Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

PROIECT LA DISCIPLINA
CONTABILITATE FINANCIARĂ
2008-2009

Balea Cristina
Contabilitate şi informatică de gestiune
Proiect la Contabilitate Financiară

Cuprinsul

CUPRINSUL .........................................................................................................................................................2
1. PRECIZAREA UNITĂŢII PATRIMONIALE, CADRUL LEGISLATIV, PRINCIPALII
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI, PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII ŞI ALE STRUCTURII
ORGANIZATORICE...........................................................................................................................................................3
1.1. PRECIZAREA UNITĂŢII PATRIMONIALE ŞI CADRUL SĂU LEGISLATIV..............................................................................3
1.2. CALCULUL ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI................................................................4
1.2.1. Indicatori de lichiditate........................................................................................................................4
1.2.2. Indicatori de risc...................................................................................................................................4
(CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT) * 100.........................5
UNDE :- CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE UN AN;...........................................................................5
1.2.3. Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune)..................................................................................5
1.2.4. Indicatori de profitabilitate .................................................................................................................6
Oferă informaţii despre eficienţa cu care o societate îşi utilizează resursele pentru a genera profit.
Obţinerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru supravieţuirea companiei, cât şi pentru beneficiile aduse
acţionarilor sau asociaţilor..........................................................................................................................................6
1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII...........................................................................................................6
...........................................................................................................................................................................7
2. PREZENTAREA FORMEI DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ...............................................................8
2.1. FORMA DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ....................................................................................................................8
2.2. PROGRAMUL DE GESTIUNE UTILIZAT......................................................................................................................8
3. OPERAŢII DE ÎNCASĂRI ÎN NUMERAR....................................................................................................9
4. ACORDAREA ŞI JUSTIFICAREA AVANSULUI SPRE DECONTARE..................................................9
5. DEPUNERI DE NUMERAR LA BANCĂ.....................................................................................................10
6. ACORDAREA ŞI RAMBURSAREA DE CREDITE...................................................................................10
7. APROVIZIONAREA DE STOCURI DE LA FURNIZORI ŞI DECONTAREA VALORII ACESTORA
...............................................................................................................................................................................................11
7.1. STOCURI DATE SPRE PRELUCRARE SAU AFLATE LA TERŢI SUB DIVERSE FORME............................................................12
7.2. ELIBERAREA ÎN CONSUM DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE......................................................................................13
7.3. ACHIZIŢIONAREA, DAREA ÎN FOLOSINŢĂ, ÎNREGISTRAREA UZURII ŞI CASAREA OBIECTELOR DE INVENTAR........................14
7.4. CONTABILITATEA INTRĂRILOR ŞI IEŞIRILOR DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE................................................................14
7.5. OPERAŢIUNI DE INTRARE ŞI IEŞIRE A MIJLOACELOR FIXE ÎN/ DIN UNITATEA PATRIMONIALĂ...........................................15
8. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR.....................................................................................................16
8.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE................................................................................................16
8.1.1. Contabilitatea cheltuielilor privind materialele nestocabile..............................................................16
8.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind energia şi apa............................................................................16
8.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrări şi servicii prestate de terţi.....................................................16
8.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi............................................................17
8.1.5. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate..............................17
8.1.6. Contabilitatea cheltuielilor privind salariile personalului şi asigurările şi protecţia socială..........18
8.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR FINANCIARE......................................................................................................19
......................................................................................................................................................................20
8.3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR.......................................................................20
8.4. CONTABILITATEA STOCURILOR DIN PRODUCŢIE PROPORIE........................................................................................20
9. CONTABILITATEA VENITURILOR..........................................................................................................21
10. CALCULUL, ÎNREGISTRAREA ŞI VĂRSAREA IMPOZITULUI PE PROFIT.................................22
10.1. DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT...........................................................................................................22
10.2. ÎNREGISTRAREA IMPOZITULUI PE PROFIT.............................................................................................................22
11. BALANŢA DE VERIFICARE......................................................................................................................24
12. ANEXE............................................................................................................................................................25

2
Proiect la Contabilitate Financiară

1. Precizarea unităţii patrimoniale, cadrul legislativ, principalii indicatori


economico-financiari, particularităţile activităţii şi ale structurii
organizatorice
1.1. Precizarea unităţii patrimoniale şi cadrul său legislativ

S.C. PANIA S.R.L a luat fiinţă în data de 17.07.2004. Numărul şi data înregistrării în Registrul
Comerţului este J26/1957/17.07.2004 . Încă de la început s-a declarat ca societate comercială
plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de Înregistrare R 5522519.

Actul constitutiv al societăţii S.C. PANIA S.R.L. cuprinde:


a) FORMA JURIDICĂ :
Forma juridică de constituire a societăţii este Societate Comercială cu Răspundere Limitată
ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societăţii, asociatul unic fiind obligat
numai la plata părţilor sociale.
.
b) DENUMIREA SOCIETĂŢII :
Numele dat este :S.C. PANIA S.R.L.

c) SEDIUL SOCIAL :
Sediul social s-a stabilit în Mun.Târgu-Mureş, Strada Rodniciei 43 ;
Societatea are puncte de lucru în diferite zone ale ţării, ca de exemplu :
• Punct de lucru în Judeţul Mureş
• Punct de lucru în Judeţul Braşov
• Punct de lucru în Judeţul Bistriţa
• Punct de lucru în Judeţul Cluj
• Punct de lucru în Judeţul Maramureş

d) DURATA SOCIETĂŢII :
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data
înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

e) OBIECTUL SOCIETĂŢII :
Obiectul principal de activitate îl reprezintă :
Producerea şi comercializarea produselor de panificaţie;

f) CAPITALUL SOCIAL:
Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON.
Capitalul social se împarte în 20 de părţi sociale egale, în valoare nominală de 10 RON
fiecare, deţinute în totalitate de asociatul unic.

g) ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA
Societatea este administrată şi reprezentată , pe durată nelimitată , de o persoană fizică ,
cetăţean român.

3
Proiect la Contabilitate Financiară
h) BENEFICII ŞI PIERDERI:
Asociatul unic încasează în totalitate beneficiile şi suportă în totalitate eventualele
pierderi.

i) FORŢA DE MUNCĂ:
Societatea angajează personal cu contract de muncă cu repectarea prevederilor Codului
Muncii şi regimului de asigurări sociale.Are în prezent 45 de salariaţi cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată.

j) DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA :
Societatea se dizolvă prin voinţa asociatului unic, imposibilitatea realizării obiectului de
activitate, faliment sau micşorarea capitalului sub limita legală.

1.2. Calculul şi analiza principalilor indicatori economico- financiari

1.2.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorii de lichiditate masoară capacitatea societăţilor de a-şi onora obligaţiile pe


termen scurt, pentru realizarea calculelor fiind utilizate activele circulante (cele mai lichide) şi
datoriile cu o scadenţă mai mică de un an.

a) Indicatorul lichidităţii curente = Active curente / Datorii curente

- valoarea recomandată acceptabilă- în jurul valorii 2;


- oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidităţii imediate = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

c) Rata capacităţii de plată = Casa şi conturi la banci + Investiţii pe termen scurt / Datorii
curente

d) Acoperirea cheltuielilor zilnice = (Cash + Investiţii pe termen scurt + Creanţe) / Cheltuieli


medii zilnice

e) Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rotaţie a stocurilor + Durata de rotaţie a


debitelor-clienţi - Durata de rotaţie a creditelor-furnizor

1.2.2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare = (Capital împrumutat / Capital propriu) * 100


sau

4
Proiect la Contabilitate Financiară
(Capital împrumutat / Capital angajat) * 100

unde :- capital împrumutat = credite peste un an;


- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu;

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = (Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului


pe profit / Cheltuieli cu dobânda ) = Număr de ori

c) Rata de îndatorare globală = Datorii totale / Active totale

d) Levierul = Datorii totale / Active totale

e) Rata solvabilităţii generale = Active totale / Datorii curente

1.2.3. Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune)

Indicatorii incluşi în această categorie relevă eficienţa cu care societatea işi utilizează
activele.

a) Rotaţia stocurilor = Costul vânzărilor / Stoc mediu (nr. de ori)

Viteza de rotaţie a stocurilor aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul
exerciţiului financiar.

b) Durata de rotaţie a stocurilor = (Stoc mediu / Costul vânzărilor )* 365 (nr. de zile)

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate.

c) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) * 365

Viteza de rotaţie a debitelor- clienţi:


• Calculează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale;
• Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate.
O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului
acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat ( clienţi rău platnici).

d) Viteza de rotaţie a creditelor- furnizor = ( Sold mediu furnizori / Achiziţii de bunuri ( fără
servicii)) * 365

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la


furnizorii săi. Pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.În
mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

e) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate

Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei


de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

f) Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active

5
Proiect la Contabilitate Financiară

1.2.4. Indicatori de profitabilitate

Oferă informaţii despre eficienţa cu care o societate îşi utilizează resursele pentru a genera profit.
Obţinerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru supravieţuirea companiei, cât şi pentru
beneficiile aduse acţionarilor sau asociaţilor.

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit /


Capital angajat

Reprezintă profitul pe care îl obţine entitatea din banii investiţi în afacere. Capitalul
angajat se referă la banii investiţi în entitate atât de către acţionari, cât şi de creditorii pe termen lung,
şi include capitalul propriu şi datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări = ( Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri) * 100

c) Marja netă din vanzari = Profit net / Cifra de afaceri*100

d) Rata de impozitare efectivă = Cheltuieli cu impozitul / Profit brut * 100

e) Rentabilitatea economică = Profit net / Active totale * 100

f) Rentabilitatea financiară = Profit net / Capital propriu * 100

g) Rata rentabilităţii resurselor consumate = Profit net / Cheltuieli totale

O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că entitatea nu este capabilă să îşi
controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.

1.3. Structura organizatorică a societăţii

Structura organizatorică a firmei S.C. PANIA S.R.L. reprezintă ansamblul persoanelor şi


compartimentelor de muncă, tehnice, economice şi administrative, modul cum acestea sunt
constituite şi grupate şi principalele legături ce se stabilesc între ele, în vederea realizării în cât mai
bune condiţii a obiectivelor propuse.
Societatea are o structură organizatorică de tip ierarhic funcţional minimă, organigrama
prezentându-se astfel:

6
Proiect la Contabilitate Financiară

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A UNITĂŢII :

DIRECTOR
GENERAL

DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT


CONTABILITATE APROVIZIONARE RESURSE UMANE

SPECIALIST SPECIALIST
FINANCIAR CONTABIL
SALARIZARE RECRUTARE

7
Proiect la Contabilitate Financiară

2. PREZENTAREA FORMEI DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ


2.1. Forma de înregistrare contabilă
Forma de înregistrare contabilă poate fi definită ca ansamblul mijloacelor de lucru existente şi
a modalităţilor de utilizare a acestora folosite în contabilitatea curentă a agenţilor economici. Ea
asigură înregistrarea documentelor justificative în ordinea cronologică şi sistematică privitoare la
toate operaţiile economice ale entităţilor.
Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda
liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică.
Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu
ponderat.
Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul
estimat (standard, planificat).
Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu
amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din
procesul de producţie.

2.2. Programul de gestiune utilizat

Societatea utilizează programul de gestiune Navision. În momentul introducerii datelor din


documentele primare în machete, programul generează automat înregistrările contabile aferente,
acestea putând fi vizualizate imediat.

Modulul principal Navision oferă următoarele facilităţi de gestionare:

1. Evidenţă contabilă
2. Stocuri
3. Furnizori şi clienţi
4. Încasări şi plăţi
5. Liste şi rapoarte
6. Inventare

8
Proiect la Contabilitate Financiară

3. Operaţii de încasări în numerar.


Societatea a întreprins următoarele operaţii de încasări în numerar pe parcursul lunii iunie.

• În data de 03.06.2009 S.C. PANIA S.R.L. încasează cu Chitanţă1 de la clientul S.C


HELMEA COM S.R.L suma de 1.500 lei.

5311 = 4111 5.000 lei


“Casa în lei” “Clienţi”

• În data de 10.06.09 se ridică numerar de la bancă cu Dispoziţie de încasare în


sumă de 10.000 RON, pentru diverse cheltuieli.2

5311 = 581 10.000 RON


„ Casa în lei” „Viramente interne”

• Se încasează în baza Chitanţei3 de 500 lei de la clientul S.C MAXIM S.R.L

5311 = 4111 500 RON


„ Casa în lei” “Clienţi”

4. Acordarea şi justificarea avansului spre decontare

Înregistrări contabile ocazionate de acordarea avansului:

 Se acordă un avans de trezorerie administratorului societăţii în sumă de 2.000 Ron,


pentru cheltuieli diverse pe baza Dispoziţiei de plată.4

542 = 5311 2.000 RON


„ Avansuri de „Casa în lei”
trezorerie”

 Se cumpără de către administrator marfă pe baza de chitanţă fiscală.

% = 542 1.190 RON


371 "Avansuri de 1.000 RON
“Mărfuri” trezorerie
4426 190 RON
“T.V.A deductibilă”

 Se restituie diferenţa rămasă din avansul de trezorerie

1
Anexa 1
2
Anexa 2
3
Anexa 3
4
Anexa 4

9
Proiect la Contabilitate Financiară
401 = 542
„ Furnizori „ „ Avansuri de 1.190 RON
trezorerie„

5311 = 542 810 RON


„ Casa în lei „ „ Avansuri de
trezorerie„

5. Depuneri de numerar la bancă


Înregistrări contabile:

 Se depun la bancă 4.000 RON din casieria unităţii.

581 = 5311 4.000 RON


„Viramente „Casa în lei”
interne”

5121 = 581 4.000 RON


„Conturi curente „Viramente
la bănci în lei” interne”

6. Acordarea şi rambursarea de credite


. S.C PANIA S.R.L a încheiat un contract de credit în valoare de 50.000 RON cu banca BRD
Groupe Societe Generale pe o perioadă de 5 ani, dobânda anuală de 10 %.

Operaţiunile de mai jos au fost generate ca urmare a folosirii extrasului de cont:

 Încasarea creditului pe termen lung în valoare de 100.000 Ron:

5121 = 1621 50.000 RON


“ Conturi curente “Credite bancare
la bănci în lei” pe termen lung”

 Plata dobânzii aferente creditului:

666 = 5121 5.000 RON


“Cheltuieli privind “Conturi curente
dobânzile” la bănci în lei”

 Rambursarea creditului pe termen lung la scadenţă:

1621 = 5121 5.000 RON


“ Credite bancare “Conturi curente
pe termen lung” la bănci în lei”

10
Proiect la Contabilitate Financiară

7. Aprovizionarea de stocuri de la furnizori şi decontarea valorii acestora

În cadrul S.C. PANIA S.R.L principalele operaţiuni privind aprovizionarea se referă la


materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, şi ambalaje.
Înregistrarea în contabilitate a aprovizionărilor de materiale se face pe baza Facturii fiscale
emise de furnizor. Pe baza facturii se întocmeşte Nota de recepţie.

1) Societatea achiziţionează pe bază de factură 600 kg de drojdie de la furnizorul S.C


PANI-PLAST S.R.L , la preţul de 3 Ron/ kg, T.V.A= 19%.5

a. Primirea facturii de la furnizor:

% = 401 “Furnizori” 2.142 RON


301 1.800 RON
“Materii prime”
4426 342 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Achitarea facturii la furnizor:

401 = 5121 2.142 RON


“Furnizori” “Conturi curente
la bănci în lei”

2) Societatea se aprovizionează cu 800 Litri benzină pentru maşinile de livrare, la preţul


de 3.4 Ron/ L. T.V.A= 19%6

a. Înregistrarea facturii primite:


% = 401 “Furnizori” 3.236,80 RON
3022 2.720,00 RON
“Combustibili”
4426 516,80 RON
“T.V.A deductibilă”
b. Decontarea facturii:

401 = 5311 3.236,80 RON


“Furnizori” “Casa în lei”

3) Se achiziţionează conform facturii, de la furnizorul S.C DIADEMA S.R.L 25 de


halate albe pentru brutari şi patiseri la preţul de 56 RON / bucată, T.V.A 19 %.7

a. Înregistrarea facturii:
5
Anexa 5
6
Anexa 6
7
Anexa 7

11
Proiect la Contabilitate Financiară

% = 401” Furnizori” 1.666 RON


3028 1.400 RON
“Alte materiale consumabile”
4426 266 RON
“T.V.A.deductibilă”

b. Plata furnizorului prin bancă:

401 = 5121 1.666 RON


“Furnizori” “Conturi curente
la bănci în lei”

4) Se achiziţionează o piesă de schimb pentru un utilaj în valoare de 1.576 RON, T.V.A


19% de la furnizorul S.C NELBI S.R.L8

a. Achiziţionarea piesei de schimb:


% = 401” Furnizori” 1.875,44 RON
3024 1.576,00 RON
“Piese de schimb”
4426 299,44 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Achitarea facturii fiscale:

401 = 5121 1.875,44 RON


“Furnizori” “Conturi curente
la bănci în lei”

7.1. Stocuri date spre prelucrare sau aflate la terţi sub diverse forme

Înregistrări contabile:

1) Se achiziţionează un utilaj în valoare de 1.215 RON, care este lăsat în custodie la


terţi.Ulterior se face recepţia pe baza Procesului verbal de predare- primire.9

a. Achiziţionarea materiale:
% = 401”Furnizori” 1.445,85 RON
351 1.215,00 RON
“Materii şi materiale
aflate la terţi”
4426 230,85 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Înregistrarea recepţiei materialelor de la terţi:


3024 = 351 1.215 RON
“Piese de schimb” “Materii şi materiale
aflate la terţi”

8
Anexa 8
9
Anexa 9

12
Proiect la Contabilitate Financiară

c. Achitarea facturii:
401 = 5121 1.445,85 RON
“Furnizori” “Conturi curente
la bănci în lei”

2) Se trimite la terţi,la S.C ALTIS S.R.L, spre prelucreare, pe baza avizului de însoţire a mărfii,
materii prime la preţ de înregistrare 900 RON, în vederea obţinerii de ambalaje.Cheltuielile
de prelucrare facturate sunt de 250 RON, T.V.A 19%.10

a. Expediere ateriilor prime pe bază de aviz la terţi:

351 = 301 900 RON


“Materii şi materiale “Materii prime”
aflate la terţi”

b. Recepţia ambalajelor rezultate în urma prelucrării materiei prime:


381 = 351 900 RON
“Ambalaje” “Materii şi materiale
aflate la terţi”

c. Înregistrarea costului prelucrării materiilor prime:

% = 401 297,50 RON


381 ”Furnizori” 250,00 RON
“Ambalaje”
4426 47,50 RON
“T.V.A deductibilă”

7.2. Eliberarea în consum de materii prime şi materiale

Înregistrări contabile:

1) Consum de materii prime:11

601 = 301 1.000 RON


“Cheltuieli cu “Materii prime”
materiile prime”

2) Consum de combustibili:

6022 = 3022 2.720 RON


“Cheltuieli privind “Combustibili”
combustibilul”

10
Anexa 10
11
Anexa 11

13
Proiect la Contabilitate Financiară
3) Darea în consum a pieselor de schimb:12

6024 = 3024 1.215 RON


“Cheltuieli privind “Piese de schimb”
piesele de schimb”

7.3. Achiziţionarea, darea în folosinţă, înregistrarea uzurii şi casarea obiectelor de inventar.

Înregistrări contabile:

1) Se achiziţionează pe bază de factură materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de


765 RON. Acestea se dau în folosinţă, iar după uzura lor completă, se casează.13

a. Recepţia materialelor pe baza facturii fiscale:

% = 401 “Furnizori” 910,35 RON


303 765,00 RON
“Mat. de natura ob. de inventar”
4426 145,35 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Achitarea facturii:
401 = 5121 910,35 RON
“Furnizori” “Conturi curente
la bănci în lei”

c. Darea în consum a materialelor:

603 = 303 765 RON


“Cheltuieli privind mat. “Materiale de natura
de natura ob.de inventar” obiectelor de inventar”

7.4. Contabilitatea intrărilor şi ieşirilor de imobilizări necorporale

Înregistrari contabile

1. S.C. PANIA S.R.L. achiziţionează un program informatic la preţul de 2.700 RON, T.V.A
aferentă de 19 %.care se achită în numerar.Amortizarea programului se face în 3 ani.Ulterior este
scos din evidenţă.

a. Achiziţionarea programului informatic WinMentor:

% = 404”Furnizori de imobilizări” 3.213 RON


208 2.700 RON
“Alte imobilizări necorporale”
4426 513 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Achitarea facturii:
12
Anexa 12
13
Anexa 13

14
Proiect la Contabilitate Financiară

404 = 5121 3.213 RON


”Furnizori de ” Conturi curente la
imobilizări” bănci în lei”

c. Înregistrarea amortizării lunare a programului informatic:


Amortizarea= 2.700 : 3:12= 75 RON / lună

“Cheltuieli de exploatare 6811 = 2808 “Amortizarea altor 75 RON/ Lună


privind amortizarea imobilizărilor” imobilizări necorporale “

d. Scoaterea din evidenţă a programului complet amortizat:

2808 = 208 2.700 RON


“Amortizarea altor “Alte imobilizări
imobilizări necorporale” necorporale”

7.5. Operaţiuni de intrare şi ieşire a mijloacelor fixe în/ din unitatea patrimonială

Înregistrări contabile:

1. Se achiziţionează un dulap la preţul de 396 RON, plus T.V.A de 19 %, care se decontează


ulterior prin bancă.Durata de utilizare a dulapului este de 5 ani, iar regimul de amortizare este cel
liniar.
a. Intrarea în gestiunea unităţii a mijlocului fix:

% = 404 471,24 RON


214 ”Furnizori de 396,00 RON
“Mobilier “ imobilizări”
4426 75,24 RON
“T.V.A deductibilă”

b. Achitarea datoriei faţă de furnizor:

404 = 5121 471,24 RON


“Furnizori “Conturi curente
de imobilizări” la bănci în lei”

c. Înregistrarea amortizării lunare:

6811 = 2814 6,60 RON/lună


“Cheltuieli de exploatare privind“ “Amortizarea altor imobilizări
Amortizarea imobilizărilor” corporale”

d. Scoaterea din evidenţă a mijlocului fix amortizat complet:

15
Proiect la Contabilitate Financiară

2814 = 214 396 RON


“Amortizarea altor imobilizări “Mobilier”
corporale”

8. Contabilitatea cheltuielilor
8.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

8.1.1. Contabilitatea cheltuielilor privind materialele nestocabile

 Achiziţia de materiale nestocate se înregistrează în contabilitate astfel:

% = 401 1.785 RON


604 ”Furnizori” 1.500 RON
“Cheltuieli privind materialele
nestocate”
4426 285 RON
“T.V.A. deductibila”

8.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind energia şi apa

 Înregistrarea contabilă a facturii curente de energie electrică:

% = 401 163,73 RON


605 “Furnizori” 137,59 RON
“Cheltuieli privind
energia şi apa”
4426 26,14 RON
“T.V.A. deductibila”

8.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrări şi servicii prestate de terţi

 Achitarea chiriei în numerar:

612 = 5311 1.210 RON


“Cheltuieli cu redevenţele, “ Casa în lei”
locaţiile de gestiune şi chiriile”

16
Proiect la Contabilitate Financiară

8.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi

Înregistrări contabile:

 Înregistrarea facturii telefonice şi achitarea acesteia:

% = 401 142,51 RON


626 “Furnizori” 119,76 RON
“Cheltuieli poştale
şi taxe de telecomunicaţii”
4426 22,75 RON
“T.V.A. deductibila”

401 = 5121 142,51 RON


“Furnizori” “Conturi curente la
bănci în lei”

 Achitarea unor lucrari de reparaţii:

% = 401 171,90 RON


611 “Furnizori” 143,50 RON
“Cheltuieli cu întreţinerea
şi reparaţiile”
4426 28,40 RON
“T.V.A. deductibila”

401 = 5311 171,90 RON


“Furnizori” “Casa în lei”

8.1.5. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate

Aceste cheltuieli includ impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate pe care societatea trebuie
să le plătească la bugetul de stat, la bugetele locale sau altor organisme publice.

Înregistrări contabile:

 Înregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe clădiri:

635 = 446 978,80 RON


“Cheltuieli cu alte impozite, “Alte impozite, taxe şi
taxe şi vărsăminte assimilate” vărsăminte assimilate”

 Înregistrarea taxei pentru mijloacele de transport:

635 = 446 650 RON


“Cheltuieli cu alte impozite, “Alte impozite, taxe şi
taxe şi vărsăminte assimilate” vărsăminte asimilate”

17
Proiect la Contabilitate Financiară

8.1.6. Contabilitatea cheltuielilor privind salariile personalului şi asigurările şi protecţia


socială

La sfârşitul lunii se întocmeşte statul de plată al salariaţilor. S.C PANIA S.R.L. are un
salariat cu un salariu de încadrare negociat de 1400 Ron. Total fond de salarii este de 22.000 Ron.

Înregistrarea statului de plată:

 Înregistrarea cheltuielilor cu salariile:

641 = 421 22.000 RON


“Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal - salarii datorate”

 Înregistrarea cheltuielilor cu contribuţia la asigurările sociale:


22.000* 20,8% = 4.576 RON

6451 = 4311 4.576 RON


“Contribuţia unităţii la asigurările sociale” “Contribuţia unităţii la asigurările sociale”

 Înregistrarea cheltuielilor la fondul de şomaj:


22.000* 0,5% = 110 RON

6452 = 4371 110 RON


“Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj” “Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”

 Înregistrarea cheltuielilor cu CASS:


22.000* 5,2% = 1.144 RON

6453 = 4313 1.144 RON


“Contribuţia angajatorului pentru “Contribuţia angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate” asigurările sociale de sănătate”

 Înregistrarea contribuţiei unităţii pentru accidente de munca şi boli profesionale:


22.000* 0,24% = 52,8 RON

6458 = 4315 53 RON


““Contribuţia pentru ac.de muncă “Accidente şi boli
Profesionale”

 Înregistrarea cheltuielilor cu comisionul pentru cărţi de muncă:


22.000* 0,75% = 165 RON

635 = 447 165 RON


“Comision ITM” “Comision 0,75% cărţi muncă”

 Înregistrarea cheltuielilor cu fondul pentru concedii şi indemnizaţii:


22.000* 0,85% = 187 RON

635 = 447 187 RON


“Alte taxe”, “Fonduri speciale -

18
Proiect la Contabilitate Financiară
taxe si varsaminte asimilate”

 Înregistrarea reţinerilor din salariu:


CAS = 22.000* 10,5 %= 2.310 RON
CFS = 22.000* 0,5% = 110 RON
CASS = 22.000*5,5% = 1.210 RON
Impozit = (22.000- 2.310- 110- 1.210- 250) *16% = 2.899 RON

“Personal - salarii datorate” 421 = % 6.509 RON


“Contribuţia personalului la asigurările sociale” 4312 2.310 RON
“Contribuţia personalului la fondul de şomaj” 4372 110 RON
“Contribuţia angajaţilor pt. asigurările sociale de sănătate” 4314 1.210 RON
“Impozitul pe venituri de natura salariilor” 444 2.899 RON

 Achitarea obligaţiilor privind salariile:

“Conturi curente la bănci în lei” % = 5121 12.764 RON


“Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 4311 4.576 RON
„Contribuţia unităţii la fondul de şomaj” 4371 110 RON
“Contrib. angajatorului pt asig. sociale de sănătate” 4313 1.144 RON
“Accidente şi boli profesionale” 4315 53 RON
“Comision 0,75% cărţi muncă” 447 165 RON
“Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate” 447 187 RON
“Contribuţia personalului la asigurările sociale” 4312 2.310 RON
“Contribuţia personalului la fondul de şomaj” 4372 110 RON
“Contribuţia angajaţilor pt. asig. Soc. de sănătate” 4314 1.210 RON
“Impozitul pe venituri de natura salariilor” 444 2.899 RON

 Plata salariului:
Sal.net = 22.000 – 6.509 = 15.491 RON

421 = 5311 15.491 RON


“Personal - salarii datorate” “Casa în lei”

8.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare

 Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării


creanţelor în valută:

665 = 4111 1.200 RON


“Cheltuieli din diferente de curs valutar” “Clienti”

 Înregistrarea cheltuielilor privind dobânzile:

666 = 5121 5.000 RON


“Cheltuieli privind “Conturi curente
dobanzile” la banci in lei”

19
Proiect la Contabilitate Financiară

8.3. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor

Înregistrări contabile privind amortizarea:

 Altor imobilizări necorporale:

6811 = 2808 75 RON/ lună


“Cheltuieli de exploatare privind “Amortizarea altor
amortizarea imobilizarilor” imobilizari necorporale”

 Instalaţiilor, mijloacelor de transport:

6811 = 2813 1.320 RON/ lună


“Cheltuieli de exploatare privind “Amortizarea instalatiilor, mijloacelor,
amortizarea imobilizarilor” de transport ,animalelor si plantatiilor

 Altor imobilizări corporale:

6811 = 2814 6.60 RON/ lună


“Cheltuieli de exploatare privind “Amortizarea altor imobilizari
amortizarea imobilizarilor” corporale”

 Închiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 62.163,25 RON


601
….
…..
……
….

8.4. Contabilitatea stocurilor din producţie proporie

1) Se recepţionează produse finite (pâine albă 700gr.):

345 = 711 1.500 RON


“Produse finite” “Variaţia stocurilor”

2) Se livrează la clientul S.C PANACOM S.RL 750 pâini albe, preţ unitar 2 RON.14

4111 = % 1.785 RON


“Clienţi” 701 1.500 RON
“Venituri din din vânzarea
produselor finite”
4427 285 RON
“T.V.A colectată”
14
Anexa 15

20
Proiect la Contabilitate Financiară

3) Se scad produsele vândute din gestiune.

711 = 345 1.500 RON


“Variaţia stocurilor” “Produse finite”

4) Se încasează de la client factura cu chitanţa15

5311 = 4111 1785 RON


“Casa în lei “Clienţi”

9. Contabilitatea veniturilor

Înregistrări contabile:

 Se livrează produse finite la clienţi, conform facturii în valoare de 120.570 RON,


T.V.A 19 %:

“Clienti” 4111 = % 143.418,30 RON


“Venituri din vanzarea produselor finite” 701 120.570,00 RON
“T.V.A. colectata” 4427 22.908,00 RON

 Închiderea conturilor de venituri:

701 = 121 143.418,30 RON


“Venituri din vanzarea “Profit sau pierdere”
produselor finite”

15
Anexa 16

21
Proiect la Contabilitate Financiară

10. Calculul, înregistrarea şi vărsarea impozitului pe profit


10.1. Determinarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit se calculează cumulat de la începutul anului, dupa parcurgerea


următoarelor etape:
 Determinarea rezultatului contabil, cumulat de la începutul anului ( RCC ):

RCC = Total venituri cumulate – Total cheltuieli cumulate

 Calcularea rezultatului impozabil, cumulat de la începutul anului ( RIC ):

RIC = RCC + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Deducerile fiscale – Pierderea


fiscală din anii precedenţi

 Determinarea impozitului pe profit datorat, cumulat de la începutul anului până la


finele trimestrului pentru care se face calculul ( IPC ):

IPC = RIC X cota 16%

 Determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul


( IPT ):

IPT = IPC – Impozitul pe profit datorat cumulat la finele trimestrului


precedent

Astfel, să presupunem că la sfârşitul lunii la S.C. AZIMUT COM S.R.L se prezintă


următoarea situaţie:
 Total venituri = 2.500,000 Ron
 Total cheltuieli = 1.300.000 Ron
 Cheltuieli nedeductibile fiscal= 4,750 RON
 Deduceri fiscale = 900
RCC = 2.500,000 – 1.300.000 = 1.200.000 RON
RIC = 1.200.000 + 4,750 –900 = 1.203.850 RON
IPC = 1.203.850 * 16%= 192.616 RON

10.2. Înregistrarea impozitului pe profit

Operaţiile înregistrate în contabilitate privind impozitul pe profit sunt următoarele:16

 Înregistrarea datoriei faţă de bugetul de stat pentru impozitul pe profit:

691 = 4411 192.616 RON


“Cheltuieli cu impozitul pe profit” Impozitul pe profit/venit”

16
Anexa 25.

22
Proiect la Contabilitate Financiară
 Vărsarea impozitului:

4411 = 5121 192.616 RON


“Impozitul pe profit/venit” “Conturi curente la
banci in lei”

 Închiderea contului de cheltuială:

121 = 691 192.616 RON


“Profit si pierdere” “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

23
Proiect la Contabilitate Financiară

11. Balanţa de verificare


Simbol Denumirea contului Total sume Solduri finale
Cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
101 Capital social - 200 - 200
104 Prime legate de capital 1,230 1,230 - -
106 Rezerve - 450 450
121 Profit si pierdere 12,900 56,800 - 43,900
129 Repartizarea profitului 30,000 - 30,000 -
2111 Terenuri 23,500 - 23,500 -
2131 Mijloace fixe 156,000 156,000 - -
281 Amortizari privind - 2,900 - 2,900
imobilizarile corporale

302 Materiale consumabile 5,200 - 5,200 -


303 Materiale de natura obiectelor de 4,100 - 4,100 -
inventar
345 Produse finite 1,500 1,500 - -
371 Marfuri 23,800 1,300 22,500 -
381 Ambalaje 900 - 900 -
401 Furnizori 12,777 13,814 - 1,037
404 Furnizori de imobilizari 3,213 3,213 - -
4.200.000
411 Clienti 145,203 126,075 - 19,128
419 Efecte de platit pentru imobilizari 1,560 1,560 - -
421 Personal – remuneratii datorate 22,000 22,000 - -
4423 TVA de plata - 20,205 - 20,205
4426 TVA deductibila 2,988 2,988 -
4427 TVA colectata 23,193 23,193 - -
431 Asigurari sociale 9,293 9,293 - -
437 Ajutor de somaj 220 220 - -
461 Debitori diversi 1,620 - 1,620
5121 Conturi la banci in lei 54,000 83,258 - -
5311 Casa in lei 17,110 26,109 - -
542 Avansuri de trezoreie 2,000 2,000 - -
6xx Cheltuieli 62,163 62,163 - -
7xx Venituri din vanzarea marfurilor 143,418 143,418 - -
Total 759,889 759,889 87,820 87,820

24
Proiect la Contabilitate Financiară

12. Anexe

25