Sunteți pe pagina 1din 35

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare

Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Director unitate de învăţământ

Domeniul: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media

Bucureşti 1999
Unitatea pilot:
Ministerul Educaţiei Naţionale
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Elena Grigorescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Dragoş Florescu, director Grupul Şcolar N. Teclu
Miruna Cătălina Carianopol, inspector, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Referenţi de specialitate:
Niculae Ghiciu, inspector general, şef Compartiment Management Educaţional, Ministerul
Educaţiei Naţionale
Ioana Irinel Chiran, director Direcţia Relaţii Internaţionale Ministerul Educaţiei Naţionale
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: M - 89
© copyright 1999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.
Director unitate de învăţământ

Descrierea ocupaţiei

Conducerea scolilor este asigurata de Director si organele colective de conducere : Consiliul de


Administratie si Consiliul Profesoral.
Cresterea rolului directorului în scoalã face necesara stabilirea clara a statutului directorului de unitate de
învãtãmânt si a conditiilor de serviciu care sã cuprindã :

· Actele normative generale si specifice învãtãmântului care îi reglementeazã activitatea


· Functiile manageriale realizate în domeniile curriculum financiar, al resurselor umane si al dezvoltãrii
generale a scolii.
· Îndatoririle profesionale privind obiectivele unitãtii de învãtãmânt; managementul resurselor umane ;
raporturile cu nivelurile ierarhice superioare, organizatii, institutii, sindicate si asociatii profesionale ;
implicarea directa în activitãti referitoare la curriculum ;evaluare si în revizuirea activitãti scolii; în aplicarea
corespunzãtoare a standardelor educationale; coordonarea managementul informational, managementului
financiar (în alocarea resurselor materiale); încurajarea relatiilor cu pãrintii etc.
· Criteriile de performanta si modalitãtile de evaluare a activitãtii
· Criteriile ºi procedeele de selecþie a personalului scolii
Director unitate de învăţământ

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă


Comunicare Acordarea de consultanţă şi audienţe
Reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţia cu autorităţile
Stabilirea sistemului informaţional

Dezvoltare profesională Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice


Perfecţionarea activităţii proprii

Management Asigurarea calităţii procesului educaţional


Asigurarea climatului de muncă eficient
Conducerea şedinţelor în cadrul unităţii de învăţământ
Coordonarea activităţilor de selecţie de personal
Coordonarea procesului educaţional în unitatea de învăţământ

Organizare Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare


Asigurarea obţinerii resurselor financiare şi materiale
Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional
Organizarea procesului educaţional
Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţional din
unitatea de învăţământ
Acordarea de consultanţă şi audienţe

Descrierea unităţii
Unitatea se refera la capacitatea directorului de unitate de învătământ de a comunica cu toate categoriile de factori
implicaţi direct / indirect în procesul educaţional şi de a demonstra receptivitate prin alocarea unor timpi speciali
consultantei / audientelor.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Oferirea consultantei personalului 1. 1. Personalul didactic şi auxiliar este ascultat cu rabdare, în legatura cu
implicat în activitatea unităţii de orice tip de problema.
învăţământ
1. 2. Consultanta oferita este orientata primordial pe latura social /
umana a problemei.

1. 3. Soluţiile / recomandările propuse sunt adaptate specificului


problemei şi corespunde personalitatii individului.

1. 4. Recomandarea unor organisme specializate în consiliere se face după


caz, în funcţie de complexitatea problemei.
2. Rezolvarea contestaţiilor 2. 1. Contestatarii de orice categorie socio-profesionala sunt primiţi cu
politete şi respect.

2. 2. Pertinenta contestaţiei este cercetata prin consultarea documentelor


doveditoare.

2. 3. Soluţionarea contestaţiei tine cont de prevederile legislaţiei în


domeniu.

2. 4. Rezolvarea contestaţiei se face după caz, prin solicitarea consultului


de specialitate / organismelor de lucru.
3. Acordarea de audiente 3. 1. Programul de audiente este elaborat cu luarea în consideraţie a
resurselor de timp real disponibil.

3. 2. Programul de audiente afişat este flexibil, permitând acoperirea


întregului volum de solicitări.

3. 3. Audientele se desfaşoara intr-un climat destins, în spiritul respectului


reciproc.

3. 4. Modul de soluţionare a obiectului audientei este comunicat persoanei


solicitante în timp util.
Gama de variabile

Tip de probleme:
- curriculare
- organizatorice
- administrative
- relaţii interfuncţionale
- conflicte de orice natura
- personale / familiale

Consult de specialitate:
- jurişti
- specialişti din forurile tutelare
- organe ale ordinii publice

Mod de soluţionare a obiectului audientei:


- prompt
- prin consultare cu CA / CP
- prin consultarea specialiştilor

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- disponibilitatea la dialog, răbdarea, calmul la acordarea de consultanta şi audiente


- capacitatea de comunicare, politeţea şi respectul fata de interlocutor
- imparţialitatea, obiectivitatea, echitatea dovedite la rezolvarea contestaţiilor
- capacitatea de organizare a timpului disponibil pentru a răspunde corespunzător solicitărilor de audiente şi
consultanta

Cunoştinţe:
Tehnici de comunicare / dialog
Psihologie (noţiuni aplicate)
Reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţia cu autorităţile

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Dezvoltarea şi menţinerea 1. 1 Solicitarea sprijinului partenerilor / autoritarilor se face cu scopuri
legaturilor cu partenerii sociali şi bine fundamentate, pe baza reciprocităţii avantajelor.

1. 2. Iniţierea de programe comunitare se realizează prin invitarea


partenerilor sociali / autoritarilor la diferite tipuri de manifestări
organizate.

1. 3. Solicitările din partea partenerilor sunt receptate prompt, în


vederea formulării de răspunsuri competente, la un înalt grad de exigenta.

2. Dezvoltarea şi menţinerea 2. 1. Propunerile şi sugestiile venite din partea parintilor sunt receptate
legaturilor cu părinţii cu interes şi atentie.

2. 2. Promovarea de modalităţi de dezvoltare a legaturilor părinţilor cu


şcoala de face prin antrenarea acestora la pregatirea manifestarilor de
orice tip.

2. 3. Menţinerea legaturilor cu părinţii se realizează prin modalităţi


specifice, în funcţie de natura problemelor intervenite.
3. Promovarea imaginii unităţii de 3. 1. Problemele dezvoltării educaţionale de perspectiva ale unităţii
învăţământ şcolare sunt sustinute în cadrul întâlnirilor de lucru, la nivelul autoritatilor.

3. 2. Participarea la întâlnirile cu autorităţile se realizează intr-un mod


constructiv, prin prezentarea de rezultate relevante obţinute de unitatea
de învăţământ.

3. 3. Modul de implicare a unităţii de învăţământ în programe


Gama de variabile

Autorităţi:
- Ministerul Educaţiei Naţionale
- Inspectoratul şcolar
- Primărie
- Inspectorat de politie
- Inspectorat sanitar
- Inspectorat de protecţie a muncii

Parteneri sociali:
- societăţi comerciale
- biserica
- radio, TV, presa
- instituii de cultura
- comitet de părinţi

Manifestări organizate:
- editare de publicaţii
- simpozioane, seminarii, ateliere de lucru
- festivităţi (de sfârşit de an şcolar, semestru, Crăciun, etc.)

Modalităţi specifice utilizate în relaţiile cu părinţii:


- comunicare directa / telefonica / prin corespondenta
- înştiinţare prin intermediul elevilor
- informare în cadrul întâlnirilor comitetului de părinţi
- comunicare prin profesori, diriginţi, etc.

Mijloace de promovare:
- spaţiu tipografic în presa
- ore de emisie la radio, TV
- difuzare de buletine informative sau a revistei scolii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc:

- profesionalismul, responsabilitatea, prestaţia manifestate în raport cu partenerii sociali şi autorităţile


- capacitatea de comunicare, interesul, atenţia în dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu părinţii
- spiritul persuasiv, creativitatea, bunele maniere şi politeţea dovedite în relaţiile cu autorităţile îndreptate înspre
promovarea imaginii scolii
- abilitatea şi spiritul practic dovedite în menţinerea relaţiilor cu mijloacele de promovare

Cunoştinţe:
Tehnici de comunicare
Reguli de persuasiune şi reclama / publicitate
Psihologie (noţiuni aplicate)
Stabilirea sistemului informaţional

Descrierea unităţii
Unitatea se refera la capacitatea demonstrata de directorul de unitate de învătământ în crearea si mentinerea unui
sistem coerent şi eficient de comunicare, în scopul deţinerii informatei pertinente şi actuale necesare întregului
ansamblu de activităti din unitatea de învătământ.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Furnizarea / primirea informaţiilor 1. 1. Schimbul de informaţii cu forurile tutelare se derulează
către / de la forurile tutelare corespunzător specificului activităţii unităţii de învăţământ

1. 2. Sistemul informaţional este utilizat în scopul adaptării rapide la


exigentele din domeniul educaţiei.

1. 3. Adoptarea masurilor de dotare cu mijloace moderne de comunicare


se face prin modalităţi specifice de obţinere a finanţării.

1. 4. Informaţiile furnizate / primite sunt verificate atent înainte de


transmitere / utilizare.
2. Solicitarea informaţiilor referitoare 2. 1. Informarea asupra modului de desfaşurare a activitatilor unitatii
la activitatea desfăşurată de unitatea de şcolare se realizeaza în mod permanent, din diferite surse.
învăţământ
2. 2. Solicitarea informărilor de orice tip se face prin precizarea cu
claritate a continutului, formei şi a termenului de predare.

2. 3. Informaţiile solicitate sunt prelucrate în scopul constatării stării de


fapt / remedierii operative a disfuncţionalităţilor din activitatea
3. Asigurarea continuităţii fluxului 3. 1. Asigurarea funcţionalităţii sistemului informaţional se face prin
informaţional diversificarea tipurilor de canale comunicaţionale.

3. 2. Soluţionarea situaţiilor generatoare de discontinuităţi ale fluxului


informational se face cu operativitate şi tact.

3. 3. Menţinerea relaţiilor de colaborare cu întreaga gama de participanţi


la fluxul informaţional se face cu scopul sporirii competitivităţii actului
educaţional oferit de unitatea de învăţământ.

3.4.Corespondenta sosita / de expediat este operativ verificata şi


Gama de variabile

Foruri tutelare:
- Ministerul Educaţiei Naţionale
- Inspectoratul şcolar
- autoritatea locala

Mijloace moderne de comunicare:


- fax
- e-mail
- internet / intranet / extranet

Surse de informare referitoare la activitatea unităţii de învăţământ


- MEN; ISJ / ISMB
- autoritatea locala
- membrii consiliului managerial
- şefii de arii curriculare
- şefii comisiilor pe probleme / metodice
- şefii de compartimente (resurse umane, administrativ etc.)
- profesori
- personal nedidactic
- elevi
- părinţi
- mass-media

Tipuri de informări:
- scrise (rapoarte, note informative, statistici, documente oficiale)
- orale - formale / informale (conversaţie, discuţie tematica), prezentări de rapoarte

Canale comunicaţionale:
- şedinţe (în cadrul unităţii de învăţământ)
- publicaţii
- aviziere, căsuţe de corespondenta
- simpozioane, seminarii, întâlniri de lucru la nivel local / judeţean / naţional
- contacte directe cu :
reprezentanţi ai forurilor tutelare
sponsori
reprezentanţi ai unor firme specializate în servicii
membrii ai colectivului scolii
elevi
părinţi
directori ai altor unităţi de învăţământ

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc:

- interesul, receptivitatea, adaptabilitatea în derularea schimbului de informaţii cu forurile tutelare


- atenţia manifestata în verificarea prealabila a oricărui tip de informaţie vehiculata
- creativitatea, precizia, claritatea, spiritul analitic în aplicarea diverselor modalităţi de solicitare / primire de
informaţii referitoare la activitatea unităţii de învăţământ
- tactul, capacitatea de comunicare, operativitatea cu care menţine funcţionalitatea şi continuitatea fluxului
informaţional

Cunoştinţe:
- tehnici de informare şi diseminare a informaţiei
- tehnici de comunicare
Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Analizarea activităţii personalului 1.1.Activitatea personalului didactic este observata prin intermediul unor
didactic modalităţi specifice

1.2.Receptarea trasaturilor definitorii ale activităţii personalului didactic


se face în raport cu calitatea actului profesional oferit.

1.3. Aspectele relevante sunt remarcate în vederea completării / avizării


fiselor de evaluare.

1.4.Analizarea activităţii personalului didactic se face cu spirit de


raspundere şi obiectivitate în cadrul organismelor de lucru
2. Stabilirea necesarului de pregătire 2.1.Concluziile analizelor efectuate cu organismele de lucru sunt
pentru personalul didactic transmise persoanelor abilitate în vederea constatării nivelului de
pregătire profesionala.

2.2. Rapoartele persoanelor abilitate sunt analizate în scopul identificării


necesarului de pregătire adecvat specificului unităţii de învăţământ.

2.3.Propunerile privind participarea personalului didactic la diferite


forme de pregătire sunt analizate în cadrul organismelor colective de
lucru.

2.4.Participarea personalului didactic la forme de pregătire este


directionata în conformitate cu tendintele de dezvoltare personala şi ale
Gama de variabile

Modalităţi de observare :

Observare directa
Discuţii tematice
Asistenţe şi inspecţii la ore
Părerea colegilor / responsabili comisie metodica
Opinia elevilor / părinţilor
Rezultatele şcolare, etc.

Fise de evaluare :

Pentru acordarea calificativului


La solicitare

Persoane abilitate :

Consultanţi de specialitate / inspectori


Responsabili comisii metodice

Necesar de pregătire :

În domeniul psihopedagogic
Perfecţionarea pregătirii de specialitate sau metodice
Specializare / burse
Formare continua
Operare cu bănci de date / internet

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :

Receptivitatea, spiritul de observaţie corect şi analitic în remarcarea aspectelor definitorii ale activităţii
desfăşurate de personalul didactic
Responsabilitatea şi obiectivitatea în aprecierea nivelului de pregătire profesionala a personalului didactic
Comunicarea eficienta cu organismele de lucru şi persoanele abilitate în vederea identificării necesarului de
pregătire corespunzător nevoilor de moment şi de perspectiva

Cunoştinţe :
Noţiuni psihopedagogie
Forme de perfecţionare pentru personalul didactic
Tehnici de comunicare
Perfecţionarea activităţii proprii

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Studierea ofertelor de perfecţionare 1.1.Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare / formare se face în
raport cu cerinţele managementului educaţional.

1.2. Necesitatea perfectionarii stilului şi metodelor de management este


analizată prin prisma rezultatelor propriei activităţi.

1.3. Ofertele de perfecţionare sunt studiate, în funcţie de obiectivele


perfecţionării identificate prin autoreflexie
2.Alegerea formei convenabile de 2.1.Ofertele de perfecţionare / formare continuă sunt analizate cu
perfecţionare discernământ.

2.2.Forma de perfecţionare este selectată ca urmare a unei analize


responsabile privind calitatea şi avantajele oferite.

2.3.Forma de perfecţionare aleasă este corespunzătoare propriilor


exigente raportate la cerinţele partenerilor.

2.4.Alegerea formei convenabile de perfecţionare se încadrează în timpul


disponibil.
3.Participarea la diverse forme de 3.1.Perfectionarea se realizează prin participarea activă, urmărind
perfecţionare permanent obiectivele propuse.

3.2.Autoperfecţionarea se realizează continuu prin receptarea promptă a


oricărui gen de informaţie relevantă pentru domeniul de activitate.

3.3.Informaţiile dobândite la diferite forme de perfecţionare sunt


adaptate la specificul unităţii de învăţământ cu implicarea tuturor
factorilor responsabili
Gama de variabile

Obiectivele perfecţionării :

Actualizarea / completarea cunoştinţelor de psihopedagogie, management, legislaţie, finanţe etc.


Clasificarea exigenţelor curriculumului naţional în domeniu
Operare PC, bănci de date, internet, etc.
Actualizarea / completarea cunoştinţelor de limbi străine
Forme de perfecţionare :

Cursuri cu tematică corespunzătoare tipului de obiectiv


Programe de autoformare profesională
Stadii anuale de pregătire managerială la nivel : local, naţional, internaţional
Studiu individual
Implicarea activă în asociaţii profesionale
Schimburi de experienţă ( simpozioane, dezbateri, sesiuni de comunicări, seminarii naţionale / internaţionale, etc.
)

Parteneri :

Elevi
Părinţi
Autorităţi
Asociaţii profesionale
Inspectorat

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :

Exigenţa cu care analizează propria activitate şi alege obiectivele perfecţionării


Capacitatea de analiza şi minuţiozitate cu care studiază ofertele de perfecţionare
Discernământul în alegerea formei de perfecţionare convenabilă obiectivelor stabilite
Seriozitatea cu care participă la forma de perfecţionare sau se autoperfecţionează
Capacitatea de modelare şi de adaptare a informaţiilor primite la forma de perfecţionare la situaţii noi

Cunoştinţe :

Management ( tehnici aplicate )


Marketing
Limbi străine
Ştiinta informarii
Operare PC
Legislaţie în domeniul educaţiei
Asigurarea calităţii procesului educaţional

Descrierea unităţii
Unitatea se refera la abilitatule dovedite de directorul de unitate de învătământ în verificarea sistematica a calitătii
procesului educational în ansamblu, prin exercitarea controlului asupra modalitătilor concrete de răspuns ale
resurselor umane implicate.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Verificarea activităţii profesionale a 1. 1. Activitatea profesionala a personalului didactic este verificata prin
personalului didactic modalităţi diferite, în funcţie de specificul ei.

1. 2. Modul de aplicare a curriculum-ului naţional în activitatea curenta a


comisiilor metodice este judecat prin prisma nivelului rezultatelor
obţinute în evaluarea elevilor.

1. 3. Calitatea activităţii profesionale a personalului didactic se apreciază


prin urmărirea modului de integrare a absolvenţilor în activitatea
2. Urmărirea desfăşurării activităţii 2. 1. Derularea activităţilor se observa în conformitate cu programele
extracurriculare existente.

2. 2. Iniţierea de noi activităţi se face în mod creativ, ca urmare a gradului


de implicare a părinţilor.

2. 3. Conştientizarea partii beneficiare asupra rolului activitatii


extracurriculare se realizează prin antrenarea grupurilor în discuţii
constructive.
3. Supervizarea activităţilor auxiliare 3. 1. Activităţile auxiliare sunt verificate conform normativelor în
vigoare şi la termenele legale.

3. 2. Domeniul auxiliar şi administrativ este verificat periodic în scopul


alocarii corespunzatoare a resurselor necesare desfaşurarii procesului
educaţional în bune condiţii.

3. 3. Recomandarea de solutii se face în scopul creşterii operativitatii


acestor activităţi în contextul procesului educaţional.
4. Exercitarea controlului asupra 4. 1. Constatarea evidentei documentelor specifice se face în mod
documentelor specifice periodic, prin solicitarea de rapoarte din partea factorilor responsabili.

4. 2. Verificarea siguranţei în păstrare se face în mod direct prin vizite la


fata locului.

4. 3. Solicitarea de planuri de masuri privind remedierea unor aspecte


negative în evidenta / păstrarea / arhivarea documentelor specifice se
face prin fixarea de responsabilitati şi termene.
Gama de variabile

Modalităţi de verificare a activităţii personalului didactic:


- observare directa
- receptarea opiniilor / observaţiilor exprimate de elevi / părinţi / inspectori în raport cu reglementările în vigoare

- materiale / răspunsuri prezentate în consilii profesorale

Grupuri de beneficiari:
- părinţi şi elevi
- personal didactic
- autoritatea locala

Activităţi extracurriculare:
- cercuri pentru diverse discipline
- concursuri şcolare / olimpiade
- activităţi social-edilitare
- activităţi culturale, religioase, etc.

Documente specifice:
- oficiale (diplome, autorizaţii, registre matricole, certificate, atestate, carnete de alocaţii, etc.)
- de evidenta (condici, cataloage, fise de post, registre de inspecţii şi de procese-verbale, registru de evidenta
gestiunii, fişiere, etc.)

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc:

- capacitatea de comunicare, spiritul de observaţie, autoritatea cu care verifica şi constata calitatea actului
educaţional prestat de personalul didactic
- tactul, creativitatea, puterea de persuasiune dovedite în stimularea şi urmărirea derulării activităţilor
extracurriculare
- conştiinciozitatea, spiritul practic şi gospodăresc în supervizarea activităţilor auxiliare
- responsabilitatea, exigenta şi fermitatea manifestate în verificarea modului de evidenta şi păstrare a
documentelor specifice.

Cunoştinţe:
- tehnici de persuasiune
- tehnici de comunicare cu grupul
- tehnici de observare
- proceduri de arhivare
Asigurarea climatului de muncă eficient

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la abilitătile directorului de unitate de învătământ în solutionarea situatiilor conflictuale si în
promovarea relatiilor de colaborare eficienta în scopul creării unui climat de munca corespunzător desfăsurării
procesului educaţional

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Sprijinirea iniţiativelor 1.1.Initiativele sunt încurajate atât formal ca şi informal;

1.2.Aprecierea fezabilitatii şi eficientei se face prin consultare cu


colaboratorii în funcţie de natura iniţiativelor

1.3. Propunerea măsurilor de aplicare a iniţiativelor se realizează în


raport cu natura şi importanta acestora

1.4.Initiativele valoroase sunt popularizate şi stimulate


2.Promovarea cooperării dintre cadrele 2.1.Cooperarea din cadrul personalului didactic se realizează prin
didactice adoptarea unei poziţii egale în raport cu membrii acestuia

2.2.Selectarea responsabililor de arii curriculare se face pe baza calităţilor


profesional-morale şi a principiilor muncii în echipa;

2.3.Anumite disfuncţii legate de activitatea unui cadru didactic sînt aduse


la cunoştinta acestuia în mod particular / individual;

2.4.Acordarea de stimulente se face pe baza unor criterii cunoscute de


întreg personalul didactic;

2.5.Initierea de activitati comune se face în scopul creşterii coeziunii


grupului;
3.Monitorizarea disfuncţionalităţilor / 3.1.Disputele sunt sesizate prompt pentru a preîntâmpina extinderea
disputelor / conflictelor acestora
,
3.2.Audierea parţilor se face cu răbdare în sens conciliator

3.3. Cauzele generatoare de disfuncţionalităţi sunt analizate în vederea


eliminării riscului de repetare
4.Stabilirea situaţiilor de rezolvare a 4.1.Solutiile de rezolvare sunt stabilite în raport cu natura şi amploarea
posibilelor disfuncţionalităţi / dispute / disfuncţionalităţii / disputei / conflictului
conflicte
4.2.Maniera de aplicare a soluţiei nu afectează procesul educaţional

4.3.Solutionarea disfuncţionalităţilor majore se face prin consultarea


consiliului de administraţie în conformitate cu legislaţia în vigoare
Gama de variabile

Colaboratori :
Membrii consiliului de administraţie
Comisii metodice / de lucru
Comitete de părinţi
Personal nedidactic
Inspectori

Natura iniţiativelor :
Proiecte care antrenează profesori şi elevi
Proiecte de modificare a bazei materiale
Propuneri de natura administrativa
Amendamente la regulamentul de organizare şi funcţionare

Activităţi comune :
Profesionale ( proiecte interdisciplinare, dezbateri, publicaţii ale scolii )
Extra profesionale ( excursii, vizionari, meciuri de… , vizionari de …)

Disfuncţionalităţi / dispute /conflicte:


Conflicte intre subordonaţi
Conflicte intre personalul didactic şi părinţi / elevi
Conflicte intre elevi
Personalul / elevii scolii şi persoane din afara scolii

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :
Receptivitatea, capacitatea de analiza şi creativitatea în sprijinirea iniţiativelor
Echidistanta, imparţialitatea, politeţea, tactul şi diplomaţia în promovarea cooperării în rândul personalului
didactic
Spirit de observaţie, promtitudine, răbdare şi tactul în monitorizarea disfuncţionalităţilor / disputelor / conflictelor

Responsabilitatea, oportunitatea, colaborarea în stabilirea soluţiilor de rezolvare a posibilelor disfuncţionalităţi

Cunoştinţe :
Noţiuni de psihologie
Conducerea şedinţelor în cadrul unităţii de învăţământ

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Pregătirea şedinţelor 1.1. Pregatirea şedintelor se face într-un mod convenabil participantilor,
cu respectarea normativelor

1.2. Întâlnirile de lucru / şedintele sunt pregatite din timp pentru a


cuprinde întreaga problematică din agenda de lucru

1.3. Convocarea întâlnirilor se face în timp util pentru a întruni


participarea corespunzătoare

1.4 Materialele necesare sunt realizate în functie de natura întâlnirii şi de


problematica cuprinsă în agenda de lucru

1.5.Crearea conditiilor fizice de desfaşurare a întrunirilor se fac prin


alocarea unui spatiu special dotat şi prin asigurarea accesului la
documentele prezentate
2. Încurajarea participării la discuţii 2.1.Prezentarea materialelor de lucru se face cu claritate şi operativitate

2.2. Conducerea discuţiilor este orientata în sensul antrenării cit mai


multor persoane la realizarea obiectivului şedintei

2.3.Interventia în discuţii se face cu tact în scopul direcţionării acestora


spre materialele supuse atenţiei

2.4.Stimularea participării la discuţii se face cu scopul identificării unei


varietăţi de aspecte din activitatea curenta a unităţii de învăţământ

2.5.Folosirea unui mod sugestiv de prezentare a materialelor se face cu


3.Identificarea cauzelor 3.1.Problemele dificile / disfuncţionalităţi ale activităţii sunt diagnosticate
disfuncţionalităţilor în desfăşurarea cu obiectivitate
activităţilor unităţii de învăţământ
3.2.Orientarea discuţiilor se face în scopul identificării principalelor cauze
generatoare de disfuncţionalităţi

3.3.Cauzele disfuncţionalităţilor sunt analizate cu discernământ în scopul


soluţionării operative
4.Luarea deciziilor 4.1.Consultarea factorilor responsabili se face cu scopul unei documentari
aprofundate asupra cauzelor generatoare de disfuncţionalităţi

4.2.Decizia este luata în mod responsabil prin întrunirea consensului

4.3.Actul decizional este focalizat pe soluţionarea operativa a oricărui tip


de disfuncţionalitate
Gama de variabile

Întâlniri / şedinţe

Consiliul profesoral (pe şcoală / pe clasă)


Consiliul de administraţie
Şedinte ale comitetului de parinti
Şedinte cu personalul nedidactic
Şedinte operative
Şedinte ale comisiilor metodice / catedrelor
Şedinte cu elevii
Disfuncţionalităţi :

Avarii / reparaţii
Buget insuficient / baza materială insuficientă
Insuficienta personalului didactic
Conflicte intre subordonaţi
Slaba calitate a actului educaţional oferit
Absenteismul
Comportament inadecvat / indisciplină

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :

Competentele de bun organizator al şedinţelor, claritatea scopurilor privind cuprinderea întregii problematici
Corectitudinea, creativitatea, punctualitatea, exigenta, capacitatea de mediere şi moderare în desfăşurarea
şedinţelor conform ordinii de zi propuse şi în identificarea cauzelor unor probleme intervenite în activitatea
unităţii de învăţământ
Capacitatea de decizie în soluţionarea operativa a oricărui tip de disfuncţionalitate

Cunoştinţe :

Tehnici de organizare şi planificare


Tehnici de diseminare şi de demultiplicare
Tehnici de management participativ
Arta conversaţiei
Coordonarea activităţilor de selecţie de personal

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea necesarului de personal 1. 1. Necesarul de personal este estimat prin corelarea stricta a acestuia
cu specificul şi volumul activitatii desfaşurate în unitatea de învatamânt.

1. 2. Documentele legale privind ocuparea poturilor sunt asigurate în


totalitate din surse autorizate.

1. 3. Criteriile privind angajarea sunt stabilite şi validate în cadrul


organismelor de lucru.

1. 4. Luarea deciziei privind anunţarea publica a posturilor vacante se


face în termenul stabilit, conform procedurilor.
2. Asigurarea corectitudinii şi 2. 1. Metodologia de desfaşurare a selectiei şi sarcinile cuprinse în fisa
transparentei procesului de selecţie. postului sunt comunicate în termen legal.

2. 2. Procesul de selecţie de personal este coordonata prin aplicarea


riguroasa a prevederilor din documentele legale.

2. 3. Asigurarea transparentei procesului de selecţie se face printr-o


supraveghere atenta, cu soluţionarea prompta a eventualelor
neconformităţi.

2. 4. Angajarea personalului se face prin decizie, pe baza rezultatelor


3. Oferirea de feed-back candidaţilor 3. 1. Feed-back-ul este furnizat candidaţilor în raport cu rezultatele
procesului de selecţie.

3. 2. Candidatii sunt sprijiniti sa-şi autoevalueze nivelul de pregatire


profesionala.

3. 3. Candidaţii care au formulat contestaţii referitoare la corectitudinea


procedurilor de selecţie sunt îndrumaţi spre (re)consultarea documentelor
legale de angajare.
Gama de variabile

Personal necesar:
- didactic titular / suplinitor / detaşat
- auxiliar
- administrativ

Volumul activităţii unităţii şcolare variază ca urmare a:


- restrângerii / diversificării activităţii educaţionale
- vacantării de posturi
- schimbării profilului prin curriculum la decizia unităţii de învăţământ

Surse autorizate de procurare a documentelor legale:


- Inspectoratul şcolar
- edituri / librarii
- Monitorul oficial
- autoritatea locala

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de decizie în stabilirea necesarului de personal şi angajarea acestuia pe baze legale


- obiectivitatea, transparenta, onestitatea manifestate în desfăşurarea procesului de selecţie a personalului necesar

- capacitatea de mediere, răbdarea, tactul în acordarea de feed-back candidaţilor

Cunoştinţe:
Documente legale de selecţie şi angajare de personal (proceduri de ocupare; criterii naţionale / locale; criterii de
evaluare)
Coordonarea procesului educaţional în unitatea de învăţământ

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Urmarirea progresului activităţii 1.1.Perspectivele de evoluţie a activităţii educaţionale sunt analizate
educaţionale atent pe baza planurilor de optimizare existente la fiecare comisie
metodică / catedră

1.2. Instrumentele de lucru proprii sunt constituite prin reunirea


obiectivelor majore cuprinse în planurile de optimizare

1.3.Atingerea obiectivelor este urmărita constant prin calcule statistice


raportate la o unitate de timp stabilita

1.4.Concluziile sunt consemnate riguros constituind baza acţiunilor


corective
2. Oferirea consultantei de specialitate 2.1.Personalul didactic este îndrumat în mod susţinut înspre diversificarea
tentativelor de dezvoltare curricular şi optimizare a activitatilor

2.2. Consultanta este oferita cu promptitudine şi intr-un mod adecvat


specificului activităţii

2.3.Consultarea specialiştilor în domeniu este recomandata în vederea


satisfacerii solicitării la un nivel sporit de exigenta
3.Delegarea autorităţii către 3.1.Atributiile personalului sunt repartizate prin fisele de post individuale

3.2.Fisele de post individuale sunt semnate de persoane special


desemnate, datate şi completate corect în numarul de exemplare
convenabil

3.3.Solicitarea prezentării de rapoarte / note explicative se face cu scopul


unei informari operative asupra stadiului şi calitatii îndeplinirii sarcinilor
Gama de variabile

Specific de activitate :

Teoretic
Vocaţional
Tehnologic

Rapoarte / note explicative referitoare la:

Acte de indisciplina
Execuţia bugetara
Stadiul reparaţiilor
Plata facturilor
Statistici înaintate la foruri superioare
Nivelul de implementare a curriculumului naţional

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări :

Atenţia, acurateţea, responsabilitatea cu care urmăreşte evoluţia / progresul activităţii educaţionale din unitatea de
învăţământ
Răbdarea, perseverenta, promptitudinea şi capacitatea de comunicare în oferirea consultantei de specialitate
Atenţia, coerenta, experienţa, receptivitatea, capacitatea de comunicare şi persuasiunea în delegarea autorităţii
către subordonaţi
Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Analizarea bugetului disponibil 1.1.Obiectivele activitatilor curente şi de perspectiva sunt prevazute prin
prisma bugetului disponibil

1.2.Selectarea obiectivelor prioritare se face printr-o analiza detaliata în


cadrul organismelor de lucru.

1.3. Luarea deciziei privind alocarea bugetului pe prioritati şi nevoi se


face prin consultarea factorilor interesaţi.
2. Alocarea resurselor pe tipuri de 2.1.Resursele financiare sunt alocate pe activităţi în funcţie de relevanţa
activităţi acestora în desfaşurarea procesului educational.

2.2. Consultarea organismelor de lucru şi a factorilor interesati /


responsabili se face în vederea unei cât mai eficiente repartizări a
bugetului disponibil.

2.3.Luarea deciziei privind alocarea resurselor financiare se face în raport


cu prioritatile şi nevoile identificate.

2.4.Soluţionarea unor necesităţi intervenite accidental se face prin


redistribuirea resurselor financiare urmată de demersuri operative de
obţinere de finanţare suplimentară

Gama de variabile

Organisme de lucru :

Consiliul de administraţie
Consiliul profesoral

Factori interesaţi :

Contabilitate
Administrativ
Comitetul de părinţi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări :

Capacitatea de analiză şi discernământul în luarea deciziei de alocare bugetara pe priorităţi


Stilul de muncă în echipă, participativ în luarea deciziei de alocare a resurselor financiare în raport cu priorităţile
Operativitatea, promptitudinea şi spiritul practic în soluţionarea unor necesităţi financiare, intervenite accidental
şi în găsirea rapida a unor surse suplimentare de finanţare

Cunoştinţe :

Noţiuni de buget, finanţe, contabilitate şi legislaţie aferenta


Asigurarea obţinerii resurselor financiare şi materiale

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Stabilirea necesarului de resurse 1.1.Informarea asupra nevoilor majore se face în mod documentat, prin
financiare şi materiale solicitarea de date de la factorii responsabili.

1.2.Necesarul resurselor financiare şi materiale este estimat în functie de


numarul elevilor şi de volumul activitatilor curriculare şi extracurriculare
actuale şi / sau de perspectiva

1.3.Luarea deciziei referitoare la necesarul resurselor financiare /


materiale se realizează prin consultarea organismelor de lucru
2.Identificarea surselor de finanţare 2.1. Sursele de finanţare posibile sunt listate în ordinea de disponibilitate
oferita corespunzător necesităţilor

2.2. Accesarea surselor de finanţare se face prin diferite modalităţi de


comunicare

2.3. Susţinerea unor solicitări de finanţare în cadrul unor reuniuni se face


intr-un mod argumentat, persuasiv

2.4. Întemeierea unor relaţii cu posibile surse de finanţare se face intr-o


maniera demna, cu diplomaţie prin prezentarea tendinţelor de dezvoltare
3.Intocmirea proiectului de buget 3.1. Ofertele de finanţare primite sunt analizate cu factorii responsabili.

3.2. Proiectul de buget este realizat în conformitate cu normativele în


vigoare şi în termen legal.

3.3. Luarea deciziei privind repartizarea bugetului disponibil pe capitole şi


articole bugetare se face în conformitate cu prevederile legale
Gama de variabile

Date solicitate factorilor responsabili :

Rapoarte privind lichidităţile din cont


Necesarul de material didactic
Necesarul de dotări pentru activităţi curriculare şi extracurriculare
Necesarul de materiale consumabile
Necesar de documente curriculare, manuale, auxiliare
Necesarul de utilităţi, etc.
Organisme de lucru :

Consiliul de administraţie
Consiliul profesional

Surse de finanţare :

Buget alocat de stat (nivel central şi / sau nivel local)


Autofinanţare
Sponsorizări
Finanţări de la organe ale administraţiei locale
Contracte de prestări servicii sau activităţi sociale
Colaborări cu parteneri externi prin proiecte de dezvoltare
Donaţii, etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :

Operativitatea, capacitatea de decizie, colaborarea cu factorii responsabili în stabilirea necesarului de resurse


financiare şi materiale
Capacitatea de comunicare, consistenta relaţiilor cu părinţii şi diverşi parteneri de dialog în vederea obţinerii
surselor extrabugetare de finanţare
Capacitatea de analiza şi decizie în elaborarea proiectului de buget corespunzător derulării activităţii din unitatea
de învăţământ
Cunoştinţe :

Tehnici de comunicare
Noţiuni de buget, execuţie bugetară, exerciţiu financiar şi legislaţie în domeniu
Reguli de persuasiune
Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la competentele pe care trebuie să le dovedească directorul de unitate de învătământ în
organizarea procedurilor de evaluare a activitătii cadrelor didactice si a elevilor, cu obiectiv final în cresterea calitătii
actului educaţional.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Evaluarea activităţii cadrelor 1.1.Procedurile de evaluare a activităţii personalului didactic sunt
elaborate în mod realist, folosind fişa postului, contractul de munca, şi
regulamentul de inspectie şcolara, pe baza de criterii relevante, cunoscute
şi acceptate.

1.2. Aprecierea activităţii cadrelor didactice se face prin aplicarea


procentului de îndeplinire a cerinţelor specifice.

1.3.Rezultatele evaluărilor personalului didactic sunt propuse spre analiză


în cadrul organismelor de lucru.

1.4.Aplicarea de masuri menite să conducă la eficientizare activităţii


2.Organizarea activităţii de evaluare a 2.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare corespunzătoare formelor de
elevilor evaluare a elevilor este îndrumata în vederea respectarii metodologiei şi a
calendarului.

2.2.Metodologia de evaluare a elevilor este discutată în cadrul comisiilor


metodice / catedrelor.

2.3.Calendarul susţinerii formelor de evaluare a elevilor este aprobat prin


consens şi comunicat în timp util.

2.4.Competenţa evaluărilor este verificată în vederea aplicării corecte a


procedurilor corespunzătoare formei de evaluare.

2.5.Rezultatele obţinute la diferite forme de evaluare sunt analizate,


validate, în vederea afişarii / comunicarii acestora.

2.6.Rezultatele evaluărilor externe sunt urmărite în vederea aprecierii


creditelor unităţilor de învăţământ.
Gama de variabile

Criterii de evaluare a personalului didactic privind :

Îndeplinirea procedurilor curriculumului naţional şi local


Implicare în activităţi curriculare şi extracurriculare
Acoperirea sarcinilor din fişa postului
Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, legislaţia
Rezultate deosebite în profilul de activitate

Măsuri de eficientizare a activităţii personalului didactic :

Stimulente materiale / morale


Sancţiuni
Propunerea de participare la diferite tipuri de formare continua

Instrumente de evaluare a elevilor :

Teste
Proiecte
Simulări
Experimente
Chestionare

Forme de evaluare a elevilor :

Teze
Evaluare orală
Capacitate
Bacalaureat
Admitere pe baza de selecţie
Externa ( forme superioare de învăţământ, burse, concursuri şcolare )

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăresc :

Realismul şi acurateţea în îndrumarea şi elaborarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice prin raportarea la
criterii de evaluare
Obiectivitatea şi corectitudinea în aprecierea activităţii personalului didactic şi la aplicarea unor măsuri de
eficientizare a activităţii acestuia
Consistenţa relaţiilor de colaborare cu specialişti din domeniu în evaluarea competentă a personalului didactic
Perseverenţa, tactul şi exigenţa în verificarea competenţei examinatorilor la diferite forme de evaluare a elevilor

Responsabilitatea şi capacitatea de analiză în aprecierea şi validarea rezultatelor diverselor forme de evaluare a


elevilor

Cunoştinţe :

Metodologia evaluărilor
Criterii de evaluare
Legislaţie ( Statutul personalului didactic, Legea învăţământului şi completările)
Organizarea procesului educaţional

Descrierea unităţii
Unitatea se refera la abilitatea directorului în dimensionarea realistă a bazei tehnico-materiale disponibile, analizarea
resurselor umane si la capacitatea organizatorică în planificarea întregului proces educational din unitatea de
învătământ.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Evaluarea bazei tehnico-materiale 1.1.Factorii responsabili sunt consultaţi pentru aflarea situaţiei existente a
existente bazei tehnico-materiale

1.2.Solicitarea datelor referitore la elementele bazei tehnico-materiale se


face prin discuţii directe cu factorii implicaţi

1.3. Constatarea situaţiei bazei tehnico-materiale se face prin verificare


la fata locului

1.4. Baza tehnico-materiala necesara desfaşurarii procesului educational


este evaluată prin consultarea organismelor de lucru
2. Analizarea resurselor umane 2.1.Stabilirea planului de şcolarizare se face împreuna cu Consiliul de
implicate administraţie.

2.2.Analizarea cuprinderii elevilor în colective se face în conformitate cu


normativele în vigoare.

2.3.Orientarea şcolara / profesionala este analizata prin corelarea planului


de şcolarizare cu efectivul realizat.

2.4.Incadrarea personalului didactic , auxiliar-didactic şi tehnic pe profile


este analizată în mod riguros pentru realizarea unei oferte educaţionale
optime
3.Planificarea procesului educaţional 3.1.Situatia asigurarii cu documente curriculare, avizate şi actuale este
constatată prin verificarea încadrării în termenul stabilit.

3.2.Planul managerial întocmit cuprinde toate elementele necesare


desfaşurarii procesului educational.

3.3.Orarul şcolar este minutios verificat cu scopul respectarii acestuia de


personalul didactic încadrat.

3.4.Procesele educaţionale sunt programate în vederea atingerii


obiectivelor pentru fiecare disciplină
Gama de variabile

Factorii responsabili :

Contabil şef, administrativ, doctor cabinet, responsabil protecţia muncii, etc.


Consiliul Profesoral şi de Administraţie
Comisiile metodice pe discipline
Comisii pe probleme

Baza tehnico-materială :

Starea sălilor de curs / laboratoare / ateliere, etc.


Aparatură / instrumente / material didactic
Consumabile
Documente privind drepturile elevilor
Documente curriculare ( manuale ;plan de învăţământ; standarde de evaluare; ghiduri privind activitatea
personalului didactic; materiale didactice etc.)

Organisme de lucru :

Consiliul Profesoral
Consiliul de Administraţie
Catedrele / comisiile metodice

Norme de cuprindere a elevilor în colective :

Grupe de studiu
Unităţi de studiu
Forme de educaţie stabilite
Forme opţionale

Planul managerial cuprinde informaţii cu privire la:

asigurarea bazei materiale şi a condiţiilor necesare desfăşurării procesului educaţional


procurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor financiare (bugetare şi extrabugetare)
asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării procesului educaţional
şcolarizarea elevilor
calitatea educaţiei oferite de unitatea de învăţământ în conformitate cu curriculum naţional
dezvoltarea locală de curriculum
organizarea activităţii de evaluare
implementarea programelor naţionale de reformă şi a curriculumului
activitatea extraşcolară şi relaţii comunitare
evidenţele / documentele activităţii şcolare
perfecţionarea profesională a cadrelor didactice şi autoperfecţionare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se urmăreşte :

Capacitatea organizatorică manifestată în evaluarea realistă a bazei tehnico-materiale de care dispune în


desfăşurarea procesului educaţional
Capacitatea de comunicare eficientă cu organismele de lucru şi cu factorii responsabili în asigurarea bazei
tehnico-materiale
Capacitatea de analiză a resurselor umane implicate în procesul educaţional
Receptivitatea şi perseverenţa cu care participă la stabilirea programului managerial al unităţii de învăţământ şi la
întocmirea orarului şcolar

Cunoştinţe :

Criterii psiho-pedagogice de planificare a activităţii


Curriculum naţional
Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţional din unitatea de învăţământ

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la exercitarea competentelor de organizator si coordonator ale directorului de unitate de
învătământ în stabilirea metodologiei corespunzătoare realizării obiectivelor propuse ,în vederea desfăsurării
optime a procesului educaţional.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Stabilirea obiectivelor procesului 1.1.Obiectivele procesului educaţional sunt stabilite în conformitate cu
educaţional specificul unitatii de învatamânt şi cu legislatia în vigoare.

1.2.Stabilirea obiectivelor procesului educaţional se bazează pe


dezvoltările curriculare aprobate la nivel naţional.

1.3.Propunerile privind adaptarea curriculum-ului la specificul unităţii de


învăţământ sunt incluse în lista obiectivelor majore ale procesului
educaţional.

1.4.Ansamblul obiectivelor procesului educaţional este validat cu


concursul organismelor de lucru.
2.Stabilirea metodelor şi procedurilor 2.1.Metodele şi procedurile utile realizarii obiectivelor sunt alese cu
de realizare a obiectivelor discernământ ,pe baza specificului obiectivelor propuse.

2.2.Propunerea metodelor şi procedurilor /variante se face în cadrul


organismelor de lucru.

2.3.Metodele/procedurile stabilite sunt consemnate în capitolul


corespunzător planului managerial.
3.Stabilirea metodelor de monitorizare 3.1. Metodele / variante de monitorizare a activitatii şcolare sunt alese în
şi evaluare a procesului educaţional raport cu obiectivele şi metodologia de realizare stabilite.

3.2. Metodele de monitorizare sunt analizate în mod responsabil, prin


orientare clara pe coordonatele posibilului şi eficientei.

3.3. Metodele de monitorizare / evaluare a procesului educaţional sunt


adaptate la specificul potenţialului uman implicat

3.4. Aplicarea metodelor de monitorizare / evaluare se programează în


planul managerial

3.5. Rezultatele parţiale ale aplicării strategiei de coordonare a procesului


educaţional sunt comunicate în cadrul întrunirilor organismelor de lucru,
cu rol de feed-back.
Gama de variabile

Obiective ale procesului educaţional :

Diversificarea activităţii curriculare


Optimizarea aplicării şi dezvoltării curriculare
Diversificarea profilului procesului educaţional în funcţie de cerinţele pieţei
Asigurarea cifrei de şcolarizare
Asigurarea documentelor şi auxiliarelor necesare cadrelor didactice şi elevilor
Activitatea extracurriculară
Orientare profesionala

Organisme de lucru :

Consiliu Profesoral
Consiliu de Administraţie
Comisii metodice / catedre
Comunitate locala
Inspectorat şcolar

Metode şi proceduri utile realizării obiectivelor :

Consiliere cadre didactice / elevi


Valorificarea experienţei pozitive
Participarea la forme superioare de informare / expertizare
Apelarea la consultanţa de specialitate
Proceduri de coordonare şi / sau control

Metode de
Verificarea respectării documentaţiei curriculare a planificărilor calendaristice orarului etc.
Informări operative periodice
Planuri de optimizare evaluabile la diferite momente

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări :


Capacitatea de organizator în direcţia coordonării şi stabilirii realiste a obiectivelor procesului educaţional
Discernământul, capacitatea de decizie şi capacitatea de comunicare cu organismele de lucru, la stabilirea
metodologiei de coordonare, monitorizare / evaluare a procesului educaţional
Coerenţa, acurateţea, oportunitatea, tactul în conceperea aplicabilităţii practice a metodelor de monitorizare şi
evaluare a procesului educaţional

Cunoştinţe :

Curriculum naţional şi local


Legislaţia în domeniu
Reguli de comunicare în grup
Management / noţiuni de coordonare / organizare

S-ar putea să vă placă și