Sunteți pe pagina 1din 2
FO ek SESS PostiA 9 Colindele de altadata, expresia unui Stil de viata Alina Paraschiv COLINDATULA DEVENIT 0 RARITATE chiar gi la sat, acolo unde ‘a nascut. in zonele unde il mai rogiisim ea obieei sairbatorese, remarcaim © paguboast uniformizare: aceleagi colinde preluate din etteva surse serise - de obicei eu caracter antologie sau franturi pastrate dintro vaaté traditie oralé, Cred e8 in vechime- timpul dinaintea modernitati cra un stl de viafa, un mod siebatorese de a trai in adevar si comuniune, prilej de ereatiolereativitate, de mulfumire! rrugiciune gi nu doar - aga cum pare 8 supravietuiegte furibund azi, un act de aducere aminte, de mentinere in ‘memoria colectiva a unor evenimente Intemeietoare de oer now si paimdnt now (Apocalipsa 21,1). Diversitatea colindelor se adaugs ‘unica lor, aceea de erez exprimat ca celebrare exuberant a certtudini invordte din experient, Colindatorii si gazdele, alla intr-o reciproca primire-impartisire a bueuriei, sunt ‘martori al Intrupaii, credinga fiind suflul intemeietor al oriedrui colind ( sumara cercetare intr-o coleetie de colinde -eulese gi editate in prima parte a secolului XX -mi-a confirmat cele subliniate anterior despre etosul cruglin romauese, Sarbatouren Nayterii Domnului era ingelensa si traita ca parte a unui intreg, o etapa din istoria rméntuini, In contrast cu acest mod final, profital mentalitai (itn consecinfi al vii) omului contemporan Aesacralizat, se descopers ca fiind ‘unul reductionist, al unei pereeptii fragmentare asupra sensuluiintrupsrii ‘Mantuitorulu Omul de azi,lipsit de spiritul colindului, comemoreaza evenimentul doar pentru el in sine, ea prilej mi refer la colindul de petrecere iar acest fapt ns ne semnaleaza doar supertiialitae, ci 6 instrainare faa de continutul real al evenimentului. Colinde witate in pagini ingabenite ne vorhese despre 0 culturi a Duhulai in care Intruparea Fiului Ini Damnezeu, devine premix ‘inter fn dinamica interioara @ tuturor sirbatorlor. Vestines Nagteri coubitenea en momentul eruifesi gal coborari Ia iad, al Invieri ial Inala: Scoala, gazda, gezi la mast! Hristos Domnut nostra 1} 1 Stascults colinda noastrd |. Cai coinda lui Hristos ! La (ot omul de folos. I Cand vremea deo sosit (aot), / Ce prooroci o provi, 1 Lio ndscut Maica ce sit f [J Inieslea boiler, / Imparot ingeritar. | $i fi Maied adevtrata, 1 Cai ndseut iu ra ta, | Tai ndscus un fut sfant { Oamenilor pe pamént. J Iar Fiul daca erestea / Mult minuni et cea: | Bolnav-itamaduia, { Pe orbi 1 och i fcea. | devi se mdnia | $i tn oe si rbsplateasea, 1 Sta gata sal rastigneasea. ||) 1 Pe dealul Golgotei'n sus, | Peeruce de brad Lo us, / Cu sult Lo strapuns, ! Mult singe gi apa o cur {Pe eruce de lem de brad, | Pntraca lui Adam pacet.[] 1 $iatreia zi aw iviat / $is-ocoborat Ia iad, / Cost seoata pe Adam 1 $i pe ppruncié lui Avraam: /- Scoala Adame, tua eu mine, / 80: mers deta rae ta bine, CA de end aici sedeai (state) / Doane, rau te nectijea. Scoala dara 2a porn, Sus la cer 38 ne sum. 1 Sus la cerca s-au suit, / eu Tatal au vorouit (corbit Cum de noi ne-am méreut | de-acelvecine (oepni) iad eumplit. 1 Si colina o géim (aftrginy, f Sus la ceruri cd onaltam. [-] Onchindm ow ceuget bun, { Cam ans stu Crain. Lol 1 8a fi goada’n veseie,/ Cas merger la iti, | la nagterea lui Mesie™ Timpul nu era perceput seevential, ci ora resimfit ea permanentizare a prezengei mile lui Dumnezeu in ‘oameni, ew oamenii eu intruparea Lui Hrristos,timpul a inceput si pulseze ea vegnicie.. inserarea fleetret le mu se ‘mai stinge in lipsa de sperant a mort, cia devenit ajun eaitre intalnirea cu Pruneul Hristos; eu Hristos care accept, boterul lumii (anuntaren cruel), eu Hristos eare se ofers jert fi de rascumparare, eu Hristos inviat din ‘mort care se inal la Tatal pentru a nisL trimite pe Méngaietorul. Ajunul coneentreaza tensiunea agteptarii de vveacusi a lui Mesia: Caci umbldm ‘olindlam / $i pe Domnul il eautam, Foo] Nu dormim de asta seard, 1 i gedem in priveghiata Din seara Ajunului | Pla 'ntr'a (intrw a) Criciunului, | Sasteptdm pe Domnul sft, 1 Ca sé vie pre pamént, 1 Cacie ful corului 1 $i Domnul paméntului” ‘Timpulistorie se repotenteazi ca unul al mantuiri ceea ce conteaza este ald po acest trasou al ‘unei umanitafiimnoite, parcurs deschis de fntruparea lui Hristos: De efit Doamne sia ndscutu ! Dumnealui si Domn din cer 1 $i pamantul sa facutu, 1 $i cerul sa ridicatu, ! pe patra stanci (atalpi) de argintu, ! Soarele eu raze, J Luna plind cu tumind, Oamenii ce spavediti I Ca nigte pom infloriis Tura vei nespovediti ¢ Cu nigte butch aria”, Scopul timpulul pe cared traverstim cate dabindirea unei vietuiricerest intruparea Domnului a fieut din pamant fundajia casei cerului; trupul pimantese poate deveni pentru -Oamenil cei spovediti™, templul Dubului Sant I Corinteni 6,16). Pamantel fingei nnoastre a fost refnsaimanfat, omul poate redeveni un pom inflorit al raiului. Cei care refuzit poedinta ~ schimbarea dupa S28 mari mentalitatea lui Dumnezew «w 10 Buetinul paral al Biserct Sf. naan! Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan © Anul tne. Peering es = Calin in nul 1978 consecinta propriei lor alegeri, Butucié arliti amintese de parabola vigei din cevanghelia dupa Toan: Bu sunt vita cea adevarate sé Tatall meu este luerdtorul [J]. Dace eineva nu rémane tn Mine se ‘aruncd afard ca mladita gi xe usued; $i le adund gi le arunca in foe si ard. (oan 15, 1,6). 0 alta variant ne sugereaza si mai puternie eobordrea {mpirtiet pe pimant prin intruparea Fiului Iai Dumnezou, imaginea biserieii insist ca laborator al re-fintrii omului gi cereatiei: De edind Domnul s'a ndiseut | ‘$i paméntul Le ursit. | Coral mai sus La suit / Pe patra stélpi de argint 1 Pelerini a ‘$i frumos Ya impodobit / Tot cu stele marungele®. Colindul este alestuit pedlagogie,folosind intrebarea pentru 1 mos! (ajuta si se nase) raspunsul fn eufletul gazdei earo il aseultasAets seard-i seard mare. | Dar de cee seara mare? / Este seara lui Créciun, | Lasata ‘de Domnull bun, / Sia nétscut un fu de ‘maicd, Fiu de maiet fara taied | Dar unde ni fa ndscut ? ! Unde local i-a pplacut, / Tot in ieslea boilor / Ori in trla oiler. £{..]A venit Sfaintul Toan, J Mila lat, Va botezat.. | Dar unde Va botesat? / Tot in réul lui ordan. | Dar numete cum ica pus ? | Tot Tisus, isus Hristos. Dar eu oe La drut? / Cu cerul gicu pamantu, # Corul ea si mil priveased, | Paméntul stot stapdneasca™. Si observim din now alaturarea a dou sirbatori/evenimente distinete in plan cronologie - Nasterea si Botezul logate ins prin esenta, finalitatea lor. Bucuria se revarsi in, gi dinspre tof gi toato, incopind cu magi -Magii cum 2arira / Steaua, ' pornird, I Mergénd dupa raza, / Pe Hristos st-1 va2d.[.] La déneul intrard ‘$i se inchinara / Cu daruri gatite, / Lui Hristos menite, | Ludnd flecare J Bucurie mare”; apoi continuiind cu ceilalfi oameni gi introgul univers: ot ‘omul sé salte / Cu glas de céntari inalte J Salteceral gi paméntal, | Lauda ta fot euvdntul. | 8a strige in cer tarie, 1 Glas mare de bucurie™. $i nu este 0 Ducurie superficiald, ef una profund’, iavordta din infelogcrea/eunongterea faptului ci eerurile s-au aplecat din iubire pentru om prin nagterea Dumnezeului-om Hristos: Laudafi pe Dumnezeu, / Marele Arhiereu, | Ca.e-a naseut azi Hristos, | Intr'a lui Adam folos. | Dasntuiti gi saltai, | Tot ce vi a trimbifat ! Magilor ealatorit, | Pe Mesia st-l gasiti. / Voi pastoris Aluierat, ( Slavs lui sa ti cantati, 1 Ca Maria a ndseut, {$i blestemul s'a pierdut. | Noi viatd am primit, si prea ‘mult ne-am veselit./[..] $i lemnele raiului, / Toate astazi dantuiese, Cu danie préiznuiides. !{.) $i deacum and’n vecie, | Mila Doranului od fie™. "Bale, Coline si Bocte din Maramures, calese de Pr. I. Birea, Baitura Casa Seolelor, Bucuresti, 1924, p, 90.92, * Gheonghe Cue, 200 Calin populare, calese de ta levi seminarului Nifon {nue anil 1924-1927, Edie postuma Inge de Constantin Brsiloiu, Societates CCompositoiloe omAat, Bucuresti, 1936, p. 27 * 909 cotnde cu text meld, eles gi notate de Sabin Drago, Baitura Serisul romdnese, Craiova, 1925, p. 251; Colind din Tntorsura Buzsu, judeful Treiscaune “Tbidem,p. 251, ® Gheorghe Cuca, op. cit, p. 5. “Tbidem, p- 2; Calind din Musee, Retevoet Gheorghe Cuca, op. it, p. 2625, *Tbidem, p82. 308 colinde cu text mela, p. 278; Cond din Meru, jude Bragov Buletinul parohial cl Biserieit Sf ntdiut Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan * Anul I, nr di

S-ar putea să vă placă și