Sunteți pe pagina 1din 7

MASINA DE CUSUT HYTIFIDAI KP 5OO{6$W} BRODATUL - dec*rarea cu cuslturi.

Folosind o cusdturd dreaptd sau


inzlgzag
MASTNA DE CUSI-}THYUNOAI KP 1W {?OW} CAFTU$IREA * adiugarea u:tui alte bucSli de material pcntru a mdri
MANUALDS UTILIZARE
saprafala sau liniile rnarginilor materialuiui.
iNCngTm.nE - formarea utei cusdturi in zigzag eiastici sau alt tip
Atunci c6nd folosili magina de cusut electoicd tebuie sd vn fuali mnsuri
de material.
de precaulie, printre care re 3fli pi urmEtsrele-
TIY- o cnt5, tt*utii pe marginea unei fes5turi.
Citi.ti toate instructiunile inainte de a folosi ma$ina de cusat- o cusAturd dreapti ca qi motiv
MONOGAAMAREA-folosind
AceaSd maqini de cusut este destinald utilizirii domestice- decorativ sau o cusdfud ia zigzag penttu arca\za un design
ATEMIE-PENTRU A R-EDUCE RISCT'L ELECTROCUTARtr: tl$ntnnnX,a - folosirea uaui cusituri ?nziigzag penfiu a termila o
Nu hsati magina de cusut pomitI oesupravegheatil. eusituri uau margiaa unui malerial sau psntru a preveni destrimarea
Demnectali intotdeauna magina de cusut de la releaua electried du@ ce f,brelor les*turii-
ati folosit-o qi inalnte de a o curi{a-
APTICAREA DE PEIECE- acelagiprocedeu ca 9i stopatui sau
ATENTIE - PET{TRU A REDI-'CE RISCUL PROVffiARII DE
cirpirea dar aplicind de data asta o bucatEds material peste gaur5
ARSURI, INCENDII. ELECTROCUTARI SAU RANIRI
MATIASAREA - aliturare mai multor bucSli de material per*ru a
CAUZATE UTILIZATORILOR:
forma cuverturi de pat, peatru mobild sau haine.
I Nu permitefi u{tltzarea acestei magini de cumt pe posf de juclrie. Fili cusArrlRA sdsffbA LAEIPA$tN zliG zAG -unqablontriplu
foarte atenli c6nd foiosili maqina de eusutirr preajma copiilor. ce falosegte un z;gzag de bazi pentru a da un efect demrativ'
2.Folosi{i magina de eusut doar penbu scopurde pentru c.area fost
CUSATURA- a liaie farmatd la cusut prin aldtrrarea a doui materiale
creati gi confonn inshucliunilor din acest manual- FolosiJi doer
EFECT DE SCOICA - folosirea cus5tuii ?nag zag sau a unei
accesorii recomandaie de produc5toq accesorii descrise in acest
varialii a acesteiapenku a crea efeeful mde scoicd marginii
manual.
materialului.
3Nu utilizati maqina de cusut ce are cordoaul de aliraentare sas
Cu$turn dreaptn - o linie dreapti inainte sau inapoi care poate
qtecherul stricai, care nu funclicneazi bine, care a fcst scdpati pe jos
confine de 1a6 I puncte per inch $nd la 0 puncte per inch'
sau ?n apd. Duceti magina de cusut la cel mai aprc'piat rervice sau dealer "si
CUSAT[IRA EI"ASTfCA - o cunbinafie de cusdturi formatd dintr-o
autorizat pentru examinarg reparatii, modificdri sau reglqie mecanice
migcare Arainte gi trna inapoi cae permite cusdturilor sI flexeze dar nu
sauelectrice.
sd se rupL Se fcloseqte la materiale elastice, tricotaje flcute cu magina,
4Nu utiliza{i maqina daci are crificiile de ventila{ie astupate.Verifia$
tricot- lenierie etc.
ca orificiile de aerisire ale maginii salr cele ale pedalei de picicr sau nu - c serie de cusdturi realizate si blocheze firu1.
iNSnn:inn
fie infundale cu praf, scame sau bucdli de material-
FILARE - o linie de c'r.rsEtur5 in zig zag e vaiazi de la ftrgust la iat'
5Nu inhoduceli niciodat6 nici un fel de obieci in acesteorificii.
THREAD SF{ANK- spa}iu compus din hr dintre nashre gi haini
6Nu folosili maginala exterior.
pentru a reJinenasturele ?a locagul sdu pe materiale de mare
?Nu utilizaJi magina in spaiii unde s-au vaporizat produse cu aerosoli
vcluminozitate.
sauunde s-a administrat oxigen.
TOPSTITCHING- o liaie sau o serie de liaii de eusut drepte sau in
8Nu scoateli din priz5 cordonul trdg6nd de ac€sta.Penku a scoaie
zitgzag care mEresco margine d€ld cusiturii un efect de inElFre.
cordonul din prizd trageli de gtecEr.
g.Ferili degetele de prtile in miqcare. Fili foarte atenli cdnd lucra-ti cu TRIPLA ii{TiNDER.E - un terr$en folosit pentru gabloaneintinre
fonnale dintr-o combiaatiede cusitud inaiate, inapoi gi laterale'
acul maginii de cusut
ZG ZAG - terrnen * desemaeazi migcare laterald a acuiui care
l0.Folositi ?ntotdeaunapl5cu$ de ac corespuazdtoare.Folosirea unei
creeazl o cusdturd in zig zag.
plicule gregite poate duce la ruperea acului.
2 .GLOSAR DE CARACTERISTICI A MA$INN DE CTJSUT
11Nu folositi ace indoite.
TAYATFI$ETUL DE ACCESORtr - se depcziteaz6 picioarele de ac,
12.Nu hage{i qi nu impingefi rnaterialul in timpul cusutului. Acest lucru
acele, mcscarele gi alte accesorii. Se foiosegte de asemenea9i ca bra{ de
poate avario acul.
exlensie pentru o suprafali ldrgitE de lucru.
13.Opri{i ma;ina de cusut atunci cind regla}i ceva in zona acului de
ARC DE MICA TENSII"INE - mhilibreazr fide de tensiune
cusut, cum ar fi schimbara acului, a bobinei de a!d, acului cB fu sau
supei'ioare gi inferioare.
schimbareapedalei.
FIOSORULiSURUBUL DE TENSIUNE - pentru a regla intinderea
14-Deconecta{i intotdeauna maqina de la re{eaua electrici cind
mosorului
demonta{i carcasa, c0nd ungeli maqina sau la ef,ectuareaunor opera{iuni
MOSOR.UI-/IUSUL DE DER.UI,ARE - pentru derularea mosorului
de service.
MOSORIILIFRi.NA DE FUS - pentru oprirea automati a mosorului
l5.Scoatefi magina din prizd atunci c6nd slrA*gefi magina Schimtrali
la capacitate maximi-
becul cu un bec de acelagimodel de 15 W
CAPACUL FIIEI- se deschidepentru a schimbabecui. Ofer6
I.GLOSAR TERMEI{I CUSUT
accesul la ace, ia pr€sa petttni unger€
APLICATII BRODERIE - aplicarea unui material ce are ua desiga
SISTEMUL DE DERULARE - un sistern pentru derularea fiiului in
specific pe un alt material foiosind o cusEfuri dreaptl sztinagzag
- cusutrl cu o cusdturltemporari ce poate fi ugor rnagini
NSAILAREA
COF{TROL PICIOR - pe*t'u acfivarea magiaii, presiune aplicatd
indepdrbati ulterior. Acest lucru este posibil folosind cea mai lung{
pedalei regleazd viteza de coassre; fuetre atagatese conecteazdla pttzd
cusiturd dreapti, regldnd tensiuaa zuperioard la 0 gi cosind o linie de
gi la priza de curenl a maqinii.
cusEluri. Linia de cusdturi de l6ngi cusih;rd va fi slitriG iar linia de
ROATA - peatru inv*riirea manualSa mecanisnului ce invArte acul;
cusdturi inferioard va fi strdnsd;acestlucru vi va permite se indeperhti
rrnta se rotepte spre utiiizdor.
firul de jos tragind de el. e posibil sA fie nec€sar sd tdi{i hrul de jos in
ACELE - pe*t*' a coase €u maqina.Diverse tipuri: asculite, rotunde,
locuri diferite pentru a-l iirde$rtra mai uqor-
pelt-u piele
TMJRILE - o variaiie a cusiturii in zig zag se folosegte peatru
CLEMA AC - pntru ahqareaacului la parteade jos a piciontir"ride ac.
coasereaunui tw avdndcontrolui asupra cusdfurii de rezisienfi-
$URUB CLEMA AC - pentm fixarea aeului.
BUTONIERELE - o modalitate de in6rire a marginilor unei gnuri din
TABI,A DE CUSUT * pestru suqtinere materialul 1acoasere.AceastS
material printr-o cusituri in zigzagpntru a fixa o butonisE-
tabli este rnarcaG pertru diverse dimensiuni de tiv.
BRODATTIL CU DOUA FIRE - Fixarea unui alt material, cum ar fi o
CAPAC PROTECTIE - un cspac care acoperd magina pentru a o
palgiicd- folosind o cusdturEfind inz-tgzag"
proteja atunci cind nu e folositd.
CARpffUL/SfOPATUL- o metodi de a repara o tdiet*ri sau c
TIJA PICIOR AC- conlroleazd presiunea exercihtn pe dif€ritele
rupfurd cosind deasuprazonei rupte sau deqirate.
matefiale ce suat crs*te. Pcate h reelatd de la manetd.
PICIORUL TIIEI ACIILUI - atuneic6odesteeobordt{txazA 2.Ridic{i levieml mic din spateletilpii care va elibera talpa pieiorului
materialulcontrasisternuluide derulare in folosinj4
MANETA TIIEI PICIOR.IILUI DE AC - coboardsauridicd tija 3.lnstala.ti noua talpd p tdblia acului chim sub tija de susfinere a tilpii
piciorului gi piciorul tijei. CAnde ridieati presiuneae slEbitl iar c&td e piciorului astfel incit eele doud sd ss conecteze'
cobordtdpresiuneae aplicati- +:;s4i jos tija tElpii piciorului gi susfindiod tijei astrel incit si fie
SURITBUL PICIORULTII TIJEI - penh.rfixareapiciorului tijei qi conbct cu piciorul gi cele doud si se imbine'
atagamentele la tijd. $chimbarea acului '
BUTON PEI{TRU CUSUTUL INVERS- pentu schimbarea dire}ie 5.Ridicafi acul ?n poziiia cea mai de sus prin invArtirea inspre
de cusut.Butonul trebuiefinut apdsatpenbuo coasereinverscontinui. dumnavoasffi a rotifei.
I'ASUNG/D{JLIE - situati subcarcasd,sefolosegtepentu schimbarea 6Dest€agefi gurubarlelernei ee fo<eazi aeul 9i scoatefi-l'
becului Introducdi un nou ac ?n locagul tijei acului {in6nd asul cel nou cu partea
TIJA MOSOR AJA - unapenku cusutgi bobinareamosorului" aplatizati inspre dumnevoastri.
LEVIER PENTRU RIDICARE - per.rkuridicareaalei de suspectru a lmpingeti acul @nn la opritor gi sb6ngefi qurubul bine-
faceo cuslturi $ranse. Folosili intotdeauna dcar ace drepte bine aseufite.
TAIETORATA * pentu Uiereaafei in e:<ces;sifuat in tija acuh:i. Folcsirea de ace stricate sau uzate nu numai ci genYreazdcusdfuri cu
ORIFICU GHIDARE ATA PENTRU DERULAREA pauze, ruperea alei sau a acelor ci poate chiar strica tiblia acului qi
MOSORIJLIJI- line afaintinsi pentruo derularecoastantd cArligul.
ORIFICIU GHIDARE ATA PENI'RUATA DE SUS-ghideaznela Monfarea mosorului de afi
de la tija mosoruluipandla intinzitor. Setali acul pe pozilia superioari invirtind de roati inspre
irtqfn{zAton ATA DE SUS- sefolosegtela cusutulcu o siaguri aJi dumneavoastrd.
saucu doudale Deschidelicapaculsuveicii.
INDICAToR iX'fntzafonATA DE SUS- sefolosegtepenku a Deschideli zIvorul cutiei mosorului 9i scoatefi-o afard.
schimbaintinzitorul de sus. inchideti zivor$l eutiei mosorului qi mosorul va iegi flri problerne'
DESC?.IEREA MA$INtr DE CUSUT Puneli un mosor pe tija de mosor.
l.Orificiu atdsus I I lsdicator intirzdtor Trageli aF de la tija mosorului prin intinzdtor du@ cum indic'I cifrele a
2Piciorul tijei l2.Opritorderuiatormosor si b.
3.PlacnextEnsibil6 13.Derulatst mosor i"oart$ aJape mosor de cdteva ori ?r sensul acelor de cesomic'
4Placdac 14-IvlAner Puneli mosorul pe ti.id.
53uton tip de cusdturd l5.Orificiu ghidarealE fuopingeli mosorul spre dreaSa 9i a@safi p€ pedaH'
63uton coasereinversi l6.Orificiu ghidareaP CAndse rrtilizeazdbobinatorul mosorului maqinase va opri automat.
7Suton pascusdturi 1T.MAnerridicarepicior Doar bobinatorul poate funcJiona.
S.IntrerupdtorlampE 18.Sistemul dederulare Bobinatorul so opregte automat c€nd bobinarsa s-a incheial.
9.Conector l9.Tije dederulare impingeli mosorul spre stinga penlru a-t elibera. Maqina poate fi acum
l0Roati folosi.
ACCESORII Scoateli mosorul de pe tijl {i tnia{i ap.
Picior zigzag, DacEmosorul este bobinat inegal, scoateli capacul superiorgi
Picior butoniere, desfange,ti gurubul bobinatorului folosind qurubelnifa 9i ajustali
Opritor derolator indllimea.
Picior fermoar Iaserarea mmolului
Mosoare(3buc) Pune{i mosorul kr cutia sa cu ap mergdnd in directia sigetii.
Ace obignuite#14 Introduceti ala in gaura a a cutiei mosoruiui.
lnstrumantungere Trnpnd de a!5 spre stinga aducefi-o pe sub arerl intinzdtor pAni la
$urubelnile ochiul de iepire.
Accesoriile sunt depozitate ink-un r:ompartiment ineastrat ce se afld in Reglarca i:rtiderii
parteadin fatd a tablei extensibile. Penhu a testaintinderea mosorului, suspendaligi scuturaficutia
ir,{ArNTnDE A iNcEPEA coAsg nrosorului ca gi in imagine.
Magina este depozitatd intr-un sistem cu platformi ceea ce vE ugureazE Un mosor intins corespunzltcr vE cobori putin 9i constant.
munca de cusut obirynui€. Pentru a rogla i*tinderea inrdrtili cu gun:belniJamicd gurubul de reglaj'
Detagarea tdbliei extensibile R.idicafi acul il pczilia ce md de sus. LEsati capdtul alei sd fie la
Culisa{i aceasti buca€ extensibild iar maqina poate fi folositi ca un aproximativ 10 cm de cutia mosorului.
model cu bra! detaqabil. Apucafi de zdvor qi introduee{i cutia mosorului pe cArligul ei.
Aceast?i pozifie este oonvenabilS pentru eusut sau brodat pantaloni, Eliberati zivorul atunci e6ad cutia mosorului este complet iatrdusd.
m6neci, mangete,tricouri, bluze etc. Montarea afei de sus
Repeta{i pagii in ordine inversd psntru a realata t5blia erlensibild. l,lnvnrtifi mdnerul inspre dumneavoastrd pentru a ridica mdnerul de
Pentru a deschide capacul cutiei cu accesorii ridica! pdn5 se deschide, ridicare pind ?n pozilia sa cea mai iltaltd.
dupd cum reiesedin ilustra{ie. 2Pnneli un mosor de a!6 pe tija pentru mosoare.
Conectarea pedalei de picior gi a cordonului de tensiune 3.Trece$ atapfu orificiile de gbidare I 9i 2,
Conectali cordonul de tansiune prima datl la pedald iar apci laprizJ,, 4.Treceli ala prin discurile de intindere de sus injos dup6 cum reiese
Verificati si corespundi voltajul maqinii cu cel al prizei. Deeonectafi din figura 3.
intotdeauna maqina de 1arefeaua electricd atunci cdnd nu o folosi{i. 5Ducefi aJapAni la niralul de preiuaredupi cum reiesedin figura 4.
Cu c6t mai mult apdsalipe pedaldcu atdt mai repedemerge magina. 6.Treeli ala trig6nd un pie de ea prin gura m6nerului de ridicare du@
SCHIMBAREA TALPI PICIORTJLUI cum reiesedin figura 5
Perrtru anumite opera{iuni ce vor fi descrise pe larg in acest manual de T.Trageli aia in jos pAni la baza iar apoi tragefi a{a spre stinga pAndla
utilizare este recomandabil si se schimtre talpa piciorului in funcfe de ghidajul penhu ali )a,tava trece automat prin ghidajul de ata) ca 9i in
scopul unnid| {tgtsra-*l
Toate t5lpile furnizate sunt de tipul ,pnap-on" pu16ndfi foarte ugor 8.Pun{i a!-ain ac Di}'f FATA iN SPATE ca gi in figura 8, trecAnd-o
schimbate. Procedali asrfel: cam 3 s.au4 inch, Jineli capitul afei de sus litrer gi invArtili spre
l Ridicaii acul 9i tija piciorului. durnneavoastrEde roati pind c6nd acul merge complet p6ndjos gi
rer.inein sus.Se ya fonna o bucid de ali deasupraafei de sus,a{5 care
poaie fi trasd drept in afar4 Pune$ arnbele capete de a{5 sub talpa Penfu akrfiri cusatu€ coaseli inapoi pdnd la marginea materialului
prin aclirarea butonului de coasereinapoi'
picioruiui qi t agili-ie lttsp,respatele maginii, hsnnd arnbele capete lungi cu
ilali drumul la truton 9i eoasefi ilin nou in fap hielnd materialul
de3sau4inch.
mE*a. Nu trage,tiinspre dumneavoastri de mate-rial'
Monhrea afei de jos
Tineti capdtul atei de ios cu mhna stdngd. txsA*...Lnea
lo*ailurtu masina este foarte utild pentru imbinarea cusd'turilor in
invdrtiti ioata incet inipre.durnneavoastri p6na c6ad acul se raiSci sss "*
qi jos. cazul probolor, peotru trasareade linii de ghidare, pentru insiilarea
cutelor &tble gi a tiwrilor-
Terg{r a.radejos incet iar afa de sus la fi trasl in sus intr-o bueld-
Sbta+iselegorul de cu$turi p paaitria4- Sldbi! iatinderea firului de
fragetri arnlde capete cam 15 cm qi punelite am6adoui sub talpa ugor
piciorului in stAnga. sus. Alegeli culoare a-teipentru a contrasta cu materialui pentru a fi
vizibilE.
Scoaterea Ei montarea t5tpii picirottlui
Cusdturile de bsiilare pt fi ugorialiturate prin tdierea firuiui de sus'
Pentru a stoate talPa Piciorului:
trEgAndapoi de hrul de jos.
i .invdrtiti de roattr inspre dumneavmstri pdn6 cdnd acul este in pozilia
cea mai inaltd. Ridicali talpa piciorului prin ridicarea miaerutci STAYSTITCEING
acesteia. Aceasfi operaliune impiedicd intinderea qi acfioneazi ca un indn:mEtor
pentru tiiire gi pentru imbinarea marginilor curbe' Proceda{i asfel cu
2Prin ridicareaminerului din spalele tiilpii pieiorului acesta se va
desprinde. orice margia" care s-al putea intinde in timpul manevririi inainle de
Notii: lrlu fodali talpa piciorului sd se desprindE. coasrea fina16.
- Procedati astrel pe o singurd fap de material, cos4ndintotdeauna in
Pentru a rnonta talPa Piciorului:
l Plamli talpa piciorului astfel incAt picioruqul de pe ac'eastade se alld direclia firului. Faceti cusetudle la o optime de inch de cusiturd'
fix dedesubtulcorpului piciorului.. Coborili piciorul' Folosi{i 12 cusituri per inch in cazul majoriti{ii materialelor'
2 Atunci c6nd veli ridica piciorul vefi constata ci talpa a fost ata5a€' coAsEREAtlT]e z G
Contrclarea regbrii intinderii afei CusihrrE dreapt6 : zona verde Setare
Reglafi intinderea afei de zus cu piciorul dat jos itltrucet?ntinderea este
scazuta cf;nd acestaeste ridicat. Pentu a mlri ?ntindereaa{ei de sus,
inv0rtiii butonul de intindere inspro dreapta. krv6rti{i butonul de
lntindere inspre stSngapentru a sc6deaSntindeleaafei' Iaainte de
reglarea lntinderii asigurali-vE ca magine ate alz monta& eore$punzdtor'
Asigurali-vd cd folosili talpa in zig zzg-
Rareori este nevoi'e sd se regleze intindera mosorului; cu toate acestea
Tensiunealirului superiortrebuie sldbitd de obicei'
atunci cind acest lucru este necssar trr'6rti1i de gurubul din iateralui
Cu c6t sunt mai late zig zag-urile cu a€t trebuie sd fie mai slabi
eutiei mosorului in sens invers acelor de ceasomic pentru a scddea
intinderea.
intinderea^
Cus6turile kebuie si fie plate pe rnaterial fErE sd generezecute'
CAnd ambele imtinderi au fost reglate se va rahza o euslhrrl perfectd,
Cusituril€ in agzagau multe intrebuin$ri:
ambele capete de a{i intrepitrundu-se cu matrerialul(figura A)-
Cus6hrrd de finish
CAnd ?ntiaderea superioard este prea mar€, a{a din mosor este tras{ in
se folcseqte peotfu a acop€ri marginile cusule in cazul materialelor care
sus p6n6 spre ala de sus care rimf;ne pe material (fig. B)
se rod pentru a preveni destrimarea ce are loc la spdiare 9i purtare'
Caod intinderea superioar6 este preamrci" a{a de zus face o bucii peste
Coasetl fiecare parte separat.
ata din mosor rim6nAnd plat6 pe material (figura C)
Folosili setareacare vd va da cea mai deschis5cusdfuri gi care va fixa
CAnd ambele intinderi sunt echilibraie dar materiaiul este cutal ia
in acetagitimp marginiie materialului. Evita{i marginile aspre'
direc{ia de cuzut pe rnateriale sub{iri ambele intinderi sunt regalate prea
suprac-usutecare vor deveni rigide gi care vor avea o micd cutd pe
tare, S15bi1iambele intinderi in mod echiiibrat'
parteadreapGa marerialului.
Este recomandat sd se regleze balanla intinderilcr la o lungime media a
cusdturii. in cazul cusutului saiinului sau a broderie reduceti putin Folosili rma din cele doui metode:
-Scurtali marginea de cusut uuifomi qi faeeli cusdtura pe dosul
intinderea afei.
mataialului - ideal pentru materiaie dense.
intinderile Ar zig zag
-FacegicusEhrral6ngd marginea cus6turii 9i tdiati materialul in excss
Cusdturile in agzag cer ointindere zuperioard mai micl iar noi vi
dupd coasere- ideal Fentru materiale care se uzeazi ugor, materiale
recomandim sd reglali butonul de furtiadere pentnr a obfiae un gablon
mai plat qi mai neted. nqoare gi triccturi
CUSATI.RA DREAPTA: Fbkarta rnarginilor
.... TalPn zig zag Se foloseqtepentru finisareamarginilor 1atiruri 9i a marginilor vLibile
Talpi picior
preveni destrdmarea9i pentro a elimina bulk-ul marginilor
penk$ a -in
Selectorgablon ... ... ... ... ... ... . A
intoarse. cazul materialeior compacte coaseli de-a lungul marginii
Buton lungirne cus5trur{......'.. $'5-4
tivului sau a eEptuqelii-Pentru materiale rar lezute sarrmoi coase{i la o
jumilate de inch de margine apoi tiiali materialul pind aproape de
cusdturd.
Clini aprupiafi
TABEL I,LINGIME CT]SATURI
Se foloiegte pentru a reduce bulk-ul cAnd se cos clini ?nmateriale
apropiate. Tiiali centrul cliaului p6ni 1apunctsuprapuneli marginile
tiiaie du@ liniile cu ciini. Coaseli inzigzag pe linia clinilor de la
capitul lat al clinului pind la punct. ScurtaJiambelecapetenefinisate
CUSINULINVERS situate l6ngE cusituri.
Atunei c6ad dorili si coase in sens invers pentru ainnoda ala Ia Serb concenfiati de puncte de cusituri fu ngztg
inceputul sau sf*argitulunei cusdturi apdsali 9i iineii ap[sat butonul- Se folosegte pentru a inEri punctele de tensiune cum m fi"colfurile
hdaqinava coaseiaapoi atita tirlp c6t butoaul este filut apisat- buzunarelor,gdicile de la curea.qlifurile qi clernelela lenjerie'
Pundi materialul sub talpi la 1 crn de la margine- Cobor6{i talpa pe CugturS h forml de scoic[ pentru margini
matetial- Se foiose$e pentru decarareamarginilor lenjeriei 9i a materialelor md'
Ridicarea t5lpii piciorului indoiti dedesubtnarginea materialul*i. Setefi se.lectorulde cusdturi la
Penlru a ot{ine spa}ii niai rnmi atunci c6nd ccase}i materiale foarte 5. Mdriti intindereafirului superior ca cusdturilesI tragi materialul'
groase ridicali ferm talpa picianrlui in srs atit c6t perrni{'e formdnd margini in formi de scoicd.Pune$ margineamateriaiului
indoit sub talpa pioiorului di11dreapta astfel inc6t margiaea indoiti si
PASUL 3 Acum deschidetidin nou 9i, ludndce a mai rdmasdin
fre in stdnga. Coaseli de-a luagul marginii indoite.
materialde la s€nga,aducefi-lspredreapta,fdcdndo nouEcut6
CUSiTURI PENTRU BRODATUL AUTOMAT
deazupradu 6 mm demargineaneteziti antenor'
paSfl + gvard materialJ asfel aranjatpunelil cu aten$esubtalpa
Setarea
pieioului dupcum umreazE:dispozitivulautom3tal maginiipentru
iivuri coaseo strie de cusdturidreptecaresuntficute de la stAng4
plasafimaterialulasffelincat cusafurizig zagobignuitdabiapeneheazd
mareineautrtimeicuteftcute la PASTIL3.
pl'SUI- 5 continualisdcoaselitivui ca qi la PASUL 4 pAni c6nd
desfEqurali compleimaterialulgi il aplatizali'Ctsiturile(care ar trebui
decoralive gi se preteazdindeosebi trateriaisior {esute' si fie doarpunctelecusiturii in zig zag)ar tebui sdfie practic
Dacd coase$iun material foarte moale este recomandabil se folosili o invizibile.
?ntdrituri de h6rtie izolantd pentru aavareznitate 9i mai bune' CTJSATT]RAEI-ASTICA
Este recomandat sd incercali un gablon pe o bucafi de material inainte Atunci edadcoaselimaterialecrogetatesauelasticefolosili o cusdfurd
de a coase design-ul pe aiticolul de imbrdc5minte' elasticdcareperrnitecusdturiis6seintindl de-alungul matelialuluifb1E'
Cusntura festonati sErupI ap. Alegeli ap pentrupoliestersaupentrupoliesteracoperitcu
Aceasta esie una din cele mai utile gi frumoase cusSturi decorative gi se bumlraccareesiemai eiasticd9i careestsconeputi penbumateriale
poate utiliza cu un efect foarte pldcut la margiaile grlerelor, a kicotatesauelastice.Folosili un ac cu vdrf bombat,indeosebila
mangetelor,a batistelor etc. &icotajeugoare.
Va conferi no notii profesionald marginilor de fele de rnasi" gervelelelor cusATURA DR3APIA ELASTTCA (DOAR PENTRU s00FC)
de masd gi chiar a cuverturilor de pat-
CAnd coaseli marginile articolului coaseli l6ng[ marginea fesdhrii 9i
ti.iati cu atentie materialul in exces cdt mai aproape posibil de cus6turE'
Cusafura fu ug?,agdin frei Pagi
re triPid care combini
elasticitateagi rezistenla
Sefolosegfeia cuslturi obiqnuiteh caa.rlmaterialelorelasticesau
tricotale-
Acest tip de cusdturd este una foarie rezistentd deoarece' dupd cum &r cazulmaterialelorlesutefolosi{i acesttip de cusituri penfrucusatun
indicl qi numele, e vorba de trei cusituri scurte spre deosebire de doar caresuutsltpusesolicitirilor intens€,de exemplu:cusdturile3
una\a zig zag-uI obiytuit. marginilor,cuseturilebifurcate9i rn6necilela articolesportive9i la
Din acestmotiv estefoarterccomandafpentruhnisareamarginilor hainelepedru copii.
brutealetuturortipuriior de materiale.Estede asernenea ideal per{ru a Sefolosege9i la iopstitchingatuncic0adweli sdrealizafiun gir mai
dregerupturi, cirpituri, pflnznde prosop,peteceqi pentrua atagabandE grosde cusituri tdrd snfolosi{i a{apentruglurile de nasturi.
de elasticplat. AliOuti ugormaterialulpermifAndmaginiisdfaci cusdturileinainte-qi-
REPARAREA T]NEI RT]PTURI inapoi caredauelasticitatecusiturii.
Punefilocul undeinceperupturasubblpa piciorului 9i eaasefip4ndla crjsarun t ELASTICA tN ac zec @oAR PENTRU 50019)
captrtulrupturii asigurindu-vdcEcusSturapri:rdeambelepdrfi. C6nd
reparalirupturi in trei colpri coase{ilrecarepartesprecentu.
ci;sArun r DETIPTILfi{cARcARE
Puneli margine a brcti a matetialulu i sub talpa pieiorului astf.elincat
magina coase deasupra marginii. Acest tip de cusitur5 este ideal5 peatru
toate tipurile de materiale pentru a netezi qi pentru a preveni roaderea Cusftura etastice in zrgzag este un zig zag hiplu care se aseamind cu
marginilor. ajustareain zig zag.Este reversibild,ardtind la fel qi pe fala 9i pe dos'
Acest tip de cusdtur6 versalil poate fi de asernen€afolosit pentru a Poate fi folosiE ca o cus6turi elastici de mare rezistenli pentu toate
coase petece gi buzunare articolelor de imbr5cdminte iar, prin folosirea unlrrzdile. Fiecare cusltur5 in agzag e eompusddin trei fire sau
unei a{e de culoare contrastanti, se pot crea ni$e efecte foarte cuset*ri, lucru care-i conferd rezisten!5 qi durabilitate' Ldlineaagzag-
rnteresante. ului poate fi ajustati de la ingusf la lat.
CUSATTJRAPENTRU TIV Se folosegte pe.ntrua acoperi marginile cusdturiior, a treselor qi a
tivurilor penku a impiedica destr6marea9i pentru a impiedica rularea
materialelor tricotate. Este de asemeneautil:u;abill pantru a acoperi
materiale groasecum ar fi confectiile din l6n6 9i terr,vcloth.
se foloseqte pentru atagareaelasticului. Pentru sublinierea linie taliei qi
a elasticuiui.
Cusitura pentu tiwri le asiguri tivurilor o finisare durabili care este Puneli elasticul peste material $ prind4i-le la un loc la marcaje' Faceli
aproapeinvizibile. c4teva cusAturi pentru a fixa elasticul pe material dupE care intindeli
Seeretul consti in plierea materialului inainte de coasere-Urmalr atent elasticulinte locurile de firare pe mdsur6ce c,oaseli'
instrucfiunile qi grahcele.Exersali atdtimpdturitul cdt 9i coasereape o Poate fi de asemeneafciosit la cusutul decorativ-
bucati din materialul pe care aveti de gdnd sdJ folosiii. CUSATT]RAPLISEU
Lucrali cu fala,greqiti" a malerialului in sus 9i lisa{i cu cel puiin 6J Setareamasinii
cm mai iung materialul.Folosili o a+ade culoare asortatE- Talpdpicior.... ....,.......taip1agza1
SetaJima;ina asfel: S e l e c t ogr a b l o n. . . . . . . . . . . . .K
PASUL 1 Maiint6i netezili margineabnrtr a matsrialului. Pentru Cadraniungimecusituri... ... ... ..- ...3J4
materialele ugoare,intoarceJi9i insnilali un tiv sirnpiu de 10 mm
grosime. Pentru materialelemai groase,inelreali margineacu o @ o spie suSire de material chiar sub linia
cus6turi ?nzigzag sauin zig zag din trei paqi- de plisare.Ya arlta ca un gir de diamaniemici.
PASUL 2 Cu partea ,,gre9i6" in sus faceli ca arlicoiul de irnbrdcdrninte cand plisa{i un articol de irnbricSminte cusdtura ar trebui {dcut6 inainle
sd aibd lungirnea finalA doritEqi apasaiiu;or. ca burxla si fie cusutdPe articol.
CUSATT]RA DEACOP3RIRE Euttcnhole.CulisaJiparteamobildatdlpii?nspredumneavoastripAnila
eap6tul cursei acesbia. Acum pozi{ionaJi materialul sub talpl astfei
incat ,,tlnla cenha16"a marcajului sd tread prin cenkul fantei 9i
muoujut oizonialpmterior si se ali:rieze cu marginea inferioard
posferioard a fantei.
Acura cobordli talpa piciorului pe material qi puteli ?ncepecrearea
giudi peltru na$ure.
Lt*at"ti paqi vor fi ficuli de maqi*d astntnat, dumnevoastrd trebuind
materialelor elastice. Mai poate fi folosita pi psntru a il}locui eusEturile
dregte gi in zig zag la atticale sportive triootate' lenjerie 9i articole dcar si mrlta$ selecfonrl conforrn indicaiiilor--
tricltate manual. Rezulti o cusdfurd zubfire, flexibili care este gi ASIGURATi-VA CU TOA.TE ACESTEA CA ACUL NU ESTE tr'T
elastici. MATERIAL tNAINTE DE A 1NCEPE OPERATNNEA'
flTSATI.JRA DECORATIVA PASUL 1- Cu selectorul p pozilia N coborAli acul pe material qi
Se pot realiza un numdr mare de euslfuri decorative folosind ula sau masefi partea stAnp a gEurii
mai multe €nduri de gabloanede cusitrri sau combin6ad *zimulte PASUL'2. Ridicati acul, paneli p pontiaO 9i faceli 4 sau 5 cusdtrri
tipuri de eusaturi: cus-dttrile aparentg marginile decorative gi ajustErile, p€ritru a forma capitul de jos-
monogramele, aplicele qi broderia ilaSW:. Ridicali acul, puneli pe pozilia P gi coaseliparteadreaptEa
CUSAT{JRILE AFAREITTE sdurii.
Putqi accentua linia unui articol de imbrdclminte cu unui sau mai FASUL +. Ridieali acul, pun{i pe pz&ia3 sifacruti 4 sau 5 crrs6turi
multe alte r6nduri de cusifuri aparente de-a lungul gulerelor, reverelor, pentu a fonna celdlalt ca@t.
'seoateli
buzunarelol marginilor cu trese, manqetelor 9i a tivurilor- gaura completd dh maqin6 qi tdiali centrui folosind tiietorul de
Foiosifi cusdt-ra dreapti 2 ircolru ua asp*t mai croit' sos&ld cu uu cusdturidio u"""*iii. Taiali de la capdt spre centu, asigurAndu-vicd
aspect de finisare de butonier6 pentru ua impact sporit, nu t[ia1i gi cusEturilede pe margini'
fotosig eus5turile drepte I 9i2 qi ace subfri {2'0 mm) penfu arcalizz Tdierea gEurilor
doud rAnduri de cusdhrri aparente simultane. intraducqi un ac inlre capte pectru a impiedica t?iiereain exces' TIiali
Folosi$ una sau mai multe din cusdhrile din pegiaile urmdtome pen{ru gaura ?n mijloc cu €ietorul de giuri.
a crea efecte speciale. Glurile de nasturi tnt[rife
Coaserna materialelor tricotate Pentru materiaiele elastice preeum kicotajele, o gauri de nasture
Zigzag-ulingust poate fi folosit penku eu$ehtri de materialele ticotate iatErid ests eficientii peotru a liae aasturele la locul sEu'
p"nt.it u da o rezisten{Emdrit{. DupE eoasere,desfaceli eusiturile qi Ag5tafi firul de umplere pe pintenul de sus qi kece$ cap5tul firului pe
aplatizafi. Cus5turilo mici in zig zag sunt abia vizibde iar {esitura va sub picior, trage$ firul 9i legali-le de crestituri, a$acum se vede in
ceda cdnd e intins6. imagine.
Plisarea peste fr Coaseli la Gl ca 9i pentru gEurile obignuite'
Plisarea o6ignuiti cu o cusdtur5 de insEilare se rupe adeseori c$nd se CAnd gEurile au fost Aeute tr:;gelr;capetelefirului de umplere astlel
kage tare de ea. Un mic zigzag de-a luogul unui fir cum ar flr firuI hcit bucla de la celdlalt cap[t sn dispard in cusdtura gdurii de nasture'
crogetat sau fuul de covor face si rezulte un fir mult mai rezistenl ce dE Trageli capetele hrului p dos 9i innoda{i-le sau tliati ambeie capeteale
rezistenld materialelor- OdatE ce pliuriie au fost cusute fuul poate fi firu1ui.
scos pentru a reduce grosimea.
Aplicafii din danteli
Aiagarea de dantele di o noti special[ lenjeriei, rcchiilor sau pAnzelor
de in- Prindeli sau insdila{i imbinind in urighi asculit sau araajind
co$urile unde est€ necesar.O margine dreaptd de danteid sau de gnur
are o linie mmodl de urmat la coasere.Cdnd folosili o danteli su
marginile in formd de scoicd urmali design-ul dantelei pentnr a aplicare Ridt""lt F $ acul ?* cea mai inalti pozilie inv6rtind de roati
"i"*l
inspre dumneavoashtr. Puneli piciorul pentru fermoare.
aproap€invizibiH.
CREAREA DE GATruDE NASTURI l.Fixaji sau iasdilali fermoanrl pe material gi punefi-le sub taipa
Mecanismul de creare de g6uri de nasturi a maginii face posibild piciorului. Atagali agrafa de piciorul de fermoar astfel inclt acul sd
coasereade gluri pentru nasfuri intr-un timp foarte scurt fEri a intoaree ireaci pe partea din dreapta, Cnnd incepeli sE coaseti sd coaseli at6t
materialul. capetele de ala din ac cit gi mosor trebuie puse sub picior.
Setareamasinii 2.ioase1i pe pad€a dreapti a fennoarului ghidfuid din{ii fermoarului pe
Talpdpicior... gdurinasturi
........,ta1pd c61de aproapeposibil di locul undecade acul inainte ca piciorul sd
Selector qablon . N+G+P-rO atinga incbizntoarea fermoarului ridiea{i piciorului desfacefi fermoarul
.--........-0J-l
Cadranlungimecusdturi.." lin6nd acul in materiat. Cobor$ii piciorul gi coaseli restul materialului'
3Pentru a coase partea stinga a fermoarului sehimbali pczilia
Mdsurafi diamehul gi grosimeaaasturelui qi adduga{i 0J cai penlru piciorului pntru a duce picicrul pe partea stdngda acului' Coaseti 1afel
intirire. Marcali locul gdurilor pentru nastud pe material- ca si pe prtea dreapti a fermoarului.
Determinafi ldlimea CARPREA/APLICABEA I}E PETECE
Determinafi i6.timealinf,nd cont de diametrul nasturelui, de grosimea sa Cirpirea
qi de tipul de material. Punili petecr:! peste partea uzati. Coaseli pe partea dreapti de-a lungul
Ataqali piciorul pentru nasturi. marginii petecuiui. Scurta{i parteauzalZ aproape de cusdturd pe dos'
impingefi cornplet iu spatetalpa culisantd a piciorului peatnr nasturi- Repararea unei rupfuri
Punfi materialul sub talpa piciorului astlel inc6l marcajul penku nashrri Seta{i maqina la fel ca periku c3rpire. Coaseli la un loc marginilo
sd treaci prin centrul piciorului iar sdgeatab a tiilpii piciorului sd indice rupturii. Apoi mai faceli doud euslhrri pe fiecare parte.
inceputul linie de marcaj" O bucati de lifon poale fi pl:sd pe dos pentru a intiri cusiturile.
CREAR.EA AT'TOMATA DE GAURI DE NASTURI Stoparca
Dupi ce ali atagattalpa specialSqi dupd ce ati ridical levierul tllpii Puneli selectorulde cusdturipe pozi{ia [.
piciorului unnafi indicaliile de mai jos: intinde{i rnaterialul peste iael sau coaseli cu bralui liber corespunzdtor
Pune{i selectorul de cusituri pe pozilia N- cu partea pe car€ o vefi stopa.
Coasejipeslepartea uzali,cttcusituri pulin distan{a1e ghiddnd
Puneli materialul sub talpa piciorului dar inainte de cobori taipa pe
material asigurali-r'i ci aceastaa fosl marcati coreci cu pozilia materialul cu m6nalnainte gi inapoi.
Fncandpuncteledeintoarcerebrutepuncnelestopatevor devinemai jos esfepreamicd Scoatefiscrna 9i Puful
moi qi mai fleribiie. O scamEs-ablocat cu ajutorulunei Perii
CTJSUTT]LCU CUSATURA SUPRAPUSA in cutia mosoruluiqi
Punetio fa{d a materialuluipestealta coreepunzdtor cu ldlimea in interiorul arcului
cusifurii. de intindere
Procodalicain figura a pqotrumaterialecarenu seuzeazeu$or. Uade cusefurinu Acul nu este P.7
D'
Procedalica in figura b pentrumaterialecareseuzeazEugor. suntficute iakodusin totalitate r.t
Coaselipestezonaimp5turitii din parteadreapti. . Acul esteindoil P:17
BRODERIAAPLICATA Dimensiuneesau
Desenalimodelulpematerialulce seva folosi pentruaplicaregi tipul aeuluisaua P.13
decupali-I. alei nu sunt
Punelidecupqiulpe materialulde aplicatqi irs5ilaii-I. potrivite c*
Coasetipe marginicu cusiturI h zig zag. materialul
Pentrua schimbasensulla co$uri saupentrua coasecercurifoate Ala de susa fost
mici, oprili magina,pozitionali acul pulin fu afarasuprafefeidecupate, moniati incorect
ridicali piciorul qi intoarcetimaterialul. Cusiturile srnt Acul estenepotrivit P
Cobo€li piciorul qi c,ontinuafisi coaseti. neregulale cu materialul P.T34
Acest lucru estrene.esarpentrua prevanidescoas€rea. intindereaatei de P.12
BRODERIA dosestepreamici
AC ATA Intindereaalei de
NR.9 r20-100 ios esteincorecti
NR.l1 10040 Materialul nu este Butonulde seleclie P.18,P.22
NR.14 60-50 trascorect gablonnu a fost
Scoatefipiciorul gi gurubulacestuia. setatcorect
Peritrua evitaca ala dejos sdfie scoasE reducetiintindereaalei de sus. Materiaiul face cute Intindereaa,teide P.tz,P.l3
Pentrua brodacum secadeestefoarteimportaotsnfolosili acele9i jos saususesteprea
alelecorespunzitoare. mafe P.18
Folosili mdlasede brodatsublirepentruala de susgi un fir de mitase gi Cusituril€ sunt prea
mai sublirede aielagitip gi culoarepentruap dejos. lungi pentru P.77
Marcati modelulpe materialqi centrafl-lin cerculde brodat. material P.l3,P.12,P.l0
Asigurati-vi ci materialuleste?ntins. A{a e prea groasd
Scoate{iafadejos inv3rtind de roati inspredumneavoashd findndin Afele de sus saujos
acelagitimp uqorde alade sus. - au fost montaie
Cobordlipiciorul incorect
Jinefi ambeleafe9i coaselide-alungul liniei exterioarea modeluluicu Acul e rupe Acul a fost intodus P.7
cusdturipentrusatin. greqit r-t
Continualisdcoaselighid6ndcerculcu mina. Acul este indoit P.7
Punetidedesubthdrtiede magindde scriscind brodali materiale $urubul ciemei
diafane. acului e prea P.16
tr*rnnlwnnr destrins P.17
Magina dumneavoaskE de cusut are nevoie de a fi curi{itil gi unsn tntinderea alei de P.22
regulat pentru a fundiona satisfEc5tor. O magind aue este folositd timp sus e prea mare
de citeva ore pe zi trebuie curiptd gi unsi o dati pe lund- Acul e preafil
Curnfirea pei'rtru material
Scoateti piciorul qi pedala de picior. Ecranele gi
Indepdrtati prin periere praful 9i scamele de pe sistemul de derulare. manetele au fost
Deblocali zivoarele. folosite cu acul ln
Scoateli capacul cdrligului, scoateli c0rligul 9i cur6fali-l eu o perie 9i eu material
o cArpi moale. N3. Dacd problemele persisti consultali cel mai apropiat dealer' Nu
Ungerea incercali sd reparati rnaqina sioguri.
Folositi doar ulei special produs pntru magini de cusut. Aite tipuri de Schimtrarca becului
ulei vor cauza blocarea mecanismului. Scoatefimaqinadin prizd.
Puneli o singuri picdturd de ulei pe cdrlig acolo unde are loo &ecarea- Deschid{i capacul precum in desen.
Scoat{i becul degurubdndu-l in sens invers acelor de ceasomic.
AIIT'L CU PR(}ITLEME (}ITISNUII-E Montati un bec nou tnsurub6ndu-l in sensul acelor de ceasomic,
PR.OBLEMA CAUZA COR&CTAREA
POSIBILA PR.OBI.EMEI
Ala dejos s-arupt Ala nu e infigurati P.10,P.9
corect pe mosor sau
nu este trase corect. P72
Tensiuneaatei de

6
TABEL PET{TRUMATERIALE,ATE $IACE

ATA AC
MATERIAL Bumbac Bumbac Poliester,mitase, Europea Mdrime Stil punct REMARC
europem mercgtzzt nailon acoperitecu n SUA
bumbac 7As 15xl
Foarletransparant:dantell, 70 60 Mdtase, trailon 65-70 9 Obrqnurt srdbili
voa1,qifon,plasl intinderea
TRANSPARENT:crspon, 50-70 60 MEtare,nailon Cr)- lU 9 Obignuit
lawn, organdy,taffeta
U$OARE:crepon,l2nd, 50 Matase 75-80 II Obrqnuit
brocart,catifea
MEDtr: bn5, ri61ase,in, JU 50 Metasc 80-90 r l-l+ Obignuit
velvetein,plaque,faillq
terrycloth
GRELE: dsnim,doc"p&rzd JU Sdrc;na Pcliestsr 100 16 Obiqnuit
de in saucEnepd mare Accperit B.
FOARTE GRELE: tapiterie, JU SarcinE Poliester tzo 19 Obiqnuit
prelatii,tendd mare AcoperitB.
TRICOTAJE Rotundmic
U$OARE:tricot,plasE 50-70 60 M5lase,nailon 9 Rotundmicmediu
GROSIMEMEDIE:ricot 30 50 Mdtase,Nailon, 70€0 9-10 Rotundmediumare
met'{, ticot dublu,plasd PAB Rotundsauascutit
GROSIMEMARE: ticot 30 50 Mdtase-Nailorl 80-90 11-14
- dublu,'plasd PAB
BLANIJRTARTtr'ICIALE. JU Sarcind Poliester 90-100 14-16
PASLA mtre AcoperitB
PIELE
ixwu6 vrNrI. 30 50 PoliesterAcoperitB o l4 PANA
GROSIMEMICA-MEDIE 30 50 PoliesterAcopoitB s-100 14-16 PANA
PIELE GROASA JU GROS PoliesterAcoperitB 100-10 l6-18 PANA
DECORATILTNI MATASERASUCITA 100-l10 16-18 Ob4nuit
CUST]TSI.'PEzuOR
MARIME 50.70 65-80 9-l l Obrgnurt
BRODERIELA MASINA