Sunteți pe pagina 1din 39

Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

„Și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, Lui fie slava și
puterea, în vecii vecilor. Amin!
Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea și-L vor vedea și cei ce L-au împuns și
se vor jeli, din pricina Lui, toate semințiile pământului. Așa. Amin.” (Apoc: 1/6-7.)

Precum S-a suit, așa și vine, cu norii vine.


Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

Iată, lucrez lecție cerească peste tine, dar tu trebuie să înveți, tată, să înveți ca să știi ce
să faci să fii moștenitor al slavei care vine cu Mine. Un picuț, și vin pe nori la tine ca să vadă
și lumea că sunt cu tine, poporul Meu cel mic, întru care am binevoit Eu pentru răscum-
părarea făpturii. Tatăl Meu a binevoit întru Mine, iar Eu L-am ascultat întru toate pe Tatăl,
dar tu, popor iubit, puțin de tot L-ai ascultat pe Cel ce a binevoit în mijlocul tău cu lucrare
cerească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic și arhidiacon Ște-
fan, din 09-01-1994
***

Iată ce durere împart Eu azi cu tine, Israele, martorul Meu cel de azi. Am dat bunăves-
tire lumii și am spus că sunt cu tine în lucrare și în cuvânt, și lumea are lumea ei și duhul ei și
nu știe cum să-și aleagă duhul. Nu știe lumea și nu crede că sunt cu tine, ca să vină prin tine,
să vină și ea la Mine așa cum ai venit tu, să mărturisească și ea ce mărturisești tu, să învețe și
ea, tată, să învețe de la Dumnezeu, așa cum iei tu de la Mine din cer, ca să fii cu Mine și nu cu
lumea, și nu fără Mine.

Vreau să te dau de mărturie, Israele, poporul Meu de azi, popor hrănit de Mine în vreme
de necredință, că e veacul necredinței cea de dinaintea arătării Mele pe norii slavei. Eu sunt
pe nori, sunt, dar ochii lumii sunt ținuți să vadă că sunt pe nori. Eu am norii suire și cobo-
râre, precum este scris în Scripturi. O, Mi-am coborât glasul peste ieslea cuvântului Meu, iar
fiii cuvântului Meu ies cu Mine în mijlocul tău și îți dau ție ce le-am dat Eu pentru tine, că i-
am pus pe aceștia înaintea Mea pentru tine, tată, și în numele Meu stau ei înaintea ta cu Mine,
Israele, cu cuvântul Meu, căci Eu sunt Cuvântul. Eu ți-am mai spus că numele Meu cel de azi
este Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e numele Meu în mijlocul tău. Eu sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu, și ție, Israele, ferice ție, că ești ales de Tatăl Meu ca să fii poporul Meu cel de azi, că
lumea cea de azi care merge la biserică, nici nu știe cum cere Iisus Hristos să fie un om credin-
cios. Cine să-i spună lumii? Cine, tată? că n-are cine. Și tu, când azi te întreb Eu, tu să spui ca
proorocul: «Iată-mă, Doamne, ca să fac voia Ta». Spune, Israele, spune tu la lume ce te-am
învățat Eu pe tine, ce te-am învățat să înveți și tu, ca să fii de același lucru cu Mine și să nu
lucrezi nedreptate ca să te rușinezi de cel cu podoabe pământești, de cel cu scaune pământești;
de cel cu știință să nu te rușinezi, și să-i spui omului acesta să ia înțelepciune din cer, că pe
pământ e ca pe pământ, nu e ca în cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Dom-
nului, din 09-06-1994
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena,
din 03-06-1994
***
1
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Glasul lui Dumnezeu coboară pe nori și se lasă auzit în România. Glasul Domnului se
vestește, și grăiește Dumnezeu din văzduh peste România. Amin, amin, amin.

Din nor în nor cobor cuvântul Meu până la ieslea cuvântului, până deasupra grădinii
cuvântului. Pace vouă, străjeri ai cuvântului Meu! Amin, amin zic vouă: a venit vremea să
hrănesc mulțimile din masa cuvântului Meu pe care îl cobor la voi. Eu, Domnul Iisus Hristos,
grăiesc peste România.

Pace ție, România Mea! Pace ție, românule, poporul Meu cel născut odată cu Mine ca
să-Mi fii mireasă Mie la venirea Mea! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel Unul născut din
Tatăl mai înainte de toți vecii. Eu sunt Cel ce am înviat acum două mii de ani după ce Israel
M-a dat la moarte pe cruce. Și dacă Israel s-a lepădat de Cel ce a venit de la Tatăl, iată ce Mi-
a dat Tatăl după ce am înviat. Mi-a dat un Israel nou, un neam nou pe care Tatăl l-a făcut neam
cu Mine, și de atunci te am Eu de la Tatăl, Israele român, căci Israel înseamnă popor credin-
cios, popor ales. Tatăl Meu te-a ales la nașterea Mea, că știa Tatăl că Israel, poporul cel ales,
Mă va lepăda și Mă va răstigni pe cruce, iar după învierea Mea Mi-a dat Tatăl un dar nou, un
popor nou, născut din cuvântul Meu, din Evanghelia Mea cea nouă.

… Iată cartea cuvântului Meu, că am vorbit din cer în mijlocul tău, Israele român. Am
venit prin cuvânt să te povățuiesc spre împărăția cerurilor, să-ți amintesc povață caldă și proas-
pătă din cer. Ia pe tine împărăția Mea, ia în tine împărăția Mea, ca să știi că vin, și vei vedea că
vin. Dacă acum nu crezi, îți voi mai spune iar că vin, îți voi spune când voi veni. O, n-aș voi să
fii gol când voi veni. Să nu arunci, fiule, povața Mea, căci străbat cu ea văzduhul și vin. De
patruzeci de ani vin cu povața Mea pe drum ascuns, pe cărăruță dosită, ca să nu prindă dușmanii
cerului pe cei hrăniți din cer. Am venit mereu în șoaptă, și mereu M-am pitit cu cuvântul Meu
în mijlocul tău, dar acum strig tare. Deșteaptă-te, creștine, deșteaptă-te, române, și roagă-te
Domnului Dumnezeului tău, căci tu, Românie, ai coroană binecuvântată pe fruntea ta. Înge-
nunchează, poporul Meu iubit, și roagă-te așa cum se roagă Maica Mea Fecioară. De la înce-
putul tău, țară română, și până la sfârșitul răutății se roagă Maica Mea Fecioară pentru țara
română, și strigă:

„O, Doamne sfinte, ceresc Părinte,

Susține cu a Ta mână coroana română!“.

România are coroană de la Dumnezeu, și este regină România.

O, Românie, voiesc să-ți dau înapoi rodul binecuvântării pe care l-ai înstrăinat de tine.
Ascultă glasul Meu, glasul Domnului Dumnezeului tău. Eu grăiesc din nori deasupra ta. Eu am
munte binecuvântat, munte de taină cerească în mijlocul tău. Ia cartea și mănânc-o și te adapă
din râul vieții, care curge din tronul Meu peste tine, căci tu, Românie, trebuie să proorocești la
popoare și la neamuri și la limbi și la împărați vestea împărăției cerurilor, vestea de cer nou și
de pământ nou peste tine, țară aleasă de Tatăl Meu, vestea de înnoire a omului, vestea de om
nou, născut din cer. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului, din
14-05-1995
***

Israele, Israele, scumpul Meu popor, Eu din cer M-am coborât când M-am născut din
Fecioara mama Mea. Măi copilul Meu, Eu de aceea M-am putut sui la cer în ziua înălțării,
2
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

pentru că am fost născut din cer, și sunt Fiul Cel dintâi al împărăției cerurilor, și omul Mă are
pildă de naștere de sus, de coborâre și de suire. Eu până n-am împlinit aceasta n-am rostit
Scriptura care spune despre nașterea de sus. Am venit, tată, iar la tine, M-am coborât din
cer pe nori așa precum M-am suit, pe nori de îngeri, așa precum M-am înălțat. Stau dea-
supra ta și grăiesc din nori de îngeri și îți pun iar masă; masă de cuvânt cald, izvor de
cuvânt proaspăt, mană cerească, fiule, ca să mănânci și să bei și să te îmbeți de dragoste de
Dumnezeu și să Mă iubești, poporul Meu, și să calci pe urmele Mele și să-Mi fii tu cărare Mie,
cărare, tată, între cer și pământ, că dacă n-ai fi tu cărarea Mea, Eu cum aș mai coborî? Eu la ce
aș mai coborî? Dar iată, am cărare și cobor și te scriu în carte că vorbești cu Dumnezeu, și apoi
Mă fac carte prin mâna ta, Israele, și Mă fac cunoscut omului cel fără de duh și lucrez precum
am lucrat când am scris Scriptura, tată. Eu așa am scris Scriptura pe pământ, așa precum o scriu
și acum, iar Scriptura se numește Dumnezeu, se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Nici o carte
nu este adevărată. Numai Scriptura este adevărată, pentru că ea este din Mine și pentru că Eu
sunt cărarea și adevărul și viața. Amin. Cine nu are această viață, acela nu are viață și nu are
adevăr și cărare sub picioare.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena,
din 03-06-1995
***

Israele, Israele, ce înseamnă aceasta, un singur trup? În curând va fi să răspunzi ce este


această Scriptură. Cine se lipeşte cu trupul unei desfrânate este un singur trup cu ea, căci zice
Scriptura: «Vor fi amândoi un singur trup». Cine se lipeşte cu Hristos este un singur trup cu
Hristos; tu şi cu El, un singur trup. Poporul Meu, vine vremea cea dintâi, vine nepătimirea pe
pământ. Vine pe pământ omul cel ce nu păcătuieşte în trup. Vine Hristos, vine, fiilor, vine. Eu
sunt Domnul Iisus Hristos, şi M-am făcut un trup cu tine, poporul Meu. Cine este un trup cu
Mine, acela nu poate să mai păcătuiască. Cine nu este un trup cu Mine, acela păcătuieşte, acela
se face un trup cu păcatul. Ilie proorocul a avut nepătimire în trup, şi de aceea a avut atâta
putere de cuvânt şi de faptă. Nu căuta, Israele, să-ţi dea trupul răspuns pentru ca să-ţi scape
sufletul de osânda păcatului. Trupul nu păcătuieşte până nu-i dă mintea zămislirea păca-
tului în trup. Fă-ţi mintea cer, ca să stea Dumnezeu în ea, fiule de la sfârşit, că tot cerul
trebuie să coboare în tine şi pe pământ prin tine. Cerul se sfârşeşte şi el, după cum este scris,
şi va coborî peste tine când îşi va sfârşi locaşul şi aşteptarea; se va strânge sul şi ţi se va
dărui ţie, fiule al lui Dumnezeu de la sfârşit. Eu vin cu norii, aşa este scris. Vin şi norii cu
Mine, şi rămân şi ei cu Mine peste tine şi în tine. Şi de ce rămân şi norii cu tine? Ca să ai
tu, fiule, cu ce te purta întru cele văzute; să te porţi ca Mine, pe nori şi cu norii. Dacă Eu
vin, vin cu tot ce am, vin ca să te iau cu Mine, vin ca să Mă iei cu tine şi să stăm în faţa Tatălui
cu această împărăţie de cer nou şi de pământ nou, aşa precum a fost la început. Cine a mai auzit
să te încurce pe tine o împlinire micuţă care-ţi stă la îndemână s-o împlineşti? Şi dacă nu vrei
să împlineşti toată pregătirea, cine a mai pierdut vreodată ce ai pierde tu, fiule chemat şi ales
ca să stai înaintea Mea la venirea Mea? Fii credincios, Israele, căci chemat şi ales dacă eşti, nu
este de ajuns. Credinţa te împlineşte, ea te face să te împlineşti. Fără ea nu faci tot ce este de
făcut. De aceea am rostit Eu în vremea ta: «Credinţă ca a ta să nu se mai fi auzit prin veacuri».
Pe cel cu inima curată care nu poate scăpa şi care vrea cu Mine, pe acela îl scap Eu cu îngerii
Mei, dar pe cel ce Mă ia în glumă pe Mine, pe acela îl las. «Unul va fi luat, şi altul va fi lăsat».
Uită-te bine, că această proorocie se vede în lucrarea Mea. Cel ce va fi lăsat, acela este cel ce
se lasă de lucrarea Mea, de cojocul cel dăruit de Mine vouă în vremea aceasta. Cel ce va fi luat
este acela care merge cu Mine şi cu cuvântul Meu până la locul unde cerul şi pământul sunt
unite spre aşteptarea celor ce vor încheia cu bine calea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995
***

3
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Ia aminte, Ierusalime, căci Cuvântul Se face iarăși hrană. Ia și culege această mană, ia
și mănâncă, poporul Meu, căci Eu sunt Cuvântul, Eu, Fiul Tatălui Savaot. Eu Mă vestesc, și tu
Mă auzi vestindu-Mă venind spre tine, Israele de la capătul timpului. Eu Mă vestesc din nori
că vin, iar tu, popor mititel al grădinii Mele, deschide, fiule, ca să intru în grădină și ca să
intru în carte, ca să Mă vestesc lui Israel. Eu sunt pe nori. Eu sunt cu norii cei ce nu se
văd. Eu sunt pe nori de stele. Eu sunt pe nori de soare. Eu sunt pe nori, și norii nu se văd.
Eu sunt pe nori de îngeri, pe nori de slavă, pe nori de heruvimi și serafimi. Eu sunt purtat
pe norii slavei Mele întru cele ce nu se văd, întru cele cerești sunt. Israele, fiule al cuvântului
Meu, să trăiești, fiule, întru cele cerești. Să mănânci, fiule, mana aceasta, s-o mănânci în fiecare
zi, să mănânci și ziua și noaptea, să mănânci cu foame, fiule Israele. Să mănânci lapte și miere
din cer, căci cele ce nu se văd sunt nestricăcioase. Ia și mănâncă din grădina celor ce nu se văd,
ca să fii nestricăcios, poporul Meu, și să faci ochi nestricăcioși și să vezi norii slavei Mele,
(Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii”, - my.edocr; Calameo; Issuu;
Google Drive, n.r.) și pe Mine cu tine să Mă vezi, și pe tine cu Mine să te vezi, și să vezi, tată,
pentru ce M-am trudit peste tine patruzeci de ani. Deschide-Mi ca să vezi, că orice cuvânt al
Meu trebuie împlinit cu frică și cu iubire mare, și asta înseamnă să deschizi ca să vezi.

O, copilaș poporul Meu, mănâncă, tată, mană, și să nu-Mi ceri carne, că nu-ți mai
dau. (Vezi tema: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, - my.edocr; Calameo; Issuu;
Google Drive, n.r.) Dacă lui Israel i-am dat carne, ce bine i-am făcut? Că s-a întors în
moarte Israel dacă i-am făcut voia. Ție, Ierusalime, omul Meu cel nou, nu vreau să-ți mai
fac voia, și vreau, fiule, să te deprind să vrei voia Mea. Nu te mai tot întreba pe tine, și
întreabă-Mă pe Mine, fiule, de ce-ți zic Eu ție Ierusalim nou? Pentru că tu ești făcut de
Mine om nou, și omul nou are pe Duhul Sfânt sălaș în Care stă. Tu ești înconjurat de Duhul
Meu Cel Sfânt, căci Duhul Sfânt este Dumnezeu în Tatăl și în Fiul, din Tatăl și din Fiul. Lu-
crarea Duhului Sfânt se numește Rusalii, se numește Ierusalim, iar tu ești omul Meu cel nou,
născut din Fiul lui Dumnezeu Cuvântul. Tu ești Ierusalim nou, căci Cuvântul este Duhul
Sfânt, este Dumnezeu în duh, Care vine și face om nou din cuvânt. Mănâncă, Ierusalime,
Duh Sfânt, și să nu poftești carne ca Israelul lui Moise, că Israel de la Moise a cerut carne,
fiindcă Moise era scula Mea pentru Israel. Am voit să-l fac pe Israel om nou și să-l deprind
să mănânce mană, și apoi lapte și miere. Da’ de unde, tată! că el n-a vrut, și s-a întors iar la
carne. N-a voit ca Mine, și a voit ca el, ca omul lui cel vechi a voit omul lui Israel. Omul,
Israele, n-a întrebat pe Domnul când a mâncat carne. Omul a mâncat, și Domnul a văzut ce
face omul. Mănâncă mană, Ierusalime, căci cuvântul este mană din cer. Mănâncă și nu te
plictisi ca Israel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1995
***

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Grăiesc din nori de slavă și Mă fac cuvânt în
grădină și Mă dau ție, Românie dacă știi să Mă primești. Primește-Mă, că Eu te primesc ca să
stai înaintea Mea și ca să fii cea dintâi între neamuri, precum Israel a fost poporul Meu, a fost
și iarăși va fi, că Dumnezeu nu-Și uită făgăduințele Sale.

Românie, tu ești țara alegerii Mele, dar mai găsesc Eu credință acum când vin? Româ-
nie, ți-am vestit despre lucrarea Mea din tine, și ferice celui ce este în tine crezând în cuvântul
Meu care vine pe nori de slavă în mijlocul tău, la masă cu tine, Românie, țara Mea. Eu profețesc
în tine și te vestesc neamurilor pământului că ești țara întoarcerii Mele, dar am de cuvântat
cuvântul Meu omului cezarului, și voi cuvânta dulce. Mai am câteva zile și voi cuvânta și voi
sta deasupra grădinii Mele pe nori de heruvimi și de arhangheli și voi grăi peste tot omul care
stă pe scaunele cezarului și Mă voi vesti cu dragostea Mea peste România, cu lucrarea slavei
Mele peste cea iubită și aleasă dintre neamuri. Să se deschidă auzul tău, Israele român, și să
4
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

auzi! Amin. E zi de serbare în România și lucrez lucrare de profeție peste pământ, peste omul
de pe pământ și peste omul din cer, căci am pe pământ cer, și voiesc să strălucească bolta
cerului pe pământ, și voi începe cu România.
Extras din Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului, din 17-11-1995
***

Să fie atenție în grădină, în grădina cuvântului Meu. Vine Domnul, vine să grăiască
peste grădină! Vine Domnul pentru Israel! Să fie atenție în grădină. Amin. Vine Domnul pentru
România! Dacă România este țara Domnului, de aceea am numit-o Israel. Eu, Domnul
Iisus Hristos, din Israel M-am ivit când M-am făcut Fiul Omului. Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, din România Mi-am pornit glasul întoarcerii Mele pe nori când M-am întors, căci M-
am întors, după cum era spus în Scripturi. Eu, Domnul Iisus Hristos, deasupra României
stau pe nori de slavă; stau și voi sta până-Mi voi lăsa văzut statul și venirea Mea cea
proorocită prin Scripturi. (Vezi tema: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, -
my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; scribd; archive, n.r.) Un picuț, și Mă voi lăsa văzut
întru venirea Mea, voi sta văzut pe norii slavei Mele deasupra României, țara întoarcerii Celui
înălțat la ceruri. (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, - my.edocr; Calameo; Issuu; Google
Drive; Scribd, n.r.)

Ascultă, poporule, glasul Meu! Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Eu din nori grăiesc și Îmi ocrotesc grăirea Mea peste pământ și răspândesc până la toate
marginile cerului și ale pământului vestea întoarcerii Fiului lui Dumnezeu. A doua oară vin de
lângă Tatăl la oameni. Acum două mii de ani am venit prunc prin Fecioară și am vestit împă-
răția cerurilor peste pământ, căci Cuvântul S-a făcut trup. Și dacă a trecut vremea cea proo-
rocită în Scripturi, iată, vin cu zeci de mii de sfinți, purtat pe tron de heruvimi și de sera-
fimi și de arhangheli. A doua oară vin, precum este scris, dar nu vin prunc, și vin cuvânt,
căci trupul Meu s-a făcut cuvânt. Eu sunt Cuvântul Care a rostit să fie lumină, și a fost.
Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Care a rostit să fie cer și pământ, și așa a fost. Eu
sunt Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Fericiți sunt acei care la cuvântul
Meu Îmi gătesc venirea Mea cea văzută, că Eu vin de la Tatăl, și vin prin România, că pe
ea Mi-a dat-o Tatăl la nașterea Mea. Eu eram prunc, și ea, pruncă. Eu M-am făcut Mire, și
ea, mireasă născută din Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu i-am fost vestit de Mire, și
ea s-a lăsat pețită și iubită din pruncia ei, din tinerețea ei.

Eu, Domnul, sunt pe tron de heruvimi și de arhangheli deasupra grădinii cuvântului. E


serbare cerească peste Israelul cel luat din români, și să știe România ce grăiește Cuvântul lui
Dumnezeu de deasupra ei. Din nori de slavă grăiește Cuvântul lui Dumnezeu.

Pace ție, Israele român, și pace peste România! Pacea Mea între Mine și ea, căci ea nu
mai veghează înaintea Mea. Ea a uitat ce înseamnă Dumnezeu adevărat. Eu sunt Cel ce sunt,
căci alți dumnezei nu sunt, dar ea s-a învățat cu dumnezei care nu sunt dumnezei. Pacea Mea
din tine să fie peste tine, țara Mea, căci vin să te trezesc. Nu te teme. Eu vin cu pace, vin cu
iubire, vin cu mângâiere. Vin, Românie, vin, vin la tine. Eu stau la ușă și bat. Deschide, iubito,
că nu se șterge alegerea ta din pruncie, cea dintâi. Vin la tine, țara Mea, și tu, tată, nu mai știi,
nu mai crezi că vin, dar Eu vin, și vin să te vestesc că vin. Eu nu iubesc minciuna. Eu sunt
adevăr când îți grăiesc că vin. O, țara Mea, Eu nu iubesc minciuna. Ce să fac Eu cu tine dacă
tu ai iubit minciuna? Ce să fac? Eu plâng la picioarele tale, că nu vreau să te văd pedepsită de
fapta ta. O, iubito, vin cu mângâiere la tine. Nu e bună minciuna, că scris este: «Să nu mărtu-
risești strâmb». Vino spre căință, vino, țara Mea! Vino, că Eu vin pe nori de la Tatăl ca să te
scot din vină și să nu te afle venirea Mea cea văzută, să nu te afle sub faptele tale, ci să
ieși din timp, să te căiești și să te speli și să te gătești, ca să te ocrotesc, ca să te iert și ca să
5
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

nu fii rănită de plata celor lucrate în ascuns. Eu am fost în tine lumină, dar tu ai iubit întu-
nericul, pentru că faptele tale lucrau răul, și ai urât lumina de teamă să nu se învedereze faptele
tale rele. Eu vin să te ridic de sub povara faptelor tale cele din urmă.

E cerul în suspin pentru tine, ţara Mea, pentru lacrima celui prigonit al tău, dar am
coborât pe tron de heruvimi şi de serafimi şi de arhangheli. Sunt cu norii deasupra României
în serbare cerească. E adunarea cetelor cereşti. Am cu Mine serafimii, heruvimii, scaunele,
domniile, stăpâniile, începătoriile, puterile, arhanghelii şi îngerii, iar Mihail, arhanghelul cel
peste cetele îngereşti, iarăşi strigă: să stăm bine şi cu frică şi cu luare aminte! Amin. Mihail
şi îngerii lui rostesc peste România să stea bine, să stea cu frică şi cu luare-aminte. E freamăt
de îngeri şi de arhangheli, şi fâlfâitul aripilor cereşti se agită, şi lucrează puterile cereşti pentru
România, ca să fie pace şi iubire cerească între fiii tăi, ţară a slavei Mele, ţară a naşterii cuvân-
tului Meu de la sfârşit. Eu vin cu veacul cel nou, cel ceresc, cel ca în cer, nu ca pe pământ;
cel întocmit de Mine, nu de om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-1995
***

Cuvântul lui Dumnezeu vine pe nori de arhangheli. Vine Domnul, vine purtat de
aripile slavei Sale. Vin la tine, Israele, ca să fii, că Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Vin la tine, că tu
Îmi ești casă și masă și mângâiere, poporul Meu. Vin cu înțelepciunea cea de sus, ca să ai de
sus și ca să fii cunoscut că ești de la Dumnezeu, să cunoască lumea că Eu am un popor de
ucenici cu care Eu presar din loc în loc sămânța împărăției cerurilor.

Vin la tine cu sărbătoare, Israele, vin cu lumină. Să fie lumină! Amin, amin, amin. Să
fie lumină și să rămână această zi. La început a făcut Dumnezeu lumină, și la sfârșit a venit
lumină Domnul, ca să aibă omul lumină din Lumină, cuvânt din Cuvânt, căci Cuvântul este
lumină. Să fie cuvânt, să fie lumină ca la început. La început era Cuvântul, iar la sfârșit Cuvân-
tul este Cel ce era la început. La început și la sfârșit este lumină, căci începutul este la sfârșit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-1996
***

Vin cu sfinții mucenici în venirea Mea, vin și iar vin cu sfinții și cu îngerii în sunet
de trâmbiță, ca să adun prin cuvânt pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi, de la mar-
ginile cerurilor până la celelalte margini, și voi lucra ca în vremea lui Noe. (Vezi tema:
„Ca în vremea lui Noe”, my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.) Și iată, găsesc
pe oameni mâncând și bând și nuntind, că ei nu știu venirea Fiului Omului. Vin și voi trâmbița
ca să adun pe cei aleși, și din ei voi lua unul, și pe unul îl voi lăsa, și oamenii nu cred ca să
vegheze venirea Mea care vine peste ei fără de știre. (Vezi și „Răpirea Bisericii”, -
my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.) O, fericit ești tu, poporul Meu, slugă
cuminte și credincioasă, căci venind Domnul tău, vei fi găsit mereu veghind, și vei fi pus peste
cele ale Mele, iar cei care zic că Eu zăbovesc și stau mâncând și bând și nuntind, pe neașteptate
voi veni la ei și îi voi despica în două, precum este scris în cuvântul Meu, în venirea Mea.
Cuvântul Meu e venirea Mea, și nimeni nu înțelege cuvântul Meu, venirea Mea. Binecu-
vântată este venirea Mea la tine și statul tău înaintea Mea în venirea Mea, Israele, cale a venirii
Mele la oameni. Și iată, fiule scump, oamenii beau și mănâncă și nuntesc ca în vremea lui Noe,
și cuvântul Meu vine la ei pe neștire. Vine cuvântul lui Dumnezeu pe norii cerului, și văd
sfinții din cer, că ei sunt în venirea Mea. Eu și la arhiereii care M-au dat la răstignire le-am
spus: «Eu sunt Fiul Tatălui, și Mă veți vedea venind cu norii, cu putere și cu slavă», iar
cuvântul Meu adevărat este.
6
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Vin și iar vin, că am unde să vin ca să strig și să adun pe cei aleși care vor rămâne, și
vor fi toți un singur trup, o pâine vor fi toți, și fericiți cei care au urechi de auzit, că aceia vor
rămâne. Vin cu sfinții și cu îngerii și strig ca să audă cei aleși din cele patru vânturi, de la
o margine la alta a cerurilor, că este scris în Scripturi să trâmbițeze îngerii și să adune pe
cei aleși. (Vezi tema: „Trâmbițele apocaliptice”, - my.edocr; Slideshare; Calameo; Issuu; Go-
ogle Drive; Scribd, n.r.)

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu șezând de-a dreapta Celui Atotputernic și venind cu norii
cerului. Cine Mă va despărți de dragostea Mea de tine, Israele iubit? Necredința de pe pământ
și aleșii ei? O, Israele, Israele, credința ta în cuvântul Meu va lucra și va strânge într-un
singur staul, într-un singur trup pe toți cei de pe pământ care vor fi, căci toți cei ce vor fi
vor rămâne ca să fie. Cei ce vor fi găsiți veghind venirea Mea vor rămâne ca să fie, și vor fi
mângâiați în vecii vecilor, și vor fi mângâiere a mângâierii, și vor fi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mucenițe Ecaterina, din 08-
12-1996
***

Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Eu sunt mereu astăzi. Amin. Vin cuvânt pe pământ. Vine
cu norii cuvântul Meu. Iată-l, vine cu norii și se face râu al vieții în care să se boteze toți
cei ce cred în el, în cuvântul Meu. Cuvântul Eu sunt. Dacă însetează cineva, să vină la
Mine să bea, să vină să bea din apa râului vieții, și râuri de ape vii vor curge din pântecele
lui, căci va primi Duh Sfânt. Amin. (Vezi tema: „Acest cuvânt este râul vieții”, - my.edocr;
Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.) Cel ce crede, să vină să bea, că n-am venit să
judec lumea, ci am venit să suflu peste ea Duh Sfânt și s-o nasc din nou și s-o înnoiesc. Se
împlinesc Scripturile nașterii din nou a lumii, și vin să împlinesc. Amin. N-am venit să judec
lumea, ci ca s-o înnoiesc am venit, dar cel ce nu crede în Mine, Cuvântul Care vine cu norii,
acela a și fost judecat. Cel ce nu crede este judecat de necredință, căci cuvântul Meu care vine
din Mine cu norii, este adevărat cuvântul care se naște din Mine.

Eu sunt Cuvântul Tatălui, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L cunoaște, dar voi Îl
cunoașteți, fii ai lui Israel luat din români. Vin la voi cuvânt, și Mă port din loc în loc ca să Mă
vestesc că vin, așa cum Gavriil a binevestit venirea Mea de la Tatăl trup născut din Fecioara
mama Mea.

Vin strămoşii cu Mine pe pământ la tine, poporul Meu de azi. Serbează cerul cel viu în
tine. Se coboară cerul la tine şi serbează praznic de Bobotează, că e zi de Bobotează, şi Eu
serbez în mijlocul mulţimilor şi fac din tine Iordan, iubita Mea, ţara Mea. Şi se vor boteza în
tine mulţimi multe şi vor crede în cuvântul Meu care vine cu norii la tine ca să se facă râu de
Iordan, apă de botez şi Duh Sfânt peste mulţimi. Iată Eu şi pruncii Mei; calul alb şi călăreţul
lui, Păstor tainic, cu nume tainic. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, nume tainic,
şi nimeni nu înţelege numele Meu cel tainic. (Apoc: 19/13, n.r.)

O, voi, cei ce credeţi, credeţi şi înviaţi viaţă fără de moarte, căci cuvântul Meu are în
el viaţă veşnică după cum scrie în Scripturi. Iar voi, cei tari la cerbice, care din fire staţi împo-
triva Duhului Sfânt, Care Se face cuvânt de viaţă veşnică peste noroade, voi, cei tari la cerbice,
lepădaţi-vă de voi şi luaţi în voi pe Dumnezeu, credincios şi adevărat. Cel ce crede în Mine să
se lepede de sine şi să-şi ia crucea să-Mi urmeze Mie, să ia în el viaţa Mea şi să-Mi urmeze.
Amin. Iar cel ce nu crede în Mine cuvânt venit cu norii, să iasă de sub judecată şi să creadă, că
Eu am putere să-l fac să creadă pe cel ce nu crede. Scris este: «Puneţi-Mă la încercare şi veţi

7
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

vedea că Eu sunt», Cel ce Mă fac cuvânt şi vin cu norii, precum scrie în Scripturi: «Iată, El
vine cu norii». Amin.

Pace ţie, ţara Mea, pace ţie şi naştere ţie şi botez ţie, şi zi de înviere ţie, cea dintâi pe
pământ! Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce vin la tine, iubita Mea, ţara Mea, căci te iubesc,
iubito. E zi de Bobotează. Eu sunt cu tine cu zi de praznic sfânt de Bobotează, iubita Mea, ţara
Mea, poporul Meu român, poporul Meu ales, cel dintâi pe pământ, muntele Meu cel sfânt, ţara
Mea, iubita Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza) , din
19-01-1997
***

Eu sunt, și Mă numesc Cuvântul lui Dumnezeu, căci scris este: «El vine cu norii și cu
zeci de mii de sfinți, și numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu». Amin.

Eu sunt Cel ce sunt. Vin din cer pe pământ și Mă fac cuvânt și Mă fac Mire, căci a venit
nunta Mielului, și mireasa Lui s-a pregătit. Fericiți sunt cei chemați la cina nunții Mielului.
(Vezi și „Nunta Mielului”, - my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.)

Eu sunt Arhiereul Cel mare, Care am străbătut cerurile și am suferit între oameni și cu
oamenii, ispitit fiind întru toate după asemănarea omului, în afară de păcat. Nu Mi-am luat
singur cinstea aceasta, ci Tatăl Mi-a dat-o, după cum este scris: «Tu ești Fiul Meu; Eu astăzi
Te-am născut. Tu ești Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec».

Eu sunt Cel ce sunt, dar poporul prin care am venit din Tatăl nu M-a primit ca pe
trimisul Tatălui, și Eu M-am îndreptat spre neamurile pământului, și Mi-a dat Tatăl de
la nașterea Mea pe România, ca să-Mi fie țară a întoarcerii Mele cu norii, țara slavei
zilelor cele de apoi, căci așa precum M-am suit la Tatăl, tot așa și vin; vin cu norii și cu
zeci de mii de sfinți, și vin venind. Amin.

Vin la tine, țara Mea de nuntă, că de la Tatăl te am dată să fii țara Mea pentru întoarcerea
Mea între oameni. Primește-Mă! Eu vin cuvânt la tine, că am în mijlocul tău pe poporul cuvân-
tului Meu, iesle caldă în care Se naște de sus Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine cu norii ca
pasărea care-și face cuib la streașina unei case unde-și așează puii ca să-i nască și să-i hrănească
străbătând văzduhul și venind, suindu-se și coborându-se, coborând și suind și iarăși coborând
ca să-și hrănească puii din cuib și să-i crească și să-i învețe să zboare în văzduh. Eu sunt Cel
ce sunt. Vin cu norii la tine, țara Mea de nuntă, «Vin cu sfinții, vin pe cal alb, și oști din cer
vin după Mine călare pe cai albi, și din gura Mea iese cuvânt, și pe coapsele Mele și pe haina
Mea am nume scris: „Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor“», precum scrie în Scrip-
turi să vin. (Vezi și „Calul alb apocaliptic”, - my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive;
Scribd, n.r.)

Când a trebuit să ridic din nou Ierusalimul, care se stricase pentru păcatele lui, am auzit
de pe pământ strigare ca să vin să-l izbăvesc pe Israel cel apăsat de plata fărădelegilor lui. Am
auzit pe Daniel, care Mi-a amintit de făgăduințele Mele pentru Israel, mărturisind înaintea Mea
păcatele poporului său și umilindu-se pentru Israel, și Eu am coborât la el și i-am vestit: «Șap-
tezeci de săptămâni de ani sunt hotărâte pentru Ierusalim până ce fărădelegea va întrece
marginile ei, până ce va veni Sfântul Sfinților ca să pătimească pentru om, și va dărâma
cetatea, și până la capăt va fi greu. Dar la capăt voi veni și voi încheia un legământ cu mulți
într-o săptămână, și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, și cei înțelepți
vor lumina». Și Daniel se ruga, zicând: «Stăpâne, când?». Dar Eu i-am spus: «Daniele, sunt
8
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

pecetluite toate cuvintele acestea până la sfârșit, iar la sfârșit mulți vor fi curățiți, albiți și
lămuriți, și nici unul din cei fără de lege nu va pricepe cuvintele Mele, ci numai cei înțelepți
vor înțelege, căci cei înțelepți se dau deoparte din calea fărădelegii și stau cu Duhul Cel
Sfânt, Povățuitorul oamenilor înțelepți. Iar tu, Daniele, te vei scula, și vei primi moștenirea
ta, în vremea cea de apoi. Amin».

Am pus pe fiii cuvântului Meu să mijlocească pentru tine, pentru învierea ta, o, țară
Românie, țara Mea de nuntă, țară a strălucirii cea proorocită de proorocul Daniel. Vin la tine
cuvânt de Duh Sfânt, vin să închei cu tine act de împăcare cu Mine. Vin din Tatăl, și am iesle
în tine și Mă nasc cuvânt și te hrănesc cu tainele Mele cele ascunse, că tu ai fost cea de sub
cruce, dar Eu de la nașterea Mea te-am iubit și te-am ridicat și te-am ales de țară a Mea și te-
am născut din Mine, din numele Meu te-am născut și ți-am dat numele Meu și te-am numit
creștină, după numele Meu, prin cel trimis la tine cu cămășuță de botez, cu apă și cu Duhul
Sfânt, (Vezi „Despre botez” - my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd,
n.r.) și te-am numit român, popor al țării Mele. Și am vegheat peste tine la bucurie și la durere
și te-am păzit ca să fii și ca să te am, căci Tatăl te-a dat Mie odată cu nașterea Mea născându-
te din Mine. Povestea ta e frumoasă în cer, și iată ce fac: vin cuvânt pe pământul tău și îți scriu
taina ta, și Mă fac carte în tine și îți scriu povestea Mea cu tine și te vestesc a Mea, ca să audă
toate noroadele de pe pământ că tu ești împlinirea Mea întru venirea Mea.

Dar ai peste tine un nod, o, țara Mea, și vin să-l iau de peste tine. Ca în Ierusalim intru,
pe cal alb intru și Mă fac cuvânt peste tine, și prin cuvântul Meu lucrez și îți rup legătura de
peste tine. Tu, pentru fărădelegile tale ai fost pusă sub lege, căci cel ce păcătuiește, este pedepsit
de lege. Șaptezeci de săptămâni de ani sunt peste tine de când am pus peste tine legătură
pentru fărădelegea ta, căci scris este: «Dacă unul din cetate păcătuiește, toată cetatea suferă
fărădelegea». Iar după patru sute nouă zeci de ani, căci asta înseamnă cele scrise în cartea
lui Daniel despre cele șaptezeci de săptămâni, am venit la tine și am rostit peste tine să dezleg
nodul cel pus peste tine de atâta timp, și auzind nu ai auzit, dar Eu am lucrat și am dezlegat
nodul tău. Și acum vin și te vestesc ce am făcut Eu pentru tine, țara Mea, iubita Mea cea de sub
cruce. Am zidit o piatră nouă, o vie nouă, o mlădiță nouă. O pietricică albă ți-am dat în dar,
și pe ea am scris cu mâna Mea: «Cuvântul lui Dumnezeu», și nimeni nu înțelege ce scrie pe
ea, «nimeni decât primitorul», precum scrie în Scripturi; nimeni decât poporul cuvântului
Meu, în mijlocul căruia M-am făcut carte pentru tine, țara Mea, ca să te binecuvintez și să te
ridic pic cu pic din țărână, după cum este scris că «pe mulți îi voi scula din țărâna pământului:
pe unii, spre viață veșnică și pe unii spre judecată veșnică».

Am născut din cuvântul Meu un popor în tine, și din tine Mi-am ales mireasă, țara Mea.
Mi-am făcut în tine biserică curată, biserică pe voia Mea, nu pe voia omului, că rău Mă
apasă fărădelegea din biserică, și Eu aveam trebuință de biserică cu mădulare întregi și
sfinte, cu trup curat, care se cheamă biserică a Mea. Mi-am ridicat în tine popor curat,
biserică vie, ca să am cu ce lucra dezlegare peste tine. (Vezi tema: „Adevărata biserică”, -
my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.) Și acum vin în mijlocul mulțimii din
tine și Mă vestesc în mijlocul poporului cuvântului Meu, și te vestesc pe tine că am venit să te
ridic. Scoală-te, îți zic ție! Amin, amin, amin.

Eu sunt Cel ce sunt, și stau în mijlocul tău cu fiii cuvântului Meu, fii unși de Mine,
Arhiereul Tatălui Savaot, așezat de-a dreapta scaunului măririi în ceruri, căci M-am adus pe
Mine Însumi jertfă înaintea Tatălui așa cum orice arhiereu aduce jertfă pentru păcatele lui și
pentru cele ale poporului. Și iată, sunt cu fiii cuvântului Meu în mijlocul tău, țara Mea, și iată
ce grăiesc Eu cu ei:

9
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Fiilor unși, s-au scurs cei patru sute nouăzeci de ani, s-au scurs șaptezeci de săptămâni
de ani de când s-a pus legătură peste România și peste biserica din ea, căci am avut aici arhi-
ereu după chipul și asemănarea Mea, care a anatemizat fărădelegea pe care a văzut-o fă-
cându-se, și apoi el a plecat la Mine după ce a fost alungat de pe scaunul bisericii. Scris este:
«Cel ce nu iubește pe Dumnezeu, să fie anatema». O, fărădelegea a dat peste marginile ei, iar
arhiereul Nifon a rostit cuvânt împotriva ei, și a rămas legătura aceasta. Și acum Eu vin să
rostesc trezire peste țara Mea și s-o scot de sub vina aceasta.

Fiilor unși, Eu voiesc prin voi să lucrez, că în voi binevoiesc și vă iubesc, că și voi Mă
iubiți împlinind poruncile Mele, căci scris este: «Cel ce păzește poruncile Mele, acela este cel
ce Mă iubește». În numele Meu, ridicați mâinile spre Tatăl și rostiți odată cu Mine, Arhiereul
cerului:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se rupe și se dezleagă cele legate


peste România ca să fie dezlegate și în cer și pe pământ. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se binecuvintează țara română


cu binecuvântările cerului, cu binecuvântările văzduhului, cu binecuvântările pământu-
lui cel ales de Dumnezeu, cu binecuvântările înălțimilor cele veșnice, cu binecuvântările
sânurilor cerului. Amin. Eu sunt Cel ce sunt, și binecuvintez prin cuvânt venit cu norii:

Se binecuvintează țara română, cu darul credinței sfinte, și prin credință să se


umple de darurile Mele cele veșnice, că vin cu veacul cel nou, cel fără de sfârșit, vin cu
cerul și cu pământul cel nou peste cele vechi, iar fărădelegea să fie aruncată în foc, și omul
să se ridice spre cele binecuvântate ale darurilor cerești. Eu sunt Cel ce împac pe Tatăl
cu omul. Eu sunt Cel ce împac pe omul cel credincios cu Tatăl. Eu sunt Cel ce sunt. Amin.

Când Moise M-a întrebat ce să-i spună lui Israel când se va duce la el să-l scoată din
Egipt cu mâna Mea cea tare, când el Mi-a spus: «Doamne, cine să le spun că ești Tu?», Eu i-
am spus să le spună despre Mine că: «Eu sunt Cel ce sunt». Așa vă spun și vouă, fii ai cuvân-
tului Meu: Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vă trimit, iar voi sunteți trimișii Mei, sunteți
darul Meu peste oamenii care vor crede în Mine prin voi. Amin.

Eu sunt venit cu norii și cu sfinții și am cu Mine pe arhiereul Meu, pe patriarhul


Nifon, a toată lumea. Eu sunt în el, și el este în Mine, și din Mine rostește cuvânt din
cuvânt peste tine, țara Mea:

– O, Doamne, Dumnezeul celor vii, al lui Avraam, Isaac și Iacov! O, Doamne, Dumne-
zeul celor vii din neamul român! Eu, român sunt trecut în cer, căci aici am avut ultima che-
mare, și Tu m-ai chemat să mă fac român și să fiu numit sfânt de neamul român și de toată
lumea cea credincioasă.

O, Doamne, Arhiereule, Care stai de-a dreapta scaunului măririi în ceruri! Au trecut
peste România șaptezeci de săptămâni de ani până ce s-a împlinit numărul anilor, iar spre
sfârșitul acestor ani Tu ai făcut în România popor plăcut Ție, și Te-ai făcut cuvânt peste el.

Ai intrat cu praznic de florii în cetatea de scaun a României, (Târgoviște n.r.) Doamne,


și cu Tine sunt și eu între zecile de mii de sfinți cu care vii. Binecuvânteaz-o pe România și
împlinește cu ea cer nou și pământ nou și cuvânt nou și Paști nou, că ai popor nou în ea. Fiii
cuvântului Tău s-au rugat Ție așa cum s-a rugat proorocul Daniel pentru Ierusalim. Binecu-
vintez și eu, în numele Tău, pe fiii cuvântului Tău, ca să știe neamul român că ei sunt trimișii
10
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Tăi pentru România. Ajut-o pe România și dă-i darul credinței sfinte, și prin credință să facă
voia Ta și să împlinească Scripturile Tale cele de apoi, Doamne, că Tu în ea Te împlinești cu
venirea Ta, căci vii venind, și te faci cuvânt peste ea și strălucești prin cuvânt, și ea strălucește
sub lumina cuvântului Tău, și cele profețite pentru ea vin peste ea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 20-
04-1997
(Acest cuvânt de dezlegare a blestemului sfântului Nifon s-a citit în întregime la Poarta
cetății Târgoviștei înaintea mulțimilor adunate la această sărbătoare mai înainte vestită.)
***

Vouă vă trebuie hrană multă, fiilor, că aveți de împărțit mulțimilor pâinea cea din cer,
cuvântul Meu prin care se naște și crește și trăiește mulțime de suflete care Mă iau pe Mine
cuvânt de la voi, că Eu cobor la voi, iar voi Mă împărțiți și hrăniți multe suflete. Nu este dar
mai mare între daruri ca darul celor ce au și dau cuvântul Meu spre hrană. Cuvântul de la voi
iese din gura Mea, căci vin deasupra voastră și stau pe nori de heruvimi și de serafimi
cuvântând peste voi și izvorându-Mă pe Mine Însumi cuvânt, și apoi vă ajut să faceți curs
peste pământ cuvântului Meu. Și iată, așa vine Domnul, și oamenii nu știu ce este venirea
Mea ca s-o prețuiască și să se bucure de venirea cuvântului Meu, care vine cu Mine din Tatăl,
ca să pregătesc cu el ziua Mea cea mare, praznicul zilei slavei Domnului, din pricina căreia vor
trece cerul și pământul cele de acum, ca să rămână cerul cel nou și pământul cel nou, și drep-
tatea Mea pe ele, și fiii ei. Amin.

Pace vouă, celor ce mâncați Trupul Meu întru sfințenie, că ați ieșit de la slujba învierii
Mele, și acum stați sub hrana cuvântului Meu și mâncați și creșteți și vă înțelepțiți din cuvântul
Meu.

… Cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar, ca să sfâșie oile Mele, nu oile lui, dar
Eu voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii
lui Hristos, soarele se va întuneca, și luna nu-și va mai da lumina, și stelele vor cădea din
cer, și se vor zgudui puterile tăriei, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului.
(Vezi tema: „Semnul Fiului Omului”, - my.edocr; Calameo; archive.org; Issuu; Google Drive;
Scribd, n.r.) Atunci se vor bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiți, căci vor
vedea pe Hristos venind ca Fiu al Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă.
Amin. Eu voi veni așa cum M-am suit, și nu altfel, dar voi fi cu putere și cu slavă multă
în venirea Mea cea de acum, căci întâia oară am venit și M-am lăsat în mâna necredinci-
oșilor, ca un om neputincios, ca să fie judecați oamenii prin fapta lor și să se umilească ei
ca Dumnezeu, Care a venit să Se micșoreze pentru mântuirea celor credincioși.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998
***

Poporul Meu, vin din cer în mijlocul tău. Vin la tine cu praznicul înălțării Mele la cer.
O, ce taină mare este înălțarea Mea la cer! A venit din cer un nor și M-a învăluit și M-am făcut
nevăzut de ochii celor ce priveau la cer după norul care-Mi învăluise trupul Meu cel înviat.
Poporul Meu, trezește-ți bine duhul înțelegerii, că vin la tine cu tainele cerurilor. Duhul înțe-
legerii e mare dar. Acest duh îl au numai cei binecredincioși. Amin. Cei adunați pentru
Mine în muntele Eleonului, de unde Eu M-am dus la cer, M-au întrebat: «Doamne, oare,
aceasta este vremea în care Tu așeza-vei la loc împărăția lui Israel?». O, poporul Meu,
această vreme o știa numai Duhul Sfânt, Care a venit astăzi la voi. Când Duhul Sfânt a venit
peste apostolii Mei cei de atunci, la cincizeci de zile de la învierea Mea, s-a împlinit cuvântul
pe care Eu l-am dat lor, căci așa le-am spus: «Nu este lucrarea voastră să știți soroacele sau
vremile puse de Tatăl sub stăpânirea Lui, ci voi veți lua putere să-Mi fiți martori până la
11
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

toate marginile când va veni peste voi Duhul Sfânt». Le-am spus așa, și n-am mai stat de față
cu ei, căci norul a venit din cer și M-a învăluit în cele ce nu se văd. Norul se suia spre cer, iar
îngerii Domnului s-au coborât în straie albe și au stătut lângă ei și le-au spus: «De ce priviți la
cer? Acest Iisus pe Care L-ați văzut înălțându-Se de la voi la cer, astfel va și veni, precum
L-ați văzut ducându-Se la cer».

Poporul Meu, deschide-ți bine duhul înțelegerii, că-ți descopăr tainele Mele ca să le știi
și ca să audă tot pământul lucrarea lui Dumnezeu. Pe vremea când Dumnezeu petrecea cu
mersul lui Israel pe pământ, norul acoperea pe Dumnezeu, Care mergea în fața lui Israel.
Moise știa taina Mea cea din nor, căci avea duhul înțelegerii și grăia cu Domnul, Care era
acoperit în nor. Toți proorocii au avut de la Mine priceperea tainei Mele care Mă acope-
rea în nor atunci când le grăiam cele cerești.

Să te uiți, poporul Meu, dar să și înțelegi de acum, că e vremea să vin văzut, pre-
cum M-am și suit la cer. Să te uiți tu deasupra ta când Eu Mă întâlnesc cu tine în cuvânt
și să vezi norul alb care Mă învăluiește pe Mine când Eu grăiesc peste tine. Eu așa vin la
tine, căci așa este scris: «Precum S-a suit, tot așa va și veni, precum L-ați văzut ducându-Se
la cer». Așa este venirea Mea, că scris este: «El vine cu norii». Amin. Eu așa le-am spus la
ucenici: «Voi fi cu voi tot timpul, până la sfârșitul timpului». Și așa este, cum le-am spus
este, dar norul este haina Mea, precum a fost la început. Cu Adam tot așa eram; din nor
grăiam lui cuvântul Meu. Cu Avraam tot așa am lucrat. În toată vremea lui Israel am
fost mereu în mijlocul lui, și grăiam din nor, învăluit în nor. Cu proorocii grăiam așa cum
Îmi este grăirea Mea, căci adevărat este cuvântul îngerilor care au spus: «Precum S-a
suit, tot așa vine, cu norii vine, și grăiește Domnul peste pământ».

O, grădinița Mea de fii, grăiesc cu tine despre coborârea Mea deasupra ta, ca să audă
tot pământul lucrarea Mea cu tine, și să-și deschidă omul duhul înțelegerii și să înțeleagă veni-
rea Mea la tine, căci pentru tot pământul vin la tine. E mare taină pietricica albă din această
grădiniță, căci pe ea se scrie numele Meu, cuvântul Meu cel nou, pe care-l știe numai primito-
rul. În cartea Apocalipsei este scris despre această taină a pietricelei albe și a cuvântului
Meu de azi, și știut de fiii grădinii cuvântului Meu, pe care i-am făcut biruitori peste
vreme și peste lume, că ei au biruit lumea, precum Eu am biruit-o.

… Cei ce sunt fiii împărăției cerurilor pe pământ, aceia nu se însoară și nu se mărită, și


sunt curați ca îngerii din cer, curați cu trupul și cu duhul. Dar cu voi, fii ai cuvântului Meu în
România, Eu am biruit și M-am făcut Împărat peste pământ și cuvântez cuvânt din nor,
căci norii slavei Mele coboară până deasupra voastră, și Eu grăiesc din nor peste voi, și
voi Mă dați oamenilor, că a venit vremea să vin pentru tot omul de pe pământ. Până mai
ieri grăiam numai vouă, dar acum Mă împart tuturor prin voi.

O, poporul Meu Israel cel din români, tu să te bucuri la întâlnirile Mele cu tine și să nu
te îngrijorezi de vântul și de norul cel de deasupra ta, că Domnul Dumnezeul tău, cu norii
vine la tine și îți grăiește. Fericit este omul care înțelege venirea Mea la voi, fiilor primitori ai
cuvântului Meu cel nou. Împărăția lui Israel acum s-a așezat, căci Israel înseamnă poporul
Domnului, popor ceresc, popor la care vine Dumnezeu și grăiește din nor. Acum două mii
de ani când ei M-au întrebat de vremea așezării la loc a împărăției lui Israel, Eu numaidecât le-
am spus că nu este lucrarea lor această taină, ci este lucrarea Duhului Sfânt, Cel din Tatăl, și
numaidecât M-am lăsat învăluit în nor, suindu-Mă de la ei la cer. Dacă Dumnezeu ar fi mereu
văzut de oameni, oamenii ar vorbi cele pământești cu Domnul, așa cum era și atunci, dar Eu
M-am ascuns în nor, și grăiesc peste oameni, și Mă ascund în om, și grăiesc acoperit peste
cei credincioși care iau învățătură de la Dumnezeu.
12
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Fiilor, Duhul Sfânt al Tatălui este în Mine, și Duhul Sfânt din Mine este în voi, și Eu
sunt Duh Sfânt în voi. Amin, amin, amin. Fiilor, M-am înălțat ca să fiu Duh Sfânt peste
pământ, căci trupul Meu era smerit între oameni, era fără slavă, fiindcă Dumnezeu nu
voiește slavă de la oameni, ci voiește dragoste de la oameni, dragoste ca a lui Dumnezeu.
Amin. Iată, taină grăiesc vouă: precum M-am înălțat, tot așa și vin, și vin cu norii. Amin,
amin, amin. Trupul Meu este acoperit în nor, dar cuvântul Meu este Duhul Sfânt al Tată-
lui, căci Eu sunt Cuvântul Tatălui Savaot. Amin.

Era o zi frumoasă și senină, era adiere de vânt și era pacea Mea peste ucenicii Mei în
ziua când M-am adunat cu ei pe muntele Eleonului, iar norul alb cobora de sus în jos, și Eu M-
am lăsat cuprins de nor și M-am făcut tainic și Mi-am slăvit dumnezeirea și am coborât Duh
Sfânt din trupul Meu peste ucenicii Mei după zece zile de la înălțarea Mea dintre ei. Ei nu s-au
depărtat de Ierusalim, precum nici Eu nu M-am depărtat de locul păcii Mele, locul unde Eu l-
am împăcat pe om cu Tatăl, locul în care Eu M-am jertfit pentru omul cel zidit de Dumnezeu,
și apoi M-am împărțit la tot pământul prin ucenicii Mei, care M-au mărturisit tuturor, de atunci
și până la voi, fii ai venirii Mele. Și iată, Eu am venit, și lumea nu este cu Mine și nu veghează
întru venirea Mea, dar Eu vin cu norii și din nor cuvântez peste grădinița cuvântului Meu,
și norii se vor da la o parte și oamenii Mă vor vedea, așa cum M-au văzut cei ce se uitau
la norul care M-a învăluit. Se va trage cerul în lături, se va trage norul în lături, și voi rămâne
văzut de ochii oamenilor care nu Mă așteaptă să vin. Fericit este omul cel ce cu duhul său
Mă vede, că acela M-a primit cu Duhul Meu Cel Sfânt în el. Elisei proorocul Mă avea în el și
Mă vedea cu duhul său, dar sluga lui nu Mă vedea. Și Elisei Mi-a spus să dau cerul în lături și
să vadă sluga sa pe Dumnezeu în oștire cerească, și ochii trupești ai slugii lui Elisei au văzut
izbăvirea de la Domnul, izbăvirea lui Elisei proorocul. Cel ce Mă vede cu ochii trupului, nu
rămâne viu, nu rămâne cu Domnul și cu dreptatea Domnului. De aceea M-am ascuns în
cele ce nu se văd, căci fericit este omul credincios, care vede prin ochii duhului.

O, fiilor scumpi, ce taină mare este înălțarea Mea la cer! Eu sunt în mijlocul vostru
mereu, și sunt tainic, și sunt, dar să fiu, fiilor. Acolo unde sunteți voi, să fiu și Eu, să fiu mereu
cu voi, fiilor. Aveți grijă să fiți mereu cerești, fiilor, căci cei cerești Îl au pe Domnul în ei și cu
ei și între ei. Cei cerești se cunosc că sunt cerești; cei cerești sunt acoperiți în ochii celor din
jurul lor, că dacă n-ar fi așa, ar fi ispitiți de cei de pe pământ, așa cum Mă ispiteau pe Mine
iscoadele care nu se bucurau să fiu Eu Fiul lui Dumnezeu. Cei cerești sunt în nor, precum Eu
sunt. Cei cerești sunt disprețuiți de oamenii slavei deșarte, precum Eu sunt disprețuit de aceștia,
dar cei cerești sunt pururea cu Domnul. Amin, amin, amin. Aceștia iubesc dreptatea Domnului
și sunt cerești. Amin. Fericit este omul care înțelege și vede cu duhul venirea Mea la voi,
fiilor primitori ai cuvântului Meu cel nou, căci se vor trage norii cerului în lături, și acela
Mă va vedea cum sunt. Dar ce sunt norii cerului? Fiilor, învățați pe Israel să vadă și să știe
taina Mea cu el. Duhul înțelegerii tainelor cerești să fie cu voi și să vă învețe cele cerești peste
pământ, fii ai lui Israel, fiilor români, că numele „român“ este nume sfânt, precum „Israel“ este
nume sfânt. Amin, amin grăiesc vouă: vouă și la tot neamul omenesc de pe pământ: nu-
mele „român“ este nume sfânt. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 28-05-1998
***

O, ucenicilor, o, apostolii Mei cei de atunci! Sunteți cu Mine, Învățătorul vostru; suntem
cu cei mai mici ai timpului Domnului. Ei lucrează cu cerul ca și voi, și Mă aduc din cer pe
pământ, căci prin credința lor am venit iar, și cuvântez ca și acum două mii de ani, și învăț
noroadele să stea întru venirea Mea, și mulți se vor așeza să stea întru venirea Mea. Amin,
amin, amin. Cuvântați cuvânt de bucurie și de nădejde peste cei mai mici. Ei sunt credincioși
13
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

venirii Mele între zeci de mii de sfinți, că așa vin Eu când vin, căci am suită cerească, și
cu ea vin când vin. Amin.

– O, Învățătorule, norul cel alb ne învăluie pe toți, și stăm pe nor alb și grăim cu Tine,
Doamne, ca și atunci când chipul Tău s-a schimbat în slavă pe munte, și îmbrăcămintea Ta s-
a înălbit ca lumina. O, Doamne, oamenii vor să ne scoată afară din Scripturi, ca să nu mai fim
cuvântul Scripturilor Tale cele adevărate. Dar noi suntem între cei doisprezece și am lăsat
cărți în Scripturi pentru cei credincioși Ție, Doamne, că Tu ai lăsat peste noi pe Duhul Sfânt,
și cărțile noastre sunt pecetluite cu Duhul Tău Cel Sfânt, dar oamenii vor să ne scoată din
Scripturi. Scripturile sunt cartea Ta cea de atunci, în care ne-am scris și noi spre credința
oamenilor, că Ți-am fost martori lucrării Tale cea mai presus de fire, Doamne Învățătorule.
Moise și Ilie, și noi, cei trei apostoli ai Tăi, Petru, Iacob și Ioan, am auzit glasul Tatălui în
muntele slavei, cum că Tu ești Fiul Său Cel iubit, și toți mărturisim despre ziua aceea, și din
cer mărturisim, iar dintre noi apostolul dragostei grăiește peste biserici. Amin. Căci așa i-a
spus Duhul Tău: «Tu trebuie să proorocești încă o dată la popoare și la neamuri și la mulți
împărați». Amin, amin, amin.

Eu, Ioan apostolul, am fost în ostrovul Patmos pentru mărturia lui Iisus Hristos și pen-
tru cuvântul lui Dumnezeu. Am fost răpit în duhul în zi de duminică și am auzit în urma mea
glas mare, ca de trâmbiță, care zicea: «Ceea ce vezi, scrie în carte și trimite celor șapte bise-
rici!». Am văzut slava Lui, și El mi-a zis: «Nu te teme, Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă
și Cel ce sunt viu. Am fost mort, și iată, sunt viu în veci și am cheile morții și ale iadului.
Scrie acum cele ce ai văzut și cele ce au să fie după acestea». Iisus Hristos mi-a grăit, și eu
am scris cuvântul lui Dumnezeu despre cele ce trebuiau să fie, și apoi El a mărturisit zicând:
«De va mai pune cineva la cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va pune asupra aceluia
pedepsele care sunt scrise în cartea aceasta, iar de va scoate cineva din cuvintele acestei
proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cetatea cea sfântă despre
care scrie în cartea aceasta».

O, oamenilor credincioși și necredincioși, îndoielnici și neîndoielnici, numai eu am


avut numele de Ioan între cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, dar cartea aceasta care
stă la capătul cel din urmă al Scripturilor este descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-
o Dumnezeu ca să arate robilor Săi credincioși cele ce trebuiau să se petreacă în curând. El a
trimis pe îngerul Său să mi-o destăinuiască, iar eu am mărturisit bisericilor cuvântul lui Dum-
nezeu și mărturisirea lui Iisus Hristos.

O, fii ai oamenilor, dacă Iisus Hristos nu vorbea despre cartea aceasta și de cel ce ar
scoate sau ar pune la cartea aceasta, era de mult acoperită această proorocie, dar cuvintele
ei au tărie neclătinată, căci Duhul lui Hristos a spus: «Mergi și ia cartea cea deschisă din
mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ; ia-o și mănânc-o, că tu trebuie să proorocești
încă o dată peste pământ și să-i însemnezi pe cei ce se închină Mie, iar pe ceilalți să-i scoți
din măsurătoarea Mea, căci sunt păgâni, și Eu voi scoate partea lor din pomul vieții și din
cetatea cea sfântă despre care scrie în cartea aceasta».

O, fii ai oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu a venit pe pământ și Și-a făcut cetate
sfântă, zidită din cei credincioși venirii Lui, și Domnul este slava ei și lumina ei, și în ea
nu intră cel pângărit, după cum scrie în cartea aceasta a vieții Mielului. Cuvântul lui Dum-
nezeu face nou Ierusalim, cetate sfântă, zidită din inimi vii, născute din cer, de sus, împărăție
a lui Dumnezeu în om născut de sus.

14
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

O, voi, cei tari la cerbice, iată, încă o dată grăiesc popoarelor, după cum a fost proo-
rocia Domnului, Care n-a voit ca eu să mor, și a voit să rămân până azi și să lucrez între cei
credincioși cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul României, cetatea Noului Ierusalim, care are
în ea grădina cuvântului. Amin. Eu, Ioan, apostolul lui Iisus Hristos între cei doisprezece apos-
toli ai Săi, am fost în ostrovul Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu, Care mi-a spus: «Scrie!».
Curând, curând vor tremura toți necredincioșii, toți mai-marii pământului, și se vor ascunde
în peșteri și în stânci, căci eu mă voi lăsa văzut, la porunca Domnului, Care vine cu norii,
și orice ochi Îl va vedea. Amin. Iată, vă ascundeți de proorocia aceasta. Iată, dați s-o ascun-
deți și s-o luați din dreptul meu, dar iarăși spun: eu, Ioan apostolul, am scris cuvântul lui
Dumnezeu din cartea aceasta. Amin. Scuturați-vă de necredință și nu fugiți de Dumnezeu, căci
El a zis: «Cumpărați de la Mine alifie de ochi ca să vă ungeți ochii și să vedeți». Amin.

Iar vouă, iubiți ai Domnului, răscumpărați de El din tot norodul și neamul prin sângele
Lui, cântați cântarea nouă, cântați Mielului cu laude cerești, cântați cântări de nuntă, căci
curând, curând neamurile toate vor veni și se vor închina Cuvântului lui Dumnezeu, Care
este cu voi.

O, Învățătorule, norul cel alb se ridică cu noi, iar Tu ești cu cei credincioși, și Te faci
lumină peste pământ și Te împlinești în cuvântul cel proorocit în cartea aceasta. Amin.

– Amin, amin grăiesc ție, iubitul Meu apostol Ioan: toate cuvintele acestei proorocii ies
din nou în calea oamenilor și se vestesc, după cum Eu ți-am grăit atunci: «Încă o dată vei
prooroci peste neamurile pământului». Amin.

Iată sărbătoare cerească, și voi veni cu Tatăl Meu și cu suită cerească în sărbătoare
pentru mama Mea Fecioara, și vom avea zile de mărturie cerească, zile de nuntă între zilele de
nuntă, Eu, Domnul, și cu poporul Meu și cu cei ce îl iubesc pe poporul Meu pentru numele
Meu care este peste el. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-
08-1998
***

Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Mă fac cuvânt peste pământ, căci sunt
Cel ce sunt. Amin, amin, amin.

Fiilor din grădina Mea, am coborât. Amin. Luați din gura Mea cuvântul Meu și așe-
zați-l în cartea Mea cea de azi, (Vezi tema: „Cartea Mielului”, - my.edocr; Calameo; Issuu;
Google Drive; Scribd, n.r.) căci sunt cu cerul peste voi în sărbătoare pentru mama Mea Feci-
oară. Sunt cu Tatăl, fiilor; așa v-am spus că vin. Tot cerul Meu e pe nor deasupra voastră,
că fără cerul Meu Eu nu cobor pe pământ, Eu nu cobor singur. Tatăl este în Mine în toată
vremea, iar sfinții sunt în venirea Mea la voi. La voi vin, că omul de pe pământ nu știe nimic
despre venirea Mea la el, nu știe nici despre venirea lui la Mine, nu știe omul ce înseamnă
Dumnezeu. Toate încap cu omul, numai Eu nu-Mi mai aflu sălaș în om și pe lângă om. Sunt
singur pe pământ, singur fără omul de pe el, dar sunt cu sfinții Mei. Amin, amin, amin. Și sunt
cu voi, cei ce Mi-ați dat locaș cuvântului Meu peste voi, ca să Mă las de la voi spre oameni, că
Mi-e dor de om, fiilor. Am făcut din voi cărare a cuvântului Meu spre oameni, și vin din cer
și stau pe nori de slavă și Mă desăvârșesc în cuvânt peste pământ, și vă dau tărie să stați
înaintea cuvântului Meu și să-i deschideți.

15
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Dar ce cred oamenii că înseamnă venirea Domnului? Ea nu se așteaptă, ea se trăiește;


ea nu se pregătește, ci este, căci Eu sunt Cel ce sunt, pentru cei ce sunt întru Mine, iar pentru
cei necredincioși, Eu nu sunt, Eu nu vin, că ei nu Mă așteaptă să vin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului din 28-08-
1998
***

Am venit, fiilor din grădină. Amin, amin, amin. Sunt cu norii slavei Mele deasupra
voastră, că scris este: «El vine cu norii».

Nimeni nu mai așteaptă venirea Mea, că Scripturile cerului nu mai sunt citite și crezute.
Eu sunt mereu peste voi cu venirea Mea, dar oamenii sunt iubitori de sine de șapte mii de ani
și nu mai cheamă venirea Mea, nu vor să fiu cu ei și să stau cu ei; și dacă vor, Eu nu pot să vin
cum vor ei, și vin precum scrie în Scripturi, vin cu ziua slavei Mele, și ea este zi înfricoșătoare
peste oameni, că oamenii au traiul lor, plăcut lor, iar cuvântul Meu cel cu voi este ziua
Mea cea mare și înfricoșată. Iată, se tem de ea toți oamenii și fug de cuvântul Meu cel ce este
cu Mine peste voi, căci Eu dacă vin, grăiesc cuvântul zilei venirii Mele. (Vezi și „Nu știți ziua
și ceasul – Ziua Domnului”, - my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.)

Amin, amin zic vouă: cuvântul cel rostit de Mine peste voi este ziua Mea cea mare
și înfricoșată, este râvna Mea și durerea Mea, care plânge din Mine de dorul omului care nu
mai vrea să aibă Dumnezeu adevărat peste el. Omul nu vrea să domnesc Eu peste el ca un
Dumnezeu mare și adevărat, și Eu plâng, căci cuvântul Meu așa a spus la îngeri: «Pe cei care
n-au voit să domnesc peste ei luați-i și tăiați-i și aruncați-i». Oamenii se tem de venirea Mea,
și iată, se tem de cuvântul Meu care vine cu Mine, care vine cu norii și pe care îl vede tot ochiul,
și omul închide ochii înaintea Mea ca să nu Mă vadă.

Binecuvântată să fie biruința voastră cu Mine. Sfinții și îngerii sunt în toată vremea cu
voi și cu cei ce-Mi lucrează Mie lângă voi și cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu voi,
și sunt arma voastră de biruință pentru libertatea împărăției cerurilor între cer și pământ. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1998
***

Iată, deschid cerul și cobor pe pământ. Nu vin cu trenul sau cu mașina sau cu avionul
sau cu alte făcături ale omului. Vin cu cuvântul, vin cu norii, și altfel nu vin. Vin cu cre-
dința omului sfânt. Amin, amin, amin. Nicicum nu voi veni altfel.

Omul este mincinos și își dă unul altuia minciuna și se joacă de-a adevărul, și Eu văd
ce face omul mincinos și nu mai este cel ce face judecată și dreptate, nu este până la unul. Dar
sunt Eu, căci Eu sunt Cel ce sunt, și pot să fiu cuvânt, și sunt cuvânt împotriva deșertăciunii
care se vrea dumnezeu peste om. Iată, vin din cer Învățător ca să-l fac pe om să creadă în
venirea Mea și să Mă cunoască venind, căci vin pentru cei ce cred, iar cei ce cred sunt râuri de
apă vie și se fac venire a Mea peste cei ce-L caută pe Dumnezeu, hrănindu-se în taină cu iubirea
de Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ajunul Duminicii fiului risipitor, din 06-02-1999
***

Sunt Eu, fiilor. Sunt Domnul. Deschideți Domnului! Amin, amin, amin. Străbat calea
între cer și pământ ca să fiu cu voi în zile de nuntă cerească. Coborârea Mea la voi, aceasta

16
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

înseamnă: zile de nuntă, nunta Mea, promisă Mie de Tatăl, iubirea dintre Mire și mireasă, fiilor,
că am făcut
din voi mireasă iubită Mie. Am plătit cu viața acum două mii de ani, ca să am azi mireasă, căci
mireasa este cea din ziua nunții, cea care rămâne mireasă, căci după aceea Eu vin și Îmi arăt
nunta după care am dorit două mii de ani.

Eu M-am arătat viu după patima Mea cea de sub cruce, și M-am dovedit Dumnezeu
adevărat, venit din cer între oameni prin Fecioară, căci după înviere a trebuit să le deslușesc
mai cu adâncime ucenicilor Mei tainele împărăției cerurilor. Le-am spus apoi să stea la Ierusa-
lim, să stea aproape, căci Eu le făgăduisem de la Tatăl pe Duhul Sfânt, și le-am spus așa: «Ioan
a botezat cu apă, iar voi vă veți boteza cu Duhul Sfânt, de azi nu peste multe zile». Le-am
spus că vor lua putere și Îmi vor fi martori în Ierusalim și în toată Iudeea și până la marginile
pământului, și vorbindu-le așa și mângâindu-i cu dulceața cuvintelor Mele, iată, un nor a venit
și M-a acoperit din ochii lor, și norul s-a suit la Tatăl, s-a dus la cer, fiilor, iar îngerii Mei s-au
arătat la cei ce se uitau după Mine și le-au spus: «Domnul S-a înălțat de la voi la cer, și precum
L-ați văzut înălțându-Se la cer, astfel va și veni iarăși pe pământ, căci S-a dus ca să vină».
Amin. Eu le spusesem că dacă nu Mă duc, nu pot veni la ei, și că acesta este folosul că Mă duc
la cer, dar iată, omul Mi-a luat pământul și face ce voiește el pe pământ. Omul vrea să întoc-
mească venirea Mea după voia lui, dar Eu voi veni precum M-am suit, și nu altfel, căci M-
am suit la cer de lângă iubiții Mei ucenici, și tot așa voi și veni. Voi veni la iubiții Mei, și
nu la oricine, căci casa Mea și muntele Meu sunt cei ce Mă iubesc precum i-am iubit Eu
pe ei, sunt cei ce își pun toată viața lor Mie, precum Mi-am pus-o Eu pentru ei, pentru cei ce
Mă iubesc după adevăr. Omul însă este îngâmfat.

Sunt cu praznic sfânt venit în grădină. Sunt pe nori de slavă deasupra grădiniței cuvân-
tului Meu, căci scris este în Scripturi: «Precum S-a suit la cer, tot așa va și veni». Sunt la voi
Mire, fiilor unși cu mirul Meu. V-am ales dintre fiii oamenilor ca să vă pun Mie deoparte și să
fac din voi cale a venirii Mele. O, ce frumoși sunteți voi printre fiii oamenilor! Vă cânt cum își
cântă mirele pe mireasă și vă numesc ziua Mea de nuntă, căci mireasa când se arată, e gata și
nunta. Vă sunt Mire, vă sunt mângâiere, vă sunt iubire și vă cânt ca să vă știe cei din cer mireasă
a Mea pe pământ. O, ce frumoși sunteți printre fiii oamenilor! Slava voastră este nevăzută, dar
sunteți copii frumoși, și sunteți avuția Mea cu care Mă bucur. Fiecare este cu avutul lui. Lumea
și stăpânitorul lumii, cu avutul ei, și Eu cu avutul Meu, cel de mare preț, căci cel mai mare
preț între cer și pământ îl are omul cel născut din Dumnezeu, cel cuprins de Dumnezeu.
Amin.

V-am învăluit în norul slavei Mele cea nevăzută, că dacă v-ar vedea omul slava, n-ați
mai fi taina Mea cea de la venirea Mea după două mii de ani. V-am făcut norișorul Meu cel alb
sub care Eu vin și grăiesc peste pământ, acoperit de voi de jur împrejur, ca să-i pot da omului
darul credinței sfinte la auzul glasului Meu din mijlocul vostru. Vă binecuvintez ca să binecu-
vântați cuvântul Meu și statura Mea din voi. Vă așez ieșire a Mea cu voi între fiii oamenilor ca
să le încerc credința, căci cine este aur, acela trebuie trecut prin foc ca să rămână apoi vas
folositor și vrednic de viața cea veșnică pe care o aduc Eu curând, curând peste toți cei lămuriți
ca aurul în foc, peste toți cei albiți de razele luminii venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Domnului, din 20-05-1999
***

O, sculați-vă și voi, cei ce ați venit la nuntă! Sculați-vă și auziți glasul Mirelui Care
grăiește miresei, împărțindu-vă din vinul nunții, din iubirea nunții. Amin. O, să nu se tulbure
inimile voastre. Vă dau învățătură tare, bucate tari vă dau, ca să vă întăriți trăirea și ca să Mă
treziți în voi, și ca să prind Eu rădăcină în voi, căci rădăcina acestui cuvânt care vă mângâie Eu
17
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

sunt. Credeți sau nu, Eu trebuie să spun cine sunt. Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Fiul Tatălui
Savaot. Sunt aici și Mă fac cuvânt și Mă împart peste pământ. Nicăieri pe pământ nu găsesc
om care să vrea numai ca Mine pentru cuvântul Meu de azi pe care-l cobor aici cu tot întregul
lui. Dacă aș grăi și aici așa cum zic atâția oameni că grăiesc Eu în atâtea locuri pe pământ, aș
fi iubit și de aici, aș fi crezut și de aici, aș fi primit și de aici cu calea Mea spre oameni. Dar
calea Mea e cale cerească, e cale dreaptă și sfântă, și omului îi este teamă de ea. Și dacă-i
este omului teamă de calea cea curată, i-ar place să fie minciună această venire a Mea în cuvânt
ca să-Mi desfac cu el calea venirii trupului Meu cel înălțat la Tatăl acum două mii de ani. Nu
M-am înălțat ca să nu mai vin. Ba, din contra, am zis atunci: «Mă duc ca să vin; Mă duc să
pregătesc loc» și să vin după ce-l pregătesc. Iată, l-am pregătit, și omul e prea îngâmfat ca să
creadă ce spun Eu, că Eu spun că tot cuvântul Meu cu care Mă cobor în locul acesta pregătit
de Mine cu trudă, îl judecă pe cel ce nu-l ia să-l pună peste el. Iată, de la om ia omul, dar
de la Dumnezeu, ba. Am fost și Eu om pe pământ, și am fost înțelept din Tatăl, și am lăsat
învățătura vieții veșnice peste om. De ce nu ia omul și de la Mine, și ca să fie ca Mine apoi? O,
de ce ia omul numai de la om? De ce, oare?

Omule care citești numai ce zice omul, numai ce scrie omul! S-a răstignit pentru tine
omul de la care iei tu învățătură de crezi atâta în el, de te hrănești atâta de la el? Cum de nu ești
obosit de atâta învățătură care-ți ia din suflet, ca apele mari, tot ce mai e în tine veșnic și ade-
vărat și din cer? O, omule, te întâmpin în alergarea ta și îți cercetez ființa și nu mai ai ființă de
neam bun. Adunătura din mintea ta M-a lăsat orfan de tine, omule obosit de truda ta, de povara
ta. Eu ți-am spus să iei povara Mea, că jugul Meu este bun, că sarcina Mea este ușoară. Așa ți-
am spus. Tu însă te-ai făcut uriaș, și duci poveri pe drumul tău, iar drumul Meu e sărac de
oameni. Drumul tău nu este drumul Meu. Ce este al tău nu este al Meu, și tu trăiești fără viață.
O, cum să te fac să-Mi deschizi la bătaia Mea în ușa ta? Iată cum Îmi desfac izvorul și cum
te chem să vii și să bei și să-i vezi gustul și să-i vezi adevărul, căci izvorul acesta Eu sunt.
Acest cuvânt Eu sunt, iar trupul Meu este învăluit în acest cuvânt și stau înaintea ta în-
văluit în cuvânt. Cuvântul acesta este venirea Mea cea după două mii de ani de la Tatăl,
ca să-Mi pregătesc cu el mireasă, și să Mă las apoi lângă ea cu trupul Meu văzut, cu care
M-am înălțat de lângă ucenicii Mei acum două mii de ani ca să pot iarăși veni la vremea
venirii Mele din nou de lângă Tatăl.

O, vino, omule, la izvor când Eu te chem, când ies în calea ta cu mireasa Mea, cu cea
care trudește pentru Mine așteptând venirea Mea. Dacă auzi și dacă ești însetat, vino la Mine,
că am venit spre tine și te chem să te iubesc, că Eu te pot iubi mult și îți pot da ce nu poți găsi
pe nicăieri: chemarea Mea cu însăși gura Mea, mângâierea Mea cu mâna Mea cea tainică și
slava trupului Meu cel învăluit în cuvânt așa cum acum două mii de ani am fost învăluit în nor
ca să Mă duc întru Tatăl și așa să vin înapoi; așa, precum M-am suit, învăluit în taină, învăluit
în cuvânt, în nori de cuvânt învăluit. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi,
din 08-06-2001
***

Iată cartea vieții, omule chemat la viață! Învață cartea vieții, omule, că am venit
să te învăț carte, să te învăț umilința, și carte apoi, ca să fii învățat și să nu fii gol pe pământ.
Au ieșit morții din morminte și stau cu zecile de mii în cete-cete înaintea acestui cuvânt, iar tu,
omule cu trup pe pământ, nu-i vezi. O, cum să-i vezi dacă tu nu ai învățat carte din cer, înțe-
lepciune de viață fără de moarte, care vede în om? Hai, scoală-te din sângele tău și te spală în
râul cuvântului Meu ca să ți se deschidă ochii și mintea și să vezi slava Mea și să vezi venirea
Mea, că sunt înaintea ta cu vremea împlinirii celei mai mari Scripturi, Scriptura venirii

18
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Fiului Omului cu putere și cu slavă multă, venind pe nori, însoțit de sfinți și de îngeri și
grăind pe pământ cuvântul învierii morților. Amin.

Le-am înlesnit ziua de pomenire celor ce așteaptă de șapte mii de ani în țărâna pămân-
tului, și stau la rând să bea apă și să bea din cuvântul învierii morților, râul care curge din gura
lui Dumnezeu Cuvântul, minunea cea de la sfârșit de timp peste vii și peste morți, peste morți
și peste vii, căci cei morți sunt cei ce aud cuvântul Meu, nu cei vii. Eu însă prin cei ce sunt
cu trupul Îmi întocmesc venirea și pentru cei vii, și pentru cei morți cu trupul, și aceasta
este judecata celor ce nu cred în lucrările lui Dumnezeu peste pământ și peste om. Acest
cuvânt este judecata omului, dar și viața lui dacă se întoarce de la moarte la viață ca să vadă
apoi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi,
din 14-06-2003
***

Deschideți cuvântului Meu, fiilor. Fiți porți veghetoare, că Eu, Domnul, vă acopăr în
nor, iar slava Mea cu voi stă nevăzută, că nu poate omul să vadă slava Mea cu voi, fiindcă
Eu sunt foc mistuitor în ochii celor ce văd slava Mea. Amin.

Când i-am spus lui Moise să se suie pe muntele Sinai, s-a coborât slava Mea pe munte
și l-a acoperit și am strigat la Moise din mijlocul norului slavei Mele, și apoi l-am acoperit în
nor și am grăit cu el toate câte aveam să-i spun pentru fiii lui Israel, iar chipul slavei Mele de
pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Când Moise Mi-a zis să-i
arăt slava Mea, i-am spus așa: «Eu voi trece pe dinaintea ta cu toată slava Mea. Fața Mea
însă nu vei putea s-o vezi, că nu poate omul să o vadă și să trăiască. Tu șezi pe stâncă, și
când va trece slava Mea, te voi ascunde în scorbura stâncii și voi pune mâna Mea peste tine
până ce voi trece, și apoi voi ridica mâna Mea, și tu vei vedea spatele Meu, iar fața Mea nu
o vei vedea».

Când i-am spus lui Ilie: «Ieși din peșteră și stai pe munte înaintea feței Domnului, că
iată, Domnul va trece, și înaintea Lui va fi vijelie mare, care va despica și va sfărâma munții
și stâncile, și apoi, după vijelie, va fi cutremur, și după cutremur, foc, iar după foc va fi
adiere de vânt lin, și acolo va fi Domnul». Așa i-am arătat lui Ilie slava Mea. Când glasul Meu
grăiește peste voi din adiere de vânt lin, slava Mea cu voi stă nevăzută și vă acopăr în norul
slavei Mele nevăzute, ca să vă pot grăi și ca să-Mi scriu cuvântul pe pământ prin mânuțele
voastre și ca să-i spun poporului Meu și omului de pe pământ toate câte am Eu de grăit. Iar
chipul slavei Mele stă încă nevăzut în ochii celor de pe pământ, căci încă sunt milostiv.

Când am grăit ucenicilor Mei despre venirea Fiului Omului, le-am spus: «Precum ful-
gerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului, și apoi vor
plânge toate neamurile pământului, când soarele se va întuneca, și luna nu va mai da lumina
ei, și stelele vor cădea din cer, și puterile cerului se vor clătina, și atunci vor vedea pe Fiul
Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă». (Vezi tema: „Ca fulgerul care
iese de la răsărit, așa este venirea Domnului”, - my.edocr; Calameo; Issuu; Google Drive;
Scribd, n.r.) Pe vremea Mea cu ei, am luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și M-am dus cu ei pe
un munte înalt și a strălucit fața Mea ca soarele înaintea lor, iar haina Mea s-a făcut luminoasă
și M-am arătat între Moise și Ilie, care vorbeau cu Mine, iar Petru a zis: «Bine este nouă,
Doamne, să fim aici, iar dacă voiești, eu voi face trei colibe». Și pe când el încă vorbea, nor
luminos i-a acoperit pe ei, și din nor glasul Tatălui le-a spus lor: «Acesta este Fiul Meu Cel
iubit, în Care am binevoit. Pe Acesta să-L ascultați». Și după ce a trecut slava Domnului prin

19
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

fața ochilor lor, i-am atins și le-am spus: «Sculați-vă și nu vă temeți, și nimănui să nu spuneți
ce ați văzut până ce Fiul Omului va învia din morți».

Mă slăvesc cu slava cuvântului Meu peste pământ și Îmi însemnez în carte sărbătoarea
de azi a slavei Mele pe care am lăsat-o văzută în ochii celor trei ucenici ai Mei, ca să mărturi-
sească ei apoi pentru cei ce aveau să creadă că Eu sunt Fiul Cel iubit al Tatălui, și să asculte de
Mine cei ce vor crede aceasta. M-am lăsat peste voi cu cuvântul împărăției Mele, și de la voi îl
dau să-l audă neamurile pământului ca să vină să ia slava Mea, învățătura cea veșnică, și s-o
învețe pe ea. (Vezi tema: „Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut”, - my.edocr; Calameo;
Issuu; Google Drive; Scribd, n.r.)


Vă acopăr în norul slavei Mele și stau nevăzut cu voi între oameni, că nu poate
omul să vadă slava Mea cu voi, fiindcă Eu sunt foc mistuitor în ochii celor ce văd slava
Mea, norul slavei Mele, care era văzut de fiii lui Israel ca un foc mistuitor în vremea
statului Meu cu Moise pe muntele acoperit de norul slavei Mele. Vă dau mângâiere în dureri
de duh și de trup, și purtați-le pe acestea în numele Meu și cu greul Meu în ele, că Eu sunt Cel
ce vă mângâi în dureri. Întăriți-vă unul altuia puterea Duhului Meu din voi ca să mergem bine
înainte cu lucrul vestirii pe care am întins-o prin voi de la o margine a cerurilor și până la
celelalte margini, așa cum este scris de venirea Mea ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată
până la apus, fiilor mărturisitori.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-
08-2003
***

Când M-am așezat lângă Tatăl, când Mi-am ascuns fața de la ochii ucenicilor Mei în
ziua căreia i se zice înălțarea Mea la cer, am fost acoperit de un nor ca să nu Mă mai vadă omul
și ca să caute după Mine mereu, și altceva să nu mai facă, fiindcă omul nu mai vrea cu Mine.
M-am ascuns ca să stea cu Mine omul, nu să Mă părăsească, nu să nu mai vrea cu Mine. Eu
așa am voit de la om când M-am înălțat din ochii celor ce Mă priveau după ce ei M-au întrebat
de vremea așezării la loc a împărăției lui Israel. Eu voiam să-i trimit martori ai Mei peste pă-
mânt ca să-l învețe pe tot omul să stea cu Mine și nu fără Mine, și nu să caute ei să știe anii și
vremile care sunt sub stăpânirea Tatălui și nu se sfârșesc. Atunci Eu, spunându-le că vor lua
Duh Sfânt ca să Mă mărturisească El prin ei, M-am lăsat apoi luat de nor de la ochii lor și li s-
au arătat arhanghelii Mei și le-au spus: «El va veni precum L-ați văzut mergând la cer». Amin.
Iată, așa vin, vin mergând, și omul trece pe lângă Mine și nu Mă mai vede. Trece omul pe lângă
Dumnezeu și nu se oprește și trece, și vremea se uită la el și la vremea lui, căci omul trece zilele
lui, el vrea zilele lui, nu zilele Domnului.

Nu vremea trece, ci omul trece, iar Domnul este mereu la început, mereu același, aștep-
tându-l înapoi pe om, pe omul care trece. Vremea nu trece, vremea vine și este, dar omul trece
și nu mai vine și nu mai este. Vremea vine mereu, dar omul nu mai vine, nu mai vrea omul să
știe de venirea sa. El așteaptă venirea Mea, dar Eu îi spun că nu o așteaptă, și că niciodată
nu a așteptat-o. O, nu vremea trece, ci omul trece și nu mai vine, și trece pe lângă Mine și nu
se mai oprește ca să Mă vrea și ca să stea cu Mine dacă Eu l-am oprit ca să Mă vadă și ca să se
învețe cu Mine, căci cine se învață cu Mine nu Mă mai vrea, și se vrea pe el apoi.

Iată, poporul Israel în mijlocul căruia M-am născut Fiu al omului ca să mor ca omul, și
apoi să înviez omorând moartea pe care omul a făcut-o peste el, poporul la care M-am arătat
acum două mii de ani nu M-a cunoscut ca să vină la Mine, și nu mai vine la Mine dacă el

20
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

așteaptă venirea Mea fără să se grăbească să Mă aștepte, dar Eu îi spun că nu o așteaptă și că


niciodată nu a așteptat-o.

O, nu mai crede omul în venirea sa la Mine, în statul Meu cu el pe pământ; nu mai crede
omul care a uitat că Eu M-am făcut Fiul Omului acum două mii de ani ca să-l fac Dumnezeu
pe om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în sâmbăta pomenirii celor adormiți din 14-02-2004
***

Iată sărbătoare de cuvânt, zi de aducere-aminte când Eu, Domnul, cu mână tare am


întins cerul ca un cort peste voi, copii unşi peste vremea aceasta de mâna Domnului şi a sfinţilor
Lui. Eu sunt Cel ce am norii suire şi coborâre, umblând pe aripile vânturilor şi făcând pe îngerii
Mei duhuri, şi pe slugile Mele pară de foc. La început am întemeiat pământul pe temeliile lui
şi nu se va povârni în veacul veacului. La sfârşit întemeiez cer nou şi pământ nou şi Ierusa-
lim nou, precum este scris, iar ceea ce este nou face să treacă ceea ce este mai înainte, şi Mi-
am întemeiat tron, şi din tron, glas de cuvânt peste pământ, şi fac vânturile trimişii Mei, iar
flăcările de foc, slugile Mele, precum am lucrat pe munte înaintea lui Moise cu flăcări de foc
scrierea poruncilor vieţii. Aşa lucrez şi la sfârşit cerul şi pământul şi Mă mlădiez cu lucrarea
Duhului Sfânt ca s-o puteţi purta, fiilor. Dar tot flacără de foc este şi azi duhul cuvântului Meu,
şi este credinţă în cei ce-l au pe el lucrător de la Mine peste cei ce se sfinţesc, şi fericiţi, de
şapte mii de ori fericiţi sunt cei ce cred şi se sfinţesc pentru Mine, Cel ce am norii suire şi
coborâre şi umblu pe aripile vânturilor cu îngerii şi cu car de foc. Amin.

O, copii înţelepţiţi de cuvântul vieţii, viaţa este o poruncă, fiilor, şi am spus vouă să
îndemnaţi pe fiii poporului ales să fie flacără de Duh Sfânt şi să fie ca împărăţia cerurilor po-
porul şi nu ca pe pământ, căci cu flăcări de foc am scris Eu poruncile vieţii, iar viaţa trebuie să
fie împlinirea poruncilor vieţii. Amin. Grăiţi zi de zi poruncile vieţii şi tainele lor şi lucrarea
lor în voi şi peste tot lucrul vostru, copii ai noii împărăţii. Vreau să fac din voi peste pământ
norii suirii şi ai coborârii Mele pentru inima omului şi să fim purtaţi de vântul Duhului Sfânt,
şi flăcări de foc să ne arătăm între oameni, că Eu de aceea am întemeiat Ierusalimul şi l-am
numit nou, l-am numit aşa ca să treacă cele de până acum, fiindcă cele ce nu se văd sunt, iar
cele ce se văd nu sunt. Amin.

O, nu iubiţi pe cele ce nu sunt, ci pe cele ce sunt, fiilor, şi învăţaţi ce taină sunteţi voi,
şi credeţi în taina aceasta, şi să străluciţi cu ea peste pământ de şapte ori mai mult ca soarele,
căci Duhul Sfânt şi templele Lui de pe pământ sunt soarele şi luna care străjuiesc cerul
cel nou şi pământul cel nou, după cum scrie în Scripturi despre cetatea cea nouă care n-
are trebuinţă de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-
o, şi făclia ei este Mielul, şi neamurile vor umbla întru lumina ei, iar regii neamurilor vor
aduce la ea mărirea lor. Amin.

Viaţa Mea în om este porunca lui Dumnezeu scrisă cu foc pe pământ. Arată-te în Mine,
că e vremea arătării slavei lui Dumnezeu! Arată-Mă în tine, că mare şi slăvită este taina vieţii
Mele în om, taina de ucenic al Mielului lui Dumnezeu, şi îndeletniceşte-te, poporul Meu, cu
viaţa în toată clipa, căci moartea înseamnă tot ceea ce nu este viaţă, iar tu numai viaţă cerească
să fii pe pământ, numai cuvânt de Duh Sfânt, numai întreg întru Mine şi Eu întru tine, că e
vremea arătării Domnului peste pământ, poporul Meu, popor al veacului cel nou pe pă-
mânt. Am despărţit veacurile cu tine, Ierusalime nou, şi le spun neamurilor pământului
această taină, iar tu să fii semnul tainei vieţii veşnice şi să trăieşti aşa înaintea Mea, şi
mereu, mereu să-Mi faci venirea în mijlocul tău, ca să fac Eu din tine venirea Mea şi să

21
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Mă arăt tuturor cu tine şi să vadă cerul şi pământul cu tine venirea Mea, copil mărturi-
sitor al vieţii şi al tainelor ei pe pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2004
***

O, Eu am venit Dumnezeu născut din cer și de pe pământ în locul numit sfânt, și tot n-
am putut să petrec cu omul sub chipul și sub numele de Dumnezeu, Fiu al Tatălui Savaot, cu
care nume venisem pe pământ ca să Mă mărturisesc prin moarte pe cruce și prin înviere dacă
prin naștere din Fecioară n-am fost primit de oameni Fiu venit de la Dumnezeu din cer după
om. Acum Mă fac cuvânt pe pământ, și norii cerului Meu Mă țin cu slava cuvântului Meu,
dar nu pot să dau în părți depărtarea dintre Mine și om, nu pot din pricina celor apropiate omului
și în care el crede văzându-le și numindu-le adevărate, adevăr în care omul se îneacă de șapte
mii de ani și nu mai iese deasupra lor ca să vadă el fața Mea, slava Mea, și să dorească omul
să fie slava Mea, iar Eu, slava lui, și să avem aceeași lucrare, aceeași simțire și blândețe, și
să nu mai plângă Tatăl de mila Mea, de durerea Mea, de venirea Mea după om Dumnezeu
tainic, șoptindu-i omului că am venit și că îi cer să Mă primească, să Mă aștepte și să Mă creadă
când spun că îi este greu cerului și pământului fără Dumnezeu pe pământ cu omul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului din 15-02-2005
***

O, ce dor Îmi este să grăiesc cu omul pe pământ! Oricât aș grăi de mult, dorul Meu este
fără de moarte, fără de sfârșit, poporul Meu. Acest dor este cuvânt, căci cuvântul este măsura
dorului, iar Eu sunt fără de sfârșit și sunt Cuvântul, poporul Meu, și Mi-e dor să-l grăiesc și
Mi-e dor să-l mărturisesc. Când eram cu ucenicii în lume nu puteam să-Mi liniștesc dorul tot,
căci eram cu trupul și Mă țineam să Mă mărturisesc pe Mine Însumi, fiindcă așa este pe pământ
când ești. Dar acum din cer dorul Meu curge ca râul, căci vremea aceasta așteptată de veacuri
a venit. Eu Însumi din Tatăl Mă fac putere de Duh Sfânt și Mă mărturisesc pe pământ, și sunt
în Tatăl și împlinesc Scriptura aceea prin care am spus că Mă duc la Tatăl ca să vin. O, nu este
altfel Scriptura aceea care spune despre Duhul Sfânt vestitor peste om, nu este cum spun preoții
bisericii cum că ei lucrează în Duhul Sfânt, căci nu este în Duhul Sfânt ceea ce spun ei că
lucrează Duhul Sfânt în biserici. Iar Eu le spun lor așa: acest cuvânt este Duhul Sfânt, Cel
făgăduit de Tatăl că va veni pe pământ, și din Care am dat putere ucenicilor Mei acum
două mii de ani de M-au mărturisit la făpturi cu toate câte Eu am lucrat în mijlocul lor
cât am stat pe pământ cu toată taina Mea între oameni. Când M-am înălțat la cer le-am
adus aminte de făgăduința Tatălui când Eu le spuneam: «Mă duc ca să pot veni la voi. Mă duc
și vă voi trimite pe Mângâietorul, Care din al Meu va lua și vă va vesti». Acum însă Eu Însumi
din cer, din mijlocul ucenicilor Mei, Eu Însumi Mă mărturisesc peste pământ, căci îngerii înăl-
țării Mele le-au spus celor ce Mă priveau: «Precum L-ați văzut mergând la cer, astfel va și
veni». Eu cuvântând peste ei M-am înălțat la cer, și a venit un nor și M-a acoperit, iar Eu,
acum, din nor grăiesc, căci cu norii vin, precum M-am suit, precum au spus îngerii înăl-
țării Mele că voi veni.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului. Sărbătoarea nașterii
sfintei Virginia, din 09-06-2005
***

La praznic de înălţare a Mea în Tatăl, Mă cobor la tine cuvânt şi Mă aşez în carte, popor
al venirii Mele pe pământ. Te trezesc cu cuvântul Meu, că Eu de cincizeci de ani dau prin
cuvânt şi prin împlinire de cuvânt să-Mi ţin treaz un popor, treaz în credinţă şi în împlinirea
Mea în el, căci Eu va să Mă arăt în curând slăvit în om pe pământ, şi de aceea dau mereu
să te ţin treaz întru venirea Mea, poporul Meu.
22
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Când M-am înălţat la Tatăl, îngerii suirii Mele şi ai coborârii Mele le-au spus ucenicilor
Mei şi la cei ce credeau în venirea Mea că Eu voi veni iarăşi precum M-am şi suit. Tot ceea ce
am spus Eu şi tot ceea ce am lucrat, omul trebuie să creadă, iar credinţa are vederea ei şi nu ia
vederea trupului omului atunci când ea crede în om. Eu am pus credinţă în om prin tot ceea ce
am spus şi am lucrat peste oameni, dar nemângâierea Mea nu se va sfârşi decât atunci când
omul va putea să Mă mângâie pe deplin dându-se locaş slavei Mele, împlinirii împărăţiei
Mele în el, căci Eu am spus că împărăţia Mea şi locul ei este în om. Amin.

O, poporul Meu, vederea credinţei a fost aceea când cei adunaţi pe lângă Mine M-au
văzut luat de nor dinaintea lor. Cel credincios nu caută să ştie şi să înţeleagă şi să vadă multe,
căci faptele credinţei nu sunt altele decât împărăţia Mea în om şi vederea Mea în el, nu a lui.
Nemângâierea Mea este fără de margini acum, la sfârşit de timp, căci omul cel hrănit cu minu-
nea cuvântului Meu timp de cincizeci de ani n-a ştiut ce este credinţa şi roadele ei în el şi
Dumnezeu în om aşa cum au ştiut ucenicii Mei, cărora nu le-a mai trebuit nimic pe pământ
decât statul Meu în ei şi nemângâierea Mea, purtată de ei pentru necredinţa de pe pământ. Eu
nu în zadar am spus: «Când va veni Fiul Omului va mai găsi credinţă pe pământ?». Am spus
aceasta din pricina nemângâierii în care Eu suspin de şapte mii de ani de la necredinţa omului,
căci omul vrea să aibă mângâiere când Eu sunt numai şi numai îndurerat, iar cel ce se vrea
altfel decât sunt Eu, acela nu este drept cu Dumnezeu, Făcătorul omului, şi nu ştie ce înseamnă
tată şi mamă cu durere pentru cei ce sunt ai Lui.

E praznic de înălţare şi de coborâre a slavei Mele de pe pământ la cer şi de la cer pe


pământ, dar calea dintre cer şi pământ este credinţa şi vederea ei, poporul Meu. O, lasă-ţi
tot mai deplin inima ta împărăţie a Mea, fiule de azi al cuvântului Meu care vine cu norii slavei
lui. Eu sunt Dumnezeu tainic, iar dacă M-am arătat acum două mii de ani cu chipul Meu luat
din om, am făcut aceasta spre judecata omului care nu voieşte să se facă chip al Meu şi împă-
răţie a Mea pe pământ. Dacă Eu l-am făcut la început pe om, pentru asta l-am făcut, împărăţie
a Mea am voit să fac în el, dar el M-a lăsat cu nemângâierea şi s-a făcut pe sine dumnezeu al
lui şi n-a mai văzut şi n-a mai auzit de la Mine, şi pe toate le-a făcut de la el şi a pierdut
Dumnezeu împărăţia Sa din om, şi de şapte mii de ani îşi pierd părinţii pe copii aşa cum Eu l-
am pierdut pe om şi plâng nemângâiat, şi tot aşa şi omul plânge, şi nu-şi va găsi omul mângâ-
ierea şi odihna până ce Eu, Domnul, nu voi fi odihnit şi mângâiat de el aşa cum Eu l-am făcut
pe om să fie. Amin.

O, fii ai cuvântului Meu de azi, e mare, mare minune şi mare lucrare să-l aibă Dumne-
zeu pe om, şi mică lucrare este să-L aibă omul pe Dumnezeu. Tu, poporul Meu, nu te culca pe
urechea că Mă ai pe Mine cuvânt peste tine, ci caută să Mă odihneşti întru tine avându-te
Eu pe tine locaş al împărăţiei Mele, fiule pus la scumpit. Voiesc tot mai mult să te pun la
scumpit şi apoi să Mă arăt cu tine slavă a Mea, împărăţie a Mea, şi să fac cu tine lucrarea
ce va să fie pe vecii, dar pentru aceasta trebuie să ştii cum Mă poţi avea, cum Mă poţi auzi,
cum Mă poţi asculta, cum Mă poţi aduce lângă tine şi peste tine şi în tine. Dau mereu să te
deprind cu această mare taină şi cu roadele credinţei Mele în tine şi cu trăirea Mea în tine, căci
una este să Mă ai tu pe Mine, şi mare taină este să te am Eu pe tine, fiule de azi al cuvântului
Meu care vine cu norii.

O, popor al venirii Mele cuvânt pe pământ, îţi dau şi iarăşi îţi dau darul credinţei şi
puterea ei cea din Mine. Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în chip vădit, căci ea este omul
pe care îl are Dumnezeu, nu omul care Îl are pe Dumnezeu pentru folosul omului şi nu
pentru folosul Meu de la om. O, nu omul este Dumnezeu, ci Eu sunt Dumnezeu. Precum M-
am suit la cer, tot aşa şi vin, şi tainic vin, căci omul este nedrept cu Mine şi de aceea stau tainic
23
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

înaintea lui şi îi dau cuvântul Meu care îl ajută să creadă şi să se deschidă pentru împărăţia Mea
în el, împărăţie lucrată de Mine şi nu de om. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului din 01-06-2006
***

Poporul Meu, cuvântul Meu de peste tine este mângâierea sfinţilor şi a îngerilor, şi este
mângâierea Mea. O, poporul Meu, Se mângâie Domnul Dumnezeul tău când are cu cine grăi
pe pământ. Pace ţie, poporul Meu! Sunt deasupra ta cu slava cuvântului Meu şi stau pe nori
de heruvimi cu cetele cereşti şi Mă mângâi în zi de prăznuire a amintirii naşterii Mele între
oameni. Acum două mii de ani am venit pe pământ născându-Mă Prunc din Fecioară, şi n-am
făcut aceasta până ce mai întâi nu M-am vestit prin prooroci, începând de la Moise, şi, apoi, în
ziua naşterii Mele în Betleem M-am vestit prin îngeri păstorilor de la oi, şi M-am arătat născut
celor trei crai din depărtări veniţi, şi cărora le-am arătat prin steaua naşterii Mele că voi veni
cu slavă cerească pe pământ, slavă plină de taină, şi că naşterea Mea va stârni împotrivire între
cei mari ai vremii, care iubesc slava de la oameni, slavă pentru care omul nu-L poate iubi pe
Dumnezeu, poporul Meu, dar tu uită-te la Mine şi iar uită-te ca să înveţi cum să fii fiul lui
Dumnezeu aşa cum sunt Eu, căci iată, pe pământ oamenii n-au ştiut şi nu ştiu să se facă plăcuţii
lui Dumnezeu, nu ştiu să iubească slava lui Dumnezeu, nu ştiu oamenii, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2007
***

O, poporul Meu, când Eu Mă voi vedea în tine așa cum sunt Eu, atunci Eu vin
văzut, dar nu să dorești aceasta, ci să lucrezi aceasta, căci toată întreaga Mea venire după
fața ta așteaptă, nu după Mine, nu după venirea Mea, și scris este: «Făptura toată așteaptă
cu suspin descoperirea fiilor lui Dumnezeu, a celor asemenea Lui și care Îl vor vedea pe El,
când unii pe alții, Dumnezeu pe ei, și ei pe Dumnezeu, se vor vedea, se vor putea vedea»,
căci așa este scris și așa trebuie împlinit ceea ce este scris, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Maicii Domnului, din 08-01-2008
***

O, neam român, pe nori de slavă stau şi cuvântez de deasupra ta, iar cuvântul Meu se
aşează în cartea sa, care în mijlocul tău stă deschisă şi Mă primeşte, ca să pot fi Eu din mijlocul
tău Învăţătorul tău, acum, la sfârşit de timp, când iarăşi vin de la Tatăl cuvânt ca să-l fac pe om.
O, neam român, e Domnul cuvânt de viaţă veşnică pe vatra ta. Ia cuvântul Meu şi dă-i viaţă în
tine, căci cetatea care-şi lucrează iubirea de Dumnezeu, aceea are de veghe peste ea taina iubirii
şi lucrarea ei, şi puterile cereşti, veghetoare peste ea, şi oştirile îngereşti, slujitoare pentru ea,
şi cetele de sfinţi, biruitoare pentru viaţa ei. O, fiule, te îndemn la iubire pentru Dumnezeu, dar
fii înţelept, fiu român, că nu oricum se cheamă că-L iubeşti pe Dumnezeu, ci cu viaţa ta sfântă
poţi să-L păstrezi pe El Dumnezeu al tău, căci iubirea pentru Dumnezeu înseamnă credincioşie,
iar aceasta lucrează sfinţenie înaintea Celui iubit. O, nu-ţi mai risipi comoara, căci curând,
curând, Eu, Domnul, îţi voi cere socoteală pentru viaţa ta, pentru comoara pe care o are Domnul
în fiecare om pusă, şi pe care omul trebuie să I-o înfăţişeze Domnului împodobită ca o mireasă
pentru Mirele ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica fiului risipitor, din 24-02-2008
***

Pace ție, poporul Meu de azi, popor din români și prin care Eu am așezat pe pământ
masa cuvântului Meu, care vine cu norii! Pace ție, popor al cuvântului Meu de azi! Aștept
cuprins de dor zilele cele pentru Dumnezeu și pentru sfinți pe pământ ca să pot să Mă las cuvânt
în carte, tată. O, mereu Mi-aș așeza glasul în mijlocul tău, mereu aș fi și aș grăi și aș sta cu tine
așa cum stau părinții cu fiii lor mereu, dar Eu țin de puterea purtătorilor Mei și țin de dorul
24
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

celor ce Mă așteaptă ca să vin și ca să-i hrănesc, și ca să Mă hrănească și ei, căci unii prin alții
trăim și unii în alții ne odihnim, și aceasta după măsura care vine spre Mine de pe pământ,
poporul Meu. Glasul cuvântului Meu se zorește și azi spre tine, că e sărbătoare de sfinți, tată,
și stau sfinții cu tânjire după masa cuvântului Meu din mijlocul tău, la care și ei se hrănesc,
căci sfinții se hrănesc cu glasul cuvântului Meu, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumne-
zeu, poporul Meu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena,
din 03-06-2008
***

Sunt Domnul Iisus Hristos și cobor pe nori de heruvimi, după cum M-am și suit la
cer, de lângă ucenici, pe aripile nevăzute ale heruvimilor, care M-au luat din ochii lor când M-
am suit cu ei pe muntele Eleonului. Le-am dat lor făgăduința Duhului Sfânt, Care va veni asu-
pra lor ca să ia ei putere să-Mi fie mărturisitori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la
toate marginile, și apoi cu ei de față M-am înălțat, iar norul de heruvimi M-a luat din ochii
lor; și pe când mergeam la Tatăl, iar ei priveau după Mine, au stat lângă ei doi bărbați în veș-
minte albe și le-au zis lor: «Acest Iisus, Care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni,
precum L-ați văzut ducându-Se la cer».

Sunt Domnul Iisus Hristos, poporul Meu, și grăiesc peste tine demult, demult, și grăiesc
mult. Înfricoșează-te, tată, spre bucuria Duhului Meu, Care plânge pentru neînțelepțirea omu-
lui, căci când M-am înălțat de la ucenici la cer M-au purtat heruvimii, și apoi M-au acoperit
cu aripile lor, iar doi îngeri, luând chip în fața ucenicilor Mei, le-au vestit lor pe muntele Eleo-
nului taina venirii Mele iarăși pe pământ în același chip precum M-am suit. Înfricoșează-te, tu,
cel ce azi stai înaintea cuvântului Meu ca să-l auzi, căci norul de heruvimi Mă poartă până
la tine când îți grăiesc, și cu ei trec spre tine când Mă fac cuvânt înaintea ta, iar cei prin
care cobor la tine s-au făcut scară îngerilor care Mă poartă și s-au făcut intrarea Mea și a sfin-
ților Mei, poporul Meu. O, te-am învățat mereu cum să stai înaintea Mea, cum să te porți și
cum să simți apropierea Mea și apropierea dintre Mine și tine, căci omului îi este teamă, tată,
și nu-L mai pricepe și nu-L mai simte pe Dumnezeu, și de aceea nu mai are parte de Dumnezeu
omul, poporul Meu.

O, fiule, o, fiule, oful Meu e un of ca al lui Dumnezeu, nu ca al omului, dar dacă omul
se poartă cu Mine ca un mai mare decât Mine când Mă doboară pentru el însuși, o, nu poate
omul să înțeleagă oful Meu, decât numai atunci când Eu îl pun față în față cu durerea Mea cea
de la el, atunci când se desparte de trup și stă înaintea Mea ca să-și vadă viața și fapta care-i
judecă viața pentru bine sau rău. Te-am învățat, poporul Meu, cum să stai înaintea Mea, și ți-
am spus cum stau Eu înaintea ta, căci îngerii le-au spus la ucenici în clipa înălțării Mele: «El
astfel va veni, precum L-ați văzut ducându-Se la cer».

Poporul Meu, să nu iei în deşert această taină, tată, să nu te porţi cu ea ca şi cu omul


care nu-L poartă pe Dumnezeu, şi tu să cauţi să înţelegi cum să stai înaintea Mea prin coborârea
Mea la tine, căci de la Tatăl şi până la urechea ta Îmi slujesc heruvimii, poporul Meu.
Roagă-te să te înţelepţesc pentru tainele Mele cele de foc, căci de la urechea ta şi până la mintea
şi inima ta Eu fac mereu lucrare multă şi mare înaintea ta, şi-i văd pe cei ce Mă poartă, pe cei
ce Mă ţin ca să-ţi pot grăi, îi văd cum se zbat pe lângă tine ca să te facă să pătrunzi şi să te
pătrundă tainele venirii Mele, şi pentru binele tău lucrează ei aşa, şi-şi storc vlaga înaintea ta
ca să te facă să stai întru Mine şi să poţi întru Mine, şi să pot Eu întru tine după voia Mea, după
aşteptarea Mea, tată.

25
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Mă strecor spre tine cu putere de cuvânt chiar dacă duhul şi puterea purtătorilor Mei
sunt slăbite şi temute de la nepriceperea ta cea întreagă a statului Meu în ei pentru venirea Mea
la tine, fiule, poporul Meu. Făgăduinţa pe care am făcut-o Eu prin îngeri în ziua înălţării
Mele, când cu ucenicii de faţă M-am suit la Tatăl pe nori de heruvimi, această făgăduinţă
este împlinită acum în mijlocul tău, căci astfel vin, precum M-au văzut ucenicii ducându-
Mă la cer, vin şi trec spre tine, tată, şi tu nu ştii cum să te porţi cu tainele Mele, care se văd
numai cu credinţa, numai cu ochii duhului, numai cu vederea dragostei, tată. O, nu tu să ai
pretenţie la Mine, ci Eu să am la tine pentru înţelegerea tainelor Mele, pentru că-ţi dau venirea
Mea, tată. O, caută, fiule neînţelept, şi vezi dacă poţi să te măsori cu venirea Mea la tine, şi
numai apoi să te porţi cu ea ca şi cu omul, iar dacă mintea ta şi purtarea ta nu ştiu să se poarte,
lasă capul în jos şi înfricoşează-te pentru neştiinţa ta cea pentru cele de sus, care vin jos la om
ca să-l poarte pe om spre ele dacă omul ştie să se sfiască înaintea Mea pentru mântuirea lui şi
pentru lucrul Meu cu el apoi.

…O, poporul Meu de azi, înălțarea Mea la cer de lângă ucenici este taina coborârii Mele
azi la tine, tată. Așa vin, precum M-am suit. Așa M-am suit, precum vin acum la tine, și am
martori între Mine și tine, și Mă mărturisesc prin ei de la margini la margini precum M-am
mărturisit prin ucenicii Mei acum două mii de ani, iar venirea Mea de azi e multă, poporul
Meu, și tu trebuie să știi bine despre ea, și de la ea să te înțelepțești și să te faci din om Dum-
nezeu, și să nu rămâi om și atât. Cel ce crede în Mine nu trebuie apoi să rămână pe mai departe
om și atât, ci trebuie să se facă locaș al lui Dumnezeu între oameni, scară a lui Dumnezeu între
frații care ascultă de Dumnezeu, căci Eu prin îngeri am lucrat înaintea oamenilor, așa cum și
în ziua înălțării Mele am lucrat, când Mi-au ieșit înainte îngeri, în cer sus, și jos pe pământ și
M-au mărturisit, și au lucrat pentru Mine ca niște fii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 05-06-2008
***

Pe nori de heruvimi Mă port între cer şi pământ şi Mă fac cuvânt de Duh Sfânt, şi
Mă fac înţelepciune, şi Mă fac mângâiere şi putere pentru cei ce aud glasul Meu. Sunt Domnul!
Heruvimii cei fără de trup Îmi acopăr slava trupului Meu cel înviat dintre morţi, şi apoi
cel iarăşi aşezat întru Tatăl, iar slava Mea se vede cu ochii duhului, precum şi îngerii cei fără
de trup se văd, precum şi văzduhul. Taina Mea şi a celor ce nu se văd, aceasta înseamnă ade-
vărul, şi ochii duhului sunt cei care văd cele ce nu se văd, şi ochii duhului văd, şi apoi inima
ştie, şi ea este cea care aşează în om simţirea şi cunoaşterea celor ce nu se văd, şi omul trăieşte
atunci adevărul. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt. Cuvântul lui Dumnezeu Se cheamă numele Meu cel din zilele
acestea când iarăşi vin de la Tatăl la om ca să-Mi săvârşesc lucrarea venirii Mele după două
mii de ani de la întâia Mea venire între oameni pe pământ, iar pământul român Îmi este leagăn
al cuvântului Meu, aşa precum văzduhul Îmi este leagăn al trupului Meu cel purtat de heruvimii
cei fără de trup, şi care au ca patrie văzduhul. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 15-06-
2008
***

Pe nori de heruvimi Eu, Domnul, cobor pe pământ cuvânt peste poporul Meu din
mijlocul neamului român, iar hrana Mea de peste el o aşez apoi înaintea oamenilor ca să audă
ei de slava lui Dumnezeu din zilele acestea, căci am zis acum două mii de ani: «Veţi vedea pe
Fiul Omului suindu-Se şi coborându-Se», căci Eu M-am dus la Tatăl pentru ca să vin apoi cu
duhul mângâierii pe pământ, şi aşa vin, precum am făgăduit că vin. Amin.

26
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Pe nori de heruvimi vin, şi-Mi folosesc porţile ca să intru cuvânt în cartea Mea de azi,
şi porţile se deschid la glasul Meu şi aşa intru Eu la tine ca să te hrănesc din Mine, poporul
Meu de azi. O, deschide-Mi, tată, ca să intru în fiinţa ta şi ascultă-Mi cuvântul şi împlineşte-l
pe el, căci Eu sunt acest cuvânt, Eu şi împlinirea Mea, pe care Mi-o doresc cu multul în tine,
poporul Meu. Grăiesc cu tine mai dulce şi mai frumos decât am grăit cu Israel când îl aveam
pe Moise între Mine şi el, căci tu eşti la sfârşitul timpului, nu eşti la început, şi-ţi trebuie multă
mângâiere şi multă putere pentru ca să poţi cu Dumnezeu, căci duhul cel rău e mai rău ca
oricând şi trage din greu prin toate slugile lui ca să nu-şi piardă biruinţa, dar el ştie că şi-o
pierde şi de aceea el este tot mai rău, tot mai rănit, tot mai supărat. Tu însă nu te teme, popor
hrănit de Dumnezeu, căci Eu, Domnul, îţi dau mereu mâna şi te trec în braţe peste dureri, peste
încercări şi peste valurile care dau să te înghită şi-ţi curăţ mereu faţa şi hăinuţa, căci ştiu vremea
cea grea, şi este scrisă în Scriptură otrava ei şi nu poţi s-o ocoleşti, dar poţi s-o biruieşti cu
Dumnezeu, căci Îmi trebuie popor biruitor acum, la sfârşit de timp, fiindcă am de împlinit
Scriptura învierii morţilor, şi apoi viaţa veacului ce va să fie după veacurile omului, iar
tu Îmi trebuieşti, poporul Meu. O, lasă, tată, să bată vântul de orice fel, tu stai alipit de pieptul
Meu, căci Eu sunt Dumnezeu şi pot totul, numai tu să poţi să Mă crezi şi să Mă asculţi şi să Mă
mângâi, căci cu duhul mângâierii te hrănesc şi harul sfinţeniei ţi-l dăruiesc, iar tu ca un prunc
adună-te la pieptul Meu şi învaţă de la Mine ocrotirea ta, învaţă să Mă iubeşti şi să Mă crezi,
că mare este cel ce are credinţă în lucrările Mele de peste om, iar celui ce crede, totul îi este cu
putinţă, fiindcă poate Domnul pentru el. Amin.

Sunt în mijlocul tău cu mama Mea Fecioara, poporul Meu, şi suntem însoţiţi de sfinţi
şi de prooroci şi de apostoli, şi aceştia veghează şi se hrănesc din cuvântul Meu, şi suntem
purtaţi pe nori de heruvimi, căci aşa este proorocită venirea Mea cu sfinţii, iar slava Mea
cea de la sfârşit de timp e mare, căci este la sfârşit, iar sfârşitul pregăteşte începutul şi viaţa
veacului ce va să fie pe pământ după ce se va împlini Scriptura învierii morţilor. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului 14-
10-2008
***

Se deschide cerul şi coboară pe pământ cuvântul lui Dumnezeu. Cele ce nu se văd cu


ochi omeneşti coboară între cele ce se văd încă de la facerea lor, căci Dumnezeu a făcut cerul
şi pământul, văzutele şi nevăzutele.

Coboară Domnul pe pământ cuvânt, însoţit de oştirile cereşti cele fără de trupuri, că e
sărbătoarea îngerilor Lui. Amin. Eu, Domnul, Mă vestesc la porţi în cer sus şi pe pământ jos.
Deschid cerul când Mă vestesc cu coborârea Mea, şi Mă vestesc în cer îngerilor când cobor,
căci am slujitori îngerii, şi, iarăşi, Mă vestesc pe pământ celor ce-Mi stau porţi aşezate de
Mine pentru venirea Mea cuvânt, căci îi am slujitori. Amin. În apropierea Mea am serafimii,
cei cu câte şase aripi, iubitorii de Dumnezeu, şi sunt în chipul focului, căci scris este: «Îmbră-
cămintea slavei Lui este ca focul». O, voi, cei ce v-aţi adunat la izvorul Meu de cuvânt pentru
sărbătoarea îngerilor, rugaţi-vă la serafimi să vă aprindă, să vă încălzească şi să vă îndum-
nezeiască iubirea. Amin. Am apoi înaintea Mea heruvimii, cei cu ochi mulţi, din care se re-
varsă înţelegerea şi înţelepciunea pentru ochii sufleteşti ca să le dea vederea cunoştinţei de
Dumnezeu şi a tainelor celor de sus. O, rugaţi-vă la heruvimi să vă lumineze sufletele cu
duhul cunoaşterii cea de sus. Amin. Purtătorii de Dumnezeu, adică scaunele, sunt aşa numiţi
pentru că Eu Mă odihnesc pe ele după cum este scris: «Şezut-ai pe scaun, Dumnezeule, Cel
ce faci dreptatea». O, voi, cei ce stăpâniţi peste oameni şi împărăţiţi, rugaţi-vă purtătorilor
de Dumnezeu, scaunelor, care-L odihnesc pe Domnul, să vă dea vouă duhul dreptei jude-
căţi. Amin. Domniile, puterile şi stăpâniile, vin la rând în slava Mea cerească, şi acestea dom-
nesc peste îngerii cei mai de jos, care dau oamenilor puterea stăpânirii şi a înţeleptei iconomii
27
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

peste cele încredinţate lor cete ale oamenilor, şi apoi puterile care ajută oamenii în toate lucră-
rile lor, dându-le mărire de suflet în ispite şi în supuneri, iar stăpâniile au putere peste duhurile
diavoleşti, ocrotind ele pe oameni şi ajutându-i pentru împărăţia cerurilor, care se câştigă cu
biruinţa asupra patimilor şi a gândurilor vrăjmaşe lor. Stau apoi pe rând începătoriile, arhan-
ghelii şi îngerii. Începătoriile rânduiesc îngerii cei mai de jos pentru slujiri poruncite de Dum-
nezeu peste neamuri şi ţinuturi, ridicându-i pe cei destoinici între oameni pe trepte de cinste şi
povăţuindu-i spre cinstirea de Dumnezeu şi spre necăutarea câştigului lor. Arhanghelii sunt cei
ce vestesc tainele lui Dumnezeu, proorociile şi voia Domnului, ca să se înmulţească în oameni
credinţa şi înţelegerea, iar îngerii, cei ce sunt aproape de oameni, ocrotesc oamenii şi-i păzesc
de căderi şi-i ridică atunci când cad, şi iată, aşa este slujirea îngerilor, luând unii de la alţii
slujire. Amin.

Eu, Domnul, vin cu oştirile îngereşti şi stau deasupra ta, popor adunat la izvor. Cine are
urechi de auzit de la Dumnezeu, să audă cu ele cuvântul Meu şi să-ţi dea ţie de la Mine prin
slujire de îngeri, căci Eu am îngeri slujitori lucrărilor Mele, şi aşa slujesc Eu din cer şi până pe
pământ între Mine şi om. Prin îngeri lucrez, şi aşa de puţin ştiu oamenii de îngeri, poporul
Meu! Îngerii sunt fără de trup şi Mă înconjoară şi-Mi sunt veşmânt, şi de aceea nu Mă
poate vedea omul, dar Eu sunt cu trupul şi Mă port din loc în loc cu omul, iar îngerii Mă
acoperă. Îţi spun, poporul Meu, despre cele ce nu se văd şi sunt. Fii credincios, dar, căci cei
necredincioşi nu ştiu să-L aibă pe Domnul Stăpân al lor, nu ştiu să se ferească de cădere din
Dumnezeu. Te-am chemat la izvor, ca să-ţi împrospătez înţelegerea cea de sus pentru cele de
sus, şi apoi credinţa, şi apoi fapta vieţii tale, fiule, căci îngerii slujitori de la Mine până la tine
lucrează de la Mine pentru tine, iar tu să nu fii păgân cu inima, ci să-L iubeşti cu ea pe Domnul,
fiindcă Domnul este, fiule. Taina inimii feciorelnice aş vrea s-o pricepi şi să nu iubeşti tu alţi
dumnezei afară de Mine, căci omul de rând nu poate pricepe la câţi dumnezei se poate închina
omul. Tu însă eşti mult învăţat de Dumnezeu şi-ţi voi cere răspuns pentru toate câte ţi-am dat
ca să le ştii, şi-ţi voi pune notă pentru cât ai învăţat. Eu am de lucru cu tine pe pământ lucrare
de înviere, fiule, căci pentru învierea morţilor te-am ridicat dintre oameni ca să-Mi fii
popor acum, la sfârşit de timp. Fii credincios când îţi spun că toţi cei din morminte aşteaptă
după tine ca să-şi ajungă învierea, căci am slobozit peste tine o taină prin cei care-Mi stau porţi
şi am grăit prin ea despre cele ce nu se văd şi am spus că Eu lucrez cu tine cu adâncime în sus
şi în jos, în cer şi în pământ, căci pe pământ lucrează omul necredincios, şi sunt cele ce se văd
pe pământ. O, roagă-te să-ţi înmulţesc credinţa şi vederea pentru cele ce nu se văd, şi să
lucrăm pentru acestea, fiule, că Eu am nevoie de pe pământ de slugi, şi am şi în cer slugi pe
îngeri, că mult e de slujit pentru plinirea Scripturilor cele de apoi, poporul Meu. Te îndeamnă
îngerii la duhul iubirii şi la duhul credinţei şi apoi la duhul mângâierii cea pentru Mine, ca să
pot să te fac vindecător de la Mine peste neamul român, neamul Meu, căci are nevoie de vin-
decare de păcat şi de necredinţă acest neam, şi iată, iarăşi îl strig pe el spre vindecare, că mare-
Mi este rana pentru acest neam, în mijlocul căruia Tatăl M-a trimis să lucrez acum lucrarea
venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om. O, doarme faţă de Mine neamul român, iar Eu dau să-
l învăţ învierea şi să-l strig pe nume, să-l strig din necredinţă şi să-i dau duhul înţelegerii taine-
lor Mele, căci are peste el alegerea lui Dumnezeu acest neam.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din
21-11-2008
***

O, poporul Meu de la izvor, am intrat la tine prin porți și M-am vestit cine sunt, și am
întâmpinat apoi pe poporul cel venit la izvor. Sunt în mijlocul tău cu masă de cuvânt și Mă
dau spre viață veșnică celor ce Mă caută nu pentru mâncarea cea trupească, ci pentru
duhul puterii Mele și al mângâierii și al iubirii și al iertării și al învierii, care iese din gura
Mea, iar ei sunt cei credincioși cuvântului Meu, care vine cu norii, precum este scris că
28
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

«El vine cu norii», și iată, așa împlinesc. Amin. O, și pe tine te îmbrățișez cu salutul învierii
Mele: Hristos a înviat, poporul Meu de la izvor! Și acum punem pe masă cuvântul Meu popo-
rului credincios, celui ce crede prin vestirea ta cuvântul pe care gura Mea îl izvorăște în mijlo-
cul tău spre tămăduirea neamurilor, dar neamurile de pe pământ fac ceea ce au făcut neamurile
din vremea lui Noe, cel credincios Mie în vremea aceea, pe când ceilalți își vedeau de ale lor
și nu dădeau să audă strigarea Mea prin Noe și nu credeau și nu căutau spre strigarea Mea
pentru izbăvirea lor din fărădelegile lor, o, nu voiau, așa cum nici cei de azi nu voiesc să creadă
și să caute cu disperare spre salvarea lor pentru ca să nu vină fără veste peste ei dispera-
rea, ceasul ispitei, care va să vină să încerce pe toți oamenii de pe pământ, precum este
scris să vină. O, așa a fost și când am venit Eu de la Tatăl trup și cuvânt pe pământ ca să-i dau
omului lumina cuvântului Meu, și apoi lumina învierii Mele, dovada pe care am făcut-o Eu
omului că sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum nu voia omul să creadă
că sunt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Paști, a mironosițelor, din
03-05-2009
***

O, poporul Meu, ești de mare preț la Dumnezeu. Credința ta în lucrarea cuvântului Meu
este putere mare în tine, putere de la Dumnezeu, fiule mic, căci Eu am spus că a acelor mici
este împărăția lui Dumnezeu. O, să te păzești pe tine însuți să fii mare, să poți tu, să faci tu, să
vrei tu. O, nu așa sunt fiii lui Dumnezeu pe pământ, tată. Ei sunt cei mici, în care poate Dum-
nezeu după ce ei primesc de la El putere să se facă fii ai lui Dumnezeu pe pământ prin iubirea
Lui pentru ei, și apoi prin iubirea lor pentru Dumnezeu. O, fiule născut din cuvântul Meu de
azi, ai grijă, tată, să-L iubești pe Dumnezeu și să nu iubești altfel dacă ești în staulul Meu de
nou Ierusalim. Nimic altceva, nimic altfel să nu iubești, căci numai Eu, numai Eu sunt
netrecător, fiule, numai Eu sunt Cel ce-ți dau viață ca să ai, numai Eu sunt totul în om, și
rămâne veșnic cel ce Mă are pe Mine în el întreg, și unul ca acela nu cade din lucrul Meu
și din staulul bisericii Mele de azi, biserică prin care Eu îi învăț pe cei născuți prin ea,
prin lucrarea ei cea întru Mine, și îi învăț apoi prin ei pe toți cei ce aud glasul Meu prin
biserica Mea de nou Ierusalim pe pământul român, pământ ales de la facerea lumii să fie
așternutul Meu acum, la sfârșit de timp, când Eu iarăși vin de la Tatăl după om pe nori
de cuvânt, căci slava Mea de azi este cuvântul, și prin el Mă slăvesc. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din
12-07-2009
***

Glasul Meu se face cuvânt și praznic de Bobotează și intru în cartea Mea cu poporul
Meu de azi, carte care mărturisește că Eu, Domnul Iisus Hristos, așez în vremea aceasta cuvânt
între Mine și om, glasul care se aude din cer și până în morminte, precum este scris în Scripturi,
iar îngerii venirii Mele Îmi slujesc și se fac pod între cer și pământ, de sus în jos peste văzduh,
și nori de îngeri Mă poartă deasupra poporului Meu când Eu grăiesc lui cuvântul Meu de azi.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din
19-01-2010
***

O, poporul Meu, M-am scris în carte cu judecata cea pentru fur și cu ieșirea Mea
în calea lui ca să-l izbăvesc pe el dacă se întoarce ca să-L creadă pe Dumnezeu în acest
cuvânt. Îi dau omului credință prin venirea Mea cuvânt pe pământ, căci Eu nu de altceva vin
în calea lui ca să-i grăiesc, și Mie nu-Mi trebuie uneltele lui ca să ajung la urechea purtătorilor
de Dumnezeu și ca să ajung în cartea Mea cea de azi cu cuvântul Meu, ci Îmi trebuie om
29
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

cu credință, și căruia să Mă arăt descoperit, și care să aibă hârtie și pană de


scris, și Eu să-i grăiesc, iar el să Mă așeze în carte. Eu sunt Cel de la Care omul a
furat și s-a făcut fur ca să-și facă unelte și să vorbească unul cu altul, de la un capăt și până la
celălalt al pământului auzindu-se om pe om prin uneltele făcute de el. Eu sunt Cel Care am
toată puterea de a merge și de a grăi, și nu cu scule făcute, ci cu puterea Mea. Omul însă
își face scule cu înțelepciunea furată din cer ca să poată și să meargă și să grăiască cu celălalt
capăt al pământului, și îi trebuie să fure din nevăzutele Mele și să-și lucreze scule și să le dea
suflet pe pământ și să le numească apoi pe ele îngerii lui. O, altfel sunt îngerii, și sunt duhuri
îngerii, nu sunt trupuri, nu sunt table și fiare, nu sunt făcături omenești. Eu, Domnul, pe nori
de heruvimi Mă port și nevăzut stau și păstoresc pe om, căci nevăzutele, care au fost
făcute întâi, sunt cele ce acopăr slava Mea, slavă care este, și pentru care omului îi trebuie
credință. O, așa am stat Eu la masa sărbătorii de azi cu poporul Meu de la izvor și cu cel venit
din depărtare la glasul Meu duios după om ca să-l învăț pe el întoarcerea acasă, și am stat pe
nori de heruvimi cu mama Mea Fecioară Împărăteasă, și am cuvântat Noi cuvânt de facere
a omului peste cei adunați cu inimi dulci și cu ochii lăcrimând de bucuria cea pentru cer în ei,
căci au venit la masa Mea și au stat cu cerul la masă, și de aceea vin cei ce vin la gura izvorului
Meu de cuvânt, pe care atât de dulce îl revărs Eu ca să curgă și ca să ia din el cei însetați.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2010
***

Vin pe pământ cuvânt de facere a omului, că este scris iarăși să vin. Sunt Domnul Iisus
Hristos și iarăși vin, și grăiesc Eu Însumi cu omul și stau nevăzut, căci sunt înconjurat de
cetele îngerești cele fără de trup, așa precum M-am înălțat la Tatăl când M-am despărțit
de ucenicii Mei, căci un nor de îngeri M-a ascuns de la fața lor și li s-a spus lor prin glas de
înger: «Acest Iisus tot așa va și veni, precum L-ați văzut că S-a înălțat la Tatăl».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-
2010
***

Stau la masă de cuvânt în mijlocul tău, o, poporul Meu, și am pe apostolul Andrei și pe


trâmbița Mea Verginica, amândoi lucrători prin cuvântul sărbătorii de trei zile între sfinții Mei,
cu care Mă port între cer și pământ, căci Eu cu sfinții vin, fiindcă așa este scris, și nu singur
vin. Se vor păcăli amar cei ce vor să arate oamenilor de pe pământ că Eu vin pe norii
cerului, căci Eu nu vin așa cum dau ei să arate cu minciuna lor oamenilor, ci vin cu oștiri
de sfinți și de îngeri și n-au ei ochi de văzut pe Dumnezeu întru a Sa venire, și văd ei ceea
ce fac ei ca să vadă, nu ceea ce face Dumnezeu pentru cei ce văd de la Dumnezeu, iar
pentru cei ce văd ca omul, vor vedea aceștia ziua mâniei Mele, a dezlănțuirii durerii Mele,
strânsă de toți oamenii în inima Mea de la depărtarea lor de Mine, de la viața lor cea fără
voia Mea cu ei pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-
2010
***

O, dar câtă slavă a Mea stă azi cu tine pe pământ, măi poporul Meu de azi! Cât glas, cât
cuvânt din cer coboară azi peste tine ca și atunci peste ucenicii Mei, care au auzit din cer glasul
Tatălui peste ei! Te învață Tatăl și pe tine ca și pe ei atunci, căci Tatăl este Cel ce Mă trimite
la tine pe pământ, și nu fără de trimitere vin.

30
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

O, Tată al Meu și al lor, spune-le Tu lor cât de mult Mă voiești Tu întru ei în zilele
acestea! Spune-le lor de lucrarea Ta cu Mine și de lucrarea lor cu Noi spune-le Tu, Tată, ca și
atunci ucenicilor Mei spune-le și lor, spune-le lor din cer, spune-le Tu, Tată. Amin.

— El este Fiul Meu Cel iubit, întru Care Eu, Tatăl, binevoiesc în mijlocul vostru
acum. Să ascultați de El! Aceasta vă spun Eu, Tatăl, ca și ucenicilor Lui cei de acum două
mii de ani când Fiul Meu, rugându-Se spre Mine înaintea lor, între Moise și Ilie pe munte stând
El mai înainte de patima Sa pe cruce, vorbea El cu ei despre cele ce avea să împlinească în
Ierusalim, și când ucenicii văzând și grăind apoi cu El, s-a făcut un nor și i-a umbrit, iar ei s-
au spăimântat intrând în nor, și glasul Meu le-a zis din norul care Mă acoperea de ochii lor:
«Acesta este Fiul Meu Cel ales, de El să ascultați!», și au ieșit ei apoi din nor.

O, fiilor, vine Domnul pe nor la voi, vine Fiul Meu și stă acoperit în nor așa cum
am stat Eu, Tatăl, de le-am spus celor trei ucenici să asculte de El, că întru El binevoiesc
Eu, Tatăl. Față către față grăiește Dumnezeu când grăiește cu omul, dar în nor stă Domnul
acoperit ca să poată să grăiască cu omul, căci în ziua când Fiul Meu Și-a lăsat văzută slava
înaintea ucenicilor Lui ei s-au spăimântat de tot la vederea Lui și a celor doi sfinți, de o parte
și de alta a Lui stând ei, și apoi norul i-a acoperit și pe unii și pe alții, iar Eu, Tatăl, din nor le-
am spus lor ceea ce aveam să le spun. Vă spun această taină ca să vă tresalte inimioara și
credința de statul între voi a Fiului Meu, Care grăiește din nor în mijlocul vostru și vă dă vouă
din gura Sa. Amin.

O, se întreabă creștinii cum este această lucrare de coborâre a Domnului pentru hrană
de cuvânt pe masa poporului de azi pentru tot omul care voiește să ia de pe această masă pe
Dumnezeu-Cuvântul. Stă Domnul acoperit în nor și așa grăiește și așa lucrează, căci așa este
lucrarea Sa lângă om, căci altfel ar cădea omul de spaimă, fiindcă Domnul este foc mistuitor,
lumină orbitoare, cu care Domnul este pe deasupra înveșmântat ca în nor de lumină. De aceea
tot așa a fost și cu Moise lucrarea cea din cer cu omul, că nu poate omul să vadă fața lui Dum-
nezeu și să rămână viu și cu putere în trupul lui, iar servii lui Dumnezeu au știut aceasta în toate
vremile și așa au mărturisit, precum Domnul i-a spus lui Moise pe muntele slavei Sale cu el,
din nor grăind cu el.

O, e măreață lucrarea care vă acoperă pe voi din cer pe pământ, fiilor! Bucurați-vă cu
frică și înfiorați-vă cu bucurie, tată! Fiți blânzi și smeriți ca Fiul Meu, căci El a făcut omul după
chipul și asemănarea Mea și a Lui. Fiți acum, la sfârșit, fiți ca Dumnezeu și învățați de la Fiul
Meu să fiți blânzi și smeriți cu inima, ca să poată Dumnezeu cu voi pe pământ și cu voi peste
pământ. Eu, Tată, v-am dat pe Fiul Meu, iar El v-a dat pe voi Mie, numai să căutați să-L ascul-
tați pe El pentru fiecare clipă, căci fiecare clipă își are lucrarea ei și taina ei, căci răul și binele
se luptă între ele în toată clipa spre paza sau spre durerea omului. De aceea Eu, Tatăl, vă spun:
acest cuvânt dintre voi, din cer venit, Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care Eu, Tatăl, am
binevoit; pe El să-L ascultați! Amin.

Le-am deslușit Eu, Tatăl, taina Ta cu ei, o, Fiul Meu iubit Emanuel! Le-am spus lor
lucrarea zilei Noastre de slavă înaintea ucenicilor Tăi pe muntele Tabor când Eu, Tatăl, le-am
spus lor să Te asculte, Fiule iubit. O, învață-i azi, în zi de sărbătoare a Ta și a Mea cu ei. Eu,
Tatăl, întru Tine sunt, și suntem acoperiți în nor înaintea lor pentru sărbătorirea Noastră în
mijlocul lor. Amin.

— O, Tată scump, M-am rugat Ție în ziua aceea de slavă pe muntele Tabor înaintea
ucenicilor Mei și Ți-am cerut să le arăți lor slava Mea, cea pe care o am de la Tine mai înainte
de vecii, și apoi am grăit înaintea lor cu Moise și cu Ilie despre pătimirea Mea în Ierusalim nu
31
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

după multe zile apoi, Tată, iar ei, venindu-și în fire, s-au spăimântat apoi de norul în care au
fost cuprinși. O, Tată, Te rog și acum, dintre cei de azi ucenici ai Mei arată-Te peste pământ
după cum Îți va fi voia și spune-le tuturor că aceasta este lucrarea Ta și a Mea, cuvântul Tău și
al Meu, Tatăl și Fiul, de Care să asculte tot pământul, Tată, că e vremea zilelor slavei Domnului,
zilele cele de apoi, o, Tatăl Meu! Mă rog Ție de pe acest munte de slavă, muntele cuvântului
Meu cel mult de azi, poporul Meu cel de azi credincios în neamul român venirii Mele de azi,
coboară darul credinței sfinte peste oameni ca să Ne cunoască ei în acest cuvânt și să vină spre
pocăință și spre înviere din păcat! Fă semne și minuni de folos pentru întoarcerea la Tine a
fiilor oamenilor, a inimilor lor, căci Eu, Fiul Tău, Ție Îți cer, Ție Mă rog în acest munte de
slavă, așa cum M-am rugat Ție acum două mii de ani pe munte ca să arăți slava Mea ucenicilor
Mei martori atunci și să mărturisească ei apoi peste timp! Și acum, binecuvintează cuvântul
Meu de azi, cuvânt de sărbătoare a Mea și a Ta peste poporul cel de azi, poporul Meu și al Tău!
Amin.

— Da, Fiul Meu Emanuel! Eu, Tatăl, binecuvintez din nor râul Tău de cuvânt
peste poporul cuvântului Tău de azi şi peste pământ. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-
08-2011
***

O, poporul Meu, o, sluga Mea pe care Mă sprijin ca să vin, Eu, Domnul Dumnezeul
tău, am grijă de tine, iar tu să ai grijă de Mine, măi poporul Meu, căci Tatăl te are scris de
proptea pentru Mine ca să vin și ca să-Mi împlinesc lucrarea cea de la El dată, iar tu supune-te
și să nu-ți fie greu, căci Eu, Domnul, te port. Eu stau în nori deasupra ta și te cuprind în
norul cel tainic al slavei venirii Mele și Mă las cuvânt de deasupra ta peste pământ și fi-
va în curând să sălășluiască slava Mea deasupra creștetului tău în chip văzut, și Domnul
te va purta în carul Său de biruință, precum este scris, și unii altora ne vom da atunci mângâierea
cea de după biruința pentru care am trudit și am așteptat-o trudind. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2011
***

O, Tată scump al Meu, Tată Savaot, slăveşte-Te în Fiul Tău, Tată, ca să ştie lumea că
Tu M-ai trimis! Adu-le oamenilor aminte de venirea Mea cea de-a doua, pe care îngerii au
vestit-o că va veni, şi au arătat-o acum două mii de ani prin cuvântul lor spus peste ucenicii
Mei în ziua înălţării Mele iarăşi lângă Tine, Tată scump, iar Eu, iată, vin aşa cum M-am şi
suit. Vin, şi pe nori de slavă stau, iar ei Mă acoperă în taină şi-Mi lasă doar cuvântul să
Mi se audă, căci Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Tău, Tată. În mijlocul poporu-
lui Tău şi al Meu Îţi mângâi fiinţa şi Mă mângâi mângâindu-Te, o, Tată scump, căci Duhul
Sfânt Mângâietorul este nedespărţirea dintre Noi, Tată. Amin.

— E sărbătoare cu slavă multă în ziua aceasta, o, Fiule scump al Meu, căci Treimea
dumnezeirii Noastre S-a mărturisit cu putere şi cu slavă în a cincizecea zi după învierea Ta
dintre cei morţi, şi s-au coborât în ziua aceea limbi de Duh Sfânt peste ucenicii Tăi cei mărtu-
risitori, şi care au fost mărturisiţi ai Tăi de către Însuşi Duhul Sfânt peste ei, după cum Tu le-
ai promis lor în ziua când Te-ai suit la Mine de lângă ei cu trupul Tău cel înviat.

Sărutăm ţara venirii Tale, aplecându-Ne fruntea la pământ în grădinile binecuvântării


cea de la sfârşit de timp pentru venirea Ta iarăşi între oameni cuvânt şi dor de Duh Sfânt, Fiule
Mântuitor. Iată, ai popor de ucenici şi-i hrăneşti mereu pe ei din gura Ta, iar ei Îţi slujesc slava,
căci slava Ta cu ei este cuvântul Tău de peste ei, şi cu care Tu Te reverşi peste pământ.
32
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Paști‚ praznicul Pogorârii
Duhului Sfânt, din 03-06-2012
***

La fiecare coborâre a Mea cuvânt pe pământ Eu, Domnul, trebuie să Mă vestesc cine
sunt. Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Alfa și Omega și sunt Cuvântul Tatălui Savaot peste pământ
și grăiesc din văzduh și stau pe scaun de heruvimi, iar serafimii cântă imnul slavei Domnului:
Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Tatăl Savaot, și Fiul Său Cel Unul născut dintr-Însul, și
Cuvântul Duhului Sfânt; plin este cerul și pământul de mărirea Lui! Amin.
Numai cei ce au în ei lumina, numai ei sunt cei care Mă cunosc și Mă primesc în
acest cuvânt, căci Eu sunt lumina lumii când am cuvânt de cuvântat, când am cum să cuvintez
peste pământ și să-Mi fie scris cuvântul și să fie împărțit apoi. La fiecare coborâre a Mea ar fi
să-l fac pe tot omul să înțeleagă calea Mea cea de azi, mersul Meu și cuvântul Meu așezat de
gura Mea pe pământ și în cartea sa, ca să fie scris și cunoscut numele Meu și cuvântul Meu.
Cobor cuvânt, cobor pe nori și cuvintez din văzduh, iar norii slavei Mele Îmi sunt acope-
rământ când glasul Meu se face auzit ca să-Mi fie scris cuvântul, iar rădăcina lui este în
Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea punerii pietrei de temelie a Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2012
***

— Duhul adevărului este acest râu de cuvânt. Pe această cale trimit Eu, Dumnezeu
Tatăl, pe Fiul Meu Cel Unul născut din Mine mai înainte de vecii, iar El Se face cuvânt peste
pământ pe vatra neamului român, acum, la sfârșit de timp, și Își pregătește calea slavei Lui,
cerul cel nou și pământul cel nou și popor nou, căci împărăția Lui nu va avea sfârșit, precum
este scris, iar Fiul este de o Ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Amin.
Eu, Tatăl Savaot, Îți fac intrarea în cartea Ta cea de azi în zi de pomenire proorocească,
Fiule Iisus. Eu am mai grăit cu Tine înaintea oamenilor acum două mii de ani și Te-am vestit
atunci Fiul Meu iubit în Care Eu, Tatăl Savaot, am binevoit în cer și pe pământ. Ți-am ascultat
rugăciunea înlăcrimată pe pământ și Te-am preaslăvit cu lumină mare înconjurându-Te în ea și
în cuvântul Meu cel de sus, din nori slobozit deasupra Ta înaintea oamenilor, căci Noi pe nori
călătorim și din nori grăim peste pământ, căci suntem Dumnezeu, o, Fiule scump, iar mersul
Nostru este cerul. Le-am arătat atunci oamenilor cum Fiul grăiește către Tatăl, iar Tatăl către
Fiul, iar cei ce au auzit, au mărturisit, și este adevărată mărturia lor. O, așa și azi Te slăvesc Eu,
Tatăl, pe pământ, așa și azi, Fiule scump.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2012
***

Învăţătură de credinţă aşez în carte în zi de praznic de înălţare a Mea la Tatăl acum două
mii de ani, de-a dreapta Tatălui aşezându-Mă Eu atunci. Mi-am tras ucenicii spre Betania, la
muntele Eleonului, după ce în răstimp de patruzeci de zile M-am arătat adesea lor, grăindu-le
lor tainele împărăţiei lui Dumnezeu şi poruncindu-le să stea aproape de Ierusalim şi să aştepte
făgăduinţa Tatălui, căci le-am spus: «Va veni Duhul Sfânt asupra voastră şi veţi lua putere
să-Mi fiţi martori în Ierusalim şi până la marginile pământului apoi», şi grăindu-le lor, un
nor M-a luat din ochii lor şi M-a înălţat spre Tatăl, cu ei de faţă, rămânând din această privelişte
cerească doi bărbaţi, în haine albe, care le-au spus: «Iisus S-a înălţat acum de la voi la cer, şi
astfel va şi veni, precum L-aţi văzut suindu-Se».

Norul slavei Domnului, norul care a venit şi M-a acoperit când M-am dus pe
munte cu ucenicii pentru rugăciune şi am strălucit înaintea lor cu slavă mare, şi doi bărbaţi
erau de o parte şi de alta a Mea, şi s-a tras apoi norul slavei Domnului şi am rămas Eu aşa cum
33
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

ştiau ucenicii că sunt, după ce Tatăl M-a mărturisit cu glas din nor că Eu sunt Fiul Lui, ca să
ştie ucenicii cine sunt Eu, Cel ce umblam cu ei din loc în loc aşezând semne dumnezeieşti peste
oameni şi puteri cereşti, cu care lucram minuni. O, acest nor al slavei a fost şi în ziua când
M-am înălţat la Tatăl înaintea ochilor ucenicilor Mei.

O, tot aşa vin şi azi. Vin cu norul slavei Mele, care Mă poartă acoperindu-Mă şi
descoperindu-Mă în cuvânt, aşa cum Tatăl Meu a grăit din nor şi M-a mărturisit că Eu
sunt Fiul Său. Vin cu norul slavei Domnului şi sunt mărturisit ca şi atunci, când cei doi bărbaţi
au grăit cu Mine în ziua când am strălucit pe munte înaintea ucenicilor Mei, şi când, iarăşi, doi
bărbaţi au grăit despre Mine celor ce erau cu Mine în ziua când norul M-a luat de lângă ei şi
M-a aşezat de-a dreapta Tatălui în ceruri, ca să fiu Eu cu mângâierea Tatălui lângă ai Mei apoi
până la sfârşitul timpului.

O, nu e greu să fie crezute tainele Mele, cuvintele Mele, după care Eu Mă tăinuiesc cu
slava Mea, după ce atât de mult şi de minunat M-am dovedit pe pământ între oameni Fiu al
Tatălui, mărturisit fiind de cei din cer, de-a dreapta şi de-a stânga slavei Mele văzute arătându-
se ei. Omului i-a mai rămas doar să creadă sau să nu creadă ceea ce au mărturisit cei din cer şi
cei de pe pământ ucenici ai Mei, care au văzut minunea norului slavei Domnului, mergând ei
prin trimiterea Mea apoi până la toate marginile cu vestea cea despre Mine. Arătarea slavei
Mele s-a petrecut pe munte înalt, ca să fie cât mai curat locul coborârii slavei care Mă
mărturisea de la Tatăl şi prin Tatăl, căci în slava cu care Tatăl cobora, în slava aceea eram
şi Eu cuprins, Eu în Tatăl, şi Tatăl în Mine, nor de slavă şi de taină a Domnului, taina care
acoperă pe deasupra pe Domnul, slava pe care o am Eu de la Tatăl mai înainte de întemeierea
lumii, precum este scris. Amin!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 13-06-2013
***

Sunt întâmpinat în sărbători, după veghea pe care am aşezat-o să stea în întâmpinarea


Mea, iar Eu sunt tot o veghe pentru coborârea Mea cuvânt pe pământ.

Sunt Domnul Iisus Hristos. Iarăşi vin pe pământ, căci este sfârşit de timp. Acum două
mii de ani, după patruzeci de zile de la învierea Mea, M-a luat norul slavei Domnului şi M-a
suit la Tatăl şi M-am aşezat de-a dreapta Lui, unde Mi-era locul din vecii, iar îngerii slavei
Mele le-au spus celor de faţă atunci: «Acest Iisus, pe Care L-aţi văzut voi suindu-Se la cer pe
nor, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut suindu-Se». O, aşa vin acum, la sfârşit de timp,
aşa precum s-a vestit atunci vin. Pe norul slavei vin, şi din el Mă las cuvânt peste pământ.
În mijlocul grădiniţei cuvântului Meu de pe vatra neamului român, loc pregătit de Mine, aici
coboară glasul Meu, şi se aşează în cartea sa cuvântul gurii Mele şi sunt apoi împărţit peste
pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2014
***

Pun masă de cuvânt pe vatra neamului român și chem la masă cu Mine fiii acestui neam,
și binecuvintez din dreapta Tatălui grăirea Mea de azi, o, și binecuvintează și Tatăl tot lucrul
cuvântului Meu în zi de praznic de Înălțare, zi de amintire sfântă, căci Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, precum M-am înălțat, tot așa și vin, și iată, vin pe nori, precum este scris.

O, Tatăl Meu Savaot, vin pe nor de cuvânt, iar Tu ești cuvântul Meu și puterea lui, și
aduc Ție în această zi rugă fierbinte și-Ți cer prin ea să fii cu puterea Ta în fiii neamului român
așa cum în Mine ești, o, Tată, ca să înțeleagă ei mângâierea și puterea cuvântului Meu de peste
ei, că iată, sun din trâmbiță peste ei ca să-i umplu de veghe, că voiesc să-i așez pe ei acum
34
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

înaintea Ta și să-i umpli Tu de puterea de a birui ei toată primejdia care dă să-i prindă sub ea,
căci Dumnezeu le dăruiește lor înțelepciunea cea de sus și trezirea cea pentru ea și ochi cerești
ca să vadă cu ei pe dușman și să se ridice să biruiască și să se izbăvească de strâmtorarea care
se tot întinde să-i prindă sub ea, și să le fie apoi primejduită mult izbăvirea lor de sub oamenii
minciunii, de sub cei ce pentru viața lor cea plină de plăceri și de trufie pun la umilință acest
neam, neamul român, pe care Noi, Tată, îl iubim atât de mult, căci avem pe vatra lui staulul
cuvântului Meu peste pământ, cuvântul Meu între oameni, Tată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălţării Domnului, din 21-05-2015
***

Aș vrea, poporul Meu, aș vrea să simțim împreună clipa aceea mare și să trăim din ea,
că iată câtă slavă are Domnul și cât și-o tăinuiește când stă de vorbă cu ucenicii, chiar dacă
aceștia sunt îngreuiați de somn și când Eu Îmi pregătesc slava pentru ca s-o așez în ochii lor.
O, chiar dacă tu nu vezi norul care Mă acoperă între Mine și tine, sau care te acoperă pe
tine între tine și Mine ca să pot să stau de vorbă cu tine mereu, Eu vin în nor și stau în
nor înaintea ta și-Mi slobod peste tine glasul cuvântului Meu și-Mi las pe pământ lucrarea
slavei Mele ca să mărturisească ea, și-ți spun aceasta ca să te încălzesc la suflet și la inimă
pentru slava Mea cea tainică între Mine și tine ca s-o dorești, poporul Meu, căci Eu stau în sfat
cu tine mereu, fiule, și slava Mea este cu tine mereu în cuvânt, măi poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Schimbării la faţă a Domnului, din 19-
08-2015
***

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sub acest nume se așează pe pământul român acest cuvânt,
care vine cu norii, vine din cer cuvântul lui Dumnezeu și se așează pe pământ și păstorește pe
cei ce stau sub păstorire, pe toți cei care tânjesc după Dumnezeu în acest timp.

Mă aplec și sărut pământul român, locul în care Îmi așez cuvântul Meu, cetatea pe care
am arătat-o la vedere și în care-Mi am așternut acum, la sfârșit de timp, și iată, precum M-am
dus la Tatăl acum două mii de ani după ce Mi-am sfârșit lucrarea pentru care am venit Om
născut pe pământ, o, tot așa și cobor, după cuvântul cel profețit de cei din cer în ziua Mea de
înălțare la Tatăl.

Vin pe norii cerului, nu pe norii pământului. Vin pe nori de lumină. Chiar dacă e
zi, chiar dacă e noapte pe pământ, Eu, Domnul, sunt învăluit în lumină și pătrund cu ea așa cum
pătrunde fulgerul pe cer printre norii cețoși așezați între cer și pământ și luminează deodată
întunericul de zi sau de noapte, căci așa este scris să vin, și cu nimic nu iese din carte minunea
venirii Mele cuvânt pe pământ, cuvânt cu care-Mi pregătesc așternutul zilei slavei Mele, slava
Domnului, și când voi da fiecăruia după cum este fapta sa, căci așa este scris să împlinesc.

M-am întrebat acum două mii de ani: voi mai găsi credință pe pământ când voi veni?
O, peste tot se aud oameni care spun că au credință și că au pe Domnul, Care îi ajută, și la Care
ei se roagă să primească ceea ce ei cer, dar credință pentru venirea Mea nu găsesc pe pă-
mânt, și de aceea Mi-am pregătit Eu cale spre oameni și am pregătit dar de credință și l-am
așezat în cei ce Mă primesc acum, când cuvântul Meu Mă așează pe pământ, căci Eu stau pe
cerul pământului român și grăiesc de deasupra și Mă fac auzit, căci așa este voia Mea, că
a sosit acest timp.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din
14-10-2016
***

35
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului).
(Vezi reportaj Noul Ierusalim http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv n.r.)

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Judecata
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Nu ştiţi ziua şi ceasul - Ziua Domnului
Nunta Mielului
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

***

Pe aceeași temă din alte surse:


"Și atunci va apare din cer semnul Fiului Omului"
"Nu știți oare care este diferența dintre semne și Fiul Omului? Și nu știți voi ce trebuie
înțeles prin cuvântul "ceruri"?
Cu adevărat nu vă puteți imagina nimic mai prost decât un crucifix care devine vizibil
pe cerul înstelat. Întrebați-vă voi înșivă la ce ar folosi lumii, chiar dacă nu una, ci mai multe
cruci ar apărea vizibile pe cer? I-ar face aceasta mai buni pe oameni în inimile lor? Cu adevărat
36
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

vă spun că nu! Nu ar declara atunci învățătorii lumii că aceste cruci sunt fantomatice și înșelă-
torii și n-ar dovedi ei că toate crucile de pe cer nu sunt decât fenomene atmosferice? Iată, astfel
de efecte și altele similare sunt în aparență ca fenomenele cunoscute de lumea civilizată. Într-
adevăr, matematicienii se vor strădui și ei să explice astfel de apariții prin viziunea opticii. Și
ce-ar răspunde la toate acestea omul de pe stradă? Vă asigur că ar deveni tăcut și cu o mare
teamă. Datorită falselor doctrine înrădăcinate în el, va fi sigur că Ziua Judecății Finale este
chiar în fața sa. Acesta va fi efectul unor astfel de apariții.
Dacă evenimentele s-ar petrece în acest mod, ați putea înțelege, dacă vă veți orienta
atenția înspre acele perioade de timp, unde anumiți profeți falși au prevăzut sfârșitul lumii.
Cum în astfel de ocazii unii oameni erau disperați, alții râdeau și alții s-au dedat la pofte și tot
felul de desfrâuri! Dar dacă falsele profeții au scos deja la iveală astfel de apariții negative, ce
s-ar petrece dacă o cruce imensă ar apare pe cer?
Înțelesul cuvântului "CER" este întreaga credință religioasă izvorâtă din CUVÂNT,
care este biserica în toată autenticitatea ei. Semnul Fiului Omului izvorăște din această nou-
trezită biserică a iubirii, cu toate atributele sale divine, cum ar fi: Mila, Răbdarea, Blân-
dețea, Umilința, Supunerea, Ascultarea și Toleranța tuturor poverilor crucii. Iată, acest
semn viu al Fiului Omului va apărea pe cerul Vieții Eterne interioare, nu se va distruge și se
va însufleți tot mai mult. Cu această ocazie, oamenii ce au mintea constant orientată către cele
lumești vor plânge, se vor tângui și se vor lamenta din moment ce toate minciunile lor înșelă-
toare nu-și vor mai urma cursul lor normal. Cei care vor fi pătrunși de Semnul Meu, nu vor mai
avea de a face cu comercianți, intermediari și cămătari, deoarece ei își vor îndrepta privirile
doar înspre locul unde vor vedea pe Fiul Omului venind înconjurat de noii cerului cu mare
putere și glorie; și anume în Cuvântul cel viu din inima umanității, care este iubirea Mea
eternă în toată esența ei și, de aceea, plină de putere și glorie. "Norii cerului" sunt însăși
înțelepciunea infinită din Cuvântul cel viu.
Iată, aceasta este pe scurt înțelegerea acestei scripturi. Dincolo de aceasta, acești nori
vă vor primi în Împărăția Mea și vor fi locuința voastră veșnică. Și doar acolo, în suprema
binecuvântare, veți vedea cu adevărat și veți recunoaște marea Putere și Glorie a Fiului Omu-
lui”
(Extras din: „Marea Evanghelie a lui Ioan” Vol.1, n.r.)
***

ISUS VORBEȘTE DISCIPOLILOR SĂI DESPRE EVENIMENTELE DINAINTEA


VENIRII SALE, ÎN TIMP CE TOȚI PRIVEAU UN RĂSĂRIT DE SOARE

„Ce semnifică norii luminoși? Ei sunt comunități de ființe umane iluminate de adevărul
divin. Acum, toți aceștia se apropie, formând împreună o mare comunitate și acesta este noul
pământ peste care noul paradis se revarsă plin de lumină și claritate!
Totuși, nu trebuie să aveți impresia că această planetă se va distruge și va fi preschim-
bată într-o alta nouă.
Ființele umane care prin completa acceptare a Adevărului Divin în inimile lor, care se
vor considera între ei adevărați frați și surori vor crea în Numele Meu un nou pământ spiritual.
Pe acest nou Pământ Eu însumi voi fi prezent și voi guverna printre Aleșii Mei și ei vor fi
permanent în rezonanță cu Mine și Eu voi fi permanent în sufletul lor.
Priviți cum șuvoaie tot mai dense de lumină se revarsă din noul pământ către vechiul
pământ, aprinzându-l ca și cum pare să ardă!
(Extras din: „Marea Evanghelie a lui Ioan”, n.r.)
***

V-am explicat astfel cât am putut de clar în ce va consta întoarcerea Mea printre oame-
nii de pe acest pământ.
37
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

La cea de-a doua venire a Mea pe pământ, nu Mă voi mai naște ca un copil dintr-
un trup de femeie, căci trupul Meu va rămâne de-a pururi transfigurat. Eu sunt Spiritul
etern și nu voi mai avea niciodată nevoie de un corp la fel ca cel pe care l-am îmbrăcat
atunci când m-am întrupat pe pământ. Mai întâi, voi veni într-o formă invizibilă,
îmbrăcat în ‚norii cerului’. Altfel spus, la început Mă voi apropia de umani-
tate prin intermediul clarvăzătorilor, al înțelepților și al noilor profeți. În
acele vremuri viitoare, fetele vor face și ele profeții, iar tinerii vor avea vise premonitorii
care vor anunța Întoarcerea Mea. Mulți oameni îi vor asculta și o vor apuca pe calea cea
dreaptă, dar majoritatea îi va numi nebuni și nu îi va crede, la fel cum s-au întâmplat lucrurile
și în cazul profeților din vechime.
Din când în când, voi trezi anumiți oameni, cărora le voi dicta – prin cuvinte pe care ei
le vor auzi în inima lor – tot ce s-a petrecut în timpul prezenței Mele active pe pământ, în
mijlocul vostru. În acele vremuri viitoare, marea majoritate a oamenilor vor ști să scrie și să
citească, așa că vor avea acces la aceste cuvinte divine. În această manieră, învățătura Mea se
va putea răspândi pe pământ mult mai rapid decât este posibil la ora actuală, prin mesageri
trimiși în numele Meu.
În acele vremuri, în care voi trezi personal noi profeți și clarvăzători, pe pământ vor
exista mari tulburări și suferințe, așa cum nu au mai existat vreodată până atunci. De dragul
Celor Aleși, nu voi îngădui însă ca aceste tulburări să dureze prea mult, pentru a nu fi afectați
ei înșiși pe calea lor către mântuire. Oricum, la început nu voi apărea personal în această
regiune (care în acele vremuri va fi locuită doar de păgânii cei mai ignoranți), în care
acum sunt prigonit de acolo-acolo de către evrei și de către Templu, mai rău ca un crimi-
nal sau ca un păgân. În schimb, în țările de pe celălalt continent, locuite la ora actu-
ală a păgâni, voi crea o nouă Împărăție, a Păcii, Armoniei, Iubirii și Credin-
ței Veșnice. Cei care vor păși în Lumina Mea nu se vor mai teme niciodată de moartea tru-
pului lor, aflându-se într-un contact permanent cu îngerii cerului.
Pământul îmi aparține în totalitate Mie, și Eu știu cel mai bine care vor fi regiunile în
care Întoarcerea Mea va fi cu adevărat benefică. În acele vremuri, oamenii vor putea comunica
unii cu ceilalți cu viteza fulgerului, dintr-un capăt la celălalt al pământului, folosindu-se de
spiritele focului și ale apei. La fel, vor putea călători dintr-un punct în altul mai rapid decât
vânturile mânate de furtună. Puse în mișcare de aceleași forțe, vasele lor se vor deplasa pe
oceane la fel de rapid. De aceea, veștile despre Întoarcerea Mea se vor răspândi pe pământ
cu iuțeala fulgerului, ajungând chiar și în Asia.
Se pune însă întrebarea: vor fi crezute oare aceste vești de păgânii orbi și surzi care vor
trăi pe acest continent? Răspunsul Meu e simplu: nu vor fi crezute până când nu îl voi purifica
printr-o Mare Judecată Universală!
(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

Marele și Noul Ierusalim

Eu sunt acea coloană de lumină (referire la un fenomen luminos anterior, pe care Dom-
nul îl interpretează pentru apostolii Săi, revelându-le corespondența spirituală a acestuia),
întors din cer pe acest pământ, sub forma Cuvântului Meu Viu, pe care îl voi așeza în viitor în
inimile tuturor celor care Mă vor iubi și care vor respecta Poruncile Mele. La aceia voi veni în
persoană și Mă voi revela lor. În acest fel, ei vor primi o cunoaștere nouă, primită direct de la
Dumnezeu.
Împărțirea coloanei în nenumărate părți componente simbolizează revelarea semnifica-
ției spirituale profunde a tuturor Cuvintelor și Învățăturilor Mele, pe care le-am oferit oamenilor
încă de la începuturile timpului, prin gura patriarhilor, a profeților, iar acum chiar prin propria
Mea gură.
38
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine

Din numeroasele revelații ale semnificației spirituale profunde a Cuvântului lui Dum-
nezeu se va forma apoi o lumină mare și o doctrină a vieții care va coborî din ceruri
asupra ființelor umane. Cei care vor respecta Noua Învățătură vor păși de-a pururi în Noul
Ierusalim, bucurându-se de o beatitudine nesfârșită, fără măsură, scop sau finalitate. Căci Eu
Însumi voi fi alături de ei, iar ei se vor bucura de nenumăratele splendori ale iubirii, înțelepciu-
nii și omnipotenței Mele.
Începând din acest moment al căderii vechiului Ierusalim și până la înălțarea Noului
Oraș al Domnului pe pământ, lumina de care se vor bucura oamenii va fi foarte palidă. Cât de
curând, pe pământ vor apărea o sumedenie de profeți și preoți falși, care vor predica în numele
Meu, făcând miracole efemere și orbindu-i pe oameni. Cu ajutorul liderilor națiunilor, Anti-
cristul va deveni foarte convingător, făcând lucruri care i-ar putea determina chiar și pe Aleșii
Mei să îngenuncheze în fața noului Baal, dacă Eu aș permite acest lucru. De aceea, voi trimite
în acele timpuri mari cataclisme asupra oamenilor, așa cum nu au mai fost văzute vreodată sub
soare. Baal va fi astfel învins, la fel ca și prostituata Babilonului, iar lumina cuvântului viu va
pătrunde în inimile multor oameni, alinându-i și mântuindu-i pe cei oprimați și încercați, care
se vor bucura nespus și îmi vor slăvi numele.
În acele timpuri, mulți oameni vor ajunge să comunice cu spiritele cerului, care îi vor
instrui ca maeștri, revelându-le toate secretele Vieții Eterne trăite întru Dumnezeu, așa cum vi
le-am revelat chiar Eu la cea de-a treia venire a Mea, când ați putut vedea oameni intrând și
ieșind prin cele 12 porți.
De acum înainte, cele 12 porți nu se vor mai referi la cele 12 triburi ale lui Israel, ci la
cele 12 principii ale Învățăturilor Mele, din care va fi construit noul oraș. Acestea sunt alcătuite
din cele 10 porunci ale lui Moise, la care se adaugă cele două porunci ale iubirii date de Mine.
Acestea sunt unicele porți prin care oamenii viitorului vor putea intra în Orașul iluminat al lui
Dumnezeu.
Numai cei care vor respecta aceste porunci vor putea pătrunde în noul oraș, unde vor
primi dreptul la viața eternă. Cei care nu le vor respecta nu vor intra în noul oraș. Nu întâmplă-
tor, cele 12 feluri de pietre prețioase din care au fost construite zidurile noului oraș se referă tot
la cele 12 porunci divine.
Aceste 12 porunci nu reprezintă doar porțile prin care oamenii viitorului vor putea intra
în orașul vieții și al luminii, ci și un zid de protecție împotriva puterilor iadului și ale materia-
lismului, care nu le vor putea distruge niciodată.
După cum ați putut observa, pietrele din care era alcătuit zidul străluceau fără pereche,
în nenumărate culori. Această viziune se traduce prin faptul că cele 12 porunci sunt conținute
în întreaga Înțelepciune Divină, care nu va putea fi atinsă de oameni decât respectând aceste
porunci. Căci în ele este conținută întreaga înțelepciune a lui Dumnezeu, deci implicit și puterea
derivată din Acesta, căci în aceste porunci se ascunde Voința Divină Atotputernică, și implicit
cea mai înaltă libertate care poate fi atinsă vreodată.
Altfel spus, cei care vor pune întru totul la unison Voința lui Dumnezeu prin respectarea
poruncilor vor deveni una cu puterea și cu libertatea divină, renăscând spiritual și devenind
Copiii lui Dumnezeu, la fel de perfecți ca și Tatăl lor ceresc.
Respectați așadar poruncile până la cel mai mic detaliu și urmăriți să atingeți perfecți-
unea chiar aici, pe pământ, pentru a deveni la fel ca Tatăl vostru din ceruri. Veți putea astfel să
faceți ceea ce fac Eu acum, ba chiar lucruri mai mari decât cele făcute de Mine. Dacă veți reuși
acest lucru, veți putea deveni cetățeni ai Noului Ierusalim chiar înainte de vreme.
(Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

39