Sunteți pe pagina 1din 98

Manualul a fost aprobat pentru reeditare prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr.

071 din 18 iunie 2015.


Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinar =i finan\at din sursele Fondului Special pentru Manuale.
Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.
+coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul
de folosire

Numele
=i prenumele elevului

Anul =colar

Aspectul manualului
la primire

la returnare

1.
2.
3.
4.
5.
Dirigintele clasei trebuie s[ controleze dac[ numele elevului este scris corect.
Elevul nu va face nici un fel de ]nsemn[ri ]n manual.
Aspectul manualului (la primire =i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisf[c[tor, nesatisf[c[tor.

Comisia de evaluare:
Eugenia Burlacu, prof., grad. did. superior, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Chi=in[u
Ludmila Caraulan, prof., grad. did. I, Liceul Teoretic G. C[linescu, Chiin[u
Ina Copil, prof., grad. did. superior, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Chiin[u
Svetlana Covalenco, prof., grad. did. superior, Liceul Teoretic Ion Suruceanu, Suruceni, r-nul Ialoveni
Marina Svatmacler, prof., grad. did. superior, IPLT Alexandru cel Bun, Rezina
Svetlana Luca, prof., grad. did. superior, Liceul Teoretic Ginta Latin[, Chi=in[u
Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional.
Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din acest manual este posibil[ numai cu acordul scris al editurii.
Redactor: Larisa Nosacenco
Corector: Lora Mititelu, Nina Artin
Ilustra\ii: Irina Oleinik, Serghei Samsonov
Copert[: Sergiu Stanciu, Adrian Grosu
Machetare computerizat[: Zoe Ciumac
Editura Prut Interna\ional, 2015
Maria Volcovscaia, Nina Gorbaciova, 2015
Editura se oblig[ s[ achite de\in[torilor de copyright, care ]nc[ nu au fost contacta\i, costurile de reproducere
a imaginilor folosite ]n prezenta edi\ie.
Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1A, Chi=in[u, MD 2051
Tel./fax: ( 373 22) 74 93 18; tel.: ( 373 22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro
CZU 811.161.1243(075.3)
V 87
Imprimat la Tipografia BILNET
ISBN 978-9975-54-208-1

Dragi prieteni!
}ncepem s= ]nv=\=m ]mpreun= limba rus= una dintre cele
mai frumoase [i expresive limbi ale lumii.
Pe acest drum ne vor ]nso\i pove[ti, poezii [i c]ntece ruse[ti
tradi\ionale. C=l=toria noastr= prin Rusia, prin ora[ele ei va fi interesant= [i captivant=. Pentru aceasta va trebui s= ]nv=\=m mai
]nt]i s= citim [i s= scriem cu ajutorul manualului dat.
V= dorim succes pe t=r]mul cunoa[terii!
Autorii

(Ascult=)

(Lucru ]n perechi)

(Lucru ]n echipe)

(Dificultate sporit=)

1. (Asculta\i [i repeta\i dup= profesor).

, .
, .

!
!
?
, .

, !
,
!

,
!
,
!

, !
,
!

,
!
,
!


, .

, .

2. , ,
(Numi\i cuvintele pe care le spunem la ]nt]lnire [i la desp=r\ire):

) (diminea\a); ) (ziua);
) (seara).

3.
(Asculta\i [i repeta\i dup= profesor).

!
!
?
.
?
.

,
.
.
.
.

4. -,
(Spune-i ]n limba rus= profesorului cum te nume[ti tu [i cum se nume[te colegul
t=u de banc=).

5. .
-. (Ascult= poezia. Nume[te
cuvintele de salut pe care le-ai auzit.)

-

:
!

!
.
!
1 .
.


(Memoreaz= poezia).

1. (Asculta\i [i repeta\i dup= profesor).

.
. .

.
. .
.
1

. ,
. , .

!
!

z]mb=re\

!
!

2. , (Enumer= ce vezi ]n clas=).


3.
(Ascult= [i repet= dup= profesor).
!
!
! ?
./
. .
?
.

4.
(Efectua\i urm=toarele comenzi):
! ! !
!

5.
(Alc=tuie[te o povestire studiind cu aten\ie desenul al=turat).

6. .
.
(Ascult= poezia. Memoreaz-o.)


:
,
.


(Ajut=-l
pe Ionel s=-[i preg=teasc= rucsacul).

1. (Ascult= [i repet= dup= profesor).

.
. .
. .

.
.
.


.
.


.
.


.
.


.
.

2. (R=spunde la ]ntreb=ri).
1) ?
2) ?

3) / ?
4) ?

3. , (Prive[te desenele [i spune ce meserie are fiecare).

4. (Poveste[te despre familia ta).


5. . . (Ascult= poezia. Memoreaz-o.)

,
.
,
.
, ,
?

,
:
,
,
, , .
? ,
!
.

, , , (), ()
-
!

Cum se
] ndeamn= calul?

Cum
semnalizeaz=
vaporul?

Ce te roag= medicul
c]nd ]\i examineaz=
g]tul?

-
-

- -

Cum ne exprim=m
mirarea?

Cum url=
lupul?

(a)

(o)

(u)

(n)

(t)

1.
, , , , (Denumirile c=ror obiecte din
imagine ]ncep cu unul dintre sunetele: , , u, n,
t)?
(Discuta\i ]n baza imaginii).

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).
,
.
, ,
.


.
.

: -!
.


, ,

!

!
,

!

3. . . (Cite[te urm=toarele cuvinte. Scrie-le.)


, , , , , , , , .

4. (Memoreaz=).
,
.
: !
: !

, (), (), ()

1. (Cu ce sunet ]ncepe


fiecare cuv]nt din propozi\ie)?

, , , , , , .

(=)

(m)

(b)

(p)

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te)., ,
.

,
.


,
.


!
.

.
.

3. . . (Cite[te. Scrie.)

4.
(Memoreaz=).

. . .
. .


, , ,

, ,
.
.

10

67

, , (), (), ()

1. (Cu ce
sunet ]ncepe fiecare nume)?

, , , , .
(Discuta\i ]n baza
imaginii).


(e)

(i)

(g)

(k)

(d)

2. , (Dac= auzi\i ]n cuv]nt sunetul i, bate\i din palme).

, , , , , .

3. , , ,
(Ridica\i fi[a verde, dac= auzi\i la ]nceputul cuv]ntului sunetul =, [i pe cea ro[ie, dac= auzi\i i=).

, , , , , , , .

4. , ,
-

(Ascult=, repet=, cite[te).

--

--

11

, .

5.

(R=spunde la ]ntreb=ri).

?
?

, .
, .

?
?

6. ? (Formuleaz= ]ntreb=rile.)

... ? .

... ? , .

... ? .

... ? , .


,
?

.
.

:
?

,
.

7. (Cite[te [i scrie).

, .

(Ce instrumente muzicale mai [tii)?

12

8. (Cite[te).
, : , . , , .
?
, .
?
.

9.
(R=spunde).

1) , ?
2) ?
3) ?
4) ?

10.
(Alc=tuie[te o povestire ]n baza imaginii).

11. (Memoreaz=).
,
,

,
.
.

, ,
(Rezolv]nd corect rebusul, vei afla cum ]l cheam= pe b=iat).
3

1. (Membru al familiei).
2.

(Ce semn este reprezentat)?

3. (Animal domestic).

4.
(Unde locuie[ti)?

4
2

5.
(Instrument muzical).

Cc (c), (), ()

1.
(Cu ce sunet
]ncepe fiecare cuv]nt)?
(Descrie
imaginile).

13

2. , ,
(Ascult=, repet=, cite[te).

C c c

(s)

(z)


(r)

.
.

.
.


:
.
.

.
.

3. (Cite[te [i scrie).

. .

4. (Cite[te [i scrie).
, , , , , , , ,
, .

5. . .
(Completeaz= propozi\iile. Scrie-le.)

1)

2)

3)

4)

14

6. (Cite[te).
, , . . .
. . . . .

7.
(R=spunde la ]ntreb=ri).

1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

8.
(Alc=tuie[te propozi\ii ]n baza imaginilor).

(), ( )

1.
(Cu ce sunet
] ncepe fiecare cuv]nt)?


(ia)

(i scurt)

2. ,
(Bate\i din palme, dac= auzi\i ]n cuv]nt):
(i) , , , , , , ;
(i) , , , , , .

3. , , (Ascult=, repet=, cite[te).
.
.

.
.

.
.

15

, .
, .
.


.
.
,
.
.

,
.
.

4. , ,

(Roag-o pe mama s=-\i


dea suc, tort, caise [i mul\ume[te-i).

5. (Cite[te [i scrie).
. .

6. . . (Completeaz= propozi\iile. Scrie-le.)


1)

2)

3)

7. (Completeaz= propozi\iile [i scrie-le).


1) . 2) . 3) .

8. (Cite[te textul).
. . . .
, , . . .
. . .

9. (R=spunde).
1) . 3) ?
2) ?
4) ?

10


face straturi
m=rar

1. . . (Ascult=. R=spunde la ]ntreb=ri.)


. . . : , , . : ! ,

16

! : ,
!
1) ?
2) ?

3) ?
4) ?

2. (Citi\i [i ]nscena\i
dialogul).

, !
, !
?

, .
?
, .

3. (Completeaz= dialogul).

4. . . (Completeaz= propozi\iile. Scrie-le.)


1)

2) . 3)

4) . 5) . 6) .

5. (Cite[te textul).
. , ,
, . . . .
.
.
. .
.
. .

6. (Alc=tuie[te o povestire ]n baza imaginii).

7.
? ,
? (Ce litere ale alfabetului
rusesc cunoa[te\i deja? Numi\i c] t
mai multe cuvinte care ]ncep cu
aceste litere.)

?
, .
.
:
!

8.
(Adu fotografii cu
familia ta [i poveste[te despre ea).

17

11

(), ()

1.
(Cu ce sunet ]ncepe fiecare
cuv]nt din propozi\ie)?

.

(Discuta\i ]n baza imaginii).


(v)


(f)

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).
.
, .
.

3. (Cite[te [i scrie).
1) . 2) .

4. . . (Citi\i. }nscena\i dialogul.)


, ?
.
, ?

.
! !

18

5. (Completa\i dialogul).
, ?

, ?

6. . ?
(Cite[te. }\i place apartamentul lui Victor?)

. .
.
. . .
. .
. .
1) ?
2) ?
3) ?

vecin
suport
]mi place

7. (Alc=tuie[te propozi\ii).
1) , , , ;
2) , , , ;

12

3) , , , ;
4) , , , .

(), ( )

1. , . ?
(Nume[te obiectele din imagini. Cu ce sunet ]ncepe fiecare cuv]nt?)


(l)

(semnul moale)

2. , , ,
(Ridic= fi[a verde, dac= ]n cuv]nt este semnul moale, [i pe cea ro[ie, dac=
acesta lipse[te).

) , , , .

) , , , , , .

3. , , (Ascult=, repet=, cite[te).


19.
.

4. (Cite[te [i scrie).
. .

Olga

album
palton

5.

(Scrie termina\iile).

. (?) .
. (?) .
. (?) .

1) .
2) .
3) .
4) .

6. .
(Completeaz= propozi\iile.)

7. . ? (Cite[te textul. }\i place casa lui Liviu?)


. , .
.
.
ima[
. ,
vi\ei
, , .
iepure de cas=
: ,
\elin=
.
nu de mult,
.
de cur]nd

8. (R=spunde).
1) ?
2) ?

20

3) , , ?
4) ?

13

(), ()

1. (Cu ce sunet ]ncepe


fiecare cuv]nt)?

.
(Discuta\i ]n baza imaginii).

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).(j)

, ,
, .

jertf=


,
. .

([)

,
.
.

3.
(ite[te [i scrie).

4. . ? (Cite[te.
Ce au f=cut Ma[a [i Ursul?)

, .
. .
. .
, . ,
, . .
s-a r=t=cit
a f=cut n=zb]tii, a fost obraznic=
]mpreun=, ]n bun= ]n\elegere

21

5. (R=spunde la ]ntreb=ri).
?
?
?

6.
(Relateaz= despre via\a eroilor
din desenul animat Ma[a [i Ursul).

14


?
--! ,
.
,
.
.

1. (Ascult= [i repet= dup= profesor).


; ; ; .


(] /`)

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).


muzic=

,
, .
.

3. (ite[te [i scrie).
.

22

4. (Formeaz= pluralul conform


modelului [i scrie ]n caiet).

: .
1) , , , , , .

: .
2) , , , ,
, .

5. (Scrie ] sau i).


1) .
2) .

3) .
4) .

6. (Completeaz= propozi\iile).
1)

2)

3)

4)

7. . . (Citi\i. }nscena\i povestea.)

. -. - , . . -,
. . -, . . , , ,
. -, .
, ! .

.
?
.
- ! .
,
.
,
8. (Red= con\inutul
.
pove[tii Ridichea uria[=).

15

1. (Ascult= [i r=spunde la ]ntreb=ri).


.
. , , ,
. .
. .
1) ?
2) ?
3) ?

23

2. (Citi\i [i ]nscena\i dialogul).


, .
.
.

, ?
, .
, , .

3.
(Alc=tui\i un dialog prin analogie).

ro[u

albastru

4. (Completeaz= ]n scris).
1) .
2) .

3) ,
.

5. (Completeaz= propozi\iile).
1)

2)

3)

4)

6. ,
(Scrie denumirile obiectelor din imagini).

7. . .
(Cite[te textul. Pune ]ntreb=ri referitoare la propozi\iile eviden\iate [i r=spunde la ele.)

. - .
.
. , .
, , , , .
.
. .
, .
(Poveste[te textul).
? .
(Ai fost vreodat= ]n excursie? Relateaz=
despre una dintre ele.)

marele
venea ]n vizit=
monument
strat de flori

8. /, , (Descrie casa/apartamentul ]n care


locuie[ti [i curtea casei/blocului).

24


1617

(), ()

1.
(Cu ce sunet ]ncepe fiecare cuv]nt)?

,
.
(Discuta\i ]n baza imaginii).

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).


(h)

,
,
.


(ce, ci)


, :
, .
, ,
.

,
.
.

3. (Cite[te [i scrie).
1)
.

2) .
.

25

. .

4.
(Grupeaz= cuvintele ]n dou= coloane).

, , , ,
, , , , .

?
.

?
, .

?

.

?
,
.

5. (Scrie termina\iile).
1) .
2) .
3) .
4) .
5) .
6) .

6. (Citi\i dialogul).

, !
, !
?
.

?
. .
, .

7. (Completa\i dialogul).
.

8. . ?
(Cite[te textul. Cu cine conversa tabla?)

. ,
, , . .
. :
, . .
:
, , . , .
, . , .
.

ultima lec\ie
au plecat acas=
r=spunde

exerci\ii
mic
de aceea

1) ? 3) ?
2) ? 4) , ? ?
(Citi\i textul pe roluri).

26

9. . ? (Cite[te c]ntecelul popular. Ce-i intereseaz= cel mai mult pe elevi?)

,
.

:
?

(}ncearc= s=
compui un c]ntecel popular).
-,
.

10. .
. (Alc=tuie[te o povestire ]n baza imaginii. Intituleaz-o.)

1819

1. (Cu ce sunete ]ncep):


) (numele copiilor)?
)
(cuvintele din propozi\ie)?

(Discuta\i ]n baza imaginilor).

(iu)

(io)

,
.

2. , , (Ascult=, repet=, cite[te).27

,
.


,
.
, -,
:
.

,
,
.
.

3. (Cite[te [i scrie).
1) .

2) .

4. (Completeaz= ]n

-.
?
.
.
?
.

I. 1) . 2) ? 3) .
4) .
5) ?
6) .

scris termina\iile).

II.1) . 2) . 3) . 4) .

5. (Completeaz= propozi\iile).
1) . 2) . 3)
? 4) ... -. 5) ... ?
6) .
: , , , , , .

6. . . (Cite[te textul.
Intituleaz=-l.)


. .
: . : ,
. . : ,
, , . , , .

28

. , , , , .
, : ?
,
(Cum crezi, ce i-a r=spuns Liuda fratelui)?

7. , (} ntreba\i-v= reciproc despre


activit=\ ile desf=[urate la lec\ii).

8.
(Examineaz= imaginile [i poveste[te-i prietenului despre [coala ta).

?
, !
, !

.
.

9. . .
(Citi\i. }nscena\i dialogul.)

. :

, ?
.
, . 1 .

, .
! . . .

20

1.
(Formula\i ]ntreb=ri ]n baza imaginii
[i r=spunde\i la ele).

bufni\=, buh=

29

2. ? (Formuleaz= ]ntrebarea.)
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?
?

.
.
.
.
.

3. (Completeaz= propozi\iile).
1) .
2) .

3) .
4) .

4. (}nscena\i un
dialog pe tema {coala).

5. (Citi\i).
, , ?
. .
, . .
, ,
?
. , .
.
!
, . . (}ntreba\i-v= reciproc despre scriitorii [i poe\ii ru[i
pe care-i cunoa[te\i. Povesti\i despre unul dintre ei.)

6. . ? (Cite[te textul. Unde [i-a f=cut studiile feciorul?). :
. , .
: ,
, , .
. ,
. , ,
: ?
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
, ?
, ?

7.
. . (Alc=tuie[te o povestire
pe tema Ce facem la [coal=. Scrie-o.)

30

fecior ]nv=\at
a c=lcat pe
grebl=
l-au lovit ]n frunte
[i-a amintit
a aruncat


21

()

1. : , , , , ?
2. : , , ?
3. , : ,
, , , , , , , , .

4. , ,
.


([ci)


() .
.
.

?
,
, , .
,
: ?

5.
.

-, -, -, -, -, -, -.

6. .

-
- .

7. . .
, , , , , , ,
, , , , , , ,

31

8. . .
. .
. . 1
. . ,
, .
,
. 2 , .
. ,
. .
.
curgea un r]u
str]ngem ciuperci
a l=trat
ghibor\i

9. .
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?

?

22

() ne-am apropiat
() am l=udat
ne-a ajutat s= g=sim
[tiuci r=pitoare


, .
,
, .
,

( )

1. ?
, , .


.
1
2

ciripeau
a ghicit

32

3.
. ?

,
, .

1) . 2) .
3) . 4) .
5) . 6) .

4. .
1) . 2) . 3) .
: , , .

5. . ?

.
, .
. , ,
.
, . 1.
- , , .
.
.
]napoi
. s-a trezit
.
]nc=
! ,
#
, .
mai bine
.

6. .

1) ?
2) , ?
3) ?

7.
.
: ,
, , ,
, .
1

se ]ntinde, ][i destinde corpul

33

23

()

1. , .
?

2. ,
: , ,
, , , , .

3. , , .

(\):
1 .
-
.
.


2,

-.

, ,
:
, .
-: --.
,
.

4. .

5. . ?

, ,
, .
, ! !
.
, , , .
, :
! ,
.
. 4.
, , !
3

1
2

gheru\=
a prins r=d=cini

34

a ie[it din ou
omida se t]r=[te

? .
1 2 , !
. .
, , ! , !
!
, .
, , -
. , ?..
.

6. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

7. .
1)
,
?
2) , .

24

incorect
s-a mirat
]n jos
fluture

prinde
broa[te
a s=rit
]n balt=
a scos


, .
, , 3!
.
4
.
5 6.
?
!

1. , :
) , , , , ;
) , , , , ;

) , , , ;
) , , .

2. .
1) . 2) . 3) . 4)
. 5) . 6) .
: , , , , , , .
1

s= te ]ncol=ce[ti
2
s= te rostogole[ti
3
ov=z

cioc
va picura
6
pic=tur=
5

35

3. .
.
?
,
. .

, ?
, .
?
.

4. . .
5. . .

. , . -
:
, ? , ?
. .
-. :
-, ? , ?
:
, -. ?
-.
, .
- -.
, , :
, ? ,
?
, - -. , .
.
, . -!
, ? , ?
, -, - -. ,
.
.
. :
, ? , ?
, -, -, - -. ?
-. !
? ,
.
- ,
.
,
. !..

36

foi[or
() ()
:

urs cu picioarele
str]mbe
vom ]nc=pea, vom avea loc
s-a pr=bu[it

6. .
1) ?
2) , .
3) ?

25


?
--, -, --, -.

1. .
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , ,
?

2. -. .
, , , , , ,
.

, , , , , ,
.

, , , , , ,
.

, , , , , ,
, !
.

au venit c=lare pe arici


au ie[it pe fereastr=
au ]n[euat

3. .
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
, , , , .

4. - . , .
5. . .
?
. :
?

37

1! --! , , , , , , .
? . ,
, ! -
, ,
, , , .
.
, , ?!
, ,
.
?
, . . ,
!
! .
.

6. .
1)
?
2) ,
?
3) , ?
?
4) ,
, , .

3
1
5

7. ?
.

, , , ,
, , .

-, 2 ,
3.
,
.
2

zgomot
#
vocal=
consoan=
[uier=tor (referitor
la consoane), sibilant

8. .
1) , .
2) , .
3) .
4) , .

5) , .

.
:
.

impostoare
#
3
alinia\i ]n ordine strict=
2

38

26

,
.

1. , , .

.
.

.

.

, .

.

.

2. .
, , , ,
, , .

3. . .
: .
, , , , ,
, .

4. 1.
.

1) .
2) .

3) .
4) .

5. . , .

. .
. . .

39

. , , , .
.
.
viscole[te
s]nt acoperite cu z=pad=
sanie, s=nii
schiuri
patine
a dedicat
, .

6. .
1) ?
2) ?
3) ?

7. .
.

.
.
,
.
.

pufos
se ]nv]rte[te
mai scurte

lumineaz=

a venit iarna

,
.

8. .

27

,

.

1. , , . , .

40

2. . , , ,
, , .

. ,
. ,
. .
.
.
!
.

3. .
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , , .

4. . .
: .
, , , , ,
, , , , .

5. .
1) , , ; 2) , , ; 3) , , ,
, , ; 4) , , ; 5) , , , , ,
.

6. . , .
!
.

. .
.
.
. .
. . .
b=ltoac=
ghea\= str=vezie
r]p=
stejar
vizuin=, gaur=
a trezit

7. .
1) ?
2) ?
3) ?
4)
?

41

8. . .
,
.

.

, !
, !

.
.

9. . .

.
, ,
-, ,
.

28

() ginga[,
tandru
adie
firav
tulpini\=
marginea p=durii?
, , ...

!
!
.

1. , , .

, .

2. .
.

1) . 2) 31 ( ) Limba
noastr=. 3) .
4) :
. 5)
.

42

3. . .
1)
3)
2) 4)

.
. !
, . .
.
,
.

4.
.

s= se plimbe

: locuri

5. .
, !
, !
?
1 . !
2! 3 ! ,
! , 4!
, !
?! . !
, .
, - .
!
-?

6. .
!

7. . .
,
,
,
.

,
!
.


:
) , ,
, ;
) , , , .

?
1

s-a pierdut
nu fi trist
3
se va g=si
2

4
5

43

nori
#

29

,

.

1. , , .

.
.

.

. .

, .

2. .

3. .
.

1) .
2) .
3) .

, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
, , .

4. . .
. , .
. . , .
. , . .
. . .
. . !
.
,
!
, ?
,

,
!

.

44

,
.

.


, .

.
.

,
?
,
. , .
: tablou trist
nori
meri[or
:

5.
.

1) . 2)
. 3)
. 4) .

6. ?
.

30

1. . .
1) .
3) .
2) .
4) .
: , , , .

2. . .
1) . 2) . 3)
. 4) . 5) ;
! (. )

3. . ?

. ,
:
! , .
, .

45

.
. , ,
:
! , !
.
. : ,
, :
! , .
.
. .
:
!
,
, , .
.

dorin\=
( ) a se plimba
cu sania (a patina)
a prins fluturi

#
a pescuit
a s=rit
]n f] nul ]nmiresmat

4. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?
5) ?
6)
?

5. .


, .
,
,

.
.

6. . :
?
. . ?

7. .

46

31

, ,

1. . , .

7 () .

6 ()
.

3 () .

!
?# 24 ( )

# 60 ()

# 60 ()
, , ...

2. . .
1) . 2) .
3) . 4) .

3. .
1) , : . 2)
, : . 3)
, : .
4) , : .
: ;
; ; .

4. . ?
: . !
, . :
. .
, .

47

.
. .
.
.
, ,
. ,
. .
, , .
. . ,
.
. ,
, .
: ! :
, .
reu[esc
5. .
petrec ziua
m= sp=l
1) , .
m= ]mbrac
2) ?
iau micul dejun
3) , ,
iau pr]nzul
?

?

,
, .
, .

1.

, ,
, ,
, , ,
, , ,
, ,

!

6. ,

32

1.
.

, , , ,
, , .
1

ai r=mas murdar

48

2. .
: .
.
1) .
2)
.
3)
.

3. . ?
12 () ,
.
.
,
. .
-
, .
.
. .
.
. .
.
.

4. .
1)
2)
3)
4)
5)

. . ?
?
?
, ? ?
, ? ?

orar
obiect
dansuri

scrim=

5. .
?

.
.

49

6. . ,
.

7.

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1. .
: ,
, .


1)
2)
3)
4)

33

2.
.

1)
? 2)
? 3)
? 4)

?

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

# 12 ( )

3. . . . ?
.
.
. . .

50

. 1 . ?
. - .
.
, .
. !
. ,
. .
. .

4. .
1) ?
2) ?
3) ?

. . . ,
.

5. , . .

?
.
.
,
.

2 ,
.
3
.
.
! !


.
. .

1
2

#
:

51

34

? ( ?)

2. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) Limba
Noastr=?

1.
.

1) ? 2)
? 3)
? 4)
?
5)
?

!
.
.
.

3. .
?

***

.
. , .

4. . ?
.
.
?
. ,
.
, . .
.

52

.
.
?
?
.
,
, .
. !

5. .
1) ?
2) , , ?
3) ?
discu\ie
spectacol cu p=pu[i
ne-am ]n\eles

6. , .
3.02. 14 .
5.06. 19 .

35

12.10. 11
.

1. ?
) , , , ;
) , , , ;
) , , , .

2. . ,
. ,
.

3. .

8.00
8.30
10.10
11.30
13.05
16.00
18.30
20.00

1) .
2) . 3) . 4)
.

4. . ?
: , , ?
: .

53

: ! ?
: .
: , . ?
: ,
.
: ?
: . , ?
: , .
: . .
,
;
,
!
.
:

.
15


,
,

: ! .
: ? .
.
: !
: !
,
.
, , ,
, , .
, ,
.
, , ,
, , .
.
. . .
.

5. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

anun\
palat
#
pozna[=
ron\=ie
coji
: particip

6. :
1) (8 . . 19 ).
2) (1 . . 16 ).

54

36

1. . . .

2. .
1) ?
2) ?

3) (, )?

3. . ?

.
, , ,
.

, , ,
, ,


.

, ?

4. .
1)
2) 3)
4)

5. : ) ; ) ?

55

6.
!.

:
: . : , !. : .


.
,
-?
,
!
?

37

:
,

.
.

1. , .
?

!
(), , 1() , , .
?
24 () , , .
5 () , , .

1 , , , .
24 () , , , .
5 100 () , , , .

2. .
1) , , . 2) , , ? 3) . 4) . 5) . 6) .
7) .

56

3. .
, , , - .
?

. ?
.
( ?) (, , , , ,

4.

.
.

morcov
sfecl=
suc
zah=r
cartofi
sm]nt]n=
tort

) (?) , , , ,

( ?) (, , , , ,
) (?) , , ,
,

5. .
) : ? , .
1) ? 2) ? 3)
? 4) ?
) : ? , .
1) ? 2) ? 3)
? 4) ? 5) ?

6. . ,
.

7. .
:
, .
, ! . ?
.
, , ,
. , , ?
, , , , ,
.
, ?
, .

57

. .
:
, ?
, , , .
, ,
.
. .
.
.
, ? .
, , .

8. .
1) , ?
2) ?
3) ? ?

3839

9.

a sp=la
a cur=\a
a t=ia

1. . . .

58

2. .
1) ? 2) , ?
3) ?

3. .
, !
, ! ?
.
! ?
.
, ?
.
.

4. .

1) . 2)
? 3)
. 4)
. 5) ?
6) .

5. .
1) ?
2)
? 3)
? 4)
?

6.
.
: (), , . , ,
.


, , , .
(), , (?) .
, , (?) .
() (?) .
() (?) .

1) (), ,
. 2) (), . 3) (). 4) , (). 5) (), , .

7. .
1) . 2)
. 3) . 4) .

59

8. . .
1) ? 2) ? 3) 1? 4) ?

9. .
. .
?
, , . ? , ,
, .
, , .
?
, . ?
.
, .
! . .
. .

10. .

11. . .
. .

,
.
,
.
,
.

.

(]n bani) rest

60

, : , , ?
.
, , , , .
? ?

12. .
?
?
.

13.
- .

40

1. . , , . .
1) , , , , .
2) , , , .

2. .
1) ? 2) ? 3)
? 4) ? 5) ?

3. , .

4. . .
: () . .
1) (), , . 2) (). 3)
(). 4) (), , ?

61

5. .
, ! ?
, . ? ?
. ?

6. . ?
.
XIX ()
.
.
,
: , ,
, , . ,
. ,
,
.
comercial
sal= de expozi\ie
havuz
a se r=zle\i

1) ?
2) ?
3) ?

7. ? .


!
,
: , , , .
. , ,
, .
?
, .
?

62

41

1. .
2. : ?. , .

;
;
;
;
.

?
: ?

3. , , .

!
?
?
.

.

.

.
,
.

( , ,
)

4. . ,
.

1) ... . 2) ... .
3) ... . 4) ... .
5) ... .

5. .
, ! , !
, ! ? ?

63

.
?
. . ,
.
?
, , , , .
.
?
. !
, ! , - .
, . .
, !
, , , - . , .
. , .
, !
1) ? 3)
2) ?
?
4) ?

6. , , .
, , , -, , , , , , , , , -, .
?

42

...

1. . . .

.
.

.
.

64

.
.

2. . .
: (),
. , .

1) () () !
2) () ! 3) ()
. 4) ()
!
. 5) ()
( ) .


!
!
!
!
!
!
! (Cl=te[te!)

3. .
.
?
.
.
? !
, !
! ?
,
37,5 ( ).
!
--!
. . ,
. .
?
, .
?
. .
. ! !
. .
?
: ) ; ) ; )
?

?
!
.

, ,
, ,
!

,
!
.

65

43

, ...

1.
,
,

.

2. . .
: () .
.
1) () . 2) () . 3) ()
. 4) , ()
. 5) , ()
.


()
()
()
()
()
()
()

(, ,
)

3. . .
,
,
:
.


,

.

,
.
:
!

, ,
,
,
1.

,
, ,
,
!

,
,
.
!
. , .

, , .

4. . ?
: , . ?
, , . .
? ?
1

melancolie ad]nc=

66

5. : , !
? ?


.
,
,
,
.

,
.
,

,
, ,

.

44

1. . , ?
:
, ,
,
,

( ),

.


.

.
.

, ?
, . ? .
? ?

2. . .
.
: , ! ?
: , .

67

: ?
: . .
: . , . ! , ! ! !
: ! , .
: . , . , ,
, ?
:
? , ?

3. , .
.

4. . .
1) ()

2) ()

3) ()

5) () .

4) ()

5. , , .
: , . , ,
.
1) , . 2) ,
. 3) , . 4) , . 5) ,
.

6. . , -?

.
.
, ,
.
.

7. , ?
8. . ()?

68

45

1. .
1) , ? 2)
? 3) ? 4)
( )?
2. , , .


, (?)
, (?)
, (?)

. .
. .
. .

3. .
.

) : ().
.
1) ().
2) ().
3) ().

) : (). .
3) ().
1) ().
2) ().
4) ().
) : ( ). .
1) ().
3) ().
2) ().
4) ().

4. , , , , .
5. .
. , .
: ! ?
: .
: . ?

69

: .
: ! . , .
: . , , , , .
.
: ?
: , .
: ?
: . .
. . ,

colin=
:
c]mpie
capital=
,
plai str=mo[esc
!
# ochi
, ,
vizita\i-ne
.
! .
: . !

6. .

1) , , ?
2) ?
3) ?
4) ?

7. . .

.
1) .
2) . .
3) .
4) .

70

1
2

46

1. , , .

? ?

2. .

: (?)

34 .

3. .
1) . 2) . 3)
. 4) .

4. . .
. .
Izvorul Cucului. .
, .
, . .

71

. ,
. ,
, .
. , .

. ,
.
Izvorul Cucului.
1) ?
2) ?
3) ?
4) Izvorul
Cucului?
5) ,
.
6) ? .

au ocupat
deseori
# curajos, viteaz
odat=, c]ndva
a lua prizonier
\ar= ]ndep=rtat=
, a salvat-o, ]ns= el a pierit
palo[
au prins-o
s-a transformat ]n cuc

5. . .

47

1. .
? ?

72

2. .

23
.

3. .
: (?)
(?) .
1) (?) .
2) (?) (?)
. 3)
(?) . 4) (?) . 5) (?)
(?) .

4. .
1) . 2) . 3)
. 4) . 5) .

5. .

, , ,
?
.
. , .
.
?
:
. ?
.
, !
!
.
. - .

73

, ,
. ,
.
!
.

le-a \esut [i ]mpletit


a hot=r]t s= p] ndeasc=
u[a s-a deschis
l-a m] ng] iat
pe Tudor pe cap

6. . :
? ? , , .

5. ? .

4849

1. ? (,
, -, -)?

2. , , .


.

.


.
.

.
.-.
.

? , , ,
? , , ,
? , , ,
, , , ,
,
, , ,

74


.

.

3. .
1) Zdob [i Zdub. . 2)
? ? 3) .
. 4) . . 5)
. . 6) . .
: , , , , , .

4. .
: .
?
1) .
2) .

3) , .
4) .

5. .
) : . ? () .
1) . ? () 2) .
? () 3) . ? ()
) : ? .
1) ? 2)
-? 3) ?
) : ? .
1) ? 2) ? 3)
?

6. . .
. .
. ,
.
. :
. . , .
.
, .

. .
.
.
.
.

75

1) ?
2)
?
3)
?
4)
?
5)
?

recep\ie ]n
cinstea compozitorului
asculta cu ]nc]ntare
a cerut voie
s= interpreteze melodia
s-a mirat
f=r= gre[eli
l-a ]mbr=\i[at pe Barbu
lacrimi de bucurie

7. ,
.

8. .
, . ?
, . .
, . .
?
.
. .

9. .

. ?

!
?

suflet
e cu neputin\=, nu
se poate
minuni

?
,
,

!
! !
!

!

,
, ,
!

76


.
: , , , .

50

1. , .
2. .
?
.
?
.
?
.
***
?

3. .
: . . .
1) . .
2) . .
3) . .
4) . .

4. , / .
5. .

.
.

77

, .
, , ?
, , -.
. .
.
, ,
?
, , ,
.
.
.
.
, ,
?
,
.
. .
!
cuf=r
a\= de diferite culori
s= \ese
a ]mpletit
au ]nflorit macii

6. .
1) , , ?
2)
? .
3)
?

7. .
? ?

?
,
.

.

,
.
!
.

,
1,
,
2.

,
:
,
.

pic=turi de z=pad= topit=

fluier

78

5152

1. .

.
,
.

?

?

2.
.

1) (/)
.
2) (/) .
3)
(/) .
4) (/) .


Rusia
Moscova
Sankt Petersburg
a merge la [coal=
a pleca ]n Rusia

!
( ?) , , , .
( ?) , .
(?)
, , .

3. .
1) ... . 2) ... . 3) ...
. 4) ... . 5) . ... .

4. .
:
, ?

79

,
.
?
, .
, .
, .
!
.

5. . .
.
.
. .
.
.
. , . . :
. .
. . . .
.
. . . .
.
. .

. -

,
.

biseric=
Lacul lebedelor

6. .

: ().
.

. ( ?)
.

1) (). 2) ().
3) (). 4) (). 5)
().

. ( ?) .

7. . ?
.
. !

80

. .
. .
. .
, .
. .
.
.
. ,
.
!
!
bulevard
palat

]nc= o dat=
havuz

8. , .
.

9.

.

10.
?

?

.
,
.

.
,

.
.

53

1. -


?
?

81


(?) (?)
(?) (?)
(?) (?)

2. .
1) . 2) . 3) . 4) . 5)
.

3. .
1) . 2)
1. 3) . 4) .

4. . ? .

, .
. ,
, .
. , , . , . .
.
.
. . , .
, . , .
!
,
,
.

coaj=
]n Antichitate
compar=
str=lucitoare

pomu[oare
amare
#

5. : , , ,
.

: 1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

6. . .
1

plopi sub\iri

82

7. .
, ,
,
,
?

,

,
.


?
,
, ,
,
.
, ,
, .
.

# gard

54

1. . , ?

,


.


(?) .
(?) .
(?) .
(?) .

2. .
1) . 2) , . 3) , 4) .
5) .

83

3. .
: . .
1) . 2) . 3)
. 4) . 5) .
?

4. . ?

. , .
XVIII () .
,
. .
,
. .
. . .
.
.
, , . , ,
, .
. : .
savant
1) ?
inventator
2) ?
a f=cut descoperiri
3) ?
: a ]nfiin\at
4) ?
5) ?

5. , . . .
6. , , .
: , , , , , , , , , , .

55

1. .
) 1) ? 2) ? 3) ?
4) ?

84

) 1) ? 2)
? 3)
? 4) ?

2.

3. .
1) . 2) . 3)
. 4) .

4. . ?
. ,
. ?
.
. . , !
. , .
. -, -,
.
.
#
]nsemna
clopot
tun

1) ?
2) ?
3) ?

5. , .
6. .
1) ? 2)
, ? 3) ?
?

7. .
?
.

?
, .
.

?
, . .
?
, , ,
.

8. , . ?

85

5658

1. ? ? .
?


, .

#
#

, ,


, !

2. .
1) . . 2) .
3) . 4) :
. 5) .
: , , , , .

3. .

. :
?
, . ? , , , .
.

86

, . ! : -, , , ,
, . ?
, , -.
. .
- .
.
.
.
. .
.
1) ? 2) ? 3) ?
, . ,
. .
4. .

1) .
2) .
3) ?
4) ?
: , .

?
.
?
.

5. , ,
.

6. . -?
-
- , . -.
, - .
. .

- cineva
. c=lca gr]ul
a p=zi
-. :

, , . a se m=rita
.
a scoate
: inelul de aur


, .

a ajunge p]n= la

a c=uta
.
logodnic, mire
. - -

87

.
, .
,
.
-
,
.
.
,
.
, :
, .
. -.
1) ?
2) ?
3)
?
4) ?

5)
?
6)
, ?

7. .
: -, , , , , , , , ,
, .

8. ?

9. - .
10.

?


?
,

,

-.
, ?
?
1

: [ireat=

88

59

1. , .

2. .

) 1) .
2) .
3) . 4) .
: , , , .

, ,
, ,
, ,

) 1) . 2)
. 3)
. 4)
.
: , , , .

34 : ,
, , , , , .

3. . .

, .
. :
.
. .
. :
? .
:
, , . .
, , ,
, :
, , .
, . , . , . , .
.

89

4. .
1) ? 2)
?
3) ?
4) ?

vulpe fl=m]nd=
s-a pref=cut moart=
a aruncat pe[tele din sanie
a b=gat coada ]n copc=
p]n= c]nd i-a ]nghe\at coada
\=ranii l-au b=tut pe
lupul nerod

5. . .

6. , , . .

: , , , , , , ,

60

1. , .

90

2. .
, !
, !

?
.

3. ? .
: , , , (-),
, , , , , , .

4. . ?
- . . .
. .
, . , .
, .
,
- :
, , .
:
?
. , , , .
, :
!
1)
2)
3)
4)

?
?
?
?
?

5. .

mireas=
gunoi
mai mult
- #
cea mai bun=

6. . .
, , .
, .


?
, , , .
, , , .
, , -, .

91

61

1. .
- .
.
.
.
. , . 80 () , .
.
.
:

,

.
,

.

2.
.

r]u principal
p]r]ia[
curge de la nord spre sud
se vars= ]n mare
admir=

) ?
)
?
) ?

3. ?
)

?
, , , .

?
.

?
,

.

4. .

. ,

.

. ,
.
: , , , , , .

92

5. .
1) ?
2) ?
3) ?

4) ?
5) ?
6) ?

6. : , , , , , .
7. , :
) --, ;
) --, ;

) -, ;
) -, .

8. , .
: , , , , , ,
, , , , , .

9. , ?
10. ?
11. ?
12. ?

93

cais=
cocost]rc
(-, -, -) ]ngrijit
farmacie

ploaie
cas=
() prieten
stejar
unchi

/ a fugi
veveri\=
(-, -, -) alb
mesteac=n
(-, -, -) mare
sandale
ghete
/ a lua
pantaloni
liter=

/ a m]nca
a merge

(-, -, -) vesel
prim=var=
furculi\=
struguri
gustos
lup
p=r
medic
anotimp
tot
/ a-[i aminti
/ a se scula
ieri
(-, -, -) ]nalt

mic dejun
virgul=
() iepure
a chema
sunet
(-, -, -) verde
iarn=
(-, -, -) r=u
gr=din= zoologic=
dinte

ziar
(-) ochi
(-, -, -) prost
/ a vorbi
an
cap
g]t
ora[
/ a prepara
(-, -, -) trist
pr=sad=
strat
(-, -, -) murdar
a (se) plimba

vacan\=
varz=
creion
() c=prui (ochi)
tablou
crati\=
apartament
c]nd
salam
bomboane
p]rjoal=
pisic=
(-, -, -) frumos
(-, -, -) ro[u
a striga
cine
unde

/ a d=rui
feti\=
a face
sat
copii
canapea
(-, -, -) lung
(-, -, -) bun

arici

cald
(-, -, -) galben
burt=
a locui

a merge
(-, -, -) faimos
nume

(-, -, -) st]ng
ghea\=
p=dure
/ a zbura
var=

94

pl=tic=
vulpe
() frunz=
fa\=
frunte
barc=
() a se culca
lingur=
ceap=
(-, -, -) favorit

(-, -, -) mic
b=iat
unt
mobil=
miere
urs
cret=
]nghe\at=
ger
s=pun
a sp=la
[oarece
carne
minge

a ]mbr=ca
cer
a purta
(-, -, -) jos, scund
picior
cu\it
() [oset=

pr]nz
() a se ]nc=l\a
anun\
legume
gr=din= de zarzavat
castravete
/ a se ]mbr=ca
odat=, c]ndva
lac
nuc
toamn=
/ a r=spunde
/ a se odihni
/ a deschide
de unde
ochelari

penar
pauz=
ardei
a c]nta

( , ) a coace
sacou
() pateu
scriitor
/ a scrie
/ a ]nota
rochie
r=u
/ a repeta
prieten=
ghiocel
tren
(-, -, -) t]rziu
/ a felicita
/ a ar=ta
cump=r=tur=
poli\=
ro[ie
/ a ajuta
vesel=
fiindc=
de ce
de aceea
just, corect
(-, -, -) drept
s=rb=toare
propozi\ie
pl=cut
pas=re
a c=l=tori

a lucra
()/() a se
dezbr=ca
(-, -, -) timpuriu
povestire
copii
radier=
r]u
a desena
p=rin\i
izvor
trandafir
p=durice
c=ma[=
m]n=
stilou, pix
pe[te
pia\=
scoru[

gr=din=
a planta
(-, -, -) proasp=t
a luci
(-, -, -) luminos
porc
pulover

nord
azi
acum
sat
familie
(-, -,-) cenu[iu
sor=
/ a se a[eza
(-, -, -) albastru
/ a vorbi
basm
c]t
prun
a asculta
(-, -, -) ]ndr=zne\
a privi
z=pad=
/ a dezbr=ca
c]ine
/ a convoca
soare
vecin
/ a ]ntreba
(-, -, -) mai ] n
v]rst=
poezie
mas=
capital=
sufragerie
\ar=
() scaun
ciorb=
o zi [i o noapte
a num=ra
ca[caval
aici

acolo
a dansa
/ a se topi
br]nz= de vaci
(-, -, -) ]ntunecat
cald
caiet
m=tu[=
(, ) a curge
punct
iarb=
acolo
aici
pantofi

/ a se
mira
(-, -, -) comod
deja
a lua cina
strad=

95

a z]mbi
a putea
(-, -, -) de[tept
/ a se sp=la
exerci\iu
fier de c=lcat
ureche
() profesor
a ]nv=\a

nume
[or\
topora[
lantern=

(-, -, -) viclean
(-, -, -) r=pitor
a merge
colin=
cu r=ceal=, rece
a vrea
(-, -, -) viteaz

st]rc
a ]nflori
() floare
pui

or=
(-, -, -) negru
a citi
ce

sfer=
fular
dulap
p=l=rie
blan=

a ciripi
sticlete
obraz
c=\el
ciorb= de legume
[tiuc=

etaj

fust=

m=r
limb=
str=lucitor

1. ! ................................ 4
2. ............................... 5
3. ............................................... 6

31. , ,
-, -, -- ......... 47
32. ............................................... 48
33. ........................... 50
34. ? ............................... 52
35. .............................. 534. , , , , ............................... 8
5. , , , .................................. 9
67. , , , , ....................... 11
8. Cc, , ......................................... 13
9. , . , , ... 15
10. .............................. 16
11. , . , .................. 18
12. , .
? .......................................... 19
13. , ......................................... 21
14. .
...................................... 22
15. .............................. 23

1617. , . ...... 25
1819. , .
........ 27
20. .............................. 29

21. ................................................. 31
22. . ....................... 32
23. ................................................... 34
24. .............................. 35
25. ! ..................... 37


26. , .
................................. 39
27. ,
.
............................................... 40
28. !
!
..................... 42
29. ,
--, --, --, -- ...... 44
30. .............................. 45

.
36.
? ? ............................... 55
37. .
? ? ............... 56
3839. .
? ..... 58
40. .............................. 61

41. ............................... 63
42. ........................................ 64
43. , ... ......................... 66
44. .............................. 67

45. .
? ..................................... 69
46. .
....... 71
47. .
? ? ? ...................... 72
4849. .
......... 74
50. .............................. 77

5152. .
? ? ? ...... 79
53. ,
?
? ? ? ................................. 81
54. .
? ............... 83
55. .............................. 84

5658. ........................... 86
59. .
............................... 89
60. .............................. 90
61. ........................ 92
- ...................................... 94