluj-Napoca şi Universitatea de
17462-Juia (Girona/Catalonia) SENEGAL
Cu o perioadă de desfăşurare de venţiilor din agricultură. Noua Poli- Ştiinţe Agricole şi Medicină Veteri-
Telefon Fix: 0034 - 972 490 601
Fax: 0034 - 972 490 863 Numele firmei: IMEX AFRIC SARL - 24 de luni, proiectul început la 1 mai tică Agricolă Comună a adus abor- nară a Banatului din Timişoara.
E-mail : carles.ponjoan@cuinats.com Dakar; 2006, are următoarele obiective: dări noi şi cu privire la problemele Reţeaua este deschisă şi permite
Site internet : www.cuinats.com Persoana de contact: Dl NABIL WIZ- - să structureze un sistem informa- de mediu, la calitatea şi siguranţa implicarea şi afilierea IMM-urilor,
Persoana de contact/Department: Carles ANI - patron tic care să permită întreprinderilor alimentelor. Organizaţiilor Agricole, Institutelor
Ponjoan Thans Tel: +221 33 821 20 40 Realizarea acestui sistem infor- de Cercetare şi Instituţiilor de Învăţă-
agricole mici şi mijlocii să acceseze
Produs (denumire tehnico-comer- Mobil: + 221 77 638 97 22
cială): Piept de pui fără piele, fără os şi e-mail: nabs @ orange.sn informaţii şi soluţii referitoare la matic, constituit dintr-o platformă mânt Superior din sectorul agricol.
fără contrafilete (20 tone/lună) şi Produs: produse alimentare şi drogherie mediu şi siguranţa alimentară; de comunicare (web site şi bază de Informaţii largi, precum şi exem-
muschi de viţel (filete de ternera / lomo Firma doreşte să stabilească contacte - să valorifice trasabilitatea ca o so- date), permite un schimb de infor- ple de bune practici se pot afla de pe
bajo) cu societăţi româneşti specializate în luţie integrată pe plan internaţional; maţii şi soluţii rapid şi uşor între pagina internet a proiectului:
Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE exportul de sucuri de fructe şi tomate, - să identifice noi teme de cercetare “ferme”. Prin însumarea experien- www.infoodnetwork.eu
Biroul de Promovare Comercial-Eco- apă minerală, conserve de fructe etc.,
nomică Madrid dar şi produse de drogherie (hîrtie în domeniul agricol; ţelor şi dezbaterea în comun a noi- Pentru mai multe informaţii cu
Tel: 0034-91 35 95 107 higienică, şerveţele etc.). - să ducă la creşterea capacităţii ma- lor tematici, întreprinderile agricole privire la acest proiect, vă rugăm să
Fax: 0034-913 452 917, e-mail: Menţionăm că firma a solicitat în mod nageriale în acest sector; îşi vor îmbunătăţi tehnologiile şi contactaţi Camera de Comerţ şi In-
constantin.ene@embajadaderumania.es expres inscripţionarea produselor şi - să consolideze şi să lărgească know-how- ul şi îşi vor creşte com- dustrie Cluj, Departamentul Progra-
reprezentant BPCE: Constantin Ene, ambalajelor în limba franceză, condiţie Reţeaua INFOOD în Europa. petitivitatea şi credibilitatea. me Europene, tel. 0264-406.807,
consilier economic obligatorie pentru piaţa senegaleză.
Nr. BPCE Dakar 8 /16 din 29.01.2008 Ideea proiectului a apărut ca ur- Până în acest moment, peste 20 -406.809, email:
Consilier Economic, Mihai Radulian mare a reformei Politicii Agricole de societăţi comerciale agricole din international@ccicj.ro.

Elevi clujeni medaliaţi cu argint la un


SPANIA
BELGIA
turneu internaţional de pizza
Numele firmei: Jesus Navarro S.A.
Adresa: SPANIA, C/Isaac Peral, 46,
03660-Novelda (Alicante) Numele firmei: PNP Group sprl
E-mail: macanto@carmencita.com Adresa: Rue Rossignol, 9/B , Loncin, Oana Mureşan

C
Site internet: www.proaliment.com Belgia
www.carmencita.com Telefon /Fax: 0032-424.13.35
Persoana de contact / Department: e-mail: pnpgroup.product@skynet.be olegiul Tehnic ”Raluca Ri-
Miguel Angel Canto Persoana de contact: Sinmaz M. pan,, din Cluj-Napoca face
Produs (denumire tehnico-comer- Denumirea produsului solicitat: saci parte dintr-un grup de şcoli europene
cială): Diverse produse alimentare din plastic care desfăşoară un proiect eTwin-
româneşti specifice, ambalate (inclusiv BPCE Bruxelles - Rue Gabrielle nr. 105,
ning cu numele “a_”.
în sticle şi borcane şi inclusiv dulciuri), 1180 Bruxelles
destinate comercializării îndeosebi Telefon: 0032-2-345.26.80 În cadrul acestui proiect, la înce-
către clienţii de origine română Fax: 0032-2-346.23.45; putul lunii martie, în Italia, la Cala-
E-mail: bria, s-a desfăşurat un turneu-con-
mugur.popovici@roumanieamb.be curs de gătit pizza, organizat de
NIGERIA Persoana de contact: Mugur Popovici
şcoala coordonatoare. La manifesta-
Numele firmei: STONEWALL CON-
re au participat câte doi elevi din fie-
TINENTAL LTD. BELGIA care şcoală parteneră, care au făcut
Adresa: Plot 516, Mambolo Street, Zone un stagiu de pregătire cu membri ai
2 - Wuse; Abuja, Nigeria Numele firmei: Concept d’interieur ”Scoula Nazionale di Pizza”, unde
Telefon: + 234 8033084220 Adresa: Avenue General Medecin Der- au văzut procesul fabricării pizzei.
Persoana de contact/ Department: Jerry ache 133/10, 1050 Bruxelles
Elevii clujeni s-au întrecut în a-şi
Nwohu, Director Telefon: 0032-2-640.98.04
Produs (denumire tehnico-comercia- Fax: 0032-2-633.13.80 demonstra abilităţile în a face pizza
lă) Import îngrăşăminte chimice NPK e-mail: arnaudlacroix@hotmail.com cu concurenţi din Portugalia, Leto-
15-15-15 Persoana de contact: Arnaud Lacroix nia şi Ungaria. Elevii Ana Cristea,
Cantitate 25.000 tone Denumirea produsului solicitat: mo- din clasa a XII-a, şi Călin Siladi, din
Condiţii de livrare/transport CFR Apapa bilă (biblioteci, scaune, mese) clasa a XI-a, au fost premiaţi cu lar regional, dar şi din patroni de piz- Elevii fost invitaţi de către faimoasa
port - Nigeria
Condiţii de plată: L/C locul doi de către un juriu format din zerii locale. De asemenea, cei doi au “Scoula Nazionale di Pizza” să parti-
Relaţii suplimentare şi sprijin BELGIA primarul din Trebisacce, reprezen- obţinut o menţiune specială pentru cipe la un alt concurs care se va des-
Birou Consilier Economic - Lagos tanţi ai mass-media, inspectorul şco- tehnica dovedită în cadrul turneului. făşura în octombrie, tot în Italia.
Tel/Fax: + 234 1 2621360 / 2617559 Numele firmei ZITCYRINE
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj Camera de Comerţ
GSM: +234 80 34032232 Adresa: 17, Rue TAREK SAID - Tunis
Email: romco@multilinks.com
şi Industrie Cluj,
1002; Telefon: + 216 - 200.745.58
E-mail: waliddardouri@hotùmail.com str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca
Închiriază pentru organizarea de simpozioane,
Persoana de contact: Oualid
NIGERIA prin Curtea de Arbitraj

seminarii, prezentări, cocktail-uri


DARDOURI - PDG Comercial
Produs: Instalatie semi-automata
Organizează la cerere
Numele firmei: Nichben Pharmaceuti- pentru fabricat butelii PET cu desti-
arbitrajul comercial pentru
cals Ltd.
Adresa: Plot 1610A, Alh. Masha Street;
natie alimentara, capacitate 500 -
600 buc/ora Clubul Oamenilor de Afaceri soluţionare de litigii comerciale
Surulere, Lagos, Nigeria Oferta poate viza şi instalaţii second “Dr. Augustin RAØIU” interne şi internaţionale
Telefon: + 234 1 5835093 / 5836709 hand; Cantitate: O instalatie
Fax: + 234 1 5831543 Condiţii de livrare: CFR Tunis Rezervări la Tel.: 0264-432.164 sau 0264-406.820 Tel.: 0264-406.806, 406.805