Sunteți pe pagina 1din 3
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARERE m. din Chisindw Pentru initierea negocicrilor asupra proicctului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republi Chineze privind recunoasterea actelor de stud academice gi calificarilor Guvernul HOTARASTE: 1, Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Populare Chineze privind recunoasterea actelor de studi, titluritor academice si calificdrilor. 2. Se initiazd negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii. Moldova si Guvemul Republicii Populare Chineze privind recunoasterea actelor de studii, titlurilor academice si calificdrilor. *Prim-mi PAVEL FILIP ARGUMENTAREA necesiti(ii inifierii negocierilor asupra Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guyernul Republieii Populare Chineze privind recunoasterea actelor de studi, titlurilor academice $i calificdrilor Prezentul Acord se va inchcia la nivel guvernamental, intre Guvernul Republicii Moldova si Guvermul Republicii Populare Chineze. Textul Acordului este structurat in 15 articole. Scopul Acordului este crearea unei baze normative pentru recunoasterea reciprocé a actelor de studii si a calificlrilor obfinute in statele Parfilor, Avind in vedere reelizarea in ultimii ani a unor programe de mobilitate academic& fntre Parti, in baza Acordului intre Guvernul Republicii Moldova gi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privice la cooperare in domeniul invafiminoului, semnat la Chisinau in 2001 si a Acordului de cofaborare dintre Ministerul Educatiei al Republicii Moldova si Ministerul fnvaqamédntului al Republicii Populare Chineze, semnat Ia Beijing, In 14 aprilie 2014, apare necesitatea incheierii unui acord in domeniul recunoasterii actelor de studii, titlurilor academice gi calificarilor. Prezentul Acord se incheie pe o perioada de 5 ani, dupa care perioada de vatabititate se va extinde pentru urmatoarele perioade consecutive de 5 ani, cu excepfia cazului in care una dintre Parti denunja prezentul Acord printr-o notificare in scris, prin canate diplomatice, adresatd celeilalte Parti, cu cel putin 6 luni de ta expirares acjiunit Acordului, Informatii generate, La etapa actuald, intre statele Parfilor nu exist un cadru legal comun de recunoastere a actelor de studii, titlurilor academice si calificdrilor. Scopul final al incheierii Acordului este facilitarea recunoagterii actelor de studi, titlurilor academice gi calificarilor. Opfiuni alternative de reglementare in afari de prezentul Acord nu exists, Incheierea Acondului mu va necesita incheierea unor tratate sau documente subsecvente, de asemenea nu va fi necesar un plan de acfiuni pentru asigurarea compatibilitarié tratatului. Aspectul politic, cultural gi social. Semnarea Acordului menjionat cu Guvernul Republicii Populare Chineze, va crea oportunititi pentru dezvoltarea contactelor inter-umane si relatilor de prietenie dintre ambete {ari. Facilitarea procedurilor de recunoastere a actelor de studii va contribui Ja promavarea mobilititii academice si profesionale a cetitenilor Republicii Moldova, va spori calitatea studiilor si pregatirea specialistilor de Tnalta calificare penteu economiile nationale ale {irilor implicate gi va asigura dezvoltarea durabila a economiilor ambelor state. Aspectul normativ. Prevederile Acordului nu contravin Constitutiei Republicii Moldova, legislafiei si actelor normative in vigoare si nu necesita modificarea acestora. Prezentul Acord este compatibil cu prevederile Cartei ONU, cu elle tratate in vigoare pentre Republica Moldova, cu angajamentele Republicii Moldova asumate 1a nivel internafional si regional, de asemenea acesta nu contravine legislajiei Uniunii Europene. Implementarea eficientt a Acordului nu necesiti adoptarea unor acte normative noi. Aspectul institutional si organizatorie. Procedurile de recunoagtere pentru Republica Moldova vor fi realizate de Serviciul de Informare, autentificarea actelor de studii si recunoasferea califictritor, care reprezinté o subdiviziune a Ministerului Educatiei. Recunoasterea si echivalarea actelor de tnalt& calificare stiingifica si sliintifico-didactica va fi realizaté de etre Consiliul National pentrs Acreditare si Atestare, nefiind necesari infiinjarea unor structuri noi sau modificarea celor existente. in scopul asiguririi implementarii Acordului, Ministerul Educafiei va delega periodic functionarii responsabili de domeniul recunoagterii actelor de studii la reuniunile internationale, vizite de studiu si alte evenimente ce fin de subiectul vizat. Ministerul Educatiei va fi institufia nationala responsabilé de negocierea, semnarea si implementarea prezentului Acord. Pentru realizarea Acordului, Pirjile vor efectua schimb de acte legislative si normative din domeniul educatiei si stiinfei, in scopul facilitirii procedurilor ce fin de reounoasterea actelor de studii, titlurilor academice si a calificarilor, si se vor informa reciproc despre modificirile operate in sistemul educajional, actele de studi si titlurile acedemice. Aspectul finaneiar, Asigurarea financiard a activititilor prevazute de Acord va fi realizati in limita disponibilititilor financiare ale Partilor. Aspectele normativ, institutional si organizatoric ale Acordului nu necesité cheltuieli suplimentare. Aspectul temporar. Pentru punerea in aplicare a Acordului nu sunt necesare mésuri preparatorii speciale si nici aplicarea provizorie a acestuia, Procedura negocierilor, Propuneren incheicrii Acordului aparfine Parjii moldave, iar proiecte similare in domeniul recunoasterii actelor de studi nu au mai fost negociate cu Partea chineza, Negocierea Acordului se va realiza prin corespondenf’, prin canale diplomatice. La etapa actual ‘nw au fost stabilite durata si etapele negocierilor. Limba de negociere va fi engleza, Acordul va fi semnat in doud exemplare originale, fiecare tn limbile romén’, chinezi gi englezii, toate textele find egal autentice. in cazul aparitiei divergenselor in interpretarea prezentului Acord, textul in limba engleza va prevata. Acordul va fi incheiat prin semnare, iar intrarea tn vigoare a acestuia se ve produce ia data receptionarii ultimei notificiri, prin canale diplomatice, in care Partile se vor informa reciproc despre indeplinires conditiilor prevazute de legislatia nafionali a fiecAret Parti pentru intrarea in vigoare a acestuia. Corina FUSU, Ministru