Sunteți pe pagina 1din 36

RECAPITULARE

I.

Simple Present Tense (prezentul simplu) se folose~te pentru a exprima aqiuni obi~nuite,
repetabile. Unele verbe se folosesc doar la prezentul simplu, acestea neavand forma continua.
lata cateva exemple:
He often goes to the cmema.
Do you sometimes visit your mother?
They don't like to listen to the radio.

2.

Folosim Present Continuous Tense (prezentul continuu) pentru descrierea acelor actiuni care
se desTa~oara chiar in momentul vorbirii, respectiv pentru descrierea aqiunilor diferite de cele
obi~nuite. Complementele de timp utilizate cu acest timp verbal sunt: now, this (week, month,
year), today. Acela~i tllnp se folose~te pentru descrierea actiunilor care se vor desTa~ura in
viitorul apropiat. De exemplu:
Mary and John are having breakfast now.
Is he eating at a restaurant this week?
We are not gomg to England next week.

3.

Folosim Simple Past Tense (timpul trecut simplu) pentru exprimarea unei aetiuni care s-a
la un moment definit in trecut. De exemplu:

desfa~urat

We watched a good film yesterday.


Where did you go last year?
She didn't show me her house when I visited her last week.

4.

Conjugarea verbulul to have:


have

we

have

you

have

you

have

he

has

they have

she

has

it

has

"
"
LECTIA
11- PARTEA INTAI
,
Sa invatam cateva cuvinte referitoare la vreme:

cold

> [kauld]

- rece, racoros

the sky

> [DZa skai]

- cerul

cloud

> [klaud]

- nor

fog

> [fog]

- ceata

wind

> [Uind]

- vant

strong

> [stron(g)]

- tare, putemic

heat

> [hi:t]

- caldura (putemica),
canicula

temperature

> [ temprit~ar]

- temperatura, febra

weather-forecast

> [lI eD Za r fo:rka:st]

- prognoza vremn,
buletin meteorologic

shawl

>

coat

> [kaut]

- haina, sacou

boot

> [bu:t]

- gheata, cizma

[~o:]]

- qarra

Repetati cuvintele, dar intr-o alta ordine; fiti atenti la pronuntie:


heat

> [hi:t]

- caldura (putemica),
canicula

coat

> [but]

- haina, sacou

the sky

> [DZa skai]

- cerul

fog

> [fog]

- ceata

cold

> [kauld]

- rece, racoros

shawl

> [WI]

cloud

> [klaud]

- nor

weather-forecast

> [UeD/a r fo:rka:st]

- prognoza vremii,
buletin meteorologic

temperature

> [ temprit~ar]

- temperatura, febra

boot

> [bu:t]

- gheata, cizma

wind

> [Uind]

- vant

strong

> [stron(g)]

- tare, putemic

e~arra

At

Cititi cu voce tare urmatoarele propozitii in care au fost introduse cuvintele noi:
It's very cold today.

> [Its veri kiiuld tadei]

- Azi este foarte rece.

Put on your coat.

> [put on io:' kautJ

- Pune-ti haina.

The wind was strong


yesterday.

> [D/a "ind "oz stron ig )


iestardeiJ

- leri vantul a fost puternic.

She doesn't like heat.

>

We want to listen to the


weather-forecast.

> ["I: "ont tu liSll tu DZa


"eD/ar fo:'ka:stJ

- Vrem sa ascultam buletinul


meteorologic.

There are many clouds


in the sky.

> [D/ea' a: r mcni klaudz


III D7a skalJ

- Sunt multi nori pe cer.

This is my best shawl.

> [DZis iz mai best :;;o:IJ

- Aceasta este
mai buna.

Do you like high


temperatures?

> l du iu: laik hal


tcmpri t~a' z]

- Iti plac temperaturile ridicate?

There is usually fog


in winter.

> [D/ea' lZ 1U:J uali fog


in "in tar)

- De obicei iarna este ceata.

Where are my boots?

> ["ear a:rmai bu:tsJ

- Unde imi sunt cizmele?

[~i:

daznt laik hi:tJ

- Ei nu-i place caldura.

e~arfa

mea cea

Completati propozitiile in limba engleza cu noile cuvinte invatate:


Nu

- I don't see her in the> fog.

vad in ceata.

Ce temperatura este in mai?

- What > temperature is it in May?

Azi cerul este albastru.

- The> sky is blue today.

Este haina lui?

- Is it his >coat?

Lor Ie place caldura.

- They like> heat.

Luna este acoperita de nori.

- The moon is behind the >clouds.

Poti citi prognoza vremii in ziar.

- You can read the >weather-forecast in


the newspaper.

Sunt scumpe aceste cizme?

- Are these >boots expensive?

El a vrut sa-mi cumpere

0 e~arIa

ieri.

- He wanted to buy me a >shawl yesterday.

Nu-mi place vantul puternic.

- I don't like >strong wind.

Nu-i da (lui) ceai rece!

- Don't give him >coJd tea!

Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:


Tata mi-a cumparat ieri
foarte frumoasa.

> My father bought me a vcry nIce shawl


yesterday

0 e~arra

Soarele este sus pe cer?

> Is the sun hIgh in the sky?

Luna trecuta a fost canicula.

> Last month we had heat.

Copiii

no~tri

> Our children have a hIgh temperature.

au febra mare.

Trebuie sa cumpar cizme.

> I must buy boots.

Ieri a fost rece?

> Was It cold yesterday?

La ce ora este buletinul meteorologic


la radio?

> What time IS the weather-forecast

Vantul este prea puternic azi.

> The wind IS too strong today.

Pot sa imbrac aceasta haina?

> Can I put on this coat?

Nu pot vedea soarele printre nori.

> I can't see the sun through the clouds.

Azi este ceata la Londra.

> There IS fog in London today.

on the radIO'!

Retinetl expresia:
- pe cer

in the sky

Articolul nehotardt a/an este folosit intotdeauna inain tea substantivelor care denumesc ocupafii,
religii sau nafionalitii!i. De exemplu:
She is a typist.

- Ea este dactilograra.

My sister is a nurse.

- Sora mea este infirmiera.

He is a baker.

- El este brutar.

I am a Catholic.

- Eu sunt catolica.

Her husband is an American.

- Sotul ei este american.

Cdnd vorbim despre 0 funcfie care poate fi indeplinitii doar de


neglija folosirea articolului hotiirdt the.

singurii persoana, atund putem

Who is president of Romania?

- Cine este pre~edintele Romaniei?

Who is the president of Romania?

- Cine este

pre~edintele

Romaniei?

in Propozifiile anterioare apar ~i cdteva cuvinte noi:


Catholic

> [kETSlik]

- catolic (de religie)

president

> [prezidant]

pre~edinte

Numele proprzi ;;i adjectivele provenite din acestea se scriu intotdeauna cu litera mare In limba
englezii.
4

in aceasta lecrie vomface cuno\~tinra cu un timp nou: Present Perfect Tense [prezant pii:rfikt tens],
adica prezentul perfect. Acest timp se confunda deseori cu Simple Past Tense (timpul trecut simplu),
de aceea va sugeram sa acordari 0 atenrie deosebita folosirii sale.
Inainte de a continua, repetati verbele neregulate prezentate la sfar~itullectiei 10.
Folosim Present Perfect in ca::ul unor evenimente care s-au terminat chiar acum sau ceva mai
devreme, sau care au inceput in trecut (de exemplu: last week) $i se continua \~i in prezent (cu
repercusiuni asupra prezentului). De multe ori, momentul desfii$uriirii acriunii nu este specificat cu
exactitate.

Construcria propoziriei la timpul Present Pefect este urmiitoarea:


Pronume
personal
sau substantiv
She

We

+ verbul

+ forma a III-a

...

auxiliar
have/has

a verbului
principal

has

bought

a dog.

- Ea

have

seen

that house.

- Am vazut casa aceea.

have

been

at home.

- Noi am fost acasa.

~i-a

cumparat un caine.

in propozirie. verbul auxiliar este reprezentat de forma corespunziitoare a verbului to have, care nu
poate fi tradusa ad literam.
in cazul unui verb regulat. la fel ca $i in cazul timpului Simple Past, verbului se adaugii sufixul
-d sau -ed.

Cititi propozitiile unnatoare:


I have had a temperature.

> [ai hEv hEd a tcmprit~arJ

She has taught me English.

- Am avut febra.
- Ea mi-a predat engleza.

My parents have smoked


a lot of cigarettes.

> [mal ]1carants hEv smaukt


a lot av sigaretsJ

- Parintii mei au fumat


o multime de tigari.

I have known about his


mother.

> [al hEv noun abaut hlz


malY ~11 J

- $tiam de mama lui.

She has looked for her coat.

>[~i:

They have waited for


me at home.

> [[Yel hEv "c/tld 1'0.'


mi: Et haumJ

hEz lukt 1'0:' ha: r kautJ

- Ea

~i-a

cautat haina.

- Ei m-au

a~teptat

acasa.

Completati urmatoarele propozitii in Iimba engleza:


Te-am

a~teptat

timp indelungat.

- I> have v.aitedfor you a long time.


- We> have heard about it.

Am auzit des pre asta.


Ne-au dat

0 ma~ina

Tata mi-a scris

- They> have gIven us a very nice car.

foarte frumoasa.

scrisoare.

- Father> has \\ rittena letter to me.

Ei mi-au cerut bani.

- They> have askedme for money.

Traduceti in Iimba engleza unnatoarele propozitii, folosind prezentul perfect:


I-am scris 0 scrisoare (lui).

> I have wntten a letter to hun.

Am vorbit cu ei.

> We have talked to them.

Am auzlt la radiO buletmul meteorologic.

> We hay c heard the \\ eather-forecast


on the radiO.

A fost foarte frig.

> II has heen \ el) cold.

M-am giindit la asta.

> J hay e thought <lbout It.

I-am cerut (ei)

e~arfa

> I ha\'c asked hel for my sha\\ I.

mea.

> \""c hay c brought thesc ncwspapers.

Noi am adus aceste ziare.


Noi am lucrat cu

ace~ti

> Wc have worked w1th these people.

oameni.

Ai baut prea multa bere.

> YOli h'1\ e (II link to mllch bee!.

Ea a venit la noi cu 10hn.

> She has come to us with 10hn,

Am uitat sa-ti aduc asta.

> I have forgotten to bring you this.

A!dturi de cOlllp!emente!e de timp this ... (week, month, ... ), today, tonight, fo!osim timpu! Present
Perfect. 1~1 aceste ca::uri vorbim despre evenimente care s-au petrecut in trecut, dar care au !egiiturd
cu pre::entu!. Aceste comp!emente de timp se giisesc !a inceputu! sau !a .~far~itul propozi{iei De
exemp!u:
I have been at home today.

> [al hEy bi:n Et haum tadei]

- Azi am fost acasa.

We have been at the cinema

> [UI: hEv bl.n Et lYa sinama

-In seara aceasta (noi) am fost


la cinematograf.

tanalt]

tonight.
Today I have worked
in the garden.
She has done her homework
this week.

>

al hEv U a Ikt
in D/a ga:1dn]

[ta(!<~1

> [SI: hEz dan ha: 1 haumllo:1k


D/IS lll:k]

- Azi (eu) am lucrat in gradina,

- Ea ~i-a Iacut temele


saptamiina aceasta.

Completati propozitiile in hmba engleza cu forma corespunzatoare a verbului (Ia Present Perfect):
Azi am cumparat flori.

- I >havc bought flowers today.

Saptamana asta ne-am vizitat parintil.

- This week we >havc visited our parents.

Anul acesta am platit casa.

Am trimis aceasta scrisoare saptamana


aceasta.

- I >havc sent this letter this week.

Luna aceasta am vazut cateva


filme la televizor.

- This month we >havc watched


some films on TV.

Azi am vorbit cu sora mea.

- I >have talked to my sister today.

We >havc p,lId for the house this year.

Traduceti in limba engleza unnatoarele propozitii:


Parintil

no~tri

au plecat azi in Anglia.

> Our pal ents have gone to England today.


> This \vcek I have bought a coat and a shawl.

Saptamana aceasta am cumparat un sacou


~i 0 e~arfa.

In seara acesta Maria a vizitat-o pe sora


sotului el.

> Mary has \ ISlted her husband' S sister tOl1lght.

Azi am vorbit cu tata.

> We ha\ e talked to our father today.

Saptamana aceasta am avut febra.

> I ha\ e had a temperature this \\ eek.

Vara a fost foarte racoroasa in acest an.

> The summer has been very cold thIS year.

In aceasta seara i-am scris


prietenului meu.

> Tonight I havc \\ ntten a letter to my friend.

scrisoare

Anul acesta (noi) am fost la Londra.

> ThiS yeal wc have been

Sora mea a predat engleza anul acesta.

> My sister has taught English tIllS year.

In aceasta saptamana am lucrat dupa amiaza.

> ThiS \\ eek we ha\ e worked

Il1

London.

Il1

the afternoon.

lata alte cuvinte noi legate de starea vremii:


outside

> [auts31l1]

- afara

foggy

> [fogi]

- cetos

to blow

> [tu bbu]

- a sufla, a bate (despre vant)

sunny

> [sanl]

- insorit

low

> [lau]

- JOS

awful

> [o:ll]

windy

> [Uindl]

- vantos, cu mult vant

cloudy

> [k13u(li]

- noros (innorat)
7

crancen, teribil, ingrozitor

Repetati cuvintele intr-o alta ordine:


awful

> [o:tl]

- erfmeen, teribil, ingrozitor

windy

> ["indi]

- vantos, eu mult vant

low

> [lau]

- JOS

sunny

> [sam]

- insorit

outside

> [autsaid]

- afara

cloudy

> [klaudi]

- noras, innorat

foggy

> [fogl]

- eetos

~
Verbul to blow este un verb neregulat. Cele trei forme ale sale sunt urmatoarele:
blow

> [blau]

blown

> [bIu:]

blew

Am introdus euvintele noi in urmatorul dialog. Cititi propozitiile


pronuntiei:

~i

aeordati

> [bHiun]

deosebita atentie

What weather was it


yesterday?

> ["ot "cDZa! "oz it

It was awful. We had a lot


of rain.

> [It

Did the sun shine?

> [did DZa san

No, it didn't. The sky


was very cloudy.

> [nau It didnt DZa skai

Was the temperature low?

> ["oz DZa

Yes, it was very low.


And it was windy.

> [ies it U oz veri lau

Was it foggy?

> [U oz it fogi]

Yes, in the morning.

> lies

Did you go outside


yesterday?

> [did iu: gau autsald


iestafdelj

- Ai fost ieri afara?

No, I stayed at home all day.

> [nau ai steid Et haum 0:1

- Nu, am stat toata ziua acasa.

- Cum a fost vremea ieri?

Icstafdet]

3\

o:tl "i: hEd a lot


rem]

"OZ

"OZ

~am]

- A fost ingrozitoare. A plouat'


foarte multo
- Soarele a stralueit?
- Nu. Cerul a fost foarte innorat.

ven klaudi]
tempnt~af

lau]

End it U oz "indi]

III

- Temperatura a fost seazuta?


- Da, a fost foarte seazuta.
~i a fost vant.
- A fost eeata?

DZa mo:'nin lgl ]

del]

- Da, dimineata.

Verifieati daea ati retinut euvintele noi. Tradueeti in limba engleza:


~;I

afara

.;, '

> outside

~. t4'~

~f)L-~
I"""'Il

jos, seazut

> low

1- -1

0- 0

1- 1

2 -l

'-==

innorat

vantos, (eu) vant

insorit, (eu) soare

lQJ

> cloudy

~
~

> windy

> sunny

> foggy

eetos, (eu) eeata

Tradueeti urmatoarele propozitii in limba engleza folosind euvintele noi:


Cum este vremea azi?

> How is the weather today?

Azi vremea este frumoasa.

> It IS nice today.

Dimineata a fost vant ~i innorat,


dar aeum este insorit.

> In the morning It was windy and cloudy


but now it IS sunny.

Nu sufla vantul.

> The wind Isn't bloWIng.

Temperatura este joasa dar nu este eeata.

> The temperature IS low, but it isn't foggy.

Cred ea putem sa einam afara.

> I thmk we can have dmner outside.

Observa!i folosirea cuvantului it cu referire la starea vremii:

It was windy yesterday.

- Ieri a fost vant.

Now it is sunny.

- Aeum este insorit.

Was it foggy yesterday?

- A fost eeata ieri?

It is nice today.

- Azi vremea este frumoasa.


9

Urmeazii diteva exemple in care nu se folose~te articolul hotiiriit the:


ma~ina.

We went by car yesterday.

- Ieri am mers cu

They are still at work.

- Ei lucreaza inca.

We are driving east now.

- Acum conducem spre est.

We have been in town today.

- Azi am fost in

They live in Station Street.

- Ei locuiesc in strada Garii.

ora~.

In urmatorul exercitiu yom face 0 comparatie intre utilizarea timpurilor Simple Past ~i Present Perfect. Completati propozitiile in Iimba engleza cu fonnele verbale corespunzatoare:
- Yesterday I >walked to work.

Jeri am mers pe jos la serviciu.


Noi

~tiam

despre asta in urma cu

saptamana.

- We > knew about it a week ago.

Maria a trimis toate scrisorile azi.

- Mary> has sent all the letters today.

Am vazut

- We >have seen a lot of plants.

multime de plante.

Ieri i-am cumparat (lui) un sacou

~i 0 e~arIa.

- Yesterday I > bought him a coat and a shawl.

Ei au intrat in aceasta cladire.


Azi a fost

- They> have en!l:red this building.

zi cetoasa.

- Today it > has been a foggy day.

Saptamana trecuta a suflat un vant putemic.

- Last week a strong wind >blew.

Ei au vrut sa faca asta ieri.

- They >wanted to do it yesterday.

Am cunoscut-o cu mult timp in urma.

- J >knew her a long time ago.

Anul trecut Ie-am dat cartile noastre.

- Last year we >gave them our books.

Soarele a stralucit azi.

- The sun> has shone today.

Speram ca exemplele ~i exercitiile v-au ajutat sa intelegeti deosebirile care exista intre cele doua
timpuri. Daca totu~i mai aveti unele neclaritati, repetati inca 0 data materia leqiei.

10

LECTIA
11 - PARTEA A nOVA
,
Sa continuam lectia cu diteva cuvinte noi:
stamp

> [stEmp]

- timbru

ticket

> [tikit]

- bilet

novel

> [novl]

- roman

telephone

> [telifaun]

- telefon

tram

> [trEm]

- tramvai

tram stop

> [trEm stop]

- statie de tramvai

bus stop

> [bas stop]

- statie de autobuz

tlower

> [tlaua']

- tloare

bank

> [bEn(g)k]

- banca

calendar

> [kElindaf ]

- calendar, almanah

secretary

> [sekratri]

- secretar(a)

purse

> [pii:'s]

- portofel, geanta,

po~eta

Repetati cuvintele intr-o alta ordine:


tram

> [trEm]

- tramvai

bank

> [bEn(g)k]

- banca

ticket

> [tikit]

- bilet

purse

> [pa:'s]

- portofel, geanta,

stamp

> [stEmp]

- timbru

novel

> [novl]

- roman

tlower

> [ /laua']

- tloare

bus stop

> [bas stop]

- statie de autobuz

calendar

> [kElindaf ]

- calendar, almanah

tram stop

> [trEm stop]

- statie de tramvai

,.ecretary

> [ sekratri]

- secretar(a)

telephone

> [telifaun]

- telefon

11

po~eta

Cltl~1

cu voce tare urmatoarele propozitii in care apar cuvintele noi:


[~i:

hEz bo:t scvn stEmps]

~apte

She has bought seven


stamps.

>

We have tickets for the bus.

> lUi: hEy tikits fo f DZa bas]

- Avem bilete de autobuz.

They didn't have a


telephone last year.

> [D/el didnt hEy a


tclifoun la:st lIa T]

- Anul trecut ei nu avem telefon.

She is Peter's secretary.

>

We must go there by tram.

> lUi: mast gilU D/eal bai


trEm]

- Trebuie sa mergem acolo


cu tramvaiul.

The bus stop is at the corner.

> [DZa bas stop iz Et D 7 a


ko:'na']

- Statia de autobuz este pe colt.

She gave me flowers


yesterday.

>

Where is the tram stop?

> ["eaT

There is a calendar
in the kitchen.

> (O/eaTiz a kEl inda f


in DZa kit~an]

- In bucatane este un calendar.

The bank is opposite


Peter's house.

> [O/a bEn(glk iz opaZlt


pi:taTz halls]

- Banca este vizavi de casa


lui Petre.

I have seen your purse


on the table.

> [ai hEy sl.n 10:' pa:'s


on D'a tcibl]

- Am vazut portofelul tau


pe masa.

He read this novel last


week.

> [hi: red OIlS nov 1 la:st


ui:k]

- El a citit acest roman


saptamana trecuta.

[~I:

[~i:

iz pi:ta'z sckratri]

ge/v 1m: HauaTz

- Ea a cumparat

timbre.

- Ea este secretara lui Peter.

- Ea mi-a dat flori ieri.

IcstaTde/]
IZ

fYa trEm stop]

- Unde este statia de tramvai?

Completati propozltiile cu cuvintele nOll invatate:


Fiica ei este secretara.

- Her daughter is a >secretary.

Putem merge cu tramvaiul?

- Can we go by >tram?

Ieri te-am

a~teptat

- Yesterday we waited for you at the >bus stop.

in statia de autobuz.

Iti plac romanele lungi?

- Do you like long >novels?

Vita-te in calendar.

- Look at the >calendar.

Sunt putini bani in portofelul meu.

- There is little money in my >purse.

In piata este

- There is a >tram stop in the square.

statie de tramvai.

Nu este telefon aici.

- There is no >telephone here.

Ea a adus bJletele cu ea.

- She has brought the >tickets with her.

Du-te la oficiul

po~tal ~i

cumpara timbre.

- Go to the post-office and buy >stamps.

Putem merge impreuna la banca?

- Can we go to the >bank together?

Pune florile pe biroul ei.

- Put the >flowers on her desk.


12

Traduceti in limba engleza cuvintele urmatoare:

telefon

> telephone

statie de tramvai

> tram stop

statie de autobuz

> bus stop

roman

> novel

portofel

> purse

banca

> bank

tramvai

> tram

bilet

> ticket

timbru

> stamp

floare

> flower

calendar

> calendar

secretar(a)

> secretary

Sa ne intoarcem din nou la utilizarea timpului Present Perfect Tense. Folosim acest timp pentru
descrierea evenimentelor petrecute in trecut ~i care includ mai mult sau mai putin momentul actual,
alaturi de always, ever, never ,~i just, precum ~i alaturi de urmatoarele complemente de timp:
recently

> [ri:sntli]

- recent, de curand

lately

> [ leltli]

- recent, de curand, in ultima vreme

already

> [o:lredi]

- deja

yet

> [ iet]

- inca, deja

so far

f
> [sau fa: ]

- pana acum, deocamdata

Complementul de timp "yet" se afla intotdeauna la sfar~itul propozitiei, "so far" la


inceputul sau la sflir~itul propozitiei, iar celelalte complemente de timp se gasesc
inaintea formei a Ill-a a verbului sau la sflir~itul propozitiei.

Cititi cu voce tare complementele de timp care se folosesc alaturi de Present Perfect:
ever

> [eva']

- vreodata, candva

already

> [0: lredi]

- deja

always

> [o:l"eiz]

- intotdeauna

lately

> [leith]

- recent, de curand, in ultima vreme

so far

> [sau fa:']

- pana acum, deocamdata

never

f
> [neva ]

- niciodata

just

> [ dJast]

- tocmai

yet

> [ let]

- inca, deja

recently

> [ ri:snth]

- recent, de curand
13

In exemplele urmatoare observati cum este folosit tlmpul Present Perfect ~i complementele de timp
invatate anterior:
I have never seen that girl.

>[al hEy neva' sl.n D7Et

ga:'l]

- Niciodata nu am vazut-o pe fata


aceea.

They have always liked


this house.

>lDzel hEv o:lu e1z la/kt


DZls haus]

- Le-a placut intotdeauna


aceasta casa.

We have just had dinner.

>[U I: hEv djast hEd dina']

- Noi tocmai am cinat.

I have heard about him


lately.

> [al hEv ha:'d abaut hun


I citlI]

- Am auzit despre el in ultima


vreme.

They have already made


ten bookcases.

>[DZei hEv o:lredl meld


ten bukke/Slz]

- Ei au confectionat deja
zece biblioteci.

We have worked a lot


recently.

>[L1}; hEv ua:'kt a lot


ri: sntli]

- In ultimul timp, noi am muncit


foarte mult.

Iar acum, completati urmatoarele propozitii in limba engleza. Retineti locul complementelor de timp
in propozitie:
Noi am avut deja doi caini.

- We > have already had two dogs.

Ei tocmai au adus aceste scaune.

- They> have just brought these chairs.

Pana acum am lucrat dimineata.

- So far we > have worked in the morning.

Seara ei s-au plimbat intotdeauna prin parco

- They >have always walked in the park


in the evening.

In ultima vreme am vazut cateva ora~e frumoase.

- We > have seen some nice towns lately.

Traduceti in limba engleza propozitiile de mai jos:


Noi am vrut intotdeauna sa mergem in
Anglia.

> We have always wanted to go to England.

Ea nu ~i-a iubit niciodata sotul.

> She has never loved her husband.

Mama lui John a vorbit recent cu sotia lui.

> John's mother has recently spoken


to hIs wIfe.

Am scris deja cinci scrisori.

> I have already written five letters.

Ea tocmai s-a dus la plimbare.

> She has just gone for a walk.

Pana acum m-am dus la serviciu cu

ma~ina.

> So far 1 have gone to work by car.

Maria ~i sotul ei au deschis de curand


un magazin.

> Mary and her husband have opened


a shop lately.

Folosirea complementelor de tlmp yet ~i ever la timpul Present Perfect


ciind yom invata formarea interogativului ~i a negativului.
14

vom prezenta in lectia 12,

lata un nou grup de cuvinte. Fiti atenti la intelesul

~i

la pronuntia lor:

next to

> [nekst tll]

- aproape de, langa

early

> [ a:'1I]

- devreme

late

> [!elt]

- tarziu

to get on

> [tu get on]

- a (se) urea

to get off

> [tll get oil

- a cobori

to say

> [tll sei]

- a spune

Acelea~i

cuvinte, dar intr-o alta ordine:

late

> [Ieit]

- tarziu

to say

> [tll sell

- a spune

to get off

> [tu get oil

- a cobori

early

>

[a:'lJ]

- devreme

to get on

>

[tLl get on]

- a (se) urea

next to

>

[nekst tLl]

- aproape de, langa

Formele verbelor to get on ~i to get off sunt identice cu acele forme ale verbului to get pe care Ie-am
prezentat in lectia anterioara.
Verbul to say face parte din grupa verbelor neregulate. Cele trei forme ale sale sunt urmatoarele:
Forma I
say

>

[sei]

Forma a II-a

Forma a Ill-a

said

said

>

[sed]

[sed]

>

Sa introducem in propozitii cuvintele recent invatate. Cititi-Ie cu voce tare

~i

fiti atenti la pronuntie:

>

[it lZ tLl: a:'li tll gau tu


D'a sinama]

- Este prea devreme pentru


a merge la cinematograf.

She has already got on


the bus.

>

[~i:

hEz o:lredi got on


D/a bas]

- Ea s-a urcat deja in autobuz.

We visited her late in


the evening.

>

[UI: vizltid ha:' leit in

- Am vizitat-o seara tarziu.

Their house is next to


the bank.

>

[DZel' hallS iz nekst tll


DZa bEn(gJk]

- Casa lor este aproape de banca.

I must get off at this stop.

>

[ai mast get of Et DZis


stop]

- Trebuie sa cobor la aceasta statie.

He is saying it is very late.

>

[hI: iz se/m(g) it iz veri


!elt]

- EI spune ca este foarte tarziu.

It is too early to go to

the cinema.

DZi i:vnin(g)]

15

Completati urmatoarele propozitii in limba engleza:


Trebuie sa cobor la a patra statie.

- 1 must >get offat the fourth stop.

Eu rna scol intotdeauna devreme.

- I always get up >early.

Poti sa te

a~ezi

- Can you sit >next to me?

1<lnga mine?

Ea a venit la noi dupa-amiaza tarziu.

- She came to us > late in the afternoon.

Urca! Pot sa te duc pana la banca.

- >Get on! I can take you to the bank.

Ea spune ca aceasta casa este prea scumpa.

- She >says this house is too expensive.

in limba engleza complementul circumstantial (de exemplu "early")


unneaza, de obicei, dupa verb:
I always get up early.

- Ma scol intotdeauna devreme.

Sa vedem in ce masura ati retinut cuvintele noi:


a (se) urca

> to get on

tarziu

> late

a spune

> to say

aproape de, langa

> next to

a cobOrl

> to get off

devreme

> early

Complementul de timp late poate avea mai multe intelesuri.

La

It was too late to go here.

- A fost prea tarziu, ca sa


mergem acolo.

The bus was late yesterday

- Autobuzul a intarziat ieri.

He was late for breakfast


in the morning.

- El a intarziat dimineata
la micul dejun.

sfiir~itullectiei

vom repeta intreaga materie. Traduceti propozitiile urmatoare in limba engleza:

Azi a fost foarte frig.

> It has been very cold today.

El tocmai a spus ca nu poate merge cu noi.

> He has Just saId he can't go with us.

Ieri ai cumparat aceasta ma~ina?

> Did you buy this car yesterday?

Am cautat-o pe mama mea.

> I have looked for my mother.

Trebuie sa imi pun


pentru ca este frig.

haina

~i 0 e~arta

> I must put on a coat and a shawl


because it is cold.

Azi copiii no~tri au avut


febra mare.

> Our children have had a high


temperature today.

Ieri vantul a suflat cu putere?

> Old a strong wmd blow


16

yesterday'~

Pana acum am citit trei romane.

> I have read three novels so far.

leri a fost

> It was a sunny day yesterday.

zi insorita.

Nu-mi plac diminetile cetoase.

> I don't like foggy mornmgs.

Seara mergem afara.

> In the evening we are going outside.

Imi place sa citesc romane engleze~ti.

> I like to read English novels.

Pot sa cumpar bilete de cinema.

> I can buy tickets to the cinema.

Poti sa-mi dai doua timbre?

> Can you give me two stamps?

Am cumparat un telefon
pentm bucatarie.

ro~u

> We have bought a red telephone


for the kitchen.

Dimineata am vazut-o in statia de tramvai.

> I saw her at the tram stop in the morning.

De ce i-ai dat ei flori?

> Why have you given her flowers?

Azi secretara mea a uitat sa-~i ia


portmoneul.

> My secretary has forgotten to take her

Ace~ti

> Have these people a telephone?

purse today.

oameni au telefon?

De unde pot cumpara un calendar?

> Where can I buy a calendar?

EI nu a mers niciodata la ~coala.

> He has never gone to school.

M-am lasat deja de fumat.

> I have already stopped smoking.

Tocmai am luat micul dejun.

> We have just had breakfast.

Am fost acolo dimineata devreme.

> I was there early in the morning.

De ce ai intarziat ieri la serviciu?

> Why were you late for work yesterday?

Trebuie sa te urci la aceasta statie


sa cobori langa oficiul po~tal.

~i

> You must get on at this stop and get off

next to the post-office.

Trenul are 'intarziere?

> Is the train late?

"My secretary has forgotten to take her


purse today"

"We have just had breakfast"

La sffir~itullectiei, iata obi~nuitul exercitiu de pronuntie:


[ au]

[e]

[i: ]

[ai]

low

best

eat

buy

ago

west

keep

sky

show

seven

teach

high

coat

get

feet

tie
17

RECAPITULAREA LECTIEI
11
,
11.1. inaintea substantivelor care denumesc ocupatia, religia sau nationalitatea se folose~te
'intotdeauna articolul nehotadit a/an:
She is a typist.

- Ea este dactilograra.

I am a CatholIc.

- Eu sunt catolic.

Her husband IS an Amencan.

- So\ul el este amencan.

Daca vorblm despre 0 functle care poate fi indeplinita doar de 0 smgura persoana, atunci putem
folosi sau omlte articolului hotarat the:
Who is president of Romania?

- Cine este

pre~edintele

Who is the preSident of RomanIa?

- Cine este

pre~edintele

Romaniei?
Romaniei?

11.2. The Present Perfect Tense (prezentul perfect)


11.2.1. Propozl\la se construiqte astfel:
Pronume +
personal

verbul auxiliar
have/has

forma a III-a
+
a verbului principal

She

has

bought

a dog.

Verbul auxiliar este to have conjugat la indicativ prezent. Daca verbul principal este
regulat atunci prime~te terminatia -d sau -ed, iar forma IUl este identica cu forma a Ill-a
din diqlOnar (Simple Past).

11.2.2. Cand folosim acest tlmp:


1.

Foloslm timpul Present Perfect pentru descrierea aC\IUnIlor trecute


She has bought a car.

2.

- Ea a cumparat

incheiate:

0 ma~ina.

Timpul Present Perfect se folose~te alaturi de complementele de timp this (week,


month, ...), today, tonight. Acestea se afla la 'inceputul sau la sfiir~itul propozitiei.
I have been at home today.

3.

~i

- AZI am fost acasa.

Folosim de asemenea, timpul Present Perfect alatun de complementele de timp


always, never, ever, just, recently, lately, already, yet, so far.
Complementul de timp yet se afla intotdeauna la sfiir~itul propozitiei, so far la
inceputul sau la sfiir~itul propozltiei, iar restul complementelor de timp se gasesc
inaintea formei a Ill-a a verbului sau la sfiir~itul propozitiei.

18

] 1.3 Artlcolul hotarat "the" poate fi omis in urmatoarele situatii:


ma~ina.

We went by car yesterday.

- Noi am mers ieri cu

They are still at work.

- Ei lucreaza inca.

We are driving east now.

- Noi conducem spre est.

We have been in town today.

- Noi am fost in

They live in Station Street.

- Ei locuiesc in strada Garii.

ora~

azi.

11.4. Complementul de timp "late" poate avea mai multe intelesuri:


It is late.

- Este tarziu.

The bus was late yesterday.

- Ieri a intarziat autobuzul.

He was late for breakfast in the morning.

- EI a intiirziat dimineata la micul dejun.

19

TEMA PENTRU ACASA 11


A.

B.

C.

Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii:


1.

They have already read this book.

2.

Peter has been late for school today.

3.

He was a secretary three years ago.

4.

My brother has made a nice bookcase for his mother.

5.

They have already been in England.

6.

I have talked with her lately.

Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:


1.

Nu am vazut-o niciodata pe sora tao

2.

Tatallui este

3.

In ultima vreme am vizitat cateva tari frumoase.

4.

Ei au intarziat intotdeauna la

5.

Imi place sa rna scol devreme.

6.

Am taiat cinci copaci din gradina noastra.

Corectati

pre~edintele Romaniei.

gre~elile din

~coala.

propozitiile de mai jos:

1.

I never saw this town.

2.

They were at home all day today.

3.

She wanted to go by the car yesterday.

4.

I have already drinked the beer.

5.

She has so far written two books.

6.

They have bought this nice house three years ago.

20

"
"
LECTIA
12 - PARTEA INTAI
,
Ca de obicei, yom incepe ~i aceasta lectie invatiind cuvinte noi. Cititi-Ie cu
voce tare ~i fiti atenti la traducerea lor:
floor

r
> [flo: ]

- podea, etaj

carpet

> [ka:rpit]

- covor

f100r lamp

r
> [flo: lEmp]

- lampa cu picior

curtains

> [ka:rtinz]

- perdele, draperii

ceiling

> [si: Iin(gl]

- tavan

fireplace

> [faiiFpleis]

- camin,

wall-paper

r
> [U o:1peipa ]

- tapet

socket

> [sakit]

- priza

picture

>

armchair

> [ a:rmt~eaT]

- fotoliu

settee

> [seti:]

- canapea

[pikt~ar]

~emineu

- tablou, pictura

Acum recititi cuvintele intr-o alta ordine:


curtains

> [ka:rtinz]

- perdele, draperii

settee

> [seti:]

- canapea

floor

r
> [ flo: ]

- podea, etaj

fireplace

> [faiarpleis]

- camin,

socket

> [sakit]

- priza

floor lamp

T
> [flo: IEmp]

- lampa cu picior

carpet

> [ka:rpit]

- covor

ceiling

> [si: lin(g)]

- tavan

wall-paper

r
> [U o:1peipa ]

- tapet

armchair

> [ a:rmt~eaT]

- fotoliu

picture

> [ pikt~aT]

- tab lou, pictura

21

~emineu

Sa folosim cuvintele noi in cadrul unui dialog. Cititi propozitiile cu voce tare:
This room is awful.

> [DZis ru:m lZ o:fl]

- Camera aceasta este groaznica.

I think we must put the


settee next to the fireplace.

>

- Cred ea trebuie sa punem


eanapeaua langa ~emineu.

What about the curtains?

> ["at abaut DZa bi:ftmz]

They must be brown.

> [DZel mast bI: braun]

- Trebuie sa fie cafenii.

I also want to put the


armchairs next to the table.

> [UI olsau "ant tu put DZa


a:fmt~eafz nekst tu DZa telbl]

- In plus, (eu) vreau sa pun


fotoliile langa masa.

We must also have


whIte wall-paper.

> ["I: mast olsau hEy


"mt "a: I pelpa f]

What do you think about a


yellow carpet on the floor?

> ["ot du 1U: T'in(g)k abaut a


lelau ka:fpit on D'a flo:f]

- Ce zici de un covor
galben (pe podea)?

Yes, and there must be


no lamp on the ceiling.

> [ies End D'eafmas( bl'


nau IEmp on DZa si:lm(g)]

- Da, ~i nu trebuie nici


pe tavan.

We have many sockets


in the room, so we can
have floor lamps.

> [ L1 i: hEy mem soklts


In DZa ru:m sau L1i: kEn
hEy flO:f lEmps]

- Avem multe prize In camera,


a~a ea putem avea ~i
lampi eu pieior.

And what do you want


to do with these pictures?

> [End "at du IU: "ant


tu du' "iDZ DZI"Z pikt~afz]

I don't want them here.

>

TSm(g)k UI: mast put DZa


seti: nekst tu DZa falafpleis]

[Ul

[JI

daunt "ODt DZem hia f]

Before ...

~i

perdelele?

lampa

~i ee vrei sa faci eu aeeste


tablouri?

- Nu Ie vreau aiei.

After ...

22

Re{ine{i consfruc{ia care apare intr-una din propozi{ii:

there must be no lamp on the ceiling

- nu trebuie sa fie n!ci

lampa pe tavan

Completati urmatoarele propozitii in limha engleza folosind cuvintele noi:


Priza este in spatele acelui scaun.

- The> socket is behind that chair..

De uncle pot cumpara un covor?

- Where can I buy a> carpet?

Plafonul trebuie sa fie alb?

- Must the> ceiling be white?

intotdeauna mi-a placut sa stau in fotoliul acesta.

- I have always liked to sit in this


> armchair.

Am pus

- I have put a > floor lamp next to


the window.

lampa cu picior langa fereastra.

Ieri am vazut un tablou foarte frumos.

- I saw a very nice > picture yesterday.

Aceste perdele sunt prea scumpe.

- These > curtains are too expensive.

Canapeaua este in coltul eamerei.

- The >settee is in the comer of the room.

Copiii stau acum pe podea.

- The children are sitting on the >tloor now.

Aveai atunci un

~emineu?

- Did you have a> fireplace then?

Cand ai cumparat acest tapet?

Verificati-va daca ati

reu~it

- When did you buy this >wall-paper?

sa va insu~iti cuvintele noi. Traduceti in limba engleza:

canapea

> settee

lampa eu picior

> floor lamp

priza

> socket

tapet

> wall-paper

tavan

> ceiling

covor

> carpet

podea

> floor

perdele

> curtams

~emineu

> fireplace

tablou

> picture

fotoliu

> armchair

23

:;Itlm ea pronumele nehotdrat some poate sta inall1tea unui substantiv numarabil (In aeest ea: are
infelesul de ciitva, di!iva, ni~te, unii) sau Inallltea unui substantiv care denume,~te un obieet ee Ill!
are forma de plural (in aeest co: (' u in(elesul de pu!in, ceva, ni~te). Putem folosi aeest pronume ca
sinonimul altor doua pronume lIehotanlte'
1.

A little [a litl]- putin, catva, ceva ([naintea substantivelor nenumarabile):


There is a little bread on the table.

2.

- Este pu!ina pame pe

mas~l.

A few [a flu ]- catva, cativa Unamtea substantive/or nUl1uirabile):


There are a few bottles on the floor.

- Sunt diteva stide pe podea.

Inlocuitl adJectivul some cu a little/a few:


I vIsited some friends yesterday.

- I visited> a few friends yesterday.

Bnng me some wall-paper.

- Bring me > a hit] e wall-paper.

Can you give me some money?

- Can you give me > a Itttlemoney?

I have smoked some cigarettes today.

I have smoked> a few cigarettes today.

Sa ne Intoareem din nou fa tlll/pul Prescnt Perfect ,~l sa invafam cum se jormuleaza Intrebarile
raspunsunle.

,~i

Formam mterogatn'ul prm lIl\'erSllll1e: verhul auxilwr have/has ocupa loeul subleetulUl. iar aeesta
treee pe foeul af dotlea.

Cltiti propozltlile urmatoare :


I have already seen
thiS picture.

Have you already


seen this picture?

> [hEv IU: o.lrcch


sl:n OilS pikt~a']

- Ai vazut deja
acest tablou?

She has never read


thiS book.

Has she never read


thiS book?

> [hEz

- Nu a citit niciodata
aceasta carte?

Has she ever read


this book?

> [hEz ~I: eva' red


OilS buk]

- A Cltlt ea vreodata
aceasta carte?

Have you written


two letters so far?

> [hEv IU. litn


tu' ]cta'z sau fa:']

- Ati scris pana acum


doua scrisori?

We have written
two letters so far.

O/IS

neva' red
buk]
Sl:

Treceti urmatoarele propoZitil la fonna mterogativa:


She has already had breakfast.

> Has she already had breakbst')

My mother has never liked my husband.

> Has my mother eve I liked my husband?

They have taught me English.

> Have they taught me English')

She has been at work today.

> Has she been <it work today')

We have already seen two pictures.

> I hl\ e we already secn t\\ 0 plctUl es')

24

Riispunsul afirmativ se formuleazii cu ajutorul cuviintului yes. a pronumelui personal


corespunziitoare a verbului auxiliar:
Have you cut your hair?

Yes, I have.

>[ies ai hEv]

- Da.

Have they already


bought this house?

Yes, they have.

> [ies DZei hEv]

- Da.

Has she just come?

Yes, she has.

> [ies

~i:

~i

a formei

- Da.

hEz]

Propozitiile negative se formeazii cu ajutorul cuviintului no. a pronumelui personal. a formei


corespunziitoare a verbului auxiliar ~l a cuviintului not. Structura have not poate fi prescurtatii,
devenind haven't [hEvnt]. pe ciindforma prescurtatii construc!iei has not este hasn't[hEznt] :
Have you cut your hair?

No, I have not.


No, I haven't.

> [nau ai hEv not]


>[nau ai hEvnt]

- Nu.

Have they already


bought this house?

No, they have not.


No, they haven't.

>[nau DZei hEv not]


>[nau DZei hEvnt]

- Nu.

Has she already been


in England?

No, she has not.


No, she hasn't.

> [nau
> [nau

~i:

~i:

hEz not]
hEznt]

- Nu.

Completati urmatoarele raspunsuri scurte:


Has the sun shone today?

- Yes, >it has.


- No, >it hasn't.

Have you already thought about it?

- Yes, I >have.
- No, I >haven't.

Have they wanted to be there first?

- Yes, >they have.


- No, >they haven't.

Has the secretary forgotten about the letter?

- Yes, >she has.


- No, >she hasn't.

La formarea fntrebiirilor complexe a~eziim pronumele interogativ fnaintea verbului auxiliar:


- Unde ai vazut-o pe aceasta fata?

Where have you seen this


girl?

> [Ueat hEv iu: si:n DZis


ga.'I]

What has she done so far?

> [Uot hEz

Who has said this?

> [hu: hEz sed DZis]

- Cine a spus asta?

How many books have


you brought?

> [hau meni buks hEv


iu: bro:t]

- Cite can;i ai adus?

~i:

dan sau fa:']

- Ce a Iacut ea pfma acum?

Pronumele interogativ when - "cand" nu se folose~te in intrebarile in care verbul


este la timpul Present Perfect.

25

In exercitiul urmator completati propozitiile in limba engleza cu partile de propozitie care lipsesc:
Peter has been at home today.

- Where> has Peter been today?

She has given me a little beer.

- Who >has given me a little beer?

They have had a dog lately.

- What> have they had lately?

We have worked in the office this week.

- Where> have we worked this week?

Formele negative se pot folosi

~i

la formularea propozi{iilor fntregi:

I haven't visited my
mother yet.

> [ai hEvnt vlzitld mai


maDzar iet]

She hasn't read the


newspaper yet.

>

They haven't seen my


house yet.

> rOzel hEvnt


haus ICt]

- Ea nu a citit inca ziarul.

[~I:

hEznt red Oza


niu:spclpar let]
SI:n

- Nu am vizitat-o inca pe mama.

mai

- Inca nu mi-au vazut casa.

Complementul de timp already nu poate fi folosit in propozitii negative, in


timp ce complementul de timp yet nu poate fi folosit in propozitii afirmative. In
schimb, ambele complemente circumstantiale pot fi folosite la formarea
interogativului. Retineti, complementul circumstantial yet are doua intelesuri:
deja (in propozitii interogative) ~i inca nu (in propozitii negative).

Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:


Inca nu am vorbit cu ea.

> I haven't talked to her yet.

Ea a auzit deja despre asta?

> Has she heard It yet?

Nu am trimis inca aceasta scrisoare.

> We haven't sent thIs letter yet.

Luna inca nu a stralucit noaptea aceasta.

> The moon hasn't shone yet this nIght.

Tata nu s-a sculat inca,

> Father hasn't got up yet.

Ai fost deja acasii?

> Have you already been at home?

Dactilografele nu au venit azi la serviciu.

> The typists haven't come to work today.

Formele verbului to have se pot prescurta dupti cum urmeazti:


I have

I've

> [a/v]

we have

we've

> [Ui:v]

you have

you've

> [IU:V]

you have

you've

> [iu:v]

he has

he's

> [hu]

they have

they've

> [DZeiv]

she has

she's

>

it has

it's

> [its]

[~l:Z]

26

Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii. Folositi forrne1e prescurtate daca este posibil:
Ai ineercat vreodata sa te la~i de fum at?

> Have you ever tried to stop smoking?

Cala eafea ai haut azi?

> How much coffee have you drunk today?

inca nu m-am gfmdit la asta.

> I haven't thought about it yet.

Am inteles deja.

> l"ve already understood it.

El nu a venit inca.

> He basn' t come yet

Am vorbit eu el recent.

> We've talked to him recently.

EI i-au placut Intotdeauna t1orile.

> Shc's always liked !lowers.

in ultima vrerne nu ne-am uitat la televizor.

> We haven't watched televiSIOn recently.

Unde ai pus aceasta planta?

> \Vhere hay e you put this plant?

Sa invatam acurn ciHeva prepozitii. incercati sa retineti foloslrea lor In context;


under

> Landa']

- sub

over

> [am a']

'- peste, deasupra, pe

across

>

from

> [ from]

- de la, din

by

> [b:ll]

- (chiar) liinga, cu

l akros]

- de-a curmezi~ul, pc partea cealalta

Sa introducem in propozitii cuvintele recent invatate:


We usually work [rom
seven to three.

> ["i: IU:Juali "a:'k from

Bring a chair from


the kitchen.

>

They are by the wmdow.

> [lYci a.' hai D/a "indau]

I have it from my mother.

> [al hEY it from

s('vn tu T'ri' ]
[l:mnl~1 a t~e,l'

from

- De obicei lucram de la
~apte la trei.
- Adu un scaun din bucatarie.

D/a kit.,an]

l1\<li

Ei sunt langa fereastra.


~

Am asta de la mama mea.

malYa'J

The dog is under the table.

> r lYa dog: 11: anda"


IYa ie/hi]

The picture is over the lamp.

>

l [Ya piktsa'

il: am'ar

IYa tEmp]

27

- Ciiinele este sub masa.

- Tabloul este deasupra lampii.

He is going across the street.

> [hi: IZ gaum(g) akros


DZa stn:tJ

- El traverseaza strada.

The office is across the square. > [DZI ofis iz akros


DZa skUea f ]

- Biroul este de partea cealalta


a pletii.

) ) )
;'

Completati urmatoarele propozitii in limba engleza cu prepozitiile care lipsesc:


Pune masa aceea vis-ii-vis de fereastra.

- Put that table> across the window.

Fotoliile sunt Hinga fereastra.

- The armchairs are> by the window.

Aceste flori sunt de la sotul tau?

- Are these flowers> from your husband?

Avionul zboara deasupra

ora~ului.

- The plane is flying> over the town.


- Our cat likes to sit> under the settee.

Pisicii noastre ii place sa stea sub canapea.

Repetati cu atentie grupurile de cuvinte care urmeaza:


[a. f]

[au]

[al]

[u. ]

early

know

fireplace

too

curtains

low

shine

blue

bird

go

sky

you

first

over

my

who

28

LECTIA
12 - PARTEA A nOVA
,
Cititi cu atentie urmatoarele dialoguri. Repetati exercitiul pana retineti corect pronuntia ~i intonatia.
Cuvintele ~i silabele accentuate sunt scrise cu litere Ingro~ate.
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:

Did you hear the weather-forecast on the radio yesterday?


Yes, I did. It was too cold yesterday to go for a walk.
And it was foggy, too.
I have never liked to walk in foggy weather, but the heat in summer was also
awful for me.
Do you want to have breakfast outside?
No, I don't. I think the temperature is very low outside and the wind is blowing.
Tom has already put on his coat and shawl.

John:

We have a very nice house.


Yes, you have, and there is a nice settee in the living-room.
We have bought two armchairs so far, and I want to buy a fireplace to the bedroom.
Have you ever seen a fireplace in the bedroom?
No, I haven't.
Look we can't put the floor lamp next to the table because tht:re is no socket there.
Yes, I see that. But you've just bought nice, green wall-paper.
I wanted to buy a red telephone too, but there was little money in my purse.
And what about those pictures on the wall?
They are also very nice. I have always liked these pictures.

Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:

Look at the calendar. Is it Sunday or Monday today?


Today is Sunday.
Then we can go to the cinema today.
First you must buy the tickets and then we can go to the cinema.
I have bought thcm. And we can go by tram.
Is the tram stop across the square?
Yes, it is. I think we must get off at the fourth stop.

Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Mary:

Peter, a girl has just entered the house!


Who is she?
I think she is a secretary.
Does this secretary work in a bank?
I think she does, but she has brought you a letter from your sister.

Barbara:
Peter:
Barbara:
Peter:

Peter! What have you done so far?


I've been at work today.Why?
Because I want to go to the shop and I want to buy boots for me.
lt's too late to go to the shop now, and you can't buy those boots because
they are too expensive.
Then I want to buy some flowers. Where have you seen those flowers?
I saw them in the shop next to the bank.

Barbara:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
John:
Barbara:

Barbara:
Peter:

29

In ultimul exercitiu yom recapitula cele invatate pana acum. TraducetI urmatoarele propoZltii in
limba engleza:
Cand au adus asta?

> When did they bring it'!

Ei vor sa rna invete sa citesc.

> They want to teach me to read.

De ce mi-ai luat florile?

> Why have you taken my flowers?

Cine a vrut sa cumpere casa aceasta?

> Who has wanted to buy this house?

~i

> We are looking for a nice settee and


two armchairs now.

Acum cautam
cioua fotolii.

canapea frumoasa

Vezi acest avion deasupra parcului?

> Do you see this plane over the park?

Inca nu am vorbit cu el.

> I haven't talked to hun yet.

Am incercat sa-i opresc.

> I tried to stop them.

Cand m-am ureat in autobuz, I-am vazut


pe fratele meu.

> \Vhen I got on the bus I saw my brother.

El a venit deja.

> He's already come.

Ai condus vreodata ma~ini mari?

> Have you ever dnven big cars?

In ultima vreme nu Ie-am scris serisori


prietenilor no~tri.

> Lately we haven't written letters to

Azi ne-au pus cateva intrebari.

> They have asked us a few question today.

I-ai platit lui deja tapetul?

> Have you paid him for the wall-paper yet?

Ieri am auzit buletinul meteorologic.

> We heard the weather-forecast yesterday.

Statia npastra de autobuz este pe partea


cealalta a strazii.

> Our bus stop

Pana acum am scris doua scrisori.

> I have written two letters so f .

EI nu

~i-a

our friends.

IS

across the street.

> He has never forgotten hiS fnends.

uitat mciodata prietenii.

Cine a facut asta?

> Who has done it?

La ce ora ai venit acasa?

> What time did you come home'l

Vita-te la florile de langa fereastra.

> Look at the flowers by the window.

Nu au cumparat inca perdele in cea


de-a doua camera.

> So far they haven"t bought curtains


for the second room.

Sora mea a cumparat recent cateva carti.

> My sister has recently bought a few books.

Cand le-ai aratat casa noastra?

> \\'hen did you show them our house?

30

,.,

RECAPITULAREA LECTIEI
12
,
12.1. Some, a few

~i

a little.

Am Invaiat ca pronumele nehotanlt some poate sta Inaintea substantive lor numarabile (In
acest caz are in!elesul de dtva, dtiva, ni~te, unii) ~i inaintea substantivelor care nu au forma
de plural (In aceasta situatie cu semnifica!ia de putin, ceva, ni~te).
Some poate fi folosit
I.

~i

in locul altor doua pronume nehotarate:

A little l a litl] - pu!in, catva, ceva (lnaintea substantive lor care nu sunt numarabile):
There is a little bread on
the table.

2.

- Este pu!ina paine pe masa.

A few [a fill:] - catva, ca!iva (lnaintea substantivelor numarabile):


- Sunt ciiteva sticle pe podea.

There are a few bottles on


the floor.

12.2. Intrebarile ~I raspunsurile la timpul Present Perfect.


12.2.1. Formulam interogativul pnn inversarea ordinii verbului auxiIJar have/has
pronumelui personal sau a substantivului cu funqie de subiect:
I have already seen this picture.

~i

- Have you already seen this picture?

12.2.2. Formulam raspunsurile afirmative cu ajutorul cuvantului yes, a pronumelui personal


~) a formei corespunzatoare a verbuJui auxiliar.
Have you cut your hair'!

- Yes, I have.

12.2.3. Formulam negaiia eu ajutorul euvantului no, a pronumelui personal, a fonnei


corespunzatoare a verbului auxiliar ~i a adverbului not.
Constructia have not poate fi prescurtata ~i devine haven't [h Evnt], iar eonstructia
has not devine hasn't l hEznt]:
- No, 1have not.

Have you cut your hair?

12.2.4. La formarea Intrebarilor complexe


auxiliar:
Where have you seen this girl?

a~ezam

pronumele interogativ Inaintea verbului

- Unde ai vazut-o pe aceasta fata?

12.2.5. La timplll Present Perfect pronllmele interogativ when - dnd nu poate fi folosit la
formularea interogativllilli.

31

12.2.6 Complementul circumstantial already nu poate fi folosit in propozitii negatIve, in


timp ce complementul circumstantial yet nu poate. fi folosit in propozitii afirmative.
Ambele complemente circumstantiale pot figura in propozitii interogative, aviind sensuri
difente.

12.3 Formele conjugate ale verbului to have pot fi prescurtate in felul urmator:
I have

I've

[aiv]

we have

we've

[Ui:v)

you have

you've

[IU:V]

you have

you've

[iu:v]

he has

he's

[hi:z)

they have

they've

[DZeiv]

she has

she's

[~I:Z]

it has

it's

[its]

12.4 Prepozitiile in limba engleza


Folosirea in mod corespunzator a prepozitiilor trebuie retinuta in context.
under

> [ anda f ]

- sub

over

> [ auva r ]

- peste, deasupra, pe

across

> [akros]

- de-a

from

> [from)

- de la, din

by

> [baiJ

- (chiar) liinga, cu

32

curmezi~ul, pe

partea cealalta

TEMA PENTRU ACASA 12


A.

B.

C.

Traduceti unnatoarele propozitii In limba raman a:


1.

They have never been there in winter.

2.

We have already bought two floor lamps.

3.

There were a few annchairs in the livmg-room.

4.

Have you already seen these pictures?

5.

They haven't read the newspaper yet.

6.

The bus stop is across the street.

Traduceti propozitiile in hmba engleza:


1.

leri am luerat de la ~apte la doua.

2.

Clnd al cumparat perdelele?

3.

Cate a serisori a scris ea pana acum?

4.

In ultima vreme nu am vorbit eu el.

5.

El a ureat deja In autobuz.

6.

Adu-mi

0 eea~ca

de eafea din bucaUirie.

Completati prepozitii1c corespunzatoare in propozitiile de mai jos:


I.

Yesterday 1 got nice flowers

my husband.

2.

How many novels have they read _ _"_ far?

3.

There are some clouds

4.

The settee is next

5.

Put

_ _ the sky.
the fireplace.

a coat. It is very cold today.

33

VERBELE NEREGULATE DIN LECTIILE


11 SI
,
, 12
forma I-a

forma a III-a

forma a II-a

blow

>[blau]

blew

>[blu:]

blown

> [blaun]

say

> [sei]

said

> [sed]

said

>[sed]

34

VOCABULARUL LECTIILOR
11 SI
,
, 12
across

> [akros]

- de-a cunnezl~ul, pe partea


cealalta, vis-a.-vis

already

> [o:lredl]

- deja

annchair

> [a: rmt~ear]

- fotoliu

awful

> [o:tl]

- crancen, teribil, i'ngrozitor

bank

> [bEnlg1k]

- banea

to blow

> [tll blall]

- a sufla, a bate (d. vant)

boot

> [bu:tJ

- gheata, eizma

bus stop

> [bas stop]

- statie de autobuz

by

> [bail

- (chiar) langa,

calendar

> [kElinda']

- calendar, almanah

carpet

> [ka:'pltJ

- eovor

Catholic

> [kEl'iJk]

- catolic(a)

celtlllg

> [si:lin ,gl ]

- tavan

cloud

> [klaud]

- nor

cloudy

> [klalldi]

- IIlBorat, noras

coat

> [but]

- haina, sacau

cold

> [kauldJ

- reee, racoros

eurtams

> [ka:rtInzJ

- perdele, draperii

early

> [a:'11J

- devreme

a few

> [il fill:J

- ea(iva, eiiteva

fireplace

> [ faia'plelsJ

- eamin,

floor

> [no:'J

- podea, etaj

floor lamp

> [no:' lEmp]

- lampa cu picior

flower

> [tlalla']

- floare

fog

> [fog]

- cea(a

foggy

> [fo)!i]

- cetos, cu ceata

from

> [ from]

- de la, din

to get otf

> [tll get oil

- a cobori

to get on

> [tu get on]

- a (se) urea

heat

>

I hi:tJ

Cll

~emineu

- caldura (puternica), caniculi!

> [lettJ

- tiirziu
35

lately

> [ leitli]

- recent, de cUfClnd, in ultima vreme

low

> [lau]

- jos, scazut

next to

> [nekst tu]

- aproape de, Ifmga

novel

> [novl]

- roman

outside

> [autsaid]

- afara

over

>

picture

> [ pikt~a']

- tablou, pictura

president

> [prezidant]

purse

> [pa:'s]

- portofel, geanta,

recently

> [ri:sntli]

- de curand, recent

to say

> [tu sel]

- a spune

secretary

> [sckratri]

- secretar(a)

settee

> [seti: ]

- canapea

shawl

>

the sky

> [DZa skai]

- cerul

socket

> [sokit]

- priza

so far

> [sau fa:']

- pana acum, deocamdata

stamp

> [stEmp]

- timbru

strong

> [stron(g)]

- tare, putemic

sunny

> [sani]

- insorit, cu soare

telephone

> [tehfaun]

- telefon

temperature

> [ tempnt~a']

- temperatura, febra

ticket

> [tiklt]

- bilet

tram

> [trEm]

- tramvai

tram stop

> [trEm stop]

- statie de tramvai

under

> [ anda']

- sub

wall

> [Uo:l]

_0

wall-paper

> [U o:l peipa']

- tapet

weather-forecast

> [UeDZa' fo:'ka:st]

- prognoza vremii,
buletin meteorologic

wind

> [lImd]

- vant

windy

> [llindl]

- vfmtos, cu mult vant

yet

> [let]

- inca, deja

l auva']

- peste, deasupra, pe

[~o:l]

pre~edinte
po~eta

e~arIa

36

...

zid, perete

-.

-\