Sunteți pe pagina 1din 35

Consiliul pentru Standarde Ocupa ţ ionale ş i Atestare

Unitatea de Cercetare ş i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa ţia: Director unitate de înv ăţă mânt

Domeniul: Înv ăţă mânt, educa ţie, cultur ă , mass media

Bucure ş ti 1 999

Unitatea pilot:

Ministerul Educaţ iei Naţ ionale Coordonator proiect standard ocupaţ ional:

Elena Grigorescu Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţ ional:

Drago ş Florescu, director Grupul Ş colar N. Teclu Miruna C ăt ălina Carianopol, inspector, Inspectoratul Ş colar al Municipiului Bucureş ti Referen ţ i de specialitate:

Niculae Ghiciu, inspector general, ş ef Compartiment Management Educaţ ional, Ministerul Educaţ iei Naţ ionale

Ioana Irinel Chiran, director Direcţ ia Relaţ ii Internaţ ionale Ministerul Educaţ iei Naţ ionale

Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: M - 89 © copyright 1 999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par ţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr ă ri fara acordul COSA.

Descrierea ocupaţiei

Director unitate de învăţământ

Conducerea scolilor este asigurata de Director si organele colective de conducere : Consiliul de Administratie si Consiliul Profesoral. Cresterea rolului directorului în scoalã face necesara stabilirea clara a statutului directorului de unitate de învãtãmânt si a conditiilor de serviciu care sã cuprindã :

· Actele normative generale si specifice învãtãmântului care îi reglementeazã activitatea

· Functiile manageriale realizate în domeniile curriculum financiar, al resurselor umane si al dezvoltãrii generale a scolii.

· Îndatoririle profesionale privind obiectivele unitãtii de învãtãmânt; managementul resurselor umane ;

raporturile cu nivelurile ierarhice superioare, organizatii, institutii, sindicate si asociatii profesionale ; implicarea directa în activitãti referitoare la curriculum ;evaluare si în revizuirea activitãti scolii; în aplicarea corespunzãtoare a standardelor educationale; coordonarea managementul informational, managementului financiar (în alocarea resurselor materiale); încurajarea relatiilor cu pãrintii etc.

· Criteriile de performanta si modalitãtile de evaluare a activitãtii

· Criteriile ºi procedeele de selecþie a personalului scolii

Director unitate de învăţământ

UNITĂŢ ILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competen ţă

Unit ăţ ile de competen ţă

Comunicare

Acordarea de consultanţă şi audienţe Reprezentarea unităţii de învăţă mânt în rela ţia cu autorităţile Stabilirea sistemului informa ţional

Dezvoltare profesională

Asigurarea dezvolt ă rii profesionale a cadrelor didactice Perfec ţionarea activit ăţ ii proprii

Management

Asigurarea calit ăţii procesului educa ţional Asigurarea climatului de muncă eficient Conducerea şedinţelor în cadrul unităţ ii de învăţă mânt Coordonarea activit ăţilor de selecţie de personal Coordonarea procesului educa ţional în unitatea de învăţă mânt

Organizare

Asigurarea eficienţei utiliz ă rii resurselor financiare Asigurarea ob ţinerii resurselor financiare şi materiale Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educa ţional Organizarea procesului educa ţ ional Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educa ţional din unitatea de învăţă mânt

Acordarea de consultanţă şi audienţ e

Descrierea unit ăţii Unitatea se refera la capacitatea directorului de unitate de învă tă mânt de a comunica cu toate categoriile de factori implica ţi direct / indirect în procesul educa ţional şi de a demonstra receptivitate prin alocarea unor timpi speciali consultantei / audientelor.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Oferirea consultantei personalului implicat în activitatea unităţii de învăţă mânt

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Personalul didactic şi auxiliar este ascultat cu rabdare, în legatura cu orice tip de problema.

1 . 2. Consultanta oferita este orientata primordial pe latura social / umana a problemei.

1 . 3. Soluţiile / recomand ă rile propuse sunt adaptate specificului problemei şi corespunde personalitatii individului.

2. Rezolvarea contesta ţiilor

1 . 4. Recomandarea unor organisme specializate în consiliere se face după caz, în func ţ ie de complexitatea problemei. 2. 1 . Contestatarii de orice categorie socio-profesionala sunt primi ţi cu politete şi respect.

2. 2. Pertinenta contesta ţiei este cercetata prin consultarea documentelor doveditoare.

2. 3. Soluţionarea contesta ţiei tine cont de prevederile legisla ţiei în

domeniu.

3. Acordarea de audiente

2. 4. Rezolvarea contesta ţiei se face dup ă caz, prin solicitarea consultului

de specialitate / organismelor de lucru. 3. 1 . Programul de audiente este elaborat cu luarea în considera ţie a resurselor de timp real disponibil.

3. 2. Programul de audiente afişat este flexibil, permitând acoperirea

întregului volum de solicită ri.

3. 3. Audientele se desfa şoara intr-un climat destins, în spiritul respectului reciproc.

3. 4. Modul de soluţionare a obiectului audientei este comunicat persoanei solicitante în timp util.

Gama de variabile

Tip de probleme:

-

curriculare

-

organizatorice

-

administrative

-

rela ţii interfunc ţionale

-

conflicte de orice natura

-

personale / familiale

Consult de specialitate:

- jurişti

- speciali şti din forurile tutelare

- organe ale ordinii publice

Mod de soluţionare a obiectului audientei:

- prompt

- prin consultare cu CA / CP

- prin consultarea specialiştilor

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmă ri:

- disponibilitatea la dialog, ră bdarea, calmul la acordarea de consultanta şi audiente

- capacitatea de comunicare, politeţea şi respectul fata de interlocutor

- impar ţialitatea, obiectivitatea, echitatea dovedite la rezolvarea contestaţiilor

- capacitatea de organizare a timpului disponibil pentru a r ă spunde corespunz ă tor solicită rilor de audiente şi consultanta

Cuno ştinţe:

Tehnici de comunicare / dialog Psihologie (no ţiuni aplicate)

Reprezentarea unit ăţ ii de înv ăţă mânt în rela ţ ia cu autorit ăţ ile

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Dezvoltarea şi menţinerea legaturilor cu partenerii sociali şi

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 Solicitarea sprijinului partenerilor / autoritarilor se face cu scopuri bine fundamentate, pe baza reciprocităţii avantajelor.

1 . 2. Iniţierea de programe comunitare se realizează prin invitarea partenerilor sociali / autoritarilor la diferite tipuri de manifest ă ri organizate.

1 . 3. Solicită rile din partea partenerilor sunt receptate prompt, în vederea formulă rii de r ă spunsuri competente, la un înalt grad de exigenta.

2. Dezvoltarea şi menţinerea

legaturilor cu p ă rinţii

2. 1 . Propunerile şi sugestiile venite din partea parintilor sunt receptate cu interes şi atentie.

2. 2. Promovarea de modalităţ i de dezvoltare a legaturilor p ă rinţilor cu

şcoala de face prin antrenarea acestora la pregatirea manifestarilor de orice tip.

3. Promovarea imaginii unităţii de

învăţă mânt

2. 3. Menţinerea legaturilor cu p ă rinţii se realizează prin modalităţi

specifice, în func ţie de natura problemelor intervenite. 3. 1 . Problemele dezvoltă rii educa ţionale de perspectiva ale unităţii şcolare sunt sustinute în cadrul întâlnirilor de lucru, la nivelul autoritatilor.

3. 2. Participarea la întâlnirile cu autorităţile se realizează intr-un mod

constructiv, prin prezentarea de rezultate relevante obţinute de unitatea de învăţă mânt.

3. 3. Modul de implicare a unit ăţii de învăţă mânt în programe

Gama de variabile

Autorit ăţi:

- Ministerul Educa ţiei Na ţionale

- Inspectoratul şcolar

- Primă rie

- Inspectorat de politie

- Inspectorat sanitar

- Inspectorat de protec ţie a muncii

Parteneri sociali:

- societăţi comerciale

- biserica

- radio, TV, presa

- instituii de cultura

- comitet de p ă rinţi

Manifestă ri organizate:

- editare de publicaţii

- simpozioane, seminarii, ateliere de lucru

- festivităţi (de sfâr şit de an şcolar, semestru, Cr ă ciun, etc.)

Modalităţi specifice utilizate în rela ţiile cu p ă rinţii:

- comunicare directa / telefonica / prin corespondenta

- în ştiinţare prin intermediul elevilor

- informare în cadrul întâlnirilor comitetului de p ă rinţi

- comunicare prin profesori, dirigin ţi, etc.

Mijloace de promovare:

- spa ţiu tipografic în presa

- ore de emisie la radio, TV

- difuzare de buletine informative sau a revistei scolii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc:

- profesionalismul, responsabilitatea, prestaţia manifestate în raport cu partenerii sociali şi autorităţile

- capacitatea de comunicare, interesul, atenţ ia în dezvoltarea şi menţinerea rela ţiilor de colaborare cu p ă rinţii

- spiritul persuasiv, creativitatea, bunele maniere şi polite ţea dovedite în relaţiile cu autorit ăţile îndreptate înspre promovarea imaginii scolii

- abilitatea şi spiritul practic dovedite în menţ inerea rela ţiilor cu mijloacele de promovare

Cuno ştinţe:

Tehnici de comunicare Reguli de persuasiune şi reclama / publicitate Psihologie (no ţiuni aplicate)

Stabilirea sistemului informa ţ ional

Descrierea unit ăţii Unitatea se refera la capacitatea demonstrata de directorul de unitate de învă tă mânt în crearea si mentinerea unui sistem coerent şi eficient de comunicare, în scopul de ţinerii informatei pertinente ş i actuale necesare întregului ansamblu de activită ti din unitatea de învă tă mânt.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Furnizarea / primirea informa ţiilor c ă tre / de la forurile tutelare

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Schimbul de informa ţ ii cu forurile tutelare se derulează corespunz ă tor specificului activităţii unităţii de învăţă mânt

1 . 2. Sistemul informaţional este utilizat în scopul adaptă rii rapide la exigentele din domeniul educa ţiei.

1 . 3. Adoptarea masurilor de dotare cu mijloace moderne de comunicare se face prin modalit ăţi specifice de ob ţinere a finanţă rii.

2. Solicitarea informa ţ iilor referitoare

la activitatea desfăş urată de unitatea de

învăţă mânt

1 . 4. Informa ţiile furnizate / primite sunt verificate atent înainte de transmitere / utilizare. 2. 1 . Informarea asupra modului de desfa ş urare a activitatilor unitatii şcolare se realizeaza în mod permanent, din diferite surse.

2. 2. Solicitarea informă rilor de orice tip se face prin precizarea cu

claritate a continutului, formei şi a termenului de predare.

3. Asigurarea continuităţii fluxului

informa ţional

2. 3. Informa ţiile solicitate sunt prelucrate în scopul constată rii stă rii de

fapt / remedierii operative a disfuncţionalităţilor din activitatea 3. 1 . Asigurarea func ţionalităţ ii sistemului informa ţ ional se face prin diversificarea tipurilor de canale comunicaţionale.

3. 2. Soluţionarea situa ţiilor generatoare de discontinuităţi ale fluxului

informational se face cu operativitate şi tact.

3. 3. Menţinerea rela ţiilor de colaborare cu întreaga gama de participanţi

la fluxul informa ţional se face cu scopul sporirii competitivit ăţii actului

educa ţional oferit de unitatea de învăţă mânt.

3.4.Corespondenta sosita / de expediat este operativ verificata şi

Gama de variabile

Foruri tutelare:

- Ministerul Educa ţiei Na ţionale

- Inspectoratul şcolar

- autoritatea locala

Mijloace moderne de comunicare:

-

fax

-

e-mail

-

internet / intranet / extranet

Surse de informare referitoare la activitatea unităţii de învăţă mânt

-

MEN; ISJ / ISMB

-

autoritatea locala

-

membrii consiliului managerial

-

şefii de arii curriculare

-

şefii comisiilor pe probleme / metodice

-

şefii de compartimente (resurse umane, administrativ etc.)

-

profesori

-

personal nedidactic

-

elevi

-

p ă rinţi

-

mass-media

Tipuri de informă ri:

- scrise (rapoarte, note informative, statistici, documente oficiale)

- orale - formale / informale (conversaţie, discuţie tematica), prezentă ri de rapoarte

Canale comunica ţionale:

- şedinţe (în cadrul unităţii de învăţă mânt)

- publica ţii

- aviziere, c ă suţe de corespondenta

- simpozioane, seminarii, întâlniri de lucru la nivel local / jude ţean / na ţional

- contacte directe cu :

reprezentanţi ai forurilor tutelare sponsori reprezentanţi ai unor firme specializate în servicii membrii ai colectivului scolii elevi

p ă rinţi

directori ai altor unităţi de înv ăţă mânt

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc:

- interesul, receptivitatea, adaptabilitatea în derularea schimbului de informa ţii cu forurile tutelare

- aten ţia manifestata în verificarea prealabila a oric ă rui tip de informaţie vehiculata

- creativitatea, precizia, claritatea, spiritul analitic în aplicarea diverselor modalităţi de solicitare / primire de informa ţii referitoare la activitatea unităţii de învăţă mânt

- tactul, capacitatea de comunicare, operativitatea cu care menţine func ţionalitatea şi continuitatea fluxului informa ţional

Cuno ştinţe:

- tehnici de informare şi diseminare a informa ţiei - tehnici de comunicare

Asigurarea dezvolt ă rii profesionale a cadrelor didactice

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Analizarea activităţii personalului didactic

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Activitatea personalului didactic este observata prin intermediul unor modalităţi specifice

1 .2.Receptarea trasaturilor definitorii ale activităţii personalului didactic se face în raport cu calitatea actului profesional oferit.

1 .3. Aspectele relevante sunt remarcate în vederea completă rii / aviz ă rii fiselor de evaluare.

2. Stabilirea necesarului de pregă tire pentru personalul didactic

1 .4.Analizarea activităţii personalului didactic se face cu spirit de raspundere şi obiectivitate în cadrul organismelor de lucru 2. 1 .Concluziile analizelor efectuate cu organismele de lucru sunt transmise persoanelor abilitate în vederea constată rii nivelului de pregă tire profesionala.

2.2. Rapoartele persoanelor abilitate sunt analizate în scopul identifică rii necesarului de pregă tire adecvat specificului unităţ ii de învăţă mânt.

2.3.Propunerile privind participarea personalului didactic la diferite forme de pregă tire sunt analizate în cadrul organismelor colective de lucru.

2.4.Participarea personalului didactic la forme de pregă tire este directionata în conformitate cu tendintele de dezvoltare personala şi ale

Gama de variabile

Modalităţi de observare :

Observare directa Discu ţii tematice Asistenţe ş i inspec ţii la ore P ă rerea colegilor / responsabili comisie metodica Opinia elevilor / p ă rinţilor Rezultatele şcolare, etc.

Fise de evaluare :

Pentru acordarea calificativului La solicitare

Persoane abilitate :

Consultanţi de specialitate / inspectori Responsabili comisii metodice

Necesar de pregă tire :

În domeniul psihopedagogic Perfec ţionarea pregă tirii de specialitate sau metodice Specializare / burse Formare continua Operare cu b ă nci de date / internet

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Receptivitatea, spiritul de observa ţie corect şi analitic în remarcarea aspectelor definitorii ale activităţii desfăş urate de personalul didactic Responsabilitatea şi obiectivitatea în aprecierea nivelului de pregă tire profesionala a personalului didactic Comunicarea eficienta cu organismele de lucru şi persoanele abilitate în vederea identifică rii necesarului de pregă tire corespunz ă tor nevoilor de moment şi de perspectiva

Cuno ştinţe :

No ţiuni psihopedagogie Forme de perfec ţionare pentru personalul didactic Tehnici de comunicare

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Studierea ofertelor de perfecţionare

Perfec ţ ionarea activit ăţ ii proprii

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare / formare se face în raport cu cerinţele managementului educaţional.

1 .2. Necesitatea perfectionarii stilului şi metodelor de management este analizată prin prisma rezultatelor propriei activităţi.

2.Alegerea formei convenabile de perfec ţionare

1 .3. Ofertele de perfec ţionare sunt studiate, în func ţie de obiectivele perfec ţionă rii identificate prin autoreflexie 2. 1 .Ofertele de perfecţionare / formare continuă sunt analizate cu discernă mânt.

2.2.Forma de perfec ţionare este selectată ca urmare a unei analize responsabile privind calitatea şi avantajele oferite.

2.3.Forma de perfec ţionare aleasă este corespunz ă toare propriilor exigente raportate la cerinţele partenerilor.

3.Participarea la diverse forme de perfec ţionare

2.4.Alegerea formei convenabile de perfecţionare se încadreaz ă în timpul disponibil. 3. 1 .Perfectionarea se realizează prin participarea activă , urmă rind permanent obiectivele propuse.

3.2.Autoperfec ţionarea se realizeaz ă continuu prin receptarea promptă a oric ă rui gen de informa ţ ie relevantă pentru domeniul de activitate.

3.3.Informa ţiile dobândite la diferite forme de perfecţionare sunt adaptate la specificul unităţii de învăţă mânt cu implicarea tuturor factorilor responsabili

Gama de variabile

Obiectivele perfec ţionă rii :

Actualizarea / completarea cuno ştinţelor de psihopedagogie, management, legisla ţie, finan ţe etc. Clasificarea exigenţelor curriculumului na ţional în domeniu Operare PC, b ă nci de date, internet, etc. Actualizarea / completarea cuno ştinţelor de limbi str ă ine Forme de perfec ţionare :

Cursuri cu tematică corespunz ă toare tipului de obiectiv Programe de autoformare profesional ă Stadii anuale de pregă tire managerială la nivel : local, naţ ional, internaţ ional Studiu individual Implicarea activă în asocia ţii profesionale

Schimburi de experien ţă ( simpozioane, dezbateri, sesiuni de comunică ri, seminarii na ţionale / interna ţionale, etc.

)

Parteneri :

Elevi

P ă rinţi

Autorit ăţi Asocia ţii profesionale Inspectorat

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Exigenţa cu care analizează propria activitate şi alege obiectivele perfec ţionă rii Capacitatea de analiza şi minu ţiozitate cu care studiază ofertele de perfec ţionare Discernă mântul în alegerea formei de perfecţionare convenabilă obiectivelor stabilite Seriozitatea cu care particip ă la forma de perfec ţionare sau se autoperfec ţioneaz ă Capacitatea de modelare şi de adaptare a informa ţiilor primite la forma de perfecţionare la situa ţii noi

Cuno ştinţe :

Management ( tehnici aplicate ) Marketing Limbi str ă ine Ştiinta informarii Operare PC Legisla ţ ie în domeniul educa ţiei

Asigurarea calit ăţ ii procesului educa ţ ional

Descrierea unit ăţii Unitatea se refera la abilitatule dovedite de directorul de unitate de învă tă mânt în verificarea sistematica a calită tii procesului educational în ansamblu, prin exercitarea controlului asupra modalit ă tilor concrete de r ă spuns ale resurselor umane implicate.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Verificarea activităţii profesionale a personalului didactic

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Activitatea profesionala a personalului didactic este verificata prin modalităţi diferite, în funcţie de specificul ei.

1 . 2. Modul de aplicare a curriculum-ului na ţ ional în activitatea curenta a comisiilor metodice este judecat prin prisma nivelului rezultatelor ob ţinute în evaluarea elevilor.

2. Urmă rirea desfăş ur ă rii activit ăţii

extracurriculare

1 . 3. Calitatea activităţii profesionale a personalului didactic se apreciază prin urmă rirea modului de integrare a absolvenţilor în activitatea 2. 1 . Derularea activităţilor se observa în conformitate cu programele existente.

2. 2. Ini ţierea de noi activităţ i se face în mod creativ, ca urmare a gradului de implicare a p ă rinţilor.

3. Supervizarea activit ăţilor auxiliare

2. 3. Conştientizarea partii beneficiare asupra rolului activitatii

extracurriculare se realizează prin antrenarea grupurilor în discuţ ii

constructive. 3. 1 . Activităţile auxiliare sunt verificate conform normativelor în vigoare şi la termenele legale.

3. 2. Domeniul auxiliar şi administrativ este verificat periodic în scopul

alocarii corespunzatoare a resurselor necesare desfa ş urarii procesului educa ţional în bune condiţii.

4. Exercitarea controlului asupra

documentelor specifice

3. 3. Recomandarea de solutii se face în scopul cre şterii operativitatii

acestor activităţi în contextul procesului educaţ ional. 4. 1 . Constatarea evidentei documentelor specifice se face în mod periodic, prin solicitarea de rapoarte din partea factorilor responsabili.

4. 2. Verificarea siguranţei în p ă strare se face în mod direct prin vizite la

fata locului.

4. 3. Solicitarea de planuri de masuri privind remedierea unor aspecte

negative în evidenta / p ă strarea / arhivarea documentelor specifice se

face prin fixarea de responsabilitati şi termene.

Gama de variabile

Modalităţi de verificare a activităţii personalului didactic:

-

observare directa

-

receptarea opiniilor / observa ţiilor exprimate de elevi / p ă rinţi / inspectori în raport cu reglement ă rile în vigoare

-

materiale / r ă spunsuri prezentate în consilii profesorale

Grupuri de beneficiari:

- p ă rinţi ş i elevi

- personal didactic

- autoritatea locala

Activităţi extracurriculare:

- cercuri pentru diverse discipline

- concursuri şcolare / olimpiade

- activităţi social-edilitare

- activităţi culturale, religioase, etc.

Documente specifice:

- oficiale (diplome, autorizaţii, registre matricole, certificate, atestate, carnete de alocaţii, etc.)

- de evidenta (condici, cataloage, fise de post, registre de inspec ţii şi de procese-verbale, registru de evidenta gestiunii, fişiere, etc.)

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc:

- capacitatea de comunicare, spiritul de observa ţie, autoritatea cu care verifica şi constata calitatea actului educa ţional prestat de personalul didactic

- tactul, creativitatea, puterea de persuasiune dovedite în stimularea şi urmă rirea derulă rii activit ăţ ilor extracurriculare

- conş tiinciozitatea, spiritul practic şi gospod ă resc în supervizarea activit ăţilor auxiliare

- responsabilitatea, exigenta şi fermitatea manifestate în verificarea modului de evidenta şi p ă strare a documentelor specifice.

Cuno ştinţe:

- tehnici de persuasiune

- tehnici de comunicare cu grupul

- tehnici de observare

- proceduri de arhivare

Asigurarea climatului de muncă eficient

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la abilită tile directorului de unitate de învă tă mânt în solutionarea situatiilor conflictuale si în promovarea relatiilor de colaborare eficienta în scopul creă rii unui climat de munca corespunz ă tor desfă sur ă rii procesului educa ţ ional

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Sprijinirea ini ţiativelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Initiativele sunt încurajate atât formal ca ş i informal;

1 .2.Aprecierea fezabilitatii şi eficientei se face prin consultare cu colaboratorii în func ţie de natura iniţiativelor

1 .3. Propunerea mă surilor de aplicare a iniţiativelor se realizează în raport cu natura şi importanta acestora

2.Promovarea cooperă rii dintre cadrele didactice

1 .4.Initiativele valoroase sunt popularizate şi stimulate 2. 1 .Cooperarea din cadrul personalului didactic se realizează prin adoptarea unei poziţii egale în raport cu membrii acestuia

2.2.Selectarea responsabililor de arii curriculare se face pe baza calităţilor profesional-morale şi a principiilor muncii în echipa;

2.3.Anumite disfunc ţii legate de activitatea unui cadru didactic sînt aduse la cuno ş tinta acestuia în mod particular / individual;

2.4.Acordarea de stimulente se face pe baza unor criterii cunoscute de întreg personalul didactic;

3.Monitorizarea disfuncţionalităţilor / disputelor / conflictelor

4.Stabilirea situaţiilor de rezolvare a posibilelor disfunc ţionalităţi / dispute / conflicte

2.5.Initierea de activitati comune se face în scopul cre şterii coeziunii grupului; 3. 1 .Disputele sunt sesizate prompt pentru a preîntâmpina extinderea acestora

,

3.2.Audierea par ţilor se face cu r ă bdare în sens conciliator

3.3. Cauzele generatoare de disfunc ţionalităţi sunt analizate în vederea elimină rii riscului de repetare 4. 1 .Solutiile de rezolvare sunt stabilite în raport cu natura şi amploarea disfunc ţ ionalităţii / disputei / conflictului

4.2.Maniera de aplicare a soluţiei nu afectează procesul educa ţional

4.3.Solutionarea disfunc ţionalităţilor majore se face prin consultarea consiliului de administra ţie în conformitate cu legislaţia în vigoare

Gama de variabile

Colaboratori :

Membrii consiliului de administraţie Comisii metodice / de lucru Comitete de p ă rinţi Personal nedidactic Inspectori

Natura ini ţiativelor :

Proiecte care antrenează profesori şi elevi Proiecte de modificare a bazei materiale Propuneri de natura administrativa Amendamente la regulamentul de organizare şi func ţionare

Activităţi comune :

Profesionale ( proiecte interdisciplinare, dezbateri, publicaţii ale scolii ) Extra profesionale ( excursii, vizionari, meciuri de… , vizionari de …)

Disfunc ţionalităţi / dispute /conflicte:

Conflicte intre subordona ţi Conflicte intre personalul didactic şi p ă rinţi / elevi Conflicte intre elevi Personalul / elevii scolii ş i persoane din afara scolii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Receptivitatea, capacitatea de analiza şi creativitatea în sprijinirea ini ţiativelor Echidistanta, impar ţialitatea, politeţea, tactul şi diploma ţia în promovarea cooper ă rii în rândul personalului didactic Spirit de observa ţie, promtitudine, r ă bdare şi tactul în monitorizarea disfuncţionalităţilor / disputelor / conflictelor

Responsabilitatea, oportunitatea, colaborarea în stabilirea soluţiilor de rezolvare a posibilelor disfunc ţionalităţi

Cuno ştinţe :

No ţiuni de psihologie

Conducerea şedinţ elor în cadrul unităţ ii de înv ăţă mânt

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Pregă tirea şedinţelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Pregatirea şedintelor se face într-un mod convenabil participantilor, cu respectarea normativelor

1 .2. Întâlnirile de lucru / şedintele sunt pregatite din timp pentru a cuprinde întreaga problematic ă din agenda de lucru

1 .3. Convocarea întâlnirilor se face în timp util pentru a întruni participarea corespunz ă toare

1 .4 Materialele necesare sunt realizate în functie de natura întâlnirii ş i de problematica cuprinsă în agenda de lucru

2. Încurajarea particip ă rii la discuţii

1 .5.Crearea conditiilor fizice de desfaş urare a întrunirilor se fac prin alocarea unui spatiu special dotat şi prin asigurarea accesului la documentele prezentate 2. 1 .Prezentarea materialelor de lucru se face cu claritate şi operativitate

2.2. Conducerea discuţiilor este orientata în sensul antrenă rii cit mai multor persoane la realizarea obiectivului şedintei

2.3.Interventia în discu ţii se face cu tact în scopul direcţionă rii acestora spre materialele supuse atenţiei

2.4.Stimularea particip ă rii la discuţ ii se face cu scopul identific ă rii unei varietăţi de aspecte din activitatea curenta a unităţii de învăţă mânt

3.Identificarea cauzelor disfunc ţ ionalităţilor în desfăş urarea activit ăţ ilor unităţii de învăţă mânt

2.5.Folosirea unui mod sugestiv de prezentare a materialelor se face cu 3. 1 .Problemele dificile / disfunc ţionalităţi ale activităţii sunt diagnosticate cu obiectivitate

3.2.Orientarea discuţiilor se face în scopul identifică rii principalelor cauze generatoare de disfunc ţionalit ăţi

4.Luarea deciziilor

3.3.Cauzele disfunc ţionalităţilor sunt analizate cu discernă mânt în scopul soluţionă rii operative 4. 1 .Consultarea factorilor responsabili se face cu scopul unei documentari aprofundate asupra cauzelor generatoare de disfunc ţionalităţ i

4.2.Decizia este luata în mod responsabil prin întrunirea consensului

4.3.Actul decizional este focalizat pe soluţionarea operativa a oric ă rui tip de disfunc ţionalitate

Gama de variabile

Întâlniri / şedinţe

Consiliul profesoral (pe şcoal ă / pe clasă ) Consiliul de administraţie Şedinte ale comitetului de parinti Şedinte cu personalul nedidactic Şedinte operative Şedinte ale comisiilor metodice / catedrelor Şedinte cu elevii Disfunc ţionalităţi :

Avarii / repara ţii Buget insuficient / baza materială insuficientă Insuficienta personalului didactic Conflicte intre subordona ţi Slaba calitate a actului educaţional oferit Absenteismul Comportament inadecvat / indisciplină

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Competentele de bun organizator al şedinţelor, claritatea scopurilor privind cuprinderea întregii problematici Corectitudinea, creativitatea, punctualitatea, exigenta, capacitatea de mediere şi moderare în desfăşurarea şedinţelor conform ordinii de zi propuse şi în identificarea cauzelor unor probleme intervenite în activitatea unităţii de învăţă mânt Capacitatea de decizie în solu ţ ionarea operativa a oric ă rui tip de disfunc ţionalitate

Cuno ştinţe :

Tehnici de organizare şi planificare Tehnici de diseminare şi de demultiplicare Tehnici de management participativ Arta conversa ţiei

Coordonarea activit ăţ ilor de selecţ ie de personal

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 . Identificarea necesarului de personal

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 . Necesarul de personal este estimat prin corelarea stricta a acestuia cu specificul şi volumul activitatii desfa şurate în unitatea de învatamânt.

1 . 2. Documentele legale privind ocuparea poturilor sunt asigurate în totalitate din surse autorizate.

1 . 3. Criteriile privind angajarea sunt stabilite şi validate în cadrul organismelor de lucru.

2. Asigurarea corectitudinii ş i

transparentei procesului de selec ţie.

1 . 4. Luarea deciziei privind anunţarea publica a posturilor vacante se face în termenul stabilit, conform procedurilor. 2. 1 . Metodologia de desfa şurare a selectiei şi sarcinile cuprinse în fisa postului sunt comunicate în termen legal.

2. 2. Procesul de selec ţie de personal este coordonata prin aplicarea

riguroasa a prevederilor din documentele legale.

2. 3. Asigurarea transparentei procesului de selec ţie se face printr-o

supraveghere atenta, cu soluţionarea prompta a eventualelor

neconformităţ i.

3. Oferirea de feed-back candida ţilor

2. 4. Angajarea personalului se face prin decizie, pe baza rezultatelor

3. 1 . Feed-back-ul este furnizat candidaţilor în raport cu rezultatele procesului de selec ţie.

3. 2. Candidatii sunt sprijiniti sa-şi autoevalueze nivelul de pregatire

profesionala.

3. 3. Candida ţii care au formulat contestaţii referitoare la corectitudinea

procedurilor de selec ţie sunt îndruma ţi spre (re)consultarea documentelor

legale de angajare.

Gama de variabile

Personal necesar:

- didactic titular / suplinitor / detaşat

- auxiliar

- administrativ

Volumul activităţii unităţii şcolare variază ca urmare a:

- restrângerii / diversific ă rii activit ăţ ii educa ţionale

- vacantă rii de posturi

- schimb ă rii profilului prin curriculum la decizia unităţii de învăţă mânt

Surse autorizate de procurare a documentelor legale:

- Inspectoratul şcolar

- edituri / librarii

- Monitorul oficial

- autoritatea locala

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmă ri:

- capacitatea de decizie în stabilirea necesarului de personal şi angajarea acestuia pe baze legale

- obiectivitatea, transparenta, onestitatea manifestate în desfăşurarea procesului de selec ţie a personalului necesar

- capacitatea de mediere, r ă bdarea, tactul în acordarea de feed-back candidaţilor

Cuno ştinţe:

Documente legale de selecţie şi angajare de personal (proceduri de ocupare; criterii na ţionale / locale; criterii de evaluare)

Coordonarea procesului educa ţ ional în unitatea de înv ăţă mânt

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Urmarirea progresului activităţii educa ţionale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Perspectivele de evoluţie a activităţii educa ţionale sunt analizate atent pe baza planurilor de optimizare existente la fiecare comisie metodic ă / catedr ă

1 .2. Instrumentele de lucru proprii sunt constituite prin reunirea obiectivelor majore cuprinse în planurile de optimizare

1 .3.Atingerea obiectivelor este urmă rita constant prin calcule statistice raportate la o unitate de timp stabilita

2. Oferirea consultantei de specialitate

1 .4.Concluziile sunt consemnate riguros constituind baza acţiunilor corective 2. 1 .Personalul didactic este îndrumat în mod susţinut înspre diversificarea tentativelor de dezvoltare curricular şi optimizare a activitatilor

2.2. Consultanta este oferita cu promptitudine şi intr-un mod adecvat specificului activităţii

3.Delegarea autorităţii c ă tre

2.3.Consultarea speciali ştilor în domeniu este recomandata în vederea satisfacerii solicit ă rii la un nivel sporit de exigenta 3. 1 .Atributiile personalului sunt repartizate prin fisele de post individuale

3.2.Fisele de post individuale sunt semnate de persoane special desemnate, datate şi completate corect în numarul de exemplare convenabil

3.3.Solicitarea prezentă rii de rapoarte / note explicative se face cu scopul unei informari operative asupra stadiului şi calitatii îndeplinirii sarcinilor

Gama de variabile

Specific de activitate :

Teoretic

Voca ţional

Tehnologic

Rapoarte / note explicative referitoare la:

Acte de indisciplina Execuţ ia bugetara Stadiul repara ţiilor Plata facturilor Statistici înaintate la foruri superioare Nivelul de implementare a curriculumului na ţional

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmă ri :

Atenţia, acurateţea, responsabilitatea cu care urmă re şte evolu ţia / progresul activit ăţii educa ţionale din unitatea de învăţă mânt Ră bdarea, perseverenta, promptitudinea şi capacitatea de comunicare în oferirea consultantei de specialitate Atenţia, coerenta, experienţa, receptivitatea, capacitatea de comunicare şi persuasiunea în delegarea autorităţii c ă tre subordona ţi

Asigurarea eficienţ ei utiliză rii resurselor financiare

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Analizarea bugetului disponibil

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Obiectivele activitatilor curente şi de perspectiva sunt prevazute prin prisma bugetului disponibil

1 .2.Selectarea obiectivelor prioritare se face printr-o analiza detaliata în cadrul organismelor de lucru.

2. Alocarea resurselor pe tipuri de activit ăţ i

1 .3. Luarea deciziei privind alocarea bugetului pe prioritati şi nevoi se face prin consultarea factorilor interesa ţi. 2. 1 .Resursele financiare sunt alocate pe activităţi în func ţie de relevanţa acestora în desfa şurarea procesului educational.

2.2. Consultarea organismelor de lucru şi a factorilor interesati / responsabili se face în vederea unei cât mai eficiente repartiz ă ri a bugetului disponibil.

2.3.Luarea deciziei privind alocarea resurselor financiare se face în raport cu prioritatile şi nevoile identificate.

2.4.Soluţionarea unor necesităţi intervenite accidental se face prin redistribuirea resurselor financiare urmată de demersuri operative de ob ţinere de finanţare suplimentar ă

Gama de variabile

Organisme de lucru :

Consiliul de administraţie Consiliul profesoral

Factori interesa ţi :

Contabilitate Administrativ Comitetul de p ă rinţi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmă ri :

Capacitatea de analiză şi discernă mântul în luarea deciziei de alocare bugetara pe priorităţi Stilul de munc ă în echip ă , participativ în luarea deciziei de alocare a resurselor financiare în raport cu priorităţile Operativitatea, promptitudinea şi spiritul practic în solu ţionarea unor necesităţi financiare, intervenite accidental şi în gă sirea rapida a unor surse suplimentare de finanţare

Cuno ştinţe :

No ţiuni de buget, finanţe, contabilitate şi legisla ţ ie aferenta

Asigurarea obţ inerii resurselor financiare şi materiale

Descrierea unit ăţii

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Stabilirea necesarului de resurse financiare ş i materiale

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Informarea asupra nevoilor majore se face în mod documentat, prin solicitarea de date de la factorii responsabili.

resurselor financiare şi materiale este estimat în functie de

numarul elevilor şi de volumul activitatilor curriculare şi extracurriculare actuale şi / sau de perspectiva

1 .2.Necesarul

2.Identificarea surselor de finanţare

1 .3.Luarea deciziei referitoare la necesarul resurselor financiare / materiale se realizează prin consultarea organismelor de lucru 2. 1 . Sursele de finanţare posibile sunt listate în ordinea de disponibilitate oferita corespunză tor necesităţ ilor

2.2. Accesarea surselor de finanţare se face prin diferite modalităţi de

comunicare

2.3. Susţinerea unor solicit ă ri de finanţare în cadrul unor reuniuni se face

intr-un mod argumentat, persuasiv

3.Intocmirea proiectului de buget

2.4. Întemeierea unor rela ţii cu posibile surse de finanţare se face intr-o

maniera demna, cu diplomaţie prin prezentarea tendinţelor de dezvoltare 3. 1 . Ofertele de finan ţare primite sunt analizate cu factorii responsabili.

3.2. Proiectul de buget este realizat în conformitate cu normativele în

vigoare şi în termen legal.

3.3. Luarea deciziei privind repartizarea bugetului disponibil pe capitole şi

articole bugetare se face în conformitate cu prevederile legale

Gama de variabile

Date solicitate factorilor responsabili :

Rapoarte privind lichidităţ ile din cont Necesarul de material didactic Necesarul de dotă ri pentru activităţi curriculare şi extracurriculare Necesarul de materiale consumabile Necesar de documente curriculare, manuale, auxiliare Necesarul de utilităţi, etc. Organisme de lucru :

Consiliul de administraţie Consiliul profesional

Surse de finanţare :

Buget alocat de stat (nivel central şi / sau nivel local) Autofinanţare Sponsoriz ă ri Finanţă ri de la organe ale administraţiei locale Contracte de prestă ri servicii sau activităţi sociale Colabor ă ri cu parteneri externi prin proiecte de dezvoltare Dona ţii, etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Operativitatea, capacitatea de decizie, colaborarea cu factorii responsabili în stabilirea necesarului de resurse financiare ş i materiale Capacitatea de comunicare, consistenta rela ţiilor cu p ă rinţii ş i diver şi parteneri de dialog în vederea ob ţinerii surselor extrabugetare de finanţare Capacitatea de analiza şi decizie în elaborarea proiectului de buget corespunz ă tor derulă rii activit ăţ ii din unitatea de învăţă mânt Cuno ştinţe :

Tehnici de comunicare No ţiuni de buget, execuţie bugetar ă , exerciţiu financiar şi legisla ţie în domeniu Reguli de persuasiune

Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţ ional

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la competentele pe care trebuie să le dovedeasc ă directorul de unitate de învă tă mânt în organizarea procedurilor de evaluare a activit ă tii cadrelor didactice si a elevilor, cu obiectiv final în cresterea calită tii actului educaţional.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Evaluarea activit ăţii cadrelor

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Procedurile de evaluare a activităţ ii personalului didactic sunt elaborate în mod realist, folosind fi şa postului, contractul de munca, şi regulamentul de inspectie şcolara, pe baza de criterii relevante, cunoscute şi acceptate.

1 .2. Aprecierea activit ăţii cadrelor didactice se face prin aplicarea procentului de îndeplinire a cerinţelor specifice.

1 .3.Rezultatele evaluă rilor personalului didactic sunt propuse spre analiz ă în cadrul organismelor de lucru.

2.Organizarea activit ăţii de evaluare a elevilor

1 .4.Aplicarea de masuri menite să conduc ă la eficientizare activităţ ii 2. 1 . Elaborarea instrumentelor de evaluare corespunză toare formelor de evaluare a elevilor este îndrumata în vederea respectarii metodologiei şi a calendarului.

2.2.Metodologia de evaluare a elevilor este discutată în cadrul comisiilor metodice / catedrelor.

2.3.Calendarul susţinerii formelor de evaluare a elevilor este aprobat prin consens şi comunicat în timp util.

2.4.Competenţa evaluă rilor este verificată în vederea aplic ă rii corecte a procedurilor corespunz ă toare formei de evaluare.

2.5.Rezultatele ob ţinute la diferite forme de evaluare sunt analizate, validate, în vederea afişarii / comunicarii acestora.

2.6.Rezultatele evaluă rilor externe sunt urmă rite în vederea aprecierii creditelor unităţilor de învăţă mânt.

Gama de variabile

Criterii de evaluare a personalului didactic privind :

Îndeplinirea procedurilor curriculumului na ţional şi local Implicare în activităţi curriculare şi extracurriculare Acoperirea sarcinilor din fi şa postului Respectarea regulamentului de organizare şi func ţionare, legisla ţia Rezultate deosebite în profilul de activitate

M ă suri de eficientizare a activităţii personalului didactic :

Stimulente materiale / morale Sanc ţiuni Propunerea de participare la diferite tipuri de formare continua

Instrumente de evaluare a elevilor :

Teste

Proiecte

Simulă ri

Experimente

Chestionare

Forme de evaluare a elevilor :

Teze Evaluare orală Capacitate Bacalaureat Admitere pe baza de selecţie Externa ( forme superioare de învăţă mânt, burse, concursuri şcolare )

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă resc :

Realismul şi acurate ţea în îndrumarea şi elaborarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice prin raportarea la criterii de evaluare Obiectivitatea şi corectitudinea în aprecierea activităţii personalului didactic şi la aplicarea unor mă suri de eficientizare a activităţii acestuia Consistenţa rela ţiilor de colaborare cu specialişti din domeniu în evaluarea competentă a personalului didactic Perseverenţa, tactul şi exigenţ a în verificarea competen ţei examinatorilor la diferite forme de evaluare a elevilor

Responsabilitatea şi capacitatea de analiz ă în aprecierea şi validarea rezultatelor diverselor forme de evaluare a elevilor

Cuno ştinţe :

Metodologia evaluă rilor Criterii de evaluare Legisla ţ ie ( Statutul personalului didactic, Legea învăţă mântului şi completă rile)

Organizarea procesului educa ţ ional

Descrierea unit ăţii Unitatea se refera la abilitatea directorului în dimensionarea realistă a bazei tehnico-materiale disponibile, analizarea resurselor umane si la capacitatea organizatorică în planificarea întregului proces educational din unitatea de învă tă mânt.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Evaluarea bazei tehnico-materiale existente

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Factorii responsabili sunt consulta ţi pentru aflarea situa ţ iei existente a bazei tehnico-materiale

1 .2.Solicitarea datelor referitore la elementele bazei tehnico-materiale se face prin discuţii directe cu factorii implica ţi

1 .3. Constatarea situa ţiei bazei tehnico-materiale se face prin verificare la fata locului

2. Analizarea resurselor umane implicate

1 .4. Baza tehnico-materiala necesara desfaş urarii procesului educational este evaluată prin consultarea organismelor de lucru 2. 1 .Stabilirea planului de şcolarizare se face împreuna cu Consiliul de administra ţie.

2.2.Analizarea cuprinderii elevilor în colective se face în conformitate cu normativele în vigoare.

2.3.Orientarea şcolara / profesionala este analizata prin corelarea planului de şcolarizare cu efectivul realizat.

3.Planificarea procesului educa ţional

2.4.Incadrarea personalului didactic , auxiliar-didactic şi tehnic pe profile este analizată în mod riguros pentru realizarea unei oferte educaţionale optime 3. 1 .Situatia asigurarii cu documente curriculare, avizate şi actuale este constatată prin verificarea încadr ă rii în termenul stabilit.

3.2.Planul managerial întocmit cuprinde toate elementele necesare desfa ş urarii procesului educational.

3.3.Orarul şcolar este minutios verificat cu scopul respectarii acestuia de personalul didactic încadrat.

3.4.Procesele educa ţionale sunt programate în vederea atingerii obiectivelor pentru fiecare disciplină

Gama de variabile

Factorii responsabili :

Contabil şef, administrativ, doctor cabinet, responsabil protec ţia muncii, etc. Consiliul Profesoral şi de Administraţie Comisiile metodice pe discipline Comisii pe probleme

Baza tehnico-materială :

Starea să lilor de curs / laboratoare / ateliere, etc. Aparatur ă / instrumente / material didactic Consumabile Documente privind drepturile elevilor Documente curriculare ( manuale ;plan de învăţă mânt; standarde de evaluare; ghiduri privind activitatea personalului didactic; materiale didactice etc.)

Organisme de lucru :

Consiliul Profesoral Consiliul de Administraţie Catedrele / comisiile metodice

Norme de cuprindere a elevilor în colective :

Grupe de studiu Unităţi de studiu Forme de educa ţie stabilite Forme op ţionale

Planul managerial cuprinde informaţii cu privire la:

asigurarea bazei materiale şi a condiţiilor necesare desfăşur ă rii procesului educa ţ ional procurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor financiare (bugetare şi extrabugetare) asigurarea resurselor umane necesare desfăş ur ă rii procesului educa ţional şcolarizarea elevilor calitatea educaţiei oferite de unitatea de învăţă mânt în conformitate cu curriculum na ţional dezvoltarea locală de curriculum organizarea activit ăţii de evaluare implementarea programelor naţionale de reformă şi a curriculumului activitatea extraşcolar ă şi rela ţ ii comunitare evidenţele / documentele activităţii şcolare perfec ţionarea profesională a cadrelor didactice şi autoperfec ţionare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmă re ş te :

Capacitatea organizatoric ă manifestată în evaluarea realistă a bazei tehnico-materiale de care dispune în desfăş urarea procesului educa ţ ional Capacitatea de comunicare eficientă cu organismele de lucru şi cu factorii responsabili în asigurarea bazei tehnico-materiale

Capacitatea de analiză a resurselor umane implicate în procesul educa ţional Receptivitatea şi perseverenţa cu care particip ă la stabilirea programului managerial al unităţii de învăţă mânt şi la întocmirea orarului şcolar

Cuno ştinţe :

Criterii psiho-pedagogice de planificare a activităţii Curriculum na ţional

Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţ ional din unitatea de înv ăţă mânt

Descrierea unit ăţii Unitatea se refer ă la exercitarea competentelor de organizator si coordonator ale directorului de unitate de învă tă mânt în stabilirea metodologiei corespunză toare realiz ă rii obiectivelor propuse ,în vederea desfă sur ă rii optime a procesului educa ţional.

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 1 .Stabilirea obiectivelor procesului educa ţional

CRITERII DE REALIZARE 1 . 1 .Obiectivele procesului educa ţional sunt stabilite în conformitate cu specificul unitatii de învatamânt şi cu legislatia în vigoare.

1 .2.Stabilirea obiectivelor procesului educaţ ional se bazeaz ă pe dezvoltă rile curriculare aprobate la nivel naţional.

1 .3.Propunerile privind adaptarea curriculum-ului la specificul unităţ ii de învăţă mânt sunt incluse în lista obiectivelor majore ale procesului educa ţional.

2.Stabilirea metodelor şi procedurilor de realizare a obiectivelor

1 .4.Ansamblul obiectivelor procesului educa ţional este validat cu concursul organismelor de lucru. 2. 1 .Metodele şi procedurile utile realizarii obiectivelor sunt alese cu discernă mânt ,pe baza specificului obiectivelor propuse.

2.2.Propunerea metodelor şi procedurilor /variante se face în cadrul organismelor de lucru.

3.Stabilirea metodelor de monitorizare şi evaluare a procesului educa ţ ional

2.3.Metodele/procedurile stabilite sunt consemnate în capitolul corespunz ă tor planului managerial. 3. 1 . Metodele / variante de monitorizare a activitatii şcolare sunt alese în raport cu obiectivele şi metodologia de realizare stabilite.

3.2. Metodele de monitorizare sunt analizate în mod responsabil, prin

orientare clara pe coordonatele posibilului şi eficientei.

3.3. Metodele de monitorizare / evaluare a procesului educa ţ ional sunt

adaptate la specificul poten ţialului uman implicat

3.4. Aplicarea metodelor de monitorizare / evaluare se programează în

planul managerial

3.5. Rezultatele parţiale ale aplică rii strategiei de coordonare a procesului

educa ţional sunt comunicate în cadrul întrunirilor organismelor de lucru,

cu rol de feed-back.

Gama de variabile

Obiective ale procesului educaţional :

Diversificarea activităţii curriculare Optimizarea aplic ă rii şi dezvolt ă rii curriculare Diversificarea profilului procesului educa ţ ional în func ţie de cerinţele pie ţei Asigurarea cifrei de şcolarizare Asigurarea documentelor şi auxiliarelor necesare cadrelor didactice şi elevilor Activitatea extracurricular ă Orientare profesionala

Organisme de lucru :

Consiliu Profesoral Consiliu de Administraţie Comisii metodice / catedre Comunitate locala Inspectorat şcolar

Metode şi proceduri utile realiză rii obiectivelor :

Consiliere cadre didactice / elevi Valorificarea experienţei pozitive Participarea la forme superioare de informare / expertizare Apelarea la consultanţa de specialitate Proceduri de coordonare şi / sau control

Metode de Verificarea respectă rii documenta ţiei curriculare a planific ă rilor calendaristice orarului etc. Informă ri operative periodice Planuri de optimizare evaluabile la diferite momente

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmă ri :

Capacitatea de organizator în direc ţia coordonă rii şi stabilirii realiste a obiectivelor procesului educaţional Discernă mântul, capacitatea de decizie şi capacitatea de comunicare cu organismele de lucru, la stabilirea metodologiei de coordonare, monitorizare / evaluare a procesului educa ţ ional Coerenţa, acurate ţea, oportunitatea, tactul în conceperea aplicabilităţii practice a metodelor de monitorizare şi evaluare a procesului educa ţional

Cuno ştinţe :

Curriculum na ţional şi local Legisla ţ ia în domeniu Reguli de comunicare în grup Management / no ţiuni de coordonare / organizare