Sunteți pe pagina 1din 54

r -

T E S- - T l M o . N 1 A

~UCIAN BLAGA

CORESPONDENT A(A-F)

CORNELIA BREDICEANU

Pesta, '29/X 1916

I

Am aju~s ClI .• bine in Sodoma. Inchtpuleste-tr drllga. ---, ca ~l pe arci e ceata, dar nu de CCa tfilosofica.

Sfinxule

Lulu

II

[Oradea] 31/X 916

SfinxuLe draga,

_ !,oate mi S-<l.' parut I--- dac,''i 11-a fost cumva :0 iIuzic optid ~ ca ai avut ~[) umbra .de Indoiala in mine. lEi, sa-ti spun ceva: Inteleg fel~ll Tal:' d~. a. fl, fntreaga Ta fiinta am simtit-o in forma unci P?rt;nCI .man: fii Sincer! Fata de Ti nc n -a.';i fi putut fi altlel . ehiar 50' fi von. Sunt alti oamenioori te silcsr: sa rninti necontenit cu obr5znic_ie ,~i¥cu .de_l.iciu !?i iz:trea~a lor !iintii te fnCurajeazli sl-ti porunceste: sa. mln~l,. D? al:tR yarte, n-ai observat 91 Tu ca sunt : oame~l PI" ca:1 ~U-l poti rninti? 0 deosebita atmosfera, de sincerit~te p<~t~~te ,10 [urul lor, 0 atmosfera curata de mundl care te face

sa rCsplrl adinc - si s<~Hi spui: "tot ce ai pe Inirna" " . .

. ~n .Orade1~1~1 ajl..n~s cu bi~e. Duta inca e aiel - 'unica mfngiiere.

De blblJOtccc'i 111el Yorba. Ce Val f£le",?

. Z~:le' ~ceste. Iti voi scrie un gind, oe mi-a venit pe trcn, despre

lpoteza-, 0 J)Ttreglre Ia cele spuse de alta da.ta.

. Daca irni intorc privirea inauntru constat ca am plecat din \~le~ bogat ~c tot - Sfinxule draga -, v5d ci'i "eul" cu toate adlncl1~lle sale rm sc prevaleaza mai Irurnos tocmai 'in aceIe sentimenta. ~nr1 . par ~ai straine de fiinta noastra ... Prologul 10' scurt, tratarea "a £1 lunga - spcrf'Z -, foarte Iunga.

Rasp~de-mi, ce mai faci, Adr'[esa], N-vandr Telekyn 10

Dr. Ney Palnal. ' ,

Iti doresc tot binele

Lulu

III

Sfinxule draga,

[01'adea] 6jXI 9UI

. Tr~ill:d jn!re oameni. de felul color din jurul rneu am totdeauna ~l un .~!~tig:. vadc~. 0c:hll trupesti negatiunea idealului meu. Oarnenl ~ carl, reahta.tea u· l?fluenteaza cu a irezistibilfi plltereipnnf.i!:a. ~amenJ._p_e ~1'l . .1a_I!tun de fer Ii leag}i de "ziua de Ilzi" - re12tile,

B2

I

carl far'dc-a fi cindva stapfni 12e siti.m.tic, incremenesc. In f'ata intllTI_pllirn, co. prada sub ochii unui sarp~. l\~u sirnti tocrnai contrarul del a ccea ce am numit - personalitase?

Dupa 0 saptamina de neplacari am inceput sa ma linistesc, Incep sa-rni adun materialul pentru 0 lucrare despre ipotE'-zil. Ideca fundamsntalji e aceasta: 11.u nurnai. Ipctezelo singuratice S8 schirnba, ci ~i parerile despre rosiul, Tolui, junctiune.a ipotezei peste tot. La Plato ipoteza este de rnulte ori 0 sirnpla alf'goric, un mit poetic pentru niste idai grozcv de adlnci si de abstracte. Ipoteza are in cazul acesta o functiune esteUca. In stiinta de mai tirziu ipoteza cl$tiga un rol logic: vrea .';iii cunoasca rcalitatea, sil. strabata inima existentei, . Astazi dam Ipotezei rolul p.5ihoZogic, de a ne orienta in cimpul larg al experientef ell timpul ii Yom atribui alte si alte rosiuri. Rezultatul la care am ajuns este cii ipoteza riu are a functiune neschimbiicicasa, un rol invariabil, - ci schimbacios ~i rclativ, Ipoteza este co. un actor .eare joaca astazi pe Hamlet, mine pe Faust, poimine pe cutare erou de oparcta ..

Acum citesc a doua oara Immanuel Kant de Chamberlain. Tirnp amdestul. Prelegeri avern numai 4 are La saptaminil. Nu stiu daca ai Iost asa de buna sa te intercsezi La biblioteca univcrsitatii: as avaa Iipsa de una din aceste eilrti Kuno Fischer (Gesctvicute der Philosophie), Eucken {Erkxmnet: u. Leben), James (Religiose Erjuhrung); Simanei (Philo~ophische Kult'I,Lrj, - daca nu sunt 1a uni-

versitate Ie gase~ti Ia Last. . .

Sa-rni raspunzi, Sfinxule dragi:i, ce mai faci ~i ce mai citesti? L-ai consultat pc Tirne3? Este un bun medic Impotriva ipocondriei sujleteJti. Ne eL'l mcredere in noi insine, indepcdenta :;;i Iibertate spirituala: ell un cuvint ne arata ca l1ll ;;untcffi' un punGt atomic intr-o lllme~.n:ilirglnita, d noi fn§iIlP, fi.e.cnre IV parte, Q lome adin~,__joru:tP._ad_iru::il.

-, Iriconjurat, cum sunt, numai de "oamenl-negatiun'iil I11A gindcsc la perlpatatlca noastra si simt parcri del rau ~i rna revolt cu furie impotrivn negatiunilor ...

Iti doresc mult bine

Lulu P. S. Mi-am schirnbat locuinta: Beothi odon n. 24 (Friedmann).

IV

[Oradea] 12/XI 916

Tocmaivoiam sa-ti scriu: .,Sfinxulcdraga, daca nu vreai sa-mi raspunzi, pune-rni eel put-in oa sfinxul, .ca sfinxul run mitologia antiea, niste Intrebari mari dt Iumea, - ca sa rna coste c:liar vlata, dad n-oi putea raspunde" ... '['i-am primit tnsa ri-"1sJ:mnsul si de aceea iti scriu altceva.

83

Ca- rn-ai crazut 0 fabricatie atjt de eterka ~i de 'abst,ract.a,iui surprindc, Pentru mine ciliaI' $i cea mai distilata abstractiun~'r"'" iii re carne si. oase Sun t mindru sa - ti marturiscsc cii sun t asa de "d~'! tensiv om". S-ar PLlte.a, Dare sa devil vrendata 0' personalitate _ tara sa fii "om", natura, patlma, Iupta, dorinta, !1i rninciuna in aoo". lasi timp??" ,,/\ ristocrat-' nu insemneaza, daca rna intelegi cor-eci, o neqare a "omullli~', ci 0 potenta a acestuia,

Astazt rn-arn preurnblat prin ceatu pe marginea celui mai repede dintre Crisuri ~i m-um gilldil la diferite - timpuTi, --<_ Vre~ murile mar-t se caracterizeaza prin convingerl tari, prin credints aspre, prin nebunii entuziasto, prin explozii de viat,l; yremurile de

.decadcnta pri n sdrba, fata de ariee convlngcre, prin indoiala; I'~,

laC bengal i r:, sat.1Ei . , , 2·) t,,/~:J / ,

Timpul nostru nu e nici una nici alta, Nici tarie, riici desfr1:u sufletcsc, ci 0 neputincioasa vOinti'i de a cureri tot ce e mare, Mi-am. Insernnat in caiet, poate di te intereseaza si pe 'Tine, Sfinxule be" Ar1 tiv: "Crf'deul'~ile1oi noastre nu se mai incc e cu ho ~r-to I ",cre";" "2/ )1ic1 eu srf'pticuL_!:ill.ll...i'Ie >->-l.' el c.'U traglcul ~<vreau 'Sa cred .. "., :

o 9ft tip1J~ ti -am cHit scrisoarea, mi se area di in in mina iii

~ rachets, asa sare£_ll-L.,_<;_cin el em ea. in at, e cartea ,1uiblaJ

mr:·aducfo~rte bine aminte - poate fiindca-i aproape de om. Ii

I~i doresc succes Ia experimentari, $i inca ceva: nu ·cumva

sa gresesti cdata s5.-111i zici: Piramidon." ..'" ,

Alatur Iista cartilor pe care Ie doresc. Trimi t.e-le cum crezi ca-i mal bine. De venit Ia Viena deocamdata ....:.. nici verba nu poate ft, cu toate ca doresc foarte, foarte mult zimbetul rnetafizic. Crede-ma, mein liebE'S Wcltratsel+,', (j1l.AlMfo· n;~(c. 1"(I/~w1/ .cOl ,iu...,J./''''' ~' ; . "

f 'Lulu'

Adr. Beothi adon n. 24 (Friedmann) _. ",

Bineintelcs irni vel trirnite 'din cartile insirate - numai -atltea cite cre~i ea voi p~lL("a sa cite~c .lntr-o ~ur::.a, Tot.Ddat~ te l'?g s.a-~i -cum-, pen 0 Algeonl - de .Mocnik de pilda. Pretul +1-1 VOl trirnite ulterior. Multamiri inainte r ,)

Piramidon

v

. . ~

[Oradea] 15/X1 916-

Ceca ce numim ,de obieei "en" este numai parasitul unui "eu" eli mult mai adjnc si mai aseuns, .

Muzica mai aies ne face sa simtim aeeasta. !ntrege~te-~i-o las

tablou! ,

eu ci'irtile - sa incerdim - ce zici? - Mult bine

84

VI

[Oradea] 27 XI 916

Sfinxule dragii,

. ,. linistiti furnicile harnice, buna-

. Maselor mad, Ie plae,~ on menu mas~lo~' in bcs te pe de-ap~'oapcle taftea si pacea clnnezease~, ~mul .' p n astfel de om Il laud: din _. sl!ibiciune - ca ~ zicem at~adeloec 11 Ai dreptate __:_ sunt '<;1 ~e-i drept, dar nu-l, a~hU1r abso~~it€ de indoicli si poate dl si d~ :;ufOlcte complicate, patlma.,~e'dm~ , este sutletc sunt de:stul de tan,

- d ill dar aca ace - 1 costa:

u.n1 fa~a e oame .' _. ~ . . e .de-aproapele In sensu a , ,

ee lc impiedicn sa .lU?e~s,:a t~~~~s~ii datorintu f<l~a de el?

~a- -1' faca d.Teptate ~l sa-~l imp .. _ . din slabiciune _ sufletele

e , . f F de scmenu sm .... . ' di

- Omul rnice bun ata A·' " ar putca sa fie bune - ill

complicate - despre care uurscrrr - , .

. . ' dar rrumat din-

.erOOl.~m . , ' 1 t: fi calcate de eel alesi - .,

Intereselc mase or po '. '

tr-un mohy obiectiv .~i nu sllblC!Cil~~ introduci in indoielile Talc, -

Aeeste observatii, te rog,. s. tf 1 _ in indoielile Tale, . _

poate ca 'lei incepe sil te indolc~tL1. - adoS ed'~ Mereschovski _ si-n

, ,,' 1· t pc wnar.. , 1: '

- Am. citit Z11e e trec:u e t 't asupra unui suflct c 11-

legiituri1 ell ~C! .mi-:-ai scr is - m-a.m cug~~ltrnffio. Un su.n,,:~ dc~tul nuit de indotell din romanula:-esta f ta de toate cont.radlctnle tim: de ales, - ell 0 mare r~sonanta ,de-a~ lui Savonarolla ---.:' ~i. totusi pului sau: este ,un ,elc"l; ~c~,t~e Lionardo (artistul pagm ~l omul sirnte atita ine~matmne .~ata. Savonaralla: un Anticrist). Reso~anta ~tiiri.tei cxectf'. Ino term:nlllUl, ' tel.e antagonice ale hmp~llll S,B.U bictului Bol.t.rafflO fatade cer1t"" sedus-de .primejdiilc ~l de mmerue insa 51 mai dermrte: se .~sa le Di n acest desechilibru re-

'- 9 "iT' ale epocH sa . . "... ,

grozltoarcle super s 1,11 ." . dil nil insomIll-e viziumvsi, in

zulta apoi - indoieli, nc1in~:;;tl, n~r~t.~ \u~t _ jertjelp. resorumtei! -"" ·t - "treangul." Aceste sp

s. 1r~1 ,.,. . t . .' ? .

Exists oare ceva mal ragic . K t d Chamberlain, Chamberl~lll

Am ispriivit pe Immanu_el a~, ~ nt un factor cultuml viu,

voi.e!?t: sa fa~il ~jn .pcdso~:~~~t~~ b~~ba:ia bisc:ri~i10:, d~v al~{l p.a:t~

·eare S<1 ne mmtUl3:C,"- oN, tnntei Vrea 0 religie Iibcra ~lcurcl:a

d d()gmele filosofiei st-ale ~ 1:~·l;'ol., tii t' constienti.L cum. II

e , 1 crrtica Sl-0 ~ llll~a. _

si-o concepue ?espn'! ~e t' cl tr~cut prln prisms 5ufletp.asca ~

eonsumi de pIa cut pe an.~ It farmee dedt soarele, eli toa

lui Chamberlain: lupa arc mal mll ut... ,

cii lumi z· e 'A.~ .·t V1:I sa zidi 1Ft Pesta? Vom fl

CartHe pin5 asta2Jl l.usa n-a~ SO~l 'mi-ar pta.cea dadi cores~onatunci mai aproape, Sfln:xyle rage, _ mai accelcrat. 0 dOr1n~a denta noastra ar avea u,n -=- :€mpo

ca~ pretentioElsa, dar neYlllovata. - Lulu

85

. ,

VII

[Oradca] 5/XII 916

Sfinxuls dragi'i, Am intjlnit pe stradfi 11n capi!, - tinea 0 :';caica d~ mal'e la !dI_cclie ~i ascUlta c-un zimbet de-a naivitate divina. Mi-a raspulls ~;ascl.!{t~._ntatea"~ .. ]21mf .. am a dus R min te ,de ]~I!!)i tJ.ru:J;ii,_...ueas~~pilli. visE~ carar,,; Ii .:e pare ?a~ud~.2~c~..!.Bre lu~.E:! _ banal ~!..j.9r3. deJQst pen!.ru ceilalti oamem - cintecul cerulm san flI"mO-

niu_.cosmic.ii, vuietuL.Sii~r U1.QO.OJ.QJ.L..aGd.efIi.:saiLz..v.ilUu.l.l:t.em.ill:g.i.. ..nit_d.f_tr.m.-..El existentbi intregi ... yezi, Sfinxule. dragO., filosofii sunt nists aninlale-l'oart~-q1ill~t'€, gi asculta -_ zina inlreagil. nu §.~ saturfi "sa ~§~t~lit:_rnarea(~.

- --A~~Ldi noi~d_oi - name-ni cad _TIe inteJ!;'.g_em.......otfLg!L....blmL_--:_'I:.LL§i .... eu-=:- _nl! .r1:dcillde loc-oe ccpi ii, cari ascult£i_ llli!.J];_a_inir=ll....£cill-

\.0, de_ vi5i:itQdi _ carLv=:§.·d vec..inicig_ ~!l. z~mbS'!:~L~1 unei _fi..UltfU!Qgh__gu . f_o"lJ,d1JL ?nQfal .. gL iumii in .. I,~ptE Q®_i!_9_1!.l1_U1.. i~id 'Sing_1,1I~

Trni scrii ca sirntin; ~i cunoastem ' n urnai 0 p,lf"ie a rcalitatil. Ai dr eptats, dar de Importanta este tocmai cseacc credem dcspra Iractiunea incognoscibila a lumii, despre partes de·, mister. Cu unelo msa m-am obicinuit rnai rnult, cu olteJe rnai putin, uncle se intimpia mai des, ,altele mai ran.

. . Lumeaeste un singur mare sfinx - ~i Tu al poi le~ , ..

Inchipuiesta-ti, carNe n-au sosit nici astazl. La cenzura nu s-au putut opri - fiinde.:i nu rnai este, dar probabll In-granita. Va trebui sa C€ri prelungiro la bibliotecfi - asa suna stQtutelc. Sh-mi raspunzl, Te rag, cit m.ai stai in Vierra si ce vei face la Craciun,

Fa-til: de Tine nu am numai "g1ndtu'i buns '~i frumoase" -ci ~i un sentiment" pe care niciportile iadu]ui nu-l vor cl}iti" .... A1i1 starn, Sfinxuledraga.

Lulu

VIII

[Oradea] 24/X n 916

, ,

Dragei mele rnedicinists Gdrgi ...

Te vad si-aeurn plecata pe eadavi-e

$i simt un gind cum InooIte<jite-n mine In ochi cu scinteier] de nebunie

-Irni vei tinea dnrlva

Cadavrul inimei in minil.

$i cine stie '

In ea-ti vei c~uta

85

Cu un cutit de-argint

Icoona Ta' . _ , ' Frumoasa si nebuna mea hicna ....

Lulu

IX

[Oradea] 9/1917

Cornelia draga,

. b hoz Ce zlci de surpriza? 'MimI .:m-

o scurta scrisoare d~.' llrg 1- . daca iau in cnnsiderare ca e'

, t t dafactele iti va p acea, ..'

blou eli OR c . - ., , . b de copiat ~ ,,1 numal

' . . IN' avut ceva mal un . .. .

primul ~1 ultimul, ~ ~am t: t 1 . Sa,fii in orice caz eli consi-

atita m-a ajuns bracll:,pu1 t_alc~ u hu:.· ii poti da un ceai! Ha, hal

d ti I _ Fratinrului'' rlaca al za ar, .

era Ie. 1', , . •• it .

U ·za- oscrisoare Insfil obicinui '. "

rmC'a ., cltesti 1 . .

Filozofia indica in once caz s-o tr-: ,

' Cu dragoste

Lulu

x

[Orade-a], 10/1 917

I Carte postala u us tr atii: Frlihl.ing] Dionisiaca ~ a~a-i? 0, Ga;r.? - sEt to aud pina airril - Muntiil ~

un chiot, -

Lulu

XI

Orade, 10/1 917

Cornelio drags,

~ . In a nu Ti-l11l1 inventat un nume,

- si ne-am inteles, Cum vezi, 1 c . d ' indul ca lui Linnardo

. ,t bul ntru asa -ccva anI . e-fl fin., - b.

- mi-ar re Ul re.. " it fidel gindnrilor mele, ar tre til

1a tabloul }don. ~ Lt~B!. diI?aca as t .. Stc'dtparlc munti, institut ana-' . . In disor ne aces ed _. , '. ..'

sa-ll scrlU Cam . . _ . 1 1 ...... aruaretei ochi nprlnSl ~1

. d: is lumina Signa U Hl.. 10> '. ~.t '.

tenue, mansar a, r., . . .. ' dei te Teate acestea In tr-un vrr ej

fete incandescente si ,a:;;01 ~al. eI~ar~u sunt in stare sa precizez NJ nebun, desfrina t si . a bsur , Ill. ~a~e . t ps Tine cum imi pulsezi . "V' nimic. ~i simt tOtU~l ceva prcctels. e tS.l~sformarc transfi!:{uratiune,

" " A:;; vorbi de renas re, ra ... . dl

.J.Il_Sd a- mn~e·ti_ar piirea' sf'ntimental. In ?ri?~ caz, in "lstOrIli mea -111 1-

ar: , ~ . - f iiunii",

viduala" S-3 mceput ... paca "re.onna,_ . ~ ;-t seara _ :;;i scin-

P t Dn<T'lriei a inceput sa mnga ca re . . . _

e pus fl. • 0' .' A' fulgii de zapada: iml pare' ca are

teile loeomotivei se sti,ngeau ill .

un inteles, - dar nu stiu ,care ...

87

',.Mi-e teama c<l mil. vor - opri oamenii ~i paragrafii aci in Oradc. ':~ turb~. l?eocamdata sa nu-mi raspunzi, - atitea sernne irni spun

ca nu VOl RJungc acasa. .

0, Gari Sarlltari multe multo ¢ sa -Te arda in fata, ea viforul

de iFJrna care bate pe-aici '

xn

Scbos, 12/1 917

Cornelia dmga,

Am pleeat dela Tine ~i - simt ca nisto mustrari de constimta cu toate ca nu cunosc ,p5catul pentru care sufar si nu stiu sa' Ii fa.cut vrco crirna, Se vcde ca Sf! petrece ceva aseuns in'. subconstientulvrneu, - si vezi, "Subcoll;-;tientul" cste ce-rni ador eu rnai mult ... Patesc. si cu ai mei de muIte ori en trebula sa-mi ,spuna de doua ori acelasi Iucru. 0, Gari.

Am observat ca nu e tocmai asa de bine sa umbli sa tc cunosti "pc tine I in~uW': .t~ influ_entezi prm aceasta pe tine b,su'ti, vrind ne~rjr:.d t~ :dentiflcl. cu, timpul cu 0 parte nurnai din tine, te virl f~~'a sa ~tll m .anUilliteor~e [?]6, iti ptcrzi din spontaneitatc S1 deVIl l~ame.rat ~1 om cu "rutina" ... Drept sa-ti spun mi-c tf'a~a de tc~dmJa .~n:a ~patologic i~rtrofi~ta de a rna pune sub microscop, Ma rrungn msa :eu accea ca am si-un pol: cu nazuinti contrare: divinul Dionysos, pe _ care-t ,cuno:-c, de cind te cunosc pe Tine, draga mea.

~eas5. am _ajuns prea tirziu, Neplaceri nu stiu diJ.('ii. VOl avea.

Su.rp~lze pot sa am, de aeeea sa nu te sparii, daca eventual nu vei prlI~_l - .vorbe cuminti, vorbe salhatice, verbs cumpatata dela mine ~ eitva timp,

Muit dDT

Lulu

'XIU

Cornelio draga,

Sebes, 15/I 917

inchipuicste-ti um templu enorm, cu nenumarate vnliturl : sunstul prodrn: lntr-u_n colt se ~ep!oduc.e prin. ecouri, ,se inrnulteste si-n cele din u~a te trezesti ca aUZI un cor intrcg. Simbolic: templul e sufletuI Tau, al meu, - si poate ca si-al lui. Ai nostru insa in pzimul rind.

'\ ~tii, ~i-a~ ~is o;t_ata: ,,;"\:'1a-mi :me sa-ti arunc paharul in cap" - ~l :m-aI .privit atit de ViU, de salbatec, de adlnc - incit mi s-a zgudUit templul din temdii ~i m-am gindit "ecc'c homo! (;

U

Lulu

~(l

-<">. ,

(.,Omule(:') VI"eIl:U sa stiu cc facio Te intreb dupa acclc iniimplari _ inte'r1mrn;;;--fulpa ,acelefaptco, cad nu se petrf'c in spatiu, pe strada sau in institutul anatomic ... ' Vrcau ca noi doi Sf) avcm mai mult 0' biografie interna, decit oxtcrna. Numai asa se pastreazu in noi

viata increderea ri:,;ul seriozitatcn, indruzrieala, vigom:ea. '

. intrezaresc in: mi~e 0 orientare spre "Lebf'l1sphilosophic", - sunt chinuit de problcmclo acestoa ca inrlrucitii din Biblie de Bel~~ ~ .'

Cum iti .piace - JlltcUgenta florilOr -'I

Din partea mea - iau cu asalt -- Jsror-ia picturii si citesc cu un deosebit de liciu - Schopcnhauer, Hamlet, Mephisbphelcs. Nu stiu ,----- mi-ar placea sa am ceva demonic, a vina, metafizica in mine. Interesant, ce?

Ncpotica" rna conturba adesea, ride eu hohote ~j se joaca en pa-

rut meu - 9i de multe ad am iluzia ca esti Tu.

Luiu

"Corrtrofa: De-aiel Ti-am mai scris 0 epistola in 12/I.

XIV

Cornelio draga,

Ccva de natura didactics. 0 opera de arta din timput ile trocute o judecarn de obicei prea. mult din punctul de vadere al cpocii in care traim. Plecam din credinta ca tocmai "timpul nostru" a Iost tinta, scopul istcrlel de pina acum, Toate veacurile de mai inainte sunt nurnai 0 pregatire pentru maretia ncastra. Tot ec s-~ produs Inainte de noi are valoar€ numai intru cit tinde spre noz, Istoria

, ... ~ .....

intreagfi cstc 0 continua evolutie catra ~orm~le _n?astre., ;catra mo-

dul- nostru de a crea si de a vedea lucrurile, catra ldealurile noastre dp. adevar, binc si Irumos. Placcrca ce-o simtlm in operale trocutului seade '('u cit' creste distants dela prezent. Suntern foarte pre-

tentio~;_, direct ingimfati. ~ - . '. .

De cc sa nu tratarn Iiecar e epoca co pe-un individ singuratec,

ca tinta in sine ca un intreg organic, oa un organism viuxare tn:ji(~ste pentru sine? Cita placere poti simti Tn cutare opera, daca a ur;m'il'f'sti cum creste din spu-itul tirnpului, din conceptia despre lump. si vlata care stapinea pe vrcmea cind s-a produs! Bineinteles' trebuie fnar-te multi toleranta si libertatc spirituals pentru ca sa

tratezi astfel creatiunilc trecutului '

Deosebirea dintre aceste dOUH puncte ' de vedere pastreaz-o -.

vom intregi-o Ia timpul sau. , .

Hi scr-iu ell rosu - ghic:i, de Cfi'? Eitndcc core,spunde mal bme eu dispozitia suflctcasca incordata, sntuziasta si ~ervoasa in care ma aflu. Nu curnva sa-ti inchipue;<jti di cauza ar fJ - Vl"-O alt~ra-

fl9

tie cerobrala! Zilele mi. If' petrcc ca un ~ tarta-mi comparatia - caun mistrei - rim dupi'i"rilrlildni" pe, sub, gliacare acopera

realitatea . .. . .

$i-apoi dragostm- 0, Gargi . . . _

La drept vorbind, ar Ii trebuit sa incep scrisoarca cu ela., - dar stii Tu - "putcrcacentripctu15" - blastamata -

Lulu

xv

18/! 917

lVI""" Cao:i',

R.~ vrca s~j-ti .scr iu _:_ mult, mult, mult, - si de accoa astazi .nu-T'i. scriu - ci taco Vreau sil te privesc de asta datil - lung, lung, lUll;;, . - si tujsa-rni cetesti din ochi tot ce nu .pot spune: cit. tf' iubesc , . _

Lulu

XVI

Cornelia drap'B.,

Este un anumit mod de a vcdca. tucrurilc, impotriva c8:fuianu rna pot revolt a rricicind Jndeajuns, E cunoscut sub nurnele de .Jntelectualism" ... Centrul viotii noastre spirituale ar J'i .Jntolectul" -nastrLl matematlc, en orientarea spre tot. ce -e atomic, rigid, sec, Hle-

canic, mort, ingl1Pt-at, - /Iia~ mai putea 'insira inca 0 suta de atributc Toartc drilgutc ~i .atragatonre. Bcalitatca ur consta numai si nurnai intr-un joe. de putcri carbo, pccarj le putern foarte bine aranja In ecuatii <1ii-,>{>bricc. In loc sa.7,ic "eu" - ar trsbui sa zic:

, '"s8rmrmc" - eomplexcle atomi, cad vibreazu in toatc p-;jxtil{;, dar mat ales sprc Medlergasse ... Stii, :i:ntrL'aga constiinta morula, ,'pjigio-3sa si cstotica mi so rcvolta si - strigB. spre cer dupa r::izblm,;n'. Crirna intelectuala l-Nlci un picda rnisticisrrr, de .Jncognoscibil", _ lurno f<1r'de "abis intern" - .. far§: viata, fiira valori, N-ai dec'lt 58 te g indesti Ia, cc S(l zit, Ia simlonia lui Beethoven, ce-am auzit-o, si s,i. 0 impaci cumva cu vibm[;iile . ,.

" $!;~al:i'i_ ai ~ti: citi cre.d rntr-o astfcl de lum l'! Yiata Individuala ~1 SOCIal" co astazi, mCCQI1lZ8tc cum .sunt, .~ ce go] irnens. () cnorrna .~i ,neindurati'i "mow-te (/. mortii" (Carlyle). .

}hdi 8~ ii la tine, sabem rmpreuna 111 .cinstea viotil!

Ics zilnio ~i privesc muntii ----'-- co sfinti marl si siilbteci. Vulcanul de pe f'undul marii clocoteste <::1 ~ii nouptc iii lnflcr-

, binta apole marii si nu sc stingl,,- .

Lulu

Lulu In fotografii am rausit gC07JiiV de prost, N' ... () si{ mil. rnai Tntcrc 1a Orade,d numai la-Sibiu dcocamdata mal stau acasi't. La Sibiu 0 s.2i am ciir1;iie necesare dirt Bruckenthal, Colo din Viena os;1 tile trimet pro bahil prin tr- un solda t - - £ mai sigur. Salu tiiri Ci.1ll0SUI tilor ~ in primul rind Margarctci,

SjJfE' controla: ti-arn scris In 10, 12, 15, 18, 21 Ianuaric 1817. In 31 plec la Orade: Sa nu .tc rniri - sunt atit de pedant dirrcauza lmprcjurarilor: pina astazi nici nu stiu cbicD. ai prirnit \TL'-O scriscare.

XVII,

Sehes, 24/I 917

o Ga::i,

numele accsta CCQ vin ul: CII cit se. invcchcstc .. cu atit e rnai bun.

~ Cced, di.-Ti place ~i Tie, ' ..

.. De multe ori mi sc .purc, c;1 peste .noapte a venit cineva la mine 91 rni-a pus 0 .surdina uri"l~ti pe suflet, care imprumuta un colorit neinchipuit de trist bucuriilor do peste zi, - daca nu Tc-ai furisa Tu linga rhine, daca nu urii-ui s:'iri pe genunehi~i dupa git -- nu stiu zau, - a~ vcdea cerul totdeauna in culourca plurnbului ...

Am un "oehi'~ -can' se desehide Inauntrul rneu siprivestc - .rh, cum privcste -, uu oehi oar" au. clipeste rriciclnd, un ochi d2 ghiata, nerniscat reeesi 'patrunzator .. Mi-l inchipuicsc cam asa, cum e acel ochi incadrat Intr-un tr i.mghi de pc altarele bisericilor. - =,;iprive~tc cdc- mai rnari f'urtuni Iauntrice si nu se tulbura niciodata, Irm cia rnulte de gindit - dCf'st ochi -- citcodata demonic, cii}o!nciatddivin, Cad, Gari, t,--; bucur i ca-l am'?

. :;;i rni se pare sunt memento cind' in ochii mei se oglinde'ite

ochiul launtric, Cc-ai zice, daca .intr-o zi s-ar deschlde usa de 18 . cdaia Ta sl l-ui vedea, cum Te pri\-'ese ncmiscati si red t'a niste mustrari de cuget? Asa 0 sa apara atund clod nu Te vei maicugcta 18 mine.

Gad ...

XVIII

Scbes 27:/.1 917

Mea Gargi,

Mi-ai rearruntit Inconstieutul. Mi-c «o8rte drag cuvintul acesta.

Nu atit in sf'nsul de 'CE'V~ vag. simtit, de ceva ncspus de nebulas, ci mai mult in alt sons, Inconstientul estc principiul activ, pozrtlv, creator in noi. Este un demon care Cljinnii, un demon care fdurcsto, inventeaza ''ii organizeazil. Lucrcaza rnai mult pe bil.7,a de

91

instinct decit cu logica. Inconstientul cste partea generala din Hecare mua-itor, -~i e. un demon tocmai opus lui Lucifer distrugatorul ~i negativul, _profesoml de logica ~i calculatorul,

Inconstientul LIre entuziasmul, - iar Constientul de obicei

scirba si sarcasmul.· ..

E [ldorabil acest "incon~tient" -- mai ales cind cree~za apropieri inh.e oameni ill noi doi - mea Gargi.

Dad as fi sculptor as modela un demon, care sti esprirnc un j)emarginit belsug de putcre creatoare - si-as ridica un templu In care l-as ipune pe altar. Ccva foarte pagin. "Templul Inconstientului' .

Tu rna-ntclegi, - s-ar putea s.'1 nu maintclegl?

XIX

'Sebes, 29'1917

Mea Gargi,

!"1-_a~ _f8.eut guraliv,ci~a-i? VieW 'fide suflotesti care curge oda.ta Iinistlt eel un fluviu, altudata irezistibil ca un riu de munte, -i-LIm dat unanwnit ritm. Nici eel maljxitlmas si rnai nobun toe nu-si iastl din tact. Nu am eil In unele scrisori s~~t foarte linisr"it? C:rede:ma, eu iJ:?Sumi irni sirrrt marc aeeasta liniste, !( ca Jinistea din virful muntilor sau ca Hnistea de pe marc, - 0 Iiniste pinditii do furtuna, mare, tocmai pentru ca in fiecaro moment: poi sa se

dezluntuiasca fulgerele! .'

Ti-e frica c{1 innebunesti?

bal> mie? '

Si-acurn un protest launtric: "trindaviei" - n-am sa-i fac loc in Lebcnsphilosophie. Un hotartt nul .';>1 pe Tine de asemenca n-arn <:::,,J) s~'t tc ~8i i~rt cll!-dvei_ Iimai lene~a. I~l.bim· daar amindoi_;.i$a de '{ mull vwta__n._dKIltl!J?~t, - cum te-al putea impaca cu "Vremea

f'uratdCrefa Dumnczeu"? . . . '

Eu rna imbat zilrric ---'---- nu cu alcool -, ci, giridindu-ma la viitor. ThIiL-o;;JJg_f>\U_c!.J~~Eill_Q!:!!_",om fi atit"gg Je.ri.citi,i:ncit vom pr_i~i

este urnar zeii din Olim! -.-,--~.""-. 0" - - - -

R.-·-·.M["t;~:~_-Llr::In(1J;it~_::;E~i!~Pl~I:~5~P~1

Lulu

Xx

[Sebes] 2 II 917

Mea Gaargi,

1!a ~onsider de-uri "iTlic' titan (; (s5 tr~'C"i cu vcderea para doxul), un mic titan care a darimat Intr-un avint indraznot un Olimp plin cu zei, care sc crcdca poate ca lnvincibil. Propriu-zis n-a Iost un

82

Lulu

Olimp plin cu zei, ci un rai bisericesc plin cu prcjud~tii. Spun~;,mi drept ~ Gaargi - n-a fast asta? Ti-an_:. dii_;:imat raiul, dar tl:a~ rut in schimb un "mie titan" - Ioarte indraznct - ~l poate ca st dragut - cum zicea pe vremuri Mimi. Sl titanul are sa-ti dea multe,

multe, multe, caci pentru,Tine le-a adunat toatc. v' • v

Asa-i vca sunt indraznet? Indrazneala denaiura fizica n-arn idee cita am, dar de cea spirituala stiu ca am. ,<;;i asta-i df' capetenie: Asa liber si salbatec sa tred prin viata ~i sa darimi Ietisi si zei Hira viap.! Sa Ie dai cu pumnul in fata ~i sa asezi pc piedcstal

~lte valori. Sa cintl si sa ridici purnnii cat6i CCr. ~

Si-acum 0 eonditie -de pace; sa nu-ti mai perrniti gindul cachet, de-a-mi raspunde cu o scrisoare 121 trei (1 :3)!

. Pastile. Gaargi - am sa te string in brate sa un titan.

Lulu

Cosul redactiei:

Conzi_~torul nostru mi S8 pare oa a capatat "GehirlllTweichung"8.

Ne poarta de nas 0 data Ia Sibiu, 0 data Ia Orade. in urma ~ne~ ordinatiuni noua trebuie sa ne prezcntam 1.'1 Oradca felIx. Eu msa mai rarnln acasa. Cartilor tale le voi da astazi+drumul prin posta.

XXI

[Scbc:;;J 5 II 917

. :i

i!

93

Mea. Cuargi,

c'iti curioasa de pesimismul meu? Lucrul so lam ur:';;j,e , cr_e~,. a~a.:

Sunt 0 fire extrernista isi nccumpatata. ,;3i daca-vrei 0 definitle ~l mal prccisa: iat-o: sunt am de n.-e_s"vmp~wJ,_~Ll}fJ~._~~!..'?~'!.:r!.si;-c;J_ng__';;I!l:1t CUl1].J2_g_t!lL)L~tit .slliit~ :iie~i.iinpil,~a~~p;llar:ea-~i-jj_m$if> ... 1_]!1_ga. 'CHe~te-() Te rog'inca 0 data, COl sarnu-ti inehipuie$t.i cum.va. ca m~ joe cu vintelc. Nu gase~ti c[l sunt un-toren favorabil peslmismului "intermitent"?Un mic ncajuns poate sa,ia dimensiuni mcnstruoase in capul mcu, Dad rna intelcg], cred eli n-o, sa mal fii asa de pesimists de pesimismul men ..

Mi-am fiicut obiceiul sa reflectcz asupra Ta. Ascultii: Tu ai un mod me a vcdea lucrurile ratlt de pronuntat oaracterlstic, Incit eu . toate ca nu ai 0 filosofte fermata, poti spune totusi cam Ia ce fel defilosofie ai ajunge, daca ai eugeta asupra lumii ~i vietii : ca Intrego Vreau sa zic ca Tu ai 0 metajizica virtuuW, "pot'C'ntiaW" -'- ca sa ne folosim de un termen Iizical.-Eu VOl ajuta s6 se "actualiz€ze".

M-am apucat de chimie, vreau ';,\ rnaninc. Cugetatul ,mi~l in!rcrup Ioarte des simtirea pentru tine. Oii simt atit de: tare melt rni se .aduna singele in fap, ca de friguri.

, Am friguri - frurncasa 'Ii nebuna mea Gaargi - sl-miscin-

teiaza ochii -.

LulU

Cl'e~ c~ ai. I~rimit deja _lucmr.ile· trimlse prin f~~lele Langin. Imi . cer mea odata scuzcla, C8 nil Ti-am putut trirnite oeva mai bun, 'r

XXII

M eft Gaargi,

[Sehes] 8 If 91-7

. :'3cl"is()nrea. din 5?mmerim _" avut 0 influcnta ipnotica asupra me~i ~. por~lt ;lm~dlat pm:. z1:ipadii. - do.ua ore pina 11'1 g enunehi , m ~m _gl~d.t Ia OameUOl de caltbr"um.c. Am crciat 0 rnetafora pentru ei. Sa 1'1-0 povestcsc in citeva cuvinta,

. De. c.ind a ln~eput ernul s.Ei cugete asupra lucrurilor din jurul 1~1 - ·i;l-a pu:, 0 1nt.reb~e mare: careeste csenta lor, f()ndul Invizibil al celor VdZUr..::, care-r "substnnta mda£izid't': a lumi i? _ Cite r<.ISPll nsuri: rna teri a, - spiri tul. _ i u birea - ratiunea _ oi ta.

. .. I " '. cr c , V III a

- rnconstrerrtu - .. _ cnergia etc. ' ,

Prme-Tf te rag acurn fntrebarea: care-i substanta t fi .•

a oame 'Iii .: .. ) ." A .. ~ " . - ~ me a IZlca

: m .r , -_ ~l gmue~t':!-te In raspunsurile de mai inainte.

1~1~-ml face LIn deosebit 11<1:1. sii-i clasitlc din punct de veders rnetafizlc.

, Abel' - rneln licbe Gaargi -, die melstan Menschsn ."ind ".!';fenp.:I~;.~ {)~'~te 1\1etaphisisd~e Substanz". Die "He,de", -_.:. , lie \ iel ZL~ Viclen U - cum Ic-ar zice Nietzsche

TlL stii ce vreau sa spun - sl cu a,ceasta me. rnultamssc. Noi ne intelegem pe baza singeluice pulseazn in vinele noastra _ curat, ales, aristocratic, de rasa ...

. ."..~tiLl ca _:ru a:;;tept} mult ?ela mine! - nu cred cit vei al:ea deziiueii: Eu smt tare In credinta asta si credinta rnuta 'I' muntli I

S 1 " - ~. '(, " Il.

,,' care e . mea nu ti l-am dat, dar '['i-l voi da, . .

Lulu,

XXIII

Mea Gaat'gi,

[Sebes] 12 II 917

.. ':fi~al11 d.at .nur:n~le ull{:i principess indico. 8ac& pinD. acum .n-ai citit F!IO~ofla .mdiea ce ti-am trimis-o, -_ atunci Ia-o de dragul :nf'":l - C,aargl ', tntl'-o dupi:i amiazt, cind csti linistita ca marea _ mtmde-te pe divanul "nostru~' -':;;i cuget,I! E sc~'isa de niste inzi ;:nOdC~I~1 .(care au. luat parte lacongre8ul n~ligiunHm' din Chi-cago) I? SP~:l tul .. '! pa::4adelo)" . vechi ('-<1.' .orneniraa ariel), nobila, idea li stA ~l nejidovita. Ii ilozoful .1 ames art' 111l11ta slmpatie fRta de S" v -~ l' 'Abhecbnflndfl. ' - "ill

Mea G2arg-i - odata eind a~. "lini~te8 . marll" cugeta la Marcie Tqt,.ld Atman - la "tat tV<:Jl1) ast- -- du bist das - das Eine ohne

Zwettes~!jO '

94

S5 nu le privesti din punet de vedere stiintiflc, caci nu sunt taorii stiintiflce, ci religiose. Erlebnisse11. Vei vcdca cit de organic

sunt Ifigiltc Iilozoflasi religia pe marginea Gangdui. ,

Avcrn inca mu!te sa invatam dela ei: umanitatea ~i nobletea, Noi. jidovitii amenin121ti de ehinurile iadului,

, Gaargl - ai putintica rabdare si citcstc. Vei vedea ca Tu e:;.ti zen ca.eu sunt zeu si ca dragostea zeilor c mare .

0, Gargi, mea GargiLulu

Ca.-v convine Leda - sunt ferictt. Un mic adaos pcntru verisoara,

XXIV

[Sebesj Lf II 917

Mea Cargi,

se pare ca. Irnprejurarfle Ioarte triste in cad mi-ai scris all contribult Ta teama Ta ''ii mai .trista de cit imprejurarrle - ca te voi gtisi "tot mai ramasu". MCii Gargi - du bist giittlichl~ - naiv - Ca - si cind n-ai ·fi tot, Tu - uri intre zidurilo Universitatil, ori intr-un sat in virful muntilor, - ori doctor erudit,ori fernee r-u suflctul Iarg si minunat. Xu pl"etind (lela Tim' dl"cit sa ai totdCa.!!-oil .cl~k=

zan'ta dr.-a fi Tu insiiti ,si 011 dm:esr· ;]ltcev3 dedt SJ 3J 0 inima .

Penh·lt min~. Atunci ~al.c in picioare ~j chinurile iadlllui.. ..

. . _ GElrgi _. euam 0 religic tare sl aspra: dt'agostf':1 'il muntii si poatc di si mares - rna provoaca sa am rr liqic. - '. dar Elohirn ell atotputinta lui riiciodata, iar dogrnele ell logkn lor 'siliimiia C1.1 ridicolul eimai putin, Odatri clnd vorn fi in munti, cind V8I1l auzi Dum bate "inima Iumii'' -- 'p-oi povesti J'pligiil meet - cu glll~ de tunet.

Vei prirni-o si Tu - sunt sigur si vel vcdca cit e de as ora ~i

. de cutin trista! - R aspra, strasnica :;;1 ,roht1stii - ca dragostca mea pentru Tine

Lulu

XXV

I ,/

[Sebc'jJ 22 II [l17

o

._ Mea Gargi,

daca as fi eu ,'iehov~ care-si ·imparte la judecata din urms tuturor mortilor r!isplata-:~r razbunarea, - 'didi Tine as grili ca::n' astfel:

"Gargi, ,tll pe pamint n-ai Iost cocheta, si nici rca n-ar fost in viatB. - dar ai totusi un paeElt strigator Iacer, pcntru care ar trebui- s.~ te las lustmga mea ~i sa te arum; in focul unde-i scrisnirea dintiloc' de multe ori am. trimis 1<1 tine scmn(C despre ,dragostea ce ti-o' port, dar tu ai r8spuns eu muLt prea nIT. ,Eu ins;'i sunt Nobi~ ;""

95 ",

si stiu c: Iac ~i te ier.t. Mea Gargi, vlno de-a dreapta mea!'~ - $i Iehova razbunstorul ~1 indragostitul ar cildea, fadi ca sa fie sentimental si romantic, In genunchi maintop- ta, - de-ar clocoti cerul de mirarcacelor douasprezece le,gioane de ingeri ~i de risul lui Belzebut et cornp. [mi inchci viziunea apocaliptica,

. Am fi'icu~t zilcle. trec~ tF' bilantul scrisorilor noastre '$i a trebuit sa constat ca 13 mine "llltJ'atp.!c" sunt pe jumatate cit "iesitele", __ . am l111;~;lt cu ::t~te ('uv.intc eu un deficit ingrpzitor . Si de-aceea in-am suparat putintel ~lam tacut mai mult decit de obicei ca sa-ti dovedesc eel si ~ eu pot tacca, dad .vreau. Sa tii minte G~rgi, _ Ccrtmul spune ca - Allah. e indelung rabdator, dar nici -el nu le poate rabdil pe toate ...

Si-acum sa-k spun ccva la ureche, S8. nu ne auda ntmenea: ~a:gi., te ?oresc asa de rnult, incit rna omoara gil'ldul ca nu ne vom

Intllni cunnd. '

, Lulu Dcspre Popovicit" vom vorbi odata amanuntit, daocamdata atit: este uni'c:u~ aristocr:al spL:_itual dela Erninescu incoace - La noi. Margarete} i-arn scns, Inca - ceva: tc rog scrie rierecomandat ~- fi1.di ex-

press! E lux. .:> •

XXVI

[Sebes] 24 II 917

Mea Gargi,

il: fotog:8fi~ c.f: .mi-ai tr~mis-o esti ea 0 apar itle sptritlsta, - preste c]tf'va saptammi 0 sa te v5.rl insa - vie ~i minunata 31 6'.sa te ,string de dupa git cu puteraa unui nebun. Dar acum sa fi'u cuminte si linistit. Ce si'i-ti povestesc? - Iiindca asta-i singura metoda ce rna linisteste,

Gargi, as vrea s} reinvle in noi geniul mitologie. Sa circumscriern un pte: Pcntru stiinta exacts exista numai ce se poate ma": su ra si calcula: orice realitate ce nu-i accesibila calculului este numai a.pw·enta., oii-ethme subiectlva, - Maja - cum i-ar zice mdionii. Si unde-i multa' matematica, - acolo-s purine mituri. Dad esti insa a inrlfvidualitate vie, creatoarc; condusa de instinct si de rutina, due-a simte$ti realitatea ~i 0 privesti .prini.simpatie'' ~ atunei r::u poti, exista fiirEi rnituri. Atunci dai ,kiu Iiber Irnaginatiei - C8 ScI cxprrrnc contactul intim. ee-l ai eu tine insuti sl cu .Ju-

, me:,. i·Jadi. creator! de religii si marii "privitori in lusne" sunt creaton de Ill/tUn. Dar putini InteJreg aceasta nec::esitate oreatoare si cei m<li multi l1-au dedt un zimbet n:arginLt in eoltul' buzelo~.

9(j

Gargi, minunata mea GMgi, noi ne vorn retrage in munti si vom trai In codri cueremitii, cari nu rnal .sunt, carl n-au fost nici-

,odata.

-, Lulu

XXVII

[Sebe~l 27 II 917

Mea Cargi,

aJ;TI citit astazi 02 scrie Emerson,14 despre mistic:ul,Swedcnborgl~:;;1 ' am giisit 0 0b:;e~'vatie pe care s-o pastrezi si tu - "Liebst du mich'?"l bedendet Siehst du mir gemcinsam diesclbe Warheit? \Venn das der / Fall ist, dann sind wir gli.iddich, w-p.il unser Gluck das gleiche ist. :/1 Aber plotzlich erkennt einer von uns neue Warheit; sofort sind wir I, getrennt, und keinc Spannkc£l.ft in del' Natur kann uns zusammen- " halten". Gargi die Liebe gcht also ~ manchmo.l durch den ~ ,_)

Ka;J£!ll\ '

. Cazul nostru e fara indoio.la c1asie. Si-acurn am chef dc-o glu-

rna: daca nu vei primi Iilosofia mea de buns voic, - o sa te silese cu fcrta. Cred 1nsa di nu voi fi nevoit sa mii fac un pirat fi-

Iosofic.

Te intereseeza, po ate, eu ce irni· petree timpul. Giese foarte

mult, l\Vi preocupa stiinta oxacta ca crea#une de-a lui "homo' sa'piens.'i Cum fad tu anatornie, asa Iac ~i eu un soi de anatornie logiCa, _ ~i operez ca ~i tine cu cadavre: chirnie, fizicil, matematica. Sunt arnerrintat si . de "Leiehengifti(J.1, dar nu mi-e teama, , - dra-

gosteae contra-veninul

Viata ,,in afara" e monotona ca cautarea unui sarantoc.

Viaia ,,'inlauntrul" meu esti 'I'u

Lulu

Incheierea era cit p-aci 5ii se prefaca in versuri.

XXVIII

[Sabcs] 3 III 917

Mea Gargi,

.fiinddi stiu ca plecixlm Vicna, sa-V scriu 9i eu de asta data in .tonul ~,afacerilOT(' - de carl sigt1I' -ai fcarte rnulte. Zilele trecute am fast foarte bolnav, - am racit si rna temeam de complicatit.: . Oh, Gargi, -;- e trist sa iii bolnav, - cu 0 mare de dragoste in suflet, Mult timp nu voi rnai sta acasa. M<i intrebi de' ce nu-mi trebuie carti dela biblio1eca? Vol. ,I din Muther l-am citit cu mult folos: in oriee caz m-as bucura de restul din Geschichte dfJT Malerei. Daca se poate, Ie 'aduci eli tine la Lug-oj si de acolo mi 'le vef

trimite rind voi Ii Ia Grade.' '

7 - Corespollclen!~

97

Acum citesc Cugei(lrile obi Pascal ~i Familia Polcmiecki de :)inkiewicz.

. Cu chirnia stau relativ destul de cine, Bincinteles - nu ma iriteresr-axacaosul de forrnule, ci rezortul teorctic al ·ci. Cum vezi - file Iilosof'ie C'I1 si arta, r.eli.gie· ca si :;;tlintil:, - de dTng!_l i unci largi sintczc culturale, t;>i oamenii imi spun totusi Cd sunt urrilntornl, - f~inclca n II sunt - pract: c.

Mi-ai intcrzis foarte '(~iltegodc intrarea in' Lugoj ell, - alte_ cuvinte ne vom intilni curlnd.

Sa-mi scrli imediat viitoorea ta arlresa, Oh, Gargi, - cum tc iubesc si tu irni - interzici .. _--

Lulu

XXIX

r:

[Sebes] Hi III 917 A sosil princesa indica in ."Tara fagaduintei"'~ -- Gaurgi - 111i-e dor :;u intrerup Indclungata $1 insuportabila tacere. Dilcil nu se poate su Iiu un vifor tacut si arzator, vreau sa fill eel putin un vifor vorbarat.

Lulu

xxx

Oracle, 19 III 917

Mea Gargi,

am sosit iaras! aeolo, ·::le uncle ti-am scris c:ii nici portilo iariului nu mil vor clati. Vezi ca si Oradea poate fi un ,JdiCC de p.imint - mare, adinc, si multe altele, - Ia notabilitati au trebuic sii te

cugeti, c-apci nn zimbesti . . . .

Citesc un minunat studiu despre Rodin ,?i mar privindu i sculp- _

tura .Ldolui eiern: pentru mine C sfinxul ell zirnbetul metafizlc, in-

(0ar-e rn-arn ad:inci~ I~ V!flta ~i:n IUlr:e~ . v _ •

-'::::)__ T~___lI:QfLStri;l mcepc sa de-vJnH - _ puE!!.';:i! Duta In-a Intim"-pinat - citu-i de rnfinuta ; Lulule, tu l1U-- mi-ai spus nimic ci1 in

Viana ai convenit Ioarte mult eu Cornelia Rredicc',;l1u?" "eredeam ca nu te intereseaza cu cine- convin". Eel: ,,7.i mal hine c'·~l intentionat nu mi-ai spus", Eu: "Ei, sa zi.cem r:}-i asa, -- elm de uncle ai inforrnatii atit de sigure, detectivule?" R.1; "DeIEl 'I'iberiu BI'e-' diceanu- _ De drag oste , m-am Inro~<Ca soan'le .. ;::-md. J.:js~ si~ s-a bUQ1lrat-1L;tru-a poyesht [ucrUiri minu~i.iJ£.__d_l:.'ip.r_e.-:tiJJ.e.. Oh, Gargi, dorn} e nebun., dOlVL....e___ca_lULcine turbat.csi-un cin_LCtf:.clil1- ems:_ tu_J.-a i--Iegl'l t- -j-11--I.-'l11 tur,L;;i _ astazi .Iatra :;;i urhi a .pustiu Ia.Juna.

Lu1u

AdrC'sa: Nagyvarad HzanislO 11

98

XXXI

:"1 12 a Caarqi,

Orade, 22 JP 917

Iucrurlle indiferente, ell carl calculsz si Iiintele, pc c:itr~ le _ Cll¥et,

[" caut si le gasl?sc in memoric saum jurul meu ,- l?e _1:~ne insa !e gi:isesc in vointa ~i-n pulsul meu, cad Ga~rgl c "lInpara~w cerU'lUl(~ in mine insumi. Gaargi, am went mutt tirnp, cia: aeum ~u_ ~e m~u poate: __ vrea U SH tc vad .')i tre!Juie sa tf' v?d. Cl~ litere r?~~l 1~1 sen:; de asta datri ccva foarte tragic: me. zbnt ll'lgroator. Astii.~J a tre~utt sa ,$arut icoana Mariei vsi mi s-a parut c':-I-i. icoan~ ta ~l-an~ ~ilru: tat-e cu atlta patima incit era s-o sp<lrg ~l-i;lm pallt ell .odmlOa~a sfinxul 1ing;:~ U!ja! Gaargi, daca nu csti dorriica de trag~dl1 trt;bUl~ Sfl te vad. Mi-uduc arninte de cuvintele tale: daca 11-8r fi _gr<ll1l ta ~l pasapoartclc - si am lndri'iz~ei11a u~lUi plan:. LEI Pasti e .1proape - ,Sigllf di He retin aici. La Sclisto deci nu sa jioatc. D<11' s-a:- pute~ - jn~ Arad, 0 zl-doua l Oh. cum vreau!" "Sa se jndrp:pteze rugaclUneEl mea ca tarniia inalntea tn" -

Lulu

xxxn

-Orade, 28 III 917

Un mit: lin oro CU entuziasrnul inalt cit cerul si-n f.1rut aripi de ceara si-a zbura t spre - scare - ~i soarele i-a topit arlpilc ~i ernul a cazut In mare. - Some - 111J - nu topi ai-ipile!

Lulu

xxxm

[Scrisorilo XXXIII~XLlV au fo"t expcdiate din Oradea] 28 III 917

Mea Gaargi,

mi-arn omor.it obiceiul de ('J fiwe rcflexii sterpe asupra noastra --..--in schirnb inventez mituri. Ma gjndc::sc ca vste 0 .Iurue in care ne aprcpiern unul dcaltul fArli EDTi, ~ara culrer:rl:r, -_- si fara a'~i~turi si indoieli dionisiacc, - () reglilne pacmrca, a lurne .neutrala, in care lit! pr ivim - f-ata-n lt1ti-i - cu incredere ~i liniste apclinica. Este I umea CLlg etari!, via \.1 ll1 oele.la ta de gind uri _ ~~ de 11:n prurnu,~~ rea raclproca a credintelor, cste rrtmul "prel1lnbl~nlor prm parcun .. !?i seninatatea privirilor intcgrutoare .. ca vecmH'l~ ... M.:a G~r'e?! ai auzit despre a:::elr. pcrsoane care 1$1 dedublcaza COl1:;;tJ.lll,ta,. l~dlvizi care se cred dupli, oameni carl stau rlc vorbn ell €1 lll~l~l.- cu "tLl sl eu"? - 0 asttel de dedublarc suf'cro ?r3gostea .mea, lI4eaGaargl - m-ai despicet in doua persoano - fl.eca~e. te dor~te, --:

UW.I vrea paliditntea sIinxului llngi'l u~ii, _ cedla-!-[~ IIllJ:;;t~a ~fmxultQ;, in pareurile forii sfir~it ... Aeum suntcm s.~nll1l ([i PI'lffi?:y.aral de afH.d, dar dorul meu senin m'e un "Doppeigang!;!r"18.- tJ.q'oa.t\ fur-

99

1<

tunes, un vifor tacut sl arzator - si acest "Doppelganger" astc ipta nerabdator tID rfispuns' m<lr~ ..

Lulu

XXXIV

{Din aceasta serisoarc 58 pastreaza numai fila a 2-a] [Martie ID11] ,

"ln~-un,,!- din scrlsori ai atins 0 chestiune care imi place, Daca filosofia de pind acurn n-ar fi ,,<lrt~;" - atunci eu as fi -acela care as crea 0 filosofie Inrudita e1.1 arta. 'Dar filosofia e arm sl asta va f~ si filosofia mea. Ell ti nd .spre 0 eonceptie organica ~i riJobil-a ca viata desprc lll:me ,- 0 -concf!pti€ pe care voi imprastia-o .in jur~l, n:eu - nu pr~? arg_ume;nte - ci printr-un fel de sugestiune a1'hsti?u: ,~n oamenn mel VOL provoca anurnite atitudini vii 'in fatEf r~a:ttatll. Ceca ce se Hite~te prin dovezi scolastice n11 are trai-· , nicie, - eu nu voi "dovediil ci voi "infeeta" mediul cu arta cea marc. Viata Sf' transmite dela om la am in chip imcdiat, - fara puntea arguillp.ntf'lor, - cad viata e Iorta crcatoare - si tot ce e cr~~tiu?e Sf' i~pune de.la sine. Eu trtiiesc st voi face si pe altii sa

trmilsCfl - pe tme - mlnunea mea - mai intii. .

Lulu

xxxv

2 IV 917

Mf'a Gaargi,

am trecut print.r-n. criza sufleteasc:a cum n-am crezut rilclcind ("a as putca-o suporta . .';)1 cum n-as suporta a doua oara. Daca a fost sau nu motivata - nu stiu, ~ • dar in-a cuprins ea 0 idee fixa de-uri fanatism nebun, Ai dreptate sunt a forta elcmcntara, lnsa nu mi-e ruslno cil sunt: eu nu aseult nici de argumcnte utilitariste nici de Iogica soeiala, flindcatam 0 singura ratlunc - cca 'Ct firil'mele cu' ire~sti?il~ ei n~cesitate. D~ago.stea mea nu e un lux sau 0. tanginta . periferiala Ia viata mea, ci a patrunspina la izvorul, care rna deterrnina, :rna ridica sau rna otravcstc - adinc, adinc de tot. Eu stau in fata ta si-ti zic: Nu pot altfell - si vreau 5il stai si tu in fata

mea si sa zici: Nu pot altfel! ' '/ '

Planuri pentru intilnire nu mai fac - fjindca rnie nu-mi diusese, Le las In grija ta, Mea Gaargi

'Lulu

:;\,'XXVI

9 IV 917

Mea Gaargi,

~tit;t eil :ci, ~i a !ll€fI, - cu- toate piedicile ce ni se vor 'pune din diIcrltc parti - ill mod absurd, - caci natura mai curind, ori mai tirziu rauseste, PlnEl. 'clnd pledici le nu vin, din partea ta, eu nu-mi

::00

voi pier de I'8.bdarea si nadejdca sri le infring - eu :tot fanatismul de care sunt ca aabil. De-fir treee ani - intr-o zi. cind voi fi tare, voi veni: .Dorul rni-a pcruncit, nu pot altfel!" ~ si nirnenea nu se ..... 3 opunc,

GClal'gi· nirnenea. 0 stiul Am ~a-tl spun Ioarte multe. De-

aceca trebuie sa ne intilnim, La inceputul lui Mai vei merge Ia Vie11H. Atunci voi veni si ell .. _ 0 sapta:rn.lRa - yom !i Irnpreuna si "\'0;11 povesti - Iueruri arzatoare - Ce zici? Daca eventual nu s-ar putea, atunci ne vedcrn 111 Pesta Ia reintoarcerea 1.21, Cind pled? Vci fi a mea - ,,(;(1 de doua uri doi e patru" - aceasta-i intreaga Iiiosofie a istoriel noastrc - si-ti voi saruta'minile si nchii.

Lulu

XXXVII

[Oradea, 1 {] aprilie 1917] " ' .. si ne pazeste Doamne de .. ;a711~.ii si ncvazutii balauri .. ," Lulu

XXXVIII

13 IV 917

Mf'fl Gaargi,

o lume noua crestc in. mine, - 0 lume pe care 0 creez nu fiindca mi-am "propu~(i scm fjindca "vn"!F!u", ci Imp ins de logir:a Iirii mete, © d: lo,gica ('f' ma ,siIc~te S~l jnro.~es(' in faia t<\: Nu pot. ~xjsta fiir~ c~ sa-mi modelez rumen mea aparte. Oamcnn "pI actH-:l"sunt I eali _ .. iiindc2i Sf' identifies ell 0 p~irtid('il infinitezimaUi a realitatii, - eu mi-arn piardut aparcnta ele j'cal - Iiindca vruau S8 imbratisez

rcalitatca In int .. cgime, In fond care 1'" mai real?

Pontru c2i multi a fi "om" inseamna a' fi 0 rotita sti'truitoare, harDl:ca 0;1 m()[[estiTJn mecanismul s'oclill "I-a h "mOl'al" jnseanma ~ a' te 1n\'1.1',i n~§pllat, l2~t1tr.lLC3 ';i,i rotitele din ju~!:.~l tau sa ,;P mVJrteasca reculat: ),'(p('F!lUsmul social {~ Dumnczeul care pretmde "sa

nu ai alii' Duml1Pzei atara de mirie''. - on, Gaargi - S: . mt satul

de aceste rotite si de morula rotitelor. Consider at dill punctul acesta ' de vcdcre as fi 1111 "invalid social';'.

ELl vreau S;l fill singur (dnd zic ,,811" te intcleg si pe tine) -

noi nu avcm "gllvf'l'nll1"~ln creieri si de aceea vrcau sa fim sing-uri. ~. , Cind zic "eu" tt> lntp]eg si pc tine.

Si Iumca mea (:l'cste fiindca sufletul meu 11U' to

("are putl'C'zcse C,\( avn< C1 un .pam1l1· In CCln~ incoltesc

, (1"\ ~ I Ii () /0 ,,," :/,~, ! I ,)... I ' (" c

:""""'7 "')(}./') fVJtlJ <I" I ;1' .. ,,._' I' <.

J' r ' .('._ '.,"~. '. •.. 101

.r".(..~{JJ"~ f I ~~t - 'f ~~ •• ~I ~I~ ~,I)) :~,~

.J ." -" .•.• ~ I /

XXXIX

"'{

IG IV 91r.: I

Mea Gaargi,

, . .

ascarri venearn spn_' casa pe-ntuncric si-am auzit doasupr-a orasului

tipetele 7.3paci h> ak' unor pasari : so spunc ca sunt paseri c~Hitbare

, care ci"ilfd,oj'C:>sc noaptea conduso de forta si lumina instinctului,,cind ajung ins,) deasupra orasclor so zZipacesc de lumina Inr~i plu: tesc peste catedralo si palate far' dC-<l-~i gii.sl drumul pinu In zori de zi",. Gam'gi, am un instinct care ma sile'}te sFi-mi- LIC din "fo,": cul Illosoflc" cea mai scrioasu Pl'COCUpcwP it vietii, un instinct tot 8.:;;-a de tare ca acca vointa can" niB. trimite spre tine, Lin instinct in care se concentrcaza tot cc am mai viu, Qbi W)' fplinarele-rlin " j_tiJ::ul--melLmai nl!J.J,t ma incure~ ~riente:'1Zd - si-atunci .g18 invl_rl__QL_pa.setile z'-lpfl.citC' de lumina ora~lo'lor. Mea Gaai-gI, cmd . \10m fi singur; _--=-'-minllJjJLill:_"aal'!J_Lge-U.llllllil~Lj_a lumina" 8.. tell:"'>, narelor=a nenumaratclnr rel illare '? Clnd?

- Am mornentc in c:ari ck groilza ca nu va Ii l1iciodata - asud :_

sud;!!'] Ii1"Sl_Qg~ c~1..grad]l~a Cetsimani.

Lulu

XL

18 IV f1l7

Mea Gaargl,

cind ti-urn seris, ca Ia inceputul lui Mai ne Yom intilni in Viena,-

, n-am uitat Scl adaug "eventual" Ica nu nc-arn iritrlnit la Pasti - am pareri de rau si esti vinovata: un pic: de nacaz itf port astazi - imi va trece nurnai atunci cind m6 vci saruta odata - lung - lung - "zece minute",

Astazl mil intrcbi ncrfibdlitoare ca i111 ne-arn putea in til ni mai curind - .Depindc" - poato di da, poate ca nul Sa-I;i descrlu sib.H~ia mea: din pilr.teil mea a~ pleca Imediat si-as sta 0 viata l-ingatine, / - Insa Conzistorul nnstru nutreste ideea sa ispravim anulacesta mai eurind ca de obicei. Dac2i s~' Vii hol2ri aceasta, atunci vrlnd-nevrind trebuie sa rarnin viici. Ne am -puiCLI. intllri In cazul acosta. abla 101 sflrsitul lui MaL Dc.cc! as amina examcnul nu m-as putea inscrie la toarnna la Uni versi tate: sperez ~J aceasta 11-0 dorqti.

Pin:'i nCUI,11 nu-i nimlc Sig"ll', Dar rabdaroa. ne ·c grclI pusa Ia

~n cercare, '- -

,8sVYzun-am privit in oglinda, Gaarg! - -- am sLlbit 111;:;i"07.i191: - ~l :Vil1Q_L,.l.....ta-$uuLap{"oCille "eIDtc" _:_ __ ~.rr--mEG S;;'allli1~1'..11_]u1L r:;IE21 v cu btlll iu.ti'.,.o_tr-agi dLsublLm3. tiune_. __

CITryrI-CRll sosit - mult.iimirll .! ..JU' d.t' r?~

\ 9. fj-- JR 'O(l).J'1 rJ,HI CA.. Lulu

- "--:> "Coxad O!. ;) J'. .) Yr I, r,r a[

11)2 I, ,I t/ 1 r U ~ I· ".1) L I7j I, r ,f(" CO 1 --.:-r

7"'j /1,U j :' r_ <_.( I GO Mn f/,"('.,' ) ~_, l ,- /._ ~t?_Q ,I

- 1 . 'c:/'j ~ IJ

XLI

3 V 917

Mea Gaargi,

, .. ". l ·]I'In;!~ sl asr, mai departe. Azi a fast

lm "'Lll1ders~nonen Mona • 0' -, < -, c. t- '1 1'-- r""U"I· t

' vv - v .. 1 • t V· 1 Asa pu lI1te 111 -('I G'"'f

'Lionel. pe 1<1 mine - rn ururn ca re Jel 8, ... . t A 1"' Sunt

_ _ ] 0 conditie lnsa pe Clare 11U ]-0 po Imp. 1l11. ... ,

sa-l exploatcK .Cl _ '.. 0t. ,'1 Hi Dun :insi"t. trei conditu:

nebun si vrcau sa te vad peste ·Cl eva Zl e. , ;

, 1 Sti-mi sal dupa gH la tntunire 2 S~ rna nmori ell dragcstea

~i.

. . t t ,.- ,t' e despre plecarea mea pe

3 Deoarccc Lionel nu-i ier a SCI ;;.1. ~. ,_ ~. - 1 _

. , t bi - n -11UL'1\' arzator SA p.0C

" I l' ,~i ,.l poar"ce rrnt 1"0 ~lle u J ' " " • "

spese e Ul - .;.' U, ¥ • - ·1 - contl'n1'-'U/

(Directiunea .11 prel lndc) -- sii.':'1ni pm !mf:dwt 0 c epe\~a CU,' ..

, acesta:

f B d t"~11

"Komme ,~[;fort-nGCl u apes.

Longin

Tf' gas esc in Nledlcr gasse

~i ntunci - 0, Gaargi

Lulu

XLH

17 V 917

Mea Gfl-<1r,

1" ;; mine '111 om desnrc care n-arn :indraznC!,a~a sa _zir.: ecce

a 111. lng«. ~" _ .r , . te .. - 1elOda\<l nu tc-ai

horn 0 1 Este un til) Ioartc oiudat, Ia car f' poa G (j,d I;' _ , ",

",. -'--' - - - _.] t .. " .' - d 1 c!!lnUJ(O'Sl· -El L con-

c i nrl it. si deaccea ..... ree: sa 1..1-. ~ r ec pl In gln:,~, 0 ue usca t E dornic

~ . - t ".-, S0 sbate en IJe"ci:"1 1 '- ~""v". -'

vin,-,-cl"i\2 cele m<li m. Ime' ·c·· ' <, _ "( - - ti r t .

,-~, ,: . l-am ad usa sa d (-' nartc inci t voroeste CR U1": ra ,!OWl L~ _ ~l sa eue ~l._ ~' ... ,_,' _..._ • ue culca i1 vadcum so mare gC'sttirl de erenc: seara ],lS,1, c:n s - _ 'r. - I 12" e convins

", ,.- sc :lS~uH]e duna perdeil $l-~I face cruce. n ,)C c -b--

110drd, ,.' ~ ... -' j ,. A.'.· '''\'' J'Ll.l se ponte des ara

~ -, .bs ·'11· t atca vee-hilO!' c-red;ntl, m "prac"lc< . , co.,

[Ie ,. _.1lTl.. '-' - . • - . ~ f ~ C ·U-CC l-ar mustra dc-un gest fisi.ologic'-mec,ll11c: dilea, n:l ~l-u_~ .. aC~1 ._ '. urnirn

. tiini dar cnrnul' \ezi - Gn,lrgl - eC'2a ce n ,

- nu ~O:1~ 11ln~a. --:- .. ~~,," .' l,~j- d'~ multp ori niste simple "mustr~rL

.. mustruri (C constunta _<;l,..·~ - , ,

fbiologicF-·;. . '. :' . ._

A' .. -, , 0 tc ca reprO.:]UCEo're-a unci ~c~IIJ'ltllrl de Rodin: t;]ft •

I vazu.. p A" . . 1·.'. tinde capul S1 bra-

it l ~i corpul' Cornul "reCli (II unui aruma l~a in tu . '.' ~, \

;~l:~ cle om- sprc- cer - i;-lr':(· rezultat, ckl ll~llpul 'il :C~Pl~.el~ ~<l:i1 .

, • - " - [-01-. ~'.id Ga~roi CUll1 mi se uescmneaZR traged,'" dIS~~, Ii_ 0

lnlll m no . v", ""',. d d .- tdea sa-sr.\J.aQa ..£)

jmi imitc3za gl~tuT'iic eret.ICe ~l se a.sc:un Upd pe . -. - -

cruce. '

. /(" !l. 0 (i ~ ( ..--(1 / 103

I ~ 1--.:' . f//IR;.,)CVC oS: ~\)U'f(A::«-i il""'"/)i'l(J!'f7·

V7' p/' !

~

Gaar, sa nu crezi Insa ca-rni fac peri carunti dill asta: acum mil gllidesc numai !!l dragostea noastra "eu singe cald". Ti-ar placea 0 dragoste ell smge rece? Asa 0 dragoste de amfibii? Caar-gi

rizi un pic - ~-1!, l : I '

")'-11 -- ,n, Lulu

XLIII

1 VI 917

lJragamea,

de-un drac am scapat: duhul sflnt nu s-a cobortt peste dogrnaticii nostri. Al doilca drac urmeaza in 6 Iunie. Prin 8 Iunle cred ca ne intilnim in Medler; daca fratiorul~l nu va fi transferat pina atunci, Tu sa te pregatesti ~i pentru eventualitatca de a veni 1a Pesta.

Lui Cains i-tim ·seri.,. Foarte indraznct. Indl'8zneala aceasta 0 ~ ~ pot oasema~a ell . .il!dn1zrie~la, c,:-am avut fata de tine cind .; , I 1 rnata de U:')8. te-al f<J(:u taiba ca paretclc.

/' Daca 1_1-cl1: f'i Io-;;t aceea, mul!c, n-ar fi fost as.tazi - si-ar fi pa-

I cat sa TIU fie. Stra.~l1lc rn-a "C"clcent", dar ~1 eu pe tine!

Timp pentru ,_ "Fizicfl" -- mai oi deci 0 s?lpUimYna· nu Invata prea mult, caci iii asa ti Ic voi senate eu din cap toatc forrnuliclc. Cum pot intra fcrmulele in creie rii tai asa de vii? Grijeste, ca

~i-i ornori. .

Gaargi - algebra - cclu le - anatornie"? -

Vreau numai sa to nacaj(>s(' putin - Iiindca 'mi Sf! pare di. te c~geti mai m~lt 1a "Fi~ic:]_\\ decit 1-a mine. A$ putea arguments asta ~l c-un citat dintr-o scrtsoare de-a tao E adevarat?

Ti-o spun cu ca nu-l adevarat I ,J v

Gaor - te ----- 'b ,; i[i,..'-l kA, ;t,I:~~ --\ v.-1).J. ty\! ~,\)\.\Jv C '.'J--

. I(,!.-~I· til.l.V.. I \1 \J~'.-e J~l ~~c. f) Lulu

Ga-or - de-ar trecc odata $i sar;tamina aceasi!t[ Saruturt de potenta a clncea!

XLIV

4 "VI 917

Draga me),

mine am ultimul exarnen. Poiminc pice, .l oi saara sosesc, ,~)j,-apoi _ "minunea1i vn cadea in bratale mele.

Lulu

XLV

Pesta, 7 - VI [917] In drum spre Gaol'! Citeva ore si suntem ochi in nchi. 0 - Gaur _ mi-iJi sucit capul GU -desaviJ'l~i-re .

Vildi.non

104

-',

XLVI

Pesta, HI VI 917

Ganr - tc-

Aici in Pesta am intiJ_nit pe Longin, CIl 0 domnlsoara, iLa

. gara. 0, Gaor, am avut 0 noapte ingrozitor de trista. ~st d~s

"."Wundcrbarste'I~~. 1-:),("\

A'LVII

'I'ovis, 20 VI. 917 Draga mea - sa tf' fcreasca sfintii de trenurile astea - ma~ invalide dscit - inirna mea. Daca nu Lljung asUl.zi ~?as5., - apci tot

- __ • [J cu mine - N'l still eu ce mi-as putea rrungD.lLl "plecarea dela

a]unf> -. , r~ ,

Tine".

Oh, Medlergasse!

. Lulu

XLVIII

Tavis, 20 VI ~17

Gaor - n-ai sanzatia unei b{llti pline de straiul broastelor? - em;;

. . . dela lumen. in care val tnll

aceeasi sanzatie 0 am si eu -acum - .

- pina cind ne-om vedca iarasi "ochi in ochi (I.

Gaol'

Tc

Lulu

XLIX

Sebcs, 20 VI 917

Du Wunderbarsta,

ac~sj rn-a asteptat 0 scrrsoare dela .ti?~. 'l~itu!i'ca23 ~i-~ icsit din pi~le:

Am avut 0 zi de general avint neobicinuit pe Ia not. Mam~ - ce-1. drept a- plins un pic cind rn-a v,fiz':.lt a$~ sla_b~ ::- dar ulterior a ob- - -

servat, ca il"1: mine e mai mlllta vtatu t\eczt on~tcmd. . .

Baumeisterul ii-a citit "scrisoarcCl.'1 cu 0 bucuric de nsdescris, - 51 va "seoate consecvcntele''.

, .1 - e "1'S - ci reoliiaie tare ca,

Ei vezi si ttl uraga mea,ea nu " .

granit1~l. StH tu. - daca EL~ fi un Iilosof din accia "lnt;'-o ureche",

, ~. _ . t - . 1 1 hle dragul tau ml-as da dra-

carl ne<:lg'a c:rlce rcalita e Ill. Juru or, r: ." ... _

cului tot sistemul l Sunt. mindru. - Got,;:!. - ~l snn~ nece~ltatea\~ tngen unehez: Das W.underbal'ste _ ist ~eS'Ch;h:~12:;. _ Cm~ .' rna _ as:~lt~ azi crede ca .. ni-arn pierdut ('ump,:tul si v"m.-,s~la : n~ stle, c~ J?l a~ , ci~tigat 0 "mssu.rii" en m~llt J?8.1 _Ia~~a, mal adinca :')1' mal m~~: . Gaol', ml-ai daruit un alt riiin: ae vtata.

"

101)

:;;i. ce doreste oare viata de pe parnint _ data nu _ un .a lt

rirnt? ' '

Asta-i totul- ~i ingcnunchez: Das Wunderbarste!

Lulu'

L

22 VI 917

Draga mea,

, deocarndata mi1 ·fere.<;c de-uri selt mortal in lucruri mai grele st de aceea rni-am ales- niste "Kosmische Vv'anderungen;'2~ foarte dragute, Amgasit un mit de-al vechilor Pitagoreidespre "calea -Iaptelut". 'Ei cradeau, cii soarele facea PI" vrernuri valt drum pf' bolta "de -. ",," n cristal" a cerului. Calea laptelul nu e d~~.it urm9. ce-n ltis<lt-o soarclc ;, "'{ in oalea sa de nanumarate veac~Fl pe "C'I)~~!oI_l ceful.ui!!,--Z\~':l-I _ un

" ( m~t foarte nl:liv $ifoarte mincinos, dar (.'i£hr tlCJS111ning25) F: adinca

. pove.<;tea asta prin, presllpun~r~a ca si _ celf' mai _i'IT<..s~m.b~cioilS~

r .~ forme pot trece prin prefaceri Intr-adevar _ cosrrucc, \. lCtl mtn'g!

_ ro. de ~~.:!__ n_l,,~ __ EQ_~..2b.')er~a nici cea lllJai midi ~chimbare peeer _ :;;i

~ to,t!§LC~ llg!ldlll.fl m.£'rtS1-'Plm"f1~E"f£l~ '.

- rti scriu basmul ace~astronomic _ flindca-l atlu -- - tielsinning _ il].grozitor.· Cind vel avca tirnp, s!l cugef,i putin. Sl-acum siiAi spun altceva: este un (!m,,_grs ti-a....~rut cindva ~ r:,;:ce,...li.::pi~ ti t, _--= _ :;;LQ~chi.J.TIJ~cins.._ciL--C8J:~alL~3..dL---H"ea j _' Cd un tablou bizantin. In urrna ts-ai convins ca_ omul are in suIlelul sau ~\ldui.ricosmjce" sT ii.:a-pi~'cilt- poBte_'(jj~TCon:rrastde ~te ~L de paEma, de riC'eala ~ si -en:j;uhi,a..,m.,--do-a·r);;l,~a-t,;;i,-~i--reali.ta.te_!

l r v "~u ~unt OID.'lll si. tu esti omul,~ moil int<:!_es, _ dici_trebuie . '[sa <11 iubire pentcu asa-ceva.

4' . Spune Caor _ nu-i humos sa [Ii in piept dragos[e sl cu ochii

, s5 urmiire§ti cHile'lactee? Nu-i frumo..<;,!:;il poru 10 ~- rnai -'frumos din im ara ia timDului: iuhiTea '_ si-n cretrrl_ce--i-maUru-

moo in iruP"catiiu£cinicieL£e=. ;/, /

. Gao,- raspunsul! Wrf)'"1y,e, Lulu

2'1 VI 917

Stiplna mea,

Sam khyail27 si-a tacut' j ntrarea triumfala Ia mine en la uri vecbi ~un,)~clIt. P-iir~a ca-mi spune: sunt scrisa psntru tine. Si-mi va fi de mult folos _ ,.Samkhya'~: tnt eo c viata vol extrage din eEl "cum pasarea Frarningo scoate laptele din apii" "(colTlpar_atie .indic.§),_ Mult: lucruri Ic SilTl~8SC si Ie traiesc asa -de bine, melt mi se [pare] ca inainte eli zed de veacuri intr-n alb1 viata (teorie ba~tin'a$fi pe mar. ginefl "Sflntului Canges'') _ nm purtat eu .Insumi 0 III pta f<lnati.ca

106

1."mtru l:]ci;e acestca _ ~i mi se pilrc _ OLlar _ di -lntr-o zi am f(x;" ars pi' ru;:; din partca unci acadcmii de doctrinari _ pcntru f :"~I Ill'-) ,1:,,':,' :':i in J ruzn ctclc mclc v isuri m etafizi CC!.

. Imi imiJo::: atosc . via ta sp iri tuala si care n u se im boga teste ~i stapina mea. prin aceasta '?

Mea Gaor, dnd te voi imbratlsa? SaL! voi fl Joaie cii osIndit sa te imbr<itL,ez fill IT'laLcu--pF-l-V-l-r-~ ~. @fte,~anemj,G-.--------i-n SI I rei ina t' Q"~ir:::: d_,~a__v"oi i!;huc'l.LcIieodaUi-lii~aJ-tf@-I~~--fWli--v.\JIG.l-Jlic, til rna iert!,.!jici -tie_llLRJg,Ce ~fL rutl ie.cti t.

- ,<;;tii _ Gaol' _ cind sedearn in "Stadtpark" _ tti Q()vesteam "te::lfia !i~,urul~(~sl t\,- cii "lnceRtit -un -Qe$t---=sr=apoi""l;illJ.us.penPdt~·

, P 211!":U __ mIl! ':.___~'e ~ g~~t. ~1~.~~~(,>~2~~ _QQ_QJine p~U(..till.~Lv_i_g:tlt..2.Q_ill_.,

W v_ofiuuejle ".~v.elti4'eSclllcnte .... --. - r" rY ,'.' ')

'< ~ , Lulu

Dlui Dr. Dobrrn?" sa-] scrii c§_ in afacerea lui am vorbit cu Tri-

teanu~o: Ii vu .ra.spunde el. /

LH

20 VI 917

Draga mea,'

astuzi am stu t Iii urn brei subt arini si-am gustat intclcpciunc indica" Cugetum la suprema uni[(lte in care 'se Irnprcund toti si toate, ~.~~.~ cum riurilc S~ L-n;:rl."Jna in mare, Ma sileum sS sirntesc Iondul cornun, "cia:; Gottiiehe".t1'lnb"e mille .;;i el. sa simte.5l: marea identitate din tre __ mfu_l;.~Ltr-ul1zelJ:!__ de - arin__J;L.R_a ian i ei!.1dL Q!!T§£ " lorc:_~.i

,Jlrele de mat~J"L q[~eclJ_£;,~ ;t11E!a-Eserit,,1 acestei filosofil tB provoaca sJ-U nqnice$ti individualitatea· prtnuceea cii ti-o lrtrge,~ti la i':~fini,t . Este ceva Iarrnec in aceste exercitii mistice: Intr-un colt ascuns din tine insuti sol. descoperi continutul rlela tot ce este:

Acesta-i un misticism, care ar trebui Mi, 11e,- imbcte si FlstEizf capetele si inimile. Nu ne-ar strica deloc putin duh iridic. '

l.lD _yjtel din apro'DieJ'e SEC r:;[)!'," eli .lDi-a simtit idc'i!c cma11cip.1 te

(oac.§. n-a avut-curnva nefgriJ:'ituluzio c;'j ~i 0U sunt~ si s-a §" ~ §Propiat cu gravi tflte de.. ine _ pacinicul :;;1 entuziFlstU] ride 1· \ I . ' tuturor 8.l1lm<llelof. San i-<l os pna e ca simpatica linj~c_iL.lllea.? - '-" , ~~~~o!_11TIri-tr.· c fJ1:"fl"a'PE', ji sim,~hlln n'~r!lril0a .ilspr.'-1 .5l ~iJl?i_'j _ ~i ,m-4 c{j'

Ims pe fnnlfe.-91--=fiLTIri1~1 l-n1'i1 prih'; de cornito ~I i-arn Jurat prl.ete-· . '

nie. 0, -GClm', dacii l-ai fi vazut: privea jn_R21_§i mi se parea ca: "gillaeste ast1[5?8"vletii! NUSfiu---=--C,aor =--animalell' Icarte des ilUi"fiolC:---i-fuEEe!jia- c.-a C~~_!i'i "supra :hi-~l}i ~~rayF~fii;"---=-ailr ,oatne~.ii.

g.rQ;:;a.v_de..rarJ . . .' -

. Drag-a mea - a~a A.~ vrca .':j~-~i yr~n~ acu:-Ilfl CAcm'J II intre P'11me'

si s{\ te privesc C\.I 0 prlvlre me .. dllica ~l S8 te sarut, (.!J., '. - ". ,

. - Lulu

107

LIII

2 VU 917

Mireasa mea,

Ia toamna si-n fiecare toamna vom merge prin ploaie subtire, marunta si reee si umeda de-a lungul "Praterului" pina -la "fiigiidiiul" dela sfrrsit: "Dcr hciligc Hain"3L. ;;;i acolo la rnasa din colt tl-oi ~;pune cu ochii - a~aCll11l ti-am "spus toamna trscuta: -.Sunt eu - acel eu care nu ingheata linga tine. Stii cii ti-a inghetat inirna de teama cEi inghct 'ali:iturea de minunea mea! Ce iluzie'" mincinoasa, draga mea! Unde este un "eu" acolo nu-l gheata. GaM, .in fiecal:__t

Qt, .!Damna vom merge prig__ploaie reOfL.J::.U~-l.,~i-cu-picLlci

. ~!_oaie_p-e_iMii: _:_ la altarulxinde yam aduce jertfa ',,focului". .

Cit de intelegiitori au Jest aceia cari pe vremuri s-au inchinat "Foeulul"! Idoli 'ell fliicari,- preotl ai focului -0, Gam, imi vine sa strig tare, ca sa auzi cit e de frumost Cei care au ureohi de auzit sa auza: de ce nu rnai au bietii oameni 9i astazi acest cult? Mai Iericiti se Iasa stapirritf de fetisii monstruosi ai Babilonului,

Gaor - "vir - Gorter des Fcucrs-J32

LlV

3 vn !Jl7

11ireasa mea,

-:;»:

a sosit Montaigne, marel~ sceptic, caro caJc:;i asa- de u~or: ernul care-i asa de sigur in tot ce spuno si-rr tot ce retace, Iiindca-i convins, ca nu-i nimic sigur in mintea omancascii. E splr ltual si guraliv si stie tngrozitor de m u 1 te fAra ca ..,;1-1 poti nu mi erudi t. . - Divinizeaza - relativul, indoi ala, momentul si e in "Stare sa-ti rastoarne orice credin(:._ii.;. ,hi face 0 virtute din Iipsa de convingeri marl ~i se ridica peste f'oarta multo prejuditii - insa numai Hindea se retine sii--,?i formeze 0 ,parcre defi nitiva despre cava. :;;tie sa fie- foarfe liber,' dar arc 0 conceptie despre o·libertate care se impaca uneori eu cca mai mare nelibertate. Moralitatea pentru el se Intemeiaza -pe obicei si pretinde llbertate religioasii, dar tot rn virtute-a obiceiu-

lui admire si autoritatea bisericii catclice. Adora inrlivirlunlitatea omeneasca : Iii rti insa ca s-o adfnceasca citusi de pu tin. Com ba tc atitca lucruri hotarite prln cornpromisuri imposibile ~i cl insusi c asa de aplicat :;~ incheie comprornisuri cu mult mai usoare decit

este el intr-adevar! '

In orice caz, am discutii interesante eu el, - uncori patirnase, chiar. Mi-<:I spus jhsEi ca in nemte~te nu-;;i poate cxprima destul de fidel gindurile :;;i-a pretins sus si t11re 'sii-i inviit lim b<1. I-illTl prom is gindindu -rna 1a istea ta "i ,entuziasta _ mea mireasa, care im pre-una Cti mine jertf~te ariee pcntru opera noastra viitoare!

lOB

Si Montai''1lle ell tot sceptidsm1J.l sau m-a binecuvlntat. .

G, Gaor, ~ subsr.rii cu sntuaiasrn - mit Wonne?,~ - rlndurile

de mai sus?

Iti multarnesc ~i te sarut - fur das ewige Feue1'34

Lulu

Ai Iost la Decanat? Sa fill uiti te rog.

IN

4 VII 917

Mireasa mea,

....

deseori este mstinetul un cchi v alent al Intel igentii 9i j n~cl i~C!nt~ <11 instinctului, cAd multe Iucruri le ispraveste !?t_ -a93 _d: bme :~stmc~ tul ca 9i inteliqonta si dospre Ioarte rnulte mhm.!?lan 11n stil, daca au un caractcr .Jnsunctiv" sau .Jntellgent''. ~O~U91 S:-lll~ Iapte. il~f>_<;C pcntru care se recere numal unul din acesti vfacton: l.n mt1l11l~c_a noastra, fari'i lndoi alii: , )nstinctulll l'ji serbf'3Zd cea mal mare sar-

batoare! . .' 'b . "35 d-

Gaor _ stii tu, eli "e~n tides, grossf'S, gelstIges Erie nis a

nastereIa legende cur icase? Cind Isus s-a renascut sufletestc, -. ~e spune, _ co.' s-a outrernurat ?iirnlutul ~1 _s-a rup~. C.3..tapBteasma 01- sericii ~i mmtii au invlat. Oar,e ~-a.u 'i~Ylat mor~ll ~\ nu ~-a .eutr~~

. murat pamintul cind ne-<1111 intilmt 701 ne-am l~blt. Imi Vll:e s~ cred cJ da, Nu crczi :;;i tu: cd minciuna legendel e mat adevarata

decit or-ice adevar?

Sti:iplna 111m, rni-e harte greu fara tine si tlmpul tre,ce gr07:~;, de ince,t. Oarc cine a facu t a ceasta in ventic proasta a "hmp·J lu~' : (Idcco'l din urmi:i - trcbuie sa ndmlti :;;1 tu .- dra~a .m.~a - C8-1 splendidu.) Ca idee poetica - in~ele.g. 91.chlar dacav <11_ r:Jde de.('~.' eu it! sarut asa ca "cl" din ldolul lul Rodin: poate en riza atunct :;;1

mal s'ilbat.i('_

Lulu

LVI

6 vn 017

MLreasa mea,

sa-ti scriu ceva $i din sau dospre mediul meu material - iiindca stiu ca tc inI..8J'es(>aza nu numai rnfMi~area mea psihica. Doua iucruri mari - fdr,'i.iridoiaFi - le fac 'zilnie: dorn~ :;;i :n.."tnille. Ce Irumos _.. asa -i? Del' roman tischer ScI;lafer~G., Apol destu,l de des trebuie sa-m! arluc arninte :j.i de rlatonnta S~C1ala de-~-ml .cerc:tc!_ uf __ neamurilc - de'. singe si de inCUSel'"HC. Am faeut In sfir-

. 9it ~i ell cuno';;tinp. - eu .veri~oal'n A~ma. Ai il;VUt dreptate: ,<! f.~ar~(' inteligenta- P(]ycstim !Duite ~l asculta.Cll paslune .. I-a;r;- dat. sa c)teasca pe Also spmche Zamthustm ~l I-am prec1icat In stil pru-

lUg

LVII

fctic cele neces~re _pcnlru ca SI] lnteleag<l pe Nietzsche. Incrunta ta: d.c multe Iucrurf mmunaic cc le-a auzit dela mine, rni-a snus 1"010- 5J::d~,-se de ? expresls -nietzscheiana, ca sunt "jf'llseit von -Cut {md Bose 37. Vanitatum vanitas!

. Draga mea, :lU rni-ai SITis Im:a nimic (lLl111 stat cu pLlnct~ll cri-

he a~ exa~len~lu~? Nu stiu, "{!"'~ii ti-an~' dat linistoa noccsara pcntru ca Sa P()t1 aS1l11l1~. Iorrnule :;;1. expe;·Hmte. Daca ai treoe tcafara m-as bucura, fiindca ne apropiem de tinUi., - dilCi} ai' ·fAce un

salt mortal de ascmenea m-as bucura fiindcii cu sunt cauza ...:.....

caU3a !l:=ausorum! '

Ii1sii "dein Wille geschche"B

Mea ~~or .-,t~l ai ..:1V·~t _dou~l. ,,$C'himb~ri la fata" -: odata te-ai facu~ palida ~~ a:Uidatil ill inrosit ca snarele la j'asElri t. Destul ca: rl~ Cit: Of! rna .~llldcsc .Ii:! accste doua schirnbari Ia fata - Inlrna f.'51 g~~b~te pasu ':omo~l.! C!, Gaor - e~ti .foarte dragul;fl.

.';:il cind te VOL Imbratlsa?

Cllld nevinovata? ' ..

Lulu

19 VIT 917

Mireasa mea,

e~isodu.l, care. era sa devlna tragic, mi-a provocat niste versuri {!Omice. Refrenul "ell cufcrele vccinic pachetate" imi fa2e' uti haz "ro-

za\': '"

Mireasa meet, ncbuna InNI Mireasa, Mi-arunci priviri grozllv de i ndirm ate :

])iL':i certi, ca te silesc sustui -" .

"eu cuferele vecinie pachctatc-

Greul vietii, greul vietii, to asigur C-o -;;3...;1 stiu purta in spate; Lini$ti1:a poti s.;i stai decl '

Cu cufereie si despachetate!

S;u tine ~nine vreau !;ia plec ~prc tnri tndepartate - Frumoasa mea. nebuna mea. +1-s culerele-mpachstato? '

Inapoi n-o sii aduccm Splendoare-si comori bogatc, Ci idei "Impa<.:hetate"

In cufere despachetate!

110

Tc-urn suparat tare? S;l-Iui raspunzi imf'diat, d"i nu mai am cabdafl:.

Mi-ai e8spuns asa de trist .~i de l'esignat - inclt rni 50 rupe

sufletul.

- Poti [i sigurii - la Canossa. In g(?-l1unchi patirna si zimbete -

ea tot eu 1:IS fi fost acela, ca rc as fi venit ti-as ii cerut iert8r~ - .~i dragoste - sl

Lulu

LVIH

Marti [in] ic 1917]

Mireasa mea,

GaM, dr agoste - _ . . .

Irunze de urini, ziua clotilor, aor dap{\ furtuna, re1fltlvrl,,,tea tim-

pului, sfir:it~ bizantini, cuze moi de catifc.a,_ r.atimil., j_Uc, libl2:·t<1t.~, plurnini largi cit lumea, singe, urta -eterl1ltatIl, ('10]\1 pi de rnatasa, oameni rili sl oamcni buni, - ginrluri, "c:pisodul tragic", clocot de bucuri i, munti, ape, "Mecresbrandung';39, elntece, divorti din. Weitanschaunguri, i(lTbii, intens biologic, mere furBt:-, g~ra, rntros de fum si trenuri, A ndromedc, nebuloase, i"entropI3 tinde sprc un maximum", Iemei bat:·]ne .. ,,3.vIntuI'i intcresante", colonelul, "ce straniu!", _ . Wunder Ut",; Himmels+", gaini1e din Luges, si buze rnoi si buz« caldo. privir i jnfdgllr3.te, "BU. hpl1caza .. nu bca, nu chefuieste", Wi<;.senscho.ft und H.eligion4!, picioruse, ·drago';te, clocot de

. singe, clocot de marc

Asta-i rnrnanta celor trei zi le. T!:! sirnt in mini. draga mea,

Trei zile - 0 vecirricie - 0 clipa

Lulu

ux

20 VII 917

MircCls:'! mea

oh, . - noi suntcm Oct "st.ilpl1i.di~' de odmioararei se 111'Can pe stHpi

eu g indul U Dumnezeul lor (un Dumnezcu foarte tncult-sicu idei Ioarte lng-ust.,,) - iar nni 'cu gin-clul taDumnezeul nostru: viatal I • Db, viata - Ga or ' Citu-i de adinca viata noastra: cu mutt mai adlnca si mal lan(l d",,,it cerul lEI. care am privit in ncaptea aoeia:

die gr'Osse Ni.;c:,t.l~: 0 lurne mica in "jurul nostru, 0 Iurne mare deasupm m!as~r,i si 0 lumo ingrozitoare in noi. Tot ce iubim, iubim

de drag-at vietii, - mww.i viata 0 iubim de draqul ei propriu; oh, singele viu c un singe durnnezeiesc ... ~i cind ating viata, sirn~esc -:- inimn ~,i p:J.l~~11 <;;;omotos 81 "Absolutului" ...

III

Iti doresti 0 epigrama? Par egzamplu:

Incer<: s.a-ti fae 0 'epigrama, Dar l1Icldecum nu-mi iasa'

Inccr5' -. dar ma trezesc fadndu-ti o oda serioasii, .grozav de ~erioasa(

Si-asurn inca dnua:

D: ~e-a:;; mai face cpigrHrne FarCi de rost si fara sama?

!U esti ~oar mai presus, lar altii Mal prW}D!3 de orice epigramaJ '

~!4-ai dat ~ti~a aur, dr'aga mea, $l-ar.Uffi sa-.tl fae in sl~himb aram.ii? CUl~L nu ~~h am, ci "supra-om". N-al menta 0 "supra-epigrama"?

'Sarutiiri calds ca pe stilpii dela gara

LX

30 VII 917

, . Draga. mea

dad nu ti-e lene sa ind ti . , ,: mfluentei unui Om as~prae~ltJiIl~tn" Itl .~au ceva .de g:indit: asupra

~ulti .?in~e aceta cad preste tot ~'i{~~~' sail m~l bine zls cei mai m .aItll, - 0 fac prin , indurile s'~ ,luenta~! se pot reproduce tot~ oei alesi sa creascfoamcmi ~ faptelc lo~. Sa nu~ crezi Insa, ca fluinteaza prin gindurile lor .CI· p .. aujaZceasta metoda:'Mtii TIU in-

fa tell" ,rm e ui [01' de a 'di .

P e or, ci prin mor:lul lOT de a' l r" gm, nu prm

duca 0 atmosfera spiritual a~ C ' ·nfucra. ~ jurul acestora Sf' pro-

I . . ' are 1 ecteazs hi .

e combat ideile ,'?i cari le nea ," " .. C uar -';1 pe aceia, carl

tot~9i trabantii lor. Unii Isi :e_a :~~~~tl~e:s~?t ,du~n~anii :;;i..in fond nolitoiea. Contactul color di t.P . altii ceiierue, altii perso-

9 in" . n u e mar mult 1nccani ·1

. SLl. v!.u. Unele piantc se Inmult . /0-, - C, a celor lalti

fer~ i ~ "', " .esc prIn emmtel. lor, altele pre-

palltatea, Observatia aeeasta vreau / ' ,ra acm ers - bfema abstractu, ci e vorba doa d ,3-0" c_ontmm t~, Nu e 0 pro-

.). r esp~,!= viata lil ultima potcnta.

"Das hi-i0ste Gluck det Erdenkindcr Ist nur dle PersonHchkeit43

<~ ~

(Goethe)

112

Lulu

Sunt viu?

Eu rna simt-

Nu ~tiucum rna simtc~tejdraga mea?

Dar ~i asta 0 stiu

Lulu

LXI

2 VIII 917

Draga mea,

astept 0 depresiune atmvsferica ca sa nu rna ornoare di.1durilc tropicale din Luges si-n ,a~teptare - zi si noapte sunt preocupat de problE'.:mele mele, sunt mici, sunt mad, nU'itj_u, - dar 1~ patrund "ca un sfredel" - eu avint ~i cu inGred2rc si nu rna tern de nimic, ca'ci sunt prcbleme nascute din necesitatile- rnele sufletesti. "Iar ncaptea in vis" - ipotezele rna ohinuiesc ca niste duhuri rele. sunt ~nsa un vrajitor care nu poate trai farade .spirrtc rele . Sl daca nu-mi succede vr-o deslegare, rna multurnesc si eu aceea 'ca am

adfncit 0 intrcbare, -'

Oare nu fad mai rnult prin aceea, ca .dintr-o problema mica

faci 0 problema mare, decit daca ai rezolva zecide problems micro-

scopice"?

,. ReZigiaifi ndince?te, aTtn ifi ridied $i ?tiinta iIi Uirgc;;te perse-

nal'itc!tca. j

A~a te vr2au __ drag-a mef:l ~ 'eu suIletul adincit, Iargit si ri-

dicat de _ problerne maril -.A~a tc vreau ~i asa rna vrcau: adinc,

.Iarg si ridicat.

In a~teptarea unei deprcsiuni atmosferice - te sarut - din -

adincl

Vrajitorul

LXII

19 VIII,917

8 - Core.pon~""·I"

Neinfrlllato, prccesul intern prin care trccem nmlrrdoi - vmjcs si irezistibil - e eli 0 mi$ca're cu 0 anurnita directic ~i cu anumite Lendinte,-' 0 mi$carc, pe care in zadar incerci- 8-0 rcduci la togici1 ca un £Hosof eleat. Divinul - deja de rnult nu .. l rnai gJsirn in regiunea rationa.:.

lului - ci in cea 'a "irationalului", ' ' r ~ •

Asta nu msemneaza insa e~ sunt un logician mai slab decit' un . . ' rationalist - "semW\ (daca vreai) - diferenta dintre noi nu-l, aceasta.· Totul atirna dela rolul: CE:'-l dai IOgicei in viata ta intsrna si nu de iscusinui cu 'care 0 minuiesti. Daca loaica te ~ ~

ti un:ealtii. oarba - esti 'rationa IS , - daca

,~~~~~M'~cUn~~~J~

() ca pe-Q unealt'l 'C(iti "i.cat.imJadjstU~ De-aici u~meClzJ cii toemai-

1 ,Lln irationalist mlnuicstc logiea mai liber si rnai creator. - Intdegi

',-- Nelnf'rlnato? -. Sunt un irationalist .1iber~i pentru nimic in l ume nu mi-as per mite lnfluirrta unor [lI'gumente - oh, argumentclc _ mai ales externe. Draga mea '_ sunt un 'centru,° explozie, nn pa-

timas ireductibll. '

Un rationalist _ uri inteiectualist _ are la indemina vOinta __:_~

_ •. .• • iJ'

un irutionalist -------:- enerqia entuzia,~mului si-ol paiimei. Barbia rna

triidcazri _ si cornitele icart trebule sa-mi creasei\ in 'curtnd, Am fiimt pind astaz! ceva ee ar £i contrar clejinitiei, co mi-am dat-o? Nu? Atunci in viitor _ cu atH mal putin. Am ajuns tn sfirsit 'in dar, eli in urrna firC"i rnele iml sunt _ ca sa zic il$a _ [) vecinica surpriza, .

Pina astaz! -, uri satir: l~i 'dnu voie sa-rnl sft.nr14\cornitE!le. DCI?

Stiu ca de. . l._9

L..tlkl.

:LXHI

23 VIII 917

. Draga mea,

dupa cdc intimplate m-arn asteptat la 0 cr izfi de nervi, dar m-am trezit ell 0 8nghina jn giL zac in pat cu Ierbintcli. Ce trist ar fi sa capat in vine laptc in lac de singe _ caci nu mai pot 'inghiti de-cit, Iapte, Ca .sa-mi trCClC'D de u'dt tL-a01 .£acut nistc vcrsuri ,,~oade": nu stiu daca .1tl ~i cleo nnghina.

Cum se ccooara duhul sf'int,

Ca sa sflnteasca vinul din altar, Astiel te coL[)ri ~i tu In m.ine, . Ca :si'i-mi sflntesti in vine S'ing€ll,esal ba tic, singele amar!

, Daca versurile n-HU -"nghin5, au totusi: temperatura, caci s-au

nascut din temperatura. .

o _!______ Gaor. j~ca nu rn-am despartit niciodata asa de; greu de tine ca aeurh. Inca nici astazi nu ill-am putut reculegc, Ii: foarte trls t. Cind? '

Scriu foarte greu .. Sunt bolnav ~i inchei. Dar tl{ scrre-mi des

-----:- si mult. [Te sarut] Cu dragoste iI

I/-'~)

In paranteza, ca sa nu capeti anghinil.', \_\)

, '( <:»

<.,

:14

Lulu

rxrv

Draga mea,

25 VllI 917

ell rnult inainte de-a veni 'la Luges -:- Je-arn prcviizu~ tcatc aces1..e"a ell clarltatea unei viziuni. Si-n cIi pa ,~ceasta. sUl?remd . nu pot _ decit 58. _ ti repet eea dintii mil rturisi re: Nici po [·,t.' 10 tadul_Ul nu. ma _val' clatina] Asa judeca slngde meu. _ Oarncnn c:'ed, 'ca l'Ell, am ~acut un ontract si fiind<:.5. din~ii n-ilU Iost martorr, ~,?ntn\ctul e l:!"alabir si S8 poate dcsface oriciJ:d,.Mamele cuge~~ ? ~al~ule.a~a eD. niste advocati, - Scrisoarea El mi-e asa de! strall'lFJ,. l:,c;t n.lcl, l1.--:o inteleg. Cum as si putea-o-intelcge? J?e-a~ce~ SLLnt IJ111~.tlt ~I cu ]~niste cred in viitorul riostru. eu ltn;t:;;t~ ImI. ~PIJI~ cuvl~.~e.le G~hIaanului: N-am 'sii aduc pflce pe pamint, 'Cl sabie .. C0!~m se ,,_or rldica i~p~triva piirintilor :;;i. irate i,?-potriva f~'at.ell1!.:l i.E lin cuvm~ mare sl-un cuvint adevarat st-un cuvint spus {lin patirna. Dar oame

nilor dle~;i le place patlrna. ~ _ _. .-

Iubita mea Gaor, _ soarta e in mina noastra: nd 0;.1 sunt h:

ber. ,E 0 clipa suprema "j1 de-aceea - iti prind capul, Cc: C'r'lc dc:ua mini, capul minunat, care rn-a ini;0\cs totdeauna, ~1 te !X1V25C adinc

in ochi si-ti zlc:

• . E 'clipa suprema, Il;i dau libortatea. Libcrtatea si'i' alegi. -

Vr"a'i paceu, sau vreai 8abia _'I '

LXV

Gaor, inncbunesc, _ nu mal pot triii -

Lulu

27 VllI [1917]

Lulu

29 VIII nIT

. Drcga mea,

astazi ti-arn asteptat - scr lsoarea. ',rl<ir ri-a s"~it. _ Sicu~ti(l mea sufleteesca ti-o j)oti mchipui: sunt lnll·--ua. (',:mtll~uU_ I.luX ~l .reflLlx. , Nootile 11U: Ic maidorm. J'o;u ,!?tiu dod voi aFln;_;? l~~:;lc:l la 1:n11te;;~,.

" • • - ',..:J , .• 1 l)''''a~·' (",.4- mai

o da, Still: a tunci cind ole vel SCd pa 'jl ell ,,(-;)1 cel. .t~ '-'- """ , -_

c~rlnd ia Viena. Preste 0 luna 11(' intilnirn. .Oh, ?~OL - Ilc~n;cmd suntern asa de! amenin~ati '.'ad",!i mni mult, cit tc !ll;Jesc. - N_lC_lOdata n-3'5 fi visat ca strainii aceia ~--. ~;:j fie t'Jc:ncll 'L~. de .mlcl., Dar soarta _ noi nc-o croim, Noi _ GaOL', - 11m ne H:OlDl '1" ~ne ave~ viitorul mare, pentru care ne va invidia 0 It,u~e mtrea?,if. . _ '

Gaor, !?UU eEl ni mult de su lcrit - spune-rrn tot. Scrre-rni, cum te ehinuiosc, - cine-ti da viat!l? - Ei sau cu?

115

Oarnerii nuci, oameni rruci, de ce nu vii recunoaststi mlcimca? Scrie-rni tot - orisico-ar fi - ca sa pot -dunni ncptile sau sa stau tr_cilZ si sa nu mil zbat Intre viat.'i si moarte. - Surie-m]. draga mea, ca eusunt acelacarc tf' iubesc mai multo

Lulu

LXVII

n IX ')17

Gaol', ...

trlumful dragostii, Calvarul meu ti-l voi povesti Ia timpul si'iu: prezentul mare nu vreau sa mi-l ranesc eu grcaza eelar doua .saptamin! trecute, Astazi sunt iara;;i eel vechi -- Iiindca te-am vazut zimbind. E~ti asa de fr~!maas,l cInd zirnbesti - Gaor. Nervii? .. _ vom ve-dea. Ortce Iucru dela tine, draga mea, irni produce unehin asa de nsbun, -. era' insuportabil. Dar Incep sa-rni rcrfstig Jorte)e. Asa-i

- Gaol' -- ci.i noi sunteminvingiHorii? . - .

. ~~~ed .cd nll-!! dar jndcajuns seama 'ce il11JJOrtantfi Hi pentm

mill-e. III ~I nlfa .)1 Ome a - ucla tot Iac ~i traiosc, Oare acca

'""=-i'nos· s-a VH'.l1 - nu tre_ me .~A tt-o rmil an esc he mal mult

decrt tutucor cartilor?? - .

- . Astazi, dnd' vad comp.1otul lumii impotri va noastra ' - zirn-

besc: odat:i se vor rusina rngr ozl tor! 0 sa He 0 'T'U~'ine tstoricii!

111 fiflnit mit bucur de liniste, ';-;i tu ,-- Gaor - - de asemenea.

Toata corespcndentn ncastra din .urrna a avut 0 aroma traaic§., Nu gase~ti, eli s-ur ii putut sa ajunge-n la rezultatul de asti'izt' cu mai putina z::::uduirc de nervi? ... Trebuia sii-mi fi spus .a~a: Lulule, te. iubcsc, - dar desfacem logodna de dragu! Iurnii si ca .sa avern Iiniste, E}i am fi fast intelesi si am fi Irrlaturat atitea nopti rara somn ~i~atita chin, atita chin!! - Astazi suntnm Ia "p.oste - restanta'', _

l::i;I arc Iarrnecul, crede-ma: un fruct oprit. .

- Ergo - bibarnus! Oil, lumina aceea Insetata de viat~! -_ 0 sli-ti T?i:1i Iac surprize de poemc. Versul acela va fi asacurn l-ai prcsimtn foarte bino c-ar trebui sa fie: ,,'Uncle a picrit de-atune! toata lurnina aceea co istovaa Nimicul $i se, sbatea sJcreieze IUn1m' si soarele, cintc~de si .?etia'l" (Cu:~1. vezi - ri-a fast iipsii' \Sa te sperji de prea multi - ,,:;il;!). In forma nrn de altfel de gind sa Ie mai file ~~lte .indrcpt~Ti., Si-o sa avern liniste in ·dragastc si dragostc in l1t1l't_te_ ---=- asa-i r:aglllo? !'e-un ereti~~ treb:!_lk $lt-:L1"!Jfu;!.as.cli ~_pg9zn((1 De SCrIS SH-llU scrii dE se poatc. de des - -COl sa-mi d;;tig puterea pentru "-pocmele - tale, Gao!", minunato

Lulu

Dadi scrisorlle Ie vnl" aduce totusi ~a tine acasi:i. raspunde-mi indatli, - atunci 0 sil-ti scriu subt numele .,Gaor" - Paste Restilntc~

116

LXVIIJ

10 IX 017

Gaor,

citesc partes a doua -din Faust, cnrc se inchf'ie eu versurile: Das Ewiuwcibliche - zieht uns hinan". Ti-am povestit \11"-0 data despre -"ideile" lui Plato? Fiecare fiint;"l. !]i ncfiinta de pe parnintul nostru isi are Intr-o regillne mctefizica .a Iurnii - un model perfect: irJeeu, uieanu, Exprosia lui Goethe: das .t.;wig- \Veibliche - insernneaza: IUmea ideilor, a idealuri/or. C!;! expresie mlnunata: Idealul e de genul fcminin: Gaor das :E..\.vig-Weiulicbe zrcht mich hlnanl So) stii, ca am inchciat un contract cu Satana care SFt mil .ducii iO<1- inte, - si m}"1. va duce - in sehimb dupa ce mi-am ajuns tinta voi 'fi al lui. Am inilint~a mea 0 viata tntreaga, fucfl nici nu mi-am iuoeput-o poatc Cd: am 0 tinta, Gaor, tu 0 cuno~ti.:. voivajunge-o, sa se oouna nu oamenii, tirnpul chiarl Gaor - stu, care-r bunul Satana 'cc rna va duce inalnte, tot inainto? Tu. Am atita; chef de viata, ~jnd te Induri 'I'Ll. S-a1' putea s~ m~ lase urme at~ta el~tuziasm? :;IUu, cii tuj cugeti in fond ca ~I rrune, C:~l t?ate ea £litn te ispitesc sii eugeti citeodata a}tf~ll Da.r dl!-a~Uln In_amte slll~T,em il: bed ;;i Iiuertatea te va face sa simtesti, care-t adevarul! Dam legata de Ir:ine printr-un vcuvint fil.nl scnz ~ te-ai clatinat 0 clipa, - libcrtutea te va face sa nu te mai clattni niclcdatal Daca prozentul nu I-ai iubit, atunci clt de mult 0 sa-mi iubesti viitorull ~ Dn-acum 'lom avea Iiniste l -

Alatur dcua nocme: una e scrlsa in flux, csalalta in reflux, - Ma vei ducc inaillte, - Gacr? -

L.llu

Astept critica. , . .

Sa rna ierti, Gaor ci'i-ti scrlu asa urit: sunt III pat ~1 am durer l teribile de' cap. :r.li-e t'eamasa nu S0 dezvoaltc ,:"Cva din t?~ta magaria asta, Te rag sfi-rnl raspunzi mai reg'.l1at un pIC. A1teptarlle sunt insuportabile.

Spunc-rnl Gaol' - rna mal iubesti?

Eu te iubcsc mult, mult, rnu lt+-e-

Lulu

Cugetarl :

"Feridrea si durerea ni 18 inchipulrn intre anumitc f~.TIpreju: rari - totdeauna vu mutt mai mad decit sunt irrtr-ndnvar; daca

accstc 1m 'Orej Ll [~ari :~2 rpi':1 ~ lzcnz5.'~

"Cei 'care nu Sf' lEisi'i imbatati de altH nici cu <11eool, s,' imbatA de obicei pe IJi imii;;i ell npj re-ce."

-r . .,0 singura l'ugi'ichmc am: Doamnf' nu mii Li:tsa nici0daUI sa fiu

multumit de lllin2 insllmi."

117

LXIX

-12 IX 917'

Iuoito,

ti-mn primit scrisoarea, care a Intlrziat pe pO:;;W: oh, cum rn-am bucurat , "

Am fast dona zile 1:1. Seli.~te :;;i prin urrnare am sfi-ti scriu nou-, tt:iti, , , In ziua prima eiJtrii sOIrA ma preurnblarn ell Hosea pe marginaa riului si ne-arn intllnit en Marioara si Cains. Din felul cum m-au privitam Vfi7.11t cEi m-au rccunoscut. In ziua urrnatonro Hosea s-a duo; Ia Silvia si Silvia I-a rugat sa-mi spuna ca "Cliw; vrea sa m8. cunoasca si de accca sa poftesc 1.'1 ca''. Am fest ,foartc .surprins, Mai intii nu st.iarn ce sa fac. Am cumpanit toate Imprejurnrtte ~1 hotarirea mea dintli a Iost sa nu mii duo, Dnr dUPH aceea m-am gindit ('a dorinta lui Caius e mai mull 0 curiozitate de-a vcdea pe-acola pe 'car€ "Cornelia I-a iubit" ... Eu sunt destul do filosof ca sa satisfnc curiozltatlle oarnenilor -'ii afi:l.!'il dc-aceea arn, lost ,,/1 eu curios s.''i. vad pe ornul care, fara .sa, mii cunoasca, mi-a provocar cea mal mare durere ce-arn avut-o in viata (:;;i ered ra mai marc decit durerilc ce le voi avea in vii tor).

Silvia cu Ionel m-au primit Ioartc bine. Am povcsttt una ~i ill ta ~i - - a poi a venit Caius ,eLL Marioara, - Am fost foar tc 1 i nisti t., libcr ~i destul de bine dispus . .. Am povcstit rnulte, de toute ~i.chestiuni culturale: am observat insa pe. Cains ca nu are indrazneala sa afirme ceva cu hotarlre ci ma lasa pe mine. A lost-Yorba de exemplu si despre A, C. Popovici: rni-arn spus parerila In icornparatie cu Iorga des pee el si cred. ca i-au placut lui Caius. In legaturii cu Popovici ceva desprc Vaida [ ... ]45

:;;i dupa c,!-n~ se marita (eventual) silita de tata-sau 'il de Nati, De fapt iubeste pc Rosca. Rosca rnl-a povcstit multe, rnulte ';:1 e foarte disperat, Zicc :cil va face tot ce-i st;"} in puL.int[\ s.'i impiedics CCtsiitoria, Eu insa nu prea cred 'ca e cu putinta, ';;i e pacat de Iata aceea ca se rriaritt:t dupa 1111 Om 9i ~PL'ost - .,?i pe de3supra, pe care nu-l iube~te , .. (Edera: astn-i In.sa un _s<::crd. Te rag set nu se ::;;tie. mai departel) I!..'u sunt 'foo1rte ingrijat de tinc -EderEl. Dc ce pleci a:;;a tirziu_ la Viena'! lmi spune IVe.lu, cil la medicin6 anul· acesta nu .se primc?te. numai un numiir re.strfns (/e (lBcultiitori. Mi-c teama sa nu intiri:ii prin urmare. Ginde"ite-te bine. Ponte cEi pleei' jn curfnd. Oh, cum Ci:,! vl:ea! Crede-mi:i Ede.ra, mi-e a~a idr gl'E'U,s:J n0 nJ:1i!le,m intilnirea! Cit de mult 0 a9tept.

Ma intrebi dC! lucrari~ Cea cO ,rassale lucre;::: 13 ea. Cea eu cste-, tien - 1mi lipscCjtl: mate.rialul. X-am' ci'irtile l1ecc:~"r(> din care sa srot isto-ria ipote;,:elor din "itihlt<,"t. Voi £8['1"-0 'in Vi(-'l.ln l!] :-;dlimb lucfC'z "ltclc aeum,

118

v.

,.- .fii multumitEi ell mine: ~ieu poeme~e ~i c~

Eu CfC~, CCl .0. sa. ,. ',._ rna- saruti fierbinte .. , A~a-l Edera.

t' '. I ~.n -·11e SJ-ll sa . ' ,~ , . V ' 0 te

cugf' ,ar11C _~1_ lid «, , ... ,., as, a d hine I Nu tc bucuri? eZ1, P a

o sa fie iar'§'~i asa de _ bl\~e, e - ,

ca pleci totusi mai curind l

Mu lte mult.e, multe

_, .. sarutari Lulu

Cu Caius 'brn~lnt(;l('s j)-a Iost vor~a ~~lOC nc .. arn tntilnit $i-,1111 s'tat de vorba In '\ lena

nu negi",'!

despre noi doi ... C~ _. ar fi 'bine, crcd, sa

LXX

13 IX 911

Draga mea, . ..

. ... _ '/ ce nu csti mai tare - Gao.r? Mt -a!

ai uitat iaras: nmb_ctul. D:" .- '1". ;. Iii tare daca. vreai ~I rlaCd dovcdit-o d(" vr-o citcva orr, ca ~ l~_ sa w te 'iniluinteze cind ci au

tii la mme. Cu ce. d~,:pt v~ca:-< a~ ,11 ~~ vezi acestea'?' Clnd ei Iucu totul alte ?ecesllat1 .. dec~t tll~e. d~uce sa nu-l mintesti? Minte-le creaza impotl:va CO~~tl~~te~ ~~ti dea in sfirsit pace. E timpuI $':-

e-arn rupt once IegatUl.~ ? sa planur'i mad de aceea trebuie

G t stu cu eu am ..: ., ,~

preffi _ aor - ,~ " ,. . ,- Lumea sa uita ;'1 la aCC8a, CEl

sil st1Jdiez la 0 '-;nl verSl~ute ve~~t~'ita 1" bani, Sunt hotarit pent~u unde "i studiat, mtocmu: cum l;nz"+" Vreau sa pastri'im lega-

•. l~ ca vorn I1vea " .>~~. L •

Viena. Dar VHlm spus " doi si Iilndca ",1 tiel ~t1U

r·' el - t de f010s pcntr u amm., • t '

turile, un ca. sun 1·' .. ceea ce ar fi a crirna irnpo rrva

ea ne des9art1m pentru. to~ e~~~n~~~jm· _ si-odata, la timpul sau, natmii noastre. Dar nOI ~ .'. p f'ntr~ tine Gaor _ pcntru tine, voi sti sa iau lupta eli O:11lctn.e tPebu1· 0 <a- :lim besti _ Stii cc sfat

, 1 '0' rimpurt lnan r G"· ". - V' .

De dragu <lees, 1 . . d .. u' turul tau plcaca Ia icna,

·iti dau? - Ca sa scapi de ]a.n arrnn 1!1 e~ m-l du~ 'in cUl'lnrl. Dad_

Pest8 citeva zil.e at .. r:_utea deJa Pflem. ;:ea n1U~dara ~i mlci - 0 s~

. f· d t·- m'ntmta de- atmos era a 1 ' L ' t·- ·It SI

vel 1 0 FI a L _ - O. II _ Da un CHlOe '10 ar ,p

. _. h· Asculta-m .. -'l. -,"aor.. , 1

te sj_mtl lara~l :n8. . hienn a Iost sC'ris 'in tlmpu ce-

flSeUlta. AHituI" nlst_? .poemc. tee1 c~~·O([Te' eu un zimbet hotr'lrit, ta.re,

. . .,., ~nro.r·l Astep 0 seT.." .

h~l mal man UL:'I'" ~. , . , r r •

"nPI·(Jic ini~pendent - :p lIb€? - ._' .

~ -.J , Al tau

LXXI

La ora 3 d:a. 25 X [19171

• D '/

Gil')!" _ to a dol',. , d: ... ?

. M-apasa eeva pc bmple. Dragostea·Gaor

Lulu

-Lulu 119

LXXII,

Icarus e in sfirsit "cuminte"

28 X 917

Lulu

LXXIII

26 XI 917 Draga mea,

avem zapada ,pe rnunti ~i Irunze uscate subt arirrl, Irunze rash ca cele din Neuwaldcgy. Obosit inca de drum nu rn-arn rabdat ~a

Q_,9 n__u le _v5.d - ~~ frunzele mi-all dntat let picioclTf"! "paem" viitoruluiv rasunator ea TIS~_':.u m arl_?l1.:. ,___§.Q.G.__ Hi \let aminte·dc pieaestalwrnn arrrn, pe care .te-am ridicat ir! .. ..Rrimlj,_'lI:U::fL "am ..JliiZllt ~~a.1il... illilirDJi~t ~ie~~~!a_ luJ.-=-~rc5 ti-';;-;n iillntlt P1"£lOrusele -calzl,_ .Qf'nl1se, trernuratoare ... (T Gaol' 0

Gaol', . ---~--------'

Astept acum sa se trezcasca In mine "der Gedankenkunstlcr=o.

o Gaol', sunt grozav de curios de mine insumi. j.

. Cind sunt singur mi se deschidc lumen dinlauntru ca 0 cutie cu .juvaiere, - pe tren insa n-arn Iost singur sl de aceea nu s-a

deschis. Astazi iti scriu dOM cugetari: '

.. "Numai biiltile seaca, dacii nu pI 0 uii, - f'intfnile inSa. nu". Intre oarnsni -- sunt asemeni haIti cad scaea; si fintim eu izvoare cterne . " Mil intelegi - Gaor.

9 . ',Micimea 3ufleteascl1 a allmentlor 0 inte e i ma· CUm. 1 ec ,~i vOrbe~~PUr'-ile_ma.d.~ ..

. =- In Ioc de comentarii.rte intrcb: ,,8':'a dus Caiafa?" .. - Gaor, fr~le railiUmi~c'inta-Jil-picjoare-;;poema-viitGr.ulue.

r~ ~d_r ~g ~s tea ne ~_U!1 .. ~ S;? Ji.:::.o-po:rt.

.-.- Lulu

elul

LXXI\l

29XI917

Draga mea,

astazl rn-am bucurat de-c scrisnare de-a ta Gaol' - €sti Icarte dragut.a~ 0 stiu - esti ell mine, asa cum eu sunt cu tine.· Am isbucnit a.~a de turbat, melt am muscat pe Tlclus de obrajor - de i .. a ~i~nit srngele. De altfel, se tot mira c~ nu u mal sarut asa rezervat COl mai demult: mi-a ~f spus-o fOarte dragut si naiv si cachet: Asa saruti pe Cornelia'?" .', """

Astazt vreau siHi scriu ce f'ac si unde sunt, Arinii sunt de-a spledoare - t.ragica f'ilndca - tu ,- csti - Al.hsentd, Arinii mancinta, <lrinii rna dor. Dc lucru inca nu m-ain apucat .. - mai las sa trcaca V~-i1 ~j.tev~ zile. ~u Nelu m-um jrnpac<lt, suntem i<lrli.~i cei mai bun! pnetem, Langill - a sosit ~i e1 acasij (pardon: la ,ca-

J.20

fenea), Verisoara rubita r= aid in Sebes ~,-a venit imediat sa rna' vada. Plecarea mea lao "Purc:areti'( (desc.hi.de, f'ereastra) - ~restt:

V1"-O zr=ce zile, Principalul ins.§. - tu. stat an mima !;o.ea - ~a. :ac~ _ si-ti place - si nu ZLC,i. .ni~ic. _ Si ~d~d ~,.nu zlci nimic", atun~ irm .. spui mai multe, Gaor - it.l sirnt inca .dmtn p.e buzela mele, - mcet,

incet, incet, - discrct - ~l buzl"le. mOl de catl~e~, ' . " _ , ,

A progresat ofcnsrva impotriva ~n~tom!el? .Sa-fil dai totdeauna "eo111unh:ate oficioase't xlespre ~8.r~lle cucer:;te,. - Gaor - ', e pustiu Volk;gartenut? Cit e de pustiu, vrea u ,~a stiu Gaor -, Cit

e de pustiu In jurul tau? Si poate din Lowenhu;gg:asse -- nu tl ,s~ strtnze inima dndajungi la ea? Clt c de pustlu - Gaor - cit.

.» . G"' ?

Ca in pustiul meu - aor-.

:LXXV

2 XII [H117]

Draga mea,

azl dimineata am giisit arinii pudruti de bruma: pudr ati ca cbrajorii tEii cind am'mer::; 1a "die Schimeki~:::hen({" Am .avc.lt ,un soare as:ru .

si inahctat - H:;;R Gum imi place rnie: caci rrue IIlY.,pla:ce "ghh.ta "VI care -m·d'c" ". ~i am sosit acasa incarc:ot de ,,~lJW~.I8J:J .. ';1 de "~ mp.~( Ja_~ii. dc polen ~j de miere. TrcbUl~ sa ,'itll - GaOL,. ~

eEl n"'u mai pot gindi decit in jeoane, :;;i cf:~par0t~.L: l~-e c,u np.fut:'~~J. altfel - sunt plin, grozav de plin de intuitu sirnbolice si c.~h .. r

sl cel'Lli mai sarac tablou ii stiu iura - un inteles. "Alles Veq~l"ll.n~liche ist nul' ein Glelchnis"47. Plotin 81' continua "HiI' das ElWlgc"11

- iar elL "fut, unsere Liebe",19 , , , ,~ .

. Caor, dmaoste, 0 siiptamrnd am pus-o la ri:lbCl~. ~ cite rna! avem? Ml-e dar sa-ti rnai picrzi tasca ~i caput prm padure, ~~ fugi apoi dupa chibrite, sa .le _dOli .preste .. capul, p,.e care nU.:I J~m . _ '" s~-tl· caut ·C8IJUl SI sa 'rna fae COl nu-l gasesc:.\ ,$1 sa stam

01, cl. ''',"' ,

. apoi mult, mult - fal'a c~p si ~u ~?gie5. frinw, . . ,. . ~L

o Logica, - ca logica v~e!n vom prefac:-o In "Loglker_:atz ,

cad lcgica Instinctului .e loglC:d dumI1CZClasca,.", Gaor, e. 8,,<L ~~. frumos zis: "logica. instlnctuluz", eu nu cunosc un cuvmt 11)d1

frumos. .

Logica instinctu lui ...

Lulu·

LXXVI

2 XU 917

121

I I

r

.-f t; ,'!

~ /1"....,A,jjl(_ ~,u ,

./ rna ~ud_~? ~:;;t~pt si 1!1. ntfkr _a~tcpt. lntr-nn Ur7i~ P?rnes.c, ~,H:as;:\

,r., multarnit, ca tr-am zarit 0 clipa umbra - pe pilretn chiliei, - _ umbra pe pareti, .

I Viata.intreaga Imi voi cauta viata, ~i nu voi gasi-o. Dar in clipa ! din urrna Il voi vedea poate ca - umbra 9i atuncl 'multarnit voi pleca - acasa pentru totdeauna . , '.

Lulu

.Cind-"'iri .

q_.9 Pir iiasele "isi ea1l.tii oalvie, - fluviile isi sapa 0 alzie.

F~,_· 0ITi'e" mal mult sau mat putin ci'i18!Jl -propriei sale naturi.

Norii Iurtunosi purtati de vln turi prea rcpez! - ce-i dropt - nu aduc "plo"i joZositoaTe;' pentru rodul pfimlotllllli, dar curt:1p at-

;:::.;Jera eu tn1znetele lor' ... ' .:

\ 0 Oamenii in deobstc sc crcd snai oameni, tocmai atunci clnd

..!_(- j ertfesc partca cca mai orneneasca din ei insisi,

Pe cind cei rnai multi CH' fi in stare sd-~i numeasca chiar :'ii rcspirntia 0 "munca", - celor alesi chiar rnuric.t cea mai grc<l li se pare tot asa de putin rnunca ca ~i respiratia sau bataia inimci : , .

LXXV~I

5 XII 917

) 1

Garr-+gi~

cade zapada ('11 nerniluita, marunta si deasa, si mi-ar placea Gar :=;,'1 ne pllrrib.un impreuna SR ne cadi! Iulgii pe obraji ~i sa sc topeasca de caldura noastra.: - sti! Gar, ca Hoi inca nu ne-arn jlllbra~i~f1t. in zapado?

- Gargi, astazi rn-am urnflat in perie de minic eLL un curcan,

Vrcai sa ,:,tii de c<:'1 ~ Uite: cum stint un duh 3.'i3. de ncnst impa rnt - mi-am batut capul citeva zile cu 0 problema de biologie. E vorba _. daspra cauzele cari pro-voadi ~VOlH~i[{., dezoottarea, sctiimborea 8"l1€ciilor. Am crezut - foarte Iericit pentru cltcva clipe, - di arn descnperit si eu 0 e(;1UZa lntre rnnlte altere: schimbaroa runcULi.1'"ii unui organ' prOV01:!Cif schirribari radicaic in structura uriui ~rg(m oa,.ecare. Astiizi spre durerea mea citesc ins{i In :l3iologie di acest factor de evolutia a lost deja descoperit de-un altul. ';;i (0 un factor de mul ta insemnatate. M-all1 umflat de millie CiJ un cur-can. Fflndr-A. 1111-ti pot trirnite un margaritar dr5gu~ ca tine dl"flg,'] mea, iti trimi ~ ni~tl" "hirburi" ..

-'1' Nu esti frieos Iiindca ginduri sinistrcjti tree prin ('AP, ~ ci

~ )ginduri sinistre iti tree pI'in cap, ilindca e~ti frieos . , .

122

St v bt J' nfl ui n t. 8_ su boons Hen tul ui din noi ca un i pnotiza t .~- am SU 1 tr ca I'C in fond

bt t· • '1· ea uriei suocstii: pentru fa pte e nons e

'su s ,lplll F . .,,- b'" .•.. - .

-' .- ... di dinci neccsitati inconstiente - nascocnTI niste motive

lZVOI"ClS~ m a_ • . ., " . " _. . ti t pnt"u faptele

Iibare, Iantastice, absurdc, ~ntocmm ca U11 ipno iza It:·

ce i se provcaca prin sugestnme . - -

~-~ ...... ~-.-~~~~ -

- di v -'- d

C- - stie? I'nii tatea n i se pLl re pea te ca .c asa de . LL mea, m-

. ),le 7 .' - I' d 't'" CLl Gl copil orivea de

61 uieatut _ ostru propriu Sf' og .m es IC III : :. ". _

~T1 U 1 tcto '~Lun Sf' og tin, de:,;, te c erul ion ~I'-O balta: ~.l I:Ja~ t"a 111', s~. pal -'I~

d . di ~.- de mi se .~tr'ingea imma de grodza l1"l Iata 01 eEl

aSfI u _ In L a,"" _ _. " , _

g~lnl unei pra p3stii. J ngl"oziiOr de ad _lilt"} mi se 0 pat f' ",I ~- c_x o.

. ide ·~O·ltP. C'-1 0 lnlt'i - "k.mu8 de-o 'iC;1I0<1')"

tentc! - !ii1-n on':-- I~ c ,- .c "-

in car, sc rasfrlnge eel' ' - -:--_----~--.-- -.-- .?

Le m-tc 0::>; --,nor -- iubita mea, G~or, rumta mea:

LO' jniclegi? - 1)<)-, fiinclca m;'i iubesti -

Lulu

LXXV~:a

G xn 817

Iubitc,

in monwntul acesta plcc la Pu·rdlrct~Q. Ma bucur tare tare r:-.1..I:1.

, "d r; b ". Tu sa-rni scrii acolo - reco-

o bucurie asa naiva, ar 111(:1 U,,_UT. • w' _ '. T 1 )

m~mdat _ imcdiat, Adrcsa: Romul Benu, u1:vatatoT (peritru Luiu .

Sebes-Pul-karecz

u.p. Felso.-Pian

Szaszsebes

Szebcn megye

'"'naurn . , t-

'-' ~ d "-b caci - mel' .as,<erlp a

. '.j.'i-8~ Ii scris mai mult, ar rna gri,l esc, -

trasu r <1. .

, SJrut~lri mul te, multe, i ubito

Gaor, Gaor, Gaor, Gaar-gi

Lulu

P.s. Sarutar! multe

LXXIX

PUlT('\rcti, 8 XII 91 (

Draga mea,

" -". - . . - C .' -sunt

rna sirntesc GO/o\ de bine incit (bed ai Ii ::;1 tu pC-UlC~ as ZIC '. COl_, e

dC":Jlin if'l"ictt - dinrlu-rni de rusme verba mea, ca Q#. poll <ll Jng,

" ..d . , ·t-· f .. c Intrerup -- filndca .tocmal

nidodatiLb_;-D-. r;o,~r:;;l rl erl~lr - .. , . _ ,. - 1 . F

a~'TIi-<'I/fulgeraL prin eTeen 0, "C':lgr:tare" -. "Tot .a:~l~t_':l:, toa~

- ' I ~:t.· .' t e' ce Si-O. C)UO lJllll m shlJbn acl:wttaJit lor,

nq"!J.:jl ,( 21 a pu e1' a ," I . ,

_ r -.( , ] 23

--'-jI -"'- V Ci,c/ ,

- '. '+

I I I ' t . ., j \ £ 1 J; <r«: 1Y1J:Ql;-J v..v

r~. c~ ~LW, ~ f!J ~~ct:{~(, c'f-tV.0 rv ": "'

yd"\ ~ c. r;; \ 'lJJ..-.lc- CM_ ~j . I"" f{l>\ ~ (i I 1 Vd<si

- t flf1:: \1,,0 . f' ~ t t ~t t - d " l' i

_ 8. un su ef pasni se pre ace In }'-o se e nesa uru a upa)J acen

si-ntr-o goana nebunii dupa Iericirc. Nu cunosc 0 COl1structie mai nefericlta decit a unui ,suflet pasiv osfndit sa. alcrge vesnlc dupa fericire, pe cind la feridre flU )oti ajunge numai dnea n u ti-o pui .c" tinUi". Aid trales(' In ·1'-0 atmos era e prime] . i: lupii ne Vll1 Ia lereastm, ~j bande de tilhari fEiminzi(dezertori cart traiesc prin paduri si mol' de foame) pindesc curtile Imprastiate pt" dealuri ~i iura pe puteri de unda pot. Noptile SHut adinci si frurnoase si S~nine, cum n-am vazut niciodata. Mil saniez, maninc, aleq,r pc virfuri de munti "Cll mult mai sus decit tonte lucruritc ornenestj" (cum 11.1' Zi£8 Nietzsche). $i totde 1a cu tine-n· ind ell tine-n singe, CLI 1J~,:_n __ aerul aspru, pecare-1 ins}:!l], a me c~i__cind_(-,-tals ;~~ avea in brato, Gaol', I" a~a de rninunat - si-as 1i grozav de trist iJacaa~~- c5.tu nu te-ai simti blns aid, 0 - dar asta rru-i C-Ll putrnta, - noi avem doar acelas gust. M-am apucat de- indreptarea poemelor si amcele mai bune nadejdi, - iar cu "cugctclrile"

-sunt intr-adevar "in stare bfnecuvilltata" ... D..:- nilda: .

"Alcrg PI" vir.furi de muntt, E noaptc, dar ~;lm ochii mi-s obisnuiti cu 'intunerieul, vad totusl 1a departari foarte mari, _ vag, ce-i clrept,dar vsd. Irni aprrnd un muc de lumlnare: dcodata vad mal binc la dni pasi, dar mai depar te nil mai vad deloc ... Mintea noastra sani'itoasa, ell pre.simtirile ei instinctive, obisnuita cu [n.:nnericut realitiiiii - vcde tirlbure. nu-i vor'ba, 1a departari si-n adincirni foaftp. mario Strintn-si aprinde 1ns6. rnucul de luminare ~i cle:)data vedsm la doi pa$i. totul, dar mat tieparte nimic ... "

A1tn _

M "Lnele lucruri pot f1 Intelese numai vag, indata ~e cerci sa Ie il1~elegi rnai precis, te trezesti ['a nu Ie intelegi detoc ... ".

Irni recitesc scrisoarea si vad cft eugetarea dela inceput menta .';6 fie afund conternplata si de iubita mea Gaor - - da Caor? Dar

a~EL ea sa ci~tigi l!CVB din -ea ... Muilt-i, rnulta, multa drazoste ---,--q,f sa ru tari cite poti suporb .. ,.

Lulu De-o silptaminft n-mn citit scrisoa're dela tine, ~ pwbabil vc\ trcbui SA mai a:')tcpt una Sil. raspunzi indaEI. Adrcsa: Romul Bell,", invat;:Jlor, Sebe~-Purlml'ecz, u,p. Felsopian (Szaszsebf~) Szebe~ megye.

Ungarn. \,,(\ Lr.::- ~l g ,'\).oU. t_1tl,lt.).{.5c. . W..l~

Dragoste . .. ()I"';., y\J ~ . \1 '(_J)) I n wJ , 1.JI

~ ,- \ ~ VJJ-- ,., _It.O \ c.._ (1:). II..

~ Q;J.- ,~WV' vO , LXXX va , fr--- 'J,i..\ \.WoJ.

~/\ P. U XII 917

G D1'aga meR,

sunt ineln'igostit In llAtura pina peste urechi. ~i S-'1r putea 011l"e aJUel d,ll:a idealul nieu e: barbarul genial? Totdcauna am de gind

124

., .. ti i ~ ~ bata vinturilc, sa-mi crsasca

sa traiesc In co~n ~l-? mum '. s~ .ma .' .. i sa crciez ____:_ astaz! barba in dasordlne, sa cuget ~a tainclc ~W?1I ~ . . t. f ice _

. . t" ,- 'ipo-tezc pOlmmfo' VlSlln me d IZI ,

pDC!m~ si cuge a_1'l - nlld ne , f 'vr~odata _ sa dau pe profetul,

iar cind isunt ~arunt, e VOl I ,. -.

Bine-nteles - tu cu mine. Da? _ .. d' c 0 viata interesanta"

T bul sa stii - Gaor - ca aici U ~,,~ ,

re uie '. . . va nu sunt impacat: scrt-

(Cuparescu) nm} pl~ ultra:. N~mal cCc=~? Ai elstigat poate cii un sorile tale sosesc SI nu mal snsesc. . . _. ~ . d yorba cu Hau ttreffers" Ia Ioterie 9i-acun; n~ ma~ ,'_real, sa stai ' e ~ oate

. P S _' tri i,\:i te rag si mie lista C19tIg].,mlor, ca s~ vad .. p

~mp., a:m~ r~m., II un . Nebentreffcr52". Sa n1.1 rna uiti, .

ea am Cl$tJ.ga. ;'?l e . t'!~ . . e dcspre tine. Si-acuma nu stiu

De zece zile nu mal $lU rurm . _ , , A' un

. . ~ si unde sa-rni ispravesc scrtsoarca. ,.n

de undo sa-m~ ll1:e~, .. _ ti-l trimit Citcva din cele

oern - nu stiu sa ~1-1 trimit sau sa nu ~ . .

p, n cirrrit au le am contras. Cugctari? ...

vechi Ie-arn clrpl S - . , . . >"r-ea ocate c~ asa

Daca n-ar fi moartea - vla~a nu ne:-ar fp3 .. ," - I) ,

" • W d t ~'tl' (_ i), fJ/.tC,i .e'.lj) 1M. ,,-.,_t e. <', c',· v

de adinca si de vredm"ca.~ ~ ra~ I:. -'" -10·)' cauUi 0 t.intA un profet ii

"Un Iilosof pus l~ iJ_?~a. vieui ---:-:" \"

da 0 tinta, Din pa:te-:rr:l tin eu p~~f~~J pamirrr __ nu-i dR 1 • arc ca-l Q_f

,',Dad\: te de artezi rea mu ", .

LXXXI

P. 14 XII 917

Draga mea,

ilor? 0 Gaor irni tresars -irrirna de

. 'b·t- d iosnicia oallien . , c • . ,

astt scir 1 a e... . d - tf 1 cad sc5rba aceasta e-un stitp bucurie cind ta-aud vorbin as e, -~ ~' . de dupa

. trY P'rea tc vad cwn rna 'CuppnZl .

p~nt~u .d:~goLst::~1~o~:ag~, t~ 1m esti josnic, in tine" este atita pu-

glt ~1 ZICI. " tu __ . •

:tere desinteres~ta"'I?a? d ,," " . par" realitll.t-ca 0 balta -? W

M~'lntrebl d-aca 1ntr-a e,\i8.r Iml .... . _ __,_ .

~ - - a . , . tens Htter"53: _ "Daca reahw.tea nU-I?

' raspllnd ell un "D!am~nb P D ca 1nsa e de fapt 0 balta - atunCl

,balta - c natural - ma. u'Cll::.. a. 0 ti7:~ eil.tru forte'le TrY1. le: sii ('" rna bucur tot a~a de muy:~_ an am 1 oJ ' fi P " ~' ~ y!lJJ.tJ ~ /1:rL

prefac balte -In - m~re" ,j .~!" 0 :/l~d flf'~ ~~ fJ/j ~sa de ·1Ji~e? /<J -f- - u

- tti place energli:l cu e ~rh ~ J ~Z?lV _ PI' rr(¥ ,... /J. J k

Filo.<;ofia mea de "lata e foarte Il1Cl;lpatmnta. - I'JI- u.pon .,'"

S· m desnre alteIe: J L

,.1-3ell J '" . A .~ I -eintoarcf!rea mea acasa.

Fran~llzeasca am, ammat-o, Pl~d _a I .. Anume aici prin

--Nu din lipsa de intere<;, dnr dm hpsa de tlmp., ,

125

munte fae foarte multe preurnblari (silueta alaturata Inca 0 dove?€!}t€) asa ca n-am timp de toate. Cum voi ajunge insa acasa vol meepe. Nu t~ supara! 1'e sUl?eri? Ku. Voi face-o cu sigu,'an~a: dar

acum vr.eau sa rna recreez p(J~l11. '

Corecturrle la poeme iasa Ioarte birie.

"Hirbud" :

"De multe ori ti-e do ajuns sa-ti laude cineva ne cutare individ, pen tru ca sa - ti s trici o ti C'e pfl l'ere despre respectivui",

, "BU:lt scriitori p,ar~d.oxali pentru cari e 0 problema tccmai ce pare mal ~alur<'.l.de~Jt OrlCIC, - :;;L sunt scriitori nc¢umli pentru cari e pro~lema nurnai ceo pa_!'e. pa~adox~i" .!~ k i'd:Vi",-MycJi!

La cpa _ din urrna sa te glnde:;;tl mutr mult ... atltacit rna gin-desc eu Ia -tine - iubita mea ...

.,Luiuk dra.,,!,[l, tu nu csti jcsnic, in tine ('ste atit9 putere desinteresa to. ~ ,;

, ,

Lulu

Astazi arn prirnit S scrisori de odata!

LXXXII'

[Purcaroti] 17 XII 917

Adorato,

_o : ciocani t?a~.02 v'-'_rd;,c CLl. un pi:lpil_g~i irni bu tc fa Icrcastra, zi'i pa da si a:r de prrmavara, Asa-i de frumos ~i rna gindese cii azi canul d'e e~r:d am fast rninat Ia tine de zorile dragostii. Scrisoarca mea vci

lClti-O poate ca tocmai in ziua clnd te-am sarutat mai intii:" te-ai facut a~ba ca hirtia si-ai zis . Nu! Dar eu am zis: Da!" Das Wesen des WelbGs. ist }-linge~tm~, d~ssen FOrm Widerstand ist'i54 (Kierkeaard). 0 sa l,?i.l ca~1Vmg inca de multe ali despre adeviirul ucesta? Quollsque tandem abi.tere? , , ,

G!l0r, - te: dOl"PSC nebun. A$8-i de frumos s;;i fii tinar, Ma ~ea.ld m daruri tmare si-n ginduri tinere si-n vreri tinare. Barbatia l'::[ _bate la u'iil _ =ii cioc.initonrea la ofereastra. Voi fi vr-oo";ta ~.O!trm·! ~u ered: \~rcJ11vcta ~c ilfa.Hl imi spune doar'cs si .tarna J?oate )'/,_ - [,el de PTzmavara, Simbolic - Gaor - sirnooltc - asa cum 9.llm verbi nbi do! in clipo mari. Vino - Gaor - vino .<;;'i. te Ymbratl"'iez~.----'- In 22 I?E'ee.rnv;i_c! voi ,bea cu toti c(.i din jur si voi chioti s~~ rasune ~untn 'i1 nrmenca nu W1 ~ti Cine sunt si cc sunt -

fllndC:~1 atunel sunl Eu! -'

Gaol', !e simt ("~tre!JJlli'j in singl"Je meu(

yinCL

Lulu

12G

. ],XXXIU

[Purcareti] 20 XII 917

Draga mea,

asta c a cincea scrisoare ce ti-c seriu din Olimp, prin urrnare nu pot prcsupune rr1tceva deem di - posta e de \'i.na, daca nu~mi. primesti scrisorile. In sfirsit estl ~i tu Ia simpatlea Gerta, carera as vrea sa-l cisti~ si eu Simpatia, - Jar nu pot. - De cit timp t.e iubcsc pe tine - ____:_ rni-e cu neputinta sa iubcsc ~je .a~ta (n-a[~ inim.~ asa de largli ~i cu "celul-c separate" ea "Ndn OmtlU'~ - :;;1_ t~l ~_tn doar, cil. eu nurnai din iubire pot face eeva). Spune-J sulutari calduroass din 'oartea rnea. ,_ Sa vezi - Gaor, ce pasiune am cistigat de cinl sunt pe-aic:i: sa ma bat eli ,d~i ~~ ciob~n~. Am. un b8.\ -lung ,de- turist si ell acela pornesc dupa elm. A.:s~aZl a~l. fost asaltat dR' vr .. o cinci de-odata, La unul dintrc ei sun: slgur ea r-am rupt coltii., 0, cum' mil desfatez "in aceasta. manife;~tare. primitiva :-;;i barbara de £or~e! E 0 mrnurie - barbarza. - Citesti pe Tagore? Gitanjali nil sunt asa de oune ca celelaltn: mai ales daca 2-pTici' teoriel rriea estctica daspre poezia lirica. r: Alatur un poem pc care sa-l ("onside-ri nascut dintr-un adinc sentiment de singurata(r-. Cu cclelalte indreptate .n sa-ti fac la tirnpul suu 0 - frurnoasa - ,~ur-

priza ..

Poimine voi bon si voi omori lID cine in cinstaa noastra: un

Gn ...

Klinqer nu e de n. Avenariu::;?

Sdntei:

Oarnenii in cari se amesLeca,Dllivih1tea ('11 vanltatca, Ii poti

aduc'~ prin laude acolo, sa morite jntr:"ndevar J,:udcle". . ~

"Lupta Ie succede rnai ales acelura can iubesc rnai mult luota

decit succesull" . :,

em din urma e, creri, una dlntrccele mai bune. Jti doresc p€l--

trecere ,,·co~ar" ~i sa rna iubesti,

Lulu La scrisoarea asta sa-mi raspum~i duja Clc(Jsa. Prest? vr-o 10 zile plC'c

LXXXIV

[Sebe~l 2 L 918,

Iubita mea,

astazi am sosit dela Seliste. Co?' Gin de tc doresc asa nebun? Totdoauna arn dorit sa ajung in atingere cu alte femei, ,C'-l sa ~iid cum tu plutesti dea~upffl_ tuturor<l. Vor fi POfltc t:ii ~i altele mlllunate, dar pentru mine tu e~li - minuneo insii$i!' I :\l11tilr ,un dal'~ .de Cradun, pc care s5.-1 petre'Ci nUIlJai ell ginduJ la mine. 980r - sunt

127

\

Lulu

LXXXV

12 1918

Mea Gaor, a:!1 fast m~ltami.l de scrisoarea ta de Craciun, Ma surprinris In.sii ca unelc dintre poemc tl-au pHicut mai rnult rn forma di t··· D ' altfel t ti ~ d - n In u. c-

.:_ aceasa_ se-n ImplCl' estul de des: critica si Iucraraa oonstlenta

stnca ce-a .fRcut - cu rnult mal oinc - inconstientuj !nc~·.· ':"

Put t b ' .." ceva at

. u ,0 ser':fl: _PL'.elucrarea "con~tic'nta" n-a adam nimic nou la'

elc, Ce!s doua trimise pc urrna? Eu lo tin de bune . ,

: In saphim!M. aS,ta c:lTl ~.fi.cut "C\~eta1'i" m~i rnulte ca de obiCCl. Se vede C<1" _am_ l!).splr.at11 periodice cind pentru una, cind pentru v a!ta:. La vara, cmd VOl avea tirnp, 0 sfi.-ti bat Iii masina si cuge.tanle'>. De C2'Yfl sunt totus - rnlhnit. Sunt asa de ocu t' "t t soiul de ,fteac~! - incH ~ni. ramine putin timp pentru PC~iC:'lr~a mea --::-:- fllaso,flca. ill! Vr€O'I sa fiu cdata Iiber.

Citeva dintro cuaetari:

,Fu 9re$~la uI_J\_~ geniu ajungi. totdeauna mai departs decit

a;devaru! unui me. di 0 cru (I. ., " cu

~,NOl'ii n",?ri .nu. intunecii curcubeul, cI-1 arata si mai blnc''. - ,.,Cult~lra inca-si are "sclavii«: savantii eruditi si doctrinari carl se pierd mt1'-? .mUACa mlcr oscopicg de amanunte _ fara unete

de vedcre largt ~!l creatl7are". . p

. "D~ ce sa BU. a,:_em -:- ~eligic - ~i fa1<-1. deanumiti oameni? _ De :~Pll 011' trebl',11 sa se mfll'tr-eze in noi un sentiment religios fata

de citiva - ales~« . .

. 9ao!-", .dJ:agost~, rni-s asa de dor de tine, 1nc'ft -abiq astept sa

treaca ~l timpul ce ne desparte. 0 S8 rna saruti - t~ .

si salbatic?? Da? ,ure 91 aspru

Lulu

LXXXVI

1.'5 I 918

Iubita mea,

s.:-aproPi~. tot mai mult tirnpul, pantru ca sa ni se Inceapa Iaras! tirnpul, cl.mpul nostru - de tinereta, de Iumina de friguri, de fior],

de gostun - cu 5en111U1 vesniciei pe ele. '

128

, Mo't doresti mult? - Gaol', ~ spune-mi-o, vreau 8-0 tot Dud - ianl$i .~i iara~i - si sa rn.i;t Imbat de dorul tau. Cind voi fi lingti. tine o.;;;;:-i, C8 0 .sa-mi spui si-atunci, cii ti-c- asa de dor de mine? Si ell o sa-ti rfispund: "Femeie, cine esti tu? Cinta-mi inca odata adincimile tale ~i fn~a cdata. Clipele imi par niste muguri plini din care inflorssc vecinicii «.

Gaor, rna bucur nespus de rnult de tine, cind sirntese cEi rna iubesti intr-adevar. $i inca ceva: parca mtl iubesc ~i pe mine mal mnlt si rnai curat - cind vad ca tu rna iubesti : - 0, Gaor, - rna slrnt {1t1 zeu - cind simt pe Iruntea mea ~ureola dragostei tale.

Gaor, Gaol', Gaol', - spuns-mi ca nu rna iubcsti $1 n-o sa te cr ed, - daca cste vr-un adovar, aceta-l adevarul dragostsi nOElstre.-

, Lulu

LXXXVII

21 I 9 18

Meine: jung-e Gottin,

june; bin ich, jung!55 ... Sa vezi -GaOl' - peste noua 2i,1,0: () Zl Intreaga trebuie sil 111i-o jcrtfc~ti,., la altarul rneri .;;i-al vietii. Tc bucuri di yin? Nurnai sa nu se-ntirnple vr-o minune pina atuncl sa nu pot vcni ... As ii grozav de Lrlst. Mi-e nu stiu cum de sociallstii ~tia - parca ar fi in stare sa riistoo1rne lurnea cu cracii Ia deal.

Astazi am scris dupa 0 pauza mai Indalungata doua poeme, Sunt incii in forma Lor - primitiva. Sii Ic consideri deci nurnai din punct de vcdcrc ul ideilor ~i-al ,.putel'ii de expresie", - "I3iHrinul" sa ,nu crezi ea- e ·de fapt [) amintire, --- e ° inventie, de-a mea, 'de care sunt destul de mln.dru. II' celalalt poem c vorbu despre "tine - cu 0 infatisarc iartisi Jicl:ivil, - Am scris si multe ('ugetAri. De

pllda aceasta ~ cum i1;i plan") .

"Exist.c'i lucruri adincl, pc can in lumina artei Ie intelegem eu mult rnai limpede decit in lumina stiintei, Se pare ca apa unQr m3_!i.JL:rna:Lstr8.yg;de...in_lumina lunei, dedt in III mi11 a.__sot:l.r.eM":

Am si vr-o citeva ipotezc pc cari ti le vci spune Ia tirnpul sau, Dragoste - viid ra.-mi scril regulat, dar scrisorile imi SOS~!2 foarie nersgulat - cite una $1 dupa trei saptiimini. De asta ·data. sa.-mi n1spunzi - TecomunduL Cred ca in 1 .Februarie SOS[!SC. Deei

- inca putintica rabdare. "

Eu te iubesc, .- ~i to sarut - cum S8 zice -de mii de orl,

,

----- - ---- ~ -~ --- -

LXXXVIII

Comella drag5 te salut eu drag al tau

25 lIT 918:

Lukian ... iti scriu asa- 'Sa vad cum suna aceste "cormmicate ojicioase", lac?ni;e ~i e~~resive, in .shlul lui Biraescu. Frumos - ce? 1;'i d{lp~ trei zilc rarasr: "Corn€ho drag5 te salut en 'drag al tau Lukianv. Prin repetitii product "Stimmung\li;(;: astao stie ~i Biraesou, ca ~i H~~nan. Dadi. ~~ ~i la tine in odaieas continuacu reflexilla asupra mijloacelor stilistice, de-n sugera "Heiratsstimmungiiri'I;·", - jnsa durere,' rna trezesc casunt acasa Ia 0 mie de mile de tine: trebuie sa isbucnesc: Melle schone, herrliche, Iustige, wahnsinnige, himmIiche, wunderbars, i)1l1igstgclibte, schlafrigs, tanzcndc, lachende, berauschte, jauchzende, unvergesslichs, damonischc, afrikanische Konigin und Nymphe'" - sunt nespus de trist .~ si de aceea rid cu hohote:ea atunci cind Iti moare cineva Ioarte de aproape.

Gaor -r-r- decc n-al venit ~i tu? Astazi am fi cules impreuna viorele in "arini". Niciodata n-arn simtit a~a de mult pri~lvara ea astazi: si am culcs viorela sa-ti pun si tic: vr-o citeva in scrisoaro - sii!g_nllr.o~Lcel putin caclavruL

~Oh, Gaor - si ,,€lef' ce fae?' S-au imbolnavlt? Nu, asa-i ca nu? Nu Ie zic pe nume, ci numai n.e1e" sau mal bine "ielele"; ielele negrele - doua surori.

Gaol' ... Vino, ea nu pot fil-ratinc. Arnetesc.

Lulu

LXXXIX

30 III 918

Iubitarnea,

astsz! am capatat vizita unei Doamnc dela noi (0 "gainw;;e" impodebita si culta ca toate celelalte), care rna priveste de-uri "curiosum naturale". Nu stie face deosebirc mire ftlosoft« si pcezie: tot ce trece peste puterile e.i de a pricepe e - poezie - si pentru 3$3 ceva tti trebuie "jnspiTatie". M-a intrebat sa-i lamurese .Jnspiratia' si-am ·meeput. Inalnte cu vr-o citiva ani am fost dirnpreunacu ea de fata <la oxperlmentele unui telepatist . Il prindeai de rnina, - - ol se lo-

r vea fn mod oribil eu pumnul fn cap eft il ajuta:u puterile - ~i-~i spunea ce ginde~ti. Cu telepatistul as ta t-arn Iamurit gainusci ,',inspiratia": tott poetii si filosofii i~i trag una cu purnnul in cap - crt

\Pot -, dad nu-i de-ajuns atunci pun pe altii sa-l Ioveasca ell un cioean - si-apoi incep sa scrierasta merge foarte usor. ~i asculta gainu~a .';d ridea de situatia comir.J fl p[")etilor ""- >;i ce era mai interesant a fost di Dama sUi Ia indoii11i1 sa cread,Si sau s5 nu creada:

ce povestesc. Eu iuga mi-am dat cuvintul de onoare ca c a~a ~i-

130

atunci s-a 1inistit. Iubito, avcm un soare splen:Iid ::,;i-? pri~avar~ mare,Ple:c pcntru doua-trei zile Ia Pi.an eu .iu,blta verisoara. <? sa am pLJ terea sa-mi sugerez ca. 'ii. tu .e~tl ~u rome,. - .sau n~ ~~t1 ~e~ mine? Ba da, 0 simt, 0 xirnt din aer, din munti, din lumina, C£lCI

~na Jl-ar n n$Ll. de mare far"~. Lulu

xc

4 IV 918

Sanctuarul meu,

Imi spui ca ai atitea defect€_ ---:- Incit sa. nu t~ i~u ~~ ne-"'.astii: ba te iau. Daca .ai fi tesuta. numai din gre~elI ill.an '11 .mm 71 totusi te~a~ Iual Sa-ti mar-turisasc ceva: a fast poate ca un tirnp eind a~n c~e;.,::ut ca pot iL~bi numai - lips a de greseli, - eu dat!f. de 4 April n~l-am i11.<;cris insa In calindarulee rni l-ai dat: "eel vmal nf'a~t~ptat ~~l totodata eel mai frurnos lucru, ee ne poate invata "expenenta eca putcrn iubi pe oamcni cu toate scaderile lor, "tot a~a de. mult ca si fara descaderi ... ~~ Toate acestea le-a:} spun.\;' 1~ cazul, ca n~ descoperi, ca esti £i=i.ra de scadcri, - dar asta r'lU-_:'. ~tl Iac -;~a. de mare nadraptate, iubito. De co? Spune-mi de ca? Vezi, asta-i smgura ta

sdidere,: de cc? . f bi S· t·

A sosit dala Pian'" unde mi-am petrccut carte me. a- 1 m " . . d' A t l·t t " spun ceva. Cole mai multe pocme le-arn P~lS . eja In " ot;a t a ea

ritmica a vcrsurilor - si-s aproape mu~tamI~. I-am ~eCltFlt vr-o citeva varisoarei - ~i-a zis, eel n-a cetit pocn~e ~al Irumoase. :;li nu stiu cum - cind Ie eitesc altora, imi plac ~I mie foarte multo

Gar

te iubesc

ncspus

de rnult

XCI

5 IV 91 B Gar, ieri ti-am scris despre "gre~eli;1 si d~n "gre:;;~ala(~ ti-'an:. trimis serisoarea farH de marca: cred ca va SOSI totus st asa. Iubita mea rna iarta pentru gre~eaJa; probabil rna gindeam la un poem nou ...

Sarutari din adinc

Lukianos

XCII

8 LV·918

Draga mea,

"Kritic als Ubcrgang vorn unbewussten Schn~fen zu::n .sc~opferi' .. schen Be,vusstsein"BO. ,Mil. foloscsc de vcompa~·atl.e, ea ~<I-tl lamurcsc aceasta defini~ie intr-adeviir crrumoasa. InchlpWet;;te-ti daua dansa-

131

- ----- -- --

"

toare foarte grajioase: una joaca fara si'i-~idea searna de gratia: fiecarui gest, , - grii:t,iosul il realizeaza in mod inconstient si--si ail seama nurnai de anumite detectc rnari, de ansamblul gestu~ilcir ei. ca sa zieern asa, - cealal ti:i msa 'e consticnta ,elf' tot ce face, de gra ~

, tia fiecarui gest - si tocrnal aceasta constiinta treaza e rezultatul _ miscarilor ei; dansatoarea aceasta e 0 dansatotu:e critic(l 'si are 0 cOTt.$tiinta creatoore, - pe cind ea dintii - - creeazii in chip incOTt.$tient: ,necrine, In Iocul dansatoarelor W poti inchipui orice alti ereatori: (eu ~i-am facut ada ta 0 cornparatic (J seman atoare intre To1stoi si .Mereschkovski: Mereschkovskl are eu mu.1t mai multa critica, adica "cons;tiinta" despre ceea ce creeaza), - Dacii preste

tot aceasts constiinta critics e favorabila pantru 'creator snu nu - e alta intrebare. Dar aritica aplicata pina-n amanunt asupra unei Opere striiine - e 0 ilrti'i ~ se tine fie cultura In ,sens Jarg. poate

,- ca ~n nimic nu € posibila asa de mult impreunarea tn~r-un tot organic a tuturor ramurilor de cultura ca tocmai in "eritidl".

, Despre asta iIliSa vom mar vorbi. Atunci cind vorn ~ncepe critica. led .dupa amiazi am. fast pina seam tirziu in padure ell verisoara, cu Almasi dornnisoara Me-dean: ill-am petrecut splendid, - am beut - dar nu in ton bachantic ci in ton elegiac: m-um gindit foarte mult, ca scrisoarea din til uu mi-ai ri'ispuns-o'

Lulu

XCIll

15 IV 918

lubito,

Inainte de toate te provoc cu Iitere mari sa-nvetl, Uita-te 13 mine in cchi - asa: si dupa ce ispravesti cu cititul, sa te apuci de inva1at!, Gindcstc-te, ca daca m-oi reintoarce Ia tine n-o sJ.-ti dau

, voie sa-mi mal reduct si mica _ fractiune de timp care 0 jertfirn dragostei. Odata cu capul n-o sil. te iert daca-mi vsi zice eventual: "mine sa nu ne irrtllnim fiindcri am de invatat", Iti vel rasounde:

"Nu, flindca ai avut timp ,ber('~hct atunci etnd am fast dus!t. Gaor ----, trebuie sa te gindcsti di fiecare clips ce-o pierzi "clistnlsi:1" sau "distraiii" (nu *tiu cum c bine) ,---- e 0 crima ce-o corniti impotriva drago.stei noastr€ .. .';'i "crimclc" sunt toate - pi'imte mortale, dupa cum ai invatat la Papue. "Sprc ~tire "j mnfiollare" - a~a-:;;i incheie Conzistoriul porunr:ile autlJritare,

Vaida va sa zica da de£initii incu]te culturii. Sc v<?de ea i-am dat mult de cugetat. 8-0 ,£i .gindind: Tot nu-i ,prost btiiatul.

Ma 'intI''ebi de luc;rare. Pim'i acurn am eXamimlt mntcrialul pentru temelie, Arh deja sehi~a._La inceput am pliinuit-D ceVR mai lung!) calcuIjn:d Cll un, "material s[lvant" mai bogat. Nu sta insa in firea n-icasil. flu erl1dit ~i de aceea mai bueLlros !'il mill bine ()

132

. rae mai scurta, mai.Iibera :;;i mai curgatoarc: asa cum iti plae 'P tie Iucrurile. Nu vrcau decit sa cuprind intr-un singur punet de vedere sintctic tonta filosofia indica. Icleea o am dcja. trebuie numai 's-o rnai porsecut un pic.

Ghici C>! Iac acurn? Imi copicz poemele in noua lor sditie de _ lux; - pc unele abia le mai recunosti .ln haina l.or pornpoasa ,~i ritmica: sunt ca niste "Kricgs lieferanten t~61 care prlvcsc de sus din

loge , , , ellA IA-.o \.4_-f~~ k' k"f~ /<

Dragoste + co . r-, < .'

o 1AA.. 4 VMi tAJ.. 1--lutuJ \ v,,_.... eanos

Arw,.iv- r AJIJ~~I~ v..PcL_· r ?q.~tl_ 17 IV 91

-, - r ,Iubito, o..ttArfJ'" ~ f1VAj 1 [lQ.~

a sosit programul inaintea sorisorii Am ales prclcgcr~ l?e e~ri s~ mi lc inscrii, Inscrie Iotusl rnai, rnulte ore dccit amplamut, fiindea daca eventual voi face doctoratul mai curind - ::;:j nu fie piedica Iipsa de prdcscri ascultate. Am pm; ~i ceva dela d!'\;!ptur~: .f~los.ofia dreptului: stii, daca - voi mal discuta ell oarnenl - politicicni -, CD. 'VClida - sa-i bat chiar si acolo uncle ei se sirntesc mal tar: , , . Nu de alta, dar ca sa flu in' fc,tCl ta: invlngatorul. Ferneilor Ie plae inving21o:ii. ~iindca nu mao pot ILI?ta 111Sd fizi.~e:;;te cu_ atlet~ de ~ Cl.l S - m~! VOL lupta re· alta calc - eu . , " saltimbarrei D'f'\:!lrC1JS . , ,

Totcdata iti trirnit niletul dclu asentarea de anul trccut. Daca te VOl" intreba 'de asentarea dcacum spune-Ie caIn Ungaria SF. vor face numai Ia sfirsitul lunci, Gaor, tEo! rug :t11Sa sa rna inscr ii tu personal - si anume indat« -- Iiindca eventual vor mal prctinde cine ;;tie ce ducurnentc, dupn care daca nu le,ai sa-mi dcpcsezi irnediat: e verba sa nu ramin neinscrls. Da?

Poemele le-au citit deja cu multa placcrc 0i "speranta" Titusca si Cumnatu1. Acum sunt gbid - 1a cine? La.veri~oar1J ~re Ie cite~tedimpreunil cu D-~oara Medean rcc va zice beata? $1 nu stru cum - dupacc am inceput sa Ie divulg - gindesti ca-rni pare rau, Irni pare rau ca le-am fftcut dear nU'mai pentru tine ~ nu. e vredmc n:iJnenc(( sa Ie cunousci'i: imi pare rilu ca si cum -a~ Ii savI19it 0 trRdarc mirsava :impotriva dragostei celei mai minunatf' .. , Min-

gai('-ma Gao~', ell nu e a]a ... in schimb te sarLit _ ' ,,'

arzator .

LukC'(lnos

xcv

30 IV 918

Iubita men,

ca sa ai treizeci de poeme in Ci:lp - iti mal trimitunul: lnchipuieste-ti ca .se petrece in Keuwaldegg -, "poetic!', noi doi, in Iunii, douii pahare de 'olin pe masa ...

133

Am fost .in Seliste. Minerva'" e in floare. Am !'is foarte mutt tntre altele: Minerva s-a Iovit strasnlc la picior rnutind' a band dintr-un lac in altul, l-am zis: 'PrE'Bte clteva zfle 0 sa-ti' schimbe piciorul culcri, ca gitul unui porumb ce Sf' mi:-;;G3. 'in soare: rosu, vl-

nat, verde, violet. . . '

R.?$ca rni-a fa~~t un marc compliment cu privire Ia poeme:

"P,?e~n eu .eonc~ptil. a~a de £run~oase, uneori dragute, - altcori : adinci, l1-HITl mal cetit. A9R .de precise, de clare si de bine concre-

tizate ... " _, '

Ei, Co2 sa zici? Inccp $5. crcd 'eu insumi ca sunt poet. Si-o sa rna

desavlrsesc incctul cu incetul ~i in tehnica formata. '

. Poernul ce ti-l trimit vorbeste despre eel mal. banal .Iucru..

Iericirea, Lucrul despre care S-3 vorbit rnai mult de cind e omerrirea. ,;;i totusi ered ca zie :eeva - Nrni! - Gam, rni-e foarte dOJ' de. tine, dar cine stic cind 0 sa vin .. _ To rog sa tc ingrijesti sa mi se suoscr ie indexul. Mi-e dol' de buzele .tale Gaol' _-. 9tH - ill-am gindit intr-o zi ca gurile noastre

~e potnvese ea doua rime ... C\i\ ~ r; .

- . .------, \.~-:J 'y

Lulu

XCVI

[aprilie 19H1]

Iubito, iubito,

te-al speriat tare? Uitc: pocmclc lc-am reprodus in aeeeas zi din mernorie - absolut fidel. Astazi am mai copiat vr-o trei noua - si ti Ie trimit sa ai 0 bucurie de sarbatori: Una singura e sensa in "siiltarete1' ductile, Lumitw.. Vr-o doua dintre cele vechi Ie-am Iasat pontru totdaauna intrc cole in proza: si de-aces tea am vr-o citeva ......,. in tre ele :)i cea cu ciocani toarca. Vei fi 111 ul tami til? Dcocamdata asa {xed. Le vP.i ceti de multo ori? asa ered! 'D-soan Me-: 'dean inca le-a cetit cine .~tie de cite ort - 'dar ce 1010'S? Ea nu le-a ~tiUJt inspira. Cugetarfle cF!'le mai multo au ,fast inchisc in dulap, - acelea prin urmare n-au suferit catastrofa. Nurnai vr-o

,.dieva - pe cari 1.e-am rep rod us de] 3. De .~ll ferit va Sl1 feri - pu tin -:- lucrarea. S-a pierdut ceva material: dar pnata cfi e rnai bine a:".i1: voi scrie .numai despre ceea ·Cto' am aslrnil at eu, nu eaetele . p~ti

£i absolut liriistlti]. 0 singura invatatura slt scoti : .

-c1r,agostea ta ml-e mal presus de orisice.

Da, Gaor? - Si-acum ss-mi SPUl, daca rna i ubesti sau nu?

La ~eliqte plec _. mine. 0 sa stau Ioarte putin. - La ~.~entare ... medicul - a fast Elekes - prin urrnare am scapat, Si rna bucur foartc mult.

134

Iti dai scama cit rni-e de dor de tine? Dar ee sa faeern? Poemele 'in proza cele vechi - mi-ar pareabinc sa faci focul ell ele, N-are rost sa mill starute in ... e:xistent;a .. "

Cole in vcrsuri ce ti le trirnit sa le grije~ti bine, fimdca eu nu

Ie am scrise deloe.

Tc imbrfiti:}cz si te sarut C8-n vrem1.uile de demult

Lulu

XCVII

2 Mai 1918 Lukeanos: Gal' iti doreso sarbatori ell multe .ginduri Ia mine .

XCVIII

4 Mai 1918 '

Cfnc~ t.e apropii.

De departe,:rind tc-apropii, ~trengare~te ~ Eu te-astept ell ghicitori sau cu vr-o giuma:

"Stii ce iac acllm il~r:i.Lin_ccru~ . _ .

... Ca si fluturii de noapte sboara-n gal ~i'!-n lntu~e, Caci tQtCerilll,.f&j_llJ tot, S-il eoborIt ... m mlDf' ...

;~ ~ f~tJ..,ll'lMd 1.(1 wy,__clw~

/ Tj . b~"vnsh't(IX? (7i) 6 V 918

( w -r I 'I rv, (; Iubito, - __

qta_ bu~ur ':H"~<;P~S de,?~c~~ia .ta, cad tu e{lti ~e~a ~a7"(? ._SCQ,!:i~. -: ~~ 91 mi-e !1~a de dor de tine. 0 sa rna l~bel?~

tare cind 0 sa yin, da? Vreau - tare, tare; tare. :-;>i-acum sa mal

. vorbim dsspre poems. Astazi iti trimit una care s~ al~tur~a de cele clasice ale mete: ,,$i-n mine-i Dumnezeu ... " 1'I~-a~n.<;p:rat-o raportul dintre Ism si Magdalena, S!1U Ism; y-o f.cme~e ~flzuta '.' . ~re.d ea lSi Visatorul c buns si driigll1;ii. Putm core-as a tl-O mal trimit

odata: "Mi-~tept amUf'guL". . _

Pe cf'le marunte si dragute cum sunt: Clipete; Sus, Cmd te-apropii., C'Anduri de rwapte, Trei fet~ ... 0 sa I.e public in velum" pe toate uumet'iznte Rubt. un .singu! .i'ulu: P~CUTt de cxemplu. S:3u daca vreai alege tu unul si mal potrivlt.

De lipsit, dintre cele ['0 ti Ie-arn trimis )1111 stiu, care Hps.e$te.

Vorn vedea cind voi veni. Despre "fl.ori.le f criclrel", "bi:wiiTInu P' ~l cea eli pol-enulu - de asemenca 'lorn rnai vorbi: n-o sa. Ie mal fac.

" . ". d I P 1 I"

B5.t:rinul" ramine 'in prriza, "fIurlle(( e a,semenea. ar " 0 enu

:_ J-am gasit ulterior in Sully-PrudhoTnm :intrebuinjat 9aw comp~ratie, dar nu pentru nceeasi idee; cu toate acestea il pae3S?SC tp-l

Lulu

135

~/ 4u ... (Q '.({)((1.{~'~"\~~'~ G)'·t-dlf'L A2'ud- /61. /,-41 C.eL »r= :.t -exd--I\_ 14_f ---OAC1.u-/J'LIM{' ;j-ouL1-:?C\ ?

cunoscuti fun avut si-un 111m/! succcs Ul"F1'J" .....-""'" ...... ceafarul" I-ai prirnit?

am crod ca sunt deja in Vierra .5R 112 petrecem odata la "l _ ' .. a? $i sa te iubescdin apropiere, Sa glumim cum 'numai noi doi stlrn glumi, 0 Sa ma iubosti tare '_

Gaor ? .' .

arunc in foe. La cI ristic cu Omul 'si 1 Pe cind sl~nt

* Bineinteles dirnpreuna ell toote celelalte pocmn.

Lulld

c

9 V 918

Caor, - iubito,

uu ~tiu cum, as 1H;i i vrca .';~ stiu ce fad in clipa aceasta: eu cred ca. ie grn"dC'itt----e;rsiga_Idli~'1 l:t minecNlCl nu. c greu de g.fuclt, .~C8 t!:tdeaunn to gindesti 1a mmp:, a~a CLWll :-;;1 ell te Vlsez vgnmc tID tm~ sIiry.TCl'el:I cd nu mai trece muLt vr 0 doua saptilrriini ==-=51 vorn tinea eel rnai splendid culescs l-am tinut vr-odata! Vczi Gaor, citeodata parca. 'si rnie mi-c g1'oa28 .clnd vad cum crestc, si crsste si nu se mal opreste, inaintc, tot Iriainte, crcste nebuna _:_ dragostea mea ,- pentru tine. Vai, Gam, .daca ai fi acum aid te-as nimici - cu 1 mbratisa rile. Mi-c dor de tine, dar, dor, dor - stii, numai noaptoa mri mai llnistesc ffindca atunci esti ell mine - si~mi_ executi asa de curninte - toato poruncilal ! Fru;11oasii inventie 'sunt - visurile: n-am. ce zicel Oare iti voi Darea iarasi stri'iin ea 1<.1 intHnirHe de mui inainte? De asta-data :_ nu Cl'€tl. Si d(' altfel te obicinuiesti in citeva 'secunda cu sarutarile mete: D('~ 'nsti'izi in doua saptamini vom tinea un chef -- plceind cu 3/j -de ziua mea! L1:I scrisoarea asta astcpt bineinteles raspuns~i inca unu1 dragut.

Lulu

C[

18 VII 918

Iubito, Iubito,

ies tocmai din riu: mil sirnt fiziceste binc: ~i asta-i la mine de capetcnie, - c,iei "suIletul:l vine dela sine. Cu noua stare - fill'.§. de tine - 1l1cA nu sunt nici pE' departe impricat. va scsi lnsti intiia ta scrisoare$i-atunc:ia - resignare -: "vuj plcca ac~tsd pontru tot-' deauna" . '. Binointales - cuvintels acestea sunt numai expresia "resi.gnfiTii'; in general si nu au tocrnai scnzul pe care-l~plln. De cloud zil" bl,JSt:'im stHpulaccla P1l0rm - Enga care ne-2.m de.~p;l_r!H ... Sa vc~i GJ.Clr - Ed-cra - ('um visez dupa mingaieri: locl11ni 111 fata mea m curte est!: un mstan Cll frunzc LL~eate de seceti:i: mi se pare Cd e tD3mna aid 9i:-a~a rua - bUl:ur! )/fa bucur ci:i vim~ toamna.

136

Edera - eu plec saptamina viitoare in mUl:ti cu iub!!a verisoara. si-» sa m~ bucu~ de .o:wn (?:c) si de. brn~. 0, brazil, Gaor . Vorn avea rnult ti mp prietenl a.vecma,ta tea ~I S?Cl. P ta1:~C1 ~or. . O_zoll1~l care imi 'va cllrgR de pe cetlnile lor - In plur~)lm ------:: :ml VOl :u:ch~pui - ca vine deb buzclc tale: a~a_ de c'J.rntOil de dablor d~ viata! Gaor - daca no 'vorn alege vr-cdata un simbol pcntr:, arbon :- un simbol pcntru sulletul nostru - cred, eLi bradul rn so potriveste mal binc. Nu? .

De scris _. din munti - sunt stlit eventual (nu stiu) Sit-tl scriu mni neregulat: dupa 'cum vor fi .trecator ll carl coboara !a ~

. orris. Tu lnsa sa-rni scrii dupa cum no-a Iost verba - acasa. ~1 If' va trirnlte Marna: le voi rib ~i Ic voi striga sa rasune muritt}: "i-n "Ind voi trece nrin valaa iclclor si voi saruta cu patirna ])OC-

• <::; • • • ~

mcle, poernele alba, poemele cu-atita ntm, poernele can tremura

de viuta.

Lulu

en

[iulic 1918]

I I

Gaor de-uri ceas lIla preurnblu prin .cur tc. N-am putut vina 1ma 111Ci ~ idee. Am vazut In curte icdcra multa, multa ~i rn-am gjndit c;\ tu -~ iubita - ai (mf.tul $i salbiciunea iellerii: nu exista alta planta care -sa se incilte asa de ?1H:l1ros,. ----:- si c~ atlta ((vfnt, - dar de sine n-ar Ii in stare Se' sc inalte rncr un SIrtgUI" pas spre cer! Cind g§:se~te insa un arb ore, ntun~i cu cit§. b~cl1riC' ;se urea, $i-n sehimbul inaltari.i ea da arborelui - podoaba din nehug, .. Te sarut - Gaor -

LuI

CIII

20 VII 918

J\.Icine wunderbare List der .Vernun~t&3,

Hegel mel n-ar ii visat co aplicnro stralucita j~i va g':"tsi teoria lui des~pre intelesul si natura .istorici . ,. A~a-i cii nu? Azi cind _ m-a?, trezlt mi-a treeut prin mirrte 0 al hl: "filosoIie" care si-ar g;::Sl dn~. nou anlicarea la noi: f'ilosofia Iilosotului tau pe care- in Elvctia n-ru vrut s-&-I asculti: Bcutroux=, Teoria despra "continge1t1a legum- n~turale", Te roz nn tc speria - Ederal Asculta, ce frumos: Tealttatea, adlca lnmea, lumen aceasta mare si rninunata, consta din --=mai IIlulte straturi, mai multe pi1tul'i - elife-rite una de eealalta. De pilda:stratul fCTIomenelor Jizi.co-chemice, stratul fenon:enelor biologic€, stri'ltul faptelor sufleie;:tl., stra~ul fen('J]~.~'}f'n~Jor s~c:a~e .. - .';>i-acum urmeaza co e mai i:hsemnat; fiecaye patJ:ra noua. l:?l, are legile sale inti me, cnri nu pot Ii redLlSe Ill. legIII? ultUJ strat. !?l .. anume

\? '~\;I'

. ,

~I

9

in felul acesta: Jegile Iizico-chemice sunt 'cuprinse si de celelaLte fenornene - biologice, psihice si sociale, insa eele 'biologice sunt mai bogate si au ceva nou, ceva "contingent" ce nu poatc fi intelos pe baza celor fizice 9i ehemice; fenornenelc psihologice de altd parte .contin .aUt legilc fizico-chcmice cit ,'1i pc cdc biologice, au insii si ele ceva original, ceva nou, cc nu poate fi redus 1a cele de' mai . rlk1.in~e; acolas lU{TU si dosprc irrtimplar-ile complicate sociale: contin leg lie straturilor de mal inainte si pc dcasupra ,'11 ccva nou,

\) Oce au. numai ele,:, Mflter!al~I?ll~ rcU~ct:, toate fcnor:ne,:el~far~ y deoseblre. 13 "atom1" , In Ie I Iizico-chernice- Boutroux Illsa zice ca realitatea c zidita III grupuri de enomene cari isi sunt ceva nou neprev6zut, orig'inal, contingent, liber, Faptele sunt Lot mal boga~ f?i :nai c0111~1ic' . ato - dupa cum urrneaza: !I1ateria, viata, sulletul, societatoa. Si-acum - Gaor --eu '(Ted ca mat exista 0 patura. in

f J.umca asta mare sfint;l ~i minlU1atii. - 0 atura care de asemenea L lSI are na ura ci intima, noua, on inalii .cu legile ei ·proprtt. carl nu

I~f) pot Ii in~!- 'Ul' c nn ' rae r. 11l

l 1~.u]J_rD. lor, mai l(l1"9£, mai bogate :"i mai rnisterioase: dragostea .17§f.t.stm~----

Lulu

P,S. Mine sau polmlna plee la munte - si te iubesc __:_

CIV

24 vn 018

Iu-bi-to,

incotul ell lncr-tul Tncep s';-t inteleg dogma trinitatii. Durnnezeu se zice ('if e 0 fiinta in [rei pel"SOane (1 = 3); trebuie sa recunosc e,li n-am prea inteles maternatica aceasta teclogica. Astazi 1n<;8 mi-e rnai accesibihi: oare nu formam si noi doi - 0 fiinfii. :--- in !:lauii persoane? La un nou sinod ecumenic as fi deci - pentru "trinitate". Eden - tu esti - totul: mi-e pieptul t1TI il11nppntrtl tine. Eu sunt creeT'!J-1 tau $i ~'U c.~ti sinqeteimeui Si rna . sirnt in putcrc sa creiee , ,. Cizelez la poerne cu patirna: si-am produs citcva fru-

_ museti de arnanunt de rna uimesc eu insumi de cleo Nu cunosc hodinil'- Edcra ...

Am ceva nou, Daca-l intelegi bine - atunci 0 sa vezi ca e puternic:. 0' imi:lg inc d in Clipele rni s-a parut a tit de petri vita ~i de aeeca am Intrebulntat-o aici, jertfind pp.ntru t(}td.~auna CUp~l~." ell asta voi ,inchcia la timpul sau - vclurrrul, De Ctipeie sa nu-ti ·pard rau, Nicl n-u fast cine she Co2. - si-afara de-acaea nu se

potriveste - cu pesimismul Sall si en sila sa - in intrequl cperci. Eu nu sunt asa: a fast nurnai -0 clipa din viata mea Clipele,

138

Titusca a plins ell hohote cind i-arn citit '0 taamna. Titanul i-a p1acllt foarte multo :;;i toate celelalte.

Ploile nc-au .stricat drumul spre munte $i de aceea pl~,are:,~ s-a arninat oentru vr-o saptarnina. Edera - cad Ia genunchll tal si te cuprind cu tot .suflctul ee-l am - si cred eft am -- mult, mult,

mnllt-

Lulu

CV

26 VII nis

'Edera - iubito,

peste un ceas plet: -- spre munti. Ttl sa-mi scrii regula: ocasii. E,u de asemenea 0 sil-ti scriu, cit numai se pcate ~c de~: ca ~oilr scr~sorile ne sunt adevaratul ozon! Vr-o neregulantate 111 sosirea scrrsnrHor rnel e ~a stii - ador ato - cA e priciriuitii de - comunicatia

proasta.

Cit de rnult 0 ,~;l rna glndcse Ia tine - subt brazi 'iii 0 sil-f!U reamirrtesc si alti brazi - ell sonln de cer printre cotini ~1 cu senm

de ochi pc s';"b cetini.

iVlinunato

tc

sarut - stii tu cum - gurita intreaga

- . ...

Lulu

CVI

Miigma - Julie 1913

Ederei,

pace, dragoste .',li suflet, iar muntilor - inseninarc! , , ,

Sunt de trei zilc in inima muntilcr, :--- pina astiizi insi'i ? sing UT8 dupA amiaza cu soare. E tutu~. spl~ndid, " Oh, . ell m i-arn dorit - muntill Am venit caJ.aT€ .- :pe ploale 1 c villt S} Be ur"le~ de c?,~i:

Mill1tii·- surrt In ' I - se rastoaroa pardi. preste tme ~I ti se ndlCa' perii' in cap, de Irumusetea lac.,. Edcra - ce pacat ci'i nu ~tl· ~i tn aici: am $51'i ziua ~ntreaga, de pf'-un munte pe altul . - . ,

Een atit mai m:innnat - ell 'eii suntem mai primitiv intocmiti, _ printre grinzilc- easel irni ~uj_era vintul noap~ea jn~re~ga~ la urcche: mi Be pare cit - avintul tau ~i-al men - rni .. ,1 suiera vm-,

tul 1<1 ureehi.!

Coplesit - se vede - de lumaa din j1IT _-. zil?l~astea ri-am ajuns inch safni - eu insumi ~ ~i de a~eea rn~a mci z:-am Ju?,a! nirnic. ell toate astea sa nu er8Z1 curnva ca nu-mi face cine duhului

139

- 0 lume nouu! Dim po tr iva ! 1\Ia 'imbogatesc - dar roadele vin mai tirziu,

-Nurnal caliiriiul· aceta :-- prin ploaie aspra, rece ~i subtire ca prin site. - in galop Ia deal ~i Ia vale-cetina de brad btciuindu-te prcsteobraji - st ri-o sa-l uit niciodata,

Edera - vano /1i tull Tie iti place sa caliiresti? Vine -' Edara,

Ederal .j

Lulu

Serisoarea asta - nu stlu - cind va ajungc la tine. SUi. gata, dar de trei zile niciun trecator ... Iubita verisoara te sarutal .. $i eu

te imbratisez - salbatic ---: ca_---':_vintul .

.~~. _"_ -- - --

cvn

Magura - August 1018

Edera,

iubito - inchlpuieste-ti un om. -care is-a rein tors cu desavirsire Ia natura: traiesc ziua intreaga trintit pc iarba - mare, verde, simatoasa, - (in suflet: "numai dcr") - rna hranesc cu cele aduse deLa stina, ----;- lTIa bat ia,ra~ cu cinii, beau apa direct din izvoare (in gInd

. ~9 Ie-am numit oda ta :;l.anelg--Y..~nic deschise '0 Ie !JJl !~i~lor\4), mill il e de rnulte ori rni Ie p8.1 in roua de pe iarba, dorm pe cetina - acopcrit de negura noptilor - iar 'prin sindrile vad "CarU'1 eel mane", "Casiopeia'~ si nebuloasa din Andromcda , ,. Seara cind ies din baraca vad vitele culcate ·pe-o pajiste lntinsa si mi se-rnpare totdeauna cii in oehii lor se oglindeste: Calea lilptClui... Nu-i frurnos? ELI g-asescca 'e 0 minune!.;. Q minune vrcdnica de-un

- poem.! '

,~() \I \ r Inc" hipui%te-t~. uri .pmA in nart¥ra; a.q~ ~llnt_ e.Y: aproape, nl!.sp~

'1 ,!) 1 de aproape de ea, 11 pun mma pe pte-pt .'?l-l slmt imma.

. ~ 'I'rlntit 111 iar5a iti,';criu: 'a'i, vrea sa-ti SCriY~l funingine, cu '

vercl€a"\:A de IErburi daT nu pot ,-; - 'iti scriu cu cerneilla, --.

fu ima in¢J1lpLll€:'/te-~i ci'Hi scriu cu s;ingele- meu! - Sau dad vreai - eli singe de urs: durere inca, n-am putut prinde nici unul,

eu toate ca sunt destui,

Edera - te port in suflet, ca-ntr-un cuib cald .. - sf te iubesc

- !ii tu sa stat lini.'jtitii sa nu-rni strici cintul ... Edera aticea

veverite - sunt pc-aici: ell ochii vii ca ai mei,

Lulu Un singur gind: sg nu te superi ci'i-ti scL"iu aqa rar, nu surit trecatod ... IClrti:i.-mil

140

Magura - Augus-L1918

Edera -r-r- iubito -,

nu stiu ce rnai Iacl - si: nici tu nu ~tii cc lac: scrisorile nu-rni so.seso de-neuse :;;i-ale mele nu 1e prea pot trimite, Cu toate acestea Ie scriu regulat si ziua-ntreaga rna gindesc nurnai Ia tine.- drngostc -

AOi vrea nespus de mult sa sti u .ce fad in eli pa asta: eu crcd cil te ginde:;;tj la mine, .. , Gindurile ni 5e inttlnesc 1nsa ell ~igunmtii: prin locuri.le noastre man 'ii Irumcase ... iti zimbesc :,/1 sc-ntorc apoi acasa - nu in eap.ci in inima.

leri, cautind inspiratia .pe-o cale Iaterala 9i buret! cit' ·mincat

- am intBnit 0 - vipera: .se otelaa Ill. soare . Si-am .atacat-o si-am ornortt-o: s-ri fi vazut - Edera - cum se -svrrcolea sartnd, clnd am lovi;t0 lntH,' ' , Aoo",' am sosit destul ne ernotionat ,i cu un mlc -

poe.~ 11 a 4.. /1JI) Jr.:-f;( 4: ~FJ (,,' jfo/, .. p ,I j,1,.- ,J;</J 01,".' :wi ... ,,,-

1', @w: r;> ifu1~! . j cix

cvm

Magura - August 1918

Edera, .

dragoste - am primi.t astazi scrisorile Oil pe G6staG;'i: Si rn-am bueurat -:- - - co ! Pe Gosta 0 sa-L citesc, Am rasfoit si-am observat ,ce-ai substras Imi pare 0 provocare din partea ta sa-mi precizcz si eu punetul de vedore. Nu? - Atunci iata-I: eu nrbesc viata - ich will mich au ch a usslcbcn'" -.... si totul: ,toa te crea ti unilc omenirei ie consider din punct de vedere al vietii ... Arta, ~ilosofia, stiinta, religia, iubirca, Iinistea, tiicerea, galagia, aventurile, salbatacia, plinsul, risul ... _ le adrnlr numai mtrucit ridica, li'irgesc sl adlncesc - Viata!! Orisice e numai un mijloc 'in mina Vlatil, Exists o .~ingura ~aiestate:· Viata ... Cred, ca sunt dar. En nu sunt pentr'll ar tii , cultura, aventuri - ci arta, cultura, avcnturilc sunt pentru mine! Nu vreau sa rna stapineasca nimic, - eu vreau sa stapiriesc tctul! - Deci Edera: 'Im1 plac .~i ITl ic avcnturile, ?ar iml place si linistea sl tacerea - caci sunt 0 personalitate Iibera, crsatoare, ~i - ~ultiiateralAI Sunt viu, Edera. Nu te teme di sunt 0 mumie, Daca in mine nu gas€:'/ti - v~cinicul Nou, schimbarea, creati~nea, - atunci unde 0 gasestil Si-ricestea sunt dear aspectele marl ale vietii : vecin icul N ou! Dec i cin d va trebul si cind sirnt nscesi tatea - atunci sunt aventuros,: cind nu - atunci - tacut! Oh, .dar ~i tacerea mea e - aventura! ... Imi paTe bine de Ady. Il inteleg. Foar:te buna e eea eu eel care i-a fUJ"at ursita ...

"Dar munti.i - unde-s·! -,. -- ~ Nu-i vad". .

'Edera; adidi nu sunt!! 'Dac8 vr€"i -:- pune in Ioc de "nu-i vad" - Ii ,caut ,I :;;i nu-i giise$c.'"

"

141

f.ti trinut aid inca doua poeri1:C! cu Eva.

o sa-~i plac.a: una e "tiefsinnig"~i -cea1aIta drag uta, , , Edera: maiestatea sa viata rna indearnnii sa-ti spun: te ador

Lulu

ex

Magura - August 1918

Ai vrut sa rna .ipnotizezi intr-o Doapte _ Edera,

asa-i? ~i e:;;ti curioasa daca ti-a _rau_:;;it. E foarte probahil, _ nu IiItiunici cu eli -siguranta: ,~tiLL insa ea Intr-una din noptile' acelea . am fast neltnlstir, ~i-am avut neobi,cinuit de multe visuri f:t:umoase

:;;i £urtunoase eu tin!;!. .

Citese pe G6sta Berling: sunt pe 1a mijloc. E frumos, recunose: cu toate acestea mi iSC pare ea-i cxagerez~ valoarea. Parerea mea -definitiva \'11 urma Ia sfirsit, - dar aventurile cele multe Irnl dau de gIndit; romanul pare scris pentru bacfi?e ... Pentru ,Suedezl misteriosu! superstitiilor si f,love$tilor - spuse foar te frumos - ponte avca un deosehit farmee national". Homanul poate f1 frumos, dar nu g5se::;c fnca 'in el " probl ema a din ea_;( .prin care 0 opera se ridka. intre celedintfi: -problema care sa revolutioneze spiritelp.. Problema care sa-ti miste tot "eul" ~i nu rrurnai stratul estetic al sufletul'Ul.. Ma gfndese Ia: Fratii Karamazov, Idiotui, Anna Karenina s.a, Dar un ast.fel de raman e m~al,_ nllerca cil a'r fi in

sa . . - me. 1 aC<l totus - atuuci nu mar

e f-emeie .. , ' adio;,_'"' c... villi /Kf ~f 1A.(1 ~/' .

In sel'iso...'lt"ea din urrna ti-am imis dOlla poeme cu Eva: care rnie imi .plae foarte multo Sunt curl s de critica ta _ iu'bito! _ Aici e splendid! Mai stau douii saptam~ni - plna prin 25 August~ Cum stai ell Anatomia? 8-0 lnveti, Edera, caci Cl'ltfel ma tin de cuvint ~ n-o sa-tiariit poemele in noua Ior editie: ceea ee ered eil iubitei, ad ora tel, divinei - mele - nu-i e toomai indifer.ent ... ,Cu nesfir~Wi dragoste

Lulu'

CXI

Magura - August 1918 .

Edera, stralueitoarea,_ sunt foarte nelinistit fiindca nu stiu dad!: ai primit Vf-O serisoare din eele ec -ti-am scris din Magura, cu toate ca aceasta e a sasea, Cind e a~a ·de frumos, rna mir, de ce nu mi-e dat sa fiu si lin1~tit, 1ini~tit de tot, Sunt totusl 'in dispozitie foarte, ouna si destul de ·d(?13 - joe - chiar: pe ial'ba verde, pe subt brazi,

142

Ver isoara si SO('a 'D-soarei Medcan s-au hoiarit c':l_:'"";1ul~ hotanre .

" ' , ",. . . oc'~ f,3i daca m-arn hotarl t '11 eu, 0

sa mil "dt'eseze pentru "J .: . ..," te [oc cum niciodata n-arn

fae de draguI tau: la toamna vreau .,a . _ " .

~ucat;' . . . d t 'in problema tfilosoficii-fizica a

Zflolo accstea m-am cufu,:- ~. t care sii bata se-

'c,tuni~~r~ui.;~puScz:F~~:Ol~~ nu ,;F~~t~!>~I~~l U~l;f%:lta truda am des-

Ita h,"ltc ritmul tirnpului absolut - coperit unul: e inima ta, ruma

Eden1!

Iti trebuic si un poem? lata-I:

rzvontn. l\OP':rn

"

Frumoaso,

Ti-s ochii-asa de negri, ,Lndt seam, Cind stau culcat en capu-n poala ta,

Imi pa.:-e, .

Ca cchil tai. adinci, sunt 1Zvorul .

Din care CU1"ge Noapte« preste 'ies"llrl . :)i preste rnunti ._ ~oopeTind parnintul C-o maL'e de-ntuneric , .

Asa-s de negri ochii tai -r-r-

Lllnlina mea! -

Cred ca s1 aceasta (' drag-uta.

Preste zece zile cobor acasa, . aceasta, caci

De aitfel, nu stiu ,z<lU, da ca' vel primi s~risoa~f'a ind tl _

01.11ll1 pri n care- ti-c tri.ll1it, nu e de .1~l"Cr~tlf'1 e. Sa t~a g~~~~Zi 1 imi mult, mult, multo lu rrune Fdera: e toarte probabil

vin ,. i ns piratii le-, .

. CLl ncspusa draqoste Lulu

eXII

]VHigura, 20 VIII 918

Eden - doritrr,

it t, i intii si admir scrlsoarea ...

Gostn c mai bun dec] am crezu ma ~ ", ..

0., _. 0 t' dsla tine e-neeputul lunii aces-

DAta din urrna ell care am s lre._. _ i f '_

- . . S d ca Marna n-are orin eme sa-rru n

teia De-atune; mmlC. e ve (' .~. .. ,,_. _. . _ ,

miti ,'sc;i.snriI0. hi poti inchlpni prin urrnare, ca abia a~t.ept Sa aJund~ . . -'" j' itesc tot ee rrri-ai . scns vreme .... preste citcva 7ile acasa ca ':i.:l-¥l CI _." tOu sorts sigur,

. . - tamim Ce dol' ml .. e de-un euvIllt de-al a .

trei sa [J , . _. ,

aspru si ('u clan .. ,

143

Aid i-a~a de frumos melt 0 viata- tre: ,~

de IOOltul acesta ,de .natura C 'to n reagil .m-a:;; puten bucura

t ' ". € mun I ce brazi ce t - E

ra, recsigur prin pa:cturi _' > 'd ,.' ". acere , . de-

mai cHe-un cocean de brad ~I n~. .s-au e nnmc, mrmc, nrrnrc. Nu~i totus rna inch 'tPUI' _ 1 cade citeodata -:- subt greutatei:l tacerii,

, .' , "a .mare Nu sti ,. d

tatea rna complcseste ~i mil. st,q i~ ':t ,. ',U n~cl Cll, e ceo Reali-

plac rnai mult ,_: iccanele ima l? e~.(O:a pe mme, ,?l de aceca Imi

. berul si creatorul gmatlel, 111 cadrul ,cihora eu sunt u-

Cind voi fi _:_' ~au mai bine r 1

despre rnunti . , . Tu ma-ntelegi _ Yom 1 a mare voi scrie poeme

Sunt destul de 1TIulta it d ,. ti "

tu mutt, rnult, mult iUbitom~~CI:'/'~~~t~te" ,mea de~.aid, Cre~l c.il ~i

Vezi ce copil sunt! Mi le .v e~ poeme noua: ered ca cznce.

pe.oare i-a prins . : numar cum l~l numar8 UP. mpil fluturii

Ti-aduc totodata la cunostinta ~'O l ' . T'i-aduc totodata 18 cunostinta ~,/nu, .t-aJ? schimbat Tactical.

_ ca te iuhesc .:._ , ,', aca n-ui stiut-o sau nu ,0 ~tii,

-~-~

- - ._____.,. Ioartel

, Lulu

Asta-I din. Milgura a '7-a scrisoare

. [Adauga poezia La mare] "

CXIIl

Bebe,,?, 26 VIII 918

Iubitosi Frumoaso,

am sosit astazi acasa - si t· d ..' '

Ce-incmtatoare esti 'I'u: ' sun ~'i3 ~ fericit de scrisorile tale.

r ." a;; vrea sa senu odata un .

re asa de mmunat ca tine _ i- tunci _ iPoem care sa

hum as poem a1 tuturor tim 9. a ~Incl as creea de fapt eel mai schimbat mult si prin urrna ePU~lor.. In poemele ccle veobi am

crepuscujuj- 'Am' Z ,'l'" r, si-n MetamOT]OZa _ si-am prefikut

.. " 01 ~ e ca sa fae pe Jnt 1 1

l!lldroptarea aceasta am f<1C~lt~O i . te ~l,e esu. tll~u.r,[Jl": notez, -

~U ?Tczi curnva cJ rna las influi~~~~.e a €-a ?eh cn~ca Silvil:d, Sft trutmctul meu artistic. Si stiu ed' u .n:- deja myl1ii ~ncre(h=n; in totusi adinc ~i CreCl.t~T. f", «;~ ,...,_l', &, k ia fi U _ "slmplu, natural" ~i

Sunt mmdru en SilwfJ 'fk.~ A' -

tu iubito esti cu ;rnult rciii ~n ~~ l~~ntatil d_; mine. Cred totusi ca

Ie iai "in:t'1J..itiv" si nu abst~a~t ... egE oar~ .fat!, de poeme _ Iilndca

., , .' '. " C", U nlel 'Clnd fac J"Z fi

J.ac "abstractium" Cl intuitu" A ~ lOSO e - nu

A tu j" . " " " 'sa, - s1iim - Gao Ed

~a S am ~l mal aduci aminte dnd' t' . ,r - era:

Poemcle Ie voi trimite 1a t~ ,~-am ~CTlS _ cu.vlnte1e acestea? lada nu If' inchid Cel nlult . ~llllp La ernclUt168, Dc-nchis in

, mal nlmlCeSC un d - d'

nu stau la ni vel. eu asta trebuie'sa- t ~ , . Da- Qua mtre ele, care

• to lmpacl raga mea!

144

0, rnuirtli, 'mun~ii, muntii, muntii _ !! Edera -, a'~i:I rni-e de _' fridi: nu m-al tradat prin Mehadia? _ r- ;-- Tc intreb nurnai fiindca te illbL~ prea !tare!. I art a.-ma , 0, cum te Iubescl

Lionel e ,'l'C,'l.<;a definitiv ,si se interesenzii foarte rnult dE! tine:

te iubeste, Sf' vede, sl e1. ' '

Acum sa ne scrlem iarasl regulat. Du? C-ilplii te mai surprind cu cite unpoem: asa de nou, asa de nou,

Dragoste

Lulu

La Malvine Richter Ii pcti trimitc 0 pine. Adrosa: unde am sezut , ' noi: VI GrUJ1dpenrlorierstr, 35 II Stiege 28, r~i lmuIFime.~k ~i 'Lionel pentru aceasti'i. fapta cre.'j-ti1l'BaSca, .. , dar, dringend'",

CXIV

29 vm 918

Edera - de ce nu-ti plac serpii? Sunt il~a de dnlguti .cum se incolacese in iarba, 9i se potrlvesc asa de bine pe lingi:i urma~C'lc Evei. Vrcau sa te lmprietf'nc~ti cu ei. Sunt a~a de reci ~i au 0 Iimba alia de subtire _' ca un fir de paiange:n: daca ar putea sa vorbeasca cu ea _ .ar vorbi _ drilgut _ ,ea .tine ,?ica ___:_ Eva, . , Edera, Eva mea, _ n-ai pentru mine un _ mar? .'. Pentrn un mar de-al tau jerlfesc bucuros _ raiul. Edera, vezi, am un deoschit t:hef sa mil [oc astazi cu tine _ $i <1$ continua tam bucuros [ocul acesta eli vorbe mil runtc , neastimparate, dragute i?i miei, mici - ca niste Iunbi de $erpi.,. Dar am sii-ti scriu $i altceva: inainte de toate CD te iubesc tare, tare si cii te doresc multo 'E,li-apoi _ despre Dar m,untii

'1J..nde-s? '

Ai inceput Sf' vede, $-0 analizezi ca Silvia; -- $1 de accca . 11-0 intelegl. Te rag, in genunchi te rag, nuanfl!iZ<1, E 0 crirna S;] analizczi poeziile: fiindeii Ie cmori. Isus a vorbit despre a credinta tare, care rnuta si murrtii . . Muntii _ sunt tot ce e piedica de invins, rczistenta de Infrint, problema de rezolvat, dusman deingenuncheat, rau de sucrumat. Eu am .. credinta Cll care sa mut muntii: tare, de fier, ,- $i ca sa nu rarnll cu credinta in vint _ strig ._Muntii, - "rean Munti .sti-i mut din 'cale, _ di:lr nu-s. Vrcau W1 astfel de nluntc ,rare sa-mi puni:i in mi$cnre toa-ta cre.dinta pc care o am , ., Trebuie, Edera, :;ii tratezi espre.<,iunca "dar munW - undc-s?" ea 0 exagcrare prin CiiTC spun cit (! de tare credinta mea: _ asa de mare incit nu gascsc muntii vrednici de eal , , , Daeii vreai poti~Ui:l cu analiza, dar ered cti~ti ~a fi de ajuns!

10 - COIe,pOIl<'.on~it

. AHit~ ,un alt poem de acecas natura, $i sa-mi raspunzi daca I esti multamita,

. 0, ~~e~a, cit rnai avem pina la - intilnire? .In piept sirnt 0 durere jtZ1.ca - de.prea mulLdor .

~ (}.v.o i au..,1'k-/ .. ~ . Lulu .

~1 ~ CXV

o. N 31 VIII 918

7-'· I. k c.ol'(1(C/ rh V..K'/~. ~~~) ..

(l'WJ'"' - Minunea mea,

e'iti ·de 21 de ani ~ asa-i? ~i cred ca inca atitia ani vei rnai ra!iunea - 0 ~nunc -, 0 mmune de patimi, 'ii de ncbunic 51 de .

r-:gost~ . .. N e-om bucura in curind de tinerctea noastra: te-as I stnnge. l~ bra~e,. Edera, tare, de-al striga de durere si de fcricire' -daca . at . fi. ~u mine. In. Curil~.d.: rnA' bucur asa de ,muit de toamna: ce vine: ~rmrtrc cr~nglle arinilor Ii vad deja zimbetul .de aur. Si Kahlenberg-ul va ft de asemenea numai foe st aLIT Si ob ... t~· VOt'fi foe i . 'Col· " ' ". raJ11 al

. . .:;;.811.1" ~ .. ~>"?'l poernele mele vor fi foe :i;i aur ...

_ Ma .vel lubl. Inca multo rnult timp Edera?: eu cred ca dal $tii ea numai eu rncrrt dragostca ta? Numai eu ...

De ziua ta ti-am .scris uri poem - splendid: -

VU PLINGE MULT, om VEl zIMBI?

Eu-

Nu rna caiesc, e-arn adunat in suflet sl riorolu Dar rna gindesc Ia tine: . . ,

Cu ghiare de lumina

00 djmineat8-~i va ucide-odata visul, visul

Ca sufl:tul rni-asa cUJ"at, '

C,.u:n ~mdul tau H vrca, cum inima iubirci talc-I crede ...

\e~ p}~nge mult atl:lncl, ori vei ierta? - '

'\ ei pnnge rnult, on 'lei zimbi

De razcle acclei dimlneti,

In care ell ti-oi zicc fara umbra de cainta:

"Nu "tii .

Cft nurna-n Iacuri ell rioroiu in fund - cresc nuferi?('

Acum sii iai poernul cu "soartea-isto\liW." - si .sa-i scrii deasupra titlul: Zamolxe.

__ :z:amolxe a fost prafoStul - pesimist, dar [carte energic si fncaprltmat - - al vechilor r.ostri stramosi pagini: Dacii. 'I'itlul aceste

146 '

. ,

o .sa. intregeascD. foarte mult la eonceptia poeziei :;;i-o siJ.-ti placa moomparabil mai multo <

Edera, scrie-mi di rna iubesti mult, mult, cad dorul meu it

f.aturi numai a$a ca-t mi1.resti. si mai muU" 11

Lulu

CXVI

9 IX 918

Iubito, iubito, iubito,

astazi .ar fi trebuit 'Sa primesc 0 'scrisoare dela tine, dar n-a venit: sunt Ioarte ingrijorat. Cc s-a intimplat? Doar nu te-a suparat scrisoarea mea pemiltima? Dad. da, atunci spune-mi-c si-rni Val' cere

iertare deb frumoasa mea! on, cum pot eu sa te supar!"! .

Trebuie sa stii iubito, d. nu rnai pot dp. dorul tau! Oh, de-ar trece odata timpul: strig, strig, strig -! Nu mai pot! Si dc-ai ~ti Edera, ce frumoase s-au fiicutpoemcle: sunt asa de pllnc !?i de rumene! Azi Ie-am cetlt unui student in Iilosofie, carp. si-a ales literatura romaneasdi: a fast foarte incintatsi a zls di rna 'va trata

Ia lstoria literara, lndata co Ie publi-c. '

Edera, vrel1u sa-mi ,sput - te-ai suparat pe mine?

'l'i-a~ trimite un poem genial, dar acurna n-am, Te fmpac insa ell' aoeasta midi descriere (va sta alaturea de TI1aTtie ;;;i de Ecouri):

.,FATA MORGANA

Pus.tiul:

Bolna v, de fierbint,eli: arde fruntea

:;;i trecltoa'I'e

Vedenii imi apar in'(!Tcerii dsntstp ... Pustiul Iarg se sbata ,\,i visooza ... Viseaz-o 111ba lume

Mal buna

Vizionarul sterp ...

Oh, Edera, estazi m-ai chinuit i.ngrrozitor, ca nu ti-a:3osit scrisoarea. Dimineata plec la Seliste pe doua zile: dac.8. mel cind sosesc inapoi n-oi gMi scrisoarea, vai, atuncrce-o SH. Iac? - Numai eu

~tiu ...

Sunt ne bun? --: Da, Edera, fiindca te i nbasc, 0, CWIl te' iubescl ! !

Daca nici cind vin acasa n-o sa gasesc ,~tirea dela tine, .atuncl;: vai, Edera, nu pot spune

Lulu

147

CXVU

19 IX 918

Iubito,

sufletests stau grozav de rau. Sunt rnulte cauze: eea mai l:nsemnata e - ca-i prea mult tirnp de dnd nu te-am vi"izut iubito. E prea mult. Sunt nerves :)1 dracului. Oh, de-ar trece odata ~i acesta doua siiptabfni. Nu stiu, dar daca ar dura mult situatia asta, cred, c-as iriebuni, De Iucrat nu pot lucra, Sk1.U de rnuite ori cite-uri teas cu eOl1deiul in rnina si nu pot Eerie nici un cuvint, Unde rnai pui apoi ea Nelu70 rnii nikaj€c;te fame mult ell cancelar ia: rna ornoara eli cciere de cambii si d€ provocari, $tii, Edera, n-are nici un pic de ,consideratie, cil. eu nu sunt pentru asa ceva, Nu vrea sa ma inte1eagii.. Crede ca ci~tigul sau material e mai presus de orisice, o$i curios _:_ tocrnai de cind rna ueide suflctesta eu fleacurile lui -:-toemai de-atune; s-a i'spravit cu munca mea. De-a:;; scapa odata,

Edera, eu ti-arn dat Iinists sufleteasca de-atitea ori, - acum -e rledul' t:'iu, iubi.to, ;sol rna linlstestl tu pe rnine - -Da? Ieri am fast asa de nervos d-e n-arn mal stiut ce .sa fac, 1?i~tii ce-arn facut? Am. Iacut 0 vizita D-~oarel Medean, ;M:-a t'u.'gat sa-l maiC8tesc niste poemo - ~i-a fast nespus de incinteta.

Ind ,doua sapti:imini - si ti Ie voi ceti tip., frurnoaso, - la tine acasa, - ~j te voi saruta To~tigjndu-mi cchHibrul pierdut.

. Lulu

CXVIII

23 IX 918

Frurnoaso,

azi am fast in arini .'ii rn-am g-indit la piedestalul acela de peatra, pe care te-am ridicat odinloara ca pe-e divinitate si ti-am cuprins genunchii, - religios --'--cum nurnai un ptigin poate sil fie. $i ni~e - fire n.lbe Iu i, - cum zboara toamna rin vazduh - m1-au lll-

:-. () _cunjurnt ohrajii. jar ~u am m. ~s c:ch~i 51 mi-~m. -,in~hipuit, cii tu "'" €'itJ in rata mea C-'U pamI despletlt 51 m vintulJ. 1m! arlle abram! C!.L.

parul t511. A.'ia-l ca te mbesc mult? . . . .

. Lwu

CXlX

27 IX 918

Iubito,

rnai Intll am nurnarat lunile, apoi saptihninile, si-acum numar zilele pina cind ne intllnim ... Inca VT-O citeva zile ... -'ii cum 0

sa te sarut -'ii 0 sa te imbriij;i:;;ez!!! ,

Eu plec In 5- Oetornvrle de .... aiel. La 6 plec din Pesta ell aecelcratuljnai departe! Mi-ar pla-::ea sa nu ne iruti1nim atuncl: ar fi asa

148

de tris: daea Dr-am intilni si n-am pu~ea sa nc sdrutam, ba nicl chiar s2i stam de verba! Nu? Ar fi prea trl_-Stl

},'C inttlnim Luni in 7, 1<:1 9 oareinainte deami.azi in fata Univcrsitn til. ori in Aulii ...

De'r cu siguranta! .

Edcra, te iubesc (repetat de 66 de OT1J

Lulu Asta-i cea din urma, prin urrnare sa nu mni rnerqi pe in Posta!

cxx

[Inceputul Iui nov. 1918J Iubito, iubito - - sunt-;'proape nebun ,~~ feric:ire. de ?giLatie, de inttmolsiri. Am ajuns prin multe peripetii l1~asa. PrAet~tmden,e.:: revolu t·l' a Oa m enil impusca fura, devasteaza. Homann de-~lcl nu

<c. • y , • "1 t de pe

mai vrcan sa rccunoasca nirnic, Au Iuat irrseriptii c u~gure~ 1 .

sco ulii, SIa tul national se va consti tu i.' De IlS0m~ea _ ~~ gal'd~ n~tIO~alc. Iubilo, iubito - nu mai pot scriel :-- S~ ~~ T t-:xbe9.tl~ sa n~ Intilnim sa ne bucurarn ,de rcadele accstor miscarn n Totdeauna. Da, to td~aunli. Sunt al tau :;;i tu osti a mea, iu bite! -

Stai lini~iita! Nu cred ca va dura mult! Iubita!!!!!

Lulu

CXXI

6 Nov. 918

Iubito,

aid in 'Sebeij am trecut zilcle acestea prin schirnbari mario Sasii, temirrdu-se de rovolutlc, de revolta. romahul~i'A" au abdicat de ma.gistratura. Romdnti sunt stapini: T:lcolorOl fII,fue pe easa ?r.a~~ll!~ Lionel e primarul Sebe\~l!luz (~memteles dupa ce. sa v~ lim~tl, 31 tuatla va fi iarasi avomtJ. In .plata cea ~~re arn1mut. ~I €~ 0 vor; , hire in favorul "statulm national roman». M-am SUIt pe 0 YoLlflSOl, st Ie-a m spus desprc statul llational~ care :le :'a r-e?re~e~t~ m~eresele la Conqresul de pace. Au Iost impuscaturi, devastari 91 ('111ar

ornoruri. . . sw ~ t ti In Ii

Tu iubito, iubito, sil. astepti In Iiniste! '""-: a ma, as epn in 1-

niste, Daca ai sti cum intlnd rninile dupa tme, dupa"frumaasc-Ie

mini"... .... .

Eu te iubesc tare, grozav, si til 0 sa fii a mea - !/l-tl VOl da

soarcIe.. ..

Asculti1 0 nouii naivitaie cie-a Tiiuscii. Cind a cetit scnsoarea despre cele cornunicatc de Sextil'l,.a zis - eii ':8 5e ~6<;pa~~ d~ barbat 9i de copii -~i-~i va cheltui averea toata cu mille, fundca

14.9

stie, ca eu 0 fae glorioasa . ., E j

ales foarte naival Nu? ntr-adevar baric dragllta ~i rnai

'GS~ ndu rna uiti, iubi·~: sii TIll rna uiti - d mor!

sm e9te-- te odata hire ca SA' <'1" t ,- ",

od t' t t ' .<, xirn ca nu rna uif ~l' d '

, ct ,a are, are la mine! , . = , , h n cste-te

$i - linistel. ' .

Iubito! .. : '

CXXII

12 XI 918

, Iubito,

ti-am primit scrisoarea cntuziasmulut ..

de coroana evenimentelor. Poti f; Iini 9tt~-Aamrd' bur-urat de ea, cu

.Conducatorn nostri ce-i d.' I;i, l~", ,C'illllt e a'l nostru.

> • ' ,~ rept, sunt zCJ T1<lCl I I .

gaSlt _ rusine sa le fie _ ' ' ~ , ," ~ ~l cvemrnentels i-a

tate, numai pretentii: m~i nepleg~t1t~, ,N-avem 0 singura cacaci-

DDr Ias' iubito __ v' a pe ,urma iarasi MH::31 i 0 s,) :ie ministru.

, ,SOS1 Sl vr€rnea noastr: t .

. si-atunci nu vom ierta' Noi ' t' ,', d '" fl ,A' ~1 a mea, -

care se face Romani ~ p. -lna~ tsun :ern_, 't:d'ea dintii generatie, pentru

, c>, c a unCL rau are T 1 "

ne aSlgura viitorull . c cgrama lui Vh160n

Miscarea e pe-aicl - marc dar h' tl -

prctutindensa. Azi dup;l-il~lia2i' c, t' <>0. rca, SUl1~ gnrde nationale

g.1rdistii sa depuna . '0 int ' VOL .inea 0 vorb'irn - pentru ca

. ,' JllrLlmJll ul sfatuiui nati . 1 . '

nu oame~l~r din ell), "., ~LOnd r0111an" (instituiiei

" Longm·2 a soslt .:)i v,a lua comanda p' tc . 'd" ,

91 totodata eornandant presto . 'f 'bI ~s,,(C gar ': !'If-Iu e prernar

d ., di '" unu:a a rica de 'II _'.' A'

~-~IC1 in apropiere, Azi a facut, : ' '. , ',nIP "Ill, :{,e~l.

Sibiu de 100 ODD call' d h'i ti I rost. p.:ntru icgll.lll0n romana din

, e rrtie Romaru d d'

buie sil stea C:U arrne 1a 1, io _:_ ! .. e m~o,lo pr()h8bil~ tre-

amtni'irile cari Ie tot fPc t:' impotriva Ucrrrirrilor t'' Multe din n-a fast posibil altcum, ac as a21, - se va descopor i rnai tu-ziu ca

Lini,~t(!, iubito '- Ardealul '. ~

Liniste!' e. cu slgur anta al nostrul t!

$i s~ te ginde~ti mult foartc It Ia rni .

cxamenul, Cit de mutt mj agin l~U te a 11~tne~ I,Ll nOI doi. S,i faci

totusi pentru mine _ ce se et' oa sc~um~an1e acc~teA! - $.i tcate , , , p rece cu not doi - e men presus de

Noi doi Edera - ~i viitorul1

Cc f::umos,.. viitorul,.. ginde."te-te Ed

mele , ' , $1 , . , vii tOrul , . , ' el'a: eu eu' dnl'urile

* N oi 'lorn resttlbili v alori Ie! 0 jur! ! ! 150

T .. ulu

Lulu

CXXIIl

21 Nov, H1l3

Iubito, rubito,

am pruni t cllgeti'irile toate, It! multamesc frumoaso. ca m-ai seapat de-un gind: ,gindul ci'i se pot plerde, hind mtr-o .singurd editie, Si te sfrul de ncnumarate ad pcntru driigutelc observatii ~i interpol.atii etc 18-8i Insirat prlntre cle. Oh, dragut;i t!"iti. Si stii, cil ai rnintuit doua dintre cugdarilf', pe care voiam sa Ie arunc? Acu~i devii _ iubito - Constiinta meOl critidi! E muit zis . , , intci{'r,:i')

l\1-am glnrlit ce titl~ sa 'pun \'oluIliului elf' eugetari ~i am' nJti"ns

la accsta:

Pi.etd pentru temp/ul nteu . , .

Cugetitri

Uacii-ti place, sa-mi spui,

lJin cronica ,zHelDr trecute e de im,porianta nurnai atit: Cu ta-

ranimea spurcata $i primcjdioasa de-aid nu-mi mal Iac de lucru!'. In schimb _ cind se da ocazia - rna voi duce pc satele din jut, Ieri.arn fest Ia [] adUTIilre nationala in Vint, ~tii tu acolo, und(! intr-o noapte elf' vara .llc-:D.mapl'opiat de eel' ca niste stilpnid! Am tinut ~j (] vorbirc, pregatind poporul pentru marco atiunarr a intregului Artleul, CE' S8 va tine Ia Alba-Iul ia: unirea tuturor (omanilnr intr--un singur stat a Iost obiectul ucestei vcrbiri - bogatf' in cornIXU',lti1, - asa cum Ie stiu cu Iace .

$i-nc:um . iubito, te rog ,ceVil: Sa 'invetl ca sa Iaci cxamenul

lnainte d", Crii.ciun, Promite-rni in chip -,,<;olemn! Gindf':'jtc-te inca Q(.\al~l _ cil. viitcrul nostru atirnn destul til! tare de-acest cxarnen. ~i-atunc::i, s.;i v('7.i, cum poti oristcc! Pe muneil dedi

Esti ture gcloasfi DC, "Lele"? Nu fi. iubito, dci oe tine si bll-

zeie t,a'le v':i iuhcsc tot 8SCI de rnult ca si "ir:lcle"! - '

Esti :lmpa 2'lti'i'! Dncri intnnf'~ti. vr-odntLi "ielcl~", spunc-Ie c.'l lc

~i.1rut CIl patima si cu caldura -

Lulu

CXXIV

22 Nov. Fl18

Iubito,

o .scrisoare "pro dome":

("'/ci scpar<lL·~ ctt In tele;JrLll1la nn ti-anl spus nid ull cuvint

de.sprc drag:oste'? Ttl nu ~tii inca, cit to iubesc de Inuit? -- Lucrul trebuic sl\-l cxpiici (';1':n a~2: tu m-ai oprlt de VT-O dteva ori sil-mi aTilt llragostC'rt In public " E c~rept? -- :;:i nn ~tiu cum, dar tcle~ grnmd~ mi ~-"u paruL t"t~k::iluaa pub!ice, - prin urmnre am tras consC'(;venVlc, p'C'n:rll cat'e ,Ie TO,Z: aC'UEl jn genunchi sa mil lC"l"ti.

151

Hal, ncpeda, - lmediat '13'- , ." ~

ruti pe frumosul rneu talent d€a:~~c~:tl, ca m-al ier tat si ca ma sa-

, Z:ro~~mul l-am primit, Astiizi inca" .. - .

did ~l rna mir eil am fo t ] t, _ .' mel E!pUC sa-l ('0 reg , E splen-

titl f SInS are maints ell tre' ." _ l' .

l~ U \~a orma introducerca in '01 ..... . 1 am S3- Sr.:J;"LU. Filra

gasesti, ca pulseaza 0 putcra de ~ro~~~)'"' • r;'?' un nespus avint. Tu nu

lubitei verisonro i-amdat 'I,,:, .:' In. C_ . ,

lor! I-au pl,kut grozav l\lh}' 15_1 Fcc-teasCd Frumo(!se mi:ni. ~;, Stele-

" • v • ~u a es 'rUm,(][Lse mini S

curies ce-ml raspunzt tu la Stele.l"· . unt <~C'um Ioarte

Tt". OL

• . O. III scrtsoarea de azi imi . ,i' '. .

SOflC1 !?l sa-i dau mai rnult '1vj t SPR,,;,I. (,_il Restf]nare are galos! rne.

l'nchi" en. aspund: ai v?i"'ut'" "to .

pUf o. resignare cu ,,<wint" _ ( . " , ,~~' c -. ~'~U 1,1 put"

Eclero, iubito, tine mint"· .' contradictio III udjectoj ---? sofic in ea si ca n~ po:teCil.., ,,1 es~g~area", are _:to!deauna ('ev:'! filo-

e t' 1 uvea avmt Da~'1' - ,

~ nu-n pac, - voi rnai vcdes _ L :", ,'" lIl~CI cuvmtot« din

pma 8:' l:impezesc t,arile. Nu p~t~a sa ~~ ~;exU.l ll:l-l s:.:riu, ileum. - ocupata. _ Numai de eev' ' - ~pL<nda, BLL'C[)Vma e doar-

, a lnl-e gT07ilv de teal _ _

curnva ~o~me~e cuiva sa-mi fure idelle" ria: SOl nu-rni arato

~egl tima tm in ri'i nu ermC'l1 bi _. .,

trebui poate sa dovedosc d E'_ me sa tl-O trimit, Cine stie V3

f .' '" "'''''' vr-[) il ta c] S t t d ' .. , ace tot posibilul .sa ma- I-n ," . ' ": unt S U cnt lit Viena Vei

" . c sern SI l1umal pe baz!l 1 . d "

se va intimpla nenoroci _ "' . .. ',' (e In ex, - d;:lea

d " . rea sa nu pot vern nH'1 1 ..

- e ce imi reamintesti astfe" d I," ,'? ,a ~l'lmavllra. Oh,

A d ,_'1 e ucrUlI - Trcbuie - ' III

sa . e mult mi"i gludese 1- tine: . '. ~ su vin .. ,!

Ia zi iani esti tot numai t': a me. D.~ putea ztce ea 30 de Dare nu . prea st'~u sa fill ~p\rl·Ut' u1.,n} Oct p! . sut,nt Spi-ritual? Sau jJDCl t e ca a zi

of '. ,~.co .c· ..• "i-a unCI -.. t·

frurnoasa pentru tine . . .."f_ ,ma leT). Caut 0 vorba

"Edera"ll! si-mi ;. me In condei tea mai rnintmata _

T . . Lulu. re~eJ~~~e ~Ult ~o~ poeDmele si eu cur,ctarile mole? Asa cn mine cu fie p.ill . - a? - Edera, te, i ub esc -._

a 8-a scnsoare!

cxxv

2~i XI 9J!l

Iubito, .

rna iubesti tare? Azi ti-am pri~it t I . '.

Ie-am' pr'il11it. Asta-i mi " e ,egrama. Afo1'lsmele jumMate

Ed' -. . ' se pare, a CInCeCl scrisoarc ti· .,

e vma In Orlce caz postD. daea n . . ". ' ce , -0 SCf)U.

recomanci,:t. S'a-m.' ..,' ,u ;;o.~eso, 1'1 l·['-<lm seris tOi'lte

pinii acum tn"I. l scru {II iu recomandaJt. De la tine am primit

leri dupa miazi 8m avut 0 nnre • 't t-; '. - '" •

noastrii a incf'l"cat s'i d"'za' ., ~gl dl'-'E' m-Gl In . .,ebes. Garda

t I· . '~. lmeze nn tren de nemti '\n ,t" .

cepu uptll., Ai no~tri crau 11' I • , ') _ .' •• ,e.~ VI ClUJTI-

c mei! vr 0 j),. IX' cll,d ei vr'o !nie. Ai

i52

1 C' ,I' scrnteie nee... .-. 9'

~~i,_jHb.i1.u,_~S,Jl ~i cu sunt un unlvers. () lprn;"", f1m~

~~Llf jn mir.c wt f~lLlJ. ?e pu>t.eri__= ~i pu!£_rile acelea rind pe rln~, -:,,< alWf.l--C8-tP--.].jl1.-Clll1Dst:.ut~1.1Lpri~iJL.i,J1~cr~'i ;

m tKwre - Q;;a cum p~iJg_din ,uniY§:.!i..r.:lud-p:? rind :)(' t"ansforma in.s.4Diw:CL lubirui-J:1ildur.a . _xezi,.....ce--il.naWl:fie f!"llm:IC1S<"i11 ellm vezij_roLam '7i en leg§.Q,j~nt.-r:.opLeiJ--

_.- Urmiir~t(' acc_~n/;;nal()gia ~i mai de-part!;: putcrile carl 'in l1'-ltuf8. 5e pl~8fac_: in cc(d1_!T(i. - nu so mal pot preface am nou - in alt("€'V;}, _ -- ci liJ3{nai_j__:[l_]29_!:tf' . .fua~i ~i('u iUDire~ ])1(',1 P2irticcl~ din dracr.D.st~a __ mfa_<;(,_-PI:e.fac.fll-c-ugeBiIr in pu.erne., in conceptii 5i-n ,Yi'ilil'i'_DaLJ{:.UUfli p-d.riice.!£~_rtici proc€sul prin care tree Eo ireverzibU: int0("1llilL.6E1 ~i FDeesul ))I'in care trece univer<;ul: 0 parte inscmnat3, dill.rD]sJ.ur.a_1;;a nu s~lnarrx)ii.kSCElITi1JR dm nou ill for1;elc ain~are

~ . .

.'

~. nostri au oprlt trenul - nemtii au impu~cat: avem un mort si un ranl l. Fiil"ld('il. gardi~tii le-au ie;'jit apoi din nou 1n cale ~.i-au stricat drurnul de fer - nomtii au mcsput atac asupra orasului. Tot natul a lost alarmat ,~i Ne1u[?] a cor ut ajutor de Ia satele din JUL Dar ncmtii dupa ce si-an dres linia s-au retras din nou, Prin astfel de agitatii vom mai treee. Az; nu mai '('$ti sigur de axistenta. AstepHim arum rezujtatul.' pe'rtractilrilor dintro Comitct.ul national sl Unguri. Merg prea incet iJ.ucrarilc. )1i-e t.(',~ma (12 bclsevicism - sa nu izbu:cnensca si 'in Antanta, Ar fi cata~;trdili nentru cauza noastra".

Tu iubito, sa rna iubesti all~ cum te h.i.bpsc eu pe tine. Ziua Intreaga ms gi:ndesc la tine, - as putca zice - numai ICl tine. Am mal scris 0 serie de cuget5ri f.oa("lc frumoase $j-~i 31&tur si-un ,poem

nou.

Arc amanunte Irumoesc si ca idee Inca c bun, credo

Iubeste-rna!

En t~ iubesc sl te visez, - ..

nurnai pe tine, nurnai pe tine

LLllu

CXXV1

25 Nov. J !113

lubito, Iubita mea,

ce Irumos mi-ni s-cris astazi, M~i intrebi cind te-am iubit mai tare . ' , Sa-ti raspund en inima dcschrsa, frumos si eventual in .mituri, daca-mi vine vr-unul In minte, Mai mare si mai tare. te-am iubit, acurn cind am fost lao181t.'i In Viena si toata dragostea mea c1eatunci s.a prefilcut In - tlor - care rna chinuic ingroz'itor, Daca-ti trebuie 0 cornparatle pontru tot ce sc petrece cu mine - iat-o -:

Uni-versul 8 lin de totfelul de puleri fortt' " .

continuu S8 schirnba, se trans .. orrna, dar £ilrii ca sa

/{i""'(

~_;, ......- ... '" ... t,.. ............

Ill_ ['!TId VOl mun de - iuhire.

Aici -se ispraveste reaHta~~ sl mitul D' b't t iub

It 1,' ' "_,' " a, IU Jo (J, e ILl esc

~u, ' mu1t, mult, cum nu je-arn iubit nicodata asa de mult - .' iubireu mea C 1TeverzibWi! ,I~I

Da? &Iera!

Lulu

cxxvn

:JS XI Ifl13

G;-)'

( 'J

\. ... _ ...

Iubito,

il sta-i '-1 (!OUil, s~ri:;o,arc cc ti -0 scr i U astiizi. Ieri f i-am scr Is 0 ,,' - ~

scare SUIliJr t" di t" t ' sen

'" a <1 ~l aZI urmnea -<1-0 t asa: insii vezi am inima cu tIt

prea buna t t l~ v f ' , m- t

~ ',nu ,e pq - usa su .meri .. , nici douii ceaSUTi, CU, toate

ea poate az men~a-o, -. insd nu pot! Nu pot! IVu pot' Nu. pot!

, De altfel __ aZI_ Ia pr,mz am capatat 0 alta scri:c;lOal'€ della tine

--:-, foa:t~, ~ragu ta ----=- ~l sun t _foa :le ,Ierkit. Cu faina sa Iaci, ee jl-a.n.l S"Cll'~~ Poate ca Oil :lorue.,lllca, - Noutatl rLa Alba-Iulia ffu'a , ~r:dOla:", ,rna, d u~, F!:\;preZe!l ta~tl1 s't~.den timii n II sti u cine sunt:- doi

~n Pe~to. s:, dOl,?l.,! ,ClUJ! p:ar f,I placut poate ca S21 fiu si eu? - Sau pcate ca arnbitii a~a copilaresti nu ai? -

De altfel sa ti-o spun de-acum: eu r€n-t'ezentant . .-~'

, . d F _ ,_' ' r: J1-0 sa .IU

rncio a,~ 10 viata: eu totdeauna 0 ::;8. ttu nurncti. eut Si asta-i destul Nu ,("Te'Ll ? . ' ,

,_ , Poat~e ~a n~ prest:< rr:_ult 'nl se va intrerupe coresporidenta, -

C<:lC) ,dl;lPCl cum aflu chlar In mornentul acesta - Rornanii t d '

l~ Sl~lU, Edera -_, iubito - te. iubesc foarte, fcarte, foa:~l si ~~~ c: ~:a,-, ,f,de ~e~tru ~lne: J!l-a:u?C l~ genunc~i,i tai ~i' te rog sA,n~l rna p~ras~h, caci - __ ', a,tLlnC! ,pal'ase~tI - jenCt1'ea ta $i fe1'ici~'ea -mea J.~ ?WJoc~! neamul-w rDmunesc! In, aoest moment solemn ti-o spun: sunt al tau pentru totdeauna - iil vreau ea si tu sa fii a meal I

Edera! ,,"

Lulu p~,s, ,C,hi<l.r dac~ ni ~sc W) lntrcrupe ins,~ Jegi'itllr,"l postala pentru cIt:rft '~lmp -Cl €'d ca nu va dura mult ~I se vor rcstabill inrtisl n!latJUmIe mtre cele dlmB. Slate - ina.inte dc im:;lcicrca. pilcii! '

CXXVIII

2 XlI 1918

Iubito,

Sci Vlt',)itu-s-a unirea

t " ' le::-1 dam _ fos! la "Al~a-l_ulia, Am plecat cu trasLlra dimineatii: era rasura upa tra<;l\I'a cit tmea drumm, ,';>i ce e mai intel'esant: deo-

154

parte a drumului de tara mergeau nerntii, cari se-ntorc din Romania, iadl~i unul dupa altul cit vcdeai cu oehii, _, de ceala1ta parte Rnm5.nii nostri in chiote si-n tricOIO~ldeoparte - fnvingatori bi1- tuti, de cealal ttj bCituti 'invingi'itori!,G ( ,'-J./

'In Alb<l-lulia multime de n-O ~uteai cupriride ell ochii sl steaguri multe, rnultc, Propf'iu-zis atita-i tot ce am v5.zut, did de aU7.it n-arn auzit nimic: n-am putut pi:itrundc in apropierea tr-ibunelor, ca 55--i aud vorbind: de ,altfe] nici 11-0 Ii fast cine ~tje ce, caoi vorbirci1 princi pala, _ despre care se spune ci'i. e 0 capcdoperil _ a tinut-o Gohlls in sala unde delegat;ii au hotarit unirea necondltlonat-i __ si lID de iarasi n-arn jJututpatrunde,

\lor-ba e: unirea s .. a. f§cut si-acum nu mai rarnine decit ea \Vi1-

soh sa-;i puna si el degetul.

Peate cit totusi nu 5-ar fi platrt !:iiI fad drumul acela geeu dela

Vi-en a pinii aid,m -'---- 's5. potl zice nurnai atit, ca, ai fost $i tu de fatiL Deci poti fi lini~tita, 0 !:ia cetesti in foi totul _ ~i-a'tunci ti-o inchip~li poate ca ~i mal frurnos declt a fost: inteleg forma sxtcrna

a acestui tid politic,

Iubito, _ te iubesc nespus de mult si simtcum sc imbrati~eCl'la

de Irumos: iubirea noastra, unirea ~i creatiunile mclc! Nu gils,,~ti') Bare ce Soarte mare, ce Fatalitatc a binevoit, ca accste trei lucruri sa s-e intllncasca pc parnint - deodatCI:';' !

Ce Soarte? Iubito -

Lulu

CXXIX

3 xn 8Hl

Iubito,

iti trirnit un pocm, Ai observat? Aproape tot ce ai ~ are deja un poem: lumina ta, zimbctul,ghimpii, ochii, minill', dorul _ ~i-acum _ parul tau , .. Ieci ti-am prins intre degete suvita de piil', ce mi -ai dat -0 -si niste fieri ci udati ll1---GU stra b:l tu t din .crestet pma-n talpi. Mi-~m nrlus apa; arninte de-a seara minunata, ce-am pstrccut-o nnpreuna, cind mi-ai ,ingropat caput in bogiipa tade par _ sl l-am sirntit inca asa de bine -mireasma - incit tutul S-3 prefikut mtr-un poem, 0 sa-ti ,pJ.aca poate ca - tot asa de l1lu]t en $i iubitei vcri~()f'lre. Sa v('Z1 ce-a zis yeri'$oara: "Lulule, dnd mi-<lri;iti un fJoem nou, _ totdeaLlna tr.cbuie mai intii sa-nchid

_ ochii,t- _ ca .s.1 rup leg5tura cu lumea aecaSta, - c.a -sa uit toto1 - ~i-apai cind desehid ochii sa ,vi:id curat numai cc soui. tu" .. ' , A~a-i

ca-i tare dragu\ii veri~odiTa? - Titw;;cn ,a zi,':;l aswzi," eft ~. dnd mi-v Cxp-r:tl

Qetit oerne1c - mi maL. poate suporta. poeziile ['u rime: jenea7.3 '

grozlv, " ,u ere ca mLl J vor pa,lucr acesta. Edera, iubito,

iubito, _ tu n-ai sjm~it illCa 1ucrul acesta? Ori-cit a~ face - mi, se

155

d .. ,

pare -f(}tu~i uneori, e5 .nu merit dragostea ta " t- t I

acesta rna' I .- ,~- - . . - 0, - ~l s.an lJll8n u

- ' .. m{ earnna IS!) dan ~I mm mult, ~l rnai -rnult __

Oh, yntorul, -. cul mel! din mine - Hi. va da Eclero _ i ,.'

mult, ' , ';: ma i

CXXX

:3 XII 1918

lubito,

de. '1.'1'-0 :£tev~ :-:H.e c.et~r. D. doua oard Philosophic dp.r Kunst de Tame. Cu restrictiun] - de natura prl'llcl'P'l'''la- >, f _. "

F ' " - - .lID! aclO 'TIU1t;J,

p acerc cartea accasta, A~ jrutoa zice cii in tirnp: 1 d' . ,: -...: '

apueat un _ L' . t77 '. u In urrnu rn-a

, ~. __ esenwu .' elm asa 'ClLm TIn s-a Intimplnt si 1'- . ,

putul razboiulul, .Nervozitatca rtdicata __ trobui ,Lc', _ d lnce~~

d . - - y I:! - - .sc vedc - -- SOl'

sle _ ~<lle~e m ceva. De altfel nu .stricd, Vreau ca Eden mea - _, ' oe mmdra de iaclllttitile mele - ,sA fie mindr.t <:1' de - cult taS<1

'dinarf _ ' ' , , " "f - UL'a ex ra-

OH mara ce \/01 avca-o. Totu1 pentru tine totul dintr . '

•. ,. -', 'I ~'1 ,c - -un slngur

n-:o,:\. L1S~ rier Vernunft, ca tu sa 'til a mea: Ca sa IlU 't,e t'oti des par~l de mme, chiar daca ai voi, - -' i -

t t :rreau ,~i'i_ ~iu .tarre in .toate privintoja- vreau sa fiu 0 sin-t.8ZQ a

u U1:?r po.llInlrtattlor ma.n , .. , ca sa pot avea si Cia sa 't ".' t »

rul tau, ochii Hii, buzelo si toata c5tduHl tae., c~',~ .1:,;U _- ;p~t ' r .'~d· '. _ . c, -,<c S'" dJun,;cm In

tai a _ a,W'. uintei: undc .v om g lIS La li be rtatea ceo. 111 a i _;;, .,:

ca SOl III ll1VU1Sa si lnvin<"latoa e ' .. 1 .~ < _- ~~u.noCl,~'l, -

t . . ' bra 111('a SI IC! ele S:l-m' binecuv intszs-

rupul, fruntea $1 setea. ' • ~. ,~

Lulu

CXXXI

fl XII ]918

Iubito,

te apropii de e~amenul de care alirno atitea Iucruri frumoase foarto frumoase, - si eu doresc mult, rnult - iubito - sa-ti sue 'd" - Du-to:: cu incredere, Ii indca .eu asa simj.ca 0 S·'1 tr~"l' _';)l·l'lc~cc).etl .ta., cl Te " • . .' ' , 'C,_, ~ I rP'S ,e

S·.. . -al ? prcgaut, cred, cu mult rnui series, decit pentr I altele • I-at suferit - SI suferi i bit .. -, - . -_.

, _ f' f .. , .' - .. u 0 .a~a ma rroare, rInd m0. g"-'nd"s['

- .su en - rIg Sl foame i· ,t' , " • -,-

, ' _, - ~ nu ,9 m cum - 1mI' p8re, -Col J' ertfa

<!['('asta mare 0 adUCl l)entru 11-;ne D . d ' '.

d - "' ~ . - . 1,. , • . ilr vezl, a'cd. I:.l esti a mset

-:-~'ca tu, Itl ~~rUle';i:.l eul tau :n:tie, - - ettunci ~i ell 0 sa-ti da~je~~ t.l~ ~1 .tutmo: cclo:]al~: - iucrurl frumoClst'!, unice in fplul 101'. -,Altfe., ('1 ed~- rna, il~ 1 ndude buzele 5i as tiicea' vi ata in'" cr - ,." •

cu 111 8r < • t - I . " .' "I Cl1s 8, - caCl

, mal pu ea ,VOr))] cin evil. , dadi te-a pI'E'l"lU" - \ t~ -

tr~s i . .. . u ,. - I, S d'cea re-

v,,, ._n Hl,l1_1€ !?l nlmE'nea n-ar ~tj dapi:1 mom'tea mea, cJ n'm trait _

n Sll1gUl lzvor am pentru tot cc file: Tu _. -'----_ !

1513

Lulu

I

Ai im:eroat vreoootalsentimcntul aeela, - clnd zici: "Tu" - sa ti se -Pflril ciA zici "Eu';?

Azi BID recitit ,;poemul paruhii'' - nici unul nu e in stare sa rna ametcasca ill acesta, Nu ~tiu,e poate ca ceva subicetiv, - dar poate cii_ si ,al~i b&orba~i 'ar simti acelasi lucru, daeii. I-ar ceti si l-ar intelege, . ,

Am 0 viziune:

In viitor vor vern atifia barbati tined si visacori, genen!.~ie

dupa g-eneratie, - ~ vor ccti poemul parului tau ~i ·ameti\.i de ieoana accea - isi vor zicc tresarind: "Oh, ,ce par frurnos 0 fi avut

Edera!" '

Lulu

cxxxu

17 XII 918

Ede:m, scrisoarea de astiiziai Incheiat-o grozav de trtst: zici~ca__eu voi deveni 0 sinteza a tuturor posibilitatilor si-'!ttgl~i_ nu ..:!!la vm mai ui ta_ I~ -Jine ,:-.--;-Ct~ -,gInd ~6udat. vacrc~Cma Tube~i .foarte tare, cacCince-pi sa-rni tcmi pi erdsrea. Faro motiv iubito: sunt eel mai invins om de pe pamintl Zjua~noaptea Ull vad allceva dedt pe tine. o$i jsunt asa de fcricit, ca' esti -a mea! :;;i daca te cert din cind in cind _ 0 fae numai si nurnai fiindca observ citccdata Ia tine vr-un gcst, din care cu fanta_sip mea bogata si - bolmivbcioasa - f<l'r. combinatia, ca te pierd. Dar &/a-i, iubito, ca vel fi 11 mea? - De "in cultun" In care ajungi acum. dupa 'cum zici tu, - din cauza modicinei - sa nu tc temi. Nu va dura ;mult si-apoi voi face ell din tine cea rnai culta fomeie a tuturor Romanilur : inteleg "cult.ura" adcvarata - cu care 0 sa bagi in buzunar pe totl profesorii urrllatcrafi ai unei 'lmivcrsiitati Intregi, De oltjel deja pina aCU1n ai asimilat foarte 'Inult - sincr~r 1i-o spun. Cultura La vreau sa fie simt, in-

, $tinct, - nu ~tiin~ii. -

Ma bucur ci:i te-al hotarit sa mai :riimli in Viena: crod. d'i. nu preste rnult 0 -sa faei examenul. dup-aceea Hi pomnce,w: eu sa vii acasa. Mi-e citeodata alia de- mile de tine cu imprejurarile dc-acolo

din Viana, incit nkl nu indrazncsc sa tio .spun, . _

Sigur, - - tu rna intelegi mai bine declt orisieine in manifestarile- mele - ~i - poate ca - mai ~tii - '. poate ca oal11cnii .ceila1ti nid nu mi'i. V0r intelege a~a cif' "intirn" (cad trebuip. sa ai multa "intimitflte" eu mine ca sa rna ,intdcgi -- a~a-i - iubito?) - pin§. cind tu n-o s~i Ie ,deschizi ochii. /\,ccsta V(l Ii merituJ 't5u -- meritul tau juhito, in fond e faptul ca ma iube,;;h, _

Edcr8 iubito, - sa nu mai ii qe10asii - nid acum - de pilda pe iubita veri~oara, pe 'care cc-i drepf 0 iubesc tare mult, - dar credc-mii: tu e~ti ~i vei £i totdcauna intii - $i-apoi ... ani de 11.1-

157

mina - dlJ\PB. cum tu jn;sati ai, zis .Ioarte bine intr-o scrisoare - ~i

nici in viitor sa nu fi geloasa: i!i in1erzic!!! /-

Meara a trecut primul transport de soldati rornani prin Scbcs la Deva. A fast Ia gar.§. 0 petrecel'e extcaordinara - srcu, sa ma fi vazut.: - eram nebun: strigarn ,,,hurau cum n-am strigat in viata moo. Tot Inarnanurit, cum s-a petrecut, ti-oi povesti Ia timpul sau:

Icarte multe lntimplari hazlii, De exemplu toti "intelectua!lii(t din Sebes auinchinat cu ofkerii veniti: mai ,nt.li in, sanatatca rcgelui, apoi a reginei (un Damn a zis {'1i. asteptam ell uotii sa vina regina sa ne imbl\9ti$?ze, dupa cum ea 'insii$i a zis) - apoi in ~anatatea rnostenltorului - si-atunci am zis eu dare un oficer di al patrule pahar Il voi inchina pentru Zizi Larnbririo - dar in momentul dad sa strig: sa traiasca ... !, oficorul m-a prins de rninil. ~i mi-a spus ca au intsrnat-o in Elvetia. Si'iraC'..a.Mi....e grozav de milii de ea ... Cind au volt apoi sa plE'C'f' am. strigiat sa nu-i Iasfirn si am facut propunerea sli.-i rl,ezarmam .~i sa-i tincm pe toti in Sebes, A fast un lis - mai rar,

Inbito, - scrio Malvina sa te dud pe la ea ca sa-ti dea faina si ~a-ti :liRes. eventual ccva co lac sau altceva. De ce nu 'w dud? - Du-te.

Gindeste-te mult, mult Ia jnine, caei eu asa cred, ~i'i in momentele .clnd te ginde~ti tu la mine, si numai atunr.i, imi vin poe-

mele pe buze . .. . -

Gindeste-te iubito -;,?i iub0.,0e-111.3.1

Lulu

CXXXIII

13 XII 918

Iubito, znult iubito,

led tr-am scris sft te gind~ti mult 13 mine, fiindca in dipele cind t'e ginde~ti imi vin pe buze poomelc ... Pesemne astazi te-aigindit: lata: poemul ti-l alatur: 8["(, un ritm splendid:

Imi face impresia ca-rni scrii mai rar decit inainte.

? - - -

Sunt Ioarts Iericit ca-n zllele acestea am ajuns 1.'1 0 idee foarte insemnata pentru teza de doctorat: printr-o simpla ~o"i,hl["ii noua, sirnpla ~i eleganta nirnicesc teoriilc ee exista .dospre "cuno~tin~a" - toatsdintr-odata ... E asa de insemnata, incit .Iti dan ordin sa te bucuri si tu din teme1ii I Te bucuri? - Idem ti-o spun cind ne 1 n.tilni m.

V8i, Eciertl iubito, oind ,ne vern intllnl? .. Nu stiu inca ce-mi vci raspunde Ia planul cu Sibiul ...

HiS

Iubito, te rog ,ltrimite-mi in scrisoarea cea dintfi 11W1'?rCa aceea scrisa eli rO$u (poetica.); voi intrebuinta - une1e parti dm ea pentru articolul Reforma bi serici. lor .

Mum ceteste poemul. Buzele nu Val' fi geloase pantru poernul

minilor, al pi'rruLui,al ochilor, al Ielelor . . . '

Edera, da-mi minile, frumoasele, sa ti Ie sarut

Lulu

CXXXIV

27 XlI ~18

Iubito,

ziJ.ele acestea am avut _o surprszh, - a sosit din Romania prictenul despre care ti-am mal povostit: Otetea, Mi-a povestit multe de toate _:_ desprc cele ale trecutului sl despre celc iale virtorului. Prin Basarabia . .8 umblat mult cu Agarbicea:r\U. Ag2.rbice.anu I-a povestit o inltimplarc interesanta. I-a spus, ca inaintc eu vro doi trei ani a urmarit cu mu1til. atontlune "mticoleJ.e ~i cugetari1e'" scrisc de mine si tocmai inaintc de-a intra Romania in razboi a scrispentru "Pagini lrterare" un ar-ticol fcarte magulitor. despre mine, da:e _i~ urrna evenimcntelor nu s-a mai putut publica. Interesant e ca mer nu presupunea, ea sunt asa de tinar78.

Lui Otetea i-am spus multe din poe-me :;;i i-au plaout fo.arte, care de care mai tare. A incercat sa mi:i capaci+eze sa mil inscriu la Bucurcsti la Universitatc -- indata dupa Craciun. Ca sii faca oarnenii ,c';nostinta cu mine. Dar, i-am spus til. nu so poate: n-am avut alt argument decit - pe tine. La primavara ins§. cu siguranta rna voi duce la Bucnre~ti: voi sta pe-acolo vr-o citeva luni, ca sa-m! vad de publica-rea Iucrarilor ~i dc-obuTSa psntru £1 vetia - tara

'buna! Daca va fi In Bucuresti Bratescu- Voinesti atunei 1a sl rna due sa-i arat rodul tlncrilor mei ani!

De 1.'1 mine (?), iubito, cere binecuvlntare pentru drumul ee-l

voi face

Lulu

cxxxv

, [Telegram5.]

[Fiirii datil. Aprox. dec. 918] .

W81m Iahrst du nach Wien'nBa - Lulu

CXXXVI

30 XII 918

Edcrei,

minunatei Ii trirnit asltiizi ginduriIe melc cele mai triste: nici nu-l rnirare, caci de zece zile n-am prirnit nici 0 stlre, 0 singura mingiiere am: eu siguranta c posta de vina, cad nici M\"tlvina nu scrie,

159

Pesemne !i-a Impllnit, ce presimtearn, cit ni se intrcrupe corespondanta cu vrcmuriletaceste asa de, - tu1buri. Nu ~tiu ce voi fa~ dacii va mai dura mull starea accasta: in felu!l acesta e g-roza v. DEll' 'U03.tc ca inventeaza indntatoareil si adorata Gar, - un mod, de-a -, ~a incunostiinta tctusi desprc sufiet111 ei - ~a'de Inteles ;i-a~a de neintclcs. A~FI de mult a~ vrca sa ~tiu ce face acum: 'cete~te pocrne si Ie critics? Ceteste cugetiirile si Ie ,,<lsimileaza"? Se glnde~te la Elvetia ;:;i-i bate inirna mai grabnic de f.rumoasele visuri calde ~i infrigura to?

Ori poate ci:i mate, toate, toateIaclalta? Mi-ar trebui un cuvint, un sir, rni-asa sete de-o 510ya, cuun gest larg, patirnas ~i rnaiestcs , - 0, vreau un cuvint - si nu vine ... E-a._;;a de trist - bate vintul. a pustiu iii. sc1:~Jii.e 0 u';ia - de-rnl omoarb sufletul ... Cine stie?

, M'ione va veni poato cd Cuvintul, mlnunatul si mtntuitorul,

cxxxvn

4 I 919

Iubito,

printr-un om care are drum 1.1 Viona iti trirnit 0 scrisoarc, caci asa-mi pare di nurnai astfel enai pu!tem,mfI8, unul 'despre celalalt. Sunt doua saptamrni' de cind nu mal orimesc nimic dela tine; ouvintals ta'le asa 'de -dragi s-a U opri t pesernne I a "cenzura" undevn., . Eu ti-arn scris regul8t, dar n-arn idee, daca ai primit ceva aau nu, 'I'oata bucuria ce-ar trebuls-o am in legAtura C1J strasnicia evenirnentelor _ mi-e tulburata prin fuptul ca nru mat stiu nirnic desprc tine, iubito, iubito. Zilriic am melaneolii grozave, de. mi-e groaza sa rna gindesc

.' Ia ziua de mine Oh, - si eei care sunt chernati sa faea odota paces stall parcel ell minile in sln ... aminti ... amina, Vai ~ !Cit?

l\T u rrsai am [,1 bdare si mi-e dol' de tine de nu rnai stiu -ec sa rna fac. Planul mi-o - :~a viu Ia Viana in partes a dcua a lui Fobruar, sa stiim impreuna citeva saptamlni si-apoi - sa pice 1.1 Bucuresti pentru aranjarea afacerilcr mele. - Intr-o scriscare ti-am scris, ,ca mi-a sosit iubitul iratior din Romania: Lieiniuw, Am plins cu totii, cind ne-am vazut, Am fest si asa de mult despartltl 9ase-9apt€ ani,

Iubito, noi doi sa rarninem 'neelinltiti in dragostca noastra, 10 niidejde/1 celor mai frurnousc vremu ri. 0 sa fie 0 bucurio sa traiesti,

Acum 1111 pot lucra nimic: cum as putsa iucradiJ;CI:Cn=amaela tine nici 0 stire?-, .. foile pa:rfumate a'lc sorisor ilor tale imi sunt aripile eeL care sbor, .. 9i foile nu yin - ac-up:(fe----sa-maTTIITi----ae-c1

an&? -- _ .. -- -- ______

160

Lulu

. imb t ind 0 stirc un rind, ~ dela tine, ca .'

Astept un zim e , un g , . C' . fi fa~.c"!nd acum iubito?

" '.' di .' de ne suflet,.. e-1" "

, sa ml se 18 sut" ma ~'" y 1 . "ntoarce fara 510\,<1 mlD-

~rc .. ai'--:n-o catas-troffl, daca omn 5--:8r rei

tuilo~re smulsa din Iuirna sfintei mele Edera

Lulu

CXXX.-VUI

14 I 919

Froiein

Cornelia Brediceanu

Wien VIII Albertgasse 49 Tur 11

d t 0 sponda: in-

Am eflat C£l acesta e singurul mod e-a pu :a c re . .

cere poate 'ca ij succede corespondc~tii sa treac;- pvest~ toa~.c ,I.:n;~ dicile sl sa ajunga la tine . .'$1 daca aJ.unge" atunci Str'a-nuEsdcn~ Sm·1 i-e

' . t ti 1" telegc eriza prm care ec. era

tot deschis, Nurnai u po 1 nt - ',. At d dela

. 1 SI·· eel mal sf-lnt g:ind 'I'i-am trtmis vr-o Cl eva epcse, umeu '. .', A hl . b ia Lucrarea f -"nd'i -am prirnit doua, Si-ti poti me l,PUl vucur . - ~ x.

me 1.. . -d t . nta S1 e pacat. Gar sa. nu rna

11-<:1. mal SOSlt: s-:-a plel u cu Slgura vi'''. Oh ielelerCu rnulta

uite, 0 vrcau sl strip, ca-n "paemul paru HI.,· ,

multa draqoste Lulu

Ded: scrie deschis si l"l,erccomand~t. In felu1 acesta am auzit en so-

, 'N~da"J"dul'CSC sa ne intflntm prm 20 Februar.

sese. • a .. _

CXXXIX

14 I 919

Gottliche Edera,

mein einziges Gluck!

Gargi: mein Alles'" -

Ego

..

CXL

15 I 919 Iubito - inainte Cll vr-o doua sap tam! ni ti-am trimis. un poem.:

S· t t ,'~. zilele accstea am mai crea t unul: Ciitdi == ~nsum~, '. l 0 ll;n, .. - _ . COt d' ,,- tm cc faci. Nu-l trimit inca fnndell se va pier-de .. .., 1 ~~ a. sa ~ . . w,

DarR -rni scrii Ilustrate, probabil sosesc, _Ce ma~ fac l-e~'ele ~1. "l~g~~~a'l

Incetul cu incetal se apropie timpul, eind loglc.a va trebui sa. .

Sarut minutele' Lulu

11 - Corespond "c.t.\

161

·11 [

,

l !

CXLI

1 B T 919 Iubito, telegramele sosesc. Ti-arn depesat si eu. Ziua de astazl mi-a adus un poem nou: Melaneotie. Cred, eli e foarte bun. De-abia astept sa ne tnttlnirn. Vom avea multe, multe de povestit, Sarutcu rnulta si puternica dragoste

Lulu

Scrie- mi ilus trate ! ! !

CXLII

18 I 919

Ma belle bien-aimee, am avut 0 saptarnina productiva. Am creat un nou poem: Lacrimile tale. Prin urrnare al treilea in saptamina aceasta, Cind Sf' va da ocazia ti Ie voi trirnite, Sunt curios daca irni pI'ime~ti ilustratels .... zilnic j~i scriu. Incoace nu vine vr-un calator, ea sa-rni trirniti vr-o scrlsoare? 0 scrisoare plinede toate ale tale si ale melel

Cu multa, multa dragoste

Lulu

CXLIII

27 I !H9

Iubito, lubito, iiiblto,

imi pare cii sunt intr-un acroplan: rna Ul'C tat mai sus, tot rnai I;L1S, - dintr-odata, pe neasteptate, - 'indt rua prind ameteli,

Din articolul scris O€ Sextil 'Puscariu dsspre mine in "Glasul Bucovine.i"BI - vezi ca sunt insirat -deja i'ntre .poetii mad ai nostri, Nri cred, ci'i esteal doilea caz doveditor de-atita suoces, - eel putin in literatura noastra - DU. Articolul a avut asupra lumii de-aid etectul unui traznetl

Otetea .imi 'scrie astazi ca a oetit lui Ag!l.rbiceann vr-o trci poezii de mine. A fast nespus de incinta>t· 9i rn-a declarat de "Rabindr anath " , despre Gorunsu a zis, ca e 0 capodope.rii. - Iuhito, spune-mi, iti poti 'inchipui fericirea 'mea? - Eu mi"ci pot mchipui pe-a tal ~ Cred, ca de-aeum inainte a ·si'i-ti dispara "$i cele din .u:rmii indoiel! fata de mine. - Iubita, - eu 6Ul1lt acelacare merita mtr-edevar iubirea ta si tot sufletul tau.

Lui Se:xtil i-am Scris printr-un ciilEitor 0 scrisoars de rnultarni.t.'i, in care l-adue ·totodata la cunostinta pregatirca volurnului PietTe pentru templul m!!U. 0 sa-l dau rde rusine, dovedind, ca pot ifi si poet si filosof ; ..

, Mii gindest: foarte mult, ce VOl' zice - .ai tai. Sunt curios. Daea siacum mai stau pe ginduri, se VOl' 'face de rninune jn fata istoriei.

162

La Silvloutiea 'inca i-arn scris 0 scrisoare fcarle draguta: incepind eu vorbele lui Byron: "intr-o dimineata, trezindu-ma, am vszut, ca sunt un am vestit".

Si totusi - sufcr, - sufer Ingrozltor de dorul dupa lI:ine. Azi

~i-an';_ primit dcpcsa in care ma linlstesti. . _ v .~

Si ponte C8. nu va trece mult 9i ne 1mbra~~am eu toata c:aldu_m: prrn 15 Februar am de gind sa plec, Va fi asa de lung drumul pma

1a tine! . .

Cum stai cu cxarnenele? Sperez - .eft TIU ma vei chinui ell lovfitatul. Vrcau sa. am timp sa-ti gust buzclc, ca rasplata - pen-

tru - glorie - ha, ha, hair! . .,.

Sii-mi. mai telegrafiezil UneIe· probnbil sosesc. - I ubsto , rnult, mult, mult, mult, multdor - dela acet "patima~ al dragostei"

care-i

Lulu Sa-mi scrii ceva prin eel, ce-ti preda aceasta scrisoare, Mai am vr-o trei poeme noua pentru tine, dar nu Ie trimit, flmdca ar fi prea multa bucurie deodata - sl ce-i prea mult nu-i sanatos ...

CXLIV

31 I 919

M>u1t iubito,

ml se dii Iarasi 0 ocazie fedci,ui de a-ti scrie, Zilele ce urmeaza vei avea ~i tu Iericirea, ce-arn avut-o eu. Articdlul publicat ,de Sextil despre mine e intr-adevar extraordinar, ti l-am trimis deja printr-un calator: toti m;-o spun. Ma mira faptul ca s-a griiblt sa scrie despre mine, inainte ca poeziile sa fie· publicate, Se vede, ca s-a bucurat nespus de .mult de descoperirea mea !,Ii n-ar fi voi.ri sa rna deseopere altul maintea lui. Nu _ simti din articolul sau, ca se bucura grozav?!

In cev8totu~i gre~e~}e: zkecii e ~reu sa ,fii ~i ;poet si filo~.of in acelasi timp, Crede poate ca. eu abia aeum .m-apuc de studiile filQsofi~: de fapt eu am trecut deja preste ele - inainte ca F.ilera iubita sa trezeasca in mine "Scinrt:eia divlna" - asa ci'i e ovident - filosofia n-a putut avea 0 influinta neg8ltiv3 pentru, darul meu poetic. - Ciudat: Agarbiceanu inca a :ramas ulult, ca aceia,?i om e in stare sa scrie despre teoria cunostlntei _:,. si-n acelasi timp capodopera artistica ; Gonmul.Vor fi insasicameni de-aceia, care inteleg

lucrul acesta: dc cxcmplu Edera . . . .

Edero: iubito - a sa rna saruti fierbinte dnd ne-orn in.tilni?

Credo ca da. .

Daca privesti in "Romania mare" 0 sa vczi ca vi ltoarea. :-:;i virtsjul vremii a ridlcat pe multi ..:..._ deasupra: dar spune-mi .te rog un caz care sa se fi ridkat asa de susca mine, - ~i inca nu prin

163

altii, ci prin puteri pToprii! Nu simti oil. sunt en mult, cu mult --,. rnai sus - decit as .fi, dad ao,; fi ajuns cu24 de ani mlnistru -

ori altceva in directia aceasta? .

Ei, surrt foarte rnindru si vreau ca ~i Edera sa fie! La l~~\'edere cu dragoste calda, aducatoare de primavara in rnijlocul:

icrnii ...

Lulu

Nelu alatura 0 scrisoare pentru Malvina

Silvia Cornsa a fost nespusde mcintata ;;i de poezii si de ·urUcol. . Mi-a zis, ca am atita farmec, incit cu siguranta () sa devin "poetul ferneilor", - Rosca a adaugat "Dar :;;i poetul b&rbatilor"

CXLV

1 II 919

Iubito,

~ ti-arn trimis astazi iara:;;i 0 scrisoare printr-un student, care Are de lucru 'in Viena. Eu sunt bine. Preste doua saptamini am de gind sii plee Ia Edara. Ma va primi cu aceeasi neschirnbata dragostc?

Lulu

CXLVI

Sibiu - 11 MArtie 1919

Saskia - iubito,

sunt in Sibiu de trei zile. AIerg In toate partile ca un prost - pentru perrnisuri de-a cumpara hirtie~i pentru concasiuni de transport. Am vorbit en Borncmisa'". Bucuros irni tipareste volumele, Daca as avea hirtie - pe Ia P~ti ar fi garta amindoua. Trebuie !';a mai astept insa din cauza ca hirtia de abia acum se fabrica. Mil costa amlndoua Iaolalta cam 4-5000 Kor, Duta si Genis:! Goga rna sf5- tuiesc sa le public in Bucuresti, Eu Insji probabil mil hctarasc totusi _p€niru Bornemlsa, Articclul . lui SextH se va reproduce in "Patria" atunci cind upar volumele. Zflelc aeestea vor apurca in "Patria" citeva poeme [Stelelor, Frumoase mini. Din pdrul tau). Unirea, foaia poetului Hu1ea8', mi-a reprodus fara sa stiu Gorunul. Vorba e, ca pe-aici sunt deja un om despre care se vorbeste cu admiratle, Numai Brosu s-a gasit sa spuna lui Rosca c-a cetit Eu nil. strivesc corola, dar nu i-a placut, I nvidia , drag§., 0 sa mai avern inca de turd. ell ea!! - Lui Geni Goga d-am ceti t cele care se publica In "PatTin" - a fost nespusdc Inclntat de Prum.Oase mini.

Iubrto, iubito - sunt fcarte curios' dad. ai faeut exarnenul. Ma gindesc nespus de mult la ceie doua saptamini de avint, de caldura ~n. ger, eu fiori ai i.ele1or - tiaskia! ~i a'itept infrigurat' intilnirea ,.

164

din Mal, cind am sa-ti pun Ia plcioare - opera tinereti) mele. Agar-;bieeanu mj-a vorbit c-o deosobita lumina in fata despl"€ rnistrcismul cald din poezille mele. Despro '~cd misticism vei spune fnsa tu cele maicaldecuvinte - si cele mai adlnci ~i cclc rnai intelegatoare, Dare cit va trebui si;i mal astcpt pinii s~i apim'i un om care SEt rna. rnteleaga ca tine? Mult? - Saskia,

Trebuie sa .inchei, caci Ie c grahj cclor C,lre pleaca.

Sa rna iubestl - Saskia .

Dct? Ca rnine?

Lulu

RO$Ca ti-a trimis 10. Universitate intre scrisori orr telegrame legitlmatia, Te rcaga frurnos sa-i ispravesti afacerea. Aici alatur un atestat medical ca nu poate veni la Vicna. In "national" pune-i Iocurile din Viena: VlII Anarspegstr. 7. De index te rag sft Ingri[esti, Duta iti aliHur.9. si ea un bilct.

Hura, Saskia!

CXLVIr

'[i.liJf()x. martie En9] Meln Orangenbaum'e, am sosit bine la Pesta. Am fost si pe margiriea Dunarii, c intr-adevar foarte frumos! Iu bite, -. 111,:i ... gldilii la inirna cind mil j:zindcs(! cit ai fast de dn'igutEi. dud ne-arn luat adio ... TvI'" s5 ell sufletul plin. 0 pot spune: niciodata nu

m-am d par. ~ tin -: asa de lilli.stit cil. es1ji a wea. l

'l'e u ., . ~~: O..\lJ..~e-dJv( ~\0 )ru' '~"""';;'_ ~c

-7 ~ c.:;",J \Jo~(' \"''' +..Je . Lulu

• ~ ~ :ew_,,, ~ cd 0 ff\~ f""l:te .. k q/

fIf" CXL VIII. (

. 1-4 A<A\!ic.U, I rn-: 20 IV 91f)

MuTt iublto, tS:'\t,;. l'VJ-c ,.' ~es .

sunt Pastilc, E mult de cind nu 1i-am rnai putut scrte. Si-i trist .. To cma i timpul eel mai frumos al vietii mele - sa-ti riimIna necunoscut, Si'i-ti scriu deoi cell' lntimplate in luna din UITI).a. Am alergat grozav de mult,' si-o stipttimini'i intreaga am stat tot la spatele tipografului, sa nu-mi faci'i greseli de tipar. L-am necajit -asa de mult, incit m .... n deolarat "narod". :)t.ia, bietul, ca toti poetn sunt "niirozi" . .. Hirtle groasa n-am gasit. Cred insa, ea ~li ill1prejura-. rile de astazi, in voci adorata me" iubWi va fi multumita :;;i cu hirtie mai subtire. Astazi pascstc volumul de poerne In "vileag'i.. :;;i peste 0 saptaminri eel de cugctari. 111 numarul de astaz! al "Patriei" e reprodus artioolul lui Sex61 (Mi-a scris Sextil: 0 poezie nu i-a placut f,ii anurne eea micuta: CeruZ - prin urmare in volum n-am pus-o) - Am mai publicat c'iteva ,din Poezii in "Patria" ~i in "Re-

/-1

(_J

\ . ~ ....

165

na~ten'!a ronuinu" pentru pregi'itircD. publicului. Iti insir acum citeva din ecourils ce le-arn produs lnainte de-a aparea volurnul. Otetea a aratat citeva in Bucurcsti unui profesor univsrsitar de estctica (Stefanescu): care a rarnas uluit. Apoi un salt dincolo: Nichif'or Crainic, imi spune tot Otetca, Cd va scrie "un articol cu laude mariv in "Dacia", ;,:iarul lui Vlnhuti'i si Breteecu-Voinestiw, Un al t profcsor universrtar, Panaitescu, a tinut Ia Sibiu 0 vorbire despre regina Maria, III care, nu stiu In co legaturs:, rni-a actus elogii foarte frumoase. 10 citeva cuvinte. Acum sunt In asteptare sa vad efectul voluruului. Presta citeva zile trimit cartile si citorva

. din Bucurcsti, In liorariile de-acolo vor ajunge de-abi~ preste vr-o doua saptamini, Prin .urrnare cam presto vr-o luna voi vcunoasta efectul.

Cum vezi in velum aste si-o poezie, pe care n-o cunosti: Lacrimil~. Sper, ca Hi va placca.

Si ca noutats W spun d'i arn pus bC.ZH pentru un nou velum - Cu alta poezie noua, pe care ins5 nu ti-o trimit, Ilindca vreau sa-ti mai pastrez din surprinderl si pcntru alta datil ... Da, iubitl"l?!!

[Sfi rsi tu I' scrisorii Ii pse;; te . .]

CXLIX

Sebes, 13 VII 9i!t

Edera draga,

sosind din Bucure:;;tj37am aflat scrisoarea ta (ci doua din Paris si cu rmilt mai caldurcasa decit cea dintii). Imi scrli, ca pleci Ia mare. De 0 parte ma bucur - Iiindca stiu, ca. imensitatsa rnarii te apro- 4P.ie de imensitatea sufletului meu, - de .aIm parte rna doare, fiindcii ,timpul intilnirii noastre se arninii din nou. Dar paate cii. va sosl

1data 0 acela.

In Bucuresti i-am lasat cu discutii lnterminabilo in jurul meus 'unnca e pact,' altii, ca e filosof si ian'i:'!i altil, cii nil ,8 riici poet nici fHosof, ci un ce sui's generis, Impresia CI fast putcrnica asupra tuturor :;;1 gloria mi-e trimbita'ta 111 toate colturtle mar ii Bomanit, Mama plinge de bucurie, iar Nelu zirnbeste fericlt. Odat.1 cind ne-orn

intilnl, tl-oi povesti pc la.rg toate eele Intimplate. ,

Intr-o dimineuta rn-am trezit cu autornobilul unui ministru Ia poarta mea, - secretarul sau mi-a intra1 in rnodesta odiiitii - ~i-a ineeput: "DomnuIe, sunt Icricit, ca eu iti aduc irnbucuratoarea veste, ca regina se intereseaza nespus de rnuit ,de dta", Doamna de onoare Procopiu mi-a trimis invitatia reginei .,- cu dorintaSB

[Rcstul scrisorh Iipseste.]

166

CL

18 August 1919

Draqa mea,

ip seriu dteva rinduri, - starea suflsteasca nu-rni pormite sa scriu mal mulL Mi-a sosit scrisoarea ta in care imi spui ica prin 5 Septemvrie soscsti In Vierra. Voi urnbla sa capat pasapcrtul ~1 sil. Yin. 0, dad as mtilni odata pe Gargi! - caci Iunile din urma au fost pentru mine cole mal frumoase, dar ~i cele mai triste ... A fost Ingrczitor! ... 0, daca Gargi l1U s-ar fi schimbat l Ce binc ar fir A~ ierta toate si m-a.') bucur a de toate. E a~a de birie si de Irumos sa

te bucuri. ' . .

Acelasi

Lulu

eLi

22 !\\l~nst HJ19

Draga mea,

am 0 buna ocazie s;l-ti scriu citeva rrnduri ill graba. Irni scrli din Paris sa ne :intilnim Ia inceputul lui Septernvrie in Viena, Alerg deja ill toate piJrtilc dupa pasaport, Intirnpin rnulte greutatl, Cred, insa,ca va reusi, - i?i vin La Vienn en si'i rei:n.cepem ji1'ul intreTupt atita timp. A foot gfl!ll, Ionr tc grell. N-al1l simtit niciodata ,a;;<1 de mult t-ragicul ca in lunilc din urma, Va fi iflra,,)i -;-- bins? Tot asa de bine cum a Iost? -- Eventual si mai bim<'! - Am 0 nadejde mare cft Parisul n-a darlmat co s-a zidit in Vierra.

Cu netarmurit dor

Lulu

eLII

51mbo'H{, 2~ AUg-Lest 1919

Draga mea,

ti-am primit scrisoarea in care imi anunti ca Ia inccputul lui Sl"Pternvrie oesti in Viena, Ne vom impaca de tot'? Co bino ar fil!! Atitea am sa-ti povestesc. In aceste citeva luni am tr;'iit rnai mult dccit 'in zece ani. - Eu alerg acum in tcate partile sii capat pasaportul. Sunt rnulte greutati, Dar rabdare, Riibdarc - suflctul meu! !In curind ne vom intilni. Ce aceeasi nernarginita dragostc? Din parte a mea da r

Lulu

CLIIl

[apr-ox. 10-11 sept. 1919] [ubito, am soslt. Cred ci:i te tii ~i tu de cuvint, dupa cum mi-ai scris, Te astept eu mult dor, De altfel, 0 sa Incero aid in fiecare zi, sa vad daca ai sosit, M-a!? bucura in.s;l ncspus de mult daca sosesti

167

sa vii lndata sa rna cautil! Stem Ia "Hotel zum Wolf in der AU"B~ (Jp.-<3 atras numele) Str ozzigasso ] 0 Tur 59.

Cu aceeasi neschimbata dragosto

Lulu

CLIV

Wien, 19 Septernvrie 9] 9

Meine Iicbc Edcra,

Ich bin scit 10. Sept. in Wien, Ii-/as ist geschehen, dass du ni cht kornmst? leh bin wahnsirming traurig - und weiss nicht was aus mil' gP.scIlPhpn wird, Ich crwarte dich mit gluhender Sehnsucht derin ich bin darsolho gcb1iebcn und karin- nicht ohne dir lebc:n90:

Lulu

CLV

29 IX! 919

Iubito,

ti-~m prirnit telegrarna. Indata ce sosasti te rog, to rog sa rna cauti 1<1 hotel. Dar indatCi! Mie rni-ar Ii cu mul t prca greu .sa vin Ia tine ~I Sc"l vad, ca iafa~i n-ai venit.

Te rog -

Lulu

CLVI

2/XII/1919

Fraulein

Cornelia Brediceanu Wicn

Skodagassc i5 Pension Baltic

Omule mit si minunat - am ajuns Ia granita. Cehii sunt pin~ acum £oarte complezanti, Peste 0 oraspre Pojon,

Nu stie nimensa cum mi-e inima.

Lulu

CLVII

[Carte postala Ilustra til]

2/XII 919

Iubito, iubito 'lubito

Lulu

168

CLVIII

Sebesul sasese 9 XU 919 Iubito,' dupa 0 dilatorie de-o saptarnina am ajuns in sfirsit acasa. Prin Cehoslovacia se calatoreste biue. Dela Beregraz pina·ta Baia Mare am Iost msa silit sa calatoresc 111 trasurri. Distants cam 200 km. N-a f'ost gluma: ZiU3 intreaga prin ploaie subtire si deasa de toamna. Ud pina la piele si-apoi noaptea - inghetflt. In trenurile noastre frig siberian, geamuri sparta, - ~i supra - supra incarcate Ma. gnlbesc si'i-ti scriu, caci stint intr-adcvar foarte ingri[orat de venirea tao .Ar fi bine .<;a vii totusi prin Juaoslavia, - eventual prin Ungaria (daca pini1. atunci Sf' mai Iinistesc spirrtclc) dccit pe drurnul apucat de mine. Trobuie rezistcnte supraomencsti ['<1. s8.-1 poti face. - Sunt fericit ' insii. e-arn sosit sanatcs ~i cu tcate lucrurile, cu care am plecat, Peripetiile ti le voi spune la intilnir-o, caci sunt foarte irrteresante. Deocarndata rna odihncsc citeva zila !?~-apoi rna. apuc .. de ppeTti: P~-fli. rod i-am giisit binc: fericir~, rts: tme.retl". Iepurasir all murit si-mi pare ncspus de rau dupa CI. VOl umbla msa sa-mi gasesc altii in schimh, Alto schimbari? - Cartilc ' mi so pare n-au aparut, Sunt suparnt, dar ce s5 fac? 0 sa-i scriu lui Sfctca sa 5C grabcase5. Nclu a cctit in "Patria" di Bogdan-Duica . a tinut 111 Universitatea din CLuj [) prp]['g[']"e desprc mine. A r fi fast interesant si'i fi £ost. eu student in Cluj - si profcsorii sa-rni vorbeasna despre mine! Prictcnii me! sunt lu Paris. GO'gil c ministru de culte in gllvernul dill Bucurcsti. Era sil njl1l1gii AgarhiCOflI1U. E deci nadejda s5 ajun.ei si tu Odilt,1 - ministrcasa. Branisce s-a cornprornis ell un Iiccu jidovcsc, S-a f."i[,llt imposibil. Duta c in Italic. face curri, ,)i alto multo, 111Uli:r-' ._ pc care 10. vei afla cind vel veni. -_ Acurna to mg un lucru: Nolu ~~ fDarte ingrijat de afacerea lui din Viena, Te TOg atit: eu, cit .~i. 'ei. sa uorbesti cu Nedelcu, Munteanu, lVanclri;; -'--- sa faca tot ce le sUi ~n p:utintii sii nu capete 11:1". pasaportul, Le puti sputt« in SCUTt ce e, Te rO"g.r!!

Recapitultnd: gjndc:stc!-tc. si vino prin Ungi"lri"r Fa cxamenul fnainte de Craciun. Vino 1.1 Cluj intii, si-apoi acas.r. Vorbeste ell Nedclcu.

Cu multa dr!lgostc

Lulu

CLIX

[Sebes] 10 Decernvrie 1919 .Mult iubito, ieri t,i-am trimis prin tr-im (';'iii'lt0r 0 scrisoare ill care-ti

scriam despre greutatile nepTf'vil;o;ute CC! le-arn Intlrnpinat . til.' calatcria mea. Dela granita cehoslovaca pinil la cea dintii - statiune . Cll trenuri din Romania <I trcbuit s5 ci'i.18tOtc.sc 200 km, ell trasura - prin ploaie, vint si flamind, vai~i an111 1". Ar fi bine deci sa vii

169

prin a~~ parte. Cred ~fi prin Ungari,,: nu e 11$3 grozav, In orice caz sunt Cl~_~ ponte ,~e ,mgnjal de vcmrca tal Noutati ar fi destule. Cea ,mal.ln!eresantA: H.I "Pa~:i<J.". s-a publkat ca Bogdan-Duica tine o confermt0 dospre mme la Unlversi tatoa din Cluj. Cartile mi se p~re, ~u TIll-au aparut. Tocmai iislazi i-arn scris lui Nlehifor 'Crainlo sa se Intereseze. NeIll e insurat si " Icricit", Un sinzur gilld arc: NIl Te rag vorbeste eu Ncdolcu - sa nu-i dca pa~apOli. 8-ar fac~ prea mult scandal.

Eu'?

. ."ElI stau pe tarrn .'1;- sufletul rni-e dus de-acasa'' ... in va-:

!ea ,lele!Or ?l-ll alt~ locuri --:-- unde totdeauna m5rataceam. Iubito iubito - ~n:o ma.l ~proapp' sa-ti spun ceva in urcche: Eu sunt ~ om eu pat.lml ruarr _~:;I. cu dorinte foarts calde si sunt prost si genia'l, dar tu J?a 1 erti, caci tu totdea una ierti! I ubi to iubito: cind treci a~um<1 sll1guni: pe strada - fti mai tresar buzcle de cuvintul: Iu-

bitule» _:___ Ah, buz ele! A~ 'lTrcn . . . . "

"Cad ~ untcti rosii, rosii -

Cum numai ceva-' ...

Ceva! ceval ceva! ceva!

Vina, vinol _

$i sa-rni prorrriti ca nu tc mai sparii niciodatal .Javral

~... .

Ya!, , ~tii di $i despartiz-ile sunt iru.moase? Cacl dar.a ri-ar fi despartirile, cum ~r fi ,intllnirHe? Iubito, - las condeiul din mlna pentru ca toate gmdunle sii ml se prefaca intr-un poem. '

Lulu

CLX

, . [Sebes] 13 XII 919

Iubito, iti scriu I?e toa~e caile posibile: ~i leu posta, si prin bUatori, 91 cu ~ra.nsportu:il: carl, pleaca spre Viena. Poate di totusi va ajunge VT-O ~crJ:oa:? pma La tine, Sunt fqarte ingrijorat de venirea tao Incearea .<;;) vu p~ alta cale, did prin Cehcslovacia e cu rnult prea g-:-eu: dela_ B'ra:I~lta, pilla 1a cea dintii statiune cu trenuri din Romsn.la am .calatorl! 20.0 km cu tr.'isuro. A fast cit se poate de obosIt.or: fng, _ploale" si "i~t. Peate .cil. _prin Ungaria e mai binc. In o~l:e .C<lZ s~ tf' llnbraci stra:;;~c:. sa. i£ii eel putin 10 pfirC'chi de Ctolapl p~, tine!,!! Eu m-am ,?dlhmt cl~e':,-a [zile] ~i-apoi In-am aputal u~ }lsCTtatle, M~a~~eapta 0 munm. mcordata.;;i-o concentrape energlca asupr;:J llDUl 'Sln.gur lucru. Imi pare- r~u di va trebu' ¥ ~enLlnt _cl! to_tu] In poezie' pentru dtcv,a luni. Mi-e teama 'ins; ~; n~am hl~lil Sll rellunt. In privinta a.cea.'ltn rui-ar trebui si-o imbaT-bata·re dm partea tao Preva-d 'ci;i fad examenul abia in I:anuaric _ ~i de aceea iti scriu! Did altfel scrisoarea aceasta nici nu te-ar

170

mal gam In Vrena. Nemhiti sunt pe-aici destule si citcva ti le-arn scris ill celelalte scrisori, Te rOg pentru N elu cu multii insistenta sd-i. ispriioesti bine un lucru. E vorba d¥pii cum p...am scrzs de M. Sa jaci tot p®IJilul (prin Netielcu, Nandris] St'i 'nucapctc.pa{!aporful, - eventual pc 0 cale oareccre sa i-t retraga dacii-L UTe deja. li'a bunal

La banca (Sebesaria) am depu.~ pentnu tine suma de 10.000 Cor.

(in lei nu s-a putut, caci nu mal exista pe-aid) - pc numele "Saskia". M-au intrebat la banca' cine C Saskia - si Ie-arn spus cil e un fi'losof indicl AcoasUi scriscarc pleaca cu un -cun oscut : de-Rid rezcrva ofiidala. Mil. gindese foarte mult la Strozzi, ·la fru..'Uoasele dupa-araiezi patrecute pe Maroa "baltic-a" - dar rna retin - caci poezie nu-i iertat sa rnai f'ac citva tirrrp. Va fi lung acest timp?

Sa:rut minutcle,

Tdiotul

eLXI

'[8cbel!] 16 XII 919 Saskia - iubito, aceasta ea patra 'scrisoare ee ti-e seriu in timpul de-o saptarnina, de cind am sosit acasa. Nu stiu 'Cite VOl' aju:nge in minutele tale adorabile, Teate ori poat-e ca nici una. :vIa bucur ca sunt acasa si ea pot sa lucrez. sa manTnc 1i s;::i dorm. De bcut ~ sa nu-ti fie tcarna: nu mai simt deloe nevnia. Alcoolul e bincvenit ~i superb numai . cind rna supara Cornelia .. Clnd Saski.a m[l iubeste _ atund c de prisos. - NoutatBe de p.c-aici ti le-arn seris in celelaltc scris-ori; de accca nu le rnai repet. Ce-i fi fiicJnd tu acurna? Esti poate ca lajultirnele pagini ale fiziologiei, a:;;a cum eu sunt la 'cele dintii ale disertatiei. Dar si aceea c posrhll '- di ispravirn ~i fiziologi<1 si disertatia deodatal Ce-o fi f~kind ielele? -Nu e nimeni sa Ie plirnbe prm valea lor? - 0, o! -- Ma bucur di am ajuns acasa, ca pot sa lucrcz, sa marunc ~i sa dorm - dar rna sirnt asa de singur. Nu misca nimlc in juoul ,meu, - numai 0 cioara cia din aripi si-un "cl'aaa'; pielung s-aude din virful unui plop. Cloara aceea lsi ~nchipuie, desigur, cii e a .decoratie splendida a naturii. In odaie -este un "ficus" eli frunze inguste si lungi ca niste limbi de bou: tocmai in momentnLacesta a cazut una. Daca n-ar avea dtmensiuni '~9- de mari, tj-a'j trimite-o - .<;criind pe ea iomgliIele unor versuri .desprcsuflet ~i singuratate. Ori poate ca a:;; seric ])12 ea ceva despre dorul meu. FrUTIt3 de ficus

Lulu

CLXII

[Sebes] 20 XII 919 Saskira -----c. e intr-a:devat un nurne frumos, dar numai de emu ti-'l dau tie, iubito. Vezi dtli ,put0re l?i vraja este in tine? Til poyi da frumuse1e chiar :;;i unui mun(j!, care rimeiUa ell " a;;chta II. Ce mai

171

'1 I .1

f'ace Saskia? Sunt trei sal)tamlni de cind ne-am despartit - ~i nu rnai am nici [) stire dela ea! M~l sirnt nespus de parasit. Am noroc ell aceea, ci:i. trebutc sA rnuncesc din greu. Sunt in plina disertatie iii ideile mi. se lirnpezesc :'ii se rotunjesc foartc Irumos, 1¥1i se Hi.muresc -. fara S;1 VI'CClU - atrtea Iucruri, "Apoca1ipticul", "neprevazutul", "creator:] I ,; 0i cu toate acestea, sa nu crezi, eii muneesc atita cit as voi. Nu ,pm. JV[j gindcsc la tine. A:,; putea daca as primi '1.'1'-0 stire din minutulc talc. Dar a~8 nu se poate.

De ce taci? Sunt trist

Lulu

cr.xm

[Seb~] 17 II 920 Draga Edera, uscara 8111 sosit din Bucuresti, undo am fost pentru aranjarea mai multor icffleeri. Acurn zac In pat eu 0 racea~ mea.sdt~l in trenurilc Hornaniei Mari. Presupunind cil nu e gripa spaniola, rna voi ridica peste doun-trsi zile. Lei serbiirilc din 1 Februarie cu prilejul inaugurnri i universitatii din Cluj - m-arn dus ~i eu ........:. in sperauta d ne intilnim acolc pe neasteptats. A fast frumos .... Sute de C11l10'i tintc ll01111 - cad lurnea aleargd asiazi nebuncste -13.3. cunoasca pe "marde poet". Fotele irni Iac .... curte ca unui baiat foarte

. b(l:;,at. 0, dar e a~a u~or s,} rezisti, cind ai in Inima pe neintelcasa 5i plina de surprizo - Edcra. Dealtfel am cunoscut a dorrmisoara f oarte sirnpatica -. 0 nepoata de-a lui Sextil Puscariu -' Gim' Popovici, careia i-am dat volumul de poezii cu 0 mica dcdicatie, care a facut-o sd inroseasca. M-dm Inridnit ell aa de vr-o cltcva ori si in Bucuresti, uncle studiaza la conservatorul de muzica, Am vorbit despre "vlitor" cu Scxtil. Mi-a spus hotarlt ci'i In Cluj m.'i. ar;teapta catedra de estetica si sociolojrie, pe care voi putea-o ocupa conform legilor - doi ani dupii doctorat, Daca vreau rna vor numi 111sa imediat dupa doctor at - Confcrcntiar -'- al aceleiasi catedre, Scxtil este insarle par ere .sa rnaicutreicr Europa [in] mtervelul de doi ani. Se VOl' ingriji ,de mijloaccles Decesare: prin urrnare, tu Edera, sa-ti fad cam in aceeasi directic planurile, Vei prirni eu siguranta ~i tu VI'-O bursa si-atunci YOm pleca tmpreuna. 0 sa iau angajamente frumoase la ziarelc si revistela din tara, cari Ill ... asalteaza din tcate partile. Iar dac:il nu, atunci 'riimrnem In Cluj, eu ca conicrcntiar, 7,iF!rist, literat ::?i mare poet, iar ttl ,ea un decor al Ardealului. Mi se VOl' da ~i aiLe "sllljbe" la Cluj, - binemteles slujbe din cari incasezi fara munca. La premiul Academiei am int'Vrziat anul ':H~esta: m-am trezi1 prea tirziu, termeJ1lll1 ultim a fast 31 Decemvric 1919. DElI' nu face nimic: mi:"'am liisat ciirtile pentru anul viitor, clnd se va d.a un premiu mare de 5000 'lei pentru opere aparute din 1918-192091• Pillat a umblat mult dupa mine sa rnl

172

cunoasca: rni-a cerut citeva poezil pentru antologie, Am fast foarte rece, Dealtf'el i-a aparut volumul de poezii. Fara .succeaai de a8M datil. Sunt inspirate din poeti straini, sfortate, g.reoaie ~i filrii seapara:ri. Nu e exclus sa fie totusi premiat in Iipsa altui velum mai bun. Mai rnult -de aeeea imi pare rau cli am int.f.rziat, ca sa se fi Iovlt de mine. In Bueuresti inc.cp sa scrie subt Infiulnta mea 0 p1eiada intreaga de Incepatori. Bianu si-a daschis in Bucuresti cursurile de lrteratura ell apoteoza mea. In Cimpulung de asernenea a vorbit un profesor despre mine mal amanuntit intr-o conferinta despre Cosbuc, Iosif, Gaga, Blaga. Si multe altele. Mal tntsrssant e c~ fiecare nou cunoscut rna intreaba: esti inrudlt ell Lucian Blaga? Haspund: Da, Inrudit pina la identitate!

Stau emu prost ell pregiHirea pentru examen. Teza e aproape gata. Va trebui si'i incep ineurind ou traducerea, Sperez totusi, cii vci tro!'cecu binc peste toate, Dela tine n-am decit telegrama in care imi anunti sosirca In Lugoj. Scrisoarea n-a sosit inca, 0 a~tept ell nerabdare, Alatur 0 scrisoare dela Sextil pentru Iinistirea ceior din jurul tau, La intilnire 0 sa-ti spun rrrulte .alte lucruri, cari nu ~~ pot scric, Cu prlvlre Ia intilnire sa-rni telegraficzi: cind ~i 11IlCle?

Cu drac

,..,

Lulu

Sunt Ioarte trist, Dacfl n-,Ii fi intirzlat atit rru m-as fi dus Ia Bucuresti.

CLXIV

[Sebes] 20 Februaric 920

Draga Edera,

ce sa-ti scriu? Intiia carzi 111 i se Intlmpla ca stau cu icondeiul in mina si rru stiu .ce. sa-ti scriu, Pesemne m-am rarnolit: cum curgeau rna i il~ ai n te . scrtsoril e! > Despre ,.planurHe" pentru viLtor? Am vorbi t deja a.'1a de mult dcspre ele, Inoit rn-am plictisit, mai ales ca tu ai darul dumnczcicsc de-a nu te tinea de 12112, Hai sa-ti scriu deci fara sir tot cc-mi trazneste prin cap! Dal Pentru tabloul en "amantii nevestei mele" .am Hicut urrnatoarele versuri - ad dimineata:

,.Natura-n nedreptatea ci m-a pldsmuit Grozavde incomplct:

IVIi-a &;It avinturi de poet

Si-un dol' b<leantie ~i nebun De-a fi un animal si-un zeu Deodata 111tr-o singUra .fiinta, Dar a uitat sa pillla-n parul meu Dona camite de faun".

173

Cam stingace, ce-i drept, dar destul de: buns. Ei, si despre ce sa-ti 'I11ai sen u?

Cii rna simi prost suflcteste? Da l De cirid am sosit acasa rna simc 8'wain de mine insumi: :imi face Impresia ca trai,esc in trecut si

ca nu traiesc tn prezent, , .

Volurnul de poezii irni face raul Aayut un succes asa de mare, ca nu poate. £i 0 opera de valoare. lntoomai ca 0 cpcrcta: Phi-Phi, sau 'oa' un film cmematograflc din Bucuresti mtitulat Corota Lulu fmpotriva caruin Dr. Iosif Blaga 0 protestat in Senat, '

$i iarasi! Acum ma simi '~eja. mai bine. Irni revin din cc In ceo Asculta Edera! Cind ne intilnim? Cred dsaltfel 't:i:i Inainto de a primi aceasta scrisoarc imposibita sii am deja .un raspuns dcla tine

in aceasta privlnta, ' ,

La Sibiu m-a~ duce, dar nu mi-a trecut de tot raceala, Duta de altil parte nu mai e in Sibiu ~i n-as ~ti ce sa fat: eu l'Uerurile' tale dela Schnell, sau 'cum 11 cheama.

. In -r=»: a aparut de .fapt inforrnatia di dinOuj am plecat In Bucuresti 01 de acolo la Viena, In dOBUl acestei informatii st:'i --'viclenia mea, Nu volam sa se stie unde sunt intr-adevar.

Deci: sa ne intjjnim. Ederal

Cind .~i nnde? .

Lulu

CLXV

[Sehes] 20 III 920 Mul~, rmut: iupito, CU singeIe idiotit eu desavlreire de tine - rni-arn continuat drurnul eu trenu ce numara silabels ritmicc all' tuturor gIndurilor mele ce se invirteau in jurul tau navalnice si dornice sa te in&Ihi.tEi, - ~ it'mghipt in vremurile biblice chitul pe _ ~;()..: 1e9, ca r-am mtat numele! Ma ierti psntru acest vehement inceput -,-; nu ~ ?eclt .re£r:nu1. inchei~rii din Cluj. Acasa am ajuns bine ~~ am gasit. brei scr1S~n dela t~ne din _Viena. Sunt Ioarts dragutc ~I le-arn cetit eu rnulta sete desi nu rna; erau actuale. A dedi. Ia noi, ce nu e actual? Daca am reciti cele dintii scrisori ale noastrc ni s-ar parea sense astazi. Nu-i asa, Edera?

~i--:a scr~ Lucia .. din Botosani .. A auzit, di ne pregatim de nunta :;;1 cere informatii, Am 53-1 scrru dteva rinduri dcoareco mi-a fast 0 b~n~ prietcna in cele mai grele tirnpuri, orice' p:lred ai avea tu in privinta accasta, E 0 fatil. buna si tine Ioar te mult Ia noi.

De pe dulap mil. privesc eu oehi gelosl man uscrl sele. Ieri nu m-am indurat sa Ie arune nlci 0 ochira. Astazi le ian ~i Ie mingii

~ ell degetel:. mele ?-e poet, ca </i cind as fi numai filosof si ca :;;i cind a~ tral num.at pentFu ele. Pentru cine traiesc intr-adeyar mi o ~tiu nici mantuSeriscie, nid Zam01K€ - ci numai iele1c! De ase-

menejl ~i ghioceii ~ ~i oehi:;:orii ~ dra011~orii. '

1-74

Este undeva 0 tara foarte frumoasa: Ardealul. In inima acestei pri bate astazt o alta inima, I;:i ~eva mai 1~ ~argi?e es_te 0 - alta inirna. $i cele doua inirni se sirrrt ~ ,eu stima reciproea - prin Chela Turzii ... :;;i cele doua inimi - -din stirna reciproca - au idiotit total. Sonnenfinsternls'" l·

Eu sunt ohitull Vraau sa te inghit - minune biblical

Lulu

,CLXVl

Vineri '[aprox. rnartie HJ2Ql

Draga, mit griibesc sa-~i scrru citeva Tir;t~UIi. Plea~ Domnul .Eleke~ la Cluj: Ii dau 12.000 Cor. pcntru a tr-l ·preda tie. Te TOg mtereseazu-te Indahl. Ia Ileus ~ cit mi s-a rnarit bursa (am avut 8000 Cor.) si in conforrnitate da-i banii sa rni-i schimbe In Lei. Daca va trebui ~T-O declaratle, 0 faei tu, in orice caz sa te griib~ti ~ ca si:i nu _ fi~ prea tlrziu, fiind deja .vorl_:la . ,foarte, series- de ~is.6lvar~a Consiriului dirigent, Cred, ca at prirnit poezia Pan; daca-tl place - nu stiu. Mie imi place Is nebunie, Von analiza-o odata asa cum 0 inteleg eu.

Cu drag

Lulu

CLXVlI

[Scbcs] 29 III 920

- 'Iubito ieri ti-am orirnit scrisoarea in care mil rogi cu atita stEiminta' de-un arti.c(;l. Trebuie sa ~tii, ca sunt ingr?~ito'r de ocupa:

SL foacte obosit.nc:-;-de-dhninea~a rn-apuc de lucru \\1 muncesc pma ncaptea tl,r7iu. Cu toate iacestea 'am scri? un.art~~ola~. E greu. sa scrii altceva f!ira de nicl 'un dat, Are rilste ironn destul .de. fine, Lui Tiberiu9J Sa-I spui abia dupacc se publica, ca l-am sorts ~u. Sa-l duci personal la Dragnea'" si Sa-I spui ca-l rog eu sa-l publice

ea articol de fond! .

Altfel?

Sunt foarte obosit si. printre rinduri rna gindesc 18 tine. Numai

abajurul Imi rnai da viata, rubito,

Intinde-ti cdata rnina pina aici ~i pipaie-rni fruntea, ca sa vezi

cit c de fierbinte.

Iubito. E tirziu. Mil. due sa rna culc,

CLXVIU

[S~be~l 31 III 92q

Iuoito, '

ti-arn primit tclcgra.ma. Nll :;Itiu dcspre ce .vizita :vorbe~ti: In oriee caz lmi voi da silinta sa ispravesc traducerea tezel - d~1 nu ~e~_ Dar dad 0 ispravese, atunC!i vin. Cuea negata nu plec. Ar ~;L_pa- .

.-1"1:5

cat sa-ntrerup ~i-apoidin nou sii ma rein tore pcntru clteva zile acasa. Ma terti, d·Hi scriu asa de putin: cauza c tocmat dor inta amlndurora de a incheia cit mai repede afurisita Iucrarc.

Tu stli insa, gindurile rnele unde sunt,

Dar rnunca asta de copist si de traducator Imi furfi 12 are

la zi. .

Eu fac tot posibilul, dar daca totusi n-o sa Yin, tc rog nu fi suparata: ne vorn :intilni Cll 3--4 zHe dup~ acoea,

Tu sa. nu rna las! fara scrisori!

Sarut minutele sicoltisori; abiljuru]ui

Lulu

CLXIX

Mult iubito,

Viena· 8 V 020

dupa citeva perlpetii :interesante - nu ~ltill, pesernne Soas-ta Sf? ll?gnJ,e:;;te ca sa-nil faci:i orisice rniscare Interssanta -._ am ajuns bme In acest OTa"~ "batutdc Durnnezeu", aducind tot ce-arn luat cu mine, cind am plec~t. In Oradea nu m-am putut Intllnl cn Liciniu care plecasa In ClUJ. Cred, ca v-at! intilnit, Iasindu-ti 0 bunn irn-

presie. .

. .~incl. .ar!I {ll.1.."o pi?iorul .l.~ ~ien~ ~-au p_:in_ niste t~riblIl.: "sgirel1.~n de_ 1m.rna gmdmdu-ma ca e mtua oara cind nu pot aVL'" nici met-ear nadejdea de-a te intilni pe strazile vel. Viena e pustio al naibii fara de lumina intunecimei tale africano. fed dup-,s amiazt ain .fost in Skodagasse si-emIntrebat daca nu esti acolo. Am rnultumit si am plecat - in Weldergasse: am sunat ~i 0-1'1 aparut nim,,;'i. Am fost foarta suparat pe tine ca tocmai atunci cind sosesc eu tu nu' esti acasa. Arm mai asteptat vr-o zece minute - poate -- totusi ... Si-apoi rn-am dus.

Astazi plouii,

Iti caut irnaginca in mine. 9i mil. bucur ca aid csti acasa, Siacum povestesc cu ·tine.

ASEI.

Ce bins e. Da-rni minutela

Lulu

CLXX

11 MEli 1920

Mult iubito,

iaraii 0 ocazie buna sa-ti trimit 0 scrisoarc, Una ti-am tr imis-o Indata Ia sosire prin Marioara Ciurcu, anunpndu-ti· c.s am sostt bine la Viena. _ De cjteva zile tot alerg dela Pilat la Calafa, -ca sA-mt recunoasca cele 2 semestre. Arnold mi-a promis 0 serisoare de te-:

176

r

cornandatie .catre Stohr si Rcinnlger'". Cu toate acest:a nu amare nadejde, deoarecc ccrcrile de nature aceasta nu le rna; rezolva consiliul profcsorilor, ci ministrulde oulte, Se .poate deci user intimpla sa nc revedem eu mult mal curlnd decit credearn, Aceasta c part.ea Irumoasa a necazului. Tu sa pregate1iti tercnul pcntru dircctoratuil. revistei ~i-al propagandei, ~ ·la anul viitor pe limpl:l. acesta vom veni apol impreuna la Viena ca sa-rni tre(' acest urglsll cxamen. Dealtfel pentru "traiul" nostru !?i-a:;a n-ar avcu \'1'-0 impor-

. tanta doctoratul acum sau peste un an. Atita doar ca va trebui un nou drum Ia Viena. Ce-o sa fad? Vci merge Ia Brasov, sau nu? As fi tt-ist sa tree prin Oluj far,1 a tc Int.ilni. Dar Hi cum crezi mal bine. Altfel gindurile melc sunt tnt cam pe la abajur. Dacii m-ai lntreba, di sufar rnult, ti-w; raspunde: "Da, suf;;!r fcarte mult!" A~

- vroo sa scap odata de toate - ca sil. nu mai fim siliti la aceste desnartiei idioate.

:icne-mi iubito, scrle-rnl. Altfel sufar iii mai mult

Lulu

cr.xxr

20 V 020 Iubi to, dindu-se din nou ocazia sa-ti scri u, i (i trim it citeva rtnduri pline de cal dura, de melancoli~, de _primav,:ri:i user inmuiat.a in trlstete, Bunt in astoptarea 1.111('1 v~tI deIa tme, care nu mal sosests, desl au trecut 18 zile dela despartirc, Dupa cit stiu, telegramele fac destul de bine cursa Cluj=-Vicna. Atunci? Su u sunt asa de mari caldurile in Cluj l:ncit ri-ai chef sa· fad drurnul prates :;;i

arzator pina Ia posts? - - - .

Riispunsul la cererea mea il voi avea cred prin 15 Iunie. Pina atunci mai citesc - lie invatat nu prea am voie, fiind inca a.~a de nesigur dacii mi se vor adrnitecele doua semestre sau nil.

Tu ce fad? ,+i-a raufit inscrierea in sernestrul de vara? Estl in Cluj sau in Brasov? -_ Jeni a trecut bine peste dirncnsiunea a

patra? Opera? Propaganda? .

Eli rna due in ficcare zi in Neuwal·degg. Visuri ~i bal. de soare.

Sport cu luntrca in fieoare seara intre 5-G.

Restul: sufiir de prea mult suflet. Asta e scrisoarea a patra. Telegrame doua,

Rabdare Lulule!

... - cad drurnul tau n tinE" Soarta-n palme , ...

Lulu

12 - c OI E 'ponoenjil

177

.CLXXII

Mult iubito,

[Viena] 29 V 920

astaz! am primit a douascrisoarc in care isni serif de bietul Tibcriu. Irni pare foarte rau eli ri-a rausit ceca ce credeam eu artele. Dar . in sfll1it n-are aface, La vara' 'cum voi sosi aC3I33 rna voi apuca de munca ziaristice si voi "aduce" a-'ia de mult "ia. cas§." ca Edera

sa asteptc "in zadar" pina Ia -sfir~itul vietii "grijile vietii", .

lata cu hotarrrea cea mai mare itf spun: Sii iii lini§titn!

. :;;i fiindeil. iubito mea vrea sa stie Iatura wilnica a vietii mele pe-aici -. ii scriu, ca din acest punet de vedere 0 due bine. Avern Popota, stau cu Remus - si astept raspunsul inchcstia semestrelor. Deseara plecarn intrcaga "Rollll'lnie juna" la Wachau eu vaporul. Starn acolo 0 zi. Nu prea pot invata ,fiinc1ca rna gindcse prea mult 13 tine. Ei, filr5. tine nu mai merge nimic, Trebuie sa to am de-acurn mainte totdeauna ling a mine.: sa-ti simt rasuflarea si viata. Altfel nu tralesc, el vegetez,

Imi scrii de Caius, Vreai sa-l schimbt de pe 0 zi pe alta? Ast.fel de minunlfru 5e mai fae in zilolc ncasbre. Dealtfel 'itii .tu prea bine eli de neserioase sunt atltudinile sale. In _ timpul din urrna am Invatat rnulte din cele trebuincioase psntru viata, Inainte de toate. nu mal am nici 0 Incredere in oumeni - si in to ate' 0 sa rna bazaz pe mine insurni. Mit stmt grozuv de tare. Vmo .sa te sarut iubito. Imi bate inima,

Lulu

CLXXIII

[Viena] 7 VI 920 Mult iubitc, a-:':itii.zi ti-em primit telegram a 'in care imi spui, ·ea n-ai prirnit dela mine nurnai doua scriscri si doua telegrams. Ma mir. Ti-am scris prin posta eel putin opt scrisori si dad. nu rna rnsel patru telegrame, Scrisorile tale sosesc cam a 7-a zi. Deci foarte bine, Aeuma sunt la cornisia rornana, avind ceva de Iucru aici, Aflu toemal ea ploaca cineva Ia Cluj 'ii-li scrtu in graba citeva rinduri. Eu 0 due bins, Nli due ltpsa decit numai de. tine. Iri 12 Iunie va trece cererea mea prin consiltul profesoral, de uncle se va duce Ia minister. Vom vedea: cei doi profesori de- specialitate mi-au rucornandat ccrerea..

Ti..,am telegrafi-ilt sa vorbesti eu Matei in ehestia directoratului revistei, L-a~ primi foarte bucltTfls. Grabeste,

Am dci prieteni foartl! buni - literati - din Bucur~tj96, eu cad ma lnte-Ieg splendid. La Ada mergl'1.11. ioarte des: faeem muzica ~i poezie ~j-apoi multa glumii. Sunt in v€rva cum n-am fast nicjodata. Imi vine i:lproape si:i -er0 til. m-am schimbat foarte mult: eauza?

178

\

Suferintele? Probabil, Ana a zis citra. Remus: Eu nu intelegeam pe Comeliacum se poate Indragosti de-uri barbat asa tiriar l Dar acum inteleg. "reb hab den Lulu, so gern, so gern!"91

Iubito - ti-am mai creat doua poezii. Una harte !fina, iar ceaIalta 'de-o putere forrnidebila "ii de-un avint sublim, cum 0 ear acterizeaza ~ 'prietenii Iiterati, E Intr-adevar ceva deosebit. Dar nu

ti Ie trimit: ca -sa ai Ia intflnire 0 ·surpriza mal rnult. .

Te rag scrie Mamei citeva cuvinte despre rniue: cii s-unt uine.

Dar desigur, .

Tele.grafiaza-mi ce-ai ispravit' cu Matei, Am stiri din tara, Nu stiu cine-mi. trimite "PatTia".

. Altfel tu stii prea bine La ee-mi stft caput ziua lntreaga: La intilnirea, ce se apropie si la toa1:e cele multe dcrite de amindoi, Siirut para ntezele.

Lulu

CLXXIV

[Vierra] !) Iunie 1920

Mult iubito,

"i.arasl 0 ocazie binevenita da-a-ti trirnite citeva r induri de dor si caMura. 'ti-am prirnit zilelc trc~titc telcgramil' in care mil anunti ea n-ai primit dela mine decit douJ. depose ~i «loua scrisori (Nu stiu ee se-ntimpls ell scnsorile rnele trimise prin posta, eel putin opt). Pesernne are cineva Interes <sa rni Ie retina, ca sa le vfndil peste vr-o trei sute de ani. Ti-am telegrafiat sl ti-amecris sa vorbesti cu Matei in chestia directoratutui. L-a;; primi {:U plail::e·re. Pe linga , directoratI a~ mai face ~i ziaristica ~i lucrurile ar merge splendid.

.... Azi e miercuri - sbhbEiti'i i.rn.i. trece cererea prin Consiliul profesoral - de unds se va inainta rninisterului .de culte,

Am doua poezri noua: Var-a i?i Dati-eai un trup =: vOi muntiloT, marilor! A doua de-o stFEilucire ~i putere unica, extraordinara - in Iitoratura noastra sidaea vreai iil cea universala,

Despre altc planuri Iiterare la intilnire, care va fi mai eurind

decit am. ealculat. Intr-o buns zi 0 sii te trezesti ell mine la Cluj.

Si-apoi l l .

Ce i'ncet tree sa pta min i]e, fir e-ar ale drncu lui! Ick!le?,

iMausolcuL?

Parenteze] e?

Sl inca 0 intrebare: Phoenix?

Oare ce fae a.cestefiinte in dipa .aceasta 9 Iuriie 1920, seara la 7 h. 35' 15"?

Eu?

Le sarut ·co gindurile mei~ ~.

'.

Lulu

17'

CLXXV

[Sebus] Viner] 9 Iulic uno

Mutt iubito,

am sosit binc 11'CIlSa. Am Inceput marile pregatiri in toate- directiile. Eu am obiceiul sil prom-it totdeauna rnai putin, decit ce fae l'il viitor. lala-ti promit: va ,fi foarte bine. In Tius am '1nti1n1t un prieten bun, care e notar judctean in Szepsi Sz. Gyorgy. I-am arnintit de Tusnad. Mi-a zis .~;{-i scriu Ia timp, sl-mi va face rost. cu siguranti'i de-e Irurncasa lccuintd, Despre rest am vcrbit cu' Lionel. Spune rEi. nu-ti trebuic dccit atestA:tu1 de bctez si documentui di esti 11:fljoTC'i1n0. Anuntareu inainte nu € neaparat necesara, Se ,cap5.'ta dispcnsa. Tn trei zile putem isprfivi totul >aid ~n Sebss, Peste doua!rci zile plec Ia Bucuresti, Longin 'te ,raaga foarte ~1ttlt sa mergi indatn pina Ia Simian Damian (la Societatea forestiera)sii-i spui sa-i raspunda imediat cererii lui.' Sufletul rneu are .vara. Se coc bine fructele

Iubito

Sc apropie t.oanma noastra, care nc va fi eea dinti] vara, Iubi to, iubito

Lulu·

CLXXVI

2 Octornvrie [1920]

Domnisoarei CO-rnelia Brediceanu

Luges

Rournanie

Am trecut teafax granitacehoalovaca eu g:indu1 Ia eele trecute vrcrnl, cari m5. dor ell frurnusetea lor si-mi ard sufletul

Lulu

CLXXVII

Viena 5 Octornvrie 1920 Iubito _ -- am 503it Nne in Viena - ieri. ASt.8Zi am aflat ca plead Nand~i~ sI:re Bueuresti ergo mil folosese de oeazie sa-ti scriu despre - mine ~l despre toate Iucrurile, carl stau in 1egatura eu mine - singueul men altruism. Pe Ring toarnna isi scutura din par rnatreata de aur; prin asociatie rni-aduc aminte di .astii7.i inainte de mas~ am fast. ill Iotogruful nostru - furnlzorul curtii mele regale -. ~l intr-~~ COvOr p~~ian an: mai .gasit uqna piciorusulul tau si printr-o vizrune poetica am mtreglt urrna cu piciorul si tcata atmosfera calda a: salii de asteptare s-a umplut de ritmul cochst a1 lncheieturilor - rici - mid I,li sC'umpe. Ei, ~i-am comandat ce].e 24 de fotografii: costa UlOO CO'l"': Nu ,trecbui-e sa te sparii deloc

180

tuoito, caci Icul insenmna atci 6,20 Cor. Cc frumos se amcstoca viziunile por-tico cu calculul de contabititatc, scrisoarea imprumuta ceva din f.1I'11Wl'1l1 pestrit al unci zebre sau alt animail exotic. Continulnd cu Insiraroa rniei lor Iapte ale zilei -ti-aduc Ia cuno;,;tinta 'in vcci adoruto "boa constrictor" ul lnimei mole - ci1 ml-arn dat la "reparat" (C<1 ~Cl. intrebuintez urr eufernism) hainele' ~i cred cii 0 sCi mil prindu bine oricit de scilciat Ci!] fi. Mil Intrebi de cravate? Da: mi-arn curnpara t: a splendoare: una are culcrlde toamna, cealaIte, de primilvHra :-;i a trela sufere de mimiery cu intentia de a se incadra odata +rumos 9i e<legant 'in liniile de peste ale [achatei, Mine rna due sa rna interosez de Iorrnalitatlle examenelor. Pina atunci rnai e o noapte, in care nu rnai incal?e indoiala 0 sa te visez eroica si draguta in Iupta cu balauri vazuti si . nevazuti, Un zimbet rstinut de-al rneu itt da putere, Iubito, daca poti, - cum stai intinsa pe divan intinde-ti mina pina aid pe masa pe care scriu: eu ti-fl$ da in schimb nu numai poezie, ct ~i nuci, unt ~i miere, rnai .ales miere,

Lulu

CLXXVIH

Viena 20 X 920

Mult iubito,

ii-am primit doua scrisori - amindoua foarte dragute: seamana en ielele. en ;,ielcle'l mele pe care inca niciodata (!). nu Ie-am vazut, M-am bucurat mult de triumful din Lugos, Masina de scris va avea multe de suportat, cad rna voi arunca in Iiteratura en- un turbat. Patima, lrteratura, struguri, ris 91 miere- VOl' umplea zilele noastre, Despre nopti nu mai vorbim. Nu, Iubito, despre nopti nu mal vcrbim.

La Durnstein ma voi duce abia dupa examene pentru doua-trei zile. Examenul nu stiu cind va fi: prcfesorul Stohr In-ca n-a sosit. Cred totusi C"!8. Ia 15 Noiernvrie voi fi Ia piciorusela tale. Lu-crez foartc multo In .timpul de odihna rna d-ue Ia opera iii Ia teatru en Crainie si Busuioceanu. Am vazut lueruri frurnoase.

Esti' odihnita i ubi to?

_ S;{ ce mai fad? Te ginde:;;ti mult In mine. 0 sirnt. ---< Ultima noutate din Ardeal rni-a scris-o Nelli - ".din izvor sigul"~. Duta se mari ta dupii Goga. Cdc mai multe din comisloanele ce rni-ai dat Je-arn cxccutat, Sunt acum 'in Klinstlcr Kafe la masa unde veneam de obicei, la masa la care am plins arnindoi dud te-ai intors din huetul blastamat al Parisulul. E mult rie-atunci., Ma gindesc, -di e mult de-atunei !li te sarut in v'irful .celui mai rnk dintre degetete tale.

Lulu

lBl

CLXXIX

[Viena] 26 X 920

Mult iubito,

ml-a sosit scrisoarea ta Ia Lugos, in care irni scrii despre nervozitatea in care te alii. Cred ca la primirea acestor rind uri vci fi deplin linistita. Tu stii prea hine, 'C'<l to iubesc - mal mult decit orictnd - si ca in consecinta n-ai nici un motiv sa iii nelinistita. Dnca ar fi dupa mine eu m-as Ii supus examenului pina acum, dar ca de obicei piedicile nu vin de Ia mine, ci ,deJa Imprejurarile dlnaf'ara, M-am anuntat pentru 28 Octomvrie, dar a trebuit sa arnin pe limp

"nedeterminat, fiind profesorul bolnav, 0 piAdicfl 1£1 care IlLI m-as Ii gindit ninindata, ded totusl, d. pina 1£1 mijlocul lui Noemvrie ispruvex ;;1 atunci yin irnediat 1£1 Cluj ca sa to string III brate 91 s~ nu te. mai las niciodata: aiarii dear de "pallsel("~ cind esti dornica de libertate si ,geloasa de indepedenta til. Eu sunt un baiat foarte de treaba: muncesc mult si ma conving in Iiecare zi cite poti sa fad impartindu-ti timpul, Sunt nespus de curios de toate noutatile ce mi Ie scrii:!;ii rni-e asa de dar de tine, incit cftE"o-data rna prind de 'cap -si dau cu el de pareti. Peclnste. Cu aminarea examenului am avut astazi timp sa-mi dau putin liber fortci creatoare: am produs 0 poczie draguta: Faunul in baWL Ti-Cl voi trimite-o prin d. Stela Herbay, can-e de VT'-O doua saptarnini e aici, Am fost de vr-o ci1:eva ori Ia teatru cu ea,ceea .ce nu trebuie sii te supere delcc, - caci nu este fiinta care te-ar putea scoate din sea. Iubito sa rna iube~ti, Din partca mea itl sarut piciorusul - Irurnosul incontemplarea Ci:i'FUi.'l m.l topesc, ParoL·

CLXXX

[Viena] fi XI 920

Mult Iubito,

rna bucur asa de mult, ('8 in Gfill;it pot sa-n scriu a stirc plltcuta. .A fast pentruimlnc 0 luna grea aceasta luna de toamn,"i; a trebuit sa muncesc rnult, dar am in):;b_itit si aceasta pilula foarte amara, Ier! .8Jn trec1lt examenul principal din filosofie, teoria cunoastarii, istoria antica Iji rnoderna, psihologia :;:i estetica -cu "Au5zeichnung". Am mcasat in special felicitarile decanulul. Siiptamlna viitoarn am biologia - cred in 11 Noernvrie. Promotia va fi ins<1 abia 18 sfir:;:itul lunii9B• Voi incerca ·totti~i sa ,ploc imediat dupa biologie 1a Cluj lilSlnd pe altcineV'a sa rna :inlocuiasci1 Ja protnotie, Sa sperilm - indeosebi fiindca nu mai pot de dOTul tAu, Sunt loarte :nultumit de multele scrisori lii telegrame ce mi Je-ai trimi.s_ J:;¥ti foarte dragtita, Ce bine aT fi. sa fim imp-reuna. Toamna de-aici -e 0 toamna ea ~i cele mnlte ca,rj.. au be-cut, eu deosebirea eli e mai nervoasii

16:f

Lulu

si mal nerabdatoare de "si-gar.'lnta" de mine. Eu ti-arn scris clteva scrisori prin posta -- apoi una prin .d-l Venter inainte eli vr-o trei saptarninl. Ti-am si telegrafiat de dona Or1: nu stiu ce-ai primit din toate acestea. Ii-am [fagiiduit intr-una ca-ti voi trimite si-o poczie nona. prln d-soara Stela iHerbay, care e aid, de citeva saptarnini si care Hi aduce .scrisoarea aceasta. Poezia nu ti-o trimlt inr'8" deoarece a Iuat proportil neastaptate. 'lei avea-o deodata eu mine. Ahi cumparat cele mal multe din lucrurile .cornandate. Derest - poti fi foarte lini.'/tita - iubito. Niciodata nu voi inceta sa-ti sPlln iUCl'UTi frurnoase. Atita am ~i eu: puterea dr;i{!easca de-a spuno - citeodata 0 verba frurnoasa .'/i poate si - cuminte. Dar nici nu-rni dorosc altceva decit pe tine :;;i aceasta putere draceasca de a-ti spune din cind in cind citeo verba frumoasa.

D-soarfl Herbav dcreste foarte rnult sa' 5e Impr.leteneascd cu

tine. Scumpo, . ,

Lulu

[Itrtregul corp dF' corespcndenta (~pud ,,ManuscriptumU, ann 1971-19811

CORNELIA UREOICEANU

-Acsstsa 5~nt dear parte din scrlsor-ila trirnise ian BJaga Corneliel

Bl"ediceanu,. E, [! contlnuat sa-l scrie ~i dupa _ G'asatol' . cind !mprejurarile I-au desparti]. Restu1 eor~~pDl:den1ei va ;:,p!blica e Dll'li Blaga ~n serla .

de, Opere pe care D.-sa 0 mgnJe~te. IfJ2£; (dJj]')'!"'@!'I,,_i i IVJ.W lS3-J

I Din cauza razboiului, lnstitutul tcologic-pedagoglc din Sibiu, Ia care c'.. &r;. II' Lucian Blaga, impreuna ell al~i C'olegi de Iiceu (D. D. Rosca, N. Talu, A. Ote-

tea) s-a inserts pentru a nu fi Incorporat in armata austro-ungara, sc refu-

, ,ginse La Oradea, .

2 Aee[Jsta c~le lntiia mentionara a problemei filosoflce care va constitui subiectul t...zei rle doctorat, intitulatti j,niliai Culturd $i tpotezii. (v, infra, SCT isoarea 11 I).

3 Tirne - medic vienez,

, Mein Iiebs Woltratsel - scumpa mea laina cit lumea (germ.). s Lionel, fratcle mai mare, era, pe atunci, student 1" Viena.

6 GrE'~eal8. de tra'nscr-i ere; probabil: oga.~~.

,1 Lelia, fiiea Letitiei, sora mal mare 0 poctului,

a G",hin~l"wei<.:hunl: ~ literal; "ili.muiere de creler" (germ,),

n Dar ~ draga mea Gaargi - eei mal hurd oarneni sunt "oameJli farA

-substanta inetafizca", rrrulttmaa, nenllm.Rratii [germ,).

ID Uuleul (germ.', ' '

11 'f,·airE'! reliaioasa (gerrn.). .1_

12 E,~ti dumnezsests de [naiva] (gerrn.).

" .'1.. c. Popovict - om politic, $i gazctar banataan.

H Ralph Woldo Emerson (1803-18B2) - filosof american, fondator al tra n~ecn den talismului.

,:; EmilJJuel Swedenborg (1688~772) - filosof suedez, £tutor i:ll unor .o()pe~l car~ expune dodrina sa privito01rc 101 comunicarea spiritelo. r. t..,;S).,Ma !ubc.;;ti", adieu vezi !mpreunA eu min .. acela.~i adevar? Dad .. a~a, atunei suntem feric:itJ, caei fcrieirea Jloustra. e acee~, Dar deodata desco-pcrc unn] dintre noi un 'ltlt adeval'; in clipa urmato .. re suntem invriij-

183

, .

biti ~i mel' un resort din lume TIU ne rnai poate tine J<lolaiW" GLlrgi, iubirea trece asUel- uneorl prin - cap!

1? Otrava mortii (germ,).

JS Un Dublu al Eului (germ.).

:IS "In mlnunata luna mai" (germ.).

211 "VillO imediat la Budapssta!" (germ.).

21 Caius Bredlceanu era, pe atunci, la Viena. 2l! Til esti "cea rnai minunuta" (germ.).

~3 Letipa Blaga,

2i Gel mat rninunat lucru estc intirnplurea (gerrn.). ~ Hoinarel! cosmiee \8erm.).

a~ Foarte protund (germ.).

2, Samkhyu - serrere sacrH indtca. 18 IstQrie univsrsala (germ.).

:ij) Dr. Dobrin = persoana neidentif'ieata,

'0 Lazar Triteanu .-primuL sot al Veturiei Gogn (Dutu). 31 Dumbrava sacra (germ.).

112 Noi [suntem] zE'itatile focurilor! (gcrrn.). ~a Cu bucurle (gerrn.).

3j Pentru focul vesnic (germ.).

as Un profund, mare. spiritual evenirnant (germ.). 3H Adormitul romantic (g~rm.).

~7 Dincolo de bine ~L rau (gcrm.). ~3 Faca-se vola ta (germ.),

as Zbuciumul marl! (gerrn).

IG Minunca cerurilor (germ.).

41 $tiin1a ¥ religie (germ.).

iI2 Noaptea cca mare (germ.).

.a Cea mat mare fericire a eopillor pamintului ! Esle numal personalr-

tatea (gcrm.).

~. Eternul farnan in ne-nalta !n ttirii (germ.).

15 Croseta marcheaza faptul ca din scrisoare lipsesc 4 pag;ni. .8 Cre atorul dt' idei (,,,erm.).

l? 'I'oate celc trccatoarc sunt dear parabole (germ.l. 4g Pentru C~ e vesriic (J;!errn.j.

49 Pentru dragostca noastra (germ.).

so In acest sal de murua Lucian Blaga va petrccc clteva sHpL.'imini la

varul sau, invatatorul Romul Bella. :;~ Loz ci~tigatOl' (germ.).

5:': Loz oarecare (germ.)_

53 CJ.impei de diarnant (germ.).

54 Esenta femejj este daruirea, dar forma accsteia este opunereu .(germ.)_ 55 Tinara mea zei1;.a, tinar sint, tinar (germ.).

aG 0 anumlta dispmitte (germ.).

57 Dispczitit de casatorie

;;8 Frumoasa, splendida, vessla, nebuna, divina, minuna-a, preaiubita, somnoroasa, dantuitcarea, radioasa, fel'mecatoarea, chinllitoClrea, neuitaw, demonica mCt! regi.na iifr.icana ~i nimfa. (germ.).

5~ Satul de originc a1 familiei Bena.

6(1 Critica sa treee de la crcu1;iu incun~tiel1ta Ja con~tiinta Cl·eatoare. (germ.).

G1 Furnizori de rHzb[Ji (in sensul de parveniti) ·(genn.).

&2 Prima iubire a lUi D. D. H[)~ca:, din Sali~t€'. V. scrisorile ciitre aces'a~ 'in vol. II.

. ~3 Minun.atul meu vicle~up; al ra~iunii (germ.).

, 184'

• I

0+ 'Emile Beutroux (1845-1925) filosof frances," autorul. lucrarit Desp1'e

conUngenta !egiloT naturii. v

6:' Gtista. RBrii.nfj -' roman al· scrutoarei suedeze Zelma Lag~rWf (1858- 194U), 0?enLul Nobo2(1908.

---iJi) Vl'eausa gust viata din pliri (germ.).

G7 CU sons adinc (germ.).

()'J Est~ a~tf("l infumuta afirmatia vchiculata de unii cercetatort conform care la Cornelia 011' fi tr imis rna nuscri sui Poemelor luminii lui Sextil ' Pus'earlu .I a Cernauti jara ~·tirca lui Blaga,

Gel Foaito UIJ<0nt (I!erm.).

?~ Lionel Blaga, fratel€ poetului, avocat, pe atune! Ia Sebe~.

71 Cornelia trrmtsese manuscrtsul POBmelor luminii Insotit de 0 scrisoai-e datata 10. X. I'JlS. Riispllnsul entuzlast al ,LUi Puscariu poarta data 23 X 9UI. fiind r=dactat, deci, la 0 zi dupa prlmlrea acestei scrlsort (v, scrisorlle catrc Scxtil Puscariu In I' 01. II).

n Longtn f'usese pe frontul din Bucovlna. A devenit, In 1919. coman-

dantul rnilitar al gnrii 'I'eius, .

'0 Lucian Blaga se face aid ccoul zvonurllor care circulau In epoca,

, " In volumul Leliei Rugescu, Cu Lucian Bluga, (Dacia, 1985), intimplal"Pfl r-ste 111fii.ti~ntfl rnut detallat. Confer'inta tinuta ' de Blag-a "in favorul «statului nationil.l roman»:', "In plata cea mare" din Sebes (despre cure amintea in scrisoareu CXXI dln ·6 nov, 1913), fuses€' prost prtmita de sasii din tirg - pl" jumatate pravaliast sau rneseriasi, pe [urnatate taranl, La aceasta

. categoric suburbana de locultori, partizan! ai dualismului se rafera deci scrlsoarea CXXIII din 1l nov., care continua: ,,In schimb - cind se dfi ocazla - rna voi ducc .pe satele din JUT", Iocuite de tarant autentici ~i rom ani. 75 Prin bolsevism maga inte1ege aid rruscarllc rovclutionare din Germania ~i Ungarla: extinderea lor in tarile occidentale ale Antantei (RevoIntra din Octombrie avusese lue cu mai bine de un an in urma) or fi: riscat . sa' aduca prejudlcii serioase sprijinului diplomatic extern necesar .marii Urnri,

dup;'! opinia lui mllgu interes national jJl':'critar. -

1" Episodul va fi povestit in aceiasi termeni in HI'onicul $i ciT.tecul virstel(J1' rEd. Git., p, 232-233).

~1 Furia lecturii (germ.).

.,s Agarbiceunu va publica' un articol despre Lucian Blaga in 1919 in zlarul Patria (v, linta.2 la Agarbiceanu).

"a Cind diUitorc~ti 18 Viena? (germ.).

1) J. j ern i II filcusl' S tudii de Iarmacie la Bucuresti, apoi practice. 1<1 Turnu

Severin. A lipsit de acasa '7 ani '(1912-1919). .

80 Dumnezeiasca . Edt=IGl, singura mea fericire! Gargi: totul pcntru mine

(germ.) . .

01 Sextil Puscariu, Un poet: LUCian Blaga, in "Giasu1 Bucovinei", II,

1919. nr. 49, 3/16 Ian., p. 1. .

S~ S. l30rnemisa - editor ardelcan, ziarist, conducator de publieatii, B~ Eugen Gaga, fratele lui Octavian, scnittur ~i om politic.

s, Ovidiu Hulen (1892-1952) - profesor, poet, publicist, animator cultural. casatorit cu Livia Rebreanu, sora cca mal mare a scriitol'uluL

~ Portocalul m~u (germ_).

I!IJ N. Crainic, Noul poet: Lucian Blaga, in "Dacia", I; 1919, nr. 147, 27 mal, p. 1-2.

97 Cal3:toria la RUf'llre:;;ti ~le rclalutii, paL·tiul, in !ironic (ed. cit.), p. 240-4'3.

as Lucian Bl;;!ga a fast pretuit de familia re,g;.al§_-inca de la debut. Cu prUejul cillilturiei la Bucure~ti dill. 1919, a facut 0 vizitd lOr palat .

8~ "Hoteilli ia Iupul in livudil.".

185

o

90 Draga mea Edf'ra; / sunt de la lCl septembrie rn Vierra. Ce '<'-<1 Iutimplat ea n-al venit. Sunt nebun de tnlst -\li TIU stiu cc se va Intfmpb ell mine. Te astept ell dor arzator, -caci am ramas acelasl ~i nu pot trai f:"ha tine

(germ.). .

91 La 16 dec, 1920 1. Bianu II serle: .,Fii pe pace: Cartea dtale e inserisa la prerniu] Adamachi din 1921, pxemplureie stan in dulap, a.5U>pti:ud ziua impa$ii, _ spre stu diare -ili judacare. Ele pri veso cu suverana raeeala stelara laeelelalte care Yin si se a~eaza ling a dinsa pentru acelasi concurs sau pentru altele", Premiul ii va Ji acordat 'la 7 Iunie 1921, III urma raportului faeut de I. AI. Bratesell-Voinc~ti.

92 Eclipsa de soare (germ.).

~3 Tiberiu Brediceanu, fratele Corrtelfel, compozitor,

9< Radu . Dragnea, publicist, colaborator la ziarele ~i revisteis clujena in perioada 1920-1922.

9~ Arnold, StOhl si Reinnigel' - 'profesori univcrsitart vlenezl.

, 96 N. Crain,ie ~i Al, 'BllSllioccanu. Despre tirnpul petrecnt impreuna Ia V1etna a scrts N. Crainic in articolul CUeva notiIe despre Lucian Blaga {"Gandirea", XV, 1934, nr. S, p .. 3411-350).

n II am pe Lulu, ee bucurie, CfI bueurie!

118 Titlul de doctor in Iiloscfie ii V;J Ii conferlt Ia 26 nov. J920.

186