Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

nr. ___________ din _______________

PĂRŢILE CONTRACTANTE
D-ul._____________________, domiciliat în _______________, strada
_____________, nr. _______, judeţ/sector ______________, act de identitate
CI, seria ___, nr. ________________, eliberat de Pol. _________________, la
data de ____________, CNP __________________
Şi
___________________________________,născut la data de
________________, în _____________________, jud._________________, cu
domiciliul în _______________________ , str.______________________________,
nr.______, jud. ___________________, identificat cu CI/BI, seria ____
nr.________________, eliberat de Pol _____________________ la data de
____________________ , având CNP _____________________________

Stabilesc de comun acord urmatoarele:

Art.1 Modele tehnice


Brevetele de inventie, licentele sau modelele tehnice, create sau
dobandite sunt proprietatea d-nului ___________________ .

Art.2 Denigrarea
Comunicarea sau raspandirea de afirmatii mincinoase daca
acestea sunt de natura sa aduca prejudicii d-nului __________________
este interzisa.

Art.3 Deturnarea clientelei


Deturnarea clientelei prin folosirea legaturilor create cu aceasta
clientela in cadrul atributiilor detinute in _________________ este
interzisa.

Art.4 Confuziunea
Intrebuintarea unor firme, a unor embleme, unor desemnari
speciale sau unor ambalaje de natura sa produca confuzie intre
produsele care stau la baza prezentei declaratii si produsele unei alte
societati este interzisa.

Art.5 Infidelitatea
Dezvaluirea de catre oricare din parti, catre o alta societate a unor
date secrete privind activitatea industriala sau comerciala a
____________________, este sanctionata conform Art.8. Salariatul care
are, intr-o operatiune determinata, interese contrare cu cele ale
societatii trebuie sa anunte despre aceasta intr-un timp rezonabil.
Art.6 Angajarea litigioasa
La incetarea contractului de munca, salariatul, nu va angaja
raporturi de colaborare cu o societate comerciala aflata in litigii
comerciale sau de concurenta neloiala cu ________________, pana la
solutionarea litigiului cu aceasta.

Art.7 Preavizul
Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului se va
face cu un preaviz de 90 de zile. Nerespectarea termenului de preaviz
atrage plata de daune de 10 EUR pentru fiecare zi.

Art.8 Sanctiuni
Incalacarea dispozitiilor art.1- 6 atrage plata de daune in valoare
de __________________ EUR platibile in momentul producerii faptei,
indiferent daca acestea sau produs in perioada in care angajatul era
salariat al societatii sau dupa incetarea contractului de munca si
indiferent de valoarea prejudiciului.Calculul daunelor se face separat
pentru fiecare incalcare a clauzelor prezentului contract.

Art.9 Calificarea la locul de munca


In situatia incetarii contractului de munca din initiativa
salariatului, intr-o perioada de timp mai scurta de 5 ani de la angajare,
angajatul va despagubi pe angajator cu valoarea cheltuielilor realizate
de acesta pentru pregatirea profesionala si imbunatatirea calificarii.
Valoarea despagubirii se stabileste ca fiind de 1000 EUR pentru
fiecare an mai putin din perioada de amortizare a respectivelor
cheltuieli, adica 5 ani.Despagubirea se va cuantifica lunar.

Redactat in 3( trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare


parte si unul pentru Camera de Munca, azi ____________ la Timisoara.

ANGAJATOR ANGAJAT
_______________________
_______________________