Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a

României şi instituţiile de credit. Acest sistem a fost introdus în decembrie 1990, fiind primul
pas al procesului de reformă bancară.

Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar cuprinde:

• Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României – Legea nr. 312 din 28 iunie
2004,
• Ordonanţa privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006,
• Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie
2006 - Legea nr. 227 din 4 iulie 2007,
• Legea pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
– Legea nr. 83 din 21 mai 1997,
• Reglementări privind falimentul instituţiilor de credit - Ordonanţa Guvernului nr. 10 din
22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi
modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004,
• Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea şi funcţionarea Fondului de
Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.

Caracteristicile principale ale sectorului bancar românesc sunt (conform datelor la 31


iulie 2008):

• 41 instituţii de credit (3 cu capital majoritar românesc, 2 cu capital de stat, 26 cu


capital majoritar străin, 9 sucursale ale unor bănci străine şi o casă centrală a
cooperativelor de credit),
• 54,7 % din activele bancare sunt concentrate în primele 5 bănci din sistem;
• Cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar străin este de 87,9 %;
• Cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar privat românesc este
de 6,7%;
• Cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar de stat este de 5,4%.

Pe piaţa românească operează de asemenea instituţii financiare nebancare, precum fonduri


de asistenţă mutuală, case de amanet, societăţi de leasing financiar, societăţi de credite
pentru persoane fizice, societăţi de micro-finanţare, societăţi de credit ipotecar, societăţi care
oferă operaţiuni de factoring, societăţi specializate în finanţarea tranzacţiilor comerciale, şi
altele.

^Sus

Banca Naţională a României (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României.

Instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti, Banca Naţională a


României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote
şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

Conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR, principalele atribuţii ale BNR
sunt:

1. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;


2. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea
stabilităţii financiare;
3. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul
României;
4. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
5. administrarea rezervelor internaţionale ale României.

^Sus

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a fost înfiinţat în anul 1996, prin
Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, fiind constituit ca persoană juridică de drept public.

Obiectivul principal al Fondului este garantarea rambursării depozitelor constituite la instituţiile


de credit de către persoane fizice, persoane juridice ori entităţi fără personalitate juridică,
potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite prin legea de funcţionare a Fondului, precum
şi desfăşurarea activităţii ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al
instituţiilor de credit, în cazul desemnării sale în una din aceste calităţi.

Încă de la înfiinţarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reprezentanţii


Asociaţiei Române a Băncilor au avut un rol activ în elaborarea şi punerea în aplicare a
reglementărilor privind mecanismul de garantare a depozitelor şi de plată a compensaţiilor
către depunători, în situaţii de faliment a unor bănci.

ARB este reprezentată, prin Preşedinte şi Secretarul General, în Consiliul de Administraţie al


Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

^Sus

Biroul de Credit

Înfiinţat din iniţiativa comunităţii bancare din România, Biroul de Credit este o societate pe
acţiuni, care are ca membri fondatori 24 de bănci. În prezent, Biroul de Credit are ca acţionari
27 de bănci. Devenit operaţional în august 2004, Biroul de Credit administrează în prezent
date negative şi pozitive, provenite din surse bancare şi non-bancare.

Scopul creării Biroului de Credit a fost acela de a furniza participanţilor din sistemul bancar
informaţii reale, actualizate, agregate şi consistente referitoare la persoane fizice care au
contractat credite de la bănci sau societăţi financiare, au achiziţionat un produs în sistem
leasing, au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări.

Obiectul de activitate al Biroului de Credit include:

• Colectarea / prelucrarea datelor privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai


participanţilor;
• Informaţii şi analize oferite participanţilor în scopul identificării şi cuantificării riscului
de credit, creşterii calităţii creditelor, diminuării riscului de fraudă şi protejării
creditorilor;
• Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring);
• Consultanţă financiar-bancară.

^Sus

TransFonD
Ca urmare a eforturilor deosebite depuse atât de banca centrală, cât şi de comunitatea
bancară pentru o reformă structurală a sistemelor de plăţi şi decontări din România, în
prezent România dispune de un sistem de plăţi modern, la nivelul celor existente în Uniunea
Europeană.

Operatorul Sistemului Electronic de Plăţi din România este TransFonD - Societatea de


Transfer de Fonduri şi Decontări, o companie privată fondată de comunitatea bancară din
România, având ca acţionari Banca Naţională a României (33,33%) şi 25 bănci comerciale
(66,67%). Domeniul principal de activitate al TransFonD este furnizarea de servicii de
compensare şi decontare a plăţilor fără numerar în monedă naţională, pentru instituţiile de
credit, Banca Naţională a României, Trezoreria Statului şi alte instituţii financiare.

Principalele atribuţii ale TransFond sunt:

• administrarea şi operarea sistemului SENT(casa automată de compensare);


• administrarea tehnică şi operarea sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe bază
brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României;
• operarea tehnică a sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat);
• asigurarea de servicii de suport pentru participanţii la cele trei sisteme.

^Sus

Institutul Bancar Român

Institutul Bancar Român are ca principal obiectiv perfecţionarea profesională, pregătirea şi


specializarea personalului bancar, în conformitate cu cerinţele stabilite de instituţiile de credit
şi Banca Naţională a României, în cooperare cu Asociaţia Română a Băncilor şi cu
programele aprobate de Consiliul de Administraţie.

Relaţia şi colaborarea Asociaţiei Române a Băncilor cu Institutul Bancar Român se realizează


de pe poziţia ARB de membru fondator şi de membru al Consiliului de Administraţie.

În ultimii ani, colaborarea cu Institutul Bancar Român s-a intensificat, prin legătura directă
permanentă a reprezentanţilor institutului cu specialiştii comisiilor de specialitate ale
Asociaţiei Române a Băncilor, la nivelul cărora se dezbat problemele de actualitate pe fiecare
segment al activităţii bancare, din care a rezultat şi necesitatea organizării unor cursuri,
seminarii, ateliere de lucru ce au fost organizate de Institutul Bancar Român pentru angajaţii
sistemului bancar.

^Sus

Centrala Incidentelor de Plăţi

Înfiinţată în anul 1997 în cadrul Băncii Naţionale a României, Centrala Incidentelor de Plăţi
este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor cu
instrumente de plată (cecuri, cambii, bilete la ordin), atât din punct de vedere bancar
(tragerea în descoperit de cont), cât şi din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere).

Transmiterea informaţiei la Centrala Incidentelor de Plăţi se face pe cale electronică, prin


utilizarea Reţelei de Comunicaţii Interbancare ce leagă centrala BNR cu centralele tuturor
băncilor.

^Sus
Centrala Riscurilor Bancare

Înfiinţată în 2000 în cadrul Băncii Naţionale a României, Centrala Riscurilor Bancare


reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind
expunerea fiecărei instituţii de credit din sistemul bancar românesc faţă de acei debitori care
au beneficiat de credite si/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de
raportare sau care înregistrează întârzieri în efectuarea plăţilor, precum si a informaţiilor
referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare sunt


persoanele declarante - instituţiile de credit si societăţile de credit ipotecar - şi Banca
Naţională a României.

Schimbul de informaţii de risc bancar se realizează electronic prin Reţeaua de Comunicaţii


Interbancară.

^Sus

ROMCARD

ROMCARD este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată în anul 1994 de cele mai
importante cinci bănci din România, având ca obiect de activitate procesarea tranzacţiilor cu
carduri bancare.

ROMCARD furnizează servicii privind tranzacţiile cu carduri bancare, domeniul sau de


activitate incluzând autorizarea tranzacţiilor cu carduri, administrarea bazelor de date,
switching naţional şi internaţional, decontarea şi procesarea tranzacţiilor cu carduri, soluţie de
securitate pentru băncile acceptatoare şi emitente pentru servicii de e-commerce.

Sistemul de procesare al ROMCARD este realizat si certificat conform standardelor


internaţionale.