Sunteți pe pagina 1din 53

REDACŢIA

Redactori: Cătălin ANDRONIC, Alina IONIŢĂ, Tatiana NEGARĂ, Ion NIŢU,


Anca Monica POPA, Marinel STAN
Adresa: Redacţia revistei INFOSFERA,
Bulevardul Vasile Milea nr. 7B, cod 061342, sector 6, Bucureşti
Tel. / fax (+40) 021 316 58 05
E-mail: redactia.infosfera@agat.ro
Redactor - şef: Marius-Andrei DIAMESCU
Director onorific: Colonel (r) prof. univ. dr. Teodor REPCIUC

Cuprins
Un deceniu de la înfiinţarea Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării................................. 5
Mihai STĂNIŞOARĂ
Inteligenţă şi onoare.................................................................................................................. 8
Iulian FOTA
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării - structură activă, flexibilă şi eficientă a Armatei
Române .....................................................................................................................................12
Amiral dr. Gheorghe MARIN
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării - prezent şi perspective ........................................13
General-maior ing. dr. Gheorghe SAVU
Importanţa înfiinţării Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
în cadrul procesului de transformare a Armatei române ..........................................................17
General (r.) Gheorghe ROTARU
Cooperarea dintre structurile de informaţii ale Armatei române
şi serviciile străine de informaţii...............................................................................................22
General (r.) ing. prof. univ. dr. Sergiu MEDAR
Rolul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării în sprijinul cu informaţii
al categoriilor de forţe din Armata României ...........................................................................27
General-locotenent (r) Constantin CROITORU
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării - componentă activă
a Comunităţii Naţionale de Informaţii ......................................................................................31
General-maior Francisc RADICI
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării - principala capabilitate
a Ministerului Apărării Naţionale în prevenirea şi combaterea ameninţărilor asimetrice ........36
General-maior mag. dr. Ilie BOTOŞ
Informaţiile Militare - vector al securităţii naţionale a României ............................................41
General de brigadă Dan PLĂVIŢU
Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară şi provocările transformării .........................47
Colonel Marian HĂPĂU
Aspecte din activitatea Detaşamentului de Intervenţie Rapidă ...............................................50
Colonel Emil OLARU

Revistă trimestrială editată de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării


I.S.S.N. 2065 – 3395
Reproducerea oricărui material din această publicaţie este interzisă fără acordul prealabil al redacţiei.
Răspunderea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.
La 1 iulie 2009, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
aniversează 10 ani de la înfiinţare. Cu această ocazie, numărul 3 al revistei
INFOSFERA îşi propune un moment de reflecţie asupra contribuţiei
acestei structuri la îndeplinirea obiectivelor Ministerului Apărării
Naţionale, în special, şi ale sistemului de securitate naţională, în general.
Înfiinţată în contextul complex generat de necesitatea reformării
Armatei Române, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării a reprezentat
răspunsul instituţional la emergenţa, în plan regional şi global, a unor noi
riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi care necesitau un răspuns integrat în
domeniul informaţiilor pentru apărare.
Profit de această ocazie aniversară pentru ca, în numele şi cu
asentimentul tuturor directorilor generali care au condus această instituţie,
şi care ne-au făcut deosebita plăcere de a prezenta în cuprinsul acestei
reviste momente deosebite din activitatea domniilor lor, să mulţumesc
întregului personal pentru contribuţia adusă la dezvoltarea acestei
instituţii, la atingerea obiectivelor de interes naţional pe care Direcţia
noastră şi le-a asumat şi la câştigarea prestigiului meritat în cadrul
Comunităţii Naţionale de Informaţii.
Demonstrând prin rezultatele obţinute că înfiinţarea Direcţiei
Generale de Informaţii a Apărării a reprezentat o soluţie instituţională de
succes, suntem siguri că viitorul va continua să valideze această construcţie
cu efecte benefice asupra domeniului şi în acord cu interesele de securitate
naţională şi cadrul legal în vigoare.

Cu deosebită consideraţie,

General - maior dr. ing. Gheorghe SAVU


Directorul General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

UN DECENIU DE LA ÎNFIINŢAREA
DIRECŢIEI GENERALE DE INFORMAŢII A APĂRĂRII
Mihai STĂNIŞOARĂ
Ministrul Apărării Naţionale

informaţiilor pentru apărare, devine astfel


exponentul unei culturi organizaţionale
puternice, novatoare, capabile să gestioneze
oportun şi eficient provocările din mediul
de securitate. Această identitate a Direcţiei
Generale de Informaţii a Apărării trebuie
menţinută, susţinută, transferată către
generaţiile tinere, definită mai riguros şi
adaptată permanent în raport cu provocările
prezente şi viitoare.
În ciuda faptului că natura muncii de
informaţii (ce presupune, poate, în primul
rând anonimat) face ca, de cele mai multe
Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la ori, eforturile şi succesele personalului din
înfiinţarea Direcţiei Generale de Informaţii cadrul structurilor de informaţii să rămână
a Apărării, am deosebita plăcere să felicit în umbră, total necunoscute publicului larg,
personalul şi conducerea Direcţiei Generale trebuie subliniat - iar această aniversare
de Informaţii a Apărării pentru calitatea este poate cel mai bun prilej pentru a o face
activităţii desfăşurate în această perioadă şi - că sprijinul oferit de structura de informaţii
rezultatele deosebite înregistrate în domeniul a Armatei este, în prezent, esenţial în orice
de responsabilitate, în conformitate cu cadrul domeniu, de la comanda-controlul sistemului
legal în vigoare. apărării naţionale şi până la asigurarea
Înfiinţată prin Hotărârea de Guvern suportului strategic pentru sistemul de
numărul 385 din 18 mai 1999 şi Ordinul securitate naţională.
ministrului apărării naţionale numărul MS Obiectivele asumate de către structura
69 din 23 iunie 1999, Direcţia Generală de dumneavoastră (obţinerea, prelucrarea, verifi-
Informaţii a Apărării şi, implicit, structurile carea, stocarea şi valorificarea informaţiilor
pe care le coordonează au în prezent o şi datelor referitoare la factorii de risc şi
misiune mult mai complexă decât se anticipa ameninţările interne şi externe, militare şi
la momentul înfiinţării. nonmilitare, care pot afecta securitatea
În scurtul răstimp scurs de la înfiinţarea naţională în domeniul militar; coordonarea
acestei structuri, aţi reuşit, datorită eforturilor aplicării măsurilor contrainformative; coopera-
depuse, să vă individualizaţi şi, mai recent, să rea atât cu serviciile/structurile naţionale şi
vă remarcaţi la nivelul Comunităţii Naţionale departamentale de informaţii, cât şi cu cele
de Informaţii. Acest succes, datorat în mare ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi
parte calităţii personalului şi unei strategii organizaţiilor internaţionale la care România
coerente şi unitare de dezvoltare, susţinută este parte; asigurarea securităţii informaţiilor
de către toţi directorii generali care au fost clasificate naţionale, NATO şi UE la nivelul
în funcţie şi care şi-au valorificat din această Ministerului Apărării Naţionale) reprezintă
poziţie îndelungata experienţă în domeniul cadrul general în care s-a desfăşurat şi în care
5
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

va continua activitatea dumneavoastră. În Doresc, de asemenea, să salut iniţiativa


acest scop, Direcţia Generală de Informaţii a Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
Apărării trebuie să întreprindă o continuă de dezvoltare a cooperării cu mediul academic
înnoire şi ajustare conceptuală la nivel din ţară şi, de ce nu, în perspectivă, din
doctrinar, strategic şi structural, pentru străinătate. Acesta reprezintă un cadru necesar
maximizarea propriei eficienţe, astfel încât şi important, prin intermediul căruia trebuie
acest lucru să-i permită apărarea României să creştem gradul de transparenţă publică,
şi a intereselor naţionale deopotrivă în plan să transmitem informaţii despre rolul, locul
extern şi intern. şi importanţa Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării, dar, mai cu seamă,
să creăm o platformă de dezbatere multidis-
ciplinară care să ne permită să coagulăm
idei şi să identificăm soluţii optime de
securitate, pentru a fi capabili să înţelegem
şi să abordăm cu profesionalism riscurile şi
provocările prezente şi viitoare.
Este necesar ca Direcţia Generală de
Informaţii a Apărării să menţină calitatea
îndeplinirii obiectivelor asumate, să continue
procesul de reformă şi de definire în raport
cu probabilitatea şi impactul riscurilor şi
ameninţărilor interne şi externe pe care
trebuie să le gestioneze şi să contribuie în
continuare la realizarea şi menţinerea
superiorităţii decizionale în domeniul
politico-militar şi militar, prin transformarea
Importanţa activităţii de informaţii
informaţiilor în cunoştinţe şi lecţii învăţate.
pentru apărare a fost reliefată în mod deosebit
Provocările din mediul informaţional
de calitatea lucrărilor de analiză realizate şi
sunt noi şi diverse şi necesită o abordare
a informaţiilor furnizate în anumite momente
multivectorială. De aceea, necesitatea adaptării
cheie ale contextului politic şi de securitate.
continue la acest mediu aflat în permanentă
Aceasta s-a dovedit esenţială odată cu
schimbare impune adoptarea unor decizii
admiterea Românei în NATO, pe timpul
rapide, care să aibă, de preferinţă, mai puţin
participării militarilor români la misiuni
un caracter reactiv şi, mai cu seamă, un
internaţionale şi în cadrul colaborării
puternic caracter preventiv.
alături de parteneri externi în soluţionarea
Direcţia Generală de Informaţii a
sarcinilor specifice.
Apărării, ca structură de elită a Armatei
Prin participarea la misiuni internaţionale
Române, trebuie să se poziţioneze adecvat
şi prin colaborarea alături de parteneri externi
astfel încât să gestioneze cu succes acest
în soluţionarea sarcinilor specifice aţi reuşit
portofoliu de riscuri şi ameninţări la adresa
să furnizaţi factorilor de conducere, de la
apărării naţionale.
toate nivelurile ierarhice, informaţiile necesare
Deoarece cunoştinţele sunt generate
pentru luarea deciziilor politico-militare şi
de persoane, se impune ca eforturile viitoare
militare, planificarea şi executarea cu succes
de transformare să fie orientate pe dezvoltarea
a acţiunilor militare, în condiţiile exploatării
resursei umane. Principala resursă aflată la
maxime a vulnerabilităţilor adversarului şi
dispoziţia instituţiei trebuie să fie calitatea
reducerii riscurilor şi pierderilor proprii.
personalului, iar motivarea acestuia trebuie
6
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

să reprezinte principalul instrument de necesare: utilizarea unor capacităţi moderne


asigurare a eficienţei în managementul de colectare, stocare şi gestionare a informa-
domeniului. Îmbunătăţirea semnificativă a ţiilor; valorificarea eficientă a tuturor surselor
resursei umane care deserveşte domeniul de informaţii şi extinderea capacităţii de a
dumneavoastră de activitate trebuie realizată integra cunoştinţele din toate domeniile pentru
prin cooptarea, la toate nivelurile de comandă- a pune la dispoziţia comandanţilor informaţiile
control şi execuţie, a unor persoane care au necesare. Conştienţi fiind de momentele
o pregătire culturală diversificată, consfinţită dificile impuse de criza economică mondială
prin diplome universitare de referinţă, care şi, implicit, de constrângerile financiare
să fie buni cunoscători de limbi străine, inerente unei astfel de perioade, trebuie să
care să aibă un profil psihologic adaptat valorificăm în mod optim resursele aflate la
muncii de informaţii pentru apărare şi, nu dispoziţie pentru a putea realiza un maxim
în ultimul rând, care să aibă o reputaţie posibil din proiectele pe care ni le-am propus.
morală de excepţie.
De asemenea, în cadrul procesului de
reformă, pentru a menţine pe termen lung
calitatea superioară a activităţii depuse,
pentru a spori performanţele şi a îndeplini
scopul propus - realizarea superiorităţii
decizionale, într-un mediu competitiv şi în
continuă schimbare, trebuie să se ţină cont
de necesitatea multiplicării domeniilor de
expertiză ale personalului Direcţiei Generale
de Informaţii a Apărării, prin deschidere şi
interrelaţionare cu mediul academic.
În acest sens, se impune dezvoltarea
În final, doresc să vă asigur că factorii
de noi tipuri de parteneriate, prin intermediul
politici conştientizează pe deplin rolul,
unor proiecte specifice, cu institute de cercetare,
locul şi importanţa Direcţiei Generale de
think tank-uri, ONG-uri şi universităţi
Informaţii a Apărării în cadrul domeniului
importante. Aceste parteneriate facilitează
mai larg al securităţii naţionale şi necesitatea
înţelegerea fluxurilor şi confruntărilor
sprijinului şi suportului politic decizional
complexe de idei, valori şi concepte în plan
pentru optimizarea proceselor de dezvoltare
geopolitic, al relaţiilor internaţionale, din
şi de reformă. Acest aspect poate fi privit
punct de vedere istoric şi sociologic şi
ca o garanţie a faptului că, pe viitor, Direcţia
creează un mediu constructiv de decelare a
Generală de Informaţii a Apărării va beneficia
factorilor care influenţează o problemă
de întregul sprijin instituţional de care va avea
specifică care se doreşte a fi evaluată.
nevoie pentru a putea să îşi îndeplinească,
Totodată, pentru a putea îndeplini în
cu maximă celeritate şi la un nivel calitativ
continuare, cu succes, obiectivele asumate,
deosebit, obiectivele asumate.
în acest mediu informaţional extins, sunt

7
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

INTELIGENŢĂ ŞI ONOARE
Iulian FOTA
Consilier prezidenţial pentru securitate naţională
Departamentul Securităţii Naţionale
Preşedinţia României

UE suntem din nou membri ai Occidentului,


acolo de unde am plecat în 1947, fără a fi
fost dorinţa noastră.
Aderarea României la NATO şi UE
reprezintă cea mai mare realizare politică a
noastră ca ţară, comparabilă cu Unirea
Principatelor sau cu Marea Unire de la
1918. Prin NATO avem cele mai bune
garanţii de securitate posibile, garanţii dublate
şi de o relaţie specială cu SUA, cel mai
important partener strategic al nostru.
Pentru prima dată în istoria noastră ca stat
Acest articol nu este unul academic, modern, suntem în relaţie de alianţă cu
unde de obicei acurateţea ştiinţifică este toate statele occidentale în acelaşi timp.
cea care contează, ci doar o opinie personală Apartenenţa la UE este vitală pentru
asupra unora dintre problemele cu care se modernizarea noastră ca ţară şi pentru
confruntă România. Dincolo de analiza revigorarea economică. România a mai
stării actuale a ţării noastre, dar şi a sistemului avut şansa unei modernizări naţionale,
internaţional din care facem parte, îmi valorificând-o satisfăcător. Începută cu
propun să avansez câteva propuneri concrete, Unirea Principatelor şi intensificată odată
sperând astfel să fi scris ceea ce în Occident cu venirea lui Carol I, prima modernizare,
se numeşte „a policy oriented article”. întreruptă brutal de venirea comuniştilor la
Analizând o problemă a ţării tale, putere în 1947, transformase România
avansezi posibile soluţii, cu speranţa că ele dintr-o ţară orientală în una occidentală.
vor fi observate şi puse în practică de către Parafrazându-l pe Eugen Lovinescu putem
factorii de decizie. Când vine vorba de spune că, fără a fi o soluţie perfectă, calea
România, cred că astfel de abordări sunt cu europeană se dovedise a fi de preferat celei
atât mai necesare cu cât 2009 este un an de ruso-turceşti sau celei local-tradiţionale.
bilanţ, în decembrie urmând a se sărbători Diferenţa mare între prima modernizare şi
20 de ani de la căderea comunismului. Este cea pe care o putem angaja acum este că
în practica fiecărei ţări serioase, ca, la final aceasta din urmă poate fi finanţată, într-o
de cicluri istorice, să facă un bilanţ atât al mare măsură, de Uniunea Europeană.
realizărilor, cât şi al neîmplinirilor. În Astfel, până în anul 2013 avem de absorbit
limitele acestei analize se stabilesc apoi noile 30 de miliarde de euro, bani pentru
obiective naţionale şi se planifică acţiunile transformarea în bine a ţării.
pe termen lung necesare, iar România este Apartenenţa noastră la NATO şi UE
la finalul unui ciclu istoric foarte important ne permite să ne relaxăm şi din punct de
pentru ea. La 20 de ani de la căderea vedere geopolitic. Din cele trei probleme
comunismului, prin aderarea la NATO şi sensibile - relaţiile cu fostele imperii limitrofe

8
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

otoman, austro-ungar şi rus - am rezolvat şi îşi vor pierde influenţa. Nu în ultimul


două şi ne străduim pentru ameliorarea rând, statele vor cunoaşte transformări impor-
celei de a treia. Suntem aliaţi cu Turcia şi tante, unele continuându-şi evoluţia pozitivă,
Ungaria în NATO şi ne regăsim în UE cu dezvoltarea şi consolidarea, altele eşuând.
Austria. Putem fi în competiţie cu aceste
state pe anumite zone, dar, atâta timp cât
NATO şi UE vor rezista, ideea de adversitate
între România şi aceste state nu are sens
(şedinţele comune de guvern româno-
maghiare sunt poate cea mai buna dovadă).
Relaţia României cu F. Rusă este însă
în continuare una deschisă, marcată negativ
atât de probleme mai dificil de reconciliat
între cele două state, cât şi de contradicţiile
generate de modul în care ne raportăm la
propriile noastre probleme. România se
străduieşte să se democratizeze şi să se
modernizeze, sperând în a oferi o viaţă mai
bună unei pături cât mai largi de populaţie.
Dorim, de asemenea, să fim buni şi loiali
membri ai organizaţiilor occidentale. Pe de
Este evident că globalizarea a atins
altă parte, pentru a-şi estompa declinul pe
un punct critic, lucru intuit de mulţi
termen lung, F. Rusă a ales să fie foarte
specialişti în relaţii internaţionale încă de la
vocală şi chiar incisivă în raporturile cu
11 septembrie 2001. Deşi a adus multiple
Occidentul, ceea ce face şi mai dificil
beneficii pentru multe state în curs de
efortul dezvoltării unei relaţii echilibrate
dezvoltare, România fiind printre ele,
între România şi F. Rusă. În ceea ce priveşte
globalizarea nu poate estompa decalajele
România, ne vom strădui, în continuare,
de dezvoltare, mai ales că acestea ţin nu de
pentru a putea avea o relaţie de bună
natura proceselor economice, ci de cele
vecinătate cu F. Rusă, dar în nici un caz cu
sociale şi politice. Ţările sărace rămân sărace
preţul afectării relaţiilor noastre cu statele
dacă sunt guvernate prost, aşa cum alte ţări
aliate şi partenere din Occident.
sunt astăzi bogate pentru că au fost corect
Perioada de tranziţie la nivelul sistemului şi eficient guvernate. Din păcate, în ţările încă
internaţional, de după căderea comunismului, sărace frustrările şi nemulţumirile au izbucnit
se apropie de sfârşit. Astfel, încet, dar sigur, cu violenţă, contestarea globalizării cunoscând
lăsăm în urmă anii liniştiţi caracterizaţi de un proces de intensificare (o expresie a acestui
parteneriate şi cooperare. Datorită unor curent poate fi considerat şi modul de negare
factori pe care-i vom discuta mai jos, anii a caracterului occidental al globalizării de
care vin sunt marcaţi de incertitudini şi de către fundamentaliştii islamici).
o intensificare a competiţiei internaţionale.
La acest tablou complicat mai trebuie
Ne aflăm la începutul unui nou ciclu
adăugate câteva elemente. Dincolo de
istoric, care este posibil să fie finalizat cu o
frustrările sociale generate de decalajele
nouă reaşezare a sistemului internaţional şi
economice, globalizarea a mai determinat
poate chiar cu o nouă ierarhie a statelor.
câteva evoluţii semnificative, trei dintre acestea
Unele instituţii internaţionale vor rezista şi
având o mare relevanţă pentru politicile de
vor rămâne relevante pentru securitatea inter-
securitate naţională. În primul rând, avem o
naţională, în timp ce altele vor fi marginalizate
semnificativă difuzie a tehnologiei, domeniu
9
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

tot mai accesibil, atât în componenta sa acest grup se disting statele BRIC - Brazilia,
civilă, cât şi în cea militară. Statele inteligente F. Rusă, India şi China (să nu uităm că, în
au investit puternic în acest domeniu, unele cadrul FMI, China are o participare mult
dintre ele, altfel mici ca teritoriu şi populaţie, inferioară celei olandeze, deşi economia
devenind adevărate mari puteri “high-tech”. chineză este astăzi mult mai mare). În
Poate că cele mai bune exemple sunt Israelul acelaşi timp, există o lume musulmană
şi Coreea de Sud, ţări care în anii ’60 ai care, demografic, înseamnă un miliard de
secolului trecut erau la acelaşi nivel de oameni, dar care, politic, nu este reprezentată
dezvoltare economică şi tehnologică cu la scară globală, în procesul guvernabilităţii
România. În al doilea rând, avem o intensi- globale neavând nimic de spus. Din acest
ficare a problemelor legate de mediu, ca punct de vedere, G-20 poate fi o posibilă
rezultat al încălzirii globale. Aceste probleme soluţie, dar una parţială. Şi, nu în ultimul
de mediu se combină cu cele legate de rând, se manifestă o competiţie din ce în ce
explozia demografică, în special în ţările mai strânsă pentru resurse. Lista ţărilor care
sărace, rezultând un amestec exploziv care se pot angaja în confruntare pentru accesul
poate destabiliza şi arunca în haos ţări precum la apă cuprinde deja peste 15 ţări, apa fiind
Egipt sau Pakistan, extrem de importante o problemă foarte spinoasă în dosarul
pentru stabilitatea lumii. Nu în ultimul Orientului Mijlociu sau al Cornului Africii.
rând, avem o radicalizare fără precedent a Ce înseamnă toate aceste manifestări
problematicii resurselor, fie ele energetice la nivel global pentru România? Cum trebuie
sau nu. Accesul la petrol, la gaz sau la apă să ne raportăm la toate aceste evoluţii şi,
a devenit vital pentru multe state, strategiile mai ales, ce poate face sistemul de securitate
de securitate naţională prevăzând, din ce în naţională din România, zonă care cuprinde
ce mai mult, folosirea forţei pentru ca statele şi serviciile de informaţii?
să-şi garanteze liberul acces la acestea. În cei 20 de ani trecuţi de la căderea
Şi, pentru că situaţia nu era suficient comunismului încă nu am rezolvat câteva
de complicată, în ultimele zece luni am ajuns probleme de principiu, fără de care ne vom
să ne confruntăm şi cu o criză economică, angaja în traversarea acestei perioade de
de o amploare fără precedent în ultimii 80 incertitudini şi de tranziţie cu un important
de ani. Lipsa abundenţei resurselor va face handicap.
ca multe dintre planurile marilor puteri să În primul rând, trebuie să ne definim
fie reevaluate sau poate chiar anulate. În ideologic drept ţară occidentală, aşa după
plus, înregistrăm şi în acest plan contestări cum au stabilit strămoşii şi înaintaşii noştri.
la adresa Occidentului, la ultima reuniune „De la Rîm ne tragem”, stabileau vechii
G-20 China propunând propria sa monedă cronicari. Suntem latini şi, ca atare,
ca monedă internaţională de schimb, occidentali, afirmau după încă o sută de ani
alternativă la dolarul american. corifeii Şcolii Ardelene. Această ideologie
Astfel, am ajuns ca, în loc de o nouă a românismului avea ulterior să treacă
ordine internaţională, aşa cum fusese speranţa Carpaţii şi în baza ei, Bălcescu, Kogălniceanu,
la începutul anilor ’90, să discutăm de o Heliade Rădulescu, fraţii Goleşti şi Brătienii
dezordine internaţională, o stare a sistemului aveau să construiască statul român modern.
internaţional favorabilă conflictelor majore Asta este ceea ce au crezut părinţii fondatori
şi confruntărilor geopolitice clasice, care ai României mari şi moderne şi soluţia lor
de obicei prevestesc un alt conflict mondial s-a dovedit a fi valabilă şi viabilă. Eram în
şi o nouă reaşezare a lumii. Apar noi mari acelaşi timp daci şi romani. Locul nostru
puteri care-şi cer drepturile şi un loc mai firesc era în Vest, noi fiind proiectul
bun în ierarhia internaţională a statelor. În oriental al latinităţii occidentale. Mai este
10
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

acest lucru valabil astăzi? Suntem confuzi Maliţa ca România „să iasă din ceaţa
şi va trebui să ne luminăm şi să ne dorinţelor, legendelor, a falselor presupuneri”
clarificăm ideologic. Altfel va fi greu să ne este mai actuală ca oricând. Avem nevoie
stabilim corect atât aliaţii, cât şi adversarii. de oameni care posedă cunoştinţe clare şi
În al doilea rând, trebuie să accelerăm certe şi nu de oameni doar cu opinii, avem
europenizarea României, să „alergăm” mai nevoie şi de raţiune nu numai de sentimente,
repede către Occident. Este ceea ce se avem nevoie de strategii pe termen lung şi
străduiesc să facă ţările Europei Centrale - nu de abordări simpliste, mediatice, valabile
Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia doar astăzi şi, eventual, mâine. Acest lucru
şi ţările baltice. Fiecare dintre ele înţelege nu va fi uşor de realizat. Încă ne luptăm cu
că europenizarea înseamnă în primul rând moştenirea comunistă, un regim care a pus
modernizare, foarte necesară unei eficiente accentul pe obedienţă şi nu pe competenţă.
funcţionări a instituţiilor. Dar fuga spre Dacă vrem să oferim un alt viitor ţării
Occident înseamnă nu numai progres noastre, trebuie să revenim la abordarea
economic, ci şi protecţie suplimentară, Vestul bazată pe merit şi pe competenţă. Nu este o
fiind hotărât să apere ceea ce-i al lui. Dar întâmplare că în limba engleză intelligence
tocmai aici este marea întrebare, ce aparţine înseamnă şi inteligent, deştept, recrutarea
de drept Apusului? România, ca de altfel şi ofiţerilor de informaţii făcându-se din cele
Bulgaria, nu are altă cale decât să „fugă” mai bune universităţi.
spre Occident. Şi, nu în ultimul rând, avem nevoie
În al treilea rând, trebuie să învăţăm de onoare, de onoarea lucrului bine făcut,
arta folosirii corecte a resurselor umane, de onoarea de a-ţi servi patria şi a-ţi ajuta
reprofesionalizând România. Avem nevoie semenii, de onoarea de a-ţi apăra aliatul aşa
de profesionişti şi de profesionalizare. În cum şi el te apără pe tine. Este o onoare să-ţi
epoca cunoaşterii, în care ne aflăm, “a aperi patria şi nu se poate apăra patria fără
knowledge society” cum spun documentele onoare. Iar onoarea este cu atât mai importantă
UE, a putea înseamnă în primul rând a şti. cu cât importanţa unui sistem sau subsistem
În era informaţională, potenţa ţărilor se este mai mare. Zona unde este cea mai mare
măsoară nu în tancuri, ci în creiere, în nevoie de onoare este zona serviciilor de
inteligenţă. Astfel, cel mai respectat informaţii, pentru că, pe de o parte, aici se
general american al acestor vremuri, David acumulează o mare parte din puterea unui
Petraeus, spunea că „cea mai importantă stat, datorită informaţiilor deţinute, iar pe
armă a soldatului nu este puşca, ci mintea de altă parte, pentru că activitatea serviciilor
sa”. Este important să ai resurse naturale, fiind în mare măsură secretă şi controlul
este important să ai o locaţie strategică, dar guvernamental şi parlamentar relativ firav,
este vital să investeşti în oameni şi în sisteme garanţia lucrului făcut este dată tot de onoare.
moderne de pregătire, în universităţi şi centre Putem suprapune onoarea peste patriotism dar,
de cercetare. Nu este o întâmplare că, dintre în final, indiferent cum o numim, nu se poate
primele zece universităţi din lume, şapte garanta altfel securitatea naţională. Mai
sunt americane. Supremaţia SUA este, în ales securitatea naţională a unei ţări sărace,
primul rând, una tehnico-ştiintifică şi dar unde mulţi vor să se îmbogăţească rapid.
tehnologică şi apoi una militară. Din această
perspectivă, îndemnul academicianului Mircea

11
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII A APĂRĂRII


- STRUCTURĂ ACTIVĂ, FLEXIBILĂ ŞI EFICIENTĂ
A ARMATEI ROMÂNIEI-
Amiral dr. Gheorghe MARIN
Şeful Statului Major General

surse umane, cât şi prin valorificarea eficientă


a datelor culese din spectrul electromagnetic
sau din cel vizual şi electrono-optic.
Deosebit de utilă s-a dovedit activitatea
structurilor de informaţii în teatrele de
operaţii, în special acolo unde situaţia de
securitate şi cea geopolitică se transformă
profund în timp scurt, iar siguranţa
acţiunilor desfăşurate de militarii români,
de aliaţi şi parteneri depinde uneori de cel
mai nesemnificativ, în aparenţă, detaliu.
La 1 iulie 2009, sărbătorim zece ani de
Ne va rămâne în memorie jertfa supremă
la înfiinţarea Direcţiei Generale de Informaţii a pe altarul profesiei a militarilor căzuţi în
Apărării, structură activă, flexibilă şi eficientă Afganistan, al căror ultim gând a fost să-şi
a armatei, specializată în obţinerea, prelucrarea ducă până la capăt misiunile încredinţate,
şi valorificarea datelor şi informaţiilor care în folosul camarazilor şi spre respectul lor
pot influenţa securitatea naţională în şi al generaţiilor viitoare.
domeniul militar. Primul deceniu din istoria Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări,
Direcţiei a permis cristalizarea relaţiilor transmit tuturor camarazilor care, prin munca
funcţionale atât în interior, cât şi cu lor informativă, oferă condiţii optime de
celelalte structuri ale Ministerului Apărării adoptare a unor decizii cât mai eficiente, celor
Naţionale sau în cadrul cooperării cu alte care ne reprezintă în capitalele lumii sau
servicii de informaţii ale statului. celor care asigură protecţia informativă a
Provocările mediului de securitate actual structurilor noastre militare sincerele mele
şi natura acţiunilor desfăşurate de Armata felicitări. Le doresc să fie sănătoşi, să aibă
României în operaţiile din afara teritoriului în permanenţă atenţia trează pentru a sesiza
naţional au impus dezvoltarea unui sistem la timp cel mai mic amănunt util securităţii
care să răspundă nevoilor de informaţii naţionale şi să cinstească prin fapte şi atitudine
utile ale tuturor beneficiarilor, de la câmpul calitatea de militar al Armatei României.
tactic de luptă, până la decidentul militar şi
politic. Totodată, au fost realizaţi paşi
importanţi pe calea dezvoltării protecţiei
informative a structurilor militare naţionale
şi a reprezentării militare internaţionale, în
contextul transformărilor militare şi politice
ale începutului de mileniu.
Punând în prim planul activităţii
informaţia corectă şi oportună, s-a realizat
un sistem eficient de intelligence atât din
12
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII A APĂRĂRII


- PREZENT ŞI PERSPECTIVE -
General-maior ing. dr. Gheorghe SAVU
Directorul General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării

plan extern, în vederea fundamentării optime


a strategiei de realizare a obiectivelor.
Structura de informaţii pentru apărare constituie
elementul-cheie al procesului de asigurare
informaţională atât a organelor strategice
de decizie, cât şi a celor de execuţie.
Activitatea Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării a fost conturată, de-a
lungul celor 10 ani de existenţă, de o serie
de acte normative menite să-i asigure
legitimitatea şi buna funcţionare (ordinul
ministrului apărării naţionale nr. MS 69 din
Anul acesta, la 1 iulie, Direcţia Generală 23 iunie 1999, legea 346 din 2006 privind
de Informaţii a Apărării împlineşte 10 ani organizarea şi funcţionarea Ministerului
de la înfiinţare. Acest moment reprezintă Apărării Naţionale; ordinul ministrului
un prilej de reflecţie asupra contribuţiei apărării nr. M 85 din 07.05.2007 pentru
structurii noastre în cadrul Ministerului aprobarea Regulamentului de organizare şi
Apărării Naţionale şi al sistemului naţional de funcţionare a Consiliului de conducere al
securitate, dar şi de privire lucidă spre viitor. Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
Acest deceniu a fost marcat de şi alte ordine de organizare internă).
numeroase procese necesare şi importante Potrivit acestui cadru normativ, aria
pentru evoluţia instituţiei militare româneşti, de responsabilitate a Direcţiei Generale de
unul dintre acestea reprezentându-l transfor- Informaţii a Apărării cuprinde obţinerea,
marea Armatei Române, care, printre alte prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea
obiective, a urmărit profesionalizarea corpului informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de
militar şi civil, prin diminuarea numerică şi risc şi ameninţările interne şi externe, militare
creşterea specializării personalului. Însă, şi nonmilitare, care pot afecta securitatea
după cum remarca James Wolsey, fost naţională în domeniul militar. De asemenea,
director al CIA, pe măsură ce forţele în responsabilitatea instituţiei noastre intră
militare se reduc, activitatea de informaţii şi coordonarea aplicării măsurilor contra-
devine tot mai importantă. informative şi cooperarea atât cu serviciile
În organizarea şi conducerea oricărei /structurile departamentale naţionale şi de
activităţi militare şi al oricărui demers politico- informaţii, cât şi cu cele ale statelor membre
militar la nivel strategic, un rol important ale alianţelor, coaliţiilor şi organizaţiilor
revine structurii de informaţii a Armatei, care internaţionale la care România este parte.
are sarcina de a asigura informarea oportună La toate acestea de adaugă şi asigurarea
a organelor de conducere asupra evoluţiilor securităţii informaţiilor clasificate naţionale,
fenomenului militar şi politico-militar interna- NATO şi UE, la nivelul ministerului.
ţional care ar putea afecta suveranitatea şi În prezent, Direcţia Generală de
integritatea statului şi interesele sale pe Informaţii a Apărării parcurge un proces
13
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

complex de adaptare instituţională la noile Apărării, în acord cu domeniul de


mutaţii care au survenit în mediul de responsabilitate şi misiunile sale specifice.
securitate: riscuri şi ameninţări asimetrice, Astfel, transformarea în domeniul
dinamica ridicată a evenimentelor cu impact „Informaţii pentru apărare” presupune
asupra securităţii naţionale (misiuni în remodelarea structurală şi acţională a
teatrele de operaţii, cooperare internă şi cu sistemului informaţiilor pentru apărare,
parteneri externi), provocări la adresa securităţii desfăşurată în trei etape succesive:
naţionale din perspectivă politico-militară - realizarea unui sistem al informaţiilor
(calitatea statului român de membru al UE pentru apărare, respectiv a unor structuri
şi al NATO), accentuarea competiţiei pentru de informaţii, contrainformaţii şi securitate
accesul la resursele energetice şi pieţe de militare flexibile şi modulare, apte să
desfacere, afirmarea unor interese concurenţiale răspundă cerinţelor naţionale de securitate
în zone de interes strategic pentru România. şi integrate în procesul de planificare
În contextul în care ameninţările operaţională al NATO şi al UE;
actuale sunt tot mai complexe şi au un - dezvoltarea schimbului de informaţii în
caracter tot mai dinamic, Direcţia Generală timp real la nivel naţional şi aliat, având
de Informaţii a Apărării a trebuit să îşi la bază un sistem viabil de furnizare de
adapteze misiunile la acest mediu acţionând, informaţii credibile, oportune şi relevante;
în prezent, pentru prevenirea surprinderii - dezvoltarea structurilor de sprijin de
strategice, pentru prevenirea şi contracararea informaţii având capabilităţi de HUMINT,
culegerii de informaţii din domeniul militar IMINT, SIGINT, puse la dispoziţie în
de către serviciile de informaţii adverse, comun, precum şi prin fuziunea capaci-
pentru protecţia obiectivelor şi personalului tăţilor de colectare şi analiză.
Ministerului Apărării Naţionale pe teritoriul În cei 10 ani de existenţă, Direcţia
naţional şi în teatrele de operaţii, a intereselor Generală de Informaţii a Apărării a dezvoltat
economice şi patrimoniale ale Armatei, capabilităţi de informaţii pentru apărare
pentru prevenirea şi combaterea actelor de flexibile şi dinamice, adaptate proiecţiei de
terorism, în cooperare cu celelalte structuri forţe a Armatei române şi noilor provocări
cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale; ale mediului de securitate, care să obţină, să
nu în ultimul rând trebuie amintite misiunile prelucreze şi să valorifice datele şi informaţiile
pe linia prevenirii şi contracarării ameninţărilor necesare decidenţilor politico-militari şi
transfrontaliere, pe linia asigurării securităţii militari în procesul de luare a deciziilor.
informaţiilor clasificate şi a sistemelor Au fost implementate proceduri NATO
informatice şi de comunicaţii, precum şi pe de informaţii, contrainformaţii şi de securitate,
direcţia promovării şi apărării intereselor fapt care a permis dezvoltarea capabilităţilor
politico - militare şi militare naţionale. de lucru în comun cu structurile militare
Strategia de transformare a Armatei NATO în teatrele de operaţii şi perfecţionarea
României, adoptată în anul 2007, care managementului riscurilor, ameninţărilor şi
vizează un proces continuu de dezvoltare şi vulnerabilităţilor din domeniul de responsabi-
integrare de noi concepte, doctrine şi litate al Direcţiei Generale de Informaţii a
capabilităţi menite a asigura capacitatea de Apărării.
promovare şi protejare a intereselor naţionale Locul pe care îl ocupă astăzi Direcţia
şi îndeplinirea angajamentelor în planul Generală de Informaţii a Apărării în cadrul
securităţii şi apărării asumate în cadrul NATO, sistemului naţional de securitate se datorează
UE şi faţă de alte organisme internaţionale, în primul rând calităţii muncii depuse de
implică Direcţia Generală de Informaţii a structurile pe care le are în compunere.

14
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

Direcţia Informaţii Militare, structura de asigurarea securităţii a constituit o preocupare


specialitate a Direcţiei Generale de Informaţii continuă pentru structura noastră, fiind o
a Apărării, care desfăşoară activităţi în modalitate eficace de răspuns la ameninţările
domeniile informaţiilor militare externe, globale actuale. Astfel, pe plan intern,
informaţiilor pentru luptă şi diplomaţiei Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
apărării, asigură informarea-avertizarea în a încheiat protocoale privind cooperarea cu
timp oportun a factorilor militari şi politico- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
militari de decizie despre factorii de risc, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul
ameninţările şi provocările la adresa securităţii Român de Informaţii şi Serviciul de
naţionale. Informaţii Externe în domenii precum
protecţia informaţiilor clasificate, SIGINT
şi monitorizarea comunicaţiilor transmise
prin satelit. Cooperarea Direcţiei Generale
de Informaţii a Apărării cu partenerii
externi a cunoscut o evoluţie ascendentă,
ca expresie a credibilităţii de care se bucură
instituţia noastră în cadrul structurilor
similare din statele membre NATO şi UE.
Un moment important în activitatea
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
a fost înfiinţarea Comunităţii Naţionale de
Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Informaţii, în anul 2005. Crearea acestei
Militară are ca misiune de bază identificarea, reţele funcţionale a autorităţilor publice din
documentarea şi contracararea riscurilor şi sistemul securităţii naţionale ne-a permis
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale să ne afirmăm drept un contributor major
în domeniul militar, în scopul protejării perso- cu date şi informaţii pentru realizarea
nalului, informaţiilor, bunurilor, activităţilor şi evaluărilor naţionale în domeniul activităţilor
structurilor Ministerului Apărării Naţionale. de informaţii, contrainformaţii şi securitate.
Detaşamentul de Intervenţie Rapidă Promovăm concepte şi participăm activ în
are ca misiune de bază prevenirea şi cadrul Comitetului coordonator, al Consiliului
combaterea actelor de terorism îndreptate Operativ al CNI şi al Oficiului pentru
împotriva demnitarilor, personalului şi Informaţii Integrate.
obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Centrul de excelenţă NATO în domeniul
informaţiilor obţinute din surse umane
(NATO CoE HUMINT & CI) asigură
pregătirea în domeniul HUMINT, participă
la elaborarea documentelor NATO în
domeniul HUMINT şi dezvoltă produse şi
servicii pentru a fi folosite în cadrul
procesului de standardizare NATO. Existenţa
acestui centru de excelenţă este expresia
recunoaşterii de către NATO a expertizei şi
profesionalismului personalului din cadrul
instituţiei noastre.
Dezvoltarea cooperării, la nivel naţional
şi internaţional, cu instituţiile implicate în
15
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

Direcţia Generală de Informaţii a aspecte: dezvoltarea capacităţii operaţionale,


Apărării, prin structurile pe care le coor- pentru a putea oferi opţiuni de răspuns la
donează, a colaborat activ cu partenerii săi noile provocări la adresa securităţii şi
interni din domeniul securităţii naţionale apărării naţionale; de asemenea, continuarea
pentru asigurarea Summit-ul Francofoniei armonizării cadrului legislativ naţional din
şi a Summit-ul NATO 2008. domeniul apărării cu cel existent în ţările
De asemenea, a participat activ la membre NATO; dezvoltarea sistemelor IT
exerciţii specifice organizate în ţară şi şi de comunicaţii; contribuţia la strategia
străinătate: Proof of Principle 2007; Rotation Uniunii Europene de edificare a unei politici
2008; Jackal Stone 2008; Unified Blade de securitate comune; asigurarea sprijinului
2006-2008; Humexcom 2005-2006; Camo de informaţii pentru combaterea terorismului
2005-2008; Gordian Knot 2008; Joint Task şi contrabandei în cadrul activităţilor grupului
Force - East Rotation 2008; exerciţii SIGINT de cooperare navală din Marea Neagră,
în perioada 2005 - 2008. Blackseafor; sporirea sprijinului dedicat
Pe parcursul celor 10 ani de activitate luptei împotriva terorismului, prin amplificarea
în slujba apărării şi susţinerii intereselor cooperării cu structurile abilitate în combaterea
naţionale, perioadă de timp marcată de acţiunilor teroriste şi prin continuarea
două momente cheie ale evoluţiei societăţii participării cu personal şi structuri de
româneşti - aderarea României la NATO şi informaţii la coaliţiile internaţionale cale
la UE, datorită unei strategii coerente şi luptă împotriva terorismului.
unitare de dezvoltare şi a calităţii activităţii Având în vedere dinamica şi
structurilor subordonate, importanţa Direcţiei complexitatea mediului actual de securitate,
Generale de Informaţii a Apărării în cadrul calitatea expertizei şi experienţa acumulată
Ministerului Apărării Naţionale şi al până în prezent de către Direcţia Generală
Comunităţii Naţionale de Informaţii a de Informaţii a Apărării, sunt ferm convins
cunoscut o evoluţie ascendentă. că ne vom îndeplini în continuare cu succes
Consolidarea acestui statut obligă obiectivele asumate, punând accent pe
instituţia noastră la continuarea unei politici principiile flexibilităţii, cooperării naţionale
performante de management pe termen şi internaţionale, abordării multidisciplinare
lung, care să aibă în vedere următoarele şi specializării personalului.

16
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

IMPORTANŢA ÎNFIINŢĂRII
DIRECŢIEI GENERALE DE INFORMAŢII A APĂRĂRII
ÎN CADRUL PROCESULUI DE TRANSFORMARE
A ARMATEI ROMÂNE
General (r.) Gheorghe ROTARU
Director General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
în perioada 1999 - 2005

existente la acel moment cu atribuţii în


domeniul informaţiilor militare - Direcţia
Informaţii şi Reprezentare Militară (DIRM)
şi Direcţia Siguranţă Militară (DSM) - şi a
înfiinţat componente menite să răspundă la
noile forme de cooperare, interne şi interna-
ţionale, la ameninţările asimetrice şi la tot
ce înseamnă intelligence, contrainformaţii
şi securitate militară, în cadrul unei armate
aparţinând unui viitor stat membru NATO.
Culegând informaţii deopotrivă de pe întreg
teritoriul ţării şi din toate zonele de interes
ale lumii, Direcţia Generală de Informaţii a
Înfiinţarea, la 01.07.1999, a Direcţiei Apărării a devenit furnizoarea unor materiale
Generale de Informaţii a Apărării, subordonată informative de nivel strategic pentru factorii
ministrului Apărării Naţionale, a reprezentat de decizie politico-militari ai României,
răspunsul pragmatic al statului român şi, fiind de la început puternic implicată în
implicit, al Ministerului Apărării Naţionale procesul de aderare a României la NATO.
la tot ceea ce au însemnat cel puţin trei Parteneriatul pentru Pace şi primul
obiective strategice majore: Program Individual de Parteneriat, semnarea
- iniţierea şi dezvoltarea mecanismelor Acordului de Securitate cu NATO, a Acordului
de parteneriat cu NATO, de la aderarea SOFA (1995), demararea exerciţiilor şi
la Parteneriatul pentru Pace (PpP), în aplicaţiilor comune cu statele membre NATO
anul 1994, până la demararea, în 1999, şi partenere de cooperare, cursurile,
a Planului de Acţiune pentru Aderare seminariile şi conferinţele organizate sub
(Membership Action Plan - MAP); egida NATO, deschiderea spaţiului aerian
- întărirea profilului de furnizor de securitate al României (în martie 1999) pentru avioanele
la nivel regional, prin implicarea şi forţelor aeriene ale statelor membre ale
consolidarea mecanismelor de securitate Alianţei participante la operaţiunea „Allied
regională instituţionalizate, iniţial în Force” au însemnat sute şi mii de militari
regiunea Europei de Sud-Est şi ulterior, şi civili din cadrul Ministerului Apărării
după anul 2000, în regiunea Mării Negre; Naţionale supuşi procesului de vetting, în
- participarea cu efective care, în timp, au vederea obţinerii avizelor şi certificatelor
devenit tot mai numeroase şi interoperabile de securitate pentru a participa la aceste
cu Aliaţii, în diferite teatre de operaţii. activităţi. Acest efort uriaş nu se putea
Direcţia Generală de Informaţii a realiza decât în sistem „joint”, cu contribuţia
Apărării a subordonat cele două mari structuri Direcţiei Informaţii şi Reprezentare Militară
17
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

şi a Direcţiei Siguranţă Militară. De asemenea, operaţiile comune cu statele membre NATO,


atribuţiile pe linia asigurării securităţii în cel al lucrului în sistemele de informare
fizice, a personalului, a activităţilor desfăşurate reciprocă, precum şi în acela al standardizării
de militari şi, nu în ultimul rând, pentru procedurilor. De altfel, Direcţia Generală
asigurarea protecţiei forţei impun contribuţia de Informaţii a Apărării a luat în calcul,
comună a structurilor de informaţii, contra- încă de la înfiinţare, unele priorităţi de acţiune
informaţii şi securitate militară. care au vizat atingerea şi menţinerea unui
Perioada 1994-1999 a marcat o nivel de pregătire corespunzător statutului
deschidere fără precedent pentru cooperarea vizat de România, acela de membru NATO.
militară şi politico-militară cu statele membre Pe măsura dezvoltării cooperării cu statele
NATO şi cu cele partenere, în acest interval membre NATO, Direcţia Generală de
fiind organizate mai multe dialoguri individua- Informaţii a Apărării a adaptat unele dintre
lizate România - NATO şi întocmindu-se aceste strategii de acţiune, având în vedere
primul Program Individual de Parteneriat câteva elemente fundamentale:
România - NATO. - adaptarea structurilor în scopul intensi-
Participarea, începând cu 1997, la ficării cooperării cu statele membre ale
Forţa Multinaţională de Pace din Sud-Estul NATO şi pregătirea pentru misiuni
Europei (MPFSEE), în cadrul căreia s-a specifice de tip întrunit (atât prin exerciţii
dezvoltat SEEBRIG (începând cu 1998), la militare, cât şi prin acţiuni în teatrele de
activităţile CENCOOP, la misiunile ONU operaţii, inclusiv în cadrul efortului
(UNOSOM II, UNAVEM III, UNMIK şi global de luptă împotriva terorismului);
MONUC) a constituit o provocare puternică cooperarea României cu statele NATO,
şi pentru serviciile militare de informaţii, înainte de aderarea sa ca membru cu
contrainformaţii şi securitate militară. drepturi depline al Alianţei, a făcut ca
În acest context, înfiinţarea Direcţiei operaţiile comune cu aliaţii să poată
Generale de Informaţii a Apărării nu a fost deveni, în scurt timp, mai ample, atingând
numai un răspuns la provocările impuse de un grad sporit de complexitate şi dificultate
cooperarea fără precedent, în domeniile de şi, fapt extrem de important, a consolidat
responsabilitate, rezultată din participarea încrederea partenerilor de coaliţie în
la Parteneriatul pentru Pace, ci a fost, mai profesionalismul militarilor români;
mult, o decizie salutară de a construi un serviciu - înzestrarea corespunzătoare: integrarea
de informaţii pentru apărare al unei Armate în structurile nord-atlantice nu putea fi
aparţinând României - viitor stat membru realizată decât în baza unei adaptări
NATO (eveniment consfinţit în aprilie 2004). logistice la standardele Alianţei; din acest
Pregătirea ofiţerilor de informaţii şi motiv, a fost imperios necesară achiziţio-
contrainformaţii, adaptarea procedeelor de narea unor sisteme tehnice de ultimă
lucru şi de cooperare cu statele membre ale generaţie, echiparea unor obiective de
Alianţei, înzestrarea cu echipamente compa- importanţă strategică cu sisteme de
tibile au însemnat un efort continuu, imens protecţie competitive şi, totodată, moderni-
şi au evidenţiat, tot mai mult, necesitatea zarea sistemelor de comunicaţii şi a celor
unei coordonări unice a selecţionării, finanţării, tehnice de culegere a informaţiilor, ca şi
elaborării doctrinelor compatibile cu cele dezvoltarea domeniului cyberintelligence;
ale NATO, precum şi a unei coordonări a - perfecţionarea personalului în domeniul
operaţiilor de informaţii, contrainformaţii informaţiilor, siguranţei militare, al
şi securitate militară. securităţii informaţiilor, dar şi pe linia
Această coordonare unică s-a impus securităţii industriale, a securităţii fizice
şi în domeniul pregătirii personalului pentru şi a prevenirii şi combaterii ameninţărilor
18
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

şi acţiunilor de tip asimetric; în acest de informaţii, ci şi în aceea de a comunica.


context, nu trebuie pierdute din vedere În plus, o simplă referire la numeroasele
contactele directe între experţii români serii de militari care au participat la misiunile
şi cei ai statelor membre NATO, care din Irak, Afganistan şi Balcani, precum şi
au condus la realizarea unor programe la camarazii care lucrează la Cartierul General
de informare oportună pe problemele şi la comandamentele NATO este în măsură
traficului de armament şi materialelor să creeze o reprezentare suficient de cuprinză-
susceptibile de a fi folosite în acţiuni cu toare asupra experienţei cu care vin în ţară
caracter terorist; aceşti oameni.
- dezvoltarea cooperării la nivel naţional
şi internaţional cu statele aliate, pe diverse
domenii de competenţă.
Acum, la zece ani de la înfiinţare,
contribuţia Direcţiei Generale de Informaţii
a Apărării şi, în general, a Ministerului
Apărării Naţionale la succesul multora dintre
acţiunile coaliţiei mondiale antiteroriste ne
apare cu mult mai clară şi se poate spune
chiar că, în unele privinţe, a depăşit viziunea
strategică iniţială. Se cuvine reliefată cu
acest prilej contribuţia Direcţiei Generale
de Informaţii a Apărării cu ofiţeri de legătură,
cu structuri HUMINT şi de analiză în Armata României are deja un număr
teatrele de operaţii ale diferitelor misiuni foarte mare de militari apţi să lucreze într-un
derulate sub egida NATO, UE sau ONU, mediu multinaţional, iar la Bruxelles contri-
care s-a dovedit deosebit de importantă, una buţia românească pe acest palier este foarte
dintre dovezile cele mai elocvente fiind apreciată. România a răspuns mereu prompt
aprecierile superlative la adresa profesiona- la toate cererile de participare la misiuni
lismului militarilor români, formulate în internaţionale (Balcani, Afganistan şi Irak).
nenumărate rânduri de comandanţii statelor În acest context, trebuie subliniat faptul că,
aliate sau partenere sub comanda cărora s-au în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest
aflat aceştia. În Irak şi în Afganistan, atât (în Kosovo sau în Bosnia şi Herţegovina)
partenerii de Coaliţie, din prima ţară, cât şi şi din Orientul Mijlociu (în Afganistan şi în
cei de Alianţă, din a doua, îi apreciază foarte Irak - până la retragerea forţelor noastre
mult pe camarazii români din zona de militare din această ţară, stabilită pentru
intelligence. În aceste două spaţii, România a luna iulie 2009), România dispune de câte
venit cu tot ceea ce înseamnă mai bun în o Celulă Naţională de Informaţii (National
intelligence, cu experţi în domeniul IT-ului Intelligence Cell), lucru care se cuvine apreciat
şi al analizei. De pildă, în Irak, în cadrul deopotrivă drept o onoare şi o probă a
Diviziei Multinaţionale Centru-Sud, România încrederii de care România se bucură în
a participat cu un detaşament de informaţii cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Trebuie
care a cuprins atât HUMINT, cât şi amintită, de asemenea, contribuţia ofiţerilor
cercetarea spaţiului electromagnetic. S-au români în cadrul Structurii de Informaţii a
folosit avioane fără pilot, care nu sunt la Coaliţiei Internaţionale din Tampa, Florida
îndemâna oricărui serviciu de informaţii. (USCENTCOM, SUA).
Pe teren, aceste lucruri se traduc nu numai În acelaşi timp, merită adusă în atenţie
în capacitatea de a acţiona a unui serviciu participarea Armatei României la activităţile

19
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

bilaterale şi multinaţionale organizate cu La toate aceste eforturi contribuie substanţial


state membre NATO, la cele organizate de şi un sistem de analiză multisursă, care se
structuri NATO (conferinţe, simpozioane perfecţionează permanent. Nu trebuie pierdut
şi lucrări ale diferitelor comitete), precum din vedere faptul că, în munca operativ-
şi prezenţa generalilor, ofiţerilor, subofiţerilor informativă, înaltul profesionalism se formează
şi personalului civil în cadrul comanda- într-un răstimp îndelungat, nefiind exagerat
mentelor NATO. De asemenea, nu trebuie să vorbim chiar de perioade de până la 10 ani.
uitate acordurile de protecţie a informaţiilor Prin dezvoltarea capacităţilor HUMINT,
clasificate pe care Direcţia Generală de SIGINT, IMINT şi MASINT, Direcţia
Informaţii a Apărării le-a încheiat cu statele Generală de Informaţii a Apărării a urmărit
membre NATO şi cu state partenere. să dea curs unui program de prevenire şi
combatere a terorismului maritim, cu atât
mai mult cu cât Regiunea Extinsă a Mării
Negre se află printre priorităţile consemnate
în Strategia Naţională de Securitate.
O altă dimensiune prioritară a strategiei
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
a constituit-o, încă de la început, protecţia
antiteroristă a structurilor militare româneşti
şi străine de pe teritoriul naţional, menţionând
în acest sens activitatea desfăşurată în
Dobrogea pentru rotirea unor trupe aflate
în misiune în Balcani, unde a existat de la
început o cooperare strânsă cu structurile
de specialitate din cadrul Ministerului de
Interne şi Serviciului Român de Informaţii.
Trebuie amintit în acest context faptul
Direcţia Generală de Informaţii a că, în privinţa contracarării pericolelor
Apărării este o instituţie de valoare fiindcă asimetrice, în lupta împotriva terorismului
a rămas consecventă în modul de selecţionare de exemplu, metodele sunt mereu noi.
şi în cel de examinare pentru cei care Inamicul este invizibil şi acţionează exclusiv
urmează să îndeplinească diferitele misiuni pe baza surprinderii. De aceea, modul de
din aria sa de responsabilitate. Înainte, un răspuns al serviciilor de informaţii a evoluat
cunoscător de limba engleză sau franceză după 11 septembrie 2001, iar cei care lucrează
era apreciat ca foarte bun. Acum, engleza a în acest domeniu trebuie să fie mereu la
devenit o limbă de lucru şi deja există curent cu noile provocări, să anticipeze şi
cursuri de pregătire în domeniul limbilor să prevină acţiunile ostile. Acest lucru
orientale (arabă, turcă). Totodată, instituţia presupune o permanentă pregătire şi adaptare,
are foarte mulţi analişti de mare valoare. referindu-ne în acest sens la forma de
De asemenea, există domenii, inclusiv IT, organizare, la selecţionarea şi pregătirea
unde are experţi de mare clasă. oamenilor. O bună conlucrare cu serviciile
Activitatea de intelligence presupune care au mai multă experienţă sau una
foarte multă muncă şi perfecţionare zilnică. similară necesită oameni bine pregătiţi, iar
Pentru a deveni cu adevărat un lucrător Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
profesionist în acest domeniu, trebuie să selecţionează nu numai ofiţeri tineri, ci şi
treci prin multe provocări şi situaţii limită. civili, cu toţii oameni valoroşi în domeniile

20
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

unde lucrează. Condiţia este să muncească de a ne arăta bucuria că această instituţie a


foarte mult. devenit, în timp, unul dintre cele mai puternice
Reorganizarea Direcţiei Generale de servicii de informaţii din România.
Informaţii a Apărării, după cele mai actuale Beneficiind de structurile de informaţii,
modele NATO, a vizat şi dezvoltarea contrainformaţii şi securitate militară şi,
capacităţilor de cooperare cu Alianţa şi implicit, de analiză multisursă întrunită,
statele membre NATO în lupta împotriva Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
terorismului şi în acţiunile de asigurare a îşi probează valoarea prin informaţiile
securităţii. Această problemă a reorganizării pertinente, din domeniul apărării, puse la
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, dispoziţia CSAT, conducerii Ministerului
în subiectele de mare actualitate şi de perspec- Apărării Naţionale, Armatei României şi
tivă, mai cu seamă în ceea ce priveşte lupta Comunităţii Naţionale de Informaţii.
împotriva terorismului şi asigurarea securităţii Participarea Direcţiei Generale de
în Europa şi în lume, a făcut obiectul unor Informaţii a Apărării în teatrele de operaţii
discuţii cu şefi ai unor servicii de informaţii cu structuri HUMINT, IMINT, SIGINT şi
NATO, prilej cu care disponibilitatea cu capacităţi de analiză multisursă, precum
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării şi rezultatele obţinute au determinat NATO
de a acţiona împreună cu Alianţa a fost să ia în considerare, pentru operaţiile
foarte apreciată. multinaţionale, capacitatea de nişă oferită
Şi, nu în cele din urmă, trebuie de România prin Direcţia Generală de
subliniat rolul major al diplomaţiei apărării Informaţii a Apărării.
în promovarea intereselor naţionale şi în Chiar dacă tot ceea ce s-a spus aici nu
asigurarea securităţii naţionale. A lucra în arată, probabil, pe deplin ce presupune
diplomaţia apărării este o provocare pentru această muncă de mare răspundere, întrucât
oricine, iar un bun diplomat militar trebuie marile realizări ale personalului din structurile
să aibă o experienţă aparte, să fie interesant de informaţii rămân, cel mai adesea, în
pentru cei cu care discută, lucru esenţial umbră, se poate totuşi sublinia, fără nicio
pentru crearea unor relaţii de muncă valoroase rezervă, pe baza performanţelor, că, la ora
ţării. De aceea, acesta trebuie să acopere o actuală, Direcţia Generală de Informaţii a
arie largă de subiecte, începând de la socia- Apărării este o instituţie de elită a Ministe-
lizare până la problemele strict necesare rului Apărării Naţionale, a Armatei României
funcţiei pe care o îndeplineşte. şi a sistemului de securitate naţională. Am
Cu menţiunea că eforturile Direcţiei astfel profunda convingere că instituţia este
Generale de Informaţii a Apărării în domeniul în măsură să-şi îndeplinească rolul la
apărării nu reprezintă decât un segment al nivelul cel mai ridicat pe care ni-l dorim cu
efortului naţional în domeniu, această toţii pentru asigurarea securităţii naţionale
aniversare ne prilejuieşte un moment potrivit a României.

21
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

COOPERAREA DINTRE STRUCTURILE DE INFORMAŢII


ALE ARMATEI ROMÂNE
ŞI SERVICIILE STRĂINE DE INFORMAŢII
General (r.) ing. prof. univ. dr. Sergiu MEDAR
Director General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării în 2005

vor avea posibilitatea de a se adapta noilor


realităţi, de a-şi integra acţiunile în noile
elemente ale spaţiului informaţional, fluid,
înşelător şi îndeosebi complex integrat.
A devenit deja un truism faptul că
informaţiile joacă, poate, cel mai important
rol în conducerea operaţiilor militare. În mod
implicit, întregul sistem de apărare al statelor
este dependent de informaţii, ajungându-se la
o dependenţă totală a tuturor componentelor
sistemelor naţionale de apărare, de mijloacele
informatice la dispoziţie.
Ameninţările la adresa lumii contempo- Secolul al XXI-lea marchează începutul
rane sunt mai complexe decât oricând, unei noi ere, era informaţională. Totul are
marcate nu numai de impredictibilitate, dar de acum alte dimensiuni, iar războiul se va
şi de amprenta diferenţelor de cultură dintre duce, practic, în toate dimensiunile şi mediile:
entităţile care le generează şi cele care aerian, maritim, terestru, spaţial şi informaţio-
trebuie să riposteze, de omnidirecţionalitatea nal. Cea mai nouă dimensiune a confruntării,
acestora, de efectele colaterale pe care le spaţiul informaţional, echivalează cu cea
pot provoca şi, nu în ultimul rând, de mai spectaculoasă revoluţie existentă,
modalitatea în care diferitele state sau inclusiv în domeniul acţiunii militare.
grupări le pot folosi în interese strategice Structurile internaţionale de securitate,
mai mult sau mai puţin predictibile, cu în primul rând Alianţa Nord-Atlantică, au
efecte pe termen mediu sau lung. suferit profunde transformări adaptându-se
Trăsătura comună a acestor ameninţări noului mediu de securitate. Statuând, prin
o constituie, fără îndoială, globalizarea lor, declaraţia finală a Summit-ului de la Riga,
nu neapărat ca manifestare ci, în primul securitatea liniilor de transport energetic
rând, din perspectiva efectelor. Chiar şi drept una dintre misiunile prioritare ale
atunci când ameninţarea se manifestă local NATO, Alianţa a devenit dintr-una politico-
sau regional, efectele conflictului local sau militară o alianţă de securitate. De aici a
regional pe care l-ar putea provoca sunt, de devenit necesar ca misiunile de culegere de
cele mai multe ori, globale. informaţii ale statelor membre să se diversifice,
De la înfiinţarea sa, Direcţia Generală ele evoluând de la abordarea unor ţinte strict
de Informaţii a Apărării, prin structurile militare către ţinte care pot influenţa securitatea
sale, a înţeles că, la ameninţările globale, statelor şi, implicit, securitatea globală.
riposta nu poate fi decât globală. Superioritatea în domeniul informaţiilor
Ameninţările şi conflictele actuale trebuie să se realizeze prin creşterea sprijinului
vor aduce câştig de cauză doar celor care cu informaţii strategice ce cuprind:

22
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

- avertizarea timpurie în domeniile definite Nevoia de colaborare, de cooperare în dome-


ca ameninţări la adresa securităţii statelor niul intelligence, care în prezent este evidentă,
membre ale Alianţei; acum 10 ani era pusă sub semnul îndoielii.
- analiza potenţialelor de dezvoltare a acestor Făcând dovada clarviziunii, Direcţia Generală
ameninţări dincolo de hotarele Alianţei; de Informaţii a Apărării şi structurile subor-
- monitorizarea factorilor de risc trans- donate au insistat pe soluţia cooperării cu
naţional, geopolitic, economic, politic, alte servicii de informaţii, chiar şi atunci când
sociologic şi militar, pentru a preveni procesul schimbării de mentalitate în domeniul
transformarea acestor riscuri în ameninţări. intelligence abia începuse în România.
După cum se vede, întreaga activitate Cooperarea cu structurile străine de
de informaţii este redirecţionată dinspre apărare informaţii a început prin vizite reciproce de
către securitate. Conceptul de securitate al prezentare, fiind rapid urmată de schimburile
Alianţei Nord-Atlantice este văzut şi sub de informaţii. Acestea, chiar înainte de
aspectul acţiunii asupra ameninţărilor, acolo aderarea României la NATO, au avut la
unde acestea sunt generate. De aceea, pe bază schimburile de informaţii cu partenerii,
lângă creşterea gamei ameninţărilor care precum şi schimburile de intelligence cu
sunt identificate la adresa statelor membre viitorii şi actualii aliaţi.
şi a celor partenere, s-a lărgit mult şi aria În ceea ce priveşte cooperarea bilaterală,
geografică în care Alianţa acţionează şi s-a structurile de informaţii militare ale Armatei
diversificat natura operaţiilor la care participă. Române au impresionat prin abordarea directă,
Plecând de la aceste deziderate, Direcţia sinceră, şi prin disponibilitatea pentru coope-
Generală de Informaţii a Apărării a reuşit nu rare. Propunerea părţii române de a face o
numai să-şi creeze structuri şi mijloace capabile prezentare a propriului serviciu de informaţii,
să depisteze asimetria în ameninţări, dar chiar în anul 1993, la Washington, a surprins
să creeze asimetrie prin valoarea informaţiilor întreaga comunitate de informaţii a SUA,
obţinute şi, mai ales, printr-o relaţie onestă România fiind astfel primul stat din fostul
şi profesională cu factorii de decizie. bloc comunist care făcea un asemenea pas
Structurile de informaţii militare pun spre colaborare. Acest demers a marcat
la dispoziţia factorilor de decizie politico- începutul unei colaborări de succes. Au
militari şi militari informaţiile necesare în urmat deschideri către toţi viitorii parteneri
procesul de luare a deciziei politico-militare ai Alianţei Nord-Atlantice spre care se
sau militare. Evoluţiile actuale ale relaţiei îndrepta atunci România.
dintre serviciul de informaţii şi factorul de Dacă încercăm să rememorăm începu-
decizie arată că acesta din urmă are nevoie turile în domeniul schimbului de informaţii,
nu numai de informaţii, ci mai ales de ne vom aminti că primele întâlniri comune
cunoaştere, ca element superior intelligence- se refereau la definirea termenilor specifici
ului. De la înfiinţarea sa, Direcţia Generală şi a procedurilor în domeniul intelligence.
de Informaţii a Apărării, prin structurile sale Foarte repede am constatat însă că acesta nu
subordonate, a aplicat forma modernă a acestei era nicidecum un impediment, esenţa activităţii
relaţii, punând la dispoziţia factorilor de decizie fiind pretutindeni şi de veacuri aceeaşi.
intelligence acţionabil şi furnizând variante În cooperarea cu Alianţa Nord-Atlantică
de acţiune cu analiza posibilelor implicaţii în domeniul intelligence, nu trebuie să
ale deciziei liderului sau comandantului. uităm faptul că România a fost primul stat
Furnizarea de cunoştinţe cu privire la non-NATO care, în anul 2000, a avut, într-un
ameninţările cu implicaţii globale nu poate teatru de operaţii în care participa, o coaliţie
fi posibilă folosind în mod exclusiv doar sub conducerea NATO, o celulă de informaţii
propriile capacităţi de culegere de informaţii. militare. Contribuţia cu informaţii la Alianţa

23
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

Nord-Atlantică a atras de atunci atenţia Din experienţa acumulată şi mai ales


asupra viitoarei contribuţii a ţării noastre. din analizele efectuate, s-a constatat în timp
În octombrie 2001, imediat după ce scurt eficienţa schimbului de informaţii. Baza
tragedia de la 11 septembrie 2001 a şocat de date a crescut, procesul de confirmare sau
întreaga lume, pe baza hotărârii CSAT, de încrucişare a informaţiilor a devenit mai
Armata Română şi-a oferit o serie de capabi- facil, iar mediile de culegere de informaţii
lităţi pentru participarea la lupta împotriva s-au diversificat.
terorismului. Una dintre aceste capabilităţi După o altă perioadă de timp, a avut
a fost disponibilitatea de a oferi intelligence. loc un proces natural de selecţionare a
Ulterior s-a dovedit că a făcut-o cu mare partenerilor de cooperare. Unii parteneri
profesionalism. aveau în continuare o mentalitate bazată pe
Dezvoltarea schimbului de informaţii secretomanie excesivă. Alţii, sub această
(intelligence sharing) în timp real, la nivel imagine, ascundeau practic lipsa de capabilităţi.
aliat şi naţional, la nivelurile strategic, Din această selecţie s-au ales partenerii solizi
operativ şi tactic, are la bază: cu care s-au extins relaţiile de colaborare
- un sistem sigur, flexibil şi prompt de trecând treptat de la schimburile de informaţii
furnizare de informaţii credibile, oportune către cooperarea în domeniul operativ.
şi relevante; Este cunoscut faptul că în intelligence
- dezvoltarea structurilor de sprijin cu este esenţial să simţi, să intuieşti fenomenele
informaţii; dintr-o anumită ţară sau zonă. Un serviciu
- extinderea capacităţilor de culegere de de informaţii poate să ştie, să înţeleagă ce
informaţii prin dezvoltarea capabilităţilor se întâmplă în acea zonă, dar nu va putea
HUMINT, a imageriei prin satelit şi să intuiască posibilele evoluţii viitoare.
interceptării comunicaţiilor satelitare clasice Aceasta nu o vor putea face decât cei care
şi a altor emisii electromagnetice; de îşi au „rădăcinile” acolo. Acesta este un alt
asemenea, este necesară integrarea unor motiv pentru care cooperarea cu serviciile de
elemente cu specific nemilitar în structurile informaţii din zonele adiacente zonelor de
de analiză sau accesul la expertiza acestora interes este extrem de productivă.
în domenii precum sociologie, ordine Cu timpul, experienţa ne-a învăţat care
publică, economie, psihologie socială sau este diferenţa între schimbul de informaţii
teologie, şi abordarea standardizării ca bilateral şi multilateral. Am învăţat, după
mijloc de integrare rapidă a sistemelor şi unele stângăcii, cum, în schimbul multilateral
de asigurare a interoperabilităţii tehnice de informaţii, poţi să păstrezi valoarea
cu structuri similare aliate; informaţiilor respectând mândria naţională
- onestitatea în procesul de schimb de sau sensibilităţile fiecăruia dintre parteneri.
informaţii pentru evitarea circulaţiei în Cooperarea în domeniul intelligence
cerc a informaţiei; impune o etapă nouă în conlucrarea dintre
- asigurarea permanentă a protecţiei surselor; serviciile de specialitate: deplasarea centrului
- evitarea tendinţelor de secretomanie de greutate dinspre schimbul de informaţii
excesivă. cu caracter de generalitate spre cooperarea
În schimbul de informaţii, condiţia pe cazuri şi acţiuni punctuale, ca modalitate
principală este să ai ce oferi. Doar serviciile de valorificare optimă a potenţialului oferit
de informaţii puternice sunt capabile de a face de partenerii implicaţi.
schimb de informaţii pentru că doar acestea Colaborarea cu serviciile naţionale
au ce oferi. Nu poţi niciodată oferi ceea ce române de informaţii a fost întotdeauna
ai primit de la un alt serviciu, ci doar ceea ce pentru Direcţia Generală de Informaţii a
ai cules şi procesat cu propriile capabilităţi. Apărării şi structurile sale subordonate o

24
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

activitate naturală, deschisă, desfăşurată în ţional, prin sporirea vitezei de culegere, analiză
mod curent, fără reţineri sau restricţii. şi diseminare a datelor şi informaţiilor,
Deschiderea de care a dat dovadă Direcţia creşterea calităţii şi vitezei de analiză
Generală de Informaţii a Apărării a găsit în /elaborare a produselor informative, prin
rândul partenerilor naţionali aceeaşi introducerea sistemelor moderne de gestiune
disponibilitate spre beneficiul tuturor acestor şi prelucrare a informaţiilor.
servicii. Comunitatea naţională de informaţii
nu a dat decât formula instituţională a unei
colaborări deja existente a Direcţiei Generale
de Informaţii a Apărării cu aceste servicii.
Pentru a face faţă provocărilor induse
de globalizare şi societatea informaţională
la adresa intereselor de securitate, în
interiorul ţărilor sau în spaţiul euro-atlantic,
structurile de informaţii sunt supuse unui
amplu proces de transformare.
Transformarea structurilor de informaţii
reprezintă un proces continuu de dezvoltare
şi integrare de noi concepte, strategii, doctrine
şi compatibilităţi, cu scopul de a îmbunătăţi
eficienţa şi gradul de interoperabilitate al Contribuţiile doctrinare la procedurile
acestora şi de adaptare la noul mediu de NATO aduse de către structurile Direcţiei
securitate, complex şi în schimbare rapidă, Generale de Informaţii a Apărării au constituit
care evidenţiază necesitatea de reevaluare a elemente de viziune în evoluţia Alianţei
informaţiei ca factor de putere. Nord-Atlantice. Asigurarea cu informaţii
Acest proces de transformare impune multisursă în teatrul de operaţii, prin prezenţa
schimbări la nivelul doctrinelor, organizării la faţa locului a propriilor structuri HUMINT,
structurilor de informaţii, educaţiei şi manage- SIGINT şi IMINT, sub comandă unică,
mentului personalului, activităţilor de precum şi prin intermediul propriei structuri
culegere şi analiză. de analiză situate chiar în teatrul de
operaţii, a constituit la vremea respectivă
noutatea cu care Armata Română şi-a adus
contribuţia la diversificarea şi eficientizarea
căilor şi mijloacelor de acţiune ale Alianţei
Nord-Atlantice. Acestea sunt argumente
ale faptului că NATO a aprobat propunerea
română şi a decis deschiderea unui Centru
de Excelenţă HUMINT în România.
O altă iniţiativă a structurilor de
informaţii ale Armatei Române este
Conferinţa Serviciilor de Informaţii militare
din zona Marea Neagră - Marea Caspică.
Transformarea structurilor specifice Punând la aceeaşi masă lideri ai serviciilor
vizează două domenii de interes major: de informaţii militare din ţări cu culturi,
conceptual şi al capabilităţilor. În plan civilizaţii, mentalităţi şi, mai ales, interese
doctrinar, Direcţia Generală de Informaţii a diferite, s-a reuşit identificarea ameninţărilor
Apărării, prin structurile sale subordonate, care ar trebui să unească pe toţi aceia care
a acţionat pentru reducerea ciclului informa- sunt responsabili pentru dezvoltarea în

25
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

pace a naţiunilor şi popoarelor. Serviciile viitoarele cerinţe sau evoluţii ale mediului
de informaţii au această responsabilitate pentru de securitate şi, de aici, condiţiile propriei
că ele sunt ochii prin care decidenţii politici transformări şi modernizări. Gândirea
şi militari văd şi faţa nevăzută a lumii. proactivă a liderilor, cu anticiparea evoluţiilor
Nu trebuie însă să cădem în greşeala viitoare, în vederea propriei adaptări, va
că, în noul mediu de securitate, acţionează găsi serviciul pregătit la momentul solicitării.
exclusiv forţe omnidirecţionale cu moduri de Aceasta este precondiţia succesului.
ameninţare perfide sau sofisticate. Evenimen- La înfiinţarea sa acum 10 ani, prima
tele militare din Caucazul de Sud din vara preocupare a Direcţiei Generale de Informaţii
anului 2008 au dovedit faptul că un conflict a Apărării - ca şi a structurilor subordonate
clasic asupra unui stat vecin nu poate fi - a fost de întinerire accelerată a personalului,
exclus. Rezultă deci că serviciile de informaţii simultan cu un atent proces de profesiona-
pentru apărare trebuie să-şi păstreze capabili- lizare. Rezultatele acestui proces s-au văzut
tăţile clasice de culegere de informaţii, ca în rezultatele obţinute, în recunoaşterea bi-
şi capabilităţile de analiză ale unor conflicte şi multilaterală a valorii structurilor militare
de tipul celor din al Doilea Război Mondial. de informaţii şi, mai ales, prin tinereţea şi
Referitor la viziunea pe care orice profesionalismul liderilor de astăzi ai acestor
serviciu de informaţii trebuie să o aibă structuri, de care înaintaşii lor nu pot să fie
asupra viitorului, aceasta trebuie să anticipeze decât mândri şi mai mult decât mulţumiţi.

26
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

ROLUL DIRECŢIEI GENERALE DE INFORMAŢII A APĂRĂRII


ÎN SPRIJINUL CU INFORMAŢII AL CATEGORIILOR
DE FORŢE DIN ARMATA ROMÂNIEI
General-locotenent (r) Constantin CROITORU
Director General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
în perioada 2006 – 2007

- problemele care ţin de dimensiunile non-


militare de securitate au luat locul celor
de natură militară, însă fără a le elimina;
- declanşarea lărgirii spaţiului euro-
atlantic şi al Uniunii Europene;
- căutări în asumarea de către NATO şi
UE a noi roluri;
- afirmarea luptei împotriva terorismului,
ca principal obiectiv al agendei tuturor
instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale
de securitate în afara frontierelor lor
iniţiale;
Analiza mediului de securitate actual - problematica de securitate devine mai
reliefează, tot mai mult, aspectele noi şi în complexă, aceasta abordând terorismul,
permanentă schimbare şi adaptare a ceea dar şi sărăcia, crima organizată, proli-
ce definim ca fiind ameninţări la adresa ferarea armelor de distrugere în masă,
păcii, dezvoltării economice şi continuării dezastre ecologice, competiţia pentru
tuturor proceselor democratice. resurse naturale etc.
Chiar dacă ameninţările au forme noi Este unanim recunoscut faptul că
de manifestare, iar posibilitatea unor noi pericolele şi ameninţările la adresa securităţii
confruntări clasice (tip război) s-a redus tind să devină transnaţionale şi mai puţin
substanţial, nu există niciun argument care predictibile decât ameninţările militare
să fundamenteze excluderea acestora în tradiţionale.
viitor. Deşi există o atitudine generală, pe În contextul acestui schematic tablou
plan mondial, de reducere a forţelor armate al mediului de securitate actual apreciem
şi a arsenalului lor clasic sau mai modern, că este necesară şi prezentarea unor aspecte
acest lucru nu înseamnă renunţarea la armată, specifice cadrului naţional românesc.
ci reprezintă un proces de adaptare a structu- Politica de apărare naţională a României
rilor şi misiunilor acesteia la noile realităţi este orientată spre protecţia împotriva
ale lumii contemporane, bineînţeles în concor- riscurilor şi ameninţărilor care pun în
danţă cu posibilităţile de bugetare ale acestui pericol drepturile şi libertăţile fundamentale
proces. Ideea generală a acestui proces ale omului, precum şi bazele existenţei
este aceea de reducere prin modernizare. statului român. Această politică este susţinută
Este clar că sfârşitul Războiului Rece prin fundamentele legislative existente, din
a marcat un nou început al abordărilor care amintesc:
problematicilor mediului de securitate, mediu a) Legea 473/2004 privind planificarea
concretizat de câteva direcţii noi: apărării şi care stabileşte următoarele:

27
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

- planificarea apărării, atribut şi competenţă citarea deplină a drepturilor şi libertăţilor


esenţială a politicii de apărare, reprezintă cetăţeneşti, asumarea conştientă a respon-
un complex de activităţi şi măsuri care sabilităţilor de către toate componentele
vizează promovarea intereselor naţionale, societăţii, perfecţionarea capacităţii de
definirea şi îndeplinirea obiectivelor decizie şi de acţiune;
securităţii naţionale a României în - obiectivele de guvernare: îndeplinirea
domeniul apărării; obligaţiilor ce decurg din calitatea de
- principalele documente care fundamen- membru NATO şi UE, identificarea
tează planificarea apărării la nivel naţional oportună şi contracararea proactivă a
sunt Strategia Naţională de Apărare şi riscurilor şi ameninţărilor prin dezvoltarea
Programul de guvernare; capacităţilor de informare, analiză şi
- Ministerul Apărării Naţionale elaborează: decizie, prevenirea conflictelor şi gestio-
Carta Albă a Apărării, Strategia Militară narea eficientă a acestora, a situaţiilor
detaliind, apoi, aspectele principale în de criză şi a consecinţelor acestora,
Directiva de planificare a apărării şi continuarea procesului de transformare
Programele majore. a Armatei.
b) Strategia Naţională de Apărare, aprobată d) Legea nr. 389 din 2001 privind orga-
de Parlamentul României în şedinţa comună nizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
din noiembrie 2008, în primul său capitol, Naţionale conţine două aspecte importante
defineşte cadrul general şi fundamentele pentru abordarea relaţiei Direcţiei Generale
Strategiei Naţionale de Apărare a ţării: de Informaţii a Apărării cu categoriile de
- se fundamentează pe Constituţie şi forţe ale Armatei:
legile naţionale din domeniul apărării şi - Ministerul Apărării Naţionale este organul
este armonizată cu Strategia Europeană de specialitate al administraţiei publice
de Securitate, Conceptul Strategic al centrale, în subordinea Guvernului, prin
NATO, precum şi cu documente relevante care este condusă activitatea în domeniul
ale celor două organizaţii; apărării naţionale, potrivit prevederilor
- principalele valori: democraţia, libertatea, legii şi Strategiei Naţionale de Apărare,
egalitatea şi supremaţia legii, respectiv pentru garantarea suveranităţii, indepe-
demnitatea omului; denţei şi unităţii statului, integrităţii terito-
- interesele naţionale: menţinerea integrităţii, riale a ţării şi democraţiei constituţionale;
unităţii, suveranităţii, independenţei şi - Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
indivizibilităţii statului român etc. este structura specializată a Ministerului
În celelalte articole, Strategia Naţională Apărării Naţionale care răspunde de
de Apărare stabileşte obiectivele apărării obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea
naţionale, direcţiile de acţiune în domeniul şi valorificarea informaţiilor şi datelor
apărării, resursele pentru apărare. referitoare la factorii de risc şi ameninţare
c) Programul de guvernare, în ultimul său externi şi interni, militari şi non-militari
capitol (nr. 29), se referă la „Securitatea care pot afecta siguranţa naţională, de
naţională” subliniind: elaborarea concepţiei privind realizarea
- scopul fundamental al acţiunii guverna- securităţii informaţiilor şi activităţii
mentale în domeniul securităţii naţionale: criptografice şi de asigurare a informaţiilor
crearea condiţiilor politice, organizatorice geografice necesare Armatei.
şi administrative necesare pentru ca, Prezentarea acestor elemente ale cadrului
printr-o guvernare eficientă să putem legislativ intern a avut drept scop de a reaminti
garanta securitatea naţională prin exer- legitimitatea existenţei acestor structuri

28
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

militare şi obligaţiei lor de a duce la îndeplinire foarte pe scurt, elementele care au încercat
cele stabilite de legiuitor. să îmbine, să rezolve complexitatea unei stări
Un alt element specific cadrului naţional de fapt cu responsabilităţile acestor structuri.
românesc îl reprezintă poziţia geografică a Categoriile de forţe armate sunt chemate
ţării noastre. Deşi facem parte din cele să-şi rezolve sarcinile specifice atât pe teri-
două mari organizaţii ale lumii - NATO şi toriul naţional, cât şi alături de aliaţi, în
UE - suntem situaţi la graniţa lor estică, într-un alte teritorii. Misiunile sunt complexe şi
loc unde suportăm „presiunea” punctului de diferite, în funcţie de mediul unde se
echilibru între Est şi Vest, presiune generată desfăşoară, de caracteristicile inamicului sau
de istoria specifică acestui loc. ale unui potenţial inamic, precum şi de
Tot de specificul cadrului naţional nivelul ameninţărilor.
ţine şi restructurarea Armatei. Nu este un Abordarea pregătirii şi luptei forţelor
element exclusiv al nostru, dar maniera armate în astfel de situaţii se poate face cu
efectuării ar trebui să suporte câteva succes, cunoscând cât mai multe detalii;
corecţii ce ţin de corelarea prevederilor aceste detalii nu pot veni decât de la Direcţia
legislative (sarcinilor primite prin lege) cu Generală de Informaţii a Armatei. Şi au
prevederile bugetare pe domeniu şi venit. Lucrările informative cerute de cate-
răspunderile neîndeplinirii acestora. Această goriile de forţe sau sistematic trimise de
corelare va conduce şi la evaluarea corectă Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
a nivelului de securitate ce poate fi asigurat. au asigurat nevoia de informaţii a acestora.
Prezentarea mediului de securitate În plus, deosebirile de mediu, condiţiile geo-
actual, precum şi a unor elemente naţionale climatice, maniera de pregătire şi abordare a
specifice acestei problematici a pregătit luptei, atitudinile politice au completat foarte
abordarea relaţiei dintre Direcţia Generală bine tabloul informativ necesar creării
de Informaţii a Apărării şi categoriile de scenariilor de ducere a luptei sau executării
forţe ale Armatei; de fapt, vom sublinia, unor misiuni într-un mediu ostil.

29
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

Un alt aspect al colaborării strânse a Apărării.


dintre Direcţia Generală de Informaţii a Ţinând cont de complexitatea şi
Apărării şi categoriile de forţe este cel din dificultăţile perioadei următoare, apreciez
domeniul muncii de contrainformaţii şi că prezenţa specialiştilor Direcţiei Generale
securitate militară. În acest sens, amintim de Informaţii a Apărării în unităţile militare
două aspecte relevante: informarea sistema- sau la misiuni ale acestora poate conduce
tică a categoriilor de forţe privind neregulile la manifestări pozitive ale sentimentului
care ţin de asigurarea securităţii sistemului, că acest “împreună” nu reprezintă decât o
precum şi controalele specifice efectuate manieră de a avea succes şi nicidecum o
la diferite niveluri. Acestea reprezintă un ocazie de a găsi un vinovat. Cred că şi sub
ajutor deosebit pentru comandanţi pentru a acest aspect s-au făcut paşi importanţi.
lua măsurile administrative necesare bunei Tot în responsabilitatea Direcţiei
manifestări a sistemului pe acest domeniu. Generale de Informaţii a Apărării trebuie
De asemenea, consider că trebuie să să fie pregătirea aprofundată a ofiţerilor
rămână în atenţia Direcţiei Generale de care aparţin categoriilor de forţe, dar au în
Informaţii a Apărării permanentizarea unor responsabilitate aspectele de securitate ale
forme de învăţământ care să contribuie la sistemului.
dezvoltarea culturii de securitate la nivelul Deşi am prezentat pe scurt aspectele
tuturor eşaloanelor. În acest sens, o atenţie de bază ale colaborării cu categoriile de
specială trebuie acordată celor care intră forţe, apreciez ca fiind deosebit de importantă
în armată prin forme de pregătire rapidă şi asigurarea cu informaţii pe care aceasta a
nu au timpul necesar să înveţe spiritul şi realizat-o. Nu există în acest moment altă
specificul acesteia. În acest sens, prezenţa structură care să acopere această misiune
specialiştilor Direcţiei Generale de Informaţii şi nici să acţioneze specific pentru protejarea
a Apărării în unităţi a avut efecte benefice personalului armatei împotriva încercărilor
pentru sistem. de penetrare, destabilizare sau culegere de
Trebuie subliniată şi problematica informaţii de către elemente din afara ţării.
care ţine de diplomaţia apărării. Contactele Strategiile de securitate au devenit mai
multiple stabilite de categoriile de forţe cu mult decât nişte provocări ale unei lumi în
diferiţi parteneri străini au fost încununate schimbare - acestea sunt abordări multi-
de succes şi ca urmare a colaborării şi funcţionale care trebuie să fundamenteze un
prezenţei ataşaţilor militari acreditaţi în viitor ale cărui coordonate existenţiale nu
diferite ţări. Munca comună în acest domeniu sunt definite.
a făcut să crească foarte mult nivelul de În acest moment aniversar, vreau să
apreciere faţă de Armata României. Apreciez subliniez faptul că Direcţia Generală de
că întocmirea şi punerea la dispoziţia celor Informaţii a Apărării este o structură cu
care execută astfel de misiuni a unui ghid responsabilităţi perfect ancorate în realităţile
din care să rezulte atitudinile recomandate lumii contemporane şi, ca urmare, trebuie
în abordarea diferitelor probleme, precum să acţioneze şi să-şi adapteze personalitatea
şi aspectele sensibile (politico-religioase, la viteza şi complexitatea schimbărilor
ideologice etc.) ar fi binevenite. Important mediului de securitate. Poate să facă acest
ar fi să existe şi o formă (stabilită) de feed- lucru. La mulţi ani!
back către Direcţia Generală de Informaţii

30
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII A APĂRĂRII


- COMPONENTĂ ACTIVĂ
A COMUNITĂŢII NAŢIONALE DE INFORMAŢII -
General-maior Francisc RADICI
Director General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
în perioada 2007 – 2009

riscurile şi ameninţările începutului de mileniu,


cu caracter preponderent asimetric, nu mai
pot fi gestionate prin menţinerea unor modele
de organizare şi acţiune bazate pe ierarhie
rigidă şi mecanisme birocratice clasice.
O perspectivă comparativă a caracte-
risticilor sistemului internaţional din perioada
Războiului Rece şi a celui de la începutul
secolului XXI relevă necesitatea unor
transformări în ceea ce priveşte organizarea şi
activitatea serviciilor de informaţii. Astfel,
până în anul 1989, serviciile de informaţii
acţionau într-un mediu internaţional predic-
Împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea tibil şi relativ stabil, cu riscuri şi ameninţări
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării identificabile şi clare, cu un nivel înalt de
îmi oferă deosebitul prilej de a-mi exprima concentrare a puterii (sistemul bipolar) şi
respectul şi preţuirea faţă de întregul în care rolul preponderent era deţinut de
personal care îşi desfăşoară activitatea în actorii statali. În acest cadru, serviciile de
această instituţie de elită din cadrul informaţii erau caracterizate, în general, printr-o
Ministerului Apărării Naţionale. organizare ierarhică rigidă (de tip birocratic) şi
În cele ce urmează voi încerca, pornind prin existenţa unor linii de demarcaţie bine
de la experienţa proprie, să prezint o serie definite în interiorul şi în afara serviciilor
de consideraţii referitoare la adaptarea activi- de informaţii (producători /beneficiari,
tăţii de informaţii pentru apărare la provocările analişti/culegători, informaţii secrete/publice
actuale ale mediului de securitate şi la etc.). Activitatea acestora se concentra, în
contribuţia Direcţiei Generale de Informaţii mare măsură, pe obţinerea şi prelucrarea
a Apărării la activităţile derulate în cadrul „secretelor” şi pe utilizarea controlată a
Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI). informaţiilor (provenite din surse restrânse
Trăsăturile mediului internaţional de de informare), iar procesul de realizare a
securitate, mai ales după evenimentele din produselor informative se limita la resursele şi
11 septembrie 2001 din SUA, au impus o expertiza proprie, precum şi pe o interacţiune
reevaluare a rolului şi a modului de redusă între producători şi beneficiari.
funcţionare a serviciilor de informaţii. În Mediul de securitate post-Război Rece a
contextul demersurilor de identificare a fost caracterizat de o instabilitate accentuată,
celor mai eficiente modalităţi de adaptare de manifestarea unor riscuri şi ameninţări
şi transformare a acestor servicii, a devenit difuze şi impredictibile, de un grad ridicat
evident, pentru majoritatea specialiştilor de difuzie a puterii la nivelul sistemului
din domeniul informaţiilor, faptul că internaţional, precum şi de creşterea impor-
31
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

tanţei actorilor non-statali. Aceste evoluţii, NATO şi nu numai, îl constituie comunitatea


asociate cu explozia informaţională, au condus, naţională de informaţii.
pe de o parte, la multiplicarea obiectivelor, În general, se recunoaşte faptul că
ţintelor şi beneficiarilor activităţii de formula comunităţii naţionale de informaţii
informaţii, iar pe de altă parte, la necesitatea creează cadrul necesar pentru coordonarea,
creşterii vitezei de reacţie, a flexibilităţii şi la nivel strategic, a activităţii serviciilor de
a capacităţii de adaptare a acestor servicii informaţii şi încearcă/permite atingerea
(cerinţe care presupun promovarea logicii unor obiective, precum:
de organizare de tip „reţea”). În acelaşi timp, - modelarea unei viziuni comune, la nivelul
în condiţiile în care capacitatea de control a serviciilor de informaţii, asupra riscurilor
surselor de informaţii devine tot mai limitată, şi ameninţărilor din domeniul securităţii
naţionale (evaluare integrată a riscurilor
serviciile de informaţii sunt nevoite să pună şi ameninţărilor);
un accent crescut pe selectarea, procesarea - crearea unei culturi a cooperării între
şi analiza multi-sursă a cantităţii imense de serviciile de informaţii (pe verticală şi
informaţii din toate sursele disponibile. orizontală), care să faciliteze realizarea
Securitatea naţională poate fi întărită celor mai bune produse de informaţii
prin realizarea de evaluări la nivel strategic pentru decidenţi;
care au ca obiect identificarea contextului, - impulsionarea proceselor de partajare
reală şi efectivă a informaţiilor (intelligence
a legăturilor şi a complexităţii sfidărilor din sharing);
actualul mediu de securitate. În acest scop, - formarea unei perspective cuprinzătoare
se impune existenţa unor capacităţi de asupra capacităţilor de reacţie la nivel
intelligence care să permită avertizarea timpurie naţional şi crearea unor capacităţi de acţiune
la nivel strategic, întărirea capacităţii de comună în scopul apărării intereselor
acţiune preventivă la nivelul sistemului de naţionale (creşterea vitezei de reacţie şi
a flexibilităţii capacităţii de răspuns,
securitate naţională, sprijinirea procesului bazate pe acţiunea multi-agenţii);
de fundamentare a politicilor de securitate - creşterea încrederii în capacităţile proprii
şi apărare naţională şi generarea de noi ale serviciilor din cadrul comunităţii.
tehnici/perspective de analiză. Pe de altă parte, coordonarea activităţii
Pornind de la faptul că, în prezent, la nivelul comunităţii de informaţii implică
securitatea naţională are un caracter pronunţat stabilirea priorităţilor la nivelul proceselor
multidimensional, o abordare integrată şi de management din cadrul acesteia prin
interdisciplinară a problemelor legate de acest iniţierea demersurilor privind: reglementarea
domeniu devine posibilă doar în condiţiile relaţiilor dintre principalele structuri şi agenţii
utilizării unor mecanisme instituţionale de informaţii şi elaborarea şi dezvoltarea
adecvate de cooperare între forţele şi unor concepte şi politici asociate acestor
mijloacele destinate apărării şi promovării priorităţi; gestionarea eficientă a programelor
intereselor naţionale. Din această perspec- de cerinţe informaţionale, implicit a proceselor
tivă, contracararea riscurilor şi ameninţărilor de planificare a activităţilor de culegere de
actuale şi viitoare, complexe şi interconectate, informaţii; adaptarea şi trimiterea cerinţelor
presupune adoptarea unei maniere integrate de informaţii către structurile cele mai
de răspuns, subsumate unei viziuni holistice, potrivite din cadrul comunităţii; gestionarea
implicând elemente politice, diplomatice, adecvată a informaţiilor primite de la serviciile
informaţionale, militare şi de altă natură. de informaţii străine; îmbunătăţirea relaţiilor
În acest context, unul dintre instrumentele de colaborare, monitorizare şi evaluare a
principale care este utilizat de către decidenţii activităţii de culegere şi analiză la nivelul
politici şi politico-militari în procesul structurilor de conducere ale agenţiilor din
decizional la nivel strategic, în multe state cadrul comunităţii; dezvoltarea şi implemen-
32
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

tarea de noi instrumente de analiză integrată; integrarea informaţiilor furnizate de compo-


creşterea utilizării studiilor de „lecţii învăţate”. nentele CNI şi pe responsabilitatea fiecărei
Într-o lume caracterizată de explozia componente a Comunităţii pentru produsele
informaţională, se impune ca decidenţii să informative furnizate. De asemenea, activitatea
primească produsele informative de care au structurilor care sunt componente ale CNI se
nevoie (mai ales sub forma cunoştinţelor şi fundamentează pe principiile legalităţii,
a variantelor de soluţionare a diferitelor obiectivităţii, neutralităţii şi echidistanţei,
probleme) la momentul oportun, nu să fie oportunităţii informării, planificării, anticipării
inundaţi de cantităţi mari de informaţii, fie şi previziunii, cooperării şi colaborării, transpa-
că au sau nu nevoie de acestea. Furnizarea, renţei şi protecţiei surselor şi mijloacelor.
în primul rând, de cunoştinţe de către serviciile Ministerul Apărării Naţionale, prin
de informaţii (şi nu numai de date şi intermediul Direcţiei Generale de Informaţii a
informaţii) permite trecerea de la dezideratul Apărării, este implicat în activităţile
superiorităţii informaţionale la cel de superio- Comunităţii Naţionale de Informaţii prin
ritate decizională. În acest sens, un rol sprijinul decizional pe care îl oferă cu date,
deosebit îl joacă analiza integrată multisursă şi informaţii şi cunoştinţe în special din
legătura directă între aceasta şi spaţiul domeniile politico-militar şi militar (informaţii
deciziei politice, fapt care poate fi realizat pentru apărare). Cele trei structuri ale CNI
în mod eficient prin intermediul „comunităţii la activităţile cărora participă Ministerul
naţionale de informaţii”. Apărării Naţionale / Direcţia Generală de
În România, necesitatea înfiinţării Informaţii a Apărării sunt Comitetul coor-
unei comunităţi naţionale de informaţii a donator pentru comunitatea naţională de
constituit o temă de reflecţie la nivelul informaţii, Consiliul operativ al comunităţii
instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul naţionale de informaţii şi Oficiul pentru
securităţii naţionale începând cu anul 2001. Informaţii Integrate.
În cele din urmă, Comunitatea Naţională de La nivelul Comitetului coordonator
Informaţii (CNI) a fost creată prin Hotărârea pentru Comunitatea Naţională de Informaţii1 ,
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din care are misiunea de a gestiona în mod unitar
18 noiembrie 2005. Funcţionând în cadrul activitatea structurilor componente, Ministerul
acestui Consiliu, CNI a fost definită ca Apărării Naţionale este reprezentat de către
„reţeaua funcţională a autorităţilor publice ministrul Apărării Naţionale.
din sistemul securităţii naţionale bazată pe Cooperarea şi colaborarea între compo-
unitatea de scop, obiective şi strategie” şi nentele comunităţii naţionale de informaţii
în componenţa căreia sunt incluse Serviciul este asigurată de către Consiliul operativ al
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii comunităţii naţionale de informaţii 2 , la
Externe, Direcţia Generală de Informaţii a reuniunile căruia Ministerul Apărării Naţionale
Apărării şi Direcţia Generală de Informaţii este reprezentat, în mod direct, de Directorul
şi Protecţie Internă din Ministerul
1
Administraţiei şi Internelor. Din componenţa acestui Comitet fac parte Consilierul
prezidenţial pentru securitate naţională, Directorul Serviciului
Comunitatea Naţională de Informaţii Român de Informaţii, Directorul Serviciului de Informaţii
şi-a propus eficientizarea activităţii serviciilor Externe, Ministrul Apărării Naţionale, Ministrul Afacerilor
de informaţii, eliminarea paralelismelor, a Externe, Ministrul Administraţiei şi Internelor, Ministrul Justiţiei
şi Consilierul Primului ministru pentru probleme de securitate.
suprapunerilor şi a risipei de resurse umane 2
Consiliul operativ al comunităţii naţionale de informaţii
şi materiale în exercitarea atribuţiilor este format din Consilierul primului ministru pentru probleme
de securitate, Adjunctul Directorului Serviciului Român de
structurilor componente. Informaţii, Adjunctul Directorului Serviciului de Informaţii
Astfel, potrivit Hotărârii CSAŢ, organi- Externe, Directorul General al Direcţiei Generale de Informaţii a
zarea şi funcţionarea CNI se bazează pe Apărării; Directorul General al Direcţiei Generale de Informaţii
şi Protecţie Internă din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
33
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

general al Direcţiei Generale de Informaţii naţională şi internaţională (având în vedere


a Apărării. Consiliul operativ al comunităţii capabilităţile de care dispune, prin intermediul
naţionale de informaţii asigură, în special, Direcţiei Informaţii Militare şi al Direcţiei
îndeplinirea prevederilor din documentele Contrainformaţii şi Securitate Militară).
de planificare informativă, coordonare La nivel de produse informative, Direcţia
operativă şi cooperare la nivelul CNI Generală de Informaţii a Apărării furnizează
(inclusiv prin Planul Naţional de Priorităţi zilnic Oficiului pentru Informaţii Integrate
Informative) şi, de asemenea, convine atât date şi informaţii, cât şi avertizări, din
asupra operaţiunilor şi proiectelor informative, domeniul informaţiilor pentru apărare, privind
contra-informative şi de securitate, destinate evoluţiile din zonele de interes strategic
susţinerii unor strategii naţionale, potrivit pentru România, din teatrele de operaţii în
solicitărilor Comitetului coordonator pentru care România are dislocate trupe şi din zone
Comunitatea Naţională de Informaţii. de criză şi conflict. În acelaşi timp, Direcţia
La nivelul acestui consiliu, activitatea Generală de Informaţii a Apărării transmite
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării periodic acestei structuri a CNI evaluări
s-a concretizat, în anii 2006-2008, în privind riscuri şi ameninţări externe şi interne,
primul rând, prin contribuţia la elaborarea de natură politico-militară şi militară, la
Planul Naţional de Priorităţi Informative - adresa securităţii naţionale, analize şi prognoze
atât prin identificarea unor teme de interes privind evoluţii din zone de interes strategic
pentru securitatea naţională din perspectiva pentru România, materiale informative despre
riscurilor, ameninţărilor şi oportunităţilor fenomenele militare şi politico-militare
generate de participarea României în teatrele internaţionale şi despre potenţialul militar
de operaţii militare, cât şi prin fundamentarea al altor state, evaluări privind vulnerabilităţi şi
cu expertiză de specialitate a procesului de factori de risc la adresa siguranţei naţionale
stabilire a priorităţilor de informaţii din în domeniul militar, puncte de vedere /
domeniul politico-militar şi militar. Realizarea răspunsuri la cerinţe specifice ale Directorului
Planului Naţional de Priorităţi Informative Oficiului pentru Informaţii Integrate.
permite coordonarea unitară a capabilităţilor Direcţia Generală de Informaţii a
de care dispune Direcţia Generală de Apărării participă, totodată, la activitatea
Informaţii a Apărării, în plan intern şi Oficiului pentru Informaţii Integrate cu
extern, cu cele ale SRI şi SIE. Cooperarea experţi/analişti, care sunt detaşaţi pe o
la acest nivel între componentele CNI a perioadă determinată de timp în cadrul
impulsionat armonizarea procesului de Oficiului şi care se implică, în mod direct,
planificare a acţiunilor comune şi a contribuit în elaborarea produselor informative realizate
la eficientizarea utilizării resurselor în vederea în cadrul acestei structuri a CNI (Buletinul
atingerii obiectivelor comune stabilite. Informaţiilor Naţionale de Securitate, evaluările
În ceea ce priveşte Oficiul pentru naţionale integrate, analize integrate pe
Informaţii Integrate, aceasta este structura teme de interes pentru membrii CSAŢ etc.)
care are în responsabilitate planificarea şi împreună cu analişti din SRI, SIE şi
evaluarea integrată a informaţiilor necesare DGIPI. De asemenea, experţii pe diferite
susţinerii strategiilor şi politicilor naţionale problematici din cadrul Direcţiei Generale
de securitate. Direcţia Generală de Informaţii a de Informaţii a Apărării participă la
Apărării este principala componentă a CNI dezbaterile organizate la nivelul Oficiului,
care furnizează Oficiului pentru Informaţii în scopul armonizării punctelor de vedere
Integrate atât date şi informaţii, cât şi ale structurilor componente ale CNI.
cunoştinţe din domeniile politico-militar şi Asumându-şi gestionarea integrată a
militar, cu relevanţă pentru securitatea riscurilor şi ameninţărilor de natură internă
34
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

şi externă care vizează domeniile politico- Existenţa Comunităţii Naţionale de


militar şi militar, Direcţia Generală de Informaţii a furnizat cadrul necesar pentru
Informaţii a Apărării are o contribuţie gestionarea integrată a unor probleme de
însemnată, în cadrul Comunităţii Naţionale interes naţional din sfera serviciilor de
de Informaţii, la fundamentarea deciziilor informaţii. Direcţia Generală de Informaţii
strategice din domeniul securităţii naţionale. a Apărării şi-a manifestat disponibilitatea
Din această perspectivă, apreciez că merită de a participa la acest proces prin semnarea
subliniată capacitatea de sprijin decizional unor acorduri şi planuri de cooperare pe
demonstrată de Direcţia Generală de obiective punctuale cu Serviciul Român de
Informaţii a Apărării (atât la nivel naţional, Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe
cât şi la nivel de Alianţă) cu prilejul şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie
conflictului ruso-georgian din august 2008. Internă din cadrul Ministerului Administraţiei
şi Internelor. În condiţiile existenţei acestor
acorduri, Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării cooperează cu aceste componente
ale CNI atât în scopul realizării schimbului
de informaţii, cât şi în scopul desfăşurării
unor acţiuni informativ-operative comune.
Totodată, Direcţia Generală de Informaţii
a Apărării acţionează pentru dezvoltarea
unei culturi a cooperării, la nivel naţional,
între serviciile de informaţii, prin încurajarea
schimbului de expertiză cu specialiştii şi
experţii din SRI, SIE şi DGIPI în scopul
transferului de cunoştinţe şi capabilităţi,
În acelaşi timp, consider că trebuie prin implicarea în fundamentarea unor puncte
evidenţiat şi rolul care îi revine Direcţiei de vedere şi poziţii comune în relaţiile cu
Generale de Informaţii a Apărării, în cooperare partenerii din cadrul NATO şi Uniunii
cu celelalte componente ale Comunităţii Europene şi prin implicarea în efortul comun
Naţionale de Informaţii - SRI, SIE - în de promovare a unei culturi de securitate la
asigurarea unor manifestări majore desfăşurate nivelul societăţii civile din România.
pe teritoriul României. În acest context, se La finalul acestor consideraţii, îmi
impune a fi subliniată activitatea derulată exprim convingerea că Direcţia Generală
(în special, acţiunile informative şi contra- de Informaţii a Apărării va continua procesul
informative destinate protecţiei obiectivelor şi de consolidare şi va reprezenta, şi în anii care
persoanelor străine / invitaţilor) în perioada urmează, unul din principalele elemente de
premergătoare şi în timpul Reuniunii NATO sprijin decizional atât la nivelul Ministerului
la nivel înalt, care a avut loc la Bucureşti în Apărării Naţionale, cât şi al Comunităţii
aprilie 2008. Naţionale de Informaţii.

35
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII A APĂRĂRII,


PRINCIPALA CAPABILITATE
A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA AMENINŢĂRILOR
ASIMETRICE
General-maior mag. dr. Ilie BOTOŞ
Locţiitorul Directorului General al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării

criminale în acţiunile lor, ameninţarea utilizării


armelor de nimicire în masă, acţiuni de război
informatic, războiul informaţional, pentru a
le aminti doar pe cele mai des întâlnite.
Aceste ameninţări pot fi catalogate
drept asimetrice, deoarece ele trec dincolo
de capacităţile noastre cognitive; esenţial
este însă faptul că nu ameninţările înseşi
sunt asimetrice, ci strategia care foloseşte
aceste ameninţări. Forţa lor devastatoare îşi
are substanţa în cel puţin două aspecte: pe
de o parte, nu simetria în raport cu
Acest moment aniversar, ce consfinţeşte capacităţile forţelor noastre, ci mai degrabă
împlinirea unui deceniu de activitate a asimetria în raport cu sistemul de noţiuni
serviciului de informaţii al Apărării, ne şi, implicit, de deprinderi pe care le avem
prilejuieşte plăcuta ocazie de a dedica aceste în raport cu acţiunile unui astfel de adversar;
rânduri unei retrospective a rolului şi pe de altă parte, dimensiunea potenţială a
contribuţiei Direcţiei Generale de Informaţii efectelor unor posibile astfel de acţiuni,
a Apărării în prevenirea şi combaterea atât la nivel tactic şi operativ, cât, mai ales,
ameninţărilor asimetrice, îndeosebi în lupta ca dimensiune strategică. Aplicând eticheta
împotriva terorismului. asimetric, riscăm în acest fel să negăm
De-a lungul ultimilor ani, cuvintele capacitatea proprie de a înţelege strategia
asimetrie şi asimetric au devenit termeni la acestor adversari.
modă în discursul strategic şi al ştiinţelor Iată de ce, fără a-mi propune aici o
politice. În analiza fenomenologiei securităţii analiză exhaustivă a semnificaţiilor acestor
naţionale au fost folosiţi nediscriminatoriu. termeni, o evaluare precisă a naturii ame-
Războaie, inamici, strategii, abordări, opţiuni, ninţării este esenţială oricărei dezvoltări
provocări, precum şi unele dintre acţiunile prezente şi viitoare a capabilităţilor Direcţiei
structurilor componente ale sistemului de Generale de Informaţii a Apărării, precum
securitate au fost etichetate drept asimetrice. şi, generic vorbind, a Armatei României în
De cele mai multe ori, aceşti termeni au ansamblul său.
fost folosiţi, practic, pentru toate ipostazele În perioada în care se puneau bazele
şi situaţiile care fac obiectul activităţii acestei instituţii a Ministerului Apărării
elementelor sistemului de securitate. Amenin- Naţionale, România se angaja pe drumul
ţările asimetrice, în accepţiunea curentă a aderării la NATO, un drum ce părea lung şi
termenului, includ terorismul, tacticile ne- plin de obstacole. Atacul terorist de la 11
convenţionale utilizate de către grupările
36
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

septembrie 2001 a influenţat fundamental Prin cele două componente principale -


dinamica mediului de securitate prin aducerea Direcţia Contrainformaţii şi Securitate
în prim-plan a riscurilor şi ameninţărilor Militară şi Direcţia Informaţii Militare -
generate de terorismul internaţional; în acelaşi Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
timp, acesta a însemnat şi o oportunitate pentru dispune de capabilităţile necesare colectării
structurile politico-militare româneşti de a-şi şi procesării informaţiilor din cele două
demonstra capacitatea de acţiune şi determi- planuri, naţional şi internaţional, în vederea
narea de a deveni parte a Alianţei Nord- realizării unor produse analitice anticipative,
Atlantice. Declanşarea ofensivei împotriva de avertizare timpurie şi de contracarare a
entităţilor teroriste non-statale a constituit riscurilor şi ameninţărilor, în vederea asigurării
o oportunitate pentru România de a-şi sprijinului decizional pentru adoptarea
manifesta disponibilitatea privind participarea celor mai eficiente politici de apărare.
la operaţii militare alături de statele aliate. Desigur, nu putem cunoaşte cu precizie
Atacul terorist de la New York din natura şi dimensiunea reală a ameninţărilor
2001 a produs mutaţii semnificative în modul viitoare, spre exemplu o ameninţare suficient
de abordare a relaţiei cu statele care sprijină de semnificativă pentru a genera o reacţie
grupările teroriste. Coaliţia de voinţă care a majoră, pentru că nu putem prezice viitorul,
luat naştere ulterior evenimentului de la 11 însă este necesară îmbunătăţirea procedurilor
septembrie a demonstrat necesitatea unei operaţionale care să permită obţinerea,
atitudini proactive şi ofensive în vederea identificarea şi substanţializarea informaţiilor
stopării terorismului internaţional. În acest critice, precum şi transferul oportun al acestora
sens, atât structurile luptătoare, cât şi cele către factorii de decizie cei mai potriviţi,
de informaţii au intrat într-o fază de astfel încât aceste informaţii să dobândească
adaptare la specificul operaţiilor contrateroriste un caracter acţional.
desfăşurate în teatrele de operaţii din Metodologiile clasice utilizate în cadrul
Afganistan şi Irak. analizei informaţiilor ce se bazează pe tipare,
Integrarea României în structurile precum şi frecvenţa de producere s-au
nord-atlantice, consfinţită în 2004, a presupus dovedit a fi mai puţin potrivite în evaluarea
transpunerea structurilor de informaţii şi ameninţărilor actuale. O posibilă acţiune
contrainformaţii în cadrul general oferit de militară de mari dimensiuni poate fi, în
NATO şi, implicit, racordarea acestora la mod obişnuit, identificată prin masarea de
fluxul informativ şi cerinţele aliaţilor. efective şi de tehnică militară în apropierea
Privitor la dimensiunea internă, în graniţelor, dar mişcările semnificative de
conformitate cu Legea 535 din 2004, Direcţia forţe nu sunt caracteristice actorilor non-
Generală de Informaţii a Apărării, prin statali, cum ar fi grupările teroriste interna-
intermediul Ministerului Apărării Naţionale, ţionale. În aceste situaţii, instrumentele
este parte integrantă a Sistemului naţional clasice la îndemână sunt limitate ca număr
de prevenire şi combatere a terorismului şi eficienţă. Problematica acestor ameninţări
(SNPCT), având atribuţii specifice, în poate fi însă tratată cu succes prin folosirea
limitele legale, pe linia prevenirii şi combaterii de căi neconvenţionale, asimetrice în obţinerea
terorismului. Ţinând cont de caracterul informaţiilor şi prin analiza orientată spre
trans-naţional al ameninţărilor asimetrice şi probabilitatea de producere a evenimentelor.
neconvenţionale, este necesară integrarea Determinarea probabilităţii de apariţie
informaţiilor din plan intern cu cele din a unui eveniment, pornind de la analiza
plan extern atât pentru o analiză cât mai factorilor de risc, a ameninţării latente şi a
eficientă a tendinţelor evolutive, cât şi vulnerabilităţii obiectivului, diferă substanţial
pentru evitarea surprizei la nivel strategic. de alte metodologii, nu numai prin abordare,
37
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

cît mai ales prin alocarea resurselor necesare. oportunitate. O organizaţie în care produsul
Penetrarea elementelor potenţial ostile, în finit necesită parcurgerea unui număr extins
scopul culegerii informaţiei, necesită resurse de niveluri ierarhice, înainte ca acesta să
deosebite şi nu, în mod esenţial, o structură ajungă la utilizator, se poate dovedi
extinsă. Analiza probabilităţii de apariţie a depăşită de ritmul evenimentelor. Suplimentar,
evenimentului se aplică ţintelor potenţiale deşi sistemele automatizate pot fi de un real
prin analizarea în detaliu a riscurilor, folos în identificarea tiparelor şi/sau anoma-
procedură de cele mai multe ori costisitoare, liilor, atribuirea caracterului şi statutului de
în termeni de resurse umane şi materiale ameninţare este, în mod exclusiv, atributul
alocate. factorului uman.
Culegerea informaţiilor este una dintre
etapele esenţiale ale ciclului informativ, iar
importanţa sa în activitatea de combatere a
tuturor ameninţărilor şi acţiunilor, nu numai
de natură asimetrică, nu este totdeauna
îndeajuns reliefată.
Trebuie subliniată în acest context
importanţa majoră a structurilor HUMINT
(Human Intelligence) din componenţa uni-
tăţilor subordonate Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării, ca primă verigă în
Este puţin probabil ca elementele lanţul acţiunilor de prevenire sau contracarare
ameninţării, deseori ascunse în componente a ameninţărilor asimetrice, în sensul că
individuale disparate, privite fără o imagine aceste structuri culeg informaţiile direct din
de ansamblu, să fie corelate şi înţelese. mediul în care apar, în spaţiile de interes
Acest lucru este cu atât mai semnificativ cu ale ţării, „la prima mână”, complet ne-
cât structurile clasice de analiză a informaţiilor, transformate, nemanipulate. Aceste structuri,
pregătite să proceseze un număr relativ şi, complementar, cele de SIGINT (Signal
redus de pachete de informaţie primară, sunt Intelligence) şi IMINT (Imagery Intelligence),
puse acum în situaţia de a face faţă unui număr sunt cele care pun la dispoziţia structurilor
extins de fragmente de informaţii, referitoare de analiză acel element indispensabil în
la un adversar al cărui comportament iese în avertizarea timpurie şi în prevenirea riscurilor
afara stereotipurilor deja cunoscute. de securitate - mai exact, acele informaţii
Contextul internaţional şi, mai cu care ajută factorii de decizie politico-
seamă, evenimentele de la 11 septembrie militari şi, ulterior, forţele de securitate să
2001 au pus în lumină necesitatea adaptării identifice şi să localizeze grupările teroriste
şi diversificării măsurilor de prevenire a sau orice entitate ostilă, resursele acestora
acţiunilor teroriste, dar şi aceea a unei şi entităţile care le sprijină din umbră, dar
colaborări eficiente între serviciile de şi să anticipeze planul lor operaţional, în
informaţii, la nivel naţional şi internaţional, concordanţă cu care să se stabilească la
întrucât superioritatea informaţională, adică timp planul naţional de prevenire sau
deţinerea la momentul oportun şi înaintea combatere a acestor acţiuni.
adversarului a unor informaţii strategice, În subordinea Direcţiei Generale de
poate deveni elementul cheie în lupta Informaţii a Apărării se află şi Detaşamentul
împotriva acţiunilor teroriste. de Intervenţie Rapidă (DIR), structură
Valoarea informaţiei şi, în consecinţă, specializată în prevenirea şi combaterea
a produsului final depinde întotdeauna de terorismului la nivel tactic. Domeniul de
38
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

responsabilitate al DIR acoperă protecţia şi ameninţărilor asimetrice, capabil să direc-


intervenţia antiteroristă la obiectivele şi ţioneze factorii de decizie către metoda şi
personalul Ministerului Apărării Naţionale, mijloacele optime de acţiune.
precum şi controlul tehnic antiterorist şi Ar fi deja o abordare clasică, simetrică,
paza obiectivelor militare speciale. De să pledăm pentru reforma sistemului de
asemenea, subunităţile de intervenţie ale informaţii. Termenul acesta este folosit mai
DIR sunt în măsură să execute acţiuni şi în ales pentru a descrie „cosmetizări” ale
directe de intervenţie contrateroristă la solici- structurilor, în detrimentul unui spirit cu
tarea cooperare cu unităţile specializate ale adevărat novator al unei culturi deschise
Serviciului Român de Informaţii. Procesul spre autoreglare, astfel încât sistemul însuşi
de modernizare a acestei unităţi a constituit să se adapteze dinamic noilor provocări.
o prioritate pentru conducerea Direcţiei După o astfel de reformă, structurile de
Generale de Informaţii a Apărării, în vederea informaţii sunt, de cele mai multe ori, într-o
atingerii unor standarde care să permită altă poziţie doar pentru a suporta un nou
executarea cu succes şi în deplină siguranţă şoc, generat, de obicei, de un eveniment
a misiunilor specifice. În acest sens, o serie impredictibil, care le va zgudui din temelii
de misiuni operative şi exerciţii de antrenament câţiva ani mai târziu. În loc de această
au fost desfăşurate în cooperare cu unităţile reformă clasică, orice structură de informaţii
de profil aparţinând celorlalte componente trebuie să-şi concentreze eforturile în vederea
ale SNPCT. identificării continue de noi cerinţe opera-
În sprijinul misiunilor operative ale ţionale, să promoveze transformarea dinamică,
DIR vine însă munca informativă a culegă- în loc să fie subiectul, pasiv, al unui lanţ de
torului şi analistului de informaţii. În acţiunile reforme post-factum. Transformarea creativă
defensive, intelligence-ul tactic devine de este necesar să fie privită ca punct de
fapt intelligence preventiv, adică baza plecare. Acest proces de reglare continuă
planului general al acţiunilor de prevenire a poate răspunde noilor cerinţe, limitări şi

39
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

constrângeri şi poate oferi soluţii pentru mare uşurinţă sistemele planificate anterior,
depăşirea lor. precum şi structura aprobată a forţelor
Distilarea concepţiilor asupra viitoarelor ca pe condiţii imuabile obţinerii succesului;
căi şi mijloace de acţiune şi definitivarea unui - asimetria ofensivă: nu exploatăm încă
sistem conceptual autoadaptativ în abordarea suficient potenţialul zonelor în care deţinem
ameninţărilor asimetrice este esenţială în avantajul;
dezvoltarea capabilităţilor. Accesul larg la - natura procesului de planificare: acest
tehnologia comercială pune la îndemâna element nu ţine cont şi nu este pregătit
unui potenţial adversar capabilităţi noi, cu să facă faţă unor schimbări impredictibile
eforturi financiare relativ reduse. Nu este radicale;
de aşteptat ca oponenţii să folosească în - relaţia cu societatea civilă: este nevoie
anul 2020 instrumente sau căi de acţiune să regândim şi să redimensionăm rolul
specifice epocii industriale. personalului propriu în educarea şi
De aceea, una dintre componentele tactice pregătirea societăţii civile, pentru a coopera
prin care Direcţia Generală de Informaţii a eficient şi a răspunde, în acest fel,
Apărării îşi realizează practic strategia de ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.
combatere a ameninţărilor asimetrice o Iată, doar câteva dintre aspectele de
reprezintă structurile de cyberintelligence, importanţă deosebită care stau la baza
specializate şi abilitate, în conformitate cu reevaluărilor conceptuale şi operaţionale pe
cadrul legal în vigoare, cu monitorizarea şi care conducerea instituţiei le are în vedere
culegerea de informaţii din spaţiul virtual, în procesul de redimensionare şi reopera-
pentru formularea unor avertizări şi ţionalizare, pe noi coordonate de eficienţă.
contracararea ameninţărilor reprezentate de Doar printr-o abordare integrată a
acţiunile subversive, de manipulare a unor portofoliului informativ şi printr-o bună
factori de decizie politici şi a opiniei conlucrare între structurile de profil ale
publice internaţionale, sau de dezinformare, Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării
ostile intereselor statului. Or, trebuie să se poate asigura un tablou de bord corect
recunoaştem că, în actuala eră informaţională, raportat la complexitatea şi specificul amenin-
structurile cu acest specific capătă o ţărilor, în perspectiva contracarării acestora.
importanţă tot mai mare, întrucât s-a probat Capacitatea de flexibilitate şi adaptare
în nenumărate rânduri atât în plan rapidă a Direcţiei Generale de Informaţii a
internaţional, cât şi naţional, faptul că Apărării la dinamica mediului internaţional
spaţiul virtual tinde să devină un mediu de securitate ne oferă, de altfel, convingerea
predilect de acţiune pentru anumite entităţi şi încrederea că această structură va găsi şi
ostile, deopotrivă grupuri şi organizaţii cu în viitor resursele de continuă perfecţionare
interese în influenţarea unor decizii politice a activităţii sale, mai cu seamă în ceea ce
şi chiar în destabilizarea statului. priveşte avertizarea timpurie, astfel încât să
În loc de încheiere, doresc doar să menţină performanţa de a fi nu un organism
punctez câteva idei care s-ar putea constitui reactiv la acţiunile ostile din mediul de
în teme pentru reflecţie şi abordări viitoare: securitate, ci unul proactiv, superior adversa-
- evaluarea anterioară „sigură”: trebuie rului din punct de vedere informaţional.
spus faptul că acceptăm poate cu prea

40
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

INFORMAŢIILE MILITARE
- VECTOR AL SECURITĂŢII NAŢIONALE A ROMÂNIEI -
General de brigadă Dan PLĂVIŢU
Şeful Direcţiei Informaţii Militare, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării
„Căutaţi inteligenţă şi discernământ şi, cel mai important,
capacitatea de a anticipa, de a vedea ce se ascunde după colţ.
Căutaţi loialitate, integritate, energie, motivaţie, o personalitate
echilibrată şi dorinţa de a vedea lucrurile finalizate.”
Colin Powell

În fapt, putem spune că toate acestea


reprezintă elemente ale procesului de
globalizare, proces care, în paralel cu ridicarea
la nivel planetar a afacerilor, tehnologizării
şi, nu în ultimul rând, a informaţiilor,
presupune un proces de limitare şi fixare în
spaţiu a intereselor fundamentale ale
statelor şi ale organismelor internaţionale
de cooperare. Astfel, „globalizarea divide
şi uneşte în egală măsură, cauzele diviziunii
sunt identice cu cele care promovează
uniformitatea globului” 1 .
Astăzi, mai mult decât oricând în Este din ce în ce mai evident că „accesul
istoria omenirii, conflictele şi provocările larg la informaţii şi comunicaţii este o condiţie
la adresa securităţii statelor, indiferent de preliminară a dezvoltării”2 , iar „info-materia”
tipologia lor, presupun un efort concentrat a început treptat să facă ceea ce până acum
şi unitar al întregii comunităţi internaţionale, făcea puterea militară sau economică, respectiv
nu numai al „celor” implicaţi nemijlocit. să contribuie decisiv la „redesenarea” liniilor
De asemenea, doar prin cunoaştere, înţelegere, de apărare şi securitate regională şi globală.
consens, colaborare şi cooperare între state România, ca stat membru al NATO şi
pot fi contracarate toate celelalte provocări al Uniunii Europene, aflat la frontiera
şi ameninţări care pun în pericol interesele estică a acestora, s-a angajat cu seriozitate
acestora în plan naţional şi internaţional. pentru îndeplinirea obiectivelor strategice de
Printre noile provocări specifice acestei etape securitate ale celor două organisme, acţionând
istorice, se numără cele referitoare la terorism, prin toate pârghiile, în special pentru:
crima organizată transfrontalieră, traficul - asigurarea stabilităţii şi bunei guvernări
de persoane şi droguri, proliferarea armelor în vecinătatea imediată şi apropiată;
şi sistemelor de distrugere în masă, pentru - participarea la crearea unei ordini
a nu enumera decât pe cele mai cunoscute. internaţionale bazate pe un multilateralism
Din această perspectivă, o componentă eficient, care să genereze securitate şi
de importanţă majoră a efortului comun prosperitate într-o lume caracterizată de
pentru securitate şi normalitate a relaţiilor globalizare;
în plan regional şi global o reprezintă
activitatea de informaţii militare care, odată
1
cu începutul noului mileniu, a dezvoltat noi Zigmund Bauman, Globalizarea şi efectele sociale,
Edituta Antet, Filipeştii de Târg, 2001, p. 6
linii de dialog bilateral şi multilateral. 2
Alvin si Heidi Toffler, Şocul viitorului, Oradea, 2000, p. 277
41
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

- participarea cu resurse adecvate la securi- respectiv: studiul forţelor militare ale


tatea euro-atlantică şi la cea din regiunea diferitelor state străine; observarea chestiunilor
Mării Negre, în baza principiului că ştiinţifice care prezintă interes pentru armată;
securitatea comună este generată de reglementarea şi pregătirea diferitelor servicii
efortul unitar al statelor; ale armatei şi a corpurilor de armată în
- identificarea, cunoaşterea şi pregătirea campanie; istoricul campaniilor şi al marilor
unui răspuns adecvat la ameninţările operaţiuni ale armatei.
asimetrice cu caracter transfrontalier, a Din păcate, izbucnirea Primului
căror complexitate solicită răspunsuri în Război Mondial a găsit armata română
consecinţă; nepregătită din punct de vedere al activităţii
- participarea la reducerea fenomenelor de de informaţii militare. Printre motivele
instabilitate şi criză la nivel subregional identificate de istoricii contemporani pentru
sau regional şi a tendinţelor de fragmentare, această situaţie, a fost şi faptul că, în anul
marginalizare sau izolare a unor state şi 1908, prin constituirea Direcţiei Siguranţei
de dezvoltare a unor noi mecanisme de Generale a Statului (DSGS), subordonată
asigurare a securităţii continentale şi Ministerului de Interne, activitatea de
globale, bazate pe prevenirea conflictelor, informaţii desfăşurată în armată a trecut
pe creşterea rolului diplomaţiei preventive parţial în grija acestui nou organism. În
şi a capacităţilor de management al crizelor; aceste condiţii, nici structurile militare nu
- asumarea propriei identităţi politice şi i-au mai acordat atenţia cuvenită, fiindu-le
culturale subscrise efortului siguranţei, retrasă această responsabilitate, nici cele
securităţii şi apărării subregionale, regionale abilitate din cadrul DSGS nu s-au interesat
şi euro-atlantice. prea mult de soarta şi condiţiile minime de
În acest context, la dimensiuni, energii funcţionare ale unui astfel de serviciu. Abia
şi dinamici deosebite, Direcţia Informaţii după campania din 1916 a fost conştientizată
Militare, îşi îndeplineşte rolul de factor de eroarea făcută şi s-a încercat remedierea
stabilitate, răspunzând cerinţelor ce rezultă acestui neajuns. Cu toate acestea, abia în
din identitatea sa istorică, apartenenţa la o 1924 se înfiinţează Serviciul Secret al
naţiune liberă şi democratică, la comunitatea Marelui Stat Major, iar în urma Referatului
de informaţii europeană şi nord-atlantică. nr. 171 din 11.01.1929, întocmit de Ministerul
Din perspectivă istorică, întemeietorul de Război, se constituie, în subordinea acestui
serviciilor de informaţii româneşti este minister, Serviciul Secret de Informaţii, avându-l
considerat domnitorul Alexandru Ioan Cuza. ca şef pe Mihail Moruzov, personalitate care
Deplin conştient de importanţa şi utilitatea a deschis drumul activităţii de informaţii
unui astfel de serviciu, Cuza a trimis, încă militare către modernitate şi pragmatism.
din ianuarie 1859, oameni de încredere în Organele de informaţii şi contra-
misiuni speciale în străinătate: poetul Vasile informaţii militare au funcţionat în cadrul
Alecsandri la Paris şi Londra, pe doctorul aceleiaşi structuri până în anul 1943 când,
Ludovic Steege la Viena şi Berlin, iar pe prin Decizia ministerială nr. 2541 din 29
Ştefan Golescu în Franţa, Prusia şi Sardinia. martie, elementele de contrainformaţii au
Prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 din fost scoase din organica Secţiei a II-a de
12/24 noiembrie, odată cu înfiinţarea Statului informaţii care, prin ordinul nr. 00316204,
Major General, a luat fiinţă şi Secţia a II-a se transformă în Direcţia Informaţii din Marele
ca organ de informaţii militare. În perioada Stat Major, denumire sub care a funcţionat
premergătoare Războiului de Independenţă până la Revoluţia din decembrie 1989.
(1877-1878), această structură avea atribuţiile La începutul anului 1990, Direcţia
specifice serviciilor de informaţii moderne, Informaţii Militare din Statul Major General
42
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

îşi schimbă denumirea în Direcţia Cercetare Din perspectiva demersului firesc de


(deşi cercetarea este doar un segment transformare şi adaptare la cerinţele impuse
îngust al responsabilităţilor unui serviciu de evoluţia mediului de securitate, principalele
militar de informaţii) şi începe un proces obiective ale Direcţiei Informaţii Militare le
profund de transformare. În anul 1993, reprezintă analiză permanentă a nevoilor de
Direcţia Cercetare revine, în mod natural, informaţii ale beneficiarilor săi autorizaţi,
la denumirea de „Direcţia Informaţii armonizarea acestor nevoi cu resursele şi
Militare”, denumire sub care fiinţează şi capacităţile de informaţii militare la dispoziţie,
astăzi, purtând cu onoare tradiţiile de peste precum şi redefinirea permanentă a misiunilor,
un secol şi jumătate în Uniunea Europeană astfel încât să poată face faţă dezideratelor
şi NATO, acum, la început de mileniu. strategice.
În aceşti din urmă ani, Direcţia Informaţii
Militare s-a adaptat şi transformat permanent,
proces în care se găseşte şi azi, ţinând pasul
cu tendinţele şi nevoile actuale de sprijin cu
informaţii a proceselor decizionale la nivel
strategic, operativ şi tactic, încercând să
răspundă cât mai eficace noilor tipuri de
ameninţări, confruntări şi conflicte, specifice
evoluţiilor mediului de securitate în secolul
XXI. Locul şi rolul Direcţiei Informaţii
Militare nu pot fi definite decât pornind de
la angajamentele şi obligaţiile asumate de
România în contextul securităţii naţionale,
subscrise securităţii comune euro-atlantice
şi ţinând cont de faptul că informaţiile
Elementul definitoriu care caracterizează
militare se regăsesc în toate domeniile
evoluţiile mediului de securitate internaţional
acţiunii sociale, iar acestea sunt subiectul
se referă la intensificarea luptei pentru
şi, totodată, instrumentul de lucru al tuturor
redefinirea arhitecturii globale şi regionale
serviciilor de informaţii militare.
de securitate. Dacă ne referim numai la
Direcţia Informaţii Militare este structura
spaţiul primordial de interes pentru România,
specializată a Ministerului Apărării Naţionale
şi anume Zona Extinsă a Mării Negre, putem
destinată organizării, conducerii şi desfăşurării
constata că este un proces caracterizat, pe de
activităţilor de planificare, culegere, procesare
o parte, de tendinţa de includere şi consolidare
şi punere la dispoziţia factorilor de decizie
a acesteia în arhitectura de securitate euro-
politico-militari şi militari a informaţiilor
atlantică, iar pe de altă parte, de eforturile
externe specifice domeniului militar şi de
unor actori zonali de decuplare a arealului
securitate. Din această perspectivă, Direcţia
de la sistemul sus-numit şi de realizare a
Informaţii Militare este un vector şi un
unei structuri de securitate strict regionale,
multiplicator de forţă, gestionând un domeniu
bazată pe „controlul şi influenţa” unei
extrem de vast şi sensibil, care are ca
anumite puteri, potrivit principiilor epocii
principală menire facilitarea luării deciziei
Războiului Rece.
strategice în materie de politică de apărare
Direcţia Informaţii Militare a înţeles,
şi sprijinul comandanţilor pe toate treptele
încă înainte ca România să devină membră
ierarhice pentru planificare şi conducerea
NATO, că interesele de securitate ale ţării
acţiunilor militare, cu maximum de eficienţă
se apără în prezent nu numai pe teritoriul
şi consum minim de resurse.
43
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

naţional, ci şi departe de ţară, uneori la dezvolta şi pune în practică conceptele de


multe mii de kilometri distanţă, acolo unde HUMINT tactic, SIGINT tactic şi, mai
aliaţii şi partenerii strategici îşi concentrează nou, cel de Human Terrain Team (HUTT).
eforturile pentru eliminarea ameninţărilor Astăzi, expertiza în domeniul HUMINT
globale. În acest sens, primele structuri militare tactic, acumulată de personalul Direcţiei,
participante la operaţiile multinaţionale din este recunoscută în plan internaţional, prin
Afganistan şi Irak au fost cele de informaţii înfiinţarea Centrului de excelenţă HUMINT
militare şi, cum se întâmplă întotdeauna, vor al NATO, sub directa coordonare a
fi probabil ultimele retrase, după îndeplinirea Direcţiei Informaţii Militare.
misiunilor principale în plan militar şi civil- Pentru Direcţia Informaţii Militare,
militar. spaţiul geostrategic şi geopolitic la care
Detaşamentele de informaţii militare România este parte şi evoluţia mediului de
complexe, multidisciplinare, axate pe culegerea securitate din acest spaţiu impun o conduită
şi prelucrarea informaţiilor în sistem multi- de natură organizatorică, funcţională şi
sursă, au fost o premieră conceptuală de acţională care să permită un răspuns adecvat
organizare şi funcţionare, iniţial în Irak, la ansamblul provocărilor începutului de
apoi în Afganistan. În prezent, şi alte naţiuni mileniu. Din această perspectivă, trebuie să
au adoptat conceptul românesc. Analizând înţelegem întregul sistem informaţional
permanent situaţia concretă din teatrul de militar ca pe un organism dinamic şi deschis,
operaţii şi lecţiile învăţate din experienţa capabil să se plieze eficient pe problematica
proprie sau a aliaţilor, Direcţia Informaţii actuală, dar, mai ales, de perspectivă. Direcţia
Militare a reuşit, în ultimii ani, să menţină Informaţii Militare, de altfel ca oricare alt
şi să opereze în cele trei teatre de operaţii serviciu de informaţii, depune eforturi pentru
la care România este parte, cu structuri de a exploata experienţa acumulată în ultimii
informaţii militare agile, performante şi ani pentru a-şi modela capacităţile de
extrem de bine apreciate de aliaţi şi parteneri. cunoaştere, înţelegere şi previzionare a
Scopul şi grija principală au fost de a evoluţiilor viitoare ale mediului de securitate
veni în întâmpinarea nevoii de cunoaştere a la nivel strategic.
comandanţilor, în paralel cu furnizarea Analiza omnidirecţională a transfor-
informaţiei de nivel strategic factorilor de mărilor la care activitatea de informaţii
răspundere din cadrul Ministerului Apărării militare este supusă trebuie, sine qua non,
şi a forurilor politico-militare de decizie. În să aibă în vedere, pe lângă spaţiile de
acest sens, Direcţia Informaţii Militare şi-a interes militar din punct de vedere al
adaptat şi dezvoltat permanent elementele dislocărilor externe în formate multinaţionale
de pregătire şi conducere a acestor tipuri de (Irak, Afganistan) şi vecinătatea imediată,
misiuni în conformitate cu exigenţele NATO zona Balcanilor de Vest, Zona Extinsă a
şi ale Uniunii Europene, fiind angajată şi în Mării Negre, spaţii aflate la interferenţa a
prezent cu structuri de tip detaşamente speciale două axe strategice:
de informaţii (preponderent HUMINT), - Marea Neagră - Marea Mediterană, respectiv
structuri specializate SIGINT tactic şi flancul sudic al NATO, zonă de importanţă
IMINT, celule naţionale de informaţii, strategică pentru Alianţă, afectată în
ofiţeri de stat major în posturi cheie din principal de riscuri transfrontaliere;
comandamentele multinaţionale centrale - Marea Neagră - Caucaz - Marea Caspică
sau regionale, precum şi în structurile de - spaţiu de tranzit pentru resursele energetice
comandă NATO şi UE. ale Asiei Centrale, influenţat de anumite
În ultimii ani, Direcţia Informaţii forme de instabilitate subregională reverbe-
Militare a depus eforturi susţinute pentru a rându-se dinspre zona Asiei Centrale.
44
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

Abordarea, în concordanţă cu direcţiile ce generează o percepţie pozitivă şi


de transformare a Direcţiei Informaţii corectă populaţiei şi mass-media;
Militare, a problematicii securităţii României, - desfăşurarea ansamblului de activităţi
ca ţară membră a comunităţii internaţionale specifice în domeniul de interes, respectiv
libere şi democratice, în cadrul unui sistem fenomenul militar şi militaro-politic
de securitate comun în Zona Extinsă a internaţional (astfel activitatea de informaţii
Mării Negre, reprezintă un demers logic şi militare nu aduce atingere drepturilor şi
firesc din punct de vedere al realităţilor libertăţilor cetăţenilor).
complexe ale mediului de securitate
internaţional şi al evoluţiilor acestuia în
perioada post - Război Rece şi, mai ales,
consecutiv atacurilor teroriste de la 11
septembrie 2001. La nivel regional, acesta
are câteva particularităţi care îl impun, din
perspectiva analizelor complexe, pe agenda
securităţii internaţionale şi, prin extensie,
ca factor direct implicat, pe agenda de
priorităţi a statului român şi, implicit, a
serviciului de informaţii militare. Câteva
dintre aceste caracteristici sunt:
- poziţia geopolitică şi geostrategică pe
care arealul extins al Mării Negre o ocupă Angajarea fermă a Direcţiei Informaţii
în raport cu vectorii majori de structurare a Militare în efortul general desfăşurat de
sistemului relaţiilor internaţionale şi a România, alături de celelalte state din regiune,
mediului de securitate euro-atlantic; pentru dezvoltarea democraţiei şi pentru
- interesele statelor europene pentru accesul asigurarea securităţi zonale şi regionale
facil la resursele energetice din zona caspică; presupune respectarea unor cerinţe şi principii
- nevoia de creare a unui mediu de securitate universal valabile. Principiile activităţii de
stabil şi coerent la frontierele spaţiului informaţii militare specifice unei societăţi
european comun; democratice, principii care trebuie să guverneze
- interesele generale ale statelor din zonă acţiunile Direcţiei Informaţii Militare sunt:
de a sprijini, într-o formă sau alta, eforturile - cadrul legislativ coerent şi complet pentru
misiunile şi activităţile specifice, care să
coaliţiei internaţionale antiteroriste şi de
asigure protecţia adecvată a personalului;
a folosi această regiune drept placă - controlul civil eficient al activităţii
turnantă şi punct de sprijin în operaţiile serviciilor de informaţii;
de stabilizare şi pacificare desfăşurate în - fundamentarea şi asumarea misiunilor în
Balcani, Irak şi Afganistan. baza valorilor promovate de societate,
Din experienţa acumulată în decursul pentru asigurarea prosperităţii, protecţiei
anilor şi din analiza comparativă a transfor- şi securităţii acesteia, precum şi pentru
mărilor prin care au trecut servicii de asigurarea stabilităţii, dezvoltării şi conti-
informaţii militare din state cu o bogată nuităţii statului naţional în contextul
experienţă şi tradiţie democratică, Direcţia apartenenţei acestuia la organismele
Informaţii Militare va trebui să-şi conjuge comune euro-atlantice;
eforturile, cu precădere, pentru: - contribuţia la statutul României de furnizor
- îndeplinirea misiunii principale (prevenirea de securitate şi stabilitate.
surprinderii strategice la adresa securităţii Direcţia Informaţii Militare este pregătită
naţionale şi comune euro-atlantice), fapt să se adapteze adecvat pentru a răspunde

45
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

oportun provocărilor mediului de securitate de informaţii militare, fapt ce poate fi repre-


şi necesităţii de transformare în rezonanţă zentat succint prin următoarele concluzii:
cu cerinţele democraţiei moderne, aceasta în - Direcţia Informaţii Militare se ghidează
condiţiile în care România este beneficiar permanent după principiile neamestecului
şi contribuitor de securitate prin poziţia sa în afaceri politice, al menţinerii echidistanţei
geostrategică şi prin apartenenţa la Uniunea faţă de liderii politici de diferite orientări şi
Europeană şi NATO. Binomul siguranţă - al primordialităţii interesului naţional;
securitate este astăzi asigurat, pe de o parte, - modernizarea şi profesionalizarea sunt
prin efortul comun al aliaţilor NATO şi obiective permanente, necesare pentru
UE, iar pe de altă parte, prin capacităţile adaptarea permanentă la mediul strategic în
naţionale de descurajare şi ripostă. Informaţia continuă schimbare;
militară este şi va deveni din ce în ce mai - obiectivitatea şi oportunitatea în sprijinirea
mult un factor de descurajare şi un multi- deciziei militare şi politico-militare consti-
plicator de forţă. tuie comandamente deontologice esenţiale
Astăzi, mai mult ca oricând, Direcţia pentru fiecare membru al acestei structuri;
Informaţii Militare trebuie să-şi conjuge - activitatea Direcţiei Informaţii Militare
efortul cu organismele specializate ale se înscrie în exigenţele de funcţionare
Uniunii Europene şi ale NATO, întrucât ale statului democratic, în respectul legii;
„câmpul de acţiune al ambelor se tratează - pregătirea permanentă a liderilor, conform
îndeosebi prin prisma asigurării stării de principiilor moderne ale managementului
securitate, ca rezultat al strategiilor non- educaţional, este o activitate necesară şi
violente sau a aplicării unor constrângeri” 3 . obligatorie pentru formarea noilor generaţii
Afirmaţia nu poate fi altfel decât adevărată, de ofiţeri de informaţii;
deoarece substanţa activităţii serviciilor de - cultura de intelligence în rândul decidenţilor
informaţii militare este info-materia. trebuie dezvoltată şi perfecţionată, pentru
Direcţia Informaţii Militare, prin structu- ca aceştia să înţeleagă şi să utilizeze
rile sale specializate, urmăreşte ca procesul corect şi eficient informaţiile militare la
de transformare să se deruleze în concordanţă care au acces pe perioada mandatului;
cu dinamica mediului de securitate, cu
- Direcţia Informaţii Militare fundamentează
principiile democraţiei reale şi să dezvolte
decizia militară şi politică, fără a o influenţa;
un univers al informaţiei, riguros structurat,
- Direcţia Informaţii Militare serveşte naţiu-
precis, rece, fără sentimente, de o seriozitate
nea şi se supune controlului democratic
extremă, în fapt un domeniu „cu foc continuu,
al societăţii civile.
unde greşelile se pot plăti foarte scump (în
Un element deosebit important pe
termenii securităţii şi apărării militare), iar
care se sprijină filozofia lumii democratice
succesele rămân cel mai adesea anonime” 4 .
în problema managementului informaţiilor
Direcţia Informaţii Militare este angajată
militare poate fi, de cele mai multe ori,
în efortul general de derulare a procesului de
exprimat printr-o singură sintagmă, cea de
stabilitate şi securitate la nivel naţional şi
echilibru între eforturi şi rezultate, dar şi
regional, respectând principiile democratice şi
între libertate şi necesitate.
pe cele specifice activităţii operativ-informative

3
Gl.bg.dr. Liviu Habian, col. Mircea Chelaru, Corelaţia
politică-strategie, Editura AISM, Bucureşti, 1997, p. 27
4
Gl.bg. Constantin Degeratu, Prevenirea surprinderii pe
timpul stării de tensiune şi perioada iniţială a războiului,
Teză de doctorat, AISM, Bucureşti, 1996, p. 55
46
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII ŞI SECURITATE MILITARĂ


ŞI PROVOCĂRILE TRANSFORMĂRII
Colonel Marian HĂPĂU
Şeful Direcţiei Contrainformaţii şi Securitate Militară
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării

Includerea Direcţiei de Contrainformaţii


şi Securitate Militară, din punct de vedere
operaţional şi administrativ, începând cu
01.07.1999, în cadrul Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării, în baza Hotărârii
Guvernului României nr. 385 din mai
1999, a constituit o necesitate determinată
de specificul situaţiei operative, de mutaţiile
produse în structura organizatorică a
Ministerului Apărării Naţionale, precum şi
de reconsiderarea scopurilor şi obiectivelor
instituţiei, între care cele preventive, bazate
pe sporirea capacităţilor analitice şi de inter-
După un secol şi jumătate de evoluţie operabilitate, trebuiau să devină prioritare.
a structurilor instituţionalizate de informaţii Imperativul creşterii gradului de profe-
şi contrainformaţii ale Armatei, Direcţia sionalizare a personalului, condiţie necesară
Contrainformaţii şi Securitate Militară pentru sporirea capacităţii de adaptare la
continuă tradiţiile structurilor specializate în realităţile aflate într-o continuă dinamică, a
descoperirea, identificarea şi contracararea determinat accelerarea procesului de reformă
ameninţărilor, stărilor de pericol şi a în domeniul gestionării resurselor umane. În
vulnerabilităţilor la adresa valorilor umane acest sens, au fost sporite exigenţele în
şi materiale ale Armatei României. În prezent, activitatea de selecţionare şi promovare a
Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară cadrelor, concomitent cu elaborarea unui
este o entitate de bază a Ministerului Apărării sistem integrat de pregătire de specialitate.
Naţionale, în măsură să îndeplinească, la Pentru îndeplinirea unor sarcini specifice
standarde performante, misiunile şi atribuţiile activităţii de contrainformaţii şi securitate
stabilite prin Constituţie, legile şi regulamentele militară, complexe prin problematică şi
în vigoare, referitoare la menţinerea/apărarea extindere spaţială, Direcţia colaborează, pe
stării de securitate în domeniul militar. bază de protocoale cu Serviciul Român de
La aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de
Direcţia de Contrainformaţii şi Securitate Transmisiuni Speciale şi structuri ale
Militară se află într-un proces complex de Ministerului de Interne. În acelaşi timp,
adaptare şi transformare, care are ca scop potrivit competenţelor stabilite de conducerea
major creşterea capabilităţilor de intelligence Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia
necesare menţinerii şi dezvoltării statutului de Contrainformaţii şi Securitate Militară
de structură aptă să răspundă provocărilor este angajată cu sarcini concrete în derularea
şi ameninţărilor dintr-un mediu de securitate acţiunilor de cooperare cu structurile similare
dinamic, fluid şi greu predictibil. ale statelor membre NATO, inclusiv în
47
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

teatrele de operaţii în care sunt prezente din cadrul Direcţiei, îndeosebi cele informativ-
trupe române. operative şi de analiză, să dezvolte noi
Pornind de la realitatea procesului de modalităţi/procedee/mecanisme de identificare
realizare a interoperabilităţii acţionale cu preventivă, verificare şi valorificare oportună
structurile similare din NATO, Direcţia de către factorii de decizie militari şi politico-
Contrainformaţii şi Securitate Militară a militari a datelor, informaţiilor şi aspectelor
acţionat şi acţionează, în mod constant, cu relevanţă pentru asigurarea stării de
pentru armonizarea cadrului normativ legalitate, echilibru şi stabilitate a tuturor
referitor la activitatea specifică şi pentru structurilor Ministerului Apărării Naţionale,
intensificarea contactelor şi schimburilor precum şi a celor aparţinând NATO sau
de experienţă cu aceste structuri, în scopul statelor partenere aflate pe teritoriul naţional.
rezolvării problemelor de interes comun şi
creării condiţiilor necesare pentru atingerea
standardelor de eficienţă ale Alianţei.
Prin urmare, eforturile conceptuale şi
acţionale ale instituţiei sunt concentrate
asupra îndeplinirii, cu prioritate, a patru
tipuri de obiective: structurale, operaţional-
acţionale, de sinergie şi de control managerial.
Obiectivele structurale vizează adaptarea
continuă a Direcţiei, în conformitate cu
proiecţia de forţe şi Strategia de transfor-
mare a Armatei României pentru realizarea
unei noi structuri organizatorice, care să
asigure, în acelaşi timp, atât dezvoltarea actua- Obiectivele de sinergie impun confi-
lelor mecanisme şi proceduri de conducere, gurarea unor noi modalităţi de cooperare
cât şi trecerea de la managementul proactiv la între Direcţia de Contrainformaţii şi Securitate
leadership. Noul cadru structural trebuie să Militară şi structurile centrale şi teritoriale
corespundă unor parametri de optimizare şi ale Ministerului Apărării Naţionale, având
eficienţă maximală, de creştere a compatibi- ca finalitate menţinerea/creşterea stării de
lităţii cu serviciile similare din armatele securitate militară, absolut necesară îndeplinirii
aliate şi partenere şi, totodată, cerinţelor de de către acestea a misiunilor care le revin
operativitate şi oportunitate. De asemenea, potrivit Constituţiei, legilor şi regulamentelor
adaptările structurale trebuie să asigure un militare. În acest scop, Direcţia va continua
management eficient al riscurilor, o utilizare să acţioneze pentru o mai bună comunicare
optimă a resurselor informative şi coordonarea interinstituţională, cu respectarea echilibrului
unitară la nivel naţional a acţiunilor de între transparenţă şi asigurarea confidenţialităţii
contracarare a ameninţărilor la adresa siguranţei activităţilor specifice. Obiectivul fundamental
naţionale în domeniul militar, precum şi al acestei priorităţi de acţiune îl constituie
dezvoltarea capabilităţilor de valorificare conştientizarea de către întreg personalul
superioară şi oportună a informaţiilor. Armatei a faptului că apărarea intereselor
Obiectivele operaţional - acţionale şi valorilor instituţiei militare nu se poate
necesită abordarea riscurilor, ameninţărilor, realiza decât printr-un efort comun.
stărilor de pericol şi vulnerabilităţilor la Obiectivele de control managerial au
adresa securităţii naţionale şi militare din în vedere gestionarea în mod unitar şi coerent
perspectiva intelligence-ului acţionabil. Pe a tuturor activităţilor, proceselor şi acţiunilor
acest fond, se are în vedere ca structurile desfăşurate la nivelul Direcţiei, îndeplinirea
48
DGIA - 10 ani de performanţe INFOSFERA

misiunilor/sarcinilor Direcţiei într-un mod De asemenea, componenta de securitate


economic, eficient şi eficace, alocarea militară a Direcţiei de Contrainformaţii şi
resurselor pe obiective şi priorităţi, protecţia Securitate Militară va continua să iniţieze,
informaţiilor şi a patrimoniului, precum şi să aplice şi să verifice modul de îndeplinire
identificarea preventivă şi remedierea deficien- şi implementare a politicilor de securitate
ţelor / disfuncţiilor. În acest sens, Direcţia în structurile Ministerului Apărării Naţionale,
a realizat paşi importanţi în implementarea precum şi dezvoltarea culturii de securitate
şi operaţionalizarea noilor standarde de a personalului Armatei.
control intern, cu efortul principal pe crearea În acelaşi timp, vom avea în atenţie
de proceduri pentru ansamblul activităţilor dezvoltarea componentei analitice şi de
şi pe managementul riscurilor, ameninţărilor management al riscurilor, ameninţărilor şi
şi vulnerabilităţilor. vulnerabilităţilor, în scopul creşterii capabi-
Stabilirea acestor obiective a fost lităţilor de evaluare, prognoză şi avertizare
determinată şi de faptul că, în ultimii ani, timpurie în scopul informării oportune a
rolul şi misiunile Direcţiei s-au extins în beneficiarului militar şi politico-militar.
mod semnificativ, pentru a acoperi diversi- Astfel, ca parte a sistemului de informaţii
ficata gamă de factori de risc şi ameninţări pentru apărare, Direcţia de Contrainformaţii
care se manifestă atât la nivelul siguranţei şi Securitate Militară acţionează convergent
naţionale, cât şi la cel al siguranţei militare. cu Direcţia Informaţii Militare în scopul
Totodată, s-au depus eforturi pentru sporirea informării sistemului conducerii politico-
gradului de interoperabilitate cu structurile militare şi militare naţionale în vederea
militare ale statelor membre NATO, concre- desfăşurării tuturor proceselor decizionale
tizate în rezultatele foarte bune obţinute în şi activităţilor circumscrise domeniilor apărării
misiunile executate în teatrele de operaţii, şi securităţii.
precum şi în aprecierile structurilor din Activitatea desfăşurată până în prezent,
cadrul Alianţei cu care colaborăm. precum şi realizările obţinute ne obligă şi
Pe acest fond, apreciem că şi în pe viitor la menţinerea şi dezvoltarea
perioada următoare componenta de contra- standardelor profesionale, la redimensionări
informaţii militare va avea un rol deosebit adaptate cadrului de securitate în permanentă
de important în procesul de identificare, schimbare, astfel încât Direcţia de Contra-
obţinere, verificare şi contracarare a amenin- informaţii şi Securitate Militară să rămână
ţărilor la adresa securităţii naţionale în o instituţie profesionistă, dedicată susţinerii
domeniul militar generate, în special, de intereselor strategice ale Armatei României.
acţiunile de spionaj, sabotaj, subversiune şi
crimă organizată.

49
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

ASPECTE DIN ACTIVITATEA


DETAŞAMENTULUI DE INTERVENŢIE RAPIDĂ
Colonel Emil OLARU
Comandantul Detaşamentului de Intervenţie Rapidă
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării

nalismului, orientării spre performanţă şi


discreţiei au prevalat.
La data de 01.03.2000, se produce
prima restructurare a Detaşamentului de
Protecţie şi Pază, care este redenumit Detaşa-
mentul de Protecţie Demnitari Militari. În
perioada 2000-2001, în paralel cu derularea
acţiunilor specifice, personalul unităţii a
depus eforturi deosebite atât pentru înzestrarea
cu tehnică şi materiale, cât şi pentru atragerea
în rândul personalului a unor specialişti
tineri şi entuziaşti, care să se dedice rezolvării
În scopul prevenirii şi combaterii acţiu- problemelor specifice din acest domeniu de
nilor teroriste îndreptate împotriva demnitarilor, activitate, inerente începuturilor. În conver-
personalului, obiectivelor şi simbolurilor genţă cu ameninţarea teroristă căreia
Armatei României, Ministerul Apărării autorităţile române i-au acordat o atenţie
Naţionale dispune de structuri specializate sporită începând cu 11 septembrie 2001, s-a
de comandă-control şi execuţie, pregătite şi consemnat reconsiderarea caracteristicilor
echipate în mod corespunzător. structurale şi funcţionale ale Detaşamentului
Detaşamentul de Intervenţie Rapidă, de Protecţie Demnitari Militari, în scopul
structura specializată a Direcţiei Generale identificării obiectivelor şi direcţiilor prioritare
de Informaţii a Apărării, însărcinată cu de acţiune, necesare transformării unităţii
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor într-o forţă de luptă antiteroristă profesionistă,
antiteroriste şi contrateroriste de nivel tactic, credibilă, perfect raliată la necesităţile care
reprezintă „vârful de lance“ al efortului de decurg din atribuţiile sale şi cerinţele
prevenire şi combatere a terorismului în generale de interoperabilitate cu structuri
care instituţia militară este angajată ca parte a similare NATO. Redefinirea misiunilor a
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere reprezentat etapa iniţială a întregului
a Terorismului. Cu toate că, încă de la proces de restructurare a Detaşamentului
înfiinţarea unităţii (1 septembrie 1998, sub de Protecţie Demnitari Militari. În aceste
titulatura de Detaşamentul de Protecţie şi condiţii, a devenit o necesitate mutarea
Pază), nu a existat eveniment important concepţiei de întrebuinţare a detaşamentului
organizat şi desfăşurat sub patronajul dinspre latura protecţiei demnitarilor către
Ministerului Apărării Naţionale la care cea a dezvoltării capacităţii de acţiune
personalul Detaşamentului de Intervenţie pentru executarea intervenţiei antiteroriste
Rapidă să nu contribuie în mod substanţial, şi contrateroriste.
această unitate şi-a menţinut o atitudine Al cincilea an de funcţionare al unităţii
„low profile“, în care principiile profesio- a adus cu sine o modificare importantă în
identitatea structurii. La 15.05.2003, a fost
50
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

consemnat transferul Detaşamentului de profesionalism şi discreţie - cărora li s-a


Protecţie Demnitari Militari din subordinea mai adăugat o cerinţă, şi anume cea de
Direcţiei Siguranţă Militară/Direcţia Generală „orientare spre performanţă“. Participarea
de Informaţii a Apărării în cea a Secţiei efectivelor Detaşamentului de Intervenţie
Poliţie Militară/Statul Major General, sub Rapidă la exerciţii din domeniul specific de
denumirea Detaşament de Intervenţie Rapidă. activitate a generat un efort substanţial;
Pentru anii 2004 şi 2005, sunt de consemnat astfel, personalul unităţii a primit feed-
participările la asigurarea securităţii Reuniunii back-uri pozitive în urma angajării în
informale a miniştrilor Apărării din ţările Exerciţiul naţional pe probleme de forţe
membre NATO, Rusia şi Ucraina (03- speciale şi contraterorism, „ROUSOFEX-
16.10.2004, Poiana Braşov), la Exerciţiul 08“, şi în Exerciţiul multinaţional cu
de comandament, bilateral, în cooperare cu numele de cod „JACKAL STONE-08“.
Armata Uniunii Statale Serbia şi Muntenegru
(17-31.05.2004, Drobeta-Turnu Severin,
Complexul Hidroenergetic „Porţile de Fier
I“), sau la Exerciţiul bilateral, în cooperare
cu U.S. Special Operations Command Europe,
pe probleme de managementul crizelor
teroriste (14-28.04.2005, Tulcea, Constanţa,
Babadag, Năvodari).
Anul 2006 a consemnat revenirea
Detaşamentului de Intervenţie Rapidă în
structura Direcţiei Generale de Informaţii a
Apărării. Astfel, Detaşamentul de Intervenţie
Rapidă a trecut printr-un profund proces de În plus, Detaşamentul de Intervenţie
modernizare, având ca scop realizarea Rapidă a participat la misiuni internaţionale
capacităţii operaţionale complete, prin care în teatrele de operaţii din Kosovo, Bosnia
structura să poată să îşi îndeplinească misiunile şi Herţegovina, Irak şi Afganistan, contribuind
specifice la parametri înalt calitativi. astfel la îndeplinirea obiectivelor şi intereselor
Totodată, au fost luate măsuri pentru Armatei României.
reconsiderarea modelului profesional al Un moment important în dezvoltarea
personalului, ridicarea nivelului de culturii organizaţionale a structurii noastre
asigurare cu resurse şi redefinirea locului, l-a reprezentat înmânarea, la 01.09.2008,
rolului şi atribuţiilor structurii în organica de către ministrul apărării în exerciţiu, a
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. Drapelului de luptă comandantului Detaşa-
Concomitent cu activităţile de remodelare, mentului de Intervenţie Rapidă, cu ocazia a
Detaşamentul de Intervenţie Rapidă a 10 ani de la înfiinţarea unităţii şi conferirea, de
participat la activităţi de pregătire de către directorul general al Direcţiei Generale
anvergură, precum Exerciţiul întrunit în de Informaţii a Apărării, a însemnului
domeniul contraterorismului, în comun cu onorific „Informaţii pentru apărare”.
1st Battalion/10th Special Forces Group Activitatea depusă în aceşti ultimi ani a
(Airborne), U.S. Special Operations fost reflectată în nivelul şi calitatea participării
Command Europe, respectiv Exerciţiul personalului unităţii la asigurarea securităţii
trilateral româno-bulgaro-sârb, pe probleme înalţilor demnitari prezenţi la Summit-ul
de apărare a frontierelor şi contraterorism. NATO 2008, desfăşurat la Bucureşti, în
În anul 2008, activitatea s-a menţinut perioada 02-04.04.2008, dar şi în îndeplinirea
în contextul principiilor asumate - legalitate, cu succes a celorlalte misiuni încredinţate.
51
INFOSFERA DGIA - 10 ani de performanţe

Întregul spectru de acţiuni militare de operaţii şi participă la operaţii de combatere


speciale angajate de efectivele unităţii a terorismului prin cooperare internaţională.
vizează realizarea unui climat de securitate Pe de altă parte, Detaşamentul de
pentru demnitarii, personalul, obiectivele şi Intervenţie Rapidă participă la toate exerciţiile
simbolurile Armatei României, aflate în organizate de Armata României în comun
responsabilitate. Prin aceste acţiuni, se cu alte armate din statele membre NATO şi
urmăreşte menţinerea, sub pragul „critic” non-NATO, care au ca scop antrenarea
de pericol, a riscului de apariţie a unui capabilităţilor antiteroriste, contrateroriste
eveniment/incident de natură teroristă şi de forţe speciale. În acest context,
În ceea ce priveşte locul şi rolul actual relaţiile de cooperare vizează dezvoltarea
al Detaşamentului de Intervenţie Rapidă, şi creşterea gradului de interoperabilitate la
acesta este structura combatantă specializată nivel tactic, schimbul de tactici, tehnici şi
a Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, proceduri din domeniul antiterorismului şi
care angajează, independent sau în cooperare contraterorismului, stabilirea relaţiilor de
cu alte structuri, acţiuni militare de nivel parteneriat de lungă durată în rândul
tactic, din domeniul prevenirii şi combaterii personalului implicat, dezvoltarea de relaţii
actelor de terorism şi a faptelor asimilate pozitive de lucru cu alte structuri, dezvoltarea
acestora, îndreptate împotriva demnitarilor, „reţelei“ forţelor specializate, prin întreţinerea
personalului, obiectivelor şi simbolurilor respectului reciproc şi crearea posibilităţii
Armatei României; participă la protecţia atingerii nivelului optim de eficienţă în
forţelor pe teritoriul naţional şi în teatrele situaţii reale.

52