Sunteți pe pagina 1din 2

SINDICATUL SALARIATILOR PENITENCIARULUI

BISTRITA
Str.Tdrpiului, nr.22; Municipiul Bistrila ; Cod postal 420062
Jud.Bistrita - Ndsdud
Telefon: 40(263)238.175 ; Fax :0263.23.44.39
Tel.Mobil : 07 66.51.5 1.38 ; E-rnail : ssp.bistrita@fsanp.ro
CIF : 1698B80; Cont bancar nr. RO 1 8000000078 6419000 Deschis la UniCredit Tiriac Bank
Membrd a Confederatiei Nationale Sindicale- C,N,S. CaftelALFA
Membri a Federaliei Europene a Funclionarilor din Administratia Publici - EUROFEDOP -

Scrisoare deschisd
Doamnei Raluca Alexandra PRUNA

Ministrul Justitiei

Stimati doamni ministru,

ci principiile ce le promoveazd
parte
respectiv, transparentd, responsabilitate si dialog, trebuiesc puse in
Guvernul din care face{i
practicd si nu doar enun{ate.
Am ales acestd formd de comunicare, considerdnd

Facem parte dintr-o organiza{ie sindicald cu 3000 de membri, ce activeazd intr-un sistem
cu 12.500 de angajati, parte a sistemului de apdrare, ordine publicd si siguran!5 nalional5.
Au trecut 45 de zile de la investirea Guvernului, timp in care v-am scris gi am agteptat un
rdspuns al ministrului nostru. Nu ceream decAt sd faceli ce v-a!i angajat, adicd si existe
dialog gi si fili transparenfi.

Asa cum vd scriam in corespondenta purtatd anterior, ne dorim si ne cunoagtem, si gtim


ce vreli, si stiti ce vrem. Ne este greu, doamnd ministru, sd inlelegem de ce in alte ministere au
avut loc intdlniri intre partenerii sociali, au stabilit impreuni prioritdti, iar in cazul nostru acest
lucru nu a fost posibil.

A{i ales sd nu da{i curs solicitarii noastre de a stabili o intAlnire, motivAnd cd aveti alte
prioritSli, precum si un program incdrcat. Avdnd in vedere cele expuse mai sus, solicitim
urmitoarele:

semnarea ordinelor ce fac aplicabile prevederile art.B, alin.(3) si alin.(5), din Ordonanla
de urgentd nr.5712015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul
2016, prorogarea unor termene, precum gi unele misuri fiscal-bugetare.
- semnarea ordinului ce face posibild acordarea in trange lunare a contravalorii
echipamentului.
- semnarea ordinului ce face posibild plata decontului lentilelor pentru ochelari.
Pentru a da un semnal de normalitate si cd vd pasd, dorim ca aceste ordine sd le semnali
pana joi, 7 ianuarie 2016, avAnd in vedere cd prevederile ordinelor enumerate mai sus ar trebui
aplicate cu 1 ianuarie 2016
.

De asemenea, solicitim sd stabiliti o intAlnire care sd aibd loc inaintea datei de 15 ianuarie
2016, cu urmdtoarele subiecte:
fi:ri::::ti:r,r:,ri.iir:r:;tii.i::ti:Hlirili:|::tlii.lrtiii!:,+iriiijili,i.r.,\,{

SINDI CATU

ALAR

ATI LO

Il

EN I TEN-

Cl I

A R i J L t I I Il I STR

l"A

SINDICATUL SALARIATILOR PENITENCIARULUI


BISTRITA
Str.Tdrpiului^ nr.22 ; MLrnicipiul Bistrila ; Cod postal 420062
JLrd.B istrila - NhsiLrd
ffiEwRYffi
Telefbn: 40(263)238.175 ; Fax :0263.23.44.39
Tel.Mobil : 0166.51.5 1.38 ; E-rnail : ssp.bistrita@fsanp.ro
CIF : 1698880; Cont bancar nr. RO180000000786419000 Deschis la UniCredit Tiriac Bank

Membri a Confederatiei Nationale Sindicale - C.N.S, Carlel ALFA


Membri a Federatiei Europene a Functionarilor din Administralia Publici - EUROFEDOp

Deblocarea gi finanlarea a cel putin o treime din cele 3000 Oe fosturi vacante in
sistemul penitenciar, in vederea reducerii celor peste 300 Qe mii de ore suplimentare
efectuate si nerecuperate si a miilor de zile de concediu de odihnd neacordate.
Definitivarea si promovarea modificarilor Legii 29312004, ce au in vedere printre altele
acordarea unei identitdti profesionale salaria{ilor din sistemul penitenciar.
Definitivarea negocierilor ce privesc incheierea si semnarea Contractului Colectiv de
muncd pentru personalul contractual din sistemul penitenciar.
Cresterea gradului de siguran{d a penitenciarelor romdnesti, a sigurantei personalului gi
modificarea legisla{iei pentru atingerea acestui deziderat.

Definitivarea

si

intrarea

in

vigoare

actelor normative subsecvente

legislaf iei

executional penale, in vederea eliminarii interpretdrilor arbitrare a acesleia, cu prejudicii


majore aduse personalului si statului romdn.

ln situalia in care nu veti considera oportuna semnarea ordinelor pana la data de 07


ianuarie 2016 si solicitarea noastri de a avea o intAlnire pdna la data de 15 ianuarie 2016, vd
comunicdm cd vom initia actiuni de protest, ca ultimd formd de provocare a unui dialog
institutional.

in speranta

ci

veti intelege in mod corect demersul nostru, vi asigurim de toati


disponibilitatea in vederea promovirii unui climat de dialog 9i respect reciproc.

Cu deosebitd consideratie,

Sindicatul

lariatil
Vasile

;'

inte
itenciarului
D

sNT.CV.

-il

wffiv

SINDICATUL SALARIATILOR PENITENCIAR1JLTJI

BISTRITA

S-ar putea să vă placă și