Sunteți pe pagina 1din 51

MA INA SINCRON

Construc ia i func ionarea


Tipuri constructive

Hidrogeneratoare 600 MVA pmax = 44 n = 50/44 r/sec

Turbogeneratoare 1500 MVA p = 1..2

Generatoare sincrone pentru grupuri electrogene 100 MVA

Motoare sincrone 10 MVA

Alte tipuri constructive


Tipuri de hidrogeneratoare
Suspendat Umbrel

1- carcasa 5- stator
9- funda ia
2- lag"r de sus inere 6- planseu de separare
10- lag"rul turbinei
3- lag"r de ghidare 7- cuplaj
4- rotor 8- turbina
Hidrogenerator cu ax vertical tip umbrel!

1- sistem de ventila ie, 2- statorul(indusul), 3- polii rotorului


4- butuc, 5- axul,
Hidrogenerator tip bulb

stator rotor
Reglare debit

turbina

carcasa
lag"r
ax
Generatoare sincrone pentru grupuri electrogene

Generator sincron actionat


Generator sincron actionat
cu turbina cu gaz
cu motor Diesel sau cu gaz
Tipul circuitului magnetic

Cu întrefier constant Cu întrefier variabil

Cu poli îneca i Cu poli aparen i


Tipuri constructive
Cu poli aparen i

Pe rotor Pe stator
1-indus; 2- înf" urare indus"; 3- poli; 4- înf" urare inductoare (excita ie)
Tipuri de rotoare de generator sincron
Cu poli aparen i

1- inele
3- butuc
6- ax
7- înf" urare excita ie
1- pol ; 2 - înf" urare
8- bare
9- segmente de inel
Tipuri de rotoare de generator sincron
Cu poli îneca i

1- inele
2- bandaj
3- dinte mare
4- crest"turi
5- capete de bobin" excita ie
6- ax

1 – dinte mare ; 2 - înf" urare


Înf!%urarea de amortizare

1 – talpa polului
2 - bara
3 – inel de scurtcircuitare

Înf" urare în colivie deobicei nesimetric" 4 - polul


Sistemele de excita'ie
Cerin e : • Varia ia în limite largi a curentului de
excita ie
• Varia ia rapid a curentului de excita ie

• Reglajul automat al curentului de excita ie

Posibilit i de realizare :

* Ma(ini rotative - excitatoare

* Ma(ini rotative (i elemente statice

* Elemente statice
Sistemele de excita'ie

Scheme de excita ie cu ma(ini rotative reglaj


Rc tensiune

P = kn+1.Pr Ex2

Excitatoare 2
Ex1

G excitatatoare 1
3
Sistemele de excita'ie
Schema de excita ie cu ma(ini rotative (i elemente statice

Ex1
R Rc
G
3

Schema de excita ie cu elemente statice


Tr

G
3
RA
Câmpul magnetic în întrefierul ma%inii cu poli plini
Câmpul de excita ie
Înf (urarea de excita ie
repartizat în crest turi
este parcurs de curent
continuu IE
Spa iul ocupat de crest turi

Solena ia produs FE
d variaz în dreptul
FE1 B 1 crest turilor.
Are valoare maxim
Axa pol FE pe axa înf (ur rii de
excita ie.

x = constant
0 FE
B = µ0 '
Prima armonic a induc iei magnetice B 1
Câmpul magnetic în întrefierul ma%inii cu poli aparen'i
Înf (urarea de excita ie
Câmpul de excita ie
concentrat pe poli este
parcurs de curent
continuu IE
Solena ia produs FE
variaz în dreptul înf (ur rii.
Are valoare maxim pe axa
înf (ur rii de excita ie.
d Prima armonic a solena iei FE1
FE
FE1 B = variabil; (i
m M
B Induc ia magnetic
1 FE
B = µ0 '
x
Prima armonic a
0 induc iei magnetice
Câmpul magnetic la ma%inile cu poli aparen'i.
Solenatia de reactie FS
Axa solenatie B = µ0 '
stator
q d q d q d q d

B
FS
x

Câmpul magnetic determinat de solena ia de reac ie nu variaz sinusoidal


Câmpul magnetic la ma%inile cu poli aparen'i.
Solena ia de reac ie la F = /2 FS
B = µ0 '
Axa solenatie
stator
q d q d q d q d

FS

B x

Forma induc iei magnetice variaz" cu unghiul


Solenatiile ma%inii sincrone
Se poate definii solena ia de reac ie : transversal
1 mS
FSq = wS I S kbS kq sin F
2 2
q d q d q d q d
FSq

F FSd

FS

longitudinal
1 mS
FSd = wS IS kbS kd cos F
2 2
Solena'ia longitudinal! rezultant!
mE 1 mS
Fd = wE I E kbE + wS I S kbS kd cos F
2 2 2
q d q d q d q d

FSd

x
Fd

FE

S N S

Reac ia indusului modific câmpul magnetic al excita iei


Solena'ia de reac'ie transversal!
Raportare la stator
1 mS
Se poate defini un curent de magnetizare Imd Fd = wS I md kbS
2 2
1 mS m 1 mS
wS I md kbS = E wE I E kbE + wS I S kbS kd cos F
2 2 2 2 2

I d = I S kd cos mE wE kbE
F I E' = 2 IE
mS wS kbS
'
I md = I d + IE
curentul de magnetizare Imq 1 mS
Fq = FSq = wS I mq kbS
2 2
1 mS
FSq = wS I S kbS kq sin F
2 2
I mq = I q = I S kq sin F
Câmpul magnetic produs de solena'ia transversal!
q d q d q d q d

Fq

Bq1
x
B q

Câmpul magnetic nu variaz sinusoidal.


Se consider numai armonica fundamental .
Câmpul magnetic produs de solena'ia longitudinal!
q d q d q d q d

Fd B

x
Bd1

S N S

Solena ia rezultant este sinusoidal

Câmpul magnetic în întrefier variaz aproape sinusoidal


Câmpul magnetic în întrefierul ma%inii
Câmpul magnetic la ma(inile cu poli plini
q d q d q d q d

FE Fa B

Toate m rimile au o varia ie apropiat de varia ia sinusoidal


Modelul de circuit al ma%inii sincrone
Inf (urarea statorului se consider bifazat , simetric , parcurs de curen ii iSd
respectiv iSq care produc o solena ie învârtitoare.
S
R
Înf (urarea de excitatie este a(ezat pe axa > iSd
rotorului este monofazat id
Ud USd
Înf (urarea de amortizare este o înf (urare
închis . Se poate înlocui cu dou înf (ur ri UD
echivalente raportate la stator, a(ezate pe axe iD
USq
perpendiculare. Dac colivia este simetric iSq
UQ
înf (ur rile D (i Q sunt identice
Uq UE
Aceea(i solena ie poate fi produs de dou iQ iE
înf (ur ri care se rotesc împreuna cu rotor. >i iq
Sunt parcur(i de curen i id respectiv iq ,având q
Frecven e diferite fa de iSd respectiv iSq .
Raportarea la stator
Înf (urarea de excita ie este monofazat solena ia produs este :
mE
FE = wE I E kbE Constant (i fix fa de rotor
2
Coeficien ii de raportare la stator:
2
wS kbS mE wE kbE 1 mS wS kbS
U E' = U E I E' = 2 IE kZ =
wE kbE mS wS kbS 2 mE wE kbE

În cazul unei înf (ur ri de amortizare simetrice.


Se raporteaz înf (urarea în colivie ( cu bare (i inele) la o înf (urare format
numai din bare apoi aceasta la stator.( la fel ca în cazul ma(inii de induc ie).
1
4 mS (wS kbS )
2
N crRd kbR
'
ID = 2 ID kZ = 2
mS wS kbS N crR kbR
Fluxurile ma%inii sincrone
S
Astfel pe axa d solena ia este produs de: R
imd = id + iE' + iD' >
Fluxul de magnetizare: id
Ud
md = M d imd
Fluxurile totale în înf (ur ri UD
iD
d = LS id + md
D = LD iD + md UQ
= LE iE + Uq UE
E md
iQ iE
pe axa q solena ia este produs de: iq
imq = iq + iQ' q
mq = M q imq
Fluxul de magnetizare:
q = LS iq + mq
Fluxurile totale în înf (ur ri
Q = LQ iQ + mq
Ecua'iile ma%inii sincrone

Ecua iile de tensiuni,considerând toate


S înf (ur rile receptoare
R t.e.m. static
> d d
id ud = RS id + d q
dt dt
Ud
d d t.e.m.de
uq = RS iq + q + d
dt dt rota ie
UD
iD d
uD = RD iD + D =0
dt
UQ
Uq UE d
IQ iE uE = RE iE + E
dt
iq
q d
uQ = RQ iQ + Q =0
dt
= t+ 0
Scheme echivalente în regim sinusoidal
Schema echivalent longitudinal
U d = RS I d + j X S I d + j X md I md Sq

0 = RD I D + j s X D I D + j s X md I md
U E = RE I E + j X E I E + j X md I md
I md = I Sd + I E + I D Id IE
RS XS XD XE RE
Ud Xmd UE
RD
Imd s ID

Sq
Scheme echivalente în regim sinusoidal
Schema echivalent transversal

U q = RS I q + j X S I q + j X mq I mq + Sd

0 = RQ I Q + j s X Q I Q + j s X mq I mq
I mq = I q + I Q
Iq IQ

RS XS XQ

Uq Xmq
RQ
Sd
s
Regimul sta'ionar sinusoidal
d d
Ecua iile de tensiuni ud = RS id + d q
d dt dt
=0 ud = RS id q
dt S d d
R uq = RS iq + +
q d
dt dt
> uq = RS iq + d
id
Ud d
u E = RE iE + E u E = RE iE
dt

u D = RD iD +
d
=0 iD = 0
UE dt
D
iE d
uQ = RQ iQ + Q =0 iQ = 0
dt
UQ Ecua iile de fluxuri
UD
Uq iD d = LS id + M d (id + iE )
iQ
= LE iE + M d (id + iE )
iq E

q imd = id + iE
q = LS iq + M q iq
= t+ 0 imq = iq
Ecua'ii în regim sta'ionar sinusoidal
T.e.m. induse - dou componente perpendiculare

Se noteaz : E0 = j M d I E' = j X md I E'


I S = I d + jI q
Ed = j M d I d = j X md I d
U S = U d + jU q
Eq = j M q I q = j X mq I q
XS = LS
Cinând seama de fluxul de sc p ri (i de c derea de tensiune ecua ia de
tensiune se scrie în regim de motor:

U S = RS I S + j X S IS Eq Ed E0

In regim de generator ecua ia se scrie :

U S = RS I S j XS I S + Eq + Ed + E0
Schemele echivalente în regim sta'ionar sinusoidal

iD = 0
Id IE
RS XS XD XE RE
Ud Xmd UE u E = RE iE
RD
Imd s ID

Sq Iq IQ

RS XS XQ
iQ = 0
Uq Xmq
RQ
Sd
s
Diagrama vectorial! în regim de motor
U S = RS I S + j X S I S + j X md I d + j X mq I q E0
E0 = j M d I E' = j X md I E'
q
jXS IS q
US
RSIS RSIS jXmdId
jXS IS
jXmqIq jXmdId
US jXmqIq
cos capacitiv
-E0 cos inductiv -E0
S
subexcitat supraexcitat
IS
IS

S
Iq
Iq
unghi intern IE IE
d
Id d
Id
Diagrama vectorial! în regim de generator
U S = RS I S j XS IS j X md I d j X mq I q + E 0

-jXmqIq
E0
-jXmdId -RSIS
-jXS IS -jXmqIq
E0 US -jXmdId
subexcitat -RSIS
-jXS IS
cos capacitiv cos inductiv US

Iq supraexcitat S
IS IS
S Iq

IE IE
d Id d Id
q q
Diagrama simplificat!.
Schimbarea axelor de referin .
e
e d j = +
US
ZqIq A =A e 2
ZdId
e 2 = j
Regim de motor
d j
q Id = j Id e
-E0
X d = X md + X S
I q = I qd e j
X q = X mq + X S S

Z d = RS + jX d IS
I E = j I Ed e j

Z q = RS + jX q Iq

m
IE I S = I qd ( j I dd e ) j

d
Id
Locul geometric al curentului
Se neglijeaz rezisten a înf (ur rii statorului fa de reactan e
jXqIq
US
jXdId I S = (I q j Id ) e j

-E0 U
Iq = sin
Xq
U S cos E0
Iq Id =
IS Xd
m
j
Id e = cos j sin US

E0 US 1 1 US 1 1
IS = j e j
j + j e j2

Xd 2 Xd Xq 2 Xd Xq
+j I3
I2
I2 I1 I3 I1
Locul geometric al curentului
Ma(ini cu poli îneca i Ma(ini cu poli aparen i
Xd Xq
US Xd = Xq US

IS I3 = 0 I3e-j2
-2
I2 IS I2e-j
+j - +j -
I3
I1 I1
US

I3e-j2
IS
Ma(ina f r excita ie +j
I3
I2 = 0 I1
2
Locul geometric al curentului la ma%ini cu poli aparen'i

0.8
U
motor
0.6

0.4
iE0
0.2

ℑm
0

-0.2

-0.4

-0.6

generator -0.8
-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Debiteaza Consuma energie reactiva
energie reactiva
Puterea %i cuplul ma%inii sincrone
Dac se noteaz impedan ele sincrone
j
Z d = Zd e j d
Z q = Zq e q

Ecua ia de tensiune în regim de motor se poate scrie ZqIq


US
US = Zd Id + Zq Iq
q

E0 Z d Id
Puterea aparent a statorului d
* *
S = mS U S I = PS S jQS -E0
De unde puterea activ Iq IS
PS = mS U S (I q cos )
m
I d sin Id
Puterea electric!
Ecua ia statoric în sistemul legat de tensiune
j( + ) j
j j j
U S = Zd e d
Id e 2 + Zq e q
Iq e E0 e
ZqIq
Expresiile curen ilor
US q
U S sin ( q ) E0 sin q
Id = Z d Id
Z d cos( ) d

U S cos( d ) E0 cos
Iq = d
-E0
Z q cos( )
Iq IS
Unde s-a notat m

Id
= d q
Puterea electric!

Expresia puterii electrice

U S2 $ cos( ) cos sin ( q ) sin !


PS = mS d
cos( ) "# Zq Zd

U S E0 $ cos d cos sin q sin !


mS "
cos( ) # Zq Zd
Dac se neglijeaz rezisten ele Zd = Xd ; Zq = Xq ; cos =0 ; d = q = -2

rezult :
m m m U S2
PS = U S E0 sin + sin 2
Xd Xq Xd 2
Puterea electromagnetic!
Diagrama simplificat , f r pierderi
Puterea aparent electromagnetic
jXqIq
US * *
S em = mS E S IS = Pem jQem
jXdId
În sistemul legat de E0

S em = mS (E0 + X d I d + jX q I q ) ( I q + jI d )
-E0 *

Puterea activ electromagnetic

m
Iq IS [
Pem = m E0 I q + (X d X q ) Id Iq ]
Id Puterea reactiv electromagnetic

[
Qem = m E0 I d + X d I d2 + X q I q2 ]
Puterea electromagnetic!
m E0
Pem = [U S cos( ) E0 cos ]+
Z q cos( ) d d

+
Xd
Z d Z q cos
Xq
2
( )
{
U 2
S sin ( q ) cos( d ) + E02 sin q cos d

[
U S E0 sin ( q )cos d + cos( d )sin q ]} m

Dac se neglijeaz rezisten ele Zd = Xd ; Zq = Xq ; cos =0 ; d = q = -2

Pem =
m
Xq
U S E0 sin +
m
Xq
m
Xd
[
U S2 sin cos U S E0 sin ]
rezult :
m m m U S2
Pem = U S E0 sin + sin 2
Xd Xq Xd 2
Puterea electric! %i electromagnetic!
La ma inile cu întrefier constant Z q = Z d = ZS e j
puterea electric :
U E U S2
PS = mS S 0 cos( + ) + mS cos
ZS ZS
Puterea electromagnetic
U S E0 E02
Pem = mS cos( ) mS cos
ZS ZS
Dac se neglijeaz rezisten ele în raport cu reactan ele sincrone

d = q = /2 expresia puterii electrice (i electromagnetice devine :


U S E0
PS = Pem ) mS sin
Xd
Cuplul ma%inii sincrone
La ma(inile cu întrefier variabil, Puterile electrice (i electromagnetice
6
sunt diferite
P
5

4
P
3

2 Pa
1
Pem dac se neglijeaz rezisten ele
0

-1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
P1 P2
U S E0 U S2 1 1
P = mS sin + sin (2 )
= = /2 Xd 2 Xq Xd
d q
Cuplul ma%inii sincrone

Cuplul elctromagnetic Pem p


C= = Pem
*S S

Puterea electromagnetic (i cuplul variaz la fel.

Expresia cuplului electromagnetic în cazul neglij"rii rezisten elor statorice

p mS U S E0 U S2 1 1
C= sin + sin (2 )
Xd 2 Xq Xd

electromagnetic C1 C2 reluctant
Cuplul ma%inii sincrone
Cuplul electromagnetic
p mS U S E0
6 C1 = sin
C Xd
5
C1
Valoarea maxim la = 900
4 C
p mS U S E0
3 C1max =
Xd
2
Cuplul de reluctan
1
p mS U S2 1 1
C2 = sin (2 )
0 2 Xq Xd

k
-1
C2
Valoarea maxim la = 450
-2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
p mS U S2 1 1
C2 max =
2 Xq Xd
Caracteristica cuplului ma%inii sincrone
Cuplul maxim la k
motor generator Csi =
dC
=0
d
C
1 Ma(ini cu întrefier constant
C1 p mS U S E0
0.5 Csi = cos = 0
X
C2 s d

0 k = +n
2
k Ma(ini cu întrefier variabil
-0.5
2
$U X !
1 + 8" S d
1 1
-1
#" E0 X q
cos k =
US Xd
-150 -90 -45 0 45 90 150 4 1
E0 X q
Cuplul sincronizant

Cuplul sincronizant dC
Csi =
d
Ma(ini cu întrefier constant
p mS U S E0
Csi = cos
s Xd

Csimax Pentru =0
Ma(ini cu întrefier variabil
p mS U S E0 1 1
Csi = cos + U S2 cos(2 )
s Xd Xq Xd
Cuplul sincronizant maxim
p mS U S E0 1 1 Pentru =0
Csi max = + U S2
s Xd Xq Xd
Cuplul sincronizant

Condi ia de 1
stabilitate Csi C
0.5

dC 0
= Csi > 0
d - k
-0.5 k

- k < < k
-1

-150 -90 -45 0 45 90 150

stabil