Sunteți pe pagina 1din 5

SUPLIMENT LA DIPLOM

DIPLOMA SUPPLEMENT
1)

Acest supliment nsoete

diploma cu seria

nr.

This Supplement is for


diploma series

no.

1. DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA


Numele de familie la natere

Nume de familie dup cstorie (dac este cazul)

Family name(s) at birth

Family name(s) (after marriage) (if applicable)

1.1a

1.1b

Iniiala (iniialele) prenumelui (prenumelor) tatlui / mamei

Prenumele

Initial(s) of father's / mother's first name(s)


1.2a

First name(s)
1.2b

Data naterii (ziua/luna/anul)

Locul naterii

Date of birth(day/month/year)

Place of birth

1.3a

1.3b

Numrul matricol

Codul numeric personal (CNP)

Anul nmatriculrii

Student enrollment number

Personal identification number

Year of enrollment

1.4

1.5

2. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION


Denumirea calificrii i (dac este cazul) titlul acordat (dup promovarea examenului de finalizare a studiilor)

Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination)
2.1 AUDIT FINANCIAR CONTABIL ,MASTER

FINANCIAL AND ACCOUNTING AUDIT ,MASTER DEGREE


Domeniul de studii

Programul de studii / specializarea

Field of study

Programme of study / Specialization(s)

2.2a CONTABILITATE

2.2b AUDIT FINANCIAR CONTABIL

ACCOUNTING

FINANCIAL AND ACCOUNTING AUDIT

Numele i statutul instituiei de nvmnt superior care acord


diploma (n limba romn)

Facultatea / Departamentul care organizeaz examenul de


finalizare a studiilor

Name and status of awarding institution

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA

2.3a UNIVERSITATE DE STAT ACREDITAT

ACREDITED STATE UNIVERSITY


Numele i statutul instituiei de nvmnt superior absolvite
(dac difer de 2.3a, n limba romn)

Name and status of institution administering studies (if


different from 2.3a)

2.4a -

Faculty / Department administering the final


examination

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE

2.3b ADMINISTRARE A AFACERILOR

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS


ADMINISTRATION
Facultatea / Departamentul care a asigurat colarizarea (dac
difer de 2.3b)

Faculty / Department administering studies (if different


from 2.3b)

2.4b -

Limba (limbile) de studiu / examinare

Language(s) of instruction / examination


2.5 ROMN, ROMANIAN

3. INFORMAII PRIVIND NIVELUL CALIFICRII

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION


Nivelul calificrii

Level of qualification
3.1 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

MASTERS DEGREE

Durata oficial a programului de studii i numrul de credite


ECTS (conform Sistemului European de Credite Transferabile
-ECTS)

Official length of the programme of study and number of ECTS


credits
3.2 4 SEMESTRE; 120 ECTS

4 SEMESTERS; 120 ECTS

Condiii de admitere / nscriere

Access requirement(s)
3.3 DIPLOM DE LICEN+EXAMEN DE ADMITERE

BACHELOR DEGREE + ADMISSION EXAMINATION

1 /5
L.S.

4. INFORMAII PRIVIND CURRICULUMUL I REZULTATELE OBINUTE

INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED


Forma de nvmnt

Mode of study
4.1 CU FRECVEN

FULL-TIME STUDY
Competenele asigurate prin programul de studii

Learning outcomes of the programme of study


4.2 Competene generale

implicarea activ a instituiei de nvmnt superior n formarea de specialiti cu studii


superioare aprofundate n domeniile contabilitii i auditului;

interaciunea permanent ntre instituia de nvmnt i entitile economice n ceea ce


privete contabilitatea i auditul;

cunoaterea i aplicarea standardelor internaionale i naionale de contabilitate pentru entitile


economice;

dezvoltarea gndirii economice flexibile i creative, care s ofere posibilitatea aprofundrii i


aplicrii problematicii ideatice i practice a entitilor economice, n calitate de subieci ai activitii
economice;

formarea i dezvoltarea abilitilor pentru utilizarea raionamentului profesional la rezolvarea


problemelor contabile i de audit;

extinderea i aprofundarea fundamentelor teoretice i practice necesare reprezentrii fidele,


prin intermediul contabilitii, a realitilor din entitile economice, precum i misiunii de audit al
performanei;

dezvoltarea activitilor de cercetare tiinific economic, cu accentuarea segmentelor


reprezentate de contabilitate i audit n entitile economice implicit, pregtirea viitorilor doctoranzi n
aceste domenii de studiu;

modelarea personalitii n spirit deontologic, generator de convingeri i atitudini demne,


corecte, licite.
Competene de specialitate

identificarea rolului contabilitii i auditului n entitile economice pentru mbuntirea


managementului, n sensul unei mai bune urmriri a aciunilor desfurate de acestea;

posibilitatea de a interpreta fidel informaiile furnizate de contabilitate prin intermediul


situaiilor financiare;

prezentarea de conturi care vor respecta cele mai nalte standarde de acuratee i transparen;

General skills

the active involvement of the higher education institutions in training specialists with post graduate studies in
the fields of accounting and audit;

The constant interaction among the higher education institutions and companies concerning accounting and
audit;

Acquiring and using the international and national accounting standards for companies;

Developing a flexible and creative economic judgment, which may offer the possibility of acquiring and making
use of the theoretical and practical knowledge in organisations as subjects of the economic activity;

Acquiring and developing the skills in view of using the professional judgment to solve the accounting and
audit issues;

Developing and improving the theoretical and practical considerations needed for a faithful representation
according to the principles of accounting, of the situation in companies, as well as the tasks of audit;

Developing the activities of economic research, focusing on the accounting and audit segments in
organisations, as well as training the PhD candidates in this area;

Educating the students in the ethical spirit, generating the right moral values.
Specialist skills

Identifying the importance of accounting and audit in companies so as to improve management for a better
control of their activities;

The ability to faithfully evaluate the accounting data provided by the documents;

Issuing financial documents which are elaborated according to the highest standards of accuracy and
transparency;

2 /5
L.S.

Detalii privind programul absolvit, calificativele / notele / creditele ECTS obinute (conform Registrului matricol al facultii, volumul
nr. ___ / ___)

Programme details and the individual grades / marks / ECTS credits obtained (according to Faculty Student Records, volume no. _ /
2012)
2)

No Subject

LP

Nr. credite

Nota

Grade

No. of hours

Nr. Denumirea disciplinei


4.3

Total ore

Sem I

Sem II

Number of
ECTS credits
Sem I

Sem II

1st sem 2nd sem 1st sem 2nd sem

Anul I (anul universitar 2012-2013)

1st year of study (2012-2013 academic year)


1
2
3
4
5
6
7
8

Drept contabil

Accounting Legislation

Standarde de audit si norme profesionale

Professional Audit Standards and Norms

Standarde internaionale privind raportarea financiar

International Financial Reporting Standards


Doctrina contabil si deontologia profesiei

Accounting Doctrine and Profesional Deontology


Control i audit intern

In Site Control and Audit

Metode moderne de evaluare a intreprinderilor

Modern Methods of Entity Assessment


Auditul sistemelor informatice

IT Systems Audit
Drept comercial

Commercial Law

Promovat cu media:

3)

Pass, average grade per academic year:

28

14

28

28

28

28

28

14

28

28

28

28

28

28

28

28

60.0

Total credite: / Total ECTS credits:

Anul II (anul universitar 2013-2014)

2nd year of study (2013-2014 academic year)


1
2
3
4
5
6
7
8

Control de gestiune aprofundat

Thorough Management Control

Audit statutar i guvernan corporativ

Statutory Audit and Corporate Governance


Auditul financiar al instituiilor de credit

Financial Audit of Lending Institutions

Contabilitatea i auditul entitilor din piaa de capital

Capital Money Accounting and Audit


Situaii financiare consolidate

Consolidated Financial Statements


Tratamente contabile si fiscale

Accounting and Tax Treatments

Controlling i management prin costuri

Cost Management Control

Practica de specialitate pentru elaborarea lucrrii de disertaie

Practical Training and Scientific Research

Promovat cu media:

3)

Pass, average grade per academic year:

Promovat:

Pass:

DA

YES

Media 4) de promovare a anilor de


studii (ponderat cu puncte de
credit):

Overall average grade


(credit-weighted average):

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

84

Total credite: / Total ECTS credits:

60.0

Total credite:
-

Total ECTS
credits:

120

Sistemul de notare i, dac sunt disponibile, informaii privind distribuia statistic a notelor

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance


4.4 Notarea unei discipline se face pe o scal de la 10 la 1, notele acordate fiind numere ntregi;

nota minim de promovare este 5, iar nota maxim este 10.


Media minim de promovare a anilor de studii pentru promoia 2014,
programul de studii Audit financiar contabil
este -, iar media maxim este -,
titularul fiind clasat pe locul - dintr-un total de - absolventi.

Grades are integer numbers and are given on a scale 10 (the highest grade) to 1 (the lowest grade);
The lowest passing grade is 5.
The passing overall average grades from the class of 2014,
study programme Financial and Accounting Audit
are: lowest average: - (out of 10) and highest average: - (out of 10).
The degree holder is ranked -out of - graduates.

3 /5
L.S.

5. INFORMAII SUPLIMENTARE

ADDITIONAL INFORMATION

Informaii suplimentare

Alte surse pentru obinerea mai multor informaii

Additional information

Further information sources

300223 Timioara, Blvd V. Prvan Nr.4


Tel.:+40-256-592111
5.2
Fax: +40-256-592311
www.uvt.ro

5.1

6. INFORMAII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE I DE TITLU (dac este cazul)

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable)


Posibilitati de continuare a studiilor (dup promovarea examenului de finalizare)

Access to further study (after passing the final examination)


6.1 studii universitare de doctorat

PhD studies

Statutul profesional

Professional status
6.2 Dreptul de a ocupa posturi care necesit studii superioare de licen/master n organizaii publice i private

The Holder of the Bachelor's / Master's Degree Has The Right to Occupy Positions within State and Private Organizations

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT


Funcia

Position

Semntura

Funcia

Signature

7.1 Rector

University Registrar

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel


PIRTEA

Ramona-Maria PUIU
7.4 Secretar ef facultate/departament

Faculty Registrar/Department
Registrar

Dean/Director

Conf.univ.dr. Ovidiu MEGAN


5)

7.5

Sabina VLCEANU

Nr. i data eliberrii

No., dated.

Signature

7.2 Secretar ef universitate

Rector

7.3 Decan/Director

Semntura

Position

tampila sau sigiliul oficial


7.6

Official stamp or seal

_____ / _________

L.S.

Acest document conine un numr de 5 pagini.

This document contains a number of 5 pages

1) Se va completa de ctre instituia de nvmnt superior care acord diploma.Aceasta trebuie s verifice legalitatea tuturor nscrisurilor
de pe actul de studii i de pe suplimentul la diplom.
1) To be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the diploma and diploma supplement.
2) Se va meniona numrul total de ore din care: numrul total de ore de curs (C); numrul total de ore de seminar (S); numrul total de
ore de lucrri practice (LP); numrul total de ore de proiect (P); etc.
2) It shall be mentioned the total hours of which: total hours for courses (C), seminars (S), practical courses (LP), projects (P).
3) Media anual cu dou zecimale, fr rotunjire.
3) Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.
4) Medie general cu dou zecimale, fr rotunjire.
4) Overall average grade with two decimals and without rounding off.
5) Se va completa de ctre instituia care a asigurat colarizarea titularului, menionndu-se numrul de pagini ale documentului.
5) To be filled in by the institution administering studies indicating also the number of pages of this document.
Suplimentul la diplom se va redacta pe format A4 (fa verso), se va numerota i se va tampila pe fiecare pagin, pe colul din dreapta
jos (L.S.), cu acelasi specimen de la 7.6.
Diploma supplement shall be printed on both sides of an A4 paper format and shall be numbered and stamped on each page on the right
bottom corner (L.S.), with the same specimen from 7.6.

4 /5

8. INFORMAII PRIVIND SISTEMUL NAIONAL DE NVMNT

INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM

* - baccalaureate entrance only


age/\
Continuing Professional Training - Formare continu
^
|
|

31
29

24

PhD studies
Ciclul III - Studii universitare de doctorat (Diplom de doctor)
Master studies
Ciclul II - Studii universitare de masterat (Diplom de master)

22
Bachelor studies
Ciclul I - Studii universitare de licen (Diplom de licen)

^
|
|
|
|
|

^
|
|
|
|
|
|
|
|

^
|
|
|
|
|
|
|
|

<-*-

Post
secondary
education

<-*-

^
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

18
Upper secondary education
General education

Upper secondary education


Technical

Upper secondary education


Military, artistic, theological,sports,
pedagogical

Vocational
education

16

Lower secondary education


10

Primary education
6

Kindergarten
4

EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA


OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (12 years of study) and access the master programmes is based on the BA / BSc /
BEng degree.
Bachelor studies presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS).
MA / MSc / MEng studies presuppose 90-120 credit points, calculated in accordance with European Credit Transfer System (ECTS). Exceptionally,
depending on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 transferable credits.
For professions regulated by European norms, regulations or good practice, BA / BSc / BEng and MA / MSc / MEng studies can be provided as part
of a 5 to 6 year full time study programme, thus diplomas are recognized as master's degree certificates (the following study fields are covered:
Medicine - 360 ECTS, Dentistry - 360 ECTS, Pharmacy - 300 ECTS, Veterinary medicine - 360 ECTS, Architecture - 360 ECTS and Urban Planning
- 300 ECTS).
PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma.
The Romanian higher education system is an open system. All Romanian accredited universities use the European Credit Transfer System (ECTS).
Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised and accredited study programmes.
Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the professional retraining needs.
*n conformitate cu modificrile introduse n sistemul de nvmnt superior de Legea nr. 288/2004
According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/2004

5 /5
L.S.