Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea ,,Al I Cuza,, Iagi

Departamentul pentru Pregltirea personalului Didactic


Anul universitar: 2009-2010
Modul Psihopedagogic, Nivel II
Cursuri postuniversitare

l. Informa{ii generale despre curs gi seminar


Disciplina: Psihopedagogia adolescen{ilor gi adul{ilor

2. Informafii despre titularul de curs gi lucriri practice:


Nume, titlul gtiinlific: Georgeta Diac, lector univ. dr.
Informafii de contact: getad@uaic.ro

3. Bibliografia orientativS:
Adams G.R., Berzonsky M, 2009, Psihologia adolescenfei. Manualul Blackwell, polirom, Iagi
ALECU, Gabriela BADEA, Dan. BUNESCU, Gheorghe, coord., 1997, Educafia
pirin{ilor : strategii gi programe : ghid pentru formarea formatorilor, EDp, Bucuregti
Andreoletti C., Demick J., (2003), Handbook of Adutt Development, Springer Science& Business
Media, New York
Birch Ann, (2000), Psihologia dezvoltlrii, Ed Tehnicd, Bucureqti
Crefu Tinca,200l, Psihologia vArstelor, Ed. CREDIS-Bucuresti;
Cosma Traian, 2008, $edintele cu pirinfii in gimnaziu, polirom, Iagi
Debesse, M., 1970, Psihologia copilului de la nagtere la adolescen{I., E.D.p.
Delors J, 2000, Comoara l5untrici. Raportul UNESCO al Comisiei Internationale pentru
Educa{ie in sec XXI, Ed Polirom, Iaqi
Jarvis, P., (2004), Adult Education & Lifelong Learning, RoutledgeFalmer, London and New york
Muntean A.,2006, Psihotogia dezvoltlrii umane, Editura polirom, Iagi
Paloq R., Ungureanu D. (coordn) 2007, Educatia adul{ilor. Baze teoretice gi repere practice,
Editura Polirom, Iaqi;
PALO$, Ramona, 2007, invdlarea la vdrsta adultd, EDp, Bucureqti
Siebert, Horst, 2001, Inv5{area autodirijatl, Ed Institutul European, Iagi
Surlea Cosmina Florentina, Florea Nicoleta-Adriana, 2006, $coala gi consilierea pdrin{ilor, Ed.
Arves;
$chiopu, U.,Yerza, E., 1981, Psihologia virstelor., E.D.p., Bucureqti
$chiopu, U.,Yerza,8., 1989, Adolescen{a-personalitate gi limbaj, Ed. Albatros;
Vrdgmas Ecaterina, 2002, consilierea qi educa{ia pdrin{ilor, Aramis, Bucuresti

4. Bibliografi e obligatorie:
Adams G.R., Berzonsky M,2009, Psihologia adolescen{ei. Manualul Blackwell, Polirom, Iaqi
Muntean A,2006, Psihologia dezvoltErii umane, Editura polirom, Iagi
Paf oq R, Ungureanu D (coordn) 2007, Educa{ia adul{ilor. Baze teoretice gi repere practice, Editura
Polirom, Iagi

5. Materiale folosite in cadrul procesului educa{ional specific disciplinei:


Materialele utilizate in cadrul cursurilor gi al seminariilor sunt: videoproiector, suport de curs
in format electronic.

6. Descrierea disciplinei:
Cursul urmdre5te urmdtoarele obiective:
r Identificarea specificului procesului de dezvoltare uman6 ;
o Familiarizarea cu principalele teorii gi modele ale dezvolt6rii psihice;
. Operarea corectA cu terminologia din domeniul psihologiei dezvoltdrii umane gi psihologiei
vdrstelor;
r Identificarea particularitdlilor procesului qi patternurilor de dezvoltare Ia vdrsta adolescentei ;
o Identificarea particularitAtilor dezvoltdrii cognitive la vArsta adultd;
o ldentificarea principalelor caracteristici ale procesului de invd{are la vdrsta adultd;
o Familiarizarea cu aspectele procesuale ?n educatia adul{ilor.
7. Tematica cursului:
l. Dezvoltarea umand_ aspecte generale, bazele
dezvoltirii umane;
Aspecte generale gi specificeile procesului
?
3 de dezvoltare psihicd;
Modele qi teorii modeme asupra dezvoltlrii psihice;
4. Aspecte cognitive ale dezvoltErii:
Aspecte psiho sociale in dezvoltare;
: Educalia adullilor in contextul educa{iei permanente
9
7. Aspecte procesuale in educalia adulfilor

8. Tematica materialelor pentru evaluarea


finall:
r Socializarea timpurie- aspecte generale gi specifice; importan{a acestui proces
psihicl; in dezvoltarea
o Relafia de ataqament gi importanla ei in procesul
de dezvoltarea psihici a copilului;
o Perspectiva europeand asupra educa{iei permanente;
o Educatia adultr]:1. experien{e romdnegti, propuneri
pentru viitor;
o Invdtarea autodirijatd la vdrsta adultd- aspecte
teoretice gi repere apricative;
o Educatia pdrinlilor intre teoretic practic;
Ai
o Stilurile parentale 9i rolul lor in formarea gi dezvoltarea
personalit6lii copiilor;
o -Prezentali gi analizafi cauzal dificultatile pe care ie intampinali
adolescenlii; propunefi solu{ii de prevenire in activitatea dvs cu
gi de amelioiur. u u".rtoiu;
c Prezentati qi analiza{i cauzal dificultdtile pe care
le intampinafiin activitatea dvs cu adullii;
propuneti solu{ii de ameliorare, preintdmpinare;
o Analizati un factor care influenleazd procesul de
dezvoltare psihicd a unei persoane;
I Proiectafi planul unei activitdfi formativ-informative
cu adultli (de ex o
o Proiectali planul unei activitdfi nonformale cu adolescentii:
o16 de dirigen{ie);

9. Modul de evaluare:
Evaluarea se va face pe baza unui material elaborat
de la subiectele propuse mai sus. Acest material
sub forma unui referat gtiinfific pornind
fi
va predat la urm[toarea intdlnire de curs sau va fi
trimis prin pogta electronicd la adresa menfionatd.

Lector dr Georgeta Diac