Sunteți pe pagina 1din 13

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE DE

ENERGIE ELECTRICA

SALE-PURCHASE AGREEMENT
FOR ELECTRIC POWER
No. . dated ..

Nr. . Din ......


Partile contractante
__________________________
cu
sediul
n
____________,
tel./fax:
_______________, nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului Bucureti sub nr.
__________, CUI __________, avnd cont
bancar nr. ______________________,
deschis
la
______________, deintoare a
Licenei de furnizare a energiei electrice nr.
________ eliberat de A.N.R.E., reprezentat
legal prin ________________ Director
Executiv, avand calitatea de Cumparator, pe de
o parte
si
SC ................., cu sediul in ...., telefon .....,
fax ......., inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. ...., CIF RO ........, cont bancar nr.
IBAN ...................................., deschis la .............,

Contracting parties
__________________________
, an electricity supplier, having its headquarters in
str.
_______________,
telephone
_____________,
facsimile
___________,
registered with the Trade Registry under No.
_____________, TRC ______________,
bank account No. IBAN __________, opened
with _____________, duly
represented by
________, in its capacity as Buyer, on one
hand

and
SC .............., having its headquarters in ......,
telephone , Fax., registered with
the Trade Registry
under
No.
...........,
TRC
.,
bank
account
No.

reprezentata legal prin ..........., avand calitatea de


Vanzator, pe de alta parte

IBAN
.................................
,
opened
at,
duly
represented
by ......................, in its capacity as Seller, on the
other hand

au convenit urmatoarele:

have agreed as follows:

Terminologie

Terminology
Art. 1. The terms used under this agreement are
defined under Annex 1.

Art.1. Termenii utilizati in prezentul contract sunt


definiti in Anexa 1.

Obiectul contractului

Object of the agreement

Art.2. Obiectul contractului il constituie vanzarea


cumpararea de energie electrica intre
producatorul _____ si furnizorul licentiat
___________________, tranzactionata prin
intermediul Pietei Centralizate a Contractelor
Bilaterale de energie electrica si reglementarea
raporturilor dintre vanzator si cumparator privind
conditiile de vanzare a energiei electrice,
modalitatile de emitere si plata a facturilor, in
perioada prevazuta in art. 14 din Contract.

Art. 2. The object of this agreement consists of


the sale and purchase of electric power to be
performed between the producer and the
licensed supplier ________________, which
was traded through the Centralized Market of
the Energy Bilateral Agreements, as well as the
regulation of the relationships between the seller
and the purchaser on the conditions for the sale
of electric power, the issuance and payment
methods for the invoices, for the period stipulated
under Article 14 hereof.

Conditii de desfasurare a vanzarii

Conditions for performing the sale

Art.3. (1) Cantitatea de energie electrica ce

urmeaza sa fie cumparata de catre cumparator


de la vanzator lunar este ferma si reprezinta

cantitatea masurata de operatorul de masura, la


punctul de racordare al vanzatorului.

Art. 3. (1) The quantity of electric power to


be purchased by the purchaser from the seller
on a monthly basis shall be final and will be
the quantity measured by the measurement
operator at the sellers point of connection.
energy
(2) The seller undertakes to sale

(2) Vanzatorul se obliga sa vanda energia


the
electrica contractata in baza prezentului contract
si Cumparatorul va plati contravaloarea energiei
electrice tranzactionate, la pretul de contract
mentionat in Anexa 3.

contracted under this agreement and the


purchaser shall pay the value of the traded
electrical power at the contractual price specified
in Annex 3.

Art.4. (1) Partile vor respecta instructiunile si


comenzile operative emise de catre operatorul de
sistem in baza Codului tehnic al retelei de
transport, in vigoare. Obligatiile ce revin fiecarei
parti in baza prezentului contract nu pot fi
invocate drept cauza a nerespectarii Codului
tehnic al retelei de transport.

Art. 4. (1) The Parties shall observe the


instructions and operative orders issued by the
system operator based on the applicable
Technical Code of the transmission network. The
obligations undertaken by each party based on
this agreement shall not be invoked as reasons
for the non-observance of the Technical Code of
the transportation network.

(2) Partile vor comunica operatorului pietei de


energie electrica datele necesare, pe toata durata
contractului.
Art.5.
Cantitatea
de
energie
electrica
tranzactionata de Parti conform prezentului
contract este mentionata in Anexa 2.
Art.6. (1) In vederea producerii efectelor
contractului, fiecare Parte se inregistreaza in
prealabil la Operatorul Pietei de Echilibrare ca
Parte Responsabila cu Echilibrarea sau transfera
responsabilitatea echilibrarii unei alte Parti
Responsabile cu Echilibrarea si trebuie sa
notifice, direct sau indirect, Operatorului de
Transport si de Sistem, Schimbul Bloc conform
cantitatilor de energie electrica din prezentul
Contract.
(2) Responsabilitatea echilibrarii pentru ...........,
revine PRE .............. si pentru _______ revine
PRE _______.

Modalitati de plata

Art. 5. The electrical power traded by the Parties


under this agreement is specified in Annex 2.
Art. 6. (1) In order to produce the effects under
this agreement, each Party shall prior register
with the Balancing Market Operator as Party
Liable for Balancing or shall transfer the
balancing liability to another Party Liable for
Balancing and must directly or indirectly notify the
Transmission and System Operator on the
Exchange Block according to the electrical power
quantities hereunder.
(2) The balancing liability both for ., is
incumbent to PRE..,and for _______ is
incumbent to PRE ____.
Payment methods

Art.7. (1) Contravaloarea energiei electrice


tranzactionate se determina in conformitate cu
prevederile din Anexa 3.
(2) Modul de desfasurare
prezentat in Anexa 3.

(2) The Parties shall communicate to the electric


power operator all necessary data throughout the
duration of the agreement.

al

platilor

este

(3) In cazul neachitarii la data scadentei a


obligatiilor de plata aferente facturilor
emise de catre vanzator, cumparatorul va
2

plati in afara sumei datorate, o penalitate la


aceasta suma corespunzatoare ca procent
a dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor catre bugetul de stat,
pentru fiecare zi de intarziere, incepand
cu prima zi dupa data scadentei, pana in
ziua platii (exclusiv).
(4) In caz ca o suma facturata de catre o
parte este contestata in parte de cealalta

parte, atunci plata sumei necontestate se


va efectua pana in ziua limita de plata.
Pentru sumele contestate,

Art. 7. (1) The value of the traded electrical


power shall be determined in accordance with the
provisions of Annex 3.
(2) The payment procedure is described under
Annex 3.
(3) In the event the purchaser fails to comply with
its payment obligations in relation to the invoices
issued by the seller, it shall pay, in addition to the
owed amount, a penalty to such amount
corresponding, as percentage, to the value of the
interest owed for the delayed payment of the
contributions to the state budget, for each day of
delay, starting with the first day following the due
date and until the payment date (excluding).
(4) In the event that an amount invoiced by one
party shall be partially contested by the other
party, then the payment of the uncontested
amount shall be performed by the payment

dar stabilite ulterior pe cale amiabila sau de catre


instanta competenta ca fiind datorate de catre
cumparator, acesta va plati o penalizare calculata
potrivit prevederilor paragrafului 3 de mai sus.
(5) Plata oricarei sume facturate va fi
efectuata in LEI, prin transfer bancar in
contul vanzatorului. Se considera drept
data de efectuare a platii data la care
suma platita apare in extrasul de cont al
vanzatorului.
Obligatii si garantii
Art.8. (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa
detina, pe parcursul derularii contractului, toate
aprobarile necesare fiecareia pentru executarea
obligatiilor cuprinse in prezentul contract,
conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor
legale.
(2) Partile garanteaza una celeilalte ca
prezentul contract reprezinta o obligatie
valida, legala, opozabila in justitie in
termenii acestui contract.
(3) Partile se obliga una fata de cealalta sa
asigure accesul, conform legii, la toate
informatiile, documentatiile si datele
necesare bunei derulari a contractului si
care
sunt
accesibile
conform
reglementarilor in vigoare autoritatilor
statului,
institutiilor
financiar-bancare,
consultantilor si contractantilor care au
3

deadline. For the contested amounts, but


subsequently set forth amicably or by a
competent court as being owed by the purchaser,
it shall pay a penalty calculated according to the
provisions of paragraph 3 above.
(5) The payment of any invoiced amount shall be
performed in LEI by bank transfer to the sellers
account. The date when the amount appears in
the sellers bank statement is considered the date
when the payment was performed.

Obligations and warranties


legatura cu executarea prezentului contract.
(4) Partile garanteaza una celeilalte ca
prezentul contract reprezinta o obligatie
ferma, legala si opozabila in justitie in
termenii acestuia.

Art. 8. (1) The parties undertake one to


each other to have, throughout the entire
duration of the agreement, all the permits
necessary for each of them in order to
execute
the
obligations hereunder, in
compliance with all the legal requirements, at
the same time.

(3) The parties undertake one to each other to


ensure the access, according to the law, to all
information, documentation and data necessary
for the good execution of the agreement and
accessible according to the applicable regulations
of the state authorities, of the financial-bank
institutions, consultants and contractors involved
in the execution of this agreement.

(2) The parties warrant one to each other that


this agreement represents a valid and legal
obligation, opposable in court according to
the terms hereunder.

(4) The parties warrant to each other that this


agreement is final, legal and enforceable in court
in its terms.

Drepturile si obligatiile partilor

Rights and obligations of the parties

Art.9. Obligatiile vanzatorului

Art. 9. Obligations of the Seller


a) to deliver to the purchaser the electric power
contracted in terms of this contract.

a) sa livreze cumparatorului energia


electrica contractata in termenii prezentului
contract.
c) sa
factureze
cumparatorului
energia
electrica, in conditiile prevazute in contract;

c) to invoice to the purchaser the electric power


in accordance with the conditions hereunder;

d) sa respecte reglementarile legale in vigoare.

d) to observe the applicable legal regulations.

Art.10. Drepturile vanzatorului

Art. 10. Rights of the Seller


a) to cash-in on the agreed deadlines the value
of the electric power sold to the purchaser;

a)

sa incaseze la termenele stabilite


contravaloarea cantitatii de energie
electrica vandute catre cumparator.

b) s sisteze livrarea de energie electric la


cumprtor ca urmare a neplii facturii i
penalitilor de ntrziere, in conditiile respectarii
Art. 15 si sa rezilieze prezentul contract in
conditiile de mai jos.

b) to stop the delivery of electric power to the


purchaser as a result of non-payment of the
invoice and the penalties of delay, with the
observance of Article 15 and to terminate this
agreement in accordance with the conditions
below.

Art.11. Obligatiile cumparatorului


a) sa asigure achitarea integrala si la termen a
facturilor emise de vanzator, precum si sa achite
penalitatile datorate, daca e cazul, in conditiile
prevazute in contract;

Art. 11. Obligations of the Purchaser


a) to ensure the integral payment on the due
date of all invoices issued by the seller, as well as
to pay the penalties owed, if any, under the
conditions hereunder;

b) sa respecte reglementarile legale in vigoare.

b) to observe the applicable legal regulations.

Art.12. Drepturile cumparatorului

Art. 12. Rights of the Purchaser


a) to purchase electric power, in compliance
with the provisions hereunder;

a) sa cumpere energie electrica, in conformitate


cu prevederile prezentului contract;

Modificarea circumstantelor
Art.13. (1) In sensul prezentului contract, prin
Modificare de circumstante se intelege intrarea
in vigoare, modificarea textului privind orice
prevedere legala (inclusiv incetarea valabilitatii
unei cerinte legale, retragerea sau reinnoirea
acesteia). Aceasta include, fara a se limita, la
introducerea unor noi taxe sau tarife, o schimbare
a modului de aplicare sau a bazei de calcul a
unor taxe sau tarife sau o schimbare a
cuantumului oricarora dintre taxele sau tarifele
existente.
(2) Modificarea circumstantelor se va reflecta in
acte aditionale incheiate intre parti.

Durata contractului
Art.14. (1) Perioada de valabilitate a prezentului
contract va ncepe la data de 01.02.2014, ora
00:00 RO, denumit Data Efectiv de intrare n
vigoare a prezentului contract i va expira la data
de 31.12.2021 ora 24:00 RO denumit Data de
Expirare a prezentului contract.

Sistarea livrarilor de energie si rezilierea


contractului
Art. 15. (1) Sistarea livrrii de energie din
iniiativa vnztorului, nainte de data finalizrii
contractului, poate fi dispusa daca au trecut mai
mult de 15 zile financiare de la data scadentei
facturilor emise de catre vanzator cumparatorului
conform prezentului contract, cu un preaviz de 5
zile anterioare trimis de vanzator cumparatorului,

Change of circumstances
Art. 13. (1) Under this agreement, the Change of
circumstances shall mean the application,
modification of the text on any legal provisions
(including the expiry of a certain legal provision,
its withdrawal or renewal). This includes, without
limitation, the introductions of new taxes or fees,
the modification on the application method or on
the calculation of certain taxes or fees or a
modification on the amount of the existing taxes
or fees.
(2) The Change of circumstances will be reflected
in the additional acts concluded between parties.

Duration of the agreement. Termination


Art. 14. (1) The validity of this agreement
shall commence on 01.02.2014, 00:00 ,
called the Effective Date of entry into force of this
Agreement
and
will
expire
on
31.12.2021 at 24:00 RO named date expiration of
this contract.

termen dupa care vanzatorul poate decide


sistarea livrrii
de
energie electric la
cumprtor.
(2) Reluarea livrrii energiei electrice se poate
realiza n baza aceluiai contract, ca urmare a
solicitarii cumparatorului depusa n termen de cel
mult 3 zile calendaristice de la achitarea tuturor
obligaiilor de plat ctre vanztor.

Electricity
supply
agreement termination

interruption

and

Art. 15. (1) The cessation of electricity


supply may be ordered by the seller prior to
the completion date of this agreement if more
than 15 business days have passed from the
due date of the invoices issued by the seller to
the purchaser under this agreement, based on a
5-day prior notice sent by the seller to the
Art.16. (1) Rezilierea prezentului contract din
initiativa vanzatorului se poate face in
urmatoarele cazuri:
a)

n cazul n care cumprtorul nu


efectueaz n termen de 25 zile
calendaristice de la data sistrii livrrii
de energie electric plata integral a
facturilor si a penalitilor datorate precum
si in cazul nerespectarii de catre
cumparator a obligatiilor contractuale, cu
un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice;

b) pierderea de catre cumparator a calitatii de


furnizor care a stat la baza incheierii contractului,
cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice.
c) n cazul n care cumprtorul refuz s
ncheie un act adiional la acest contract, n
condiiile Modificrii circumstantelor care au stat
la baza ncheierii acestuia cu un preaviz de 30 de
zile calendaristice. Incetarea contractului nu are
loc in aceasta situatie dect dac vnztorul
i cumprtorul nu ajung la o nelegere n
termen de 30 de zile calendaristice de la
expirarea preavizului dup negocieri ;
d) in alte conditii prevazute de reglementarile
legale in vigoare.
(2) Rezilierea
prezentului
contract
din
initiativa cumparatorului se poate face in
urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea de catre vanzator a obligatiilor
contractuale, cu un preaviz de 5 (cinci) zile
calendaristice;
b) pierderea de catre vanzator a calitatii de
producator care a stat la baza incheierii
contractului, cu un preaviz de 5 (cinci)
zile calendaristice.
c)

n cazul n care vanzatorul refuz s


ncheie un act adiional la acest contract,
n condiiile Modificrii circumstantelor
care au stat la baza ncheierii acestuia

purchaser.

(2) Electricity supply may be resumed based on


the same agreement, following a request from the
purchaser, filed within maximum 3 calendar days
from the payment of all its payment obligations to
the seller.
Art. 16 (1) The termination of this agreement
cu
un
preaviz
de
30
de
zile
calendaristice. Incetarea contractului nu are
loc in aceasta situatie dect dac
vnztorul i cumprtorul nu ajung la o
nelegere n termen de 30 de zile
calendaristice de la expirarea preavizului
dup negocieri;
d) in alte conditii prevazute de reglementarile
legale in vigoare.
(3) In cazurile prevazute mai sus, contractul se
considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara orice alta formalitate prealabila sau
interventia instantei de judecata.

upon the sellers initiative can be performed in


the following cases:
a) in the event that the purchaser fails to
perform the entire payment of the due
invoices and the penalties within 25 calendar
days from the date when the cessation of
electricity supply produces, as well as in case
the purchaser fails to comply with its
contractual obligations, with a 5 (five) calendar
day prior notice;
b) the purchasers loss of capacity of supplier
based on which this agreement has been
concluded, with a 5 (five) calendar days prior
notice;
c) in the event that the purchaser refuses to
conclude an addendum to this agreement,
under
the
circumstances
where
the
regulations based on which it has been
concluded are amended, with a 30 (thirty)
calendar day prior notice. In such case, the
agreement may be terminated only in the event
that the seller and the purchaser, following
negotiations, fail to reach an agreement within
30 calendar days from the prior notice expiry
date;
Art. 17. (1) Prezentul Contract nceteaz s-i

d) under other conditions stipulated by the


applicable legal regulations.
(2) The termination of the agreement upon the
purchasers initiative can be performed in the
following cases:
a) the failure of the seller to observe the
contractual obligations, with a 5 (five) calendar
days prior notice;
b) the sellers loss of capacity of producer
based on which this agreement has been
concluded, with a 5 (five) calendar days prior
notice;
c) in the event that the purchaser refuses to
conclude an addendum to this agreement, under
the circumstances where the regulations based
on which it has been concluded are amended,
with a 30-calendar day prior notice. In such case
the agreement may be terminated only in the
event that the seller and the purchaser, following
negotiations, fail to reach an agreement within 30
calendar days from the prior notice expiry date;
d) under other conditions stipulated by the
applicable legal regulations.
(3) In the cases provided above, the agreement
shall be deemed as duly terminated, without any
preliminary formality or court intervention.
Art. 17. (1) This Agreement shall cease to

produc efectele n urmtoarele cazuri:


a) expirarea perioadei de valabilitate
stabilit
conform prevederilor art. 14 alin.1;
b) prin acordul comun al Prilor,
c) n caz de dizolvare, lichidare, faliment,
retragerea licenei uneia dintre Pri.
d) prin denuntare unilaterala de oricare dintre
parti printr-o notificare comunicata in scris
celeilalte parti cu 30 zile in avans fata de data
terminarii.
(2) n cazul incetrii, contractul va continua sa
produca efecte pn cnd drepturile i obligaiile
deja create sau existente anterior datei de
incetare vor fi ndeplinite n totalitate de ambele
pari.

Forta majora
Art.18. (1) Forta majora se defineste ca fiind acel
eveniment imprevizibil, in afara vointei partilor si
de neinlaturat, produs ulterior intrarii in vigoare a
prezentului contract care, prin efectele sale, este
de natura sa impiedice oricare dintre parti sa-si
indeplineasca in totalitate sau in parte obligatiile
care le revin in conformitate cu clauzele
prezentului contract.
(2) Evenimentul clasificat ca forta majora se
notifica de catre partea interesata celeilalte parti
in termen de 48 ore de la producere si se certifica
de catre autoritatea competenta de la locul
producerii (respectiv Camera de Comert si
Industrie locala). In cazul in care efectele fortei
majore dureaza mai mult de 30 de zile de la
producere, partile pot decide sa rezilieze
contractul fara despagubiri.
(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a
fortei majore nu inlatura efectul exonerator de
raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia
partii care o invoca de a repara pagubele cauzate
partii contractante prin faptul necomunicarii.
Forta majora exonereaza partea afectata de
efectele sale de orice raspundere contractuala,
legala, in afara de culpa proprie.

Raspunderea contractuala

produce effects in the following cases:


a) upon expiry of its validity period
established under the provisions of Article 14,
paragraph 1;

b) based on a mutual agreement of the Parties,


c) in case of dissolution, winding up, bankruptcy
or license withdrawal of either Party.
d) by unilateral termination by any of the parties
by notice in writing to the other party with 30 days
in advance to the date of termination.
(2) In the event of termination, the agreement
shall continue to produce effects until the rights
and obligations already established or existing
prior to the termination date are fully fulfilled by
both parties.

Force majeure
Art. 18. (1) The force majeure is the
unpredictable event, beyond the parties will that
cannot be removed and produced after the
signing date of this agreement and that, by its
effects, restraints any party to execute, in whole
or in part, the obligations incumbent to them in
accordance with the provisions of this agreement.
(2) The event classified as force majeure shall be
notified by the interested party to the other party
within 48 hours from its occurrence and shall be
acknowledged by the competent authority from
the place of occurrence (namely the local
Chamber of Commerce and Industry). In the
event that the effects of the force majeure event
shall last more than 30 days after its occurrence,
the parties may decide to terminate the
agreement without any indemnifications.
(3) The failure to observe the obligation to notify
the force majeure event does not exonerate from
liability, but determines the obligation of the
invoking party to repair the damages caused to
the contracting party due to the failure of
notifications. The force majeure shall exonerate
the party affected by its effects from any
contractual legal liability except for the own fault.

Contractual liability

Art.19. Pentru neexecutarea, in totalitate sau in


parte, a obligatiilor prevazute in prezentul
contract, partile raspund conform prevederilor
prezentului contract si ale reglementarilor
legale in vigoare.

Legea aplicabila
Art. 20. Prezentul contract este guvernat de
prevederile legii romane.

Art. 19. The parties shall be liable for the failure


to execute, in whole or in part, the obligations
provided under this agreement in accordance
with the provisions of this agreement and with the
legal regulations in force.

Governing law
Art. 20. This agreement shall be governed by the
provisions of the Romanian laws.

Litigii
Art.21. Litigiile decurgand din incheierea,
interpretarea
si
executarea
prezentului
contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabila vor fi deduse spre solutionare
instantelor judecatoresti romanesti competente.

Litigations
Art. 21. The litigations arising out from the
execution, interpretation and performance of this
agreement that cannot be amicably settled shall
be submitted for settlement to the Romanian
competent courts of law.

Notificari

Notifications

Art. 22. Toate documentele i comunicrile intre


Pri ce urmeaz a fi trimise n baza prezentului
Contract vor fi att n limba romn ct i n limba
englez, sau nsoite de o traducere certificat n
englez i romn,

Art. 22. All documents and communications


between the Parties that are to be delivered
under this agreement shall be made both in
Romanian and in English or shall be
accompanied by a certified translation in English
and Romanian.

Toate notificrile i alte comunicri ce sunt


necesare sau permise n baza prezentului
Contract vor fi n scris i vor fi considerate primite
n cazul transmiterii n mod personal, n cazul
trimiterii prin scrisoare
recomandat (cu
confirmare de primire) sau n cazul transmiterii
prin fax sau e-mail (cu confirmare de
transmitere). Orice notificare dat n conformitate
cu prezentul Contract va fi transmis la
urmtoarele adrese sau numere (sau la orice alte
adrese sau numere ce vor fi precizate printr-o
notificare) in atentia persoanelor de contact mai
jos mentionate.

All notifications and other communications that


are required or permitted under this agreement
shall be in writing and shall be deemed duly given
if delivered personally or by registered mail (with
confirmation of receipt) or facsimile or e-mail
transmission (with a sending confirmation). Any
notification given under this agreement shall be
delivered to the following addresses or numbers
(or to any other addresses or numbers that will be
specified by a notification) to the attention of the
contact persons specified below.

..

..

n
atenia:

To the attention of:

....

Adresa:

Address:

..

..

Tel.:
..
Fax:
.
E-mail:

O notificare, aprobare, consimmnt sau alt


comunicare i va produce efectele n ziua primirii
confirmrii la adresele relevante.
Art.23. (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta

Phone No.:
..
Fax No.:
.
E-mail:
.
din prezentul contract.
(2) Dac printr-un act normativ (Lege, Ordonant
a Guvernului, Ordonant de Urgenta a

Guvernului, Hotrare de Guvern, reglementare


ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor
din prezentul contract, se aplica prevederile din
actul normativ de la data intrarii in vigoare a
acestuia, iar prtile contractante au obligatia
prelurii
modificrii/completrii
intr-un
act
aditional la contract.
Art.24. Prezentul contract a fost incheiat la data
de ......, in 2 exemplare originale, in limba romana
si engleza, cate unul pentru fiecare parte
contractanta, iar in caz de neconcordanta
versiunea in limba romana va prevala.

A
notice,
approval,
consent
or
other
communication takes effect on the day of receipt
at the relevant address.
Art. 23. (1) The annexes No. 1 - 3 are integral
part of this agreement.
(2) If, by a normative act (Law, Government
Ordinance, Government Emergency Ordinance,
Government
Decree,
ANRE
Regulation)
provisions contrary to the clauses of this
agreement are issued, the provisions of those
normative act shall apply from the date it entries
into force, and the contracting parties have the
obligation
to
implement
such
amendments/supplementations in an addendum
to this Agreement.
Art. 24. This agreement has been concluded on
the date of .., in 2 original counterparts, in
Romanian and English one for each contracting
party, and in the case of discrepancies the
Romanian version will prevail.

Director Executiv

Executive Director

SC ........

SC .

Anexa 2

Annex 2

CANTITATILE CONTRACTATE

CONTRACTED QUANTITIES

Art. 1. Cantitatea orara de energie electrica


contractata in baza prezentului Contract este
cuprinsa intre 0,001 MWh si 3,5 MWh, livrata in
00
varf, in toate zilele calendaristice intre orele 06 00
22 .

Art.
1.
The
hourly
quantity
of
electricity contracted under this Agreement is
between 0,001 MWh and 3,5 MWh, peak-hours
00
00
delivery between 06 -22 , in all calendar days.

Art. 2. Perioada de livrare a energiei electrice


stabilite la art. 1 al prezentei anexe este
01.02.2014 31.12.2021. Cantitatea totala
minima ferma este de 46,256 MWh, iar cantitatea
totala maxima este de 161896 MWh.

Art. 2. The delivery period of the electricity set


out in art. 1 of this annex is 01.02.201431.12.2021. The minimum total firm quantity is
46,256 MWh and total maximum quatity is
161896 MWh.

Art. 3. Transmiterea graficelor de livrare

Art. 3 Transmission of Delivery Schedules


The
amount
of
electricity
to
be transmitted daily are defined as follows:

Cantitatile de energie electrica ce urmeaza a


fi transmise zilnic sunt stabilite astfel:
(1) prin grafice de livrari orare conform
intelegerii dintre parti in ziua anterioara
livrarilor, pana la ora 10:00 am. Cantitatea
de energie electrica livrata in fiecare
interval orar poate fi cuprinsa intre 0,001
MWh si 3,5 MWh, in functie de productie.

(1) by delivery schedules as agreed between the


parties the day before delivery, until 10:00 am.
The amount of electricity delivered in each
interval hour can be
between
0,001
MWh and 3,5 MWh, depending on production.

(2) Graficele de livrari orare emise conform


art. 3 (1) din prezenta Anexa, vor fi
transmise si confirmate prin fax/e-mail de
catre partile contractante.

(2) The delivery schedules issued under Art.


3
(1) of this Annex, shall be submitted and
confirmed by fax / e-mail by the contracting
parties.

Art. 4. Cantitatile lunare efectiv livrate vor fi


transmise de catre vanzator semnate prin fax sau
email si vor fi returnate de cumparator, semnate,
prin fax sau email.

Art. 4. The monthly quantities effectively


delivered shall be submitted by the seller by fax
or e-mail and returned by the purchaser, after
signing, by fax or e-mail.

SC OET-Obedineni Energiini Targovtsi OOD


Sucursala Bucuresti

SC OET-Obedineni Energiini Targovtsi OOD


Bucharest Branch

George Nita

George Nita

Director Executiv

Executive Director

...
Anexa 3
PRETUL DE
CONTRACT
TERMENE I MODALITATI DE
PLATA
Art. 1. Pret de contract al energiei electrice, ferm
pentru ambele parti,, pentru energia electrica
contractata (fara TVA) este Pc = ... Lei/MWh (cu

Annex 3
PRICE OF AGREEMENT
PAYMENT TERMS AND METHODS

taxa de injectie - Tg inclusa) .

Art. 1. The firm price of agreement for


the contracted electric power (VAT excluded) is
of

P C = ... Lei/ MWh (with the injection tax Tg


included).

Art. 2. Orice costuri eferente livrarii energiei


electrice tranzactionate in baza prezentului
contract ,incluzand dar fara a se limita la costuri
de transport, servicii de sistem, administrare
piata, distributie si furnizare, dezechilibre si altele
asemenea servicii conexe, vor fi suportate de
catre cumparator. Orice costuri, taxe si tarife
suplimentarea care ar fi impuse participantilor
la piata de energie electrica pe parcursul
derularii prezentului contract vor fi de asemenea
suportate de catre Cumparator.

Art. 2. Any costs relating to the supply of the


electricity traded under this agreement,
including, but without limitation, to the
transmission,
system
service,
market
management, distribution and supply, imbalance
and other similar ancillary service costs, shall
be borne by the purchaser. Any additional
costs, charges and fees that would be imposed
on the participants in the electricity market
during the performance of this agreement shall
be also borne by the Purchaser.

Art. 3. Conditii i termene de plata:

Art. 3. Payment conditions and deadlines:


The Seller shall issue monthly, within the first 10
financial days of the month after the delivery
month, an invoice for the amount of energy
delivered to the Purchaser, according to the
production protocol signed with the Distribution
Operator..

Vanzatorul emite lunar, in primele 10 zile


financiare ale lunii urmatoare lunii de livrare, o
factura pentru productia lunii de livrare, in baza
procesului verbal de productie, semnat cu
Operatorul de Distributie.
Cumparatorul va plati fiecare factura aferenta
energiei electrice cumparate in termen de maxim
15 zile de la data emiterii sale de catre Vanzator.

The Purchaser shall pay each invoice for the


energy sold within maximum 15 days as of the
date of its issuance by the Seller.

SC OET-Obedineni Energiini Targovtsi OOD


Sucursala Bucuresti

SC OET-Obedineni Energiini Targovtsi OOD


Bucharest Branch

George Nita

George Nita

...

S-ar putea să vă placă și