Sunteți pe pagina 1din 18

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR

-CONTABIL

SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI
INFORMATICA DE GESTIUNE

PRACTICA DE SPECIALITATE

ANUL II ,GRUPA 21 ,ID

ANUL II, GRUPA 21, ID


Facultatea de Management Financiar – Contabil
Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
PRACTICA DE SPECIALITATE
LUCRAREA SINTEZA

Cuprins:

1. Prezentarea societatii comerciale………………………..…………..…2


a) Forma societatii…………………………………………………………..2
b) Obiectul de activitate……………………………………………….…….2
c) Organizarea……………………………………………………….………2

2. Prezentarea activitatii financiar–contabile …………………….….….4


a) Registrele contabile………………………………………………….……4
b) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii
imobilizarilor…………………………………………………………….…..5
c) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii
materialelor…………………………………………………………….…….6
d) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor
banesti………………………………………………………………………10
e) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor
salariale……………………………………………...……………………...11
f) Sistemul de documente a contabilitatii cheltuielilor,veniturilor si a contabilitatii
generale…………………………………………………….....................…12
g) Sistemul de documente privind organizarea inventarierii
patrimonului…………………………………………………………….…..12
h) Situatiile financiare …………………………………………………..…..13

3. Prezentarea teoretica a tematicii abordate………………………....…15


a) Imobilizarii corporale……………………………………………….……15
b) Obligatii fata de bugetul statului regasite la societate…………………......15
c) Impozitul pe venit…………………………………………………….….15
d) Taxa pe valoarea adaugata …………………………………………..…..15

1. Prezentarea societatii comerciale:

a) Forma societatii:
HELOPAL ROMANIA S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate cu
raspundere limitata.
b) Obiectul de activitate:
Obiectul principal de activitate este: Comercializarea si montarea glafurilor pentru ferestre,
accesorii ferestre glafuri din marmura compozita, PAL melaminat, aluminiu pentru ferestre–
inregistrarea fiscala RO 8005127, inregistrata la Registru Comertului Bucuresti cu nr.
J401146195

c) Organizarea:
Contabilitatea societatii este organizata si condusa normal (nu in compartimente distincte) pe
structura planului de conturi conform legii contabilitatii NR. 82/1991 cu modificarile ulterioare
adoptata la specificul activitatii.
Documentele privind constituirea si functionarea societatior comerciale sunt:
Actul constitutiv,
care cuprinde in principal:
2 numele si prenumele, locul si data nasterii, domociliu si cetatenia asociatiilor
3 forma, denumirea si sediu
4 obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si activitatii principale
5 capitalul social subscris si cel varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat
6 asociatii care reprezinta si administreaza societatea
7 durata societatii
8 modul de dizolvare si de lichidare a societatii
9 inmatricularea societatii
10 in termen de 15 zile de la data autentificari actului constitutiv administratorii societatii
sau imputerniciti vor cere inmatricularea societatii la Registrul Comertului
Astfel contabilitatea societatii asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea
si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia si performanta financiara, fluxurile de trezorerie,
atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu furnizorii, clientii si alti utilizatori.
Orice operatiune economico-financiara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un
document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, devenind astfel document justificativ.
Se efectueaza anual inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv, rezultatul
inregistranduse in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate de Ministeru
Finantelor Publice.
In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la inceputul anului.
Rezultatul exercitiului financiar se stabileste annual. Repartizarea profitului se
inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de lege.
Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din
reserve, capital social si din alte resurse proprii potrivit hotararii adunarii generale a asociatiilor
si in conformitate cu metodologia emisa de Ministeru Finantelor Publice.
Responsabilitatea financiar-contabil si circuitul informational a persoanei
desemnate cu astfel de operatiuni:
Se intocmeste zilnic:
- registrul de casa, jurnalul de vanzari, jurnalul de cumparari, a centralizatorului (pe document
cumulativ) a operatiunilor efectuate prin casa si banca.
- sa-si asume responsabilitatea corectitudini operatiunilor efectuate
- sa intocmeasca actele necesare pentru incasari si plati prin banca si trezorerie si sa urmareasca
plata acestora la termenele stabilite de legile in vigoare
- sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei lunii statul de plata a salariilor angajatilor si la 15 a luni
statul de avans chenzinal
- sa intocmeasca la termenele stabilite de lege declaratiile cu caracter fiscal privind impozitul pe
profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul din salarii, contributiile la asigurarile
sociale de stat si de sanatate, somaj, precum si alte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat
- sa informeze conducatorul societatii permanent de orice operatiune legata de patrimoniul
societatii
- sa organizeze cel putin odata pe an inventarierea patrimoniului societatii, sa intocmeasca actele
necesare pentru inregistrarea in contabilitate
- sa intocmeasca bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 30.06 si la 31.12 cu toate
anexele cerute de normele emise de Ministerul Finantelor Publice

Organigrama: organizatorica si functionala a societatii la care se efectueaza practica

Raspundere Administrator:
11 buna functionare a societatii conform legii
12 relatiile cu clientii, furnizorii, banca, statul
Raspundere personal de specialitate:
Directorul de vanzarii
- buna functionare a firmei, respectarea programului de functionare
- efectueaza receptia produselor intrate (cantitativ si calitativ)
- elibereaza produsele comercializate prin firma
- gestionarea firmei impreuna cu angajatii
- aprovizionarea ritmica a firmei cu materiale necesare
- relatiile cu furnizorii
- pastrarea confidentialitatii privind datele de identificare si eliberare a materialelor
- urmareste buna servire a furnizorilor de catre personalul din subordine (montatori)
- informeaza administratorul societatii de toate problemele ce apar in desfasurarea activitatii
Montatori
- respecta procedurile clare de lucru,asigura un nivel constant in calitatea produselor si serviciilor
- personalul e pregatit in mod constant in traininguri organizate de companie
- raspunde in solidar de gestiunea firmei
- se subordoneaza sefului de lucrari si din punct de vedere administrativ conducerii societatii
- pastreaza confidentialitatea privind datele de indentificare a furnizorilor
Raspundere contabil:
- tinerea contabilitati la zi
- intocmirea documentelor primare, a jurnalelor obligatorii
- intocmirea lunar a notelor contabile, a declaratiilor lunare si trimestriale
- intocmirea bilantului semestrial si anual
- colaboreaza cu referentii in relatiile cu furnizorii
- se subordoneaza conducerii societatii

3. Prezentarea activitatii financiar–contabile a SC Farm Dalia SRL

2. Registrele de contabilitate:

a) Registrul Jurnal: Serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si


sistematica a modificarii elementelor de activ si pasiv ale unitatii.
Se intocmeste lunar pe baza notelor de contabilitate prin inregistrarea cronologica, fara
stersaturi si spatii libere.
Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Unitatea FARM DALIA SRL


Registrul jurnal
Simbol conturi Sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12.02 Nc. 5 401 115012,37
2 371 104512,80
3 4426 10449,57
4 20.02 Nc. 7 4427 4426 11807,06 11807,06
5 4427 4423 217,85 217,85

Întocmit, Verificat,

b) Registrul Inventar: - serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor


inventarierii elementelor de activ si pasiv.
Se intocmeste anual, fara stersaturi si spatii libere, pe conturi de activ si pasiv.
Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Unitatea SC Farm Dalia SRL


Registrul inventar
Diferenţe din evaluare
(de înregistrat)
Valoarea Cauze diferenţe
1 2 3 4 5 6
1 Cont 212 90400 90400
2 2133 26761,55 26761,55
3 214 11498,27 11498,27
4 2812 9095,56 9095,56
5 2813 26761,55 26761,55
6 2814 11498,27 11498,27
7 5121 907,89 907,89
8 5311 2441,55 2441,55

Întocmit, Verificat,

c) Registru Carte Mare Sah: Se completeaza pe baza notelor de contabilitate.


Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Inregistrarea acestor documente justificative in programul de contabilitate s-a facut astfel:

3. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Fisa mijlocului fix: Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
Se intocmeste intr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix, la valoarea de inventar a acestuia.
In rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijloacului fix se inscriu: marca, numarul si
seria de fabricatie si partile componente ale mijlocului fix.
Data amortizarii complete si cota de omortizare se inscriu in spatiile respective.

Nr. inventar ........................................................ Grupa .....................


Fel, serie, nr. data document provenienţă Fact.
1025573/8.06.2001
Valoare de inventar 26761,55
Amortizare lunară ................................................
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Codul de clasificare .............................
Autoturism Renault Megane
Data dării în folosinţă
Anul: 2001
Luna: iunie
Data amortizării complete
Anul: 2006
Luna: iulie
Durata normală de funcţionare: 5 ani
Cota de amortizare .............................. %
(verso)
Nr. inventar Operaţiunile care privesc
Documentul
(de la mişcarea, creşterea sau
(data, felul, Buc. Debit Credit Sold
număr la diminuarea valorii
numărul)
număr) mijlocului fix
             
             

Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de declasare a unor bunuri
materiale
- documentul de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din
uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
- se intocmeste intr-un exemplar separat pentru mijloacele fixe si separat pentru materiale de
natura obiectelor de inventar in folosinta
- circula la persona autorizata sa aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si scoaterea
din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar
- la inregistrarea in contabilitate

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor

Nota de intrare marfa:


- document pentru receptia bunurilor aprovizionate si pentru incarcarea in gestiune
- se intocmeste zilnic pe baza facturilor primite de la furnizori

Nota de intrare marfa


Din data: 8.02.2007 Nr.: 86

FURNIZOR RECEPTIE

T.V.A.

Total %
Carmol Fl. 20 3.30 66 0 0 12.54 5.11 102,20 16,32 19,88 30,12
Dentocalmi Fl. 5 4.00 20 0 1,80 0 5,23 26.15 2,16 3,99 19,95
n
Triferment Cut. 32 5.60 168 0 15.12 0 7.02 210,60 17,39 25,21 15,00
Total cote 0
TVA
TOTAL 254 29,46 338,95 35,87 49,08 21,69
TOTAL 254 29,46
FURNIZOR

Lista intrarilor de produse:


- document centralizator al notelor de intrare marfa
- se intocmeste lunar si serveste la inregistrarea in contabilitate a intrarilor de produse in cadrul
unei luni

Lista intrarilor de produse pe luna Februarie Anul: 2007


Data rularii: 20/02/2007

CONTURI CORESP.
Furn Ad TVA
izor aos exig.
1 4 Dita 1 59 86 406 254 11 33,52 29.46 283,46
36 8,4
99 8
1
5. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

Registrul de casa:
- document de inregistrare operative a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin caseria
unitatii pe baza actelor justificative
- document de stabilire, la sfarsitul zilei, a soldului de casa

Unitatea SC FARM DALIA SRL Data 19.02.2007


Ziua Luna Anul
 19 02  2007   

Nr. Nr. act


Nr. Anexe Explicaţii Încasări Plăţi
crt. casă
Report/Sold ziua precedentă: 3836,98  
1 260 Proc. benzina auto 135,77
2 28111558 Fact. Dita 2800,21
5028235
3 42526 Incasari din vanzari 3188,71
Total rulaje 3188,71 2935,98
       
        Sold la 19.02.2007  4089,71  
           
De reportat pagina/TOTAL  

Casier, Compartiment financiar-contabil,

Chitanta fiscala
- document justificativ pentru incasarile in numerar
- ocument justificativ de inregistrare in registrul de casa
- se intocmeste in doua exemplare pentru fiecare suma incasata
- exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de
casa
- se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului

Exemplu:
Unitatea: Farm Dalia SRL
Codul de identificare fiscală 2252551
Nr. de înregistrare la Oficiul reg. corn J09/104/1992
Sediul (localitatea, str., număr: Braila
Capital social: 1000 lei
CHITANŢĂ Nr 03239403
Data: 20.02.2007
Am primit de la.SC TETTRYS SRL
Adresa: Braila
Suma de1000.adica: omielei
Reprezentand: cv fact. 03062001/20.02.2007

Casier,

Factura fiscala
- document emis ca platitor de taxa pe valoarea adaugata
- se emite la data livrarii de bunuri
Seria………nr………
FurnizorSC Farm Dalia. Cumparator: Nr.ord.reg.com./an………..
Nr.org.reg.com:……………….
Cod fiscal……………….. Cod fiscal………………..
Sediul………………….. Sediul…………………..
Judetul…………………. Judetul………………….
Cont…………………… Cont……………………
Banca………………….. Banca…………………..
Capital social…………..

FACTURA FISCALA
Nr. Facturii 1621719
Data (ziua, luna, anul)20.02.2007
Nr. av. de insotire a marfii……..
Cota TVA 19%
Nr. Denumirea U.M Cantitatea Pret unitar Valoarea Valoarea
Crt. produselor sau . (fara TVA) lei TVA
a serviciilor lei lei
0 1 2 3 4 5 6
1 Borderou - - 468.72 468.72 42.18
centralizator
Retete gratuite
468.72 42.18

x
Semnatura Total de plata
de primire (col.5+col.6)

510.90

Jurnalul de vanzari
- in jurnal se introduce zilnic toate veniturile societatii (bonuri fiscale, facturi eliberate) ca
urmare a vanzarilor zilnice
Documentul Beneficiarul

- cota 19%- - cota 9%-


Baza Valoar Baza Valoar
de ea de ea
impozit T.V.A. impozit T.V.A.
are are

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.02. 1385 Incasari 4523.1 583.06 110.7 3513.1 316.1
2007 48 din 3 8 1 8
vanzari
2 16.02 1419 Incasari 2995.6 727.29 138.1 1954.3 175.8
38 din 9 8 3 9
vanzari
3 20.02 0162 CASS 113334 48005. 44041. 3963.
1718 Br. 26 09 37 72
4 0162 510.90 468.72 42.18
1719
5 22.02 1433 Incasari 2510.9 632.35 120.1 1613.2 145.1
13 din 5 4 7 9
vanzari
Intocmit Verificat Total 58545.76 1942.70 369.10 51590.80 4643.16

Jurnalul de cumparari
- in jurnal se introduce zilnic toate cheltuielile efectuate de societate pentru nevoile de
functionare a acesteia
- lunar se inregistreaza lista intrarilor de produse

Documentul Furnizor/prestator

- cota 19%- - cota 9%-


Baza de Valoarea Baza de Valoarea
impozitar T.V.A. impozitar T.V.A
e e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08.02.2007 8023 Orange 9010105 170.79 143.52 27.27
Rom.
2 20.02 6110959 Distrigaz 13166014 347.89 292.35 55.54
Sud
3 22.02 3 Centralizator Marfuri 115012.37 10934.28 2077.50 93578.52 8422.07
4 23.02 251756 RER 6674435 35.70 30.00 5.70
9 Ecologic
5 470677 Romtelecom 427320 241.39 202.85 28.54
0
Intocmit Verificat Total 115808.14 11603.00 2194.55 93578.52 8422.07

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

Lista de avans chenzinal


- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri salarii
- se intocmeste la data de 15 a fiscarei luni intr-un exemplar
- document de inregistrare in casa si contabilitate

Lista de avans chenzinal


pe lana februarie 2007
Timp efectiv
Lucra Conced.
t Medic.
1 Popescu 1000 20 400
Ioana
2 Busuioc 8000 20 350
Maria

Administrator Intocmit

Stat de plata salariilor


- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor precum si a contributiilor si a
altor sume datorate
- se intocmeste lunar pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a
listelor de avans chenzinal, a certificatelor medicale
- document justificativ de inregistrare in contabilitate

Foaie colectiva de prezenta


- document justificativ pentru prezenta salariatilor la societate
- se intocmeste zilnic in baza condicii de prezenta intr-un exemplar
- se foloseste ca document la calculul salariilor in statul de salarii
- se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

Condica de prezenta
- document de evidenta zilnica a prezentei salariatilor la servici
- se semneaza de fiecare salariat
- document de inregistrare in Foaia colectiva de prezenta

7. Sistemul de documente a contabilitatii cheltuielilor si veniturilor si a contabilitatii generale

Ordinul de plata sau foaia de varsamant


- se intocmeste de contabil pentru plata obligatiilor la bugetul de stat si furnizori pentru
decontarea prin banca sau trezorerie

Extrasul de cont
- se intocmeste de banca sau trezorerie pe baza ordinelor de plata emise de societate
- document pentru inregistrarea in contabilitate a dobanzilor, a comisioanelor bancare si a altor
operatiuni ce se efectueaza prin acestea

Centralizator lunar pentru operatiuni efectuate prin casa


- document justificativ centralizator de inregistrare in contabilitate
- se intocmeste zilnic de contabil pe baza operatiunilor din Registrul de casa

Centralizator lunar pentru operatiuni efectuate prin banca


- document justificativ centralizator de inregistrare in nota contabila
- se intocmeste de contabil odata cu efectuarea operatiunilor prin banca

Nota de contabilitate
- serveste ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica
- se intocmeste intr-un exemplar, lunar
- document pentru inregistrarea in Registrul Jurnal

Nota de contabilitate Nr. 10 ziua 23 luna 02.2007


Inregistrat in fisa nr. Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Lei B
Incasari prin 5311 318871
casa
707 292542
4427 26329

Plati prin casa 5311 2935.98


401 2800.21
604 114.09
4426 2168

Se inreg. 401 28346


intrari marfuri
371 254
4426 2946

371 15200
378 11848
Emitent, Verificat, 4428 3352
Data Contabil sef, TOTAL

Balanta de verificare
- serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor, la contractul concordantei dintre contabilitatea
sintetica si analitica, la intocmirea situatiilor financiare
- se intocmeste lunar intr-un singur exemplar
- nu circula fiind document de sinteza
- se arhiveaza la compartimentul financiar contabil
Unitatea SC Farm BALANŢĂ DE VERIFICARE
Dalia SRL la data de 23.02.2007
Total sume Rulajele lunii
Total sume Soldurile finale
precedente curente
Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
re re re re re re re re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
214 13120.1 13120.1 13120.1
2 2 2
2814 11498.2 27 11525.2 11525.2
7 7 7
 5121   15714.3 14941.4 73749.7 69851.9 89464.1 84793.3 4670.76   
5  5  9  3  4  8 

Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

8. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimonului

Decizia de constituire a comisiei de inventariere


- se intocmeste de conducatorul societatii in doua exemplare, stabilindu-si persoanele care
participa si perioada stabilita pentru inventariere
- un exemplar se da comisiei de inventariere iar celalalt se da compartimentului financiar
contabil

Lista de inventariere
- se intocmeste in doua exemplare de comisia de inventariere
- se completeaza cu datele cerute de formular si se semneaza
- document de inregistrare in contabilitate pentru eventualele diferente
- se arhiveaza la compartimentul financiar contabil

Gestionarea, folosirea si evidenta formulelor cu regim special

Registru pentru evidenta imprimatelor


- document pentru evidenta imprimatelor folosite de societate in desfasurarea activitatii
- contine: denumirea, sediul societatii, nr. si data inregistrarii; felul documentului, nr. de ordine al
documentului; nume, prenume si semnatura persoanei care face inregistrarea
- se intocmeste si se pastreaza la compartimentul financiar contabil

Fisa de magazie a formularelor cu regim special


- formular personalizat tiparit de firme autorizate la comanda societatii
- se completeaza separate pentru fiecare tip de formular cu regim special
- contine urmatoarele coloane: data, felul si nr. formularului de primire sau de eliberare;
cantitatea primita-eliberata; stocul; numerele(seria) de la, pana la; numele si prenumele
primitorului, formulare neutilizate(nr. si seria); data si semnatura celui care preda formularele
neutilizabile
Bon de consum
- Document justificativ de scadere din fisa de magazin a formularelor cu regim special
- Se intocmeste in doua exmplare de catre contabil pe masura solicitarii in consum a acestora

9. Situatiile financiare

A) Bilantul contabil prescurtat


13 se intocmeste la semestru I - 30.06 si anual la 31.12
In principal bilantul contabil contine:
14 Active Imobilizate (imobilizari corporale, necorporale si financiare)
15 Active Circulante (stocuri, creante, investitii pe termen scurt si casa si conturi la banci)
16 Cheltuieli in avans
17 Datorii

TOTAL ACTIVE
18 Active circulante nete/Datorii curente nete
19 Total active minus datorii curente
20 Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
21 Provizioane
22 Venituri in avans
23 Capital si rezerve (capital subscris-varsat, prime de capital, rezerve de reevaluare,
rezerve)
24 Profitul sau pierderea reportata (cont 117)
25 Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)
26 Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI

B) Contu de profit si pierdere contine:


Cifra de afaceri (productia vanduta, venituri din vanzarea marfurilor, din dobanzi, din subventii
si alte venituri)

Total venituri din exploatare


- Cheltuieli cu: materii prime si materiale consumabile, cu energia si apa, cu marfuri, cu
personalul (salarii si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala), ajustari de valoare privind
imobilizarile, cheltuieli cu prestatii externe, cheltuieli cu alte impozite si taxe, cheltuieli privind
dobanzile

Total cheltuieli din exploatare


- Venituri din interese de participare, din alte investitii si imprumuturi, venituri din dobanzi, alte
venituri financiare

Total venituri financiare


- Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare, cheltuieli privind dobanzile si alte cheltuieli
financiare
- Total cheltuieli financiare
- Profitul sau pierderea financiara – venituri extraordinare
– cheltuieli extraordinare
- Profitul sau pierderea extraordinara
- Venituri totale
- Cheltuieli totale
- Profitul sau pierderea bruta
- Impozitul pe profit
- Alte impozite
- Profitul sau pierderea neta a exercitiului financiar

C) Date informative cuprinde: unitati care au inregistrat profit sau pierdere, plati restante (la
furnizori, la bugetul statului, la bugetul asigurarilor sociale, etc.), numarul de salariati, plati de
dobanzi si revedente, obligatii amanate de plata, tichete de masa, etc.

D) Situatia activelor imobilizate cuprinde: imobilizari necorporale, corporale, financiare pe


urmatoarele coloane: - sold initial, cresteri, reduceri si sold final.

E) Situatia amortizarilor activelor imobilizate cuprind: amortizarea imobilizarilor


necorporale, corporale pe urmatoarele coloane: sold initial, amortizarea in cursul anului,
amortizarea aferenta imobilizarilor scoase din evidenta si amortizarea la sfarsitul anului

F) Situatia provizioanelor pentru depreciere


Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta de verificare, politicele contabile si notele
explicative se semneaza de conducatorul unitati si contabil.

Prezentarea teoretica a tematici abordate


Imobilizari corporale
Sunt bunurile societatii, destinate uitlizarii lor pe o perioada indelungata in activitatea
acesteia.\Imobilizarile corporale cuprind terenurile si amenajarile de terenuri, pe de o parte, si
mijloacele fixe, pe de alta parte.
In categoria mijloacelor fixe se includ: constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport ,
mobilierul, aparatura birotica, etc.
Prin mijloacele fixe se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte ce se
utilizeaza ca un intreg, care indeplineste cumulative conditia de a avea o valoare mai mare decat
limita stabilita de lege, o durata de utilizare mai mare de un an.
Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta cu ajutorul
conturilor:
212 – constructii
213 – instalatii tehnice, mijloace de transport
214 – mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Aceste conturi au functie contabila de active; se debiteaza cu valoarea mijloacelor fixe
achizitionate.
Imobilizarile corporale pot sa-si mareasca valoarea de intrare initiala cu cheltuielile
efectuate ulterior.
Evidenta contabila a amortizarii imobilizarilor corporale se tine cu ajutorul conturilor de
pasiv din grupa 281.
Obligatii fata de bugetul statului regasite la societate
Impozitul pe profit (in cota de 16% asupra profitulu iimpozabil)
Se plateste trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului (ct. 691 =
ct. 441)

Taxa pe valoarea adaugata


Este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Platitorul de TVA are obligatia sa
emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate. Societatea are
infiintate urmatoarele conturi:
TVA calculate – 4427; TVA deductibila – 4426; TVA de plata – 4423; TVA de recuperat 4424;
TVA neexigibila – 4428
Principalele inregistrari legate de TVA regasite la societate sunt:
a) Aprovizionarea cu marfa sau lucrari si servicii executate de terti:
% = 401 % = 401
371 sau 604
4426 611
628
4426
b) Vanzari de marfuri cu amanantul (prin casa de marcat) si prin factura fiscala:
5311 = % 4111 = %
707 sau 707
4427 4427
Lunar se efectueaza inchiderea conturilor de TVA
4427 = 4426
4427 = 4423 caz in care TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila; se face
virarea la bugetul de stat prin operatiunea 4423 = 5121, lunar, pana la data de 25 a luni
urmatoare sau 4427 = 4426
4424 = 4426 caz in care TVA colectata este mai mica decat TVA
deductibila
In luna urmatoare de recuperate se efectueaza prin operatiunea 4423 = 4424

Contu 4428 – taxa pe valoarea adaugata neexigibila este un cont bifunctional. Cu ajutorul
acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile de
bunuri, precum si cea inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul.
Principalele operatiuni sunt:
- la intrarea in gestiune a marfurilor 371 = %
378
4428
- la vanzarea marfurilor % = 371
607
378
4428
Lunar se intocmeste decontul de taxa pe valoarea adaugata si se depune la organele
fiscale pana la 25 a luni urmatoare.
Bibliografie:
27 1. Romaniei, nr.48/14 ianuarie.2005.
28 2. Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
nr.927/23 decembrie 2003, modificata de :
29 3. Ordonanta nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul
Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr.793/27 august 2004.
30 4. Legea nr. 494/2004, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004, pentru
modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al
Romaniei, nr.1092/24 noiembrie 2004.
31 5. Ordonanta de Urgenta nr.123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003,
privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr.1154/07 decembrie 2004.
32 6. Legea nr.96/2005, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.123/2004,
pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial
al Romaniei, nr.325/18 aprilie 2005.
33 7. Ordonanta de Urgenta nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003,
privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1281/30 decembrie 2004.
34 8. Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.138/2004,
pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial
al Romaniei, nr.466/01.aprilie 2005.
35 9. Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila,
Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004.
36 10. Ordinul nr.1850/2004, privind registrele si formularele financiar – contabile, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, nr.23/07.ianuarie 2005.