Sunteți pe pagina 1din 156
out = eKoe | S-€- 6ca97 SCA KDE \ , SM ype \ Vet \ P % \ o eet Pea 1 >I ) teat bE* @<4Mv=I° “Zz>n () Dictionar grec-roman | al — Noului Testament de | Maurice Carnez | Doctor in Teologie, Profesor de onoare al Instiutuli Protestant de Teologie din Paris si al Insttualui Catolic din Pars; si Francois Moret Agrége on lettres ‘Traducere de GHEORGHE BADEA Licentiat in Teologie, profesor de limbi clasice Ia Universitatea din lagi Societatea Biblica Interconfesional din Romania Bucuresti 1999 ‘Traducere: Gheorghe Badea, dupi Dictionnaire gree - frangais du Nouveau Testament, 2 6dition revue et corrigde, Delachawx et Nestle, Neuchétel (Suisse) & Editions du Cerf, Paris Procesare computerizati: Corneliy Nicolaici Revizuire, corecturi si tehnoredactare final: Florin Litu Coperta: Misael George Laiu Editurii: Societatea Biblici Interconfesionali din Romania © 1998 ‘Traducerea fn limba roman’ s-a ficut cu aprobarea autorilor. ‘Tipografia Instiuutului Biblic gi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane ISBN 973-9332-17-x Oncstow area on. ego Din prefata editiei franceze [Acest Diefionar| este un instrument de Iucru, care se adreseazit cititorilor Noului Testament. El a ceruit mai multi ani de munca si revizuii. Este rodul colaboritii unui profesor de teologie si a unui profesor de litere si va trezi curiozitatea, interesul multora pentru textul grec, pe care nul poate {nlocui cu exactitate nici o traducere, Scopul nostru a fost si facem o.Jucrare utili. Nu oferim 0 concordanfi sau un manual de statistic, fiindet citarea tuturor trimiterilor pentru fiecare termen ne-at fi Impoviirat in mod considerabil munca gi ar fi Ripit Dicfionarului aspectul analitic si, in acelagi timp, sintetic, pe care am dorits& il dim, Pentru aceasta am incercat sti adunim exemplele cele mai semnificative, selectindu-le tn grupe de cXrti: Sinopticii, Luca-Faptele Apostolilor, Scrierile ioanine, Epistolele lui Pavel ete. Ici $i colo indicm cartea sau autorul la care se fntilneste in mod exclusiv cuvaintul semnalat. Efortul nostru s-a concentrat asupra traducerii. Ne-am striduit si restituim cuvéntul viv, Prd a vita contextul su; am vrut si pstrim caracterul specific din limba timpului, sugerand, totodati, o formulare actual, cate cevitilimbajul perimat, iesit din uz. indrizneala noastri n-a mers, poate, destul de departe: riscul ar fi fost s& propunem expresia la moda sau una yocant’, ‘Am ciiutat si fim modemi, deplin inteligibili, dar pastrand numai termenii cu cea mai bund intrebuingare. Acest dicfionar vrea si fie complet sisi cuprindi toate cuvintele, chiar si numele propti; si fie actual, find seama de evolutia cunostingelor ‘despre limba greacti comunt (Kotv#); si fie ugor de consultat si si devina un instrument de lucru la fndemana tuturor celor care doresc sit studieze ‘extul Evangheliilor sau al Epistolelor; si-i ajute si descopere viata cuvantului sia limbii gi si aprecieze astfel forfa géndirii [autorilor sacri} Sf. Pasti 1971 Maurice Carrez si Francois Morel Despre autori Maurice Carrer (a. 1922) si-a facut studiile universitare IaLille si la Paris gi a studint teologia 1a Paris si la Basel, incheindu-si studiile doctorale cu teza La Gloire de Diew (1957). Este profesor onori:ie la Institutul Protestant de Teologie din Paris si a Institutul Catotic din Paris, director de studi la Institutul Superior de Studii Eoumenice din capitala Frantei Dintre lucririte sale amintim: De Ia soufitance a la gloire (Ia pensée paulinienne), Delachaux et Niestlé, Neuchatel (Suisse), 1964; Gramimaire grecque du Nouveau Testanient (avec exercices et plan de travail), Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1965 (reeditatl si auigmentat de mai multe ori); Lexigue grec:frangais des mots usuels du Nouveau Testament, Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1965; L'hetménbuitigie pautiniénie de la Résurrection in Lectio Divina 50, Editions da Cerf, Paris, 1969; ‘L'étude scientifique de la Bible in Bible Universelle, Labor S.A., Barcelone, 1970 Initiation sonore au grec biblique (pe benzi si casete), Association Didakhe, Paris Frangais Morel, nascut in 1928, este profesor de limbi si literaturi clasice, cu activitate meritorie in fnvaijimantul public iin sistema Educatiei nationale din Franta. A publicat Nouveau Testament interlinéaire grec-frangais (ou colaborarea Iwi Georges Metzger si Laurent Galy), Aliance Biblique Universelle, 1994, Prefata la editia romaneasca Apavitia unui Dicfionar grec-romén al Noului Testament este un eveniment cultural de importanfé major4 pentru filologia biblicd romdneasca. Institute teologice de orice confesiune, profesori si studenti, cleric si laici, traducitori ai Bibliei si cercetitori primese pe aceast& cale un instrument de lucru a c&rui utiitate gi fnaltS rigoare academic’ yor fi demonstrate, cu siguranti, in practic’. Cercetitorul de limba roman’ va ayea acoes mai direct si mai rapid la limbajul Noului Testament, rd a mai apela, de fiecare dati, la dictionarele gilexicoanele editate in englezi, francez8 sau germant. ‘Aceasta inlesnire pentru care vor fi recunoseAtori iubitorii Cuvantului lui Dumnézeu, astazi si in generatiile viitoare,, se datoreaza initiativei, competentei si mincii asidue « Domnului Profesor Gheorghe Badea care este specialist in limbi clasice si licentit in teologie. Domnia sa pred Literatura greaci in epoca elenisticé si romand $i Limba greacé a ‘Noulvi Testamentla Facultatea de Litete a Universiti din Jagi si limbile clasice la Facultatea de Teologie Ortodox’ din acelasi mare st vechi centra cultural. A tradus din Sfingii Paint greci gi latini, precum si Céntarea cntirilor i Plangerile lui Ieremia. \ pubicat, printre atele, un Diefionar _grec-romdn si romén-gree al Litarghiei Sfintalui loan Gurd de Aur. Traducerea Domnulii Badea este, asadar, a unui specialist in domeniu: adaptaté bogatieilimbii romaine, creativa si, n.acelasi timp fidelé autorilor francezi. imbinand calitifile sale cu ale autorilor Carrez si Morel, lucrarea aceasta ne permite s& paraftazim cuvintele Mantuitorului: oriunde va ajunge studiul limbii elene printre roméni, se va simi parfumul acestui ‘mir noutestamental si se va vorbi despre diefionarul acest. Lucrarea’se recomanida de la sine, alat institufiilor de invayimant superior care includ in prograina limba greact a Noulni Testament, edt $i tuluror celor care, in tihna camerei de studiu, dorese a, odati cu litera ‘Noului Testament s& redescoperespiritul acestor Scripturi sacre, cu mesajul lor universal si personal, cu semnificatiile lor profunde, protocrestine. Darpenttu cd nici cele mai bune eforturi omenesti nu-si ating scopul {irk binecuvéntarea Cerulvi, ragim pe Dumnezen si dea toati injelepeiumea sicchilibrul necesare celor care-vor utiliza acest dictionar in studiul Noului ‘Testament, Florin Liu Abrevieri curente acuzativ comparativ conditional con). = conjunctiv cj. = éonjutctie jig. = conjugare dativ dem. = demonstrativ ex. = exemplu expr. = expresie f= feminin fig, = figurat gen. = genitiv imper. = imperativ perf, = imperfect impers. = impersonal ind. = indicativ inf. = infinitiv inter. = interogativ interjectie intranzitiv inv. = invarlabil Jat. = latin, latineste Ive. = locutiune m. = masculin med. = mediu mam.cperf. = mai mult ca perfect 1, = neutru neart. = nearticulat nedef. = nedefinit neg, = negativ, negatic nehot. = nehotirat pr = numa num. = numeral ord. = ordinal participiu perf. = perfect rel. =relativ te. = tranzitiv v.= veri var. = variant vb. = verb, verbal vilt. = vitor vor. = voeativ Cuvantul traducatorului Ne revine cinstea si muljumim pe calea aceasta tuturor celor care au contribuit la aparitia acestei lucriri: mai intai, Societatii Biblice Interconfesionale din Romania, reprezentat& de Protopop Adorjani Dezs6, presedinte, Pr. Prof. Toan Caraza, secretar general, Dl, Prof. Cristian Roske, coordonatorul secfici de edituri si traduceri si DI. Pastor Viorel Dima, trezorier, prin bundvoinia cfrora apare acest Dicfionar gree-romén al Noului Testament. Muitumim, de asemenea, fostului nostru student de la sectia de limbi clasice a Facultitii de Litere din Iasi, Dl. Corneliu Nicolaied, care a cules textul pe calculator, cu toate dificultitile specifice folosirii unui font grecesc pe Kinga cel uzual, ficind si tehnoredactarea, intr-o prima fazi, a lucrarii. fi sunt indatorat cu att mai mult cu cat s-a oferit si mi ajute intr-o perioada dificl& pentru familia sa. Dumnezeu i-a risplitit ins generoritatea si problemele au fost depisite, Sunt, de asemenea, recunoscitor Domnului Florin Lain, profesor de exegeri si limbi biblice la Institutul Teologic Adventist din Cernica. Pe ing’ faptul e& a executat tehnoredactarea finali a lucrisii, Domnia Sa a citit cu atentie manuscrisul, sugernd unele corecturi necesare, lucru prin care a dovedit nu numai acribie, ci si ointelegere a subtilitii limbii Noului ‘Testament gia textului biblic, admirabili bogitie de informatii despre lumea vetero- si neotestamentari, o armonie a gindului si a inimii, 0 injelegere a opiniei aproapelui, ceea ce mi indeamni s&-1 consider unul dintre cei mai profunzi exegeti ai Sfintei Scripturi de la noi. fin sfargit, dar nu in ultimul rind, dorim s& muljumim tui Dumnezeu ci am putut atinge acest obiectiv pe care ni-! propuseseut: si oferim studentilor si cercetitorilor un instrument ct mai incisiv pentru ciutarea comorilor literare si duhovnicesti in textul Noului Testament. Gheorghe Badea Abrevierea titlurilor cartilor N T Evanghelia dupa Matei Evanghelia dupa Marcu Evanghelia dup Luca Evanghelia dupa loan Faptele Apostolilor Epistola citre Romani Epistola inti citre Corinteni Epistola a doua citre Corinteni Epistola citre Galateni Epistola citre Efeseni Epistola citre Filipeni Epistola citre Coloséni Epistola intai citre Tesaloniceni Epistola a doua etre Tesaloniceni Epistola intdi eitre Timotei Epistola a doua citre Timotei Epistola cdtre Tit Epistola c&tre Filimon Epistola eltre Evrei Epistola lui lacob Epistola i fai a Apostolului Petru Bpistola a doua'a Apostolului Petru Epistola intdi a Apostolului foan Epistola a doua a Apostolului foan Epistola a treia a Apostotului foun Epistola lui luda Apocalipsa Apostolului foan Mt Me Le In FA Rm 1Cor 2Cor Gal Ef Fil Cot 1 Tes 2Tes 1 Tim 2 Tim Tit Film, Ew Tac 1Pt 2Pt In 21n 3in Tuda Ap "Aapsiv - Aaron, fratele lui Moise Le 1,5; Evr9, 4 "ABaSSav, 6 - Abaddon, numele fngerului Adancului Ap 9, 11 GBaprig, é - care nu este greu, usor; fig. care nu este supairitor, plicut, agreabil 2 Cor 11,9 GBBoi - Pirinte! Me 14, 36; Rm 8, 15; Gal 4, 6 (din aramaics: abba - tata) “ABeA, 6- Abel, fiul lui Adam Mt 23, 35} Le 11, 15; Eve 11,4 "ABtd, 6-1. Abia, fil lui Roboam Mt 1, 7; 2. Abia, @ opta ceatl preojeascd Le 1, 5 “ABiaddip, 6 - Abiathar, preot la ‘Nob in timpul lui David Me 2, 26 “ABs, fig. A Abilene, tertoriu al oragului Abila, la nord-vest de Damase Le 3, 1 "ABtoW5, 6 - Abiud Mt 1, 13 "ABpaip, 6 - Aveaam (rad. eb: tati a mulfime de popoare) Mt 1, 1; 1, 25 Le 1, 555 In 8, 33 dBvoaos, ov, # - (fra fund”, BvOdc), Adanc, Abis Rm 10, 7; Ap 9,159,259, 11 “Ayerfiog. ov, 6 - Agay (Azab) profot crestin FA 11, 28; 21, 10 deyaBospyéo - a face bine (cuiva) abs. Tim 6, 18 dyoonoréo - a face binele, a face bine + ac. Le 6, 33; 1 PL 2,15; 2,20 ayaOoroula., ag, # - bitiefacere, facerea binelui 1 Pt 4, 19 GyaBono1ds, dv- care face binele, binefiedior 1 PL 2, 14 dye 6v- adi, bua. folositor, rodnic, fertil, avantajos: a) per- soane M25, 21; Le 19, 17;b) lac 3, 17 roade, cuvant Ef, 29; zile 1 Pt3, 10 HL binevoitor, drept: a) ‘porsoane Mt 20, 15; 1 Pt 2, 18; ) lucruri porunes Rm 7, 12; ‘euget coistiinga 1 Pt 3, 16;2 Tes 2, 17; subst: dyaOSv, 06, 15 binele Mt 19, 17;'Rm 2, 10; 8, 28; Ef 4, 28, 1 Pt 3, 13; dyabd, Gv, cot bundtsti, bunuri, posesitine, prosperitate, bund- stare, fericire Le 1, 53; 16, 25 dya0ovpria ~ dya0oepyéa -FA 14,17 dyaQaovyn, ng, - bunitate, ‘bundvointé Rm 15, 14; Gal 5, 22; Bf 5,9; 2Tes 1, 11 (doar la Sf. Ap. Pavel) dyadMaorg, eas, Hh - veselic, bbuourie Le 1, 145 1, 445 FA2, 46; Bvr 1, 9; Ida 1, 24 yu Aico - aor yadMaces, med. ‘gor fyakmacdyny, pas. 20% FyedAdOny, HyedadoOny, cu sens mediv, a se bmcura, afi plin 9 de veselie a) + dat. Mt 5, 12; Le 10, 21; FA 2, 26; 1 Pt 1, 8; 6) &v + dat. In 5, 35; 1 Pt 1, 6; c) én + dat.Le 1, 47; d) cutver (casi) In 8, 56 dyap0s, ov, 6, Hf - necsitorit, necisitorit (fie celibatar, & fie despartit, 4) 1 Cor 7, 8; 7, 11; 7, 32; 7, 34 dyoveréo- aor J. yavdxmon, ase ménia, ase indigna (wept cu gen); doar la sinoptici Mt20, 24; 21, 15; 26, 8; Me 14, 4; Le 13,14 dyavderots, eas, # - mini, indignare 2 Cor 7, 11 dyande - viit. -oo, aor tyydmmoa, perk Hymna; pas. vit, dyannOiconat, pert: atydmnan, a iubi; acest verb arat jubirea I. unei fiinte umane pentre o alt fiinfé uman’ Mt 5,43; EFS, 25; 1 In2, 10; 11. unui com pentru Tisus In 8, 42; 11. unui om pentru Dumnezeu Mt22, 37; Rm 8, 28; 1 Cor 2, 9; IV. tui ‘Dumnezeu pentru om In 14, 21; V. lui Dumiezeii pentru Tisus In 3,35; 10, 17; Via omului pentru lucruri Le 11, 43; In 3, 19; Evr 1,9; In 2,15 dacinn, ng, 4-1. iubite, dragoste (cu aceleasi categorii ca pentru verbul dyamd@) Mt 24, 12; In 13, 35; Rm 5, 8; 8, 39; 13, 10; 1 Cor 13, 1sg3 1 In 4, 75 4, 10: 4, 16; HL agape (mese obstesti) Juda 1, 12 10 dyanntds, 1, dv - adj. vb. de la deycencie, prea iubit, jubit, scump, foarte drag M13, 17;Mc 9, 7; Le 3, 22;Rm 12, 19; 16, 5; Eve 6, 9; 2Pt1,17 ‘Ayeip, # ~ Agar, sclava Sarei gi mama lui Ismael Gal 4, 24-25 dyyapevo - viit. eco: aor tinripsvac: (de le dyrapos - curier, mesager, sol, trimis), a solicita, a cere, a rechizitiona (se spunea la inceput despre caii rechizifionati pentru posta persa- na), de unde a sili, a constrange Mt 5, 41; 27, 32; Me 15, 21 dippeiov, ov, 15 vas, recipient Mt 25,4 diypehia, ag, ¥- veste, mesaj 1 In 3,11 GypéAde ~ folosit eproape numa in compu: vit. @77EAO, aor Hineiha, per tyedxce; med. aor yyethedunv; pas. aor. 2. inréAny, pert Hyedgan, avesti diyyehog, ov, 6 - 1. trimis, sol, vestitor, mesager Mt 11, 10; Le 7, 24; 9, 52; Tac 2, 25; I. trimis al lui Dumnezeu sau uneori al lui Satan; fie bun Le i, 11; 2, 9; Gal 4, 14; fie ru | Cor 11, 10; 2 Cor 12,7; tuda 1, 6 ay19s, 00g, 6 =dyeiov, cos, vas Mt 13, 48 dye - (imper. prez. de la hyo), inter: hail venti! Iac 4, 13; 5, | ceyéhn, ng, H ~ torm’ Mt 8, 30 ~ 32, ayeveaddyntos, ov - fir spitaia neamului, fra genealogie Evr 13 dyeviig, &g - Bird nastere, find neam, fra nume; de origine tumili; opus lui ebyevifg in 1 Cor 1, 28: cei mai mici ai acestei lumi, cei dispretuiti (peiorativ) Greig - aor Hace; pas, aor AndoOny; perl iyiaopan, I. a face sfiint, a sfinfi (un lucru) Mt 23,19; 1 Tim 4, 5; IL. a sfinti, a consacra (o persoand) In 17, 19; 1 Cor 1,2; 6, 1157, 14; 1 Pt3, 15 dpacpds, 08, 6 - sfingire, consacrare (in unele locuti este posibil sensul de sfinfenie); Rm 6,19 si 22; 1 Cor 1,30; 1 Tes 4,3 si gi 7; 2 Tes 2,13; 1 Tim 2,15; Eve 12,14; 1 Pt 1,2 dyiog, «, ov - sfant 1. Jucruri (locuri) Mt 4, 5; 24, 15; FA 6, 13; (jertfa) Rm 12, 1; (lege) 2 Pt 2,21; Il. persoane Le 1,70; FA 3,21; Ef 3, 5; HL. fngeri Me 8, 38; Iuda 1, 14; IV. Hristosul Le 1,35; FA 4, 27 si 30; V. Dumnezeutn 17, 11; Ap 4, 8; VL dmpoy, ov, 25 = Incru sfintit, de unde:,Sfanta”, Sanctuar Evr 9, 1; Ja plural ta &na, *Bv ayiov, [locurile]sfinte (Sancwarul) Er 8,2; 9, 24; 13, 11; dna &xf@v «Sfinta sfintelor” Evr 9, 3; VIL of &ot, avy, sfintii (= erestinii) FA 9, 13; Rm 8,27; 2 Cor 1, 1; VIII. sfintii (=ingerii) 1 Tes 3, 13; 2 Tes 1,10 pdms, 1806, 4 sfintenie 2 Cor 1, 12; Evr 12, 10 époouvn, ng, 4 - sfintenie Rm 1,4; 2 Cor 7, 1; 1 Tes 3, 13 dyxciAn, ng, #1 - bratul (indoit) Le 2,28 dyxiotpoy, ov, 26 - undifi, cirlig de unditi Mt 17, 27 dipcvpa,, a, # ~ ancora I. prop. FA 27, 29; U1. fig. Evr 6, 19 dyveabos, ov- (postav) neprelucrat, neuzat, nou Mt 9, 16 Giyveter, ag #- curate | Tim 4, 12; ne ayvilo - aor. yvioa, pert: fiyvixa, pas. aon fymioOny, perl arviopat, a purifica, a curati, a sfinfi I. sens cultic, ritual In 11, 55; FA 21, 24 si 26; Il. seas moral lac 4, 8;.1 Pt 1,22; 1 In 33 dyiopds, 08, 6 - curktire, purificare FA 21, 26 devote - impert. tyrvovy, aor thrvenea, I. a fi nestiutor, a nu sti, a nu cunoaste; abs. 1 Tim 1, 13; Bwr5, 2; nept tivog 1 Cor 12, 1; 1 Tes 4, 13; Snép twos 2Cor 1,8; anu sti ci: 6tt Rim 1,13; 1 Cor 10,1; 1. a nu cunoaste FA 13, 27; 17, 23; Rm | 10,3; 2 Cor 6, 9; Gal 1, 22; ULL anu injelege Me 9, 32; Le 9, 45 dyvonpa, ates, 16 = greseala | flict din nestiings Evr 9, 7 ul dyvora, ag, xf ~ nestiinga, necunostinta FA 3, 17;17, 30; Ef 4,18; 1 Pt, 14 ayv6e, 1, bv - curat, nepribinit I. persoane? Cor 7, 11;] Tim $,22; 1 n3, 3:11 Jueruritac 3, 17,1 Pt 3,2 ayvieng, nt0g, H - cutie 2 Cor 6,6 * dyvig - adv. cu ginduri curate, in chip cinstit Fil 1,7. dyvacta, ag, rf - ncstiinta, necunoastere 1 Cor 15, 34; 1 Pt 2,15 dyvactos, ov - necunoscut FA 17, 23. dyopd, &s, ¥ - piatd publica, loc de intrunire, piata Mt 11, 16; Mc 12, 38; FA 16,19 ayopdto - aor tiySpaca: pas. aor tiyopdatny, perf Hydpacpan, 1a cumpara (cf dyopdi) (farin’, ‘ogor) Mt 27, 7; (sabie) Le 22, 36; (pine) + gen. prefuluiMe 6, 37; 1, a cumpara persoane,sclayj, a riscumpara+ gen. prefuluil Cor 6, 20; 7,23; 2;Pt 2, 1; Ap 5,9 dyopatiog, ov - I. om ira capatai, om de rand, vagabond FA 17, 5; Il. subiap. a{pépan: zile de audien|’; subfng. o¥voSou audienfe, adundri de judecatt hypo. ag, #}- I étiunen de aprinde peste, pescuit Le 5, 4; IL: pestele (prins), prinderea pestelui Le 5, 9 n dypdpparos, ov - analfabet, necultivat; fir8 carte, nestiutor FA 4,13 dypavdée - a tri pe efimp, asi pettece noaptea pe camp, a sta pe camp Le 2,8 dypeva - sor tiypevoa, « prinde (vanatul), a prinde in curs’ Me 12, 13 dypréheciog, ov - 1. aaj. de maslin silbatic Rm 11, 17511. subse. £4 dypiédatiog mastin silbatic Rm 11,24 dypiog, a, ov - silbatic Mt 3, 4; Me 1, 6; luda 1, 13 (de Isdypog = {arin’, ogor, cfimp) ‘Aypinnag, a, 6-1. Agrippa (10 id.H. - 44 dH.) numit doar Herodes (Irod) FA 12, 1 sg: IL Agrippa Tl (27 - 932) FA 25, 13; 26, 32 ypc, 00, 6-1. tarind, camp, ogor Mt 24, 18; Me 13, 16; IL farina, proprictate Mt 13, 24; A 4, 37; IIL. (Ja pl) sate Me 5, 14; 6, 36 5156; Le 8, 34 dyporvee - 1. a veghea, a priveghea Me 13, 33; Le 21, 36; IL a veghea, a priveghes cu un scop sig tt, EF6, 18; a veghea, a priveghea pentru cineva (ceva) tnép twvo¢, Evr 13, 17 dyponvia, ag, 1 - priveghere, veghe 2 Cor 6,5; 11, 27, dyo - impert. Hyov, viit do, aor. 2. iyaxyov, inf dyarpsv: pas. vit. dxOrioopan; aor HgPnv, | a duce, a aduce Mt21, 7; In 8, 3; FA 20, 12; H.aconduce, a insoti (ia prop. $i Ia fig.) FA 11, 26; 17, 15s 2Tim 4, 115 (fig) Rm 2,4; 8, 14;2 Tim3, 6; Evr 2, 10; IIL, a escorta (un prizonier, un condamnat) Le-22, $4; FA 6, 12; IV. a petrece (timpul) Le 24, 21; FA 19, 38; V. intr a merge spre, a merge la Me 1, 38; In 11,75 11,15 Gyoyt fig. - comportare, purtare, conduita, mod de viata 2’ Tim 3,10 dpi, Gvog, 6 - concuts atletic (lupti, intrecere) Evr'21; 1; Ditilie, luptd impotriva piedicilor Fil 1,30; Col 2,15 1 Tes 2,25 1 Tim 6,125 2 Tim 4,7 dyovia, ag, H - lupti, de unde abuciutti sifletesc, nelinigte, ingrijorare, groazi, neliniste interioara, agonie Le 22, 44 Gywvifopat - perl Hysviopat | a se intrece (cu), a concura (alaturi “de cineva); 5 dyoyiSspevos: concurentul 1 Cor 9, 25; 11. a lupta, ase lupta In 18, 36; Col 1, 2954, 12; 1 Tim 6,12; 2 Tim 4, 7; IIL a se lypta pentru (cu inf) Le 13, 24 "Addy, 6 - Adam, omul (ebr 278 dela Mp8 adamd = pamantul) tradus prin yoixsg= de pimant, de lut 1 Cor 15, 48) dddnayog, ov- fara plats, gratuit, care nu cost nimic 1 Cor 9, 18 "ABSi sau 'ABSel, 6 - Addi Le 3, 28 a5eAGr, ts, Hf - L sori Mt 13, 56; 19, 29; HL fig. sora (in Hristos) Rm 16, 1; 1 Cor7, 15;9, 5; Filim 1, 2 Inc 2, 15 BEApdg, 08, 6 - I. frate Mt 1, 25 1, 11; 4, 18; In 1, 41; 2, 125 IL fig. Mt 12, 50; Me 3, 35; Le 6, 41; In 20, 17; Rm 8, 29; I. frate de semintie FA 2, 29; 3, 22; Rm 9,3 dbEAgdtNE, NtOS, A - (sens colectiv) fratie, fratictate, totalitatea fratilor, comunitate 1Pt 2,17; 5,9 dSnAog, ov - 1. care mu poate fi recunoscut, care nu poate fi pus {n evident, care nu se vede Le 11, 44; IL. nelémurit, neclar, confuz, vag 1 Cor 14, 8 dénddmms, 106, H - I. caracter nesigur; I. ceea ce este riu asigurat sau pus la adspost; HL nesiguranta, nestatornicie, precaritate 1 Tim 6, 17 Brag - adv. la intdmplare, far’ si stii unde 1 Cor 9, 26 Génnovéa - (de lx EBijpov = fngrijorat, agitat) a se ingrijora, a-si face griji, a se mihni Mt 26, 37; Me 14, 33; Fil 2, 26 n @8ng, 00, 6 - Hades, lumea subpminteani, locuinta mortilor Mt 11, 23; 16, 18; Le 10, 15; 16, 23; FA 2, 27; 2,31; 1 Cor 15, 55; Ap 1, 18; 6, 8; 20, 13- 14 adidKprtos, ov - neindoielnic, nediscutabil, fari echivoc, nepirtinitor, obiectiv Lac 3, 17 dBuidernto¢, ov - fir intrerupere, neincetat, necurmat, continuy, statornic Rm 9, 2; 2 Tim 1,3 ddtaAetnceg - adv. fir’ incetare, neincetat Rm 1,9; 1 Tes 1, 2; 2,13; 5,17 adiapOopia, cg, # -starca a ceea ce nu este stricat sau amestecat; neschimbare; puritate,integritate (= dg@opiar, ag, ) Tit 2, 7 (var) adixéo - aor HBiKoG: pas. aor riucrfOnyv, I. a fi nedrept, a savargi o nedreptate, a fi vinovat FA 25, 11; Col 3, 25; Ap 22, 11; II. a face rau cuiva, a vétdma + ac. Mt 20, 13; Le 10,19; FA’ 7, 24 si 26; Ap 2, 11 Bixqpor, arog, 15- I. delict, vin’, daund FA 18, 14; 24, 20; IL. nedreptate Ap 18, 5 adixia, ac, 1-1. nedreptate, vina, sgrescall2 Cor 12, 13; Evr 8, 12; IL. nedreptate, rautate Le 18, 6; Rm 1, 18; 2,8; 9, 14 dBiK0s, ov- nedrept, iu Mt5, 45; Le 16, 10; FA 24, 15; 2 Pt 2,9 14 dixng - adv. in ctip nedrept, pe nedrept 1 Pt2, 19 “ABuety - Admin (var) Le 3, 33 Bdxap0g, ov-nepus laincercare, fird judecati, recunoseut incapabil, respins, netrebnic, dezaprobat Rm 1, 28; 1 Cor 9, 27; 2 Cor 13, 5-7; Tit 1, 16; 2 Tim 3, & Evr 6,8 Gdohog, ov - neprefacut, Fir viclegug, curat 1 Pt 2,2 ‘ASpapvrmvos 1, dv - din ‘Adramyitium (port al Mysiei, situat in golful cu acelagi nume, {n fata insulei Lesbos) FA 27, 2 ‘"Adpiag, ov, 6 - Natea Adriatic’ FA 21,27 ddpdrng, nt0s, # - vigoare, de unde darnicie, strangere de daruti, sumé mare 2 Cor 8, 20 ddvvaréo - vill. fom, a fi cu neputing Mt 17,20; Le 1,37 d38varos, ov slib, nevolnic; L ssens fizic. neputiacios FA 14, 8; TL. sens morak neputincios, slab Rm 15, 1; IIL. imposibil, cu neputin(s, irealizabil Mt 19, 26; subst: ceca ce este cu neputint’ Rim 8, 3; ddbvardv Goa) + int ~ este cu neputing® ca...Evr 6, 4 G0 - a cinta Ef 5, 19; Col 3, 16; Ap 5,9; 14,3; 15,3 det - adv. I, totdeauna, pururea, mereu 2 Cor 6, 19; 1 PL3, 15; IL diniotdeauna, de totdeauna, vesni¢ Tit 1, 125111 ca totdeauna din nou Me 15,8; FA 7, 51; 2Cor 4, 11; 2 Ptl, 12 detds, 06, 6 - I. vultur, acvilé, simbol al finfei ceresti, reprezint& pe Evanghelistul loan Ap 4, 7; 12,14; TL vultur, pasdre rpitoare, lacoma Mt 24, 28; Le 17,37 Gigppos, ov - fiiri drojdie, fir’ plimideal, Piri aluat Mt26, 17; Me 14, 1; 14, 22; Le 22, 1; 22, 7; FA 12, 3; 20, 6; | Cor5, 7-8 (cw Gopn si Gouda) "AGdip, 6 - Azor Mt 1, 13 “AGatog, ov, 6 - Azot sau Asdod, cetate a filistenilor FA 8, 40 cinSia, ag, - aversiune, silé, dezgust, dusminie, neinjelegere, cearti Le 23, 12 (var) drip, adpos, 6 - acrul (pe care it ‘respirim) FA 22, 23; 1 Cor9, 26; Ef 2,2; Ap 9,2 aBaevaciee, ag ¥-nemurire 1 Cor 15, 53 - 54; 1 Tim 6, 16 adéurcos, ov - (ch Béutg = lege; Oépig éori ~ este tngiduit), 1 interzis, neingiduit, ea cem se cuvine FA 10,28; IL. fara lege, iri ordine, de neiertat, marsav_ 1Pt4,3 dOe0g, ov - fri Dumnezeu Ef 2,12 dBequos, ov - (de La Beopds, 5 - ‘eea ce este stabilt, lege, norm, precept, cf: r{Ompt, O€pt¢), nelegiuit, fri de lege, dezmijat 2 Pt 2,7; 3,17 dOetdo - I, a lisa deoparte, a lepaida, a respinge, a cilea Legea Me 7,9; Gal 2, 21; 1 Tim 5, 12; Evr 10, 28; Ul. a respinge, a nu recunoaste, a inlatura, a defaima, a nesocoti In 12, 48; 1 Tes 4, 8 Juda 1, 8 dbEmorg, emg, H - (ABEt0g= fir’ oc), 1. abrogare, desfiintare (a legii) Evr 17, 18; 11: abolire, stergere (a pacatului) Evr 9, 26 "AOyvat, Gy, ai - Athena FA 17, 15; 1 Tes 3,1 ‘A@nvaios, a, ov - atenian FA 17,21 -22 {4040 - a lupta (Ia jocurile alletice) 2Tim 2, 5 AOANoLG, eas, H -lupts, intrecere (alleticd); fg. + impotriva + geo. Evr 10, 32 dOpotlo - pas. part. perl. 7iOporopsvos, a aduna, a uni, a se intruni Le 24, 33 dOouée - a-si pierde curajul, a fi descurajat, a-si pierde nidejdea Col 3, 21 dog, ov - nevinovat Mt 27, 4; (dind + gen, dupa ebr: nevinovat de) Mt 27, 24 aityeiog, a, ov - (de lnalé, airy = capri), de cape’ Evr 11, 37 aiposs, 06, 6 - farm Mt 13, 2; In 21, 4; FA 21, 5; 27, 39 - 40 Alyrnog, a, ov - egiptean FA 7,22; 7,24; 7, 28; 21, 38; Eve 11,39 15 Alyonros, ov, # - Egipt Mt 2, 13 = 14; FAT, 9 ete, didiog, ov - (de la det), vesnic (hir’zit si dureze vesnic) Rm 1,20; luda 1,6 aLi6Gs, 00s, H - 1. sfiald, bund cuviinga, decenta, discrétie, pudoare 1 Tim.2, 9; 11, respect Eve 12, 28 Aidioy, omog, 6 -etiopian FA 8, 27 aiiua, afpiatog, 16-1. singe Me 5, 25; In 19, 34; op watt aipar © omul natural) .carnea gi sfngele” Mt 16, 17; 1 Cor 15, 50; Gal 1, 16; singele varsat prin crima Mt 27, 4; 27, 25; Le 11, 50; FA 18, 6; Rm 3, 15; Eve 12, 4511. singe ispasitor Evr9, 7; sfngele lui Hristos Ef 1, 7; Eve 9,12;siingele legiméntului (now) Mt 26, 28; In 6, 53 (vechi) Eve 9,20 cipcrexyooia, ag # = (géo~ a visa; cf éxgéq) actiunea de a face si curgi singe, curgere de singe, varsare de singe Evr 9, 22 aipoppoée - a suferi de pierdere de singe Mt 9, 20 Aivéag, ov, 6 - Eneas FA 9,33 - 34 aiiveotg, sg, #-lauda Eve 13, 15 aivée - a Huda, a indlta Landi cuiva Le 2, 13; 2, 20; FA 2,47; Rm 15, 11 cliviypar orv0g, 16. (Iueru exprimat in chip neclar, de aaiviccopcet, de Ia alivog, cu primut sens 16 povestire) ghicitoare, enigma 1 Cor 13, 12 diivog, ov, 6 - laud (in public) Mt 21, 16; Le 18, 43 ively, - Ainon (Enon), locul unde boteza loan Botezatorul In 3,23 aipeos, eng, H - (alegerea unei ‘dei, idee aleasd, opinie} I. erezie, exes (opinie care se indeparteazi de adevirata doctrind) 2 Pt 2, 1; IL sect, coal: farisei, sadduchei FAS, 175 15, 5:26, 5; orestini FA 24, 5; diferita FA 28,22; TL impittire, dezbinare, vrajba (Ja Sf. Ap. Pavel) 1 Cor LI, 19; Gal 5, 20 aiperiCo - aor tipr{tiau, a alege Mt 12,18 aiiperixds, 1, dv -eretic Tit 3, 10 aipéo - act, doar in compusi: vi aipriow, aor: 2. eiAov; pert 1 “pnka; forma simpli numai la med: viit. aipyjoowat, aor. 2. siASuny si etAdyny, act. a lua; ted, a alege 2 Tim 2, 13; Eve 11, 25 ailpa - viit. dpa, aor-Fpar, imper. dpov, inf dpat, perf. jpxax; pas. viit. dp@roonat, aor, ipOnv, perf Fppat, |. ase scula, a ridica Mt 9,6; Ap 10, 5; 18, 21; IL a ridica , a indlta (ochii) In 11, 41; fig. 30.10, 24; TM. duce, a puta, a transporta Mt 4, 6; (erucea sa) M111, 29; TV. a lua, « ridica Mt 14, 20;In2, 16; nimici, a omori In 19,5 aiicdcivopar - aor 2. ijo8dunv, a pricepe,.a-si da seama, a intelege Le 9, 45; (con. aor) alodnorc, ews, + - pricepere, intelegere Fil 1, 9 aicOnrriptoy, ov, 76 - la pl: ‘simpusile sau simt moral Eve 5, 14 aiozpoxepStig, é¢-agonisitor de cgtig uit, lacom in chip rusinos, hraparey, ahtiat de cdstig 1 Tim 3, 3; 3,8; Tit 1,7 aioxpoxspSag- adv. pentru cistig urfit, din interes (folos), josnic 1Pt5,2 aicxpohoyiat, ag, H - cuvint de ‘using, grosolinie, mojicie; limba} trivial, josnic Col 3, 8 aiozpds, é, dv - 1. rusinos, blamabil, urat Tit 1, 11; IL aioypsv ori riv.= este nusinos pentru cineva 1 Cor 11, 6; 14,35; Ef 5,12. aioxpdens, tos, t - vorbe de rusine Ef 5,4 aioysivn, ng, # - 1 resine, oar Le 14,9; 2 Cor 4, 2; Eyr-12,2; IL. rugine (in sens, sexual) Fil 3, 19; luda 1, 13; Ap 3, 18 aioysvo- med, pas, cig Syoue, viit, aiozvvOr{sopar, aor HhopSvOny; con/.atoxv86, wi firusine, ase fusing a (se) inrosi Le 16,3; 2 Cor 10, 8; Fil 1,20 ciinée - aor ifenaa, a cere, acere delacineva: dé sau nape ives FA 3, 2; +2ac.:acere cevade la cineva Mt7, 9; lin 16, 26; Tac 1, 6 aimmpa, arog, 10 - cerere Le 23, 24; Fil 4, 6; 1 In 5,15 aitia, ag, - I. cavz’, pricin’, obirgie Le 8, 47; FA 22, 245 2Tim 1, 6) I.-vind, greseald, delict In 18, 385 19, 4; FA23, 28; WL. fnvimuire, acuzare, repros, plingere FA 25, 18 aiitiog, a, ov- I.-m. fiptus, autor Evr 5,9; 2/70 altiov - vin’, repros, invinuire, gregeala Le 23, 4; 23, 14; 23,225 IL motiv FA 19,40 aiciope,, arog, 16 - invinuite FA 25,7 aigvidios, ov- (algvng adv.=pe neagteptate, subit), neasteptat, subil, neprevdzut, fir de veste Le 21,34; 1 Tes 5,3 aiznar@ata., ag, 1 - robie, robime, captivitate Ef 4,8; Ap 13, 10 (v, cuvadntul urmator) aizpar@tevo - aor 1 ypadseeven |. + aiznodaoiay ‘dup expresia ebtaich "zd 73y @ eaptura prizonieri (,a robi robime") Ps 68/67, 19; 2 Par/2 Cron 28, 17. O constructie ebraicd ugor confundabilé este ray a1 ,a pune lucturile la locul tor ca inainte, ‘a restabili toate lucrurile” BF4, 8; Il. a robi", @ captiva, a cuceri, a fermeca (éemeiustéle), asubjuga, i inrobi 2 Tim 3, 6 (var) (femeiustele), @ subjug, a nrobi 2 Tim 3, 6(var) aizparoriCo - pas. viit. - noOrcopat'l. a aduve in robie 7 Le 21, 24; Il. a face rob Rm | dxadprns. ttog, 1 = ta dxardxpitog, ov-nejudecat, firs | dKor), tig, rh - 1. auz Mt 13, 14; 1, 23; 2 Cor 10, 5; 2 Tim 3,6 dxdi@apta - necurijii Ap 17,4 judecataé, necondamnat FA FA 28, 26; 1. Cor 12, 175 11 (var) (var, pentru ta dked Oapta 16, 37; 22, 25 uureche Me 7, 35; FA 17, 20; Bvr aiyndAatos, 0v,6-(delaaiguy | tic...) | kcrcéaut0g, ov- nepietitor,care | 51115 IIL. veste, zarva, zvon, lance sidAloxopar, aoréiov | age état Lf tu poate fi distras Eve 7, 16 vlva, faima Mt4, 24; 14, 15 Me fipmins afi eapira, uot | ee ee igs feaea ° | 1, 28; 13,7; IV. ascultare (a prizonier, rob), rob, captiv, | 9am ent b) | durrtsavovas, oy.” Om cuvantuiui), propovaduire, prizonier Le 4, 18 3 cf. Lv 11 uz alimentat; b) | mdoroug = nesifios, de Ja rid predic In 12, 38; Rm 10, 16; cid akdvog 8 1 seco, veac, | Mmo"vowseMt28,27 ef. Num 18, | maréonar = aminca, cf lat. | es 2,13; Ber 4,2 carat ciaesteem Mist Ogle fe ea erence oe \ pene: ft (omelieh Gae dxohov0éo - aor. Hxohovrnoe, timpul (fir& capat), vegnicie, | ® Spitite (asociate cu animale) a sl ‘a insofi, aurma pe, a merge cu, a veac” FA 3,21; 1in2, 17,10, | Mec 5, 13, Ap 16, 13; 18, 2 6) ne i | veni dupa + dat; pera + gen; cexpresii: dakdy péAA@v=timpul oameni Ef 5, 3.5; 1 Cor 7, 14.0) dxaraoracie, ag, HI. rizmeriti, Sxiow + gen. 1. in sens prop. a (veacul) care vaveni, veacul yillor | lucruri 2 Cor 6, 17, Ap 17, 4, i iscoali, tulburare Le 21,9; | urma pe cineva Mt 4, 25; 8, 1; | P Le20, 35;Evr6, S;6akdvodros | of Ly 5, 2-3; [852,11 $165, 3-5; 2Cor 6,5; 12,20; IL | 21,9;Mc3,7; 5,24; Le 7,9: In = veacul acesta, timpul prezent, | 66, 17 | neorfinduiall, dezordine 1 Cor | 1, 37;6,2;FA'12, 8; 1 Cor 10, 4, aceasti , lime” Le 16, 18; 1 Cot | axoipé | 14,33; lac 3, 16 TL in sens fig: Ap 14,3; 18, 5 6 16, 18; dxcipéopatt - anu avea prilejul, 33; ig: Ap 14, 3; 18, 5; 1, 20; 2, 6; dw’ at@vos (85 | a. tipsi ocazia Fil 4, 10 | dxatdoratos, ov - nestatoric, | Ill. aurmape lisus, in sensul de aiGvog) = din veac, din vesnicic é schimbator lac 1, 8 a fi ucenicul Lui Mt 9,9; Me FA 15,18; mpd aidvog = | Sxaipas- adv: la timp nepotrivit dxreelsystog. ov -de nestipsait 1, 18; Le 5, 11 tot it rt 2Tim 4, p OY nt, + dintotdeauna; mai inainte-de to Tim 4,2 | ctenepoets hdomott Ine 3,8 | @XO8E - a auzi, a asculta 1 sons veaculludal, 25;eigrovaidva | dxaxog, ov - I, fird riutate Rm @r vean; pan vomicie in | 16,10, nevisvat 28 (vas Pete savin, 8 FA 2,9, 14, 16; fa pl elg rode aldvas = oe | ‘AxeASapdy - Hakeldama = a AD? Sigue ot fn veeiMt6, Leste ocala diavda, 16, - spin, mardcine, i farina séngelui” Mt 22,8; BA | xpUetv al civog =~ a afla cova LreciMMt6, 13.eigrodgaidvas | ee ee ghimpi Mt 7, 16; de la cineva FA 1, 4; Bx tivog ay aiasyoy = in vecit vecilor, 1,19 " 27, 29; Me 4, 7; Le 6, 44 eae | 2Corl2, 6;neipdtivog In 8, 26; pentru vesnicie, pentru totdeauna dxépaiog, ov- 1. nepatat Fil 2, 15; FA 10,22; cu complementul in. Rm 16,27; Ap5, 13;1V.lumeEf | dxcivO.vos, n, ov - de spini Me i TLenrat, nevinovat Mt10, 16111. | ged: dxoveww-tevig a auzi ceva 2.2,Co11,26 1 Tim TE | 15,17 In9,$ nneatins, teafir, pur Rm 16, 19 In 5, 25; FA 11,75 a auzi pe A rk dxapros, ov - neroditor; dxcdaviig, é¢- care nu se indoaie, | cineva Me 14, 58; 11. a afla (0 alaiog. ov (uncon a) ads) aeotstn MUS, 2: Me 4,195 neclintt Bvt 10,23 | este) afiinformat despre, aauzi ‘vesnic: I, fir inceput Rm 16, 25; of 185 : : : - re (ac Puig erent | veh Li oe dxpdile - aor Hxuacoa, a ficopt, Se one 16,25; Evr9, 14; 10, fara sfirgit | 7 Pt 1 8 cay ase coace Ap 14, 18 ti a: Gal 1/13. tae diy Mi 19, 16;1n3, 16; Evr9, 12 | &xatckyvmotoc ov - ireprosabil, j diguriy - adv: (ac. de la dx = | See= cd Mt 3, 22: cu ink FA cxaBapata, ag, x necurijie 1. | M18 prihant firs cusur care mu varf, punctul cel mat inalt, | 7,12; 1H, a aseulta pe cineva + fizic’ si rituala Mt 23, 27; I Poate fi blamat Tit 2, 8 momentul potrivit, prilef), pant | gen. Mt 17, 5; Le 9, 35; 16, 29; moral Rm 1,24; 2Cor-12,21; | dxmeouxckAvmtos, ov - descoperit, acum, ined Mt 15, 16;Evr5, 13 | In 10,8; BA 3,22; 1V.aiinfelege Gal 5, 19; 1 Tes 4, 7 neacoperit 1 Cor 1, 5 si 13 (var) 1 Cor 14,2 . 18 19 axpacta, ag, %- (de ladxpatrig), Ticomie, necumpatare, lips’ de satiu Mt 23, 25; neinfranare 1 Cor 7, 5 dxpanjg, é¢- neinfranat, care nu ste stipan pe sine 2 Tim 3, 3 dkepatos, ov - (Kepdvvnp = a amesteca), neamestecat, pur Ap 14, 10 dxpt Beta, ag, xf - respect constiincios fafa de...FA 22, 3 déixpiBr{g, 6c - exact, precis, strict, sever, riguros (super/) FA 26, 5; (comp. n. adv.) cu thai vmulta exactitate, mai cu de-am&nuntul, FA 18, 26; 23, 15 dxpiBda - aor xp{Boos,, a face cu exactitate, a duce la bun sffirgit, a se achita de o obligatie, ‘a gti cul exactitate; a intreba cu precizie, acere in chip tamurit Mt 2, 7; nape. twvog = a afla de ta cineva Mt 2, 16 axpiBds - adv.,cu de-aminuntul, ‘inchip constiincios, cu exactitate Mt 2, 8; Lo,1,3; FA-18, 25; Ef 5, 15 (cu grija); 1 Tes 5,2 dxpic, i80¢, Ff - licusta (mancati: proaspata, uscati sau Pout’ find) Mt 3, 4; Ap 9, 3; 9,7 dxpoaniiptoy, ov, 16 - sali de judecati, sali de audiente FA 25,23 dxpoartis, 06, 6 - (éxpodopat =aasculta), ascultator, care aude Rm 2, 13; lac 1, 22 - 25 20 axpofvcria, ag, H-1. preput FA 11, 135 1 Cor 7, 18; Il. seas derivat netdiere imprejur,starea celui care nu este tiiat imprejur Rm 2, 25; Gal 5, 6; Col 2, 13511. sens colectiv: cei netdiati imprejur, pigdnii Rm 3, 3¢; Gal 2,7; Col 3, 11 dxpoyoviaios, a, ov unghiular (piatra din capul unghiului, pe care se inal{A constructia) Ef 2,20; 1 PL2,6 dxpodiviov, ov, 16 ~ pradi (de rizboi), primele roade Evr7, 4 xpos, @, ov- care se afl la capi, extrem; 2.26 dxpov: varf, capit, indljime Le 16, 24; Evr 11, 21; margine (a cerilui, a panditului) Mt 24, 315 Me 13, 27 “Anvhag, ov, 6 - Acvila, sop Priscilei, convertit la Coriat FA 28, 2.593 Rm 16, 3; 1 Cor 16, 19; 2Tim 4, 19 axvpda - aor. Hyaipooa, 3 lipsi de valoare, a desfiinta, a abroga Mt 15, 6; Me 7, 13; Gal 3,17 dxodst@g adv. fri piedicd FA 28, 31 axa dxovad, &xov- (d-Bxav); gen. OVtOg, OT, OVTOS, cite NU consimte, care nu este de acord 1 Cor9, 17 (Rita voia mea, contra voinjgi mele) dAdBactpov, ov, 16 - vas de alabastru Mt 26, 7 aAaGoveta, ag, # - Hiudarogenie Tae 4, 16; trufie | In 2, 16 adage, dvog, 6, ¥ - sarlatan, fanfaron, laudaros Rm 1, 30; 2 Tim 3,2 dAaAdCo -astriga,alala”, a fipa, ‘a scoate un strigit ritual, a se tangui, a résuna Mc 3, 38 (bocitoarele); 1 Cor 13,1 (chimyal) dadanros, ov - de negriit, de nespus, care nu se poate spune Rm 8, 26 Ghaxdog, ov mut Me 7, 37; 9, 17 gi25 Gas, Bars, 16 -(v. dds) sare MU5, 13; Col 4,6 “Adacoa - v. Aagaia FA 27,8 Gdeiga - aor Hewba,, a unge Mt 6,17; Le 7, 38 Gdeets - duets lsxropopovia, as, 1 -cAntatul cocogului Mc 13, 35 (indicatie orard: a treia veghe a noptii) dAékrap, opos, 6 - cocos Me 14, 30; 14, 68 “AdeBavpersg ding 6 alexandrin (locuitor al Alexandrigi) FA 6, 9; 18, 24 "AdeEavipivos, 4, dv. din Alexandria FA 27, 6; 28, 11. “ANSEavEpOG, ov, 6 - Alexandru, nume proprit. purtat de patra petsonaje: 1. Me 15,215 Ths FA 4,6; IM FA 19, 33; EV, 1 Tim 1, 20; 2 Tim 4, 14 GAevpoy, ov, 76 - fin’ Mt 13, 33 6A.xBeva, og, - adevar I adevirul tui Domnczeu Rm 3, 7; HH. (a spune) adevarul Rm 9, 1; I adevarul absolut In 14, 6; Ef 4,21 Andee -'a spune adevarul (aumai Ia Sf. Ap. Pavel) Gal 4,16; Ef4, 15 Ganthic. é¢-(G privativ+ rad. 208, cf RavOdve), neascuns I. adevirat, sincer, persoane Mt 22, 16; Me 12, 14; In 3, 33; Rm 3, 4; uctari Fil 4, 8; 2 Pt 2, 22; IL, adevarat, real, auitentic In 6,95; FA 12,95 1 Pt 5, 12 danewds, 1, dy - 1. veridic, adevarat, sigur, sincer In 19, 35; Ap 3,14; 6,10; 16, 7; 1 autentic, veritabil, adevarat In 1,95 6, 325 15,1 dA Go - a macina (doar Ja sinoptici) Mit 24, 41 GANGS - adv, cu adevarat Mt 14, 33; Me 14, 70; In. 7, 40; FA 12, 11; 1 Tes 2, 13, Gaueise, éag, 5 - pescar Mt 4, 18 GAxevo - apescui In 21, 3 daiCo'~ pas. viit. AxoOrioope, a da un gust strat, a sira (totdeauna pas.) Mt 5,.13; Me 9, 49 (cf. Ly 2,1-3) GAioynya, arog, 16 - pangirire FA 15,20 AAG - of. (a mu se confiunda ex dAdo. dela dAdoc) 1. dup. 0 negatie indic& o opozitie: dar, ci, inst; focufiune: 08 pdvov... 21 Ad Kod = nu numa... :ciigi Rm 1, 325.2 Cor 8, 10; Evr 12, 26; restrictie: Rm 14, 20; I. totusi, cu toate acestea, cel putin Me 14, 29; 14, 36; 1 Cor 9, 125 2Cor 4,16; Ill. obiectie, impotrivire In 7, 27; 7, 49; ‘gradafie: mult mai mult, cu mult mai mult Le 12, 7; Fil 1, 18; ei,bine!” 2 Cor 7, 11 (se va traduce cu ajutorul unui semn al exclamiirii) diddooe - (@hA0S), vit. GAAdE@, aor I. HAAaka; pas vit. dAAorjoopan I. a schimba FA 6, 14; (glasul, tonul vocii) Gal 4,20; II. @ face schimb, a schimba Rm 1, 23; IIL! pas. ase transforma, a se schimba ] Cor 15, 51 - 52; IV. a fi schiinbat Evr 1,12 GAG SOEV- adi. de loc, printe-n alt loc In 10,1 GAAL00- adv. de loc, iw alt parte Me 1, 38 (var) adnyopéo - pas. a fi spus sub forma de alegorie Gal 4, 24 GAnAovie- ebr 3540 = liidati pelahvé), aliluia, aleluia Ap 19, 1 -6 A aiAeV- pron. pers. recipe, wl pe altul, unii pe aljii Mt 24, 10; In 13, 34; 1 n.35 11 Gdoyeviis, ég-dealtneam, strain Le.17, 18 ENMopon- aor Hcuny si fsuny La sari FA 3, 8; 14, 10; II. a tagni (apa) In 4.14 22 GAdog, n, 0 - altal 1. adj. altul, diferit, deosebit, altfel In 4, 37; 1 Cor 15, 39; 11. pron.6 dAhog~ celilalt Mt 5, 39; In 18, 16; pl Ta 20, 25; 21, 8 1 Cor 14, 29; ‘Ard articok Mt 27, 42; In 7, 12; 12,29 GAorpienioKomoc, ov - care se amesiced in treburile aproapelui stu; spion, delatcr (2) 1 Pt-4, 15 GAAS rpIOG, a, ov - adh sau subst I. care apartine altuia, striin Rm 15, 20; Evr 9, 25; 11. strain (fait, cclitor, armati) Mt 17, 25; Evr 11,95 11,34 GAASbvROG, ov - de alt neam, de unde pigan EA 10, 28 GAAws - adv altfe, de alt fel, in mod diferit 1 Tim 5, 25 doda - a bate (graul), a treiera 1 Cor 9, 95 1 Tits 5, 18 SRB yoe BY POM ANE, iiecuvantitor (atimal, dobitoc) 2 Pt2, 12; fda 1, 10; I. abstitd, prostese FA 25,27 Aor}, fig, ¥ - aloe (se foloseste la ‘mbalsimare) In 19, 39. GAG, dds, 6 -(v. Bag), sare Me 9,49 Gdvxdg, 4, dv sirat lac 3,12 Avmos. ov - care ni este frist (mahnit); fa comp: mai pufintrist, (mahnit) Fil 2, 28, @Avewg, 60g, lant Me 5, 3; FA 12, 6; EF6, 20; 2 Tim 1,6 dAvorteArg, és - fara folos, néprofitabil Evr (3,17 dda, 16 - alfa, prima liter a alfabetului Ap 1, 8521, 6; 22, 13 ‘Adpaiiog, ov, 6 - arama Halfay (Alfeui) 1. tatil lui Levi Matei Mc 2, 14; I. tatal lui Lacov (dintre cei 12 ucenici; deosebit de Facov fiul lui Zevedeu) Mt 10,3; FA 1, 13 (acelagi cu Clopas?) Gov, avos, ¥- atic (de treierat) Mt 3,12 ddim, exog, = vulpe Mt8, 20; ‘metafori, vorbind despre Irod Le 13, 32 Ehoorg, 206, Hf - capturare, prindere 2 Pt 2, 12 Guat - 1. adv. impreund, in acelasi timp FA 24, 26; Rm 3, 12; Filim 1,22; IL. prep. in acelasi tinnip, impreund cu, odati cu + dat. Mt 13, 29,1 Tes 4, 17 dual, é¢ - neinvajat, nestiutor 2Pt3,16 dyapdyrivos, oy - care nu se ofileste, nevestejit | Pt 1, 4 duaprdve - vit. cpaptiow, aor. I. {paptov, pert. tudprnxar, a ratici, de unde a se ingela, a sivargi o greseald, a picdtui Mt 18, 15; In 5, 14; Rm 5, 125 1 Cor 7, 28; Evr 10, 26; 1 cu indicarea persoanei faji de cate se plcituieste eig tivo: Mt 18, 21; Le 15, 18; 17, 4; + Evadmsv twvog Le 15, 21; Ih. cu aritarea consecin{ei pacatului 15,16 cuciprpar, aos, 16 - ratacire, plicat, Me 3, 28-29; 1 Cor 6, 18; 2 Pt 1, 9 (var) duaptia, ag, rf - 1. riticire, sgreseald, pacat | In5, 17; ouiv Guaptiay ~ a pacttui In 3, 4; 2Cor 11, 7; dgtévar tae Guapriag = a ierta pacatele Mt 9, 2; Le 5, 20; &yetv dpapriay = aavea picat In9, 41; I. picatul personalizat Rm 6, 6; 6, 17; 7,9 dudiprepog, ov - fird martor, fir mérturie FA 14, 17 dpaptorde, dv - adj. sau subst. plicltos I. adj. Le 5, 8; 24, 7; In 9,16; subst. Mt9, 13; Le 15,2 duaxos, ov ~ nebataios, pasnic 1 Tim 3,3 ducko - aor Manoa, a secera lac 5.4 dyd8vet0s, ob, -ametist(piatra prefioast violet sau rosie) Ap 21,20 dperdo - viit. oo, aor twéAnoa, a rimane nepasator, a nu-gi face griji, anu fine seama L inte Mt 22, 5; IL t+ gem fata de, in ceea ce priveste, cu privire la 1 Tim 4, 14; Evr 2, 3; 2 Pt 1,12 Guepntog, ov - fird prihand, care este Ia adapost de ocara, ciruia nu i se reproseaza nimic Le 1, 6; Fil 2, 15 Gusumtog - ad, fir8 prihand, in chip nepribinit 1 Tes 2, 10 23 pépipvos, ov rk de grit 1 Cor 7,32 dperdOeros, ov - nestramutat, constant, imuabil Evr 6, 17 = 18 dpetaxiyntos, ov - neclintit, statornic, constant 1 Cor 15, 58 dusrapéAntos, ov - fir’ pirere de rau, fra. regret, care nu di nastere la remuscari Rm 11, 29; 2Cor 7, 10 eusvavontog, ov-nepoctit, care nu se pocdieste Rm 2, 5 Guerpos, oy - fir misur’ 2 Cor 10, 13 si 15 (adv) uriy ~ebr pe adevarat este, aga si fie L. formula liturgic& rostita decredinciosi 1 Cor4, 16;2 Cor 1, 20; Evr 13, 21;Iuda 1, 25;Ap 1,6; IL cuvant care subliniaza solemnitatea declaratiei, (in rostitile lui lisys) In 1, 51; 3, 3 Gurjzap, opog - fr mama Eve 7,3 duiceyt0¢, ov -nespurcat, neatins de murdirie, netntinat, curat, neprihainit Evr 13,4; 1 Pt, 4 “AytwaiddB, 5» Aminadab, strimios al lui Hristos (cf 1 Cr 2, 10) Mt 1,4; Le 3,33, ayos, ov, 4 -nisip Rm9, 27; Eve 1,12 euvds; 08, 8 -iniet In 1, 29; 1, 36; FA 8, 32; 1 Pt 1, 19 doi, fig, 1 -eisplatire, risplata Tim 5,4 24 dunehog, ov. # - vité de vie, vie (planta) Mt 26, 29; In 15, Islac 3, 12; Ap 14, 18 dynchoupy<, 08, 6 - vier, podgotean Le 13,7 uneasy, 6vog 6 - vie, podgorie Mt 20, 1; Le 20, 9; 1 Cor 9,7 “Audiag, ov. 5- Amplias, numele unui roman Rm 16, 8 dp Svopat - 2or tipwvdpny, a se apira, a se rizbuna pe cineva, a plat cu aceeasi moneda cuiva + ac. FA 7,24 (subinf. t6V dBtKoOvea) dugicigo = dugiévvont dy giao - a arunca nivodul (mreaja) Me 1, 16 dudiPrnotpoy, ov, 15 - nivod, ‘imreaji Me 1, 16 (var) dugévvont - (sau dppraizo, dudiéCo), a imbrica Mt 6,30; 11, 8; (part. perf pas. +8v +dat imbracat in) “Auipinodag, eae #}- Amfipali, ora din Macedonia FA 17, 1 dupoSov, ov; 16 cartier, subuibie, TAspntie Me.11, 4; FA 19, 28 (var) cuprepor- pron. amandoi, sivmul si altul Me 9, 17; FA 23, 8; Ef 2,14 dpdyntos, ov = neintinat, fara patty fra vind Fil 2, 15 (var); 2Pt3, 14 Guapov, ov, 18 - ainom (plenta plicut mirositoare), mirodenic, balsam Ap 18, 3 (var) duepos, ov - I. nepitat, neintinat, fara prihan’ Ef 1, 4; Fil 2; 15; Col 1, 22; I. fara vin&, nevinovat 1Ptl, 19 “Auiv, 6 - Amon Mt 1, 10 "Aus, 6 - Amos I ful lui Nahum Le 3, 25; I fiul lui Manase Mt 1, 10; Le 3, 23 (mss. D) dy - particul’ care echivaleazt cu expresiile ,daca este cazul”, eventual” gi care'se adaug’a tuturor modurilor (cu exceptia imperativului). pentru a da propozitiei un sens ipotetic (eventual, posibil), conditional sau general. Se foloseste: I. cu indicativul (injpérl saw aor: 8) intr-o subordonatdpentruaindica repetiti. boo. dv yewso at08 = tofi cei care se atingeau de El Mc 6, 56; b) in principals insoti de 0 conditionalépentru a indica irealitatea ~ cu, impert: i Ay posriens, éyivooxey dy - daci ar fi prooroc, ar sti Le 7, 39; Gal 1, 105 - eu gor: et éytvoyro ab Svvepers, xédat av... petevénoay - daca s-ar fi ficut minuni, de mult s-ar fi pociit Mt 11, 21. IL. ew conjunctival a) ‘intr-o relativd pentru a indica sensul ipotetic (eventual). cu viitonutin principalz Bg dy Eoin w= bvozog Barat - cel cate va manea, va fi vinovat | Cor 11, 27; - cu prezentul in principale (nuant& de repetitic): & dy Exsivos nov, raiGea Kal 8 vidg | | Sbuolmg rout cele ce face Acela, acestea gi Fiul le face tntocmai In 5,19; b) in femporale, dv suprim’ determinatea de timp si indicd eventualitatea: tvixa: dv - ori de cate ori 2 Cor 3, 15; bodixag de - ori de cate ori 1 Cor 11, 25; Stav - cand Mt 15, 2; 1 Cor3, 4;gv-cind, de indata ce Rm 15, 24; 1 Cor 11,34; 8mg dy - pant ednd, inainte de a Mt 10, 11; Le 9, 27. IIL cu optatival in principale, aproape a dispiirut in NT. FA 8, 31; 17, 18 cy - contragere din écv (v.61) divet - prep. + ac., ,de jos in sus” |. sens localdvé.péooy - in mijloc, intre, printre Mt 13, 25; 1 Cor 6,5:Ap7, 17511 sens distributiv dvd Bnvdptov - cate un dinar Mt 20, 9, In 2, 6; dvee wépog - (rand) pe rand 1 Cor 14, 27. in compusi, dva adaugi si 0 idee dg intoarcere sau de incepere.., dvapabpds, 06,6 - treapt’ (aunei seri), mers FA 21, 35 si 40 dvaBatvo - (pentru timpurile primitive, v Batve) 1-a se sui, a urea Mt 20,17; Me 6, 51; Le 18, 31; Rm 10, 6; Il, fig. a se ridica géndul, a ajunge (0 veste) Le 24, 38; FA 21, 31 dvapdaropar - aor 2. dveBadsuny, a amina, a lisa pentru mai tirziu FA 24, 22 dvaBiBdGo - aor dveBiBace., a ‘rage (ndivodul, mreaja) Mt 13, 48 a6 dvoBhéno - aor. /.dvépheya, | a ridica ochii (spre cer), a privi spre. cer Mt 14, 19; Me 7, 34; 8, 24; Le 19, 5; HL. a-gi rectpata vederea,a vedeadin now Mt 11, 5; Mc 10, 51; FA 9, 12 dvdBieyrg, emg, 7 - recipitarea ‘vederii (faptul de a vedea din now) Le, 18 dvaBode - aor dveBénoa, a striga Le 9, 38 dvaBokx, vig, # - actiunea de a aména, amdnare FA 25, 17 dvdyatov, ov, t0 - (var. pentru dvebyaioy si dvabyeov), foigor Me 14,15; Le 22, 12 dvayyidhe - vit. -ayyend, aor: dvitfnetia; pas. aor évanyeAny, 1. a anunja, a vest, a informa, a aduce la cunostinga FA 14,27; 19,18; 2-Cor 7, 7; Il a predica, 1 propovadui FA 20, 20; 1 Pt 1,12; 11m 1,5 dvayevvde - 20%. dveyévvnee., pas. perl. dvaysyévvnpet, naste din nou, anaste adoua oard 1PLI,3 $123 dvariveoko - a citi Mt 12, 5; 21, 31; Led, 16; FA 8, 30; 2 Cor 1,13 dvayxcite - aor iveyraca., pas. aor AvayKdoOny, a sili, a constrange pe cineva si faci ceva: uval+ inf Mt 14,22; FA 26, 11; 2.Cor 12, 11; Gal 6, 12 dvaykatos, a, ov - necesar, trebuincios I, peste care (de care) 26 nu se poate trece 1 Cor 12, 22; dvayxaidv gotty + inf = este necesar, trebuie si FA 13, 46; cf Evr8, 3; 2 Cor 9, 5; fa comp. Fil 1, 24; IL. prieten apropiat, intim FA 10, 24 dveryxastdig - adv. cussilnicie, prin constrangere 1 Pt 5,2 dvdiyxn, ng, i - I. constrngere, sild, necesitate 1 Cor 7, 37; & dvdyeng Evr 7, 12 = in chip necesar, de sila Filim 1, 14; IL strmtorare, nevoie, constrangere, de undenenorocire, suferinté Le 21, 23; 1 Cor 7, 26; Ill. dvetyen (Garti subint.) = estenecesar, este inevitabil ca + prop. inf Mt 18, 7; Rm 13, 5; Evr 9, 16 dyvayvop(f@ - pas. aor dvsyvopioOny, arzcunoaste, /a pas.ase face cunoscut de cineva FA 7,13 dvciyvoois, sas, %- cite, lecturd FA 13, 54; 2 Cor 3, 14; 1 Tim 4,13 dvciyo - I. a duce spre tnalt, a purta fm sus, a urea Mt 4, 1; Le 2, 22; FA 9, 39; II. ascula din motti Evr 13, 20; II. a aduce o jertfai FA. 7, 41; TV. Ja pas. a iegi in largul miarii, a se imbarca FA 13, 13; 18,21; 28, 11 dvadelxvont - aor dvédeuka,, a alege, a numi Le 10, 1; FA 1, 24 dvcibeiéig, eas, H - Geixvupt -a arta), ardtare, prezentare, manifestare Le 1, 89 dvabéyouan - aor: dveBebcipny, a primi FA 28, 7; Evr 11,17 dvabiSaut - aor dvéb@xe, part. dvabot's, gen. -Bévrog, ainmana (0 scrisoare), a transmite (un ‘mesaj), a'da FA 23, 33 valde - a reveni la viatd, a invia 1. [a prope. Rm 14,9; Ap 20,5; IL fa fig. Rin 7, 9; Le 15, 24 dvatnréo - aor dvebiienoa, a uta Le 2, 44; FAT, 25 dvalevvept - med. aor deveGaoduny, a(se) incinge, asi ridica tunica pind la cingitoare (la bru) pentra a usura mersul sau munca 1 Pt 1, 13, vaeonvpéo -a reaprinde (Focul), afta, a aprinde focul 2 Tim 1, 6 Gva0dAA@ - aor 2. dvéBanov, a reste din nou, a fnflori iaragi (éa planta primivara) Fil 4, 10; seas indoielnic: fe intr a tnverzi din nou; fe factitiv. a face si creascl, a face si infloreasci iatigi (sens preferabil dvdBepa, arog, +6 - ceva dat Tui Durhnezeu spie timicire (ebro héyrem) 1. legimant facut prin blestem, prin anatema FA 23, 14; blestem, anatema; I. de wade: persoana blestematé 1 Cor 12, 3; 16, 22; Gal 1, 8 IL. lueru blestemat dyaGeparigo — - aor diveBeudrioa, a blestema; a se lega cu blestem, a figidui cu blestem, a anatemiza, a pronunja un blestem, a pronunta anatema FA 23, 12; 23, 14; 23, 21 dvaSeopéo - a privi cu luare aminte, a cerceta cu atentie, a cereeta punct cu punt FA 17, 23; Evr 13,7 dvdOnuar, arog, tS -Le 21, 5; v dveidepa dvaiiSerc, ag, 7 lipsi de rugine, de cump§tare; insisten{a nepoliticoasé, —indrizneala obraznic& Le 11, 8 dvatpects, ems, #4 - ucidere, nimicire, micel FA 8,1; 22,20 dvaipéo - viit. dvene, aor divetov (sau -Aa); pas. aor ciynpéOny, I. a ucide, a omori, a nimici, a lua (viata), a desfiinta Mt 2, 16; Le 22, 2; FA 10, 39; 2 Tes 2,8; Il. med. a lua adopta, a creste FA 7, 21 dyaitiog, ov - fara de vina, nevinovat Mt 12, 5 si7 dvaxabibe - aor dvexddioa, a se ridica gi a se ageza (a §eidea) Le 7, 15; FA 9, 40 dvaxatvi£e - a (se) innoi Evr 6, 6 dvaxatvéa - a (se) innoi 2 Cor 4, 16; Col 3, 10 dvaxaivoois, 20g, 1 - innoire (sens activ) Rm 12, 2; Tit3, 5 dvaxadvnro - pas. perf diyornsxceavppeet,a descoperi, a dezvilui, a ridica un val 2 Cor 3,14 si 18 a dvaxdpnro - aor dvécapyer, a se intoatee, areveni Mt2, 12;Le 10, 6; FA 18, 21; Evr 11, 15 ivcixsysor - a gedea culeat, a sedea Ja masti Mt 9, 10; Mo 14, 18; In 12, 2; 6 dvaxkeipevog - conviv, invitat, oaspete Mt 9, 10; 22, 10 “1 dvaxspaatdo - a recapitula, a rezuma, a cuprinde in sine Rin 13, 9; EF 1, 10 dvaKAtvo - viit. -Awve, aor dvéKhiva; pas. vit dvaKA18r couat; | “zor divexAtOny (doar la sinoptici), 1. aculea Le, 7,a face si se ageze, a ageza Me.6, 39;,l.-pas,.a se culca, a se aseza Mt 14,19 dvaKdnra - zor dvéxoyer, alovi pentru a opri, a opr, a intrerupe Gal 5,7 (var) dvaxpdie - aor 1. évéxpaga, aor. 2, dvéxpayov, a, striga,cu glas tare, a fipa Me 1, 23; 6, 49; Le 4, 33; 8, 28; 23, 18 vaxpive - I. intreba, a interoga, a cerceta FA 12,19; 17, 11; 24, 8; 1 Cor 10, 25; Hl. ajudeca, a acuiza 1 Cor 4, 3; 9, 3:24 6 dvdxpiots, 60g, # = eercetare, investigate, examinare FA 25, 26 dvaxvdt@” - “pas. pert dverxexsAiopei, a tostogoli, a vistuma Me 16,4 (varz) dvaxinta - aor cvéxuyer, seas propr a se tidica Le 13, 115 In 8,7 si 10; IL sens fig. a prinde 28 ‘curaj, @ avea ineredere in sine Le 21, 28 évohanpdve - aor 2.dvéhaBov, pas, aor, dvela{ugny, a lua, a duce, a purta dintr-un loc inaltul FA 7, 43; Ef 6,13; HL a duce cu sine, a aduce cu sine 2 Tim 4, 11; IIL. pas, expresia ,,a fi indltat, a fi luat la cer, a fi ridicat la cer” =a se indlta FA 1, 11; 1 Tim 3,16 dvdAnuyts, eos, ¥ - indljare, ridicare (la cer) Le 9, 51 devorhioxw - viit. dvaddéoo (2'Tes 2,8; var), aor J. dviflmou, a nimici, a mistui (despre foc), a cheltui, a pierde Le 9, 54; Gal 5,15 dvadovia, as, H - asemiare, analogie Rm 12, 6 dvahor(Conar - aor divelopiaduny, a lua amine, a fine seama Evr 12, 3 dvahog, ov - firi sare, nesirat, lipsit de gust, searbad Me 9, 50 dvaitc0@ - acelasi sens cu Gevorhioxa 2 Tes 2, 8 (var) diydidvaig, cos, H- actiunea de a ridica ancora pentru a pleca; /a fig. moartea2 Tim 4, 6 civad.to ~ridica ancora, apleca, amuri, ase intoarce, a dezlega I sens propr. Le 12, 36; Il. sens fig. Fil 1,23 dyapdprntos, ov - fara de pleat In 8,7 dvapéve - a astepta cu ribdare; + ac. 1Tes 1,10 dvapinviioxe - vit. évapvriow, pas. aor. dvenvycOny, 1a aminti,aaduce aminte cuiva ceva avd 1 Cor 4, 17;-tuve + ink 2 Tim 1,6; Il, pas. a-si aminti, asi aduce aminte Me 11, 21; 14, 72; 2 Cor 7, 15; Evr 10,32 dvdpynots, 60s, Hf - amintire, pomenire Le 22, 19; 1 Cor Il, 24 = 25; Evr 10,3 dvavedeo - a innoi EF4, 23 dvaviigo ~ a-si veni in fire, a-gi redobindi, simturile (ca, dupa befie) 2 Tim 2, 26 "Avaviag, a, 6 - Anania I erestin din lerusalim, sojul Safirei FA 5, 15 IL erestin din Damase FA 9, 10; 22, 12; HL. mare: preot indew FA 23, 2; 24,1 dvavelppntos, ov -carenu poate fi nogat, care este mai presus de indoial’, sigur, cert, de necombiitut FA 19, 36 Gvaveipprtzing- ad. fra indoials, Prk impotrivire, desigur FA 10,29 avdtg ov-+ gen. nevrednic de, nedemn de 1 Cor 6, 2 vakiog - adv. cunevrednicie, in chip nedemn 1 Cor 11,27 si 29 dvdnavers, ews, th - 1. odihn’, tina, linigte Ap 4, 8; 14, 115-1. pace (liniste, odihna) sufleteasca ‘Mt 11, 295 IIL toe de oditina Mt 12, 43; Le 11,24 dvanave - aor dvémaved, a da se odihneascs Mt 11, 28;.1 Cor 16, 18; med. - ‘pas, perf. dvanémayjiat = a se odin Mt 26, 45; 1 PL-4, 14 dvarnei0e - a convinge,aindemna si + inf FA 18,13 dvdneipog = dvemmpog dvanéuno - aor dvénepya, a trimite, a trimite inapoi Le 23, 7; 23, 11; 23, 15; FA 25, 21; Filim 142 dvamnddo - aor dvem{noa, a se ridica dintr-o stritura, a sri in picioare Me 10, 50 dvd-anpos, ov. neputincios, schilod, infirm Le 14, 13 si 21 vaninto- aor 2. dvémeaov si - a, I. ase ageza, a sedea la mast Mt 15, 35; Le 11, 375 14, 10; IL a c&dea (la pieptul cuiva), a se sprijini (de pieptul cuiva) In 13, 25; 21, 20 dvaninpse - vit, ae, aor ‘dverdrfpoac, a satisface din plin (0 doringa) 1 Tes 2,16; UL. a slivirsi, a face, atmplini Gal 6, 2; Ja med, - pas, a se tmplini Mt 13, 14; TIL, a implini 6 lipsa, a ‘suplini Fil2, 30; 1 Cor 16, 17;1V. afine locul, atnlocui | Cor 14, 16 divanoddymros, ov - Piri euviint de aparare, fir scuzd, Rm 1, 20; 21 dvarnioce - aor avenge, a desfagura (un sul), a deschide (0 carte) Le 4, 17 (var) 29 dvdxto - aor dviye, pas. aor dvid0nv, a aprinde Le 12, 49; FA 28, 2; fac 3,5 avapi®unzoc, ov - fri de num: nenumrat Evr 11, 12 dvacsio - sor dvéosioa, a zgudui, @ scutura, a afita (multimea), a intarata (poporul) Me 15, 11; Le 23,5 dyacxsvdCo -atulbura, a ravasi, ‘semana Confuzie FA 15, 24 voter vit. omcko; pas or dveondoOny, a scoate, a trage Le 14,5; FA 11, 10 dydoracig, eas, ¥ 1: actiunea de a ridica, de a sta tn picioare, de unde ridicare, tnaltare, Le 2,34; IL, inviere Mt 22, 23; Le 14, 14; 20, 33 si 36; In L1, 25; BA 1, 22-2351 Cor 15, 12; Evr6, 2 dyactardo - aor dveotdeaoa, IL atidica (Ja fig), (se) rascula, a (se) rlizvriti FA 17, 6; 21, 38; TL aagita, a instiga, 4 tilbura Gal 5,12 dvaotaupda - a ristigni din now Evr 6,6 dvacteveila - aor dveotévaka, (+ dat. instrumental t@ avevuart), a suspina (cu dull) Me 8, 12 dvactpega@ - ‘pas. 20k dveotpddny, I. act. a) tra rastuma In 2, 15; b) ind: ase intoarce, a reveni-FA 5,22; 15, 16; IL. pas: a.umbla de colo pana colo, deundea se comporta, 30 a se purta, a petrecezilele, a trai 1 Tim 3, 15; xaeAde = bine Evr 13, 18; 1 Pt 1,17 dvactpody, tig, ai - purtare, comportare, fel de via, vii Gal 1, 13; Eve 13, 7; lac 3,13; 1 Pt 3,2 dvardocopian - a conipune (in scris), a alcdtui o istorisire, a pune in ordine documente pentru a povesti... Le 1,1 dvaréiho - viit. dvateh, aor divéretha, perl, dvoréeerhxa, | ta face sa rasara soarele Mt 5, 45; IL, intr, a rasiri, a straluci, a apirea (soarele), a se inilfa (oarele, un nor) Mt 4, 16; 13, 6; Me 16, 2; Le 12, 54; Evr 7, 14; 2Pt1,19 dvartOnue - med: aor, 2. iveOéunvya vorbi,a expune, a prezenta, a explica, a limuri FA 25, 14; Gal 2,2 dvatoAr, 16; 1+ L rasaritul (astrelor) Mt 2, 2; 11: rasarit, orient, est Ap 7,2; Mt 2, 15 IL fig. pentru a arata venirea lui Mesia Le 1,78 diveerpéne - a risturna, a tulbura, a ragvrati 2 Tim 2, 18; Tit 1, U1 dvatpégm - med. aor. dveOpeyduny, pas. aor dvetpa ony, pert. dvarépayuat I. med. a hrani, a creste (un copil) FA 7, 215 UL pas..a fi crescut Le 4, 16; FA 7, 20; 22,3 évadatve - aor dvépava, pas aor. dvepeevny, I. a face vizibil ochilor, de unde a ziti, a vedea FA 21, 3; Il. pas. a se arita, a apairea Le 19, 11 dvagépo - aor 1. dviiverea, aor. 2. dvifveycov, I. seus prope a urea, a duce sus, a (se) tnalja Mt 17, 1 Me 9, 2; Le 24, 51; TL fermen tebnic: a aduce jextf Evt 7, 27; 13, 15; lac 2, 21; 1 P2, 5 i 24; IIL a ridica (picatele) Eve 9, 28 dvapovée - aor dvepasvnga, a striga Le 1, 42 dveizvars, emg, -revirsare 1 Pt 44 dvaxopéa - a pléca, a se duce, a se indeparta Mt 2, 12- 14; 9, 24 dvayobis, eos, tf - inviorare (termen medical cul referite Ia timpul tui Mesia) FA 3, 20 Metaforie: usurare, alinare, ‘mingdiere dvaysyxe - aor dvéwv’a, a tcori, a imbarbata, a theuraja, a insuflefi 2 Tim 1, 16 dySpanodienfé, 06, 6 -care'duce in sclavie, negustor, vanzitor de coameni 1 Tim 1, 10 ‘Avipéag, ov, 6 - Andrei, fratele lui Simon Petru In 1, 40; FA 1, 13 divépiCouar - tied. a fi birbat (vrednic de acest nume) 1 Cor 16,13 “AvBpdviKos, ov, 6 - Andronic, rudi a SE. Ap. Pavel Rm 16,7 dv8pogdvos, ov, 6 - ucigas, omoritor de oameni 1 Tim 1,9 dviyxhnt0s, ov- (de labyxodée), care nu poate fi chemat la judecatd, nevinovat, fir de prihana | Cor 1, 8; Col 1, 22; 1 Tim 3, 10; Tit 1, 6-7 dvexdurfmnros, ov - de nespus, negrait, care nu poate fi spus in cuvinte 2 Cor 9, 15 dvekAciAntos, ov - negriit, de nespus 1 Pt 1,8 dvéxAsintos, ov - care nu se sfargegte, care nu va lipsi, ‘neimputinat, Le 12, 33 dvextds, dv - (de ladcvéxouct = a suferi, a ribda, a indura), ugor de indurat Mt 10, 15; 11, 22 $124; Le 10, 12 si 14; dvextdtepdv Sorat = va fi mai usor de indurat pentru + dat; Mc 6, 11 (var) dvelerpov, ov - fara mili Rm 131 dvéheog, ov - fri mill lac 2, 13 cevepie - Ja pas. a fi batut (miscat) de vant lac 1,6 dvepos, ov, 6 - vant Mt 11, 7; 24, 31 (cele patru vanturi = cele patru puncte cardinale); Me 4, 37; Le 8, 23, Ef4, 14; lac 3, 4; Ap 7,1 dyévBexros, ov ~ imposibil, cu neputint§, care nu poate fi admis sau primit Le 17, 1 évefepevvatos, ov - de nepatruns, de neinfeles Rm 11, 33 1 cevebixaixos, ov- (de ladvéxonos + xauxdv), care indura riutatea, rabditor 2 Tim 2, 24 dveizviaotos, ov - cel a cirui uum nu poate fi descoperita, de nepitruns, de necercetat Rm 11, 33; E£3, 8 dvenaiaxovtos, oy - care nu are de cesi se musineze, cu fata curata 2 Tim 2, 15 diveriAnunros, ov - fri de prihana, fara pati 1 Tim 3,2; 5,1; 6,14 dvépyopat - aor 2. dviABOY, 2 urea, a se sui (la Terusalim) Gal 117-18 dvecie, cag 1 - (dvinut), wsutdte, alinare, odilini, tihn’ FA 24, 23; 2 Cor2, 13;7, 558, 13;2 Tes 1,7 versie a cefceta (la judecata), a tortura FA 22, 24 si 29 dveu - prep. + gen, firMt 10, 29; 1Pt3, 15 4,9 dyevs6nros, ov - (5 + riOnut), putin convenabil, Headaptat, nepotrivit FA 27, 12 dvevptoxe - aor. 2. dve0pov (pers. 3 pl. dve6pa), a'gisi, a afla, a descoperi Le 2, 16; FA 21,4 dvéxonett ~ impert veryopny (sau divery-), viit. dvéEopia, aor. 2. vEoxSyny (sau dveoy- ) Ta suferi, a ribda wvog pe cineva Mt 17, 17; 2 Cor 11; 19; ceva 2 Cor Il, 1 (+ gen, lucrului si al persoaneé: wrKpoy tt adverbial); M1. a rabda.| Cor 4, 12; IIL. a primi cu bunivoingé 2 Tim 4, 3; Evr 13, 22; aasculta (o plangere in justitie) FA 18, 14 dvewide, 06, 6 - var primar Col 4,10 dvnBoy, ov, 76 - aneth (un fel de ‘mirar) Mt 23, 23 divrjxo - a conveni, a se intelege L 16 dvfixov, part, subst, evea ce sc cuvine, datorie Filim 1, 8; IL. ayrjxet, impers., se cuvinc Ef5, 4 (var), Col 3, 18 dvr{uepoc, ov - crud, silbatic, neimblanzit 2 Tim 3, 3 dvrip, dvbpdg, 6 - 1, barbat adult (in opozitie cu femeia sau copilul) Mt 14, 21; FA 4, 4; Il, cu o determinare Le 5, 8; 17, 12; dyiip Aiioy - un etiopian FA 8,27; IIL dyrip = tig, unul sau Ja pl: unii, nigte Le 8, 41 (sg); Le 5, 18 (pl); IV. sof Mt 1, 16; Me. 10, 2; Le 1, 34; 2, 36; Rm 1,2; 1 Cor 7, 2; uneort logodnic Ap 21,2 dyOezonar - med. viit. de la ayréxa vir int, Ja ure. timpuri act. aor. 2. dvréorny,. inl dytiortivan, pert dvOéornxa; med. prez. évOiorayen, inpert dvhrorduny, ase impotrivi, ase opune, a sta impotrivi + dat. rave Mt 5,39; Le 21, 15; R13, 2; Ef6, 13 dvOopodoyéopan - a declara in fata cuiva, a marturisi; + Oe, a Tauda, a aduce mulfumire Le 2,38 dvbog, ovg, 16 - floare Inc 1, 10 ~ 15 1 Pt 1,24 dvOpaxid, ag, 1 - foc, jar In 18, 18; 21,9 divopag, axog, 6 - cirbune Rm 12, 20 dvOpandpeaxos, ov - care cautti si plact oamenilor Ef 6, 6; Col 3,22 dvepaimivog, 1, ov - omenese I. vuman (fa sens general) Rm 6, 19; 1 Cor 10, 13; IL. in opozitie ou animalele lac 3, 7; IIL in opozitie cu Dumnezeu FA 17, 25;.1 Cor 2,13; 4, 35 1Pt2, 13 dvOponorrdvos, ob, 6 - (kxeivo), ucigitor de oameni, ucigas In 8,44; 11n3, 15 Evepanos, ov, 8 - om 1 finta uman’ ini getieral, opuisi animalelor sau plantelor Mt 4, 19; Me 9, 31; IL. omul ca individ determina, sg. sau pl: sg. Mt 11,8; Le 14, 30; pl Mt 5, 13; 111 expresii cu sens moral: 5 #0 dvOponog- omul dinafard (finja care se distruge si moare) 2 Cor 4, 16; 6 8am &vOparog - omul Viuntrie (dinduntru) (realitatea viitoare aaceste fine) Rin 7, 22; 2.Cor 4, 16; Kate dvoperoy - dup om, ca om (ou ideea'de slabiciune, de marginire) Rm 3, 5; 1 Cor3, 3;9, 8:1V. seas feologic: 6 madaidg évopanog- omul cel vechi Rm 6,6; 6 Katvdg dv@ponog - omu! cel nou Ef 4, 24; V. sens hristologic. lisus, Fiul Omului (¥..vio'g), om (epozitiaintre primil si al doilea om) 1 Cor 15, 45 - 47; Fil 2, 7; VI. dvOponog- pron. nedefinit ‘aig, cineva Me 1, 23; Le:2)25; In 11, 50; 1 Cor 4,1 dvOuncitéibo - a fi proconsul FA 18,12 dvOSncxx05, 00, 6 - proconsul FA 13,7=8; 19,38 dvinjit - aor conj. aves, part. Adivelc, v106; pas. aor dviOny, a deshice Ia dezléga, Ja pas. ase dezlega FA 16, 26; 27, 40; I. a plrisi pe cineva Evr 13, 5; II. a se abfine de la, a inceta en EF6, 9 dvide@s gen. -@ = Bvércog divuntog, ov - nespilat Mt 15, 20 deviorrmpnt I. tr fa act. prez, vit dvagnfaw, aor J. dvéornoa, a) a ridica FA,9, 41; a tnvia In 6, 395, FA 2, 243 13,34; b) a ridiea urmagi Mt 22, 24; a ridica um profet FA 3, 225 Il fat: [a act. aor. 2.dvéermny, perl cvéormxo. sila med. dvictapan, vit évacrycopan, 2) a se scula, a se ridica Mt 26, 62; Me 1, 35; 2/14; Le 17, 19; FA 26,30; b) Vorbind despre miorfé.& invia In 11, 23; 1 Cor 15,51; 0) aseridica (aintra in functie), vorbind despre un rege, despre un preot etc: Me 3,26; FA 5,6 911757, 18; Eve Alsi ls “Avva. ag, i} Ana, proorocift Le 2,36 “Awag, «, 6 - Anna, mare preot, socrul lui Caiafa In 18, 13; FA 4,6 dvdntos, ov - care nu injelege, nefnvatat, nepriceput, fir’ minte Rm I, 14 (opus lui gopd); Le 24, 25; Gal 3, 1 si 3; 1 Tim 6, 9; Tit3,3 vou, ag, #-nebunie, nesibuint, nesocoting’ Le 6, 11; 2 Tim 3, 9 dyoiqo - viit. devote, aor tvoa sau dvéeafee, perl dvémyes, (cu sens intr) pas. vit. I dvoixO(conat sau 2 dvoryricopon, 2or. 1. dvedixnv sau rverdszOny sau tivotZOnv, aor. 2.iivolyny, perf dvéoyiar (sau ty-) 1. te a deschide (0 usa, ochii etc.) Le 24, 31; FA 5, 19; 26, 18; Ap 4, 1; Jr compl. Le 12, 36; In 10,3; fig. Col 4,3; a deschide gura pentru a vorbi Mt 13, 35; BA 8, 325 IL intr: fa pert 2a se deschide, a fi deschis In 1, 51; 1 Cor 16,9; 2.Cor 6, 11 dvoixodouéo - a zidi din nou, a ridica iartigi FA. 15, 16 dvoikis, eas, 7 - actiunea de a deschide Ef6, 19 dvopic, ag, # - faridelege Mt 23, 28; Rm 6, 19; 2 Cor 6, 14; Evr 10,17 34 dvou0g, ov- fird lege I fird legen mozaici | Cor 9, 21 (= pgani); IL nelegiuit, ira de lege FA 2, 2: 2 Tes 2, 8; Il. contrar legilor, nedrept 2 Pt 2, 8 dvduag - adv. fim lege, in chip nelegivit Rm 2, :2 civop0de - a indiepta FA 15, 16; Evr 12, 12; /a pas. a se indrepta Le 13,13, dvdotog, ov - necuvios, necucemnie, sacrleg, pangatitor, profan, nesfint 1 Tim 1, 9;2 Tim 3,2 vont, fig, -ingiduinga, rabdare Rm 2, 4; 3, 26 dvraxyoviGopat - a lupta impotriva Evr 12,4 dvtdWayiar, tog 75- obiect de schimb Mt 16, 26; Me 8, 37 dyranod(Sapt - vill, Soo, aor, 2, inf. -BoGvat; pas. vit. G08r{copat, a da in schimb, rasplati L. (sens favorabil) Le 14,14; Rm 11, 35; 1 Tes 3, 9; IL (sens defavorabil) ca pedeapsi Rm 12, 19;2 Tes 1, 6; Evr 10, 30 dvrandBoue, arog, 26 dea da inapoi, risplata, risplatire 1. Le 14, 12; Il. (sens defavorabil) Rm 11,9 dvrandboo.g, eos, 1} - actiunea dea restitu, recompens,rasplata 1.Le 14, 12; IL (sens dedavorabil) + gen. Col 3,24 dytaxoxp(vopar + aor dvceenexptOny, a rispunde Le 14, 6; Rm 9, 20 dvteinov - aor. 2. de ladveinéyo (v, acest cuvint) Le 21, 155 FA 4,14 dvréxo - doar med., viit évOéEopat, a se lipsi de cineva, ase atasa de, a se lega de + gen, Mt 6, 24; 1 Tes 5, 14; Tit 1, 9 divti - prep.+ gen. 1. sens prim. in fafa (nu se afl in NLT); TL. in locul Mt 2, 225 III. a) in schimb, in loc de Le 1,11; in compensatie, pentru Mt 5, 38;b) a, incalitate de, in chip de 1 Cor 11, 15; dup’ (ariténd 0 succesiune) In 1, 16; ) din cauza Ef5, 31; IV. expresia dv0’bv = pentru ci FA 12, 23 dado - a adresa unul/altuia (cuvinte), a schimba cuvinte Le 24,17 dytdiar{Onur - med. a sta impoirivi, a rezista, a se opune 2 Tim 2, 25 dvribixg, ov -pottivnic, adversar, pats Mt 5, 25; 1 PL5, 8 Gyrideotc, 8g, H -actiunea de a se opune, impotrivire | Tim 6, 20 dvrixaiornpt - aor 2. inte dyvruxactéatny, ase impottivi, a sta Impottiva Evr 12, 4 dvnKadéo - aor Idveexddeca, a chema (invita) a randul sau Le 14,12, vrixepian - 1. a se impotrivi, a sta impotriva cuiva Gal 5,17; 1 Tim 1, 10; 11 6 dveaxeipevog - potrivnic, adversar Le 13, 17; 21, 15; 1 Cor 16, 9; Fil 1, 28; 2 Tes 2, 4; 1 Tim 5, 14 dveuxpug- prep.+ gen. in faja FA 20, 15 dytthapBdvopar - aor. 2 dvteAoBduny, doar med. a se atasa, a fi partas + gen. | Tim 6, 2; II. a veni in ajutor, a ajuta, a sprijini Le 1, 54; FA 20, 35 dvniAéyo - (¥. aor 2. dvtéinoy), 1 acontrazice, a vorbi impreuna, aintoarce vorba + dat. FA 13, 45, 28, 19; Tit 1, 9; 2,9; IL. + prop. inf cu px expletiv ~ a spune ci nu Le 20, 275 IIL. Ja pas. Le 2, 34; FA 28, 22 dvfanuyig, cag, 1 - ajutor, ajutorare, intrajutorare | Cor 2, 28 (cf dvriAapBavopat) dvmidoria., ag, 4 - neinjelegere, controversi, — impotrivire, rizvratire Eve 6, 16; 7, 7; 12, 3; Juda 1, 11 dynAovopéa - a insulta, a ociri 1, Pt 2,23 dvridvrpoy. 08, 15- riscumparare 1 Tim 2, 6 dvrttpetpé@ - pas. viit. dynperpnOrfoopatt, amisura la randul siu Le 6, 38 éyeyna0iar ag, f1- plata, risplati, recompensa Rm 1, 27,2 Cor 613 35 "Avridyeta, ag, 4 - Antiohia’ 1 capitala Siriei, pe fluviul Oronte FA 11,19 - 26; IT, Antiohia Pisidiei, colonie italic’ FA’13, 14; 2 Tim 3,11 “Avttozeg, ém¢- din Antiohia FA 6,5 dvtinape pyopat - aor 2. devrinapAboy, atrece pe alitari Le 10, 31 - 32 "Avainds, &, 6 - Antipas, martorul lui Hristos la Pergam Ap 2, 13 “Aveinapig, (50s, 1- Antipatrida, orag din regiunea de coasta a Tudeii, intemeiat de Irod cel Mare FA 23,31 dvrinépa - prep. + gen, in fan, fafa de, peste drum Lo 8, 26 dvrininea - a sta impotrivi, a se opune +.dat,RA 7,51 dystotpatevopar » a lupta ‘impotriva + da, Rin'7, 23 dvatdocopat a sta impattiva, a se finpitrivi, a $8 riscula, a se Fizvrati FA 18, 6; Rm 13, 2; Tae 4,6; 5,6; 1 PLS, 5 dveltwmos, ov ~ (adi, devenit subst.), inchipuire, model, corespondentii a unei figuri (Sno) Evr 9, 24; 1 Pt 3,21 dyytizptotos, 0,6 - (doar in 1, 2,3 In), Antihrist, potrivnienl lui Mesia I In 2, 18; 4, 3 dvrhéo - aor I. Avo, pert ‘Avednea, a scoate (apa) In 2, 8; 4,7 divchnir, tog, 15. gileatl pentru a scoate api In 4, 11 dvropOapém - a face fata, a se impottivi, a merge impetriva (vantului) FA 27, 15 dvvdpos, ov- fara api Mt 12, 43; Le 11, 24; 2 Pe 2, 17; fuda 1, 12 dvondxpttos, ov - I. nefijamic, neprefficut, fri ipocrizie Rm 12,19; 1 Pt 1,22 dvoxdtanctog, ov-L nesupus Evr 2,8; IL neascultitor, rBzyritit, nesupus legii 1 Tim 1, 95 Tit, 6 sil0 diy adv. 1, sus (fad migcate) FA 2,9; Gal 4, 26;, Fil 3, 14; Col 3, 15 IL sus, fn sus (cu miscare) Intl 41; Evr 12,15 dva@yatov, dvalyeov, <6 dveiyaov dvaev =I. adv, de Joc, desus Me 15, 385m 3, 315 19, 235 ac 1, 175 UL adv. de timp, a) de la inceput Le 1, 3; de mult timp FA 26, 5; b) din nou, iarasi in 3, 3; Gal 4, 9 dveorepinde, 1, dv - de sus; 1 dvotepixd pépn, pirtile (fimuturte) de sus, iateriorul (uaei iri) FA 19,1 dvestepog, a, ov adj. sitiat mai sus; m. adit; 1. tnai sus (intr-o lucrare scrisa) Evr 10) 8;1L-mai sus (cu migcare)-Le 14.10 dvanpeatig, é& - nefolositor, iri folos, inutil Tit 3, 9; Eve 7, 18 d&ivn, ng, H - secure, toper Mt 3,10 105, «, ov - clemn, vrednic de + gen, Le 12, 48; BA 26, 20; Evr 11, 38; Rm 1, 32 ido - La socoti vrednic, a considera demn two tivog pe cineva de ceva 2 Tes 1, 11; Evr 3,3; tivel + inf Le 7,7). a crede (ci este bine) + iat FA 15,38 aBiag - adv. cu vrednicie, tn chip vrednic, demn + gen, dupa cam se cuvine Rm 16, 2; EF 4, 1; Fil 1, 27;Col L, 10; 1 Tes2, 1253 In 16 ddpatog, ov - nevizut, invizibil Run 1, 20; Col 1, 15 - 16; 1 Tim 1,17; Eve 11, 27 dnayyéddo - 1. a vesti, a da de veste, d transmite 0 veste sau un rispuns Mt 2, 8; Mc 16, 10; FA 5, 25; IL aSpurie,aanuinta, a Pace eunoscut Evr 2, 12; 1 In 1, 2 cinckypopec aor: 1 damyéchiny, ase spainzura Mt 27, 5 cindy - aor 2. dmafycryov, pas. aor. davifyOny, a diice Le 13, 15; raj ales la judecat’, temnif sau moarte Mt 26, 57; Mc 14, 53; FA 12, 19; eu subiectul nume de lucru Mt7, 13 - 14; Ja pas. 1 Cor 12,2 fi tart, a fi minat dnaféevtog, ov - fra invayanurd, needuecat, de undeprost, prostesc, nebunese 2.Tim 2, 23 dinexipa - pas, aor daa{p8ny, a lua Mt 9, 15, dmarzé -a cere, a cere inapoi Le 6,30; 12, 20 drakyéo - a nu suferis perf dnrarmxa, a fi nesimtitor, episdtor, insensibil (firs simy moral) Ef 4, 19 dnadddoow - aor 1.demibaka, (pas. perk ink dmmdackyOeat, . a izbavi, a elibera Evr 2,15; Th ‘pas. afi eliberat Le 12, 58; intr fase depirta, a se indepirta FA 19,12 dadnorpiso - pas. perl. part, damAAorpropévos, a lipsi de + gen, Ef 2.12; a fnstrdina Col 1,21 Gnadsg, 1, Sv- fraged Mt 24, 32 avec - a merge intampinare, aintémpina Mt 28,9; Le17, 12; In 4,51; FA 16, 16 dndvmotc, ens, # - intdmpinare Mt'25;1 si 6; FA 28, 15; 1 Tes 4,17 nak - adv. de timp 1. 0 data, 0 singur& data 2 Cor'I1,25; 1 Tes 2, 18; Evr 9, 7; TL. 0 dati pentru totdeauna Evr 6, 4; 10,2 drapéiaros ov-ietransmisibit, exclusiv, irevocabil, caren trece de la unul Ja altul (singurul exempla in Eve 7, 24) dropacrstiaovos, ov-nepregitit, cate nu este gata 2 Cor 9, 4 crap véopont~a se lepida, a enega Mt 26, 34; In 13, 38; ase leptida de sine, a renunfa la sine Mt 16, 24; Me 8, 34 dncipt - adv. (de Ia dptt) ~ dx’ dprt - de acum, incepand de acum, de acum fnainte Ap 14, 13 daaprioyds, 06, 6 - prio -a rindui, a pune in ordine, dnaptio - a implini, a desivarsi, a termina; c£dptiog), desiivarsire, terminare, incheiere Le 14,28 napy fig, 1 pang. seas prop Rm 11, 1651, sens fig. Rm 16, 5; 1 Cor 16,15; Ap 14, 4; parga (primele roade ale) Dubului Rm 8,23 dnas, dxaca, dnay - gen dnavr0s, demons, tot Le3, 21; 5, 26; FA 4, 31; 25, 24 dnacndCopar. - aor I danonacdyny, a-si lua rimas bun + 4c, aspune la revedere FA 21,6 dnatde - pas. aor 1. imaxiOny, a amigi, a ingela Ef 5, 6; 1 Tim 2, 14; lac 1, 26 amigire, ingelticiune ic 4, 19; 2 Tes 2, 10; dinizmp, opog, 6, ¥ fir tatt Evr 13 draspeopa, «tog, 16 -steilucire Ew 1,3 GneiBov - aor de Ia copia dne(Oeia, ag, ¥ - nesupunere, neascultare Rm 11, 30; Evr 4,6 direiBéo -I. anu crede tn + dei, a nu erede In 3, 36; FA 14, 2; Rm 15, 31; 1 Pt 2, 7; Ia nu se 38 supune, a fi neascultator, a nu da ascultare Rm 2, 8; Evr 3, 18 dex0rig,é¢- neasoultitor, nesupus Le 1, 17; FA 26,19; Rm 1, 30; 2 Tim 3,2; Tit 1, 16 dnewdo - med. aor tinevanodpny; act. si med. a ameninga FA 4, 17; 1 Pt2,23 inet, tig, 4 - ameninjare FA 4,17 $129; 9, 15 Ef6, 9 dew - (de Ia elui = a fi), a fi lips, a nu fi de fat, a fi absent, a fi departe 1 Cor 5, 3; 2 Cor 10, 1; Fil 1, 275 Col 2, Gixeyut - (de Inds = a merge), a se duce, apleca; émtjeoav: pers: Ill ~ a pl. impert. a intra FA 17,10 dasinoy - aon fri prez., 0 se lepaida de, a respinge 2 Cor 4, 2 dixeipaoros, ov ispitit lac 1, 13 Aixerpog, ov - nepriceput, care nu are expericnti de + gen, Evr 5, 13 dnexdézonar - aon nekeBebduiny, (mai ales SE. Ap. Pavel) a astepta cu insufletire (nerabdare) Rim 8, 19; 8, 23 $125; a fi gata si primeascd 1 Pt 3, 20 dnexSvonat - aor J Gnefedvadpny |. a se dezorica de, a se descotorasi de, a scipa de + ac. Col 3, 9, Il. a deabriica pecitieva Col 2, 15 dnéxbvorg, ews, #1 actiunca dea se dezbrica de, dezbricare Col 2H are nu poate fi drekatvo - aor 1. dmijaca, a izgoni, a alunga, a indepirta FA 18,16 dradeyds, 00, 6-pietderea stimei, a consideratiei FA 19, 27 drehevdepos, ov, 6, #- cliberat, liberat, libert 1 Cor 7, 22 "AnéAAns, ov, 6 - Apelles Rm 16,10 dmedniGo - I. sens curent: a dezmadajdui, asi pierde nddejdea IL. sens posibil: a nu nidajdui (astepta) ceva in schimb Le 6, 35 dneveéyet - prep.+ gen, 1. inaintea Mt 21, 2; 27, 24; 27, 61; Rm 3, 18; TI. tmpotriva, contra FA 14,7 dnépavtos, ov - (nepaive - a termina, a implini, a desivargi), nesfigit, far sfargit 1 Tim 1, 4 dxepiondovas- adv. fira piedics, fir nehotirare 1 Cot 7, 35 dixepinuntog, ov -netiiat imprejur, necircumeis FA 7, 51 dnépxouat - viit dredevoopict, aor. 2, darMOov (Sau -Bex, pers. a Ill ~ a pl Bav)yy pert. Gehs{v0a, L.ase duce, apleca, aseindepirta Mt 8, 21; Me 5, 17; Le 1, 38; FA4, 15; Ap 18, 14; 11 a metge spre, a trece pe la, a se duce la Mt 9, 7; Me 1, 35; Le 1, 23; Rm 15, 28; Gal 1, 17 dnéyeo - I. act.a) ta avea,a primi Le 6, 24; Fil 4, 18; b) intr a fi departe Le 7, 6; impers. dnéyer ~este destul, ajunge! Me 14, 41; IL med. a se feri de, a se abine de la FA 15, 29; 1 Tim 4,3; 1 Pt 2 dmoréo - aor. 1. intommoas, Ia fi necredincios, a nu crede Rm 3,3; 2Tim 2,13; Ua fi neinerezittor Me 16, 11; Le 24, 41; FA 28, 24, 1 Pt 2,7 dmoria, ag, 1 - necredinga, neincredere, necredinciosie Rm 3, 3;MU13, 58; Rm 4, 20; 1 Tim 1, 13; Eve 3, 12 dmot0g, ov - I. necredincios, neincrezitor Mt 17,17; Le 12, 46; 1 Cor 6, 6;2 Cord, 4; Ap 21, 8; IL. de necrezut, incredibil FA 26,8 drddmng, nt0s, H - (doar la SE. Ap. Pavel), I. simplitate, candoare, sinceritate, curatie sufleteasc& 2 Cor 1, 12; Col 3, 22; I. generozitate, darnicie 2 Cor 8, 2 drio6s, 4, o6v - simplu, teaftr, sinatos, curat (opus lui novepd¢) Mt 6,22 achig- adv-in chip simplu, direct, din belsug, fri gand ascuns lac 1,5 tind ~ prep. + gen. 1. sens prim pleeand de la; I. sens focal din, de la: punet de plecare, departare de (cu saw fird ideea de miscare, arati separarea fizict), departe de Mt3, 13; 5, 29; 23, 34; IML sens temporal de la Rin 1, 20; IV. sensuri fig. a) separarea, desparjirea Rin 9,3; Col 2,21 39 b) originea Mc 15, 43; c) materia Mt3, 4; d) catza Le 19,3 daxopaives viit.-Broopent, aor: 2. -€Bnv, La cobort (dintr-0 corabie), a debarca Le 5, 2; In 21,9; ML. a contribui la (un rezultat), a ajunge la Le 21, 13; Fil 1,19 dnoBdida - aor. 2.dxéBadoy, a arunea, a lepiida (haina), a scoate (haina) Me 10, 50; Evr 10, 35 dxoBAér@ - a privi spre, a-gi concentra atenfia asupra Evr 1,26 dxdBAntos, ov - de aruneat, de lep&dat 1 Tim 4, 4 énoBods, tig. H arunca, aruncare, inlaturare, picrdere FA 27, 22; Rm 11, 15 Gnoyivopn - aor 2 démeyevsuny, amuni + dat. de relatie| Pt2, 24 dnorpady, wis, ¥ - iasctiere, recesamant Le 2, 2; FA 5, 37, dnoypdga - med, aor, dneypayduny, pas. pert dnoyéypappat, 1. med. ase Inserie Le 2,15 2,3 gi 5; pas, fi inscris Evr 12, 23 dnodeixvour - aor, 1. dxéBeiéc, pert. dnodéberyuat, a.arita, a adeveri, anumi, a proclama | Cor 4,9;2 Tes 2, 4; lnpas.FA 2, 22; U adovedi FA 25,7 dndberkig, cos, ¥ - aratare, manifestare, doyad’ 1-Cor 2, 4 dnoBexartetio - (sau 160) Lia da (a plati) zeciuiala Mt 23,23; Le 11, 42; 18, 12; 1 a tua ze Evr 7,5 dindbextog, ov - care este primit, plicut, primit 1 Tim 2,'33'5,4 dnoSézopar - med. aor 1 dnedcédunv, pas. aor. direbéxOny, (riumai Lc si FA) a primi Le 8, 40; 9, 11; FA 18, 27; Il arecunoaste FA 24, 3 dnodnpéo - aor I. dneBriunoo, a pleca in calitorie, a pleca departe Mt 25, 14; Me 12, 1; Le 20,9 dadSnpiog, ov -plecatin calitorie, {in strBintate Me 13, 34 dnob{Siope ~ 1. a da tnapoi, a ‘napoia, a restitui Mt 5, 26; IL a da (plata), a pati (un salarin) Mt 20, 8 IIL a rasplati, a da in schimb, a da la rindul stu Mt 6,4) Rm 2,6;,Ap 22:1251V. a vinde FA 7, 9; Eve 12,16 dnodiopi¢e ~ a distinge tnir-un rafionament. logic; a face deosebiri subtile luda 1, 19 drodoKipa Gos aor 1. dnsdox(uaca, pas. sor dxedoxiida0ny, & arunca, a respinge, a nu biga in seam’, a niu Tua in seam Mt 21, 42; Eve 12,1751 Pt2,4 si 7 diro80re, Fig. A (de laBéxouen), primire, acceptare, aprobare 1 Tim 1, 155 4,9 dnddeag, eas, # - actiunea de a sctipa'de ceva, de a isa 1 Pt 3,21; 2Pt 1,14 ial eixo8rjen, 1g, - hambar, jth Mt 3, 12 dxoOnouvpiGo - a agonisi pentru sine, a-siadunaaveri 1 Tim 6, 19 ixo02iBoo- a inghesti, ainconjura de aproape Le 8, 45 dno0vijoxa - aor 2. dxéOavov, L. sens propr. a muti a) omul Mt 9,24; Rm 6, 10; Evr 10, 28; Gnép ‘avog - pentri cineva Rm 5,6 $i 8; 1 Cor 15, 3; b) planta.In 12, 24; HL, seus fig. a) opus lui a wai Rm 7, 10; Ap 3, 2; b) a muri impreunai cu Rm 6, 8; c) a muri pentru (=a fimort pentru) + dat. Rm 6, 2; Ill. (doar /a prez.) a se expune unui pericol de moarte 1 Cor.15, 31; Evr 7,8 droxabiorda ~ (sau -tgtcive, fompt), vill. xapaotia@, aor dxekatéarny, pas. aor dxoxorreotdOny; I. a pune la loc, a ageza la loc, a face la loc, a readuce in starea de lainceput Mt 12, 13; FA 1, 6; 11, a da inapoi, a napoia, a restitui Evr 13, 19 dnoxadvxze ~ pas. aor I cinexaAtOny, |. a descoperi, a dezvalui, a dala veal, a vidi Mt 10, 26; In 12, 38; Rm 1, 17; 1a descoperi Ceva cuiva ti ttt Mt 11, 25; 16, 17; Rm 8, 18; 1 Cor 3, 13; ULasedescopert, ase vadi, a se! face ctinoscut “(seis eshatologic) | Cor 3, 13 droxddvyts, 606) '+' descoperire pentru (cineva) + gen. obiectivLe 2, 32; Il. descoperire (de la cineva) 2 Cor 12, 1; Gal 1, 12; 111. evelatie, apocalips& (= parusia) 1 Cor 1, 7; 1 Pt 1,7 dnoxapaboxic, a6, - (Keipa - cap), asteptare plini de neribdare, nddejde pliné de dorinta (exact: Intinzfind capul pentru a pandi) Rm 8, 19; Fil 1,20 droxatakadoow - aor 1 dnoxatyAhaea, pas. aor droxarniAcémny, (doar in Ef si Col) aimpacaEf2, 16; Col 1, 20 fai droxardotacis, 80s, Hf - restaurare, stabilire din nou, apocatastazi FA 3, 21 dixdxeyseet -afi pus deoparte, afi pistrat, a fipregatit pentru I. sens prop Le 19, 20; 1. sens fig. Col 1, 5; 2 Tim 4, 8; Eve 9, 27 droxeparilo - aor dnexepddoa,, a tia capul, a decapita Mt 14, 10; Me 6, 16; Le 9,9 Gmoxhsto - aor 1. dnékhewa, a fncuia, a inchide Le 13, 25 dnoxénta'- aor. 1. dxéxowa., med. viit:dmoxdyouar, 1. a tia Me 9, 43; In 18, 10; FA 27, 325 T-med. a se mutila, a se castra Gal 5,12 dndKpyia, arog, +6 - hotiirice judecitoreasc’, senting’ 2 Cor 1,9 dmoxptvopat - med. aor 1 dnexpivduny, sau (forma pasiva) dxexptOny, I.a rispunde ‘avi sau mpd tive. cuiva Le 4, 4; FA 3, 12; Il. droxpet ou inst sau Adyetv: rispunzind, el zis (ebraismn: Tan 2 wayyian wayyomet, a rispuns / 2 luat cuvantul gi a zis") = a lua cuvintul, a continua si vorbeasci Mt IL, 25; Me 9, 5; In 2, 19 dndxpioig, ews, # - rispuns Le 2,47; In 1, 22 dnoxplnco - aor I. dxéxpoyet, ‘pas. perl dnoxéxpyapat, a ascunde, a ingropa, a acopeti Mt 25, 18; Col 1, 26 dxdxpopos, ov-ascuns Me 4, 22; Col 2,3 dmoxteive - (si -xtévve), vit - Kcovid, aor dnékretva, pas. 207 dixexecivOny, I.aucide, aomort pe cineva tive Mt 16, 21; 22, 6; Me 6, 19; In 5, 18; FA 3, 15; UL sens fig. Ran 7, 1152 Cor3, 6; Ef 2, 16 droxvéa - (sau dxoxve), 207 1. dinstinoa,, a aduce pe lume, a naste lac 1, 15 si 18 dnoxvMo - vill. -KuMow, pas perl. dxoxsxsShopat, a rostogoli (peutiu a deschide) Mt 28, 2 dxohayBdve ~ viit. -Axjyopen, aor. 2. dxéhaBov, I. a primi, a dobandi, a obtine Le 6, 343 23,41; Rm 1,27; Col 3,24; IL ‘med, a lua la 0 parte Me 7, 33 drdAavorg, eos, ¥ - bucuric (material), profit, folos 1 Tim 6, 17; fig. plicere, dulceata, Eve 1, 25 dnokeinw - aor. 2. dnéhnov, | a lisa, a parisi 2 Tim 4, 13 si 20; luda 1, 6; IL a Bisa (pentru mai trziu), a lisa inrezervi Eve4, 9; 10, 26 doheiz@ -alinge Le 16, 21 (var) dndaAvpt - (5 dxoAAvo), viit dnodgow sau daoAG, aor 1 drdAgoa, (si med. cu sens intr, vemai departe), I. seas tr: Ja act (cu exceptia perf), a) a ucide, a pierde, a face si pian Mt 2, 13; Mc 11, 24;Le4, 34: In 10, 10; Rm 14, 15;b) apierde (ceva), aratici (ceva) Mt 10, 42; Lé 15, 8; TL sens intr. la med. dnodbopent, vit: deoAOS pat, aor: 2. ARoGAS PHY si la perf. act. dxdheoha,, a) a pieri Mt 26, 52; Me 4, 38; 1 Cot 10,19; b) seas teologic 4 merge la propria sa pietie (moarte), a pieri In 3, 16; ol nodAvevor - cei care meng la propria lor moarte 1 Cor 1, 18; ©) Vorbind de lncruri: a fi pierdut, strieat, distrus; a disparea Le $,37; 21, 18; Tac 1, 11 ‘AnodAtiov, ovtos 6 Apollyon, rnume propriu, insemnand care face si piari” Ap 9, 11 ‘AnodAovia,, ag, 4 - Apollonia, rag in Macedonia FA 17, 1 "AnoAAaig, 65, 6 - Apollos, ctestin din Alexandria FA 18, 24; 1 Cor 1,12; Tit 3, 13, dmokoygonat - 201. drehommadyny (mai ales: Le gi FA), La se apara, a pleda pentru sine Le 21, 14; FA 19,33; Il, a apira, a pleda pentru cineva Rm 2,15 drohoylat, ag, # - aptirare + dat sau mpdg river FA 25, 17,2. Cor can drokova@ - med. aor 1 dnchovodpny, fa med. a se spill, ase curiji, ase putifica (de ceva+ ac) FA 22, 16; 1 Cor6, 11 dnoixpaorg, 606, 1}-L-cliberare, izbavire Eve 11,35) IL riscumparare Le 21, 28; Rm 3, 24; Ef 1,7 cinodve - 1. a elibera, a dezlega Mt 18,27; Le 23, 16 si 25; In 18, 39; FA 3, 13; Ja pas. a fi dezlegat de, aficliberat de + gen. Le 13, 12; Il. termen juridie: a lisa s8 plece, a-si lisa sofia, a repudia (0 femeie) Mt 1, 19; Me 10,2; HL: a 1asa multimea si plece, a slobozi (0 adunare) Mt 14, 15; FA 19, 41 dnopdcso - med. a scutura (praful) Le 10, 11 dinovéna - a acoria, a face parte (cuiva de ceva), a impart, a face partas, a distribui 1 Pt 3,7 dnovinea - med. aor. 1 dxeviyeduny, med. a spila Mt 27,24 dénoninto - aor. 2. dnéxeoov, a clidea FA 9, 18 dromhavd@ - pas. aor I. dnerdavyOny, 1. a duce la riicire, a amégi Me 13, 22; IL pas, artici, ase indeparta 1 Tim 6,10 drorhéo - aor 1. dnémAsvoo, (doar in FA) a pleca pe mare, @ ridica ancora FA 13,4 dnonAtvo - aor. J. dméndova., 0 spila (mrejele, navodul) Le 5, 2 dxonviye - aor, I.dxémvigee, pas aor. dxexvimy, 1. a indlbusi Mt 13, 7; IL. ase ineca Le 8, droyée - (¥: cuvantul urmitor), impert.yxdpovy, |. afi nesigur, a fi nedumerit, a nu sti ce sé faci Il, med. acelasi sens a fi intt-0 situafie fir iegire, a filipsit2 Cor 4, 8; Gal 4, 20 dnopia, ag, 1 - nedumerire, ‘neurclturd, ingrijorare Le 21, 25 dnoppinte - aor. 1. dxéppwwa, intr. a se arunca FA 27, 43 dropdavita - pas. aor. | dxoppavic@ny, Ja pas. a fi orfan, de unde fi lipsit de (deo + gen) prin despartite 1 Tes2, 17 dnockevdla - med. aor 1 | dmeoxevacdyny, a med. a-si Face bagajele (pentru a ploca) FA 21,15 drockiaspa, arog, 70 - ‘ntunecare (prin cclipsi, termen astronomic), umbri lac 1, 17 | drooxde - sor I. dxéonaca, pas, aor. drceoncio®ny, 1. a rage afari Mt 26, 51, II. a atrage, a 43 uce, atari FA 20, 305 IIL pas. a se departa, a se despirti Le 22,41; FA 21, F dnootacta,, ag, f - actiunea dea se indeparta, lopadare de credinta, apostasie FA 21, 21; 2 Tes 23 dnoatdatoy, ov, 16 - I. divort, desparjire Mt 19, 7; IL carte de desptirire Mt 5, 31 drooteydGa - aor 1. dnearéyaio1, a scoate (a destace) acoperigul, a descoperi Me 2, 4 dnootéAho - viit. -otekG, aor. dnéotetha, perf. dnéotadxe., pas. aor 2. dmeordany, perl: denéovoApant, a ttimite Ia cineva Mt 22, 16; Le 11, 49 (@ig) In 1, 19 (p60); trimitefntr-un loc Mt 10, 16; Me 11, 3; Le 19, 14; atrimite... fv ca sf, pent a.: Me 12, 2; Le-20, 10; a trimite (la propovaduire) Le 9, 2; In 3, 17; a trimite (seoeta) Mc-4, 29 Gaootepées- aor, |.dxeatépnod, ‘pas. pert dasorépnycu, |. lipsi (pe cineva de ceva), a jefui, a aduce pagubi, aingela Mc 10, 19; 1 Cor 6, 8 7, 5; Il. med. a rabda paguba, ingeldciunea, a se lisa ‘ingelat, pradat 1 Cor 6, 7; IIT. pas. ‘part. lipsit de 1 Tim’ 6, § dxoctoAy, Hig, 1 - apostolie, apostolat FA 1, 25; Rin 1, 5 dndotohos, ov, 6.- I trimis, sol In 13, 16; Fil 2, 25; Ap 18, 20; IL apostol: cei doisprezece Mt 10, 2; apostolii FA 5, 29; un aposiol FA 14, 14; Rm 1, 1 dmooroparize-asilisi vorbeasck Le 11, 53 dinoorpéfa- aor. [.dréotpeya, pas. aor. 2. dneotpdipny, 1. ma fntoarce, a indepiita, a rizwiati L023, 14; Rm 1, 26; 2 Tim4, 4; a aduce inapoi, a pune ta loc Mt 26, 52;27, 3:11. intra se intosree FA 3, 26; IIL med. a resping2, a se indepirta de Mt 5, 42; Evr 12, 25, droomyéo-adetesta, aurt,aavea fo aversiune cumplita fafa de (termen poetic) Rm 12, 9 dxoavveeyayos, ov - (doar ls In) alyngat (dat afara) din sinagogi In 9,22 dnotdacopat - aon] dretakduny, med. 1. a-si lua timas bun, a se desparti + dat. Me 6, 46; Le 9,61, FA 18, 18; 2. Cor 2, 13; I, a;renunta la,a se lepida de + dat, Le 14, 33 dnoteAt@ ~ pas. aor part. dnotedsobeis, a duce la capit, a\sivargi Tac 1,15 dnori@nut - med. aor. 2 ‘dneBiuny, a(-si) scoate (haina), a lepida (prop. si tig.) FA 7, 58; Ef 4,25; 1 Pt2,1 dnowvdeon - aor I.dnerivaco, a scutura pentru a face s& cad (cuvint poetic) Le 9, §; FA 28, 5 drotivea - (tia), viit. énoticw, a plati (termen juridic), a despigubi Filim 1, 19 Gixoto¥ca -a indi Rm 10, 20 dxotopia, ag, ¥- asprime, severitate Rm 11, 22 dmotpasg - adv. cu asprime, in chip aspru, cu severitate 2 Cor 13, 105 Tit 1, 13, dxotpénopont - med. a se depirta de, a se feri de 2 Tim 3, 5 dnovota, as, j-absenti ips’ Fil 2,12 dopépa - aor I.dnriveree, inf aor. 2, AREVEYKELV, Pas. 20%. GianvéxOny, a duce, a tari Me 15, 1 Le 16, 22; 1 Cor 16, 3; AP 17,3; 21, 10 drogertyo ~ 201; 2. dxépvyov, a scipa de, a fugi de (+ gem. sau ac.) 2 PL 1, 452, 18 si 20 dnopodyyonat - aon | dnegOnyédqny, (doar ia FA), a vorbi, a grii (sub inspirafia lui Dumnezeu) FA 2, 4 si 145 26, 25 drogoptifopat - a descirca (vorbind deo corabie) FA 21,3 dndypnors, eas, #-inrebuintare, folosire, abuz Col 2, 22 doxopéo - aor. I-dxexaipnon, a se depirta, a se indeparta, a se despiifi Mt 7, 23; FA 13,13 dnozopiCo - pas. zor. | GxexopiaOny, pas.ase despirti, ase retrage, a se da in laturi FA 15,39; Ap 6,14 dxoysyo - amnuri,a-gidasufletul Le 21, 26 *Anniov dépov- Forul lui Appius, loc pe via Appia, FA 28, 15 dxpdortos, ov - (de I eipt) inaccesibil, neapropiat 1 Tim 6,16 dnpdoKonog, ov-I. (act) care nu este o piedie’, unimpediment; ig. care nu scandalizeazd, care nu sminteste 1 Co¥ 10, 325 11. (pas.) cate nu se clinteste, fii potienire, fara czitare Fil 1, 10; neintinat FA 24, 16 dxpocanodyuntas - adv. cu nepartinire, Pra p&rtinive, fara preferingé 1 Pt t, 17 drratatog, ov - care nu poticneste, care merge fri pa sresifi, care nu cade in pacat luda 1,24 inves - aor Hyer, a lega, a prinde, de unde. a aprinde Le 8, 165 11 Ta mied, a atinge twv6s pe cineva sau ceva Mt 8, 3; Me 3, 10; Le 18, 15; In 20, 17 "Anpiar; ag, #h ~ Apfia, sotia lui Filimon (?) Filim 1,2 drodgopar - med. aor /. dnoodpny, a respinge, a fimbranci, a lepida FA’ 7, 27; 77,39; 13, 46; Rm 11, 1-2; 1 Tim 1,19 dineiheuer, ag, #- pierdere, pieire 1. sens activ cheltuials, pagubi, risip’, pierdere Mc 14, 4 Il. sens pasiv picrdero suferitf, pierzare, pieite, moarte FA 8,20; 1 Tim 6,9; 2Pt3, 16; Ap 17, 8 fiul pierzirii In 17, 12; 2 Tes 2, 3 45 pa. deci, astfel, ca urmare, prin urmare Rm 7, 21; I. dar, inst, trebuie si se stie ck Mt 12, 28; UL. combinati cu alte particule: a) ei dpa - daca din intamplare Me 11, 13 (interogatie indirect’) b) dpa ye, dpaye - deci, agadar Mt 7, 20; 17, 26; FA 11, 18; c) dpa ody aga deci, pe scurt Rm 5, 18; 7, 25; 8, 12 ete. dup’ un cuvant Mt 18, 1 sau la inceputul unei fraze Le 11, 48; Rm 10,17; 1 Cor 15, 18 pa - particuld interogativa, oare? FA 8, 30 dpd, &, #- blestem, imprecatie, cari Rm 3, 14 ‘ApaBia, ag. # - Arabia Gal 1, 17; 4,25 ‘Apdip, 6 - Aram Mt 1, 3; Le3, 33 dpagos- v. dppapos “Apay, aBog, 6 - arab FA 2, 11 prio - a zibovi, a fiinactiv, a fi fara rezultat 2 Pt 2,3 cpyds, 1, bv - (de Jad, Bpyov) I. tenes, inactiv 1 Tim 5, 135.1 trindav Tit I, 12; U1, nefolositor, desert, zadarnic, mort Mt 12, 36; Tac 2, 20; 2 Pt 1,8 cipyopéog -o0¢, éa de argint FA. 19, 24 dpySptov, ov, 16 I argint (metal) 1 Cor 3, 12; Il. atgint (piesi, moneda) Mt 25, 18; Le 9, 3; FA 8, 20; in particular, siclu de argint Mt 26, 15 , Bov -oBv - 46 dpyepodnog, ov, 6 -argintar FA 19,24 dpyepos, ov, 6 -argint 1. moneda Mt 10, 9; Il materie 1 Cor 3, 12 (vary; FA 17, 29; Ap 18, 12 "Apsios, ov, nyos, ov, 6 - Areopagul FA 17, 19 $122 (doua posibilitayi de araplasare ca sediu al tribunalului: sau colina cu acelagi nume, sau porticul [ui Atallos) “Apeonayizns, 0», 6 - Arcopagit, membru al Arcopagului FA 17,34 dpsoxeta, ag, ¥ - dorinta de a placea, de a multumi Col 1, 10 dpéoxe - vilt. dpéoo, aor. I. Hipeca, a plicea Mt 14, 6; Rm 8, 8 Gal 1, 10; 1 Tes 2,4 psatds, 1, 6¥-care place, plicut FA 6, 2 (mpers. + inf) In 8, 29; 1 In 3,22 "Apéras, a, 6 - Aretas IV, regele nabatheenilor (9 i.d,H. - 40 d.H.2), 2 Cor 11, 32 peri, vic. 4 - L virtute, calitate, fapti excelent, Fil 4, 8; 2 Pt 1, 5; IL intrebuintare influentata de V.T.: virtutile ‘ui Dumnezeu, Putere minunaté, minuni 1 PL2, 9 dprty, dpvdc, 6 -miel Le 10,3 dpiOuée - aor. 1. ipiOunoa, a numira, a socoti Mt 10, 30; Ap 19 dpwOuds, 06, 6 - numir Le 22, 3; FA 6, 7; In 6, 10 (ac. de relatie) “Apmiadaia, ag, 1} - Arimatheia, oras in Iudeea Mt 27, 57; Me 15, 43; Le 23, 51; In 19, 38 “Apiotapyos, ov, 6 - Aristarh din Tesalonic, tovaris al lui Pavel FA 19, 29; 20, 4; 27,2; Col 4, 10; Filim 1, 24 dpiotda - aor. 1. Aptormea, a pranzi, a lua masa (de prinz) Le 11, 37; In 21, 12 gi 15 dprowepdc d, Sv- sting (care este la stinga) Mt 6, 3; 2 Cor 6,7 ‘AptotéBovhos, ov, 6 - Aristobul Rm 16, 10 proroy, ov, +6 - (masi de) pring, ospaj Mt 22, 4; Le 11, 38; 14, 12 dpxerdg, 4, dv -destul, suficient, indestulator Mt 6, 34; 1 Pt 4,3 (subst. n.), Mt 10, 25 impers. + va dpxéo - aor 1.Hipxnoa. pas. vit dpxeoOrjcopan, I. act.aajunge, a fi suficient, a fi de ajuns Mt 25,9; In 6, 7; 2 Cor 12,9; In 18, 4 (impers.) IL. pas. a se multumi, a fi muljamit (satisficut), a se indestula + dar. sau émi + dat. Le 3, 14; Eve 13, 5; 1 Tim 6, 8 Apxos sau dpxtos, ov, , -urs, ursoaicii Ap 13,2 Gppa,, aos, 16 - cat FA 8, 28; Ap 9,9 ‘Apnayed(8)@'v - (indecl) Harmaghedon Ap 16, 16, de /a Har - magedon = muntele | | batililor, ef ebr Megiddo 4 Rg. 23,29 dppoCopat - med. aor tippoodpny, a uni, a logodi (0 femeie cu un barbat) 2 Cor 11, 2 dpuds, o8, 6 - incheietura, articulatie Evr 4, 12 dpvag- ac. ph de ladpyy dpvéopat - viit. dpvrjcoua, aor 1. ipynoduny, pert. fipynuan, 1 a refiuza, a nu viea Evr 11,24; I, a tagidui (pe cineva sau ceva), a nega, a se lepida de Mt 10, 33; Le 8, 45; In 1,20; FA 7, 35; 1 In 2,22; Ap 2, 13; IT. a se lepida de sine, a se tigldui pe sine Le 9, 23;2 Tim 213 “Apvi, 6- Atni, strinos al lui lisus Le 3,33 Gpviov, ov, 15- (Ap) miel, mielugel (Feferitor la Hristos) Ap 5, 6 $18; 12, 115 13, 8 (in Biserica) In 21,15 dpospicda - a ara Le 17, 7; 1 Cor 9,10 dporpov, ov, 26 - plug Le 9, 62 aipaayt, fic, - ripire, fart, jaf, pridiciune Mt23, 25; Evr 10, 34 dpraynss, 00, 6-obiect de ripit, prada de luat Fil 2, 6 dpndte - aor. 1. praca, pas. aor. 1. pad oOnv, aor. 2. ‘ipadmy, 1a lua cu forta, ajefui, a rapi, a fara (ceva) Mt 12, 29; Il. a lua cu sila, a a in graba, a smulge In 6, 15; 10, 28; FA a7 23, 10; luda’ 1, 235 1M atuay a pi (actiune a Duhului) FA.8, 39; 2 Cor 12, 2 (la cer) Gprak, ayog - I. adjripitor, hraparet Mt 7, 15; subst. hot, pitor, talhar 1,Cor 5, 10; 6, 10 dppaPdv, Gvog, 6 -arvuns, z’log 2Cor 1, 225 5, 5; BE 1,14 appatos, ov- (pointo - a.coase), 514 cusaiturd In. 19, 23, aippny = dponv adppntos, ov - (cf prpa), de hnespus, care nu poate fi spus 2Cor 12,4 Asfectos, ov - (cf pv), bolnav, neputincios, slab Mt 14, 14; Me 6, 5 dpoevoxoime, 06, 5 - pederast, homosexual, sodomit 1 Cor 6, 9; 1 Tim 1, 10 pony, syos, 6 sau dposy, evos, 16 - parte barhdteascd, mascul, barbat Mt 19, 4; Rm 1,27; Ap 12,5 "Aprende, &, 6 - Artemas, pricten al lui Pavel Tit3, 12 “Aptouts, og sitog, H- Artemis, Diana, zeith al cdrei templu din Efes era una dintre cele sapte minuni ale lumii FA 19, 24 dpténey, ovos, 6 - panzi la artimon, vantrele FA 27, 40 pn adv: do timp |. acum, de curdnd; numaidecat, intr-o clips in trecut), tocmai Mt 9, 18) Ap 12, 105 TL imediat, intr-o elipa in 48 viitor) Mt 3, 15; 26,535 U1. acum, in acest ceas, in.acest moment, astazi Mt 11,12; In 2, 10; 9,19; 1 Cor 13, 12; Gal 1,9; 1Pt 1,6; dx’ dpe - fncepind de acum In 13, 19; IV. (adj) 1 Cor 4,11 dptiyéwntog, ov -nou-niscut | Pt a dipniog, ia, ov- (cL dpitos) bine pregitit, bine sivargit2 Tim 3, 17 dptog, ov, 6 - I. paine Mt 12, 4; Mc 2, 26; In 6, 35; II. fran’, miancare Mc 3, 20; Le 15, 17; 2-Tes3, 8; expresie metaforied In 13, 18 dpe - pas. perf Hprwpen, a condimenta, a drege cu sere Mc 9, 50; Col 4,6 “ApbaEds, 6 - Arfaxad Le3, 36 dpydyyedos, ov, 6 - arhanghel 1 Tes 4, 16; fuda 1, 9 dpyaiiog, a, ov -vechi, antic, de demult Le 9, 8; FA 15, 7; 2 Cor 5,17; Ap 12,9 *Apyéaaos, ov, 6 - Arhelzu, fiul lui Irod el Mare, etnarh al fudeii, Idumeii si Samariei (4 1d H, - 6 LHL) dupa moartea tattilui siu Mt 2,22 py, fg, 1. inceput M119, 4; 24,21; Me 1, 1; fal, 1; Fil4, 15; 2 Tes 2, 13: IL. cauz’, principin Ap3, 14;Ill. dregitor, stipinire, clpetenie, functie publiéa, demnitate Le 12, 11; 20, 20; Col 1, 16; Tit 3, 1; fudal, 6 dpxnyss, 08, 6 - stipanitor, conducitor, incepitor FA. 5, 31; Eyr 12,2 dpyispamds, 1, dv - athierese FA 4,6 dpxepetis, 6s, 6 - I. mare preot evreu, athiereu In 18, 13; FA 22, 5; la pl. Mt 2, 4; 26,3; Le 19, 47; 11, demnitate histologic’: Hristos ca Mare Preot Evr 2, 17; 3,15 4, 14; 5, 10 dpytnoiuny, evos, 6 -mai-marele pistorilor 1 Pt 5,4 *Apyinnos, ov, 6 - Aship, crestin din Colose Col 4, 17; Filim 1, 2 dpxtovvd yoyog, ov, b - ‘mai-marele sinagogii Mt 5, 22; FA 13,15 dpyitéxrav, ovos, 1 Cor 3, 10 dpytedaivng, ov, 5 - mai-marele vamesilor Le 19, 2 dpyurpixdwvos ov, 6 - organizator al unei mese, al unui spi, nun In2, 8 sg. épyo - |. act, a carmui, a domni, a stipani (rar) Mc 10, 42; Rm 15, 12; I. med, viit. dpEojant, aor. pEduny, a incepe (ut sau intr) a) abs. Lc 3, 23; 24, 27; FA 8,35; 1 Pt 4, 17; b) cu inf: a incepe si Mt 1, 7; 24, 49 apzov, ovtos, 6 - I. carmuitor, conducator, fruntas, domn Mt 20, 25; FA 4, 26; Ap 1, 5; IL mai-marele sinagogii Le 8, 41; fruntas, conducator al iudeilor In athitect 3, 1; preofii FA 4, 5; dregatori, autorititile publice FA 16, 19; IIL paterea (puterile), duhrile (rele?) care actioneaza peste autoritifile omenesti Mt 9, 34; In 12, 31; 1.Cor 2, 6-8; Ef 2,2 pape, arog, 15 - mireasm’, mirodenie Me 16, 1 ‘Aad, 6 - Asa sau Asaf Mt 1, 7 doddevtos, ov - I. nemigcat, neclintt, imobil FA 27, 41; 11. de neclintit, statornic, ferm Evr 12,28 "Aad - Asaf sau Asa Mt 1,7 doPeotos, ov - cate nit se stinge, denestins Mt3, 12 doéBera, a, Hf - firddelege, nereligiozitate, lips de pietate, Rm 1, 18;2 Tim 2, 16; Tit2, 12; Tuda 1, 15 doeBéo - aor I. HoéByow, a fi nelegiuit, a sivargi o impietate 2 Pt 2, 6; luda 1, 15 aioeBifg dg neevlavios, nerdtigios, nelegiuit, neeredincios Rm 4, 5; 1 Tim 1, 952 Pt2,5 doéayeta, ag, af - dezmat, nerusinare, desfidu, Mc 7, 22; 2.Cor 12,21; 1Pt4s3 donpog, ov - neinsemnat, frit faimf, ford renumie FA 21, 39 "Aorfp, 6 - Ager, al optulea fiu al loi Tacob; numele unni trib Le 2, 36; Ap 7,6 | doévera, a, 1 - 1. neputints, slibiciune, boal& Mt 8, 17; In 49 5,5; | Cor 15, 43; Gal 4, 13; Evr 11, 34; IL. slabiciunea firii comenesti 2 Cor 13, 4; Eve 5, 2; HI, fig. slabiciune | Cor 2, 3; (a trupului) Rm 6, 19; Eve 4, 15 do®evéo - aor J. HoBévqoa, | a fi bolnay, a fi neputincios Le 4,40; In 11, 1; 2 Tim 4, 20; fac 5, 14; IL. in sens reologie pentru a vorbi de slabiciunea credintei Rm 14,2; 1.Cor 8, 11; 2 Cor 11, 29; IIL. pentru a vorbi de neputingd, de slibiciune fn general 2Cor 12,10 dodévnna, arog, 26 - slibiciune Rm 15,1 dadevti, é - I. slab, boinay Mt 25, 43;6do8evrig - bolnavul FA 5,15; 1 Cor 11,30; 1h. neputincios, slab Mt 26, 41; 1 Pt 3,75 IIL, fig. 1 Cor 4, 10; Eve 7, 18; IV. sens teologic Rm 5, 6; 1 Cor 8,7 "Agta, as, Hi - Asia, provincie romana, proconsulara, care avea capitala la Efes FA 2,9 etc. "Actavds, 00, 6 - originar din provincia Asia FA 20, 4 "Agidpxns, ov, 6 - dregator (cpetenie) al Asiei FA 19, 31 doutia, ag, 1.- faptul de a nu minca, foamete FA 27, 21 dovtog, ov - adj.cu stomacal gol, neméncat FA 27, 33 doxéo - a se strddui 8, a-si da osteneala si + inf FA 24, 16 50 doxds, 06, 6 - birduf Mt 9,17; Me 2, 22 Gouévac - adv; cu bucurie, de buintivoie FA 2,41 (var); 21, 17 daogog, ov - neixjelept, nesibuit £5,15 dondfopat- aor I jonacduny, La saluta, a imbrajiga Mt 10, 12; Me 9, 15; FA 21, 19; Rm 16, 16; I. a adresa un salut oficial FA 25, 13; IL. ig. Eve 11, 13 donacpés, 08, 6 - sal verbal Mt23, 7:IL. scrisi 1 Cor 16,21 domdog, ov-neprihanit, fra pata TPL I, 19; fig. 1 Tim 6, 14; lac 127 doris, (606, ¥ - viper’, aspidi (sarpe a clirui mugcaturd este mortal) Rm 3, 13, doxovbos, ov - fark libatic; neindurator, de neinduplecat 2Tim 3,3 doadpioy, ov, 1 - as (moneda valordnd a patra parte dintr-o raha) Mt 10, 29; Le 12, 6 dgoov - adv. (comp. de la xs), mai aproape FA 27, 13, "Aooog, ov, # - Assos, oras pe coasta Mysiei FA 20, 13 dotatéo a firiticitor, amu avea loc de sedere stabil, a fi pribeag 1Cor 4,11 dorsiog, ov - de (la) oras, plécut, ddrigut, frumos Ewr 11, 23; plicut cuiva + das. FA 7, 20 doniip, davépos, 6-1 stea, astra Mt2, 7; 24, 29; Mc 13, 25; 1 Cor 15,41; cele 7 stele Ap 1, 16; 1. fig, ada 1, 13 dort{ptxtos. ov - neconsolidat, nefntirit (pe pamnt), nestatornic (Gig) 2 Pt 2, 14; 3, 16 otopyos, ov- firi afectiune, fra dragoste natural’, firk tandrete (gingasic, duiosic) Rm 1, 31 2Tim 3,3 dorozée - aor Hordznoa, a ritici de Ta, a se indepirta de + gen. 1 Tim 1, 6 doxpamt, fig, fulger Le 10, 18; Ap 4,5 dotpdnce - a fulgera, a straluci (vorbind de fulger), a scanteia Lo 17,24; 24, 4 dotpov, ov, 76 - asttu, stea Le 21, 25; FA 27, 20 "Aowyxpitos, ov, 6 - (= care nu se poate compara, incorhpatabil), x. prop. Asincrit Rm 16, 14 dovpdovos, ov - discordant, neunit, dézbinat FA 28, 25 dovverog, ov - firi minte, neinfelept Mt 15, 16; Rm 1, 21 dovvOeto¢, ov -nesincer, neloial, care isi calci cuvantul, nestatornic Rin 1, 31 dodgers, ag, # - I. siguranta, Tiniste,tihna, fermitate FA 5, 23; 1 Tes 5,3; I. temeinicie, certitudine, valoare Le 1, 4 dogodis:é¢- sigur, cert, neclintit FA 25, 26; Evt 6,19; subst. 16 dodahég - motiv exact, cauzi sigur’, adevarul FA 21, 34 dogadiCo - pas. aor. | Wogadicdny, a pizi, a suprveghea foarte bine, a fine sub pazii sigur Mt 27, 64 - 66 dopaddig - adv. in chip sigur, cu pazi, cu certitudine Me 14, 44 oxmpovée -a fi pujin convenabil, a fi lipsit de cuviinga, a se purta cu necuviinga 1 Cor 7, 36; 13, 5 doxmuoowivn, ng, -necuviing’, rusine Rm 1, 27; Ap 16, 15, doxr{nay, ovog - necuviincios, rusinos, blamabil 1 Cor 12, 23 dootta, ag, 1 - prapad, destrablare, de unde desfréu Ef 5,18; 1 Pt4,4 doses - adv. in destribilare Le 15,13. érorctbo - aor: 1 fpdxenoe, a tei {in dezordine, a fin neoréinduials 2 Tes 3,7 draxtos, ov - care traieste tn dezordine, care este fara rinduiald, nedisciplinat 1 Tes 5,14 dirdixetong- adv, fir randuiala, tn dezordine 2 Tes 3, 6 si 11 dérexvoc, ov - far’ copii Le 20, 28 -30 devia - aor 1. révioa, a fixa privirea asupra cuiva, a privi eu tent, a-siafinti privirea asupra 51 cuiva+ dat. sausigniver Le 4, 20; FA 1,20; 2 Cor 3,7 aizep - prep. + gon, fir Le 22, 6; 22, 35 deweiloo - aor 1. Hripnoa, pas. aor tripeoOny, a necinsti, a dezonora, a pangiri, a batjocori, aacoperi de ocara Le 20, 11; Rm 1,24 dpc = drypcito Me 12, 4 dripic, ag, 1 - (doar la Pavel) ocari, dezonoare, infamie, necinste, dispret Rm 1, 26 Siros, ov- disprefuit, fr8 cinste, de necinste Mt 13, 57; Mc 6, 4; 1 Cor 4, 10; 12, 23 ride - a necinsti, a acoperi eu ocarii, a izgoni cu ocarii Mc 12, 4 (var) dug, Bog, ¥ - abur lac 4, 14 Gropos, ov - indivizibil, de nedespiit; €v dedp@ 1 Cor 15, 52. intr-o clipa, deodata dtonog, ov - care nu este la locul su, suparator, neplicut, abstird FA 28, 6; 2 Tes 3,2 ‘Arrieta, a, - Atalia, port al Pamfiliei FA'14, 25 abyi$e - aor. J. inf a8ydoat, | astraluci, alumina Ila fixa ochii pe, a intelege 2 Cor 44 ais, fg, Hi ~lumina zilei,zori FA 20, 11 AByovgs0s, ov, 6 - Augustus, primal imparat roman Le 2, 1 52 adeding, eg - ingamfat, trufas, arogant, plin de sine Tit 1,7;2 Pt 2,10 ad0aiperog, ov - care actioneazi de bun’ voie, voluntar, dela sine 2Cor 8,3 asGevede - a stipfni peste, a domni peste 1 Tim 2, 12 aside - sor J. Winoa, (¥. aid), a cdnta din flaut Mt 11,17 1 Cor 14,7 war}, sig, 1-1. staul, stan, fare, tarli In 10, 1; 10, 16; IT. curtea interior a unei case Mt 26, 58; Le 22, $5; In 18, 15; TI. curtea dint afara (piata) templului Ap 11, 2; TV, casi, palat Mt 26, 3; Me 15, 16; Le 11, 21 abiinmis, 08, 6- (ox8ém), cintire din flaut Mt 9, 23; Ap 18,22 a8AiCopan - aor J. UAV, (aide), a ime fn staul(tel8) ‘in timpul noptii, de undea petrece noaptea Mt 21, 17; Le 21, 37 adds, 00, 6 - flant 1 Cor 14,7 avédve - sau adEo, imperl ni€avoy, viit. adfroe, aor 1. ance, pas. aor nBEfeny, 1 1 act a face $8 creased, a mari 1 Cor 3, 6; 2 Cor 9, 10; IL pas. a reste, a spori Me 4, 8; Col 1, 6; 1 PL2, 2; I intr acta) acreste, a spori Mt 6, 28; fig. Ef2, 21; 4, 15; b) a se inmulti, a se raspandi FA 7, 17; 12, 24 ainorg, emg, H-crestere BP4, 16; Col 2, 19 apioy - adv. maine Mt 6, 305 Le 12, 285 13, 32; lac 4, 13 - 14 awornpés, é, dv - (aba - a arde, ‘a.usca, a seca), dur, sever, aspra Le 19, 21 ardpxetat, ag, 1-1 indestulare, suficienta 2 Cor9, 8 (ceeace este de ajuns); II. actiunea de a fi rulfumit cu ceea ce ai, cumpitare a doringelor | Tim 6, 6 adedpxng, eg - care este muljumit (ndestulat,satisficut) cu ceea ce are Fil 4, 11 avroKardKpitos, ov - care se osindeste singur Tit 3, 11 cxbedportog 7, ov- care actioneaz de la sine, singur Mc 4, 28; FA 12, 10 adrénmes, ov, 6 - (of Syouat, de Ia 6p), martor ocular Le ez aabrds, 1, 6 - pron. 1. pron. pers. de pers. a III -&,e, ea (folosit la toate cazurile, . inclusiy. nominativul, contrar regulilor limbii clasice) Mt 7, 9; Mc 14, 15; Le 2, 50; Rm 1,205 1 pron. de intirire (neprecedat de atticol) In 3, 28; Toots abrdg - lisus InsugiIn 4, 2;2 Cor 11, 145 Evr 9, 23; Ap 21, 3; IL pron. - adj, dem. (precedat de artical) 6 axbrd- acelasi (eu crazi: aad ~b aided; cbr} - Hh axbrt; toabed = 16 aed) Mt 5, 46; Le 6, 33; FA 15,27; 1 Cor 12,4 attot - adv. de loc aici, acolo Mt 26, 363 FA 15, 34 25108, 16, 08 - pron. refl. = favr06 aidzdbapog, ov -prins fn flagrant delict, prins asupra faptului In 84 adrdxerp, -zewpog - care face cu ména sa, cu ména proprie FA 27,19 audygo ~ a se Yiuda, a se Mili, a se méndri lac 3, 5 aidyunpds, d, dy - uscat, seo, de undetntunecos 2 Pt 1, 19. doatpé@ - viit. -{oa, viit. 2 GibeAd, aor 2. dgetaov, med. aor. 2. dgevdduny, pas. viit GhoupeOrjoopat, a lua, a ridica Le 1,25; Rm 11, 27 dbervnfe, 6g nevlaut, ascuns Eve 4,13 agayite ~ pas. aor. iaviodny, ‘a nimici, a distruge, a strica Mt 6, 19; Ja med.-pas. a disparea, a pieri FA 13, 41; Tac 4, 14 dgavionds, 08, 6 - picire, disparijie Evr 8, 13, Gibaytog, ov- nevazut, care dispare Le 24, 31 ddedpdy, Gvog, 6 closet, latrind ‘Mt 15, 17; Me 7, 19 GiferSiay, 0g, #-necrutare, actiunea dea trata cu asprime Col 2, 23 doeddens, ntog, Hf - curitic, simplitate FA 2, 46 diheors, cag, f-cliberare, dezrobite, iertare Mt 26, 28; dears tv duaptidy - iertarea picatelor Le 4, 18; FA 2, 38; Ef 1, 7; Col 1, 14 Gx, fig, 1 - (Ent) incheietur’ Et 4,16; Col 2, 19 dgOapaia, as, % - nestricticiune, integritate moral’, incoruptibilitate 1 Cor 15, 42; EE6, 24, intr-un chip definitiv a pOaptog, ov - nestricacios, incoruptibil, _indestructibil, nepicrtor, netrecttor, integra 1 Cor 9, 25; 15,22; 1Pt1,4 dpBopia, ag, # - nestriciciune, puritate, ” incoruptibilitate, integritate Tit 2, 7 ping sau dpla ~ imperl Hipev Me 1, 34, viit. dijo, aor défi (pers. a IT - a. dgytKes Ap 2, 4, imper. se. des, dere; con. $e, tok ddeivan; part. adeis, gyros), pas. diepan, viit dheGroopat, aor égEOnV; per! pers. 4 IIT =a pl ddeeovecnt, 1. a ‘rimite,a da drumul,a lsat plece (multimea) Mt 13, 36; 18, 27; a-g1 da duhul, a-si da sufletul, a muri Mt 27, 50; I. a lisa deoparte, a trece cu vederea, a neglija Mt | 15, 14; 23, 23; TIL aiita: 0 datorie | Mt 16, 12; 18, 32; greselile Me 11, 25; plicatele Le 5, 20; [ae 15; aierta cuiva Mt 12, 32; 1. a lisa, a parisi a) pe cineya sau ceva Mt 5,24; Me 1, 20; In 8, 29; b) fig. Rm 1, 27; Evr 6, 1; Ap 2, 4; V.a| isa (in toate sensurile): aciija Me 11, 6; Le 13, 8; FA 5, 38; a nu} 54 impiedica, expresie: éigeg + con wlasi” Le 6, 42 adixvéouon - aor 2. dguxdumy, a veni, asosi pani la,a.ajunge la Rm 16, 19 dibiickyo.80¢, ov - (doar inN.T) care nuiubeste binele, neiubitor de bine 2Tim 3, 3 dipideipyupog, ov - care nu iubeste banii, neiubitor de argint 1 Tim 3,3; Evr 13,5 Agiéig. eae, i - (de ladguxvéopca), ‘in limba clasica: sosire; plecare FA 20, 29 dgiotnt - sor 1. dxéotnoa, aor. 2.dxéomny, med. dpiotesctt, vit. dnootyjcopan, I. tr Ja prez., viit. si aor. J, a indeparta, a imprastia FA 5,27; IL. iatr. la aor. 2. si med. a se depirta, a se jndeparta, a se lepada Le 8, 13; 13,27; FA 12, I Cor 12,8 dive - adv, (doar in FA), fied de ‘este, pe nieasteptate, deodati, subit FA 2,2 boBoog - adv, fr’ team Fil 1, 14 dopoide - pas. a fl aséim’inat cu, afi comparabil cu Evr 7,3 dbopda - aor. 2. dnetBov, a intoitce privirea spre, aafinti ochit supra cuiva Evr 12, 2; a vedea Sesluit, clar Fil 2,23 dgopiga - viit. ddopio (sau - oplow), aor ddapioa., pas. aor dapioOny, perf ddespiopan, | a despaiti de, a separa Mt 25, 32; IL aalege, a harazi, a pume separat Gal 1,15 dipop tig, - ocazie, prilej 2 Cor M12 digpia - a face spume (la gue), a spumega Mc 9, 18 si 20 dpdc, 06, 6 - spuma Le 9, 39 dépoovvn, ns. 1 - lipsi de injelepeiune, —‘nesabuinia, nesocotinig 2 Cor 11, 1; 2 Cor 11, 17 §i21 apov, ov- zen. dippovos, nebun, far minte, prost Le 11, 40; Rm 2,20; 1 Cor 15, 3652 Cor 11, 16 dgvavdo - aor. dpnvect, a adormi Le 8, 23 dgvorepéa - a reine, a opri, a pastra pentru sine Tac 5, 4 dbovos, ov - |. fark glas, mat {Cor 12,2; Th, Sirk grai, Fira vvorbire, fri limba 1 Cor 14, 10 “Axe, 6- Ahaz, rege evreu Mt1, 9 “Ayattar, ag, #- Ahaia, provincie romani dupi 146 i.d.H; cuprindea “Attica, Beotia si Peloponezul; FA 18,2 si 125 2.Cor 1,1 "Ayaiteds, 08, 6 - Ahaic, o din Corint 1 Cor 16, 17 dydprotos, ov - nerecunoscitor, ingrat, nemultumitor Le 6, 35; 2Tim 3,2 "Aggin, 6 - Achim Mt 1, 14 dzsiponointos, ov - nefaicut de mani omeneascl 2 Cor 5, 1 dapids, bos, f- cent, paclé, negurs FA 13,11 dxpeiog, ov - nefolositor, ingrat, netrebnic Mt 25, 30 dyperse - pas. aor ixpesOny, 1 face nefolositor, de unde la pas. anu fi bun de nimic Rm 3, 12 dypnotos, ov - fari valoare, nefolositor, care nu este bun la nimic (joc de cuvinte cu ebypnotos) Filim 1, 11 dxpr sau dxpig - I. prep. + gen. pind la a) de fimp Mt 24, 38; Le 4,13; FA 20, 11; 22, 4; Rm 1, 13; Evr 6, 11; Ap 2, 10 b) de Joc FA 11, 5; 2 Cor 10, 13; ll. ef a) cu un relativ dgpt of - pani cand, pani si, pind ce FA 7, 18; 27, 33; Rm 11, 25; b) fair relaiv panace, pin’ cind Ap 7, 3; 15, 8; 17,17 axxvpov, ov, 16 - pai (de cereale) Mt3, 12 dyevdie, é¢ - care nu minte, veridic Tit 1, 2 dyrvog, ov, #1 pelin Ap 8, 11 dyvxoc, ov - neinsutletit, far’ suflet "1 Cor 14,7. 55 Bad, 6 - Baal, divinitate semitica Rm 11,4 3aBvdsty, dvos, #f - Babilon poarta lui Dumnezeu) 1 PES, 13; Ap 14, 8: in chip alegoric, Roma 3abéog - gen. de la Badic Babpds, 06, 5 ~ teapti, rang, pozitie | Tim 3, 13 dios, ovg, x6 - adincime, adane Rm 8, 39 Ba8ven - a adinci Le 6, 48 PoOvg, sta, ST. adine In 4, 11; Il. fig. Le 24, 1; FA'20, 9 Batve - viit. Brfoopat, aor. 2. Pry, part. és, Bekveos, imper. BAO. Be. pert BéBrKa, aimerge, ase duce, a umbla; in N.T. este folosit doar in compusi,v. dvar-, ave, dieo-, éy-, Em, Karta, sta, nspt-, mpo-, oop, Onep- Sno- Baioy, ov, 16 -ramura de finic’ In 12,13 Badadp, 6 - Balaam, vrajitor Ap 2,14 Badd, 6 - Balac, regeal Moabulut ‘Ap2, 14 Baddvrtoy, ov, 16 - (si Bada-), pungii (doar la Le) Le 10, 4 PiddQan- vit BoAG, or. 2.{Bardov (pers. a fl] -a pl.-Aov sau-Aa), perf. BéPAnka, pas. viit 56 BAnOr{aopar, aor. sBAxfOnv, perf, BéBAnnat, m.m.c. perf. éBeBAguny, I. a arunca (simanta) Le 13, 19; (sortii) Mt 27, 35; ceva cuiva xf wi Mt 15, 26; Ila pune, a depozita Mt 9,17; Me 12, 41; In 18, 11; Tac 3,35 IIL intr, a se dezlintui, ase pom (vantul) FA 27, 14 BaxtiCa - vit. rica, aor. éBdacica, pas. vit. BarticOconat, — dor SBarttoOny, pert. BeBdenoyat, I. a'se spila, a face ablufiuni pentru purificare Le 11, 38; Ila boteza Me 1, 4; 10, 38; Le 7, 29 (obiect intern), In 1, 25 si.28; FA 19,3; Rm 6, 3; 1.Cor 10,2; Gal 3,27 Pdntiapa, arog, 76 - botez I. al ui loan Botezatorul Mt3, 7; Mc 11, 30; I. crestin Rm 6, 4; Ef 4,5; TIL. sens fig. (= martiriu, botezul muceniciei) Me 10, 38; Le 12,50 Barttopds, 06, 6 - I. spilare, ccurafire cu ap Mc 7, 4; Il borez Evr 6,2 Bannaryig, of, 6 - botezitor, Botezi-torul, nume dat lui foan Mt 3,15 11, 11; Me 8, 28; Le 7,20 Poimt@= aor. 1. Bayar, pas. perf. part, BeBappévos, a uda, a ‘nmuia, a intinge, a cufunda in api In 13, 26; + gen. in Le 16, 24 Bop - aram.73 bar=fiuMt16,17 BopaBBas, &, 6 -aram. x38 “2 Baaba (,feciorul atei”), numele su complet era lisus Bat-Aba Mt 27,16 Bapde, 6 -Barac, judecttor israelit Eve 11, 32 Bapazias, ov, 6 - Barachia (Varahia) Mt 23, 35 BepBapos, ov - barbar, care nu este groc | Cor 14, 11; Col 3, 11 Bapéo - pas. aor. sBapriny, pert. BeBdpnyat, a incirca cu o ovata; in NT. numai la pas.: a purta 0 greutate, de unde a fi ingreviat, a fi impovarat, a fi coplesit 2 Cor 1, 8; 1 Tim 5, 16 Bapéag - adv. greu, cu grou Mt 13, 15; FA 28, 27 Bapboroudiiog ov, 6 - aram. spina Bar-Tolmay (Natanael) Bartolomeu, dintre cei 12 ‘Apostoli Mt 10, 3; Le 6, 14 Bapinoots, 6-‘aram: yma Bar- Tesua(Bar-lisus), profet mincinos FA 13,6 Bopiovas, & 6 -aram. yy72 Bar-lohanan ~ (Bar-lona), cognomenul lui Petru Mt 16, 17 BapveiBas, ot, 6 - ara. 83172 (losif) Barnaba, levitoriginar din Cipru, tovarag al lui Pavel FA 4, 36 Bdipos, ovs, 76 - greutate, povard Mt 20, 12; 2 Cor 4, 17 Bapoafés, &, 6 - aram, x37 L(losif) Barsaba FA 1, 23; I. Iuda B. FA 15,22, Bapripaiog, ov, 6 - ara. %73 Bartimeu Mc 10, 46 Baptvo - aor. 1. éBdpova, @ ‘mpovara, a ingreuia, a apaisa FA 14,1 (var) Bapts, sia, 5 - greu (prop. si fig) Mt 23, 4; 23, 23 Paprsmiog, ov - de mare pret, de ‘mare valoare, foarte scump Mt 26,7 Bacavice - aor. Baodvicd, pes viit. BacavicO1 copa, aor. éBacaviceny, a chinui, a tortura, a arunca de colo colo (0 corabie) Mt 8, 29; 14, 24; Le 8, 28; Ap 11, 10; (chin moral, sufletesc) 2 Pt2, 8 Bacoviopds, 06, 6 - (doar in Ap) chin, cazna, tortura Ap 9, 5; 14, 11; 18, 7 si 10 Pacaviorys, 08, 6 - cilau, chinuitor Mt 18, 34 Aeioaevos, ob,#}- (la origine: piatrs de incercare), de unde chin, incer- care Mt 4, 24 BactAeia, ac, # - I. domnie, regalitate, demnitate regal Le 19, 12; 1 Cor 15, 24; Ap 17, 12; 1. regat, impéirdifie Mt 12, 25; Me ST 3, 24; 13, 8;Le 11, 7;21, 10; Bvr 11,33; IM. imparagia tui Dumnezeu Mt 6, 33; Me 1, 15; FA 8, 12; imparatia cerurilor (doar la Mt) Mt 3, 2; a Tatatui Mt 13, 43; aDommutui 2 Pt, 11; expresii diferite, de ex: a intra in ‘impirdtie Mt5, 20; fii imparagiet Mt 8, 12 BaotAetog, a, ov - 1. adj impiratesc, regal 1 Pt 2, 9; I subst. n.lapl, palatregal Le 7, 25 Bacwdevs, gag, 6 - 1. rege Mt 17, 25; (Irod cel Mare) Mt 2, 1; IL Regele mesianic Mt 2, 2; Me 15, 2; In 18, 33; imparatul impiratilor Ap 17,14; HL Dumnezeu ca imparat Mt 5, 35; 1 Tim 1,17 Baotheto - aor. 1. sBacthevoa, 1a fi rege, a imparati, a domni Mt 2, 22; 11. se spune despre Dummezeu, despre Hristos sau despre sfinfi: Le 1,33; 1 Cor 15,25; Ap 5,10; 11,17; 1. la fig. a deveni rege, a incepe si domneasca, a domni 1 Cor 4,8 Bactdinss, x, dv - imparitese, regal lac 2, 8; slujitor regesc In 4,46 Bastiieoa, ag, ¥ - regint Mt 12,42 Bers, ews, H - pas, mers, treapta, de unde talpa piciorului FA 3, 7 58 Backaive - sor, éBooKxava, a ademeni, a vrdji, a face farmece Gal 3, 1 (aor.) | Bacrd Co - viit. -doe, aor. | @dtotaca, |. aha, a ridica In | 10, 31; IL. a duce o greutate, © | povari Me 14, 13; a purta un copil in pantece Le 11, 27;a purta punga In 12, 6; a purta, a duce crucea In 19,17; IIL. fig. a-gi purta crucea; ei duce eruceas a Indura erucez sa Le 14, 2 purta numele Meu FA 9, 15; a indura suferinfe, nenorociri Gal 6,17; Ap2, 2;1V. a duce inedlta- mintea Mt 3, 11 Beitog, ov, 6 - bat, masurd pentru lichide = 39 de litri sau 57 de litri? Le 16,6 Boros, ov, Hf - (uneori 6, Mc 12, 26) rug, tufig FA 7, 30 $i 35 Borrpaxos, ov, 5 - broasci Ap 16, 13 | Barcrerdoyder - (sau Beéet0-) aor. 1 con}. Barradonjam, a spune vorbe multe, a palavrigi, a trinc&ni Mt 6.7 B8éAvyiar, arg <6 - (LXX) oroare I. ceva dezgustitor, abominatic, | lucru ingroz:tor, uréciune Le 16, 155 Hf V.T: Ap 17, 45 HL urdciunea pustirii Mt 24, 15 BdervKrdG, Hf, dv - uracios, scmav, detestabil, oribil, abject, miargav Tit 1,16 BSeAvocopcn - I. med. a detesia, a avea oroare (scarba) de Rm 2,22; UL. pas. part. perf. sBSedvyuévos, a fi dezgustétor (Scarbos, detestabil, execrabil) Ap 21,8 BéBatog, a, ov - Baive) I. tare, ferm, sigur Evr 6,195 1 adevirat, neclintit, tare, sigur 2Cor 1, 7; Evt 2,2 BeBode - aor. 1. BeBarcioc, pas. aor 1. 8BeBensOny, a face tare 1. a intiri 1 Cor 1, 8; Eve 13,9; I. a confi¢ma, a adeveri Me 16,20; Evr 2,3 BeBatoors, ews, ¥ - intirire, confirmare, adeverite, cheziisic Fil 1, 7; Eve 6, 16 éinhog.ov- (epistolele pastorale) unde.se poate merge, a carui intrare au este opriti 1. profan (care n-are nimic sfant sau interzis), nesfint, ordinar 1 Tim 4, 7; IL. profanator, sactileg, profan | Tim 1, 9; Eve 12,16 BeBndda - cor I.8BeBrAwoa, a péingiri, a profana Mt 12, 5; FA 24,6 BechCeBou, 6 - (sau BeeALepovB) Beelzebal (Baal al mustelor) stipinul, conductorul demonilor (la sinoptici) Mt 10, 25 BéBpoxa - v-BiBpdoxo Beludp, 6 - indecl. (var: Beatckd) ‘numele lui Satan (it. it folos”: netrebnic, derbedeu) 2 Cor 6, 15 Beddvn, ng, #- ac Le 18, 25 BéAos, ove, +6 - stigeat, sulif 6,16 Bedxtov, ov comp. de lackya86g (a. adv.) mai bine 2 Tim 1, 18 Bevicguiy - (fiul méinii drepte), Beniamin, Veniamin FA 13, 21 Bepvien, ng, 1) - Berenice, fiica tui frod Agrippa cel Mare si sora Jui Agrippa II (28 - 79 d.H.) FA 25,13 Bépoun, ag, #} - Bereea (Veria), oras ‘in Macedonia FA 17, 10 Beporctiog, a, ov - din Bereea FA 20,4 Béwp - . Boodp 2 Pt 2, 15 BnOapapa, as, Hf - loc al botezului: Bethabara, v: BnOorvier In 1, 28 BnOavicr, ag, - Bethania 1. sat pe Muntele Mislinilor la 2, 7 km. de Terusalim In 11,1; I. loc al botezului la Tordan (v. BnOaBapd) BnOeadd, 7 - Bethesda, Vitezda, scildatoare 1a Jerusalim In 5, 2 By9Ga0d, *-Bethzatha, altmume pentru BnOsodd In 5, 2 BnOAsép, 1} - Betheem, oras la 7 km: sud de Ierusalim Mt 2, 1 Br@oaict - indec!, Bethsaida 1, orisel in N-V lacului Ghenizaret, patria lui Filip, a lui Andrei si a Tui Petru In 1,44; HL alt nume pentru Bn@eada In 5, 2 59 BnOdayy, x - (= casa smochinelor), Betfaghe, suburbie a Terusatimului Mt21, 1 Bria. arog, 26 - 1. pas, lungimea unui pas FA 7, 5; Il treapti, de unde a) scaun de judecati, tribunal, judecatt Mt 27, 19; In 19, 13; FA 18, 12; 25, 6; Rm 14, 10;2 Cor5, 10;)) tribund EA 12,21 BripvdAog, ov, 6, # beri, piatri pretioasi de culoare verde marin Ap 21,20 Bia, ag, # - violent, sili, forts (doar in FA) FA 5, 26 Budo - aproape totdeauna Ia med. BioéGopat, a sili, a forta, a constrainge, Mt 11, 12; Le 16, 16 (ase sili, a forja intrarea ?) Bictog, a, ov - violent FA 2,2 Biaerrrig, 06, 6 - om violent, care sileste; care forfeazi Mt 11, 12 (ititor?) BiBAapéStov, ov (sau BiBAtScipiov, ov) 16 - (doar ta Ap) carte mick Ap 10, 2; 10, 8- 10 BiBAov, ov, 15-1. carte Le 4, 17; Gal 3, 10; Ap 6, 14; 13, 8,11 act, inscris Mt 19, 7 BiBAog, ov, 1 - carte I. se spune despre o luctare aparte: cartea lui Isaia Le 3, 4; Il. cartea vie Fil 4,3; Ap 3,5 60 BiBpdoxe - perf BéBpaxa,, a manca In 6, 13 (x &o8{0) BrOovia,, ag, 4 Bitinia, provincie {in nordul Asiei Mici FA 16, 7; IPI Biog, ov, 6-1. vial Le8, 14:1 Tim 2; 1m 2, 16; I. ceea ce Sntrefine viata, mijloace de trai, avutie, avere, bogitie Mc 12, 44; Le 15, 12; 113,17 ido - aor inf Pidoan, ati 1 Pt 4,2 + ac. object intern Blows, ews, ¥ - viewuire, fel de vial FA 26, 4 Bionixds, xf, dv - care priveste viata, care priveste lumea aceasta Le 21, 34; 1 Cor 6,3 BAaBepds, o, dy - vatimator, primejdios, daunator I Tim 6, 9 Brdrro - aor |. BBhaya, a vitima Me 16, 18 Braordve - (sau Practda) aor. L.BAdomod.l. a odrasli, arodi lac 5, 18; int: a cteste Mt 13, 26; Me 4, 27; Evr 9, 4 Basdatos, ov, 6-Blastos, prefectul casei lui Irod Agrippa I, cumaragul regelui FA 12,20 Bracdnudo - aor. BAaopxpnoa, pas. aon I 2BAaodnprOny, 1. a deftima, a vorbi de riu pe cineva, a huli, a birfi Tit 3,2; Za pas. Rm 3, 8; abs, FA 13, 45; 18, 6; IL. a huli, arosti blasfemii (+ ac) impotriva lui Hristos Le 23, 39; impotriva fngerilor 2 Pt 2, 10; numele Ini Dumnezeu (Je pas.) Rm 2, 24; impotriva Duhulai Sfint (¢ig + ac.) Me 3, 29; abs. Mt 9, 3 Prachi, cg, HI. hula insults, ofensa Mt 12, 31; Me 3, 28; Col 3, 8; hul, blasfemie impotriva tui Dumnezeu Mt 26, 65; In 10, 33; impotriva diavolului luda 1,9 Bid cdnuos, ov - hulitor, Dlasfemator FA 6, 11 si13;1 Tim 13 PAsppor, axog, 16 - privire, Ja pl ochi 2Pt 2,8 Bhéna - viit, BLéyo, aor EBLE, 1. a vedea, a observa Mt 7, 3; 13, 13; Le7, 445 2 Cor 4, 18; Ap 17,8; abs. In 9, 75 11. @ tua aminte, abiga de seam, a fi atent la, abs, Me 13, 33; + interogativit indirect Me 4, 24; + tvci 1 Cor 16, 105+ pr] Mt24, 4; Me 13, 5; FA 13,40; 1 Cor 8,9 Bantéos, a, ov - care trebuie -varsat, care trebuie pus (singural adj. verbalin tog din N.T.)Me 2,22; Le 5,38 Boavepyég = (aram. 23:23) Boanerghes = fiii tunetului, porecla fiilor lui Zevedeu Me 3,17 Bode + aor 1. ’Bénoa, a striga (ir sau intr), a tipa Mt 3, 3; Gal 4,27 Béeg, 6 - Boes (Boaz) Mt 1, 5 M Bods) Bor, tig, th - strigtt, fipat Tac 5, 4 BorfOeta, a, -ajutor,sprijin FA 27, 17; Eve 4, 16 | Bondéo - aor. 1. 8Box{Onoa, a ajuta, a sprifini, ada ajutor Mt 15,25; FA 21, 28 Bonde, dv- care ajut, care aduce ajutor Evr 13,6 BdOvvos, ov, 6 - gaur’ fn pimant, groapa Mt 12, 11; Le 6, 39 Bods), fig. aruncaturd, zvariturt Le 22,41 Borie - aor, /.8BS1Ga,, a arunca sonda (pentru a, masura adéncimea apei) FA 27, 28 Bonis, (50g, % - obieot care se arunc’, sigeat’, sulifi Evr 12, 20 Boog, 6 - (sa B06), Boos (Booz, Boaz), ruda a lui Ruth gi soful ei Le 3, 32 BdpBopog, ov, 6 - mocirlé, noroi 271 2,22 Boppac, d, 6 - boreu, vantul de nord, prin urmare: Nordul Le 13,29; Ap 21,13 Boox -J.a duce la pisout, apaste (ile) Me 5, 14; In 21, 5; IL pas. 61 fa paste (= a manca, a se hin) Me 5, 11 Boodp, 6 - (sau Béap) Bosor2 Pt 2, 15; tatil lui Balam Borcivm, ng. - iarba Evr 6,7 Borpug, ove, 6- strugure, ciorchine Ap 14, 18 Bovdevouar - aor /. éPovdrsvodpny, — pert. BoPowAevpat, I. a se sfitui, a delibera, a chibzui Le 14, 31, cw ei; TI. a lua o hotirdre, a hott + inf sau tvar sau st FA 5, 33; In 11, 535 2. Cor 1, 17 Bovdevriis, 08, 6 - sfetnic, consilier, membru al Sanhedrinului Me 15, 43; Le 23, 50 Bovdr}, Hig, H - 1. hotarare, stat, vointi, Lé 23, 51; FA 27, 125 IL plan FA 2, 23; 13, 36; Evt 6, 17 BowAnpa, arog, t6 - plan, hotardre, voingi FA 27, 43; Rm 9.19 PovAopat - aor 2. Bovdronv (cau HiBovA-), a voi, a vrea Me 15, 15; FA 18, 27; 25; 22; Fil 12 Bovvss, 06, 23,30 Bods, Bods, 6, # - (ac. Body, ac pl. Béas), bou, vaca Le 13, 15; In 2, 14; 1 Cor 9, 9 = deal, colin’ Le3, 5; 62 BpaBetov, ov, co - premiu, risplati, recompersd 1 Cor 9, 24; Fil3, 14 BpaBevo - a fiarbitru, de unde a administra, a domni, a stipani Col3, 15 Bpabiive - a zabovi, a intirzia, a 5; + gen: a inticzia s4 implineascd 2 Pt3, 9 Bpadvrdoge - a pluti incet, a naviga cu incetinealfi FA 27, 7 Bpadis, cia, 8 - incet, zAbavnic Tac 1, 19; sig wt - ziibavnic in a face ceva Le 24, 25 Bpadvrris, sixos, # - intarzicre, ‘incetinealé, ezitare 2 Pt3, 9 Bpaxxiay, ovog, 6 - brat Le 1, 51 Bays, sic, 8 - scurt L. spatiu FA 27, 28 (Ia a, adv. = putin); I timp Evr2, 7; (ad) werd Bporgs - dupa putin timp Le 22, 58; IIL cantitate In 6, 7: putin; 51a BpoxySav - in putine cuvinte, pe scurt Evr 13, 22 Bpsdos, ovg, t6 - I. prune (in pantece), fat Le 1,41; IL nou-nascut, sugaci FA 7, 19; dm. Bpépovg - de mic copil, din copilarie 2 Tim 3, 15 Bpéxo - aor. 1, BBpefa, Lauda, a umezi, a muia Le 7, 38; IL a tuimite ploaie Mt5, 45; impers. ploua lac 5, 17 Bpover, fig. t- tunet Mc3, 175 In 12, 295 Ap 4, 55 16, 18 Bpoyrt, fig, - ploaie Mt 7, 25 si 27 Bpdyog, ov, 6 - snur, de unde lat, cursi, eapeand 1 Cor 7, 35 Bpvyids, 06, 6- scrtgnize, sextignet {al dinilor) Mt 8, 12 Bp¥zo - a scragni din dinti ‘impotriva cuiva FA 7, 54 Bove - a izvori lac 3, 11 BpGya, arog, té - I. mancare, hrana, bucate Mt 14, 15; Le 3, 11; 1 Cor 3, 2; 8, 8; 10, 3; Evr 13, 95 Ih. da ig. In 4, 34 Bodog, ov - ceea ce se poate mfinca Le 24, 41 Bpdors, ss, #- I. actiunea de a manca, mincare Rm 14, 17; 1 Cor8, 4;2 Cor9, 10; 11. hrand, mfncare In 4, 32; 6, 27; Col 2,16; Evr 12,16; Ml. fig. acfiunea de a roade (roadere), de unde rugin’ Mt 6, 19 Bodie - pas. aor 1.spvBic®nv, 1, [a pas.: a se afunda, a se scufunda, a cidea la fund Le 5, 7; I. act. tr: fig. a.cufunda in 1 Tim 6,9 Bvdds, 06, 6 - adancime, abis; largul marii 2 Cor 11, 25 Bupostis, éog, 6 - curelar, tabacar FA9, 43 BUootwos, n, ov- (doar fn Ap) din painzi find de in, de unde n.! subst pplinza de in foarte find, vison Ap 18, 12 Bvoo0¢ ov, #- pinzi de in, foarte find si de mare pref; vison Le 16, 19; Ap 18, 12 Boyds, 06, 6- altar FA 17, 23 63 Tappa, - indech Gabbatha, aram. 933: ,pardosit cu pietre”, loc din Terusalim In 19, 13 TaBpirf, 6 - Gaviiil, Gabriel ebr ‘S973 numele unui arhanghel Le 1,19 s126 yoyypatva, ng, ¥ - cangrend, cancer 2Tim 2, 17 TB, 6 - Gad, numele unui trib Ap 15 Tadapnvds, 1, dv - gadarean, originar din Gadara (oras situat la risBrit de Tordan) Mc 5, 1 yaa, ng. rf - cuvant persan: comoat’, bogafii, vistierie FA 8,27 Teiga, ng i eb my ‘Azza:Gaza, uunul dintre cele § orase ale filistenilor FA 8, 26 yalopvddnioy, ov, td (si yatogviaxefov) I. cutia darurilor (din templu) Me 12, 41; Le 21, 1; II. camera a comorilor, vistierie Tedtos, ov, 6 - Gaius, nume de crestin I. din Derbe FA 20, 4; 1 din Macedonia FA 19, 29; IL. din Corint 1 Cor 1, 14; Rm 16, 23; TV-necunoscut 3 fn 1, 1 Wha, yédaxros, 26 -Tapte 1 Cor 9,7 Toddeng ov, 6- galatean,originar din Galatia Gal 3, 1 64 Tr Todatia, cg, f- Galatia, provincie romana din Asia Mic 1 Cor 16, 1; Gal 1,2 Tadatixds, 1, dv - al Galatiei, galatean FA 16,6 yedsivn, 16, H - liniste, calmul mri Mt 8, 26 Tadihata, ag, i - (arm, xdvby provincia’) Galileea, partea de nord a Palestinei, vecina cu Siria siFenicia Mt 4, 25; Mo 1, 9; Le 17,11; FA 9, 31 Tadthaiiog, a, ov - galileean Mt 26, 69; FA 2,7 adda, # - v Podaria 2 Tim 4,10 Today, vos 6 - Junius Gallio, ‘fratele mai in varsti al lui Seneca, proconsul al Ahaiei in £1 -52 FA 18, 129114 Topaduja, 6 - Gamaliel, rabin celebru, nepotul lui Hillel, profesorul lui Pavel RA 5, 34 youte - aor Eynna si éyipnoa, perl. yeyaunna, pas. aor ZyaprfOny, I. a lua in clsatorie (0 femeie) + ac. Mt 5,32; Le 16, 18; abs. a se cisdtori (barbat sau femeie: a se insura, a se mira) Mt 19, 10; Ms 12, 25; 1 Cor 7, 9 $i 28; 1 Tim, 115 I. ‘med. “pas. afi luati in eBsitorie, a se marita + Dat. Mz 10, 12; 1 Cor 7, 39 ‘yeni - a dain cisitorie (0 fata), a-si mivita fata Mt 24, 38; 1 Cor 7,38; Ja pas: a fi dati in castor, a i maritaté (de parinti) Mt 22, 30; Le 17, 27 yapioKo = yapite - pas, a fi cisitoritd, dati de nevasti, a fi dati in casitorie Mt 12, 25, yeipog, ov, 6 - I. cisitorie Evr 13, 4; IL. sirbatoarea cisdtoriei, nunta (sg. sau pl) Mt 22, 2; Ap 19, 7; ospaiul de aunts Mt 25, 10; Le 12, 36 ‘yp - oj. intr-adevir 1, cBci, finde Mt I, 22; Le I, 15; In 2, 25; Rm 1, 9; IL fntr-adevar, in adevir, da 1 Cor9, 10; Fil2, 27; IH tnsotind 0 intrebare> intr-adevar, deci 1 Cor 10, 29; 11, 22; lac 4, 14; 1 Pt 2, 205 1V. in exprimari imperative: prin urmare, agadar, deci Evr 12,3 yaorrip. tds, 1 - 1. pantece, stomac Tit 1, 12; Il. pantecele femeii, uter, san Mt 1,18; Le 21, 23; Ap 12,2 ‘e- particula1. subliniind cuvantul precedent: desigur, cel pufin Le 11, 8; 18, 5; Rm 8, 32; IT. ow alte particule pa: ye, d9.A0. ye: etye + daca totusi Gal 3, 4; 2 Cor 5, 3; ‘kot ye FA 2, 18; xavizou ye In 4, 2; pevobv ye Fil 3, 8; yrjnt ye 1 Cor 63 TeBedsv, 6 - Ghedeon Evr 11, 32 Téewva, ag, ebr ois 2,,, Valea [hilor] lui Hinnom", cf. Wt. 7, 32, de unde. gheena, locul pedepsei jiudecai de apoi Mt 5, 22; 23, 33; Le 12, 5; Tac 3, 6 TeOonpavi - ebr apy re (tease de ule), Ghetsimani, gridina la poalele Mt. Maslinilor Mt26, 36 yetrov, ovos, 6, #4 - vecin Le 14, 12; In9, 8 yada - viit. yadow, a ride Le 6,21 odes, or05, 6 - ras, raset fac 4, 9 yeniGe - aor 1. Eyéwtoa, pas. aor éyeuic@ny, I. a umple (cu ceva + gen) Me 15, 36; In2, 751. pas. ase umple Le 14,23 ‘you - fi plin de+ gen. sau + Bx. ‘Tavog sau + ac. Mt 23, 25 si 27; Le 11, 39; Rm 3, 14; Ap 5, 8 17,3 yeved, @¢, rf - 1. generatie, contemporani Mt 11, 16; 12, 39; Le 16, 8; Fil 2, 15; Il. generatie, varstai de oameni Mt 1, 17; Le 1, 48 54 50; BE3, 21 yeveadoyéo - a descinde din, a-gi ‘rage neamul din Evr 7, 6 yeveahoyia, as, # - genealogie 1 Tim 1, 4; Tit 3, 9 yevéoa, av, to -aniversare, zi de nastere Mt 14, 6; Me 6, 21 evens, 60g, 1 -nastere, origine, obargie, Mt 1, 1; Mt 1, 18; Tac 1,23; 3,6 evertt, fig, -nastere In 9, 1 yevnH, arog, 15 = yey. yewda - aor. 1. byévnoa, pert: yeyévvnka, pas. aor I. 65 Syevvr{Ony, 1 a naste Mt 1, 2 - 3, FA 7,8; IL fig. 1 Cor 4, 15; UI pas. In 3,3; Tin 2, 29; 1V.a da nastere Le 1, 13; In 16, 21 yévvnua, arog, 13 - I. neam, seminfie, descendenjai, progenituri, pui Mt 3, 7; IL. rod Mt 26, 29; 2 Cor 9, 10 Tevvnoapét - (sau -€6), indeci. (doar in Evanghelii), Ghenizaret, inut gi sat la sud de Capernaum, Mt 14, 34 yévvnars, eos, a - nastere, zamislire Mt 1, 18; Le 1, 14 vents, 1, dv - niscut din, descendent din Mt 11, 11; Le 7,28 év05, 005, 16 - ceea ce se naste | neam, semintie, urmagi FA 4, 6; 17, 28; Il. popor, gint’, neam, natiune FA 7, 19; Gal 1, 14; Fil 3,5; IIL. gen, fel, soi, specie Mt 13, 47; Me 9, 29; 1 Cor 12, 10 Tepaonvds, 4, dv - din Gherasa saut din Gadara, ora§ din Pereea, astizi in Siria~Tabapnvég sau TepyeonvogMt 8, 28 (var) yepovoia., ag #}- sfatul batranilor, seat; ia particular, Sanhedrinul FA 5,21 ipa, ovtog, 6 — hittin In 3,4 yevouat - sor 1. éyéboduny, a gusta + ac, sau gen. Mt 27,34; Le 14, 24; Ja fig. Mt-16, 28; In 8, 52; Eve 6,4 ‘yeopyéo - a lucra farina, a munci pamantul Evr 6, 7 (pas:) 66 weipnov, ov, r6 - ogor, faring, ‘edimp 1 Cor 3,9 yeopy6s, 06, 6 - I. agricultor, plugar 2 Tim 2, 6; Inc 5, 7; IL lucriitor la vis Mt 21, 33; Mc 12, 1; In 15, 1 ‘i. iis. - plmiint 1, pammantul ca element (In opozitie cu piatra...) Mt 13, 5; Me4, 8; II. pamant, sol Mt 10, 29; Le 22, 44; IML uscatul, pimdntul neclintt, stabil Me 4, 1; TV. fara, finut Mt 2, 20; Le 4, 25; In3, 22; V. pamantul opus cerutui Mt 3, 35; Col 1, 16; Bvr 1, 10; VL. lumea locuiti Le 21, 35; Eve 1,13 ‘pag, a06 (sau-eog) 26 - doar dat Tipet pentru yipar, batranete Le 1,36 mpdoxw - aor .éyipace, pert yeripaxar, a imbatrani In 21, 18; Evr8, 13 yivonat - viit. yevyfoopan, aor dyevduny sau dyeviOny, pert. werk vnnant sau ySyove. (pers. a HIT-apl. -vav}A)1.asenaste, a veni ta viat&, (omul) Rm 1, 35 (Planta) 1 Cor 15, 37; IL. (orice all subiect) 2 se face, a se fntimpla, a se ivi, a aparea, a se produce, (furtuna) Me 4, 37; (diva) Le 4, 42; (un eveniment, un fapt) Mt 1, 22; + iver, FA 4, 22; IIL expresie: xa éyévéro - i inti cA Mt9, 10; £02, 15;1V.adeveni Mt 5, 45; Col 1, 23; cu gig Le 13, 19; B) inlocuitor al verbului siui MC6, 16; | Cord, 13; 1 Tes 2,8 pvdoxa - vill. wescopan, 201 2 Byvoy, imper 2 sg. wv601, 3 sg. westo; conj. WG, 3 se. 10%: inf. yovat, part. vows, perk. Byvooxe,3 pl Kaw, mic. perl éyvoKewv; pas. vit wooPricojiat, aor /eyvao6nV, perl Eyvaopan, I. a cunoaste, a sti Le 8, 10; FA 1, 7; pe-Tatal In 14, 7;pe Dumnezeu Rm 1, 215 HL alla evenimente, intamptiri Le 24, 18; a avea stiri, a afla vesti despre cineva Col 4, 8; I. a injelege, a pricepe Me 4, 13; In 3, 10; Evr3, 10; 1V, a-sidaseama Mt 16,8; In 6, 15; V. a cunoaste (pentru a ardta unirea sexual a barbatului yi a femeii) 0 femeie Mt 1, 25; un birbat Le 1, 34; VI a cumoaste, arecunoaste, a sti Mt 7, 23; In 10, 14; Rm 2, 18; 1 Cor 3,20; 21n11,1 {PeOKos, ovg, 16 - vin now, vin dulce, must FA 2, 13 yAoxtis, sia, b - dulce ac 3, 11 - 12; Ap 10, 9 - 10 ‘Aéooa,, ng, # -L. limb (organ) Mé 7, 33; Rm 3, 135 Tac 3, 55 TL limba, grai, vorbire; limbaj. Ap 5,95 7,.95,10, 11 ete; IL. oboon Aadeiv 1 Cor 14, 4 59. a vorbi in limbi sub efectul transei; of FA 2,4 Aakety Exépaig yhasroaug - a vorbi in alte limbi Pss6xopov, ov, 16 - pungi (pentru bani) In 12, 6; 13, 29 wagers, oc, 6 - inalbitor, persoani care cura hainele Me 9,3 wilotog, a, ov-niscut egitim, fig: adevirat, autentic, sincer 2 Cor 8, 8; Fil4, 3; 1 Tim 1,2 ywnoias - adv. cu sinceritate, in chip sincer, de buna credinti Fil 2,20 ‘w6bo¢, ov, 6 - intuneric, beznt, nor gros Evr- 12.18 youn, nS. Ht -parere, opinie, sfat, judecata FA 20,3; 1 Cor 1, 10; ‘Ap 17,17 yoptbo.- vit. (oo, aor Eyviiptos,, pas. aor érvopio®ny, a face cunoseut, a descoperi FA 2,28; 1 Cor 12, 3; x4 rtvt- cova cuiva Col 1,275 I. a sti, a cunoaste Fil 1,22 years, eas, 7 - |. cunostints, cunoastere, stiinti (in general) Le 11, 52; Rm 2, 20; 1 Cor 8, 1; IL gnoza, stiin{a, cunoastere (crestini) 1 Cor 1, 5; 12, 8; 13, 8; 2 Cor 4, 6; 6, 6; Col 2,3; 1 Pt 3,7; (necrestina, eretict gnosticism) 1 Tim 6, 20 yaarne, ov, 6 - cunoscator, priceput FA 36, 3 oordg 1 év-camosent de cineva Le 2, 24; FA 2, 14; 4, 10 gi 16; IL. cognoscibil, care poate fi cunoscut, usor de inteles Rm 1, 19 rora Gog Ap 20, 8; of Iz 38, 39, conduc&torul forfelor ostile care duc rizboiul eécatologic impotriva Ini Israel; of Magog. ‘yovia,, ag, 4 - unghi, colt Mt 6, 5; ‘ungher, ascunzig FA 26, 26 AaBt6 - v. Aavis Saipovitopat ~ pas. aor. part Saijioviodeic, a fi posedat de demon, a fi demonizat Mt 4, 24; 8, 16; Me 5, 15; In 10, 21 Baiusvioy, ov, 16 - 1. daimon, divinitate FA 17, 18; IL demon, spirit, dub (necurat) MC 11, 18; Me 1, 34; Le 8, 30; In 10, 21 Baywovidsns, & - care apartine demonului, demonic lae'3, 15 Saipeov, ovos, 6 - demon, spirit (duh) ru Mt 8, 31; Ap 16, 14 Scixvo -amusca Gal 5, 15 (/a fig.) ScéxpD, vos, 16 si SckxpLoy, ov, té - lacrima Le 7, 38; FA 20, 19; 2 Cor 2, 4; Evr 5,7 Saxpo - a licrima, a plinge In 1,35 SaxrtA10¢, ov, 6 - inel Le 15, 22 SdixrvAog, ov, 6 - deget Mt 23, 4; Lc 11,20 AcApavovdd, 1 - Dalmanuta, asezare in apropiere de Magdala Me 8, 10 Aahuuriu, as, t}- Dalmatia? Tim 4,10 SapciGo - a potoli, a imblénzi, a infrana, a domoli Mc 5, 4; lac 3,7 Sciuadts, ews, H - junci, junic’, vitea Evr 9, 13 70 A ‘Adpapig tog fj-Damaris, femeie din Atena, convertiti de Sf. Ap. Pavel FA 17,34 Aapacktivds, 1, 6¥ - locuitor al Damascului, dartaschin 2 Cor 11,32 AapaaKds, 06, # -Damase, oras ‘al Siriei FA 9, 2 (de 13 ori in FA) ‘Acév- Dan, trib al fu: Israel Ap 7, 5 Bav(6)(Ga - a da cv imprumut Le 6,345 a lua cu imprumut (da med.) Mt 5,42 8dv(ejtov, ov, t¢ - imprumut, datorie Mt 18, 27 Bav(enon{s, 08, 6 - creditor, climtar, persoandi care di bani cu imprumat Le 7, 41 Aavufa, 6 - indecl, Daniel Mt 24, 15 Sancrveio - achelivi Mc 5, 26; FA 21,24; émé + det. in favoarea cuiva; Tac 4, 3 Sandvn, ng, H - cheltuial’ Le 14, 28 Aav{d - ebr M77 (iubit, drag) David, Mt 9, 27; Evr 4, 7 5é - particulli folositd pentru a exprima: I opoziia dar”, ,insa” Mt 5,22; Le 9, 58; HL. progresia, cresterea ,mai mult”, ,ba chiar” Fil 2, 8; TL tranzitia ,agadas”, wdeci” Me 1, 45; Le 4,40; Rm 8, 28; 1 Cor 16, 12; IV. explicatia In3, 19; BES, 325 V. vequéy pentre sistemul pév... 58 Bénorg, ews, H - (mai ales la SE ‘Ap. Pavel), cerere (facut Ini Dumnezeu), rugiciune Le 2, 37; Fil J, 195 2 Tim.1, 3 Bet - imperl Ket, conj. 5én), trebuie, se cuvine, este necesar + inf, sau prop. inf. Mit 17, 10; 26, 54; Le 12, 12; In 3, 14; FA 5,29; 15, 5; 1 Cor 11, 195 Ef 6,20 Seiya, arog, 76 - exempla, pilda, model, luda 1, 7 Bexypocrico -a da exemplu (pildi), ada pe fata, a expune, de undea lua in ris, a-gi bate joc Mt 1, 19; Col 2, 15 Beixvont sibeixvia - vit 5eiEO, aor, 1 EBEIE GL, pas, 20r. part. BerySeis, I. a avita, a indica Mt 4, 8; Mc 14, 15;1n 14, 8; 20, 20; 1 Cor 12, 31; Ha anita (= a oferi) privirilor In 2, 18; I. a arita =a invita FA 10, 28 Berdic, ac, f-teami, fri’, agitate 2 Tim 1,7 Betdicéo -ase teme, ase infticosa, afi fricos, temator In 14,27 Berdds, 1, Sv - fricos, temitor, ‘nfticogat, ingpdimantat Mt8, 26; Ap 21,8 Beivar, 6 - cutare, careva, cineva MU 26, 18 adv. cunplit, groaznic, in chip inspiimantator Mt 8, 6; Le 11, 53 Sernvéo-aminca, acina Le 17, 8 ‘Ap 3,20 Seinvoy, ov, tO - L. masa principala, cina, ospit Mt 23; 6; Le 14, 17; In 13, 25 IL, banchetul de nunti Ap 19, 9; Ill. Cina Domanului 1 Cor 11,20 BeraiSaxpovie, ag, 7 teamii de zei, respect faja de divinitati, supersttie, eligie FA 25, 19 Bei0tSatpov - Ia comparativ - Hovéatepos, religios, care respect divinitatile FA 17, 22 BERG. - indocl, 2202 Mt 20, 24; Ap 2,10 SeKaSvo - doisprezece FA 19, 7, pentru 6dSexa Bexcunéyre-cincisprezece In 11, 18 Asxcinodas, 80g, fj-Decapole, cole 10 orage aflate in teritoriul de fa est de Jordan sila sud de Damase Mt 4,25 Sexaréooupss - paisprezece Mt 17 Sexeéem, ng. H - zecitials, dijmi Evr7, 2 $99. Béxaos, n, ov - al zecelea; Js 2 subst, zecivialé Ap 11, 13 Bexarrdo - a ua zecitiiala Evt 7, 6 sid Bexsdg, 1, dv - (de In Bexona), ‘bine primit, potrivit, favorabil Le 4,24; 2 Cor 6,2 BehedCo - (édeap - momeall, capcan’, curs, seduetie, farmec), aamigi, aseduce, a ademeni 2 Pt 2,14 n SévBpov, ov, 16 - copac, arbore, pom Mt 7, 17; 13, 32; Le 13, 19; Ap7,1 8sE10BdA0g, ov, 6 sau mai bine BeELAd Bos, ov, 6 - ostas cu sulita, sulitas FA 23, 23, Bekids, c, bv -1. drept (in opzitie cu stingul) Mt 5, 30; Le 6, 6; 2 Cor 6,7; I. abs. Se&la (subint. xeip), mina dreapti Mt 6,3; Rm 8, 34; Ap 1,17; év. beE1g - Ia dreapta Ef 1, 20; Evr 1, 3; IIL neh Seta partea dreapta Me 16, 5; 8x Be£tGv- la dreapta, de-a dreapta Me 14, 62; Le 22, 69; Eve 1, 13 86opan - impert IIT-a pl. BBeix0, aor éBexOny, a avea nevoie, a-i trebui de unde I. a cere, a niga, ‘tivog - de Ia cineva Gal-4, 12; abs. Le 5,12; FA 8, 34; 2 Cor 5,20; + ial Le 8, 38; FA 26, 3; + fva Le 9,40; II. a face o rugiciune, a se ruga FA 4,31; 106 @e06 - Ini Dumnezeu FA 10,2; + et FA 8, 22; + 6nmag Mt 9, 38; + iva Le 21, 36; elg 23 + inf Tes 3,10 Béov, Séovtog, t6 -ceea ce trebuie (6a se fac’), ce se cuvine 1 Tim 5,13; locutiuae verbal ‘impersonal Béov bot -trebuie FA 19, 36; Gor submit) | PLL, 6 80g, ovg, +6 - team Evr 12, 28 AspBaios, a, ov - din Derbe FA 20,4 AépBn, ng, H - Derbe, orag din Lycaonia FA 14, 6 51 20 2 Béppa, cxx0g, 16 - piele (de animal) Evr 11,37 Beppeécivos, 1, ov - de piele Mt 3,4 8épo - aor. €Betpar, pas. vit Saprisopat, a lovi jupuind, de undea pedepsicn asprime, a lovi, a bate Mt 21, 35; Le 20, 11; In 18, 23; FA 5, 40; 1 Cor 9, 25 Seopevio - a lega in lanturi, a pune ‘in lanjuri Le 8, 29; FA 22,4; a Tega Mt 23, 4 Beopéw = Beopevo Le 8, 29 Béopn, ns, H - sop; manurchi, legatur’ (de paie) Mt 13, 30 Séoptos, ov, 6 - intemnitat, prizonier, dejinut Mt 27, 15, FA 16, 25; E3, 1 Beopde, 08, 6 - legiturd, tan{ Mc 7, 35; Le 8, 29; FA 16, 26; Fil 7 Beopod Aas, axos, 6 - temricer FA 16, 23. Seoportipioy, ov, 16 - tems, inchisoare Mt 11, 2; FA 16,26 Beoposmmg, ov, 6- intemnitat, legat (in lanquri) BA 27, 15 27, 42 Bconding, ov, 6 - stipin (in opozitie cu slujitor) Le2, 29; FA 4,245 1 Tim 6, 15 1 Pt2, 18 Bedpo - |. adv. de locaici, cu sensul: vino, aici! Mt 19, 21; FA 7, 3511. adv de tip ph acim Ram 1, 13 Se0re - inter), aici! venisi! Mt 25, 34; 28, 6; Me 1, 17; In 4, 29; 21, 125 Ap 19,17 Bevrepdiiog cia, adiov~al doilea, adowa, adied a douazi, cu sensul: ‘n ziua urmitoare FA 28, 13 Sevtepémpartos, ov-év copBdnp &., termen nesigut, prezent in uncle manuscrise la Le 6,1 primul sabat dupa sabatul Pastilor (?) Bevrepos, a, ov ~ al doilea Mt 22, 26; Me 12, 21; Le 12, 38; In 9,24; FA 1,9; Ap 4,7 Béxopat - aor EBeEdvpny, perl SéBeyuc, |. aprimi Le 2, 28; FA 7,59; 1 Cor 2,14; Fil 4, 18; Eve 11, 315 Ta lua (ceea ce tise dl) Le 16, 6; 22, 17; IIL: primi ca pe un neinfelept, a accepta pe cineva aga cum este 2 Cor 11, 16; IV. fig, primi cuvantul, predica, Evanghelia, harul Le 8,,13; 1 Cor 2, 14; 2 Cor 6, 1 860 - aor Binoa., perl 8é5exa, ‘pas. aor. 8860ny, perl. BéBepaat, 1. a lega, Mt 13, 30; Me 3, 27; Le 19, 30; In 18, 24; fig. 2 Tim 2,9; Il. pas. a fi legat (unit) din punct de vedere juridic Rim 7; 2; 1 Cor 7,27 Sf = particu, nu apare niciodatt ca primal cuvant in propozifie: desigur, bineinteles, deci, asadar Mt 13, 23; 1 Cor 6, 20. Siflog 7, ov- evident, neindoielnic, clar, vadit, invederat 1.Cor 15,27 snide + aor 1. BrfAwoe, pas. aor 1 EdnawOnv, a face cunoscut, arta, a lamuri, a spune 1 Cor 1, 11; Evr 9, 8:2 Pt 414 Anus, & 6 - Demas (Dima), fnsotitor al Sf. Ap. Pavel Col 4,14; 2'Tim 4, 10; Filim 1, 24 Snunyopéa - a rosti un discurs in fata poporului FA'12, 21 Anurisptos, ov, 6 - Dimitrie 1. ‘conducatorul grupului de mesteri argintari din Efes FA 19, 24 $i 38; TL un crestin 3 In 1, 12 Snmrovpyds, 08, 5 - mesten Tucrator, constructor, furitor, demiurg; este folosit pentru a caracteriza 2eii la greci gi in gnozi Evr 11,10 Byjuog, ov, 6 - popor, muljime FA 12,22 Snpidorog, a, ov = (numai in FA), ceea ce esté al poporului, public, bstese (opus lui S106) | de stat FA 5, 18; IL. in fata tuturor, public, sub. ochii, tuturor; adv Snpooia - in public, in fafa tuturor FA: 16, 37; 18, 28 Snydptoy, ov. 76 - dinar, moned’ romana de argint, din latinescul denarius = zece agiMt 18, 28; Me 12, 15; Le 10, 35; In 6,7 Brimots = ade de fiecare datiiln 5,4 (var), Srjnow - adv. desigur, intr-adevar; (cunnuanta ironies) nui aga? Bvr 2,16 Bud - prep. Seas primar. migcare prin mijlocul A) cu gen. 1. sens loca prin mijlocul; ca prin foc B 1 Cor 3, 15; ,in mijlocul", prin Rim 8, 25; 2 Cor 5, 7; Il. sens semporal a) timpul in care se face © acfiune: timp de, in curs de EA 1, 3; b) dupa.un timp, dupa o perioad’ Gal 2, 1; 11. seasuri Aigurate: 8) prin mijlocitea, prin intermediul, de unde datoriti, gxatie (cuiva) Fil 1, 19; b) cauzi instrumentalat prin Mt 18, 7; Rm 3,31; B) cw ac. 1. din caiza In 12, 11 si 18; Il. ideed de interes, de scop: in favoatea, penttu, in vederea Mc 2, 27; 1 Cor 1, 9;C) fn compusi: I. trecere in spatiu sau in timp; I. continuitate; UI distribuire; IV. separate Aid « ¥. Zev Siafaciver- 1. a merge prin mijlocul (i) Evr 11, 29; 1. a trece (intr) Le 16, 26; FA 16,9 BtapeiA2e - pas. aor. SueBAriOny, a pat, a denunfa Le 16, 1 SiaBeBowopict -aafirma cu tarie, a adeveti cu tarie 1 Tim 1, 7; Tit 3,8 SiaPAEne - sor J. BARA, 1. a veded bine (intr) Me 8, 25; IL a vedea si+ inf ~a se ocupa de Mt7,5 BtciBod0g, ov, 6 - actizator 1adj arfitor, defiimitor, clevetitor 1 Tim 3, 11; 2 Tim 3, 35 Tit 2,3; OL. subst. diavolul Mt 4, 1; Le 8, 12; In 13,2; FA 10, 38; EF 4,27; Ap 2, 10; 12,9 SiaryéAAa- a vesti, a face cunoscut Le 9, 60; FA 21, 26 4 Siayivopatt «a trece (vorbind de timp), a se scurge (timpul) Me 16,15 FA 25, 13. 27,9 SiapvebcrKe - a cerceta din punct de vedere juridic FA 23, 15; 24,22 Biayvopico - a povesti, avesti, a relata, a informa despre Le 2, 17 (var) Bidyvmors, ews, Hf - (termen juridic) verdict, senting, hotirive, decizie FA 25, 21 SiayorpSGo - a murmura, a carti Le 15,2; 19,7 Staypnyopso- a veghea, asta treaz Le 9, 32 Stcépo - a petrece timpul, a tai, a duce un anumit fe. de viata I Tim 2,25 Tit3,3 S1a5éyopaKt - a primi, a dobandi prin mostenire FA 7, 45 Biddqua, arog, r65 - (v, 36a) diadema (regald), coroans (numai in Ap) Ap 12,3 SiadiSoyr - a impirfi, a da Le 11, 22; In 6, 115 pas. FA 4, 35 Btcé50x06, ov, 6 - urmas, succesor FA 24,27 BiaGesvvojur sau StaGowvso - aor 8iel@oa, med. — aor bielacduny, pas. perl. SiéLoopat, doar lan aincinge; med, ase incinge cnt In 21, 27; pas. a se incinge, a fi incins In 13,4-5 SiaOr}KN, ng, 1 - 1 testament , dispozitie legala, Gal 3, 15; Evr 9,16; I. eb maa Brith = legamént, tratat, pact, alianfi, Mt 26, 28; vechiul legimant, Gal 4, 24; Evr 9, 4; noul legimfnt Le 22, 20; 2 Cor 3, 6; Evr 12, 24 Siaipnors, ews, ¥ - impirtire, varietate | Cor 12, 4-6 Siaupéw - a imparti Le 15, 12; 1 Cor 12, 11 Siaxabapice - a curata, a purifica Mt 3,12 Starxarredgyyopiat - a respinge in intregime, combate. cu temeinicie, a infunta, areduce la tacere FA 18, 28 Siaxovée - impert: Sinxdvovy, aor. Suyxdvyca, |. a fi slujitor, a sluji + dat. Mt 20, 28; 25, 44; Me 10, 45; Le 4, 39; In 12, 2; 1 Pt4, 10; II. a fi diacon, a sluji a diacon 1 Tim 3, 10 Siakovia, ag, 1h - (mai ales Ia Sf. ‘Ap. Pavel) slujire, shujba FA 1,17; 6,1; Rm 11, 13; 2 Cor 3,8; 2 Tim 4, 5; diaconat Rm 12,70), Btdxovos, ov, 8 - I. slujitor Mt 20, 26; 2 Cor 3, 6; 11, 15; Col 4,7; 1 Tes3, 25 diacon Fil ly 1; 1 Tim 3, 8; £Rm 16,1 Biaxdotor - num. dou’ sule Me 6, 37; In 6,7 Siaxove - a asculta indelung, a efectua un interogatoriu (in limbajul juridic) FA 23, 35 Sterxpive - mpert Biéxpivov, aor. Biéxpwar, pas. aor StexpiOny, 1. act! a deosebi, a discerne, & discrimina, a face distinefie FA 15,95 1 Cor 4, 75 IL a judeca Mt 16,3; 1 Cor 14, 295.111. a hott 1 Cor 6, 5;1V. med. - pas. a) ase certa, a reprosa FA 11,2; luda 1, 9;b)aezita, a se indoi, aavea o indoial lac 1, 6; 2, 4 Biixprote, £06, #- actiunea de a deosebi, discrintinare, discernere, discutie, discutare Rm 14, 1; 1 Cor 12, 10; Eve 5, 14 BiaKmhsso - a se opune cuienergic, a opri Mt 3, 14 Siadhadbo - 1 acta discuta, a vorbi unii cu alfi, a delibera intre mai ‘multi despre ceva Le 6, 11; 1. pas. a forma (a fi) object de discutie Le 1,65 SicAsyopon - imperf buedeyunv, pas. aor. BeAEZOnV, a vorbi cu cineva, a se sfadi, a discuta cu cineva Me 9, 34; FA 17, 25 19, & 24, 125 luda 1,9 Stadeinw - + part, a inceta, a se Iintrerupe Le 7, 45 StckheKtos, ov, # - (doar fn FA), limba unui popor, grai FA 1, 19 BtadAdoow aimpica; pas. a se impica cu cineva, tive (aor. Jimper) Mt 5, 24 Biaroy{Gopar - impert SuedonGduny, (doar Jasinoptici) ‘a cugeta, a se gandi Mt 16, 7; 21, 25; Me 2, 8; Le 12, 17 75 Siadonquds, 08, 6 - 1. gand, eugetare, judecati Mt 15, 19; Le 2,35; 5, 22; Rm 14, 1; lac 2, 4; I, cartre, tigiduire, obiectic Le 24, 38; Fil 2, 14 StarAbw + 2 suprima, a desfiinja; pas. afi impristig, afi risipit PA 5, 36 Stapaprvponar - aor Siepaptypdyinv I. a thdemna Le 16, 28; FA 2,405.1 Tim:5, 21; 2 Tim 2, 14; IL a marturisi FA 20, 21; 1 Tes 4, 6; Evr 2,6 Steqrcizopart - a lupta cu energie; fig. a dezbate FA 23,9 Btapéve - I. aramane, asta, alocui Gal 2, 5; IL a continua'si fie, a mane (mut etc.) Le 1, 22 SiapepiCa - aor. Biepéproes, pas vit. Siapepio@yoouar, aor. Biepeptobny, pert. Stepépropon, 1, a tmparyi Mc 15,243) Le 22, 1%)/FA 2, 35 IL ‘pas, afi dezbinat in sine, a fi fn dezacord in ceea ce priveste piterile Le 11, 173.12, 53 Biapeptopds, 06, 6 - dezbinare, viajba (opus pacii) Le 12, SL Siavéneo - pas. aor SteveunOny, a rispandi, a impristia FA4, 17 Stave ~ a face semne, a se exprima prin semne Le 1, 22 Biavonpa, arog, 6 = gind, cugetare Le 11,17 Buévoua, ag, H ~ 1. wind, cuget, gindire, minte Mt 22, 37; Me 12, 30; Le 10, 27; Col 1, 21; Evr 16 8105.1 PU, 13; IL. gind ru, cuget riu Ef 2,3 Sicevoiye - aor Sufvorar, pas. aor SinvoiyOnv, a deschide Le2, 23; 24, 32; FA 16, 14; 17,3 Sigvortepeva - a petrece toats noaptea in, Ev Trt Le 6, 12 Siavbo - aor Sufvwoa, a sfarsi, a termina, a efectua in intregime FA 21,7 Btamavede - adv. de tinp pentru bid maveds - neintterapt, tot timpul, in toati vremea, totdeauna Le 24,53; Evr 9,6 Btanaparprpy, Hig, - discutic violenti, galceava, searti, controversi | Tim 6, 5 Sudenepee - (mai ales lasinoptici) a traversa uh fluviu Mt9, 1 Siamdéo - aor, diémAsved, @ traversa (marea), a siribate (marea) FA 27, 5 Stanoydopat - med, aor, Bienovy{Ony, a se obosi, a se osteni, de undea fi nemultumit, a fi tulburat, a se mfnia FA 4, 2; 16, 18 Btamopevouar - impert. Suenopevduny, a cAlatori,a trece prin mijlocul + 810 gen. Le 6, 1; + ac. FA 16, 4; abs. Rm 15, 24 - amerge, ase duce Btanopéo impor Suyxdpovv, a fi nedumerit, a sovai, a nu fi sigur Le 9, 7; + interog. indir. FA 10,17 Sianpaypatevopat - sor Stexpaysarevadny, a face afaceri, a face negustorie, a negutitori, a realiza benelicii Le 19,15 Siampio - a despica, a thia med. (pas.?) fig. ase ménia, af fatios, a fremita de furie FA 5, 33; 7, 54 Siaproile - ajefui, a prida, a ripi Mt 12, 29; Me 3,27 Siappriyvont sau Siapprisow - aor 1. Bié(p)pnéa, Le 8, 29; a rupe, a sfigia, a sfirdima Le 5, 6; Mt 26, 65 Biacagée - aor Bsodgnoo, Mt 13, 36, a explica, a limuri; Mt 18, 31, a povesti cu amiinunte Siaeio - a scutura, a zdruncina, a zgaltais de wade a stoate Bani de la cineva tiva,, a asupri Le 3,14 SiacKopaig@ - aor J Bleck pica, pas... aor StecxoprioOny, a imprastia, a risipi (turma, oamenii, bunurile) In 11, 52 (oamenii); Mt 26, 31 (turma); Le 15, 13, Siacnd@ > pas. aor I. SteondcOny, a sfagin, a face Ducati FA 23, 10 Siacnetpo - pas. aor 2. Bieond py (doar in FA) a imprastia, a risipi; /a pas. a fi impristiat, a se imprigtia (prin prigoand) FA 8,1 si 4 Biaoxopd, de, H-impriistiere (cei ‘imprastiati ai lui Israel) In 7, 35; 1Ptl,1 BiaoréARopar ~ med: aor t SizotetAdyny, (mai ales Ja Mc) a indemna in chip insistent, a porunci Me 5, 43; FA 15, 24 Sidormper, arog, 16 - perivada (terval) de timp, ristimp FA 5, 7 SiactoAy, as, 1 - deosebire, diferenja Rm 3, 22; 1 Cor 14,7 Siaotpépo - aor |. Siéoxpeyar, pas. part perf Biegtpapévos, L aristici, a stramba FA 13, 10; IL. a intoarce, a abate (de la credin{a), a indeparta de la credintii Mt 17, 17; FA 13, 8; Fil 2,15 . draco - 207, 1. Bisowea, pas. aor, | SiecdOny, a mantui din, ascipa (pe cineva) din FA 27, 44; 28,4; a vindeca (pas.) Mt 14, 36 Biarayy, Hs. 1h - randuial, dispozitie, poruncd FA.7, 53; ordine, oranduire Rm 13,2 Bucktayuor, ocr0G, 16 - poruncd Er 11,23 Siarapdcoa = a tulbura, a agita, ase nelinisti in adancul sufletului Le 1,29 Siardaga, + aor. biétaba, perl: diaréraxa, med. , viit Biardgonan, aor dueragdpny, pas. aor. Bret ZOnv, pert. Siacéearyuons act. $i med. apune fn ordine, a pornci, a vandui, a orandui, a hotart Mt 11,1; Le 8,55; FA 23,31; 1 Cor 9, 14; 11, 34 7 diatedéo - (sublnf. gpdvov), a petrece timpul, dewadea rimane Ginte-o anumita stare) + adj, fic’ améanca FA 27, 33 Siampéo - a plstra cu griji Le 2, 51; a se pazi cu credind de ceva, Ex tvog, FA 15, 29 Suett - adv. de ce? pentru ce? Me 2, 18; In 7, 45; 2 Cor 11, 11 SuceriOryst - (cf Suar{xn), le med. viit, 81a0Tcopat, aor 2 SueOéuny, a lisa prin testament, a face testamentul Evr 8, 10; 9, 16 - 17; 10, 16; a rindui, a dispune (in favoarea cniva tiv) Le 22,29 SiarpiBo - dor Suéspuyer, a tz, a consuma, a istovi, a slei de puteri, animici, de uadea pettece timpdl, a ramane In 3, 22; FA 14,3; 15, 35 Biaxpodn, fig, rand 1 Tim 6, 8 Siacwyeieo - a Se lumina de ziu’ 2 Pt 119 > Sian, é - straveziu, luminos, lar, transparent Ap 21, 21 (var) Brtgavy's, ee - stravezin, transparent Ap 21, 21 BSiagépe - aor. 2.BurjveyKov, 1. tr a duce ici §i colo; a tispaindi FA 13,49: pas. afi purtat ineoaee si fncolo, ahenge in derivs, ase lisa dus'de curent, a 86 Lisa la Voia ‘intamplarii FA 27, 27; I. ing: a fi diferit, a se deosebi Rm 2, 18; 1 Cor 15, 41; Gal 4, 1; Fil 1, 10; IL. o88év por Braspéper- imi este 8 indiferent, pentru mine nu-i nici o deosebire Gal 2, 6 Siadevyo - aor 2. Biépvyov, a scdpa, a fugi de, a iesi cu bine dintr-o incurcdtura FA 27, 42 Biagnnise - aor 1. Stedrfpiroe, Pas. aor. SuepnioOny, a vest, a face public, a rispandi un cuvdint M9, 31; 28, 15;Me 1, 45 Biag0e’po - pas. sor 2. diedOdpny, part. pert. BiegGappévos, |. a strica, a roade, a ataca (a manca) un metal Le 12, 33; Il. fig. a nimici, a distruge, a prapidi 2 Cor 4, 16; Ap 11, 18; a fi stricat + ac. de selafie | Tim 6,5 SiasOopd., Gs, 4 - (doar in FA) stricdciune, nimicire, distrugere, putrezire FA 13,34 sf urmiatoarele. > Sucigopos, ov-I. felurit, diferit Rm 12, 6; Evr 9,10; 11. care se deosebeste, care este mai bun Evr 1,4; 8,6 Siapvdcicoa - aor |. dtepthaga, apizi, a fine sub paza sa(se spune despre ingeri) Le 4, 10 Biaxerpio - med. aor. 1. Stexewprodny, a pune mina pe, a ouivii,aucide FA 5, 30; 26, 21 BiaxAsvdGe - a-si bate joc, a batjocori FA 2,13 SiayapiCo - a separa, a despati; pas. dnd tivog- a se desptiyi de Le 9, 33 Bidaxrixds, xf, dv - care poate ‘invija pe altul, destoinic s& dea invatatura 1 Tim 3,2; 2 Tim 2,24 SiBaKrdg, 1, 6v - inviat (= care a primit invafitur’) In 6, 45; 1 Cor 2, 13 (+ gen. compl. de agent?) SiSaoKaAia, ag, 7-1. invatitura Ran 12, 75 15, 45 1 Tim 4, 13; IL pas. ceea ce este invatat, doctrin Mt 15, 9; Col 2, 22; BF 4, 14 SiBciaKrhog, ov, 6 - I. invaitor, dascal Mt 10, 24; Me 4, 38; eu PaBPi In. 1, 38; IL invafator in Biserica, doctor FA 13, 1; 1 Cor 12, 28; BF 4, 11 BiSdoxo - vit. bbdEO, aor E8i6aka, pas. aor. BBi8d:Z8nV, a invita (pe altul) Mt 4, 23; Le 4,31; In 6, 59; FA 18, 11; Ap 2,14 Sidaxy, Hic, H - L. invapaturd, doctrin’ Me 4, 2; 1 Cor 14, 6; 2.Tim 4, 2; 11. sens pas. doctrina, invataturd Mt 16, 12; 1 Cor 14, 26; Evr 6, 2; 2 In 1,9 SiSpazpoy, ov, w5- drahm’ dubls, la evrei = jumatate de siclu Mt 17,24 AiSvpog, ov, 5 - adj. subst Didim (Toma), Geaminul In 11, 16; 20, 24; 21,2 Bidaqr - vit. Bbo~, aor. ESoxo. sau ES@oa, imper. 866, inf Bobvat, part. 80s; pas. vit. Bobrjoouat, aor &5OOnV, pert, ‘SéBopat, a da (in toate sensurile posibile) Mt 4, 9; 5, 31; Mc 6, 7; 12, 14; Le 7, 45; In 11,575 1 In 4,13; afneredinia, a lisa in grija cuiva, a transmite Mt 16, 19; 25,15; Le 19, 23; a da rod, a produce Mt 13, 8; Ap 20, 13 Sieyeipo - aor. 1. Suxfyetpar, pas. aor. J BunyépOny, I. a destepta (@in somn) Me 4, 38; pas. a se agita, ase ravlsi, a se intGrdta In 6,18; IL a tine treaz, a fine de veghe 2 Bi 1, 13; 3,1 StevOupréopat -ase ganda cugeta FA 10,19 BickEpyopat - n iesi, a se furisa afar’ din FA 28, 3 8téE050¢, ov, ¥ - riscruce, ispdntie sau iesire din orag Mt 22,9 Siepunveta, as, 1 - talmicire, traducere, interpretare, exegezi 1 Cor 12, 10 (var) Biepanvevn{s, 06, 6 -tilmicitor, talcuitor, interpret, traducdtor, exeget 1 Cor 14, 28 Stepunvevo —- aor 1. Step vevoa sau Stnpurfvevoa, I. a taleui, a explicaLe 24, 27; 1 a interpreta, a télmaci 1 Cor 14, 5; 1 Cor 14, 13; 1 Cor 14,27; HL a traduce FA 9, 36 Siéprouat - (v. Epxopan), vile Sichevaopat, aor 2 51f00v, part, perl. BieknAvd@g, La ‘merge prin mijlocul, a trece prin 9 rijlocul, a traversa a strabate Le 2,35; FA 13,6; Evr 4, 14; a tumbla prin, a 18t8ci prin + prep. Mt 12, 43; Le 4, 30; a trece Le 19, 4; I. prope $i fig. a trece de Ja unul la altul, a se duce la, a trece Ia Me 4, 35; Le 9, 6; Rm 5, 12; a merge ling’, a merge fiecare in partea sa Le 2, 15; ase intinde (vorba), a merge vorba Le 5, 15 Sepordo - aor /. Smpdmoa, a cerceta, a se informa despre, 8 intreba despre FA 10,17 Biers, &g~fn varsté de doi ani Mt 2,16 Sieria, a, 1} - perioada de doi ani FA 24, 27; 28, 30 Sinyéopat - aor J. Semmodpny, apovesti, a vesti, aistorisi, a vorbi Mc5, 16; Le 8, FA 9, 27; Eve 11, 32 Burfmos, eas, 1 - povestire, istorisire, relatare Le 1, 1 Binverris, é¢ — neincetal, Prd ‘ncetare, fr sfarst, permanent, vesnic Evr 7, 3; 10,1 &1éAaco0s, ov - fund de mare ridicat intre dou méiri, limba de pnt, dmb denisip FA 27, 41 St-revéopieet - a pitrunde fg. Eve 4,12 Bitormpt - sor 1. part. Biaor{oas, aor. 28iéorV, ase despair, ase indeparta Le 24,51; ase scurge (timpul) Le 22, 59; a 80 I trece mai departe, a se indeparta FA 27,28 St-voxvpiGopat - a afirmacu tirie, a susfine Le 22, $9 Sixaroxprota, ag, ¥ - dreapti judecatd Rm 2, 5 Bixauog, a, ov- drept I (ur) drept (legal, legiuit, dup lege) Mt 1,19; Tim 1,9; 1 In 3, 75 I. sens teologic: drept, nepribinit, evlavios Mt 13, 43; Le 1,651 17; FA 24, 15; Rm 2, 13; Gal 3, 115 Evr 10, 38; 1 Pt 4, 18; drept, vorbind de Dumnezeu2 Tim 4, 8; Ap 16, S;vorbind despre lisus FA 7, 52; IL. drept (Iucru) FA 4, 19; 2Tes 1,6 Suton, ng. - dteptate (a judecdtorului) FA 17, 31; Evr 11, 33; Ap 19, 11; IL dreptate (ceruti de Dumnezeu ommului) a) Greptatea Legii Mt 13,15; Fil 3, 6; b) dreptatea, scop al vietii (purtarii) crestine Mt 5, 6; FA 10, 35; Bf 6, 14; Fil 1,1; Evr 12,11; UL dreptatea lui Dumnezeu (Pavel) Rm 1, 17; 5,21; 6, 13; 9, 30; Fil 3,9 ete, Bixaude - aor 1. 851xat@se, pas aor. 1 €dixorw Ony, pert. SeBrxalopar, a justifica, a indreptiti, a face drept, « declara drept Le 10, 29; 16, 15; 18, 14; a elibera (de picat), a ierta, a achita FA 13, 38; Rm 6,7; Il a indreptiti, a justifica (fapta a omului) FA 13, 39; Rm 2, 13; 3, 24; 1 Cor 4,4; (fapti a lui Dumnezeu) Rm 3, 26; 4, 5 Sixaclopar, 0g, 16 - I. prescriptie, porune’ Le 1, 6; Rm 2, 26; Evr 9,1 §i 10; IL. justificare, indreptitire, act de dreptate, act al justifiei: achitare Rm 5, 16 si 18; condamnare Ap 15, 4; 19, 8 Sixatiog- adv. cu dreptate, pe drept Le 23, 41; 1 Tes 2, 10; 1 Pt2, 23 Sixai@ors, eos, H - indreptitire, justificare Rm 4, 25; 5, 18 Sixaonf{s, 00, 5 - judec’tor FA 127 Bin, ng. H- drept, dteptate, de unde. act de judecatf, senting’ FA25, 15:11. pedeapsi, sanctitine noasteptati 2 Tes 1, 9; luda 1, 7; IIL. dreptatea divin FA 28, 4 Bixwov, ov, 16 - mreaji, nivod, plasa (pentru a prinde pesti, ‘animale sau pisiri) Mt, 20; Mc 1, 18; Le 5,2; In 21,6 BiAoyos, ov- care vorbeste in dowd feluri, viclean, siret 1 Tim 3, 8 816 - cj. de coord. deci, pentru aceea, de aceea Mt27, 8; Le 7, 75 FA 10, 29; 15, 19; Rm I, 24; fac 1,21 1 Pe, 13 Btobeve - aor. I. BiosBevoa, 1. a trece prin, astrdbate FA 17, 1; IL intr. a merge (a umbla) din loc in loc Le 8, 1 Atowset0¢, ov, 5 - Dionisic, atenian, membrual Arcopagulei, convertit de Pavel FA 17, 34 Sidmep - (doar fn 1 Cor) de aceea 1 Cor 8, 13; 10, 14 Sionemris, & - clizut din cer FA 19,38 BidpOcquer, cr0g, 16 -imbundtiire, indreptare, restaurare, restabilire, reforma (v. kaOdpOcpc) FA 24,2 SidpOoaig, eos, th - indreptare, reslabilire, redresare, reformate Evr 9, 10 Bip toon - pas. aor Biopyxonv. a sparge Mt 24, 43 At6g + v. Ze55 Awaxovpot, wv, ot - Dioscurii (Castor si Pollux), protectorii marinarilor, de unde numele coribiei imprumutate de Pavel FA 28, 11 Bit - L. conj. = 818 t06r0 Sut - pentru c& Le 2,7; Rm 8, 21; 1 Cor 15, 9; Fil 2, 26; Evr 11, 5; 11, 23; I. adv: tntr-adevar Le 1,13; BA 22, 18 Atorpégng, ovg, 6 - Diotref, rnumele unui crestin 3 In 1, 9 SindoGs, H, ov - dublu, indoit 1 Tim 5, 17; 6inddtepov comp. Mt 23, 15 SinAde - aor. 1. €5inkooa, curd ira. (compl. intern), ada dublu, a plati indoit Ap 18, 6 Big - adv. de dou ori Me 14,30; 1 Tes 2, 18 Biopwprds, dB06,#}- dublé miriads = 20.000 Ap 9, 16 81 Biota - aor 1.86teraee, (doar Ja Mt) a se indoi, a avea indoieli Mt 28, 17 Biotopog, ov - cu doua guri, de unde cu doua taiguri (sabie) Evr 4,12 Brozido1, xt, o - dowd mii Me 5,13 SwAiGo ~ a strecura Mt 23, 24 BixdGo - aor 1. &iyaca, a desparti vee kad twos - pe cineva de cineva Mt 10, 35 Syootacia, ag, rh - dezbinare, vrajbi, discordie, neinfelegere Rm 16,17 Siyoroj:éo - a tia in dou’, a face bucati, a taia Mt 24, 51; Le 12, 46 Suydo - aor 1. endiynoa, a fi ‘insetat, a suferi de sete, a inseta In 4, 13; Mt 5, 6+ ac. Siyos, ovs, 16 - sete 2 Cor 11, 27 Biyozos, ov- lit. cu doud suflete”, care se indoieste, nehotarat, intre dowd pireri (numai fa lac) Tac 1,8;4,8 Biomds, 08, 6 - persecutie, prigoana, urmarire Mt 13, 21; 2 Cor 12, 10 Btaixens, Ov, 6 - persecutor, prigonitor | Tim 1, 13 Bicbxen - vit, Ee, aor. Bia, pas. viit, woxOoopan, perl BeGlorqiat, 1. a urmiri, a pane pe fugd, a alunga Mt 23, 24; Ila alerga dupa cineva sau ceva, a 82 umiti, propr sau fig. Le 17,23; Rm 9, 30; 1 Cor 14, 1; Evr 12, 14; IML a prigoni, a persecuta Mt, 11; Le 21, 12; Rn 12, 14; Fil 3, 6; pas. Gel 6, 12 Sdpa, tog, +6 -hotirre, edict, deeret Le 2, 1; FA 17, 7; hotarére a apostolilor FA 16, 4; BE2, 15 Soyatio - pas. part. per SeBoqatiopévos, med.- pas. se supune uror oranduieli (dogme) Col 2, 20 (cf Séipuct ta v.14) Soxéo - aor B608a. 1. inte a pirea Le 10, 36; 1 Cor 11, 16; Evr 12, Il; of Boxodvreg-- cei care sunt apreciafi, cei care sunt oameni de vaza Gal 2,2; 1 ‘impersonalBoKé por mi se pare, mi gindese, cred Mi 17, 25; 18, 12; In 11, 56; eu hotarise FA. 15, 225 constr pers. FA 26, 9; IN. afi de parere, a i se pirea, a crede + prop. infin. Me 6, 49; 2.Cor 11, 16;In5, 39; FA 27, 13; 1 Cor 7, 40; + étt Mt 6,7; Le 12,51 SoxyscéGe - aor ES0xipaca, pas. pert Beboxijpaouan, |. a pune la proba, a pune la incereare, a incerea, a aprecia Le 14, 19; Rm 2, 18: 2.Cor 8, 8: 1 Tim 3, 10; TPCT, 751 aaproba, a gisi bun, a recunoaste Rr 14, 22; 2 Cor 8,22 Soxipacia, ag, Hf - examen, fncercare, cerceare, prob Evr 3,9 Sorin, tig -incercare, dovada, probii (seas activsau pasiv)2. Cor 8, 2; 13, 3; Fil 2, 22 Soxiniov, ov, 16 - I. mijloc, cale deadovedi, incercare lac 1, 351 probii incercare, dovadi I Pt 1, 7 Bd y10¢, ov - dovedit, reeumoscut Rm 14, 18; 2 Cor 10, 18; Tac 1,122 Soxés, 08, # - barn’, grind’ Mt 7,3; Le 6,41 SdA10g, a, ov - siret, viclean, prefiicut, antigitor 2 Cor 11, 13 Bodie ~ a vicleni, a ingela Rm 3.13 86hog, ov, 6 - viclesug, viclenie, ingeliciune Mt 26, 4; In 1, 48; A 13, 10; 2 Cor 12, 16 50260 - preface, a falsifica 2 Cor 4,2 Sop, arog, 16 - dar, cadou Mt 7,11; Fil 4, 17 80Eex, ng, H primul sens: ,pirere”™ nu se intdlneste in N.T. in N.T. parere bund I. slava, glorie, mirire, cinste, stim’ In 5, 44; 7,18; 1 Tes 2, 6; Il. slava lui Dumnezeu sau a lui Hristos, prezengi activa divint: eb: 7233 Kabod. Le 2, 9; 24, 26; In 17, 5; FAT, 55;Rm 6, 4;2 Cor3, 7: IIL stralucire, splendoare Mt4, 8; Le 4,6; 1 Pt 1, 24; Ap 21, 24;1V. la pl. &SEa - maritile (ingeresti, coresti) 2 Pt 2, 10; luda 1, 8; V. formuli liturgied: spre slava lui Dumnezen 1 Cor 10, 31; Fil 1, 115 a da slava loi Dumnezen Le 17, 18; FA 12, 23; Ap 11, 13 bokdbo - wit. Bofdoa@, aor $Eaoe., pas. aor okdoOny, pert. BeBdEaopat, I. 2 stivi, a proslavi, a preaslavi, a onora, a preamari, a glorifica, a transfigura In 8, $4; 13, 31;2 Cor 3, 10; 2 Tes 3, 1; 1 Pt 1,8; Ia cinsti, a onora, a Huda, a celebra Mt 5, 16; Le 5, 25; FA 13, 48; Rm 1, 21; 1 Cor 12, 26; 2 Cor 9,13 Aopds, dog, 1 - Dorcas (= gazeli, ciprioarl), numele unei crestine FA 9, 36 (sau TaBi8ct - Tavita, dup& aram. x73 Mibithd) S6org, eos, # - actiunea dea da, diruite, dat, dare, dar, cadou Fil 4,15; lac 1,17 dens, ov, 6 - datator, donator 2Cor 9,7 Sovdoyoyéa - a supune robiei, a fnnrobi, a fine tn fidu 1 Cor 9, 27 Bovdstar, ag, # - robie Rib 8, 21 Sov2evo - viii, BovAsboW, aor. | BoWAevea,, perl Se50NAsvKa, Lafirob, sclav In 8, 33; FA7, 7; Rim9, 12; IL. aslyji pe cineva (sau ccuiva) + dat. Mt6, 24; Lé 15, 29; Il, seas feologic: a sluji Wi Dumnezeu Le 16, 13; 1 Tes 1, 9; a sluji lui Hristos Rm 14, 18; a sluji Domnului FA 20, 19;a sluj unul altuia Gal 5, 13 Bo¥An, ng, th - roaba, sclava, slujitoare Le 1, 38.48; FA 2, 18 83 S00A0g, n, ov - aservit, inrobit, finut in sclavie Rm 6, 19 SoUho¢, ov, 4 - 1. sclav, rob, slujitor, sluga Mt 10, 24; Le 12, 45; Gal 3, 28; Col 3, 11; Ap 6, 15; fig. Mt 20, 27; I. sens teologic: slujitor, rob al lui Hristos, al fui Dumnezeu Le 2, 29; FA 4, 29; 16, 17; Rm 1, 1; Gal 1, 10; 2 Tim 2,24; 1 Pt 2, 16; Ap 2,20 Sovrso - aor /.BobAoca, pas. aor 1 €B0vAGOnV, pert. SeSoURapa, |.a fice rob, arobi PA 7,6; 2Pt 2,19; UL fig. a inrobi, a fi rob,a supune robiei, a subjuga Rm 6, 22; 1 Cor 7, 15; Gi THt2,3 primire, intampinare, ospat Le 5, 29; 14, 13 SpdKav, ovtog 6 - sarpe, balaur ‘Ap 12,3 Spdiacopat - a prinde pe cineva (printr-o cursi, printr-o viclenic) 1 Cor 3, 19 Sparx, fig, A - drahma, moneda de argint. (un fr. de aur aproximatiy, valoatea unei zile de mune’) Le 15, 18 Bpéravoy, ov, 15 -(de 6 ori in Ap 14), seceti Me 4, 29 Bpdpos, ov, 6 ~ cale, drum, alergare, curs, cil&torie, misiune FA 13, 25; 20, 24; 2 Tim 4,7 ApovoriAa, ng, #- Drusilla, fica mai mici a lui Trod Agrippa I, 84 sora lui Agrippa Il, cisitorita a doua oari eu procuratorul Felix BU vapar - pers. a I~ a sg. SSvacat sau 84vn, impert édvveuny (sau a8vv-), viit Sovsfoopan, aor éSvvr{Oqv sau 1i6vvcioOny, a putea, a fiinstare si Mt 6,24; Mc 2,7; In 6, 60; FA 27, 15; Rm 8,75 | Cor 3,2; 2Cor 13,8 Svvantc, ews, H - |. putere, Forfa, puting Mt 22, 29; Me 12, 24; Le 17; 10,19; 21, 27; FA 4,7; Rm 1, 16; 15, 13; 1 Cor 4, 20; 2 Cor 6, 7; Evr 7, 16; IL fapti a puterii (minune) Mt 7, 22; Me 6,5; Le 19, 37; FA 8, 13; Evr 2,4; ML putere (divina, ‘ingereasci sau piméinteascd) FA 8,10; Rm 8, 38; 1 Cor 15, 24; 1 Pt 3,22 Svvapse - a intiti, a face tare, puternic Col 1, 11; Ef6, 10; 11, 34 Svvdorns, ov, 6 - persoana puternic’, stipinitor, dinast, potentat, suveran Le 1, 52; FA 8,27; 1 Tim 6, 15 Svvarée -aavea putere s8,a fi in stare Rm 14, 4; 2 Cor 9, 8, 13, 3 Svverrdg, Hf, dv 1. puternic, capabil Rm 15, 1; 1 Cor 1, 26; subst. cei puternici FA 25, 5; Dumnezeu Le 1, 49; Sovard¢ eipe + inf = SUvapat Le 14, 31; Rm 4, 21; I, sens pasiv posibil; Svaerdv bon este posibil, este cu pating se poate Mt 24, 24; Me 13, 22; 14, 35; Rm 12, 18 80vo sau 8b - aor J. Boa, aor. 2 Evy, (despre soare) a apune, a asfinti Me 1, 32; Le 4,40 880 -(nom, ac. igen), dat. Bvet, gum. doi, dou’ Mt 18, 20; 19, 6; Le 12, 525 1 Cor 14,29 BSvoPdortaxtos, oy - greu de dus, anevoie de purtat Mt 23, 4; Le 11, 46 Svcevtepia, ag, f sau Bvcevrépiov, ov, 16 - dizenteric FA‘28, 8 Svoepprvevtos, ov - greu de tilcuit, dificil de explicat Evr 5.1L S¥aKohos, ov - greu, dificil, | anevoios Mc 10, 24 Bvokddng - adv. cu greu, in chip dificil, anevoios Mt 19, 23 Svopy, #g, a - (mai ales Ja pl) apus, asfinyi, vest, occident Mt 8, 11; Le 13, 29; Ap 21,13 Bvavdntos, ov - greu de inteles 273,16 Svapnuso -acalomnia,adeftima, | a insulta, a jigni 1 Cor 4,13 | Svodnsia, as, af - calomnie, injurie, insultd, deftimare, reputajie proasti 2 Cor 6,8 SeSBexee - mun, invar. doisprezece Mt 9,20; Me 9, 35; 10, 32; Le 2,42; 1 Cor 15,5 Sa8éKat0g, n, ov - num. al doisprezecelea, a doviisprezecea Ap 21, 20 Bodexdiyhoy, ov, 16 -totalitatea celor dowisprezece triburi FA 26,7 Bde, eros, 16 - acoperis, teras’ Mt 24, 17 Sapedi, ag, H - 1. dar, cadou In 4, 10;, FA. 8, 20; Rm 5, 15; Ef 4, T,Evr6, 45. ac, adv. Bapediv = in dar, gratuit Mt 10, 8; Rm 3, 24; 2 Cor 11, 7; Ap 21, 6; ftir motiv, in zadar, degeaba, pe nedrept In 15, 25; Gal 2, 21 Sopéo - med, aor I Bapnodyny, pert SeSdjpypat, a dicui, a oferi Me 15, 45 Seipn, arog, 16 = dar, cadou Jac a7 Spov, ov, t0 - dar, cadou, , 23; oftanda, prinos Mt 2, 11; Le 21, 4; Bvr 11,4 Sapopopicr, ag, # - trimitere de ajutoare Rm 15, 31 (va) Ba. inter), neit stai! last Me 1, 24 (var); Le 4, 34 bdv- vei Savt06, sig, 06 - prin contragere aibro6 etc. gen, pl bavstiv, pron reflex. |, pers. a II a el insusi, ci fnsigi Mt 19, 12; Mc 8, 34; Rm 14, 14511 pers. 7-a pl noi ingine Rm 8, 235 1 Cor 11,31; 2 Cor 3, 5; IML. pers. aa sg. tw insufi In 18, 34; pl Le 21, 30 cio -impert shay, vill. Bde, zor slaca, I. a lisa, a ingadui, a permite FA 14, 16; 23, 32; IL + negatieobx éév - anu lasa, anu ingidui, a impiedica Mt 24, 43; Le 4,41; FA 16,7; I. abs. Le 22, 51;1V. teimen marinirese: a lisa ancora, a arunca ancora FA 27,40 EB5oprKovea - num. card. saptezeci FA 7, 14 §PSounKovedxig - num. adv. de saptezeci de ori Mt 18, 22 EBbouog, 9, av - num, ord al saptelea, a saptea Ap 8, 1; 10, 7; 1 BSOun (subjog. Hugpa), ziua a saptea Bvr 4, 4 ‘EBép, 6 - Eber Le 3, 35 EBpaixds, ¥, dv - ebraic, evreiese Le 23, 38 (var) 86 E ‘EBpatog, ov, 6 - evreu 2 Cor 11, 22; Fil 3, 5 Spats, (50g, H - ebraica (limba) (doar in BA) FA 21, 40 ®patoti - adv. (doar fa In si in ‘Ap), in ebraict, evreieste In 5, 2; Ap 9,11 byl - vile. By, aor Yirnoa, pert type, intr I. ase apropia, afi aproape de+ dat. saueic, éi + ac.Mc M1, 15 Le 7, 12; 24, 48; Il abs, Mt 26, 46; Le 18, 40 Enipdibe - la pas. perl Eysypopa, afi sctis, a fiinscris 2 Cor 3, 2- 3; Le 10, 20 Sypog, ov, 6 - chezas, garant Evr 7,2 byp85 - adv. aproape, in apropiere 1. sens local+ gen. Le 19, 11; In 3,23; 11, 18; Rm 10, 8; + dat FA 9, 38; abs. In 19, 42; IL. sons temporal + gen. Mt 26, 18; Me 13, 28; Le 21, 36; Fil4, 5; comp. éyyStepov - mai aproape Rm 13, 11 bxsipa - vit. byep6, aor. Hepa, pas vit éyepOyoopeat, aor TrEpOny, perl Epfyepyan, 1. a trezi, a destepta din somn FA 21, T, pas. ase trezi, ase destepta din somn Mt 25, 7; Rm 13, 11; IL a face si se sccale, si se ridice, a pune pe picioare, a ridica in picioare Mc 9, 27; FA 10, 26; fac 5, 15; IIIa invia, a scula la vial Mt 10, 8; In 5, 21; 1 Cor 6, 145 1 Tes 1, 10; IV. aridica, a inilya (un com de méntuire) Le 1, 69; (templul) In 2, 19; V. a ridica un rege, un mantuitor etc. FA 13, 22; VI. a atita, a provoca (0 durere) Bil 1,175 VI. intr. doar imper. Eyerpe - ,scoali-te” Mt9, 5; Me 2,9;1n 5,8 yeporg, cag, f- éyeipa), trezire, finviere Mt27, 53 EyxdBet0s, ov - (yxaSinjt 2), persoana trimis’ impotriva, iscoada, spion Le 20, 20 Eyxaivia, ov, 1a - (Kawvss), irbatoarea Innoirii (Redediciit Hanuka) in amintirea purificSrii templului in decembrie de luda Macabeut In 10, 22 byxanvige - aor 1. evexaivioa, pes, perl. éyeexalviopat, @ inaugura, a a dedica, a consacra, a sfinti Evr 9, 18; 10, 20 Eyxaxto - aor J. évexcienoa, a se descuraja, a pierde curajul, a pierde nadejdea, a se lenevi, a pregeta Le 18, 1; 2 Cor 4, 1; 4,16; 2 Tes 3, 13 byxetAéeo - impert-évencihowy, viit bynadsom, + dat. cau nase ewog ~ aacuza pe cineva, a invinui, a chema in judecati, a ridica pir’ impotriva cuiva FA 19, 38; Rm 8, 33; pas. FA 19, 40; rivog- de éykatahe(n@ - aor. 2. EycotéAunov (v. Aetma) I. a Lisa {in urma sa Rm 9, 29; Ila pias aabandona, a lisa Mt27, 46 (Ps. 21, 1);2 Tim 4, 10; 2 Tim 4, 16; Evr 10, 25; 13,5 eyxactorxéo ~ a locui printre 2 Pt 2,8 Eyxavydouat - a se Huda, a se ingfmfa, a se fli 2"Tes 1, 4 ayxevtpiCo - aor évexévipioa, (pas. vill. bycevepiaroopea, 207 évexevtpioOny, a altoi Rm 11,17 Eyednna, arog, x6 - cap de acuzare, vind, invinuire FA 23, 29; 25, 16 éyxouBdopat - aor! évexouBooduny, a imbrica sorful, ase incinge cu xdyBog = sort de sclav 1 Pt 5, 5 byxom}, tig, H - piedicd, obstacol 1 Cor 9, 12 éyxdnt - aor J. évéxoya, a impiedica, a supara Rm 15, 22; 1 Tes 2, 18; FA 24, 4 Eyxpdreiat, sag, ¥ - infrdnare, cumpittare, sobrietate, stipdnire de sine Gal 5, 23; 2 Pt 1, 6 Eyxporevouot -a se stipani, a fi stipdn pe sine, a se infrfina 1 Cor 7,9; 9,25 Erxpanrig, é¢- infidnat, stipiin pe sine Tit 1, 8 Eyxpive - aor: 1. Bvéxpwvar,apune pe acceasi treapta, a socoti in numrul 2 Cor 10, 12; (compl. Eavrov's) 87 2yxpnto - aor 1. évéxpopay, a ascunde, a pune in, aamesteca cu Mt 13, 33 Eyxvog, ov Le2,5 éypioo - aor, | évéyptoct, a unge ‘Ap 3,18 ay - ac. Su sau enclitic pe, gen 4108 sau pov, dat uot sau pot, pl fpeig (v, acest cuvant) pron. pers. pers, [-aeu; Nominativuk insist asupra persoanei care vorbeste (in general lisus) 6yad B& ‘Aéyo - dar eu spun Mt 5, 22; Le 24,39; Mc 13, 6; Le 21, 8; In 6, 20; in In éyes ei (In 8, 24 gi 28) aminteste Ex. 3, 14 (numele Jui Dumnezeu): ,Eu sunt Eu” (cf si In 18,5); Acuzativuk forma accentuati Mc 14, 7; enclitic Mt 25,36; Genitivuk form’ accentuaté Le 10, 16; Rm 1, 12; enclitic Mt 10,37; 1 Cor 4,16; Dativuk forma accentuati Mt 8, 29; In 7, 23; enclitic Ap 5, 5 BBabigea viit atic’Sapi,a face una cu piméntul, a rade, a sterge de pe fata piméntului, a nimici Le 19,44 8agoc, ov, 1 - pimmant, sol FA 22,7 &8paiog, atov - neclintit, ferm, solid, trainic, constant, statornic 1 Cor 7,37; 15, 583 Col 1, 23 S8Spaiona, arog, +6 - temelie, sprijin, suport, susfinere 1 Ti 3.15 insdreinati, gravida 88 "EGextas, ov, 5 - lezechia (Ezechia), regeal lui luda Mt 1, 9 eAepHoKia, ag, Hf - religic autoimpus’, religie Picuta de propria vointi Col 2, 23 800 - v. 0a. €01C0 - pas. part, subst. +6 sidtopévoy - ce se obignuicste, obicei, obismuints, wz Le 2, 27 é0vdpyns, ov, 6 - enarh, guvernator 2 Cor 11, 32 2OviKdG, 14, dv - dintre neamuri, neevreu, pagin Mt 18, 7;3 In 1, 7 BOvindis - adv. in felul paginilor, ca neamutile, ca neevreii Gal 2,14 Evo¢, ovs, 16 - I. sg. popor, neam, nafie (pagani sau iudei) Mt 20, 25; Me 13, 8; Le 21, 10; FA 8,9; LL pl .neamurile"(pigani, sirdini, neeredinciosi; ebr. ove goyin) Mt 10, 18; FA 14, 5; Rm 3, 29: 9, 24; 16, 26; EF3,1 8006, ovg, 16 - (mai ales JaLe si FA) obicei, uz, datini rit, cutuma Le 1,9; 2. 42; FA 6, 14; 25, 16; 28, 17; Eve 10, 25 Bo - v. loba ei - of 1. in prop. cond. A\ et + Indicatival{(negatia px, meori 0b, In 5, 47) arata fie realitatea (prez., vit, aor), fie iealitatea (dmper aor, mn.c. pert). realitatea: eh, daca este adevarat ca, indic. prez. (realitate in prezent) Mt 4, 3; 8,31; FA 5,39; Rm 2,17; aor (realitate in trecut) Mt 24, 22; Me 3, 26; vit. (realitate fn vitor) Mt 26, 33; Mc 14, 29; II. irealitatea: ai (negatia arf) ev in principal ind. imperf. (irealitate in prezent) Mt 23, 30; Le 7, 39; In 14, 28; aor. (irealitate in trecut) Mt 11,21; In 15,22; mae. perf (irealitatea perfectului) In 19, 11; FA 26,32; 1 In 2,19; B) Conjunctivuk (negajia pr) et insotit de @v sub forma édv pentru a arita eventualitatea, posibilitatea sau repetarea: dact; ‘conj. prez. M8, 225 eon. aor. FA 9,2; 1 Cor 7, 28; 14, 23; 1 In 2,3; C) et cu Optativuk (foarte rar) (negatia nf) pentra a ardita potentialitatea, posibilitatea: daci, daci se poate si, daci & posibil s8, opt. prez. FA 20, 16; 1 Pt 3, 14; opt. aor. expresia et quot - pe cit ai vrea | Cor 14, 10; 15, 37; I. fa prop. concesivesi xed sau xottel- desi, chiar daci, cu toate cA I. realitate ei xosi+ indie. (negatia o8) 1 Cor 4,3 5116; 0), eventualitatcet wort + con. (negatia pf) san ky + conj. sau ek kai + viit. Me 5, 28; 6, 56; FAS, 15; 2 Cor 11, 16; Evr 10, 2 (var.); HL ed unit cu particule: de ex. ef ye - dac cel putin 2 Cor, 3; Gal 3, 4; B£3, 2; ‘et par - daca nu (este), decdt Mt 11, 27; 12, 4; Rin 7, 7 i - adv: introduce 0 propozitic interogativa: a) indirectit dact Mt 26, 63; 1 Cor 7, 16; b) direct (contrar regulilor gramaticit clasice): oare Mt 12, 10; Mc 10, 2; FA 21, 37 eidéc, ag, 9 -infatigare Mt 28, 3 dlBov - v.épd@ i806, oug 14-1. infitisare, aspect, fat’, chip In 5, 37; Le 3, 22; I. ‘cea ce se vede 2 Cor 5, 7; IL. fel, varietate, soi, specie 1 Tes 5, 22 elSa - v. dpdo si ot5a siSoAeiov, ov, t6 - templu al idolilor 1 Cor 8, 10 eibadddvtov, av, 76 - carne jertfits idolilor (i vandut apoi pe piat’) FA 15, 29; | Cor 8, 1; 1 Cor 8, 4 sq Ap 2,14 siSoAodatpela, ag, Ah (sa - Aatpia)- inchinare la idoli, idolatrie, slujire a idolilor 1 Cor 10, 14; Gal 5, 20; Col 3, 5; 1 Pt 4,3 siSAodeéspng, ov, 6 -inchinztor Ja idoli, idolatru 1 Cor 5, 10 elSohov, ov, 16 - (cf 1606), I. imagine, chip, idol FA 7, 41; 1 Cor 10, 19; 12, 2; Ap 9, 20; IL dumnezeu fals Rm 2, 22 sing] ~ adv. in zadar, zadamic, in van, fara motiv 1 Cor 15,2 elxoot - num. douazeci Le 14, 31; FA 1,15; Ap 4,4 elke - a ceda, a da inapoi (in fata cuiva), ase supune,ase pleca cu supunere + dat. Gal 2,5 eixay, dvog, 4-1. chip, imagine Mt 22, 20; II. imagine, idol Ap 13, 14 - 15; IIL chip, imagine a) 89 a lui Dumnezew 1 Cor 11, 7; 2Cor4, 4; Col 1, 15; b) a omului Rm 1,23 c) a Fiului Rm 8, 29; IV. chip = copie, reproducere, replica 1 Cor 15, 49 sidixpiveta, ag, 1 - curitic, puritate, sinceritate, candoare 1 Cor 5, 8; 2 Cor 1, 12; 2,17 eiduxpiviie, é& - curat, sincer Fil 1,10; 2Pt3, 1 sidiooe - v. éMoow Ap 6,14 eit - iimpert. fv sau Huny, pers. ail-a sg. Hoda sau ie, viit. Boouat, imper. 2 sg. 1o0t, 3 sg. fora, 3 pl Eotwoay, enclitic I afi, a exista In 1, 1; Rm 4, 17; Evr 11,6; Ap 11, 175 a trai Mt 23, 31; Le 16, 1; ase naste, a se isca, a se face Me 14,2; dr vii Mt 24,7; Tuda 1, 18; I. a fi + nume predicativ a) Mt 11, 29; 26, 26; Le 1, 19; 2 Cor 6, 16; ‘1000’ Sow - adic’ FA 1, 19; Rm 7,18; b) a inseimna Mt 9, 13; 13, 38; Le 20, 17; c) adesea insotit de participiu pentru aarita 6 stare prezenti Me 4, 38; Le 1, 20; 1 Cor 15, 195 d) éyeé sige = v byob II, eit + gen. a aparjine cuiva, a fi al cuiva Mt 5, 3; FA 1,751 Cor 1, 125 Eve 12, 115 IV. iyad urmat de diferite prepusiti ind, eig, &x, By, bri, Karta, werd, apd, mds, oby, Onép - v.aceste cuvinte V. compusi ai lui esi: dix- » 8-, év-, naup- eit - in greaca clasic vit. lui Epxopar inlocuit in N.T. de eevoonar 90 eiverey - v. Evexa: FA 28, 20; 2 Cor 3, 10 elnep - of, daci intr-adevir, daca oricum, fiindc’, pentru ci Rm 3,30; 1 Cor 15,5 éinoy sau dina - inf einetv, aor, 2, de ladéyo sipnveve - vit. eipnvevoo, a fi in pace, a trai fa pace Me 9, 50; 2.Cor 13, 11 eiprivn, ng. - 1. pace (opus Rizboiului) Le 4, 32; FA 24, 2; UL pace, injelegere, mantuire Mt 10, 34; Le 10, 5; In 20, 19; har sipace Rm I, 7; Col 3, 15 elpnyixds, 4, dv-pasnic, purtitor de pace Evr 12, 11; lac 3, 17 sipnvomoig@ - aor. I slpnvonoinaa, a face pace Col 1,20 sipnvonowds, dv- ficitor de pace Mis,9 elg- prep., sens primar: spre, citre, pind la, i, + ac 1. sens focak a) directia precis®: la, in, pe Mt 26, 18; locul apioximativ: cate, spre, pind la, la Me 7,31; b) 0 parte a compului: Mt 27, 30; Le 15, 22; ©) cuverbe care inseamna a spune, a privi, a invafa (pe cineva) Me 6, 41; In 8, 26; 2 Cor 10, 16; d) in N.T. inlocuieste foarte des pe év Le 9, 61; 11, IL. sens cemporat pani la, pin’ inmomental 2 Tim 1, 12; pentru, pentru durata de Mt 21, 19; Le 12, 19; Evr 7, 3; perioada in care se intimpli ceva Le 13, 9; Fil 1, 105 UL. sensuri figurate: a) la, spe, clire (directia, destinatia) Rm 2, 4; Ap 17, 18; b) pent in vederea (unui scop, rezultat etc.) Le 2, 32; Ef 2, 22; Evr 1, 5; ©) cit priveste, in ceea ce priveste, relativ fa (relatia) Rm 4, 20; Gal 6,4; Ef 3,16; d) contra, ‘impotriva 1 Cor 8, 12 ei, pia, Ev- gen. bvb5, icig, Bv0c, num: 1. unt, una, woul singer, unic Mt 5, 19; 22, 35; 27, 145 In 20, 12; Rm 12, 5; 15, 6; 1 Cor 10, 17; EF 4, 5; Ka0" vor - unul cate unul 1 Cor 14, 31; ei Exatos - fiecare, v. KaOeig; uncori folosit in loc de tig - un oarecare Mt 18, 24; 21, 19; Le 24, 18 slaty - aor. 2 eioriyerov, aduce in, a introduce, a baga, a aduce in Le 22, 54; FA 21, 28; Ev 1, 6 elgaxovo - aor: J. siorixoved, pas. aor. Blam KOUORY. I. a se supune, aasculia de 1 Cor 14, 213 Il. a satisface, /a pas. (persoane) Mt 6,7; Evr 5,7; 2 implini o rugiciune Le 1, 13; FA 10,31 sioSéyopan - viit. clodéEopat, a primi 2 Cor 6,17 loci - inf elotévan, a intra in FA33 élogpyopan - (x. Epgouan), viit sigehevoopat, aor. 2eiofNOov, |. a intra, a patrunde Mt 21, 10; Le 1,9; Rm 5, 12; 1 Cor 14, 23; a intra in cineva (duhul necurat, demonul) Mc 9, 25; (satana) Le 22, 3; IL. la fig. MLS, 20; in slava Le 24, 26; intru odihna Evr 3, 11 eloxadgopar - aor 1 eloexasodpny, achema la sine, a invita FA 10, 23 eloosog, ov, # - I. intrare, acces 1 Tes 1, 9; Evr 10, 19; IL. sosire, venire FA 13, 24 sionnddio - aor J. cigem{inoa, a siri fn, a se repezi inauntru, a se nipusti FA 14, 14; 16, 29 elonopevonar - imperl sionopevdpny, a merge spre, a intra in Me 1, 21; FA 3,2; 8,3 elotpéxo - aor /.sio¢dpapov, a alerga in FA 12, 14 eladépo - aor. eiotiverka si sioriverxov, a baga pe cineva sau ceva in Le 5, 19; « aduce in Evr 13, 11; a duce in Mt 6, 13 ita. adv, de timpapoi, dupi aceea Me 825; In 13, 5; 1 Cor 15, 5 - 7; 1ac 1, 15 elte - of. repetati, fie (cA)... fie (ca)...3 Se construieste ca ei sau fird verb Rm 12, 6; 1 Cor 12, 26; 1 Tes 5, 10; se foloseste sica adv inter: daca... sau daca... 2 Cor 12,2 éitev= sito. - adv. apoi, dupa aceea Me 4, 28 elder perf ou sens prez. Laavea obiceiul, a obignui Mt 27, 15; Me 10, 1; Il. fa part. ceea ce este obisauit, obicei Le 4, 16; FA 17,2 OL