Sunteți pe pagina 1din 63

lnuaki, reptilianul din mine

Cartea a doua
itrtllrcltttii cLr Davicl' copiItrI l-Lttlritllitol'' r'ctli1
t'lc ltlatlcta lnita" pasirll
tlc
intr-o tlot-tit itlcrtt'sitttlc itl trcctttttl'
De la Zamolxe spre noua eri
1-)r.r.'n,ut ;i r rif tirLrl
-l-crr'^i' Pc pilrcltrsul lcctLrIil sLllltclll

irrr-r"ti cLr rlrliicstric intr-lttl


trccLlt llccLllloscLlt al Pittllitrl-
Aryana Havah
Dacici) cit si
i,-,1',,i tin pcrioacla Atlanticlci. EgiptLrltri ;i
iu r irrorLrl llttllit'tos al r-rrlraliititii'
asl]cctc
C'artca ist llropLrllc sa l[tl-tltrcascit ttlrclc
antcr-ior si r inc tolitdirtir cit ittlirl'-
1-tr.czcnlalc iu r tilLrn-rLrl cafc
ittarii rlc uitirtra or.li rclcritoarc la translit|ntitrrlc llrllt
tfccc \()cictlttca actLtallt'
volitr.onrtI
I)Lrpli citirca Iucrllrii" clirlcolo clc tlrcst-iLtl
lilcitrttltclt)1.\()lllt|\Clt:tll.})fizl-tslietltlslltliittlci]tsLtllr--tttl
tllitt
,'rort'r' a tilst lttitl: clc ccr a tllitll tllai llrolirrlcl ;i
lunrpltt. citl'c llc llrcc sa tlc clorilll ca
irlccpitrtl clc astirzi sa
tlcr ctti ttl Oatlrctl i..
q:
'+fu,,
I
';n
.'
wi ,,'

i" d{
,' rr_.l,il , 1,
i
,I ;11 i,;
i{1,, I
.' :'t n
,.i'"{
!,,\u^t ,''u'
i : ".r!t , #t' l!
l

;i'l l
;id: '
,wd
.fl

er )
\,/)
Edilura
ffil\nil\lililtllfifl[
,l :
I
Orfeu 2000
E
G
E
;

Coperta:
On the carniv4l,wavesin gold de ANNARAVLIUC
Motto

Scoate-li masca de pe fa;d, egti doar tu cu tine insuli;


tnchide ochii spre a nu vedea, uitd ceea ce te-au tnvdlat
alltt,
anuleazd-li ego-ul Si cufundd-te tn abisul din interiorul
tdu.
Acolo stai mut Si surd Si crede cu toatd tdria tn cee! c:
Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei
HAVAH, ARYANA stmlt;
deschide-li sufletul pentru cafloarea Adevdrului sd poatd
Inuaki, reptilianul din mine : de la Zamolxe spre noua
erl / Aryana Havah. - Bucuregti : Orfeu 2000,2009 tnflori tn inima ta.
ISBN 97 8-97 3-t986-09-8 Numai aSa vei deveni OM.

159.96r

@ Editura Orfeu 2000, Bucureqti

ISBN 978 -973 - 1986 _ 09 _8

Tipografia
sHrK & $TEFZN
Strada Nicolae Drdgan nr. 10
Sector 5, Bucureqti-RomAnia
;

Este inutil sd vd povestesc incd o datd despre David.


El a devenit cunoscut gi indrdgit datoritd puritdfii sufletu-
lui sdu qi acuratelei mesajelor sale. Dovadd in acest sens
stau sutele de mesaje primite pe adresa redacfiei. Intere-
sant este faptul cd toati lumea care a venit in contact cu
tematica c6{':ii Inuaki, reptilianul din mine, a reaclionat
pozitiv. Deqi inilial am crezut cd ya fi un subiect contro-
versat, nein{eles, am constatat cu uimire cd feed-backul
primit consta preponderent in solicitarca a noi gi noi
informafii qi nicidecum in contestarea celor prezentate.
Acest fapt m-a flcut sd ?mi pun intrebarea dacd nu cumva
noi, locuitorii acestei fdri, am inceput sd ne trezim. Poate
Divinitatea, printr-un miracol, a reuqit si ne ridice vdlul
gros al ignoranfei qi sd ne facd intr-un mod numai de Ea
qtiut, sd ne conqtientizdm gi sd ne regSsim sufletul qi inte-
gritatea nalionald.
Dialogul redat in aceastd carte qi pe care l-am purtat
pe parcursul celor cAtorva intdlniri pe care le-am avut cu
aceastd fiin![ de lumin6, l-am structurat in trei pdr,ti, cu
* intenlia de a comasa informafiile sub forma unor capitole.
t
&,
p David mi-a spus sd vd transmit urmdtorul mesaj gi vi-l
li
I redau exact aqa cum mi-a fost transmis:
<Noi oamenii am fost invdtali sd cdutdm Adevdrul in
gurile celor din jurul nostru, sd il cdutdm pe Dumnezeu in
cer, sd spunem cd suntem oameni qi cd suntem supuqi
gregelilor, sd facem rdu qi apoi sd cerem iertare gi sd ne
punem m[gti pe fa!d, spre a pldcea celorlalli. Acum
aceste invd{dturi trebuie sd dispar6. Adevdrul se afl[ in
noi, la fel ca gi Dumnezeu, suntem oameni, dar suntem
ldsali spre a fi desdvArqifi; trebuie sd facem bine, pentru
!
De la Zamolxe Ia noua erd. g

ca binele sd se intoarcd inspre noi qi trebuie


sd devenim
noi ingine, pentru a deveni .ii .. am fost.
Nimeni, nici eu
gi nici allii asemeni mie nu trebuiesc ascultali
Cuvintele trebuie sd treacd prin suflet gi
orbegte.
nu prin mirrt",
I
cdci in inimd se afla Locul Sfhnt al Adevdrutrli.
a.oto
mintea nu are acces gi nici o altd minte Aryana: Bund David.
nu poate ajunge.
Aga cd vd, zic voui ascultali cu sufletul, inleteglfi "cu David: $tiam cd ai sd md contactezi. Am visat asta qi
inima qi traifl in Divinitate.> apoi l-am intrebat pe Aghton dacd este adevdrat, iar el
mi-a rdspuns cd da, cdci avem ceva important de discutat.
A: Adevdrul este cd editorul meu, care a primit mesaje
de la diverse persoane, a venit cu ideea. Ba chiar a verificat
cu ajutorul unui prieten ce posedb, capacitdli deosebite,
necesitatea contactdrii tale qi s-a dovedit a fr reald. Aqa cd
nu pot spune cI este meritul meu. Eu rdmdsesem la ideea
cd ne vom revedea dup62012.
D: Da, dar totul este in continud miqcare gi expansiune
qi toate se pot schimba sau modifica. Credeam cd ai
infeles acest aspect! Dacd ar fi sd md intrebi acum, !i-ag
spune ci aceasta este ultima noastrd intrevedere, dar cine
poate gti exact...
A: Ar fi trebuit sd inleleg multe, dar de... natura umand.
Vreau doar sd ili spun cd Inuaki a avut succes. in sensul
cd a fost citita de foarte multd lume qi culmea, spun asta
in sens pozitiv, insd cu uimire, cd a fost infeleasd qi
receplionatd in adevdratul ei sens.
D: Era gi normal. Sunt informalii reale qi corecte qi de
aceea ele penetreazE logica qi rafiunea gi ajung la suflet.
Iar sufletul omului nu poate fi amdgit sau pdcdlit cu vorbe.
El gtie Adevdrul. Dacd am reuqi sd ascultim doar de
suflet atunci toate faptele noastre ar fi ftcute dupd Codul
Legilor Universale qi in concordanld cu Matricea. Asta ar
insemna c[ aici pe Pdmdnt sd poatd fi instalat Raiul.
A: Raiul Biblic?
D: intr-un fel. Raiul este atunci cdnd Omul devine
Dumnezeu qi Dumnezeu devine Om. CAnd toate faptele

+-
De la Zamolxe la noua erd 10 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 11

noastre vor fi ficute in concordanld cu G6ndirea Divind, este altd disculie.


cdnd informaliile pe care le vom matenaliza vor fi luate A: Dar totuqi, nu se pot sdri etape?
direct din Matrice qi c6nd toli vom funcfiona la unison, D: Nu. Cum vrei sd compui mur;icd dacd nu qtii notele?
atunci acest rai se va putea gdsi qi aici pe Terra. A: Exact asta vorbeam deundzi cu un prieten qi mi-a
A: $i va veni o astfel de vreme? spus cd poli face orice dac{-intrd in tine o entitate care
D: Mai curAnd decdt crezi qi in ciuda eforturilor pe posedd anumite capacitdli.
care le depun unii de a nu se schimba nimic. Apropo de D: $i strddaniata unde este? Meritul tdu? Gdndeqte-te
rai. La gcoal5 preotul ne-a povestit de cdderea din Rai a c5 entitatea care ar trebui sd i{i transmitd acele daruri, a
lui Adam qi Eva. Bineinleles cd este doar ca exemplu. fost la rdndul ei om gi s-a perfecfionat intr-un anumit
A: Adicd in sens metaforic. domeniu, adic6, a muncit. Poate a fost chinuit, ndrc;,tlizat,
D: Da. De ce crezi cd dintre toate animalele planetei poate nu a avut familie spre a reuqi sd dob6ndeascd acele
s-a ales un garpe, adicd o reptild. De ce nu un leu, sau un capacitdli. El a depus efort.
elefant, sau o vulpe. A: Existd entitdli care au aceste capacitdli dar care nu
A: Nu m-am gdndit la asta! au fost oameni?
D: Pdi vdd cd nimeni nu prea s-a g6ndit la asta! Tocmai D: Nu, cdci ele se capdta in contact cu vibralia pdmAn-
o fiin!6 reptiliand a fost numitd pdcdlitor de suflete. tului, adicd sunt insuqiri pdmAntene. Pentru a pleca cu ele
Strdbunii noqtri au scris acest lucru qi ni l-au transmis aga in Matrice trebuie mai int6i sd le dobdndeqti prin
cum au putut, spre a fi informali, insd noi nu am inleles invdfare. Dacd totugi vine o entitate superioard qi !i le
mesajul. <imprumutd>, atunci le poli folosi doar temporar qi nu le
A: Ai folosit cuvdntul Dumnezeu; te refereai la Dum- poli lua cu tine in Matrice, nu reprezintd strddania ta.
nezeu coordonatorul acestui univers gi nu la Dumnezeu A: Dar sunt oameni care sunt analfabefi qi posedd
Creatorul. anumite daruri, pot face tratamente, pot vorbi in limbi
D: Da. Asta am vrut sd spun. strdine...
A: Adica noi trebuie sf, devenim Dumnezei gi nu D: Aceste capacitdli le au fie pentru cd au avut acces
Creatori? la ele in altd via!6 qi se activeazd temporar, fie pentru cd
D: Ar fi bine sd devenim direct Creatori, dar nu se beneficiazd de sprijinul unor forle superioare in vederea
poate. Creatorul este Dumnezeul Suprem, Originea, realizdrii unei misiuni. In acest ultim caz, la plecare nu le
Absolutul. Noi incd nu putem fi ca el. Noi trebuie sd pot lua cu ei in segmentul matricial, deoarece ele nu sunt
devenim Dumnezei. Asta este prima etapd. ale lor, ci le-au fost date.
A: La care Dumnezelte referi? A: Sd presupunem cd cineva a fost chirurg ?n ultima
D: La coordonatorul universului nostru. viafd qi acum vrea sd ajungd tot chirurg. Nu iqi poate
. accesa congtient zesttea?
A: $i inuaki sunt Dumnezei sau Creatori?
D: Ei au manifestarea de Dumnezei, dar sunt gi mulli D: Nu. El trebuie sd treacd prin procesul invdfdrii.
care au inceput sd capete polonfe,de Creator. Dar asta Dacd este o entitate evoluatd. va avea asa-zise inclinatii.
De la Zamolxe la noua erd t2 Inuak: Reptilianul din mine Carteq a doua 13

Dacd nu, el va trebui sd munceasca la fel de mult ca celor ce au pornit deja pe cale. Trebuie sd inlelegi cd
oricare, ca qi cdnd ar face pentru prima oarA cuno$tin!6 cu frecdrei entitdli ii corespunde o anume inclinalie. Nu poli
subiectul. Existd insd o diferenfd. Cei care au mai fost
practica odatd toate profesiile de pe Terra. $i in viitor
cdndva chirurgi, in oricare din vieli qi gi-au frcut treaba fiecare va avea locul sdu bine stabilit. Va mai dura ceva
corect, vor avea o mai mare ddruire in a-qi practica timp pAnd cAnd vom fi cu tolii Dumnezei. Doar atunci
meseria. Ca gi cum ar avea un har. Ei vor qti instinctiv ce vom fi capabili sd credm orice, oricAnd. Tu crezi cd mie
afec{iune are bolnavul gi cum sd procedeze, insd exem- nu mi-ar fi fost mai uqor sd il rog pe Aghton sd scrie in
plul tdu nu este bun, cdci dacd oamenii ar infelege cI locul meu? Asta ar fi insemnat insd sd nu pot scrie decAt
bolile sunt aten{iondri, dacd ar lua singuri mdsuri, atunci atunci cdnd el eraprezent Aga cd am ales sd invdf. $i eu
nu ar trebui sd mai ajungd la chirurgi. am avut nevoie de exerciJiu. Am invdlat sd imi coordonez
A: Dar totugi pofi beneficia de ajutor dacd ai nevoie? mdna, sb imi folosesc ochii qi func{iile creierului. Este
necesard invdfarea. Terra, ca qi celelalte planete, sunt
D: Da. Trebuie doar sd ceri qi sd crezi cd vei primi.
qcoli. Noi sosim pe ele special pentru a primi leclii qi a
A: Adicd dacd eu m6ine vreau sd operez pe cineva qi
primesc energia unui chirurg o pot face? progresa. Nimic nu este ftrd rost. Dacd nu am mai avea
D: Teoretic da. Dar aici trebuie sd intervind capacita- nimic de inv5lat atunci nu ar mai trebui sd sosim la
teata de a discerne ceea ce este corect. Dacd tu vroiai sd incarnare.
ajungi doctor ar fi trebuit sd invefi, sd capeli experienfd, A: Tu cu ce o sd te ocupi in viitor?
sd te strdduieqti, sd depui efort. Tu nu ai frcut nimic in
D: Eu vreau sd md ocup cu creqterea plantelor. Ag vrea
sd aduc pe Pdm6nt metoda folositd pe Inua. Poate in acest
sensul acesta. Ai stat qi ai citit carfi de psihologie, te-ai
plimbat, te-ai uitat la televizor, ai fost in vacanle qi brusc fel vom scSpa mai repede de mdncatul fralilor nogtri.
A: Adicd?
fi-a venit ideea de a fi chirurg. De ce ai aceastd dorinld?
Tu trebuie sd vezi sub ce form[ !i-a venit ideea. Dacd este D: A animalelor. Nu gtii cAt de rdu ne face consumul
de carne!
izvordtd din invidie, orgoliu, lene sau orice altd vibralie
A : Din cauza vibraliilor inmagazinate?
materialistd, atunci cu siguranlI nu va veni nici o entitate
sd te ajute.
D: Da. Gdndeqte-te cdla transplant omul simte qi chiar
A: Sa zicem cd sunt pe o insuld pustie qi trebuie sd ajut ?gi insuqegte anumite vibralii. $i la carne este la fel. Ea
un om. conline memoria geneticd a animalului, a trdirilor aces-
D: Atunci da. in acest caz dacd Matricea considerd cd tuia. Tu te-ai gdndit vreodatd cdt suferd o pasdre inchisd
omul in cauzdtrebuie ajutat, vei beneficia de sprijin. gi chinuitd? Ce trdiri are ea in momentul morfii? Dacd
A: Dar dacd eu vreau sd devin chirurg, mdrratd doar de mdcar cei ce le ucid ar vorbi cu ele, le-ar multumi, le-ar
dragostea de oameni qi nu mai am timp, atunci pot primi incuraja, ar fi pujin altceva. Tot rdu ar fr, dar nu chiar aga.
acest ajutor? Eu stau acum in afara oraqului pi am avut ghinionul si
D: Dacd nu mai ai timp atunci inseamnd cd nu face particip la tdierea porcului bunicilor. Adicd nu am asistat
parte din misiunea ta. Lasd aceastd meserie in seama la tdiere, dar am auzit discu{iile cu cAteva zlle inainte.
l4 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 15
De la Zantolxe la noua era

A: Este o perpetuare a unui obicei strdmoqesc. Vine


Vasi, cdci a$a il chema, era prietenul meu' in fiecare'
zi
vorbeum cu el qi ii duceam mAncare' ii aduceam
de la din vechime.
D: Adicd de vreo 6500 de ani, de cdnd anunnakki s-au
qcoald restul de corn qi ii furam mere din beci' Am
g6ndit sd ne creeze anumite curente esoterice qi religioase
incercat sd vorbesc cu ai mei, sd le explic, ins[ au
r6s de
spre a ne manipula.
mine, aqa cd m-am dus la el qi am inceput sd il incurajez' A: Bine, dar tu mAncai carne cAnd erai la Bucuregti.
sd ii cer iertare. E,ste printre pulinele d{i
cAnd am pl3n1
D: Da, cdci mi-au dat-o de mic, insd nu am cunoscut
qi mi-am spus cd vreau sd fiu din nou pe Inua' Imi trdirea animalului. $tiam cd este ddundtoare carnea, dar
chiar
doream sd mor spre a putea pleca de aici' Am rugat pentru a inlelege exact de ce a trebuit sd ?nvdf leclia. Dar
mi-a
Matricea sd md ajute. Aghton a fost insd cel care a fost urdt. $i acum imi vine sd pldng! Nu mai vreau
explicat cd oamenii trebuiesc convinqi prin fapte
qi
astfel de leclii! Noroc cu doctorul de care 1i-am vorbit,
altfel nu gtiu ce md fbceam. Este un om special. In ultima
""e-ple.Einugtiudecdtceeacele-auldsatinaintaqiilor
qi de aceea fac aceste lucruri' Tot el mi-a promis cd
Vasi
lui incarnare a fost tot medic, insd in altd 1afi. Acolo a
va ajunge intr-un segment mai evoluat qi cd nu va mai licut multe descoperiri. Nu pot sd ili spun c6t de bucuros
trebui sd treacd prin acest gen de experien!6' Asta m-a a fost sd md cunoascS. Chiar a pldns.
liniqtit, insd a apdrut o altd problem[ atunci cdnd ai mei A: Multd lume ar vrea sd te cunoascd.
md'obligau sd ii qi mdnAnc carnea' Tot Aghton m-a D: Md vor cunoagte cdnd va trebui. Deocamdatd mai
salvat, cAci m-a ajutat sd fac pancreatitd qi era
sd mor'
am de luptat cu moqtenirea lSsat[ de primul David. CAnd
Am aj,rns la spital qi am dat de un doctor deosebit care insd va sosi vremea voi putea vorbi tuturor. De altfel cei
ur. u""l.uqi capacitdli ca qi tine' Am stat mult de vorb[
cu
ce vor sd md cunoascd o pot face qi aqa.
el. Chiar m-a recunoscut qi m-a intrebat dacd nu
cumva s-a A: Este insd un domn pe nume I. B., care este foarte
scris o carte despre mine. El le-a spus pdrinJilor
mei cd de ataqat de tine gi care cred cf, ar trebui sd te cunoascd.
acum inainte trebuie sa lin regim' Toatd viafa' $i sd merg D: Spune-i acestui domn cd nu trebuie sd md cunoascd,
din c6nd in cAnd la spital, la control' Asta este un lucru deoarece noi ne qtim deja. Am vorbit deseori. El m-a
qi vom
bun, cdci mi-a spus cd md va interna cAteva zile intrebat diverse lucruri qi eu i-am rdspuns.
vine
mai putea sta de- vorbd. $tii asta cu mAncatul cdrnii A: Tu rdspunzi tuturor celor ce te intreab[?
tot de la anunnakki. D: Nu. in ultima vreme au fost foarte multe intrebdri qi
A: Da, spuneai cd ei consumd doar carne' chipuri care imi veneau in cap. incd nu qtiu cum sd le
D: Tu ce ai simli dacd at veni un anunnakki' care este rdspund tuturor in acelagi timp qi de aceea l-am rugat pe
mult mai puternic ca tine qi 1i-ar lua copilul sd il taie de Aghton s5 o facd in locul meu, mai ales cd uneori sunt
Crdciun?
chiar ocupat, imi fac lecliile sau invd!, dar domnului B.
A: Nu se comPar6' Animalele au fost ldsate spre a
fi i-am vorbit de cdteva ori, mai ales cb ne gtim bine. De
mult timp.
sacrificate.
A: Din altd.vra\d?
D: De cine? Cine a sPus asta?
De la Zamolxe la noua erd 16 Inuak: Reptilianul din mine Cartea q doua 17

D: Da. Dar aceste informafii sunt doar pentru el $i putea cultiva legume qi fructe. De altfel in curdnd omul
cAnd va trebui sd afle aceste lucruri le va afla' va incepe sd mln6nce din ce in ce mai pufin.
A: $tii, el se ocupd cu trezitea congtiinlei dacice' Nu A: $i este bine?
qtiu dac6 aiauzit de daci. D: Da, cdci restul va fi luat prin hrand energeticd.
D: Nu temeinic, insd acum Aghton imi arat6 imagini' A: De unde va veni aceasta hrand energeticd?
A: Ei au fost strdbunii nogtri. Inilial Rom6nia s-a chemat
D: Direct din Matrice. Dar nu va veni, cdci ea vine
dintotdeauna. Noi nu vrem sd o consumdm qi de aceea
Dacia.
mdncdm foarte multd m6ncare.
D: Lasd-md sf, aflu mai multe informafii sPre a-!i
A: Pdi dacd nu qtim nimic despre ea!
putea rdspunde.
D: Dar ne-am interesat?
A: Referitor la hrand, sPui c6 noi ar trebui sd devenim
A: Cum putem asimila congtient aceastd hrand ener-
vesetarieni?
geticd?
D: Da, vom deveni vegetarieni.
D: Atunci cdnd ne este foarte foame sd cerem Matricei
A: Dar sunt multe persoane care nu pot renunla la sd ne dea energie sub form[ de hrand. Putem chiar sd ne
carne! imaginam gi ce vom primi, adicd cartofi prajili sau orice
D: Vom renunla la carne in cur6nd' Este programat' ne place, degi este mai bine sd ludm energia in starea ei
Este o noud stare de congtiin[dla care trebuie sd ajungem naturalS.
qi cdnd va sosi momentul o vom face cu tofii. A: $i Matricea ne dd?
A: $i cei care nu o vor Putea face? D: Ea ne dd orice vrem. Dar nu uita atunci cdnd ceri
D: To{i cei ce vor rdmdne vor putea face acest lucru, de fapt tu trebuie sd 9i mullumeqti ca gi cum deja ai fi
insd fiecare in timpul lui. Nu trebuie sd fie nimic impus' primit. Matricea este bucuroasl sd ne rdspundd, la fel qi
O vor face atunci cAnd va trebui qi cAnd vor simli c5 Dumnezeu.
trebuie sd o fac6. A: Are o aqa de mare importanld hrana noastrd?
A: $i vom mdnca legume crude? D: Conteazd ce introducem in organism, mai ales
D: Cum vom vrea. Crude sau preparate, nu conteazd' pentru evolulia viitoare. Corpul trebuie sd devind mai
Important este ceea ce ne oferd hrana qi nu modul cum o ugor gi mai pufin dens. Acest lucru se realizeazd in primul
consumdm. Dar mai este pAn[ atunci! rAnd prin sihi*bur.u alimentafiei. intdi trebuie sd ince-
A: Totuqi carnea aduce un mare aport caloric. E'ste pem prin a elimina carnea qi oudle, apoi lactatele gi apoi
hrdnitoare. Omul ar trebui sd consume mai multe legume hrana preparati. Aceqtia sunt primii paqi.
pentru a suplini diferenfa, iar asta inseamnd cd ar trebui A: Mai urmeazd. gi allii?
sd existe mai multe culturi de acest gen qi nu prea v[d D: Urmeazd, trecerca la hrana lichidd qi apoi elimina-
cum. rea ei totald.
D: Pdmdntul are suficient spaliu pentru a fi semdnat' A: Am s[ trdiesc sd vdd gi asta?
Gdndeqte-te cd in locul pdqunilor pentru animale am D: Sisur! Va fi mai curdnd decdt crezi.
De la Zamolxe la nouq erd 18 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 19

A: Cdnd spui hrand lichidd te referi la ap6? D: Sd ili pui intrebarea


de unde i1i vine aceastd poftd.
D: Da, dar qi la sucuri din legume qi fructe. Vom avea Este a ta sau este indusd. intreabd Matricea dacd este in
o hurgd perioadd in care vom consuma doar hrand lichidd. reguld sI mdnAnci cArnafi, dacd ifi este benefic 9i daci
Apa este un element foarte important. Dacd qtim cum sd dorinfa ta arc corespondent de adevdr la nivelul Matricei.
o valorificim ea ne poate ridica vibrafia. Anunnakki gtiu A: $i toli ar trebui sd facem acest lucru, adici sd ne
acest lucru gi de aceea apa este cea mai supusd atacurilor schimbdm obiceiurile alimentare?
chimice. D: Da, dar dacd vtem. Cum ili spuneam, este ceva ce
A: $i cu copiii, care sunt fani fast-food, ce facem? Ei vine din interior.
nu vor evolua?
D: Ba da, insl ei sunt cei mai bombardafi chimic qi de A: Vreau totugi sd ldmurim un alt aspect. Am primit
aceea au cea mai grea misitrne. Lor li s-a introdus genetic, intreblri ?n acest sens. in prima carte tu ai spus cd noi ne
de chtre pdrinli dependenta de alimentafia actuald. rugdm unui Dumnezeu pe care l-am mogtenit. Creatorul
A: Cum adic6? este Dumnezeul Suprem.
D: Adicd pdrinlii lor au fost supuqi unui anumit pro- D: Da.
gram alimentar gi acest lucru a fost transmis urmaqilor. A: $i nu ar trebui sd ne conectdm direct la Sursd?
Dacd lucrurile ar fi ldsate aqa, urmdtoarea generafie ar fi D: Ar trebui s5 ne gdndim cd vrem sd ne conect6m la
dependentd sutd la sut[ de anumite produse gi obiceiuri Creatorul Suprem, insd conectarea se face tot prin
alimentare. Dumnezeu. Yezi gi aici este o pdcdleald a anunnakkilor.
A: Sd infeleg c6lucrurile se vor schimba? Ei ne-au indus ideea unui coordonator pe care l-au numit
D: Da. La sfhrqitul anului 2010 ai sd vezi cum copiii supremul, special pentru a nu putea trece dincolo de el.
igi vor modifica singuri dieta. Ei ne-au spus cd el este maximum posibil gi cd in afard de
A. Aqa, ca prin minune? El nu mai existd nimic. De aceea oamenii cdnd se roagd
D: Ei, cu ajutor de la Matrice! Noi primim o noud se roagd unui Dumnezeu care este frc6torul Cerului 9i a
formd de energie qi acest lucru ne face sd percepem altfel
lucrurile. Schimbarea va veni din interior, dar la fiecare A: Nu inleleg!
atunci c6nd va fi timpul. S[ gtii insd cd acum este o D: Ce vezi cdnd te uili in jos?
perioadd foarte grea. Cei ce ne conduc au intelit gi ampli-
ficat atacurile iar acest lucru ne face sd ne trezim ftcdnd D: $i c6nd te uili in sus?
anumite fapte care gtim c5 nu sunt bune. A: Cerul.
A: Adicd? D: $i cui te Coordonatorului qi al
D: Adic6, chiar dacd tu nu mdn6nci carne, te pofi trezi pdm6ntului! Adicd te limitezi singur6. Creatorul Suprem,
cd iti este poftd de cArnafi. cel c[ruia ar trebui de fapt sd ne rugdm este Creatorul
A: $i ce trebuie sd fac? Universal Suprem qi Absolut a Tot ceea ce a existat,
De la Zamolxe la noua erd 20 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 2l
existd sau va exista. Numai infelegAnd aceste lucruri vom De fapt tu poli accesa Matricea, ai aceste informalii, nu
putea evolua. qtiu de ce te mird aceste lucruri.
A: Dar eu c6nd md rog, md rog la Dumnezeu. Doar A: Pentru cb eu sunt o fire mai pragmaticd gi am
atAta spun. nevoie de dovezi clare, materiale.
D: Da, dar la $coald !i-au spus cd el este ftcdtorul D: Energia in acest moment nu poate deveni materie.
cerului gi al pdmdntului gi tu in mintea ta ai clar acest O simli ca energie sau nu.
lucru. A: Nu la,asta md refeream! Dacd vorbesc cu o entitate,
A: Pe vremea mea nu se discutau astfel de lucruri la am pretenlia sd o vadd gi alfii!
qcoald, dar ca idee, da, vine din copil5rie. De fapt ai D: Dar dacd ea vrea sd fre vdzutd doar de tine? Dacd
dreptate. Dacd mI intreabd cineva cine este Dumnezeu, are o misiune clara?
r[spund fbcdtorul cerului gi al plmAntului. Nu gtiu de A: Nu m-am gdndit. Dar aici este cu dus qi intors, c6ci
unde vine acest rdspuns, dar clar, aqa este. irnaginalia ili poate juca feste.
D: Este ceea ce ne-au bdgat ei in cap. Este un program D: Credeam cd ai inleles in sfArqit ce treabd ai, dar se
ce vine din vechime. Este o pdcdleald. pare cd m-am inqelat. Oare cAt crezi cd o sd mai dureze?
A: $i trebuie sd md rog unui Dumnezeu/Creator Uni- Nu prea mai este timp de plimbat de colo colo gi amAnat.
versal gi nu Dumnezeului? Cum sd formulez? A: Apropo de timp, din ce in ce mai mulli oameni simt
D: Nu este vorba ce formulare ci de credintd. Tu cd s-a scurtat timpul. $i eu la fel. Uneori am chiar
trebuie s[ infelegi cd dincolo de Dumnezeul acesta se afla senza{ia cd,int?trzh undeva gi nu gtiu unde!
ceva mult mai mare, at6t de mare incdt toate universurile D: int6rzii la intAlnirea cu tine insuli. $i ceilalli la fel.
gi toli Dumnezeii fac parte din El. in momentul in care Este timpul ca fiecare din noi sd igi facd alegerea.
vei inlelege acest lucru, mintea ta va trece dincolo de A: Ce alegere? Mi-a mai spus cineva exact acelagi
Coordonatorul universului nostru. lucru!
A: $i il va ocoli pe acesta? D: Si iqi aleagd calea.
D: In nici un cazl Ya trece prin El qi de acolo mai A: Cum?
departe cdtre Suprem. D: Fiecare sd iqi pund intrebarea dacd vrea sd igi
A: Adicd m5 rog, rugdciunea ajunge la Dumnezeu asume misiunea de a schimba Terra. Dacd vrea acest
coordonatorul Terrei qi de acolo este transmisd la Dum- lucru, atunci va trebui sd se schimbe mai intdi pe sine.
nezeul Suprem? Asta o va putea face accesdnd congtient fluxul de energie
D: Cam aga. Dar nu ajunge la Coordonator. Ai spus-o ce ne este transmis. Acest flux il va ajuta s[ se regleze
ca gi cum Dumnezeul Universului nostru ar fi un fel de energetic Ai intregul lui organism ftzic gi energetic va
pogtag, care dd mesaje mai departe. Este vorba de o stare incepe sd capete pulsul universului. Acesta este primul
vibrafionald. in rugdciune tu te contopeqti cu Coordo- pas. Cdnd va sosi momentul el va putea transmite
natorul Universului nostru gi impreund cu El pleci mai impreund cu allii acest puls, planetei gi astfel Terra se va
departe cdtre Sursd. Singurd nu ai putea face acest lucru. putea ridica vibralional.
iil
I
t r;q

De la Zamolxe la noua erd 22 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 23

A: Cum aratd acest puls? A: Da, dar nu este obligatoriu! Lipsa banilor macind
D: in prezent omul are un circuit special al energiei. societatea actuald. Tu nu vezi cd oamenii nu au cu ce iqi
Ca un flux care intr[ prin creqtetul capului gi iese prin pldti facturile, mAncarea.. .
talpi. La fel qi Terra. Ea are o energie, ca un circuit care D: Dacd vrem bani, trebuie sd cerem Matricei acest
lucru. in Matrice existd orice qi oricdt pentru toatd lumea.
intrd prin polul nord qi iese prin polul sud, continuu.
A: Dar concret, cum trebuie formulat?
Acest lucru se va modifica; Tena, omul qi tot ceea ce
existd pe planetd va incepe sd pulseze.
D: intAi trebuie sb intelegem de ce ni se pare ci nu
avem bani. Sd vedem dac[ am ficut vreodatd ceva, dacd
A: Cum?
am rdnit pe cineva, dacd am luat banii vreunei persoane,
D: Ca o inimS! Asta la inceput. Pe urmd vom putea sd ne
dacd am spus cd a avea bani este rdu sau orice alte
activdm congtient qi chiar permanent cAmpul Mer-ka-ba.
ginduri asemeni acestora. Dacd constatdm c5 am frcut
Atunci abia vom incepe sd simfim ce inseamnd sd fii cu vreuna din aceste fapte, atunci trebuie sd ne concentrdm
adevdrat Om.
asupra ei, sd cerem Matricei gi persoanei implicate iertare,
A: Este interesantd ideea cu inima. La fetus prima datd chiar daci aceastd persoani suntem noi gi sd transmitem
se formeazd inima. Viitorul copil este o inimS! forme-gdnd-energie pozitive. Apoi trebuie sd cerem Ma-
D: Toate au un rost, cdci aga a fost l6sat sd fie! tricei banii. Trebuie sI facem acest lucru ca si cum i-am
A: Cum putem accesa aceastd energie? avea.
D: Spune cd vrei sd o primeqti, cd vrei sd o simli. Cere A: Cum?
acest lucru gi 1i se va da. Dar in momentul in care faci D: Mullumesc Matrice pentru mullimea de bani pe
cererea trebuie sd ai deja convingerea cd ai primit-o. care o am!
A: Cum? A: $i dacd in portofel am 10 lei?
D: Sd zicem cd tu vrei sd te transformi. Sd fii mai D: Trebuie sd ili imaginezi cd ai 100.000 de lei.
bund. Te rogi ca sd te schimbi, dar rugdciunea ta trebuie Trebuie sd te bucuri gi sd mul{umegti fiind convinsd cd in
sd fie de fapt una de mulfumire. Trebuie sd spui cd portofel ai acegti bani! Poti chiar sd te gAndeqti cum sd ii
mulfumeqti pentru faptul cd incepdnd din acest moment cheltui sau cum sd ajufi alte persoane.
ai devenit mai bund. Si simli ca qi cum deja ai fr cdpdtat A: $i ajutd?
aceastd insugire. D: IncearcS. Numai aqa te pofi convinge. Spre exemplu,
A: $i dacd vreau altceva, material, s[ zicem bani. eu cdnd am invSlat sd scriu aveam foarte multe teme.
D: Ol nu inleleg de ce toatd lumea vtea bani! Ar fi Doamna ne dddea cdte cinci pagini de litere. in loc si md
mult mai corect s[ vrea inlelepciune, bundtate, iubire... gAndesc cd am de scris cinci pagini, mullumeam Matricei
A: Din simplul motiv cd banii i1i aduc linigte gi pros- in momentul in care md apucam de treabd pentru faptul
peritate! cd am tema aproape gata, c[ am gtiut cum sd o fac qi cd
D: Nu este adevdrat. Ili pot aduce qi griji, boal6 qi am invdlat foarte mult datoritd ei. Aqa qi cu banii sau cu
supdrare. orice vrem. Dar ar fi mult mai bine sf, cerem Matricei si
De la Zamolxe la noua erd 24 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 25

devenim oameni. Cred ci ar fi mai de folos. in noua D: Lumina nu o poate bruia nimeni. Daci cineva simte
energie banii nu ne vor ajuta prea mult! acest lucru inseamnd cd este de vin6.
A: $i cum se va manifesta in plan frzic aceastd noud A: Dar qi eu am simlit!
energie? D: $i tu ai intrat in meditalie fdrd sd te descarci de
D: Vom deveni altfel. anumite forme-gdnd-energie. Nu poli accesa o formd
A: Dar asta nu inseamnd cd ne vom schimba? superioard de energie fiind incdrcat negativ. Ceea ce ai
D: Ba da. simlit tu era de fapt energia luminii care te linea de-o
A: $i asta nu va avea repercusiuni asupra vielii coti- parte spre a nu-i agresa pe ceilalli.
diene? A: Este o explicafie, cdci de obicei eu nu simt agre-
D: Dacd tu crezi cd va avea urmdri, atunci aga va
fi. siunile. Pe mine nu mb agreseazd. aproape nimic. Poate
A: Nu. Concret, dacd un om lucrezi intr-o firmd a sunt neevoluat6.
cdrui patron face parte dintr-o organizalie ocultd gi se D: intunericul nu poate agresa lumina, iar dacd aduci
schimbd vibrational, nu este dat afard? lumina in intuneric atunci acesta dispare qi devine la
D: Ba da. Cu siguranfd, dar cum spuneam trebuie sd r6ndul lui lumind. Tu nu poli fi atacatd in nici un fel de
ne alegem calea. Acum, nu mai tdrziu sau mdine. Nu mai intuneric. Nu este vorba de evolulie ci de protecfie. Tu ai
este timp. in jurul tdu un cdmp de foc care te apdrd.. $i tu pofi fi
A: Bine, qi dacd omul rimdne ftrd serviciu ce va face? simlitd uneori ca qi c6nd ai ataca, dar de fapt cAmpul tdu
D: Va trebui sd ceard Matricei un loc de muncd nou te protejeazd de ei qi intr-un fel pe ei de tine.
unde sd fie apreciat pentru ceea ce face qi ceea ce simte! A: Am cunoscut persoane mult mai avansate spiritual
A: $i va primi? ca mine care erau agresate. $i c0nd spun agresate, md
D: Sigur, dacd o face corect qi din inim6. refer la reale atacuri psihice qi energetice.
A: Sunt curioasd unde se va angaja o masd mare de D: Este vina lor. Omul trebuie sd aleagl intre intuneric
oamenio cu vibralie nou6! Tu ili dai seama cd dacd toli se qi lumind. Singur hotir[qte de ce parte std. Dacd alege
schimbd gi conducdtorii rdm6n la fel, va fi lipsi de locuri ambele, atunci el se va gdsi intr-o zon[ asemdndtoare cu
de muncd? umbra, adicd nici in intuneric, nici in lumind.
D: Nu tofi angajatorii au vibralii negative. Sunt mulli A: $i e rlu?
oameni buni. $i mai este un lucru: cdnd majoritatea va D: Nu este nici rdu, nici bine. Este alegerea lui. Singura
capdta noua vibrafie, nu va mai fi necesard angajarea! problemi este cd va primi vibralii din trei parfi. Adicd va
A: Da, vom trdi din cultivarea pdmdntului! fi cdnd in intuneric, cdnd in lumin6, cAnd in zona de
D: $i din asta gi din multe alte activitdfi corecte qi umbrd. Nu va avea un loc stabil.
conforme cu Codul Legilor. A: Chiar dac[ este un spirit evoluat?
A: Vreau sd vorbim despre meditalia de duminicb D: Chiar dacd. Este vorba de liberul lui arbitru. El vrea
seara. Se simte ca gi cum ar fi bruiat6. sd stea acolo. Nu l-a pus nimeni.
De la Zamolxe la noua erd 26 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 27

A: $i dsta este motivul pentru care simte aceste $ocuri D: Simt energia, dar ea nu este a mea. $i mie imi este
at6t de puternic? datd. Este gregit sd crezi cd un om are o asemenea putere.
D: Reline doar un lucru. Asta explici tot: Lumina nu Dar cum spuneam la intdlnirile de duminicd participd
poate ft atacatd, cdci ea devine foc Ai arde. Lumina nu mulli Lumindtori. Este qi Aghton qi incd trei din ceilalli
poate deveni intuneric. inuaki.
A: Asta am infeles, este clar. A: Chiar, de ei mai gtii ceva?
D: intunericul ins6 poate deveni lumin6. Ca sd ili D: Cu cei trei comunic foarte bine gi clar. Cu restul
explic mai clar, noi am fost linuli in intuneric. Acum lumina doar din cdnd in cAnd.
a inceput sd iqi facd simlitd prezen\a qi noi am inceput sI A: Cine sunt aceqti Lumindtori?
o vedem. Va mai trece pufin timp gi o vom simli in noi. D: Sunt suflete evoluate ce provin din segmentul supe-
Unii chiar au inceput sd o simt6. rior al Matricii. Sosesc special in fiecare duminicd spre a
A: CAnd spui lumin6, te referi la Dumnezeu? ne ajuta.
D: M5 refer la lumind, dar ea este focul lui Dumnezeu A: Putem cere sd ii vedem?
qi va deveni Dumnezeu. Crezi cd dupd ce il vei avea D: Da, dar ei sunt energie, vibralie qi sunet. Nu au o
conqtient in tine pe Dumnezetr, te vei putea gAndi sd te formd aga ca noi.
intorci in intuneric? A: Dar putem cere sd ii percepem?
A: Dar totugi, oamenii de care i1i vorbeam de ce se D: Da. Vor veni cu drag sd ne imbr[liqeze.
simt agresafi? A: $i ce ar trebui sd simlim?
D: Pentru cd vor sd aibd qi intuneric qi 1umin6. Le este D: Ai sd vezi! Nu pot descrie in cuvinte. Este ca gi
c6nd intri intr-o mare de iubire.
bine aga. $i atunci ei suportd ambele vibrafii. Sd gtii ci
este foarte greu s[ trdieqti aqa. Este mult mai uqor s5 fii
A: $i ceilalli inuaki, sunt bine?
intr-una din laturi, nu ai vibralii opuse, nu trebuie sd te D: Da. Unul este mai avansat decdt mine qi invd!
foarte multe lucruri de la el.
lupli; ili dai seama prin ce stdri contradictorii trece un
A: in ce sens mai avansat?
suflet care intrd in lumind qi apoi brusc in intuneric?
D: El a inceput deja s[ se relalioneze cu pulsul univer-
A: $i nu ii putem ajuta?
sului. Pe el il ajutd mult parinlii. $i noi o sd ajungem tot
D: Este alegerea lor. Noi le putem spune, dar de ieqit
acolo, dar mai avem un pic de muncit!
trebuie sd iasd singuri. $i sa qtii cd meditalia de duminicd
A: Asta inseamnd cd a avut noroc!
seara este pdzitd, de entitdli speciale. Pe ele nu le pdci-
D: A fost o reugitd a Matricei, intrucAt programul lui
leqte nimeni. Dacd cineva se simte agresat asta inseamnd
de sosire pe Terra a fost respectat intocmai.
cd aceste entitdli il tin la distan!f,. Trebuie sd facd o scurtd A: Dar ei vorbesc, dau informalii?
meditalie in care sd se descarce gi apoi sd intre. D: Aghton spune cd, da, dar in cercuri restrAnse gi
A: Aga o sd facem. Sa gtii c5 multe persoane te simt gi nimeni nu a avut curajul si pund pe hdrtie ceea ce au
te iubesc. auzit.
De la Zamolxe la noua erd 2g
Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 29

A: Nici pdrinfii aceia despre care spuneai cd sunt mai A: Da qi cred cd toate cele gase miliarde de suflete
evoluafi? qi-au pus aceeaqi intrebare.
D: Ei, to{i trei au o altd misiune gi o cunosc. Ei vor D: $i ai aflat rdspunsul?
trebui sd lucreze impreund gi va fi suficient. Nu au nevoie A: Nu. Adici confbrm cu doctrina kabbalei suntem
de ajutor din exterior. creafi din elemente qi din Akasha sau Duh Sfhnt. Dar nu
A: Sd infeleg cd tu ai nevoie de noi? qtiu ce ne deosebegte.
D: Noi tofi avem nevoie unul de celdlalt. La noi este la D:Nimic.
fel. Mie mi-e incd dificil deoarece trebuie incd sd lucrez A: Cum adicd nimic?
la anihilarea karmei trupului meu. Abia apoi voi putea sd
D: Nu ne deosebegte nimic. Totul Noi toli
este Unul.
qi tot ceea ce existd suntem impreund, adicd un tot. Daci
fiu pe deplin eu insumi.
Creatorul ar hot[ri acum intoarcerea noastrd in Matrice,
A: $i mai ar mult?
D: Mai am exact atat cet este necesar. Nu este nici
m[ refer la tot ceea ce existd, Terra, univers, planete,
universuri, totul ar deveni Matrice iar matricea la rdndul
mult, nici pulin.
ei este egald.
A: Vrei sd spui omogend?
A: Vreau sd te intreb ceva. in ultimul timp am interac- D: Da. Ea este doar energie. Dacd un scaun, un om sau
lionat cu tot felul de persoane, unele chiar foarte evoluate un cdlel intr6 in ea gi se unesc, toli se transformd in
sau cel pulin aqa i-am simlit eu, care spuneau cd v6d in ei acelaqi gen de energie, deci nu existd nici o diferenfd.
tot felul de universuri. Ce imi pofi spune despre acest A: $i atunci ce face ca scaunul sd fie scaun, c5lelul
lucru? cilel qi omul om?
D: Cum adicd vdd universuri in ei? D: Ideea care a stat la baza crealrei. Este ca qi cum ai
A: Ei spuneau ceva la modul cd sunt creatori de lua o bucatd de plastilind qi ai face un scaun, apoi un cdfel
universuri. gi apoi un om. Ei sunt din acelagi material, dar aratd
D: Poli crea universuri doar atunci cAnd ai potenle de altfel. Dupd care ar trebui sd iei energie qi sd dai via![.
Dumnezeu sau de Creator, iar a crea un univers este un Este foarte simplu.
lucru foarte dificil deoarece trebuie sd il gi coordonezi. A: Da. Pdrerea ta.
Nu poli crea un univers gi l6sa la intdmplare. Ar fi D: Uite, dacdtai un pom, poli face din el un scaun, un
energie irositd iar acest lucru nu este permis de Matrice. birou, poli face focul, conteazd ideea care a stat labaza
D"ar aici explicafia poate fi alta. De ceva timp, cam de taierii copacului. Tu alegi ce vei face cu el.
vreo cinci luni, Terra este bombardatd cu o formd de A: Dar lemnul tot lemn rdm6ne!
energie speciald, menitd sd ne ajute sd evoludm. Asta D: Aici ai dreptate, deoarece atunci cdnd a fost conce-
inseamnd cd tot mai mulli oameni se trezesc gi incep s6 put a fost creat ca lemn, insd tu ii poli modifica forma
vadd lucruri. Tu !i-ai pus vreodatd intrebarea din ce l'rzic6. GAndegte-te cd tu ai avea posibilitatea s5 ai o idee,
suntem frcufi noi, ce ne deosebeqte? sd iei o energie, sb o modelezi gi s6 o transformi intr-un
De la Zamolxe la noua erd 30 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 31

lucru sau o fiin!6. Nu este greu, trebuie doar sd crezi qi sd A: De ce nu pot rimdne?
vrei ca acest lucru sd se intdmple gi se va intAmpla. D: Pentru cd numai Creatorul este cel care are dreptul
Problema ar apdrea in momentul in care tu !i-ai dori sd sd intervind gi sd ia hotdrdri. Noi suntem intr-un fel doar
creezi un Tyranosaurus Rex, eu un soare nou, vecinul un participanli. Este drept cd suntem intrebali dacd vrem sd
uriag. Ar fi un haos total. mergem mai departe sau nu, dar dupd reguli stabilite. Nu
A: $i atunci? de capul nostru!
D: Matricea are concepte prestabilite. Asta este motivul A: Se spune cd Terra se va schimba...
pentru care nu ni se d5 voie sd intervenim in crealie. Noi D: Sigur se va schimba.
nu putem face un univers nou pe care sd il suprapunem A: Nu asta vroiam sd spun! Existd o teorie a catastro-
peste cel existent. Noi trebuie si modelSm universul care fismului care spune cd avem la dispozilie mai multe
ni s-a dat qi in care trdim. Numai aga il putem schimba. opliuni de a ajunge la un viitor luminos gi cd una din
Noi putem modifica doar realitatea in care trdim. aceste opliuni ar fi un cataclism la nivel global, mult mai
A: Dar sunt oameni care pot indoi linguri. Adici cu amplu dec6t mi-ai povestit tu, dar care totugi poate fi
puterea g6ndului transform[ metalul in plastilind qi il evitat dac6 ne vom trezi. Asta inseamnd cd avem totugi o
indoaie. opliune!
D: Asta da, cici existd conceptul de plastilind. Dar sd D: Opfiunea de a alege calea pe care wem sd o urmdm,
incerce sd transforme metalul intr-un Pterodactyl. dar nu unde ajungem. Alegem cum sd ajungem acolo.
A: Cdndva au existat Pterodactyli. Poate se poate A: Tu care crezi cd este calea pe care o vom alege?
conecta la imaginea de demult. D: Noi am ales deja calea! Nu conteazd carc este ci
D: Au existat, dar nu mai exist5. Conceptul a fost gters unde duce. Eu nu vreau ca oamenii sd se sperie; mulli nu
din manifestare. El existd in Matrice dar nu mai poate fi pot inlelege aceste lucruri. Dacd le este teamd, atunci vor
materializat aici pe Pdm6nt. genera sentimentul de fricd, iar frica este a anunnakkilor.
A: Am infeles! Dumnezeu ne iubegte la fel de mult pe to!i. Asta
D: $i in viitor noi vom putea crea doar ceea ce existd inseamnd cd are grijd de noi qi ne dd ceea ce crede El cd
ca gi concept. este mai bun qi cd ne trebuie.
A: Referitor la viitor, din cdte gtiu nu este fix. Il putem A: Deci tu spui cd omul nu poate crea universuri.
modifica. D: Da. Omul a$a cum este el acum nu poate face asta!
D: Da, dar in nigte limite. Uite, noi trebuie sd evoludm A: $i atunci ce sunt acele universuri interioare pe care
spiritual. Asta este sarcina noastrd acum. Sd spunem cd tu le vdd anumite persoane?
vrei gi eu vreau gi incd alli un milion. Dac[ planul Crea- D: Aghton spune cd ceea ce vdd ei de fapt este unirea
torului este ca Terra sd evolueze qi noi suntem singurii lor cu Creatorul Suprem.
care acceptdm acest lucru, atunci vom fi singurii care A: Pofi fi un pic mai explicit?
vom merge mai departe. Restul se vor duce in segmentul D: Da. lmagineazd-li ca interiorul tdu este asemeni
matricial corespondent qi vor primi o altd misiune. universului. Cd pielea ta este universul qi c5 organele tale
De la Zamolxe la noua erd 32 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 33
sunt planete. Tu egti coordonatorul lor la fel cum qi Dum- D'. Yezi, de aceea oamenii nu pot crea nimic in acest
nezeu este coordonatorul universului nostru. Tu rdspunzi moment. Noi nu trebuie sd ne demonstrdm nimic. Nici
de buna funclionare a lor, de hrana gi energia pe care le-o noud, nici altora. Noi trebuie sd invdtdm sd trdim in Adevdr.
dai, ce s5 faci cu ele, cum sd le ingrijeqti, cum s5 le A: Cum adicd?
vorbeqti. Dacd te concentrezi la Creatorul Suprem, dac6 D: Atunci cAnd triieqti ?n Adevdr tu eqti prima
te uili la crealie prin ochii lui vezi cd El in interior are la persoand care gtie acest lucru. Asta ?nseamnd c6 tu nu te
fel, universuri, sori, planete, oameni... mai minfi pe tine ?nsuti.
A: Este acelaqi lucru? A: Este logic! Totuqi nu vdd legdtura!
D: Da. Exact la fel. Cum spuneam, dacd Matricea ar D: Jie ili place sd te duci la o petrecere la care toti se
absorbi totul, totul ar fi egal. imbat6?
A: Sd inleleg cd noi nu putem crea un univers propriu? A:Nu.
D: Nu. Nu avem voie. Noi putem modifica, anula sau D: Dar te duci.
transforma realitatea universului in care tr[im. Atdt. Doar A: Dacd trebuie!
asta avem voie acum. $tii de ce? D: Nu trebuie. Tu ili spui cd trebuie ca sd ili gdseqti o
A: Nu. scuz5. Te duci pentru cd vrei. Tu te minfi sau nu? Sau de
D: Pentru cd noi credm cu mintea gi nu cu sufletul. fapt te duci, gtiind cd ei se imbatd dar te distreazd si cu
Dacd ceea ce am dori ar fi frcut din dragoste qi iubire, toate astea !i-e rugine sd o recunogti?
dacd, ar fi frcut in concordanfd cu Gdndirea Divina qi A: Dar sunt situafii in care trebuie sd faci compro*
Legile Universale, dacd, acliunile noastre zllnice ar reflecta misuri!
aceste lucruri, adicd in acfiunile noastre s-ar regdsi Dum- D: Au fost. $i au fost acceptate, acum nu mai avem
nezeu, atunci cu sigurantd am avea voie s[ realizdm gi timp.
universuri. Dar gtii de ce? A: $i ce trebuie sd fac?
A: Nu. D: Sa spui fie nu vin pentru c6. vd, imbdtati, fie vin
D: Pentru cd atunci ne-am da seama ci nu avem dacd imi promiteli cd nu veli bea peste mdsurd, iar dacd
nevoie de ele! ili place sd te duci fiindcd te distreazd cum se imbatd
A: Nu infeleg! mdcar recunoaqte-o.
D: Dacd tu ai fi Dumnezeu gi ai gti cd poli face orice, A: $i dacd se supdrd pe mine?
chiar crea un univers, dar cd acest lucru este inutil, cdci D: Dacd se supdrd este problema lor. Tu !i_ai ales
existd deja universuri create care trebuiesc coordonate calea. Ai hotdrAt sd nu te mai minli. Asta este primul pas.
cdtre perfecliune gi cd orice nou univers ar insemna un Urmdtorul ar fi sd nu ii mai rninli pe cei din jur. Adevdiul
consum de energie nenecesar, ai face-o? poate fi spus oricdt de dur ar pdrea.
A: Nu qtiu. Poate cd da, spre a-mi demonstra mie cd A: Dar in unele situafii nu poli spune omului verde in
pot! lat6!
De la Zamolxe la noua erd 34 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 35

D: Nu direct qi dur, dar poli gdsi o form5 de a reda D: La agresivitate. Agresivitatea vine de la anunnakki.
Adevdrul cu bl6ndele, rdbdare qi iubire. Aici sd qtii un Ei ne-au invdlat s5 fim agresivi. Omul nu este frcut sd fie
lucru: existd oameni care se vor supdra indiferent de modul a$4.

in care le vei reda un Adevdr. Aceqtia trebuiesc ldsafi in A: Dar sunt oameni care sunt agresivi ftrd motiv!
pace. Ei au calea lor. Principalul este sd nu jigneqti 9i sd D: Agresivitatea vine din neqtiinld, nesiguranfd, nein-
nu faci rdu. lelegere qi este un aspect al urii. Un om legat congtient qi
A: Dar dacS qtii cd un om va muri mAine, este bine s[ permanent la Matrice nu poate fi agresiv gi deci nu poate
ii spui direct? uri, cdci el simte doar iubire. El cunoaqte Legile pi vede
D: Nu. Cdci ar suna foarte urdt. Ca qi cum tu ai fi cd toli suntem Unul gi atunci gtie cd nu poate fi rdu cu el
superior gi ai avea posibilitatea sd gtii lucruri dintr-o altd insugi. De aceea spre a ajunge Creatori trebuie mai int6i
surs6. sd ne schimbdm pe noi inqine. Nimeni nu o poate face in
A: $i cum ar trebui fbrmulat? locul nostru.
D: Poli verifica de unde ai aceastd informalie qi care A: Dar mdcar putem primi explicalii!
este modul in care acest suflet va pleca. Dacd este datoritd D: Explicafiile sunt bune, dar aici este vorba de trdire.
unei boli, te poli ruga Matricei pentru el 9i ii poli lumina Dacd nu simli tu ce inseamn[ sd fii altfel, nu poli ajunge
calea spre a-i face trecerea mai uqoarf,. Dacf, va fi o la transformare. Totul este formd-gdnd-energie. Tu egti
moarte bruscd sd zicem in urma unui accident, iar tu qtii cel care genereazd aceste stdri gi tu trebuie sd le simfi.
acest lucru, ii poli spune cd ai impresia cd m6ine nu este Nimeni nu te poate ajuta.
bine sd iasd din casd. De el depinde dacd te va asculta. A: RdmAn totugi la pdrerea mea. Este important sd ai
A: Dar nu intervin in karma lui? un sprijin, sd ai unde gdsi explicafii, sd ai pe cine sd
D: Nu. Cdci dacd ai primit mesajul existd posibilitatea intrebi!
ca tu sd fii insdrcinat s[ il tragi de mdnecd. D: Asta datoritd faptului cd omul este obiqnuit ca
A: Foarte complicat! Am vdzut cd toatd lumea, md ideile altora sd fie cele bune. Este programat sd fie aqa!
refer la cei cu inclinafii esoterice, vorbepte in ultimul timp Noi am fost invdlali sd acceptdm ideile altora gi sd ni le
de importanfa qi necesitatea implementdrii conceptului de insugim ca fiind corecte. De ce trebuie sd cdutdm
Adevdr, dar mi se pare destul de dificil, mai ales in Adevdrul in exteriorul nostru c6nd el se afld in interior?
societatea actual6. DacS tu auzi la televizor o informafie, sufletul tdu ifi
D: CAnd trdiegti in Adevdr qtii cumva ce este corect si spune exact dacd este corectd sau nu. Daca tu simfi cd nu
faci qi ce este bine sd spui. Cdnd insd aceste atenlionSri este adevdrat, dar totuqi te uili la explicaliile celor ce au
izvordsc din mdndrie sau orgoliu, atunci ele nu au legdturd lansat-o, atunci mintea ta va reugi sd te facd sd vezi
cu Adevdrul qi ili fac rdu in primul rAnd 1ie. $i mai este Adevdr in minciund. Dar nu este corect! Sufletul tdu qtia
un lucru lacarc trebuie sd renunt[m! exact qi !i-a dat rdspunsul. De ce trebuie sd ifi verifici
A: La ce? credinta?
l
I

l
I

De la Zarn-olxe la noua erd 36 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua


37 il
A: M5 gdndesc cd cei care au lansat o idee gtiau mai spre norocul nostru nu sunt foarte eficace. Sunt curios sd
i

mult, sunt mai documentali, dacd eu greqesc? vdd cu ce idee vor mai veni!
D: Cei ce lanseazd idei false sunt in general interesali A: Noi ne putem proteja de aceste atacuri energetice? i

sd ne lind in adormire, frrd reac{ie. Asta este tot ce vor. D: Da. I


I

A: Dar de ce? A: Cum? I

D: Tu crezi cd ei nu igi dau seama cd lumea a inceput D: Sd cerem Matricei si ne ridice frecvenfa in aqa
sd se trezeascd, sd se schimbe? Urmagii anunnakkilor sunt fel incdt sd nu mai putem fi agresafi. Totul
foarte speriali deoarece nu s-au mai confruntat cu aceste formd-gdnd-energie. Dacd ieqim din tiparul acestor trans- "ri" I

lucruri. Inaintaqii lor nu le-au l6sat scris nimic depre misiuni nu le vom mai simti.
transformdrile care vor veni gi de aceea nu gtiu ce si fac6. A: Nu putem face acelagi lucru gi cu substanlele
Au incercat sd ne bombardeze, dar vdd cd nu prea merge. chimice?
A: Cu ce sd ne bombardeze? D: Ba da, dar momentan este greu, deoarece le inehi-
D: in primul rdnd au crescut atacurile energetice. in fim qi ele intrd in noi. Putem cere insd sd le eliminam-aga
special acolo unde sunt foarte mulli oameni. cum au tntrat fdrd, a pdstra ceva ?n organism. Este mult I

A: $i cum ne atacd. energetic? mai uqor. Noi incd nu avem posibilitatea de a transforma
D: In principal cu ajutorul acelor obeliscuri de care i1i ceva material de energie negativd in ceva pozitiv.
vorbeam gi am vdzut cd au instalat gi ceva in spaliu, de A: Adicd nu putem transforma clorul inzahdr?
unde transmit acelagi gen de unde, insd sunt mult mai D: Nu. Ii putem modifica gustul spre a deveni dulce qi
puternice qi ajung aproape peste tot. $i mai nou ne bom- tine atAta timp cAt ne gdndim la acest lucru, insA nu ii
a
bardeazd, cu substante chimice aruncate din aer. putem gterge tiparul. Nu il putem modifica permanent.
1 A: Cum adicd? Va rdmdne cu proprietdlile clorului, deoarece aga a fost
D: Am vdzut trecAnd avioane incircate cu anumite tiparul care a stat la baza na1terii lui gi nu noi am fost cei
substanfe, pe care le aruncau pe sol. care l-am creat.
A: Sunt substante contra ddundtorilor, un fel de insec- A: $i nu existd vreo posibilitate de a anula toate
ticid. efectele toxice ale substanlelor pe care suntem obliga{i sd
D: De unde qtii? Aghton spune cd sunt substanle toxice le consumdm?
gi cd peste tot in lume s-a inceput bombardarea cu acestea. D: Ba da. !i-am spus. Trebuie sd ne ridicdm vibratia
A: De ce? corpului. Aga putem face gi avem gi voie, deoarece corpul
D: Aghton spune cd oamenii au inceput sd se schimbe, cste al nostru. Noi suntem rdspunzdtori de el.
sd caute altfel de informafii, de hrand qi din ce in ce mai A: D6-mi un exemplu.
mulfi vor spalii nepoluate pentru locuit. Asta nu este bine D: Dacd eu qtiu cd mdnAnc mAncare care conline sub_
pentru cei ce ne conduc, cdci inseamnd c6, din ce in ce sjanle chimice spun: mullumesc Matrice cd m_ai ajutat sd
mai mulli se vor trezi, iar ei nu gtiu cum sf, procedeze. De climin pe cdi naturale, in totalitate, f6rd, a refine nimic,
aceea au avut ideea de a intensifica aceste atacuri, care Ioate substanlele ddundtoare organismului meu.
I I 'f'
I

De la Zamolxe la noua erd 38 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 39

A: Asta este o idee foarte bund, cf,ci aqa am putea D: Aghton spune cd omul poate suporta fdrd urmdri 48
elimina grdsimi sau orice ne este ddundtor. de ore de magnetism zero. Dupa aceastd perioadd omul
incepe sd innebuneascS, si devind agresiv. intr-o perioadd
D: Da. Este vorba doar de programare. Noi trebuie sd
cuprinsd intre 3 gi 15 zile toli locuitorii Terrei ar fi nebuni
invdldm sd cerem. Universul este oricAnd gata sd ne ajute'
gi ar uita absolut totul.
Noi suntem cei ce ne credm obstacole qi facem ca totul sd
A: intre 3 qi 15 zile? Depinde de fiecare?
fie complicat.
D: Da.
A: Aqa am fost invd{ali!
A: $i c6t va dura aceastl lipsd de magnetism?
D: Da Ei oricum ne este mult mai ugor sd ludm ceea ce
D:Nu qtiu. Dacd se intAmpld, intre 3 gi 15 zile.
ne dau allii decAt sd g6ndim cu capul nostru' Dar din A: Existd vreun loc pe Terra unde ne putem refugia qi
fericire aceste lucruri se vor schimba.
in care sd fim apdratl?
A: Cam cdnd crezi c[ se vor produce modificdri? D: Nu. DacI se va intAmpla va fi la fel peste tot.
D: Nu vreau sd vorbesc despre aceste lucruri, princi- A: Dar miezul PdmAntului din ce este format?
palul este c[ ne indreptdm spre o noui lume ?n care vom D: Eu il vdd ca fiind o rocd uriaqd. Aceastd rocd are un
invdla cum sd redevenim oameni' inveliq, iar la suprafala acestui invelig ne gdsim noi.
A: Dar vor exista schimbdri geografice, calamitali, A: Ce se va intAmpla cu roca in momentul in care se
dezastre? va opri?
D: Ele vor exista numai in mdsura ?n care oamenii ' D: Dacd se va opri, roca va deveni lichida. Acest lucru
nu vor vrea sd se schimbe, atunci Matricea va trebui sd se va putea petrece in decursul a maxim 15 zile. Dacd
gdseascd o cale de a-i face sd plece' Numdrul celor ce vor devine lichidd, crusta va incepe sd se miqte qi conti-
dori sd nu se schimbe va fi cel care va determina curgerea nentele se vor deplasa. Asta va insemna cd polul sud,
evenimentelor. polul nord qi continentele vor fi intr-o altd locafie.
A: Dar tu cum vezi viitorul imediat? A: Tot timpul spui daci. Sa inleleg cd nu este ceva
D: Dacd totul va rdmdne ca acum' dacd nu va interveni cerl?
nici o schimbare, atunci s-ar putea ca magnetismul terestru D: Aga este. Viitorul este deschis. Noi il scriem. Unele
sd fie intrerupt pentru cdteva zrle' lucruri sunt sigure, altele nu. De noi depinde.
A: $i ce inseamni acest lucru? A: $i aceastd modificare a polilor este sigurd?
D: inseamnd cd miezul pdm6ntului se va opri' Dacd D: Polii se vor modifica. Acest lucru este sisur. Nu se
acest lucru se va intAmpla atunci magnetismul terestru va gtie insd in cAt timp.
fr zero. Asta va afectatot viul de pe planet6' A: Dar avem gi un scenariu optimist?
A: $i oamenii? D: Totul este optimist, cdci ne aqteaptd vremuri noi gi
D: in special. un pdmdnt nou. Nu este doar o schimbare a polilor cdci
A: Ce repercusiuni ar putea avea lipsa magnetismului va fi o noud erd cu o noud rasd, cu abilitafl gi capacitili,
asupra oamenilor? ce va fi in stare sd trdiascd intr-o noud stare de constiintd.
De la Zantolxe la noua erd 40 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 41

in concordanld cu Legile Universale qi in armonie cu A: $i dacd reuqim sd ne conectim la inima pdmAntului


Matricea. cLr iubire atunci vom reuqi si schimbdm ceva?
A: Este obligatoriu ca inversarea polilor sd dureze D: Cu siguran!6. Pdmdntul va fi ajutat gi astfel schim-
intre 3 qi 15 zile? barea va fi mai uqoard qi mai rapid[. $i aici este vorba tot
D: Nu. Se poate petrece qi in 24 de ore, dar nu putem tlc energie. Dacd noi ddm vibralie de iubire Terrei,
hotdri noi asta. ruceasta se va transforma in energie purd iar Terra o va
A: $i noi ce ar trebui sd facem? primi sub formd de surplus energetic. Acest lucru va face
D: Noi nu putem face nimic, doar sd ne schimbdm in ca schimbdrile sd se producd mai rapid qi fbrd dezastre
interiorul nostru. Ce este lf,sat sd se intimple se va intAmpla. rnajore. E ca qi cAnd tu impingi o maqinf,. Una este si o
Noi trebuie si fim conectali la inima pdm6ntului, sd avem inrpingi singurS, alta dacd, te ajut qi eu gi alta dacd vin
aceeagi vibra{ie, aceeaqi energie. Dupd ce vom intra in cAliva oameni.
aceastd nouf, dimensiune r/om deveni dumnezei. De A: Sd inleleg cd dacd. majoritatea oamenilor se trezeqte,
aceea vor intra doar cei cu iubire in suf'let. schimbdrile vor fi mai blinde?
A: De ce? D: Schimbdrile vor fr la fel. Vom ajunge tot acolo,
D: Dacd suntem creatori $i avem fricd in suflet, vom irrsd mult mai repede gi mai ugor.
crea fric5! $i frica nu este a Matricei ci a anunnakkilor, A: Din cAte vid eu nimeni nu vrea si schimbe nimic!
iar ei qi trdirile lor nu mai au loc in noua lume. D: Nu pot spune asta. Aghton spune cd oamenii incep
A: $i cum ne putem racorda la inima pdmdntului? sd vadd realitatea. Poate cd nu inleleg incd ceea ce vdd,
D: 'frebuie sd ne scl'rimbdm in interior, sd ne centrdm dar principalul este cd ei cautd rdspunsuri. Dacd ar
pe iubire qi recunoqtinld, sd ne unim cu toatd crealia qi sd inlelege ci Adevdrul se afl[ in ei!
ne conectdm la pdmAnt. Sd ii simlim vibralia, sd vorbim A: Spuneai cd miezul pdmdntului este o rocd. Existd
cu el. Terra este o fiin{d vie care qtie exact ce face fiecare teorii care suslin cd de fapt in centrul pdmAntului s-ar afla
din noi. Dacd ii dai iubire i{i va rdspunde tra fel' Dacd ii o cavitate, o lume qi chiar un soare.
dai distrugere qi urd, urd qi distrugere vei prirni. D: Eu vdd centrul pdmdntului ca f,rind o rocd uriag6.
A: $i dacd noi incepdnd de ast[zi ii vorn ddrui iubire? Existd intr-adevdr uriaqe canale subterane, dar acestea sunt
D: Cei ce ii vor dirui iubire vor primi iubire inapoi. altceva.
A: Asta inseamnd cd vor fi aPdtalr? A: imi poli spune?
D: Vezi, aici conteazd intenlia. Dacd ii dai iubire cu D: Da. Unele existd de foarle mult timp, sunt naturale,
gAndul de a nu avea probleme nu cred cd ajutd. iubirea altele de cAnd au sosit primii anunnakki, iar altele sunt
este o energie purd ce vine din suflet. Este energia Qare a construite de cei ce ne conduc in prezent.
stat la baza a tot ceea ce existi. CAnd dlruieqti iubire A: $i sunt populate?
trebuie si o faci din inim6, fbrd intenfii. Iubirea existd pur D: Da. Ele au locuitori. Cele frcute de actualii con-
qi simplu. in ea nu se ascunde nimic. ducdtori, au fost realizate cu scopul de a se proteja qi
De la Zamolxe la noua erd 42 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 43

ascunde la nevoie, dar ei nu $tiu cA nu le vor fi de folos. D: Oameni sunt doar aici pe pdmAnt. in rest sunt
Celelalte au locuitori de pe alte planete. forme ale creafiei. Fiecare lume are propriul sdu tipar, dar
A: $tie cineva de existenla acestor extratereqtri? totul a fost creat de aceeaqi minte. Trebuie sd inlelegi cd
D: Bineinteles. Tot cei ce ne conduc. Ei stau acolo cu lumile chiar dacd par diferite au aceeaqi formd-g6nd-energie
acordul lor. qi toate au fost scoase din Matrice.
A: Sunt tot rii? A: imi poli spune de unde vin aceqti extratereqtri ce se
D: Nu sunt rbi. De altfel nici anunnakki nu sunt rdi, gdsesc pe Terra.
cdci aga au fost ldsafi sd fie, ei doar sunt. Cei ce se afld in D: Majoritatea vine din zona Sirius. Restul de pe alte
interiorul pdmAntului sunt fiinle foarte elevate, care ne-au sisteme solare.
ajutat de multe ori gi ne vor ajuta gi acum dacd va fi A: Cei de pe Sirius au intervenit deseori in evolutia
nevoie. CAnd vom fi pregatili vom putea chiar comunica noastra?
cu ei. D: Toate fiinfele ce au trecut pe aici au intervenit in
A: Asta ?nseamnd cd vor interveni'in caz cd planeta ar evolulie. $i cei ce sunt ptezed[t 9i cei ce au fost doar in
lua-o razna? trecere, totuqi aceqtia de care ili vorbeam ne-au ajutat cel
D: Vor interveni numai in mdsura in care vor avea mai mult. Datoritd lor am ajuns atAt de repede in punctul
voie sd o fac6. Ei cunosc Legile qi gtiu c6. dacd, nu ne-ar in care putem evolua. Fdrd ei ar fi durat mai mult.
l6sa sd evoludm ar pldti scump. Cum ifi spuneam sunt A: Ei sunt dugmanii anunnakkilor?
fiin{e evoluate. D: in univers nu existd cuv6ntul dugman. Tot ceea ce
A: $i atunci cum de colaboreaz[ cu actualii guver- exist6, existd pur qi simplu, cu un anume scop. Fiecare
nanli? formd de viald are o misiune 9i un rol bine stabilit.
D: Spre a fi ldsafi sd stea aici. Numai aga ne pot ajuta. Cuvdntul duqman are un sens doar aici pe PdmAnt qi sunt
convins cd tot ei l-au inventat.
A: Sunt printre cele mai evoluate fiinle din Univers?
A: Adicd anunnakki?
D: Nu. Sunt altele mult superioare care ne ajutd gi care"
D: Da.
sunt deja energie, de aceea ele nu au nevoie sd stea ldngd
A: De ce spui asta?
noi.
D: Tu cdnd spui dugman, ce ili vine in cap?
A: Ele vin din cAnd in cAnd?
A: Cineva care vrea sd imi fac[ un rdu, sd imi ia ceva,
D: Doar cdnd este nevoie.
sI md atace...
A: Sunt acele farfurii zburdtoare care apar uneori pe D: Bine, gAndeqte-te dacd in loc de duqman ar veni un
cer?
prieten, o persoand pe care o cunoqti qi la care !ii, atunci
D: Fiinlele de care iti vorbeam nu au nevoie de ce ai face?
vehicole spre a se deplasa. Ele sunt energie gi de aceea
pot fi oricdnd, oriunde doresc.
. A: Un prieten nu ar veni cu intenfii distructive! Dar
d?cd ar ft cazul, ag sta de vorbd, l-aq intreba, i-aq
A: Au fost oameni? explica...
'l
De la Zamolxe la noua erd Inuak; Reptilianul din mine Cartea a doua 45
44

D: Corect, iar dacd toli am fi prieteni, dacd nu am mai Ei trebuie sd se dezvefe de obiceiurile anunnakkilor. Ei
avea nimic de ?mparfit qi nimic de luat, dac[ totul ar fi la ne-au condus de milenii gi tot de milenii ne-au inoculat
dispozilia noastrd qi am qti ca putem avea orice, oricdnd gAndirea qi tr5irile lor. Acum a venit momentul sd renun-
qi in orice cantitate, ar mai exista cuvAntul duqman? tdm la aceste vibralii qi sd revenim la vechea noastrd
A: Nu, dar asta este o utopie. Trdim intr-o altfel de stare. Nu este nimic rdu qi nici catastrofal.
realitate. A: Asta se aplicd doar in misura in care inlelegi aceste
D: Trdim in realitatea cate ne-a fost impusi qi pe care lucruri, dar cum majoritatea nu este pregf,titf,, nu vdd cum
arn putea transforma o apocalipsi in ceva bun!
am acceptat-o. Este realitatea inaintagilor noqtri; noi am
moptenit-o qi se presupune cd ar trebui s[ o ddm la fel D: In primul rdnd prin evitarea folosirii acestor
mai departe. cuvinte!
A: AEa este, dar nu avem ce face. CAnd vor reuqi toli A: Care cuvinte?
oamenii sd se schimbe, atunci probabil cd va fi altfel. D: Catastrofb, apocalipsd, distrugere, sfArqitul lumii...
D: De ce sd inceapa ceilalli sd se schimbe? De ce nu A: Si cum sd sounem?
intdi noi? Important este sd te schimbi intdi tu, sd ili D: Schimbare, renagtere, nou inceput, transformare, nou
pdmdnt... tu nu inlelegi cd totul este fonnd-gdnd-energie gi
modifici credin{ele qi modul de gAndire. DacS fiecare ar
face acest lucru cu sine, ne-am ttezi la un moment dat ci cd importantd este vibralia intenliei, a cuv6ntului qi a
realitatea in care trdim s-a schimbat.
g6ndului! Conteazd cum spui, cum gAndeqti qi ce trdire ai
A: Sd revenim totuqi la schimbdrile care vor avea loc in momentul in care spui un lucru.
pe Terra. E,ste sigur cd vor avea loc? A: Aici cred cd ai dreptate!
D: Da. Terra qi oamenii se vor schimba. Totul este D:2012 este anul in care societatea aga cum o qtim noi
programat sd se intAmple. astdzi trebuie sd fie inlocuitd. Este punctual terminus.
A: $tim cAnd? A: Este vina noastrd?
D: PAnd in anul 2013. Dar exact nu ;tiu. Nu cred c6 D: Tu cdnd te uiti la plmAnt ce vezi? il vezi pur, curat.
qtie cineva ziua exactf,. corect sau din contra, poluat, corupt...
A: Vor exista catastrofe? A: Pdi, cam a doua variantd!
D: Nu vreau s[ le numesc aqa. Sunt schimbdri. Trebuie D: $i !i-ar conveni sd continue aqa'/
s[ le vedem ca pe ceva bun. Terra va renaqte qi odatd cu A: Nu. Mi-ag dori sd se schimbe ceva.
ea gi oamenii. De ce sd spui cf, a deveni om, indiferent D: A.sta se va intAmpla. Este o qansd unicd, intreaga
e rea!ie este cu ochii pe noi.
cum, este o catastrofb?
A: Pentru cd oamenii s-au invdlat cu un anumit A: De ce?
echilibru, cu o societate, cu o stare de fapt. D: Pentru cd se incearcd un lucru care nu a mai existat
pAnd acum: trecerea planetei qi a tot ceea ce existd pe ea
D: Oamenii sunt fEcuti sd se invele cu orice. Oamenii
sunt buni, sunt creali din iubire gi de aceea pot aduce intr-o noud dimensiune.
iubire, trebuie si iqi aduci insb aminte cum. Asta este tot. A: Cu totul?
De la Zarnolxe la noua erd 46

D: Da, ins[ pAnd la a face acest lucru efectiv, planeta


$i tot ceea ce existd pe ea trebuie sd treacd prin modihcdri
vibralionale qi energetice. II
A: $i nu se poate face acest lucru dintr-o datd?
D: Nu, cbci totul ar exploda. $i noi, gi planeta. Totul A: Ag dori sd discutim despre daci. Ai aflat despre ei?
trebuie fbcut gradual. Aceastd cregtere a inceput cam prin D: Da. Aghton mi-a povestit rnulte lucruri.
2003. De aceea oamenii simt ca qi cum ar ayea probleme A: Ce imi poli spune?
de sdndtate. D: Erau o rasd nobild. Ei erau urmagii celor ce au fost
A: Au crescut intr-adevdr problemele medicale. prezenli pe Terra ?ncd de la facere. Pe pdmAntul lor s-a
D: Aqa vor sd ne pdcdleascd. Toate starile de disconfort, niscut lumea.
migrenele, depresiile, crampele se datoreazd acestor cregteri A: Ce inlelegi prin rasd nobili?
de frecvenld. La toate acestea se adaugd qi curdlarea D: Cei ce au fost aici sunt strdbunii atlanlilor la fel
treptatd de chimicale. cum dacii erau urma$ii atlanlilor. Aghton spune sd aveau
A: Cum adicd? altfel de sAnge.
D: Cu cdt frecvenla noastrd creqte, cu at6t organismul A: De anunnakki?
elimini mai uqor gi mai rapid toxicul din noi. D: Nu. De alt fel, dar nu se poate spune acum.
A: Dar este un lucru bun! A: $i anunnakki au intervenit in decursul timpului,
D: Ar fi dacd nu am introduce altele, aqa c[ le i-au modificat?
elimindm gi le introducem, este chiar mai ddunltor, cdci D: Da, dar cu ajutorul altor pdmdnteni qi nu direct.
corpul se curd!6 gi se intoxicd. A: Cum?
A: $i ce sd facem? D: Peste rasa lor s-au suprapus alte rase.
D: Cum ziceam: sd ajutdm procesul de curSlare elimi- A: imi poli spune cum ardtau fizic stribunii nogtri?
ndnd conqtient tot ceea ce este ddundtor, prin ingerare de D: Erau fbarte inalli, aveau pdr blond-roqcat gi ochii
hrand naturald gi prin programdri de dezintoxicare. albdstrii, dar nu ca albastrul de acum.
A: Da, dar vezi tu, ei continud sd ne bombardeze A: Cam ce f-el de albastru?
chimic. Aproape cd nu existd hrand fErd chimicale, apa D: Cumva ca al inuakilor.
este poluatd, aerul este incircat cu deqeuri... A: Adicd spre mov?
D: Nu uita cd mintea umand nu cunoagte limite. Totul D: Cam aqa, dar nu exact la f-el.
este sd vrei, sd ili doreqti cu adevdrat. Noi putem face A: Erau evoluati?
minuni! D: Erau speciali. Erau evoluati, erau buni qi qtiau sd
rnaterializeze iubirea.
A: Cum adic6'/
D: $tiau sd creeze cu iubire qi din iubire. Acest lucru
nu a mai lbst prezent pe Terra de la ei incoace, decdt ca
'f

De la Zqntolxe la notra erd 48


Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 49

atribut al unor fiinle singulare gi nu al unor mase de A: Cum?


oameni. D: Dacd in intuneric aduci lumina, intunericul dispare,
A: Se spune cd a existat un conducdtor pe nume dacd in urd pui iubire, ura se anrhrleazd, dacd in tristefe
Zamolxe care erazeu. aduci bucurie, atunci tristelea nu va mai exista.
D: Era om, dar avea ca manifestare pe Dumnezeu qi A: Dar dacb in iubire aduci urd? Nu se transformd
apoi a ajuns Creator. iubirea?
A: Tu il vezi? D: Nu. Niciodatd. Iubirea gi lumina nu pot fi stinse.
D: Da. Aghton mi-l aratd. A: $i cum poli anihila influenla anunnakkilor?
A: Mi-l poli descrie? D: Ddruindu-le iubire gi lumind.
D: Il vad ?nalt, cu barbd qi plete de culoare blond-rog- A: $i cum ddruiau iubire strdbunii noqtri anunnakkilor?
cat. Poar15 un fel de haine albe qi ceva din bland. Are un Md refer la obiectele de care imi vorbeai.
toiag de aur ce se termind in partea de sus cu o sala- D: Acele obiecte, sd zicem cercul cu formd de garpe,
mandrd. cra incdrcat incd de la conceplie, de cdnd era metal ffird
A: Adicd o fiin{a reptiliand? tbrmd, cu ideea de a proteja qi a transforma orice energie
D: Era o salamandrd, adic[ o entitate pdziroare a focului in iubire. In acest mod cei ce il purtau erau apdrali de
sacru, a focului lui Dumnezerr, a luminii. El insuqi era orice atacuri. Tot cu ajutorul lor gtiau sd ii recunoascd.
inconjurat de un c6mp de foc. El era pdstrdtorul limbii Mai existau qi alte programe, mult mai complexe, insd nu
pure. a limbii de aur. cste momentul sf, le facem cunoscute.
A: Ce este limba pur[? A: Existd qi cdteva br5!dri, care dateaz[ tot din aceiaqi
D: Este limba universald a creafiei, limba sflAntd qi perioadd gi care au formb de qarpe. Sunt insd foarte mari
adevdratd. La inceput pe Terra s-a vorbit aceastd limbd. gi parcd frcute pentru oameni de alte dimensiuni.
Mai vdd cd are pe cap un fel de cerc sub formd de qarpe. D: Oamenii de atunci erau mult mai mari decdt noi aqa
A: Altd reptil6? ci este normal ca brdtdrile sd fie mari.
D: Ei aveau foarte multe obiecte cu astfel de forme. A: La vremea respectivd lara noastrd wea aceeagi
A: De ce? La ce le foloseau? climensiune ca acum?
D: Ei qtiau de existenla anunnakkilor. Erau pentru D: Nu. Era foarte mare. Cam de 8 ori mai mare. O
protec!ie. bucatd din ea s-a scufundat qi nu se mai vede.
A: Se protejau de ei cu obiecte cu formd reptiliand? A: Are legdturd cu Atlantida?
D: Da. D: Totul are legdturd cu Atlantida. $i noi cei de acum,
A: De ce? numai cd nu mai suntem aceeaqi rasd. SAngele lor a fost
D: Pentru c6 qtiau cd forma anihileazd forma. rumestecat cu s6ngele altora.
A: Poli fi un pic mai exact? A: S-a urmdrit acest lucru?
D: Numai cu o formd sau o energie de acelaqi fel, dar D: Da. S-a fdcut intenfionat. Nu se dorea existenla
de altd polaritate poli anihila sau anula ceva. Este una din
rrnei rase xSit de evoluate qi pure. Totuqi noi p[strdm
legile crealiei.
q
De la Zamolxe la noua erd 50 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 5l
multe din aspectele originale. Dacd am vrea am putea sA orice intrebare. Cine avea o problemd venea gi o consulta.
ne amintim aceste lucruri. Ele se afld ascunse ad6nc in Zamolxe era pdstrdtorul c6rtii.
ADN-ul nostru. A: Avea cunoaqtere?
A: imi poli spune de ce au dispdrut atlanfii ca rasd? D: Toli erau a;a.
D: Ei nu au dispdrut niciodatd. Sunt gi acum aici. O A: Aga se ndqteau?
mare parte din pdmAntul lor a fost distrus, dar cei ce D: Ei se ndgteau oameni, dar erau speciali. C6nd copiii
trebuiau sd se salveze au qtiut de aceast[ distrugere gi au ajungeau tineri erau luali qi trimigi s[ inve{e.
plecat in alte pdrli. A: $i fetele 9i bdiefii?
A: Din ce cauzd s-a hotdrAt distrugerea unora qi salva- D: Da.
rea altora? A: Ce invdlau?
D: Atlan{ii aveau manifestare de dumnezei, adicd D: Invdlau cum sd il facd manifest pe Dumnezeul din
puteau crea, numai c[ au inceput sd creeze cu mintea gi
ei.
nu cu inima qi in detrimentul celorlalli. La toate acestea A: $i reuqeau to{i?
s-a addugat gi influenla anunnakkilor, care au reuqit sd ii
D: $coala avea trei trepte. Prima era pentru toatd
invrdjbeasc[.
lumea, la a doua intrau numai cei care treceau anumite
A: Mai exist[ astdzi linii pure de oameni cu descen- teste, iar atreia erarezervatd pentru cei care vroiau sd fie
denld atlant6?
conducdtori sau iniliafi. Pentru cei iniliali mai exista o
D:Nu. Toli au sAnge amestecat. Acelagi sdnge se gdsegte
treaptd, dar la care foarte pulini au ajuns. Era treapta care
in prezent qi in ldrile din nord. Aici au cel mai mare
te transforma in Creator.
interes anunnakki. Ei vor s[ opreascl definitiv aceastd
rasd pi prin orice mijloace. Acolo sunt cele mai mari A: A ajuns cineva Creator?
atacuri energetice. La noi Zamolxe avea sdnge pur la fel D: Zamolxe era Creator qi au mai fost c6!iva. Ei nu
ca gi cei ce au trdit in timpul lui. Dupd aceea au mai sunt cunoscufi inc6, dar in cur6nd se va face o desco-
existat linii pure, dar s-au oprit cam pe la anul 1600. perire gi vom afla mai multe despre ei. Au fost gi doud
A: De ce? femei. Una a fost sora lui Zamolxe.
D: Pentru cd s-a urmdrit stingerea lor. $i ei au fost A: Zamolxe a avut o sord?
plcalili de anunnakki. D: Da. Ei aga au venit. Erau pereche. Ei erau Creatori
A: Zamolxe frcea minuni? numai impreund.
D: Nu fEcea minuni, cdci mulli puteau t-ace ce ldcea el. A: Pentru a avea energia feminind qi masculind la un
El era plstrdtorul Codului Legilor. loc?
A: Ce era Codul Legilor? D: Numai aga poli avea energia perfectd, necesard
D: Era o carte groasd cu foi din metal in care se aflau Crea!iei.
scrise Legile Universale. La fel cum exista pe Inua Cris- A: Se spune cd. Zamolxe avea un loc sf6nt, numit
talul cu Codul Legilor. in acea carte se gdsea rdspuns la Kogaion, care ar fi de fapt cetatea Sarmisegetusa-Regia.
q
De la Zamolxe la noua erd 52
Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua
53
D: Cetatea de care vorbegti nu exista in vremea lui
Zamolxe. Ea a fost ftcutd mai terziu. Aghton spune cd de conqtientizare in care poli face iubirea
manifestd. Altfel
aceastd energie te poate distruge.
Kogaionul s-ar afla undeva inzona Sfinxului din Bucegi.
Tot acolo mai exista in acea vreme o cetate, in zona A: Adicd?
cunoscutd astdzi sub numele de Babele. D: Dacd tu nu corespunzi vibrafional po{i
muri. Este
A: Unde anume? ca gi cum ai pune foc intr_o sticld
de plastic. Focul o va
D: Nu avem voie sd gtim exact locul. Este un impor- topi.
tant centru energetic. Acolo se afla qi gcoala de care i1i
vorbeam. A: Existd vreo modalitate de a acc)esa ln prezent
trep-
A: CAt dura aceastd gcoald. tele inifierii zamotxienez
D: Prima treaptd dura atAta cAt trebuia, adicd pdnd Aghton spune cI da, dar c6 nu se potrivegte
,_- ?, la toatl
lumea-
c6nd tdndrul i;i insuqea invdfdtura. A doua dura cam doi
ani, a treia trei, iar treapta apatra dura toatd via[a. A: Adic6 doar anumite persoane o pot face?
A: Cum adicd toatd viala? D: Da.
D: Cel ce era inifiat inv[fa toatd viala. Invdlarea nu se A: Ce calitlfi trebuie sd aibd cei ce vor sI meargd
pe
aceastd cale?
oprea niciodati. El nu era desdvdrqit atAta timp c6t se afla
pe Terra. El se pregdtea sd se desdvArqeascd. D: Aghton spune cd trebuie sd qtie sa tacd gi
sd gtie sd
asculte. Aceastd cunoaqtere este o taind
A: Adicd nu devenea niciodatb Creator? ce ," ,"l"ua
numai celor ce pot trdi in inimd gi nu
D: Era Creator, dar se desdvdrgea doar c6nd se unea cu in rafiune.
Creatorul. A: Adicd trebuie sd fii tAmpit ca sd o primegti?
A: $i Zamolxe in prezent este unit cu Creatorul? D: Trebuie sd pofi iubi cu sufletul gi nu
cu mintea.
D: Da. El este Creator. A: Am putea readuce laviafd.u".urta cunoagtere?
A: Adic6 este Creatorul. D: Da. Avem voie, dar trebuie sd vedem cum
facem gi cui sd o ddm. Mai ineoro
si o
D: Nu. El este Creator. Este unit cu insuqi Creatorul tofi vor avea acces ra
ea.
dar este Creator.
A: SI infeleg cd are o identitate proprie? A: Ai putea sd ne ajufi?
D: Da. D: Aghton spune cd da. Am sd md gAndesc la asta qi
am sd i1i spun.
A: Ce este el astdzi?
D: El este o energie. A: Ar fi bine dacd am putea face chiar cursuri.
A: $i dacd vreau sd il simt, pot cere acest lucru? D: Nu qtiu acum. O sd vedem.
D: Da. Dacd vrei il pofi avea in tine. A: Se spune cd in acele vremuri existau jzvoare
magice, vindecdtoare, ddtdtoare de viatd.
A: $i il voi simli ca pe o energie?
D: Da, cici el este energie, ai grijd insd sd accesezi D: Apa este ddtdtoare de viafi gi acum.
Totul este cum
aceasti energie doar in cazul in care ai ajuns la acel grad o programezi. Ei ave^au apd magicd,
cum ii spui tu,
fiindcd qtiau cum sd o facd magicd.
'l
De la Zamolxe la noua erd 54 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 55

A: in acele vremuri Zamolxe era conducdtorul lor? A: Cum?


D: Era mai mult coordonator. F'xistau mai mulfi coor- D: Nu poli omori un Dumnezeu!
donatori. Era un consiliu format din zece iniliafi. zamolxe
A: Bine, dar cum a p[rdsit Terra?
era rdspunzf,tor de ei. Conducdtori erau allii'
D: El este prezent, nu a pdrdsit Terra niciodat5. Este
A: $i aveau un loc de intrunire, o capitala? aici gi pretutindeni.
D: bapitala era undeva in zona mdrii, insd cei 11 se A: Inleleg, vroiam sd imi spui, dacd po!i, ce s-a intdmplat
intAlneau intr-un loc secret' Era o peqter6' Tot in zona cu el de nu a mai rdmas in continuare vizibil ca qi coor-
Muntelui Sacru. donator.
A: Era pegtera un loc sPecial? D: El a ajuns la acel grad de conqtiinld incdt i s-a
D: $i piqtera qi Muntele Sacru 9i locul inilierii in cea permis urcarea qi unirea cu Creatorul. El a devenit astfel
de-a patra treaptd se aflau in anumite zone cu anumite co-Creator. El s-a hotirAt sd plece pentru a ne putea fi de
propriet[fi. Sunt zone ce au qi in prezent anomalii geo- fblos. A fost voinla lui.
magnetice. Acest lucru se poate mdsura' A: Deci el a trecut de Dumnezeu coordonatorul
L: De ce se lineau intrunirile in zone cu anomalii plmAntului?
geomagnetice? D: El este qi Dumnezeu, deoarece este Creator.
- D: Agthton spune cd in aceste zone omul poate intra in A: De Burebista imi poli spune ceva?
legdturd cu Creatorul, deoarece se poate desprinde de D: $i el a fost un iniliat. Cunoqtea taina Muntelui
pdmAnt qi trup. Ei puteau face acest lucru peste tot' dar Sacru gi a Codului Legilor. El a fost cel ce a ridicat cetatea
de care vorbeai, Sarmisegetusa Regia.
uiri t" uneau direct cu Creatorul' Era ca qi cum Creatorul
cobora prin ei pe Pimint. A: l,ocul pe care este ridicatd cetatea este un loc
A: De ce frceau asta? special?
D: Pentru ca hot[rArile privind soarta oamenilor qi a D: Da. Sub ea, adAnc, se afld canale subterane sipate
cle primii atlanli, care addpostesc cunoaqterea acestora.
lumii sd fie luate de insdqi Creatorul' Ei nu mai erau
oameni in acele momente. A: Sub ce formd este aceastd cunoagtere?
A: Dar iqi pdstrau individualitatea? D: Vdd multe cirli din metal. Sunt puse in niqte sco-
D: Da qi nu. Ei deveneau ei inqigi dupd ce plecau de bituri in pere{i. Unele din galerii s-au surpat qi nu se mai
poate ajunge la ele. Pdcat! Acolo se afl6 scrisd sosirea
acolo.
A: Adicd redeveneau oameni? atlanfilor. Mai vdd gi multe inscriplii pe pereli. in mijlocul
D: Nu, redeveneau Dumnezei. unei sdli mari vdd un fel de ladd din piatrd verde deschis.
A: S5 infeleg cd in viafa de zi cu zi ei erau Dumnezei? in interiorul ei se afl5 recipiente cu un praf ca de aur qi
D: Da. Doar Zamolxe era Creator. cdteva cristale mari. Mai vdd gi ceva ce seamdnd cu un
A: Zamolxe cum a murit? rparat.
D: El nu a murit' El este energie. La un moment dat A: La ce foloseau aceste lucruri?
s-a incercat omorArea lui, dar el a inviat. A fost ajutat de
D: Cu ajutorul aparatului pofi citi ce este scris in
cristale. Aghton nu vrea sd spund la ce era folosit praful.
sora lui.
?I

De la Zamolxe la noua erd 56 Inuak: Reptilianul din mine Carlea a douu 57

A: Cum au sApat aceste canale? in mijlocul ei era o coloand uriaqd pe v6rful cdreia se afla
D: Cu ajutorul unor aparate. Dar nu le-au sdpat ci au un dispozitiv special. Acesta prelua energia ce venea din
topit roca. Aratd cam ca pe Inua. inima pdmAntului qi o transmitea amplificatd mai departe.
A: A locuit vreodatd cineva acolo? Tot aici se ficeau gi anumite ritualuri speciale cu scopul
D: Da. Mult timp. de a avea recolte bogate sau ploaie sau orice era necesar.
A: $i cum aveau aer? Strdbunii nogtri cunogteau importanfa planetelor qi a
D: Erau construite nigte canale verticale de diverse anotimpurilor. De aceea Sarmisegetusa Regia avea in
grosimi qi lungimi, care erau dispuse in anumite puncte' interiorul ei un uriaq cadran solar, ficut din piatrd. Era
in special in locul unde se intretdiau coridoarele. Acestea aSezat in centrul cetatii. Cu ajutorul lui se urmdrea rotalia
aduceau aer de la suprafala qi il introduceau in interior. pdm6ntului qi miqcarea astrelor.
La fel qi apa. O luau dintr-un r6u din apropiere qi o A: Vrei sd spui cd ei aveau noliunea timpului.
aduceau in interior cu ajutorul unor canale special con- D: Da. Dar nu erau singurii. Nu inteleg de ce te miri.
struite, care strdbiteau intreaga construcfie. Din cauza A: Pentru cd noi qtim cd inaintaqii noqtri erau barbari,
unui canal de genul acesta s-a prdbugit partea de care ili neevoluali. primitivi. . .
vorbeam. D: Erau mult mai aproape de Dumnezeu decAt suntem
A: De ce? noi astdzi!
D: Din cauzd cd o piatrd mare a cdzut qi a blocat A: CAnd am spus neevoluafi m-am referit la evolulie
partea in care apa iegea aqa cd o parte din coridoare s-au materiald.
inundat qi datoritd unui cutremur s-au surpat. D: Asta nu conteazl. Conteazd cea spirituald.
A: Dacd am sdpa acolo, am ajunge la aceste grote A: Burebista era descendentul atlantilor?
subterane? D: Da.
D: Nu qtiu! Dacd am avea voie, probabil cd am ajunge. A: CAt a existat imperiul atlanfilor?
A: Sarmisegetusa era o cetate obiqnuitd sau era un loc D: Agton spune gaisprezece mii de ani in starea
special? inifialS.
D: Era un loc special. Era locul de intdlnire al luptS- A: $i dacii au fost urmaqii lor?
torilor. Tot aici se pdstrau qi rezerve de hrand. In timpuri D: Da.
grele aici se refugiau oamenii spre a fi protejafi. Cetatea A: $i de ce au fost asimilali de alte popoare, de ce s-a
este construitd intr-un anume fel. Cei ce pdqeau in ea erau permis acest lucru?
protejafi de atacuri din exterior. D: Ei nu au fost asimilali de alte popoare, cici s-au
A: Te referi la atacuri frzice? pdstrat mult timp ca linie, dar au fost pedepsili. Aqa s-a
D: La toate atacurile. hotdrAt.
A: Ce formd avea cetatea? A: De ce?
' D: Pentru cd au invdlat sd ucid[ cu urd qi din rdzbu-
D: Este pe rotund, deoarece este conceputd pe una din
ceakrele RomAniei. Cei ce au ridicat-o gtiau acest lucru. nare qi nu aveau voie. Li s-a spus acest lucru gi totugi nu
fl

De la Zamolxe la noua erd 58 Inuak: Reptilianul din ntine Curtea a doua 59

au tinut cont. Au apdrut chiar familii care refuzau s[ igi A: incearcd sd explici asta oamenilor!
lase copiii sd urmeze calea treptelor inilierii. D: Este uqor de inleles. Dacd fiecare din noi am lua
A: De ce? hotdrdri cu gAndul la viitor, la binele planetei qi locuito-
D: Pentru cd aveau nevoie de ei la muncd qi ca sd iqi rilor ei, dacd ne-am intreba ce efect are decizia mea de
apere bunurile. A existat o vreme in care erau foarte des astdzi, peste o sutd de ani, atunci sigur nu am mai lua
ataca\r de alte neamuri. Aga s-a inchis cunoaqterea aea hotdrdri greqite.
adevdratl. Ea a rimas accesibild doar pentru cdfiva. De A: Dar noi am fost invdlaji s[ trdim clipa!
altfel $i aici au gregit. Cunoaqterea era pentru a fi datd D: $i tu, din viitor i1i vei mullumi pentru asta? Te vei
mai departe. Strdbunii noqtri au vrut sd o linf, doar pentru gindi cd ai fEcut un lucru bun?
ei. Dacd ar fi frcut ceea ce trebuie, soafta omenirii ar fi A: Cu siguranfd nu. Noroc cd eu in viitor nu voi mai
fost alta. qti cine am fost qi ce hotirAri am luat.
A: Sd inleleg cd str[bunii nogtri sunt rdspunzdtort de D: Dar dacd in viitor s-ar inventa ceva sau s-ar ajunge
soarta Terrei? la o formd avansatd de conqtiinld 9i atunci oamenii din
D: $i ei qi multe alte neamuri. jurul tdu ar qti cine ai fost qi ce ai llcut?
A: Dar de ce? a: iti aai seama cd nu mi-ar pldcea!
D: Tofi aveau acces la cunoagtere. Dacd s-ar fi unit D: Atunci de ce sd nu trdieqti in lumind? De ce sd nu
s-ar fi ndscut o nou[ religie adevdratd qi noi am fi fost faci numai lucruri de care sd fii mdndri?
astdzi in alt punct. Asta este unul din motivele pentru A: Asta aqa este, dar spune-mi: este adevdrat cd dacii
care trebuie sd trecem acum prin anumite evenimente. plAngeau cAnd se ndqtea un copil qi se bucurau cdnd
Dar nu trebuie sd o vezi ca pe o vin6. Atunci am avut de murea un om?
ales pe ce drum sd mergem gi noi ne-am ales singuri D: Da qi nu. Se bucurau pentru cd qtiau cd oamenii
drumul.
pleacd spre a se uni cu Dumnezeu. CAnd qtii acest lucru
A: Adicd ei au ales pentru noi! este normal s6 te bucuri. Trebuie si inlelegi cd ei aveau
D: Nu. Noi am ales pentru noi, deoarece ei suntem tot
alte informalii. Ei vedeau nunta ca pe ceva sfAnt. Era uni-
noi.
rea a doi oameni pentru a se desdvdrqi. Numai impreund
A: Este cam ciudatd remarca!
un bdrbat qi o femeie aveau posibilitatea sd il facd pe
D: De ce? Noi am fost, suntem qi vom fi. Ceea ce
Creator manifest. CAt despre naqtere, Aghton spune cd nu
facem noi astdzi, hotdrdrile pe care le luim, ne vor ajunge
crau trigti. Se bucurau ca oricare din noi.
in viitor. Gdndeqte-te cd peste o sutd de ani, tot tu vei
veni inapoi pe Terra gi va trebui sa ili infrunfi propriile A: Dar s-au pdstrat scrieri care atestd acest lucru.
decizli. D: Eu nu vdd aga. Eu ii vdd veseli. Uite Aghton imi
aratd un bdrbat care ridicd in sus un copil qi chiuie de
A: Este o posibilitate.
D: Este un Adevdr. Dacd am inlelege acest lucru am fi f'ericire. Eu nu il vad pl6.ng6nd! Este chiar bucuros!
foarte departe gi multe din evenimentele viitoare nu ar A: Curios!
mai fi necesare. O: il vad punAnd la gAtul copilului o amuletd.
Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 6l
De la Zamolxe la noua erd 60

A: in vremea lui Burebista exista un mare


Se spune cd Nu era insi singur. Era inconjurat de cei apropiali qi de
preot iniliat, pe nume Deceneu. imi poli spune ceva despre liii lui. Aceqtia au hotdr6t cd este un mare pdcat sd i se ia
el? capul spre a fi dus la Roma. De aceea unul din nepolii
D: Burebista era iniliat. Aghton spune cd Deceneu qi-a lui, fiul surorii, care ii semdna, s-a oferit sd fie omordt qi
trddat neamul. pus in locul unchiului sdu. Cei prezenli au schimbat
A: De ce? hainele gi insemnele gi astfel nepotul lui Decebal a fost
D: Din cAte vdd era gelos pe Burebista. Nu vroia sd il luat drept rege.
recunoascd ca Dumnezeu. A: Adicd nepotul lui Decebal s-a sinucis pentru ca
A: Dar Deceneu era iniliat? Lrnchiul s5u sd nu fie dezonorat?
D: Da, dar nu la fel ca Burebista. Deceneu fdcuse doar D: Da.
primele trei trepte ale inilierii. Nu a avut voie sd meargd A: $i acest fapt este consemnat undeva, qtie cineva
mai departe qi de aceea era invidios pe Burebista. Aghton ceva?
spune cd Burebista a fost omorAt cu ajutorul lui Deceneu. D: Nu qtiu. Poate cd este scris. Eu am vdzut in capul
Dar nu trebuie sd il judeci. Era in misiunea lui sd facd meu imagini. Asta inseamnd cd aceste lbpte existd in
aceastd fapt5. Matrice gi deci sunt reale.
A: Adicd sd iqi trddeze neamul? A: $i cei care i-au luat capul nu qi-au dat seama cd nu
D: Da. este adevdratul rege?
A: Despre un alt mare dac pe nume Decebal ce imi D: Nu, cici nu il vdzuser[ de aproape. Abia mai tdrziu
poli spune? s-au gAndit sd verifice trupul, deoarece se qtia cd Decebal
D: $i el era iniliat. Era un birbat foarte frumos, insd avea o cicatrice mare pe piept, insi era preatdrziu. Cei ce
era dur. A fost un mare luptdtor qi ocrotitor al acestor se ocupaserd de ascunderea adevdratului Decebal tdiaser5
pdmdnturi. A fost un rege bun gi drept, dar a avut de infrun-
la rdndul lor capul marelui rege gi il duseserd in peqtera
tat moqtenirea ldsatd de inaintagi. El nu a avut ce face.
$i sfbntd spre a fi pdstrat. Acolo se afld ascuns gi astdzi.
el a avut o sord care a urcat toate cele patru trepte ale AlSturi de el se afld sabia lui Decebal qi o fila din Codul
initierii.
I-egilor. Aga cd cei venifi si veriflce au aflat doar ceea ce
A: Ca sora lui Zamolxe?
trebuiau sd afle.
D: Da. Ea avea aceeaqi energie. Era o luptdtoare. A
A: Poli vedea ce scrie pe fila ascunsd ?n pegterd?
Iuptat alSturi de Decebal.
D: Nu inleleg ce scrie, dar Aghton spune cd pe ea std
A: Decebal s-a sinucis?
scrisd calea cdtre nemurire.
D: Da.
A: Noi am putea gisi aceastd ascunzdtoare?
A: $i capul lui a fost dus la Roma?
D: Un alt cap a fost dus in locul capului lui. D: Noi doi nu, cdci nu este sarcina noastrd, locul insd
A: Imi poli explica? va fi gdsit.
D: Decebal s-a sinucis impl6ntAndu-qi cu{itul in inimd. A: De cine?
De la Zamolxe la notra erd
1 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua
62 63
i
i

D: De doi barbali. Este misiunea lor. Ei sunt cei ce D: Nu. Era rege al romdnilor.
cdndva i-au dus capul la Roma. Tot ei se vor lupta pentru A: Ii qtii numele?
a-i reda locul cuvenit in istorie. D: Aghton spune cd este cunoscut sub numele de Mihai
A: $i trupul lui Decebal? Viteazul.
D: A fost ars. Aga se obignuia. A: Din cAte qtiu eu Mihai Viteazul a fost mason.
A: $i Dacia a fost cotropitd de cdtre romani? D: Nu. Fdcea parte dintr-un ordin Strdvechi, cel al
D: Nu. Dacia a rdmas Dacia. Ei au incercat, dar nu au cavalerilor templieri.
reuqit. Mult mai tdrziu s-au amestecat^ neamurile gi in A: Sd infeleg cd el ajunsese la gradul de Creator?
special in zona asta in care trdim noi. ln susul ldrii s-a D: Din c6te vdd eu el il avea manifest pe Dumnezeul
pdstrat o puritate a rasei. interior?
A: Adicd in nord? A: $i atunci cum a fost omorAt?
D: Da. D: El s-a ldsat omordt. A fost liberul lui arbitru. El gtia
A: Din Codul Legilor s-a mai pdstrat ceva? cd misiunea sa se incheiase, cd oamenii luaserd o altd
D: Aghton spune cd existd in totalitate, depi carlea a hotf,rdre qi c5 trebuiau sd iqi urmeze calea aleasd, aqa c6,
fost impdrlitd qi ascuns[ in mai multe locuri. O parte din s-a decis sd plece.
file au fost gdsite, dar nu qtie nimeni sd le citeasc5. A: Poate dacd insista aveam o altd soartS!
A: Nu gtiu sau nu vor! D: El a trebuit sd respecte hotdr0rea majoritalii.
D: Cei ce vor citi aceste file trebuie si aibd grijd, cdci
din loc in loc sunt ascunse formule magice.
.:
A: lmi poli spune in ce constau treptele inilierii?
A: Ce fel de formule magice? D: Prima treaptd era cea in care omul igi congtientiza
D: Formule cu ajutorul cdrora poli stdpAni materia. propria mortalitate. Era invdlat cum sd se analizeze qi
Dar ele nu pot fi folosite de oricine. Numai cei ce au apoi cum sd igi anihileze ego-ul.
ajuns la cea de-a patra treaptd le pot deschide. A: Un fel de lepddare de sine.
A: Trdieqte cineva in prezent, care sd fi parcurs D: Da. I se explica cum a gdndit qi cum trebuie sd
treptele inilierii? gdndeascS, ce sd faci spre a se schimba qi ce inseamnl
D: Nu. Treptele au fost inchise. schimbarea, adicd unde duce acest drum. Era un proces
A: $tii cdnd? greu, mulji nu puteau trece. A doua treaptd era treapta in
D: In anul 1600. Atunci a existat ultimul om care era care i se ardta cum sd se racordeze la Dumnezeul din
pe cea de-a patra treaptd a inilierii. interior qi cum sd interaclioneze cu Dumnezeul celorlal{i.
A: De ce? A treia treaptd presupunea manifestarea Dumnezeului
D: Pentru cd cel care ficea ini{ierile a pdrdsit planul. interior in exterior. Era cea mai grea sarcinS, cdci cei ce
Misiunea sa se incheiase. De fapt era o femeie. Ea a fost fdceau acest salt nu mai erau oameni desi trebuiau sd
ultima manifestare a Creatorului pe pdmAnt. trdiascd printre oameni.
A: $i cel ce f-acuse inilierea, adicd elevul, era preot? A: $i a patratreaptd?
De la Zamolxe la noua erd 64 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 65

D: A patra treaptd presupunea unirea cu Creatorul. Cei A: Dar nu este o cale comund?
ce treceau de a treia treaptd primeau pecetile lui Zamolxe. D: Este comund ?n ceea ce priveqte destinafia, dar
A: Ce erau acestea? drumul trebuie parcurs in singurdtate. La Dumnezeu qi
D: Erau simboluri energetice pe care iniliafii le Creator poate ajunge oricine. Dacd am ardta noi o cale
primeau. am fi la fel cu anunnakki. Am ardta calea noastrd, care
A: Unde se aflau ele? poate fi neadevdratd, limitatd sau incompletd. Nimeni nu
D: Unul era pus pe frunte qi doud pe incheieturile poate spune cd ceea ce f'ace el este mai corect decAt ceea
m6inilor. Asta era Ei motivul pentru care cei ce frcuserd ce face altd persoand. Nu are acest drept.
inilierea se recunogteau intre ei. A: Dar religiile nu aratd calea?
A: Erau vizibile? Le puteau vedea Si allii? D: Ba da, o cale sau alta, un inceput de drum. Dacd ar
D: Nu. Doar cei iniliali. tl fost ldsate libere atunci astdzi am fi fost mult mai
A: $i cum se aplicau aceste simboluri? departe.
D: Existau niqte peceli de aur care se puneau pe m6ini A: Cum vor ardta religiile viitorului?
qi pe frunte. Erau cunoscute sub numele de Pecelile lui D: Va fi o religie. Una singur6, reald qi adevdratd,
Zamolxe Cel ce le primea trebuia s[ le lind 33 de zile. In conformd cu Adevdrul Matricei gi Codul Legilor.
tot acest timp el stdtea in singurdtate medit6nd. Dupd A: Va mai exista vreo asemdnare cu cele prezente?
aceastd perioadd pece{ile ftzice erau scoase in cadrul unui D: Va ingloba toate religiile prezente, dar numai ce
ritual. In locul lor rlmdneau cele energetice. Vid ca qi cste real din ele. Reincamarea va fi recunoscutd qi explicatd.
cum Oamenii respectivi aveau trei sori, doi pe mAini qi l)umnezeu va fi revelat qi decodificat spre a fi infeles.
unul pe frunte. A: Vor exista conducdtori, preoli?
A: Imi poli ardta simbolurile? D: Vor exista coordonatori, pdstrdtori ai Codului Legi-
D: Am sA Ii le desenez. lor, insd nu va mai fi ca azi. Va fi o religie universald la
A: Am putea reinvia aceastd tradilie, md refer a qcolii? care tofi vor adera. Ea va fi in stare sd explice qi sb lege
D: Da. Putem readuce cunoaqterea, dar numai pdnd la ctericul de material, spiritualul de activitdlile zilnice.
a treia treapt[. Dupi aceea fiecare trebuie sd meargf, pe A: Va fi obligatorie?
drumul sdu. D: Nu va fi obligatorie, cdci eavaizvofi din suflet.
A: Adica sd nu mai interaclioneze cu ceilalli? A: Vom avea sdrbdtori?
D: Tu poli avea sdrbdtori cAnd vrei. De ce trebuie sd i(i
D: Da. Fiecare pe drumul siu.
spund cineva cAnd sd sdrbdtoreqti ceva!
A: De ce?
A: Mi refer la Crdciun, Paqte.
D: Pentru cd acum, ca qi atunci, fiecare din noi are
D: Dacd qtii cd Iisus este prezent in tine gi in actiunile
posibilitatea sd iqi gdseascd calea cdtre Creator. Fiecare
tale, cd Dumnezeu te insolegte pretutindeni deoarece tu
are drumul siu specific qi independent. Nu avem voie sd
*;ti El, ai nevoie s[ il sdrbdtoregti?
intervenim. De altfel este mare plcat sd scofi cu forla un
A: Nu. Dar momentan noi nu putem inlelege aceste
suflet de pe calea lui qi sd il aduci pe a ta.
schimbdri de mentalitate.
De la Zamolxe lq noua erd 66 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 67

D: Trebuie sd vrei, sd crezi in ele qi ele vor deveni D: Da. Dureazd,cinci secunde.
reale. A: $i va avea efect?
A: Vor exista intruniri cu catacter religios? D: Vom vedea. Aghton spune cd oamenii sunt incd in
D: Nu ca acum. Vor exista anumite zile in care se vor stadiul in care trebuiesc convingi prin fapte. Eu cred c6
face meditalli. La nivel global. cste mai important sd ai incredere in propriile sentimente.
A: Ce fel de meditalii? A: $i eu cred cd oamenilor le trebuiesc exemple
D: Spre exemplu, meditalia de purificare a apei de pe concrete.
Terra. Sd zicem cd toatd planeta ar hotdr? ca in fiecare D: Of, oare cAnd vom putea renunta la vechile deprin-
vineri din prima lund a anului, nimeni sd nu facd nimic cleri?
altceva decAt sd se roage pentru apd. Sa ceard ca ea sa fie A: Dupd toate semnalele foarte curAnd.
purifrcatd, vindecdtoare, ca fiinlele care vieluiesc in ea sd D: Da. Ar fi putut fi insd altfel gi mult mai repede.
fie sdndtoase, pagnice... Apoi in fiecare vineri din a doua l)acd oamenii ar fi inleles cd,labaza implementdrii dog-
lund ne-am ruga pentru sdndtatea pdmAntului, pentru ca rnelor a stat frica, atunci qi-ar fi dat seama de realitate.
toate seminlele pe care le vom planta sd fie roditoare, A: Dar atlan{ii nu ne-au l6sat anumite informalii? Nu
sdndtoase, hrdnitoare... qi tot aga. sunt prinse in actualele religii?
A: Dar am putea face qi acum asta. D: Nu. Cunoaqterea lor s-a pdstrat gi existd pe Terra,
D: Sigur. Fd-o. numai cd noi nu avem acces la ea.
A: Ar trebui mobilizatd multd lume... A: De ce nu avem acces?
D: Vezi, de fiecare datd cAnd vrei sd faci ceva gdseqti D: Pentru cd. ea este ascunsf, intenlionat. Adevdrul a
scuze. De ce intotdeauna trebuie sd facd altcineva intdi? lbst ascuns sub miniciund, modificat gi relatat in aga fel
A: Trebuie mobilizat[ foarte multd lume. incAt noi sd nu putem inlelege. Iisus ne-a ldsat o cale l

D: Hai sd incerc[m. Tu ai vdzut c6td lume participd la citre Dumnezeu, ne-a ardtat-o, dar ea a ajuns la noi
meditalia de duminicd? intr-un mod imposibil de infeles. Totul a devenit greoi,
A:Nu amvdzut, am simlit. secret qi impracticabil.
D: Haide sd facem cdte o meditalie de curdlare a A: Este totuqi o cale grea! I

Terrei in frecare zi de intdi a fiecdrei luni. Asa vom vedea D: Nu este grea, cdci noi avem in interiorul nostru cone-
ce schimbdri majore se vor petrece. xiunea cu divinitatea. Trebuie doar sd vrem o activdm.
A: Bine. La ce o16? Nimeni nu poate face acest lucru in locul nostru. l

D: Tot lazece qi jumdtate. A: De unde erau atlanfii?


A: $i meditdm la curdfarea Terrei? D: Strdbunii lor au venit din spafiu. Erau de fapt doud
D: Cerem Matricei ca apa, aerul, solul gi tot ceea ce rase. Unii erau de pe Sirius iar allii de pe Milona.
existd pe Terra viu sau materie sd se curele de tot ceea ce A: Aratd a oameni?
nu are corespondent benefic qi adevdrat in Matrice. D: Acolo ei sunt sub altd formd, mai mult energetici.
l,c-au trebuit multe mii de ani sd iqi construiasci trup
il

A: AtAt?
t
'l
I

De la Zantolxe la notta erd 68 i


Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 69

A: $i cAnd to{i vom fi egali, md refer la toate lumile qi


spre a fi apfi sd locuiascd aici" Au avut o lungd periodi in
toate universurile, la intreaga creatie, ce se va int6mpla?
care au venit gi au plecat.
D: Atunci vom fi din nou in Creator.
A: Rasele acestea mai existd astdzi pe acele planete?
A: Asta inseamnd cd nu va mai exista nimic?
D: Da. Ele sunt acolo.
D: Asta inseamnd cd va exista totul.
A: Au mai venit pe Terra?
A: Este adevirat c[ Atlantida a explodat?
D: Sunt mereu prezente aici gi in special acum.
D: Aghton spune cd da, ea s-a rupt gi pdrli din ea s-au
A: De ce?
scufundat.
D: Pentru c[ acum suntem gata sd inlelegem Adevdrul.
A: Care a fost motivul?
A: Oare il vom afla?
D: Atlanlii aveau nigte cristale uriage cu ajutorul cirora
D: Da. Chiar foarte curAnd. De altfel in decursul istoriei
puteau schimba materia. Ei puteau interveni in planul
mulli cf,ldtori galactici au poposit aici pe Terra. Noi,
material. Puteau face ploaie, soare, grdne, ap6, puteau
populalia actuala a Terrei, suntein o imbinare a multora
comunica cu cei de pe alte planete, puteau face aproape
din aceste rase.
orice.
A: Ni se va spune vreodati cd avem origini extrate-
restre?
A: Ai spus aproape orice. Care erau acliunile pe care
nu le puteau face?
D: Da. insd Aghton spune sd avem grijd. Noi tofi
avem strdbuni din alte lumi gi acest lucru se va afla in
D: Nu puteau omori, nu puteau distruge, adicd nu
puteau face rdu qi nu puteau crea fiin{e vii.
curdnd. Anunnakki qtiu ce se va intdmpla qi nu le con-
A: CAte asemenea cristale aveau?
vine. De aceea ei vor incerca sd ne manipuleze spunAnd
cd doar o parte din oamenii au ADN extraterestru. Tre-
D: Doudzeci, insi erau de diferite mdrimi, culori qi
Frecare avea un scop precis.
buie sd avem grijd cdci vor sd ne pdcdleascd. Vor incerca si
A: De ce a explodat Atlantida?
dezbine oamenii impdr{indu-i in doud tabere; cei cu sdnge
de pdmdntean qi cei cu sAnge special. Noi nu trebuie sd
D: A fost vina locuitorilor. Au incercat sA schimbe
polaritatea cristalelor, ba chiar gi le-au impdrtit. Asta a
uitdm cd toti suntem Unul. Nimeni nu este special.
dus la un dezechilibru energetic Ai ele au explodat.
A: Dar gi cei cu singe de anunnakki sunt egali nou6?
A: A mai rdmas vreun cristal intres?
D: Toti suntem acelagi lucru. $i ei au plecat din acelaqi
loc qi tot acolo se vor intoarce. Asta ne tbce sd fim egali.
D: intreg nu, dar existd pA4i din-ele, numai cd sunt
ingropate in ocean gi in pdmdnt. Unul singur este mai
A: $i in viitor cei ce vor rdmdne vor fi egali? Adicd
mare dar tot nu este intres.
vor conqtientiza acest lucru?
A: imi poli spune undJ se afld?
D: Da. Vor inlelege acest asPect.
A: Dar cei ce nu vor mai fi aici?
D: Aghton spune c6 se afl5 in zona cunoscutd sub
numele de Triunghiul Bermudelor.
D: Ei vor merge in alte locuri unde vor evolua. $i ei
A: Acolo se spune cd existd anumite fenomene inex-
vor ajunge la un anumit moment sa igi conqtientizeze
plicabile ca: disparilii, opriri de timp, furtuni brugte...
esenfa.
rl l

De la Zamolxe la noua erd 70 I


1

I
Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 7l

D: Este real, cdci oriunde s-ar afla acel cristal el ar calculator uriaq, dar care avea puterea de a interveni in
putea influenla. materie.
A: Erau aceste cristale de Pe Terra? A: Puteau face qi rdu?
D: Nu. Ele fuseserd aduse de pe alte planete. De fapt D: Ele erau programate sd facd bine. Dup[ cum ili
din patru locuri. spuneam, s-a incercat polartzarea lor in sens invers, dar
A: Erau cristale naturale sau artificiale? acest lucru a dus la nimicirea Atlantidei. Gdndegte-te cd
D: Ele erau cristale naturale, dar erau prelucrate. Ele cei ce au venit sd ajute populalia Terrei au fost bine
se aflau prinse de niqte pldci metalice uriage, care aveau
inten{iona{i. Cristalele au fost programate sd facd numai
bine.
posibilitatea sd se roteascd. Prin rotirea lor ele generau un
cAmp de forfd care le fbcea sd prinda viald. Era ca gi cum
A: Dar cei care le-au adus. de ce au frcut-o? Ce
urmdreau?
erau vii. in momentul rotirii prin centrul cristalului
D: Ei au primit sarcina de a ne ajuta. Ei au vrut sd ne
incepea sd curgd o energie coloratS, care urca pdnd sus.
facd sd infelegem cine suntem, ce capacit[li avem gi unde
CAnd aceasta ajungea in vdrf, incepeau sd se activeze 9i
trebuie sd ajungem. Ei cunoqteau Adevdrul qi Legile.
ceakrele; cAte una pe r0nd, de jos in sus. Fiecare ceakrd
Veniserd sd ne aducd adevdrata religie. Aveau ritualuri
era in culoarea ei specificd, aga cum o gtim qi astizi.
specifice, la fel cum vom avea gi noi in viitor. $i dacii
A: CAte ceakre aveau?
cunoqteau aceste taine. Ei aveau un grup de preotese in
D: Zece. Kogaion, care de fapt erau coordonatoarele ritualurilor de
A: $i energia care curgea prin centrul cristalului ce rneditalie. Ele se rugau folosind tehnici speciale in anumite
culoare avea? ztle.
D: Era de culoarea cristalului numai cd mai intensd, ca A: tmi poli spune ce erau aceste tehnici, cdtre cine
gi cum ar h fost de foc. erau indreptate?
A: Dupd activarea ceakrelor ce se int6mpla? D: Da. Erau meditatii de energizare planetard, de abun-
D: Cristalul cdpdta o for!f, proprie, ca o energie uria;5. den!5, de cerere gi manifestare, de reglare a conexiunii cu
Cu ajutorul lui puteai face ce vroiai, cdci el avea proprie- Dumnezeu, ritualuri solare, ritualuri de conectare cu alte
tatile Matricei. lumi, etc. Toate acestea fdceau parte din invdldtura sacrd.
A: Func{iona in-permanenld? Aceastd invd{dturd a fost transmisd generalii la rdnd, pdnb
D: Nu. Numai cdnd era necesar. In rest stdtea in in momentul in care anunnakki au hotdrAt cd este deran-
adormire. .ianti, cd a cdpdtat prea mare putere gi cd a inceput periculos
A: Ce frceau atlanlii cu aceste cristale? de mult, extinderea ei. Aqa cd au inceput sd o combatd.
D: Orice doreau. Ele erau folosite la comunicarea cu A: Aceste preotese din Kogaion, de care vorbeai,
alte fiinle din galaxie, la modificarea climei, la progra- stdpAneau ritualurile atlanlilor?
m[ri, la protec]ie, la aflarea Adevdrului, la meditalii 9i la D: Da. Erau ritualuri ce veneau din acea vreme.
multe alte lucruri. in ele se aflau qi Legile. Erau un fel de A: Ce fel de ritualuri erau?
De la Zamolxe la noua erd 72 Inuak: Reptilianul din ntine Cartea a doua 73

D: La anumite date, determinate de anotimpuri qi astre


ele se adunau in locul Sacru qi fbceau meditalii. Scopul A: Se spune cd atlanlii aveau o bibliotecd uriaqd.
acestor rugdciuni era de a face manifeste anumite dorinle, D: Cunoaqterea lor era ?nmagazinat|in locuri speciale.
o recoltd bogatd, proteclie, ploaie sau orice altceva. Mai A: Erau cdrtr?
existau qi aqa zisele intruniri speciale, atunci cdnd erau D: Nu. Vdd un fel de sdli uriaqe in mijlocul cirora se
convocate cu un scop precis, cum ar fi existenfa vreunui afld c6te un cristal. Dejur imprejur perelii sunt ca qi cum
atac sau aparilia unei situa{ii in care trebuia luatd o ar h de sticld. Vdd oameni care se duc cdtre cristal, pun
hotdr6re corectd. mdna pe el gi intreabd. Acesta le rdspunde proiectAnd
A: De ce erau femei? irnagini pe perelii sdlii.
D: Zamolxe reprezenta energia masculind iar preote- A: Sunt cristalele de care vorbeai?
sele energia feminind. Ritualul pe care il liceau imbina D: Nu sunt altele. Sunt mai mici gi au doar rolul de a
aceste doud energii gi astfel cei ce se rugau deveneau memora gi reda informafii.
fiin{a Absolutd. A: Cum ardtau casele, strdzile?
A: Aveau anumite obiecte sau fraze magice? D: Vdd strdzi late, din piatrd. Dacd te uili de sus din
D: Aveau brd!6ri qi coroane pe cap gi vorbeau in limba cer, oragele lor au o formd speciald. in centru se afla o
purd, insd nu vdd altceva. In jurul lor se gdseau vase mari clddire mare, rotundd, din piatrd albd. Este locul in care
din care ieqea un fum pldcut mirositor. se afla cristalul mam6, biblioteca, locul Coordonatorilor.
A: CAte preotese erau? Vdd multe sdli, dar nu qtiu la ce folosesc toate. De jur
D: Vad doud cercuri. Un cerc este format din unspre- imprejurul cladirii se afla o piala mare. Din cAte vdd aici
zece femei qi celalalt din doudzeci gi doud. Aghtom se lineau meditaliile speciale. Strdzile lor sunt drepte qi
spune cd este un num[r sacru. Cd ele erau treizeci qi trei toate pleacd de la aceastd clddire. Casele sunt tot albe, dar
qi cu Zamolxe trezeci gi patru, iar asta inseamnd qapte, iar nu sunt din piatrd qi sunt mult mai mici decAt clddirea
qapte reprezintd numdrul crealiei. centrald. De altfel atlanlii nu aveau nevoie de case aqa
A: Zamolxe era coordonatorul preoteselor gi inilia- cum avem noi nevoie de ele. Ei iqi puteau crea un c6mp
tilor? de energie specialS. Mai vid foarte multd verdeaf5, pomi
D: Da, dar fiecare grup avea misiuni clare, bine qi flori. Peste tot sunt pomi fructiferi qi c6mpuri cultivate.
stabilite. Nici unul nu putea face ce fdcea celdlalt. Totuqi A: Dar oamenii, cum ii simli?
din c6nd in cdnd aveau anumite ritualuri care trebuiau D: Ii vdd paqnici, zdmbitori, calmi.
frcute impreun5. A: Au maqini?
A: Ce ritualuri? D: Da, dar nu sunt ca ale noastre. Nu au roti qi merg
D: Ritualuri strdvechi, ce vin din alte lumi gi care au pe apd, pe uscat gi prin aer.
forla de a schimba cursul evenimentelor, totugi nu le-au A: Folosesc combustibil?
fEcut decdt de patru ori. Mai mult de atAt nu am voie sd D: Aghton spune cd sunt aclionate cu forla gdndului,
qtiu. insd au gi un mecanism special.
I

De la Zamolxe la noua erd 74 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua j5


A: Seamdnd cu cele de pe Inua? D: Da. Copiii mergeau in anumite locuri unde erau il
D: Nu. Sunt altfel. Sunt mai rotunde gi scot aer in ajutali sd infeleaga qi sd puni in practicd cunoaqterea.
partea de jos. Profesor puteai fi doar dacd erai iniliat qi stdp6neai
A: Ce fel de haine purtau atlanfii? materia cu ajutorul Dumnezeului interior.
D: Haine normale, ca noi. Sunt insd fdcute din mate- A: Dar nu tofi puteau face acest lucru?
riale naturale. D: Nu. Majoritatea se foloseau de cristale. Cei ce
A: Sunt colorate? stdpAneau materia puteau face diverse lucruri qi frrd ele.
D: Da. A: Acegtia puteau matenaliza gi dematerializa obiecte? l

A: Cunogteau plasticul, materialele sintetice? D: Da. $i noi vom putea face acest lucru in curAnd. Nu
este complicat.
D: Aghton spune cd nu.
A: Puteau combina metalele? A: CAnd vom putea face acest lucru?
D: Da.
D: Cdnd vom inlelege cd trebuie s[ materializdm doar
ceea ce ne este necesar. Capacitatea de a materialjza
A: Aveau bani?
lucruri este o stare de congtiinld gi nu o programare. Ea
D: Nu.
nu !i se dd dacd la baza intenliei std dorinta de a avea.
A: Atunci cum obfineau produsele necesare? Vibraf ia materializdrii este iubirea.
D: Se duceau qi luau. A: Asta inseamnd cd niciodatd!
A: OricAt? D: Ba chiar foarte curdnd!
D: Nu, doar cAt aveau nevoie. Asta la inceput. Apoi a A: Pdi dacd mi-e foame qi vreau sd materialjzez o
intervenit dorinfa de a avea mai mult gi aqa a inceput pdine, atunci labaza intenliei std dorinla de a mAnca!
sfdrqitul. D: Da, dar dacd altuia ii este foame Ei tu materializezi
A: Dar existau fermieri, oameni care se ocupau cu o pAine din dorinla de a-l ajuta pe celdlalt, atunci totul se
grddindritul, creqterea animalelor? schimb6. Tu vezi c6 cel cdruia ii este foame este fratele
D: Cu grddindritul da, cu cregterea animalelor nu, cici tdu, egalul tau. ii vezi suferinla gi asta te face qi pe tine sd
ei nu consumau carne. Mult mai tdrziu, cdnd s-a interve- suferi, deoarece voi sunteli Unul. De altfel in acel
nit qi s-au amestecat rasele atunci qi-au modificat hrana. moment tu simli toate suferinlele gi bucuriile tuturor
A: inleleg ci ei consumau hrand. celor ce trdiesc pe planet6. Tu iei hotdrArea de a-l ajuta pe
D: Da. Aveau nevoie de ea pentru a se racorda la el, de a-i da ceea ce este necesar pentru a-i alina sufe-
Terra. rinla, asta inseamnd cd tu ?n inima ta gtii cd dacf, el va fi
A: Fiecare avea o meserie anume? fericit gi tu vei fi fericit.
D: Fiecare fbcea ceea ce ii pldcea, dar toli aveau ca A: Bine gi dacd materializez o pdine nu pot mdnca qi
eu din ea?
scop binele gi necesarul comunitdlii. Ar fi fost fErd rost ca
D: Doar dacd cel ciruia i-ai dat-o iti dA. Altfel nu, cdci
toli sd aib[ o singurd ocupafie.
pdinea este a lui qi a lua ceva de la cineva fbrd voia
A: Existau qcoli?
acestuia se numeste furt.
i
'l
De la Zamolxe la noua erd 76 Inuuk: Reptilianul din mine Cartea a doua 77
I

A: Este foarte greu de inleles! A: De inleles am infeles, dar mi se pare imposibil, ca


D: Sunt Legi Universale. Dacd am gAndi logic am sd nu zic utopic!
vedea cd totul este lEcut cu un anumit rost. A avea peste D: Aici trebuie sd ajungem cu tofii.
mdsurd vine de la anunnakki. Este cel mai bun mod de a A: intr-un miliard de ani!
controla. Cu cAt ai mai mult cu atdt ai mai mare frica. D: Timpul nu conteazd. Creatorul nu are ceas.
Ji-e frica s[ nu sdrdceqti, sd nu fii furat, sd nu se rAdd de A: Care este legdtura dintre anunnakki qi atlanfi?
tine cf, nu ai suficient. etc. Toate sunt idei induse, care ne D: Nici una. Anunnakki au fost int6i aici. Atlantii au
depdrteazd de realitate. Cdnd qtii cd poli avea orice, oricAnd venit pe urmi.
qi cd orice ili este luat poate fi inlocuit atunci frica A: Au fost prieteni?
dispare. G6ndeqte-te dacd toli am fi la fel, dacd toli am D: Nu. Din contr5. Atlanlii au avut mult de suferit de
avea posibilitatea de a avea orice oric6nd, am mai putea pe urma anunnakkilor. Ei au fost trimiqi cu scopul de a ne
fi manipulafi, nc-ar mai fi fricd, am mai putea fi conduqi? ajuta, dar qi ei au fost pdcdlili de anunnakki. Dar cum
A: $i dacd inv[!5m aceastd leclie a iubirii dobindim spuneam, totul are o logicd.
capacitatea de a materializa? A: in ce mod au fost pdcblili?
D: Da. D: Li s-a indus ideea de separalie, de singularitate. Au
A: Dar concret, cum poli matenaliza? lbst invdlali sd vrea avere, putere, ldcomie, urd, fricd gi
D: Atunci cdnd tu sim{i in tine doar iubire, lird alte toate sentimentele neconfbrme cu structura lor.
g6nduri, dorinle sau interferenle te racordezi la Dumne- A: De ce conducdtorii lor nu le-au spus, de ce nu le-au
zeu Ei devii una cu Creatorul, in tine incepe sd batd pulsul atras aten{ia?
Crea{iei. in urechile tale rf,sund vocea Universului care D: Pdi tocmai ei au fost cei care au cdpdtat primii
este cea mai perfectd muzicd pe care !i-o po{i imagina. aceste defecte! Datoritd lor s-a int6mplat ceea ce s-a
Ochii tdi sunt una cu ochii Creatorului qi asta te face sd intAmplat.
vezi totul in acelaqi timp. Devii una cu Matricea, cdci tu A: $i fralii lor de pe alte corpuri cereqti nu i-au putut
egti ea. Prin palmele tale, dar pe care tu nu le mai poli aiuta?
coordona, cdci ele lin de lumea de jos, incepe sd iasd D: Ei qtiau cd cei ce soseau pe Terra trebuiau sd se
materia primordiald pe care o umpli de forme-gdnd-energie supund legilor existente qi cd aveau voie sd intervind doar
qi astfel o transformi in ceea ce doregti. Adicd tu ii spui intr-o anumitd mdsurd. Au incercat sd ii ajute, dar nu au
ce sd fre. Corpul tdu este doar un releu, o formd prin care putut opri distrugerea.
circuld materia. Tehnica este ca tu sd faci materralizarca A: Poate cd astdzi eram in alt loc al evolutiei, dacd ar
cu aiutorul trupului pe care il ocupi, dar in acel moment {i avut cap!
sd nu fii in el. D: Tot acolo vom ajunge.
A: Dar unde? A: Dar ne-am chinuit incarndri la rdnd!
D: Tu sd fii Creatorul qi trupul tdu sd fie in El' Ai D: Am invdfat, nu ne-am chinuit. Depinde de tine cum
inteles? priveqti lucrurile. Totul este tbrm5-gAnd-energie. Dacd
'I

De la Zamolxe Ia noua erd 78 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 79

spui cA te chinui in incarnf,ri atunci te vei chinui. Dacd D: Asta nu vom gti cu adevdrat decdt ?n momentul in
spui ca invefi, atunci viala va fi o qcoald plind de noi care vom ajunge acolo. Noi qtim in prezent doar ceea ce
experienle. ni se spune.
A: $i ce trebuie sd invdlim? A: Asta aga este. Se spune cd acum cdliva zeci de ani,
D: Ca suntem egali qi una cu Creatorul. Asta este pe Terra, a cdzut o navd extraterestrd cu fiinle vii la bord.
marea lecfie! Ele au fost capturate gi duse intr-un laborator secret. imi
A: Sund simplu, dar este extrem de greu' poli spune dacd este real?
D: A fost. Acum este momentul in care vom inlelege D: Da. Este real. Aghton spune cd erau trei frinfe. Una
cine Ei ce suntem cu adevdrat. a murit la impact qi doud au supravieluit, dar nu prea
A: Fralii noqtri din alte lumi puteau sd ne ajute' mult.
D: Ei ne-au ajutat mereu de-a lungul timpului, dar nu A: De ce nu au supravieluit? Au fost omordte?
au putut interveni brutal. Totul are un curs qi o logic6. D: Nu au fost omorAte ci au murit datoritd faptului ci
A: Au intervenit qi frr[ sd qtim? nu s-au putut adapta la vibrafia Tenei. In momentul in
D: Bineinleles. Au intervenit ori de cdte ori au consi- care nava s-a prdbuqit s-a stricat aparatura care le genera
derat necesar sau au fost trimigi sl o facf,' un cdmp propriu conform cu cAmpul lor energetic. Astfel
A: Existd multe planete PoPulate? ceakrele qi intreg circuitul energetic le-a fost perturbat.
D: Da, foarte multe. Nu le gtiu numdrul. A: Ar fi putut fi salvafi?
A: Dar care sd aibd asPectul nostru? D: Da, dacd salvatorii lor ar fi cunoscut aceste lucruri
D: Aghton spune c[ nici o crealie nu seamdnd cu cea- gi ar fi gtiut cum sd o facd sau dac6 ar fi existat un
lalt6, iar dacd seamdnd la exterior, diferd la interior sau ca generator care sd le producd acelaqi cdmp.
structurd energeticd. Fiinlele corespund qi se aseamdnd A: Cum adicd dacd ar fi qtiut cum?
intotdeauna cu locul in care trdiesc spre a putea fi in D: Dacd ar fi qtiut cum sd le echilibreze energetic.
concordan{d cu planeta. A: Te referi la terapie energeticd?
,A.: Dar ca structurd energeticd, au ceakre. aurd. bio- D: Da. Sd le echilibreze pur qi simplu sau mdcar sd le
cAmpuri? creeze o proteclie energeticd de jur imprejur spre a le ldsa
D: Toate fiinlele care au structurd materiald au gi timp sd se reechilibreze singuri.
structurd energeticd, dar specificd. Mai existd qi fiinle A: Ardtau ca noi?
care sunt energie. D: Da, dar altfel. Erau mai subliri qi mai inalli, dar
A: La noi in sistemul solar mai existd viafd? aveau la fel mdini, picioare, cap. Nu aveau pdr qi nici
D: Da. ilnghii, iar pielea le era de altd culoare. Erau hinle foarte
A: Unde? inteligente qi prietenoase qi aveau o misiune de explorare.
D: Aghton spune ci pe Marte, dar sd qtii cd totul este Nu veniserd cu gAnduri rele.
de fapt viu. A: $i nava?
A: Pe Marte s-au frcut cercetdri Ei se spune cd nu D: Aghton mi-o arat6. Spune cd acum este reparatd dar
existd via!6. nu poate fi folosita.
De la Zamolxe la noua eru 80 Inuak: Reptilianul din mine Carteq a doua g l
D: C0nd FdmAntul
I A: De ce?
D: Pentru cd aceastd navA, ca qi navele de pe Inua, se oe am generat
se descarcd primim inapoi tot ceea
in toate ?ncarnirile noastre.
conduc Ai cu puterea min{ii gi aici pe Terra nimeni nu a A: Nu este corect! poate cd acum sunt un om bun!
ajuns la aceastd putere. D: Este corect! Dacd tu ?ntr-o ?ncarnare ai fost rea, iar
A: Vom ajunge cdndva? in alta bund, asta inseamnd cd ai putut anula parte din
D: Da. Face parle din evolufia noastr6. vibraliile ldsate, iar ceea ce vei primi este diminuat. Nu
A: O evolulie greoaie qi anevoioasd. iti dA nimeni in plus. primegti doar ceea ce ai dat.
D: Este greoaie pentru cd noi vrem si o facem greoaie. l'[mAntul trebuie sd se curele din c6nd in c6nd.
Dacd am inlelege cd drumul pe care il avem de parcurs A: $i se intdmpla des acest lucru?
duce cltre lumind qi cd este obligatoriu sd ajungem acolo, D: Aghton spune cd la cdteva zeci de mii de ani are
loe,o asemenea purificare. Este important de qtiut cd dupd
ar f-r mult mai uqor. Noi suntem cei care ne punem
astfel de purificdri omenirea face un salt vibrational.
piedici. Noud ne place s[ stdm pe loc. Ne este fricd de
schimbare qi nou.
A: Ce reprezintdacest salt?
D: Planeta gi tot ceea ce existd pe ea se indreaptd cdtre
A: Poate c5 ar fi bine sd ne aiute cineva. sf, ne arate. sd
I,umina. Aceastd ascensiune se realizeazd. pe etape.
ne explice... Cu
llecare etapd structura materiei se schimbd, ea devine
D: Chiar gi aqa, tot am fi impdrfili pe tabere. De aceea din
ce in ce mai etericd. cu fiecare etapd vibratia inferioard
va trebui sd trecem cu tolii prin anumite experienfe. Terra
capdta din ce in ce mai pu{ina putere, pdnd intr_un final
a primit aceastd sarcin5. Ea este cea care ne va ajuta. De
cdnd va ajunge sd dispard definitiv. Aceste cicluri
altfel ea a intervenit deseori de-a lungul istoriei. PdmAntul a evolu-
live ne sunt date special spre a ne u$ura ascensiunea.
cunoscut felurite vibralii, de la inferioare la superioare gi
A: Dar de ce nu ne ridicdm dintr-o datd?
de fiecare datd s-a reglat.
D: Pentru cd nu am putea duce. Structurile noastre
A: tn ce sens sd se regleze, doar era vibralia lui! lizice qi energetice nu sunt pregdtite, nu pot susline
D: Nu, era vibrajia noastrd. PdmAntul este viu, dar rrceastd schimbare. Dacd s-ar intdmpla acest lucru
rasa
polaritatea lui o dau sentimentele, gdndurile, vorbele, std- rrrnand ar fi qtearsd din rnanifestare. Noi evoludm
odat[
rile, trdirile noastre care mereu, nu qtiu de ce, au fbst de c:u Teffa qi Terra evolueazd prin noi qi cu ajutorul
nostru.
polaritate negativS. intotdeauna a fost aga. PdmAntul doar lrste o relalie clar6, bine stabilitd. Totugi dacd noi am
le preia, le inmagazineazd qi le pdstreazd atdt cdt poate inlelege unde trebuie sd ajungem gi care este misiunea
duce. Dacd nu intervine o enegie de polaritate inversd, rroastrd, etapele ar fi mult mai scurte iar ascensiunile
fdrd
care sd il descarce, atunci el se descarcd singur, trimifdnd lrierderi. Din pdcate trdirile noastre au o polaritate at6t de
inapoi cdtre creatori energia. rrcgativd inc6t au impact la nivelul intregii creatii.
S_a
A: Creatori? lrrodus deja un dezechilibru ce ameninlf ?nsuqi tiparul
D: Da. Adica cdtre noi, cei ce am generat-o. t'.ergetic ai conceptual al intregului univers. Asta este
A: $i dacd am generat ceva negativ in altd via\d? rrrotivul pentru care nu se mai poate continua aqa.
'l
I

De la Zamolxe la noua erd 82


I
I
Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 83
I

A: Sd inleleg cA suntem in punctul in care Terra va A: Asta este explicalta catachsmelor ce s-au abdtut
de-a lungul istoriei asupra planetei?
incepe curdlirea?
D: Da. Ea va incepe sd se curele spre a urca o noua D: Asta este explicalia evoluliilor pe care planeta le-a
cunoscut! Cu fiecare ascensiune vibratia intresului sistem
treaptd.
A: Adevdrul este cd tr[im vremuri tulburi, pline de a fost ridicatd.

agresivitate. Cum qezi cd ar trebui sd reacliondrn? Ce sd


A: Aceste evenimente sunt prestabilite?
facem?
D: Parlial, adicd la un anumit timp existd un eveni-
D: Ar trebui sd fim calmi qi linigtili, sd vedem intregul rnent fix. De la acesta pleacd o sutd de milioane de cdi,
proces ca gi cum ar fi un hlm, adicd frrd s5 participdm rnai lungi sau mai scurte, mai grele sau mai ugoare, care
iirect. Noi trebuie sd ne implicdm doar in faptele cu duc cdtre urmdtorul eveniment fix. Noi alegem calea pe
polaritate pozitivd. care vrem si p5gim.
A: $i daca toli in jurul nostru par a fi innebunit? A: Adicd drumul depinde de liberul nostru arbitru?
D: Sd incercdm sd le explicdm. Asta dacd vor sd audd' D: Da.
Dacd nu, trebuie sd le respectdm liberul arbitru qi sd ii
A: Toate fiin{ele din univers au liber arbitru?
ldsbm sd meargd in drumul lor. Va veni un timp in care
D: Unele au alte sisteme de valori.
vom vedea cum rdul ne izbeqte la tot pasul, atunci va A: $i noi de ce avem liber arbitru?
trebui sd intrdm in casele noastre qi sd facern meditalii de D: Fentru cd trdim intr-o lume cu polaritSli.
polanzare beneficd 9i de proteclie Sa nu uitdm insd cd A: Adicd duald.
irebuie sd ne rugdm pent^r toate fiinlele gi pentru intreaga D: Da. Aici energia capdtd vibralia pozitivd sau nega-
planetd. Cu cdt vom fi mai rnulli, cu atdt perioada va trece
tivd. in alte pdrfi energia doar exist6. Dar aici sd qtii cd
mai repede qi mai uqor. Nimic din exterior nu trebuie sd
noi suntem cei care ii stabilim polaritatea. Din univers
ne infiuen\eze, ci din contra, noi sd fim cei care sd ii primirn doar energie in stare purd. Ea se transformd cu
influenldm pe ceilalli. Fiecare din noi trebuie si fie un ajutorul minlii noastre.
exemplu potiti.r, iar faptele noastre sd reflecte credinla A: Dar energia nu inglobeazdin ea ambele aspecte?
noastrd.
D: Energia inglobeaz[ totul, insd in stare primordialS
gi la fel ca atunci cdnd qeezi, pentru a diferen{ia trebuie
A: Va veni o vreme in care va fi haos?
D: Acum este haos, vremea ce va veni nu poate fi sd pui intenlie.

caracterizatii prin cuvinte, cu toate acestea noi vom trdi


A: $i dacd arn pune intentie pozitivd am avea doar
lezultate pozitive?
doar in energia pe care am generat-o' AtAt 9i nirnic mai
mult. Ceea ce va veni este ceea ce am creat' D: Da. Puterea minlii umane de a schimba gi polariza
cste imensd, dar in prezent este axatd pe distrugere qi nu
A: $i duPd aceea?
pe crealie. Tu nu inlelegi cd totul este energie? DiferenJa
D: Dupd aceea ochii ni se vor deschide, vom inlelege
gi vom fllerge mai departe' Lumina qi iubirea ne aqteaptd' este datd de vibralia care a stat la baza rnten\iei creafiei.
Strddania noastr[ va fi rdspldtitd.
lji piatra vrbreazd, numai cd pe o fiecvenld joasd. Aceste
'I
De la Zamolxe la noua erd 84 Inuak: Reptilianul din mine Cartea a doua 85

lucruri erau cunoscute de strdbunii nogtri. Lor nu li se D: Sfinxul are un rol foarte important. Sub el se afl5 o
pdrea un lucru atdt de special. intrare cdtre tuneluri care duc la oragele subterane ce se
A: Adevdrul este cd dacd te uili la ceea ce ne-au ldsat, intind peste tot prin lume, orage construite de cei din alte
la piramide... Cine a construit piramidele? galaxii. Tot aici se afl6 qi intrarea in marea bibliotecd
D: Piramidele au fost construie de urmagii supravie- universalS. Aici omenirea va gdsi rdspuns la toate intre-
luitori ai atlanfilor. bdrile legate de crealie.
A: Peste tot in lume? A: Avem acces?
D: Da. D: Aghton spune cd intrarea a fost descoperitd de cei
A: Cum le-au construit? de acolo, dar cd s-a interzis rdspAndirea gtirii. Oricum
D: Ei puteau stdp6ni materia, dar le trebuiau gi crista- cste foarte greu de intrat, deoarece tunelurile sunt pline
lele, insd acestea fuseserd distruse. De aceea au primit cu apd. Apa se retrage doar doud zlle pe an qi doar in
ajutor de la fralii lor de pe alte planete. aceste zile s-ar putea incerca pdtrunderea.
A: Ei qtiau cd cei care ii ajutau erau extratereqtri? ,d: Cei ce le-au descoperit au intrat?
D: Da. Ei le-au ardtat incotro sd le indrepte. D: Nu. Le- fost fricd.
A: Adicd cum? A: De ce?
D: Aghton spune cd la vremea respectivd erau indrep- D: Tunelurile se termind cu niqte pante foarte abrupte
tate cdtre constelalia Orion. care duc undeva in jos. Nimeni nu a avut curajul sd
A: $i acum? rneargd mai departe. Abia dupd ce cobori qi urci gi iaragi
D: Tot intr-acolo, dar au o micd eroare deoarece axa cobori ai acces la biblioteca qi poli intra in oraqele
pdmdntului s-a schimbat. subterane. $i in afar5 de asta, omul care conduce lucrdrile
A: Istoria spune cd ele au fbst fdcute de faraoni, ca loc este un suflet vechi. El a fost un renumit atlant qi simte
de odihnd vegnicd. cumva in strdfundul sufletului ce s-a intdmplat in Atlan-
D: Primii faraoni gi conducdtori ai anumitor civilizafii, tida. El gtie cd descoperirea va schimba istoria gi ii este
adicd toate care sunt legate de piramide, au fost descen- tiic[ ca aceastd descoperire sd nu ducd la distrugerea ldrii
denfi direcli ai atlanlilor, dar nu din cei ce se aflau deja lui.
aici ci unii sosili special de pe planeta mamd. Ei veniserd A: Dar de ce s-au construit aceste oraqe?
cu scopul de a ajuta umanitatea gi pe fralii 1or. Ei fuseserd D: Aghton spune cI cei ce au venit le-au fdcut pentru a
adugi, nu nSscufi qi de aceea nu aveau karmd. Pentru a se proteja de atacurile locuitorilor gi de clima planetei. La
putea pleca direct, farl, a trece prin incf,rcdtura Terrei, ei vremea respectivd Terra nu era stabilizatd.
trebuiau sa igi construiascd anumite tuneluri energetice. A: Aceste ora$e sunt actualele baze subterane ale
Piramidele au fost frcute cu acest scop. guvernelor?
A: Adicd sunt tuneluri enersetice? D: Aghton spune ci nu. Bazele guvernelor sunt altfel,
D: Da. nu sunt fEcute la o aqa mare adAncime ca aceste orage
A: $i Sfinxul? subterane gi nici nu sunt at6t de intinse.
?l

De la Zamolxe la noua erd 86

A: $tii unde sunt aceste baze?


D: Aghton spune cd sunt unsprezece, dar cd cele mai
mari suni in Antarctica, Australia 9i Munlii Colorado' {ru
A: Mai vreau sd teintreb un lucru' De fapt este o intre- A: Spuneai ci noi trebuie sd devenim Dumnezei. Care
bare pe care mi-au pus-o c6liva dintre cititori' Tu
ai ales cste cel rnai simplu mod de a atinge aceastd stare?
si vii la incarnare pe Terra? Ai fost intrebat? D: Sd ne conEtientizdm pe noi ingine.
D: Am fost intrebat qi mi s-a explicat misiunea' Eu am A: Cum?
hotdrdt sd vin. D: Sd inlelegem cd Dumnezeu este in noi gi nu in
A: Dar de ce tu qi nu altcineva? exteriorul nostru. Dumnezeu este in noi qi noi suntem in
D: Pentru ca eu am studiat qi am fost interesat de
I)umnezeu.
trecut, evolu{ie 9i karm[. A: I)ar noi arn fost invdlati sd il vedem pe Dumnezeu
A: Astea au fost singureie criterii? undeva acolo sus gi sd ne rugdm Lui.
D: Nu, mai sunt qi altele, dar asta ar insemna sd md D: $i l-a gdsit cineva pe Dumnezeu acolo sus?
laud qi eu nu vreau acest lucru" Eu am ajuns la capaci- A: Nu qtiu.
tdliiepecarele-amavutpelnuadatoritdcelordinaintea D: Dumnezeu este in interior. Numai inlelegdnd acest
rn"u, u celor ce s-au strdduit sA mA invele 9i datoritd llrcru qi unindu-ne cu El putem deveni Dumnezeu adevdrat.
Creatorului. Era programul meu sd fiu aqa' A: Ce trebuie sd facem?
A: Era in programul tdu sd ajungi pe Terra? D: ln primul rAnd trebuie sd vrem. Dacd vrem acest
D: Da, dar am aflat de aceasth rnisiune atunci cind s-a
lucru, atunci trebuie sd cerem Matricei sd ne a.jute qi s6 ne
considerat necesar. schimbdm programarea. Dupd ce am lansat cerinla trebuie
A: Aveai Posibilitatea sd refuzi? si vedem ce ne blocheazd, cate sunt cauzele pentru care
D: Da. Puteam tefuza, dar nu mi-a trecut prin cap' Am rioi credem ci nu putem fi asemeni Lui.
fost chiar bucuros sd accePt' A: Cauzele sunt multiple, nici nu pot fi amintite toate.
in primul rAnd pentru cd suntem pdcdtoqi, pentru c6 gregim,
pcntru cd minfim, pentru cd furdm.. "

D: Dacd ai congtientizat cd" acestea sunt piedicile trebuie


sl iei fiecare problemd qi sd o anihilezi.
A: Curn?
D: Sd zicem cd tu gtii despre tine cd egti neiertdtoare gi
,;r ifi place sd ii pedepseqti pe cei din jur. Dup6 ce le-ai
rlcterminat te gAndeqti dacd aceste trdsdturi vin de la
l)umnezeu sau din altd parte. Dacd ele sunt ale Lui atunci
De la Zamolxe la noua erd 88 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 89

totul este in reguld, nu trebuie si schimbi nimic, dacd mAna qi ii trag una!
insS ele sunt pdmantene, te intrebi care sunt opusurile D: Yezi dsta este urmatorul pas pe care trebuie sd il
acestor vibrafii, care sunt stdrile divinitalii. Atunci ai sd facem. Sd manifestdm in exterior, conqtient atributele
constali cd opusul neiertdrii este iefiarea qi a pedepsei divinitdfii. Gdndegte-te ce s-ar intdmpla dacd atunci c6nd
este rdsplata. In acest caztu trebuie sd ceri Matricei sd ili greqeqti Dumnezeu ar veni qi fi-ar trage una!
dea aceste aspecte qi sd le anihileze pe celelalte. A: Nu cred cd putem face o compara{ie!
A: Nu pot pur gi simplu sd cer anihilarea neiertdrii gi a D: De ce nu ? Dacd tu vrei sd devii Dumnezeu trebuie
plScerii de a pedepsi? sd te manifegti ca El. Trebuie sd inlelegi cd totul line de
D: Nu, cdci nu ar fi de folos. Tu trebuie sd ili pola- gAndire. Inainte de a pleca pe drumul cdtre divinitate
fizezi invers anumite insuqiri invSfate. Dacd le-ai gterge trebuie sd te intrebi dacd vrei sd o faci. Altfel nu are nici
pur gi simplu nu ar fi de duratd, deoarece tiparul lor ar un rost. Te vei strddui degeaba, dar nu vei avea rezultate.
rdmAne in mintea ta qi la un moment dat ar apdrea din A: $i concret ce trebuie sd fac?
nou. Important este sd modifici tiparul. D: Sd ili rdspunzi cinstit qi corect dacd tu vrei sd devii
A: $i trebuie sd iau fiecare problem[ in parte? Dumnezeu. Sd analizezi ce inseamni acest lucru qi abia
D: Da. apoi sd faci afirmalia. Trebuie insd sd ili dai argumente
A: Dar este o muncd imens[! pro gi contra pentru ca mintea ta sd inleleagd clar. Dacd
D: Dar sd faci aceste fapte a fost uqor? rdspunsul este pozitiv gi dacd vrei si faci ceea ce !i-am
A: Ele sunt ficute pe parcursul multor ani. spus atunci calea ili este deschisd. Cere Matricei qi
D: Ai toat6.viatainainte. Nimeni nu a spus cE se poate schimbarea va incepe. Important este sd faci in frecare zi
face in cdteva ore! o scurtd meditafie.
A: Sd presupunem cd am reuqit. Am schimbat polari- A: $i la ce sd meditez?
tatea caracterului meu. Care ar fi urmitorul pas. D: Vorbeqte intAi cu Matricea. Spune-i gAndurile tale,
D: Vreau doar sd ili amintesc de agresivitate. Este cea regretele, schimbdrile pe care vrei sd le faci. Ai sd vezi cd
mai pregnantd tr5sdturd gi cel mai greu de anihilat. ili rdspunde. Ea este un tot viu. Cere-i apoi sd ili arate din
A: De ce? ce este formatd pi roag-o sd te lase sd fii pdrtaq la creafie.
D: Prin agresivitate ne ascundem anumite lipsuri, inca- Roag-o sd ili arate cum a fost creat pdmdntul.
pacitdli, neinlelegeri. A: Dar pdmdntul a fost creat cu mult timp in urmS!
A: Dar dacd cinevate atac6, ce faci? D: In Matrice nu existd timp. Totul se petrece acum.
D: ii raspunzi cuo polaritate opusd. A: Adicd eu pot vedea crealia ca gi cum s-ar intdmpla
A: Dacd cineva vine la mine qi vrea sd imi dea un in momentul acesta?
pumn qi eu il simt plin de urd, trebuie sd ii ddruiesc iubire? D: Da. Fd-o. Este o experienld unicd qi foarte intere-
D: Da. santd.
A: i1i dai seama cd este imposibil. Instinctiv imi pleacd A: Care este scopul acestei trdirr?
De la Zamolxe la noua erd 90 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 91

D: S5 fii una cu ea. Sd ifi conqtientizezi provenienfa gi D: Cam cu cd{i oameni te intAlneqti tu intr-un an? Md
faptul cd tofi suntem Unul. Dupd ce ai trecut prin stdrile refer la toli qi cei cu care stai de vorbd gi cei pe l6ngd care
crea{iei, schimbd meditalia. Roag5 Matricea sd te lase s5 treci.
o vezi in interiorul tdu, apoi a rudelor, a prietenilor, al A: Nu qtiu. Vreo zece mii.
mediului inconjurdtor, a casei tale, etc. D: Dar Dumnezeu? De cdli oameni crezi cd este
A: Sd zicem cd am fbcut gi acest lucru. Apoi? cilrtat?
D: Apoi ai sd infelegi cd de fapt nimic nu ne separ6. A: De toatd populalia Terrei!
Urmdtorul pas va fi conqtientizarea Dumnezeului interior. D: Deci El poate. Asta trebuie qi tu si poli face. Dacd
A: Cum? vrei s5 fii asemeni Lui trebuie sd inveJi sI iubeqti qi sd
D: Cere-i lui Dumnezeu sd il simfi. intAi vei simli o ie(i. Sd ai inlelegere fald, de cel mai slab sau in curs de
formd de energie, cald5, pl6cutd, plina de iubire, care vine trezire. Spune-mi dacd DumnezerL ar avea o cdmar6 plind
qi te inconjoard. cu alimente qi lie fi-ar fi foame crezi c6.li-ar da?
A: $i dacd nu o pot duce? A: Cu siguran!6!
D: Dumnezeu va veni la tine cu o energie potrivitd D: Dar dacd tu ai fi Dumnezeu qi ai avea o cdmard
gradului tdu de suportabilitate. Nimeni de pe Terra nu poate plind de alimente gi ar veni mul1i oameni infometafi le-ai
suporta toatd energia Lui, ne-ar exploda inima. Dupd ce da tot ceea ce ai?
l-ai simlit cere sd il vezi in jurul tdu. i1i va apdrea ca o A: Dacd aq fi Dumnezeu da, cdci ag ;ti cd pot oric6nd
pune la loc ceea ce am dat.
energie colorat6 in culorile curcubeului. Cere apoi si il
vezi in interiorul tdu, in rude, prieteni, lucruri. Uitd+e la
D: Dacd ai fi Dumnezeu le-ai da gi i-ai invdfa cum sd
facd sd aibS qi ei. Aga face gi Dumnezeu cu noi. Ne aratd
toli qi toate gi vezi ce ne deosebeqte. Suntem la fel sau
cum sd avem orice vrem.
fiecare are o structurd specificd?
A: Numai cd nu se prea vede in practicd.
A: $i ce am sd aflu?
D: Nu vedem pentru cd nu vrem. Ne este mai comod
D: Cd nu ne deosebeqte nimic.
aqa, deqi aceasta este o p[cdleal6. Am fost invdfafi cum sd
A: $i care este scopul acestor exercilii? ne chinuim, nu cum sd progresdm. Totul este insd atdt de
D: Sd vedem cd noi tofi suntem egali. Numai infele- simplu!
g6nd cd acfiunile pe care le facem, fiecare dintre noi sunt
A: Explicd-mi.
de fapt fapte indreptate impotriva noastr6, vom reuqi sd D: Pentru a te schimba gi a-!i schimba viala trebuie in
scdpdm de karmi. Dacd tu gAndeqti, vorbegti qi ac{ionezi primul rAnd sd vrei. Chiar dacd tu ajungi la concluzia cd
ca gi cAnd tot ceea ce faci faci pentru tine, viala ta se va incd nu pofi fi Dumnezeu, cd nu eqti pregdtit, cd nu ai
schimba. inleles, poli mdcar incerca sd ili schimbi propria viafa qi
A: Este foarte greu, cdci ai de luptat cu mentalitateata, .pe a celor din jur. Trebuie sd i1i doreqti acest lucru cu
a celor din jur gi tofi avem caractere diferite qi un mod toatd fiinfa ta.
propriu de a vedea lucrurile. A: Dd-mi un exemplu.
*l

De lq Zamolxe la noua erii 92 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 93

D: Sa zicem cd tu nu te inlelegi cu copilul tdu. Cd el D: Spune-le cd atunci cdnd un copil greqeqte sd spund
nu vorbeqte cu tine, cd se ascunde, cd te minte sau cd pur cd el seamdnd cu Dumnezeu. $i pedeapsa sd fie egald cu
qi simplu nu te bagd in seamd. Verificd intdi de unde a cea pe care i-am da-o lui Dumnezeu!
plecat aceastd stare. Cine este de vind. intrebd-te dacd nu A: Pdi nu i-am da nici o pedeapsd.
cumva atunci cdnd era mic qi era cicdlitor !i-ai dorit sd D: Corect. Dacd insi am crede cb Dumnezeu a licut o
tacd qi sd te lase in pace? L-ai trimis oare la bunici spre a gregealS am sta de vorbd cu el qi l-am intreba de ce a
scdpa de el? L-ar cerlrat pentru cd vorbea prea mult? Ai fbcut acliunea respectivd. Pofi face qi cu copilul la fel.
afirmat vreodatd cd te-a innebunit, cd nu-i mai tace odatd Poate cd a avut un motiv, poate a crezut cd face un lucru
gura? bun, poate avdzut la altcineva o acfiune similard.
A: Bine, dar astea sunt doar cuvinte. Parinlii care spun A: Ar fi bine sd facem acest lucru. Eu spun cd o
aceste lucruri nu o spun din inimd. Sunt vorbe rostite in discufie este mai constructivd decdt o mie de palme, insd
anumite momente de epuizare sau chiar in glumd. trsta este mentalitatea noastrd actual6.
D: Ele sunt programdri. Cel ce le-a rostit a lansat o D: A fost. De acum trebuie sd ne schimbdm.
comandd cdtre Matrice qi aceasta a reac{ionat conform cu A: Ar trebui sd ne schimbdm, dar md uit pe stradd qi
cerinla. Copilul a devenit necomunicativ sau te ignord. iti vdd oamenii din ce in ce mai abatuli qi mai irascibili. Nimic
rdspunde conform cu vibrafia pe care tu insuli ai indus-o. din comportamentul nostru nu preveste$te vreo modificare
A: Ce trebuie fEcut? colectivd de naturd pozitld.
D: Trebuie s[ qtergi programele gi sd le inlocuiegti cu D: Modificarea a inceput deja, dar pentru a se duce la
programele dorite. Ai grija sd nu te grabegti. Acest lucru indeplinire planul Terra trebuie mai intAi sd se cure{e de
nu se poate face deodatd. Trebuie si insiqti multe zl|e la ceea ce i-am dat de-a lungul timpului, aqa cd ne dd inapoi
rdnd. vibralia noastrd. Este o perioadd dificila dar va trece.
A: CAt? A: Vom avea parte de modificdri la nivelul solului, mI
D: Nu este o reguld. Dureazd atdt pdnd simti tu cd este refer la globul pdmdntesc in general?
adevdrat ceea ce afirmi. $i mai este un lucru ddundtor pe D: Da. Terra iqi schimbd hainele. Trebuie sd vezi con-
care am vdzut cd il fac adulfii. Am vdzut asta la rnulli tinentele, apa qi tot ceea ce existd pe suprafala ei ca
pdrinli, chiar gi la ai mei. Atunci cAnd un copil gregeqte, liindu-i imbrdcdminte. Din cdnd in cdnd ea trebuie sd le
nu mai spune: seamdnd cu mama sau cu tata. Este foarte schimbe qi mai ales acum deoarece ea a inceput s5 creascd
ddundtor. Copilul seamdnd cu el insuqi qi cu tofi. Dacd in dimensiuni.
spui cd seamdnd cu cineva il programezi qi atunci va A: Cum adrcd?
cdpdta din ce in ce mai multe trdsdturi specifice celui D: Terra iqi mdreqte volumul.
amintit. A: Dar nu vorbeEte nimeni despre acest lucru. Nu am
A: Asta cu a cduta asemdnare in neam este specificd auzit vreo informafie.
rom6nilor. Am v[zut gi eu acest aspect qi rni strdduiesc D: Nu gtiu dacd se vorbegte sau nu, dar asta este reali-
s5 ii fac pe oameni sd inleleagd. tatea. De-a lunsul mileniilor Terra a crescut si va creste
De la Zamolxe la noua erd 94 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 95

in continuare. Ea este o fiinfd vie. Totul are o logicd qi D: El conline toate trdirile noastre de-a lungul timpului.
existd un curs al evenimentelor. Existd anumite cicluri de Nu se poate curdla a$a pur qi simplu, totul se supune unor
timp care fac ca istoria sd se intdmple qi sd se repete. Aqa anumite legi, cum ar fr legea karmei.
a fost p6nd acum, de acum inainte nimic nu se va mai A: Karma poate fi anihilatd prin gdnd?
repeta. D: Nu inleleg intrebarea.
A: Sunt schimbdri la nivel general, peste tot ?n Univers? A: Sd zicem cd eu md concentrez qi doresc sd anihilez
D: Totul are legdturd cu galaxiile qi planetele. Existd toatd karma negativd odat6. Este posibil?
un ADN cosmic, care unegte totul. in 2012 un ciclu se D: Adicd tu ai fbcut riu cAteva milenii qi apoi in cinci
sf6rgeqte qi intrdm intr-o noud etapi. Totul se va schimba, minute vrei sd gtergi totul?
oamenii, Tena. Este primul pas spre a deveni co-Creatori. A: Da.
A: Din cdte am inteles noi putem crea gi acum, dar D: Nu, nu se poate. Existd posibilitatea pozitivdrii
limitat. unor anumite acfiuni, dar pentru asta trebuie sd conqtien-
D: Da, dar numai in propriul univers, deoarece noi tizezi fapta, sd te cdieqti, sd ifi ceri iertare gi sd introduci
credm cu creierul intr-o lume cu doud polaritd{i qi de forme-gAnd-energie de poiaritate opusd celei generate.
aceea intotdeauna crealra noastrd are qi o anti-crealie Asta inseamnd cd trebuie sd le iei pe rdnd qi este valabil
identicd. Dupd ce vom intra in noua lume, crea[ia noastrS doar pentru faptele din viala prezentd, dar qi aqadacdfaci
nu va mai rdni pe nimeni, cdci vom crea cu inima. acest lucru din dorinla de a scdpa, fdrl. iubire, acfiunea
A: Adicd nu ne vom mai folosi creierul? este un e$ec.
D: Ba da, dar el va fi condus de suflet gi nu invers. Dar A: Dar am intdlnit anurnite gcoli, care fac pachet toate
acest lucru va fi posibil abia dupd ce noua energie se va problemele karmice qi le trimit la Creator.
stabiliza. D: Ce vind are Creatorul sd primeascd gregelile tale?
A: Te referi la noua energie care va schimba Ter:.a? Ji se pare corect? Dacd tu ai fi Creatorul gi o mulfime de
D: Da. Energia este cea care coordoneazd qi organi- oameni !i-ar trimite vibrafii negative in loc de iubire cum
zeazd totul. Noi suntem energie, trdim intr-un ocean de te-ai sim{i? Ce ai face?
energie, tot ceea ce rnAncdm este energie, aerul este A: Nu cred cd Creatorul intemreteazd aceste lucruri
energie, absolut totul este energie. aqa!
A: $i g6ndurile qi trdirile noastre? D: Dar unde se afld Creatorul?
D: In special acestea, cdci ele sunt generatoare de A: in cer!
energie. Mintea noastrd este o antend. Noi trdim, mAncdm, D: Se pare c6. intdlnirile noastre au fost inutile! Crea-
respirdm gi innotdm intr-o mare de energie, insd in prezent torul este in tine, in mine, in pisicd, in floare, Creatorul
este o energie toxic5. este tot. Tu faptic iei greqelile tale qi ni le dai noud tuturor
A: Dar nu putem curSla acest ocean energetic, nu il sperdnd ca tu sd scapi. Nu?
putem purifica? A: Doar intrebdm!
De la Zamolxe la noua erd 96 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 97

D: Spune-mi tu vrei sA primegti bagajul karmic al D: Ei qi-au strdns prin proprie voinld tot bagajul karmic
celorlalli? intr-un pachet qi l-au expediat, insd bagajul nu a fost
A: Nu. primit ci trimis inapoi. Asta inseamnd, cd, ei il vor recep-
D: Atunci ceilalli de ce sd o facd, ce vind au ei cd tu ai {iona pe tot odat5, adicd problemele karmice vor veni
gregit? grdmad6, toate odatd gi nu intinse pe parcursul mai multor
A: Explicalia celor ce fac acest gen de exercilii este cd vieli. Dar asta oricum nu mai conteazd., cdci toli vom
inainte de a trimite problemele karmice le schimbd pola- primi inapoi tot ceea ce am dat, ei vor primi ins6 mai
ritatea, le anihileazd gi practic trimit doar o formd de repede.
energie amor{d sau cu incdrcdturd pozitivd. A: Mai existd gi vreo altd modificare la nivel de pla-
D: Polaritatea o poli schimba doar atunci cdnd primeqti netd?
fizic qi energetic inapoi tot ceea ai emis. Tu trebuie sd D: Da, la un anumit moment Pdmdntul iqi va fixa
trdieqti aceeaqi stare ca cel ce a receplionat acliunea ta. definitiv pozilia in Calea Lactee.
Este simplu. De aceea planeta va trebui sd treacd prin A: Noi suntem ?n Calea Lactee!
perioada de curdfire. Dacd exista aceastd posibilitate de D: Aghton spune cd suntem cdnd in Calea Lactee,
gtergere a karmei, cu siguranld s-ar fi aplicat. Era mult cdnd in Sdgetdtor B.
mai ugor gi mai rapid. A: Eu nu gtiam de acest lucru.
A: Md intreb oare de ce cei ce fac astfel de exercilii nu D: Asta nu inseamnd cd este fals.
infeleg cd nu sunt reale? A: $i ce va rcprezenta pentru noi fixarea in noua
D: Pentru cd gAndesc cu mintea gi cu ego-ul. Lor le locafie?
convine, este mult mai uqor sd nu faci nimic Ai sd agtepfi D: Aghton spune cd ceea ce a fost se va schimba, c6"
rdsplata. Din pdcate mintea poate fi pdcalitb insd karma
ceea ce am trdit nu va mai fi gi cd ceea ce vom expe-
nu. I[i dai seama ce bagaj karmic iqi fac cei ce induc rimenta depdqeqte capacttatea noastrd momentand de
astfel de idei?
in{elegere.
A: Poate qi ei au fost amdgifi.
A: Sd ?nfeleg cd va fi bine?
D: Da, dar inainte sd spui un lucru altora, inainte sI ii
D: Da.
pui pe allii sd ili urmeze exemplul, ar trebui sd verifici pe
pielea ta dacd ceea ee qtii este adevdrat, dac6. arc rezul-
A: C6nd va avea loc aceastd fixare?
D: Acum este stabilitd,afilainceputul anului 2013.
tate. Trebuie sd dai altora doar ceea ce are corespondent
de Adevdr la nivelul Matricei, altfel nu faci un lucru bun
A: Cum se va petrece acest lucru, ce inseamnb el
pentru Terra?
nici pentru tine nici pentru ei.
A: $i ce primesc cei ce dau astfel de energii? D: Aghton spune cd.PdmAntul se migc6 eliptic. De
D: Aghton spune cd primesc inapoi tot ceea ce au aceea noi am fost c6nd in Calea Lactee cAnd in Sdgetdtor.
trimis, numai cd vine tot odatd. Sistemul nostru solar nu a avut un loc fix. in prezent
A: Cum adicd? Sdgetdtor este inglobat in Calea Lactee. Acest proces a
De la Zamolxe la noua erd 98 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a douq 99

inceput mai de mult, dar va mai dura un pic p6nd cdnd qi D: A evita schimbarea inseamnd a sta pe loc, adicd a
PimAntul va fi incorPorat. nu evolua.
A: $i de ce este inglobat? A: Portalul acesta ne va face sd trecem intr-o altd
D: Pentru cd Calea Lactee are o formd de magnetism dimensiune?
care are capacitatea de a prelua, transforma 9i ingloba tot D: Pe o altd frecvenfd.
ceea ce intrd in ea. De altfel magnetismul ei este mult mai A: Se spune cd poporul maya$ a trecut la un moment
puternic decdt al Sistemului Solar, aqa cd suntem atraqi' dat intr-o alti dimensiune. Este dimensiunea la care vom
A: Ce se va int6mpla dupd ce ajungem in Calea ajunge !i noi?
Lactee? D: Noi vom ajunge in dimensiunea rezewatd nou6. Ei
D: Nu ne vom mai invArti eliptic, ci vom avea un loc au ajuns in a lor gi acum sunt mult mai avansafi.
stabil. A: Dar cum au frcut acest lucru?
A: Nu putem evita aceast[ absorbfie? D: Ei au conqtientizat punctul de intAlnire a drumu-
D: Nu. Existd un puls ce este emis continuu din mij- rilor, adicd acel punct fix despre care !i-am vorbit qi care
locul Universului. Acest puls este receplionat de mijlocul marcheazd evolulia umanitilii. Ei au ales calea cea mai
galaxiei noastre, de mijlocul sistemului solar, de mijlocul scurtd, adicd cea instantanee.
planetei qi de inimile noastre. Aceastd bdtaie ne face sd A: Existd gi aqa ceva?
rezondm cu forfa de atracfie a Cdii Lactee qi sd fim D: Da. $i noi, restul, am avut $ansa.
absorbi{i, aqa cd nu dePinde de noi. A: Dar poate nu am qtiut!
A: Dar dacd totugi se intAmpls ceva 9i rdmdnem unde D: Ei de ce au qtiut? Doar am plecat cu tofii din
suntem? acelaqi punct.
D: Asta ar insemna si primim incd o sutd cincizeci de A: $i cine este rdspunzdtor?
mii de ani de incarndri. Ctezi c5' ar fi bine? D: Nu existd vinovat. Fiecare colectivitate hotdrdste in
A: De ce atAt de mult? numele ei.
D: Pentru cd abia atunci vom ajunge in aceeaqi pozilre A: Sau conducdtorii lor.
ca astdzi. Trebuie sd inlelegi cd noi putem face saltul doar D: Conducdtorii sunt acei oameni care sunt aleqi de
dac[ existd permisiunea, totul trebuie s6 fie pregdtit cdtre colectivitate, doar nu se pun singuri. Fiecare are
energetic qi vibrafional; masa energeticd, calitatea qi ceea ce meritd qi ceea ce a ales.
cantitatea energiei au fost g6ndite qi echilibrate optim de A: Bine, dar poate cd alegerea unui anumit conducdtor
cdtre entitdfile coordonatoare ale Matricei' Ele ne-au nu md reprezintd., nu cred in el, de ce sd fiu parte la
deschis acest portal de intrare' A fost o muncd uriaqi qi destin?
un consum de energie pe mdsurd. De ce sd vrem si D: Pentru cd aqa este regula
evitdm urcarea? A: $i nu existd nici o cale de a evita acest aspect?
A: Pentru a evita schimbarea!
't
De la Zamolxe la noua era 100 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 101

D: Ba da, calea auto-desdvArqirii. Adicd calea indivi-


duald cdtre Dumnezeu qi Creator. Numai aga poli iegi din A: Vreau sd te intreb un lucru, se tot vorbeqte de o
rAnd, dar atunci congtientizezi un lucru foarte special. crizd economicd la nivel mondial, care va aduce foamete,
A: Ce? lroli, revolte... imi poli spune ceva?
D: Cd r6ndul egti de fapt tu? D: Pentru ca noul sd se nasc6. vechiul trebuie sd
A: $i mayagii de ce au vrut sd plece? rnoar6. Este o lege.
D: Ei puteau vedea viitorul qi au vdzut cd rdmdnAnd A: Dar vechiul nu poate fi primenit, intinerit, schimbat
aici nu ar fi putut ajuta ci ar fi fost prinqi in karm5. cu blAnde{e, in timp?
A: Adicd spre a intra in alte dimensiuni trebuie sa D: Lumea actualS aqa este gAnditd. Ne na;tem gi
scapi de karmd? rnurim, la fel qi naliile.
D: Doar asta incerc sd-!i explic! A: Au existat qi oameni despre care se spune cd nu au
A: $i cei care nu vor putea sd scdpa? rnurit.
D: 2012 este unul din punctele fixe, este un moment D: Pdi existd Ei na{ii care nu au murit, insd ele sunt
de iluminare, este punctul de separare. Atunci oamenii conduse tot dupd un model invechit qi au la bazd un tipar
rdmaqi vor fi triali, iar cei cu karmd negativd nu vor putea cnergetic imbdtrAnit. Schimbarea care va veni va duce la
trece. rnodificare totald. Este un lucru bun. cdci vom evolua.
A: Adicd abia in 2012 se va f'ace trierea? liste scris sd fie aga.
D: Noi suntem acum in mijlocul schimbdrilor qi A: Tu vezi ca in viitor electricitatea si fie inlocuitd de
evenimentelor. Avem acum qansa sd trecem sau sd stf,m. o noud form[ de energie?
De noi depinde. D: Da. Va fi o energie inepuizabil5.
A: $i concret, cum scapi de karmd, mai este pufin A: Se cunosc deja principiile?
timp!? D: Da. Ea este deja aici.
D: Cheia este sd ier{i, sd laqi negativul sd se ducd, sd A: CAnd o vom putea folosi?
inlelegi gi sd mulfumeqti, pentru tot ce vei primi. D: Cred cd peste qase ani, abia atunci va fi stabild qi o
A: $i mayagii au frcut acest lucru? vom putea avea cu tolii, dar vom auzi de ea mult mai
D: Ei au fhcut mult mai mult de atdt. cur6nd.
A: Md intreb cum ar fi frrd karmd! A: Ce principiu std,labaza acestei energii?
D: Dacd am inlelege legea karmei, nu ar mai fi D: Miqcarea. Vdd un dispozitiv care se miqcd qi gene-
rdzboaie, foamete, urd gi anunnakki ar fi istorie. Dar toate lcazd un cAmp de for!5 care produce curent. Aghton
schimbdrile vor veni. Aghton spune cd datoritl noii spune cd in prima faz6. se va folosi argintul gi apoi un
energii oamenii au inceput sd se trezeascd qi sd caute praf de cristale.
r5spunsuri. Ceva din interiorul lor ii face sd devind A: Am mai auzit aceastd descriere.
interesali in a evolua. $i chiar dacd nu ar face nimic in D: Pai dacd corespunde realitdlii!
acest sens, oricum energia ii va ajuta. A: De ce o vom putea folosi abia in qase ani?
t

De la Zamolxe la noua erd I02 Inuaki.: Reptilianul din mine Cartea a doua 103

D: Pentru cd atunci ni se dd voie sd o accesdm deplin. D: Nu. Ei lucreazd in continuare. Oamenii sunt bom-
Pdnd atunci inventatorii nu vor gdsi solulia de a o face sd bardali cu energie negativd cu scopul de a li se sl5bi
meargd continuu, dar nu este vina lor ci a noastr6. Noi rezistenfa psihica gi fizicd, insd aceastd energie este
trebuie sd ne schimbdm pentru a o merita. De altfel am contracaratd de cea care vine din univers. La fel gi cu
inceput sd ne schimbam. O sd vezi. Oamenii au inceput dezbinarea. ei incearcd sd ne arate cd suntem diferili, cd
si aibd vise premonitorii. in curdnd vom incepe sd avem unii sunt mai buni decAt alfii, cd unii au dreptul de a avea
vise comune, acestea sunt de fapt comunicdri qi trebuiesc tot gi allii nimic, dar Ssta este un lucru fals, deoarece noi
luate in seami. toli suntem egali qi unul, iar tot ceea ce existd este al
A: Ce fel de comunicdri? nostru al tuturor.
D: Despre viitor, despre schimb6ri, despre anumite A: Este clar cd se incearcd dezinformarea noastrd. Se
meditalii sau rugdciuni, despre plante, etc. vede qi din ceea ce se relateaz6,la televizor.
A: $i noi ce ar trebui sd facem? D: Aga este. Eu nu md uit de obicei la qtiri, dar se
D: Sd ne deschidem inima qi sd permitem luminii sd intdmpld cdteodatd sd fiu in sufragerie c6nd se uitd
intre gi sd anuleze intunericul. Trebuie s5 incetdm sd ne mama. M-am uitat la cel care prezenta o qtire. I-am vdzut
mai temem, teama ne line prizonieri"in aceastd realitate. sufletul. Am vdzut cd el nu credea in ceea ce spunea, dar
S[ incepem si explicdm oamenilor, sd ii anunldm. Acest cd era silit sd suslinl o anumitd idee. i1i dai seama cAt rdu
lucru va duce la o trezfue colectivS. Chiar dacd omul iqi fdcea singur?
refuzd inilial, aceste informalii odatd auzite rdmAn in A: Avea qi omul de pldtit facturi, de intrelinut copii...
strdfundul conqtiinlei gi atunci cdnd va fi nevoie ele vor D: $i cdnd i se va cere socoteald pentru ceea ce a fbcut
putea fi accesate. G6ndeqte-te cd in prezent se afld pe cum va fi? De ce nu se gAndesc cd prin ceea ce fac rdnesc
Terra multe entitdfi de lumind care au venit special pentru mase intregi de oameni qi cd acest lucru atdrnd greu? Ar
a ne pregdti. Trebuie sd le ascultdm pe ele gi nu pe cei ce trebui sd inleleagd cd nu mai este timp ca o karmd sd se
ne-au manipulat de milenii. Trebuie sd incetam sd mai compenseze aici gi cd singuri igi taie dreptul de a fi
fim dezbina{i, dar totul se afld ascuns in sentimentul de parlicipanli la viitorul Terrei. Este un dar minunat acela
ur6. Dacd reuqim sd inlocuim ura cu iubirea, restul va de a fi aici, acum, de a avea $ansa sd ne anihil5m faptele
veni de la sine.
trecutului qi de a o lua de la inceput. De ce sd nu vrem sd
A: Tu gtii ceva de un anume plan de implantare de parlicipdm?
cipuri?
A: Omul este o fiin![ aparle. Spre exemplu, eu am un
D: Aghton spune cd existd, dar cd nu mai au timp qi
prieten cdruia i-am povestit tot ceea ce qtiu, l-am
nici voie sd il pund in aplicare, deqi ei se strlduiesc sd o
avertrzat qi cu toate astea refuza sd iqi ia minime mdsuri
fac5. Dacd planul ar fi reuqit intreaga omenire ar fi r6mas
sau mdcar sI incerce sd se schimbe. L-am intrebat de ce
pentru o foarte lungd perioadd de timp in m6na anunna-
qi mi-a rdspuns cd sperd sd nu se intdmple nimic. Bine,
kkilor. Am avut noroc cd s-a intervenit.
am spus eu, dar dacd se int6mpld ceva nu este mai bine sd
A: Ei nu qtiu cd nu pot?
De la Zamolxe la noua erd t04 Inuaki: Reotilianul din mine Carlea a doua 105

fii pregdtit? Am si vdd ce voi face atunci, cdnd voi fi pus D: Trebuie sd inveli sd gAndegti cu sufletul. Dacdvezi
in fala faptului implinit, mi-a rdspuns el. ca toli se unesc cu scopul de a schimba ceva sau pe cineva,
D: Asta nu este g6ndirea lui. Este indusd. Oamenii au pune-li intrebarea cine sunt cei ce vor schimbarea? Sunt
un instinct de conservare apafie gi simt clopofelul de buni, inlelepli, altruiqti, au dovedit acest lucru? Schimba-
alarm6. Anunnakki ne bruiazd mecanismul. rea este pentru cei mulli sau doar pentru ei? Ce nu le
A: $i ce putem face? Cred cd sunt mulli ca el. convine, de ce vor sd modifice ceva? Incearcd sd te con-
D: Putem fi un exemplu. centrezi pe inima lor. Cere Matricei sd ifi arate polaritatea
A: Eu sunt un exemplu, cdci ceea ce am spus in cdrlile celui ce vorbeqte. intreabd Matricea dacd schimbarea
mele, am pus ?n practicd. Eu am un minim de rezerve anunlatd este beneficd pentru viitorul planetei, dacd are
alimentare, am sursd de iluminat, am o mtcd rezervd de corespondent de adevdr la nivelul ei.
medicamente... Am spus cd fac aceste provizii tuturor A: Pdi asta inseamnd ci trebuie sd verific tot ceea ce
cunosculilor, le-am explicat cd dacd este sd nu se aud!
intAmple nimic nu sunt bani aruncali, cdci produsele pot D: Da. Doar aqavei gti adevdrul qi vei putea acliona
fi consumate in timp, dar din cAte vdd nimeni nu imi corect. Tu nu inlelegi cd noi suntem schimbarea? Nimeni
urmeazd exemplul. nu ne poate obliga sd o acceptdm. Vrem sau nu vrem este
D: Ili va urma exemplul doar cel care va trebui sd o hotirArea noastrd.
facd, ceilalli au calea lor. Aqa este scris. Important este ca A: Eu vreau.
tu sd ili faci datoria qi sd le spui. HotdrArea este a lor. D: Dacd vrei atunci afirmd qi ac{ioneazd in aga fel
A: Nu inleleg insd de ce oamenii de qtiinld nu spun incAt Matricea sd te audd gi sd ia act de dorinla ta. Nu mai
nimic public. Am discutat cu mulli in particular qi toli este timp. Dac[ vrei un lucru, dar faptele tale dovedesc
recunosc cd Pdm6ntul suferd anumite schimbdri, dar nu contrariul, Matricea va reacliona conform cu programa-
vor sd anunle in gura mare. rea gi vei primi ceea ce ddruieqti. Este simplu.
D: Anunnakki au un mod special de manipulare. Ei A: Ce putem face dacd ei ne atacd energetic?
ascund prin tdcere anumite lucruri ce ar putea fi elibe- D: Acum ne putem feri singuri. inainte era dificil frrd
ratoare gi atrag atenlia prin scandal gi zgomot asupra antrenament. Cere protecJie gi Matricea !i-o va da. Imagi-
lucrurilor care nu conteazd, cum ar fi politica, economia, neaz6-!i cum energia ce vine de sus te inconjoard asemeni
invdfdmintul, etc. unei mingii gi te protejeazd. Acest lucru este insd valabil
A: Dar acestea conteazdt doar dacd tu ifi po{i p[stra echilibrul. Dacd faptele tale te
D: in imaginalia ta! Conducdtorii, legile gi tot ceea ce fac sd accesezi un plan vibrafional inferior, atunci aceastl
ni se dd sunt programate. Noi avem impresia cd suntem energie se va disipa, insd o poli inlocui ori de cdte ori este
consultali. Ei fac ce vor. DacS cineva nu le convine sau nevoie. Dar ar fi mai bine sd te stabrlizezi.
nu lucreazd pentru interesele lor este schimbat, hulit, A: Dar dacd sunt incdrcatd cu energie negativb?
blamat. D: intAi descarcd-te gi apoi cere protec{ie.
A: $i cum ne putem da seama cAnd ne manipuleazd? A: Curn md pot descdrca?
De la Zamolxe la noua erd 106 Inuaki; Reptilianul din mine Cartea a doua 107

D: Du-te la un robinet qi fine palmele unite cu degetele D: Nu la nivel general ci fiecare in parte. Trebuie sd
in jos, in aga fel inc6t jetul de apd sd curgd continuu qi ne echilibrdm interior qi sd fim conqtienli cd tot ceea ce
cere sd te cureli de negativ sau pune palmele pe pdmAnt va veni este pentru binele nostru. Nu trebuie sd ne unim
cu fafa in jos qi cere ca energia negativd sd fie preluati qi qi nici sd interacfiondm cu persoane care provoacd deze-
transformatd in energie pozitivS. La fel qi cu apa, energia chilibru. Trebuie sI stdm in liniqte, sd meditdm, sd vorbim
care iese din tine trebuie sd o transformi in energie pozi- cu cei asemeni noud qi foarte important, sd incetf,m in a le
tivd cdci altfel tot rdul este preluat caatare qi este p6cat sd mai face jocurile. Fdrd noi ei nu pot face nimic. Noi
mai incdrcdm qi noi cu negativ. suntem cei ce le ddm hranl gi putere.
A: Dar negativul ce vine din trecut, dat de faptele A: Este destul de dificil s[ te retragi, trdim intr-o
noastre? societate... Poate ar trebui s[ ne unim forfele...
D: Trebuie sd renunldm la a ne judeca singuri. Ceea ce D: in nici rLn caz. Asta vor ei, mase de oameni care sd
a fost s-a dus. Trebuie sd schimbdm polaritatea gdndu- genereze energii negative. Orice formd de manifestalie
rilor, sd cerem Matricei gtergerea acestora gi polarizarea sau opozilie le face bine, ii ajutd. Dacd vrei sd ii contra-
lor pozitivd. Trebuie sd inlelegem cd tot ceea ce am fbcut carezi trebuie sd o faci in liniqte, cu iubire, cu calm qi
va fr qters qi cd o putem lua de la capdt. Anunnakki sunt responsabilitate. Sd generezi doar gdnduri pozitive qi
singurii care beneficiazd de trdirile noastre negative qi de trdiri pline de armonie.
aceea trebuie sd incetdm sd ii mai hrdnim. A: Cam greu in conjunctura actual6!
A: Existd totugi o teamd pe care nu o putem infrdnge, D: Cheia este sd vrei, restul va veni de la sine. $i vezi,
teama de schimbare. c[ fumatul nu este bun. Ar trebui sd te laqi.
D: Schimbareava veni oricum, acest lucru nu depinde A: Dar qi qamanii folosesc tutun...
de noi. Pentru a inlelege acest aspect gi a fi gata trebuie D: Da, dar natural. $i in afard de asta tu eqti gaman,
sd renunldm la valori materiale. SI inlelegem cI ele sunt duci o via![ de gaman, trdieqti acolo unde trdiesc ei, te
ale noastre, ale tuturor qi cd oricum beneficiem de ele comporli la fel? Te-ai intrebat ce fumezi?
doar pe durata qederii noastre aici. A: Ce fumez?
A: Dar noi le l6sdm moqtenire copiilor qi dacd ar fi sd D: Tutun plus ceea ce bagd ei in el.
linem cont de reincarnare, le putem prelua la un moment A: Ce bagd in el?
dat inapoi. D: Aghton spune ca in figdri se introduc substanle care
D: Da, dar odatd cu ele preludm qi energia faptelor anihileazl capacitatea de a vedea AdevSrul. Ele acfio-
care ne-au fdcut sd fim in posesia acestor bunuri. Dacd neazd. in special asupra celui de-al treilea ochi gi in plus
ele sunt pozitive atunci zestrea primitd este una bund, te <ajutd> sd stai in acea zond, de umbrd de care ifi
dacd insd sunt de naturd negativb, atunci devine o vorbeam.
problemd. Dar in curdnd totul va fi altfel... A: Pdi parcd ziceai cd sunt protejatd!
A: Noi ce putem face p6nd atunci? Trebuie sd ne D: Da, egti, dar asta se datorcazd strddaniei anumitor
mobilizdm la nivel peneral? entitdti, care fac eforturi s5 te stabilizeze. Chiar qi acum
T
De la Zamolxe la noua erd Inuaki: Reotilianul din mine Cartea a doua 109
108

cAnd vorbim. De ce sd existe acest consum inutil de D: Nu, cei ce fac rdu animalelor sunt in principal cei
energie? Daci nu ai fi tu, ele qi-ar putea vedea de treabd, ce au preponderent sdnge de anunnakki.
dar aqa le lii blocate l6ngd tine. Plus exemplul pe care il A: Adicd dacd mdndnci carne eqti de-al lor?
dai altora! D: Nu. Dacd faci rdu unui animal cu bun[ qtiinfd, dacd
A: Dar nu oblig pe nimeni sd fumeze! chinul lui ili face pl[cere, atunci poli fi catalogat ca ficdnd
D: Nu, dar fumAnd, cei ce te cunosc iqi spun cd dacd tu parte din tagma lor. Noi mdncdm carne de generafii, iar
fumezi qi nu ili dduneazd, ei de ce sd nu o fac6? acest obicei ne-a fost indus cu scopul de a nu le mai simli
A: Cred cd egti prea drastic! mirosul. Tu ai vdzut ce miros are carnea tdiatd? Nu ifi dai
seama de asta decdt dupd ce incetezi sd o mai consumi.
D: Sunt corect. Vrei lumina, ceri ajutor qi cei ce vin sd
La fel miros qi ei.
te ajute trebuie sd te tArascd in timp ce tu te zbafi qi urli
A: $i ouale?
cd vrei sd mai stai. Este adevdrat?
D: Sunt carne.
A: Cam aqa.
A: Nu sunt carne, sunt ou6!
D: Asta era un exemplu. inlelege cd tu eqti cea care D: Ele conlin infbrmalia geneticd in starea cea mai
hotdrdqti ce vrei qi ce nu vrei, numai fd-o odatd! Ia o
pur5. Sunt mai toxice decAt carnea. Mdncdnd un ou, inghi-
hotdrAre qi fine-te de ea.
lim de fapt o pasdre odatd, cu pene, gheare gi intestine. $i
A: La capitolul fumat, mai am de lucrat. in afard de asta !i-ai pus intrebarea cine consumd cu
D: Cd la restul ai terminat! pldcere oud?
A: Nu chiar, dar stau mult mai bine. A: Cine? Toate animalele gi toli oamenii!
D: Aghton ili spune cd ai avut mult timp la dispozilie, D: Reptilele! $i sd qtii ca sunt mulfi oameni care sunt
dar cf, qi la tine termenul a expirat. Este acum sau peste vegetarieni. Chiar qi aici unde locuiesc eu in prezent.
vreo doud sute de mii de ani. Tu nu ?n{elegi cd totul vine A: Tu cum te-ai obignuit in afara oraqului?
de la anunnakki, cd ei sunt cei care ne-au introdus D: Este mai bine. Aici nu sunt aga atacuri energetice,
otrdvuri, de ce sd le facijocul? iar faptul cd pdrinlii mei au hotirAt sd se mute, face parte
A: Ba da, dar este dificil sd pui in practicl anumite din planul divin. Este un loc care md protejeazd qi imi va
lucruri. Trebuie sd te obignuieqti mai intAi cu ideea, la fel fi de folos in viitor. Eu am o misiune gi aici am sd pot sta
ca gi cu alimentalia frrd carne. Mi-a trebuit ceva timp pdnd cdnd va veni timpul meu. Nu am venit degeaba.
pAnd cAnd am in{eles. A: Dar oamenii de aici cum sunt?
D: li-am spus cd a fi carnivor este o trdsdturd a lor. Ei D: ii simt a fi mai buni la suflet, insd nu qtiu aproape
se compoftS cu noi la fel cum noi ne comportdm cu nimic despre Adevdruri. Ei au ca sursd de informafie
animalele. Ai vdzut cAli oameni urdsc frrd motiv anima- televizorul qi ce spune primarul.
lele? Te-ai intrebat de ce? A: Nu au ce face!
A: Asta nu este o scuzd, sd spui cd faci rdu unui D: Ba au ce face! $i aici existd internet, ili poli
animal fiindcd ei te coordoneazd. comanda cdrli, pofi citi articole, totul este sd vrei.
De la Zamolxe la noua erd I 10 Inuaki: Reptilianul din mine Carlea a dotta 11 I

A: Cum crezi cd vecina ta de 80 de ani ar putea invdla A: Adicd rogu nu va mai fi rogu.
sd lucreze pe calculator? D: Ba da, dar va fi mult mai strdlucitor, mai aproape
D: Nu la ea md refeream. La tineri, la copii, la pro- de culorile originale.
fesori... nimeni nu vrea sd qtie nimic in plus. Eu nu pot A: Schimbarea cate va veni este obligatorie? Adica
infelege! De ce sd nu cauli informafii, de ce sd nu vrei sd este sigur cd ne vom schimba?
evoluezi? D: Da. Este un program al Matricei qi trebuie sd il
A: To{i sunt aqa? urmdm. Valul care vine din Univers este fbcul sd nc
D: Da, cu exceplia unei prietene. Este de vdrsta mea, impingd sd evoludm. De asta le este fricd anunnakkilor.
dar cu ea pot vorbi, m5 infelege. Ei qtiu cd noua umanitate va 1i mai puternicd energetic
A: Este un spirit evoluat? decAt ei gi asta va insemna cd ei vor trebui sd iqi gdseascd
D: Ea a fost intr-una din vieti alchimist ;i cred cd are altd localie qi nu prea mai au unde. Acum se dd ultirna
acces la anumite informalii. Imi spune uneori niqte bdtalie intre noi gi ei. Ei ne vor ataca energetic din ce in
lucruri care md uimesc qi trebuie s[ il intreb pe Aghton ce mai tare, vor scoate artileria grea, iar prezen\a rdului
dacd sunt reale sau nu. va fr simlitd clar peste tot, dar sd nu ne temem, oamenii
A: Din cdte am inleles acum se incarneazd multe fiin1e au acum resurse nelimitate, iar in cdteva luni vom vedea
evoluate. schimbdri la nivelul societ[lii qi a conducdtorilor. O s[
D: Da, acum sunt prezenJi pe Terra majoritatea celor vezi cd nimic din ceea ce a fost nu va mai fi!
ce au trdit vreodatd aici. Pentru ca planeta sd evolueze A: $i singura cale de a pdgi cdtre o noud umanitate
este necesard dezlegarea ei de toate legiturile karmice. este aceastd cale cataclismic[?
A: Cum va fi noua lume? D: Nu este cataclismicd ci este un drum al schimbdrii,
D: Va fi o noud societate bazatd pe spiritualitate qi iar felul in care ne relaliondm la modificdri trebuie sd fie
Adevdr. unul optimist. De noi depinde modul in care il percepcm.
A: Oamenii vor arita la fel fizic? Dacd Dumnezeu te cheamd la El qi i1i spune cd indilbrent
D: Da, dar vom fi mai armoniogi, cdci corpul este de obstacole qi primejdii ai sd ajungi la El, {i-ar h l'rici'/
proieclia sufletului gi vom fi mai inteligenfi, deoarece A: Nu, dar noi nu Etim clar unde trebuie sd ajungern!
inteligenla umand este de fapt un tipar energetic; dacd D: O sd ajungem in punctul in care ADN-ul noslru va
frecvenla creqte, mintea incepe sd funclioneze altfel qi fi capabil sd absoarb[ lurnina gi s[ o pdstrezc. $i in
devii cumva mai deqtept. prezent ADN-ul uman poate absorbi lumina, dar periclada
A: Totul este energie! de stocare este limitatd.
D: Da, absolut totul. Eterul are diverse frecvente, gala- A: La ce lumind te referi?
xiile emit anumite microunde, noi, la fel ca qi celelalte D: La orice tip de lumind, atift cea frzicd cAt gi cea
fiinle din Univers suntem receptori qi emildtori... energeticd. Cu c6t un om este mai spiritual, cu atAt
A: Alte schimbdri maivezt? ADN-ul lui este mai luminos. ii vezi interiorul ca gi cAnd
D: Da. Culorile vor fi altfel. ar fi frcut din benzi pline de leduri.
De la Zamolxe la noua erd tt2 Inuaki: Reptilianul din mine Cartea a doua 113

A: $i dup[ schimbare noi vom avea un ADN D: Da, dar nu vreau. Este foarte ur6t.
permanent luminos? A: Nu md infelege gregit, eu vreau sd evoluim ca
D: Da, cdci va primi lumina direct de la Dumnezu, iar specie, insd md g6ndesc dacd nu existd o altd cale, mai
aceastd lumind nu poate fi stinsd gi nici bruiat5. pagnic6. Toate persoanele cu care am vorbit, mi-au descris
A: Dar sd presupunem cd nu va exista nici o modificare un viitor atAt de cataclismic incdt md doare sufletul.
la nivelul scoarlei terestre, cd aceste schimbdri climate- D: Pentru cd tu te relalionezi la aspectul de suferin{d.
rice de care ne izbim zllnic vor inceta, cd societatea va Tu eqti de vind!
rdmdne aga cum o qtim, umanitatea va face saltul evolutiv? A: Dar la ce sd mf, relalionez cdnd gtiu cd vor fr
D: Nu putem presupune aceste lucruri, deoarece ele nu pierderi?
sunt conforme cu programul. Acum este timpul schimbd- D: Noi primim inapoi ceea ce am dat. Nu conteazd
rii, iar schimbarea inseamnd modificare la nivel general. dacd.a fost in viala asta sau in alte viefi. Situafiile prin
PAnS qi sistemul solar trece prin schimbdri majore. Tu nu care vom trece qi pierderile pe care le vom suferi sunt
inlelegi c[ totul este legat? rdsplata propriilor noastre trdiri. Nimeni nu ne dd nimic
A: Imi spuneai la inceput cd dacd magnetismul se in plus!
opregte... existd 9i o altd posibilitate? A: Da, dar cu toate astea este greu sd accepfi.
D: Da, dar nu conteazd, cdi sunt multe, dar toate duc D: Nu este greu dacd in{elegi cd dincolo ne agteaptd
in acelaqi loc. Noi trebuie sd ajungem intr-un anumit altceva, ceva ce nu am mai avut aici pe Terra.
punct. in acel punct oamenii, pimAntul, sistemul solar, A: Spune-mi, toate astea au legdturd cu anul 2012, cel
totul, trebuie sd arate intr-un anume fel qi sd aibd o pomenit in texte strdvechi?
anumitd vibra{ie. Ele toate sunt legate, la fel cum spafiul D: Da, strdbunilor noqtri le-au fost ardtate aceste
qi timpul sunt unite intre ele, iar asta face ca drumul nos- lucruri qi ei ni le-au l6sat scrise spre a ne avertjza. Tot ei
tru sd fie unul comun. Dacd soarele, planetele qi vibralia au ldsat gi cdile pe care le-am fi putut urma pentru a grdbi
Universului s-au schimbat tu crezi cd PdmAntul va evolufia, insd noi nu am vrut s6le ludm in seamd. Noi. tot
rimAne in acelaqi loc? timpul, ne-am rugat sd fim amdnafi.
A: Nu la asta md refeream, ci la faptul cd ai spus cd A: De frici!
dacd magnetismul se va opri qi de aceea am presupus c5 D: Din lipsd de informare gi egoism.
existd qi o altd cale. A: Deci anul2012 va fi anul marilor schimbdri?
D: Da, existd, dar este mult mai urdtd qi este ftcutd de D: intr-un fel, insd schimbdrile vor incepe incd
mAna oamenilor. Pdm6ntul trebuie sd se schimbe, sd iqi dinainte. Anul2012 va marca punctul culminant. Datoria
schimbe infdliqarea, iar asta se poate petrece doar printr-o noastrd este doar sd ne trezim gi sd devenim parte a
modificare bruscd qi generald. Dacd magnetismul nu se acestor schimbdri.
opreqte atunci oamenii vor declanqa ceva ce va duce cdtre A: Romdniavaaveaun loc aparte?
acelagi rezultat, numai cd va fi mult mai dezastruos. D: Da. Noi avem o misiune bine determinatd. Nu
A: imi pofi spune? degeaba am venit eu aici!
De la Zamolxe Ia noua erd IT4 Inuaki: Reptilianul din mine Cqrtea a doua 115
A: $i totuqi nu putem face ceva, orice, pentru a ne aici, chiar dacd ele au ajuns astdzi la noi intr-o form6
ajuta? distorsionatd. in curdnd totul va ieqi la iveald qi noi ne
D: Sd ne rugdm sd trecem c6t mai repede qi mai uqor vom recdpdta rolul in istorie.
la noul PdmAnt. A: Dar oamenii de astizi nu mai sunt cei ce au fost
A: Adicd la o noud Terra? cdndva. Mie mi se pare cd am devenit laqi, comozi gi
D: Da, dar ea se va numi altfbl. egocentrici. $tii cd zicala preferatd a poporului romAn
A: Acum putem qti numele? este <sd moard qi capra vecinului>.
D: Da, dar este valabil doar pentru cei ce vor trece. D: In prezent aici trdiesc multe rase amestecate, dar
A: il putem spune? asta nu conteazd, cdci line doar de mogtenirea geneticd.
D: Planeta se va numi Unoa. Am preluat de la fiecare ceea ce s-a vrut. Asta nu inseamnl
A: Putem sd ne rugdm caTerca sd treaci mai repede in cd la nivel general suntem toli la fel. Cei ce au fost au
stadiul de Unoa? venit din nou, entitili b6tr6ne din lumind animd anumite
D: Putem face orice, dacd o facem cu inima. trupuri, chiar dacd noi nu ne ddm seama de acest lucru. Ei
A: Deci Terra se va numi Unoa. au venit special pentru a ne da inapoi ceea ce ni s-a furat.
D: Dupd salt planeta va fi Unoa. A: S-ar putea sd fim acuzali de ultranalionalism!
A: Asta chiar este un lucru aparte, nu am mai auzit D: De ce? Pentru cd ne iubim strdbunii gi lara? pentru
despre asta. cd nu acceptdm o istorie falsd?
D: PAnd acum numele nu a avut voie sd fie cunoscut, A: Pentru cd facem afirmalii neverificabile qtiinlific qi
deoarece tiparul se afld in continud evolulie. Acum totul istoric.
este stabilizat Si nimeni nu poate produce bruiaje sau D: Existd dovezi materiale, dar ele sunt ascturse ochilor
interferenle. noptri, de aceea trebuie sd ne bazlm pe ceea ce simlim,
A: $i dacd totugi va lucra cineva negativ folosindu-se insd in curdnd Adevdruri vor fi scoase la lumind, iar noi
de numele viitor al planetei? ne vom cdgtiga inapoi trecutul. Prea mult timp am fost
D: Poate sd incerce, de reuqit nu va reuqi, insd va fi pacilili!
exclus de la urcare. Viitoarea planetd este un loc in care A: Asta inseamnd cd s-a permis pdcdlirea noastr6.
pofi ajunge doar cu iubire. AtAt qi nimic mai mult. D: Da, am fost ldsali in adormire, dar se pare cd ne-am
A: Este o mare onoare ca noi romdnii sd ne cunoaqtem gi acceptat soarta. Nu s-a ridicat nimeni care s6 vorbeascd
viitorul. Oare de ce meritdm asta? deschis, sd cerceteze, sd caute, s6 scormoneascd.
D: Trdim intr-un loc special. A: Sau dacd s-a ridicat, a fost redus la t6cere! Cunosc
astfel de cazuri.
A: Am citit un articol despre faptul c5 pe fundul Marii D: Vezi tu, dacd vrei s6 vorbegti, dacd ifi ascuili
Negre a fost descoperit un vas ce se bdnuie a fi Arca lui sufletul, nimic nu te poate impiedica. Sd spui c6 unii sau
Noe, cea din Biblie. imi poli spune ceva? allii sunt impotrivd asta inseamnd sd ili gdsegti scuze. $i
D:*Multe din povegtile scrise in Biblie s-au intdmplat sd qtii cd cei ce nu cred in propria mogtenire nu sunt

il
De la Zamolxe la noua erd 116 Inuaki: Reptilianul din ntine Cartea a doua ll7
rduvoitori ci doar dezinformafi. Lumea nu este ceea ce se toate reacliile, gdndurile qi sentimentele pe care le-ai
inva!6 la qcoalS. Crezi c6, existd vreun om cdruia dacd ii generat sau care !i-au fost trimise.
ardli adevdrul va rdm6ne blocat in continuare in dogme A: $i cine i1i hotdrdqte programul pentru viitoarea
invechite? via[d?
^
D: In principal tu.
A: Dar de unde qtiu c5 drumul pe care merg este unul A: Asta nu inseamnd. cd, ar fi trebuit s6-mi aleg o viatd
corect, cd el duce cdtre lumind? abundentl qi plina de bucurie?
D: Ascultd-fi sufletul, intreabd Matricea, cautd Adevdrul. D: Nu neapdrat. Existd suflete care aleg sd prirneascd
Dacd drumul pe care ai pornit este unul bun, atunci toatd karma intr-o viatd. Tu ili dai seama ce lbl de entitate
Matricea qi Lumindtorii te vor ajuta sd ajungi la capdt, ili trebuie sd fii ca sd ai curajul sd faci asta?
vor inldtura toate obstacolele; le vei simli prezenla. Nu A: Dacd ar qti acest lucru! Din pdcate cei ce au o viald
uita cd nu suntem singuri. Trebuie s[ cerem ajutor, nu chinuitd qi plind de lipsuri iqi pun intrebarea cu cc au
este nici o rugine. $i sa mai gtii un lucru: acum printre noi gregit qi nu putern sd
ii condamndm pentru asta.
se gdsesc intrupate suflete care nu au nici o legdturd cu D: Acum nu mai conteazd., c[ci toli vom trece prin
karma. Ei au ales si vind special spre a ne ajuta qi a ridica curd{dri. Am primit acest dar.
vibrafia Terrei. Sunt foarte mul1i, nici nu qtii c6nd te
intAlnegti cu ei pe stradd! A: in incheiere ce ai vrea sd transmili celor ce citesc
A: Dar ei sunt constienti de ceea ce sunt? aceastd catlte?
D: Nu. D: Ca ii iubesc Ai cd voi lucra cu tot sufletul meu ca
A: De ce? Terra sd igi capete locul cuvenit. De aceea vd rog pe voi
D: Pentru cd Terra este o qcoald cu legi clare qi bine cei ce credefi in schimbare qi sunteli pregatifi s6 primili
stabilite. $i ei trebuie sd urmeze calea des[vArgirii spre Lumina in inimi sd md inso{i}i in continuare la meditaliile
a-qi aminti. Existd oameni care iqi amintesc anumite viefi, de duminicd seara de la ora 22.30. Acum este clipa pe
dar ei au acces la acea via![, tocmai pentru a culege care am aqteptat-o cu to{ii de milenii, vd rog qi md rog sd
informalii qi a le aplica in prezent, insd li s-a dat acest nu o ratati. De aceea am rugat Matricea s6 dea acces in
drept datoritd faptului cd nu mai este timp. segmentul meu matricial tuturor celor ce pot inlelege
A: Chiar, vroiam sd te intreb, de ce nu ne amintim aceste informafii. Acesta este cadoul meu de iubire pentru
incarndrile? voi. Fie ca Lumina sd coboare in noi qi peste noi!
D: Pentru cd nu ar mai fi un test dacd ne-am aminti!
A: Dar cdnd mori, acolo sus te agteaptd Dumnezeu qi
SfAntul Petru care te judecd?
D: Acolo sus singura care te judeci eqti tu, dar de fapt
nu este o judecatd ci ili vezi viafa gi toate vielile trecute
ca pe un film. Pe ldngd asta simli energetic qi vibrafional
Acestea au fost intAlnirile mele cu David. Am incercat
sd redau informaliile cu rigurozitate, respectAnd ordinea
in care mi-au fost furnizate. Degi unele idei pot pirea la
prima vedere utopice, consider cd timpul qi cursul eveni-
mentelor le vor valida autenticitatea.
Pe parcursul editdrii acestei cdrli am discutat cu mai
multe persoane, istorici, geologi, clarvdzdtori, etc, cdrora
lin sd le mullumesc pe aceastd cale, care mi-au confirmat,
degi <out of record>, veridicitatea unor afirmafii. De
aceea am dedus cd la nivel general, chiar in mediile
academice, anumite aspecte ale istoriei noastre ca na{ie
sunt cunoscute, cd existd artefacte gi documente care atestd
cine suntem qi de unde venim, dar cd. printr-o anumitd
inlelegere tacitd, din motive nu foarte ortodoxe, ele sunt
trecute la capitolul inexplicabile sau falsuri. Este mult
mai ugor sd ignori decAt s5 explici, la fel cum este mai
bine sd taci decAt sd fii ridiculizat. Aceastd atitudine m-a
condus la a-mi pune intrebarea cine sau de ce face acest
lucru iar singurul rdspuns viabil a fost acela cd cineva a
avut interes ca secole de-a rdndul sd ne lind in intuneric,
sd ne trunchieze istoria gi sd ne minimalizeze importanfa.
Consider cd actuala conjuncturd in care ne afl6m,
adicd bombardamentul chimic Ai emolional la care
suntem supugi, rdstunarea intenlionatd a valorilor gi a
principiilor morale, schimonosirea noliunii de bun-simf
prin promovarea kitsc-ului gi a ur6tului precum gi
anihilarea sentimentului de omenie gi dragoste fafd de
aproape, face parte dintr-un plan bine pus la punct de
destabilizare qi dezorgantzare a poporului romAn. Dezbind
qi cucereqte pare afr deviza celor ce ne vor <binele>. Nu
De la Zamolxe la noua erd r20
gtiu cine sunt ace$tia, cred cd pulini ii cunosc, dar gtiu c6 De acelaqi autor:
fiecare din noi, la nivel individual ne putem opune. Sd
afirmdm cd incepdnd de astdzi vom fi liberi, cd nimeni gi
nimic nu ne mai poate influenla, cd hotdrdrile pe care le Aryana Havah
vom lua vor fi luate cu sufletul, cd rationalul va fi condus Cristofor
de inimd qi cd am deschis poarta interioard pentru ca Magul din Carpa{i
Dumnezeu sd poatd intra.
Aceasta se vrea a fi povestea unui om pe care l-am cunoscut
Dacd vrem sd fim puri trebui sd incetdm sd ne compla*
in cel mai crunt moment al viefii mele. Personaj enigmatic, sosit
cem in mizerie, dacd vrem sd vedem Adevdrul trebuie sd parcd din negura veacurilor, el a intrat in viafa mea qi mi-a adus
incetdm sd mai minfim, dacd vrem dreptate, trebuie sd ne o razd de speranfb,de luminS.
oprim in a face nedreptate iar dacd vrem s6 frm Oameni El rn-a ficut sdinfeleg cd dincolo de fiinla uman[ muritoare,
trebuie sd incetim in a ne mai manifesta ca demoni. ascunde ceva, mult mai amplu gi mai profund, un ceva care nu
Fii gi fiice de Dumnezeu trezifi-vd! Acum este timpul poate fi infeles cu mintea gi nici cuprins cu sufletul. Poate
innoirii; schimbarea incepe cu noi qi in noi! c[pentru rnulli dintre voi el nici nu existd, s-ar putea si nu il
intdlnili niciodatS,poate nici nu vreli sI il cunoagtefi, insl eleste
aici, acum, a venit pentru voi.
El s-a nbscut om, insd a luptat sd iqi depdqeasci propria
umanitate, s-a ndscut muritor, insd a devenit etern. Acum este
mai presus de moafte, deoarece a inteles-o si a gasit calea de a o
supune. El este pdstrdtorul cheilor alchimiei, a transmutafiilor, a
pietrei filosofale. El are puterea de a transcende spafiul gi
timpul, de a urni munfii din loc, este aici pretutindeni, este
mdret. dar totusi atAt de modest. Numele lui este Cristofor.

Aryana Havav
Inuaki: Reptilianul din mine
Dezvdluiri tulburdtoare despre trecutul, prezentul gi viitorul
Pdmdntului

Cartea ne invitd si pSgim intr-o lume aparte, mistic6,


tbrifiantS, dar absolut sublimd prin ineditul ei.
Pe parcursul relatdrii vom afla rdspunsuri la intrebdrile care
frdmAnti omenirea de milenii: ,,Cine suntem?", ,,De unde
venim?" pi ,,incotro nbe ducem?".
Amit Goswami. ph.D. Unle infonna{ii ne vor p[rea incitante, altele dureroase,iar
Doctorul cuantic altele ne vor rdstuma sistemul de valori.
Modelul unui fizician pentru sdnltate gi vindecare
Pe misuri ce le vom aprofunda vom realiza c6, de fapt, toate
aceste lucruri se aflau ascunse adAnc induntrul nostru,incdtugate,
Doctorul Cuantic reinterpreteazd metodele principale ale
agtept6nd parcd clipa eliberdrii.
medicinii alternative homeopatia, medicina chinez6, Aldturi de David, un copil special, sosit printre noi tocmai de
acupunctura qi Ayurveda - gi ale medicinii convenlionale din
pe planeta lnua, suntem puftafi intr-o cdldtorie fascinantd prin
punctul de vedere al fizicii cuantice. El aratd cum aceste
care ni se relevd at6t trecutul, prezentul viitorLrl planeta Terra,
modele, in aparen!5 diferite, pot fi integrate intr-un sistem nou
c6t gi conexiunea speciei noastre cu cea a reptilienilor, cdlitorie
mu lti stratifi cat bazat pe noua,,gtiinfd d in i nteriorul con gti in{ei,,.
al cirei unic scop este apropierea noastrl de Divinitate, de
La baza tuturor imbolndvirilor gi afecliunilor se afld Adevdr, de Viata.
conqtii'la, spune Goswami. Doctorul Cuantic oferd medicilor gi
pacienlilor un model total nou de aplicare a medicinii, cu un
viitor strllucit in domeniul vindecdrii. Goswami il numegte
Medicina hTtegrals qi afinnd: Este o abordare extrem de noud.
Aceasta poate fi baza pentru o schimbare de paradigmd in Aryana Havah
medicini". Via{a pe PImfrnt... incotro?
Viitorulomenirii siPdmAntului
Amit Goswami, ph. D. 2009-2021
Universul conqtient de sine
Principala noastrd sarcind este sd ne trezim gi sd devenirn
Conqti in{a creeazd. lumea materiald
activi. Sd ne asumlm rolul de co-Creatori ai viitorul qi sd cerem
Amit Goswami, aruncd in aer convingerea impdrtdgitd de Divinitdtii sd ne deschidd calea pe care vrem sd pdqim. Acum
gtiinfa occidentald, confonn cdreia materia este ..elementul,, noi suntem cei ce hotSrdm incotro ne indreptdm. Nu are rost sd
fundamental al crea{iei, propundnd, in schimb, ideea cd ne rugbm, sd irnplordm, s5 cergim salvarea, viafa. Nu ne mai
adevaratul fundament al tot ceea ce noi cunoagteln gi percepem ascultd nimeni. Nu mai este timp.Trebuie sd ne lu6m destinul in
este congtiinta.
propriile mAini gi sd ardtdm acest lucru prin faptele noastre. Eu
Autorul sus{ine cd toate paradoxurile pot fi explicate qi le doresc tuturor s[ aibd aceastd putere interioar5. Noul P[rnAnt
in{elese cu condifia sd renunfdm la prelioasa idee cd ,,undeva ce se va nagte va fi unul cu totul special gi ar fi pdcat sd nu
acolo" existd o realitate obiectiv[, independent[ de conqtiin{6. apuce sd il cunoascd. Sd ne vedem cu bine!
Mai rnult decAt atdt, universul este ,,congtient de sine,' gi insdgi
congtii^nfa este cea care creeazd lumea fizicd,.
In viziunea sa, conqtiinfa este ceva transeendental _ in
afara spaliului gi tirnpului, non-locald gi prezenti in toate
Iucrurile.
"i

Alte apari{ii: Alexandra Moqneaga


Secretele magiei albe
Djuna Wojton
Vindecarea karmicl Caftea este un ajutor pentru cei care vor sf, cunoascd qi sd
Elimina{i blocajele din vielile trecute pund in aplicare unele din ,,invdtiturile secrete" ale Magiei
Ob{ine{i dragostea, sdndtatea qi fericirea Albe, cAt Ei celor care sunt interesa{i de descAntece qi alte
procedee de vindecaretezaurizate in tradifia popular5.
in Vindecarea karnticd, hipnoteraper-rta Djuna Wojton Timp de veacuri, Magia a adunat procedee prin care se poate
schileazb un plan in 4 etape pentru recunoaqterea modelelor ac{iona in mod intens asupra Universului cu ajutorul energiilor,
karmice in scopul vindec6rii trupului, minfii qi spiritului, pentru vibra{iilor, undelor acustice qi formelor geometrice, precurn qi
a trai qi a ne putea bucura cu adevdrat de prezent. informafii privind obiecte care amplificd biocAmpul, forfa
Merg6nd dincolo de terapia prin hipnozd regresivS standard, gAndului gi voin{a. Ea folosegte leacuri gi metode de vindecare
autoarea explici curl putem rezolva problemele vietilor cu ajutorul plantelor gi al psihoterapiei.
anterioare, utilizAnd o diversitate de tratamente holistice, printre Magia trebuie si slujeascd binelui, prosperitdlii oamenilor qi
care vizualizarea, medita{ia, esenle florale, pozilii yoga, cdrfi de statelor, forfelor evolu(iei cosmosului.
tarot, colaje, desene gi altele.
Folosind tehnicile de vindecare karmicd, vefi inv[fa sd
recunoaqteti gi sd depSgiti tiparele emo{ionale distructive qi
atitudinile autosubminatoare pentru a cAgtiga limpezimea rnin{ii,
a vI atinge lelurile, a v[ imbundtd{i relaliile cu ceilalli, Alexandra Moqneaga
aliniindu-vd astfel scopului dvs. existen{ial superior. Tainele ocultismului

Dr. Stephen T. Chang Prezenta cafte este astfel intocmitd incat din cuprinsul sdu
Sistemul cornplet de autovindecare pot trage un folos chiar qi cei care se tem si lupte cu sine. Prima
Exercilii interne parte, destinatd ucenicului, va satisface pe deplin pe mLrlli,
deoarece cel ce o va studia cu atenlie qi sdrguinfd, in majoritatea
Exerciliile Interne, vindeci gi energizeazd organele interne - cazurilor, va fi capabil si-gi dirijeze propria soaftd, cel pu{in in
cheile tinere{ii, imunitalii gi sandtdtii adevdrate * prin calm, mlsura in care aceasta nu este conturatd fdrb abatere de la
linigte, precizie, naturalele gi concentrare interioard. Ele pun accent destinul s6u. La finalul cursului sdu de pregdtire el va dispune
pe acele rniqc[ri pe care trupul le poate realiza in rnod natural. de for{e care, corect folosite, ii vor asigura o via{6 liberd gi
Creatorul acestui sistem de rnigcdri este impdratul Galben, fericitd gi il vor apdra de durere, de boli gi suferin{e de tot felul.
unul din pdrinlii daoismului, gtiinla qi filosofia viefii qi
longevitdlii. Exercitiile unndresc dobdndirea unei vieli fericite,
sdndtoase gi indelungate, prin utilizarea rniqcdrilor mentale qi I
frzice, pentru a preveni gi indrepta orice afecliune, a suprima
procesul de imbdtrdnire gi a asigura buna func{ionare a trupului.

t-=:
Helmut Hark
Forfa de vindecare a arborelui viefii Coleclia STRANGER SECRET FILES
Apare sub egida FAN OZN CLUB la
Arborele vielii, vechiul sistem sirnbolic al cabaligtilor Evului Editura Triumf
Mediu, este vehiculul arhetipurilor ale cdror simboluri provin Coordonatorul colecliei
direct din rdddcinile noastre iudeo-cregtine. DT. EMIL STRAINU
GAndite sub fonnd de cAmpuri energetice, sefiroturile ne pro-
pun simbolurile lor, ideile lor de for{d, energiile lor, oferindu-ne
1. Anchetatorii au via{i scurti
posibilitdli multiple gi variate de a ne vindeca, de a atinge starea
2. Statueta blestemati
de bine, atAt din punct de vedere ftzic cdt gi psihic.
Cititorul este invitat, rnai intAi, sd rdspundS spontan la o serie 3. Cutremurele care vor lovi Rominia
de intrebdri pentru a putea determina rela{ia sa personalS 4. Rizboiul ingerilor
privilegiatd cu fiecare sefirah in pafte qi pentru a descoperi in ce 5. Magicianul apei
mod qi in ce mdsurd sefiroturile ii pot fi de a.jutor.
Apoi, la fiecare sefirah, el va gdsi numeroase sfaturi concrete
pentru a executa o adevdratd lucrare terapeutic[: meditalie,
lucrul asupra culorilor, sugestii qi afirma{ii, teme, simboluri, Coleclia ARMAGEDON
analiza vise lor, lucru I as upra arhetipuri I or, sfaturi pentru terapeu{i. Apare la Editura Solaris
Cordonatorul colecliei
DT. EMIL STRAINU
Evanghelia esenianl

in 1928, Edrnond Bordeaux Szekely a publicat prima 1. Un OZN pentru Hitler


traducere a cdr{ii intAi a Evangheliei eseniene, Evanghelia 2. Operafiunea Elster
eseniand a pdcii, dupd un manuscris pe care l-a gisit in 3. Fuhrerul qi arma supreml
Arhivele Secrete ale Vaticanului.
Dupb aproape cincizeci de ani, au apdrut Cartea a doua.
Cdrlile necunoscute ale esenienilor qi Cartea a lreia.
Manuscrisele pierdute ale Fralernitiilii eseniene, acestea La editura Orfeu 2000
c6qtigAnd rapid popularitatea primei c6(i. DT. EMII, STRAINU
In 1981, a fost publicatd postum, respectAnd cerinfele
doctorului Edrnond Bordeaux Szekely, Cartea a patra. Vederea PSI la distantl
invdldturite Celui Ales. Acest text este un alt fragment al
manuscrisului care, in aramaicd, se afld in Arhivele Secrete ale
Vaticanului, iar in slavond, - la Biblioteca Regald din Austria.
Stilul poetic al traduc6torului insuflefeqte frumoasele cuvinte ale
Domnului Iisus gi ale bdtrAnilor inlelep{i din frd{ia eseniand.