Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea tehnica Cluj-Napocá

Facultatea de Stiinta si Ingineria Matei~lor


Catedra Ingineria Procesarii Materialelor
Disciplina Laminare, Trefilare, Tragere

Student : Buglea Andrei-Bogdan


Anul IV DPTT

Proiect de an la disciplina
Laminare , Trefilare , Tragere

Conducator proiect: Prof. Liviu Nstor

eG', 20
Cuprins

1. Descrierea liniei de laminare si a procesului


tehnologic , pag. 1 ;
2. Conditii tehnice de fabricatie a produsului
( prescriptii STAS, caracteristici tehnice), pag. 6 ;
3. Stabilirea domeniului de temperatura adecvat pt
laminare, pag. 6 ;
4. Calculul duratei de incalzire a semifabricatului ,
pag. 6 ;
5. Alegerea sistemului de calibrare, pag. 6 ;
6. Calculul calibrarii cilindrilor, pag. 6 ;
7. Evolutia regimului termic in procesul de laminare,
pag. 18 ;
8. Verificarea la solicitarile mecanice a cilindrilor
de laminare, pag. 22 ;
9. Verificarea incarcarii actionarii laminorului,
pag. 24 ;
10. Evaluarea economica a tehnologiei de laminare
prescripsa, pag. 27
ll. Prescriptii de control ale produsului, pag. 27 ;
12. Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI,
pag. 28 .
1. Descrierea liniei de laminare ~i a procesului tehnologic

Laminorul degrosor este destinat pentru laminarea lingourilor ~i blumurilor ín blumuri de


diferite dimensiuni, tagle de relaminare patrate cu sectiunea de 80 x 80 mm sau 100 x 100 mm, rotunde
<1>120mm sau <1>150mm, ill lungimi de fabricatie íntre 6 - 12 m, prin táiere la cald cu fierástrául.
Materia prima pentru laminorul degrosor o constituie lingourile calde provenite de la
Otelária electrica nr. 1 cu greutatea de 4,2 - 4,4 tone, lingourile reci de 1,7 ~i 2,2 tone de la Otelaria
electrica nr.2, blumurile provenite de la 8iderurgica 8.A. Hunedoara cu sectiunea de 400 x 400 mm
~i blumurile provenite de la 8idex 8.A. Galati din turnare continua, cu dimensiuni de 260 x 350
mm, sau alte tipuri de 1ingouri sau blumuri pro venite de la diferiti fumizori interni sau extemi.
Lingourile calde sunt introduse ill laminor pe trenuri de tumare, dupa ce au fost stripate, iar
lingourile reci sunt aduse pe navete de transport CFU.
Materia prima odata ajunsa ín hala cuptoarelor adanci este íncarcata ín celule cu ajutorul
macaralelor ín prezenta ~efului de echipa sau introducatorului, care coordoneaza íncarcarea.
~eful de echipa sau ill lipsa lui introducatorul verifica illscrisurile din fi~a de ínsotire a ~arjei
~i vignetele lingourilor. Verifica aspectul exterior al lingourilor, ( sa nu prezinte fisuri, a~chii
vizibile cu ochiulliber, sau alte defecte de suprafata ~i apreciaza temperatura lingourilor calde ín
functie de timpul scurs de la turnare. Prin sondaj se masoara temperatura lingourilor calde cu
pirometrul de contact ( sonda Land), una sau doua masuratori pe ~arja. Temperaturile masurate sau
apreciate se completeaza ín raportul de introdus existent ín sector, ímpreuna cu ora de ínceput ~i de
sfar~it de íncarcare, numele introducatorului ~i al macaragiului, data, schimbul, etc.
Intr-o celula se íncarca 10 lingouri de 4,2 tone, cMe 5 pe fiecare perete lateral, la distante
egale, ordinea de illcarcare fiind urmatoarea:
Lingoul 1 langa arzator rezemat de peretele din stanga, lingoul 2 Mnga arzator rezemat de
peretele din dreapta, 1ingoul 3 Mnga 1ingoul 1 rezemat de peretele din stanga etc. astfel ca
lingourile 9 ~i 10 sa fie dispuse rezemate de peretii laterali spre peretele frontal, lingoul 9 pe
peretele din stanga iar lingoul 10 pe peretele din dreapta. Aceasta modalitate de incarcare se
respecta obligatoriu, altfel putandu-se produce amestecuri. Ordinea de evacuare este inversa celei de
íncarcare, adica se scoate primullingoul1 O, urmat de lingoul 9 ~.a.m.d.
In cazullingourilor mai mici sau a blumurilor se íncarca II lingouri sau blumuri, similar cu
varianta lingourilor de 4,2 tone, doar ca al 11 -lea lingou sau blum se dispune rezemat de peretele
frontal (opus celui cu arzatorul). ~i in acest caz ordinea de descarcare este inversa celei de
incarcare, incepandu-se cu lingoul 11.
. Urmeaza procesul de incalzire, care se conduce in functie de calitatea otelului, marimea lingoului
sau blumului ~i starea de incarcare ( cald sau rece ) respectandu-se tehnologiile de íncalzire in
vlgoare.
La conducerea regimului termic pe automat, semiautomat sau manual este necesar sa se
controleze vizual temperatura din cuptor ill momentul atingerii temperaturii de palier, sau ori de
cate ori este nevoie, sau se constata ca aparatura AMC este dereglata ~i indi ca eronat.
Toate informatiile privind materialul (numarul de lingouri, calitatea , ~arja, timpul de
incalzire, temperatura celulei la incarcare, numele termistului, ora la care s-a :mcut evacuarea
lingourilor pentru laminare, numele macaragiului care a efectuat evacuarea semifabricatelor ~i
eventuale observatii privitoare la proces se inregistreaza in raportul de introdus, impreuna cu data ~i
schimbul. Cuptoarele adanci au aparate inregistratoare unde pe masura ce procesul de íncalzire
evolueaza se traseaza automat diagrama de incalzire specifica, aceasta trebuind sa corespunda cu
cea prevazuta ill prezenta documentatie ill anexa 2. Pe diagrama se noteaza de asemenea data,
schimbul, calitatea, ~arja, numarul de lingouri introduse ín celula, numarul celulei, numele
termÜ;;tilorcare au supravegheat incalzirea, adica toate datele necesare unei identifican ulterioare ~i
demonstrarii trasabilitatii in procesul de incalzire. Aceste diagrame sunt de tip banda ~i dupa
consumarea rolei (pachetului) se arhiveaza ill arhiva sectiei í'mpreuna cu rapoartele de introdus de
catre responsabilul cu asigurarea calitatii, unde se pastreazá timp de 3 ani.
Supravegherea ~i coordonarea activitatii in sector se face de catre ~efii de echipa in
schimburile II Ill,
~i I
iar in schimbu1 de catre maistrul de sector ~i inginerul coordonator. Ace~tia
au obligatia sa verifice activitatea zilnic, sa remedieze eventualele neajunsuri ce pot aparea, sa
controleze modu1 de completare ~i corectitudinea rapoartelor ~i diagramelor ~i sa ia toate masurile
ce se impun pentru imbunatatirea activitatii. Completarea rapoartelor de introdus este sarcina ~efilor
de echipa sau in lipsa lor a introducatorilor. Completarea datelor pe diagramele de incalzire este
sarcina termistului care supravegheaza functionarea celulei respective.
Pe perioada schimbului II III
~i mai ales ingineru1 ~ef de schimb coordoneaza activitatea
intregii sectii, toate sectoarele de activitate fiindu-i subordonate.
Dupa terminarea ciclului de incalzire, semifabricatele sunt scoase din cuptor cu macaralele
Tiegler ~i a~ezate pe transfercar, care le transporta pana la calea cu role. De pe transfercar
materialu1 este transferat pe calea cu role eu ajutoru1 í'rnpingatorului de lingouri, iar apoi pe calea eu
role semifabricatul ajunge la caja degrosoare.
Laminarea pe caja degrosoare se desI~oara dupa schemele de laminare, in functie de tipul ~i
marimea semifabricatului ce constituie materia prima ~i dimensiunile geometrice ale sectiunii
blurnu1ui cerut. Masurarea dimensiunilor sectiunii se face folosind compasul ~i ruleta, precizia
masuratorilor fiind suficient de buna. Masurarea dimensiunilor se face de cel putin doua ori pe
~arja.
Dupa obtinerea dimensiunilor dorite ale blurnurilor, acestea sunt duse cu ajutorul cailor cu
role paua la ma~ina de fiamat, unde are loc curatirea defectelor de suprafata de pe semifabricat prin
ardere. Operatia de fiamare decurge conform instructiunilor de fiamare ~i se vor fiama nurnai ~aIjele
care au mentionat acest lucru pe fi~a de ~arja. De asemenea se mai pot fiama ~arjele care prezinta
defecte de suprafata care se pot indeparta prin fiamare.
Otelurile care nu trebuiesc fiamate vor fi transportate de la caja degrosoare ,pe caile cu role,
fara oprire la fiamare pana la foarfeca de ~utat la cald de 800tf. Aici are loc ~utarea maselotei ~i a
piciorului lingou1ui la cald, paua la disparitia compieta a retasurii sau a a~chiilor vizibile cu ochiul
liber.Dupa ~utarea portiunilor cu defecte se masoara lungimea semifabricatului obtinut ~i apoi in
functie de aceasta ~i de lungimea solicitata de beneficiar se ~uteaza in bucati cuprinse intre 3 - 6 m.
Dupa ~utare fiecare blurn in parte este dirijat paua in dreptul caruciorului transversal.Acesta
are rolul de a prelua 2 - 4 blumuri ~i de a le aduce sub cfunpul macaralei din depozitul de
blurnuri.Ín momentul transferului pe carucior fiecare blurn in parte este poansonat la cald la un
capat cu nurnarul de l}arja, pentru a se evita amestecarea. In momentul cand caruciorul ajunge sub
raza de actiune a macaralei, blurnurile se leaga de carligu1 macaralei prin intermediu1 unui jug
metalic cu lanturi. Astfellegate blurnurile se depoziteaza pe ni~te paturi de racire special amenajate
in acest scop in depozitul de blurnuri. Dupa racire, procesu1 de control ~i sortare se face dupa
normele in vigoare.
Descrierea laminorului de semifabricate de la Siderur2ica S.A. Hunedoara

In componenta laminorului propriu-zis intra urmatoarele subsectii:


1 - Subsectia cuptoare adaci
2 - Subsectia laminoare
3 - Subsectia ajustaj ~i produse finite

1. Subsectia cuptoare adinci


Aceasta subsectie se compune din :
18 celule de incalzite
18 mecanisme de manevrare a capacelor
1 transfercar
1 impingator de lingouri
1 cale eu role de primire
3 poduri rulante cu cle~te (Tiegler) 8/30 t - 28m
Utilajele sunt amplasate intr-o hala de constructie metalica eu deschiderea de 30 m ~i lugimea
de 147m. In partea dreapili a acestei hale se afla hala recuperatoarelor in care sunt amplasate
recuperatoarele de caIdura ~i toate instalatiile necesare. Hala este deservita eu un pod rulant de 8t/1 Om.

2
Ín eapatul halei reeuperatoarelor se afla dispus depozitul de serpentin, zgura ~i produse
refraetare.
Hala euptoare1or adanei este deservita de doua linii de eale ferata pentru alimentarea eu materia
prima (lingouri ealde, reci sau blumuri). Íncarcarea lingourilor ~i blumurilor in ee1ule, descarcarea
vagoane1or sau navete10r eu lingouri sau blumuri, depozitarea lor in depozitul tampon, transportul
materiale10r refractare ~i auxiliare la eelule cand sunt in reparatie se fac eu ajutorul celor trei poduri
rulante eu c1e~te(Tiegler).
Dupa terminarea cic1ului de incalzire lingourile sau blumurile sunt scoase din celule ~i depuse
pe transfercar sau direct pe calea cu role (daca este aproape celula de calea cu role sau in cazul
defectarii transfercarului). Transfercarul transporta lingoul sau blumul in fata impingatorului de
lingouri, care impinge lingoul sau blumul de pe transfercar pe calea eu role, care-l transporta mai
departe la linia de laminare.
Combustibilul folosit pentru inealzirea materiei prime este gazul metan, iar raportul gaz-aer
este de 1:1O.Aeest raport este optim pentru o ardere compieta. Condueerea regimului termi c se faee eu
ajutorul aparaturii AMC in regim automat, semiautomat sau manual.

2. Subsectia de laminare

Laminorul propriu zis este amplasat intr-o hala principala eu deschiderea de 30 metn ~l
lungimea de 231,5 metri ~i o hala seeundara care se afla in eontinuarea halei principale la 18 metri
latime ~i 245 metri lungime. Hala este deservita de un pod rulant de 100/20 tf - 28 metri, iar hala
secundara (care í'ncepe dupa eaja finisoare), de un pod rulant de 20/5 tf - 16 metri.
Subsectia de laminare se eompune din:
o caja degrosoare duo reversibila 0950 x 2240mm.
ma~ina de flamat blumuri
o foarfeea de ~utat la eald de 800tf.
o eaja duo reversibila 0850 x 2240 mm
un transportor transversal de semifabrieate priza
o eaja finisoare duo reversibila 0750 x 1732 mm.
doua fierastraie de debitare la cald a taglelor
banda transportoare de ~utaje
impingator ~i earucior pentru blumuri
Lingoul depus pe calea cu role de primire in drumul sau spre caja degrosoare este
cantarit pe cantarul de lingouri ~i imegistrata greutatea fieearui lingou.
a. Caja degrosisoare
Este deservita in fata ~i in spate de manipulatoare liniare ~i rasturnatoare eu carlige, cai eu role
de lueru de aeeelerare §i transport.
Manipulatorul eu rastumator are forta de indreptare de 40 tf la o viteza de 0,02 mis. Viteza de
deplasare a liniarelor este de 0,77 mis. Rasturnatorul are 6 carlige ~i face o eursa compieta in aprox. 2
seeunde. Clile cu role de lueru sunt formate din 11 role pline, eu dimensiunea de 0400 x 2200 mm,
actionate individual de motoare eleetriee de eurent continuu. Viteza rolelor este euprinsa intre 1,2 §i
5,5 mlsee. Caile eu role de aeee1erare sunt formate din role goale de 0 350 x 2200 mm sau 1500 mm.
Actionarea lor este comuna eu motoare de eurent eontinuu care dezvolta viteze intre 1,2 ~i 5,5 mlsee.
Caja degrosisoare este de tipul duo reversibil eu eadru de tip Inchis, eu lagare de textolit ~i eu
raeirea eilindrilor eu apa industriala. Diametrul nominai al eilindrilor de lueru este de 0 900 mm §i
lungimea tabliei este de 2240 mm. Pe tablia eilindrilor sunt amplasate ealibre de tip eutie.
b. Ma~ina de fiamat
Ma§ina de fiamat este prevazut a se retrage din fiuxul de fabricatie atunci eand se lamineaza
oteluri care nu trebuie flamate.Ín loeul ei se deplaseaza un earueior eu role. Ma~ina este
deservita In fata ~i in spate de cai eu role eu viteza variabila euprinsa intre 6 §i 76 mImin, eu
liniare de eentrare actionate electric ~i eu role de presare care sa asigure deplasarea laminatului.
Viteza de lueru a eaii eu role se atinge in 2 secunde ~i se mentine constanta eu o toleranta de
2,5 %.
Ma§ina de fiamat este prevazuta eu o hota ~i eu e1eetrofiltru pentru fum, este alimentata eu
oxigen, gaz metan, aer eomprimat ~i energie electrica.
3
c. Foarfeca de ~utat la cald
Este de tipul eu taiere de jos ill sus §i eu eadru desehis. Este deservita ill fata §i ill spate de cai
eu role eu viteza variabila euprinsa intre 1 §i 2,5 misee. Pentru eliminarea sutajelor este
prevazut un impingator hidraulie. lmediat sub foarfeea este dispus un aeumulator de §utaje care
are rolul de a aeumula §utajele provenite de la trei lingouri in timpul sehimbarii ehiblei. In
jheab §utajele ead pe un transportor de §utaje eu pIaci inclinat care le transporta in ehiblele de
§utaje.
Chiblele sunt in numar de 4 ~i sunt a~ezate pe o masa turnanta ae!ionata eleetromagnetic care se
rote~te.
De pe masa turnanta chiblele sunt luate eu podul rulant de 20 I 8 tf -31 m care circula pe
estacada gospodariei de apa ~i le depune in spatiul rezervat pentru raeire.
In spatiul acestei estaeade se afla ciclonul decartor, statiile de pompare ~i platforma de useare a
tundarului.
d. Caja intermediara
Este de tipul duo reversibil eu eadre de tip inchis eu lagare de textolit ~i eu raeirea lagarelor ~i
eilindrilor de laminare eu apa industriala.
Diametrul nominai al eilindrului de lueru este de 800 mm lungimea tabliei 2240 mm. Pe tablia
eilindrilor sunt amplasate ealibrele.Cilindrul superior este eehilibrat hidrauluie ~i este ridieat sau
eobonlt eu ajutorul ~uruburilor de presiune.
Cilindrul inferior se deplaseaza pe vertieala eu ajutorul plaeilor de adaos. Cilindrii sunt
actionati prin intermediul unor bare de euplare universale §i a unei caje de angrenare de catre un motor
de c.c. de 3500 kW ~i o turatie de N=0-70-140 rot/min.
Caja intermediara este prevazuta in fata ~i spate eu manipulatoare ~i rasturnatoare cu role, cai
eu role de lucru ~i accelerare. Manipulatorul ~i rastunatorul este destinat rasturnarii l)i transportarii
laminatului de la un calibru la calibrul urmator in fluxul de laminare. Strangerea ~i rastumarea se fac
hidrauluie iar deplsarea se efeetueaza eleetro-meeanie. Seetiunea maxima a laminatului poate fi
210/250 mm, iar cea minima 110/140 mm.
Calea eu role de lueru este alcatuita din role pline 0
350/2200 mm, aetionate individual de
motoare de e.e. la viteze euprinse intre 1,5 - 5 mis .
e. Caja finisoare
Este de tipul duo reversibil eu eadre de tip inchis eu lagare pe rulmenti ~i eu raeirea eilindrilor
eu apa industriala. Diametrul nominal al eilindrilor este de 700 mm, lungimea tabliei 1732 mm. Pe
tablia cilindrilor sunt amplsate ealibrele. Cilindrul superior este eehilibrat hidrauluie §i este ridieat sau
eobonlt cu ajutorul l)uruburilor de presiune iar deplasarea pe vertieala a cilindrului inferior, cu ajutorul
plaeilor de adaos.
Cilindrii sunt actionati prin intermediul unor bare de culpare universale §i a unei eaje de
angrenare de catre un motor de c.c. de 3500 kW §i o turatie de n = 0-80-160 rot/min.
Caja finisoare este prevazuta in fata ~i spate eu manipulator eu rasturnatoare eu role, cai eu role
de lueru ~i de aceelerare.
Sectiunea maxima a laminatului poate fi 150 x 190 mm, iar cea minima 70 x 100 mm. Viteza
de deplasare a caruciorului este de 0,2 - 0,95 mis, iar timpul de strangere ~i rasturnare este de 1,5 s.
Calea cu role de lueru este alcatuita din role pline 0
350 x 1700 mm aetionate individual de
motoare de c.c. cu viteze cuprinse intre 1,5 ~i 5,5 mis.
Dupa eaile cu role de lucru §i accelerare din spatele cajei finisoare se afla caja cu role dubla ce
deserve§te fieeare eate un fierastrau eu ~oe pentru debitare la eald a taglelor. Fiecare fierastrau este
previízut eu eMe un opritor mobil care permite taierea laminatelor la lungimi intre 4 ~i 12 m.
Caile cu role sunt actionate individual eu motoare de c.c. la fieeare rola.
Sutajele rezultate sunt captate in ehible dupa care sunt lnearcate pe navetele CF §i expediate la
Otelarie.
Dirijarea laminatelor spre unul dintre cele doua fierastraie se face cu ajutorul unui maeaz
pneumatic amplasat la sfar§itul caii cu role de accelerare din spatele cajei finisoare. Dupa taierea la
eald taglele sint expediate spre paturile de raeite din sectorul ajustaj.

4
3. Subsectia aiustai

Ajustaj ul la rece ~í depozítul de produse finíte sunt amplasate in doua hale alaturate adiacente
halei secundare a lamínorului.
Prima hala are latímea de 33 m ~í lungímea 293 m, íar a doua hala are latímea de 33 m ~í
lungímea 245 m. Fíecare hala este deservíta de cate doua poduri rulante cu traversa rotitoare cu brate ~i
electromagnetí de 10 tf.
Subsectía ajustaj se compune dín:
dispozítíve de poansonat
caí cu role de alímentare
2 paturi de racire
2 transbordoare de lamínare calde
1 ínstalatíe de sablat
4 ma~iní de polizat
1 ínstalatie de control nedistructiv
1 ínstalatie de debítare cu dísc abraziv
2 cantare de produse finite
4 gropí de racire a semífabricatelor
4 mese de control uzinal
Paturile de raCÍre sunt destínare raCÍrií pachetelor de tagle laminate. Fiecare pat este construit
din doua sectiuni paralele care pot lucra independent cand transporta pe fiecare sectiune pachete lungi
de 4-6 m sau cuplate intre ele, cind transporta pachete lungi de 6-12 m. Cuplarea celor doua sectiuni
ale patuluí se efectueaza príntr-un díspozítiv de tip cu genunchi de blocare ~i cilíndru pneumatíc de
actionare. Pachetele de tagle formate pe calea cu role de alímentare in fata opritorului escamotabíl sunt
transportate ill prima zona a patuluí de prímul transportor previizut cu líneale dupa care pachetele sunt
preluate de transportoarele II ~í III prevazute cu sanií cu degete escamotabile cu pas reglabil.
Viteza transportoruluí 1 este de 0,55 mis íar a transportoarelor II ~í III de 0,5 mis.
Calea cu role din fata paturilor de raCÍre este formatii din role de 0 350 x 1500 mm actionate
individual de motoare de c.e. la viteza de 0,5 mis.
Utílajele descrise mai sus sunt montate in flux, restul utilajelor din sectorul ajustaj sunt montate
índívídual.
Instalatia de control nedestructív este de típul cu ultrasunele pentru controlul defectelor de
ínterior. Instalatia este previizuta in fata eu o eale eu role eu ~anturí in "V" care faee ea tagla sa fie
antrenata eu una din díagonale pe vertícalii.
In cazul illtaInirii unuí defeet in fanta de ultrasunete aceasta se indica cu o reproductibilítate de
minim 80 % , eu vopsea.
In functíe de numarul defectelor taglele pot fi clasificate in treí clase : "bun", "rebut" ~í
"recuperabíl" .
Taglele marcate cu vopsea dín clasa "recuperabíl" sunt trecute la ínstalatia de debítat cu disc
abraziv unde se ~uteaza portíunea marcata, plus o lungíme de minim 100 mm, de o parte ~i de alta a
feteí de vopsea.
Foarfeca de debitat la rece de 630 tf. este de tipul cu taiere de jos in sus §í este destinata taíerií
taglelor pentru productia Iam. 1 §i Iam. II, la lungímí cuprinse intre 1,5 ~i 2 m.
Taglele eu duritate de peste 400 HB se debiteaza ill stare calda iar eele cu durítatea sub 400 HB
se debiteaza in stare rece.
Instalatííle de polízat tagle sunt destinate pentru curatírea defectelor de suprafata.
Gropíle de riiCÍresunt destínate pentru raCÍrea lentii ~í controlatii a calítiitílor de oteluri eu destínatie
specíalií ~i rulmenti. Gropile de raCÍre sunt tara preincalzire. In cazul ill care unele gropi de raCÍre
necesita preincalzirea gropilor, aceasta se face introducand pe fundul gropilor trei pachete de tagle ( 30
buc.) dín otel obi~nuít ill stare ealda dupa care se a~eaza materialulla care trebuíe rncuta racirea lentii
iar deasupra se pun trei pachete de tagle , dupa eare se a~eaza eapacele.

5
2. Conditii tehnice de fabricatie a produsului (prescriptii STAS. caracteristici tehnice)

Produsul a carei tehnologie de fabricatie trebuie proiectata este blumul de 300 x 300 x 6000
mm. Conform STAS 436-88 tolerantele la dimensiune sunt de +/- 9 mm pe latura, suprafata sectiunii
este de 892,26 cm2, iar greutatea pe metrulliniar este de 700,42 kg.
Lungimea de livrare este de 6 m cu toleranta de +100 mm. Blumurile trebuie sa aiba suprafata
lipsita de defecte ca a~chii, crapaturi, lipsuri de material, stratificari, incluziuni de zgura sau nisip,
sufluri.
Defectele izo late pot fi curatate prin daltuire, flamare sau polizare in panta lina. Pantele de intrare ~i
ie~ire trebuie sa aiba inc1inare mica pentm a se evita suprapunerile de materiale.
In cazul in care beneficiami solicita, blumurile pot fi livrate flamate ~i1saupolizate.
Tot conform indicatiilor din STAS 3611-88 domeniul de temperaturi optim pentru
procesul de deformare plastica este cuprins illtre 1150 - 9500C (informativ).

3. Stabilirea domeniului de temperatura adecvat pentm laminarc

Domeniul de temperatura adecvat pentm laminarea otelului OLC 10 este cuprinsa intre
temReratura de inceput de laminare de 1140 - 1200°C ~i temperatura de sfar~it de laminare de 860 -
900 C. Astfel toate procesele de deformare plastica pe care la sufera laminatul trebuie sa se desfa~oare
in acest domeniu de temperatura.

4. Calculul duratei de lncalzire a semifabricatului

Viteza medie de incalzire a otelului OLC 10 este: Vinc.=40 - 50 °CIh pentru lingouri.
Daca consideram ca lingoul se introduce ill cuptor ill stare calda ( Tincarcare= 800oC),
temperatura de laminare T1am= 12000C ~i viteza medie de incalzire de 450C/h, vom avea :
~T= 1200-800=400 [oc]

~T
Tine = Vine.med Tine = 400
45
= 8.88[h]

La acest timp se mai adauga un timp de egalizare a temperaturii in masa lingoului de 2,0 h.
Astfel rezu1ta ca timpul total de illcalzire pentru lingoul cald de 6,5 to este :

Tine]' = Tine + T egaliz Tine.T = 8.88 + 2,0 = 10,88[h]

Daca illcalzirea se face de la lingou rece (T = 200C) atunci timpu1 de incalzire se va mari astfel :

~T = 1200 - 20 = 1180[°C] Tine = 1~~O = 26.2[h]

Timpul de egalizare a temperaturii ramane neschimbat, astfel ca timpul total de í'ncalzire va fi :

Tine.T = 26,2 + 2,0 = 28,2[h]

5. Ale2:erea sistemului de calibrare

Sistemu1 de calibrare cel mai folosit pentru fabricarea blumurilor este sistemul de calibraj cutie.
Acest sistem este folosit ~i in prezent la S.C. Industria Sarmei S.A.la laminoml de semifabricate mA.

6.Calculul calibrarii cilindrilor pentm laminarea blumului dc 300 x 300 x 6000 mm

6
Determinarea numarului de treceri

n=logSo-logSn Am =115
,
log Am
n = log490000-log90000 - 15trecerz .
logl,12

Redueerea maxima admisihila se ealeuleaza astfel :

1
[2] pag. 348
I1hmax1 = DKmin (1- eosamax) = DKmin (1- ~ 1+ f2 )

DKmin= (0,85 +0,9) Dnom

DKmin- diametrul de lueru minim al eilindrului


Dnom- diametruI nominal al cilindrului
I1hmax- redueerea maxima admisibila
Umax - unghiul maxim de prindere a laminatului í'ntre cilindri
f - coeficient de frecare intre laminat ~i cilindri
f= KIK2(1,05-0,0005xt) [1] pag. 348
k1= coeficient care tine seama de duritatea eilindrilor de laminare
Cilindrii de la caja degrosisoare au duritatea de 275-320 HB, deci k1= 0,9 [2] pag. 348 tah.8.46
K2 = coeficient care tine seama de viteza de laminare
K2 = 1,5 [2] pag. 348 tah.8.46
t - temperatura de laminare t = 1200 - 11600C Adoptam 12000C
f= 0,9 x 1,5 (1,05 - 0,0005 x 1200) = 0,6075
DKmin=0,85x950 =807,5 [mm]
1
I1hmax1 = 807,5(1- I ) = 117,368[ mm]
1 + 0,60752
in funetie de rezistenta cilindrilor se poate calcula I1hmax2
1 P
I1h 2 = _(~)2 [2] pag. 348 tah.8.46
max R k PB
m m

Pmax= kd2 [kN]


Pm= (ttop -75) - t (j
1500 a

Rk - raza de lucru a cilindrilor de laminare


k - coefieient ce tine seama de eilindrii de laminare k = 0,265 - pentru cilindrii de otel
Pmax- rezistenta cilindrilor
d - diametrul fusului cilindrilor [cm] d = 560 mm
Pm- presiunea medie de laminare
ttop- temperatura de topire a otelului
t - temperatura de laminare
0"2- rezistenta la rupere a cilindrilor
O"a= 60 daN/mm2 pentru cilindrul turnat din otel aliat
Pmax=0,265 x 562 = 802,82 [kN] ttop=1450oC
Pm = (1450-75) -1200 60 = 7[daN Imm2]
1500
Rk= 403,75 [mm]

Bm=650 [mm]

7
I1hmax2 = I 802.82 2
403,75 (7x650) = 82.654[mm]

In functie de puterea de actionare a motorului [kW] se poate calcula:

I1h 3 = N unde v = viteza de Iueru [mis] , N - puterea motorului


max (1,18-1,24)PmBm V
N=2 X 3500kW
2x 3500
I1h = .. = O 854[m] = 854[mmJ
max 3 (1,18-1,24)7x650xl,5 '
Calculul redueerii totale §i a reducerii medii pe fiecare trecere

Pentru blumurile de ofel OLC 10 se var faee rasturnari dupa fieeare a doua treeere, astfel vor fi
rastumari dupa treeerile 2 ,4, 6 ,8,10,12 ~i 14.
I111tot=
2,3( H-h) = 2,3 ( 700-300) = 920 [mm]
I1h m = I1htot
n
I1hm - reducerea medie n -numarul de treeeri
920
I1hm = --15 = 61,33[mm]

La!irea pentru primele 4 treceri este neg1ijabila


Pana ce seetiunea laminatului se reduce eu 40% se apliea o redueere sl=7-ö-1O%(pentru ote1uri
dure). 8e adopta Bl=8%
E
Ah,. = -' H" 1 Hi=Hi-l -l1h
100 -
8 8
11~ =-Ho; 11~ =-700 = 56[mm] Alegem Ahl= 56 [mm]
100 100
Hl = 700 - 56 = 644 [mm]

s2=8%
8 8
11~ =-H1; Ah2 = -644 = 51,52[mm] Alegem 11112=
52 [mm]
100 100
H2 = 644 - 52 = 592 [mm]
80 = 7002 =490000 [mm2] 81=700 x 644 = 450800 [mm2]
82=700 x 592 =414400 [mm2]

Dupa trecerea a 2-a se faee rasturnarea cu 90°, Astfel avem:

S3=11
11
Ah3 =-·700= 77[mmJ H3=700-77=623 [mm]
100
83=623 x 592 = 368816 [mm2]

B4=12
12
I1h4= -·623 = 74,76[mm] H4= 623 -75 = 548 [mm]
100
84=548 x 592 = 324416 [mm2J

Dupa treeerea a 4-a se face rasturnarea eu 90°. Astfel avem:

B5=13

8
13
llhs = -·592 = 76,96[mm] ~ 77[mm] Hs= 592-77 = 515 [mm]
100
Calculul Uítirii se va face eu relatia:

llb; = 1,15-'llk ("lj ~Rllhj


- _1)
llk unde:
2Hj 21
llbi -latirea la trecerea respeetiva
Lilii - reducerea absoluta la trecerea i
H - inaitimea semifabrieatului inainte de trecere
R - raza de lueru a cilindrilor
f -coeficientul de frecare
R=Dl/2
Se considera diametrul de lueru al eilindrilor la limita de uzura (10%). In acest eaz vom avea:
Dl = 0,9Di - h Crafti, A. -laminarea profilelor
Di - diametrul initial al eilindrului (neealibrat)
h - maltimea maxima a semifabrieatului dupa treeere
DIs = 0,9 x 950 - 515 = 340 [mm] Rs = 170 [mm]

llbs =1,15-77_CJ~17-0x-7-7 __ 7_7_) =4,38[mm]


2x515 2xO,607
bs = 548 + 4,38 = 552,38 [mm]
Ss = 284476 [mm2]
s6=15

llh6 =_1_5 .515=77.25[mm]~77[mm] H6=515-77=438 [mm]


100
Dl6 = 0,9 x 950 - 438 = 417 [mm] ~= 208,5 [mm]

llb6 =1,15 77 (.J208.5x77 __ 7_7-)=6.39[mm]


2x438 2xO,607
b6 = 552,38 + 6 = 558,77 [mm]
S6 = 244741 [mm2]

Dupa treeerea a 6-a se faee din nou rasturnare eu 90°

s7=14
14
llh] = -·558,77 = 78,22[mm] H7= 558.77 -78.22 = 480.55 [mm]
100
Dh = 0,9 x 950 -480,55 = 374,45 [mm] R7= 187,225 [mm]

!lb] = 1,15_7_8._22_( .J~18-7-.22-5-x7-8-.2-2


__ 7_8_.2_2_)
= 10,59[mm] ~ 1O,6[mm]
2x480.55 2xO,607
b7 = 438 + 10,6= 448,6 [mm]
S7 = 215569,92 [mm2]

ss=15
15
llhs =-·480.55=72,08[mm]~72,1[mm] H8=480,55-72,1 =408,5 [mm]
100
DIs = 0,9 x 950 - 408,5 = 446,5 [mm] Rs = 223,25 [mm]

9
!1bg = 1,15 72,1 (..j72,lx223,25 - 72,1 ) = 6,84[mm ] ~ 6,8[mm]
2x408,55 2xO,607
b8 = 448,6 + 6,8= 455,4 [mm]
88 = 186030,9 [mm2]

Dupa treeerea a 8-a se faee o rastumare eu 90°.

É9=18
18
I1h9= ~·455.4 = 81.97[mm] H9= 455,4 - 82 = 373,4 [mm]
100
D19= 0,9 x 950 - 373,4 = 481,6 [mm] R9= 240,8 [mm]

!1b9 = 1,15 81,97 (..j-24-0-,8-x8-1-,9-7


- 81,97 ) = 9,21[mm] ~ 9,2[mm ]
2x373,4 2xO,607
b9 = 408,5 + 9,21= 417,7 [mm]
89= 155972,9 [mm2]

ÉIO=5

= 0,5 .373,4=18,67[mm]~18,7[mm]
!1hlO HlO=373,4-18,7=354,7[mm]
100
Dho = 0,9 x 950 - 354,7 = 500,3 [mm] RlO= 250,15 [mm]

!1b10 = 1,15 18.7 (.J250.15x18.7 _ 18.7 ) = 1.6[mm]


2x354.7 2xO,607
bIO= 417,7 + 1,6= 419,3 [mm]
810 = 148725,7 [mm2]

Dupa treeerea a 10-a se face o rasturnare eu 90°.

Éll =10
10
!1hll= ~·419.3 = 41.9[mm] Hu = 419,3 -41,9 = 377,4 [mm]
100
Dlll = 0,9 x 950 - 377,4 = 477,6 [mm] Ru = 238,8 [mm]

!1bll = 1,15 41.9 (-v /238.8x41.9 ----) 41.9 = 4.8 []mm


2x377.4 2xO,607
bu = 354,7 + 4,2= 358,9 [mm]
8u= 135448,86 [mm2]

É12=10
10
!1h12 =~
100
·377.4 = 37.7[mm] H12= 377,4 - 37,7 = 339,7 [mm]
D112= 0,9 x 950 - 339,7 = 515,3 [mm] Rl2 = 257,65 [mm]

!1b12 = 1,15 37.7 (.J257.65x37.7 _ 37.7 ) = 4.3[mm]


2x339.7 2xO,607
b12 = 358,9 + 4,3= 363,2 [mm]
812= 123379 [mm2]

Dupa treeerea a 12-a se face o rasturnare eu 90°.

10
É13=10
10
Ml,. = -·363.2
100
= 36.3[mm] H13= 363,2 - 36,3 = 326,9 [mm]
DI13= 0,9 x 950 - 326,9 =528,1 [mm] R13= 264,05 [mm]

~ 36.3
b13 = 1,15---('\J36.3x264.05
I ----) 36.3 = 4.34 []mm
2x326.9 2xO,607
bB = 339,7 + 4,34= 344,04 [mm]
S13= 112466,67 [mmz]

É14=15
15
~~4 = -·344.04 = 51.6[mm] H14= 344,04-51,6=292,44[mm]
100
D114= 0,9 x 950 - 292,4= 562,56[mm] Rl4 = 281,28 [mm]

M14 = 1,15 51.6 (~281.28x51.6 _ 51.6 ) = 7.91[mm]


2x292.44 2xO,607
b14= 344,04 + 7,91 = 351,95 [mm]
S14 = 102924,25[mmz]

Dupa treeerea a 14 - a se face ultima rastumare.


Éls=15
15
~h15 = -·351.95 = 52.79[mm] HlS= 351,95-52,8=299,15[mm]
100
Dhs= 0,9 x 950 - 299,15= 555,85[mm] R1S= 277,93 [mm]

~b15 = 1,15 52.8 (~277.93x52.8 _ 52.8 ) = 7.8[mm]


2x299.15 2xO,607
bIS = 292,44 + 7,8= 300,24 [mm]
SIS =300,24 x 299,15 = 89816,79[mmz]

Cilindrii de laminare au o poqiune neteda la partea din mijloe a tabliei, notata eu CI. De o parte
~i de alta a acestei parti sunt dispuse calibrele.

Dimensionarea calibrelor se faee astfel:


Caleulul calibrului CI
BKo2: Blingou+200 mm BKO= 700 + 200 = 900 [mm] [2] pag.386
io=0+100mm io=50mm
b = (0,95+ l)B unde B -latimea maxima a laminatului in ealibru
B = 880 [mm]
b = 0,97 ,880 = 854 [mm]
Diametrul de lueru pe ealibrull este: 950-100 = 850 [mm]
Caleulul calibrului C2
Bk = B+1,5 ~b B = 455,4[mm]; ~b = 6,8[mm]; BK2= 455,4+1,5'6,8= 465,6 [mm]
i = (0,30+0,35) BK; i = 100+200 mm; i = 0,35BK = 0,35'465,6 = 148,99 [mm]
H = 2i+s; S = (0,01+0,015)D unde: s - saltul dintre eilindrii; s = 0,01x950 = 9,5 [mm]
H = 2 x 148,99 + 9,5 =307,48 [mm]
B -b
tgllF=_k _
't' 2i
b = (0,95+1)B; bz = 0,95 x 455,4 = 432,63 [mm]
t = 455.4-432.63 =007641 'p = 4°39'
glf/ 2.148.99 '

II
f2= (0,12-:-0,2) b2 f2= 0,15 x 432,63 = 64,89 [mm]
R2= (0,08-:-0,12) b2 R2= 0,1 x 432,63 = 43,26 [mm]
f2=0,05 Hmax2 f2= 0,05 x 307,48 = 15,37 [mm]
CaleuIul ealibruIuí C3
Bk = B+1,5 ~b BK3= 363,2+1,5'4,3= 369,65 [mm]
h=0,3x BK3 h=0,3x369,65 =118,29 [mm] s = 9,5 [mm]
b3= 0,98xB3 b3= 0,98x363,2=345,04 [mm]
t = 369.65 - 345.04 = O104024 'p =5°56'
gif/3 2.118.29 '
f3= 0,15 x345,04 = 51,76 [mm] R3 = 0,1 x 345,04 = 34,5 [mm]
f3= 0,05 Hmax3 f2=0,05 x 246,07 = 12,3 [mm]

Caleulul ealibrului C4
Bk4= B4+1,5 ~b4 BK4= 300,24+1,5'7,8= 311,94 [mm]
í4=(0,30-:-0,35) x BK3 í4=0,3x311,94 =93,58 [mm] s = 9,5 [mm]
b4= (0,95-:-1)xB4 b4= 0,95x300,24=285,23 [mm]
t = 311.94 - 285.23 = O142722 'p =8°07'
gif/4 2.93.58 '
f4= 0,15 x285,23 = 42,78 [mm] ~ = 0,1 x 285,23 = 28,5 [mm]
f4= 0,05 Hmax4 f4= 0,05 x 196,66 = 9,83 [mm]

Diametul de Iueru pentru ealibruI 1


DKl= 950 - 2il = 950 - 2-50 = 850 [mm]

DíametuI de Iueru pentru ealibrul 2


DK2=950 - 2h = 950 - 2-148,99= 652,02 [mm]

DíametuI de Iueru pentru ealibrul 3


DK3=950 - 2í3 = 950 - 2'118,29 = 713,42 [mm]

DíametuI de Iueru pentru ealibruI4


DK4=950 - 2í4 = 950 - 2'93,58 = 762,84[mm]
414400
292
700
548
244741
324416
148726
102924
123379
186031--x-[mm]
Dimensiuni a
Nr. C2
CI -5603,14
438x559
409x455
592
355x419
490000
340
-1848,56
2568,71
2010,93
8096,58
5603,14
6754,25
3404,96
4479,54
CI
700
448
552
559
592
C2
359
C3
344
Nr.
455 12
148726
102924
11
284476
215569
450800
324416
4l8x373
419
363
352 18
15
13
14
414400
244741
186031
155973
135449
re1ativa
calibru
2010,93 x700
8t%352
592
363
Reducere
112467
10
123379
368816
21,925
2929,36
4,38
2259,48
2568,7120,913
3404,96
6152,37
4,8
7409,58
1,6
6754,25
O
6,8
9,2
7,9
[~2] 24,249
24,575
20,145
4479,54
5342,80
8096,58
3865,73
10,6
6,4
4,3 -327
644
513,755
481
438
515
409
623
355
Reducere
292
Ab592
340
18,709
28,312
27,180
19,758
18,355
29,045
[mm]O Ah
[mm]
Latirea
[0]
-6728
573482
x54875
377 19 Sectiunea
Lungimea
BxH[mm]

12
300 x 299

Calculul unghiului de prin dere pentru fiecare trecere


~h = Dk (l-cOSct) [2] pag.384
unde:
Ah - reducerea absoluUi pe trecere
Dk- Dl - diametrul de lucru al cilindrului
ct- unghiul de prindere
~h ~h ~h
1-cosa=-'
D'k
cosa=l--' a = arccos(l--)
D'k Dk

Calculul unghiului de prindere pentru trecerile 1-15

al = arccos(l--~~-) = arccos(l-_5_6 ) = 20.913°,


DkI 850
~h 52
a2 = arccos(1--2) = arccos(1--) = 20.145°
Dk2 850
~h 77
a3 = arccos(1- _3 ) = arccos(1- -) = 24.575°
Dk3 850
~h 75
a4 = arccos(1-_4) = arccos(l--) = 24.249°
Dk4 850
~h 77
as = arccos(1- _S ) = arccos(1- -) = 24.575°
DkS 850
~h 77
a6 = arccos(l- _6 ) = arccos(l- -) = 24.575°
Dk6 850
~h 78
a7 = arccos(l-_7) = arccos(l---) = 28.313°
Dk? 652.02
~h 72
a8 = arccos(1- _8) = arccos(1- ---) = 27.180°
Dk8 652.02
~h 82
a9 = arccos(1-_9) = arccos(1----) = 29.045°
Dk9 652.02

alO = arccos(l- -~-~_o


) = arccos(1 - _1_8_.7_)= 13.755° ,
DklO 652.02
~h 42
alI = arccos(l- _1_1) = arccos(l- --) = 19.758°
Dkll 713.42

au = arccos(1-_~_~_2) = arccos(l __ 37_"_7_)


= 18.709°
DkI2 713.42
~h 36.3
a13 = arccos(1- _1_3 ) = arccos(l- --) = 18.355°
- DkI3 713.42

a14 = arccos(1- _~_~_4) = arccos(1- _51_._6_)= 21.925°


Dk14 713.42

alS = arccos(1--~-~_S) = arccos(1 __ 52_._8_)= 21.448°


DkIS 762.84

Calculullungimilor semifabricatului pentru fiecare trecere

13
V=-G p-7,
- 8 k g/dm3., G = 6500 kg ;

P 3
6500000 = 833333333.3[mm ]
V= 7, 8

L =-Vo
j sj
833333333.3 = 1848.56[mm]
Lj = 450800

833333333.3 = 201O,93[mm]
L2 = 414400

833333333,3 = 2259,48[mm]
L3 = 368816

833333333,3 = 2568,71[mm]
L4 = 324416

833333333,3 = 2929,36[mm] 833333333,3 = 5603. 14[mm ]


L5 = 284476 LlO = 148726

833333333,3 = 3404,96[mm] 833333333,3 = 6152.37[mm]


L6 = 244741 Lu = 135449

L7 = 833333333,3
215569
= 3865, 73[mm]
L12 = 833333333,3
123379
= 6754.25[mm]

833333333,3 = 4479,54[mm] 833333333,3 = 7409.58[mm]


Lg = 186031 ~3 = 112467

833333333,3 = 8096.58[mm]
L9 = 833333333,3
155973
= 5342,80[mm]
LI4 = 102924

= 833333333,3 - 927812[mm]
L
89817 15 '
Calcu1u1 fOrJ:eide 1aminare se face fo1osind formu1a 1ui Te1icov
P=PmBm.JR.o.h[Kgf] [l]pag 139
Unde P - forJ:ade 1aminare ln Kgf

Pm = 1.150- c fJkj
Pm [kg[Imm
/ 2]presiunea medie dupa formula 1ui T' elicov
Pm -

Bm = latimea medie a 1arninatu1ui [mm]


R = raza ci1indrului de 1aminare [mm]
I1h = reducerea abso1uta [mm]
o-c = limita de curgere a rnetalului [1] diagrama 4.2 pag 108

o-c -
_7 k%mm 2

~Pm _ '
redat din diagrarna 4.1 pag 107 [1] ln functie de viteza de deformare O M
= fl~2D ~i de
reducerea relativa &

fl - coeficient de frecare se poate determina din [1] diagrarna 2.3 pag 37 ln functie de
ternperatura ~i materialul cilindrilor
Pentru cilindrii de otel ~i ternperatura 1100° C /J=0,5
/J s-a calculat ~i 8-a obtinut /J = 0,607

Calculul vitezei de deformare


14
5 =0.607~2D
!J.h

51 =0.607~2'85056 =3.34

52 = 0.607 ~2' 52
850 = 3.47

53 = 0.607 ~ 2·850
77 = 2.85

75
54 =0.607~2'850 =2.89

55 = 0.607 ~ 2·850
77 = 2.85

77 = 2.85
56 = 0.607 ~ 2·850

57 78 = 2.48
= 0.607 ~ 2·652

72
58 =0.607~2'652 =2.58

<59= 0.607 ~2' 82


652 = 2.42

510 18.7 =5.07


=0.607~2'652

511 =0.607 ~42


~ =3.53

512 = 0.607 f-Yi7


~ = 3.73

513 = 0.607 ~2'36.3


713 = 3.80

5]4 = 0.607 ~~5U:= 3.19


515 = 0.607 ~2' 52.8
763 = 3.26

Conforrn[1] diagrama 4.1 pag 107 , avem:


Pm1 =1.1 Pm2 =1.1 Pm3 =1.2 Pm4 =1.2 Pm5 =1.25 Pm6 =1.25
fJk f fJk f fJk f fJk f flk f fJk f

PmlO = 1,1 Pmll =1,2 Pm12 = 1,2 Pm13 = 12 Pm14 = 12 Pm15 =1,25
Pkf fJkf fJkf fJkf ' fJkf ' fJkf

15
Pm .

/l'k f se mentme relativ constant ~i egaUi cu .

Pml=1.15·7 ·1.1 = 8.85 [k%m2 ]


pm2=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2 ]
Pm3=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2]

Pm4=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2]


Pm5=1.15·7 ·1.3 = 10.46 [k%m2]
Pm6=1.15·7 ·1.3 = 10.46 [k%m2 ]

Pm7=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2]

Pms=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2]


Pm9=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2 ]
Pmlo=1.15· 7 ·1.1 = 8.85 [k%m2]

Pmll=1.15·7 ·1.2 = 9.66 [k%m2 ]


Pm12=1.15· 7 ·1.2 = 9.66 [k%m2 ]

Pm13=1.1S·7·1.2 = 9.66[kgf /mm2


/ ]

Pm14=1.15·7 ·1.2 = 9.66 [k%m2 ]


Pm15=1.15·7 -1.25 = 10.06 [k%m2 ]
Prin unnare, se pot calcula fortele de laminare pentru fiecare trecere:

16
P = PmBm -,)R· Ilh

B
ml
= Bo 2
+ BI B ml = 650[mm]

B m 2 = 650
B m3 =592
B m4 =592

BmS = 552.382 + 548 = 550. 19[mm]

Bm6 = 558.8 +2552.32 = 555.56[mm]

Bm7 = 438 +2448.6 = 443.3[mm]

Bm8 = 448.6 +2 455.4 = 452[mm]

408.5+417.7 = 413.1[mm]
Bm9 = 2

419.3+417.7 = 418.5[mm]
BmlO = 2

358.9 + 354.7 = 356.8[mm]


Bmll = 2

Bml2 = 363.2+358.9
2
= 361.05[mm]

Bm13 = 344.04+339.7
2
= 341.87[mm]

Bml4 = 351.95 +2 344.04 = 347.9[mm]

Bml5 = 300.24 2+ 292.4 = 296.32[mm]

~ =8.85·650-,)425·56 =887452.47 [kgf]


P2 = 8.85·650-,)425·52 = 855170.60 [kgf]
P3 =9.66·592-J425·77 = 1034519.45 [kgf]
~ =9.66·592-,)425·75 = 1020995.74 [kgf]
Ps =10.46·550.19-,)425·77 = 1041061.32 [kgf]
P6 =10.46·555.56-J425·77 = 1051241.46 [kgf]
P7 = 9.66· 443.3-J326· 78 = 682858.87 [kgf]
P8 = 9.66· 452-J326· 72 = 668945.30 [kgf]
P9 =9.66·413.1-,)326·82 = 652293.27 [kgf]
~o = 8.85·418.5-J326-18.7 = 289180.05 [kgf]
~l =9.66-356.8-,)356.5-42 = 421751.25 [kgf]

17
P"2 = 9.66 361.05.J356.5· 37.7 = 404338.33 [kgf]
P"3 = 9.66· 341.87.J356.5· 36.3 = 375682.70 [kgf]
P"4 = 9.66·347.9.J356.5·51.6 = 455812.43 [kgf]
P"S = 10.06· 296.32.J381.5· 52.8 = 423080.66 [kgf]

7. Evolutia regimului termic in procesul de laminare

Calculul timpilor ma~ina ~i timpilor pauza pe caja degrosisoare pentru lingou de 6,5 tone.

La laminoare turatia cilindrilor variaza in cursui unei treceri de la O, la turatia maxima pentru
trecerea respectiva, dupa care scade din nou la O, conform diagramei din figura.

n,
in rot/min

t, in s

Semifabricatul este prins intre cilindri la turatia nl(turatia de prindere). Perioada in care turatia
cre§te de la nl la nz se nume§te perioada de acceleratie §i dureaza ti secunde. Perioada in care turatia
scade de la nzla n3 (turatia la care laminatul iese dintre cilindri) se nume§te perioada de deceleratie §i
dureaza t3 secunde.

tm = ti +t2 +t3
_ nz-~
(1---- a
[1, pag.226]
t2 = 19,1L __ 1_(n; -n; + n; -ni)
Dn2n2 2n2 a b
_n2-n;
t3 ----
. b

unde: nl - turatia de prindere


nl = (0,3 .... 0,5) nz
n3 - turatia de ie§ire a larninatului
n3 = (0,7 .... 0,9) nz
18
n2 - turatia nominala a cilindrilor pentru trecerea respeetiva
a - aeeeleratia turatiei
a = 30 ...50 rot/min-s
b - deeeleratia turatiei
b = 70 ...90 rot/min·s
tl- timp de aeeeleratie
12- timp de laminare eu rotire constanta
t3 - timp de deeeleratie
L - lungimea semifabrieatului [m]
D - diametrul de lueru al cilindrului [ml

Calenlnl tnratiilor de prindere

Turatiile motoarelor de aetionare sunt dupa cum urmeaza:


- pentru treeerile 1 - 4 = 30 rot/min
5 - 8 = 50 rot/min
9 - 11 = 60 rot/min
12 - 15 = 80 rot/min

- turatia de prindere va fi:


Pentru treeerea 1 - 4:
nl = 0,4·30 [rot/min] = 12 rot/min
Pentru treeerile 5 - 8 vom avea:
nl = 0,4·50 [rot/min] = 20 rot/min
Pentru treeerile 9 - 11 vom avea:
nl = 0,4·60 [rot/min] = 24 rot/min
Pentru treeerile 12 -15 vom avea:
nl = 0,4-80 [rot/min] = 32 rot/min

Calculul turapilor de ie~ire: b = 80 [rot/min-sj

Treeere 1-4
n3 = 0,8·30 = 24 [rot/min]
Treeere 5-8
n3 = 0,8·50 = 40 [rot/min]
Treeere 9 - 11
n3 = 0,8·60 = 48 [rot/Illiu]
Treeere 12 - 15
n3 = 0,8-80 = 64 [rot/min]

Calculul timpului de acceleratie: a = 40 [rot/min-sj

· 30-12
- pentru treeenle 1-4 tj =---=
40
0,45[s]

· 50-20
- pentru treeenle 5 - 8 tj = - 0,75[s]
40

- pentru treeerile 9 - 11 ti = _60_-_24_


= 0,9[s]
40
· 80-32
- pentru treeenle 12 - 15 tj = --- = 1,2[s ]
40
Calculul timpilor de deceleratie: b = 80 [rot/min-sj
19
- pentru trecerile 1 - 4 30 - 24 = 0,075[s J
t3 = 80

- pentru trecerile 5 - 8 50 - 40 = 0,125[s J


t3 = 80
- pentru trecerile 9 - II 13
- 48 = 0,15[8]
= 6080
- pentru trecerile 12 - 15 t3 = 80-64
~~ = 0,2[s]

Calculul timpului de laminare cu turatie constanta

t2, = 0,830.30
19,1·1,64 __2-30 40
1_(302-122 80
+ 302-242) = O' 875[s]

t22 == 1,017[s]
t23 = 1,115[sJ
t24 = 1,328[s]
t2_ , = 0,508[s]
t26 = 0,653[sJ
t27 = 0,802[s]
t28 = 0,989[s]
f29 = 0,9196[s]
t 210 = 1,188[s]
t2ll = 1,481[s]
t212 = 0,824[s]
t213 = 1,145[sJ
t2'4 = 1,505[s]
t2'5 = 1,943[s]

Calculul timpilor pauza

[1], pag.226

La acest timp se mai adauga timpul necesar rasturnarii la trecerile unde se face ~i rasturnarea
laminatului.

Timpul de rasturnare este tr = 2s pentru O rastumare. Deoarece avem 7 rastumari la laminarea


unui lingou, la timpul pauza calculat se adauga 14 sec.
tI = timp pauza la o trecere
Lc- distanta parcursa de laminat
20
L- lungimea semifabrieatului
V m- viteza meme a ciili eu role [mis]
Vn = 1,5...5,5 mis [4],pag.204

Deoarece diferenta dintre Le ~i L se mentine constanta de 4,5 m timpii de pauza sunt egali.
(Timpul necesar rastumarii se adauga la sfar~it).
Vm se considera 1,5 mis.

t = 4,5 = 3[s]
1 ,
15

Sunt 15 treeeri, deci timpul pauza total va fi:

tn =3.15+14=59[s]

Valorile timpilor ma~ina ~i timpilor pauza pe intreg fluxul de laminare

Lin~ou
333tm
fsl53557 de 6,5 to
Nr. 1,528
1,542
1,850
1,4tp
1,969
1,677
1,864
2,545
2,531
2,224
3,343
1,383
1,68
2,905
2,238 30,679
fsl
trecere

Calculul caderilor de temperatura in cursullaminarii la cald


Pierderile de temperatura In timpullaminarii au 3 componente:
Pierderea de temperatura prin radiatie:

I1t =- - 8·Z
r eG
K ( 100
T )4
Pierderile de caldura prin convectie ~i prin conduetie lnsumate sunt aproximativ egale eu
raportul de caIdura datorat deformarii.
21
!!..tcv + 8tc == Md
deci inseamna ca pierderile de caldura sunt de fapt pierderile de caldura prin radiatie.
8tr - pierderea de caldura prin radiatie pe trecere [oC]
K - coeficient de radiatie a meta1u1ui laminat
- pentru ote1 K = 4...4,2
c - caldura specifica a metalului laminat [callkgOC]
- pentru otel c = 0,13 ...0,17

G - greutatea laminatului in [kg]


T - temperatura absoluta a laminatului inaintea trecerii [OK]
S - suprafata de radiatie a metalului laminat [m2]
z - timpul ma~ina plus timpul pauza aferent pentru trecerea respectiva in [h].
Valorile suprafetelor de radiatie a laminatului din lingoul de 6,5 to, laminat pe caja ~ 950 mm
sunt date in tabelul de maijos.
Valorile pierderilor de temperatura pe fiecare trecere a lingourilor de 6,5 to, pe caja ~ 950 mm
se calculeaza adoptand coeficientii K = 4,2; c = 10, 15 ~i sunt cuprinse in acela~i tabel eu valorile
suprafete10r de radiatie.

5,3353
5,068
5,818
4,195 3-temp. dc
Pierderi
Lingou
4,6951,81
6,1922,4
4,8621,92
6,997 3,2
8,0863,4
4,4141,52
4,5712,37
5,5432,1
9,3844,4
7,4654,1
8,8295,2
de 1,8
2,8
6,7213,8
radiatie
Suprafata
[Oel de 6,5 to
Nr.
[m2]

8. Verificarea la solicitarile mecanice a cilindrilor de laminare

Metoda cea mai folosita este metoda grafica. Aceasta metoda consta in trasarea diagramelor
momentelor adrnisibile ~i efective ale cilindrilor ~i observarea daca diagrama momentelor efective este
inglobata in diagrama momentelor admisibile.
Verificarea se face in cazul in care in care cilindrul ar fi restrunjit paua la maxim admisibil
(Scoatere din uz).
Limitele maxime admisibile pentru restrunjire pentru cilindrii de bluming sunt de 12-18%. Sa
consideram limita maxima pentru restrunjire de 12%.

22
Cilindrii sunt din otel aliat 65VMoCr 15 tumat.
Din schema de laminare se aleg valorile fortelor de laminare cele mai mari de la fiecare calibru.
Astfel vom avea:

Calibrul 1 - 1051,24 [tf]


Calibrul2 - 6&2,&6[tf]
Calibru13 - 455,&1 [tf]
Calibrul4 - 423,0& [tf]

Rezistenta admisibila pentru otelu165VmoCr15 este:


(ja = 1500 [kgflcm2]

M=PX--'
, ,( , L
X2]
Lungimea luata in calcul este:

L = 2450 + 750 + 825 - 3237,5[mm]

Ml = 1051.24(1.4&95 - 3.2375
1.4&952) = &45.42~fm]
M2 = 3&4.77 [tfm]
M3 = 320.70 [tfm]
M4 = 210.11 [tfm]

Ma - moment admisibil
(ja - rezistenla admisibila la rupere 1500 [kgf/cm2]
W - modul de elasticitate

W=--
IID3
32
D - diametrul cilindrilor

Calculul modulului de elasticitate W

Wjus = 0,0172 [m3]


Wtiíb= 0,0573 [m3]
WIV = 0,0436 [m3]
Wm = 0,0356 [m3]
WlI = 0,0272 [m3]
WI = 0,0603[m3]

Calculul momentului admisibil Ma

Mai = w; . (Ja
Mafus= 25& [tfm]
Matab= &59,5 [tfm]
23
MaIV = 654 [too]
Main =534 [tfm]
MaiI = 408 [tfm]
Mal = 904,5 [tfm]

9. Verificarea mdírcarii acponarii laminorului

Caleulul momentului motor

Mct - moment neeesar deformarii plastiee a metalului redus la arborele motor


Mi - moment necesar invingerii fortelor de frecare din fusurile cilindrilor redus la arborele
motor
M; - momentul neeesar invingerii fortelor de frecare din elementele transversale redus la
arborele motor
Mo - momentul de mers in gol redus la arborele motor
Mctin - momentul dinamic allaminorului, neeesar invingerii fortelor de inertie redus la arborele
motor

Md = 2Prp~Ri1h7
<p - coefieient ce earaeterizeaza pozitia fortei P in zona de deformare
ep = 0,5
R - raza de lueru a eilindrului [ml
i1h - redueerea absoluta pe treeere [m]
i - raportul de transmisie de la motor la caja
i = 1
1
Mi = p. d" fl" -:l [tfm]
P - foqa de laminare
d - diametrul fusului [m]
!l - coeficient de frecare in fusuri
II pentru cuzineti de de textolit are valoarea 0,003 ...0,01
Calculul momentului de frecare in elementele transmisiei
M; = (K -l)(Md + Mi) [tfm]
K - coeficient de majorare al momentului de laminare
K = 1,04... 1,06 pentru transmisia eu bare de euplare universale

t
Calculul momentului de mers in gol

Mo = Gx" fl~ ·dx [too]


;=1 2 "lx
Gx - greutatea elementului x din transmisie, care are diametrul fusului dx ~i coeficientul de
frecare
!lx ~i raportul de transmisie ix

17" 0,01· 0,56 + 0,02" 0,56 ·10 = 0,104 [tfm]


Mo= 2 2

24
Greutatea cilindrului este de 17 to. Cilindrul are lagare de textolit, diametrul fusurilor fiind de
560 mm.
Bara de cuplare la motor are greutatea de 10 to, diametrul fusului 560 mm, lagar de compozitie.

Calculul momentului dinamic

M
dm
= t
;=1
Gx
375
• D~ . dm
dl
.!i
Gx - greutatea elementului In rni~care
Di - diametrul de ineqie al elementului ill mi~care
DD. l'
i = J2 pentru plese p me

~n I _ acceleratia turatiei motorului de actionare "a" [rot/min·s] pentru perioada de cre~tere a


turatiei ~i respectiv deceleratia turatiei motorului "b" pentru perioade de franare
a = 30 - 50 [rot/min·s]
Se adopta a = 40 [rot/min·s] ~i b = 80 [rot/min·s]
i = 1 - raport de transmisie (nu exista reductor de turatie)

Diametrul de ineqie al cilindrului de laminare este:


D = 0,95 = O672 [ J
.,Ji
IC , m
Diametrul de ineqie al barei de cuplare este:

Dib = j; = 0,396 [ml

M' = 17.0,6722 .40 + 10.0,3962 = O986 [tfm]


dna 375 375'
M~tnd = 1,973 [tfm]

Calculul momentului necesar deformarii plastice a metalului redus la arborele motor


Md = 2Prp.JRtJ.h ep = 0,5
Mdl = 136.91 [tfm]
Md2 = 127.13[tfm]
Md3 = 187.14[tfm]
Md4 = 182.28[tfm]
Md5 = 188.32[tfm]
Md6 = 190.17[tfmJ
Md7 = 108.89[tfm]
Md8 = 102.48[tfm]
Md9 = 106.75[tfmJ
MdlO = 22.75[tfm]
Mdll = 51.57[tfm]
MdI2 = 47.03[tfm]
Md13 = 42.52[tfmJ
Mdl4 = 62.01 [tfm]
Mdl5 = 60.12[tfm]
25
Calculul momentului necesar invingerii fortelor de frecare din fusurile eilindrilor redus la
arborele motor ealculat eu relatia

Mj=P.d·Jl 1-1=0,01 d=0,56[m]


§i ealeulul momentului neeesar invingerii fortelor de frecare din elementul transmisiei redus la
arborele motor ealeulat eu relatia:

K = 1,05
sunt date in tabelul de mai jos:

71,904
PM'190.17
127.13
102.48
182.28
188.32
187.14
106.75
42.52
22.75
47.03
62.01
136.91
108.89
60.12 d
Nr. 668,945
855,170
4,27
4,55
4,02
4,01
3,32
652,293
421,751
404,338
455,812
289,180
1051,241
1041,061
1020,995
887,452
682,858 51.57
1,973
1034,5192,38
2,85
2,95
3,08
3,25
2,02
2,64
2,17
2,53
2,24
3,49
3,57
2,57
1,81
1,83
1,94
4,05
4,77
3,42
423,080
375,682
Mst
Md
[tf] 2,44
3,41
1,93
1,48
[tfm]
[tfm]
M~ 2,9
2,49
[tCm]
rtfml
[tCm]
rtfml
M~
[tfm]
Mo 69,894
95,654
84,584
89,694
84,274
42,514
45,534
73,364
50,964
53,304
55,474
100,354
85,164
75,024
0,104
0,986

Calculul momentelor totale pe treeeri sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

Nr. d
1
M21
M26
Mll
Ms
M2S
M3S
MIS
M20
M4S
M36
M31
~IM42
MI6
MlM2
M6M7
MlO
~O
Mst-
[tfm]3rtfml
5-1,869
24M
82,301
85,164
87,721
rtfml
85,26
84,274
90,68
100,354
89,694
83,191
98,381
72,89
Mo-M"
96,64
101,34
Mo+Md95,654
M30 [tfm]
93,681
86,15
69,894
70,88
85,57
84,584
82,611
67,921
71,904
69,931
M24
M28
M22
M29
MI4
M39
MI9
MIg
M23
M34
Ml3
M44
M38
Mg
M3
M9M27
M33
M32
M43
M4
M37
Mst+ 17
I2MstMd
M~
[tfm]

26
----------------------------------

1,09
M61
M60
M46
Mso
MSl
Mss
M71
M66
MS6
M6S
M7S
M70Mn
~7
MS7
M62
M49
M48
MS3
MS2
M68
M67
MS9
M64
M63
MS8
M73
MS4
46,52
45,534
43,561
M69
74,35
73,364
71,391
54,29
56,46
53,304
53,501
76,01
75,024
73,051
40,541
M74
51,95
50,964
48,991
-1,869
55,474
51,331
42,514
43,5

M=
e [1], pag.190.

Me - moment echivalent redus la arborele motor


Mnom = KlMe Kl = 1,05... 1,15 Adoptiím Kl = 1,1
Mnom - momentul nominal necesar motorului in tf
Kl - coeficient de siguranta

=
N
nom ,
Mnom
0975
'n[KW]

n - turatia motorului [rot/min]; n = 50 rot/min


In urma inlocuirii valorilor din tabel in formule Me s-a obtinut:
Me = 53,097 [tfm]
Mnom = 1,1 ·53,097 = 58,407 [tfm]
Nnom = 2995,22 [KW]
Puterea motorului de actionare este de 3000 KW, deci motorul este dimensionat corect.
Ca.ja este actionata de 2 motoare de 3000 KW fiecare dintre motoare actionand un cilindru
printr-o bara de cuplare.
Momentul Me s-a calcu1at pentru un cilindru, deci verificarea s-a rncut pentru 1 motor.
Din calculul de verificare a rezultat ca puterea motorului de actionare este acoperitoare.

10.Evaluarea economica a tehnologiei de laminare prescrisa:

Calculul productivitatii

Productivitatea teoretica a laminorului 650 de la Siderurgica S.A. Hunedoara este de 350000


t/an, calculate in conditiile de lucru de 7 zile/saptamana ~i trei schimburi/zi.
Productia este de aproximativ 58 t/ora ~i este limitata de viteza de evacuare a blumului de pe
linia de laminare. Aceasta operatie se face eu ajutorul caruciorului transversal ~i a podului rulant.

11. Prescrippi de control al produsului:

Controlul calitatii produsului se face vizual pe toate cele 4 fete. Se urmare~te sa nu existe
sufluri, fisuri, ~chii, zgarieturi adand pe suprafetele semifabricatului. Se verifica dimensiunile
exterioare ~i dadí se incadreaza produsul in prescriptiile normelor.
27
Se marcheaza zonele cu defecte pentru inlaturarea lor prin flamare locala, polizare sau daltuíre.
Daca defectul se gase~te pe capete ~i este de dimensiuni mari (fisuri adanci sau crapaturi) se pot
inlatura prin debitare cu flacara oxi-acetilenica. Se face apoi ~i un control ultrasonic cu un aparat
portabil pe fiecare blum In parte. Ultima operatie care se executa este marcarea prin vopsire pe o
latura, vizibil, a ~arjei ~i calitatii pe fiecare blum in parte.

12 Masuri de tehnica securitapi muncii ~i PSI

Pentru aevita accidentele de munca la depozitul de tagle se yor respecta urmatoarele manevre:
Legarea pachetului de tagle de eárligul maearalei se face numai folosind dispozitive autorizate, eu
atentie, astfel ca dispozitivele sa euprinda toate taglele.
Greutatea maxim admisa va fi obligatoriu respectata eu strictete.Comenzile de manevra ale
macaralei yor fi date numai de persoane care leaga sarcini.
Este interzis a se lucra eu mana la legarea sarcinii de tagle calde sau reci, este interzis de
asemenea ca personalul muncitor sa se urce pe stivele de tagle pentru a le aranja.
Pachetele de tagle se yor a~eza in stive in randuri ineruci~ate astfel ineat inaitimea stivei sa nu
dep~easea 1,5 din latura mai mica a bazei stivei ~i nici gabaritul de trecere a podului rulant.
Distanta dintre stive nu trebuie sa fie mai mica de 1 m, iar stivuirea se face pe o suprafata
plana, bine drenata.
Distanta cea mai mica admisa de la stiva de tagle pana la cea mai apropiata ~ina de cale ferata
trebuie sa tie de minim 2m.
Pentru lucrul de noapte se va asigura un iluminat eorespunzator, care sa evite favorizarea de
aeeidente.
Muneitorii care luereaza in depozit yor purta obligatoriu palmare de piele ~i í'mbraeaminte de
lueru adecvata.
Este interzis a se transporta materiale pe deasupra foarfeeiÍ de debitat tagle, iar taierea altor
materiale decat cele indieate este interzisa. Sehimbarea eutitelor se va faee de eatre personal ealitieat
dupa luarea masurilor de blocare.
In zona cuptoarelor adanci personalul care le deserve~te trebuie sa se deplaseze numai prin
locurile marcate ~i va purta obligatoriu echipamentul de protectie adecvat.
Se interzice fumatul sau a se umbla cu foc deschis in cabinele de comanda sau pe langa
conductele de gaz metan.
Aprinderea focurilor la eelule se va faee doar de eatre personalul instruit special in aeest seop,
numaí dupa aerisirea eeluleí ~i numai sub supravegherea eondueatorului formatiei de deservire a
euptoarelor.
Pavajul halei de lueru a laminoarelor se va mentine in stare buna, fara goluri, proeminente sau
portiuni alunecoase.
Barele de cuplare, mufele ~i eelelalte elemente in mi~care ale trenurilor de laminare se
protejeaza prin aparatori sau gratare metaliee, iar la cuplaje se va interveni numai cánd laminorul este
oprít.
Se interzice trecerea muncitorilor peste liniile de laminare, cai cu role, sau paturi de racire, iar
la locurile periculoase vor ti puse bariere sau tablite de avertizare.
Ghidajele ~i daltile de ghidare de intrare ~i ie~ire dintre cilindri yor ti flXate ~i reglate pentru a
nu permite deviatii in mersui semifabricate1or.
Se interzice laminarea materialului suprainealzit pentru a se evita desprinderea bueatilor de
metal ce pot provoca accidente.
Toate calibrele care merg in gol yor trebui blindate cu bucati de lemn bine tixate ~í vopsite
distinct. Se interzice stationarea in fata ealibre10r care lucreaza, iar spatiile dintre rolele cailor cu role
yor ti acoperite cu pIaci.
Se interzice stationarea in fata cajei degrosisoare pentru a se evita perícoluI de lovire, iar in caz
de avarie se interziee inlaturarea dispozitivelor de protectie ~i interventia laminatorilor inainte de a se
opri laminarea §i a se anunta: " Se poate lucra ".

28
BIBLIOGRAFIE

1. Cazirnirovici, Eugen, - Tehnologia larninarii, lucrari de laborator ~i problerne,


Ed. Tehnica, Bucure~ti, 1968

2. Suzana Gadea, ~.a. - Manualul inginerului rnetalurg, vol. II, Ed. Tehnica, Bucure~ti, 1982

3. Anatolie Crafti ~i Iancu Dragan - Larninarea profilelor, Ed. Tehnica, Bucure~ti, 1967

4. - Colectia de standarde a Rornaniei

29