Sunteți pe pagina 1din 6

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

CERERE DE FINANŢARE

Partea I. Informaţii privind proiectul

1. Denumirea solicitantului:
Completaţi denumirea solicitantului, aşa cum apare în actele constitutive.

2. Titlul proiectului:
Completaţi cu majuscule, maxim 300 de caractere. Titlul trebuie să fie sugestiv pentru proiect.

3. Programul:
Bifaţi (cu dublu clic) căsuţa corespunzătoare programului pentru care depuneţi cererea de finaţare
(conform Ghidului de finanţare, pag. 5).

CULTURĂ – „Constantin Brâncuşi”

EDUCAŢIE – „Nicolae Iorga”

MASS MEDIA – „Mihai Eminescu”

SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE – „Andrei Şaguna”

4. Locul şi perioada de desfăşurare a proiectului:


Adresă/Loca
ţie
Cod poştal Localita
te
Regiune Ţara
Perioada de desfăşurare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data începerii efective a
activităţii şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.
Data începerii / / Data încheierii / /
proiectului: proiectului:
Durata totală a proiectului (în luni/zile):
Partea II. Informaţii privind solicitantul

1. Detalii privind solicitantul:


Denumire
Adresă
Regiune/Localitate
E-mail
Site web
Codul unic de
înregistrare

2. Persoana autorizată (reprezentantul legal )/ împuternicitul să semneze


contractul în numele solicitantului
Nume/Prenume
Poziţie / funcţie
Act de identitate,
serie, număr
E-mail
Telefon/fax

3. Coordonatorul de proiect (persoana de contact):


Nume/Prenume
Poziţie / funcţie
Act de identitate,
serie, număr
E-mail
Telefon/fax

4. Banca
Denumirea băncii
(sucursalei)
Sediul băncii (adresa)
Contul bancar
Contul IBAN
Codul SWIFT
Banca corespondentă
*dacă este cazul
5. Profilul solicitantului
Tipul: Asociaţie Instituţie
Fundaţie Persoană fizică
Organizaţie Altul
Nivelul Local Regional Naţional Internaţional
activităţii:
Prezentaţi succint organizaţia (activităţi, membri etc.), competenţele şi motivaţia în finalizarea
proiectului propus (maxim 20 de rânduri). De asemenea, specificaţi programele, proiectele şi acţiunile
desfăşurate în ultimii 3 ani, indiferent de sursa de finanţare.

Precizaţi dacă aţi mai fost beneficiarul unei finanţări nerambursabile acordată de către DRP:

Nu

Da - specificaţi finanţarea primită:

*dacă este cazul


6. Detalii privind partenerii proiectului
Indicaţi dacă proiectul se va desfăşura în parteneriat cu alte entităţi.

Nu

Da
Specificaţi denumirea şi tipul acestora (asociaţie, fundaţie, organizaţie, instituţie, persoană fizică etc.):
1.
2.
3.

Partea III. Descrierea proiectului

1. Descrierea proiectului, planul de acţiuni şi metodele de realizare:


Descrieţi pe scurt proiectul şi cum vedeţi desfăşurarea acestuia, indicând:
- planul acţiunilor;
- termenele de realizare;
- persoanele responsabile de implementare;
- metodele concrete de realizare a activităţilor;
- informaţii specifice proiectelor privind mass-media (tiraj, număr ediţii, aria de acoperire, frecvenţă, oră
de difuzare, nr. de abonaţi etc)
- număr estimat de participanţi (categorii, ţara de reşedinţă, media de vârstă etc)
- comunităţile româneşti beneficiare
- alte detalii relevante.
2. Obiectivele proiectului:
Formulaţi clar şi concis obiectivele proiectului.

3. Necesitatea proiectului şi rezultatele scontate:


Motivaţi necesitatea proiectului, având în vedere beneficiile implementării acestuia pentru
comunităţile româneşti beneficiare. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a desfăşurării
proiectului.

4. Continuitatea proiectului:
Explicaţi modul în care intenţionaţi să continuaţi iniţiativa propusă în proiect şi dacă aţi prevăzut
realizarea unei strategii în acest sens (de exemplu, prin proiecte noi care să susţină acelaşi demers,
prin contacte permanente cu participanţii etc) .

5. Promovarea proiectului şi a finanţatorului:


În afară de utilizarea obligatorie a siglelor şi mesajelor DRP (conform Manualului de Identitate Vizuală),
descrieţi modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului (mass – media, radio, TV – nominalizări;
materiale promoţionale etc).

7. Rezumatul proiectului
Oferiţi o scurtă descriere a proiectului (aproximativ 15 – 20 de rânduri). În cazul în care proiectul
dumneavoastră este aprobat, acest paragraf poate fi făcut public.
1. Numele asociaţiei:
2. Titlul proiectului:
3. Locul de desfăşurare:
4. Obiectivul general:
5. Perioada de desfăşurare:
6. Numărul estimat de participanţi:
7. Activităţile desfăşurate:
8. Etapele şi metodele de realizare:
9. Bugetul solicitat:

Partea IV. Finanţarea proiectului


Consultaţi Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile, precum şi Ghidul
de finanţare pentru mai multe informaţii cu privire la regulile de finanţare şi cheltuielile eligibile.
1. Devizul de cheltuieli
Devizul va fi completat în lei româneşti.

Total
Surse de finanţare
LEI

Finanţare nerambursabilă solicitată


Contribuţia solicitantului (minim 10 % din valoarea
totală a finanţării)
Valoarea totală a proiectului

2. Categorii de cheltuieli
Detaliaţi şi să treceţi separat, pe categorii, toate cheltuielile eligibile.
Pentru categoriile de cheltuieli care pot fi decontate de către DRP, consultaţi prevederile Anexei Legii nr.
321/2006.

Categorie de cheltuieli Total LEI

1.

2.

TOTAL

Cost unitar Cost total

Nr Subcategorie Cantitate LEI LEI

1.

2.

TOTAL 1.

Cost unitar Cost total

Nr Subcategorie Cantitate LEI LEI

1.

2.

TOTAL 2.

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate


sunt corecte şi finanţarea solicitată este necesară proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Data: Prenumele şi numele:


zz/ll/aaaa Completaţi cu prenumele, numele complete şi funcţia reprezentantului
legal / persoanei împuternicite, cu majuscule.
Semnătura:
Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite şi ştampila.
Prenumele şi numele:
Completaţi cu prenumele, numele complete şi funcţia coordonatorului de
proiect, cu majuscule.

Semnătura:
Semnătura coordonatorului de proiect.