Sunteți pe pagina 1din 23

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No.

453/2010 United Kingdom (UK)

Fisa Date Securitate


Q8 Baroni XPL

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/mixturii si a companiei producatoare


1.1 Date identificare produs
Nume produs

: Q8 Baroni XPL

Aria de utilizare

: Concentrat pentru prelucrarea metalelor

1.2 Identificarea utilizarilor relevante ale substantelor sau mixturilor


Nu se aplica.
1.3 Detalii despre furnizorul fisei de securitate.
: Kuwait Petroleum International Lubricants (UK) Ltd.
Knowsthorpe Gate
Cross Green Industrial Estate
Leeds LS9 0NP
United Kingdom
Tel. +44 113 2350 555, Fax +44 113 2485 026
: SDSinfo@Q8.com.

1.4 Nr. telefon de urgenta


Europa

: +44 (0) 1235 239 670

Global (doar in Engleza)

: +44 (0) 1865 407 333

SECTIUNEA 2: Identificarea riscurilor


2.1 Clasificarea substantei sau mixturii
Definitia produsului

: Mixtura

Clasificare in acord cu Directiva 1999/45/EC [DPD]


Acest produs este catalogat ca periculos potrivit Directivei 1999/45/EC si amendamentelor acesteia.
Clasificare

: Xi; R36/38

Riscuri pentru sanatate

: Iritant pentru ochi si piele.

Vezi Sectiunea 16 pentru textul cu frazele de risc.


Vezi Sectiunea 11 pentru mai multe detalii despre efectele asupra sanatatii.
2.2 Elemente de
etichetare
Simboluri de risc

Indicatii de pericol

: Iritant

Fraze de risc

: R36/38- Iritant pentru ochi si piele.

Fraze de securitate

: Nu se aplica.

Eticheta
suplimentara
de
elemente

: Contine sodiu benzotiazol-2-yl sulfida. Poate produce reactii alergice.

Cerinte speciale de impachetare

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

1/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTIUNEA 2: Riscuri identificate


Containerele trebuie
echipate cu chingi de
siguranta

: Nu se aplica.

Dispozitiv tactil de pericol

: Nu se aplica.

2.3 Alte riscuri


Riscuri care nu se gasesc
in clasificari

: Degresant pentru piele.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii despre ingrediente


Substanta/mixtura

: Mixtura
Clasificare

Produs/ingredient
Distilat (petroleum),
hidrotratat greu
naftenic

Identificator
i

67/548/EEC

Tip

Not classified.

[2]

Acut Tox. 4, H302


Acut Tox. 4, H312
Acut Tox. 4, H332
Irit. piele. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Irit. ochi. 2, H319

[1] [2]

REACH #:
01-2119467170-45
EC: 265-155-0
CAS: 64742-52-5
Index: 649-465-00-7
EC: 205-483-3
CAS: 141-43-5
Index: 603-030-00-8

>=20,
<25

Acizi sulfonici,
petroleum, sari
de sodiu
3,3'-methylenebis
[5-metiloxazolidina]

EC: 271-781-5
CAS: 68608-26-4

>=1, <5 Xi; R36

EC: 266-235-8
CAS: 66204-44-2

Polioxietilene
acid esteric
Alcooli, C12-18,
etoxilati si
propoxilati
Poli(oxi-1,2-etanedil
), -(carboximetil)-[(9Z)-9-octadecen-1yloxy]sodiu
benzotiazol-2-yl
sulfid

>=1, <3 Xn; R21/22


C; R34
R52
>=0.25, R52/53
<2.5
<25
N; R50

[1]
Acut Tox. 4, H302
Acut Tox. 4, H312
Irit.piele 1B, H314
Acvatic cronic 3, H412 [1]

Acvatic Acut 1, H400

[1]

CAS: 57635-48-0

>=1, <5 Xi; R41, R38

Irit.piele 2, H315
Dist. ochii. 1, H318

[1]

EC: 219-660-8
CAS: 2492-26-4

<0.25

C; R34
R43
N; R50/53

[1]

>=0.1,
<1

Xn; R20/21/22
Xi; R36/38
N; R50

Met. Corr. 1, H290


Irit.piele. 1C, H314
Sens.piele 1, H317
Acvatic Acut 1, H400
Acvatic Cronic 1, H410
Acut Tox. 4, H302
Acut Tox. 4, H312
Acut Tox. 4, H332
Piele Irit. 2, H315
Irit. ochi. 2, H319
Acvatic Acut 1, H400

2-aminoetanol

EC: 500-242-1
CAS: 69227-21-0

piridin-2-tiol 1-oxide, EC: 223-296-5


Sare de sodiu
CAS: 3811-73-2

Not classified.

Regulation (EC) No.


1272/2008 [CLP]

>=3, <5 Xn; R20/21/22


C; R34

Vezi Sectiunea 16

[1]

[1]

Vezi Sectiunea 16

Uleiul mineral din produs contin < 3% DMSO extract (IP 346).
Nu sunt ingrediente aditionale, din informatiile furnizorului si in concentratii aplicabile,
ca fiind clasificate ca periculoase pentru mediu sau sanatate.

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

2/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii despre ingrediente


Tip
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Substanta clasificata ca avand risc pentru ssanatate si mediu


Substanta cu limita de expunere la locul de munca
Substanta indeplineste criteriile PBT in acord cu Norma (EC) No. 1907/2006, Anexa XIII
Substata indeplineste criteriile vPvB in acord cu Norma (EC) No. 1907/2006, Anexa XIII
Substance cu preocupare echivalenta

Limitele de expunere ocupationale, daca sunt disponibile, apar la Sec. 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor


4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Contact cu ochii

Inhalare

: Imediat clatiti ochii cu multa apa, ocazional se ridica pleoapele.


Verificati si indepartati lentilele de contact. Clatiti in continuare cel putin 10 minute
. Consultati un doctor.

: Scoateti victima la aer curat, si asezatio intr-o pozitie comfortabila. Daca nu respira
sau respiratia este neregulata victimie i se face respiratie artificiala sau i se administreaza oxigen.
de catre personal calificat. Cereti asistenta medicala daca problemele de sanatate persista sau sun grave
sunt grave.
Daca victima este inconstienta asezatio in pozitie de recuperare si chemati imediat medicul.
Deschideti o feresatra sau o usa. Slabiti imbracamintea stramta cum ar fi:esarfa, curea, cravata.
In cazul inhalarii de produsi care se descompun in foc, simptomele pot intarzia.
.Persoana expusa va trebui sa stea sub supraveghere medicala pentru 48h.

Contactul cu
pielea

: Spalati pielea bine cu apa si sapun sau folositi un demachiant. Indepartati hainele si incaltamintele
contaminate. Clatiti timp de 10 minute. Cereti ajutorul medicului.
Spalati bine hainele si incaltamintele inainte de reutilizare.

Inghitire

: Spalati gura cu apa. Indepartati protezele daca exista. Scoateti victima la aer curat si
asezatio intr-o pozitie confortabila care sa permita respiratia. Opritiva daca victimei ii este rau
deoarece varsaturile pot fi periculoase . Nu induceti voma daca medicul nu va cere acest lucru. directed to do so
Daca survine voma, capul victimei trebuie tinut in jos, pentru a preveni patrunderea vomeivomeivomeiplamaniplamani.the head
should be kept low so that vomit
varsaturii in plamani. Cereti ajutorul medicului daca simptomele sunt grave.
Nu administrati nimic pe cale orala unei victime inconstiente. Daca victima este inconstienta,
asezatio in pozitie de recuperare si chemati imediat medicul. Deschideti o fereastra sau usa.
Slabiti imbracamintea stramta cum ar fi:esarfa, curea, cravata.
Protectia persoanelor
care acorda
: Nu se intreprind actiuni fara pregatire in acordarea primului ajutor sau unde
exista risc personal.
Acordarea primului ajutor fara ca persoana sa fie instruita poate fi periculoasa
4.2 Cele mai importante simptome, acute si intarziate.
Potentiale efecte acute asupra
Contact cu ochii
Inhalare

: Iritant pentru ochi.


: Expunerea la compusi de descompunere poate cauza probleme de sanatate. Efectele mai serioase
pot aparea cu intarziere la un anumit timp dupa expunere .

Contact cu pielea

: Iritant pentru piele . Degresant pentru piele.

Inghitire

: Iritant pentru gura, gat si stomac.

Simptome de supra-expunere
Contact cu ochii

: Simptome adverse pot include urmatoarele:


iritatie
lacrimare
inrosire

Inhalare

: Fara date specifice

Contact cu piele

: Simptome adverse pot include urmatoarele:


iritatie
inrosire
uscare
crapare

Inghitire

: Nu sunt date
specifice

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

3/13

: Nu sunt tratamente
specifice.

: Pudra chimica uscata, monoxid de carbon(CO) ,spuma rezistenta la alcool sau jet fin de apa (ceata).
Mijloace de stingere contraindicate

5.2 Riscuri speciale cauzate de catre substantate sau amestecuri


Riscuri cauzate de
catre substantate sau
amestecuri
Produsi de
descompunere termica
cu risc

Masuri speciale de
protectie pentru pompieri

: Zona incidentului se izoleaza imediat indepartand toate persoanele din vecinatate in


cazul aparitiei unui incendiu
Nu se intrepind actiuni anti-incendiu de catre persoane neinstruite sau in cazul

Echipament special de
protectie

: Pompierii trebuie sa aibe echipament de protectie corespunzator si aparat autonom


pentru respirat

SECTIUNEA 6: Masuri in cazul eliberarilor accidentale

Evacuati zonele invecinate. Interziceti accesul persoanelor neautorizate si


neprotejate.

consultati sectiunea 8 pentru informatii suplimentare legate de masurile de


igiena.

6.3 Metode si materiale pentru control si


curatare cantitati mici de
material varsat

: Opriti scurgerea daca nu exista riscuri. Mutati containerele din zona scurgerii.
Diluati cu apa
un material uscat, apoi aruncati containerul cu deseuri. Eliminati deseurile
printr-un agent contractual licentiat in gestionarea deseurilor

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor


4.3 Indicatiii despre ingrijirile medicale si tratamentele speciale necesare.
Note pentru medic

: In cazul inhalarii de produsi descompusi in foc, simptomele pot fi intarziate.


Persoana expusa va trebui tinuta sub supraveghere medicala timp de 48 de ore.

Tratamente specifice

SECTIUNEA 5: Masuri anti-incendiu


5.1 Mijloace de stingere
Mijloace de stingere indicate
: Nu se foloseste jet de apa.

: In foc sau la incalzire, presiunea in recipient va creste, existand risc de explozie.


: Produsii de descompunere pot contine:
Dioxid de carbon
Monoxid de carbon
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
oxid/oxizi metalici
5.3 Sfaturi pentru pompieri

pentru pompieri
cu masca care sa acopere toata fata, care sa functioneze in modul presiune pozitiva. operpositive pressure
Echipamentul pentru pompieri (casca, bocanci de protectie si manusi) trenbuie sa fie
in conformitate cu standardul european EN 469 si sa asigure un nivel de protectie de baza in cazul
accidentelor chimice

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta


Pentru personalul de
non-urgenta

: Nu se intrepind actiuni de catre persoane neinstruite sau in cazul unor riscuri personale.
Nu atingeti sau calcati materialul varsat. Evitati respiratia vaporilor sau cetii.
Asigurati ventilatie corespunzatoare. Purtati masca respiratorie in cazul ventilatiei whventilation is
inadecvate. Purtati echipament de protectie adecvat.

Pentru personalul de urgenta :


nota any

6.2 Precautii de mediu

Daca sunt necesare tesaturi speciale pentru a tine sub control materialul varsat , luati
de informatiile gasite la Sectiunea 8 despre materiale potrivite sau nepotrivite. De asemenea

: Evitati Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains
and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental
pollution (sewers, waterways, soil or air).

si curatati daca materialul este solubil. Alternativ, daca materialul este insolubil, folositi ca absorbant
.

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

4/13

SECTIUNEA 6: Masuri in cazul eliberarilor


accidentale
: Opriti scurgerea daca nu exista riscuri. Mutati containerele din zona scurgerii. ApropiatiCantitati mari de
material varsat

6.4 Referinte la
alte
sectiuni

va
dedirectia
zona scurgerii
din
opusa vantului. Preventiti deversare in canalizari, cursuri de apa,
subsoluri
sau spatii
inchise.
Spalati scurgerile
intr-un
efluent al bazinului de tratare sau procedati dupa cum
urmeaza.scurgerile
Ingraditi sicu un material neinflamabil si absorbant e.x. nisip, pamant,
colectati
legii Eliminati deseurile printr-un agent contractual licentiat in gestionarea
deseurilor.
.Materialul absorbant contaminat poate pune aceleasi riscuri ca si materialul
varsat (scurs).
: Vezi Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz
de
urgenta
. 8 pentru informatii despre echipamentul de
Vezi
Sectiun
protectie potrivit.
Vezi Sectiunea 13 pentru informatii aditionale legate de tratamentul
deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipulare si
depozitare
Acesta sectiune contine sfaturi si indrumari generale. Lista din Sectiunea 1 cu date despre
aria de utilizare
7.1 Precautii pentru
manipularea
siguranta. in
Masuri de protectie
in recipientul original sau intr-un recipient alternativ construit dintr-un
material compatibil,
Sfaturi despre
iginena

Solutii specifice pentru


sectoarele

Masuri aditionale pot fi necesare la manipularea in masa sau alte utilizari care pot creste semnificativ
expunerea sau eliberarile accidentale in mediu.

TWA: 5 mg/m, (ceata de ulei)

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

sau (pamant) diatomit si depozitatil intr-un container pentru eliminare conform


.

se va consulta pentru informatii despre utilizarile specifice


: Purtati echipament de protectie adecvat (vezi Sectiunea 8). Nu inghititi.
Evitati contactul cu ochii,pielea si imbracamintea. Evitati inspirarea vaporilor sau cetii. Pastrati
pastrati bine inchis atunci cand nu utilizati. Recipientele goale contin reziduu de produs si pot
fi periculoase. Nu refolositi recipientele golite.
ocupationala

: Mancatul, bautul si fumatul vor fi interzise in zonele unde acest material este
manipulat, depozitat si procesat. Muncitorii trebuie sa sa spele pe maini si pe fata inainte sa manance,
beie sau sa fumeze. Indepartati hainele si echipamentul de protectie contaminat inainte de a intra
sala unde se serveste masa. Vezi Sectiunea 8 pentru informatii aditionale despre
masurile de igiena.

7.2 Conditii pentru depozitarea in siguranta


Depozitati respectand normele locale. Depozitati in recipientul original, protejat de lumina directa a soarelui , intr-un spatiu
racoros,
uscatdeparte
and
si bine
ventilat,
de materialele incompatibile (vezi Sectiunea 10), alimente sau bauturi. Pastrati recipientul bine inchis
si sigilat pana la reutilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie resigilate cu grija si tinute vertical pentru a preveni
scurgerile.
Nu depozitati recipiente neetichetate. Folositi metode de izolare potrivite pentru evitarea contaminarii mediului.

7.3 Utilizari finale specifice


Recomandari

: Indisponibil
: Indisponibil

industriale

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii/protectie personala


Acesta sectiune contine sfaturi si indrumari generale. Informatiile sunt furnizate pe baza utilizarii tipice si anticipate a produsului.

8.1 Parametri de control


Limitele de expunere ocupationala
Nume produs/ingredient
Distilat (petroleum), hidrotratat greu
naftenic
2-aminoetanol

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Valorile limita de expunere


EU OEL (Europa).
EH40/2005 WELs (Anglia (UK), 1/2012). Absorbit
prin piele.
STEL: 7.6 mg/m 15 minute.
STEL: 3 ppm 15 minute.
TWA: 1 ppm 8 ore.
TWA: 2.5 mg/m 8 ore.

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

5/13

: Daca acest produs contine ingrediente cu limita de expunere, monitorizarea


personala,a locului de

Standardul European EN 482 (Atmosfera locului de munca cerinte generale


Referinta la documentatia procedurilor nationale a metodelor de determinare a
substantelor periculoase
este de asemenea ceruta.

PNEC date indisponibile

: Nu sunt cerinte speciale in privinta ventilatiei. O buna ventilatie generala este suficienta
pentru controlul expunerii muncitorilor la contaminantii din aer. Daca acest
produs ingrediente
continecontains
contine
cu limita de expunere, folositi izolarea procesului, instalatia
locala de

: Spalati mainile, antebratele si fata complet dupa manipularea produselor chimice, inainte
de a manca, bea sau fuma si la terminarea programului de
munca se va face dus.

Protectia ochilor/fetei

: Ochelari de siguranta care respecta standard aprobat, se vor folosi in


caz de risc,

In timpul utilizarii se verifica impermeabilitatea manusilor.


Purtati manusi testate in conformitate cu standardul EN374.
Se recomanda manusi din nitril.

: Echipamentul personal de protectie a corpului trebuie ales in functie de


specificul
muncii
efectuate
si de riscurile implicite cu aprobarea unui specialist,
inainte de inceperea
manipularii acestui produs.

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii/protectie personala


Proceduri recomandate de
monitorizare
munca, a atmosferei sau biologica ar putea fi necesara pentru a determina eficienta
ventilatiei sau alte masuri de control si/sau necesitatea de utilizare a echipamentului de protectie
respiratorie. Se va face referire la standardele de monitorizare, cum ar fi:
Standardul European EN 689 (Atmosfera locului de munca Indrumare pentru
evaluarea expunerii prin inhalare la agenti chimici in comparatie cu valorile limita)
Standardul European EN 14042 (Atmosfera locului de munca Indrumare pentru aplicarea si
folosirea procedurilor de evaluare a expunerii la agenti chimici si biologici)
procedurilor de masurare a agentilor chimici).

DNEL/DMEL
DNEL/DMEL date indisponibile.
PNEC

8.2 Controlul expunerii


Metode ingineresti
adecvate
exhaustare sau alte metode ingineresti pentru a tine expunerea muncitorilor sub orice recommended or
limita statuara.
Masuri de protectie individuala
Masuri de igiena
Indepartati imbracamintea potential contaminata.
Spalati imbracamintea contaminata inainte de reutilizare. Dusurile de securitate si statiile de
spalare a ochilor trebuie sa fie aproape de locurile de munca.
pentru evitarea expunerii la stropiri cu lichid, ceata sau
praf. Daca contactul este posibil, se vor purta echipamentele de protectie, doar daca
evaluarea indica un grad de protectie mai ridicat: ochelari pentru stropiri chimice.
Protectia pielii
Protectia mainilor

: Se vor purta manusi rezistente-chimic, impermeabile care respecta un standard aprobat


tot timpul cand se manevreaza produse chimice, daca evaluarea riscului o cere.

Protectia corpului

Other skin protection

: Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be


selected based on the task being performed and the risks involved and should be
approved by a specialist before handling this product.

Respiratory protection

: Use a properly fitted, air-purifying or air-fed respirator complying with an approved


standard if a risk assessment indicates this is necessary. Respirator selection must
be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and
the safe working limits of the selected respirator. Recommended: Boiling point > 65
C: A1; Boiling point < 65 C: AX1; Hot material: A1P2.

Environmental exposure
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure


they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

6/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 9: Physical and chemical properties


9.1 Information on basic physical and chemical properties
Appearance
Physical state

: Liquid.

Appearance

: Clear.

Colour

: Brown.

Odour

: Characteristic.

Odour threshold

: Not available.

pH

: 9.27 [Conc. (% w/w): 3%]

Melting point/freezing point

: -12C

Initial boiling point and boiling


range

: >100C

Flash point

: Open cup: Not applicable.

Evaporation rate

: Not available.

Flammability (solid, gas)

: Not applicable.

Upper/lower flammability or
explosive limits

: Not available.

Vapour pressure

: <0.01 kPa [room temperature]

Vapour density

: Not available.

Relative density

: 1.0225

Solubility(ies)

: Easily soluble in the following materials: cold water and hot water.

Partition coefficient: n-octanol/ : Not available.


water
Auto-ignition temperature

: Not applicable.

Decomposition temperature

: Not available.

Viscosity (40C)

: 66.71 cSt

Explosive properties

: Not applicable.

Oxidising properties

: Not applicable.

9.2 Other information


No additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity


10.1 Reactivity

: No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

10.2 Chemical stability

: The product is stable.

10.3 Possibility of
hazardous reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4 Conditions to avoid

: No specific data.

10.5 Incompatible materials

: Reactive or incompatible with the following materials:


Strong oxidising materials

10.6 Hazardous
decomposition products

: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products


should not be produced.

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

7/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 11: Toxicological information


11.1 Information on toxicological effects
Acute toxicity
Product/ingredient name
Distillates (petroleum),
hydrotreated heavy
naphthenic
2-aminoethanol
Sulfonic acids, petroleum,
sodium salts
sodium benzothiazol-2-yl
sulphide
Conclusion/Summary

Result

Species

Dose

Exposure

LD50 Oral

Rat

>5000 mg/kg

LD50 Oral
LD50 Oral

Rat
Rat

1720 mg/kg
>5 g/kg

LD50 Dermal

Rabbit

>5010 mg/kg

LD50 Oral

Rat

5200 mg/kg

: Not available.
Route

ATE value

Irritation/Corrosion
Product/ingredient name
2-aminoethanol

Conclusion/Summary

Result

Species

Score

Eyes - Severe irritant

Rabbit

Skin - Moderate irritant

Rabbit

Exposure
250
Micrograms
505
milligrams

Observation
-

: Not available.

Sensitisation
Conclusion/Summary

: Not available.

Mutagenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Carcinogenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Reproductive toxicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Teratogenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Information on the likely


routes of exposure

: Not available.

Potential acute health effects


Eye contact

: Irritating to eyes.

Inhalation

: Exposure to decomposition products may cause a health hazard. Serious effects


may be delayed following exposure.

Skin contact

: Irritating to skin. Defatting to the skin.

Ingestion

: Irritating to mouth, throat and stomach.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics


Eye contact

: Adverse symptoms may include the following:


irritation
watering
redness

Inhalation

: No specific data.

Skin contact

: Adverse symptoms may include the following:


irritation
redness
dryness
cracking

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

8/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 11: Toxicological information


Ingestion

: No specific data.

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure
Short term exposure
Potential immediate
effects

: Not available.

Potential delayed effects

: Not available.

Long term exposure


Potential immediate
effects

: Not available.

Potential delayed effects

: Not available.

Potential chronic health effects


Not available.
Conclusion/Summary

: Not available.

General

: Prolonged or repeated contact can defat the skin and lead to irritation, cracking and/
or dermatitis.

Carcinogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Mutagenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Teratogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Developmental effects

: No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects

: No known significant effects or critical hazards.

Other information

: Not available.

SECTION 12: Ecological information


12.1 Toxicity
Product/ingredient name

Result

2-aminoethanol

Acute
Acute
Acute
Acute
Acute

sodium benzothiazol-2-yl
sulphide

Acute
Acute
Acute
Acute

Conclusion/Summary

Species

Exposure

EC50 80000 g/l Fresh water


Algae - Isochrysis galbana
EC50 15 mg/l
Aquatic plants
EC50 65 mg/l
Daphnia
LC50 >100000 g/l Marine water Crustaceans - Crangon crangon
- Adult
LC50 150 mg/l Fresh water
Fish - Oncorhynchus mykiss Yolk-sac fry
EC50 0.4 mg/l Fresh water
Algae - Pseudokirchneriella
subcapitata
EC50 0.3 mg/l Fresh water
Algae - Pseudokirchneriella
subcapitata
EC50 2.9 ppm Fresh water
Daphnia - Daphnia magna
LC50 0.73 ppm Fresh water
Fish - Oncorhynchus mykiss

96
72
48
48

hours
hours
hours
hours

96 hours
72 hours
96 hours
48 hours
96 hours

: Not available.

12.2 Persistence and degradability


Product/ingredient name

Test

Result

Dose

Inoculum

2-aminoethanol

90 to 100 % - 28 days

Conclusion/Summary

: Not available.

Product/ingredient name

Aquatic half-life

Photolysis

Biodegradability

2-aminoethanol

Readily

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

9/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 12: Ecological information


12.3 Bioaccumulative potential
Product/ingredient name

LogPow

BCF

Potential

2-aminoethanol

-1.31

low

12.4 Mobility in soil


Soil/water partition
coefficient (KOC)

: Not available.

Mobility

: Not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment


PBT

: Not applicable.

vPvB

: Not applicable.

12.6 Other adverse effects

: No known significant effects or critical hazards.

SECTION 13: Disposal considerations


The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).
13.1 Waste treatment methods
Product
Methods of disposal

: The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Waste


product residues should not be disposed of via the sewer but processed in a suitable
effluent treatment plant. Dispose of surplus and non-recyclable products via a
licensed waste disposal contractor. Disposal of this product, solutions and any byproducts should at all times comply with the requirements of environmental
protection and waste disposal legislation and any regional local authority
requirements. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should
only be considered when recycling is not feasible. This material and its container
must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied
containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may
retain some product residues. Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact
with soil, waterways, drains and sewers.

Hazardous waste

: Yes.

European waste catalogue (EWC)


Waste code
12 01 09*

Waste designation
machining emulsions and solutions free of halogens

Packaging
Methods of disposal

Special precautions

Date of issue/Date of revision

: The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Waste


packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered
when recycling is not feasible.
: This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be
taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out.
Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilt
material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

10/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 14: Transport information


ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN number

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 UN proper
shipping name

14.3 Transport
hazard class(es)

14.4 Packing group 14.5


Environmental
hazards

No.

No.

No.

No.

Additional
information

14.6 Special precautions for


user

: Transport within users premises: always transport in closed containers that are
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in
the event of an accident or spillage.

14.7 Transport in bulk


according to Annex II of
MARPOL 73/78 and the IBC
Code

: Not available.

SECTION 15: Regulatory information


15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Annex XIV - List of substances subject to authorisation
Annex XIV
None of the components are listed.
Substances of very high concern
None of the components are listed.
Other EU regulations
National Inventory List

: Australia inventory (AICS): Not determined.


China inventory (IECSC): Not determined.
Japan inventory: Not determined.
Korea inventory: Not determined.
Malaysia Inventory (EHS Register): Not determined.
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC): Not determined.
Philippines inventory (PICCS): Not determined.
Taiwan inventory (CSNN): Not determined.
United States inventory (TSCA 8b): Not determined.
Europe inventory: Not determined.
Canada inventory: Not determined.

Seveso II Directive
This product is not controlled under the Seveso II Directive.
Hazard class for water
(WGK)
15.2 Chemical Safety
Assessment

Date of issue/Date of revision

: 1 Appendix No. 4

: This product contains substances for which Chemical Safety Assessments are still
required.

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

11/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 16: Other information


Indicates information that has changed from previously issued version.
Abbreviations and acronyms : ATE = Acute Toxicity Estimate
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No.
1272/2008]
DNEL = Derived No Effect Level
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RRN = REACH Registration Number
Full text of abbreviated H
statements

: H290
H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H400
H410
H412

Full text of classifications


[CLP/GHS]

: Acute Tox. 4, H302


Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 3, H412
Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Skin Corr. 1C, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Full text of abbreviated R


phrases

: R20/21/22- Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.


R21/22- Harmful in contact with skin and if swallowed.
R34- Causes burns.
R41- Risk of serious damage to eyes.
R36- Irritating to eyes.
R38- Irritating to skin.
R36/38- Irritating to eyes and skin.
R43- May cause sensitisation by skin contact.
R50- Very toxic to aquatic organisms.
R50/53- Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the
aquatic environment.
R52- Harmful to aquatic organisms.
R52/53- Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the
aquatic environment.

Full text of classifications


[DSD/DPD]

: C - Corrosive
Xn - Harmful
Xi - Irritant
N - Dangerous for the environment

Date of printing

: 4-11-2013

Date of issue/ Date of


revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

: 4-11-2013

Version

: 1.01

Prepared by

: Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands

Date of issue/Date of revision

May be corrosive to metals.


Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
Causes serious eye irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

: 4-11-2013

ACUTE TOXICITY: ORAL - Category 4


ACUTE TOXICITY: SKIN - Category 4
ACUTE TOXICITY: INHALATION - Category 4
ACUTE AQUATIC HAZARD - Category 1
LONG-TERM AQUATIC HAZARD - Category 1
LONG-TERM AQUATIC HAZARD - Category 3
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 1
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2
CORROSIVE TO METALS - Category 1
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1B
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1C
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2
SKIN SENSITIZATION - Category 1
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE
EXPOSURE) [Respiratory tract irritation] - Category 3

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

12/13

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)
Q8 Baroni XPL

SECTION 16: Other information


Notice to reader
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named
supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the
information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present
unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot
guarantee that these are the only hazards that exist.

Date of issue/Date of revision

: 4-11-2013

Date of previous issue

:4-11-2013

Version

: 1.01

13/13