Sunteți pe pagina 1din 34
Cons Saperir el Mair Se gerona apenene este” j (ert 13 at in Conse ‘rowboat Inspecfia Judiciara idmministrative si judiciare in aplicarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) lit.) din Legen mr. 254/2013 ds eXtre judeedtorii de supraveghere a privarii de libertate si instanfele de judecati CAPITOLUL I Aspecte introductive §1. Modalitatea de stabilire a controlului si a echipei de control, obiectivele i termenele de efectuare Prin Hotarrea Plenului Consilulai Superior al Magistratuit mr. 902 din 15.09.2015 sa dspus seszareaInspecteiJudiciare pentru efectuarea unui conta tematic cu privire la modul de aplicare dispoztidr art. 96 alin. (1) lit din Legea nr. 254/2013 de cate judecdtori de supraveshere a privat deliberate i instanele de judecata, eventualele probleme inmpinate, precum si pentru idetficarea masurilor care se impun af adoptate. In consent, prin Ordinu! din 29.09.2015 al Inspectorulu sf al Inspectet Judiclares-a dispus efetuarea unui control tematic avind ca obiectividenificarea practicit administrative si juicire in aplicarea dspozitilor at. 96 alin. (1) lit) din Legea nr. 254/2013 de cate judecdtori de supraveghere a privat de liberate si instanele de judecat, in perioada I februarie 2014 la. Prin acelasi orin sa stabilit ca verifies se realizeze prin solicitarea de felati de la Adminisrajia Nafionala a Penitenciarelor, ocurle de. detinere, instanele de judecath si analiza acesora, urmind a se efectin verifca suplimentaredirecte numa in situtia in care se apreciaza ea astel de veificri se ee! mir dearer gra de evident a prlcir dat en carat pena 23261 “ict Droweet Be agin aor met Sacer Faconiin3 696 Webs so pectigioare Coil Spror el Negra ‘Segoe npn pe” j ‘or i atin Cote x ‘aba Inspectia Judi impun. Totodati, prin acelasi ordin de serviciu a fost stabilit si echipa de control, urmitoarea componenté: inspector judiciar I. G. — coordonator de echipa, inspector judiciar L. S. P., inspector judiciar M. A., inspector judiciar A.E.A.. inspector judiciar V. . si inspector judiciar M. P §2 Legislati aplicabili in materia analizats Codul pens! Din prisma normelor de drept penal material, institute liberitii condiyionate este reglementatd In cuprinsul articolelor 99 ~ 106. Codul de procedurd penala Potrivit art. $87 Cod procedura penal, liberarea condlonat se dispune, la ccererea sau la propunerea ficuti potrivit dispozitilor legii privind executarea pedepselor, de cdze judecdtoria in a cirei circumscriptie se afl locul de detinere Cénd instanfa constati c& nu sunt indeplinite conditile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaz& termenul dupa expirarea cciruia propuneres sau cererea va putea fi reinnoitd ‘Termenul nu poate fi mai mare de un an si curge de la rimanerea definitiva a. hotirarii Hotararea judecatoriei poate fi atacaté cu contestatie Ia tribunalul in a edrei circumscripfe se afl locul de definere, in termen de 3 zile de la comunicere. Contestatiaformulata de procuror este suspensiva de erecutare © copie de pe hotardrea rimasi definitiv’ se comunics serviciului de probatiune competent, precum gi unititii de politie in cirei circumscriptie locuieste cel eliberat Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor sia masuritor privative de liberate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificrile ulterioae, reglementeazi, in capitolul VII, condijile gi procedura de acordare a liberari conditionate. in vederea acordari lberarit conditionate, art 96 prevede conditile pentru eee ‘Nam dearegsrarn egsral de evdent a prelucrritor de deca cuater persona - 25261 rect Brewep Bed Regina Elsbeta tl. Scr 3 Fac021322.6296 Webs wn nspectahilararo ao Conia Superior al Mahtrani, itegeran independent ee” (ar 13 all 1 in Const, aie aa Inspectia Judiciara PET considerarea ca executirii a unei piri din pedeapsa aplicath, pe baza muncii prestate si/sau a instruri scolar si formirii profesionale, atfe: Pedeapsa care este consideraté ca executata pe baza muncii prestate sau a instruirii seolere si formarii profesionale, in vederes acordarii_liberiri conditionate, se calculeaza dupa cum urmeaza: «) in cazul in care se presteaza o munc& remunerati, se considera § 2ile executate pentru 4 zile de muncs; ») in cazul in care se presteazii o muncé neremunerata, se considers 4 zile executate pentru 3 zile de mune’ ©) in cazul in care munca este prestati pe timpul nopti, se considers 3 zile executate pentru dou nopfi de mune’; 4) in cazul participlrii la cursurle de seolarizare pentru formele de tAmant general obligato, xe considers 20 de zile executate pentru absolvirea tuna an scolar; ¢) in cazul participa la eursurile de calificare or recalificare profesionsl8, se considera 20 de zile executate pentru absolvirea unui curs de alificare ori recalificare profesional8; D in cazul elaborarié de lucriristingfice publicate sau invent $1 inovayit brevetate, se considerd 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiimificd sau inventie $i inovaye brevetate. Astiel, potrivit dispoziilor art. 96 alin. (I) lit.) ‘modificarile si completérile ulteioare, in cazul elaboririi de tucrdri stinjfice ublicate sau inventi $i inovatit brevetate, se considerd 30 de zile executate din pedeapsi, pentru fiecare lucrare stinificd sau invente siinovayie brevetate. Potrivit alin. (2) al aceluiagi artcol, reducerea fractiunié de pedeapsd care este consideraté ca execuaté pe bac muncii prestate sau a instruiri scolare $i Sormiait profesionale nu poate fi revocara. Din perspectiva obiectivului prezentului raport de control, prezint relevant si dispovitiile art. 9 din Legea nr. 254/2013, care reglementewza actvitatea Judecitorului de supraveghere a privdrl de liberate. ‘Asifel, potrivit acest text de lege, judecdtorul de supraveghere a privari de liberate supravegheaza si controleaza asigurarea legalitifii_ in executarea pedepselor si a masurilorprivative de libertate, prin exercitarea atibutilor stabilite prin prezenta lege. Pe durata exercitiri atribuilorprivind supravegherea executiri pedepselor ———_— ‘Numi de nregisrare tn esta de evident a prelucrio de deen caacer personal 23261 ‘Ades Bacar, Ba egina Ebel 0, Sector 3 Fax021322 8256 Webs mpc etra 0 Legea nr. 254/2013 cu Comal Superior a Magra Stepan independent jst” (or 38 lin In Conti, a, ‘epublica Inspeefia Judiciara 31 a mAsurilor privative de libertate, judecttorii nu pot desfigura alte activity Ia instanga din cadrul cdreia au fost deseimnati Jn concret, judecitorul de supraveghere a privarii de libertate exercta lurmatoarele atibutii administrative yi administrativ-jurisdictionale: 1) solufioneaza plingerile dejinutilor privind exercitarea drepturlor prevazute de lege: b) solutioneaza plingerile privind stabilirea si schimbarea regimurilor de executare a pedepselor sia masurilor educative privative de libertate; ©) solutioneazi plingerile detinutilor privind aplicareasanetiunilor disciplinare; 4) participa Ia procedura refuzului de hrand; ¢) participa, in calitate de presedinte, la gedinjele comisiei pentru liberare conditionats: 8 orice ate aribui previzute de lege Atrbutile administrativjurisdicjonale se exereté in cadrul procedurilor speciale prevazute in prezenta lege gi se finalizes printun act administratv- tional, denuiitincheers. in exercitarea stribuilor sale, judeettorul de supraveghere a privaii de liberate poate audia orice persoan, poate solicita informaiton inscrsuri de la administra locului de definere, post fae verifier a fata local gare acces la dosaral individual al detinuilor,laevidene gi orice alte insrisuri sau integisti necesare entra exercitarea atribuflr prevazute de lege Incheerle judecttorului de supraveghere a priviii de liberate devenite executor, precum si dispezitile scrise date administrated locului de dfinere in procedure rfl de hrana, potrvit leg, sunt obligator ‘Administratia pentenciarului sau, dupa caz, a centului de retinere si arestae preventiva,centuli de arestae preveniv centrluieducatv gi centr de detenjie pune fa dspoziiajudecttorului un spatiu amengjat. Ministerl Justi asigura dotarea spatiului cu mijloscele materiale necesare desfiguari in bune condi a activi cesta, Capitolul VI din Legea nr. 25472013 reglementeazi, de asemenca, concitile§1 procedura de acordare a iberri condionate (art. 95 - 97), dupa cum urmeaza Potrivt art 95, persoana condamnati poate fi liberté conditionatinante de executarea in intregime a pedepsei privaive de liberate, act indeplineste ees 4 "Nand lregirare ee de vider a prteir de date aacter peso 23261 “ts Bae Be ep lsat nt, Ser 3: arta1 226296 Webs wonpectotarar0 Conti Superir tM ste granal pen ete (or 138 alin dn Const, ui ‘pwn aoe conditile prevazute le art. 99 sau, dupa caz, la art. 100 din Codul penal. Procedura de ccordare a liberi conditionate este reglementaté in cuprinsul art. 97, in sensul cd liberarea conditionata se acorda potrvit procedurli prevazute irs Codul de procedura penala, la cererea persoanei condamnate sau Ia propunerea comisiei pentr liberare conditionata Comisia pentru liberare conditionati este alcttuita din judecitorul de supraveghere a privarii de libertate, care este si presedintele comisiei, directorul Penitenciarului, directorul adjunet pentru sigurania detinerii gi regim penitenciar, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala si un corsilier de probatiune din cadul serviciului de probatiune competent potrivit legii in circumscriptia céruie se afla penitenciarul. Secretariatul comisiei se asigura de ‘dire sefull serviciulu’ evidenta din penitenciarulrespectiv. ‘Comisia formuleazd propuneri de liberare conditionata a persoanei ‘condamnate, jindnd seama de: a) fractiunea din pedeapsé efectiv executats si de partea din durata pedepsei ‘care este considerataca executatd, conform ar. 96; bb) regimul de executare pedepsei privative de libertale in care este repartzata; ¢) indeplinirea obligaillor civile stabilite prin hotérdrea de condamnare, in fara de cazul cand dovedeste c& nu a avut nicio posbilitate si le indeplineasca;, 4) condita persoanei condamnate si eforturle acesteia pentru reintegrare sociala, in special in cadrul muncii prestate, al activitatilor educative, moral- religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta social, al instruirii scolare si al formérii profesionale, precum si responscbilitjile incredinjate, recompensele acordate gi sanetiunile diseiplinare aplicate; ¢) antecedentele sale penale. {n activitatea s, comisia {ine cont si de rezultatele apliciri instrumentelor- standard de evaluare a activititilor desfagurate de detinuti, aprobate prin decizie a