Sunteți pe pagina 1din 20

Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr.

în istorie Augustin Deac

Codex
Rohonczy
O cronică românească însumând
448 pagini, din secolele XII-XIII,
scrisă în limba română arhaică cu
alfabet geto-dacic
Prof. Dr. în istorie Augustin Deac

E ste aproape unanimă aprecierea


istoricilor români, după care, din
• descopenirea de către istoricii români a
celei mai vechi cronici turceşti,
cauza vicisitudinilor vremurilor, a intitulată Ogusmame, în care se
numeroaselor războaie purtate de armatele menţionează existenţa în secolul al IX-
marilor imperii şi regate vecine, din toate lea e.n., mai precis pentru anul 839, a
timpurile, pe pământ românesc, a jafurilor unei Ţări a Românilor la nordul
şi distrugerilor dc importante bunuri Dunării şi în teritoriile din nordul
materiale şi culturale, în focul mistuitor al Mării Negre, până spre Nipru;
acestora s-au aflat şi multe cronici vechi, • descoperirea Atlasului german din
manuscrise, documente ale Cancelariilor anul 1826. în care pe o hartă ilustrând
Ţărilor Române, precum şi altele de acest popoarele Europei de răsărit la anul
gen. 900 e.n., pamântul românesc se
Dar, cu toate aceste pierderi uriaşe întindea din Pannonia până la Nipru,
de valori culturale, istoricii români sunt specificându-se: Walahen oder
conştienţi că multe fonduri de arhivă, Rumuny;
importante documente, lucrări antice de • descoperirea scrisorii unui conducător
istorie şi geografie a pământurilor Daciei chazar, referitoare la secolul al VII-lea
antice au fost furate, pur şi simplu, de e.n. din care rezultă existenţa în
cotropitorii străini, interesaţi în a ne frustra Transilvania a “ţării Ardil”, adică a
de cunoaşterea mai aprofundată, mai do- ţării Ardealului, termen curat
cumentată a istoriei multimilenare a românesc, apărut cu două secole
poporului daco-românesc. înainte de invazia triburilor migratoare
Dovada incontestabilă a acestui războinice ungare în Bazinul mijlociu
adevăr sunt descoperirile realizate în al Dunării, ceea ce dovedeşte că
ultimele patru decenii ale secolului al XX- ungurii au fost aceia care au
lea în arhive şi biblioteci din ţară şi de împrumutat termenul de Ardeal din
peste hotare, de importante lucrări de limba română, spunându-i, după topica
istorie, îndeosebi în marilc centre culturale limbii maghiare, Erdély;
europene sau în capitalele unor foste mari • descoperiirea în Biblioteca naţională
imperii şi regate vecine. din Budapesta a lucrării lui Lukacs
Este, credem, suficient să amintim, Karoly, preot romano-catolic şi
în această privinţă doar câteva exemple arheolog. care a păstorit peste zece ani
mai ilustrative, ca: în regiunea Balatonului, unde a făcut

Pagina 1
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

cercetări arheologice, identificând unor filologi români şi străini, care


urme materiale ale unor conace, după “cercetările” lor, cuvinte
biserici şi cetăţi voievodale româneşti româneşti scrise nu apar, chipurile,
în secolul al X-lea, adică tocmai de pe decât abia din secolul al IX-lea e.n.
timpul invaziei triburilor migratoare
ungare, lucrare care, deşi apăruse în Nu de mică importanţă au fost
anul 1937 la Tipografia Episcopatului descoperirile privind stema regatului geto-
romano-catolic din Oradea, unde dac, al Daciei antice, precum şi referirile
preotul a fost transferat de către Concrete la Coroana regilor ei, folosirea în
autorităţile ecleziastice, această carte unele surse documentare străine a
nu s-a găsit în nici o bibliotecă din denumirii de “regi” pentru domnitorii
România. Motivul se cunoaşte! Ţărilor Române; descoperirea a sute şi sute
• descoperirea Cronicii împăratului de cuvinte vechi româneşti, provenite nu
german Friederic Barbarossa în care din limba latină romană, ci din fondul
pentru anul 1189 se atesta existenţa autohton geto-dac în vocabularul
unei ţări româneşti numită “Walahia” popoarelor italian, francez, spaniol, englez,
între Dunăre şi Munţii Carpaţi condusă irlandez, lituanian etc.; identificarea
de un principe; rostirii rugăciunii Tatăl Nostru atât de
românii din cele trei state româneşti -
• descopenirea surselor documentare
Muntenia, Moldova şi Transilvania, cât şi
privind lucrarea ilustrului cărturar
de neamurile celtice din regiunea Walace-
român din secolul al IV-lea, Aeticus
ului (adică a românilor) din Marea
Dunăreanu, intitulată Cosmographia,
Britanie, în întreg Evul Mediu şi explicaţia
scrisă în limba română cu alfabet geto-
ştiinţifică a acestei reliătăţi şi, în fine, că
dacic şi tradusă apoi în limba latină
termenul de România, ilustrând unitatea
romană;
celor trei ţări româneşti, a fost folosit în
• descopenirea în lucrările lui Homer-
documentele străine, mai ales diplomatice,
lliada şi Odiseea, a unor cuvinte, nume
cu multe secole înainte de cel de-al XIX-
de persoane şi alte expresii ca bătălie,
lea etc.
Poarta Schciană din limba daco-
Pe acest făgaş al completării
românească;
istoriografiei româneşti cu importante
• descoperirea a sute de cuvinte daco- piese de chihlimbar se înscrie şi aducerea
româneşti în limba greacă a dorienilor, în ţară de către autorul acestor rânduri a
plecaţi din Transilvania pe la anul unui film color ce conţine texte dintr-o
1200 î.e.n., Cronică românească de 448 pagini, din
• descoperirea, într-o lucrare de studii secolele XII-XII, scrisă în Muntenia în
sociale a învăţatului grec Pithagora din limba română, cu alfabet geto-dacic, aflat
secolul al V-lea î.e.n. a unor cuvinte în Biblioteca Academiei Ungare de Ştiinţă
neaoş românesti, ca spre exemplu de la Budapesta sub numele de Codex
cuvântul “moşneni”; Rohonczy, după numele celui care 1-a dat
• argumentarea ştiinţifică a folosirii unor grofului transilvănean Gusztav Battyanyi
cuvinte româneşti ca mied, meiu, şi care apoi l-a donat, în anul 1838,
colibă etc., în opera ambasadorului amintitei biblioteci, pentru a-l păstra ca
bizantin Panites Priscus, aflat în anul Document de patrimoniu.
448 la Curtea neîmblânzitului Atila în Din cercetările noastre la
al cărui blazon figura ca fiind şi “rege Budapesta rezultă că această cronică, deşi
al dacilor”. Sunt toate acestea a fost studiată de o mulţime de specialişti
descoperiri semnificative, care în materie, îndeosebi unguri, specialişti ai
corectează aprecierile mai vechi ale papalităţii şi de către unii istorici şi

Pagina 2
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

lingvişti români, nici unul dintre aceştia nu insultă adusă ungurilor “civilizatori”.
a putut descifra textul şi alfabetul în care a În această ordine de idei, merită să
fost scris. Din discuţia directă avută cu mai subliniem şi afirmaţia Papei
regretatul acad. Ştefan Pascu pe această Inochentie al IV-lea (1242-1258) conform
temă a rezultat că spcciaăştii români, căreia: “De un secol şi jumătate valahii
cărora nu a dorit să le destăinuie numele, (românii) din Dacia traduseseră, pe
au fost întru totul de acord cu aprecierile nesimţite, în limba lor, liturghia”.
altor cercetători străini, că textul cronicii Rezultă, aşadar, cu claritate. ca pe la anul
este scris într-o limbă cumană, 1100 românii, adică clericii ortodocşi, au
necunoscută încă. tradus şi Liturghia în limba lor proprie.
Probabil că şi din această cauză, a
neputinţei descifrării lui, un membru
marcant al conducerii statului ungar a fost Partea II-a
de acord, fireşte, la insistenţele noastre, să
ne dea nu doar câteva pagini xeroxate ale Descifrând primul document
acestui Codex, ci întreaga lucrare de 448 intitulat Jurământul tinerilor vlahi din
de pagini şi încă un film color. Codex Rohonczy, de fapt dintr-o Cronică
Despre existenţa unui alfabet românească, scrisă cu alfabet geto-dacic,
prorriu geto-dacic se poate spune că el a cercetătoarea Viorica Mihai-Enăciuc a
fost creat cu multe milenii în urmă, reuşit să publice numai în revista
descinzând chiar din scrierea pictografică , Institutului de Studii istorice şi social-
descoperită pe tăbliţe aparţinând perioadei politice - Anale de Istorie - doar două
neolitice cu peste 5500 de ani în urmă. pagini şi nimic mai mult, întrucât istoricii
Vestitul specialist belgian Vulcanius românişti influenţi au intervenit la Secţia
Bonaventura, într-o lucrare de referinţă de Propagandă a CC. al P.C.R. pentru a se
apărută în anul 1592, precizează, pe baza interzice publicarea în continuare a
mărturiilor arheologice scrise în alfabetul textului, pe motiv că se minimalizeaza
geto-dacic pe care le-a văzut, că un alfabet “romanitatea” în formarea, chipurile, a
autohton geto-dacic a fost inventat cu mult poporului român.
timp înaintea celui latin roman. Aceasta acuzaţie se adaugă şi la
Descoperirea unor surse documentare acel serial de studii publicat în revista
privind existenţa lucrării lui Aeticus Institutului, intitulat “Pe urmele
Dunăreanu, intitulată Cosmographia, strămoşilor” din care s-au publicat, cu
scrisă în limba daco-românească, cu mare greutate, peste 30 de studii, din care
alfabetul geto-dac în secolul al IV-lea din rezulta pe baza documentelor şi aprecierea
era noastră, este o altă dovadă a existenţei unor savanţi străini de renume mondial, că
unui alfabet propiu. poporul român este continuatorul direct al
Folosirea de către români a acestui marelui popor al antichităţii, al geto-
alfabet geto-dacic şi în sec. XII-XIII este dacilor, având o vechime de mii de ani,
dovedită de cronicarul ungur Simon de înaintea existenţei Imperiului Roman.
Keza care, în a sa lucrare din 1282, Publicarea a două pagini din Codex
referindu-se la secuii care convieţuiau Rohonczy a turnat şi mai mult gaz pe foc,
atunci cu românii la vest de Munţii uneltindu-se din partea celor interesaţi de a
Apuseni, preciza expres: “De aceea nu se cerceta trecutul îndepărtat al
(secuii) amestecându-se cu blackii poporului român cu darea afară a unor
(românii) se zice că se foloseau de literele cercetători implicaţi şi poate chiar cu
lor” fapt trecut cu vederea dc către desfiinţarea Institutului de studii istorice şi
istoriografia ungară, care considera chiar social politice, considerat că încurcă
constatarea lui Simon de Keza drept o

Pagina 3
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

liniştea cercetătorilor de la institutele aca- şoim umple puternic făgăduiala şoimului


demice. tău!5) Cu strigăt de şoim umple puternic
Dar iată că a sosit vremea când făgăduiala!6) Adaugă generaţiei tale o
cititorii pot să afle conţinutul întreg nu inimă sănătoasă făgăduită, ca şoim
numai a Jurământului tinerilor vlahi, ci sănătos, ţării care te-a crescut! Drumul
şi alte importante documente, care ne desfrânării să te dezguste a căpăta; umple
aşeaza pe noi, românii făuritori de istorie, cu fapte multe calea şoimului; umple cu
în inima Europei. iscusinţă drumul generaţiei tale şi drumul
Jurămintul ostaşilor vlahi în secolele tău, al generaţiei tale, să fie calea
XII-XIII dezgustării de a umple o viaţă de om cu
“O viaţă de om, a Dryadelor băutura generaţiei Soarelui sau a pune
băutură pentru jertfă. Urmaşii să ne abnegaţie pentru a merge spre unire cu
primească! Sa nu primească vechile preoţii romani!7)
proorociri ale Dryadelor anuale. Cavalerii, Şi marea căciulă a păcii, a luptătorului
cu strigăte de biruinţă, în templele din tei din tine, cum merge în acelaşi timp hrana
ale Soarelui pierdut 1) sa nu primească din aceiaşi mamă, rugăciunea războinicilor
pizma! În acest fel tămăduirea în templu ascult-o! În acelaşi timp umple căciula!
nici unul dintre cavaleri, pentru urmaşi, să Soarele loveşte-l! Nimiceşte băutura,
nu o primească! şi a ta căciula, marea ta jertfirea pe tine insuţi şi marea pază pune-o
caciulă 2), a ta şi a marilor insoţitori cu la cale aici! Ţine căciula, şi marea căciulă
căciula îndoită 3), pe calea păcii tale, ca un va fi cu tine în loviturile importante! Tiara
munte nemuritor în încercările deosebite şi de tei, cuşma Soarelui e
mari, în acest fel va răspunde moartă.
mântuitorului mare şi folositor! Jertfa oii Ţine cu ceilalţi căciula înaltă! Fii
la triumful cel mic s-o distrugă! Tinerii la hotărât!
15 ani, băutura Soarelui, în haine de Dacă strălucita căciulă va fi nehotărâtă,
mătase, să nu o ia! Ofranda lui Bachus să apărarea sa, apărarea sa va fi împotriva sa.
nu o primească! Să nu primească prin Klio Mergi cu fapte în încercări ori cu cavaleria,
jertfa către Soare!4). din lemn, templu cu căciuli încercate şi cu strigăt de şoim,
Soarelui să nu ridice! să nu se jertfeasca în cu căciula îndoită!
templu pe sine, prin tragere la sorţi! Cu tei, Importantă caciulă să înlăture băutura
porc-mistreţ sau oaie să nu jertfească de orz pentru generaţia ta! Căciula ta în
cerului în templul de lemn sau să aşeze în acelaşi timp să umple apărarea
templu mirosul marilor ofrande către cer municipiului tău cu toţi deodată şi căciula
prin mâncare pentru morţi! Strigătul să aducă folos! Căciula ta împreună cu ai
Bacantelor să nu-i momească prin tragere tăi să izbească, aducând folos! Pentru sine
la sorţi pentru moarte! Templul e mort! să înveţe a nu lovi marea iubire, întreaga
Aripa unei oştiri are putere dublă dacă nu viaţă, Dryadele întunecate ce ameninţă să
crede în zeii răsăriteni urăşte vrăjitoria, nu primească marele strigăt al bacantelor,
beţia şi arderea pe sine zeilor; şi fiii nu vor vai, în apărarea sa, a soţiei şi urmaşilor, să
îngrăşa pământul în răsărit şi aripa oştirii nu primească. Vai, ţie, dacă lupţi pe
nu va avea soarta lui Tityos dacă nu crede jumătate! Prăpastia vestitei căciuli va fi pe
în Kotis a cerului, care îmbogăţeşte cu jumătate pentru armată. Atunci, vai,
provizii templul desrădăcinat, fapt care nu strigătul bacantelor va sfărâma fiii cu vinul
se împleteşte cu puterea armatei. Să fiert, fiii vor sfărâma apărarea lor! Vai,
nimicim templul, ca să tămăduim sângele strigătul bacantelor atunci îi va vicleni!
otrăvit care ne dezgustă! Convingerea Preoţii romani folosesc tragerea la sorţi ca
primeşte-o pc calea ispăşirii! Importanta şi sângele stricat. Garanţia alegerii tale este
ta hotărâre să-ţi umple calea! Cu strigăt de armata şoimilor! Urmaşii să capete

Pagina 4
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

îndoială asupra tragerii la sorţi! Soarele Partea III-a


loveşte apărarea; sângele stricat e sprijinit
pe templul mort; povara templului te
convinge să loveşti Soarele îndoindu-te de Procurată şi adusă în ţară sub formă
templu. Preoţii romani folosesc, vai, şi de microfilm color 1) de către autorul
marele templu mort, lovesc în urmaşi, acestor rânduri, Cronica Rohonczy a fost
organizează armata, Vai, cu intrebuinţare descifrată pe baza dicţionarului latin-
rea în răsărit pentru templul de lemn, român a enciclopedistului român, Ioan Na-
lovind în ai săi. Vai, dacă veţi bea în dejde, de către specialista în materie,
templu prin tragere la sorţi prin beţişoare! Viorica Mihai-Enăciuc, care a constatat că
Şoimii templelor născuţi9) să se îndoiască scrierea codexului este de la dreapta spre
de templu că marele templu e mort! stânga şi textul se citeşte de jos în sus.
Băutura, povara templului, vai, armata şi În cele ce urmează prezentăm un
marea îndoială, preoţii romani le folosesc document de importanţă deosebită:
ca pe corăbiile cu două rânduri de vâsle, confruntarea românilor cu armata
astfel, vai, vai, să bea armata şoimilor! cotropitoare ungară, document în care se
Urmaşi, loviţi tragerea la sorţi! Când precizează că, în expansiunea lor către
templul buciumă, urmaşi, loviţi tragerea la răsărit, armata regalităţii ungare a reuşit să
sorţi! Şi puterea obştei să fie judecată de treacă Tisa şi să cucerească Aradul, după
căciula ta în ale tale drumuri fireşti; ogorul 54 lupte cu vlahii, de-abia în timpul lui
tău, din al obştei, să fie importanta ta Ştefan al III-lea, în anul 1166. Cu această
învăţătura! Adevărata invăţătura să ocazie, graniţa dintre unguri şi vlahi s-a
făurească metal pentru şoimi! Obştea atât mutat la Ineu, în apropierea Aradului.
de însemnată pentru şoimii tăi să fie tot aşa Pentru recucerirea Aradului şi apărarea
preţuită şi adunarea armatei pentru tine, ca Streiului, vlahii s-au aliat cu bizantinii, du-
şi semănatul; şi recoltele importante să când lupte îndârjite în anul 1166 şi cei
umple înalta aşezare! Puneţi copaci în următori. Mai târziu, regele Emeric (1196-
apărarea sa! Sa radem loviturile setei 1204) al Ungariei este infrânt - împreună
semănăturilor aşezate astfel în obştea cu armata sa, în timp ce încerca să
şoimilor tăi, semănând copaci aspri pătrundă prin porţile Meseşului în Podişul
templului care doreşte ca o viaţă de om, Transilvaniei - de către moţii şi
prin Driadele încovoiate, încovoiate să maramureşenii vlahi.
apere Soarele Său”. Textele Codexului Rohonczy întăresc
afirmaţiile cronicarului Anonymus,
Pagini din Cronica româneascã, scrisă cu alfabet completând, întregind datele referitoare la
geto-dacic, datând din secolele Xll- etapele următoare de subordonare a
XIII e.n, Ardealului şi precizează, printre altele, că
Transilvania a fost subordonată doar în
parte de către regele ungar Andrei al II-lea,
după anul 1204.
Redăm în întregime textul din această
Cronică română de la paginile 8-13, care
conţine un discurs în limba română veche
al conducătorului român, rostit în faţa
ostaşilor săi, înaintea confruntării lor cu
trupele cotropitoare regale maghiare la
anul 1166:
“Apărarea noastră; apărarea Streiului
(şi a) Ineului împădurit!; Marii flueraşi să

Pagina 5
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

sune la Ineu adunarea în garnizoană!; temerară! Vitejii fii situaţi în drumul tău s-
Apărarea Inăului pe aici s-o împletim cu au împotrivit cu toţii. La Inău margine au
desăvârşire! Cu lăncile îndoite, ungurii pus11)! Apărarea-i sarcină rănită! În
au ridicat cearta; ungurii pe Tisa ta! Inăul apărarea sa, fiii s-au aşezat; şi fiii răniţi
tău găseşte calea ta ce-ţi arată dezrobirea astfel ş-au aşezat! Armatele rătăcitoare 12)
robilor nenorociţi destul de unguri. Să nu singuri fiii au înfrânt-o; cu strigăt de şoim
vă placă să fiţi răniţi de unguri! Strămoşii au apărat Inăul; şi împăratul Ioon, viteazul,
viteji prin luptă au păstrat Inăul! Apăraţi i-a invins - după Zonar 13) lor le-a oprit
cu ură şi apărarea Streiului semănând drumul! Cu plăcere (vă anunţ). Că o
puterea ta, nimicind, cântând, zăvorând! năvălire nouă, Vitejii de la răsărit de Rarău
În răsărit, cu armatele vom purta război! în luptă au învins-o!14)
Vom folosi ca alegerea mică şi alegerea În apărarea sa, să smulgem, o, să
mare 2) aceea să nu încheiem tratat! Să smulgem Aradul rătăcitorilor! Apără îndoit
ne întoarcem la marea importanţă a Inăul statornic ţie! de la unguri până la
alegerii! Să zicem da, deşi păgânii tot în Mare! O, Streiul tău păzeşte-l, cu stigăt de
aceeaşi stare, în anul 1080 ne-au luat 80 şoim umple-l cu desăvârşire!
de robi. Tot aşa, pe calea păcii, cei de la Pentru Tisa înşirăm tratate de pace,
răsărit de Rarău, alegând belşugul, s-au pentru tine, cum ar fi, pentru mine şi
îmbarcat pe 27 de corăbii pentru Bizanţ3) mânia ta; pacea opreşte să se nască drum
şi Iber4) prin viclenie mânioasă i-a mâniei tale; o, cu desăvârşire ţine paza
folosit cu desăvârşire ca pe nişte păgâni. moştenită şi cu strigătul tău de şoim umple
E de folos drumul de odinioară al importanta luptă împreună cu ai tăi!
lui Vlad la Bizanţ, care loveşte mergerea, Victoria luptei scoate la iveală duşmănia
pe mai multe căi, a loviturilor laolaltă, şi drumului tău şi a lui Isus al tău şi opreşte
aici şi la Tisa6), (teritorii) ale lui Vlad, şoimii iadului; o mare viclenie saltă ţie
marele şoim! mare ceartă, ţie, şi în acest fel rătăcirea
Prin luptă Tisa a fost luată; Aradul către Iad! Drumul fratilor tăi, al tău drum e
lovit7); Mântuitorule! Nenorocire e Tisa ta! Corăbiile la drum 15) să se aşeze,
drumul încheierii păcii; pentru noi e marea în drumul trudei tale! Fiii au purtat
nenorocire! O mare viclenie! Au, vai, războaie trecute, ajungând la 54
viclenia va face fiii pământul umbrelor! victorioase pe Tisa şi, adeseori, şi pe
Drumul tău e al marelui Mântuitor lovit drumul Momei 16) Drumul celor cu ochii
(zice), furia profetică înaltă8) Ajută cenuşii batând în galben va tace ca pămân-
semănăturile 9) când drumul vicleniei se tul; în faţa luptătorilor tăi, se vor usca! Cei
va usca! Bătălia e calea ta! Au a ta cale să cu pantaloni lungi şi largi17) merg ca Ulise
fie lovită de mânia profetică vicleană 10) şi ţie aşează, aici, azi, marii profeţii rău
Au drumul tău merge spre limpedea Tisă, lovite în apărarea sa, în apărarea lor cu
furios, cu strigăt de şoim! Urmaşi desăvârşire şi a marii profeţii rău lovite,
ortodocşi, loviţi însufleţirea profetică, grâu, transportându-l cu ambarcaţiuni,
catolică şi marea însufleţire profetică a binevoitori pentru marea ta victorie; şi Ma-
şoimului, a drumului tău va fi marea luptă rele Bizanţ aşează corăbii şi luptători
şi victoria înaltă! Au, vai, viclenia să fie binevoitori 19); şi pentru tine importantul
pământul umbrelor în calea ta! Aiud coboară cu toţi luptătorii în drumul
Apărarea Mântuitorului, a marelui tău; în drumul şi în marea luptă pentru
Mântuitor este drumul tău lovit, vai, de apărarea Aradului, cu Marele Mântuitor în
viclenie! importanta luptă, vin de la Rarău armii; şi
Să ne amintim de norul ars în anul cu marii Sahara 20), împreună cu ajutoru1
1035 Ia Inău, destul! În apărarea sa am Mântuitorului.
adăugat în anul 1050 la Inău ceată Să-i oprim, cum spun piesele de teatru

Pagina 6
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

că l-am oprit pe Atila, cu corăbiile din Ungare în manuscris, necunoscute înca de


drumul lor!” 21) opinia publică, sau nici vreo cronică veche
Iată dar, un autentic document ungară, despre nici unul din cele 54 de
românesc, care dezvăluie tendinţele războaie, confruntări sângeroase dintre
cotropitoare ale regatului ungar, în cele două state. Aceasta este o dovadă,
căutarea lor nestăpânită de noi jafuri şi care arată până unde merg denaturările şi
dominaţii. falsificările ştiinţei istorice ungare, cât de
Conţinutul Discursului conducătorului vinovată poate fi tăinuirea acestor
român dezvăluie o seamă de date, fapte, documente.
evenimente, cu totul necunoscute până Discursul domnitorului român răstoarnă
acum de istorie. toate enormităţile ungureşti privind aşa-
În primul rând, rezultă cu claritate că zisa “întâietate” a ungurilor în
Ţara Românească era UNA, de la Marea Transilvania, ca în Pannonia, precum şi
Neagră, până la Rarăul nordic orgoliile lor absurde care susţîn orbeşte că
moldovenesc şi dincolo de Carpaţi, până la ei, ungurii, au fost în Transilvania “primii
Maramureş şi râul Tisa. Fireşte, după cum intemeietori de stat”. La fel se dezumflă şi
reiese din textul documentului, în cadrul balonul falsificărilor privind întemeierea
acestei Ţări unitare, fiinţau o seama de de către unguri a tuturor localităţilor din
organizaţii politice locale, subordonate Transilvania. În Discursul ţinut de domnul
domnitorului, care îşi avea reşedinta în românilor se menţionează denumirile de
Muntenia, demonstrând prin aceasta că de Tisa, Arad, Inău, Rarău, precum şi numele
aici, din Ţara Românească a Munteniei, inedit al unui domnitor român Vlad pentru
domnitorul român îi chemă la luptă, la anul 1037 tocmai în timpul domniei
organizarea rezistenţei faţă de cotropitorii regelui ungar Ştefan cel Sfânt. Aşadar,
Regatului ungar, care, din nefericire, după Ştefan cel Sfânt se confruntă cu un
cum se consemnează în discursul amintit, domnitor român pe nume Vlad, la est de
ocupaseră teritoriile strămoşeşti de la Tisa, Tisa.
ba şi localitatea Arad. Limba în care este scris acest discurs
Chemarea la mobilizare a tuturor este o limbă daco-românească curată,
românilor din toate colţurile ţării, adresată clară, domnitorul care a ţinut discursul
în discursul domnitorului, este o dovadă că dând dovadă de cunoştinţe temeinice,
pericolul ce venea din partea acestui regat vaste, istorice, politice, diplomatice. El
cotropitor era mare, urzea la cucerirea de amintea de împăratul bizantin Ioan aI II-
noi tenitorii aparţinând gliei strămoşeşti a lea Comnenul, de cronicarul Zonaris, de
românilor şi era sprijinit de papalitatea străbunul Ulise, de Atila.
catolică. 22) În discurs se redă chiar o cifră Dîn discurs rezultă că românii îşi
impresionantă de 54 de bătălii, pe care apărau cu străşnicie a lor strămoşească
românii le-au purtat cu armatele Regatului ortodoxă, cerând ajutorul mântuitorului
ungar şi cu alţi cotropitori din răsăritul Iisus ca să poată infrânge armatele ungare
ţării. Şi aceasta într-o perioadă mai redusă în cârdăşie cu catolicismul paplităţii.
decât un secol, luptele având loc până în Semnificativ este faptul că, în discurs,
anul 1166 - împotriva hoardebor barbare doinnitorul foloseşte pentru inamic doar
ungureşti. Acest lucru dovedeşte că statul numele de unguri, hungari, în înteles de
român de atunci era puternic, bine netrebnici, parşivi.
organizat, capabil să înfrunte pe duşmani. În fine, discursul reprezintă un mesaj
Dar ceea ce intrigă mult este faptul că de îmbărbătare patriotică, mobilizatoare
istoriografia ungară n-a publicat până pentru a învinge hoardele hungariste.
acum nici un document din cele peste 10 Mai pot oare spune istoricii unguri că
000 aflate în Arhiva Academiei de Ştiinţe la invazia triburilor războinice ungare în

Pagina 7
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

Bazinul mijlociu al Dunării, ca şi mai cronică, la paginile de la 14 la 22, se


târziu înVoievodatul Transilvania, stat rememorează ample episoade ale acestor
românesc, că toate aceste vaste teritorii au lupte, menţionându-se mai ales marea
fost pustii, fără locuitori, chipurile, fără înfrângere a armatei ungare sub regele
nici o organizare politică statală, şi că Emeric, în anul 1198.
hungarii ar fi fost primii locuitori ai Redăm şi acest document istoric, prin
acestor ţinuturi, unde, prin cultura tribu- excelenţă românesc, descifrat din alfabetul
rilor sălbatice ungare, au organizat primele geto-dacic de specialista Viorica Mihai-
state şi au insuflat aici cultură şi Enăciuc, care este tot un discurs ţinut în
civilizaţie? faţa armatei românilor, rostit după
Discursul, după cum se vede, este un înfrângerea unor migratori din Răsărit,
imn patriotic, un îndemn adresat românilor precum şi a ungurilor, conduşi de regele
paşnici, autohtoni care, în momente lor, Emeric, discurs al domnitorului
deosebit de grele ce ameninţau ţara lor, îi românilor, din care rezultă că românii se
chema să se adune cu toţii şi să lupte eroic, aflau mai departe, în continuare, în faţa
cu vitejie strămoşească pentru a pune altor atacuri ale războinicilor cotropitorilor
stavilă cotropitorilor unguri. unguri:
“Stăpânii neamului mişel în taină au
năvăăt din răsăritul păgân! Tăgăduieşte
cineva?
Să nu primeşti să se amestece inva-
datorii cu urmaşii şoimilor.
Nimiceşte întreaga oaste în marş a
păgânilor! Vrei să porţi plaga supunerii pe
viaţă? Loveşte-i!
Trezeşte-te la luptă, prin ea vei topi şi
focul şi marea barbarilor. Ţipatul de mânie
Pagini din Cronica românească , din secolele al şoimului ager va întoarce puhoiul,
XII+XIII e.n. scrisă în limba română, într-un alfabet
dacic, referitoare la luptele românilor de apărare a
sămânţa vlăstarelor tale te va apăra.
Transilvaniei împotriva armatelor regale ungare Doboară pe veneticii eretici şi idolii lor.
cotropitoare (Originalul se află în Arhiva Academiei Poţi să înfrunţi şi iadul!1)
Ungare de Ştiinţă, sub denumirea de “Codex
Rohonczy”).
Ostaşii noştri atinşi de demnitatea lor
pot culca idolii la pământ.
Nu crede amăgitorilor. Pacea ade-
Partea IV-a vărată se dobândeşte prin luptă.
Şoimul nu ia în seamă falşii zei, cum
Cronicile şi lucrările de istorie ale n-a luat nici în 1027, când s-a sculat
ungurilor nu consemnează numeroasele în- marele voievod Vlad, conducătorul
cercări ale regalităţii ungare pentru a-şi nostru!2)
subordona Voievodatul Transilvania, Calea ta, nerăbdarea ta, e calea luptei,
considerând, probabil, că el ar fi fost calea strămoşilor dârji.
subordonat în întregime, dacă nu sub Te vor abate din drum nomazii, te vor
Arpad, atunci, cu siguranţă, sub regele Şte- duce hoţii de drumul mare în imperiul
fan I. Or, adevărul este cu totul altul. umbrelor?
Lupte, adevărate războaie, sunt Urgie şi blestem! Cei de la răsărit de
consemnate în Cronica română, intitulată Rarău vîn în şir din munţi şi văi şi fac
Codex Rohonczy, descoperită în Arhiva stavilă năvălitorilor.
Academiei de Ştiinţe a Ungariei. În această Să nu stai pe loc! Gândul tău să fie
înfruntarea cinstită, nu da înapoi, să nu

Pagina 8
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

cazi în cursă! Nu primi acum, în 1198, ca încordarea. Fii scutul pământului


marea năvală să întâmpine tăcerea şi transilvan.
resemnarea ta şi să-ţi ia locul! Iţi este cerul împotrivă, n-ai încredere
Răspunde vicleniei. Toarnă smoală pe în forţa ta? Mânia pământului şi a apelor te
chipurile smolite! Loveşte! Rostul tău este va mântui. Avântă-te în luptă. Să răsune
să zdrobeşti. lovituriIe. Fă-i să plângă amar pe
Nu te teme! Nu sta la îndoială! Nu ieşi invadatori!
din luptă! Vom învinge. Pământul e al Cerule, Răsăritule, îngăduie şi sporeşte
nostru, săriţi să-l apărăm! victoriile noastre. Nu asculta strigătul
Izbiţi de două ori pe cei ce vor să ni-l jalnic al lui Emeric. 6)
ia, vom izbândi, fii ai şoimilor! Dacă sunetele morţilor s-au îndoit dc
Să izgonim pe blestemaţii care vor să victorie, cerul de prisorul ei s-a dat mişcat
pătrundă pe la Inău, avem pilda voievo- înapoi.
dului nostru VIad. 3) Puternica oaste a celor cu iţari largi şi
Nu vă încredeti în poveşti! Nu vă lasaţi lungi (a maramureşenilor) s-a aruncat ca
târâţi în minciuni! Luaţi armele. E timpul şoimul în luptă, a lovit de două ori ceata
să mergi în apărarea alor noştri, cum şi-a nevolnică!
dus Vlad oştenii, cum moţii au ucis O, război nenorocit, şoimii prind a lovi
duşmanii păgâni la Inău. Acolo Gita va fi pe cei ascunşi în lunci, ocrotind şi
cu şoimii lui la primăvară. Nu ne vom lăsa mlaştinile, în vreme ce Tisa se revarsă cu
pângăriţi. Vom triumfa în luptă. Vom râde mânie. Strecoară-te prin locurile ştiute şi
de cotropitori cântând. Întărindu-ne luptă fără milă cu urgia, nu te lăsa copleşit,
apărarea, vom spori numărul bătăliilor nu pierde speranţa. Vitejii întaresc
câştigate. Profeţiile celor ce se vedeau drumurile ajutătoare.
învingători vor fi dezminţite. Ungurii să nu La Piatra unde Sfatul (ţării), pe culmea
pună mâna pe pământuri! E scris ca fiii Rarăului, dă din strămoşi lumină, fiii să se
noştri să nu odihnească, să nu lâncezească, îndrepte. Acolo se va hotărî calea
Ce de suliţi erau pe Tisa, când VIad a şoimului, nu la Târnova ce pacea n-o va
sunat din trâmbiţă, poruncind atacul! I-am aşeza. Străbate drumul ferigii spre răsărit.
tăiat pe mulţi. Un nu pentru Ioniţă acum aflat în
Ni-i teamă oare de îndemnuri? Ţi-i primejdie şi care nu pentru pace lucrează.
frică? Loveşte cu sete, aceasta-i porunca în Înveti în şcoală cum să loveşti pe
luptă. Dacă nu vom fi hotărâţi, vom fi câmpul de luptă, nu te deda la răniri
ucişi. neîngăduite. Luptă cu sânge rece, dar
Voinţa noastră de a lupta l-a învins pe cinstit, altfel nu rabdă pământul, vai, nu
Ladislau 4), mai marele lor, voinţa ne-a rabdă. Luptele sunt folositoare când cugeţi.
apărat şi tot ea ne duce la biruinţă. Să E sănătos să lupţi în apărarea hotarelor
mergem către ea cântând, zările s-au Bizanţului. Şcoala scoate în evidenţă
luminat! strălucirea războiului curat, cu sânge rece,
Sai înainte fără preget, cu putere în cu cântec despre un ţel hotărât”7)
apărare şi în atac, precum şoimul aruncă- Acest discurs patetic al unui
te! principe român adresat luptătorilor poate
Nu şovăiţi, ci cu furie călcaţi în pi- constitui un adevărat scenariu de film. Nu
cioare duşmanul, curajul e leacul îndoielii, credem că necesită un comentariu amplu.
răspunsul la provocarea vicleană. din el se distinge sobrietatea, precum şi o
Trebuie să luptăm pe două fronturi? Pe claritate deosebită a situaţiei în care se
neînfrânatul Kegenes 5) şi pe uzi, Vlad i-a aflau românii în acea vreme, ameninţati în
bătut de 23 de ori. tot timpul de cotropitorii Regatului ungar.
Împotriva ungurilor uneşte suferinţa cu Este şi acest discurs o dovadă

Pagina 9
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

istorică de necontestat, nu numai a poporului român, şi aici înţelegând şi din


prezenţei românilor în Voievodatul limba română, împrumutând cu toţii sute şi
Transilvaniei, dar şi la răsărit şi sud de mii de cuvinte) care, după decembrie
Munţii Carpaţi, organizaţi într-un stat, cu 1989, ne îndeamnă pe noi, românii,
conducători de oşti, cu o înalta conştiinţă chipurile, urmaşii unor păstori nestatornici,
naţională românească, punând în evidenţă “să intrăm în Europa”, căci doar acolo
vitejia strămoşească care să le dea imbold există o societate civilizată. Din aceeaşi
în luptele pentru apărarea gliei stramoşeşti. Cronică românească, amintită mai sus care
Este acest document istoric un argument în poartă denumirea dată de arhivarii
plus, care atestă justeţea aprecierilor budapestani de “Codex Rohonczy” rezultă
grofilor şi baronilor unguri, la anul 1784, nivelul ridicat de cultură şi civilizaţie al
care, fiind ameninţaţi de revoluţia românilor înca şi în primele secole ale
naţională a românilor transilvăneni mileniului al doilea. Românii foloseau nu
conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan, de a-i numai limba română în scris, şi într-un
scoate afară din ţara lor de baştină, aceşti alfabet autohton geto-dacic, strămoşesc,
grofi şi baroni s-au adresat printr-un dar această Cronică istorică însumând 448
Memoriu Comandantului armatei de pagini, mai are nu mai puţin de 86 de
habsburgice din Marele Pnincipat al miniaturi, ilustraţii executate “în peniţă”,
Transilvaniei pe care împărăteasa Maria în care sunt prezentate scene diferite, reli-
Teresa îl numise “românesc” pentru a le gioase, mai multe, dar şi laice din trecutul
veni în ajutor ca să înfrângă revoluţia istoric al poporului român.
valahilor, pentru a putea, pe mai departe,
domina şi exploata ţara româneasca a
Transilvaniei şi pe locuitorii ei autohtoni,
pe români:
“Părinţii noştri - apreciau grofii şi
baronii unguri venetici în Transilvania -
venind din Schitia, au cucerit cu lupte
victorioase şi cu sângele lor această
scumpă patrie şi după ce au supus şi au
făcut iobagi pe părinţii românilor care s-au
revoltat astăzi (1784) asupra noastră,
dânşii (adică strămoşii grofilor şi baronilor
unguri - A.D.), au domnit liniştit peste ei,
ţinându-i totdeauna într-o aspră disciplinã
8
), adică într-o cruntă exploatare şi umilire.

De menţionat că materialele pe
Partea V-a care această Cronica românească le
conţine sunt apreciate de specialişti ca
Spre marea surprindere a întregii aparţinând secolelor XI-XII e.n. Iată,
lumi occidentale, dar mai ales a vecinilor aşadar, cum păstorii valahi “vagabondând
noştri bulgari, slavi, unguri (care se fac că cu turmele lor peste văi şi munţi”, după
uită că strămoşii lor îndepărtaţi, adevărate aprecierile ofensatoare ale unor istorici
triburi primitive migratoare, care s-au maghiari, pe lângă faptul că erau creştini
aşezat în părţile mărginave ale pământului de peste un mileniu, ei aveau şi o clasă
nostru strămoşesc şi care s-au înfruptat din intelectuală de înaltă valoare, care folosea
plin din cultura materială şi spirituală a de secole şi milenii scrisul într-un alfabet

Pagina 10
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

propriu strămoşilor lor autohtoni geto- “Muzica” nr.2/1990, sunt edificatoare


dacii, consideraţi “barbari”, în scrierile pentru relevarea vechimii şi a nivelului
vechi. cultural al poporului român din vechea
Dar nu numai scrisul, adică literele vatră a Daciei. “Mărturiile privitoare la
erau cunoscute de români, ci, după cum se cultura muzicală de pe teritoriul vechii
vede din cele 81 de miniaturi care insoţesc Dacii - subliniază prof. univ. Gh.Ciobanu -
această Cronica românească, aceştia ştiau atestă, fără îndoială, că aceasta este
chiar să şi deseneze scene din viaţa anterioară erei noastre. Pentru că dacă
religioasă şi laică a poporului roman, Hora noastră tradiţională strămoşească
încă din secolele XII-XIII. şi dacă avem în vedere că Hora
Dar, spre surprinderea multora, nu practicată în vechime era însoţită, ca şi
numai atât! astăzi, de muzică, trebuie să admitem că
Mai mult, la pagina 212 a acestei muzica este practicată de popu1aţia de
Cronici româneşti s-a descoperit şi o pe aceste meleaguri cu cel puţin 2000 de
“notaţie muzicală veche de tip gre- ani înaintea erei noastre”. Dacă la aceste
gorian” - după afirmaţia specialistului concluzii, deosebit de valoroase, adăugăm
muzicolog român, profesor universitar dr. şi cercetările specialistei Viorica Mihai-
Gh. Ciobanu, de la Conservatorul “Ciprian Enăciuc, care a comparat conţinutul
Porumbescu” din Bucureşti, care nu numai melodiei din Cronica românească cu
că a studiat notaţia muzicală ce se află textele asemănătoare existente din Europa
Occidentală, se ajunge la concluzia că
Notaţia muzicală textul, scrierea şi melodia din Cronica ro-
Cronica românească din sec. XII.2 mână sunt dintre cele mai vechi de acest
gen din Europa. Până în prezent, pre-
cizează Viorica Mihai-Enăciuc, sc
cunoaşte pe întregul mapamond numai
muzica unui singur vers, datând din
secolul al XII-lea, găsit într-o parohie,
după un cântec de Gesta Andigier, şi figu-
rând printre digresiunile muzicale din Jeu
de Robin et Marion de Adam de Halle.
După cum consemnează amintita cercetă-
toare, “avem întreaga dimensiune a
nivelului de cultură spirituală româ-
nească”. O dovadă incontestabilă a
adevărului istoric că poporul român este
introdusă între două rânduri scrise ale unul dintre cele mai vechi popoare ale
cronicii, dar a transcris melodia, lumii, din ale cărei cultură materială şi
caracteristică marilor şi renumitelor spirituală s-au înfruptat din plin multe alte
repertorii ale corurilor româneşti de pe popoare, precum şi seminţii migratoare,
vremea strămoşilor noştri autohtoni, şi printre care şi triburile barbare slave,
care poartă textul unui jurământ al tinerilor bulgare şi ungare.
vlahi ce-şi apărau patria, aflată în mare Portativul muzical, compus atunci
primejdie. doar din două linii paralele, apreciat de
Prof. univ. Gh. Ciohanu subliniază specialiştii în materie ca fiind printre
că notaţia muzicală în care s-a transmis primele de acest fel din Europa, semnifică
melodia era folositiă în secolele X-XII e.n. şi faptul că românii mai aveau versuri
Concluziile acestuia, publicate în revista scrise pe care poporul le cunoştea, le
declama şi le cânta, întocmai ca strămoşii

Pagina 11
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

lor autohtoni, vestiţii geto-daci. De 86 miniaturi executate cu pana, care


remarcat că melodia transcrisă de pe prezintă diferite scene laice şi religioase.
portativul muzical de prof. univ. Gh. Ductul scrierii este de la dreapta la stânga
Ciobanu a fost interpretată înainte de şi textul se citeşte de jos în sus, primul
decembrie 1989 de către un ansamblu rând fiind deci ultimul din fiecare pagină.
coral şi instrumental din Capitală, stârnind Unele semne au analogii în
emoţii profund patriotice. scrierile silabice folosite de populaţiile
indo-europene înca din epoca bronzului.
Alte semne au analogii în scrierile fonetice
Partea VI-a ale aceloraşi popu1aţii datând din secolele
VII î.e.n. - IX e.n.
Această cronică romănească, care Aceste observaţii, coroborate,
se află în Arhiva Academiei de Ştiinţe a demonstrează că textul Codexului avut în
Ungariei sub denumirea de Codex discuţie a fost redactat de români într-o
Rohonzy, reprezentând un manuscris scriere proprie, ale cărei rădăcini, în
vechi păstrat la cota cu indicaţia A 1 173/II dezvoltarea sa, se pot urmări pînă în
care, la insistenţele autorului acestor epoca bronzului şi care se mai pot încă
rânduri, aflat de mai multe ori la cercetare identifica în secolul al XIV-lea e.n...
ştiinţifică în arhivele şi bibliotecile din Se pune întrebarea: Când a fost
Budapesta, a fost procurat şi adus în ţară. redactat Codex Rohonczy?…
În întregimea lui, sub formă de microfilm Pe parcursul secolelor XI-XII,
color, însumând 448 de pagini, prin semnele iconografice, care se referă la
bunăvoinţa şi înţelegerea unor înalţi Geneza, sunt explicate cu ajutorul unor
conducători ai statului ungar. Înregistrat în reprezentări cosmogonice legate de relaţii
Arhiva fostului Institut de Studii istorice şi între pamânt, soare, stele. În Codexul
social politice, acest Codex a fost dat spre Rohonczy este redată o reprezentare
cercetare şi descifrare unicei specialiste cosmogonică şi se precizează o eclipsă
din ţară, d-na Viorica Mihai-Enăciuc, totală de soare. Textele bizantine consem-
colaboratoare sezonieră a Institutului. nează faptul că o eclipsă totală de soare s-a
După o studiere deosebit de atentă, d-sa a observat în timp ce împăratul Alexie
publicat în revista Institutului de Studii Comnenul se afla la Dunăre, într-o
istorice şi social politice, - “Anale de expediţie împotriva pecenegilor, în anul
Istorie”, numărul 6/1983 un valoros 1090.
material intitulat “Cercetări preliminare Miniaturile laice din Codex
asupra Codexului Rohonczy” şi în care se consemnează faptul că întâmplările laice
subliniază semnificaţia şi valoarea se desfăşoară într-un teritoriu marcat de
inestimabilă a acestui Codex, de fapt o munţi, câmpie şi apă şi pun în evidenţă
adevărată Cronică românească din secolele elemente de arhitectură specifice pentru
XII-XIII. teritoriul României. Centrele monahale de
Iată unele consideraţii ale cerce- la poalele munţilor, imortalizate în codex,
tătoarei Viorica Mihai-Enăciuc: “În urma se pot identifica în biserica rupestră de la
unui studiu detaliat asupra structurii Corbi-Argeş şi în complexul mănăstiresc
scrierii folosite în redactarea textului şi a din Munţii Buzăului.
felului cum sunt realizate miniaturile Faptul că în cadrul vieţii religioase,
intercalate, suntem în măsură a comunica botezul este consemnat numai pentru
următoarele rezultate preliminare: copiii nou născuţi şi nu pentru adulţi
Codexul Rohonczy are 448 de conclude că Codexul aparţine unei
pagini. Pe fiecare pagină se află scrise populaţii sedentare creştine, şi nu în curs
circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate dc creştinare.

Pagina 12
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

În iconografie apar, deseori, şi ne aminteşte de un caz similar când, în


elemente ale religiei vechi, care nu ţin de secolul al VIII-lea, un Evangheliar a fost
religia creştină, dar această coroborare scris în Imperiul bizantin, în limba greacă
între creştinism şi elemente mai vechi se dar cu litere latine.
remarcă şi în iconografia reaăzată în cadrul Existenţa Codexului Rohonczy
bisericilor rupestre din Capadocia, datate demonstrează că în bisericile vechi
în secolele XI-XII. româneşti cultul ortodox se exercita în
Toate aceste observaţii, coroborate limba latină vulgară, până în secolele XII-
cu persistenţa unor semne de scriere exis- XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în
tente în Codex şi identificate ca fiind limbile greacã şi slavonă. Restrângerea
inserate în cadrul legendelor unor monede treptată a folosirii scrierii vechi româneşti
redactate în limba latină sau slavonă, la cu caractere transmise prin evoluţie de la
sfârşitul secolului al XIV-lea, conclud că daci s-a produs datorită faptului că
textul Codexului Rohonczy a fost redactat scrierile greacă şi slavonă aveau mai
în a doua jumătate a secolului al XII-lea puţine caractere faţă de cea avută în
sau, eventual, la începutul secolului al discuţie, care însuma, împreună cu ligaturi,
XIII-lea, într-un complex mănăstiresc circa 150 de caractere.
situat în nordul Câmpiei Române, la În concluzie, Codexul Rohonczy
poalele munţilor, de unde se poate urmări este un document al românilor care ne
şi mişcarea aparentă a stelelor, aşa cum se transmite unele date social politice,
subliniază într-un detaliu de text. Acest ştiinţifice şi religioase din secolele XII-
complex mănăstiresc se poate identifica cu XIII, perioadă pentru care, până în prezent,
cel aflat în comuna Corbi, satul Jghiaburi se aducea în discuţie doar “lipsa dovezilor
judeţul Argeş. (Fig.4-5) scrise”.
Co consemnează Codexul
Fig. 4 Rohonczy?
Se consemnează păstrarea tradiţiei de
iniţiere a băieţilor la majorat şi investirea
lor cu calitatea de luptători. În cadrul
ritualului, aceştia jurau să lupte pentru
păstrarea credinţei ortodoxe şi să nu ţină
seama de tradiţiile vechi ale vlahilor care
fuseseră reactivate, înca din secolul al
VIII-lea, de atitudinea împăraţilor
iconoclaşti bizantini; ca urmare a luptei
împăraţilor împotriva iconografiei au
apărut diferite erezii.
În ce limbă a fost redactat Codex
Rohonczy? Fig. 5
Având în vedere rezultatele
obţinute în descifrarea diferitelor capitole
ale Codexului Rohonczy puterm preciza că
textul a fost redactat în latina vulgară, cu
elemente de scriere transmisă, prin
evoluţie, direct de la daci. Acest fapt nu ne
surprinde, deoarece textele religioase
folosite la creştinarea dacilor au fost în Astfel, la pag.9 a Codexului
limba latină. Faptul că nu s-a folosit (Fig.5), se remarcă, în dreapta, trei
scrierea latină, ci cea moştenită de la daci,
Pagina 13
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

personaje de sex bărbătesc care depun învăţătură Vlad va fi mare, (Proorocire)


jurământul de iniţiere cu calitatea de Vlad va fi mare şi urmaşii săi”.
luptător în faţa crucii. În spatele Întrebarea care se pune este: Cine era
personajelor se remarcă o secţiune Vlad? *)VLAD numc străvechi de la strămoşi! La fel
verticală într-un templu vechi, în care se ca VLAD ŢEPEŞ de mai târziu.
oficiau tradiţii în legătură cu cultul La pagina 214, în dreapta, se
Soarelui. Precizarea unor asemenea tradiţii
este subliniată şi de ideograma aflată Fig. 7
deasupra secţiunii verticale, care se
întâlneşte cu acelaşi conţinut până în epoca
bronzului sau chiar mai înainte. Cu această
ocazie se poate cunoaşte, pentru prima
dată, compartimentarea unui interior al
unui templu închinat Soarelui; până acum
se cunoştea doar modelarea în lut a unui
aspect exterior de astfel de templu, existent
încă în neoliticul mijlociu (vezi Fig.4).
Deasupra miniaturii, realizate cu
pana, se remarcă un text scris de la dreapta remarcă o miniatură (Fig.7), în care o solie
la stânga: TIIRLAK REN MITA BLAK, a unei comunităţi de migratori comunică
ceea ce, în traducerea textului , înseamnă: împăratului bizantin anumite ştiri pe care
“Luptătorii nu vor primi miturile Blahe”. le aflăm prin intermediul textuiui alăturat:
În viaţa social-politică a vlahilor, ERA VLAD/ NEK TIUZ/ VLAD URA/
preoţii aveau o poziţie importantă în ceea GER BLAK/ LAKER FIU/ TIAO
ce priveşte consolidarea ortodoxismului şi ATERIO/ TUI NEK/ AO ATERIO
întărirea autorităţii voievozilor în rândul NIVLIT.
maselor: Preoţii captau atenţia celor din jur Descifrarea textuIui: “Mâniosul
şi prin prevestirile pe care le anunţau în Vlad / a înfrânt pe tiuzi / Vlad marele /
legătură cu diferite evenimente pe care ei cârmuitor al Blahilor / A tăiat pe fiul / lui
pretindeau că le cunoşteau prin legăturile Tiao care se teme/Ai tăi înfrânţi vai/ se
directe cu Dumnezeu. Astfel, la p. 133, mi- tem de îngheţ”...
niatura pune în evidenţă un preot care stă Textul ne informează că Vlad,
la poalele unui munte pe un scaun şi cârmuitorul vlahilor, a învins în timp de
primeşte prevestirea unui înger sosit pe iarnă pe tiuzi. Lupte ale românilor cu mi-
apă (Fig.6). Deasupra scenei este realizat gratorii sunt amintite şi de scriitorul bizan-
următorul text: ERRDY, VLAD URA tîn Mihail Psellos în opera sa Cronografia,
ETA SOBID. Traducerea textului: “Prîn VII, LXVIII care, refenindu-se la trecerea
pecenegilor în masă în Impeniul bizantin,
Fig. 6
sub conducerea lui Tyrach, în iarna anului
1048/1049, subliniază faptul că aceştia au
plecat de la nord de gurile Dunării,
deoarece i-au silit geţii (adică românii)
vecinii lor.
Numeroase lucrări ale scriitorilor
bizantini amintesc despre luptele
românilor cu migratorii, iar geografii
precizează că ţara pecenegilor, şi apoi a
cumanilor, era diferită de cea a
vlahilor.

Pagina 14
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

în jurul soarelui, fapt care a fost


demonstrat matematic mult mai târziu de
către Copernic.
Codexul Rohonczy ne transmite ştiri în Tot în textul Codexului Rohonczy,
legătură cu reprezentările cosmogonice ale marele cârmuitor al blahilor, Vlad, este
vlahilor. Astfel, la pagina 83 (Fig.8), prezentat, printr-o miniatură, ca fiind ctitor
miniatura ne demonstrează că în centrul de biserici. Este important faptul că în
universului se află soarele, în faţa căruia complexul mănăstiresc creştin descoperit
pământul se roteşte parţial în jurul axei în Munţii Buzăului, pe unul dintre pereţii
sale, alternând astfel ziua cu noaptea. unei biserici este consemnat, în paleoslavă,
Poziţia pământului şi a soarelui, în numele unui ctitor pe nume Vlad. În
reprezentarea cosmogonică, redă timpul apropierea cornplexului mănăstiresc
zilei. În partea superioară a pământului, rupestru de la Aluniş, cercetările
care are formă rotundă, se află mormântul arheologice au pus în evidenţă fragmente
lui Isus Hristos şi ţările cunoscute de vlahi. de ziduri de cărămidă plată şi bolovani, ce
În partea inferioară a pământului se află pot fi datate în feudalismul timpuriu. Acest
Ţara moţilor, care este învăluită de un fapt poate confirma că biserica creştină
întuneric absolut. Razele care flanchează care sprijinea statul vlah ce era organizat
discul solar, ce se află în poziţie fixă în pe teritoriile Munteniei, sudul Moldovei şi
centrul universului, notează un an vag sud-estul Transilvaniei avea ca centru
agricol de 360 de zile şi unul lunar de 352 religios complexul mănăstiresc amintit mai
de zile. La pagina următoare, 84 (Fig.9), ni sus. Centrul politic al statului vlah putea fi
se face cunoscută consemnarea unei Curtea de Argeş, unde s-au descoperit
eclipse totale de soare care, potrivit vestigii arheologice care pot fi datate
textelor bizantine, a fost observată la înainte de secolul al XIII-lea. Paralel cu
Dunăre în anul 1090. sprijinirea religiei creştine, statul vlah
Concepţiile vlahilor asupra susţinea şi dezvoltarea ştiinţelor, cum ar fi
universului depăşesc limitele reprezentării matematica, astronomia etc., care se
sistemului geocentric al lui Ptotomeu şi învăţau în Cadrul mănăstirilor”...
este, de fapt, începutul demonstraţiei că Iată, aşadar, relevată semnificaţia
deosebită a descoperirii şi descifrării
Fig. 8 acestui document istoric, autohton
românesc, care ilustrează existenţa unui
popor multimilenar, cult, luptător până la
sacrificiu pentru apărarea ţării lor în faţa
duşmanilor.

Fig. 9

pământul se învârteşte în jurul axei sale şi

Pagina 15
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

Partea VII-a Codex, scriind printre altele:


“Se face din ce în ce mai mult
dovada că, pe lângă elcmente de cultură
Codexul românesc cuprinde mai
străveche, poporul român a avut şi un scris
multe texte, redactate între secolele XII-
de veche moştenire, care s-a dezvoltat
XII1, ca Jurământul tinerilor vlahi, diferite
progresiv până la a turna în el, cu vremea,
discursuri rostite în faţa ostaşilor vlahi
chiar limba română, în diverscle ei faze de
înaintea luptelor cu migratorii pecenegi,
evoluţie. Epoca noastră va rămâne,
cumani, unguri, o Cronică privind viaţa
probabil, însemnată, foarte însemnată,
voievodului Vlad, care a condus Vlahia
tocmai prin această cunoaştere ştiinţifică
între anii 1046-1091, Imnul victoriei vlahi-
cu mult înainte, faţă de datele cunoscute
lor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor,
până acum, a elementelor de cultură şi a
însoţit de o notare muzicală din secolele
scrisului românesc...
XII-XIII, diferite texte religioase
Acest codice de 448 de pagini,
promovate de Biserica creştină
copie a unui original, care se referă la
românească, de rit ortodox, care sprijinea
evenimente foarte vechi, va deveni
statul român şi lupta vlahilor pentru păs-
senzaţional la publicarea integrală.
trarea integrităţii teritoriale a pamântului
Deocamdată, primele pagini transpuse în
lor strămoşesc.
limha română curentă, pe care le avem în
Descifrarea şi prezentarea de către
faţă, referitoare la jurăimântul ostaşilor
cercetătoarea Viorica Mihai-Enăciuc a
“blahi”, surprind, prin ideile de initiere şi
primului document, care conţine
înalta educaţie civică şi patriotică a
Jurământul tinerilor vlahi, adică români, cu
tineretului, prin creşterea lor în realitatea
care se deschide acest Codex, care se află
vieţii pe pământ, şi prin forme retorice, ce
în Arhiva Academiei de ştiinţă a Ungariei
ating timbrul poeziei, mai ales dacă se
şi care a fost adus în ţară sub formă de
restructurează puţin topica frazei pentru
microfilm color, de către autorul acestor
urechea cititorului de azi şi se traduc
rânduri, a produs in rândul specialiştilor o
pentru înţelegerea lui expresiile simbolice.
mare surpriză, întrucât conţinutul acestui
Este, nici mai mult, nici mai puţin, o
Codex completează multe goluri din
desprindere de obiceiuri şi practici vechi...
cunoaşterea adevăratei istorii a poporului
Dacă n-am avea literele greu de
român, dar, în acclaşi timp corectează
interpretat, nu la îndemâna oricui, precum
multe afirmaţii ale unor oameni de ştiinţă
şi structura străveche a scrisului de la
români şi străini referitoare la momente
drcapta spre stânga şi de jos în sus (la lec-
semnificative din istoria poporului nostru,
tură), s-ar putea bănui că este vorba de o
evidenţiindu-se astfel vechimea lui
mistificare târzie. Scrisul acesta nu se
multimilenarã, continuitiatea lui
putea inventa, de aceea nici nu s-a
neîntreruptă în spaţiu1 strămoşilor lui
descifrat.
autohtoni, geto-dacii, ca şi nivelul deosebit
Nu avem de-a face însă numai cu
de ridicat al culturii lui materiale şi
un scris exersat foarte devreme si în forme
spirituale, dovedindu-se, fără putinţă de
moştenite, ci şi cu inculcarea unui mod de
tăgadă că poporul român era unul dintre
viaţă, dezbărat de obiceiuri străvechi, cu o
cele mai vechi popoare ale Europei.
altă înţelegere a virtuţilor umane.
Comentând primele pagini
Suntem in faţa unui document
descifrate ale acestui Codex, specialistul
monumental !“
român de marcă, I.C.Chiţimia, într-o
Şi profesorul universitar dr. Anton
prezentare intitulată Cultură şi scris
Vraciu, de la Universitatea “Al.I.Cuza” -
românesc în vechime, sublinia valoarea
Iaşi, Facultatea de Filologie, apreciind
istorică deosebită a conţinutului acestui
munca deosebit de migăloasă a

Pagina 16
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

cercetătoarei Viorica Mihai-Enăciuc de vulgară. Deci, textul a fost redactat în


descifrare a textului cu alfabet geto-dacic latina populară şi realizat cu caracterele
ca şi valoarea deosebită a conţinutului scrierii dacice, a cărei evoluţie psote fi
Codexului Rohonczy, publica in revista urmarită din epoca bronzului.
Anale de Istorie nr.6/1983 următoarea Situaţii similare se mai întâlnesc în
consemnare: istoria civilizaţiilor: de cxemplu, în
“Lucrarea expune unele rezultate Imperiul bizantin, în seeolul al VIII-lea
ale încercării de a descifra semnele e.n., un Evangheliar, redactat in limba
scrierii şi limba Codexului Rohonczy. greacă a fost scris cu litere latine.
Pânã în prezent se cunoştea, pe de o parte, Considerăm că publicarea primelor
faptul că textul reprezintă un manuscris rezultate preliminare, precum şi a
recopiat în prima jumătate a sec. al XVI- descifrării integrale a textelor, va pune în
lea, pe hârtie de pergament fabricată în evidenţă un document extrem de
nordul Italiei, pe de alta, că, pe Ia sfârşitul important în viaţa laică şi religioasă
secolului trecut, au fost sistematizate dintr-o perioadă pentru care nu dispunem
semnele, fără însă ca textul să fi putut fi de texte scrise. Oportunitatea tipăririi este
citit. incontestabilă”.
Importantă este constatarea Aşadar, specialiştii români în
autoarei că semnele arhaice din acest materie remarcă semnificaţia istorică a
Codex au analogii în scrierile silabice descoperirii şi descifrării acestei vechi
indo-europene din epoca bronzului, iar Cronici româneşti, ca fiind un “document
altele se întâlnesc în scrierile fonetice ale monumental” şi “extrem de important”
aceloraşi populaţii, ceca ce ar dovedi că pentru cunoaşterea reală a istoriei
scrierea aparţine unor populaţii indo- multimilenare a poporului român, dintr-o
europene, nu cumanice. Faptul că unele sursă autohtonă.
semne asemănătoare sunt inserate în Regretăm însă faptul că institutele
legende ale monedelor din secolul al XIV- de specialitate ale Academiei Române au
lea, emise pe teritoriul Ţării Româneşti în rămas nu numai pasive la descopenirea şi
chirilică şi latină, şi persistenţa altora în descifrarea acestui document istonic, scris
arta populară unde au pierdut valoarea in limba română, latină dunăreană într-un
fonetică, dar şi-au păstrat valoarea de alfabet geto-dacic existent de milenii, cu
comunicare, demonstrează că acest mult înaintea celui latin al romanilor, după
Codex a fost redactat in Valachia. cum marturiseşte enciclopedistul belgian
Comparaţiile între miniaturile Codexului V. Bonaventura în anul 1592, dar, după
Rohonczy şi alte miniaturi din secolele XI- orientarea ideologică ce o au, ar fi preferat
XII, intercalate în diferite codexuri, cat şi ca acest chihlimbar să nu se fi descoperit şi
păstrarca unor elemente de scrierc până în pentru care Prezidiul Academiei Române
a doua jumătate a sec. al XIV-lea, ne pot ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune
duce la concluzia că manuscrisul avut în ştiinţifică, cu caracter naţiona1. Dar,
discuţie a fost redactat în secolele XII- vremurile!
XIII. Relevăm şi faptul că unele valori De altfel, dezinteresul neîntemeiat
fonetice acordate semnelor din Codexul în nici un fel al “ştiinţificilor”, cum îi
Rohonczy au lost date în funcţie de stigmatiza B.P. Haşdeu pe cei de la
valorile fonetice, pe care acestea le aveau - institutele Academiei Române, s-a mani-
în legendele monedelor din secolul al festat şi după decembrie 1989, când în
XIV-lea, unde acestea înlocuiau anumite luna februarie 1990 au apărut în Editura
litere chirilice sau latine. Valorile astfel Ştiintifică şi Enciclopedică din Bucureşti
obţinute în confruntare cu textul au pus în cele patru volume Documentele Unirii
evidenţă texte laice şi religioase în latina Transilvaniei cu România - 1918,

Pagina 17
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

însumând peste 4000 pagini, în care după aprecierea specialiştilor străini şi


mandatele deputaţilor aleşi în români, decât cele descoperite în Sumer
circumscripţiile electorale de pe întreg (Mesopotamia).
cuprinsul Transilvaniei au fost însotite de Arheologii români au constatat
facsimile, pentru a se dovedi autenticitatea apoi că, din perioada neoliticului şi până
lor, şi despre care primul Preşedinte al astăzi, pe vasele de lut ars, descoperite în
Academiei Române de după evenimentele spaţiul carpato-dunăreano-pontic, se
din decembrie 1989 le aprecia ca formând găsesc o sumedenie de simboluri incizate
un excelent Corpus de Documente, de sau pictate de iscusiţi meşteri olari, care nu
neegalat încă, alcătuit prin efortul deosebit au numai un rol decorativ, ci trădează şi o
al unui colectiv de istorici, doctori în scriere aflată în diferitele ei faze de
istorie. Şi, cu toate acestea, în nici o dezvoltare. Aceasta este o dovadă nu
publicaţie dc specialitate a Acadcanie Ro- numai a existenţei neîntrerupte a aceleaşi
mâne n-a apărut, după informaţiile pe care populaţii etnice autohtone, dar şi a
le deţinem nici măcar o simplă nivelului de cultură şi civi1izaţie atins.
consemnare a apariţiei acestor documente
Fig. 1 Similitudini între Codexul Rohonczy şi semnele scrierii din epoca bronzului
de importanţă istorică naţională, Codexul Gîrla Hieroglifica Linear ? ? Hieroglifica Linear
nepomenindu-se de existenţa lor în nici un Ro ho nc z y Mare coriană A hit it ă

Raport de activitate al Academiei Române,


deşi aceasta figurează alături de alte
institute de spccialitate, pe antetul acestor
volume, minimalizându-le până la o umili-
toare tăcere. Este, probabil, un motiv
pentru care acest Corpus do Documente
nici n-a fost nominalizat pentru vreo
premiere din partea Academiei Române,
deşi suntem convinşi că ar fi meritat din
plin.

Partea VIII-a
O cronică românească, însumând
448 pagini, din secolele XII-XIII, scrisă în
limba română arhaică, cu alfabet geto-
dacic.
Codex Rohonczy este scris, după
toate cercetările intreprinse, pe pamântul
nostru strămoşesc. Descoperirile
arheologice din anul 1962 de la Tărtăria În acelaşi timp, arheologii au des-
(Transilvania) a tăbliţelor de lut ars, coperit aceleaşi caracteristici şi pe Vasele
conţinând o scriere pictografică, veche de unor locuitori din ţinuturile marginaşe ale
peste 6500 de ani, ca şi cele peste o sută de spaţiului carpatin, până unde mlădiţe,
tabliţe descoperite la sfârşitul secolului al neamuri ale băştinaşilor din cetatea
XIX-lea la Turdaş, tot în Ardcal, însa mai carpatină, plecaseră cu milenii înainte.
vechi decât ccle de la Tărtăria cu peste Astfel că acum nu mai poate fi nici un
1500 de ani, dovedesc că pe teritoriul semn de mirare că asemenea analogii se
patriei noastre au apărut primele semne dc găsesc şi în cultura cretană, troiană, hitită,
comunicare, mai vechi cu o mie de ani - căci purtătorii acelor culturi materiale şi

Pagina 18
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

spirituale au fost neamurile locuitorilor adică Constanţa noastră românească de pe


băştinaşi din spaţiul nostru strămoşesc. malul Mării Negre şi care s-a confruntat
Semnele scrierii din textul într-un sângeros război cu puternicul rege
Codexului întăresc aceste concluzii. persan Cyrus, pe care l-a şi ucis.
Aceste semne sunt asemănătoare cu Diferite semne din Codexul Ro-
semnele scrierilor din epoca bronzului de honczy - mai adaugă cercetătoarea română
pe teritoriul patriei noastre şi din teritoriile ,,le găsim inserate în legendele înscrise cu
până unde au ajuns, în migrarea, în roirea litere latine sau chirilice, aflate pe diferite
lor, mlădiţe ale locuitorilor ancestrali din monede emise în
spaţiul carpatin. În acest sens, sunt Tara Româneascã şi atribuite lui Radu
deosebit de edificatoare tabelele fig. 1, 2 şi Voievod sau Vladislav Vlaicu ... În cadrul
3 realizate de câştigătoarea Viorica Mihai- Fig. 3 Legende existente pe monede atribuite lui
Enăciuc. Vladislav Vlaicu şi Radu Voievod (după Oct.
Iliescu, Emisiuni monetare ale Ţării Româneşti
Fig.2 Similitudini între semnele Codexului Rohonczy şi semnele alfabetice
din secolele al XIV-lea şi al XV-lea, în Studii şi
Codexul Scrierea Scrierea Scrierea Scrierea Scrierea Alfabet Legende pe monede
Rohonczy coriană dacă …….. ……. lat ină ……… sec. XV Ţara cercetări numismatice, vol. 2, 1954, p. 303-339)
Românească

pag. 305-308 – scriere de la dreapta lşa stânga


(retrogradă)

Acelaşi autor consideră inserarea semnelor ca


fiind grave greşeli în redactarea legendelor

p. 308

p. 311

Aceleaşi interpretări asupra semnelor se remarcă


şi în lucrarea monede şi bancnote româneşti de
Aici am vrea doar să subliniem că Oct. Luchian, G. Buzdugan şi C-tin Oprescu
similitudinile dintre semnele din Codex (Editura Sport-Turism, 1977)
Rohonczy şi scrierea alană, spre exemplu,
p.8
se explică prin faptul că alanii au fost
urmaşii puternicului şi vigurosului neam
geto-dacic, cel al masageţilor, care locuia
în ţinuturile din nordul Mării Negre şi p.21
chiar dincolo de Marea Caspică, care încă
în secolul al V-lea î.e.n. aveau un puternic
regat, condus de regina Tomyris,
întemeietoarea oraşului cetate Tomis,

Pagina 19
Articol preluat din ziarul “Naţiunea” Codex Rohonczy - Prof. dr. în istorie Augustin Deac

unor recente descoperiri arheologice la


Dridu, punctul ,,La Metereze, s-a găsit
într-o locuinţă datată la sfârşitul secolului
al XIV-lea, un fragment ceramic pe care
este incizat semnul celei de a şasea litere
din acest şir.”
Dar, adăugăm noi, o literă din
Codex Rohonczy se mai gaseşte şi într-o
scrisoare a domnului muntean Vlad Ţepeş,
din anul 1492, adresată saşilor din Sibiu,
scrisă în limba latină medievală, arnintită
de Nicolae Iorga şi care a provocat mari
dezbateri printre specialiştii români şi
străini, marele nostru istoric fiind convins
că era vorba de o literă din alfabetul dacic.
Litere din acest alfabet au fost
folosite şi de către secui, care locuiau îm-
preună cu românii.
Toate aceste argumentări ne duc la
o singură concluzie, şi anume, că textul
Codexului este, de fapt, o veche cronică
românească, redactată într-o limbă
românească arhaică, într-un alfabet
autohton, geto-dacic, propriu, moştenit de
noi, românii, de la strămoşii noştri
autohtoni.
Semnificaţia dezlegării, descifrării
textului acestei cronici este deosebită. Ea
ne înfătişează un popor viguros, existând
în vatra veche a Daciei străbune, de mii de
ani, având o cultură materială şi spirituală
de prima mărime, cu organizaţii statale
putemice şi în secolele XI-XIII, cu
înţelepţi conducători nominalizaţi, care şi-
au mobilizat toate energiile pentru a face
faţă migratorilor cotropitori.

Pagina 20