Sunteți pe pagina 1din 157

GLOSAR JURIDIC

SERIA ACQUIS COMUNITAR

GLOSAR JURIDIC

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA


Direc ia Coordonare Traduceri
noiembrie 2007
Coordonator lucrare: Laura Ana-Maria Vrabie

Autori: Elena Bodea


C t lina Cristina Ana Constantin
Ana-Maria Georgescu
Maria-Carolina Ionescu
Gabriela Adriana Rusu
Violeta tef nescu
Anca Voicu

Tehnoredactare: Florin Stamatoiu

Glosarul juridic Legal Glossary


este editat de Institutul European din România. is published by the European Institute of Romania.

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA


Bd. Regina Elisabeta 7-9, RO-030016, Bucure ti
Tel.: (021) 3142696, 3142697; Fax: (021) 3142666
E-mail: ier@ier.ro
http://www.ier.ro

© 2007 Institutul European din România

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României


Glosar juridic / Elena Bodea, C t lina Cristina Ana
Constantin, Ana-Maria Georgescu, ... ; coord. lucrare:
Laura Ana-Maria Vrabie ; pref.: Laura Ana-Maria
Vrabie. - Bucure ti : Institutul European din România,
2007
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7736-55-0

I. Bodea, Elena
II. Constantin, C t lina Cristina Ana
III. Georgescu, Ana-Maria
IV. Vrabie, Laura Ana-Maria (coord. ; pref.)

81'374.2:34=111=133.1=135.1
AVERTISMENT

Aceast publica ie con ine o colec ie de termeni extra i în special din acte care fac parte din
jurispruden a istoric a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene. De i termenii au fost
verifica i cu aten ie, în unele cazuri ace tia pot suferi modific ri deoarece procesul de
autentificare a jurispruden ei istorice traduse în limba român este în desf urare la Curtea de
Justi ie a Comunit ilor Europene.

Este interzis reproducerea în scopuri comerciale a oric rei p r i din aceast publica ie.

DISCLAIMER

This publication contains a collection of terms mainly compiled from a series of cornerstone
acts of the case-law of the European Court of Justice. Although the terms have been carefully
checked, in some cases they may be subject to amendment as the process of authentication of
the case-law translated into Romanian is in progress at the Court of Justice of the European
Communities.

This publication or any part of it may not be reproduced for profit.


CUVÂNT ÎNAINTE

De la 1 ianuarie 2007, odat cu aderarea României la Uniunea European , limba român este
una din limbile oficiale ale Uniunii.
În afar de legisla ia primar i de cea secundar adoptate la nivel european înainte de aderare,
guvernele statelor membre au obliga ia de a traduce jurispruden a istoric a Cur ii de Justi ie a
Comunit ilor Europene, aceasta f când, de asemenea, parte din acquis-ul comunitar.
Jurispruden a comunitar prezint o importan deosebit pentru evolu ia dreptului comunitar, a
c rui actual „arhitectur ” se datoreaz în mare m sur operei creatoare a instan elor
comunitare. Prin urmare, hot rârile pronun ate de acestea stabilesc repere ce trebuie respectate
i aplicate de toate instan ele statelor membre, a adar i de instan ele din România.
Date fiind implica iile juridice i volumul considerabil al jurispruden ei istorice, o traducere de
calitate necesit uniformitate terminologic . Sper m ca acest glosar s contribuie la calitatea
traducerilor i s fie un punct de plecare pentru viitoare instrumente de lucru utile tuturor celor
interesa i de traducerea de texte juridice i în special de jurispruden a Cur ii de Justi ie a
Comunit ilor Europene.
În vederea stabilirii unor conven ii care s contribuie la traducerea consecvent a unor termeni
i expresii des întâlnite în jurispruden a istoric , s-a acordat o importan deosebit atât
termenilor care denumesc concepte uzuale sau care ridic probleme de traducere, cât i unor
expresii recurente.
Adres m mul umiri c lduroase atât autorilor acestui glosar, cât i Alexandrei Mincu i
Marilenei B rb l u, foste colege care i-au adus contribu ia la clarificarea unor termeni din
lucrarea de fa .
Defini iile i notele explicative provin din surse diferite.
Denumirea i con inutul câmpurilor sunt urm toarele:
surs = nr. Celex al documentului/documentelor unde apare termenul/expresia
def = defini ie
context = context explicativ
ref = referin a defini iei sau a contextului
not = comentariul autorilor sau extras din alte surse
Versiunea .pdf a acestui glosar este disponibil la adresa de Internet http://www.ier.ro.
Invit m utilizatorii acestui glosar s trimit sugestii i comentarii la:
Institutul European din România
Direc ia Coordonare Traduceri
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3
Bucure ti, RO-030016
România
tel: (4021) 314 26 96
fax: (4021) 314 26 66
e-mail: terminologie@ier.ro

Laura Ana-Maria Vrabie

Director
Direc ia Coordonare Traduceri
Institutul European din România
FOREWORD

Since 1 January 2007, when Romania became a Member State of the European Union,
Romanian has become one of the EU official languages.
The governments of the Member States have to translate not only the primary and secondary
legislation adopted at European level before accession, but also the historical case-law of the
Court of Justice of the European Communities as it is an organic part of the Community acquis.
The Community case-law plays a key role in the evolution of the Community legislation whose
present “architecture” is a result of the creative work of the Community courts. Consequently,
their judgements establish actual milestones to be observed and applied by the courts of all
Member States, including Romania as well.
Given the legal implications and the significant volume of the historical case-law, quality
translations need terminological consistency. Hopefully, this glossary will contribute to the
quality of translations and will be a starting point for future work tools useful to everyone with
an interest in translating legal texts, particularly those regarding the case-law of the Court of
Justice of the European Communities.
With a view to establishing a series of conventions as to the consistent translation of commonly
occurring terms and phrases in the historical case-law, considerable attention has been paid to
both terms designating fundamental and difficult concepts and certain recurrent phrases.
Our special thanks go to the authors of this glossary, as well as to Alexandra Mincu and
Marilena B rb l u, former colleagues who contributed to clarifying several terms thereof.
Definitions and explanatory notes were taken from various sources.
Field names and contents:
sursa = Celex number of the act/acts where the term/phrase appears
def = definition
context = explanatory context
ref = reference(s) of the definition or context
not = comment by the authors or from other sources
The .pdf file is available at http://www.ier.ro.

We invite the users of this glossary to send remarks to:


European Institute of Romania
Translation Coordination Unit
7-9 Regina Elisabeta Blvd.
Bucharest, RO-030016
Romania
tel: (4021) 314 26 96
fax: (4021) 314 26 66
e-mail: terminologie@ier.ro
Laura Ana-Maria Vrabie

Director
Translation Coordination Unit
European Institute of Romania
CORPUS

Français

English

Român
1
FR accord mis en cause
EN agreement […] challenged
context: Policy of the EEC — Rules on competition applicable to undertakings — Sole
distributorship contracts — Concessionnaires not parties to an agreement which is
challenged — No obligation on the Commission to cause the latter to participate
automatically in the proceedings before the Commission
surs : 61964J0056, cuvintele-cheie
RO acord contestat
surs : 61964J0056, cuvintele-cheie

2
FR acte attaqué
EN contested measure
RO act atacat
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Cererea introductiv de instan ” punctul 11

3
FR actes de procédure
def: au sens large, acte de volonté (negotium) ou écrit le constatant (instrumentum), se
rattachant à une instance judiciaire et pouvant être l’œuvre des parties et de leurs
mandataires ou des juges et de leurs auxiliaires; au sens strict, acte des parties à une
instance où des auxiliaires de la justice qui ont pouvoir de les représenter (huissier de
justice, avocats, avoués) ayant pour objet l’introduction, la liaison ou l’extinction
d’une instance, le déroulement de la procédure ou l’exécution d’un jugement.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
surs : 32002Q0404(01), capitolul VIII - „CERERILE DE TRATAMENT CONFIDEN-
IAL” punctul 5
FR pièces de procédure
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3
EN procedural documents
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3; 32002Q0404(01), capitolul II - „DEPUNEREA
MEMORIILOR” punctul 1
EN procedural documentation
surs : 32003Q0416(01), considerentul 2
EN pleadings
def: in colloquial usage, the claim form, defence, or any other document used in civil
proceedings. The Civil Procedure Rules have rendered this term obsolete, and it no
longer has any formal meaning; pleadings are now called statements of case.
However, it continues to be used informally by both lawyers and lay people.
ref: A Dictionary of Law, Fifth Edition, Oxford University Press, 2001
surs : 31991Q0530, articolul 43(6)(10) alineatul 2; 31991Q0704(02), articolul 16 alineatul
(1)
RO acte de procedur
surs : 32003Q0416(01), considerentele 2 i 3; 32002Q0404(01), capitolul II -
„DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 1 i capitolul VIII - „CERERILE DE
TRATAMENT CONFIDEN IAL” punctul 5; 31991Q0704(02), articolul 16
alineatul (1); 31991Q0530, articolul 43(6)(10) alineatul 2

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 1


4
FR acte réglementaire
context: Il résulte de la jurisprudence susmentionnée de la Cour que, dans l’hypothèse où le
principe de la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite devrait être
reconnu en droit communautaire, une telle responsabilité ne saurait être engagée que
si le préjudice invoqué, à le supposer «né et actuel», affecte une catégorie
particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux
autres opérateurs (préjudice anormal) et dépasse les limites des risques économiques
inhérents aux activités dans le secteur concerné (préjudice spécial), sans que l’acte
réglementaire se trouvant à l’origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt
économique général (arrêts De Boer Buizen/Conseil et Commission, Compagnie
d’approvisionnement et grand moulins de Paris/Commission, et Biovilac/CEE,
précités).
surs : 61995A0184, considerentul 80
EN legislative measure
RO act normativ
surs : 61995A0184, considerentul 80

5
FR actes d'instruction
context: L'État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger
passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution
d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le
passage, sauf dans les cas suivants [...].
surs : 21998A0623(01), articolul 27 alineatul (1)
EN investigation
RO acte de cercetare penal
surs : 21998A0623(01), articolul 27 alineatul (1)

6
FR actes préparatoires
EN documents leading to
RO acte preg titoare
surs : 61995A0184, considerentul 38

7
FR actes susceptibles de recours en annulation
EN measures challangeable by way of an action for annulment
RO acte care pot face obiectul unei ac iuni în anulare
surs : 61983J0294, considerentul 22

8
FR action engagée devant le juge national
EN proceedings brought before a national court
RO ac iune introdus în fa a instan ei na ionale
surs : 61989J0213, expunerea sumar

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 2


9
FR action en manquement
surs : 62006B0346, considerentul 45
FR recours en manquement
surs : 62005J0237, partea introductiv
EN action for failure to fulfil obligations
surs : 62005J0237, partea introductiv
EN proceedings for failure to fulfil an obligation
context: It is settled case-law that, in proceedings for failure to fulfil an obligation, it is
incumbent upon the Commission to prove the allegation that the obligation has not
been fulfilled.
surs : 62001J0434, considerentul 21
RO ac iune în neîndeplinirea obliga iilor
not : Articolele 227 i 228 din Tratatul CE permit Cur ii s controleze respectarea de c tre
statele membre a obliga iilor care le revin în temeiul dreptului comunitar. Ac iunea
poate fi introdus de Comisie sau de un stat membru i este precedat de o procedur
prealabil , ini iat de Comisie pentru a da statului membru în cauz posibilitatea de
a- i prezenta observa iile în acest sens. În cazul în care Curtea de Justi ie constat
neîndeplinirea obliga iilor, iar, în termenul stabilit, statul membru nu a luat m surile
impuse, Comisia poate sesiza din nou Curtea cerând ca statul în cauz s pl teasc o
sum forfetar sau penalit i cu titlu cominatoriu.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 62006B0346, considerentul 45; 62005J0237, partea introductiv ; 62001J0434,
considerentul 21

10
FR action en réparation
surs : 62004A0474, considerentul 52
FR action en indemnité
surs : 61971J0005, partea introductiv
FR recours en indemnité
surs : 61962J0025, subtitlu
EN action for compensation
surs : 61962J0025, subtitlu
EN action for damages
surs : 62004A0474, considerentul 35
RO ac iune în desp gubiri
surs : 62004A0474, considerentele 35 i 52; 61971J0005, partea introductiv ; 61962J0025,
subtitlu

11
FR administration des preuves
EN taking of evidence
RO administrare a probelor
def: Activitate procesual desf urat de c tre instan în strâns colaborare cu p r ile,
constând în îndeplinirea drepturilor i obliga iilor prev zute de lege cu privire la
procurarea, verificarea i preluarea, ca piese ale dosarului pricinii, a dovezilor prin
prisma c rora urmeaz s fie elucidate faptele i, totodat , s fie solu ionat litigiul.
ref: Costin, M. N.; Costin, M. C.: Dic ionar de drept civil, Editura Lumina Lex, Vol. I
surs : 31991Q0530, articolul 64

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 3


12
FR affaire
def: Cause soumise au juge; espèce dont il est saisi, en matière contentieuse ou gracieuse.
ref: Cornu, G., Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN case
RO cauz
surs : 61997J0200, titlu

13
FR affaire à l'origine de l'arrêt
EN case which gave rise to the judgement
RO cauz aflat la originea hot rârii
surs : 61992A0019, considerentul 180

14
FR affaire dévolue
EN delegated case
RO cauz delegat
surs : 31991Q0530, articolul 11(5)(7) alineatul (2)

15
FR agent
context: Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une
autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire, jouissent
de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou
aux parties.
surs : 31991Q0704(02), articolul 32 alineatul (1)
EN agent
RO agent
surs : 31991Q0704(02), articolul 32 alineatul (1)

16
FR à la lumière de la jurisprudence
EN in the light of the case law
RO în lumina jurispruden ei
surs : 61994A0115, considerentul 49

17
FR anciens États membres
surs : 62000J0169, considerentul 30
FR États membres originaires
surs : 61992J0387, considerentul 19
EN original Member States
RO state membre fondatoare
not : Sintagma „state membre fondatoare” se refer la cele ase state europene (Fran a,
Germania, Italia, Belgia, rile de Jos i Luxemburg) care au dat curs Declara iei
Schuman i, în 1951, au semnat Tratatul de instituire a Comunit ii Europene a
C rbunelui i O elului (Tratatul de la Paris), intrat în vigoare un an mai târziu,
„nucleul” Uniunii Europene de ast zi.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61992J0387, considerentul 19; 62000J0169, considerentul 30

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 4


18
FR applicabilité directe
EN direct applicability
RO aplicabilitate direct
def: actul comunitar, pentru a fi aplicabil în dreptul intern, nu necesit m suri legislative
adoptate la nivel na ional în baza i pentru executarea acestuia.
ref: Popescu, R. M., Dumitra cu, M. A., Fuerea, A. (coordonator): Drept comunitar
european, Caiet de seminar, Edi ia a III-a rev zut i ad ugit , Editura Pro
Universitaria, Bucure ti, 2006, p. 32
surs : 61958J0003, cuvintele-cheie; 61972J0039, cuvintele-cheie; 62005C0192, punctul 36

19
FR applicabilité immédiate
EN immediate applicability
RO aplicabilitate imediat
def: dreptul comunitar face parte automat, din momentul intr rii sale în vigoare, din
dreptul intern al statelor membre, nefiind necesar nicio formul special de
introducere în ordinea juridic na ional (ratificare), p strându- i calitatea de drept
comunitar.
ref: Popescu, R. M., Dumitra cu, M. A., Fuerea, A. (coordonator): Drept comunitar
european, Caiet de seminar, Edi ia a III-a rev zut i ad ugit , Editura Pro
Universitaria, Bucure ti, 2006, p. 32
surs : 61963J0069, considerente; 61963J0093, considerente; 62005C0431, punctul 63

20
FR appréciation
EN findings
RO constat ri
surs : 61994A0346, subtitlu

21
FR appréciation juridique complexe
EN complex legal appraisal
RO apreciere juridic complex
surs : 61994A0346, expunerea sumar punctul 1; 61994A0346, considerentul 36

22
FR à première vue
EN prima facie
def: at first sight; as it seems at first.
ref: Collins English Glossary, HarperCollins Publishers, 1995
RO la prima vedere
surs : 31991Q0704(02), articolul 83 alineatul (2); 32002D0818, motivul (10)
RO prima facie
surs : 32007R1229, considerentul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 5


23
FR argumentation appuyée en substance
EN argument supported in substance
context: This argument is supported in substance by the British and Luxembourg
Governments, as well as by the Ordre national des avocats de Belgique, the
intervening party in the main action.
surs : 61974J0002, considerentul 8
RO argumenta ie sus inut pe fond
surs : 61974J0002, considerentul 8

24
FR arguments de fait et de droit
EN arguments of fact and law
RO argumente de fapt i de drept
surs : 31991Q0704(02), articolul 40 alineatul (1)

25
FR arrêt
context: L’arrêt contient: l’indication qu’il est rendu par la Cour; la date du prononcé; les
noms du président et des juges qui y ont pris part; le nom de l’avocat général; le nom
du greffier; l’indication des parties; les noms des agents, conseils ou avocats des
parties; les conclusions des parties; la mention que l’avocat général a été entendu;
l’exposé sommaire des faits; les motifs; le dispositif, y compris la décision relative
aux dépens. L’arrêt est rendu en audience publique, les parties convoquées.
surs : 31991Q0704(02), articolul 63
def: nom donné aux décisions juridictionnelles du Conseil d’État et à celles de toute
jurisdiction portant le nom de cour (Cour de cassation, Cour de comptes, cour
d’appel, cour d’assises, etc.) qui sont cependant des jugements (au sens générique).
ref: Cornu, G: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
FR décision juridictionnelle
context: Si, pour la convenance de la Cour, des copies de décisions juridictionnelles, de
références à la doctrine ou d’actes législatifs sont produites en annexe à un mémoire,
celles-ci sont séparées des autres pièces annexées.
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA ANEXELOR LA MEMORII” punctul
35
FR décision de justice
surs : 61975J0043, considerentul 71
EN judgment
surs : 31991Q0704(02), articolele 16 alineatul (5) i 63; 32003Q0416(01), capitolul
„DEPUNEREA ANEXELOR LA MEMORII” punctul 35; 61975J0043,
considerentul 23
EN judicial decision
surs : 61975J0043, considerentul 71; 61997J0200, expunerea sumar punctul 1
RO hot râre judec toreasc
surs : 61975J0043, considerentul 71; 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA
ANEXELOR LA MEMORII” punctul 35; 61975J0043, considerentul 23;
61997J0200, expunerea sumar punctul 1
RO hot râre
surs : 31991Q0704(02), articolul 63

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 6


26
FR arrêter
context: Il a toutefois arrêté certaines mesures d'organisation de la procédure.
surs : 61994A0346, considerentul 18
EN adopt
RO dispune
surs : 61994A0346, considerentul 18

27
FR arrêt portant révision
context: La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé.
Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.
surs : 31991Q0530, articolul 127 alineatul (4)
EN revising judgment
RO hot râre de revizuire
surs : 31991Q0530, articolul 127 alineatul (4)

28
FR arrêt par défaut et opposition
EN judgment by default and application to set them aside
RO hot râre în lips i opozi ie
surs : 31991Q0530, capitolul V - „HOT RÂRILE ÎN LIPS I OPOZI IA”

29
FR assemblée plénière
EN full court
RO (în) plen
surs : 31991Q0704(02), articolul 26 alineatul (2)

30
FR assistance judiciaire
EN legal aid
RO asisten judiciar
not : Articolul 75
(1) Asisten a judiciar cuprinde:
1. acordarea de scutiri, reduceri, e alon ri sau amânari pentru plata taxelor judiciare
de timbru, a timbrului judiciar i a cau iunilor;
2. ap rarea i asisten a gratuit printr-un avocat delegat de baroul avoca ilor.
(2) Asisten a judiciar poate fi încuviin at oricând în cursul judec ii, în totul sau
numai în parte.
Articolul 76
(1) Cererea de asisten judiciar se face în scris i se depune la instan a de judecat
pentru situa iile prev zute la art. 75 alin. 1 pct. 1 sau, dup caz, la baroul avoca ilor
pentru situa iile prev zute la art. 75 alin. 1 pct. 2, potrivit legii.
(2) Sumele necesare asisten ei judiciare gratuite se stabilesc anual prin legea
bugetului de stat.
ref: Codul de procedur civil din 9 septembrie 1865, republicat, cu modific rile i
complet rile ulterioare (Textul ini ial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din
24 februarie 1948), articolele 75 i 76
surs : 32000R1348, articolul 21

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 7


31
FR à titre liminaire
EN by way of a preliminary observation
surs : 61996J0162, considerentul 24
EN first
surs : 61995A0184, considerentul 25
EN in limine
surs : 61994A0346, considerentul 28
RO cu titlu introductiv
surs : 61996J0162, considerentul 24; 61994A0346, considerentul 28; 61995A0184,
considerentul 25

32
FR atteinte
EN impairment of rights
RO atingere adus drepturilor
surs : 61995A0184, cuvintele-cheie i considerentul 55

33
FR atteinte à la propriété
EN damage to property
RO atingere adus propriet ii
surs : 61995A0184, considerentul 25

34
FR audience
surs : 31991Q0530, articolul 63 alineatul (1)
FR séance
def: séance (publique ou non) d’une juridiction, en général consacrée aux débats et aux
plaidoiries (audience de plaidoirie) ainsi qu’au prononcé des décisions.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
surs : 31991Q0704(02), articolul 19
EN sitting
surs : 31991Q0704(02), articolul 19
EN hearing
surs : 31991Q0530, articolul 63 alineatul (1)
RO edin
surs : 31991Q0530, articolul 63 alineatul (1); 31991Q0704(02), articolul 19

35
FR audience de plaidoiries
EN hear oral argument
RO ascultarea sus inerilor orale
not : Normele procedurale de drept intern permit p r ilor s - i exercite drepturile
procedurale atât personal, cât i prin intermediul unui reprezentant. Pentru a evita
apari ia unor confuzii între sus inerile orale ale p r ilor, atunci când exercitarea
drepturilor procedurale se realizeaz în nume propriu, i cele ale avocatului
(pledoarii), atunci când reprezentarea se realizeaz prin mandatar, în traducerea
acquis-ului în limba român s-a preferat conceptul care desemneaz sensul general,
chiar dac la nivel comunitar posibilitatea p r ilor de a pleda este restrâns la
modalitatea care se realizeaz prin intermediul agentului, consilierului sau
avocatului, sus inerile orale neputând apar ine decât acestora din urm .
surs : 32003Q0416(01), articolul 42

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 8


36
FR audience plénière
EN plenary sitting
RO edin plenar
surs : 31991Q0530, articolul 8(7) alineatul (1)

37
FR audience publique
EN public sitting
context: Before taking up his duties, a Judge shall at the first public sitting of the Court which
he attends after his appointment take the following oath:
“I swear that I will perform my duties impartially and conscientiously; I swear that I
will preserve the secrecy of the deliberations of the Court”.
surs : 31991Q0704(02), articolul 3 alineatul (1)
EN public hearing
surs : 62005C0442, punctul 43
RO edin public
surs : 31991Q0704(02), articolul 3 alineatul (1); 62005C0442, punctul 43

38
FR auprès de […]
context: Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Bjarne Hoff-Nielsen, conseiller
juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Juergen Rabe et Georg M. Berrisch,
avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M.
Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque
européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer […].
surs : 61994A0115, partea introductiv
EN at the office […]
RO la biroul […]
surs : 61994A0115, partea introductiv ; 61990A0024, partea introductiv

39
FR autorité judiciaire
EN court
RO autoritate judec toreasc
surs : 61975J0043, considerentul 37

40
FR avertir
EN advise
context: The addressee shall be so advised by telefax or other technical means of
communication.
surs : 31991Q0530, articolul 100(6) alineatul (2)
RO în tiin a
surs : 31991Q0530, articolul 100(6) alineatul (2)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 9


41
FR avis de la Cour
not : La CJCE peut […] être consultée par […] le Parlement européen la Commission, le
Conseil, ou un État membre […]. Le domaine de la procédure consultative
intéressant la CJCE est celui de la compatibilité des accords internationaux conclus
par la Communauté avec le traité […] et la création des chambres juridictionnelles
de première instance […] L’importance des avis préalables à l’adoption par la
Communauté d’un engagement international se révèle notamment dans le fait qu’ils
renseignent sur l’existence d’une compétence de la Communauté pour conclure un
tel accord. […] Un tel avis peut aussi apporter des informations capitales sur la
répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour
conclure avec les pays tiers un accord déterminé.
ref: Debard, T., Le Baut-Ferrarèse, B., Nourissat, C.: Dictionnaire du droit de l’Union
Européene, Ed. Ellipses, Paris, 2002
EN opinion of the Court
RO avizul Cur ii
surs : 61994A0115, considerentul 62

42
FR avis motivé
EN reasoned opinion
RO aviz motivat
surs : 31993R3418, articolul 12; 31988L0301, articolul 3

43
FR avocat général
EN Advocate-General
RO avocat general
surs : 61994A0115, considerentul 79

44
FR barreau
EN Bar
RO barou
def: corp al avoca ilor, organizat pe lâng un tribunal sau o curte de apel.
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 61986J0267, reprezentan ii p r ilor
not : În traducerile în limba român se folose te prepozi ia „din” pentru a desemna locul
de constituire a baroului respectiv. Spre exemplu, „Anvers Bar / barreau d’Anvers”
se traduce „Baroul din Anvers” i nu „Baroul Anvers”.

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 10


45
FR base de droit
EN legal fondation
RO temei legal
surs : 62000C0164, considerentul 59

46
FR base juridique
surs : 32006R0247, anexa II punctul 1
FR fondement juridique
surs : 62005J0330, considerentul 18
EN legal basis
surs : 31994D0729, articolul 11 alineatul (2)
EN legal base
surs : 32006R0247, anexa II punctul 1
RO baz juridic
surs : 32006R0247, anexa II punctul 1
RO temei juridic
surs : 62005J0330, considerentul 18; 31994D0729, articolul 11 alineatul (2); 32006R0247,
anexa II punctul 1

47
FR bien-fondé d'une demande
EN substance of an application
RO temeinicie a unei cereri
surs : 31991Q0704(02), articolul 67

48
FR bloc de la légalité communautaire
EN corpus of Community law
RO ansamblul dreptului comunitar
surs : 61994V0002, V – „Temeiul juridic al ader rii preconizate” punctul 3

49
FR bordereau d'annexes
EN schedule of annexes
RO opis al anexelor
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA ANEXELOR LA MEMORII” punctul
34

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 11


50
FR branche
def: dans un pourvoi en cassation, subdivision du moyen, correspondant à chacun des
griefs […] par lesquels le moyen critique une même proposition dans le jugement
attaqué.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN limb
surs : 61994A0115, considerentul 37 al doilea paragraf
EN part
context: Since the first plea and the second part of the second plea are connected, they can be
considered together. First plea and second limb of the second plea considered
together: infringement of Articles 10, 26 and 62 of the EEA Agreement and of the
obligation under public international law not to defeat the object and purpose of a
treaty before its entry into force.
surs : 61994A0115, considerentul 37 primul paragraf
RO parte
surs : 61994A0115, considerentul 37 primul i al doilea paragraf

51
FR bureau du greffe
EN office of the Registry
RO birou al grefei
surs : 31994Q0322, articolul 2
not : În cazul 61975J0043, considerentul 1, sintagma „parvenu au greffe de la Cour”
(FR)/„received at the Court Registry” (EN) se traduce prin „primit la grefa Cur ii”.

52
FR cadre juridique et faits à l'origine du litige
surs : 61997A0018, subtitlu
FR cadre réglementaire et faits à l'origine du litige
surs : 61994A0115, subtitlu
EN relevant legislation and facts
surs : 61997A0018, subtitlu
EN relevant legislation and the facts of the case
surs : 61994A0115, subtitlu
RO cadru normativ i fapte aflate la originea litigiului
surs : 61994A0115, subtitlu; 61997A0018, subtitlu

53
FR caducité ou suspension d'un traité
EN lapse or suspension of a treaty
RO caducitate sau suspendare a unui tratat
surs : 61996J0162, considerentul 24

54
FR caractère contraignant
EN binding nature
RO caracter obligatoriu
surs : 61994A0115, considerentul 76

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 12


55
FR caractère quasi pénal des sanctions
EN quasi-criminal nature of the penalties
RO caracter cvasi-penal al sanc iunilor
surs : 61994A0334, considerentul 159

56
FR carte ou titre de séjour
EN residence permit or autorisation
RO permis sau autoriza ie de edere
surs : 61996J0085, cuvintele-cheie

57
FR casser une décision
context: [...] une juridiction nationale ne saurait être privée, par une décision d'une juridiction
supérieure qui réforme ou casse la décision de renvoi, du droit de vous saisir.
surs : 61985C0338, punctul 7
FR annuler une décision
surs : 61985J0008, considerentul 1
EN quash a decision
RO casa o decizie
surs : 61985C0338, punctul 7; 61985J0008, considerentul 1

58
FR cause
EN ground
RO motiv
surs : 61996J0162, considerentul 26

59
FR caution dont le montant et les modalités [...]
EN security of an amount and nature [...]
RO cau iune al c rei cuantum i ale c rei modalit i [...]
surs : 31991Q0530, articolul 107 alineatul (2)

60
FR caution est libérée
EN security shall be released
RO cau iunea se restituie
surs : 31991Q0530, articolul 122 alineatul (3)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 13


61
FR céder ses créances
EN assign its claims
RO cesiona crean ele sale
surs : 61995A0184, considerentul 50

62
FR cessation et suspension des relations conventionnelles
EN termination and suspension of treaty relations
RO încetare i suspendare a rela iilor conven ionale
surs : 61996J0162, considerentul 51

63
FR chambre de recours
not : La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance
pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à
l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion
du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant
grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris
à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans
l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention.
ref: 21994A0817(01), articolul 27 paragraful al doilea
EN Board of Appeal
surs : 31994R2100, articolul 46; 31995R2506, preambul
EN Complaints Board
surs : 21994A0817(01), articolele 7 i 27 paragraful al doilea
RO camer de recurs
surs : 31994R2100, articolul 46; 31995R2506, preambul; 21994A0817(01), articolele 7 i
27 paragraful al doilea

64
FR chambre du conseil
EN closed session
surs : 31991Q0704(02), articolul 66 alineatul (3)
EN deliberation room
context: [...] the Court sitting in the deliberation room shall give in the form of a preliminary
judgment its decision on the admissibility of the application.
surs : 61964J0028(01), motivare
RO camer de consiliu
surs : 31991Q0704(02), articolul 66 alineatul (3); 61964J0028(01), motivare

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 14


65
FR champ d’application
surs : 31999L0045, articolul 1; 62003J0507, considerentul 21; 62004J0507, considerentul
143
FR étendue
surs : 32007R1260, considerentul 1
FR portée
surs : 41989A0695(05), articolul 31
EN scope
surs : 41989A0695(05), articolul 31; 31999L0045, articolul 1
EN scope of application
surs : 62003J0507, considerentul 21
EN field of application
surs : 62004J0507, considerentul 143
RO domeniu de aplicare
surs : 41989A0695(05), articolul 31; 31999L0045, articolul 1
RO sfer de aplicare
surs : 62003J0507, considerentul 21; 62004J0507, considerentul 143; 32007R1260,
considerentul 1

66
FR charge de la preuve
EN burden of proof
surs : 62004A0374, considerentul 79
EN onus of proof
surs : 32005F0212, considerentul 5
RO sarcina probei
surs : 62004A0374, considerentul 79; 32005F0212, considerentul 5

67
FR chef
surs : 61959J0030, dispozitiv
FR chef des conclusions
context: Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les
dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le
mois de la signification de l’arrêt.
surs : 31991Q0704(02), articolul 67
def: élément distinct d’une demande en justice groupant plusieurs prétentions; disposition
distincte d’un jugement répondant à une partie déterminée de la demande.
ref: Cornu, G., Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN head of claim
surs : 31991Q0704(02), articolul 67; 61993J0299, considerentul 22
EN head of conclusion
surs : 61959J0030, dispozitiv
RO cap t de cerere
surs : 31991Q0704(02), articolul 67; 61993J0299, considerentul 22; 61959J0030,
dispozitiv

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 15


68
FR cinquième chambre élargie
EN fifth chamber, extended composition
RO camera a cincea extins
surs : 61996A0102, considerentul 28

69
FR circonstances particulières
context: D'après l'expérience de la Cour, un mémoire utile peut se limiter, sauf circonstances
particulières, à 10 ou 15 pages, les mémoires en réplique, en duplique et en réponse
pouvant se limiter à 5 ou 10 pages.
surs : 32003Q0416(01), capitolul „REDACTAREA I DIMENSIUNILE MEMORIILOR”
punctul 38
EN exceptional circumstances
RO împrejur ri excep ionale
surs : 32003Q0416(01), capitolul „REDACTAREA I DIMENSIUNILE MEMORIILOR”
punctul 38

70
FR classement sans suite d'une plainte
EN closing, without taking action, the file on a complaint
RO închidere a dosarului întemeiat pe o plângere, f r a lua m suri
surs : 61990A0024, punctul 4

71
FR clause compromissoire
def: Stipulation d’un contrat; permise seulement en matière commerciale; par laquelle les
parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les contestations qui pourraient s’élever
entre elles.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN arbitration clause
RO clauz compromisorie
surs : 31991Q0530, articolul 44(1)(2)(6)(7) alineatul (5a)

72
FR clause d'ouverture
context: [...] la mesure autrichienne de promotion des femmes n'était pas, à défaut de clause
d'ouverture, compatible avec le droit communautaire.
surs : 62001J0380, considerentul 9
EN saving clause
RO clauz de salvgardare
surs : 62001J0380, considerentul 9

73
FR comité d'arbitrage
EN arbitration committee
RO comitet de arbitraj
surs : 31991Q0704(02), articolul 101 alineatul (3)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 16


74
FR comparaître
EN appear
RO comp rea
surs : 22000A0621(01), Protocolul nr. 5 articolul 12
RO prezenta
surs : 31991Q0704(02), articolul 48 alineatul (2)
not : Vb. I, reflexiv
not : În cazul 31991Q0704(02), articolul 45 alineatul (2) litera (a), 31991Q0530, articolul
65 litera (a), 32007Q0829(01), articolul 57 litera (a), termenul „comparution” (FR)/„
appearance” (EN) se traduce prin „înf i are”.

75
FR complément d'instruction
EN further inquiries
RO investiga ii suplimentare
surs : 61964J0056, motivare

76
FR composé de
EN composed of
RO constituit din
not : Prin „constituirea instan ei” se în elege alc tuirea ei complex cu toate organele i
persoanele prev zute de lege. Se are în vedere participarea al turi de […] completul
de judecat […] a grefierului i a avocatului general.
ref: Ciobanu, V. M., Boroi, G.: Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril , Edi ia a
II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2003, p. 32
surs : 61994A0346, partea introductiv
RO compus din
not : Prin „compunerea instan ei” se în elege alc tuirea sau formarea instan ei de judecat
cu num rul de judec tori prev zut de lege. În acest caz, termenul „instan ” are
sensul de „complet de judecat ”.
ref: Ciobanu, V. M., Boroi, G.: Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril , Edi ia a
II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2003, p. 30
surs : 61994A0346, considerentul 18

77
FR composition
EN composition
RO componen
def: Prin „componen a instan ei” se în elege alc tuirea acesteia ca i institu ie, spre
deosebire de „compunere” i „constituire”, care se refer la alc tuirea unei anumite
instan e ce trebuie s solu ioneze o anumit cauz (doar completul de judecat – în
cazul compunerii, sau completul de judecat i al i participan i – în cazul
constituirii). Ex.: „Articolul 221 TCE: Curtea de Justi ie este format din câte un
judec tor pentru fiecare stat membru.”
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61991V0001, IV – „Expunerea sumar a observa iilor scrise prezentate de institu ii
i de guverne”

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 17


78
FR compromis
def: Accord entre les États pour soumettre à un règlement arbitral ou judiciaire un conflit
qui les oppose.
ref: http://www.granddictionnaire.com
EN special agreement
RO compromis
surs : 31991Q0704(02), articolul 38 alineatul (6)

79
FR conclusions
context: Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens,
tirés respectivement d'une violation du principe du contradictoire, en ce qu' elle
n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant la Commission, d'une
violation du principe de la confiance légitime, en ce que la décision attaquée aurait
méconnu la confiance qu'elle avait légitimement pu accorder aux indications de
l'administration douanière française relatives au remboursement des droits de douane
acquittés, et d'une interprétation erronée de la notion de "situation particulière" au
sens de l'article 13, en ce que la Commission n'aurait manifestement pas examiné sa
situation réelle au regard de toutes les éventualités pertinentes.
surs : 61994A0346, considerentul 21
def: énoncé des prétentions respectives des parties à un procès, présenté soit oralement
[…] soit, le plus souvent […], par écrit […].
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN submissions
surs : 61994A0346, considerentul 21
EN forms of order sought
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Memoriul în ap rare” punctul 18
RO preten ii
surs : 61994A0346, considerentul 21; 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I
CON INUTUL PRINCIPALELOR TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Memoriul în
ap rare” punctul 18

80
FR conclusions de l'avocat général
EN opinions of the Advocate General
RO concluzii ale avocatului general
not : Sunt prezentate în cadrul procedurii orale în fa a Cur ii; avocatul general analizeaz
în detaliu în special aspectele juridice ale litigiului i propune în mod independent
Cur ii un r spuns despre care consider c trebuie dat în respectiva cauz . Atunci
când se consider c respectiva cauz nu ridic nicio problem nou de drept, dup
ascultarea avocatului general, Curtea poate decide ca aceasta s fie solu ionat f r
concluziile avocatului general.
ref: http://www.curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/index_cje.htm
not : În cazul 61994A0115, considerentul 79, sintagma „conclusions de l'avocat général
sous cet arrêt” (FR)/„the opinion of advocate general in case […]” (EN) se traduce
prin „concluzii ale avocatului general în cauza în care s-a pronun at aceast
hot râre”.
surs : 31991Q0530, articolul 61

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 18


81
FR conclusions en indemnité
EN claim for compensation
RO preten ii vizând acordarea de desp gubiri
surs : 61990A0024, considerentul 109

82
FR conclusions tendant […]
surs : 62005A0154, subtitlu
FR conclusions visant à […]
surs : 61994A0346, subtitlu
EN submissions seeking […]
RO preten ii vizând […]
surs : 61994A0346, subtitlu; 62005A0154, subtitlu

83
FR conclure à ce qu'il plaise au Tribunal
context: Opel Austria GmbH, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler le règlement litigieux dans sa totalité;
- à titre subsidiaire, l'annuler dans la mesure où il s'applique à la requérante ou dans
la mesure où les droits dépassent 1,23 %;
- condamner le Conseil aux dépens.
surs : 61994A0115, considerentul 32
EN claim that the Court should
RO solicita Tribunalului
surs : 61994A0115, considerentul 32

84
FR condamner
EN order
RO obliga la
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul (2); 61990A0024, dispozitiv

85
FR condamner le Conseil aux dépens
EN order the Council to pay the costs
RO obliga Consiliul la plata cheltuielilor de judecat
surs : 61994A0115, considerentul 32

86
FR confirmer le jugement
EN uphold the judgment
RO p stra hot rârea
surs : 61993J0415, considerentul 44

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 19


87
FR connaître d’une affaire
context: Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l'ordre selon lequel leur
instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément
terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes.
surs : 31991Q0530, articolul 55(10) alineatul (1)
EN deal with a case
RO judeca o cauz
surs : 31991Q0530, articolul 55(10) alineatul (1)

88
FR considérant les observations présentées par […] pour […]
EN after considering the observations submitted on behalf of […] by […]
RO dup examinarea observa iilor prezentate în numele […] de c tre […]
surs : 61986J0267, partea introductiv

89
FR constitution d'une société
EN setting up of a company
RO constituirea unei societ i
surs : 61997J0212, considerentul 16

90
FR contentieux entre États membres
EN proceedings between Member States
RO litigiu între state membre
surs : 61994V0002, VI - „Problema compatibilit ii ader rii cu articolele 164 i 219 din
tratat” punctul 2

91
FR contestation
EN dispute
context: If there is a dispute concerning the costs to be recovered, the formation of the Court
to which the case has been referred shall, on application by the party concerned and
after hearing the opposite party and the Advocate General, make an order.
surs : 31991Q0704(02), articolul 74 alineatul (1)
RO contesta ie
surs : 31991Q0704(02), articolul 74 alineatul (1)

92
FR contumax
EN person in contempt
RO persoan judecat în lips
surs : 61998J0007, considerentul 14

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 20


93
FR copie authentique
surs : 31974Q1228(03), articolul 20 litera (a)
FR copie certifiée conforme
surs : 32007O0002, Apendicele III punctul I – „Documente analizate”
FR expédition
def: copie littérale d’un acte ou d’un jugement, délivrée avec certification de la
conformité à la minute par l’officier public dépositaire de celle-ci.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
surs : 31991Q0704(02), articolul 74 alineatul (2)
EN authenticated copy
surs : 31991Q0530, articolul 92 alineatul (2)
EN certified copy
surs : 31974Q1228(03), articolul 20 litera (a)
RO copie certificat
def: Copiile de pe acte, înscrisuri ce reproduc fidel con inutul unor alte înscrisuri,
autentice sau sub semn tur privat , care, purtând semn turile p r ilor sau, în cazul
înscrisurilor oficiale, semn turile func ionarilor competen i ai organului emitent,
precum i tampila acelui organ, au caracter original. Copiile de pe acte pot fi simple
când sunt f cute i semnate pentru conformitate de c tre partea interesat sau de
c tre o alt persoan autorizat sau autentificate, când sunt f cute de notarul public;
acestea din urm au aceea i valoare probant ca i înscrisul original.
ref: Du u, M.: Dic ionar de drept privat, Edi ia a II-a, Editura MONDAN, 2002
surs : 31974Q1228(03), articolul 20 litera (a); 31991Q0704(02), articolul 74 alineatul (2);
31991Q0530, articolul 92 alineatul (2); 32007O0002, Apendicele III punctul I –
„Documente analizate”
RO copie certificat pentru conformitate
surs : 32007Q0829(01), articolul 80 alineatul (2)

94
FR création d'une société
EN formation of a company
RO înfiin area unei societ i
surs : 61997J0212, considerentul 16

95
FR débats
surs : 31991Q0530, articolul 57
FR débats oraux
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (2)
EN oral proceedings
surs : 31991Q0530, articolul 57
EN oral procedure
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (2)
RO dezbateri
not : Etap a judec ii în cadrul c reia p r ile î i sus in preten iile i ap r rile, combat
cererile adversarului, administreaz probe, pun concluzii fie cu privire la excep ii
procesuale, fie asupra fondului.
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, p. 460
surs : 31991Q0530, articolul 57; 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (2)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 21


96
FR décision
EN decision
RO decizie
surs : 31991Q0704(02), articolul 27 alineatul (5)

97
FR décision de renvoi
context: [...] il ressort de la décision de renvoi que les statuts de Stadtwerke Brixen AG,
notamment leur article 18, donnent à cet organe de très amples pouvoirs de gestion
de cette société [...]
surs : 62003J0458, considerentul 68
EN decision for reference
surs : 62006J0098, considerentul 18
EN decision of reference
surs : 62003J0458, considerentul 68
RO decizie de trimitere
surs : 62003J0458, considerentul 68; 62006J0098, considerentul 18

98
FR de façon incidente
context: Il y a lieu de relever que la question de la validité du règlement litigieux au regard du
droit coutumier international se pose, de façon incidente, à l’occasion d’un litige
dans lequel Racke demande l’application du régime de droits de douane à taux
préférentiel prévu à l’article 22 de l’accord de coopération.
surs : 61996J0162, considerentul 29
EN incidentally
RO pe cale incidental
surs : 61996J0162, considerentul 29

99
FR défaut de motivation
surs : 61998A0046, considerentul 51; 62000A0113, subtitlu
FR absence de motivation
surs : 61998A0046, expunerea sumar punctul 2
EN failure to state reasons
RO lips a motiv rii
surs : 61998A0046, expunerea sumar punctul 2; 61998A0046, considerentul 51;
62000A0113, subtitlu

100
FR défauts de motivation
context: Autour de ce grief principal, le Galec soulève dans sa requête trois séries de moyens
tirés, respectivement, de défauts de motivation, d’erreurs de fait et d’erreurs de droit.
surs : 61992A0019, considerentul 66
EN defective statement of reasons
RO insuficien a motiv rii
surs : 61992A0019, considerentul 66

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 22


101
FR défendeur régulièrement mis en cause
EN defendant on whom an application initiating proceedings has been duly served
RO pârât c ruia i s-a comunicat cererea introductiv de instan potrivit legii
surs : 31991Q0530, articolul 94 alineatul (1)

102
FR déférer
EN refer
RO înainta
surs : 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (2) litera (c)

103
FR déficit dans la protection des droits de l'homme
context: Ces gouvernements contestent qu’un vide juridique ou un déficit dans la protection
des droits de l’homme impose l’adhésion envisagée.
surs : 61994V0002, V - „Temeiul juridic al ader rii preconizate” punctul 3
EN deficit in the protection of human rights
RO caren e în materia protec iei drepturilor omului
surs : 61994V0002, V - „Temeiul juridic al ader rii preconizate” punctul 3

104
FR délai de procédure
EN time-limit for taking steps in proceedings
surs : 31991Q0530, articolul 43(6)(10) alineatul (3)
EN procedural delay
surs : 22006A0808(01), articolul 2 alineatul (2)
EN procedural time limit
surs : 21999A0710(01), Sec iunea III – „Consult ri, primul paragraf”
RO termen procedural
def: […] intervalul de timp în untrul c ruia trebuie îndeplinit sau, dup caz, este oprit s
se s vâr esc un anumit act de procedur .
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, p. 325
surs : 31991Q0530, articolul 43(6)(10) alineatul (3); 22006A0808(01), articolul 2 alineatul
(2)
RO termen de procedur
surs : 21999A0710(01), Sec iunea III – „Consult ri, primul paragraf”

105
FR délibéré
context: Aucune des parties intéressées n’ayant demandé l’ouverture de la phase orale, la
Cour a décidé, lors de la réunion générale du 13 décembre 2005, d’engager le
délibéré.
surs : 62005C0240, punctul 21
FR délibération
surs : 31991Q0704(02), articolul 108 alineatul (3)
EN deliberation
RO deliberare
surs : 62005C0240, punctul 21; 31991Q0704(02), articolul 108 alineatul (3)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 23


106
FR demande d'avis
context: La Cour de justice a été saisie d'une demande d'avis, déposée au greffe de la Cour le
14 août 1991, formulée par la Commission des Communautés Européennes au titre
de l'article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté
économique européenne […].
surs : 61991V0001, partea introductiv
EN request for an opinion
RO cerere de aviz
surs : 61991V0001, partea introductiv

107
FR demande de comparution
EN request for (an) appearance
RO cerere de a comp rea
surs : 22006A0901(01), Protocolul nr. 5 articolul 12; 21998A0219(02), Protocolul privind
asisten a reciproc între autorit ile administrative în domeniul vamal articolul 12

108
FR demande de décision préjudicielle
surs : 61996J0162, titlu
FR demande […] tendant à obtenir [...] une décision à titre préjudiciel
surs : 61975J0043, partea introductiv
EN reference for a preliminary ruling
RO cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare
surs : 61996J0162, titlu; 61975J0043, partea introductiv
not : În cazul lui 61996J0162 „demande de décision préjudicielle, formée par [...]”
(FR)/„reference for a preliminary ruling from [...]” (EN) se traduce prin „cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare, formulat de [...]”.

109
FR demande de pouvoir répliquer dans les pourvois
EN application for leave to lodge a reply in appeal proceedings
RO cerere de depunere a unei replici în recurs
surs : 32003Q0416(01), capitolul „CERERILE DE DEPUNERE A UNEI REPLICI ÎN
RECURS” punctul 41

110
FR demande de sursis
def: Demande pour une décision d’un tribunal ou d’une administration ajournant la
décision ou le jugement d’une affaire.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
EN application for suspension of operation
RO cerere de suspendare
surs : 32002Q0404(01), capitolul VII – „CERERILE DE SUSPENDARE I ALTE
M SURI PROVIZORII”

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 24


111
FR demande de sursis à l'exécution
EN application for suspension of enforcement
RO cerere de suspendare a execut rii
surs : 61988J0143, considerentul 5

112
FR demande d’indemnisation
EN application for compensation
RO cerere de desp gubiri
surs : 61995A0008, partea introductiv

113
FR demande d'intervention
def: demande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé, de son
propre mouvement (intervention volontaire) ou à l’initiative de l’une des parties en
cause (intervention forcée).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
surs : 31991Q0530, articolul 115(2)(6)(7) alineatul (1)
FR demande en intervention
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 1
EN application to intervene
surs : 31991Q0530, articolul 115(2)(6)(7) alineatul (1)
EN application for leave to intervene
RO cerere de interven ie
surs : 31991Q0530, articolul 115(2)(6)(7) alineatul (1); 32003Q0416(01), capitolul
„DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 1

114
FR demande en interprétation
EN application for interpretation
context: An application for interpretation of a judgment shall be made in accordance with
Articles 37 and 38 of these Rules. In addition it shall specify:
(a) the judgment in question;
(b) the passages of which interpretation is sought.
The application must be made against all the parties to the case in which the
judgment was given.
surs : 31991Q0704(02), articolul 102 alineatul (1)
RO cerere de interpretare
surs : 31991Q0704(02), articolul 102 alineatul (1)

115
FR demande en référé
EN application for interim measures
RO cerere de ordonan pre edin ial
surs : 32002Q0404(01), capitolul VII – „CERERILE DE SUSPENDARE I ALTE
M SURI PROVIZORII” punctul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 25


116
FR demande en tierce opposition
EN application initiating third-party proceedings
RO cerere de ter opozi ie
surs : 31991Q0530, articolul 123(7)

117
FR demande subsidiaire en indemnisation
EN alternative claim for compensation
RO cerere subsidiar de desp gubire
surs : 61995A0184, considerentul 89

118
FR démontrer à suffisance de droit
EN demonstrate to the requisite legal standard
RO demonstra potrivit legii
surs : 61995A0184, considerentul 61

119
FR déni de justice
EN denial of justice
RO denegare de dreptate
surs : 62006J0015, considerentul 28

120
FR dénomination du mémoire
EN title of the pleading
RO denumire a memoriului
surs : 32003Q0416(01), articolul 6

121
FR dénué de pertinence
surs : 61994A0346, considerentul 37
FR non pertinent
surs : 61994A0115, considerentul 58
FR sans pertinence
surs : 61994A0115, considerentul 79
EN irrelevant
RO lipsit de pertinen
surs : 61994A0115, considerentul 79
RO irelevant
surs : 61994A0346, considerentul 37; 61994A0115, considerentele 58 i 79

122
FR dépens
EN costs
RO cheltuieli de judecat
surs : 61994A0115, subtitlu

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 26


123
FR déposer un mémoire en défense
EN lodge a defence
RO depune un memoriu în ap rare
surs : 61988C0131, punctul 4

124
FR dépôt d’une requête
context: Dès le dépôt de la requête le président du Tribunal attribue les affaires à une
chambre.
surs : 31991Q0530, articolul 13
EN lodging an application
RO depunere a unei cereri
surs : 31991Q0530, articolul 13

125
FR désistement
context: La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par
l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la
partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît
justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul (5)
def: Abandon volontaire d’un droit, d’un avantage ou d’une prétention.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN discontinuance
RO renun are
surs : 31991Q0530, articolul 87(2)(4) alineatul (5); 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul
(5)

126
FR désister
EN discontinue or withdraw
RO renun a
not : În Codul de procedur civil se utilizeaz i „a se desista”.
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 punctul 5

127
FR dessaisissement du tribunal
def: (pour une juridiction) perte du pouvoir de juger une affaire dont elle était saisie, soit
avant de la juger (dessaisissement résultant d’une loi, d’une ordonnance de
dessaisissement, d’une décision d’incompétence, d’un renvoi pour cause de sûreté
etc.), soit du fait de l’avoir jugée (dessaisissement résultant du jugement).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN declining of jurisdiction by the court of first instance
RO declinarea competen ei Tribunalului
surs : 31991Q0530, capitolul IV – „SUSPENDAREA PROCEDURILOR I
DECLINAREA COMPETEN EI TRIBUNALULUI”

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 27


128
FR détournement de pouvoir
EN misuse of power
RO abuz de putere
surs : 61979J0138, considerentul 25

129
FR dispositif
context: Le greffier veille à la publication au Journal officiel des Communautés européennes:
[…]
c) sauf décision contraire de la Cour, du dispositif de tout arrêt et ordonnance de
référé [...].
surs : 31974Q1228(03), articolul 25 litera (c)
EN operative part
RO dispozitiv
def: Parte final a unei hot râri judec tore ti, în care se arat solu ia dat litigiului ( i
unele dispozi ii accesorii). – Din fr. dispositif.
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 31974Q1228(03), articolul 25 litera (c)

130
FR dispositif sollicité
context: Au début ou à la fin du mémoire en défense, doit figurer l'indication précise du
dispositif sollicité dans la décision du Tribunal (conclusions de la partie
défenderesse).
surs : 32002Q0404(01), capitolul III – „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 12
EN form of order sought
RO dispozitiv urm rit a fi ob inut
surs : 32002Q0404(01), capitolul III – „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 12

131
FR disposition ordinaire
EN usual rule
RO dispozi ie obi nuit
surs : 61997J0200, considerentul 43

132
FR dispositions horizontales
EN horizontal policies
RO dispozi ii orizontale
surs : 61991V0001, III – Analiza acordului

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 28


133
FR d'office
context: Lorsque, en raison des circonstances particulières décrites ci-après, des accords,
décisions et pratiques concertées bénéficiant de l'exemption prévue aux articles 3 et
6 ont cependant des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 85
paragraphe 3 du traité, la Commission prend, sur plainte ou d'office, dans les
conditions prévues par la section II, les mesures énoncées au point c).
surs : 31986R4056, articolul 7 alineatul (2) litera (a)
EN on its own initiative
surs : 31991Q0704(02), articolul 55 alineatul (2)
EN of its own motion
surs : 32001R0044, preambul
EN automatically
surs : 61964J0056, punctul 11
RO din oficiu
def: (care este) în conformitate cu o dispozi ie dat de o autoritate ( i nu la cererea cuiva)
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 31986R4056, articolul 7 alineatul (2) litera (a); 31991Q0704(02), articolul 55
alineatul (2); 32001R0044, preambul; 61964J0056, punctul 11

134
FR domicile élu
EN address for service
RO domiciliu ales
not : În doctrin , prin domiciliu conven ional (domiciliu ales) se în elege locul (adresa)
stabilit( ) prin acordul de voin al p r ilor în vederea execut rii actului juridic în
acel loc sau pentru solu ionarea litigiului i comunicarea actelor de procedur .[…] În
principiu, domiciliul ales nu poate fi schimbat decât prin acordul de voin al
p r ilor. Dac îns alegerea de domiciliu s-a f cut exclusiv în favoarea uneia dintre
p r i, aceasta poate s renun e la beneficiul ales.[…] Alegerea de domiciliu poate
uneori s îmbrace o form special , în sensul c , pe lâng indicarea domiciliului ales,
se men ioneaz i numele unei persoane la care se face alegerea de domiciliu.
ref: Boroi, G.: Drept civil. Partea general . Persoanele, Edi ia a II-a, Editura All Beck,
Bucure ti, 2001, p. 343
surs : 61979J0149, partea introductiv

135
FR dommages et intérêts
surs : 62004A0474, considerentul 35
FR dommages-intérêts
surs : 62004J0503, considerentul 3
EN damages
surs : 62004J0503, considerentul 3
EN damages and interest
surs : 62005B0295, considerentul 25
RO daune-interese
surs : 62005B0295, considerentul 25; 62004A0474, considerentul 35; 62004J0503,
considerentul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 29


136
FR donner suite à une demande
EN allow a request
RO admite o cerere
not : Doar în cazul instan elor judec tore ti traducerea în limba român este „a admite”. În
ceea ce prive te organele administrative, se va utiliza termenul „a aproba”.
surs : 31991Q0530, articolul 76a (10) paragraful al doilea

137
FR doute d'interprétation raisonnable
context: Le troisieme alinéa de l'article 177 du traité […] établit-il une obligation de renvoi
qui ne permet pas au juge national de porter une appréciation quelconque sur le bien-
fondé de la question soulevée ou bien subordonne-t-il - et dans quelles limites - cette
obligation à l'existence préalable d'un doute d'interprétation raisonnable?
surs : 61981J0283, considerentul 4
EN reasonable interpretative doubt
RO îndoial rezonabil privind interpretarea
surs : 61981J0283, considerentul 4

138
FR droits de greffe
context: Le greffier est responsable de la tenue du registre du Tribunal et des dossiers des
affaires pendantes, de la réception, transmission, notification et conservation des
documents, des correspondances avec les parties et les tiers relatives aux affaires
pendantes, ainsi que de la garde des sceaux du Tribunal; il veille à la perception des
droits du greffe et à la récupération des sommes dues à la caisse du Tribunal; il
procède aux publications du Tribunal.
surs : 31974Q1228(03), articolul 17; 31994Q0322, articolul 1
EN Registry charges
RO taxe de gref
not : În cazul 31974Q1228(03), sec iunea 3, titlu, sintagma „tariff du greffe et des frais de
justice” (FR)/„scale of charges of the Registry” (EN) se traduce prin „tariful grefei i
cheltuielile judiciare”.
surs : 31974Q1228(03), articolul 17; 31994Q0322, articolul 1

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 30


139
FR droits de la défense
EN rights of the defence
context: The applicant argues that the principle audi alteram partem, a necessary component
of compliance with the rights of the defence which have been held to be a
fundamental principle of Community law is a generally applicable rule according to
which addressees of decisions by a public authority whose interests are perceptibly
affected must have been enabled to express their views effectively.
surs : 61994A0346, considerentul 22
not : In the absence of explicit competence in the Treaties for respect of human rights in
criminal procedure, the Court of Justice has played a pioneering role by enforcing a
set of procedural safeguards on the basis of general legal principles. It has imposed
the rights of the defendant in Community administrative law based on Article 6 of
the Treaty on European Union, i.e. "the Union is founded on the principles of respect
for human rights, democracy and the rule of law, and that the EU shall respect
fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the
Member States and as guaranteed by the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms".
The European Union, in relation with the action of the European Court of Human
Rights, sets minimum standards to be observed by the States. National laws must be
in conformity with the principles set out in Article 6 and the provisions of the
European Union Charter of Fundamental Rights. At the European Council in Nice on
7, 8 and 9 December 2000, the three institutions signed the Charter, confirming the
importance attached to individual rights in the context of European integration. In its
chapter on Justice, the Charter establishes:
• the right to a fair trial,
• the right of the defence of anyone who has been charged,
• the presumption of innocence,
• the legality and proportionality of penalties,
• the right not to be tried or punished twice for the same offence (ne bis in
idem).
ref: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/04_en.htm
EN right to a fair hearing
context: However, it follows from a line of case-law developed by the Court on the basis of
the principles referred to in paragraphs 25 and 26 of the present judgment that
observance of the right to a fair hearing is, in all proceedings initiated against a
person which are liable to culminate in a measure adversely affecting that person, a
fundamental principle of Community law which must be guaranteed even in the
absence of any rules governing the proceedings in question.
surs : 61998J0007, considerentul 42
RO dreptul la ap rare
def: Într-o accep iune larg , dreptul la ap rare cuprinde totalitatea drepturilor i regulilor
procedurale care ofer persoanei posibilitatea de a se ap ra împotriva acuza iilor care
i se aduc, s conteste învinuirile, s scoat la iveal nevinov ia sa.
ref: Muraru, I., T n sescu, E. S.: Drept constitu ional i institu ii politice, edi ia 12,
volumul I, Editura All Beck, Bucure ti, 2005
surs : 61994A0346, considerentul 22; 61998J0007, considerentul 42

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 31


140
FR duplique
surs : 32002Q0404(01), capitolul II – „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 2
subpunctul 1
FR mémoire en duplique
surs : 31991Q0704(02), articolul 41 alineatul (1)
EN rejoinder
def: (in pleading) the answer made by a defendant to the plaintiff's reply.
ref: Collins English Glossary, HarperCollins Publishers, 1995
RO duplic
surs : 32002Q0404(01), capitolul II – „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 2
subpunctul 1; 31991Q0704(02), articolul 41 alineatul (1)

141
FR écrit
EN document
RO înscris
surs : 31991Q0530, articolul 38(2) alineatul (1)

142
FR effet direct
EN direct effect
RO efect direct
def: Dreptul comunitar creeaz în mod direct, prin el însu i, drepturi i obliga ii în
patrimoniul particularilor din statele membre ale UE, adic persoane fizice i juridice
de drept privat, iar ace tia au dreptul de a invoca direct în fa a autorit ilor na ionale
i comunitare prevederi ale dreptului comunitar, precum i între ei în i i.
ref: Fuerea, A.: Drept comunitar european. Partea general , Editura All Beck, Bucure ti,
2003, p. 115 i Popescu, R. M., Dumitra cu, M. A., Fuerea, A. (coordonator): Drept
comunitar european, Caiet de seminar, Edi ia a III-a rev zut i ad ugit , Editura Pro
Universitaria, Bucure ti, 2006, p. 32
surs : 61991V0001, considerentul 21

143
FR élargir l'objet de la plainte précédemment introduite
EN enlarging the scope of the earlier complaint
RO extindere a obiectului plângerii anterioare
surs : 61990A0024, considerentul 32

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 32


144
FR élection de domicile
EN address for service
context: The following must appear at the beginning of each application:
1. the applicant's name and address; [...] 4. the statements referred to in Article 38(2)
of the Rules of Procedure (address for service in Luxembourg and/or agreement to
service by telefax or any other technical means of communication).
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII ” punctul 10 subpunctul 4
RO alegerea domiciliului
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII ” punctul 10 subpunctul 4

145
FR éléments de droit
context: Sur la recevabilité des éléments de droit avancés devant le Tribunal
surs : 62003A0425, subtitlu
EN matters of law
RO aspecte de drept
surs : 62003A0425, subtitlu

146
FR elle (la Commission) devrait se dessaisir d'une affaire
EN it (Commission) ought not to proceed with a case
RO (Comisia) ar trebui s nu examineze o cauz
surs : 61990A0024, considerentul 88

147
FR émettre l'avis suivant
context: LA COUR
émet l'avis suivant:
surs : 61991V0001, dispozitiv
EN give the following opinion
RO emite urm torul aviz
surs : 61991V0001, dispozitiv

148
FR en cas de non-lieu à statuer […]
EN where a case does not proceed to judgment […]
RO în cazul în care nu se pronun în cauz […]
surs : 31991Q0530, articolul 87(2)(4) alineatul 6

149
FR en cours d'instance
EN in the course of the proceedings
RO în cursul judec ii
surs : 61992A0019, considerentele 3, 16 i 121

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 33


150
FR en droit
context: La Cour doit se borner à rechercher si, en droit, la majoration de prix appliquée aux
combustibles solides à usage non domestique par l'arrêté ministériel du 8 mars 1954
viole le traité, ou toute règle de droit relative à son application.
surs : 61954J0007, motivare
EN in law
RO în drept
surs : 61954J0007, motivare

151
FR en fait
EN in fact
context: […] so long as those provisions apply to all relevant traders operating within the
national territory and so long as they affect in the same manner, in law and in fact,
the marketing of domestic products and of those from other Member States.
surs : 61991J0267, considerentul 16
RO în fapt
surs : 61991J0267, considerentul 16

152
FR engendrer
context: Le Tribunal estime toutefois que ce n’est pas le caractère particulièrement technique
d’un dossier qui est seul de nature à engendrer le droit de l’intéressé d’être entendu
devant la Commission, mais le pouvoir d’appréciation dont celle-ci dispose en la
matière.
surs : 61994A0346, considerentul 33
EN give rise
RO da na tere
surs : 61994A0346, considerentul 33

153
FR en l'étude de
EN at the Chambers of
RO la cabinetul
surs : 61994A0115, partea introductiv ; 61990A0024, partea introductiv

154
FR enquête
context: Le greffier s'assure du fait que les personnes ou organes qui sont chargés d'une
enquête ou d'une expertise, conformément à l'article 49 du règlement de procédure,
disposent des moyens nécessaires pour exécuter a mission qui leur est confiée.
surs : 31974Q1228(03), articolul 8
EN investigation
RO cercetare
not : cercetarea penal reprezint „activitatea specific desf urat de organele de
urm rire penal , respectiv organele de cercetare ale poli iei i organele de cercetare
speciale, având ca scop strângerea probelor necesare cu privire la existen a
infrac iunilor, la identificarea f ptuitorilor i la stabilirea r spunderii acestora, pentru
a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea în judecat ”.
ref: Abraham, P., Der idan, E.: Dic ionar de termeni juridici uzuali, Editura Na ional,
2000
surs : 31974Q1228(03), articolul 8

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 34


155
FR enrichissement sans cause
EN unjust enrichment
RO îmbog ire f r just temei
def: regul potrivit c reia persoana care realizeaz o îmbog ire, constând în sporirea
activului sau în mic orarea pasivului patrimoniului s u, în dauna unei alte persoane
care sufer o diminuare corespunz toare, în lipsa oric rui temei juridic care s le
justifice, este obligat s restituie celui astfel prejudiciat valoarea cu care s-a
îmbog it, dar nu mai mult decât valoarea diminu rii. Între îmbog irea primei
persoane i diminuarea patrimoniului celei de-a doua trebuie s existe o rela ie
cauzal .
ref: Du u, M.: Dic ionar de drept privat, Edi ia a II-a, Editura MONDAN, 2002
surs : 61995A0184, considerentul 53

156
FR entendre les parties et l'avocat général
context: Après avoir entendu les parties et l’avocat général, si l’attribution visée à l’article 10,
paragraphe 2, a déjà eu lieu, le président peut à tout moment pour cause de connexité
ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la
procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance.
surs : 31991Q0704(02), articolul 43
EN hear the parties and the Advocate General
RO asculta p r ile i avocatul general
surs : 31991Q0704(02), articolul 43

157
FR entité fusionnée
EN merged entity
RO entitate rezultat dintr-o fuziune
surs : 61996A0102, considerentul 114

158
FR épuisement des voies de droit interne
context: La soumission des recours individuels à la condition préalable de l’épuisement des
voies de droit interne conduirait les juridictions internes de la Communauté,
notamment la Cour de justice, à se prononcer sur la compatibilité d’un acte
communautaire avec la convention.
surs : 61994V0002, I - „Con inutul cererii de aviz” punctul 10
EN exhaustion of domestic remedies
RO epuizarea c ilor de atac interne
surs : 61994V0002, I - „Con inutul cererii de aviz” punctul 10

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 35


159
FR erreur manifeste
EN manifest error
RO eroare evident
not : Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreapt de însu i
organul de urm rire penal sau de instan a de judecat care a întocmit actul, la
cererea celui interesat ori din oficiu.
ref: Codul de procedur penal , Capitolul V Titlul V articolul 195
surs : 61994A0115, considerentul 36

160
FR erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes
context: Sans préjudice des dipositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de
plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour,
soit d'office, soit à la demande d'une partie à condition que cette demande soit
présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt.
surs : 31991Q0704(02), articolul 66 alineatul (1)
EN clerical mistakes, errors in calculation and obvious slips
RO erori materiale, de calcul sau inexactit i
surs : 31991Q0704(02), articolul 66 alineatul (1)

161
FR étendue de l'interdiction
EN extent of prohibition
RO sfer de aplicare a interdic iei
surs : 61964J0056, punctul 9

162
FR être attrait devant une juridiction
EN be sued in the court
RO a fi chemat în judecat
surs : 61998J0007, considerentul 4

163
FR être mis à la cause
context: Dans le cadre du recours au fond porté devant le tribunal de première instance de
Liège, l’URBSFA, qui, contrairement à ce qui s’était passé en référé, n’avait pas été
mise à la cause, est intervenue volontairement le 3 juin 1991.
surs : 61993J0415, considerentul 39
EN be cited as a party
RO a fi citat
surs : 61993J0415, considerentul 39

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 36


164
FR être privé d'effets juridiques
context: La Commission motivait sa prise de position en indiquant que, en vertu de l’ article
85 du traité CEE, elle ne disposait des pouvoirs nécessaires ni pour constater que la
résiliation du contrat de concession était privée d’effets juridiques, ni pour ordonner
le rétablissement des relations contractuelles entre les parties sur la base du contrat
type actuellement appliqué par BMW Italia dans ses rapports avec ses
concessionnaires.
surs : 61990A0024, considerentul 11
EN have no legal effect
RO a nu avea efecte juridice
surs : 61990A0024, considerentul 11

165
FR exception d'irrecevabilité
EN objection of inadmissibility
RO excep ie de inadmisibilitate
not : Excep iile procesuale „constituie o form de manifestare a ac iunii”, presupunând
existen a unui proces în curs de desf urare, „reprezint un mijloc de ap rare, dar nu
se confund cu ap r rile de fond”, „nu pun în discu ie fondul preten iei deduse
judec ii”, iar „admiterea excep iei procesuale duce fie la întârzierea judec ii prin
amânarea cauzei, refacerea unor acte de procedur , declinarea competen ei (în cazul
excep iilor dilatorii), fie la împiedicarea judec ii fondului, prin stingerea procesului,
anularea sau respingerea cererii ca prematur , prescris , inadmisibil (în cazul
excep iilor peremptorii).”
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, p. 487
surs : 61992A0019, considerentul 50

166
FR exécution forcée
def: Exécution d’une convention ou d’un jugement imposée au débiteur sur sa personne
ou sur ses biens par le ministère d’un officier public compétent, et, au besoin, de la
force armée, en observant les formalités prescrites, par la loi.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN enforcement
context: Costs necessarily incurred by a party in enforcing a judgment or order of the Court
shall be refunded by the opposite party on the scale in force in the State where the
enforcement takes place.
surs : 31991Q0704(02), articolul 71
RO executare silit
surs : 31991Q0704(02), articolul 71

167
FR exercice de la puissance publique
EN powers conferred by public law
RO exercitarea prerogativelor de putere public
not : A se avea în vedere la traducerea în limba român i varianta „exercitarea puterii
publice”.
surs : 61979J0149, cuvintele – cheie

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 37


168
FR facsimilé de signature
EN facsimile signature
RO semn tur în facsimil
surs : 32003Q0416(01), capitolul „UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE
COMUNICARE” punctul 2

169
FR faire des offres de preuve
EN offer evidence
RO propune probe
surs : 31991Q0704(02), articolul 42

170
FR faire droit à une requête
surs : 61994A0346, expunerea sumar punctul 1
FR donner suite favorable à une demande
surs : 61990A0024, considerentul 58
EN grant an application
RO aproba o cerere
not : Doar în cazul instan elor judec tore ti traducerea în limba român este „a admite”. În
ceea ce prive te organele administrative, se va utiliza termenul „a aproba”.
surs : 61994A0346, expunerea sumar punctul 1; 61990A0024, considerentul 58

171
FR faire droit aux conclusions d'un requérant
EN grant the relief sought by an applicant
RO admite preten iile unui reclamant
not : A se vedea nota de la intrarea 170.
surs : 61994A0115, considerentul 33

172
FR faire échec
EN defeat
surs : 61990J0006, considerentul 21
EN thwart
surs : 61990J0006, considerentul 24
RO a face inaplicabil
surs : 61990J0006, considerentele 21 i 24

173
FR faire grief
EN affect it adversely
RO a cauza prejudicii
surs : 61996A0102, considerentul 143

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 38


174
FR faire opposition
def: manifestation de volonté destinée à empêcher l’accomplissement d’un acte juridique
ou à en neutraliser les effets.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN lodge an objection
RO contesta
surs : 61979J0044, considerentul 2

175
FR faire valoir
EN enforce
RO valorifica
not : A se avea în vedere la traducerea în limba român i termenul „a invoca”.
surs : 61990J0006, expunerea sumar punctul 1

176
FR faire valoir
EN contend
surs : 61970J0022, considerentele 9 i 56
EN assert
surs : 61990J0006, considerentul 11
EN put forward
surs : 61994A0346, considerentul 31
RO sus ine
surs : 61994A0346, considerentul 31; 61970J0022, considerentele 9 i 56; 61990J0006,
considerentul 11

177
FR faire valoir à titre principal
EN submit as its main argument
RO sus ine în principal
surs : 61996A0102, considerentul 48

178
FR faire valoir à titre subsidiaire
EN submit in the alternative
RO sus ine în subsidiar
surs : 61996A0102, considerentul 48

179
FR fait allégué
EN fact alleged
RO fapt pretins
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Memoriul în ap rare” punctul 20

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 39


180
FR faute de procédure
EN procedural defect
RO eroare de procedur
surs : 61996J0162, considerentul 21

181
FR fins de non-recevoir d'ordre public
EN absolute bar to proceeding with an action
RO excep ii peremptorii de ordine public
surs : 31991Q0530, articolul 113(4)(10)

182
FR fonctionnaires et autres agents
EN officials and other servants
RO func ionari i al i agen i
surs : 31991Q0530, articolul 29

183
FR fonctions
EN duties
RO atribu ii
surs : 31991Q0530, articolul 4 punctul 1

184
FR formation de jugement
EN Judges and Advocate General
RO judec tori i avocat general
surs : 32003Q0416(01), capitolul „PREG TIREA I DESF URAREA ASCULT RII
SUS INERILOR ORALE” punctul 46 primul paragraf

185
FR formation de jugement
def: (pour une juridiction). Chacune des unités de jugement qui se constituent en son sein
pour siéger dans la composition qui la caractérise. Ex.: le tribunal de grande instance
siège à juge unique ou en formation collégiale […].
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN formation of the court
RO complet de judecat
surs : 31991Q0704(02), articolul 9 alineatul (3)

186
FR forme substantielle
EN essential procedural requirement
RO norm fundamental de procedur
surs : 62005J0443, considerentul 32

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 40


187
FR former un pourvoi en cassation
EN apply for review
RO introduce recurs în casa ie
surs : 61993J0415, considerentul 50

188
FR fouille
EN searching
RO perchezi ie
surs : 31991Q0704(02), articolul 32 alineatul (2) litera (a)

189
FR frais de déplacement et de séjour
context: […] sont considérés comme dépens récupérables […] les frais indispensables
exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement
et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.
surs : 31991Q0704(02), articolul 73 litera (b)
EN travel and subsistence expenses
RO cheltuieli de deplasare i de edere
surs : 31991Q0704(02), articolul 73 litera (b)

190
FR frais indispensables exposés par les parties
EN expenses necessarily incurred by the parties
RO cheltuieli necesare efectuate de p r i
surs : 31991Q0530, articolul 91 litera (b)

191
FR frustratoire ou vexatoire
context: La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres
dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour
des motifs exceptionnels. La Cour peut condamner une partie, même gagnante, à
rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît
comme frustratoires ou vexatoires.
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul (3)
EN unreasonably or vexatiously
RO nejustificat sau ofensator
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul (3)

192
FR Grande Chambre
context: Le Tribunal constitue en son sein des chambres composées de trois et de cinq juges
et une grande chambre composée de treize juges et décide de l'affectation des juges à
celles-ci.
surs : 31991Q0530, articolul 10(7)(9)
EN Grand Chamber
RO Marea Camer
surs : 31991Q0530, articolul 10(7)(9); 319991Q0704(02), articolul 11

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 41


193
FR greffe
EN registry
RO gref
surs : 31991Q0704(02), articolul 16 alineatul (1)

194
FR greffier
EN Registrar
RO grefier
surs : 31991Q0704(02), articolul 4

195
FR greffier adjoint
EN Assistant Registrar
surs : 31991Q0704(02), capitolul 3 - Grefa sec iunea 1 - Grefierul i grefierul adjunct
EN deputy registrar
surs : 31994Q0322, articolul 17 punctul 1
RO grefier adjunct
surs : 31991Q0704(02), capitolul 3 - Grefa sec iunea 1 - Grefierul i grefierul adjunct;
31994Q0322, articolul 17 punctul 1

196
FR grief
def: sujet de plainte, reproche au soutien d’une allégation […]; motif de critique (ex.
griefs d’appeal contre le jugement critiqué).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN ground of challenge
RO motiv
surs : 61996A0102, considerentul 157

197
FR huis clos
def: Expression consacrée signifiant «toutes portes fermées» utilisée pour désigner, soit
l’audience à laquelle le public n’est pas admis par exception au principe de la
publicité des débats, soit la décision prise par le juge de ne pas (ou de ne plus)
admettre le public.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
not : Le huis clos est décidé lorsque les débats sont susceptibles d’apporter des révélations
nuisibles, d’entraîner des inconvénients graves, de provoquer un scandale, de révéler
des secrets d’État.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
EN cases heard in camera
RO cu u ile închise
surs : 31991Q0530, articolul 56

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 42


198
FR incompétence
context: Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’entendre les parties, dans un
premier temps, sur le moyen tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter
la décision attaquée.
surs : 62003A0027, considerentul 34
EN lack of competence
RO necompeten
surs : 62003A0027, considerentul 34

199
FR inconditionnelles et suffisamment précises
context: [...] dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du
point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces
dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les
délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou
encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure
de faire valoir à l' égard de l' État.
surs : 61990J0006, considerentul 11
EN unconditional and sufficiently precise
RO necondi ionale i suficient de precise
surs : 61990J0006, considerentul 11

200
FR indication des preuves produites à l'audience
EN indication of the evidence produced at the hearing
RO indicare a probelor propuse în edin
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (2)

201
FR infraction involontaire
EN offence not intentionally committed
surs : 61998J0007, considerentul 11
EN offence committed unintentionally
surs : 61998J0007, considerentul 41
RO infrac iune s vâr it f r inten ie
surs : 61998J0007, considerentele 11 i 41

202
FR infraction volontaire
EN intentional offence
RO infrac iune s vâr it cu inten ie
surs : 61998J0007, considerentul 17

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 43


203
FR instance
EN judgement
EN proceedings
surs : 31991Q0704(02), articolul 42 alineatul (2)
RO judecat
RO proces
surs : 31991Q0704(02), articolul 42 alineatul (2)

204
FR instruction et mesures préparatoires
context: Ce rapport comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des
mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires, ainsi que sur le renvoi
éventuel de l'affaire à la chambre désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2.
surs : 31991Q0704(02), articolul 44 alineatul (2)
EN preparatory inquiries and other preparatory measures
RO cercetare judec toreasc i m suri premerg toare
surs : 31991Q0704(02), articolul 44 alineatul (2)

205
FR instructions pratiques
EN practice directions
context: It is in the interests of the efficient conduct of proceedings before the Court of First
Instance (hereinafter ‘the Court’) and the expeditious processing of cases that
practice directions should be issued to the lawyers and agents of parties, dealing with
the manner in which pleadings and other procedural documents relating to the
written procedure are to be submitted.
surs : 32002Q0404(01), considerentul 1
RO instruc iuni practice
surs : 32002Q0404(01), considerentul 1

206
FR insuffisance de motivation
EN statement of reason is insufficient
RO insuficien a motiv rii
surs : 61987J0046, considerentul 43

207
FR intérêt à agir
EN interest in taking proceedings
RO interes de a ac iona
surs : 61979J0138, expunerea sumar punctul 2

208
FR intérêt né et actuel
EN vested and present interest
RO interes n scut i actual
surs : 61992A0019, considerentul 43

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 44


209
FR intervenir à un litige pendant devant la Cour
EN intervene in a case before the Court
RO interveni într-un litigiu pendinte în fa a Cur ii
surs : 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (3) al patrulea paragraf

210
FR invalidité
def: défaut ou perte de validité; état d’un acte dénué ou privé de toute valeur juridique
(avec ou sans rétroactivité).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
surs : 61996J0162, considerentul 23
FR non-validité
surs : 61987J0046, considerentul 64
EN invalidity
surs : 61996J0162, considerentul 23
RO lips de validitate
surs : 61996J0162, considerentul 23; 61987J0046, considerentul 64

211
FR invocabilité
surs : 61981J0008, considerentul 36
FR susceptible d’être […] invoqué
surs : 61981J0008, considerentul 30
EN may be relied upon
RO posibilitate de a fi invocat
surs : 61981J0008, considerentele 30 i 36

212
FR irrecevabilité
EN inadmissibility
RO inadmisibilitate
surs : 61994A0346, expunerea sumar

213
FR (pourvoi) irrecevable ou manifestement non fondé
EN (appeal) clearly inadmissible or clearly unfounded
RO (recurs) v dit inadmisibil sau v dit nefondat
surs : 31991Q0704(02), articolul 119

214
FR irrecevabilité formelle de la requête
EN application formally inadmissible
RO inadmisibilitate a cererii pentru neîndeplinirea condi iilor de form
surs : 31991Q0704(02), articolul 38 alineatul (7)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 45


215
FR jour férié légal
EN official holiday
RO s rb toare legal
surs : 31991Q0704(02), articolul 80

216
FR juge
EN court
RO instan
surs : 61989J0213, considerentul 17

217
FR juge communautaire
context: Ce serait la première fois que le juge communautaire aurait à connaître d’une
décision par laquelle la Commission rejette une plainte, sans avoir approfondi les
faits exposés par la partie plaignante ni porté d’appréciation sur ceux-ci.
surs : 61990A0024, considerentul 63
EN Community judicature
RO instan comunitar
surs : 61990A0024, considerentul 63

218
FR jugement avant dire droit
def: jugement qui, pour préparer ou attendre la solution de la contestation principale, se
borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction […] ou […] une
mesure provisoire […], sans trancher le principal, d’où il résulte que ce jugement n’a
pas au principal autorité de chose jugée et ne dessaisit pas le juge.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN interim judgement
RO încheiere premerg toare
surs : 61994J0194, considerentul 16

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 46


219
FR jugement de renvoi
surs : 61978J0083, considerentul 3
FR arrêt de renvoi
surs : 61975J0043, considerentul 3
EN judgment referring the matter
surs : 61978J0083, considerentul 3
EN judgment containing the reference
surs : 61975J0043, considerentul 3
EN judgment ordering the reference
context: In its judgment ordering the reference, the Cour d’Appel upheld the judgment under
appeal in so far as it held that the Tribunal de Première Instance had jurisdiction, that
the actions were admissible and that an assessment of Mr Bosman’s claims against
UEFA and the URBSFA involved a review of the lawfulness of the transfer rules. It
also considered that a review of the lawfulness of the nationality clauses was
necessary, since Mr Bosman’s claim in their regard was based on Article 18 of the
Belgian Judicial Code, which permits actions "with a view to preventing the
infringement of a seriously threatened right", and Mr Bosman had adduced factual
evidence suggesting that the damage which he fears that the application of those
clauses may impede his career will in fact occur.
surs : 61993J0415, considerentul 44
EN judgment for reference
surs : 62002J0115, considerentul 24
EN judgment of reference
surs : 61982J0162, considerentul 12
RO hot râre de trimitere
surs : 61978J0083, considerentul 3; 61975J0043, considerentul 3; 61993J0415,
considerentul 44; 62002J0115, considerentul 24; 61982J0162, considerentul 12

220
FR jugement d'une affaire
EN judgment of a case
RO judecare a unei cauze
surs : 31991Q0530, articolul 32 alineatul 4

221
FR jugement entrepris
EN judgment under appeal
RO hot râre atacat
surs : 61993J0415, considerentul 44

222
FR juger
context: : […], la Cour a jugé que le droit d’être entendu dans une telle procédure exige que
la partie intéressée soit mise en mesure, au cours même de la procédure qui se
déroule devant la Commission, de prendre position et de faire connaître utilement
son point de vue sur la pertinence des faits ainsi que, le cas échéant, sur les
documents retenus par l’institution communautaire.
surs : 61994A0346, considerentul 32
EN hold
RO considera
surs : 61994A0346, considerentul 32

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 47


223
FR juge rapporteur
EN Judge-Rapporteur
RO judec tor raportor
surs : 61994A0115, considerentul 30

224
FR juge sortant
EN retiring judge
RO judec tor al c rui mandat înceteaz
surs : 31991Q0530, articolul 6

225
FR juridiction
EN court
RO instan judec toreasc
surs : 41968A0927(01), preambul; 61975J0043, considerentul 40
RO instan
surs : 32006R1896, considerentul 16

226
FR juridiction de renvoi
not : Droit communautaire: juridiction nationale saisissant la Cour de justice des CE d’une
demande d’interprétation des traités ou d’appréciation de validité et d’interprétation
des actes de droit dérivé.
ref: http://iate.europa.eu/
EN referring court
RO instan de trimitere
surs : 61996J0085, considerentul 34; 61996J0162, considerentul 20

227
FR juridiction interne
surs : 61975J0043, considerentul 38
FR juridiction nationale
surs : 61975J0043, expunerea sumar punctul 1
EN national court
RO instan na ional
surs : 61975J0043, considerentul 38; 61975J0043, expunerea sumar punctul 1

228
FR juridiction répressive
EN criminal court
RO instan penal
surs : 61998J0007, considerentul 11

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 48


229
FR jurisprudence applicable
surs : 61994A0115, considerentul 61; 62004A0234, considerentul 63
FR jurisprudence pertinente
surs : 61994A0115, considerentele 110 i 111; 62004J0522, considerentul 42
EN relevant case-law
surs : 62004A0234, considerentul 63
EN relevant rulings
surs : 62004J0522, considerentul 42
RO jurispruden relevant
surs : 61994A0115, considerentele 61, 110 i 111; 62004A0234, considerentul 63;
62004J0522, considerentul 42

230
FR jurisprudence constante
EN consistent case-law
surs : 62005J0379, considerentul 16
EN settled case-law
surs : 62006A0310, considerentul 39
RO jurispruden constant
surs : 62006A0310, considerentul 39; 62005J0379, considerentul 16

231
FR jurisprudence établie
surs : 31991Q0530, articolul 14(5)(7) alineatul (2) paragraful (1) litera (b)
FR jurisprudence bien établie
surs : 62005A0243, considerentul 36
EN established case-law
surs : 31991Q0530, articolul 14(5)(7) alineatul (2) paragraful (1) litera (b)
EN well-established case-law
surs : 62005A0243, considerentul 36
RO jurispruden consacrat
surs : 31991Q0530, articolul 14(5)(7) alineatul (2) paragraful (1) litera (b); 62005A0243,
considerentul 36

232
FR juriste
EN legal expert
RO jurist
surs : 61984O0160(02)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 49


233
FR justiciable
EN individual
RO justi iabil
def: Persoan care apare ca parte într-un proces, care trebuie s r spund înaintea
instan elor judec tore ti.
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 61996J0162, considerentul 34

234
FR LA COUR [...] décide et arrête
FR (LA COUR) […] et décide
EN THE COURT […] hereby declares
EN (THE COURT) […] (and) further declares
RO (CURTEA) […] ( i) hot r te
not : În cazul 61994A0115, dispozitiv, sintagma „déclare et arrête” (FR)/„hereby” (EN) se
traduce prin „hot r te”.
surs : 61964J0006, dispozitiv

235
FR l'affaire […] a été radiée du registre de la Cour
EN the case [...] was removed from the register of the Court of Justice
RO cauza […] a fost scoas de pe rolul Cur ii de Justi ie
surs : 61993J0415, considerentul 38

236
FR laisser les dépens à la charge des parties intervenantes
EN order the interveners to bear their own costs
RO obligarea intervenien ilor la suportarea propriilor cheltuieli de judecat
surs : 61992A0019, considerentul 39

237
FR langue de procédure
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (2)
FR langue de la procédure
surs : 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (2)
EN language of the case
RO limb de procedur
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (2); 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (2)
RO limba procedurii
not : Textul cererii de brevet european sau al brevetului european redactat în limba
procedurii este textul autentic în toate procedurile în fata Oficiului European de
Brevete i în toate statele contractante.
ref: Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea Romaniei la Conven ia
privind eliberarea brevetelor europene, adoptat la München la 5 octombrie 1973,
precum i la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München la 29 noiembrie 2000
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (2); 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (2)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 50


238
FR langue des délibérés
EN language of consultation
RO limba deliber rilor
RO limb de deliberare
not : Documentele nepublicate în Culegere nu sunt traduse în toate limbile Uniunii.
Acestea nu sunt disponibile decât în limba de procedur i în limba de deliberare.
ref: http://www.curia.europa.eu/ro/content/juris/contenu.htm

239
FR la procédure orale s'est déroulée le […]
EN the hearing took place on […]
context: The hearing took place on 19 September 1996. The parties' representatives presented
oral arguments and answered questions put by the Court.
surs : 61994A0115, considerentul 31
RO procedura oral a avut loc la […]
surs : 61994A0115, considerentul 31

240
FR l'argument de la requérante est inopérant
EN the applicant's argument is misconceived
RO argumentul reclamantei este irelevant
surs : 61996A0102, considerentul 140

241
FR l'argument ne saurait être retenu
EN the argument cannot be upheld
RO argumentul nu poate fi re inut
surs : 61979J0044, considerentul 7

242
FR le recours es rejété comme dénué de fondement
context: La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - rejeter le recours comme
irrecevable; - à titre subsidiaire, le rejeter comme dénué de fondement; - condamner
la requérante aux dépens.
surs : 61996A0102, considerentul 36
EN the action is dismissed as unfounded
RO ac iunea este respins ca nefondat
surs : 61996A0102, considerentul 36

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 51


243
FR le requérant avance des indices objectifs, pertinentes et concordants
EN the applicant puts forward objective, relevant and consistent evidence
RO reclamantul aduce probe obiective, pertinente i concordante
surs : 61990A0024, considerentul 105

244
FR (les droits fondamentaux) lorsqu'ils sont puisés dans la convention, deviennent du
droit communautaire
context: Selon le gouvernement belge, la Cour serait appelée à décider si les droits
fondamentaux intégrés dans l’ordre juridique communautaire, lorsqu’ils sont puisés
dans la convention, deviennent du droit communautaire ou gardent leur nature
spécifique.
surs : 61994V0002, VI - „Problema compatibilit ii ader rii cu articolele 164 i 219 din
tratat” punctul 1
EN (fundamental rights) where they are drawn from the Convention, become
Community law
RO (drepturile fundamentale) atunci când sunt preluate din conven ie, devin drept
comunitar
surs : 61994V0002, VI - „Problema compatibilit ii ader rii cu articolele 164 i 219 din
tratat” punctul 1

245
FR léser
EN wrong
RO v t ma
surs : 61984J0222, considerentul 9

246
FR les mentions sont paraphées par le président et le greffier
EN the President and the Registrar shall initial the notes
RO men iunile sunt parafate de c tre pre edinte i grefier
surs : 31974Q1228(03), articolul 6

247
FR Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions du Tribunal à l'audience du [...]
EN The parties were heard in oral argument and answered questions put to them by
the Court at the hearing on [...]
RO În edin a din [...], au fost ascultate sus inerile orale ale p r ilor i r spunsurile
acestora la întreb rile Tribunalului
surs : 61990A0024, considerentul 19; 61992A0019, considerentul 32

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 52


248
FR l'esprit, l'économie et les termes
context: […] pour savoir si les dispositions d'un traité international ont une telle portée, il faut
en envisager l'esprit, l'économie et les termes.
surs : 61962J0026
EN the spirit, the general scheme and the wording
RO spiritul, cadrul general i formularea
surs : 61962J0026

249
FR libre circulation des jugements
EN free movement of judgments
RO libera circula ie a hot rârilor judec tore ti
surs : 61998J0007, considerentul 19

250
FR licéité
EN lawfulness
RO legalitate
surs : 31999Q0528, articolul 1 alineatul (1)

251
FR lieu d'établissement des entreprises
EN place of establishment of the undertakings
RO loc de stabilire a întreprinderilor
surs : 61996A0102, considerentul 54

252
FR litige pendant devant une juridiction
EN proceedings pending before the court
RO litigiu pendinte în fa a unei instan e
surs : 61996J0162, partea introductiv

253
FR litiges voisins
EN related disputes
RO litigii similare
surs : 61990A0024, considerentul 88

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 53


254
FR litige visant à la réparation du préjudice
def: Dédommagement d’un préjudice par la personne qui en est responsable civilement
(d’où l’expression réparation civile ou responsabilité civile par opp. à responsabilité
pénale); rétablissement de l’equilibre détruit par le dommage consistant à replacer, si
possible, la victime dans la situation où elle serait si le dommage ne s’était pas
produit; désigne aussi bien l’action de réparer que le mode de réparation.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN action for damages for the loss
RO ac iune pentru repararea prejudiciului
surs : 61990A0024, considerentul 9

255
FR Lu en séance publique à Luxembourg
EN Delivered in open court in Luxembourg
RO Pronun at în edin public la Luxemburg
surs : 61964J0056, partea final

256
FR mandat judiciaire
context: […] pour procéder à des perquisitions dans des locaux commerciaux — perquisitions
qu'il convient de distinguer d'inspections —, il faut, en vertu de la protection au titre
du droit fondamental mentionné, un mandat judiciaire; le mandat judiciaire doit
précéder la perquisition et déterminer en détail les limites de celle-ci […].
surs : 61987J0046, raportul pentru edin
EN judicial warrant
RO mandat judec toresc
surs : 61987J0046, raportul pentru edin i considerentul 10

257
FR manque à gagner
EN loss of earnings
RO beneficiu nerealizat
def: Valoarea exprimat în bani a sporului patrimonial pe care creditorul l-ar fi realizat
dac debitorul i-ar fi executat în natur i întocmai obliga iile contractuale asumate,
spor de care creditorul a fost lipsit prin faptul neexecut rii obliga iei. Al turi de
pierderea efectiv , este o parte component a prejudiciului în cadrul r spunderii
contractuale.
ref: Du u, M.: Dic ionar de drept privat, Editura MONDAN, Edi ia a II-a, 2002
surs : 61993J0415, considerentul 40

258
FR marge d'appréciation
EN margin of assessment
RO marj de apreciere
surs : 61994A0346, considerentul 34

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 54


259
FR marge d'appréciation discrétionnaire
context: La Commission ne conteste pas qu'un plaignant a droit à une réponse, c'est-à-dire à
un acte définitif dans lequel l'institution se prononce sur sa plainte. Elle affirme
cependant que, selon la jurisprudence de la Cour […], elle n'est pas pour autant
obligée d'adopter une décision définitive quant à l'existence ou non de l'infraction
alléguée. Disposant ainsi d'une importante marge d'appréciation quant à l'adoption
d'une décision sur le fond de la plainte, elle disposerait, à plus forte raison, d'une
marge d'appréciation discrétionnaire pour adopter des actes préparatoires de la
décision finale, comme l'ouverture d'une instruction.
surs : 61990A0024, considerentul 64
EN leeway
RO marj de apreciere discre ionar
surs : 61990A0024, considerentul 64

260
FR mécanisme du recours individuel
EN machinery for individual petitions
RO mecanism al ac iunii individuale
surs : 61994V0002, I – „Con inutul cererii de aviz” punctul 4

261
FR mémoire
context: […] tout État membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de
l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un
mémoire ou des observations écrites […].
surs : 41997A0520(02), articolul 3 alineatul (2)
EN statement of case
surs : 41997A0520(02), articolul 3 alineatul (2)
EN written pleading
surs : 31991Q0530, articolul 35
RO memoriu
not : Conform Regulilor de procedur ale CIJ, ulterior acestei întâlniri, convocate de
Pre edintele Cur ii, se va depune mai întâi memoriul statului care a f cut sesizarea
[...]. Memoriul trebuie sa con in o prezentare a faptelor relevante i a temeiurilor
juridice i concluziile.
ref: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=24380
surs : 41997A0520(02), articolul 3 alineatul (2); 31991Q0530, articolul 35

262
FR mémoire en défense
def: réponse du défendeur à la requête introductive d’instance; la requête et le mémoire
en défense peuvent ensuite être complétés par une réplique du requérant et une
duplique du défendeur.
ref: http://iate.europa.eu/
EN defence
RO memoriu în ap rare
surs : 32003Q0416(01), punctul 16

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 55


263
FR mémoire en exception d'irrecevabilité
EN objection of inadmissibility
RO memoriu privind excep ia de inadmisibilitate
surs : 32002Q0404(01), capitolul V – „DIMENSIUNILE MEMORIILOR” punctul 2

264
FR mémoire en intervention
context: Le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en
intervention.
Le mémoire en intervention contient:
a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des
conclusions d'une des parties;
b) les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;
c) les offres de preuve s'il y a lieu.
surs : 31991Q0704(02), articolul 93 alineatul (5)
EN statement in intervention
RO memoriu în interven ie
surs : 31991Q0704(02), articolul 93 alineatul (5)

265
FR mémoire en réponse
context: Toute partie à la procédure devant le tribunal peut présenter un mémoire en réponse
dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.
surs : 31991Q0704(02), articolul 115
EN response
RO memoriu în r spuns
surs : 31991Q0704(02), articolul 115

266
FR mesures provisoires
def: mesure prise pour la durée d’un procès afin de régler momentanément une situation
urgente en attendant une décision définitive.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN interim measures
RO m suri provizorii
surs : 32002Q0404(01), capitolul VII - CERERILE DE SUSPENDARE I ALTE
M SURI PROVIZORII; 31991Q0704(02), alineatul (1) al doilea paragraf

267
FR mettre en cause
EN challenge
RO contesta
surs : 61996J0162, considerentul 4

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 56


268
FR mettre en cause la responsabilité personnelle
context: En effet, l’autre moyen de protéger les créanciers, à savoir l’instauration de règles
prévoyant la possibilité de mettre en cause, à certaines conditions, la responsabilité
personnelle des associés, serait plus contraignant que l’obligation de constituer et
libérer un capital social minimal.
surs : 61997J0212, considerentul 33
EN incur personal liability
RO angaja r spunderea personal
surs : 61997J0212, considerentul 33

269
FR mettre fin à l’instance
EN close the proceedings
RO pune cap t procesului
surs : 31991Q0704(02), articolul 43

270
FR mettre fin à un traité, s'en retirer ou en suspendre l'application
EN terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty
RO încetare a valabilit ii unui tratat, retragere din tratat sau suspendare a aplic rii
acestuia
surs : 61996J0162, considerentul 22

271
FR minute
context: Les arrêts ou ordonnances portant rectification ou interprétation d’un arrêt ou d’une
ordonnance, les arrêts rendus sur opposition contre un arrêt par défaut, les arrêts et
ordonnances rendus sur tierce opposition ou sur demande de révision, ainsi que les
arrêts ou ordonnances rendus par la Cour sur pourvoi sont mentionnés en marge de
l’arrêt ou de l’ordonnance concernés; copie certifiée conforme en est annexée à la
minute de l’arrêt ou de l’ordonnance.
surs : 31994Q0322, articolul 14
EN original
RO original
surs : 31994Q0322, articolul 14

272
FR mise en demeure
EN formal notice
RO punere în întârziere
surs : 61962J0005, punctul I

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 57


273
FR mise en état de l'affaire
EN case is prepared for hearing
RO preg tire a cauzei pentru edin
surs : 31991Q0530, articolul 64(10) alineatul (1)

274
FR monopole de juridiction
EN monopoly of jurisdiction
RO monopol de jurisdic ie
not : Monopolul de jurisdic ie presupune c doar o anumit instan judec toreasc sau un
anumit organ de jurisdic ie este competent s solu ioneze un litigiu.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61994V0002, III - „Istoricul problemei privitoare la respectarea drepturilor omului
de c tre Comunitate” punctul 9

275
FR motif
def: Raison de fait ou de droit qui commande la décison et que le jugement doit exposer
avant le dispositif; dans leur ensemble, raisons (nécessaires ou surabondantes,
exactes ou erronées, suffisantes ou non) que le juge indique comme l’ayant
déterminé à prononcer comme il l’a fait.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN ground
context: Since such jurisdiction extends to all grounds capable of invalidating those
measures, the Court is obliged to examine whether their validity may be affected by
reason of the fact that they are contrary to a rule of international law (International
Fruit Company, paragraph 6).
surs : 61996J0162, considerentul 27
RO motiv
surs : 61996J0162, considerentul 27

276
FR moyen
EN submission
surs : 61994A0346, considerentul 21
EN plea
surs : 61994A0346, considerentul 40
RO motiv
not : În cazul dispozitivului din 61994A0115, sintagma „par ces motifs” (FR)/„on those
grounds” (EN) se traduce prin „pentru aceste motive”. În cazul 31991Q0530,
articolul 34, sintagma „pour de justes motifs” (FR)/„in proper circumstances” (EN)
se traduce prin „pentru motive întemeiate”.
surs : 61994A0346, considerentele 21 i 40

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 58


277
FR moyen d'irrecevabilité
context: […] ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté;
surs : 61972J0031, considerentul 5
EN plea of inadmissibility
RO motiv de inadmisibilitate
surs : 61972J0031, considerentul 5

278
FR moyens de droit
def: fondement juridique; raison tirée d’une règle de Droit propre, d’après celui qui
l’expose, à justifier la demande ou la décision.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN pleas of law
RO motive de drept
surs : 31991Q0704(02), articolul 83 alineatul (2)

279
FR moyens de fait
def: faits spécialement allégués par un plaideur pour fonder ou critiquer une prétention.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN pleas of fact
RO motive de fapt
surs : 31991Q0704(02), articolul 83 alineatul (2)

280
FR ne saurait la lier
context: […] la circonstance selon laquelle la Commission s'est fondée dans d'autres cas de
concentration sur des parts de marché plus ou moins élevées […] ne saurait la lier
dans son appréciation dans d'autres affaires […].
surs : 61996A0102, considerentul 203
EN cannot bind it
RO nu o poate obliga
surs : 61996A0102, considerentul 203

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 59


281
FR non-comparution du défendeur
surs : 62003J0148, considerentul 10; 51998XG0716, punctul 122
FR défaut du défendeur
surs : 61993J0474, considerentul 17; 51998XG0716, punctul 122
FR défaut de comparution du défendeur
surs : 62003J0148, cuvintele-cheie
EN default of appearance by the respondent
surs : 51998XG0716, punctul 122
EN defendant does not enter an appearance
surs : 62003J0148, considerentul 10
EN defendant fails to respond
surs : 61993J0474, considerentul 17
EN failure by the defendant to enter an appearance
surs : 62003J0148, cuvintele-cheie
RO neprezentarea pârâtului
surs : 61993J0474, considerentul 17; 51998XG0716, punctul 122; 62003J0148, cuvintele-
cheie i considerentul 10

282
FR non-transposition d'une directive
EN failure to transpose a directive
RO netranspunere a unei directive
surs : 61990J0006, considerentul 21

283
FR note servant de guide pour la procédure écrite et orale établies par le greffier
EN Note for the Guidance of Counsel for the written procedure and for the oral
procedure, as issued by the Registrar
RO not de îndrumare pentru procedura scris i oral întocmit de c tre grefier
surs : 32002Q0404(01), considerentul 6

284
FR nul de plein droit
EN automatically void
RO nul de drept
not : Nulitatea absolut […] sanc ioneaz nerespectarea, la încheierea actului juridic civil,
a unei norme juridice care ocrote te un interes general, ob tesc (deci a unei norme
juridice imperative de ordine public […] care instituie o condi ie de validitate
pentru încheierea actului juridic). […] Sub aspect terminologic, în legisla ie, dar i în
practic sau în doctrin , nulitatea absolut este desemnat prin diferite formule,
precum […] nul, nul de drept, nul de plin drept […].
ref: Boroi, G.: Drept civil. Partea general . Persoanele Edi ia a II-a, Editura All Beck,
Bucure ti, 2001, p. 227
surs : 61964J0056, motivarea hot rârii

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 60


285
FR numéro de l'affaire
EN case number
RO num r al cauzei
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 2

286
FR numero d'ordre de l'inscription
EN registration number
RO num r de înregistrare
surs : 31994Q0322, articolul 3 alineatul (4)

287
FR offre de preuve
EN evidence offered
RO probe propuse
surs : 32002Q0404(01), capitolul III – „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 9
RO propunere a probelor
surs : 32002Q0404(01), capitolul III - „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 9 prima liniu

288
FR offre de preuve documentaire
EN documentary evidence offered
RO propunere a probei cu înscrisuri
surs : 32002Q0404(01), capitolul III - „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 9 prima liniu

289
FR offre de preuve par témoins
EN where oral testimony is sought to be given
RO propunere a probei cu martori
surs : 32002Q0404(01), capitolul III - „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 9 a doua liniu

290
FR opérateurs économiques qui seraient atteints dans leurs intérêts patrimoniaux
EN economic operators whose property interests were affected
RO operatori economici care sunt v t ma i în interesele lor patrimoniale
surs : 61995A0184, considerentul 82

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 61


291
FR opposer la récusation d'un témoin ou d'un expert
EN raise an objection to a witness or to an expert
context: An objection to a witness or to an expert shall be raised within two weeks after
service of the order summoning the witness or appointing the expert; the statement
of objection must set out the grounds of objection and indicate the nature of any
evidence offered.
surs : 31991Q0704(02), articolul 50 alineatul (2)
RO propune recuzarea unui martor sau a unui expert
surs : 31991Q0704(02), articolul 50 alineatul (2)

292
FR ordonnance
context: Le conseil ou l’avocat dont le comportement devant le Tribunal, le président, un juge
ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu’il
tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont
reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par le
Tribunal, la défense de l’intéressé assurée.
surs : 31991Q0530, articolul 41
EN order
RO ordonan
not : În cazul în care o întrebare preliminar este identic cu o întrebare asupra c reia
Curtea s-a pronuntat deja sau în cazul în care r spunsul la aceast întrebare nu las
loc de îndoial sau poate fi dedus din jurispruden , dup ascultarea avocatului
general, Curtea de Justi ie poate decide pe calea unei ordonan e motivate, f cand
referire cu prec dere la hot rârea deja pronun at privind aceast întrebare adresat .
ref: http://www.curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/index_cje.htm
surs : 31991Q0530, articolul 41

293
FR ordonnance de référé
surs : 61998A0166, considerentul 24
FR ordonnance en référé
context: […] il n'y a pas lieu de lui prescrire d'avance par voie d'une ordonnance en référé des
modalites d'une exécution;
surs : 61963O0098, considerentele introductive
EN interlocutory order
surs : 61998A0166, considerentul 24
EN interlocutory decision
surs : 61997J0225, considerentul 13
RO ordonan pre edin ial
surs : 61998A0166, considerentul 24; 61963O0098, considerentele introductive;
61997J0225, considerentul 13

294
FR ordonnance de renvoi
EN order for reference
RO ordonan de trimitere
surs : 62006C0450, punctul 68

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 62


295
FR ordonnance non susceptible de recours
EN order from which no appeal shall lie
RO ordonan care nu este supus niciunei c i de atac
surs : 31991Q0530, articolul 92

296
FR ordonnance par voie motivée
context: Virgin demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi irrecevable ou, en tout cas, manifestement dénué de
fondement et de le rejeter par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article
119 du règlement de procédure de la Cour.
surs : 62004J0095, considerentul 37
EN reasoned order
RO ordonan motivat
surs : 62004J0095, considerentul 37

297
FR ordonner des mesures provisoires
EN grant interim relief
context: […], considers that the sole obstacle which precludes it from granting interim relief
is a rule of national law, must disapply that rule.
surs : 61989J0213, considerentul 17
RO dispune m suri provizorii
surs : 61989J0213, considerentul 17

298
FR ordre juridique national
EN national legal system
RO ordine juridic intern
surs : 62002J0384, considerentul 47
RO sistem juridic na ional
surs : 61989J0213, considerentul 20

299
FR organisation des audiences
EN organisation of hearings
RO organizare a edin elor
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3

300
FR original signé d'un acte de procédure
EN signed original of a procedural document
RO act de procedur original semnat
surs : 32003Q0416(01), capitolul „UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE
COMUNICARE” punctul 1

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 63


301
FR Par ces motifs, la COUR, statuant sur les questions à elle soumises par […], par
jugement […], dit pour droit
EN On those grounds, the COURT, in answer to the questions referred to it by […],
by judgment […], hereby rules
RO Pentru aceste motive, CURTEA, pronun ându-se cu privire la întreb rile care i-
au fost adresate de […], prin Hot rârea […], hot r te
surs : 61986J0267, dispozitiv

302
FR particulier
context: Un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers
de la non-transposition de la directive 80/987/CEE.
surs : 61990J0006, cuvintele-cheie
def: 1. Personne privée, personne quelconque, considérée dans ses intérêts privés, par
opp. à l’État et aux personnes publiques ou aux gouvernants et agents publics
remplissant les fonctions étatiques.
2. Désigne parfois seulement l’individu, la personne physique, par opp. au
groupement.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN private individual
context: Under the system of Community law in force, is a private individual […] entitled to
require the State itself to give effect to those provisions of that directive which are
sufficiently precise and unconditional, by directly invoking the Community
legislation against the Member State in default […].
surs : 61990J0006, considerentul 7
RO persoan de drept privat
surs : 61990J0006, cuvintele-cheie i considerentul 7
RO persoan fizic
surs : 61990J0006, cuvintele-cheie
RO particular
surs : 61995J0265, cuvintele-cheie
RO persoan particular
surs : 61990J0006, cuvintele-cheie i considerentul 7; 61995J0265, cuvintele-cheie

303
FR particuliers et sociétés
surs : 61997J0236, considerentul 24
FR personnes physiques et sociétés
surs : 61993J0046, considerentul 9
EN individuals and companies
RO persoane de drept privat
surs : 61993J0046, considerentul 9; 61997J0236, considerentul 24

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 64


304
FR partie au litige au principal
surs : 62002J0236, considerentul 29
FR partie au principal
context: Attendu […] que la procédure revêtant à l’égard des parties au principal le caractère
d’un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour du travail de
Bruxelles, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
surs : 61975J0043, considerentul 77
EN party to the main proceedings
surs : 62002J0236, considerentul 29
EN party to the main action
surs : 61975J0043, considerentul 77
RO parte în ac iunea principal
surs : 62002J0236, considerentul 29; 61975J0043, considerentul 77; 31991Q0704(02),
articolul 104 alineatul (2)

305
FR partie défenderesse
def: en droit communautaire: défendeur au pourvoi; défenderesse au pourvoi; partie
défenderesse au pourvoi = partie contre laquelle le pourvoi est formé.
ref: http://iate.europa.eu/
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 3
FR intimé
def: Partie contre laquelle un appel a été formé à la suite d’une décision rendue en
première instance.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
surs : 62000C0271, considerentul 17
EN respondent
RO intimat
def: Parte într-un proces care se afl în situa ia unui pârât în caz de recurs sau în alt cale
de atac.
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul
3; 62000C0271, considerentul 17

306
FR partie défenderesse
def: Personne contre laquelle est dirigée ou intentée une action en justice.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
EN defendant
RO pârât
def: (Parte dintr-un proces civil) împotriva c reia este introdus ac iunea.
ref: Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic,
Bucure ti, 1998
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6

307
FR partie défenderesse régulièrement mise en cause
EN defending party after having been duly summoned
RO pârât legal citat
surs : 32007Q0829(01), articolul 116 alineatul (1)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 65


308
FR partie gagnante
EN successful party
RO parte care a avut câ tig de cauz
surs : 31991Q0704(02), articolul 69 alineatul (3) al doilea paragraf

309
FR partie intervenante
surs : 31991Q0530, articolul 119 alineatul (1) litera (c)
FR intervenant
def: tiers qui, par voie d’intervention volontaire ou forcée, devient partie au procès
engagé entre des parties originaires.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
surs : 31991Q0530 articolul 115 alineatul (2) litera (c)
EN intervener
RO intervenient
surs : 31991Q0530, articolele 115 alineatul (2) litera (c) i 119 alineatul (1) litera (c)

310
FR partie qui succombe
EN unsuccessful party
RO parte care cade în preten ii
not : Este partea care a pierdut procesul.
surs : 31991Q0530, articolul 87

311
FR partie requérante
def: auteur de la requête; justiciable demandeur dand l’intérêt duquel la requête est
présentée au juge (soit par lui-même, soit par mandataire).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
surs : 31991Q0704(02), articolul 112 alineatul (1) litera (a)
FR requérant
surs : 31991Q0704(02), articolul 29 alineatul (2)
FR partie demanderesse
surs : 31997L0080, considerentul 14
FR demandeur
def: Personne qui, prenant l'initiative d'un procès, s'adresse à un tribunal pour faire
reconnaître l'existence d'un droit.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
surs : 32000R1347, articolul 2
EN plaintiff
def: a person who brings a civil action in a court of law.
ref: Collins English Glossary, HarperCollins Publishers, 1995
surs : 31997L0080, considerentul 14
EN applicant
surs : 32000R1347, articolul 2
RO reclamant
surs : 31997L0080, considerentul 14; 32000R1347, articolul 2; 41999Y0528(01), articolul
14 alineatul (4); 31991Q0704(02), articolele 29 alineatul (2) i 112 alineatul (1)
litera (a)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 66


312
FR partie requérante
EN appellant
def: a person who makes an appeal to a court that has the jurisdiction to bear appeals,
such as the Court of Appeal.
ref: A Dictionary of Law, Fifth Edition, Oxford University Press, 2001
RO recurent
not : [P r ile] poart o denumire specific în raport de mijlocul procesual de care uzeaz :
reclamant i pârât în cererea de chemare în judecat (cererea introductiv de
instan ), apelant i intimat în apel, recurent i intimat în recurs, contestator i
initimat în cazul contesta iei în anulare, revizuent i intimat în cererea de revizuire,
creditor i debitor în faza execut rii silite.
ref: Ciobanu, V. M.: Tratat teoretic i practic de procedur civil , Vol. I, Editura
Na ional, 1997, p.317
surs : 31991Q0704(02), articolul 62a alineatul (1)

313
FR pays d'établissement
EN country of establishment
RO ar de stabilire
surs : 61974J0002, partea introductiv punctul 1

314
FR personne directement et individuellement concernée
EN person directly and individually concerned
RO persoan care are un interes direct i personal
surs : 62002A0351, considerentul 55

315
FR personne privée
EN private person
RO persoan de drept privat
surs : 61990A0024, considerentul 85

316
FR pièce
surs : 41989A0695(03), articolul 10 alineatul (5)
FR document
surs : 31994Q0322, articolul 1 alineatul (1)
EN document
RO document
surs : 31994Q0322, articolul 1 alineatul (1); 41989A0695(03), articolul 10 alineatul (5)

317
FR pièce de légitimation
EN certificate
RO document de legitimare
surs : 31974Q1228(03), articolul 9

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 67


318
FR piecès déposées à l’appui
surs : 31991Q0530, articolul 24
FR piecès invoquées à l’appui
surs : 31991Q0530, articolul 114 alineatul (1)
EN supporting documents
RO documente justificative
surs : 31991Q0530, articolele 24 i 114 alineatul (1)

319
FR pièces de procédure
EN procedural documents
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3
EN procedural documentation
surs : 32002Q0404(01), considerentul 2
RO acte de procedur
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3; 32002Q0404(01), considerentul 2

320
FR pièce du dossier
EN case file
RO act aflat la dosar
surs : 61994A0115, considerentul 128

321
FR pièces relatives à la procédure écrite
EN procedural documents relating to the written procedure
RO acte de procedur privind procedura scris
surs : 32002Q0404(01), considerentul 1

322
FR pièces secrètes ou confidentielles
EN secret or confidential documents
RO documente secrete sau confiden iale
surs : 31991Q0530, articolul 116 alineatul (2)

323
FR plaidoirie
EN oral pleading
context: The language of the case shall be used in the written and oral pleadings of the parties
and in supporting documents, and also in the minutes and decisions of the Court.
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (3)
RO sus inere oral
not : Conform Dic ionarului explicativ al limbii române, „pledoaria” reprezint expunerea
oral a faptelor unui proces, f cut de un avocat în fa a unei instan e judec tore ti, cu
scopul de a sus ine cauza uneia dintre p r ile implicate în proces. În traducerea
acquis-ului în limba român s-a preferat conceptul care desemneaz sensul general,
în scopul evit rii apari iei unor confuzii. La nivel comunitar, posibilitatea p r ilor de
a pleda este restrâns la modalitatea care se realizeaz prin intermediul agentului,
consilierului sau avocatului, sus inerile orale neputând apar ine decât acestora din
urm . A adar, în func ie de context, se poate traducere fie „sus inere oral ”, fie
„pledoarie”.
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (3); 31991Q0704(02), articolul (29) alineatul (2)
litera (c)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 68


324
FR plaignant
context: […] la Commission devrait opérer une distinction entre le droit à être entendu des
parties contre lesquelles elle a retenu des griefs, celui des demandeurs et des
plaignants et celui des autres tiers;
surs : 31998R2842, considerentul 3
def: Personne qui dépose une plainte en justice.
ref: http://www.granddictionnaire.com/
EN complainant
surs : 62003A0023, considerentul 214
EN claimant
context: The party who intends to bring a dispute before an arbitrator or arbitral tribunal shall
give written notice (registered letter) to the other party, stating the nature of the
dispute to be resolved, the basis of the claimant's position and the relief requested.
surs : 31989D0467, punctul 43 litera (e) subpunctul 1
RO petent
surs : 62003A0023, considerentul 214
RO reclamant
surs : 31998R2842, considerentul 3, 31989D0467, punctul 43 litera (c) subpunctul 1

325
FR pleine juridiction
EN plenary jurisdiction
RO jurisdic ie deplin
context: […] pentru ca dreptul de acces la o instan s fie respectat, trebuie ca instan a în fa a
c reia este adus cauza s se bucure de jurisdic ie deplin ; ea trebuie s fie
competent s analizeze atât aspectele de fapt, cât i cele de drept ale cauzei.
ref: http://www.inm-lex.ro/file.php?FileID=208
surs : 31992L0029, articolul 2

326
FR plénière
surs : 32005Q0215(01), articolul 77 alineatul (1)
FR formation plénière
surs : 31991Q0530, articolul 11 alineatul (1)
EN plenary
surs : 32005Q0215(01), articolul 41 alineatul (5)
EN plenary session
surs : 31991Q0530, articolul 11 alineatul (1)
RO plen
surs : 32005Q0215(01), articolele 41 alineatul (5) i 77 alineatul (1); 31991Q0530,
articolul 11 alineatul (1)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 69


327
FR point
EN paragraph
RO considerent
not : Considerentele reflect „obliga ia judec torului de a demonstra în scris de ce s-a
oprit la solu ia dat , pentru ce a admis sus inerile unei p r i i le-a respins pe ale
celeilalte, pentru ce a g sit bun o prob i nesincer o alt prob , de ce a aplicat o
anumit norm de drept sau i-a dat o anumit interpretare, este o obliga ie esen ial ,
a c rei înc lcare duce la desfiin area hot rârii. […] Totu i, pentru ca hot rârea s fie
considerat motivat , judec torul nu trebuie s r spund în mod special tuturor
argumentelor invocate de p r i, fiind suficient ca din întregul hot rârii s rezulte c a
r spuns acestor argumente în mod implicit.”
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, p. 686
not : Cuprinsul hot rârii include motivarea hot rârii (considerentele) i men iunile cu
privire la cheltuielile de judecat . Atât considerentele, cât i men iunile cu privire la
cheltuielile de judecat sunt numerotate.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61994A0115, considerentul 39

328
FR police d'audience
EN proper conduct of the hearing
RO poli ia edin ei
surs : 31991Q0530, articolul 56

329
FR portée de l'arrêt
EN scope of the judgment
RO sfer de aplicare a hot rârii
surs : 61993J0415, considerentul 58

330
FR poursuites judiciaires
EN legal proceedings
RO urm rire în justi ie
surs : 61998J0376, considerentul 6

331
FR pourvoi
EN appeal
RO recurs
surs : 31991Q0704(02), articolul 110

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 70


332
FR pourvoi en cassation
def: Recours devant une jurisdiction supérieure et, plus spécifiquement, devant la Cour
de Cassation.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
EN further appeal
surs : 41989A0695(03), articolul 29
EN appeal in cassation
surs : 41989A0535, articolul 11 alineatul (2); 41968A0927(01), articolul 41
EN review
surs : 61993J0415, considerentul 50
RO recurs în casa ie
surs : 41968A0927(01), articolul 41; 41989A0695(03), articolul 29; 41989A0535, articolul
11 alineatul (2)

333
FR pourvoi incident
def: Pourvoi émanant de la partie défederesse au pourvoi principal. Doit être présenté
dans le délai de deux mois reconnu au défendeur pour déposer son mémoire en
défense […].
ref: Guillien, R., Vincent, J.: Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz, 1999
EN cross-appeal
RO recurs incident
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 1

334
FR pouvoir d'appréciation
context: Le Tribunal estime toutefois que ce n'est pas le caractère particulièrement technique
d'un dossier qui est seul de nature à engendrer le droit de l'intéressé d'être entendu
devant la Commission, mais le pouvoir d'appréciation dont celle-ci dispose en la
matière.
surs : 61994A0346, considerentul 33
EN power of appraisal
RO putere de apreciere
surs : 61994A0346, considerentul 33

335
FR pouvoir de contrôle
context: Le principe d'un contrôle juridictionnel effectif consacré par l’article 6 de la
Directive 76/207 du Conseil, du 9 février 1976, s'oppose à ce qu'un effet de preuve
irrefragable, excluant tout pouvoir de contrôle du juge, soit reconnu à un certificat
d'une autorité nationale affirmant qu'il est satisfait aux conditions requises pour
déroger au principe d'egalité de traitement entre hommes et femmes aux fins de la
protection de la securité publique.
surs : 61984J0222, dispozitiv
EN power of review
RO putere de control
surs : 61984J0222, dispozitiv

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 71


336
FR préjudice anormal et spécial
EN unusual and special damage
RO prejudiciu neobi nuit i special
surs : 61995A0184, considerentul 59

337
FR préjudice né et actuel
EN still subsisting injury
RO prejudiciu efectiv i actual
surs : 61995A0184, considerentul 3

338
FR prendre position
EN put his own case
RO a- i sus ine cauza
surs : 61994A0346, considerentul 32

339
FR préparation et déroulement des audiences
EN preparation and conduct of hearings
RO preg tire i desf urare a edin elor
surs : 32003Q0416(01), considerentul 1

340
FR préposé
EN agent
RO prepus
def: Persoana care efectueaz acte juridice sau îndepline te o func ie dupa directivele i
sub controlul altei persoane.
ref: Coteanu, I., Seche, L., Seche, M.: Dic ionar explicativ al limbii române, Editura
Univers Enciclopedic, Bucure ti, 1998
surs : 31997R0118, articolul 20 alineatul (1)

341
FR présentation des mémoires
EN submission of pleadings
surs : 32003Q0416(01), considerentul 1
EN presentation of pleadings
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR”
RO depunere a memoriilor
surs : 32003Q0416(01), considerentul 1 i capitolul “DEPUNEREA MEMORIILOR”

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 72


342
FR présenter
surs : 32003Q0416(01), capitolul „CERERILE DE DEPUNERE A UNEI REPLICI ÎN
RECURS” punctul 41
FR déposer
def: (s’agissant d’un acte de procedure). Le remettre au secrétariat de la juridiction.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
surs : 31991Q0704(02), articolul 9 alineatul (2)
EN lodge
RO depune
surs : 31991Q0704(02), articolul 9 alineatul (2); 32003Q0416(01), capitolul „CERERILE
DE DEPUNERE A UNEI REPLICI ÎN RECURS” punctul 41

343
FR preuve irréfragable
context: Le principe d'un controle juridictionnel effectif consacré par l'article 6 de la
Directive 76/207, principe qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles
communes aux états membres et qu'ont consacré les articles 6 et 13 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
s'oppose à ce qu'un effet de preuve irrefragable, excluant tout pouvoir de controle du
juge, soit reconnu à un certificat d'une autorité nationale, affirmant qu'il est satisfait
aux conditions requises pour deroger au principe d'égalite de traitement entre
hommes et femmes aux fins de la protection de la securité publique.
surs : 61984J0222, expunerea sumar
EN conclusive evidence
RO prob irefragabil
surs : 61984J0222, expunerea sumar

344
FR prévaloir
EN rely upon
RO prevala
not : vb. I, reflexiv
surs : 61984J0222, considerentul 10

345
FR principales preuves à charge
EN main inculpatory evidence
RO principalele probe în acuzare
surs : 61994A0334, considerentul 106

346
FR principe de la bonne foi
EN principle of good faith
RO principiul bunei credin e
not : Principiu ce reflect convingerea intim a unei persoane c ceea ce face este bine,
conform legii; obliga ie de comportare conform regulilor de convie uire, care revine
p r ilor la încheierea i executarea unei conven ii. Buna credin are un rol important
în activitatea organelor judiciare, existen a ei se manifest în adoptarea unor solu ii
temeinice i legale.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61994A0115, considerentul 93

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 73


347
FR principe de la primauté du droit communautaire
EN principle of the precedence of Community law
surs : 61989J0213, considerentul 18
EN primacy of Community law
surs : 62005J0411, considerentul 37
RO principiul suprema iei dreptului comunitar
not : În caz de conflict între legea na ional i dreptul comunitar, norma comunitar
(tratatele, dar i legisla ia derivat ) este cea care se aplic în toate cazurile. Acest
principiu este valabil pentru toate tipurile de norme comunitare i respectiv na ionale
[…].
ref: Ghica, L.-A. (coord. lucrare), Burad , V., Conovici, I., Stancu, E. …: Enciclopedia
Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucure ti, 2005
surs : 61989J0213, considerentul 18; 62005J0411, considerentul 37

348
FR principe de la protection de la confiance légitime
context: […] invoquant les droits italien, allemand, belge, espagnol et britannique, la
république d'Autriche fait valoir qu'il existe également un principe général du droit,
commun aux systèmes juridiques des États membres, selon lequel une partie à un
contrat comportant des obligations doit agir de bonne foi pour préserver les intérêts
des autres parties ou de ses bénéficiaires au cours de la période durant laquelle
l'exécution du contrat est suspendue. Ledit principe serait le corollaire du principe de
la protection de la confiance légitime.
surs : 61994A0115, considerentul 83
EN principle of protection of legitimate expectations
RO principiul protec iei încrederii legitime
surs : 61994A0115, considerentul 83

349
FR principe de la sécurité du système normatif
context: L'introduction de la cotisation de résorption spéciale par le Règlement n° 1914/87 du
Conseil pour la campagne de commercialisation 1986/1987 est-elle compatible avec
la limitation de l'autofinancement visée à l'article 28 du Règlement n° 1785/81 ainsi
qu'avec le principe de la sécurité du système normatif dans la Communauté?
surs : 61988J0143, considerentul 11 întrebarea a doua
EN principle of non-interference with the legislative system
RO principiul securit ii sistemului normativ
surs : 61988J0143, considerentul 11 întrebarea a doua

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 74


350
FR principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins
context: Le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins fixé par l’article 119 est susceptible d’être invoqué devant les
juridictions nationales. Ces juridictions ont le devoir d’assurer la protection des
droits que cette disposition confère aux justiciables, notamment dans le cas de
discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions législatives ou
des conventions collectives du travail, ainsi que dans le cas d’une rémunération
inégale de travailleurs féminins et de travailleurs masculins pour un même travail,
lorsque celui-ci est accompli dans un même établissement ou service, privé ou
public.
surs : 61975J0043, considerentele 1, 4 i 16
EN principle that men and women should receive equal pay
RO principiul remuner rii egale a lucr torilor de sex masculin i a celor de sex
feminin
surs : 61975J0043, considerentele 1, 4 i 16

351
FR principe des compétences d'attribution
not : Le traité constitutionnel reprend dans l’article I-11 le principe d’attribution des
compétences, qui stipule que l’Union n’agit que dans les limites des compétences qui
lui sont attribuées en vue d’atteindre les objectifs que la Constitution établit. Le texte
de la Constitution ajoute de façon explicite dans ce même article que «toute
compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États
membres.
ref: http://europa.eu/scadplus/scad_fr.htm
EN principle of conferred powers
RO principiul competen elor de atribuire
surs : 61994V0002, considerentul 30

352
FR principe du contradictoire
def: Principe essentiel, bien que non formulé pendant longtemps par la loi, commandant
toutes les procédures. Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire
connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il
impose que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document,
d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et
librement discutée à l’audience. Le respect du principe du contradictoire est la
condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes
circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut
retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement.
ref: Guillien, R., Vincent, J.: Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz, 1999
EN audi alteram partem
RO principiul contradictorialit ii
not : În temeiul acestui principiu, p r ile au dreptul de a face cereri, de a propune i
administra probe, de a pune concluzii cu privire la toate problemele de fapt i de
drept care intereseaz în rezolvarea pricinii. Instan a este obligat s dea cuvântul
p r ilor asupra oric rei cereri i s - i întemeieze hot rârea numai pe acele elemente
care au format obiectul dezbaterilor contradictorii.
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, p.51
surs : 61994A0346, considerentul 21

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 75


353
FR principe de bonne administration
context: En effet, le procédé du Conseil, cherchant à créer l'impression que le règlement était
entré en vigueur avant l'accord EEE, serait contraire au principe de bonne
administration et porterait également atteinte à la confiance que le public place dans
l'authenticité du Journal officiel.
surs : 61994A0115, considerentul 43
not : Le droit à une bonne administration correspond au souci d'égalité de traitement,
conformément à la jurisprudence de la CJCE et au droit à un recours effectif (article
47 de la Charte) accompagné de droits qui s'y rattachent (droit d'être entendu et droit
d'accès au dossier personnel). […] Les obligations de l'administration sont issues des
dispositions des traités: l'obligation générale de motiver les décisions (article 253
CE), la réparation des dommages (article 288 CE) et la possibilité de communiquer
avec l'administration de l'Union dans une des langues du traité (article 21 CE).
ref: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art41/default_fr.htm
EN principle of sound administration
RO principiul bunei administr ri
surs : 61994A0115, considerentul 43

354
FR prise de position de la Cour
EN opinion of the Court
RO punct de vedere al Cur ii
surs : 61994V0002, subtitlu

355
FR procédure accélérée
EN expedited procedure
surs : 62006A0170, considerentul 28
EN accelerated procedure
surs : 62005J0385, considerentul 26
RO procedur accelerat
not : Procedura accelerat permite Cur ii s solu ioneze rapid cauzele extrem de urgente,
reducând termenele i eliminând anumite etape ale procedurii. În urma unei cereri
introduse de una din p r i, pre edintele Cur ii decide, dup ce a audiat celelalte p r i,
dac o urgen deosebit justific folosirea procedurii accelerate.
ref: http://www.curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/index_cje.htm
surs : 62006A0170, considerentul 28; 62005J0385, considerentul 26

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 76


356
FR procédure de contumace
def: Procédure contre le contumax.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN contempt procedure
RO procedur în lips
not : […] pricina se judec dac reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în
lips .
ref: Codul de procedur civil din 9 septembrie 1865, republicat, cu modific rile i
complet rile ulterioare (Textul ini ial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din
24 februarie 1948), articolul 242 alineatul (2)
surs : 61998J0007, considerentul 14

357
FR procédure de référé
surs : 31991Q0704(02), articolul 24 alineatul (2)
FR référé
def: Procédure rapide et simplifiée devant un juge des référés tendant à obtenir un
jugement provisoire ou la prescription d’une mesure.
ref: http://iate.europa.eu/
surs : 61988J0143, considerentul 1
EN adoption of interim measures
context: Assistant Rapporteurs shall in particular assist the President in connection with
applications for the adoption of interim measures and assist the Judge-Rapporteurs in
their work.
surs : 31991Q0704(02), articolul 24 alineatul (2)
EN proceedings for interim relief
surs : 61988J0143, considerentul 1
RO procedura ordonan ei pre edin iale
not : Ordonan a pre edin ial se înf i eaz ca o procedur special reglementat de lege
în scopul lu rii unor m suri vremelnice în cazuri urgente.
ref: Le , I.: Proceduri civile speciale, Edi ia a II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2003,
p. 67
surs : 61988J0143, considerentul 1; 31991Q0704(02), articolul 24 alineatul (2)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 77


358
FR procédure d'infraction
surs : 61982J0324, considerentul 9
FR procédure en manquement
surs : 62005J0248, considerentul 66
EN procedure for failure to fulfil obligations
def: There is a procedure for establishing whether a Member State has failed to fulfil an
obligation imposed on it by Community law. Given the seriousness of the
accusation, the referral of the Court of Justice must be preceded by a preliminary
procedure in which the Member State is given the opportunity to present its
observations. If the dispute is not settled at that stage, either the Commission or
another Member State may commence an action in the Court. In practice the
initiative is usually taken by the Commission. The Court investigates the complaint
and decides whether the Treaty is infringed. If so, the offending Member State is
then required to take the measures needed to conform. If a Member State fails to
comply with a judgment given against it, the Treaty on European Union offers a new
possibility of ordering it to pay a lump-sum fine or a penalty payment (Article 171 of
the EC Treaty, as amended by the Treaty on European Union).
ref: Borchardt, K.-D.: The ABC of Community Law, European Commission, 1993, p. 51
surs : 62005J0248, considerentul 66
EN infringement procedure
surs : 61982J0324, considerentul 9
RO procedur privind neîndeplinirea obliga iilor
surs : 61982J0324, considerentul 9; 62006B0346, considerentul 44

359
FR procédure d'opposition
EN opposition procedure
RO procedur de opozi ie
surs : 61990A0024, considerentul 68

360
FR procédure écrite
EN written procedure
RO procedur scris
not : În cazul 61994A0115, partea introductiv , sintagma „vu la procédure écrite et à la
suite de la procédure orale” (FR)/„having regard to the written procedure and further
to the hearing” (EN) se traduce prin „având în vedere procedura scris i în urma
procedurii orale”. În cazul 31991Q0704(02), articolul 30 alineatul (1), sintagma
„pendant la procédure” (FR)/„in the course of the procedure” (EN) se traduce prin
„pe parcursul procedurii”.
surs : 31991Q0704(02), articolul 43

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 78


361
FR procédure non judiciaire
EN non-judicial proceeding
context: The scope of this Regulation should cover civil proceedings and non-judicial
proceedings in matrimonial matters in certain States, and exclude purely religious
procedures. It should therefore be provided that the reference to "courts" includes all
the authorities, judicial or otherwise, with jurisdiction in matrimonial matters.
surs : 32000R1347, considerentul 9
RO procedur extrajudiciar
surs : 32000R1347, considerentul 9

362
FR procédure orale
EN hearing
RO procedur oral
surs : 61994A0115, considerentul 31

363
FR procédure préjudicielle
EN preliminary rulings procedure
RO procedur pentru pronun area unei hot râri preliminare
surs : 61996J0162, considerentul 25

364
FR procédure préliminaire
context: Conformément à la finalité de l’article 88, paragraphe 3, CE et au devoir de bonne
administration qui lui incombe, la Commission peut, notamment, engager un
dialogue avec les plaignantes afin de surmonter, au cours de la procédure
préliminaire, des difficultés éventuellement rencontrées.
surs : 62003A0095, considerentul 139
EN preliminary procedure
RO procedur prealabil
surs : 62003A0095, considerentul 139

365
FR procureur
context: [...] pour le Virallinen syyttäjä (ministère public), par M me J. Kivistö, procureur
près le tribunal de première instance de Helsinki [...].
surs : 62004J0040, partea introductiv
EN public prosecutor
RO procuror
surs : 62004J0040, partea introductiv

366
FR protection juridictionnelle
EN legal protection
RO protec ie jurisdic ional
surs : 61975J0043, considerentul 54; 61988J0143, considerentul 16

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 79


367
FR qualification juridique
EN legal analysis
RO încadrare juridic
surs : 61987J0046, considerentul 6

368
FR qualité pour agir
EN capacity to pursue the proceedings
context: Capacity of ' Les Verts - Confederation Ecologiste - Parti Ecologiste ' to pursue the
proceedings [...].
surs : 61983J0294, subtitlu
EN standing to bring proceedings
context: Before ruling on the substance, the Court of First Instance dismissed the objection of
inadmissibility raised by the Commission on the ground that the Regione Siciliana
lacked standing to bring proceedings.
surs : 62006J0015, considerentul 15
RO calitate procesual
not : Calitatea procesual presupune existen a unei identit i între reclamant i cel care
este titularul dreptului din raportul juridic dedus judec ii (calitate procesual activ ),
precum i între pârât i cel obligat în acela i raport juridic (calitate procesual
activ ). […] Spre deosebire de aceasta, capacitatea procesual este definit ca fiind
„acea parte a capacit ii juridice a persoanei care const în capacitatea de a avea i de
a- i asuma obliga ii civile, prin încheierea de acte juridice. […] Ea se apreciaz în
general, pentru o anumit categorie de persoane, pe când calitatea procesual se
determin în concret, „la spe ”, în raport de litigiul dedus judec ii.
ref: T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I i II, Editura Universul Juridic, Bucure ti,
2005, pp. 105, 108; Beleiu, Gh.: Drept civil. Persoanele, Bucure ti, 1982, p. 41
surs : 61983J0294, subtitlu; 62006J0015, considerentul 15

369
FR question préjudicielle
def: Question […] portant sur l’interprétation d’une règle communautaire ou la validité
des actes des institutions communautaires qui doit être renvoyée à la Cour de justice
lorsqu’elle se pose devant une juridiction statuant en dernier ressort (traité CEE, a.
177, al. 3).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
surs : 21999A0710(02), articolul 9 alineatul (2)
FR question posée à titre préjudiciel
surs : 62005O0202, considerentul 15
EN question referred for a preliminary ruling
surs : 62005O0202, considerentul 15
EN preliminary ruling
surs : 21999A0710(02), articolul 9 alineatul (2)
RO întrebare preliminar
surs : 62005O0202, considerentul 15; 21999A0710(02), articolul 9 alineatul (2)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 80


370
FR question soulevée
surs : 61981J0283, considerentul 4
FR question posée
surs : 61981J0283, considerentul 12
EN question raised
surs : 61981J0283, considerentul 4
EN question submitted
surs : 61981J0283, considerentul 12
RO întrebare adresat
surs : 61981J0283, considerentul 4; 61981J0283, considerentul 12

371
FR raisonnement de la Cour
context: Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la
procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport
d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure
nécessaire au raisonnement de la Cour.
surs : 61989J0213, considerentul 16
EN reasoning of the Court
RO ra ionament al Cur ii
surs : 61989J0213, considerentul 16

372
FR raison impérieuse d'intérêt général
EN imperative reason of public interest
RO motiv imperativ de interes general
surs : 61993J0384, considerentul 13 întrebarea a doua

373
FR rapport à l'audience
context: Le président pour la direction des débats, le juge rapporteur pour le rapport préalable
et le rapport à l'audience, les juges et l'avocat général, lorsqu'ils posent des questions,
et ce dernier pour ses conclusions, peuvent employer une des langues mentionnées
au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. Le greffier
assure la traduction dans la langue de procédure.
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (5)
FR rapport d'audience
surs : 62003A0027, considerentul 30
EN report for the hearing
RO raport pentru edin
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (5); 62003A0027, considerentul 30

374
FR rapport préalable
EN preliminary report
RO raport preliminar
surs : 31991Q0530, articolul 35 alineatul (5)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 81


375
FR recevabilité du recours
context: La recevabilité du recours introduit par la République de Pologne est sans conteste
problématique.
surs : 62004C0273, considerentul 13
EN admissibility of the action
RO admisibilitatea ac iunii
surs : 62004C0273, considerentul 13

376
FR recours
context: Après avoir pris connaissance de cette réponse ainsi que de celles complémentaires
adressées les 5 mai et 2 décembre 2003 par les autorités helléniques, la Commission,
estimant que la situation demeurait insatisfaisante, a introduit le présent recours.
surs : 62004J0334, considerentul 11
EN action
RO ac iune
surs : 62004J0334, considerentul 11

377
FR recours au fond
context: Dans le cadre du recours au fond porté devant le tribunal de première instance de
Liège, l'URBSFA, qui, contrairement à ce qui s'était passé en référé, n'avait pas été
mise à la cause, est intervenue volontairement le 3 juin 1991.
surs : 61993J0415, considerentul 39
EN main action
RO ac iune principal
not : Ac iunea principal este acea ac iune în instan ce are loc pe plan na ional, spre
deosebire de ac iunea în fa a instan ei comunitare, intentat la Curtea de Justi ie,
Tribunalul de Prim Instan sau Tribunalul Func iei Publice.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61993J0415, considerentul 39

378
FR recours en annulation
EN action for annulment
context: By applications lodged on 9 February 2001, the Diputación Foral de Álava (Case T
30/01), the Diputación Foral de Guipúzcoa (Case T 31/01) and the Diputación Foral
de Vizcaya (Case T 32/01) brought three actions for annulment before the Court of
First Instance of the European Communities, each against the decision to initiate the
procedure involving them.
surs : 62006J0177, considerentul 11
EN proceedings for annulment
context: Accordingly, the applicant is not justified in maintaining, by the final part of its first
plea in law, that, by holding that the institution of proceedings for annulment did not
interrupt the limitation period, the Court of First Instance erred in law.
surs : 62005J0282, considerentul 36
RO ac iune în anulare
surs : 62006J0177, considerentul 11; 62005J0282, considerentul 36

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 82


379
FR recours en carence
context: Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2002, elle a également
introduit un recours en carence […] tendant à faire constater que la Commission
s’est illégalement abstenue de statuer sur sa plainte.
surs : 62002A0351, considerentul 15
EN action for declaration of failure to act
RO ac iune în constatarea ab inerii de a ac iona
surs : 62002A0351, considerentul 15

380
FR recours en justice
surs : 61975J0043, considerentul 75
FR action en justice
def: […] voie de droit ouverte pour la protection judiciaire d’un droit ou d’un intérêt
légitime (en ce sens, tout droit est muni d’action), garantie potentielle comprise dans
le patrimoine d’un individu (on parle de ses droits et actions, […]).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
surs : 61998J0376, considerentul 6
EN legal proceedings
RO ac iune în justi ie
surs : 61998J0376, considerentul 6; 61975J0043, considerentul 75

381
FR recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte
licite
context: La Commission, de son côté, considère que la jurisprudence de la Cour en matière de
responsabilité non contractuelle ne permet pas, en principe, l’introduction, sur la
base des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, d’un recours en
responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d’un acte licite. Toutefois,
elle estime qu’il devrait y avoir une base juridique dans le traité permettant à un
particulier d’engager la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite.
surs : 61995A0184, considerentul 21
EN action [...] to establish noncontractual liability on the part of the Community for
a lawful act
RO ac iune în r spundere extracontractual a Comunit ii pentru un act licit
surs : 61995A0184, considerentul 21

382
FR recours tardif
EN action out of time
RO ac iune tardiv
surs : 62003B0358, cuvintele-cheie

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 83


383
FR rectification
context: À l’appui de son pourvoi, l’OHMI a invoqué deux moyens, mais a renoncé au
second au cours de la procédure devant la Cour, à la suite d’une rectification opérée
par le Tribunal, par ordonnance du 12 juin 2006. Il n’y a donc pas lieu d’examiner
un tel moyen.
surs : 62005J0334, considerentul 16
EN rectification
RO rectificare
surs : 62005J0334, considerentul 16

384
FR reçu
context: Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier
au domicile élu du destinaire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de
réception d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu.
surs : 31991Q0530, articolul 100
EN receipt
RO dovad de primire
surs : 31991Q0530, articolul 100

385
FR récuser
EN object
RO recuza
surs : 41999Y0528(01), articolul 13 alineatul (3); 31991Q0704(02) articolul 50, alineatul
(1)

386
FR référendaire
context: Le jury de ce concours a été composé de M. Fell, directeur de la direction de la
traduction, de langue maternelle allemande, de M. Cervera, chef de la division
espagnole de la traduction, et de M. Dastis, référendaire au cabinet d'un membre de
la Cour, de langue maternelle espagnole, désigné par le comité du personnel.
surs : 61989A0156, considerentul 12
EN Legal Secretary
RO asistent
surs : 61989A0156, considerentul 12

387
FR refonte
def: La refonte consiste en l'adoption d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte
unique, à la fois les modifications de fond qu'il apporte à un acte précédent et les
dispositions de ce dernier qui restent inchangées. Le nouvel acte juridique remplace
et abroge l'acte précédent.
ref: Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la
technique de refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 2)
EN recast
RO reformare
surs : 62000J0339, considerentul 35; 32007L0044, considerentul 1

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 84


388
FR registre du commerce
EN register of companies, firms or associations
RO registrul comer ului
surs : 31991Q0704(02), articolul 38 alineatul (5) litera (a)

389
FR règle de base de nature conventionnelle
EN basic rule of a contractual nature
RO norm de baz de natur conven ional
surs : 61996J0162, considerentul 48

390
FR règle de fond
def: Toute norme juridiquement obligatoire, quels que soient sa source, son degré de
généralité, sa portée, qui touche au fond du droit (tout ce qui, dans le débat, tend à
établir le bien-fondé ou le mal-fondé des prétentions).
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN basic provision
surs : 61996A0102, considerentul 164
EN substantive provision
surs : 62005J0016, considerentul 55
RO norm material
surs : 61996A0102, considerentul 164
RO norm substan ial
not : Nu exist o diferen de fond între „norm material ” i „norm substan ial ”.
surs : 62005J0016, considerentul 55

391
FR règle du droit coutumier international de nature fondamentale
EN fundamental rule of customary international law
RO norm fundamental de drept interna ional cutumiar
surs : 61996J0162, considerentul 48

392
FR règle du droit international coutumier
EN customary international law rule
RO norm de drept interna ional cutumiar
surs : 61996J0162, considerentul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 85


393
FR règle du traitement national
context: La règle du traitement national constitue l’une des dispositions juridiques
fondamentales de la Communauté et, en tant que renvoi à un ensemble de
dispositions legislatives effectivement appliquées par le pays d’établissement à ses
propres nationaux, est, par essence, susceptible d’être invoquée directement par les
ressortissants de tous les autres Etats members.
surs : 61977J0011, considerentul 9
EN rule on equal treatment with nationals
RO principiul tratamentului na ional
surs : 61977J0011, considerentul 9

394
FR règlement des litiges
EN disposal of cases
RO solu ionare a litigiilor
surs : 32002Q0404(01), capitolul V – „DIMENSIUNILE MEMORIILOR” punctul 1

395
FR réglement litigieux
EN contested regulation
RO regulament în litigiu
surs : 61994A0115, considerentul 1

396
FR régularisation de la requête
EN putting the application itself in order
RO completare a cererii
surs : 31991Q0704(02), articolul 38 alineatul (7)

397
FR régularisation des pièces
EN make good any irregularities of form
context: […] the Registrar must satisfy himself that the agents and lawyers comply with these
practice directions, requiring them to make good any irregularities of form in
documents lodged which do not comply with those provisions or requesting the
agent or lawyer concerned to comply therewith.
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3
RO îndreptare a neregulilor de form
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 86


398
FR rejeter l'action en intervention et garantie intentée
EN dismiss […] application to join […] as a third party and indemnifier
RO respinge cererea de interven ie i de chemare în garan ie introdus
surs : 61993J0415, considerentul 41

399
FR rejeter le recours
EN dismiss of application
RO respinge ac iunea
surs : 61987J0046, dispozitiv

400
FR rejeter un argument
surs : 61994A0115, considerentul 59
FR récuser un argument
surs : 61994A0115, considerentul 79
EN reject an argument
RO respinge un argument
surs : 61994A0115, considerentele 59 i 79

401
FR relever de l’exception
context: Dans le cas de communications successives, chaque communication doit satisfaire à
ces conditions pour relever de l’exception prévue à l’article 3, sous a), de la directive
89/592.
surs : 62002J0384, considerentul 35
EN come within the exception
RO intra sub inciden a excep iei
surs : 62002J0384, considerentul 35

402
FR remédier à la violation
EN remedy the infringement
RO remedia înc lcarea
surs : 61994V0002, VI - „Problema compatibilit ii ader rii cu articolele 164 i 219 din
tratat” punctul 1

403
FR rendre le présent arrêt
context: LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (quatrième chambre),
[…]
rend le présent
ARRÊT
surs : 61994A0115, partea introductiv
EN give the following judgement
RO pronun a prezenta hot râre
surs : 61994A0115, partea introductiv

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 87


404
FR renouvellement partiel
context: Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal immédiatement
après le renouvellement partiel prévu aux articles 32 quinto du traité CECA, 168 A
du traité CEE et 140 A du traité CEEA.
surs : 31991Q0530, articolul 7
EN partial replacement
RO înlocuire par ial
surs : 31991Q0530, articolul 7

405
FR renversement de la charge de la preuve
EN reverse the burden of proof
RO r sturnare a sarcinii probei
surs : 62004J0156, considerentul 41

406
FR renvoi préjudiciel
surs : 61996J0162, considerentul 52
FR procédure préjudicielle
surs : 61996J0162, considerentul 25
EN preliminary reference
surs : 61996J0162, considerentul 52
EN preliminary rulings procedure
surs : 61996J0162, considerentul 25
RO ac iune pentru pronun area unei hot râri preliminare
surs : 61996J0162, considerentele 25 i 52

407
FR renvoyer
context: Par décision du Tribunal du 9 mars 1995, les parties entendues en leurs
observations, l'affaire a été renvoyée à la première chambre, composée de trois juges.
surs : 61994A0346, considerentul 18
EN assign
RO repartiza
surs : 61994A0346, considerentul 18

408
FR renvoyer le jugement de l'affaire
EN refer the case back
RO retrimite cauza spre judecare
surs : 31991Q0530, articolul 117

409
FR renvoyer une affaire
EN refer a case
RO trimite o cauz
surs : 31991Q0530, articolul 14

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 88


410
FR réparation des dommages
EN make good the damage
RO reparare a prejudiciului
surs : 61990A0024, considerentul 20

411
FR réplique
surs : 32002Q0404(01), capitolul II – „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 2
subpunctul 1
FR mémoire en réplique
surs : 32003Q0416(01), capitolul „CERERILE DE DEPUNERE A UNEI REPLICI ÎN
RECURS” punctul 41
EN reply
def: the answer made by a plaintiff or petitioner to a defendant's case.
ref: Collins English Glossary, HarperCollins Publishers, 1995
RO replic
surs : 32002Q0404(01), capitolul II – „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 2
subpunctul 1; 32003Q0416(01), capitolul „CERERILE DE DEPUNERE A UNEI
REPLICI ÎN RECURS” punctul 41

412
FR reporter
EN defer
RO amâna
surs : 31991Q0530, articolul 55(10) alineatul (2)

413
FR représentant légal
def: représentant d'une personne physique ou morale investi par la loi de l'obligation et
du pouvoir d'agir pour le compte de cette personne(avec les conséquences en
résultant pour elle) et de la représenter en justice et hors justice
ref: http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
surs : 32001L0020, articolul 2 litera (j)
FR représentant juridique
surs : 61995A0184, considerentul 66
EN legal representative
RO reprezentant legal
surs : 32001L0020, articolul 2 litera (j); 61995A0184, considerentul 66

414
FR requérant au principal
EN applicant in the main action
surs : 61975J0043, considerentul 2
EN plaintiff in the main action
surs : 61997J0288, considerentul 17
RO reclamant în ac iunea principal
surs : 61975J0043, considerentul 2; 61997J0288, considerentul 17

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 89


415
FR requête
EN application
RO cerere
surs : 32003Q0416(01), capitolul „DEPUNEREA MEMORIILOR” punctul 6 subpunctul 1

416
FR requête en pourvoi
EN appeal
RO cerere de recurs
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Cererea de recurs” punctul 21

417
FR requête introductive d'instance
not : La requête introductive d’instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits
sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées. La requête est
préparée et signée par le demandeur ou son procureur. Sauf lorsque la loi ou les
circonstances l’interdisent, une requête peut être formulée conjointement.
ref: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=
2&file=/C_25/C25.HTM
EN application initiating proceedings
RO cerere introductiv de instan
surs : 32003Q0416(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL PRINCIPALELOR
TIPURI DE MEMORII” subtitlul „Cererea introductiv de instan ”;
32002Q0404(01), capitolul „STRUCTURA I CON INUTUL CERERII I
ÎNTÂMPIN RII” punctul 1

418
FR résidence
EN residence
RO re edin
def: Prin re edin se în elege acel atribut de identificare în spa iu a persoanei fizice, prin
indicarea locuin ei vremelnice sau temporare. […] Drept caractere juridice specifice
re edin ei vom re ine vremelnicia i caracterul facultativ.
ref: Boroi, G.: Drept civil. Partea general . Persoanele, Edi ia a II-a, Editura All Beck,
Bucure ti, 2001, p. 344.
not : În cazul 61996J0085, considerentul 61, termenul „résidant” (FR)/„residing” (EN) se
traduce prin „cu re edin a”.
surs : 61996J0085, considerentul 9

419
FR responsabilité du fait d'un acte illicite
EN liability for an unlawful act
RO r spundere pentru un act ilicit
surs : 61995A0184, cuvintele-cheie

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 90


420
FR résponsabilité non contractuelle du fait d’un acte licite
EN non-contractual liability for a lawful act
RO r spundere extracontractual pentru un act licit
surs : 61995A0184, considerentul 21

421
FR résponsabilité sans faute
context: De même, dans son arrêt Biovilac/CEE, précité, la Cour a déclaré que la condition
selon laquelle la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte normatif illégal
ne peut être engagée que lorsque le dommage allégué dépasse les limites des risques
économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné «devrait a fortiori
recevoir application dans l’hypothèse où un régime de responsabilité sans faute serait
admis en droit communautaire» (point 28 de l’arrêt).
surs : 61995A0184, considerentul 77
EN liability without fault
RO r spundere obiectiv
surs : 61995A0184, considerentul 77

422
FR révision
context: Il découle du libellé de l'article 41 du statut de la Cour de justice que, pour qu'une
demande en révision soit recevable, il faut que, au moment du prononcé de l'arrêt, le
fait invoqué ait été inconnu de la partie qui demande la révision.
surs : 61993J0005, expunerea sumar punctul 3
EN revision
surs : 61993J0005, expunerea sumar punctul 3
EN amendment procedure
surs : 61975J0043, considerentul 58
RO (procedur de) revizuire
surs : 61975J0043, considerentul 58
RO (procedur de) modificare
surs : 61993J0005, expunerea sumar punctul 3

423
FR rôle d'audience
context: Avant chaque audience publique de la Cour ou d'une chambre, le greffier établit,
dans la langue de procédure, un rôle d'audience.
Ce rôle contient:
- la date, l'heure et le lieu de l'audience,
- l'indication des affaires qui seront appelées,
- les noms des parties,
- les noms et qualités des agents, conseils et avocats des parties.
Le rôle d'audience est affiché à l'entrée de la salle d'audience.
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (1)
EN cause list
RO list a cauzelor
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (1)

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 91


424
FR saisine de la Cour
context: La saisine de la Cour par la Commission ne saurait donc dépendre des résultats d'
une consultation au sein du comité de l' article 113 et a fortiori de la question de
savoir si un consensus entre les États membres sur l' interprétation des engagements
souscrits par la Communauté dans le cadre de l' accord international en cause a été
préalablement constaté au sein du comité.
surs : 61994J0061, considerentul 15
EN initiation of proceedings before the Court
RO sesizare a Cur ii
surs : 61994J0061, considerentul 15

425
FR salle d'audience
EN courtroom
RO sal de edin
surs : 31974Q1228(03), articolul 7 alineatul (1)

426
FR séance
surs : 32005Q0215(01), articolul 126
FR audience
surs : 62003J0507, partea introductiv
EN sitting
RO edin
surs : 62003J0507, partea introductiv
RO sesiune
not : În func ie de obiectul reglement rii, se traduce „sesiune”, de ex. în cazul
32005Q0215(01), sau „ edin ”, de ex. în cazul 62003J0507.
surs : 32005Q0215(01), articolul 126

427
FR séance plénière
EN plenary
RO edin plenar
surs : 32005Q0215(01), articolul 200

428
FR sens étroit
context: Cette conclusion s'impose davantage dans le domaine du contrôle des concentrations,
dont le but est d'empêcher l'apparition ou le renforcement de structures de marché
anticoncurrentielles. Lesdites structures peuvent résulter tant de l'existence de liens
économiques, au sens étroit défendu par la requérante, que des structures des
marchés de type oligopolistique, où chaque opérateur peut prendre conscience des
intérêts communs et, notamment, faire monter les prix sans devoir procéder à la
conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée.
surs : 61996A0102, considerentul 277
EN strict sense
RO sens restrâns
surs : 61996A0102, considerentul 277

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 92


429
FR service
context: L'administration du Tribunal, la gestion financière et la comptabilité sont assurées,
sous l'autorité du président du Tribunal, par le greffier avec le concours des services
de la Cour.
surs : 31991Q0530, articolul 30
EN departement
RO serviciu
surs : 31991Q0530, articolul 30

430
FR service public de la justice
EN public service of the administration of justice
RO serviciul public al justi iei
surs : 61974J0002, considerentul 35

431
FR signification
EN service
RO comunicare
surs : 31991Q0530, articolul 100(6) alineatul (1)

432
FR société de droit [...]
EN company incorporated under the laws of [...]
RO societate de na ionalitate [...]
surs : 61994A0115, partea introductiv

433
FR soit d’office, soit à la demande d’une partie
EN of its own motion or an application by a party
RO fie din oficiu, fie la cererea unei p r i
surs : 31991Q0704(02), articolul 29 punctul 3

434
FR sommaire
EN summary
RO expunere sumar
not : În cazul hot rârilor pronun ate de instan ele comunitare, cele mai importante aspecte,
idei, principii formulate sunt prezentate în mod concis la începutul acestora.
ref: Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului
comunitar, edi ia a V-a, Institutul European din România
surs : 61996J0162

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 93


435
FR soulever un moyen nouveau
EN put forward a new plea in law
RO invoca un nou motiv de drept
surs : 31991Q0704(02), articolul 42 alineatul (2); 61999J0238, considerentul 368

436
FR soumettre une question
EN submit a question
RO ridica o problem
surs : 61990A0024, considerentul 87

437
FR statuer
context: S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure, l’OHMI a rappelé que le juge
communautaire est tenu de statuer de manière indépendante sur la demande qui lui
est présentée et n’est, en particulier, aucunement lié par des décisions antérieures
illégales. En outre, les cas relevés par Henkel n’auraient pas été comparables au cas
d’espèce.
surs : 62006J0144, considerentul 14
EN rule
RO pronun a
not : vb. I, reflexiv
surs : 62005J0141, considerentul 12
RO hot rî
surs : 62006J0144, considerentul 14

438
FR succomber en ses moyens
EN fail in their submissions
context: Since the three applicant governments have failed in their submissions, they must be
ordered to pay the costs. The same applies to the French Government in its capacity
as intervener in Cases 189 and 190/8C.
surs : 61980J0188, considerentul 38
RO c dea în preten ii
surs : 61980J0188, considerentul 38

439
FR sur la compétence de la Cour
EN jurisdiction
RO cu privire la competen a Cur ii
surs : 61986J0267, subtitlu

440
FR sur le fond
EN substance
RO cu privire la fond
surs : 61994A0115, subtitlu

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 94


441
FR surplus
context: Le recours est rejeté pour le surplus.
surs : 61994A0336, dispozitiv
EN remaining claims
RO celelalte capete de cerere
not : În cazul dispozitivului 61994A0346, „le recours est rejeté pour le surplus”
(FR)/„dismisses the remainder of the application” (EN), se traduce „pentru restul,
ac iunea se respinge”.
surs : 61994A0336, dispozitiv

442
FR sur rapport du juge rapporteur
EN upon hearing the Report of the Judge-Rapporteur
surs : 61994A0115, considerentul 30
EN acting on a report from the Judge Rapporteur
surs : 31991Q0530, articolul 145
RO pe baza raportului judec torului raportor
surs : 61994A0115, considerentul 30; 31991Q0530, articolul 145

443
FR surseoir à statuer
def: Pour le juge, remettre à plus tard le jugement d’une affaire dont il est saisi, décision
qui, sans le dessaisir, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la
survenance de l’événement qu’elle détermine.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN stay of proceedings
RO suspenda judecata
surs : 61997J0212, considerentul 13

444
FR suspension de la procédure
EN stay of proceedings
context: The stay of proceedings shall take effect on the date indicated in the order or
decision of stay or, in the absence of such indication, on the date of that order or
decision.
surs : 31991Q0704(02), articolul 82a punctul 2
RO suspendare a procedurii
surs : 31991Q0704(02), articolul 82a punctul 2

445
FR tâche
EN duty
RO sarcin
surs : 32003Q0416(01), considerentul 3

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 95


446
FR tierce opposition
EN third-party proceedings
RO ter opozi ie
surs : 31991Q0704(02), articolul 97 alineatul (1)

447
FR tiers opposant
context: Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables à la demande en tierce
opposition; celle-ci doit en outre:
a) spécifier l'arrêt attaqué;
b) indiquer en quoi l'arrêt attaqué préjudicie aux droits du tiers opposant;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige
principal devant le Tribunal.
surs : 31991Q0530, articolul 123
EN third party
RO ter opozant
surs : 31991Q0530, articolul 123

448
FR tiré de
EN alleging
RO întemeiat pe
surs : 61994A0346, considerentul 21

449
FR tomber sous le coup de l'interdiction
context: Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dès lors que la charge pécuniaire en cause a
pour seul objet la compensation, financièrement et économiquement justifiée, dune
obligation imposée de façon égale à tous les États membres par le droit
communautaire, elle ne saurait être assimilée à un droit de douane, ni, par
conséquent, tomber sous le coup de l'interdiction énoncée aux articles 23 CE et 25
CE.
surs : 62000J0389, considerentul 39
EN fall within the ambit of the prohibition
RO intra sub inciden a interdic iei
surs : 62000J0389, considerentul 39

450
FR traitement d'une affaire
EN disposal of a case
RO solu ionare a unei cauze
surs : 32003Q0416(01), capitolul „REDACTAREA I DIMENSIUNILE MEMORIILOR”
punctul 37

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 96


451
FR travaux de la Cour et des chambres
EN business of the Court and the chambers
RO lucr ri ale Cur ii i camerelor
surs : 32003Q0416(01), capitolul „PREG TIREA I DESF URAREA ASCULT RII
SUS INERILOR ORALE” punctul 44

452
FR vice de procédure
EN procedural defect
RO viciu de procedur
surs : 62005J0020, considerentul 44

453
FR voie de droit
context: […] la requérante n’a produit aucun élément dont on pourrait déduire que le droit
italien ne prévoit aucune voie de droit permettant au juge national de sauvegarder ses
droits de façon satisfaisante.
surs : 61990A0024, considerentul 94
def: Moyen offert par la loi aux citoyens de faire reconnaître et respecter leurs droits ou
de défendre leurs intérêts; terme générique englobant action en justice; voies
(juridictionnelles) de recours; voies d’execution; recours administratif; par ext., toute
procédure juridictionnelle même à l’initiative du ministère public.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN legal remedy
RO cale legal
surs : 61990A0024, considerentul 94

454
FR voie de droit
def: Moyen offert par la loi aux citoyens de faire reconnaître et respecter leurs droits ou
de défendre leurs intérêts; terme générique englobant action en justice, voies
(juridictionnelles) de recours, voies d’exécution, recours administratif; par ext., toute
procédure juridictionnelle méme à l’initiative du ministère public.
ref: Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
EN right of action
RO cale de atac
surs : 61994V0002, VI – „Problema compatibilit ii ader rii cu articolele 164 i 219 din
tratat” punctul 2

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 97


455
FR voie de recours
context: Il n’en irait autrement que s’il ressortait de l’économie de l’ordre juridique national
en cause qu’il n’existe aucune voie de recours permettant, même de manière
incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit
communautaire […].
surs : 62005J0432, considerentul 41
EN legal remedy
RO cale de atac
surs : 62005J0432, considerentul 41

456
FR vu le rapport d'audience et à la suite de la procédure orale du […]
EN having regard to the Report for the Hearing and further to the hearing on […]
RO având în vedere raportul pentru edin i în urma procedurii orale din […]
surs : 61986J0267, partea introductiv

Bucure ti, noiembrie 2007 Corpus glosar, p. 98


INDEXES ALPHABÉTIQUES

ALPHABETICAL INDEXES

INDEXURI ALFABETICE
INDEX FRANÇAIS
A arrêt base
~: 25 ~ de droit: 45
absence de motivation ~ de renvoi: 219 ~ juridique: 46
~: 99 ~ portant révision: 27 bien-fondé d'une demande
accord mis en cause ~ par défaut et ~: 47
~: 1 opposition: 28 bloc de la légalité
acte affaire à l'origine de l'~: communautaire
~ attaqué: 2 13 ~: 48
~s de procédure: 3 rendre le présent ~: 403 bordereau d'annexes
~s d'instruction: 5 arrêter ~: 49
~s préparatoires: 6 ~: 26 branche
~s susceptibles de recours assemblée plénière ~: 50
en annulation: 7 ~: 29 bureau du greffe
original signé d'un ~ de assistance judiciaire ~: 51
procédure: 300 ~: 30
action à titre liminaire C
~ engagée devant le juge ~: 31
national: 8 atteinte
~ en indemnité: 10 ~: 32 caducité ou suspension
~ en justice: 380 ~ à la propriété: 33 d'un traité
~ en manquement: 9 audience ~: 53
~ en réparation: 10 ~: 34, 426 caractère
rejeter l'~ en intervention ~ de plaidoiries: 35 ~ contraignant: 54
et garantie intentée: 399 ~ plénière: 36 ~ quasi pénal des
affaire ~ publique: 36 sanctions: 55
~: 12 indication des preuves carte ou titre de séjour
~ à l'origine de l'arrêt: 13 produites à l'~: 200 ~: 56
~ dévolue: 14 préparation et casser une décision
elle (la Commission) déroulement des ~s: 339 ~: 57
devrait se dessaisir d'une rôle d'~: 423 cause
~: 146 salle d'~: 425 ~: 58
agent vu le rapport d'~ et à la ~ attrait devant une
~: 15 suite de la procédure juridiction: 162
anciens États membres orale du […]: 456 être mis à la ~: 163
~: 17 auprès de […] caution
annuler une décision ~: 38 ~ dont le montant et les
~: 57 autorité judiciaire modalités: 59
applicabilité ~: 39 ~ est libérée: 60
~ directe: 18 avertir céder ses créances
~ immédiate: 19 ~: 40 ~: 61
appréciation avis cessation et suspension des
~: 20 ~ de la Cour: 41 relations conventionnelles
~ juridique complexe: 21 ~ motivé: 42 ~: 62
à première vue émettre l'~ suivant: 147 chambre
~: 22 avocat ~ de recours: 63
argument ~ général: 43 ~ du conseil: 64
~s de fait et de droit~: 24 conclusions de cinquième ~ élargie: 68
l'~ de la requérante est l'~ général: 80 Grande ~: 192
inopérant: 240 entendre les parties et champ d’application
l'~ ne saurait être retenu: l'~ général: 156 ~: 65
241 charge de la preuve
argumentation appuyée en B ~: 66
substance chef
~: 23 barreau ~: 67
~: 44 ~ des conclusions: 67
circonstances particulières
~: 69

Index FR 1
clause D droit
~ compromissoire: 71 démontrer à suffisance de
~ d'ouverture: 72 débats ~: 118
comité d'arbitrage ~: 95 (les ~s fondamentaux)
~: 73 ~ oraux: 95 lorsqu'ils sont puisés dans
comparaître décision la convention, deviennent
~: 74 ~: 96 du droit communautaire~:
composé de ~ de façon incidente: 98 244
~: 76 ~ de justice: 25 déni de justice
composition ~ de renvoi: 97 ~: 119
~: 77 défaut dénomination du mémoire
compromis ~ de comparution du ~: 120
~: 78 défendeur: 281 dépens
conclusions ~ de motivation: 99 ~: 122
~: 79 ~ du défendeur: 281 laisser les ~ à la charge
~ de l'avocat général: 80 ~s de motivation: 100 des parties intervenantes:
~ en indemnité: 81 défendeur 236
~ tendant […]: 82 ~ régulièrement mis en déposer
~ visant à […]: 82 cause: 101 ~: 342
condamner non-comparution du ~: ~ un mémoire en défense:
~: 84 281 123
~ le Conseil aux dépens: déférer dépôt d’une requête
85 ~: 102 ~: 124
confirmer le jugement déficit dans la protection désistement
~: 86 des droits de l'homme ~: 125
connaître d’une affaire ~: 103 désister
~: 87 délai de procédure ~: 126
constitution d'une société ~: 104 dispositif
~: 89 délibéré ~: 129
contentieux entre États ~: 105 ~ sollicité: 130
membres délibération disposition
~: 90 ~: 105 ~ ordinaire: 131
contestation demande ~s horizontales: 132
~: 91 ~ d’indemnisation: 112 document
contumax ~ d'avis: 106 ~: 316
~: 92 ~ de […] tendant à d'office
copie obtenir [...] une décision à ~: 133
~ authentique: 93 titre préjudiciel: 108 domicile
~ certifiée conforme: 93 ~ de comparution: 107 ~ élu: 134
cour ~ de décision élection de ~: 144
LA ~ [...] décide et arrête: préjudicielle: 108 dommages
234 ~ de pouvoir répliquer ~ et intérêts: 135
(LA) ~ […] et décide: dans les pourvois: 109 ~-intérêts: 135
234 ~ de sursis: 110 réparation des ~: 410
Par ces motifs, la ~, ~ d'intervention: 113 doute d'interprétation
statuant sur les questions ~ en interprétation: 114 raisonnable
à elle soumises par […], ~ en intervention: 113 ~: 137
par jugement […], dit ~ en référé: 115 droits de greffe
pour droit: 301 ~ subsidiaire en ~: 138
prise de position de la ~: indemnisation: 117 duplique
354 bien-fondé d'une ~: 47 ~: 140
sur la compétence de la ~: donner suite à une ~: 136 mémoire en ~: 140
439 donner suite favorable à
création d'une société une ~: 170
~: 94 demandeur
~: 311

Index FR 2
E faire H
~ des offres de preuve:
écrit 169 huis clos
~: 141 ~ droit à une requête: 170 ~: 197
effet ~ droit aux conclusions
d'un requérant: 171
~ direct: 142
~ échec: 172
I
être privé d'~s juridiques:
164 ~ grief: 173
~ opposition: 174 incompétence
élargir l'objet de la plainte ~: 198
précédemment introduite ~ valoir: 175, 176
~ valoir à titre principal: inconditionnelles et
~: 143 suffisamment précises
éléments de droit 177
~: 199
~: 145 ~ valoir à titre
subsidiaire: 178 infraction
émettre l'avis suivant ~ involontaire: 201
~: 147 fait allégué
~ volontaire: 202
en droit ~: 179
instance
~: 150 faute de procédure
~: 203
en fait ~: 180
en cours d'~: 149
~: 151 fonctionnaires et autres
instruction
engendrer agents
~ et mesures
~: 152 ~: 182
préparatoires: 204
enquête fonctions
~s pratiques aux parties:
~: 154 ~: 183
205
enrichissement sans cause fond
sur le ~: 440 interdiction
~: 155 étendue de ~: 161
entité fusionnée fondement juridique
tomber sous le coup de
~: 157 ~: 46
l'~: 449
erreur forme substantielle
~: 186 intérêt
~ manifeste: 159 ~ à agir: 207
~s de plume ou de calcul formation
~ né et actuel: 208
ou des inexactitudes: 160 ~ de jugement: 184, 185
opérateurs économiques
(l')esprit, l'économie et les ~ plénière: 326
qui seraient atteints dans
termes fouille
leurs ~s patrimoniaux:
~: 248 ~: 188
290
États membres originaires frais
~ de déplacement et de intervenant
~: 17 ~: 309
étendue séjour: 189
~ indispensables exposés intimé
~: 65 ~: 305
~ de l'interdiction: 161 par les parties: 190
invalidité
étude frustratoire ou vexatoire
~: 210
en l'~ de~: 153 ~: 191
invocabilité
exception ~: 211
~ d'irrecevabilité: 165 G irrecevabilité
relever de l’~: 401 ~: 212
exécution forcée greffe ~ formelle de la requête:
~: 166 ~: 193 214
exercice de la puissance bureau du ~: 51
publique greffier
~: 167 ~: 194
J
expédition ~ adjoint: 195
jour férié légal
~: 93 les mentions sont
~: 215
paraphées par le président
F et le ~: 246
grief
facsimilé de signature ~: 196
~: 168

Index FR 3
juge licéité ~: 274
~: 216 ~: 250 motif
~ communautaire: 217 lier ~: 275
~ rapporteur: 223 ne saurait la ~: 280 motivation
~ sortant: 224 lieu d'établissement des insuffisance de ~: 205
action engagée devant le entreprises moyen
~ national: 8 ~: 251 ~: 276
sur rapport du ~ litige ~ d'irrecevabilité: 277
rapporteur: 442 ~ pendant devant une ~s de droit: 278
jugement juridiction: 252 ~s de fait: 278
~ avant de renvoi: 219 ~ visant à la réparation du soulever un ~ nouveau:
~ avant dire droit: 218 préjudice: 254 435
~ avant dire droit: 218 ~s voisins: 253 succomber en ses ~s: 438
~ de renvoi: 219 intervenir à un ~ pendant
~ d'une affaire: 220 devant la Cour ~: 209 N
~ entrepris: 221
confirmer le ~: 86 M non-comparution du
formation de ~: 185, 186 défendeur
libre circulation des ~s: mandat judiciaire ~: 281
249 ~: 256 non pertinent
Par ces motifs, la COUR, manque à gagner ~: 121
statuant sur les questions ~: 257 non-transposition d'une
à elle soumises par […], marge directive
par ~ […], dit pour droit: ~ d'appréciation: 258 ~: 282
301 ~ d'appréciation non-validité
renvoyer le ~ de l'affaire: discrétionnaire: 259 ~: 210
408 mécanisme du recours note servant de guide pour
juger individuel la procédure écrite et orale
~: 222 ~: 260 établies par le greffier
juridiction mémoire ~: 283
~: 225 ~: 261 nul de plein droit
~ de renvoi: 226 ~ en défense: 262 ~: 284
~ interne: 227 ~ en duplique: 140 numéro
~ nationale: 227 ~ en exception ~ de l'affaire: 285
~ répressive: 228 d'irrecevabilité: 263 ~ d'ordre de l'inscription:
être attrait devant une ~: ~ en réplique: 411 286
162 ~ en réponse: 265
jurisprudence
~ applicable: 229
mesure O
~s provisoires: 266
~ bien établie: 231 ordonner des ~s
~ constante: 230 observation
provisoires: 297 considérant les ~s
~ établie: 231 instruction et ~s présentées par […] pour
~ pertinente: 229 préparatoires: 204 [...]: 88
à la lumière de la ~: 16 mettre opposer la récusation d'un
juriste ~ en cause la témoin ou d'un expert: 291
~: 232 responsabilité ordonnance
justiciable personnelle: 268 ~: 292
~: 233 ~ fin à l’instance: 269 ~ de référé: 293
~ fin à un traité, s'en ~ de renvoi: 294
L retirer ou en suspendre ~ en référé: 293
l'application: 270 ~ non susceptible de
langue minute recours: 295
~ de la procédure: 237 ~: 271 ~ par voie motivée: 296
~ de procedure: 237 mise ordonner des mesures
~ des délibérés: 238 ~ en demeure: 272 provisoires
léser ~ en état de l'affaire: 273 ~: 297
~: 245 monopole de juridiction

Index FR 4
ordre ~s relatives à la procédure indication des ~s
~ juridique national: 298 écrite: 321 produites à l'audience:
fins de non-recevoir d'~ ~s secrètes ou 200
public: 181 confidentielles: 322 offre de ~ documentaire:
organisation des audiences plaidoirie 288
~: 299 ~: 323 offre de ~ par témoins:
plaignant 289
P ~: 324 offre de ~: 287
pleine juridiction principales ~s à charge:
particulier ~: 325 345
~: 302 plénière renversement de la charge
~s et sociétés: 303 ~: 326 de la ~: 405
304 assemblée ~: 29 prévaloir
partie audience ~: 36 ~: 344
~ au litige au principal: formation ~: 326 principe
304 séance ~: 427 ~ de bonne
~ au principal: 304 point administration: 352
~ défenderesse: 305, 306 ~: 327 ~ de la bonne foi: 346
~ défenderesse police d'audience ~ de la primauté du droit
régulièrement mise en ~: 328 communautaire: 347
cause: 307 portée ~ de la protection de la
~ demanderesse: 311 ~: 65 confiance légitime: 348
~ gagnante: 308 ~ de l'arrêt: 329 ~ de la sécurité du
~ intervenante: 309 poursuites judiciaires système normatif: 349
~ qui succombe: 310 ~: 330 ~ de l'égalité des
~ requérante: 311, 312 pourvoi rémunérations entre
soit d’office, soit à la ~: 331 travailleurs masculins et
demande d’une ~: 433 (~) irrecevable ou féminins: 350
laisser les dépens à la manifestement non fondé: ~ des compétences
charge des ~s 213 d'attribution: 351
intervenantes: 236 ~ en cassation: 332 ~ du contradictoire: 353
Les ~s ont été entendues ~ incident: 333 procédure
en leurs plaidoiries et en demande de pouvoir ~ accélérée: 355
leurs réponses aux répliquer dans les ~s: 109 ~ de contumace: 356
questions du Tribunal à former un ~ en cassation: ~ de référé: 357
l'audience du [...]: 247 187 ~ d'infraction: 358
pays d'établissement requête en ~: 416 ~ d'opposition: 359
~: 313 pouvoir ~ écrite: 360
personne ~ d'appréciation: 334 ~ orale: 362
~ directement et ~ de contrôle: 335 ~ préjudicielle: 363, 406
individuellement préjudice ~ préliminaire: 364
concernée: 314 ~ anormal et spécial: 336 actes de ~: 3
~ privée: 315 ~ né et actuel: 337 délai de ~: 104
~s physiques et sociétés: prendre position faute de ~: 180
303 ~: 338 la ~ orale s'est déroulée le
pertinence préposé […]: 239
dénué de ~: 121 ~: 340 langue de la ~: 237
sans ~: 121 présentation des mémoires langue de ~: 237
pièce ~: 341 note servant de guide
~: 316 présenter pour la ~ écrite et orale
~ de légitimation: 317 ~: 342 établies par le greffier:
~ du dossier: 320 preuve 283
~s de procédure: 319 ~ irréfragable: 343 pièces relatives à la ~
~s déposées à l’appui: administration des ~s: 11 écrite: 321
318 charge de la ~: 66 vu le rapport d'audience
~s invoquées à l’appui: faire des offres de ~: 169 et à la suite de la ~ orale
318 du […]: 456

Index FR 5
procureur le ~ est rejeté comme réplique
~: 365 dénué de fondement: 242 ~: 411
protection juridictionnelle voie de ~: 455 reporter
~: 366 rectification ~: 412
~: 383 représentant
Q reçu ~ juridique: 413
~: 384 ~ légal: 413
qualification juridique récuser requérant
~: 367 ~: 385 ~: 311
qualité pour agir ~ un argument: 400 ~ au principal: 414
~: 368 référé le ~ avance des indices
question ~: 357 objectifs, pertinentes et
~ posée: 370 référendaire concordants: 243
~ posée à titre préjudiciel: ~: 386 l'argument de la ~e est
369 refonte inopérant: 240
~ préjudicielle: 369 ~: 387 requête
~ soulevée: 370 registre du commerce ~: 415
soumettre une ~: 436 ~: 388 ~ en pourvoi: 416
règle ~ introductive d'instance:
R ~ de base de nature 417
conventionnelle: 389 dépôt d’une ~: 124
raison impérieuse d'intérêt ~ de fond: 390 résidence
général ~ du droit coutumier ~: 418
~: 372 international de nature résponsabilité
raisonnement de la Cour fondamentale: 391 ~ non contractuelle du
~: 371 ~ du droit international fait d’un acte licite: 420
rapport coutumier: 392 ~ sans faute: 421
~ à l'audience: 373 ~ du traitement national: révision
~ d'audience: 373 393 ~: 422
~ préalable: 374 règlement rôle d'audience
sur ~ du juge rapporteur: ~ des litiges: 394 ~: 423
442 ~ litigieux: 395
recevabilité du recours régularisation S
~: 375 ~ de la requête: 396
recours ~ des pièces: 397 saisine de la Cour
~: 376 rejeter ~: 424
~ au fond: 377 ~ le recours: 399 salle d'audience
~ en annulation: 378 ~ l'action en intervention ~: 425
~ en carence: 379 et garantie intentée: 398 séance
~ en indemnité: 10 ~ un argument: 400 ~: 34, 426
~ en justice: 380 remédier à la violation ~ plénière: 427
~ en manquement: 9 ~: 402 Lu en ~ publique à
~ responsabilité non renouvellement partiel Luxembourg: 255
contractuelle de la ~: 404 sens étroit
Communauté du fait d'un renversement de la charge ~: 428
acte licite: 381 de la preuve service
~ tardif: 382 ~: 405 ~: 429
actes susceptibles de ~ en renvoi préjudiciel ~ public de la justice: 430
annulation: 7 ~: 406 signification
chambre de ~: 63 renvoyer ~: 431
mécanisme du ~ ~: 407 société de droit [...]
individuel: 260 ~ le jugement de l'affaire: ~: 432
ordonnance non 408 sommaire
susceptible de ~: 295 ~ une affaire: 409 ~: 434
recevabilité du ~: 375 réparation des dommages
rejeter le ~: 398 ~: 410

Index FR 6
statuer T tribunal
~: 437 conclure à ce qu'il plaise
en cas de non-lieu à ~ tâche au ~: 83
[…]: 148 ~: 445 dessaisissement du ~: 127
surseoir à ~: 443 tierce opposition
surplus ~: 446 V
~: 441 tiers opposant
susceptible ~: 447 vice de procédure
~ d’être […] invoqué: tiré de ~: 452
211 ~: 448 voie
ordonnance non ~ de traité ~ de droit: 453, 454
recours: 295 caducité ou suspension ~ de recours: 455
actes ~s de recours en d'un ~: 53 épuisement des ~s de
annulation: 7 mettre fin à un ~, s'en droit interne: 158
suspension retirer ou en suspendre ordonnance par ~
~ de la procédure: 444 l'application: 270 motivée: 296
caducité ou ~ d'un traité: traitement d'une affaire
53 ~: 450
cessation et ~ des
relations: 62

Index FR 7
ENGLISH INDEX
A amendment procedure argument
~: 422 ~ supported in substance:
absolute bar to proceeding appeal 23
with an action ~: 331 ~s of fact and law: 24
~: 181 ~: 416 reject an ~: 400
accelerated procedure (~) clearly inadmissible the ~ cannot be upheld:
~: 355 or clearly unfounded: 213 241
acting on a report from ~ in cassation: 332 assert
the Judge Rapporteur cross-~: 333 ~: 176
~: 442 further ~: 332 assign
action appellant ~: 407
~: 376 ~: 312 ~ its claims: 61
~ [...] to establish appear Assistant Registrar
noncontractual liability ~: 74 ~: 195
on the part of the applicant audi alteram partem
Community for a lawful ~: 311 ~: 353
act: 381 ~ in the main action: 414 authenticated copy
~ for annulment: 378 the ~ puts forward ~: 93
~ for compensation: 10 objective, relevant and automatically
~ for damages for the consistent evidence: 243 ~: 133
loss: 254 the ~'s argument is ~ void: 284
~ for damages: 10 misconceived: 240 Avocate-General
~ for declaration of application ~: 43
failure to act: 379 ~: 415
~ for failure to fulfil ~ for compensation: 112 B
obligations: 9 ~ for interim measures:
~ out of time: 382 115 Bar
admissibility of the ~: ~ for interpretation: 114 ~: 44
375 ~ for leave to intervene: basic
main ~: 377 113 ~ provision: 390
right of ~: 454 ~ for leave to lodge a ~ rule of a contractual
adopt reply in appeal nature: 389
~: 26 proceedings: 109 be cited as a party
adoption of interim ~ for suspension of ~: 163
measures enforcement: 111 be sued in the court
~: 357 ~ for suspension of ~: 162
address for service operation: 110 bind
~: 134, 144 ~ formally inadmissible: cannot ~ it: 280
advise 214 binding nature
~: 40 ~ initiating proceedings: ~: 54
advocate - general 417 Board of Appeal
~: 43 ~ initiating third-party ~: 63
affect it adversely proceedings: 116 burden of proof
~: 173 ~ to intervene: 113 ~: 66
agent lodging an ~: 124 business of the Court and
~: 15, 340 putting the ~ itself in the chambers
agreement order: 396 ~: 451
~ […] challenged: 1 apply for review
special ~: 78 ~: 187
allow a request appraisal
~: 136 complex legal ~: 21
alternative claim for power of ~: 334
compensation arbitration
~: 117 ~ clause: 71
alleging ~ committee: 73
~: 448

Index EN 1
C claim country of establishment
~ for compensation: 81 ~: 313
capacity to pursue the ~ that the Court should: court
proceedings 83 ~: 39, 216, 225
~: 368 alternative ~ for be sued in the ~: 162
case compensation: 117 business of the ~ and the
~: 12 remaining ~s: 441 chambers: 451
~ file: 320 claimant criminal ~: 228
~ is prepared for hearing: ~: 324 declining of jurisdiction
273 clerical mistakes, errors in by the ~ of first instance:
~ number: 285 calculation and obvious 127
~ which gave rise to the slips Delivered in open ~ in
judgement:13 ~: 160 Luxembourg: 255
~s heard in camera: 197 close the proceedings full ~: 29
deal with a ~: 87 ~: 269 initiation of proceedings
delegated ~: 4 closed session before the ~: 424
disposal of ~s: 390 ~: 64 intervene in a case before
disposal of a ~: 450 closing, without taking the ~: 209
intervene in a ~ before action, the file on a On those grounds, the ~,
the Court: 209 complaint in answer to the
it (Commission) ought ~: 70 questions: 301
not to proceed with a ~: come within the exception reasoning of the ~: 371
146 ~: 401 referring ~: 226
judgment of a ~ 220 Community judicature THE ~ […] hereby ~: 234
language of the ~: 237 ~: 217 (THE) ~ (and) further
the ~ [...] was removed company declares: 234
from the register of the ~ incorporated under the courtroom
Court of Justice: 235 laws of [...]: 432 ~: 425
where a ~ does not formation of a ~: 94 cross-appeal
proceed to judgment […]: individuals and ~: 333
148 companies: 303
case-law register of companies, D
consistent ~: 230 firms or associations: 388
established ~: 231 setting up of a ~: 89 damage
in the light of the ~: 16 complainant ~ to property: 33
relevant ~: 229 ~: 324 ~s: 135
settled ~: 230 Complaints Board ~s and interest: 135
well-established ~: 231 ~: 3 deal with a case
cause list composed of ~: 87
~: 423 ~: 76 decision
certificate composition ~: 96
~: 317 ~: 77 ~ for reference: 97
certified copy fifth chamber, extended quash a ~: 57
~: 93 ~: 68 declare
challenge conclusive evidence (THE COURT) […]
~: 267 ~: 343 (and) further ~s: 234
ground of ~: 196 contempt procedure THE COURT […] hereby
chamber ~: 356 ~s: 234
at the ~s of: 153 contend default
business of the Court ~: 176 ~ of appearance by the
contested respondent: 281
and the ~s: 451
~ measure: 2 judgment by ~ and
fifth ~, extended
~ regulation: 395 application to set them
composition: 68
corpus of Community law aside: 28
Grand ~: 192
~: 48 defence
costs ~: 262
~: 122

Index EN 2
defendant documentary evidence F
~: 306 offered
~ does not enter an ~: 288 facsimile signature
appearance: 281 duty ~: 168
~ fails to respond: 281 ~: 445 fact alleged
~ on whom an application ~ies: 183 ~: 179
initiating proceedings has fail in their submissions
been duly served: 101 E ~: 438
defending party after failure
having been duly effect ~ by the defendant to
summoned direct ~: 142 enter an appearance: 281
~: 307 have no legal ~: 164 ~ to state reasons: 99
defer enforce ~ to transpose a directive:
~: 412 ~: 175 282
deficit in the protection of enforcement action for ~ to fulfil
human rights ~: 166 obligations: 9
~: 103 application for action for declaration of ~
deliberation suspension of ~: 111 to act: 379
~: 105 enlarging the scope of the procedure for ~ to fulfil
~ room: 64 earlier complaint obligations: 358
demonstrate to the ~: 143 proceedings for ~ to fulfil
requisite legal standard essential procedural an obligation: 9
~: 118 requirement fall within the ambit of the
denial of justice ~: 186 prohibition
~: 119 expenses ~: 449
departement necessarily incurred by field of application
~: 429 the parties: 190 ~: 65
deputy registrar travel and subsistence ~: findings
~: 195 189 ~: 20
direct evidence first
~ applicability: 18 ~ offered: 287 ~: 31
~ effect: 142 conclusive ~: 343 form
discontinuance indication of the ~ ~ of order sought: 130
~: 125 produced at the hearing: ~s of order sought: 79
discontinue or withdraw 200 make good any
~: 126 main inculpatory ~: 345 irregularities of ~: 397
dismiss offer ~: 169 formal notice
~ of application: 399 taking of ~: 11 ~: 272
~ […] application to join the applicant puts forward formation
[…] as a third party and objective, relevant and ~ of a company: 94
indemnifier: 398 consistent ~: 244 ~ of the court: 185
~ the action is ~ed as exceptional circumstances full court
unfounded: 242 ~: 69 ~: 29
disposal exhaustion of domestic fundamental rule of
~ of a case: 450 remedies customary international
~ of cases: 394 ~: 158 law
dispute expedited procedure ~: 391
~: 91 ~: 355
document
~: 141, 316
expenses G
~ necessarily incurred by
~s leading to: 6 the parties: 190
secret or confidential ~s: give
travel and subsistence ~: ~ rise: 152
322 189 ~ the following
signed original of a extent of prohibition judgement: 403
procedural ~: 300 ~: 161 ~ the following opinion:
supporting ~s: 318
147

Index EN 3
grant imperative reason of application for ~
~ an application: 170 public interest measures: 115
~ interim relief: 297 ~: 372 grant ~ relief: 297
~ the relief sought by an inadmissibility proceedings for ~ relief:
applicant: 171 ~: 212 357
ground objection of ~: 165, 263 interlocutory
~: 58 plea of ~: 277 ~ order: 293
~: 275 incidentally ~ decision: 293
~ of challenge: 196 ~: 98 intervener
On those ~s, the COURT, incur personal liability ~: 309
in answer to the ~: 268 order the ~s to bear their
questions: 301 indication of the evidence own costs: 236
produced at the hearing invalidity
H ~: 200 ~: 210
individual investigation
head ~: 233 ~: 5
~ of claim: 67 ~s and companies: 303 ~: 154
~ of conclusion: 67 machinery for ~ petitions: irrelevant
hear 260 ~: 121
~ oral argument: 35 private ~: 302
~ the parties and the in fact J
Advocate General: 156 ~: 151
hearing infringement Judge
~: 34, 362 ~ procedure: 358 ~-Rapporteur: 223
case is prepared for ~: remedy the ~: 402 ~s and Advocate General:
273 initiation of proceedings 184
having regard to the before the Court acting on a report from
Report for the ~ and ~: 424 the ~-Rapporteur: 442
further to the hearing on injury retiring ~: 224
[…]: 456 still subsisting ~: 337 upon hearing the Report
indication of the evidence in law of the ~-Rapporteur: 442
produced at the ~: 200 ~: 150 judgment
organisation of ~s: 299 in limine ~: 25, 203
preparation and conduct ~: 31 ~ by: 28
of ~s: 339 inquiry ~ containing the
right to a fair ~: 139 further inquiries: 75 reference: 219
the ~ took place on […]: preparatory inquiries and ~ for reference: 219
239 other preparatory ~ of a case: 220
The parties were heard in measures: 204 ~ of reference: 219
oral argument and intentional offence ~ ordering the reference:
answered questions put to ~: 202 219
them by the Court at the interest ~ referring the matter:
~ on [...]: 242 ~ in taking proceedings: 219
upon ~ the Report of the 207 ~ under appeal: 221
Judge-Rapporteur: 442 damages and ~: 135 free movement of ~s: 249
hold vested and present ~: 208 revising ~: 27
~: 222 imperative reason of scope of the ~: 329
horizontal policies public ~: 372 uphold the ~: 86
~: 132 economic operators where a case does not
whose property ~s were proceed to ~ […]: 148
affected: 290
I interim
judicial
~ decision: 25
~ judgement: 218 ~ warrant: 256
immediate applicability
~ measures: 266 non-~ proceeding: 361
~: 19
adoption of ~ measures:
impairment of rights
357
~: 32

Index EN 4
jurisdiction ~ Secretary: 386 measure
~: 439 complex ~ appraisal: 21 contested ~: 2
declining of ~ by the demonstrate to the legislative ~: 4
court of first instance: requisite ~ standard: 118 ~s challangeable by way
127 have no ~ effect: 164 of an action for
monopoly of ~: 274 legislation annulment: 7
relevant ~ and facts: 52 adoption of interim ~s:
L relevant ~ and the facts of 357
the case: 52 application for interim ~s:
lack of competence legislative 115
~: 198 ~ measure: 4 interim ~s: 266
language principle of non- preparatory inquiries and
~ of the case: 237 interference with the ~ other preparatory ~s: 204
~ of consultation: 238 system: 349 merged entity
lapse or suspension of a liability ~: 157
treaty ~ for an unlawful act: 419 misuse of power
~: 53 ~ without fault: 421 ~: 128
law incur personal ~: 268 monopoly of jurisdiction
arguments of fact and ~: non-contractual ~ for a ~: 274
24 lawful act: 420
customary international ~ limb N
rule: 392 ~: 50
fundamental rule of lodge national
customary international ~: 342 ~ court: 227
~: 394 ~ a defence: 123 ~ legal system: 298
(fundamental rights) ~ an objection: 174 proceedings brought
where they are drawn lodging an application: before a ~ court: 8
from the Convention, 124 non-judicial proceeding
become Community ~: loss of earnings ~: 361
244 ~: 257 Note for the Guidance of
in ~: 150 Counsel for the written
matters of ~: 145 M procedure and for the oral
pleas of ~: 278 procedure, as issued by the
powers conferred by machinery for individual Registrar
public ~: 167 petitions ~: 283
primacy of Community ~: ~: 260
347 main O
principle of the ~ action: 377
precedence of ~ inculpatory evidence: object
Community ~: 347 345 ~: 385
put forward a new plea in make good objection
~: 435 ~ any irregularities of ~ of inadmissibility: 165,
lawfulness form: 397 263
~: 250 ~ the damage: 410 lodge an ~: 174
leeway manifest error raise an ~ to a witness or
~: 259 ~: 159 to an expert: 291
legal margin of assessment observation
~ aid: 30 ~: 258 after considering the ~s
~ analysis: 367 matters of law submitted on behalf of
~ base: 46 ~: 145 […] by [...]: 88
~ basis: 46 may be relied upon by way of a preliminary
~ fondation: 45 ~: 211 ~: 31
~ expert: 232
of its own motion
~ proceedings: 330, 380
~: 133
~ protection: 366
~ or an application by a
~ remedy: 453, 455
party: 433
~ representative: 413

Index EN 5
offence P power
~ not intentionally ~ of appraisal: 334
committed: 201 paragraph ~ of review: 335
~ committed ~: 327 ~s conferred by public
unintentionally: 201 part law: 167
intentional ~: 202 ~: 50 misuse of ~: 128
office partial replacement principle of conferred ~s:
~ of the Registry: 51 ~: 404 351
at the ~ […]: 38 party practice directions
official holiday ~ to the main action: 304 ~: 205
~: 215 ~ to the main preliminary
officials and other servants proceedings: 304 ~ procedure: 364
~: 182 be cited as a ~: 163 ~ reference: 406
on its own initiative expenses necessarily ~ report: 374
~: 133 incurred by the parties: ~ rulings procedure: 363,
onus of proof 190 406
~: 66 successful ~: 308 prima facie
operative part The parties were heard in ~: 22
~: 129 oral argument and primacy of Community
opinion answered questions put to law
~ of the Court: 41 them by the Court at the ~: 347
~ of the Court: 354 hearing on [...]: 247 principle
~s of the Advocate third- ~ proceedings: 446 ~ of conferred powers:
General: 80 third ~: 447 351
opposition procedure unsuccessful ~: 310 ~ of good faith: 346
~: 359 person ~ of non-interference
oral ~ in contempt: 92 with the legislative
~ procedure: 95 ~ directly and system: 349
~ proceedings: 95 individually concerned: ~ of protection of
~ pleading: 323 314 legitimate expectations:
Note for the Guidance of private ~: 315 348
Counsel for the written place of establishment of ~ of sound
procedure and for the ~ the undertakings administration: 353
procedure, as issued by ~: 251 ~ of the precedence of
the Registrar: 283 plaintiff Community law: 347
where ~ testimony is ~: 311 ~ that men and women
sought to be given: 289 ~ in the main action: 414 should receive equal pay:
order plea 350
~: 84, 292 ~: 276 private
~ for reference: 294 ~ of inadmissibility: 277 ~ individual: 302
~ from which no appeal ~s of fact: 279 ~ person: 315
shall lie: 295 ~s of law: 278 procedural
order pleading ~: 180, 452
~ the Council to pay the ~s: 3 ~ delay: 104
costs: 85 presentation of ~s: 341 ~ documentation: 3
~ the interveners to bear submission of ~s: 34 ~ documentation: 319
their own costs: 236 title of the ~: 120 ~ documents: 3
organisation of hearings plenary ~ documents: 319
~: 299 ~: 326, 427 ~ documents relating to
original ~ jurisdiction: 325 the written procedure:
~: 271 ~ session: 326 321
~ Member States: 17 ~ sitting: 36 ~ time limits: 104
essential ~ requirements:
184
signed original of a ~
document: 300

Index EN 6
procedure Q registrar
~ for failure to fulfil ~: 194
obligations: 358 quash a decision Assistant ~: 195
accelerated ~: 355 ~: 57 deputy ~: 195
amendment ~: 422 quasi-criminal nature of Note for the Guidance of
infringement ~: 358 the penalties Counsel for the written
Note for the Guidance of ~: 55 procedure and for the oral
Counsel for the written question procedure, as issued by
procedure and for the oral ~ raised: 370 the ~: 283
~, as issued by the ~ referred for a (the) President and the ~
Registrar: 283 preliminary ruling: 369 shall initial the notes:
opposition ~: 359 ~ submitted: 370 247
preliminary ~: 364 registration number
preliminary rulings ~: ~: 286
363 R
registry
written ~: 360 ~: 193
proceedings raise an objection to a
~ charges: 138
~: 203 witness or to an expert
reject an argument
~ between Member ~: 291
~: 400
States: 90 reason
rejoinder
~ brought before a defective statement of ~s:
~: 140
national court: 8 100
failure to state ~s: 99 related disputes
~ for annulment: 378 ~: 253
~ for failure to fulfil an imperative ~ of public
relevant
obligation: 9 interest: 372
~ case-law: 229
~ for interim relief: 357 statement of ~ is
~ legislation and facts: 52
~ pending before the insufficient: 206
~ legislation and the facts
court: 252 reasonable interpretative
of the case: 52
capacity to pursue the ~: doubt
~ rulings: 229
368 ~: 137
the applicant puts forward
close the ~: 269 reasoned
objective, ~ and
in the course of the ~: ~ opinion: 42
consistent evidence: 244
149 ~ order: 296
rely upon
interest in taking ~: 207 reasoning of the Court
~: 344
legal ~: 330, 380 ~: 371
remaining claims
standing to bring ~: 368 recast
~: 441
stay of ~: 443, 444 ~: 387
remedy the infringement
third-party ~: 446 receipt
~: 402
time-limits for taking ~: 384
request
steps in ~: 104 rectification
~ for an opinion: 106
public ~: 383
~ for (an) appearance:
~ hearing: 37 refer 107
~ prosecutor: 365 ~: 102
reply
~ service of the ~ a case: 409
~: 411
administration of justice: ~ the case back: 408
report for the hearing
430 reference for a
~: 373
~ sitting: 37 preliminary ruling
having regard to the ~
put ~: 108
and further to the hearing
~ forward: 176 referring court
on […]: 456
~ forward a new plea in ~: 226
residence
law: 435 register of companies,
~: 418
~ his own case: 338 firms or associations
~ permit or autorisation:
putting the application ~: 388
56
itself in order: 396 respondent
~: 305
response
~: 265

Index EN 7
retiring judge setting up of a company
~: 224 ~: 89 time-limit: 104
reverse the burden of settled case-law procedural ~: 104
proof ~: 230 third-party
~: 405 sitting ~: 447
review ~: 34, 426 ~ proceedings: 446
~: 332 plenary ~: 36 thwart
apply for ~: 187 public ~: 37 ~: 172
power of ~: 335 (the) spirit, the general treaty
revising judgment scheme and the wording terminating, withdrawing
~: 27 ~: 248 from or suspending the
revision standing to bring operation of a ~: 270
~: 422 proceedings termination and
right ~: 368 suspension of ~ relations:
~ of action: 454 statement 62
~ to a fair hearing: 139 ~ in intervention: 264
deficit in the protection of ~ of case: 261 U
human ~s: 103 ~ of reason is insufficient:
impairment of ~s: 32 206 unconditional and
rule stay of proceedings sufficiently precise
~: 437 ~: 443, 444 ~: 199
~ on equal treatment with strict sense unjust enrichment
nationals: 393 ~: 428 ~: 155
customary international submission unreasonably or
law ~: 395 ~: 276 vexatiously
fundamental ~ of ~ of pleadings: 341 ~: 191
customary international ~s: 79 unsuccessful party
law: 394 ~s seeking […]: 82 ~: 310
fail in their ~s: 438 unusual
S submit ~ and special damage:
~ a question: 436 336
saving clause ~ as its main argument: ~ rule: 131
~: 72 177 uphold the judgment
schedule of annexes ~ in the alternative: 178 ~: 86
~: 49 substance
~: 440
scope
~ of an application: 47
V
~: 65
~ of application: 65 substantive provision
vested and present interest
~ of the judgment: 329 ~: 390
~: 208
searching successful party
~: 188 ~: 308
secret or confidential summary W
documents ~: 434
~: 322 supporting documents well-established case-law
~: 318 ~: 231
security
~ of an amount and written
T ~ pleading: 261
nature [...]: 59
~ procedure: 360
~ shall be released: 60
Note for the Guidance of
service taking of evidence
Counsel for the ~
~: 431 ~: 11
procedure and for the oral
procedure, as issued by
the Registrar: 283
wrong
~: 245

Index EN 8
INDEX ÎN LIMBA ROMÂN
A administrare a probelor aviz
~: 11 ~ motivat: 42
abuz de putere admisibilitatea ac iunii emite urm torul ~: 147
~: 128 ~: 375 ~ul Cur ii: 41
acord contestat admite avocat general
~: 1 ~ o cerere: 136 ~: 43
act ~ preten iile unui B
~ aflat la dosar: 320 reclamant: 171
~ atacat: 2 agent barou
~ de procedur original ~: 15 ~: 44
semnat: 300 alegerea domiciliului baz juridic
~ normativ: 4 ~: 44 ~: 6
~e care pot face obiectul amâna beneficiu nerealizat
unei ac iuni în anulare: 7 ~: 412 ~: 257
~e de cercetare penal : 5 angaja r spunderea birou
~e de procedur privind personal ~ al grefei : 51
procedura scris : 321 ~: 268 la ~l […]: 38
~e de procedur : 3, 319 ansamblul dreptului
comunitar
~e preg titoare: 6
~: 48
C
ac iune în r spundere
extracontractual a aplicabilitate
cabinet
Comunit ii pentru un ~ direct : 18
la ~ul: 153
~licit: 381 ~ imediat : 19
caducitate sau suspendare
r spundere apreciere juridic
a unui tratat
extracontractual pentru complex
~: 53
un ~ licit: 420 ~: 21
cale
r spundere pentru un ~ aproba o cerere
~ de atac: 454, 455
ilicit: 419 ~: 170
~ legal : 453
ac iune argumenta ie sus inut pe
epuizarea c ilor de atac
~: 376 fond
interne: 158
~ introdus în fa a ~: 23
calitate procesual
instan ei na ionale: 8 argument
~: 368
~ în anulare: 378 ~e de fapt i de drept: 24
camer
~ în constatarea ab inerii ~ul nu poate fi re inut:
~ de consiliu: 64
de a ac iona: 379 241
~ de recurs: 63
~ în desp gubiri: 10 ~ul reclamantei este
camera a cincea extins :
~ în justi ie: 380 irelevant: 240
68
~ în neîndeplinirea respinge un ~: 400
lucr ri ale Cur ii i
obliga iilor: 9 asculta p r ile i avocatul
camerelor: 451
~ în r spundere general
Marea ~: 192
extracontractual a ~: 156
cap t de cerere
Comunit ii pentru un act ascultarea sus inerilor
~: 67
licit: 381 orale
caracter
~ pentru pronun area unei ~: 35
~ cvasi-penal al
hot râri preliminare: 406 asistent
sanc iunilor: 55
~ pentru repararea ~: 386
~ obligatoriu: 54
prejudiciului: 254 asisten judiciar
caren e în materia
~ principal : 377 ~: 30
protec iei drepturilor
~a este respins ca aspecte de drept
~: 145 omului
nefondat : 242 ~: 103
mecanism al ac iunii atingere
casa o decizie
individuale:260 ~ adus drepturilor: 32
~: 57
reclamant în ~a ~ adus propriet ii: 33
cau iune
principal : 414 atribu ii
~a se restituie: 60
respinge ~a : 399 ~: 183
~ al c rei cuantum i ale
autoritate judec toreasc
c rei modalit i [...]: 59
~: 39

Index RO 1
cauza prejudicii respinge ~a de interven ie curte
~: 173 i de chemare în garan ie (~a) […] ( i) hot r te:
cauz introdus : 398 234
~: 12 temeinicie a unei cereri: avizul Cur ii: 41
~ aflat la originea 47 cauza […] a fost scoas
hot rârii: 13 cesiona crean ele sale de pe rolul Cur ii de
(Comisia) ar trebui s nu ~: 61 Justi ie: 235
examineze o ~: 146 cheltuieli cu privire la competen a
~ delegat : 14 ~ de deplasare i de Cur ii: 439
în cazul în care nu se edere: 189 interveni într-un litigiu
pronun în ~ […]: 148 ~ de judecat : 122 pendinte în fa a Cur ii:
judeca o ~: 87 ~ necesare efectuate de 209
list a cauzelor: 423 p r i: 190 lucr ri ale Cur ii i
num r al cauzei: 285 obliga Consiliul la plata camerelor: 451
partea care a avut câ tig ~lor de judecat : 85 pentru aceste motive, ~,
de ~: 308 obligarea intervenien ilor pronun ându-se cu privire
solu ionarea unei cauze: la suportarea propriilor ~ la întreb rile care i-au
450 de judecat : 236 fost adresate de […], prin
c dea în preten ii clauz Hot rârea […], hot r te:
~: 438 ~ compromisorie: 71 301
cercetare ~ de salvgardare: 72 punct de vedere al Cur ii:
~: 154 comitet de arbitraj 354
~ judec toreasc i ~: 73 ra ionament al Cur ii: 371
m suri premerg toare: comp rea sesizare a Cur ii: 424
204 ~: 74 cu titlu introductiv
acte de ~ penal : 5 completare a cererii ~: 31
cerere ~: 396 cu u ile închise
~: 415 complet de judecat ~: 197
~ de a comp rea: 107 ~: 185
~ de aviz: 106 componen D
~ de depunere a unei ~: 77
replici în recurs: 109 compromis da na tere
~ de desp gubiri: 112 ~: 78 ~: 152
~ de interpretare: 114 compus din daune-interese
~ de interven ie: 113 ~: 76 ~: 135
~ de ordonan comunicare decizie
pre edin ial : 115 ~: 431 ~: 96
~ de recurs: 416 concluzii ale avocatului ~ de trimitere: 97
~ de suspendare a general casa o ~: 57
execut rii: 111 ~: 80 deliberare
~ de suspendare: 110 considera ~: 105
~ de ter opozi ie: 116 ~: 222 demonstra potrivit legii
~ introductiv de instan : considerent ~: 118
417 ~: 327 denegare de dreptate
~ pentru pronun area unei constat ri ~: 119
hot râri preliminare: 108 ~: 20 denumire a memoriului
~ subsidiar de constituit din ~: 120
desp gubire: 117 ~: 76 depune
aproba o ~: 170 contesta ~: 342
cap t de ~: 67 ~: 174, 267 ~ un memoriu în ap rare:
completare a cererii: 396 contesta ie 123
fie din oficiu, fie la ~a ~: 91 ~re a unei cereri: 124
unei p r i: 433 copie ~re a memoriilor: 341
pârât c ruia i s-a ~ certificat : 93 dezbateri
comunicat ~a ~ certificat pentru ~: 95
introductiv de instan conformitate: 93
potrivit legii: 101

Index RO 2
din oficiu E G
~: 133
fie ~, fie la cererea unei efect gref
p r i: 433 ~ direct: 142 ~: 193
dispozitiv a nu avea ~e juridice: 164 taxe de ~: 138
~: 129 emite urm torul aviz grefier
~ urm rit a fi ob inut: 130 ~: 147 ~: 194
dispozi ie entitate rezultat dintr-o ~ adjunct: 195
~ obi nuit : 131 fuziune men iunile sunt parafate
dispozi ii orizontale: 132 ~: 157 de c tre pre edinte i ~:
dispune epuizarea c ilor de atac 246
~: 26 interne not de îndrumare pentru
~ m suri provizorii: 297 ~: 158 procedura scris i oral
document eroare întocmit de c tre ~: 283
~: 316 ~ de procedur : 180
~ de legitimare: 317
~e justificative: 318
~ evident : 159 H
erori materiale, de calcul
~e secrete sau sau inexactit i hot râre
confiden iale: 322 ~: 160 ~: 25
domeniu de aplicare excep ie ~ atacat : 221
~: 65 ~ de inadmisibilitate: 165 ~ de revizuire: 27
domiciliu excep ii peremptorii de ~ de trimitere: 219
~ ales: 134 ordine public : 181 ~ în lips i opozi ie: 28
alegerea ~lui:144 intra sub inciden a ~i: ~ judec toreasc : 25
dovad de primire 401 ac iune pentru
~: 384 memoriu privind excep ia pronun area unei hot râri
drept de inadmisibilitate: 263 preliminare: 406
(drepturile fundamentale) executare silit Pentru aceste motive,
atunci când sunt preluate ~: 166 CURTEA, pronun ându-
din conven ie, devin ~ exercitarea prerogativelor se cu privire la întreb rile
comunitar: 244 de putere public care i-au fost adresate de
ansamblul ~ului ~: 167 […], prin ~a […],
comunitar: 48 expunere sumar hot r te: 301
argumente de fapt i de ~: ~: 434 procedur pentru
24
pronun area unei hot râri
aspecte de ~: 145
atingere adus ~urilor: 32
F preliminare: 364
pronun a prezenta ~: 403
caren e în materia
face inaplicabil hot rî
protec iei ~urilor omului:
~: 172 ~: 437
103
fapt (CURTEA) […] ( i)
invoca un nou motiv de
~ pretins: 179 hot r te: 234
~: 435
argumente de ~ i de
în ~: 150
drept: 24
norm de ~ interna ional
în ~: 151
cutumiar: 395
motive de ~: 279
I
norm fundamental de ~
faz scris
interna ional cutumiar: inadmisibilitate
~: 360
394 ~: 212
fi
nul de ~: 284 ~ a cererii pentru
~ chemat în judecat : 162
persoane de ~ privat: 303 neîndeplinirea condi iilor
~ citat: 163
principiul suprema iei de form : 214
fond
~ului comunitar: 347 excep ie de ~: 165, 263
cu privire la ~: 440
duplic indicare a probelor
func ionari i al i agen i
~: 140 propuse în edin
~: 182
~: 200

Index RO 3
infrac iune îndoial rezonabil L
~ s vâr it cu inten ie: privind interpretarea
202 ~: 137 la prima vedere
~ s vâr it f r inten ie: în drept ~: 22
201 ~: 150 legalitate
insuficien a motiv rii îndreptare a neregulilor de ~: 250
~: 100 form libera circula ie a
intra sub inciden a ~: 397 hot rârilor judec tore ti
interdic iei în fapt ~: 249
~: 449 ~: 151 lips
introduce recurs în casa ie înlocuire par ial ~ a motiv rii: 99
~: 187 ~: 404 ~ de validitate: 210
instan înscris lipsit de pertinen
~: 216, 225 ~: 141 ~: 121
~ comunitar : 217 în tiin a limba
~ de trimitere: 226 ~: 40 ~ deliber rilor: 238
~ judec toreasc : 225 întemeiat pe ~ de deliberare: 238
~ na ional : 227 ~: 448 ~ procedurii: 237
~ penal : 228 întrebare limb de procedur : 237
instruc iuni practice ~ adresat : 370 list a cauzelor
~: 205 ~ preliminar : 369 ~: 423
insuficien a motiv rii litigiu
~: 206 J ~ între state membre: 90
interes ~ pendinte în fa a unei
~ de a ac iona: 207 judeca o cauz instan e: 252
~ n scut i actual: 208 ~: 87 interveni într-un ~
v t mat în ~ele sale judecare pendinte în fa a Cur ii:
patrimoniale: 290 ~ a unei cauze: 220 209
intervenient retrimite cauza spre ~: litigii similare: 253
~: 09 408 regulament în ~: 391
intimat judecat solu ionare a litigiilor:
~: 305 ~: 203 390
irelevant cheltuieli de ~: 122 loc de stabilire a
~: 121 complet de ~: 186 întreprinderilor
fi chemat în ~: 162 ~: 251
Î în cursul judec ii: 149 lucr ri ale Cur ii i
suspenda judecata: 443 camerelor
îmbog ire f r just temei judec tor ~: 451
~: 155 ~ al c rui mandat
împrejur ri excep ionale înceteaz : 224 M
~: 69 ~ raportor: 223
înainta ~i i avocat general: 184 mandat judec toresc
~: 102 jurisdic ie deplin ~: 256
încadrare juridic ~: 325 Marea Camer
~: 367 jurispruden ~: 192
încetare ~ consacrat : 231 marj
~ a valabilit ii unui ~ constant : 230 ~ de apreciere: 258
tratat, retragere din tratat ~ relevant : 229 ~ de apreciere
sau suspendare a aplic rii în lumina jurispruden ei: discre ionar : 259
acestuia: 270 16 m suri
~ i suspendare a jurist ~ provizorii: 266
rela iilor conven ionale: ~: 232 dispune ~ provizorii: 297
62 justi iabil închidere a dosarului
încheiere premerg toare ~: 233 întemeiat pe o plângere,
~: 218 f r a lua ~: 70

Index RO 4
mecanism al ac iunii nul de drept pârât
individuale ~: 284 ~: 306
~: 60 num r ~ c ruia i s-a comunicat
memoriu ~ al cauzei: 285 cererea introductiv de
~: 261 ~ de înregistrare: 286 instan , potrivit legii:
~ în ap rare: 262 101
~ în interven ie: 264 O ~ legal citat: 307
~ în r spuns: 265 neprezentarea ~ului:281
~ privind excep ia de obliga pe cale incidental
inadmisibilitate: 263 ~ Consiliul la plata ~: 98
denumire a ~lui: 120 cheltuielilor de judecat : perchezi ie
depune un ~ în ap rare: 85 ~: 188
123 ~ la: 84 permis sau autoriza ie de
depunere a memoriilor: nu o poate ~: 280 edere
341 obligarea intervenien ilor ~: 56
monopol de jurisdic ie la suportarea propriilor persoan
~: 274 cheltuieli de judecat : ~ care are un interes
motiv 236 direct i personal: 314
~: 58, 196, 275, 276 observa ie ~ de drept privat: 302,
~ imperativ de interes dup examinarea 315
general: 372 observa iilor prezentate în ~ fizic : 302
~e de drept: 278 numele […] de c tre [...]: ~ judecat în lips : 92
~e de fapt: 279 88 ~ particular : 302
invoca un nou ~ de drept: opis al anexelor persoane de drept privat:
435 ~: 49 303
ordine petent
N ~ juridic intern : 298 ~: 324
excep ii peremptorii de ~ plen
necompeten public : 181 ~: 326
~: 198 ordonan (în) ~: 29
necondi ionale i suficient ~: 292 plângere
de precise ~ care nu este supus extindere a obiectului
~: 199 niciunei c i de atac: 295 plângerii anterioare: 143
nejustificat sau ofensator ~ de trimitere: 294 închidere a dosarului
~: 191 ~ motivat : 296 întemeiat pe o ~, f r a
neprezentarea pârâtului ~ pre edin ial : 293 lua m suri : 70
~: 81 organizare a edin elor poli ia edin ei
netranspunere a unei ~: 299 ~: 328
directive original posibilitate de a fi invocat
~: 282 ~: 271 ~: 211
norm preg tire
~ a cauzei pentru edin :
~ de baz de natur P 273
conven ional : 389
~ de drept interna ional ~ i desf urare a
parte edin elor: 339
cutumiar: 392 ~: 50
~ fundamental de drept prejudiciu
~ care a avut câ tig de
interna ional cutumiar: ~ efectiv i actual: 337
cauz : 308
391 ~ neobi nuit i special:
~ care cade în preten ii:
~ fundamental de 336
310
procedur : 186 ac iune pentru repararea
~ în ac iunea principal :
~ material : 390 ~lui: 254
304
~ substan ial : 390 cauza prejudicii: 173
particular
not de îndrumare pentru reparare a ~lui: 410
~ : 302
procedura scris i oral prepus
p stra hot rârea
întocmit de c tre grefier ~: 340
~: 86
~: 283

Index RO 5
preten ii procedur putere
~: 79 ~ accelerat : 355 ~ de apreciere: 334
~ vizând […]: 82 ~ de modificare: 422 ~ de control: 335
~ vizând acordarea de ~ de opozi ie: 359 abuz de ~: 128
desp gubiri: 81 ~ de revizuire: 422 exercitarea prerogativelor
admite ~le unui ~ în lips : 356 de ~ public : 167
reclamant: 171 ~ pentru pronun area unei
prezenta hot râri preliminare: 363 R
~: 74 ~ prealabil : 364
prevala ~ privind neîndeplinirea raport
~: 344 obliga iilor: 358 ~ pentru edin : 373
prima facie ~ scris : 360 ~ preliminar: 374
~: 22 act de ~ original semnat: având în vedere ~ul
principalele probe în 300 pentru edin i în urma
acuzare acte de ~ privind procedurii orale din […]:
~: 345 procedura scris : 321 456
principiul acte de ~: 3, 319 ra ionament al Cur ii
~ bunei administr ri: 352 eroare de ~: 180 ~: 371
~ bunei credin e: 346 limba ~ ii: 237 r spundere
~ competen elor de limb de ~: 237 ~ extracontractual pentru
atribuire: 351 norme fundamentale de un act licit: 420
~ contradictorialit ii: ~: 184 ~ obiectiv : 421
353 not de îndrumare pentru ~ pentru un act ilicit: 419
~ protec iei încrederii procedura scris i oral ac iune în ~
legitime: 348 întocmit de c tre grefier: extracontractual a
~ remuner rii egale a 283 Comunit ii pentru un act
lucr torilor de sex procedura oral a avut loc licit: 381
masculin i a celor de sex la […]: 239 angaja ~ personal : 268
feminin: 350 procedura oral : 362 r sturnare a sarcinii
~ securit ii sistemului procedura ordonan ei probei
normativ: 349 pre edin iale: 357 ~: 405
~ suprema iei dreptului termen de ~: 104 reclamant
comunitar: 347 viciu de ~: 452 ~: 311, 324
~ tratamentului na ional: proces ~ în ac iunea principal :
393 ~: 203 414
prob pune cap t ~ului: 269 admite preten iile unui ~:
~ de net g duit: 343 procuror 171
~ irefragabil : 343 ~: 365 ~ul aduce probe
administrare a probelor: pronun a obiective, pertinente i
11 ~: 437 concordante: 243
indicare a probelor ~ prezenta hot râre: 403 rectificare
propuse în edin : 200 ~t în edin public la ~: 383
principalele probe în Luxemburg: 255 recurent
acuzare: 345 propune ~: 312
probe propuse: 287 ~ probe: 169 recurs
propune probe: 169 ~ recuzarea unui martor ~: 31
propunere a ~i cu martori: sau a unui expert: 291 ~ incident: 333
289 propunere ~ în casa ie: 332
propunere a probei cu ~ a probelor: 287 (~) v dit inadmisibil i
înscrisuri: 288 ~ a probei cu înscrisuri: v dit nefondat: 213
propunere a probelor: 287 288 camer de ~: 63
r sturnare a sarcinii ~i: ~ a probei cu martori: 289 cerere de depunere a unei
405 protec ie jurisdic ional replici în ~: 109
reclamantul aduce probe ~: 366 cerere de ~: 416
obiective, pertinente i punere în întârziere introduce ~ în casa ie:
concordante: 244 ~: 272 187
sarcina probei: 66

Index RO 6
recuza sesizare a Cur ii procedurii orale din […]:
~: 385 ~: 424 456
reformare sfer de aplicare indicare a probelor
~: 387 ~: 65 propuse în ~: 200
registrul comer ului ~ a hot rârii: 329 organizare a edin elor:
~: 388 ~ a interdic iei: 161 299
regulament în litigiu sistem juridic na ional preg tirea cauzei pentru
~: 395 ~: 298 ~: 273
remedia înc lcarea societate preg tire i desf urare a
~: 402 ~ de na ionalitate [...]: edin elor: 339
renun a 432 pronun at în ~ public la
~: 126 constituirea unei Luxemburg: 255
~re: 125 societ i: 89 raport pentru ~: 373
reparare a prejudiciului înfiin area unei societ i: sal de ~: 425
~: 410 94
repartiza solu ionare T
~: 407 ~ a unei cauze: 450
replic ~ a litigiilor: 394 taxe de gref
~: 411 spiritul, cadrul general i ~: 138
reprezentant legal formularea temei
~: 413 ~: 248 ~ juridic: 46
respinge state membre fondatoare ~ legal: 45
~ ac iunea: 399 ~: 17 îmbog ire f r just ~:
~ cererea de interven ie i suspenda judecata 155
de chemare în garan ie ~: 443 temeinicie a unei cereri
introdus : 398 suspendare ~: 47
~ un argument: 400 ~ a procedurii: 444 termen
re edin caducitate sau ~ a unui ~ procedural: 104
~: 418 tratat: 53 ~ de procedur : 104
retrimite cauza spre încetare a valabilit ii ter opozi ie
judecare unui tratat, retragere din ~: 46
~: 408 tratat sau ~a aplic rii ter opozant
ridica o problem acestuia: 270 ~: 447
~: 436 încetare i ~ a rela iilor tratat
conven ionale: 62 caducitate sau suspendare
S sus ine a unui ~: 53
~: 176 încetare a valabilit ii
sal de edin ~ în principal: 177 unui ~, retragere din ~
~: 425 ~ în subsidiar: 178 sau suspendare a aplic rii
sarcina probei a- i ~ cauza: 338 acestuia: 270
~: 66 sus inere oral tribunal
sarcin ~: 323 solicita ~ului: 83
~: 445 În edin a din [...], au fost declinarea competen ei
s rb toare legal ascultate sus inerile orale ~ului: 127
~: 215 ale p r ilor i r spunsurile trimite o cauz
semn tur în facsimil acestora la întreb rile ~: 409
~: 168 Tribunalului: 247
sens restrâns
~: 428
serviciu ar de stabilire
~: 429 edin ~: 313
~ul public al justi iei: 430 ~: 34, 426
sesiune ~ plenar : 36, 427
~: 426 ~ public : 37
U
având în vedere raportul
urm rire în justi ie
pentru ~ i în urma
~: 330

Index RO 7
v t ma
V ~: 245
v t mat în interesele sale
valorifica patrimoniale: 290
~: 175 viciu de procedur
~: 452

Index RO 8
BIBLIOGRAFIE

Lista actelor din care au fost extra i termenii din prezentul glosar

21994A0817(01) Conven ia privind definirea statutului colilor europene


21998A0219(02) Acord de Parteneriat i Cooperare între Comunit ile Europene i statele membre ale
acestora, pe de o parte, i Ucraina, pe de alt parte
21998A0623(01) Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite privind dreptul m rii
21999A0710(01) Acord între Comunit ile Europene i Guvernul Canadei cu privire la aplicarea
legisla iilor acestora în domeniul concuren ei
21999A0710(02) Acord încheiat de Consiliul Uniunii Europene i Republica Islanda i Regatul Norvegiei
privind asocierea acestora din urm la implementarea, aplicarea i dezvoltarea acquis-ului
Schengen
22000A0621(01) Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunit ile Europene i
statele membre ale acestora, pe de o parte, i statul Israel, pe de alt parte - Protocolul nr.
1 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse agricole originare din
Israel - Protocolul nr. 2 privind regimul aplicabil importului în Israel de produse agricole
originare din Comunitate - Protocolul nr. 3 privind aspectele fitosanitare- Protocolul nr. 4
privind defini ia no iunii de „produse originare” i metodele de cooperare administrativ -
Protocolul nr. 5 privind asisten a reciproc între autorit ile administrative în domeniul
vamal - Act final - Declara ii comune - Acord sub forma unui schimb de scrisori privind
problemele bilaterale nesolu ionate - Acord sub forma unui schimb de scrisori privind
Protocolul nr. 1 i privind importurile în Comunitate de flori i de boboci de flori, t iate,
proaspete, de la subpozi ia 0603 10 din Tariful Vamal Comun - Acord sub forma unui
schimb de scrisori privind aplicarea acordurilor din Runda Uruguay - Declara iile
Comunit ii Europene - Declara ia Israelului
22006A0808(01) Acord între Comunitatea European i Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei privind
anumite aspecte ale serviciilor aeriene
22006A0901(01) Acord interimar privind comer ul i aspectele legate de comer între Comunitatea
European , pe de o parte, i Republica Albania, pe de alt parte - Protocolul 1 privind
produsele siderurgice (Protocolul 1 ASA) - Protocolul 2 privind comer ul dintre Albania i
Comunitate în sectorul produselor agricole transformate (Protocolul 2 ASA) - Protocolul 3
privind concesiile preferen iale reciproce pentru anumite vinuri, recunoa terea reciproc ,
protec ia reciproc i controlul reciproc al denumirilor de vinuri, b uturi spirtoase i vinuri
aromatizate (Protocolul 3 ASA) - Protocolul 4 privind definirea conceptului de „produs
originar” i metodele de cooperare administrativ (Protocolul 4 ASA) - Protocolul 5
privind asisten a administrativ reciproc în domeniul vamal (Protocolul 6 ASA) - Act
final - Declara ii
31974Q1228(03) Curtea de Justi ie - Instruc iuni pentru grefier
31986R4056 Regulamentul (CEE) nr. 4056/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 de stabilire a
regulilor detaliate de aplicare a dispozi iilor articolelor 85 i 86 din Tratat transportului
maritim
31988L0301 Directiva Comisiei din 16 mai 1988 privind concuren a pe pie ele echipamentelor
terminale pentru telecomunica ii (88/301/CEE)
31989D0467 89/467/CEE: Decizia Comisiei din 12 iulie 1989 privind o procedur de aplicare a
articolului 85 din Tratatul CEE (IV/30.566-UIP) (Numai textele în limbile englez i
olandez sunt considerate autentice)
31991Q0530 Regulamentul de procedur al Tribunalului de Prim Instan al Comunit ilor Europene
din 2 mai 1991
31991Q0704(02) Regulamentul de procedur al Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene din 19 iunie
1991

Bibliografie 1
31992L0029 Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerin ele minime de
securitate i s n tate pentru promovarea unei mai bune asisten e medicale la bordul
navelor
31993R3418 Regulamentul (EURATOM, CECO, CE) nr. 3418/93 al Comisiei din 9 decembrie 1993 de
stabilire a unor norme detaliate de aplicare a anumitor dispozi ii din Regulamentul
Financiar din 21 decembrie 1997
31994D0729 Decizia Consiliului din 31 octombrie 1994 privind disciplina bugetar (94/729/CE)
31994Q0322 Instruc iuni pentru grefierul Tribunalului de Prim Instan al Comunit ilor Europene din
3 martie 1994
31994R2100 Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem
de protec ie comunitar a soiurilor de plante
31995R2506 Regulamentul (CE) nr. 2506/95 al Consiliului din 25 octombrie 1995 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 referitor la instituirea unui regim de protec ie
comunitar a soiurilor de plante
31997L0080 Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile
de discriminare pe motive de sex
31997R0118 Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie de modificare i actualizare
a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate social în
raport cu lucr torii salaria i, cu lucr torii care desf oar activit i independente i cu
membrii familiilor acestora care se deplaseaz în cadrul Comunit ii i a Regulamentului
(CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
31998R2842 Regulamentul (CE) nr. 2842/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 privind audierea
p r ilor în anumite proceduri în conformitate cu articolele 85 i 86 din Tratatul CE (Text
cu relevan pentru SEE)
31999L0045 Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 mai 1999 privind
apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la clasificarea, ambalarea i etichetarea preparatelor periculoase
31999Q0528 Actul nr. 1/99 al Autorit ii Comune de Control a Europol din 22 aprilie 1999 privind
stabilirea regulamentului s u de procedur
32000R1347 Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind competen a,
recunoa terea i executarea hot rârilor judec tore ti în materie matrimonial i în materia
responsabilit ii parentale fa de copiii comuni
32000R1348 Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea i
comunicarea în statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare în materie civil i
comercial
32001L0020 Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 aprilie 2001 de
apropiere a actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre privind
aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectu rii de studii clinice pentru evaluarea
produselor medicamentoase de uz uman
32001R0044 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen a
judiciar , recunoa terea i executarea hot rârilor în materie civil i comercial
32002D0818 Decizia Comisiei din 8 octombrie 2002 privind practicile comerciale men inute de Coreea
care afecteaz schimburile de nave comerciale, adoptat în temeiul dispozi iilor
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului [notificat cu num rul C(2002) 3652]
(2002/818/CE)
32002Q0404(01) Tribunalul de Prim Instan al Comunit ilor Europene - Instruc iuni practice adresate
p r ilor
32003Q0416(01) Curtea de Justi ie - Instruc iuni practice privind ac iunile directe i recursurile
32005F0212 Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea
produselor, a instrumentelor i a bunurilor având leg tur cu infrac iunea
32005Q0215(01) Parlamentul European – Regulament, edi ia a 16-a, septembrie 2005

Bibliografie 2
32006R0247 Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind m surile
specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii
32006R1896 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 12
decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene a soma iei de plat
32007L0044 Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de
modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului i a Directivelor 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2005/68/CE i 2006/48/CE în ceea ce prive te normele de procedur i
criteriile de evaluare aplicabile evalu rii pruden iale a achizi iilor i major rilor de
participa ii în sectorul financiar (Text cu relevan pentru SEE )
32007O0002 Orientarea B ncii Centrale Europene din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean
automat de transfer rapid cu decontare pe baz brut în timp real (TARGET2)
(BCE/2007/2)
32007Q0829(01) Regulamentul de procedur al Tribunalului Func iei Publice a Uniunii Europene din
25 iulie 2007
32007R1229 Regulamentul (CE) nr. 1229/2007 al Comisiei din 19 octombrie 2007 de închidere a
anchetei privind posibila eludare a m surilor antidumping instituite prin Regulamentul
(CE) nr. 1629/2004 al Consiliului la importul anumitor sisteme de electrozi din grafit
originare din India
32007R1260 Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Consiliului din 9 octombrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comun a pie elor în sectorul
zah rului
41968A0927(01) Conven ie privind competen a judiciar i executarea hot rârilor judec tore ti în materie
civil i comercial (semnat la 27 septembrie 1968) (72/454/CEE)
41989A0535 Conven ia privind aderarea Regatului Spaniei i a Republicii Portugheze la Conven ia
privind competen a judiciar i executarea hot rârilor judec tore ti în materie civil i
comercial i la Protocolul privind interpretarea acesteia de c tre Curtea de Justi ie,
împreun cu modific rile aduse acestora prin Conven ia privind aderarea Regatului
Danemarcei, Irlandei i a Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord i cu
modific rile aduse acestora prin Conven ia privind aderarea Republicii Elene
(89/535/CEE)
41989A0695(03) Protocol privind solu ionarea litigiilor în materia contrafacerii i valabilit ii brevetelor
comunitare (Protocol privind litigiile)
41989A0695(05) Protocol privind Statutul Cur ii de Apel Comune în materia brevetelor comunitare
41997A0520(02) Protocol elaborat în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European , cu
privire la interpretarea de c tre Curtea de Justi ie a Comunit ilor Europene, prin
intermediul unor hot râri preliminare, a Conven iei privind utilizarea tehnologiei
informa iei în domeniul vamal
41999Y0528(01) Actul nr. 1/99 al Autorit ii Comune de Control a Europol din 22 aprilie 1999 privind
stabilirea regulamentului intern de func ionare (1999/C 149/01)
61954J0007 Hot rârea Cur ii din 23 aprilie 1956. Groupement des Industries Sidérurgiques
Luxembourgeoises/Înalta Autoritate a Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului.
Cauzele conexate 7/54 i 9/54.
61958J0003 Hot rârea Cur ii din 10 mai 1960. Barbara Erzbergbau AG i al ii/Înalta Autoritate a
Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului. Cauzele conexate de la 3/58 pân la 18/58,
25/58 i 26/58.
61959J0030 Hot rârea Cur ii din 23 februarie 1961. De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in
Limburg/Înalta Autoritate a Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului. Cauza 30/59.
61962J0005 Hot rârea Cur ii din 14 decembrie 1962. Società Industriale Acciaierie San Michele i
al ii/Înalta Autoritate a Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului. Cauzele conexate
5/62 pân la 11/62, 13/62 pân la 15/62.
61962J0025 Hot rârea Cur ii din 15 iulie 1963. Plaumann & Co./Comisia Comunit ilor Economice
Europene. Cauza 25/62.

Bibliografie 3
61963J0069 Hot rârea Cur ii din 9 iunie 1964. Anne-Marie Marcillat (n scut Capitaine)/Comisia
Comunit ii Europene a Energiei Atomice. Cauza 69/63.
61963J0093 Hot rârea Cur ii din 7 iulie 1964. Simone Van Nuffel, c s torit Minot/ Comisia
Comunit ii Europene a Energiei Atomice. Cauza 93/63.
61963O0098 Ordonan a Pre edintelui Cur ii din 13 noiembrie 1963. Jean Reynier i Piero Erba/
Comisia Comunit ii Economice Europene. Cauzele conexate 98/63 i 99/63 R.
61964J0006 Hot rârea Cur ii din 15 iulie 1964. Flaminio Costa/E.N.E.L.. Cerere pentru pronun area
unei hot râri preliminare: Giudice Conciliatore din Milano. Cauza 6/64.
61964J0028(01) Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 22 iunie 1967. Richard Müller/Consiliul CEE i
Consiliul CEEA. Cauza 28/64 rev.
61964J0056 Hot rârea Cur ii din 13 iulie 1966. Établissements Consten S.à.R.L. i Grundig-Verkaufs-
GmbH/Comisia Comunit ii Economice Europene. Cauzele conexate 56 i 58/64.
61970J0022 Hot rârea Cur ii din 31 martie 1971. Comisia Comunit ilor Europene/Consiliul
Comunit ilor Europene. Acord european privind transporturile rutiere. Cauza 22/70.
61971J0005 Hot rârea Cur ii din 2 decembrie 1971. Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiliul
Comunit ilor Europene. Cauza 5/71.
61972J0031 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 4 aprilie 1973. Domenico Angelini/Parlementul
European. Cauza 31/72.
61972J0039 Hot rârea Cur ii din 7 februarie 1973. Comisia Comunit ilor Europene/Republica
Italian . Subven ii pentru sacrificarea vacilor i pentru necomercializarea laptelui. Cauza
39/72.
61974J0002 Hot rârea Cur ii din 21 iunie 1974. Jean Reyners/Statul belgian. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Conseil d’Etat din Belgia. Dreptul de stabilire.
Cauza 2/74.
61975J0043 Hot rârea Cur ii din 8 aprilie 1976. Gabrielle Defrenne/Société anonyme belge de
navigation aérienne Sabena. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Cour du
travail din Bruxelles. Principiul remuner rii egale a lucr torilor de sex masculin i a celor
de sex feminin pentru aceea i munc prestat . Cauza 43/75.
61977J0011 Hot rârea Cur ii din 28 iunie 1977. Richard Hugh Patrick/Ministre des affaires culturelles
(Ministrul pentru afaceri culturale). Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Tribunal administratif din Paris. Cauza 11/77.
61978J0083 Hot rârea Cur ii din 29 noiembrie 1978. Pigs Marketing Board/Raymond Redmond.
Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Magistrate's Court din regiunea
Armagh. Organizarea comun a pie elor în sectorul c rnii de porc. Cauza 83/78.
61979J0044 Hot rârea Cur ii din 13 decembrie 1979. Liselotte Hauer/Land Rheinland Pfalz. Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: Verwaltungsgericht din Neustadt -
Germania. Interzicerea de noi planta ii de vi de vie. Cauza 44/79.
61979J0138 Hot rârea Cur ii din 29 octombrie 1980. SA Roquette Frères/Consiliul Comunit ilor
Europene. Izoglucoz - cote de produc ie. Cauza 138/79.
61979J0149 Hot rârea Cur ii din 17 decembrie 1980. Comisia Comunit ilor Europene/Regatul
Belgiei. Libera circula ie a lucr torilor. Cauza 149/79.
61980J0188 Hot rârea Cur ii din 6 iulie 1982. Republica Francez , Republica Italian i Regatul Unit
al Marii Britanii i Irlandei de Nord/Comisia Comunit ilor Europene. Întreprinderi
publice – transparen a rela iilor financiare cu statul. Cauzele conexate 188 pân la 190/80.
61981J0008 Hot rârea Cur ii din 19 ianuarie 1982. Ursula Becker/Finanzamt Münster – Innenstadt.
Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Finanzgericht din Münster. Efectul
directivelor. Cauza 8/81.
61981J0283 Hot rârea Cur ii din 6 octombrie 1982. Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo
SpA/Ministerul S n t ii. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Corte
Suprema di Cassazione - Italia. Obliga ia de a introduce o ac iune pentru pronun area unei
hot râri preliminare. Cauza 283/81.

Bibliografie 4
61982J0162 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 23 martie 1983. Ac iune penal împotriva lui Paul
Cousin i al ii. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Tribunal de police din
Strasbourg – Fran a. Libera circula ie a m rfurilor – ara de origine a firului de bumbac.
Cauza 162/82.
61982J0324 Hot rârea Cur ii din 10 aprilie 1984. Comisia Comunit ilor Europene/Regatul Belgiei.
Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru – A asea Directiv privind impozitul
pe cifra de afaceri – Baza de impozitare. Cauza 324/82.
61983J0294 Hot rârea Cur ii din 23 aprilie 1986. Parti écologiste „Les Verts”/Parlamentul European.
Ac iune în anulare – Campanie de informare pentru alegerea Parlamentului European.
Cauza 294/83.
61984J0222 Hot rârea Cur ii din 15 mai 1986. Marguerite Johnston/Chief Constable of the Royal
Ulster Constabulary. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Industrial
Tribunal of Northen Ireland, Belfast. Egalitatea de tratament pentru femei i b rba i –
Membru înarmat al poli iei auxiliare. Cauza 222/84.
61984O0160(02) Ordonan a Cur ii (camera a treia) din 14 februarie 1985, de stabilire a unei comisii
rogatorii pentru audierea martorilor. Oryzomyli Kavallas OEE i Oryzomyli Agiou
Konstantinou G. Raptis - L. Triandafyllidis kai Sia OE/Comisia Comunit ilor Europene.
Cauza 160/84.
61985C0338 Concluziile avocatului general Darmon prezentate la 18 noiembrie 1987. Fratelli Pardini
SpA/Ministero del commercio con l'estero i Banca toscana (filiale di Lucca). Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: Pretura di Lucca - Italia. Cauza 338/85.
61985J0008 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 20 martie 1986. Elio Bevere/Comisia Comunit ilor
Europene. Func ionar – Transferul dreptului la pensie. Cauza 8/85.
61986J0267 Hot rârea Cur ii din 21 septembrie 1988. Pascal Van Eycke/NV ASPA. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Vredegerecht din cantonul Beveren, Belgia. M suri
luate de stat privind o scutire fiscal pentru veniturile din depozitele de economii –
Concuren între b nci în ceea ce prive te dobânzile la depozite. Cauza 267/86.
61987J0046 Hot rârea Cur ii din 21 septembrie 1989. Hoechst AG/Comisia Comunit ilor Europene.
Ac iune în anulare – Dreptul concuren ei – Regulamentul nr. 17 – Investiga ie – Dreptul
fundamental la inviolabilitatea domiciliului – Motivare – Penalit i cu titlu cominatoriu –
Vicii de procedur . Cauzele conexate 46/87 i 227/88.
61988C0131 Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate la 25 septembrie 1990. Comisia
Comunit ilor Europene/Republica Federal Germania. Neîndeplinirea obliga iilor de
c tre un stat membru – Netranspunerea unei directive – Ape subterane. Cauza C-131/88.
61988J0143 Hot rârea Cur ii din 21 februarie 1991. Zuckerfabrik Süderdithmarschen
AG/Hauptzollamt Itzehoe i Zuckerfabrik Soest GmbH/Hauptzollamt Paderborn. Cereri
pentru pronun area unei hot râri preliminare: Finanzgericht Hamburg i Finanzgericht
Düsseldorf, Republica Federal Germania. Competen a instan elor na ionale, hot rând în
cadrul unei ordonan e pre edin iale, de a suspenda executarea unui act na ional întemeiat
pe un regulament comunitar – Validitatea cotiza iei speciale de eliminare în sectorul
zah rului. Cauzele conexate C-143/88 i C-92/89.
61989A0156 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea) din 27 iunie 1991. Íñigo
Valverde Mordt/Curtea de Justi ie a Comunit ilor Europene. Func ionari – Condi ii
pentru promovare – Vechime în func ie – Regularitatea tuturor etapelor parcurse în cadrul
unui concurs intern – Ac iunea în anulare i în desp gubiri. Cauza T-156/89.
61989J0213 Hot rârea Cur ii din 19 iunie 1990. The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte:
Factortame Ltd i al ii. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: House of
Lords - Regatul Unit. Drepturi care decurg din dispozi iile dreptului comunitar – Protejare
de c tre instan ele na ionale – Competen a instan elor na ionale cu privire la dispunerea
unor m suri provizorii în cazul ac iunii pentru pronun area unei hot râri preliminare.
Cauza C-213/89.
61990A0024 Hot rârea Tribunalului din 18 septembrie 1992. Automec Srl/Comisia Comunit ilor
Europene. Concuren – Obliga iile Comisiei atunci când este sesizat cu o plângere.
Cauza T-24/90.

Bibliografie 5
61990J0006 Hot rârea Cur ii din 19 noiembrie 1991. Andrea Francovich i Danila Bonifaci i
al ii/Republica Italian . Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Preture di
Vicenza i Bassano del Grappa - Italia. Netranspunerea unei directive - R spunderea
statului membru. Cauzele conexate C-6/90 i C-9/90.
61991J0267 Hot rârea Cur ii din 24 noiembrie 1993. Ac iune penal împotriva domnilor Bernard Keck
i Daniel Mithouard. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Tribunal de
Grande Instance din Strasbourg – Fran a. Libera circula ie a m rfurilor – Interzicerea
revânz rii în pierdere. Cauzele conexate C-267/91 i C-268/91.
61991V0001 Avizul nr. 1/91 al Cur ii din 14 decembrie 1991. Aviz emis în temeiul articolului 228
alineatul 1 al doilea paragraf din Tratatul CEE. Proiect de acord între Comunitate, pe de o
parte, i rile Asocia iei Europene a Liberului Schimb, pe de alt parte, privind crearea
Spa iului Economic European. Avizul 1/91.
61992A0019 Hot rârea Tribunalului (camera a doua extins ) din 12 decembrie 1996. Groupement
d’achat Édouard Leclerc/Comisia Comunit ilor Europene. Sistem de distribu ie selectiv
– Produse cosmetice de lux. Cauza T-19/92.
61992J0387 Hot rârea Cur ii din 15 martie 1994. Banco de Crédito Industrial SA, devenit Banco
Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia. Cerere pentru pronun area unei
hot râri preliminare: Tribunal Superior de Justicia al Comunidad Valenciana – Spania.
Concuren – Întreprinderi publice – Scutire fiscl – Abuz de pozi ie dominant – Ajutor
de stat. Cauza C-387/92.
61993J0005 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 8 iulie 1999. DSM NV/Comisia Comunit ilor
Europene. Recurs – Cerere de revizuire – Admisibilitate. Cauza C-5/93 P.
61993J0046 Hot rârea Cur ii din 5 martie 1996. Brasserie du pêcheur SA/Bundesrepublik Deutschland
i The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i al ii. Dou
cereri pentru pronun area unei hot râri preliminare: Bundesgerichtshof - Germania i High
Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court - Regatul Unit. Principiul
r spunderii statului membru pentru prejudiciile cauzate persoanelor particulare prin
înc lc ri ale dreptului comunitar care îi sunt imputabile – Înc lc ri imputabile
legiuitorului na ional – Condi iile r spunderii statului– Întinderea desp gubirii. Cauzele
conexate C-46/93 i C-48/93.
61993J0299 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 6 aprilie 1995. Ernst Bauer/Comisia Comunit ilor
Europene. Clauza compromisorie – Contract de loca iune a unui imobil cu destina ia de
locuin – Stabilirea chiriei – Reziliere – Repararea prejudiciului. Cauza C-299/93.
61993J0384 Hot rârea Cur ii din 10 mai 1995. Alpine Investments BV/Minister van Financiën. Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: College van Beroep voor het Bedrijfsleven –
rile de Jos. Libertatea de a presta servicii – Articolul 59 din Tratatul CEE – Interzicerea
apelurilor telefonice nesolicitate pentru servicii financiare. Cauza C-384/93.
61993J0415 Hot rârea Cur ii din 15 decembrie 1995. Union royale belge des sociétés de football
association ASBL i al ii/Jean – Marc Bosman i al ii. Cerere pentru pronun area unei
hot râri preliminare: Cour d’Appel din Liège - Belgia. Libera circula ie a lucr torilor –
Reguli de concuren aplicabile întreprinderilor – Juc tori de fotbal profesioni ti –
Reglement ri sportive privind transferul juc torilor care oblig noul club la plata unei
indemniza ii vechiului club – Limitarea num rului de juc tori resortisan i ai altor state
membre care pot fi alinia i în competi ie. Cauza C-415/93.
61993J0474 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 13 iulie 1995. Hengst Import BV/ Anna Maria
Campese. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Arrondissementsrechtbank
Zwolle – Olanda. Conven ia de la Bruxelles – Articolul 27 punctul 2 – Notificarea actului
de sesizare a instan ei sau a unui act echivalent. Cauza C-474/93.
61994A0115 Hot rârea Tribunalului (camera a patra) din 22 ianuarie 1997. Opel Austria
GmbH/Consiliul Uniunii Europene. Retragerea concesiilor tarifare – Acordul privind
Spa iul Economic European – Obliga ia de drept interna ional public de a nu priva un
tratat de obiectul i de scopul s u înainte de intrarea în vigoare a acestuia – Principiul
protec iei încrederii legitime – Principiul securit ii juridice – Publicarea în Jurnalul
Oficial. Cauza T-115/94.

Bibliografie 6
61994A0334 Hot rârea Tribunalului (camera a treia extins ) din 14 mai 1998. Sarrió SA/Comisia
Comunit ilor Europene. Concuren – Articolul 85 alineatul (1) din Tratatul CE –
No iunea de înc lcare unic – Schimb de informa ii – Ordin – Amend – Stabilirea
cuantumului – Metod de calcul – Motivare – Circumstan e atenuante. Cauza T-334/94.
61994A0336 Hot rârea Tribunalului (camera întâi extins ) din 16 octombrie 1996. Efisol SA/Comisia
Comunit ilor Europene. Regulamentul (CEE) nr. 594/91 privind substan ele care
epuizeaz stratul de ozon - Alocarea cotelor – Licen e de import – Refuz de acordare –
Cerere de desp gubiri – Protec ia încrederii legitime. Cauza T-336/94.
61994A0346 Hot rârea Tribunalului (camera întâi) din 9 noiembrie 1995. France-aviation/Comisia
Comunit ilor Europene. Rambursarea drepturilor vamale – Principiul contradictorialit ii
– Situa ie special . Cauza T-346/94.
61994J0061 Hot rârea Cur ii din 10 septembrie 1996. Comisia Comunit ilor Europene/Republica
Federal Germania. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru – Acord
interna ional privind sectorul produselor lactate. Cauza C-61/94.
61994J0194 Hot rârea Cur ii din 30 aprilie 1996. CIA Security International SA/Signalson SA i
Securitel SPRL. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Tribunal de
commerce din Liège - Belgia. Interpretarea articolului 30 din Tratatul CE i a Directivei
83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de instituire a unei proceduri de informare în
domeniul normelor i reglement rilor tehnice – Legisla ie na ional în domeniul
comercializ rii sistemelor i centralelor de alarm – Autorizare administrativ prealabil .
Cauza C-194/94.
61994V0002 Avizul nr. 2/94 al Cur ii din 28 martie 1996. Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul
6 din Tratatul CE. Aderarea Comunit ii la Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului
i a libert ilor fundamentale. Avizul 2/94.
61995A0008 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea) din 27 septembrie 2007.
Wilhelm Pelle i Ernst-Reinhard Konrad/Consiliul Uniunii Europene i Comisia
Comunit ilor Europene. R spunderea extracontractual – Lapte – Tax suplimentar –
Cantitate de referin – Regulamentul (CEE) nr. 2187/93 – Desp gubirea produc torilor –
Suspendarea prescrip iei. Cauzele conexate T-8/95 i T-9/95.
61995A0184 Hot rârea Tribunalului (camera a doua) din 28 aprilie 1998. Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH/Consiliul Uniunii Europene i Comisia Comunit ilor
Europene. R spundere extracontractual pentru un act licit – Regulamentul nr. 2340/90 –
Embargo comercial împotriva Irakului – Atingere adus drepturilor echivalent cu o
expropriere – R spundere pentru un act ilicit – Prejudiciu. Cauza T-184/95.
61995J0265 Hot rârea Cur ii din 9 decembrie 1997. Comisia Comunit ilor Europene/Republica
Francez . Libera circula ie a m rfurilor - Produse agricole - Obstacole rezultând din actele
persoanelor particulare - Obliga ii ale statelor membre. Cauza C-265/95.
61996A0102 Hot rârea Tribunalului (camera a cincea extins ) din 25 martie 1999. Gencor Ltd/Comisia
Comunit ilor Europene. Concuren – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Decizie de
declarare a unei concentr ri ca fiind incompatibil cu pia a comun – Ac iune în anulare –
Admisibilitate – Interesul de a ac iona – Sfer teritorial de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 4064/89 – Pozi ie dominant colectiv – Angajamente. Cauza T-102/96.
61996J0085 Hot rârea Cur ii din 12 mai 1998. María Martínez Sala/Freistaat Bayern. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Bayerisches Landessozialgericht - Germania.
Articolele 8a, 48 i 51 din Tratatul CE – No iunea de „lucr tor” – Articolul 4 din
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Indemniza ia pentru cre terea copilului – No iunea de
„presta ie familial ” – Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 –
No iunea de „avantaj social” – Cerin a de inerii unui permis sau a unei autoriza ii de
edere. Cauza C-85/96.
61996J0162 Hot rârea Cur ii din 16 iunie 1998. A. Racke GmbH & Co./Hauptzollamt Mainz. Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: Bundesfinanzhof - Germania. Acord de
cooperare CEE/Iugoslavia – Suspendarea concesiilor comerciale – Conven ia de la Viena
privind dreptul tratatelor – Clauza rebus sic stantibus. Cauza C-162/96.

Bibliografie 7
61997A0018 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a treia) din 28 februarie 2002. Atlantic
Container Line AB i al ii/Comisia Comunit ilor Europene. Concuren – Conferin e
maritime – Acord privind stabilirea tarifelor de transport terestru în cadrul transportului
multimodal – Regulamentul nr. 1017/68 – Notificare – Imunitate – Admisibilitate. Cauza
T-18/97.
61997J0200 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 1 decembrie 1988. Ecotrade Srl/Altiforni e Ferriere
di Servola SpA (AFS). Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Corte
suprema di Cassazione – Italia. Ajutoare de stat – No iune – Avantaj acordat f r transfer
de fonduri publice – Întreprinderi în stare de insolvabilitate – Articolul 92 din Tratatul CE
– Articolul 4 litera (c) din Tratatul CECO. Cauza C-200/97.
61997J0212 Hot rârea Cur ii din 9 martie 1999. Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: Højesteret – Danemarca. Libertatea de
stabilire – Stabilirea unei sucursale de c tre o societate f r activitate efectiv – Eludarea
dreptului na ional – Refuzul înmatricul rii. Cauza C-212/97.
61997J0225 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 19 mai 1999. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Francez . Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru -
Libertatea de a presta servicii. Cauza C-225/97.
61997J0236 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 17 decembrie 1998. Skatteministeriet/Aktieselskabet
Forsikrinsselskabet Codan. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Østre
Landsret – Danemarca. Directiva 69/335/CEE - Taxe indirecte aplicate major rii
capitalului – Tax aplicat transferului de ac iuni necotate la burs . Cauza 236/97.
61997J0288 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 29 aprilie 1999. Consorzio fra i Caseifici
dell'Altopiano di Asiago/Regione Veneto. Cerere pentru pronun area unei hot râri
preliminare: Pretura circondariale di Bassano del Grappa - Italia. Lapte – Tax
suplimentar – No iunea de cump r tor – Cooperativa produc torilor. Cauza C-288/97.
61998A0046 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a patra) din 3 februarie 2000. Consiliul
comunelor i regiunilor Europei (CCRE)/Comisia Comunit ilor Europene. Ac iune în
anulare – Fondul European de Dezvoltare Regional – Reducerea unei contribu ii
financiare – Lipsa motiv rii – Încredere legitim – Certitudine juridic . Cauzele conexate
T-46/98 i T-151/98.
61998A0166 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a doua) din 23 noiembrie 2004. Cantina
sociale di Dolianova Soc. coop. rl i al ii/Comisia Comunit ilor Europene. Organizarea
comun a pie ei vitivinicole – Regulamentul (CEE) nr.2499/82 – Ajutor comunitar –
Ac iune în anulare – Ac iune în constatarea ab inerii de a ac iona – Ac iune în desp gubiri.
Cauza T-166/98.
61998J0007 Hot rârea Cur ii din 28 martie 2000. Dieter Krombach/André Bamberski. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Bundesgerichtshof – Germania. Conven ia de la
Bruxelles – Executarea hot rârilor – Ordine public . Cauza C-7/98.
61998J0376 Hot rârea Cur ii din 5 octombrie 2000. Republica Federal Germania/Parlamentul
European i Consiliul Uniunii Europene. Directiva 98/43/CE – Publicitatea i
sponsorizarea produselor din tutun – Baza juridic – Articolul 100 A din Tratatul CE
(devenit, dup modificare, articolul 95 CE). Cauza C-376/98.
61999J0238 Hot rârea Cur ii din 15 octombrie 2002. Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) (C-
238/99 P), DSM NV i DSM Kunststoffen BV (C-244/99 P), Montedison SpA (C-245/99
P), Elf Atochem SA (C-247/99 P), Degussa AG (C-250/99 P), Enichem SpA (C-251/99
P), Wacker-Chemie GmbH i Hoechst AG (C-252/99 P) i Imperial Chemical Industries
plc (ICI) (C-254/99 P)/Comisia Comunit ilor Europene. Recurs – Concuren –Motivare
- Amenzi. Cauzele conexate C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99
P pân la C-252/99 P i C-254/99 P.

Bibliografie 8
62000A0113 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea) din 12 septembrie 2002.
DuPont Teijin Films Luxembourg SA, Mitsubishi Polyester Film GmbH i Toray Plastics
Europe SA/Comisia Comunit ilor Europene. Ac iune în anulare – Sistem de preferin e
tarifare generalizate (SPG) – Respingerea unei cereri de deschidere a unei investiga ii- Act
atacabil – Interpretare gre it a Regulamentului (CE) nr. 2820/98 – Lipsa motiv rii. Cauza
T-113/00.
62000C0164 Concluziile avocatului general Alber prezentate la 13 decembrie 2001. Katia
Beckmann/Dynamco Whichloe Macfarlane Ltd. Cerere pentru pronun area unei hot râri
preliminare: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division – Regatul
Unit. Directiva 77/187/CEE - Men inerea drepturilor salaria ilor în cazul transferului
întreprinderilor, al unit ilor sau al unor p r i ale acestora – Condi ii de aplicare a
excep iilor la men inerea drepturilor – Presta ii prev zute în cazul concedierii. Cauza C-
164/00.
62000C0271 Concluziile avocatului general Tizzano prezentate la 18 aprilie 2002. Gemeente
Steenbergen/Luc Baten. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Hof van
Beroep te Antwerpen – Belgia. Conven ia de la Bruxelles – Domeniu de aplicare –
Actiune în regres în temeiul unei legisla ii na ionale care prevede plata aloca iilor cu titlu
de ajutor social – No iunea de „materie civil ” – No iunea de „securitate social ”. Cauza
C-271/00.
62000J0169 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 7 martie 2002. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Finlanda. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru –
Articolele 2 i 28 alineatul 3 litera (b) i anexa F punctul 2 din A asea directiv privind
TVA – Actul de aderare a Republicii Finlanda – Exceptarea presta iilor de servicii ale
autorilor, arti tilor i interpre ilor lucr rilor artistice – Dispozi ii derogatorii. Cauza C-
169/00.
62000J0339 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 16 octombrie 2003. Irlanda/Comisia Comunit ilor
Europene. FEOGA – Verificarea conturilor – Exerci ii financiare 1997 i 1998 – Ajutor
pentru împ durirea terenurilor agricole – Articolul 2 alineatele 1 litera c) i 2 litera b) din
Regulamentul (CEE) nr.2080/92 – No iunea de „persoan juridic de drept privat” –
Principiul protec iei încrederii legitime – Obliga ia de cooperare loial . Cauza C-339/00.
62000J0389 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 27 februarie 2003. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Federal Germania. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat
membru – Articolele 23 CE i 25 CE – Tax cu efect echivalent – Export de de euri –
Conven ia de la Basel – Regulamentul nr.259/93 – Contribu ia la un fond de solidaritate.
Cauza C-389/00.
62001J0380 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 5 februarie 2004. Gustav Schneider/
Bundesminister für Justiz. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Verwaltungsgerichtshof – Austria. Directiva 76/207/CEE – Egalitate de tratament pentru
femei i b rba i - Inadmisibilitate. Cauza C-380/01.
62001J0434 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 6 noiembrie 2003. Comisia Comunit ilor Europene/
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un
stat membru – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale – Faun i flor
s lbatice. Cauza C-434/01.
62002A0351 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera întâi extins ) din 5 aprilie 2006.
Deutsche Bahn AG/Comisia Comunit ilor Europene. Ajutor de stat – Directiva
92/81/CEE –Ac iune în anulare – Admisibilitate – Act atacabil – Regulamentul (CE)
nr.659/1999– Egalitate de tratament. Cauza T-351/02.
62002J0115 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 23 octombrie 2003. Administration des douanes et
droits indirects/Rioglass SA i Transremar SL. Cerere pentru pronun area unei hot râri
preliminare: Cour de cassation - Fran a. Libera circula ie a m rfurilor – M suri cu efect
echivalent – Proceduri de re inere în vam – M rfuri în tranzit destinate pie ei unui stat
ter – Piese de schimb pentru autovehicule. Cauza C-115/02.

Bibliografie 9
62002J0236 Hot rârea Cur ii (camera a asea) din 12 februarie 2004. J. Slob/Productschap Zuivel.
Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: College van Beroep voor het
bedrijfsleven – rile de Jos. Prelevare suplimentar asupra laptelui. Cauza C-236/02.
62002J0384 Hot rârea Cur ii (Marea Camer ) din 22 noiembrie 2005. Ac iune penal împotriva lui
Knud Grøngaard i a lui Allan Bang. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Københavns Byret – Danemarca. Directiva 89/592/CEE – Delict de ini iat – Comunicare
de informa ii privilegiate ter ilor – Interdic ie. Cauza C-384/02.
62003A0027 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea extins ) din 25 octombrie
2007. SP SpA i al ii/Comisia Comunit ilor Europene. În elegeri – Produc tori de fier-
beton – Decizie de constatare a unei înc lc ri articolului 65 CO – Decizie întemeiat pe
tratatul CECA ulterior ie irii din vigoare a tratatului respectiv – Necompeten a Comisiei.
Cauzele conexate T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 i T-98/03.
62003A0095 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a doua extins ) din 12 decembrie 2006.
Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de
Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Comisia Comunit ilor
Europene. Ajutor de stat - Admisibilitate. Cauza T-95/03.
62003A0425 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea) din 18 octombrie 2007. AMS
Advanced Medical Services GmbH/Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pie ei Interne
(m rci de comer , desene i modele industriale) (OAPI). Marc comunitar - Procedur de
opozi ie - Cerere de înregistrare a m rcii comunitare AMS Advanced Medical Services -
Marca verbal na ional anterioar AMS - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie -
Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Cerere privind
dovedirea utiliz rii serioase introdus pentru prima dat în fa a camerei de recurs -
Articolul 43 alineatele (2) i (3) din Regulamentul nr. 40/94.Cauza T-425/03.
62003B0358 Ordonan a Tribunalului de Prim Instan (camera a treia) din 7 septembrie 2005.
Siegfried Krahl/Comisia Comunit ilor Europene. Func ionari - Repartizare c tre o ar
ter - Ac iune tardiv - Inadmisibilitate. Cauza T-358/03
62003J0148 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 28 octombrie 2004. Nürnberger Allgemeine
Versicherungs AG/Portbridge Transport International BV. Cerere având ca obiect
pronun area unei hot râri preliminare: Oberlandesgericht München - Germania. Conven ia
de la Bruxelles - Articolele 20 i 57. Cauza C-148/03.
62003J0458 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 13 octombrie 2005. Parking Brixen GmbH/Gemeinde
Brixen i Stadtwerke Brixen AG. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen - Italia. Achizi ii publice –
Proceduri de atribuire a contractelor publice – Administrarea parc rilor publice cu plat .
Cauza C-458/03.
62003J0507 Hot rârea Cur ii (Marea Camer ) din 13 noiembrie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Irlanda. Contracte de achizi ii publice - Articolele 43 CE i 49 CE - Directiva
92/50/CEE - Atribuirea unui contract de achizi ii publice serviciului po tal irlandez An
Post f r publicarea unui anun prealabil - Interes transfrontalier cert - Transparen .
Cauza C-507/03.
62004A0234 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a cincea extins ) din 8 noiembrie 2007.
Regatul rilor de Jos/Comisia Comunit ilor Europene. Ac iune în anulare - Decizia
2004/01/CE - Substan e periculoase - Necesitatea unei autoriz ri din partea Comisiei
pentru men inerea dispozi iilor na ionale notificate - Luare de pozi ie a Comisiei cu privire
la întinderea armoniz rii - Act atacabil - Inadmisibilitate. Cauza T-234/04.
62004A0374 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a treia extins ) din 7 noiembrie 2007.
Republica Federal Germania/Comisia Comunit ilor Europene. Mediu - Directiva
2003/87/CE - Schem de comercializare a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect
de ser - Planul na ional de alocare a cotelor de emisie al Germaniei - M suri de ajustare
ex post a num rului de cote alocate instala iilor - Decizie a Comisiei de respingere -
Egalitate de tratament - Obliga ie de motivare. Cauza T-374/04.

Bibliografie 10
62004A0474 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a treia) din 12 octombrie 2007. Pergan
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH/Comisia Comunit ilor Europene. Concuren
- În elegeri - Peroxizi organici - Decizie de respingere a unei cereri de eliminare a
anumitor pasaje din versiunea final publicat a unei decizii de constatare a unei înc lc ri
a articolului 81 CE - Divulgare de informa ii referitoare la reclamant prin publicarea unei
decizii care nu îi este adresat - Articolul 21 din Regulamentul nr. 17 - Secret profesional -
Articolul 287 CE - Prezum ie de nevinov ie - Anulare. Cauza T-474/04.
62004C0273 Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate la 21 iunie 2007. Republica
Polon /Consiliul Uniunii Europene. Ac iune în anulare - Decizia 2004/281/CE a
Consiliului - Politica agricol comun - Actul privind condi iile de aderare la Uniunea
European - Adaptare - Înc lcarea principiului nediscrimin rii. Cauza C-273/04.
62004J0040 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 8 septembrie 2005. Ac iune penal împotriva lui
Syuichi Yonemoto. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Korkein oikeus –
Finlanda. Apropiere legislativ – Ma ini – Directiva 98/37/CE – Compatibilitatea unei
dispozi ii na ionale care impune importatorului s verifice siguran a unei ma ini, înso it
de o declara ie de conformitate CE. Cauza C-40/04.
62004J0095 Hot rârea Cur ii (camera a treia). British Airways plc/Comisia Comunit ilor Europene.
Recurs – Abuz de pozi ie dominant – Companie aerian – Acorduri încheiate cu agen iile
de voiaj – Prime legate de cre terea vânz rilor de bilete emise de aceast companie în
decursul unei perioade determinate în raport cu o perioad de referin – Prime acordate
nu numai pentru biletele vândute dup atingerea obiectivului de vânz ri, ci pentru toate
biletele vândute în decursul perioadei luate în considerare. Cauza C-95/04 P.
62004J0156 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 7 iunie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Elen . Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru –
Directiva 83/182/CEE – Import temporar de mijloace de transport – Scutire de tax –
Domiciliu stabil într-un stat membru. Cauza C-156/04.
62004J0334 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 25 octombrie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Elen . Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru –
Directiva 79/409/CEE – Anexa I – Conservarea p s rilor s lbatice – Arii de protec ie
special – IBA 2000 – Valoare – Calitatea datelor – Criterii – Marj de apreciere –
Clasificare insuficient în mod evident – Arii umede. Cauza C-334/04.
62004J0503 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 18 iulie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Federal Germania. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat
membru – Hot rârea Cur ii de constatare a neîndeplinirii obliga iilor – Nepunerea în
aplicare – Articolul 228 CE – M suri care implic punerea în aplicare a hot rârii Cur ii –
Rezilierea unui contract. Cauza C-503/04.
62004J0507 Hot rârea Cur ii (camera a patra) din 12 iulie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Austria. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru –
Conservarea p s rilor s lbatice – Directiva 79/409/CEE – M suri de transpunere. Cauza
C-507/04.
62004J0522 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 5 iulie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Regatul Belgiei. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru – Libera
circula ie a persoanelor – Libera circula ie a lucr torilor – Libera prestare de servicii -
Libertatea de stabilire – Libera circula ie a capitalurilor – Articolele 28, 31, 36 i 40 din
Acordul privind Spa iul Economic European - Legisla ia fiscal care prevede un tratament
mai pu in favorabil pentru contribu iile la schemele ocupa ionale de pensii, v rsate
întreprinderilor de asigur ri stabilite în str in tate – Impunerea în Belgia a capitalurilor i
valorilor de r scump rare v rsate beneficiarilor care i-au transferat re edin a în
str in tate – Conven ia fiscal de prevenire a dublei impuneri – Reprezentant responsabil.
Cauza C-522/04.
62005A0154 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a treia) din 25 octombrie 2007. Carmela
Lo Giudice/Comisia Comunit ilor Europene. Func ia public - Func ionari - H r uire
psihologic – Recurs în anulare - Obliga ia de asisten - Obliga ia de a motiva - Încredere
legitim - Articolul 24 din statut - Obliga ia de solicitudine - Admisibilitate - Cerere de
desp gubire. Cauza T-154/05.

Bibliografie 11
62005A0243 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a doua) din 12 septembrie 2007.
Republica Elen /Comisia Comunit ilor Europene. FEOGA - sec iunea „Garan ie” -
Cheltuieli excluse din finan area comunitar - Culturi arabile - Ulei de m sline - Audit
financiar - Termen de 24 luni. Cauza T-243/05.
62005B0295 Ordonan a Tribunalului de Prim Instan (camera întâi) din 5 septembrie 2007.
Document Security Systems, Inc/Banca Central European (BCE). Uniunea monetar -
Emisiunea de bancnote euro - Pretinsa utilizare a unei inven ii brevetate destinate evit rii
falsific rii - Ac iune în falsificarea unui brevet european - Lipsa de competen a
Tribunalului - Inadmisibilitate - Ac iune în desp gubire. Cauza T-295/05.
62005C0192 Concluziile avocatului general Kokott prezentate la 30 martie 2006. K. Tas - Hagen et R.
A. Tas / Raadskamer WUBO van de Pensioen - en Uitkeringsraad. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Centrale Raad van Beroep – rile de Jos.
Indemniza ie acordat victimelor civile de r zboi de c tre un stat membru - Condi ia
re edin ei pe teritoriul acelui stat la data depunerii cererii de indemniza ie - Articolul 18
alineatul 1 CE. Cauza C-192/05.
62005C0240 Concluziile avocatului general Ruiz - Jarabo Colomer prezentate la 22 iunie 2006.
Administration de l'enregistrement et des domaines/Eurodental Sàrl. Cerere pentru
pronun area unei hot râri preliminare: Cour d'appel - Luxemburg. A asea directiv TVA -
Scutiri - Articolul 13, A, alineatul litera e), articolul 17 alineatul 3 litera b) i articolul 28c,
A, litera a) - Dreptul la deducere - Fabricarea i repararea de proteze dentare - Opera iuni
intracomunitare referitoare la opera iuni scutite în interiorul statului membru - Aplicarea
regimului derogator i tranzitoriu prev zut la articolul 28 alineatul 3 litera a), în leg tur
cu anexa E, punctul 2 - Principiul neutralit ii fiscale - Armonizarea par ial a TVA.
Cauza C-240/05.
62005C0431 Concluziile avocatului general Ruiz - Jarabo Colomer prezentate la 23 ianuarie 2007.
Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Ldª/Merck & Co. Inc. i Merck Sharp &
Dohme Ldª. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Supremo Tribunal de
Justiça - Portugalia. Acord de instituire a Organiza iei Mondiale a Comer ului - Articolul
33 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual
(TRIPs) - Brevete - Durata minim a protec iei - Legisla ia unui stat membru care prevede
o durat mai mic - Articolul 234 CE - Competen a Cur ii - Efectul direct. Cauza C-
431/05.
62005C0442 Concluziile avocatului general Mazák prezentate la 10 iulie 2007. Finanzamt
Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau -
Westelbien. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Bundesfinanzhof
Germania. Fiscalitate – A asea directiv TVA - Articolul 4 alineatul 5 - Anexa D,
punctual 2 - No iunea de „distribu ie a apei” - Articolul 12 alineatul 3 litera a) - Rat
redus - Anexa H, a doua categorie. Cauza C-442/05.
62005J0016 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 20 Septembrie 2007.The Queen, Veli Tum i
Mehmet Dari/ Secretary Of State For The Home Department. Cerere pentru pronun area
unei hot râri preliminare: House Of Lords – Regatul Unit. Acordul de asociere CEE -
Turcia - Articolul 41 alineatul 1 al protocolului adi ional - Clauza suspensiv - Domeniu
de aplicare - Legisla ia unui stat membru care a introdus, dup intrarea în vigoare a
protocolului adi ional, noi restric ii în ceea ce prive te admiterea pe teritoriul s u de
resortisan i turci în scopul exercit rii libert ii de stabilire. Cauza C-16/05.
62005J0020 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 8 noiembrie 2007. Procedura penal împotriva lui
Karl Josef Wilhelm Schwibbert. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Tribunale civile e penale di Forlì - Italia. Directiva 98/34/CE - Procedura de informare în
domeniul normelor i reprezent rilor tehnice - Obliga ia de a comunica proiectele de
reguli tehnice - Legea na ional care impune obliga ia de a aplica semnul distinctiv al
organismului na ional îns rcinat cu colectarea drepturilor de autor pentru compact
discurile comercializate - No iunea de „regul tehnic ”. Cauza C-20/05.

Bibliografie 12
62005J0141 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 8 noiembrie 2007. Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii
Europene. Pescuit - Regulamentul CE nr. 27/2005 - Repartizarea cotelor de pescuit între
statele membre - Actul de aderare a Regatului Spaniei - Sfâr itul perioadei tranzitorii -
Cerin a de stabilitate relativ - Principiul nediscrimin rii - Noi posibilit i de pescuit -
Admisibilitate. Cauza C-141/05.
62005J0237 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 11 octombrie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Republica Elen . Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru - Directiva
92/50/CEE - contracte de achizi ii publice de servicii - Servicii de asisten acordate
agricultorilor pentru anul 2001 - Regulamentul CEE nr. 3508/92 - Punerea în aplicarea în
Grecia a Sistemului Integrat de Gestiune i Control (SIGC) - Absen a cererilor de ofert -
Inadmisibilitatea ac iunii. Cauza C-237/05.
62005J0248 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 25 octombrie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Irlanda. Neîndeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru - Protejarea apelor
subterane împotriva polu rii generate de substan e periculoase - Directiva 80/68/CEE.
Cauza C-248/05.
62005J0282 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 19 aprilie 2007. Holcim (Deutschland) AG/Comisia
Comunit ilor Europene. Recurs - R spunderea extracontractual a Comunit ii - Articolul
85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) - Rambursarea cheltuielilor de garan ie
bancar . Cauza C-282/05 P.
62005J0330 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 15 noiembrie 2007. Procedura penal împotriva lui
Fredrik Granberg. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Hovrätten för
Övre Norrland - Suedia. Accize - Uleiuri minerale - Mod de transport atipic. Cauza C-
330/05.
62005J0334 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 12 iunie 2007. Oficiul pentru Armonizarea în cadrul
Pie ei Interne (m rci de comer , desene i modele industriale) (OHMI)/Shaker di L.
Laudato & C. Sas. Recurs - Marc comunitar - Regulamentul CE nr.40/90 - Articolul 8,
alineatul 1, litera b) - Risc de confuzie - Cerere de marc figurativ comunitar cu
elementele verbale „Limoncello della Costiera Amalfitana” i „shaker” - Opozi ia
titularului m rcii verbale na ionale LIMONCHELO. Cauza C-334/05 P.
62005J0379 Hot rârea Cur ii (camera întâi) din 8 noiembrie 2007. Amurta SGPS/Inspecteur van de
Belastingdienst/Amsterdam. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Gerechtshof te Amsterdam - rile de Jos. Articolele 56 CE i 58 CE - Libera circula ie a
capitalurilor - Legisla ia fiscal na ional care prevede scutirea participan ilor de la plata
impozitului pe societ i - Impozitarea dividendelor - Re inere la surs - Scutirea de
re inere la surs - Aplicarea în cazul societ ilor care primesc dividende i care dispun de
un sediu sau de o unitate stabil în statul membru care acord scutirea i ale c ror
participa ii beneficiaz de scutirea de impozitul pe societ i - Refuzul de a aplica scutirea
de re inerea la surs în cazul dividendelor distribuite unei societ i beneficiare care nu
dispune nici de sediu nici de unitate stabil în statul membru respectiv. Cauza C-379/05.
62005J0385 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 18 ianuarie 2007. Confédération générale du travail
(CGT) i al ii/Premier ministre et Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Conseil d'État - Fran a.
Politica social – Directivele 98/59/CE i 2002/14/CE – Concedieri colective – Informarea
i consultarea lucr torilor – Metoda de calcul al pragurilor de lucr tori angaja i –
Competen ele statelor membre – Excluderea lucr torilor care apar in unei anumite
categorii de vârst . Cauza C-385/05.
62005J0411 Hot rârea Cur ii (Marea Camer ) din 16 octombrie 2007. Félix Palacios de la
Villa/Cortefiel Servicios SA. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare: Juzgado
de lo Social nº 33 de Madrid - Spania. Directiva 2000/78/CE – Egalitatea de tratament la
angajare i în munc – Domeniul de aplicare – Conven ia colectiv care prevede încetarea
de drept a rela iei de munc atunci când lucr torul atinge vârsta de 65 ani i beneficiaz de
o pensie – discriminarea pe motive de vârst – Justificare. Cauza C-411/05.

Bibliografie 13
62005J0432 Hot rârea Cur ii (Marea Camer ) din 13 martie 2007. Unibet (London) Ltd i Unibet
(International) Ltd/ Justitiekanslern. Cerere pentru pronun area unei hot râri preliminare:
Högsta domstolen – Suedia. Principiul protec iei jurisdic ionale – Legisla ia na ional care
nu prevede o ac iune autonom pentru contestarea conformit ii unei dispozi ii na ionale
cu dreptul comunitar – Autonomie procedural – Principiile echivalen ei i efectivit ii –
Protec ie provizorie. Cauza C-432/05.
62005J0443 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 13 septembrie 2007. Common Market Fertilizers
SA/ Comisia Comunit ilor Europene. Recurs – Drepturi antidumping – Articolul 239 din
Codul Vamal – Reducerea drepturilor de import – Articolul 907, primul paragraf, din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Interpretare – Legalitate – Decizie a Comisiei – Grup
de exper i reuni i în cadrul Comitetului Codului Vamal – Entitate distinct pe plan
func ional – Articolele 2 i 5, alineatul 2, din Decizia 1999/468/CE a Consiliului –
Articolul 4 din regulamentul interior al Comitetului Codului Vamal – Condi ii de aplicare
a articolului 239 din Codul Vamal – Lipsa neglijen ei evidente. Cauza C-443/05 P.
62005O0202 Ordonan a Cur ii (camera a opta) din 17 aprilie 2007. Yissum Research and Development
Company of the Hebrew University of Jerusalem/Comptroller - General of Patents. Cerere
pentru pronun area unei hot râri preliminare: High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Patents Court) – Regatul Unit. Articolul 104 alineatul 3 primul
paragraf, din regulamentul de procedur – Dreptul brevetelor – Medicamente –
Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 – Certificat suplimentar de protec ie pentru
medicamente – No iunea de „produs” – No iunea de „compozi ie a principiilor active”.
Cauza C-202/05.
62006A0170 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a patra extins ) din 11 iulie 2007.
Alrosa Company Ltd/Comisia Comunit ilor Europene. Concuren - Abuz de pozi ie
dominant - Pia a mondial a produc iei i furniz rii de diamante brute - Decizie care face
obligatorii angajamentele propuse de întreprinderea în pozi ie dominant - Articolul 9 din
Regulamentul nr. 1/2003 - Principiul propor ionalit ii - Libertate contractual - Dreptul
de a fi audiat. Cauza T-170/06.
62006A0310 Hot rârea Tribunalului de Prim Instan (camera a treia extins ) din 15 noiembrie 2007.
Republica Ungar împotriva Comisiei Comunit ilor Europene. Agricultur - Organizarea
comun a pie elor în sectorul cerealelor - Preluarea cerealelor de c tre agen iile de
interven ie - Consolidarea criteriilor de calitate pentru porumb - Introducerea unui nou
criteriu de greutate specific pentru porumb - Înc lcarea încrederii legitime - Eroare v dit
de apreciere. Cauza T-310/06.
62006B0346 Ordonan a pre edintelui Tribunalului din 7 iunie 2007. Industria Masetto Schio Srl
(IMS)/Comisia Comunit ilor Europene. Procedura ordonan ei pre edin iale – Cerere de
suspendare a execut rii - Directiva 98/37/CE – Admisibilitate - Fumus boni juris –
Urgen – Aprecierea intereselor. Cauza T-346/06 R.
62006C0450 Concluziile din 25 octombrie 2007. Varec. Cauza C-450/06. Avocatul general: Sharpston.
62006J0015 Hot rârea Cur ii (camera a cincea) din 22 martie 2007. Regione Siciliana/Comisia
Comunit ilor Europene. Recurs – Fonduri europene de dezvoltare regional (FEDER) –
Încetarea asisten ei financiare – Ac iune în anulare - Admisibilitate – Entit i regionale sau
locale – Acte care privesc în mod direct i individual aceast entitate – Interes direct.
Cauza C-15/06 P.
62006J0098 Hot rârea Cur ii (camera a treia) din 11 octombrie 2007. Freeport plc/Olle Arnoldsson.
Cerere având ca obiect pronun area unei hot râri preliminare: Högsta domstolen - Suedia.
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Articolul 6 punctul 1 - Competen e speciale -Pluralitate
de pârâ i - Temeiuri juridice ale cererilor - Abuz - Probabilitatea admiterii ac iunii
introduse la instan ele din statul în care are domiciliul unul dintre pârâ i. Cauza C-98/06.
62006J0144 Hot rârea Cur ii (camera a opta) din 4 octombrie 2007. Henkel KgaA/Oficiul pentru
Armonizare în cadrul Pie ei Interne (m rci de comer , desene i modele industriale)
(OAPI). Recurs - Marc comunitar - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Articolul 7 alineatul
(1) litera (b) - Refuz de înregistrare - Marc figurativ - Reprezentarea unei tablete
dreptunghiulare ro u cu alb, având un nucleu oval de culoare albastr - Caracter distinctiv.
Cauza C-144/06 P.

Bibliografie 14
62006J0177 Hot rârea Cur ii (camera a doua) din 20 septembrie 2007. Comisia Comunit ilor
Europene/Regatului Spaniei. Ajutoare de stat - Schem de ajutor - Incompatibilitate cu
pia a comun - Decizia Comisiei - Executare - Abrogarea schemelor de ajutor -
Suspendarea ajutoarelor neacordate înc - Recuperarea ajutoarelor puse la dispozi ie -
Neîndeplinirea obliga iilor - Ap r ri - Nelegalitatea deciziei - Imposibilitate absolut de
executare. Cauza C-177/06.

Dic ionare i lucr ri de specialitate

A Dictionary of Law, Fifth Edition, Oxford University Press, 2001


Abraham, P., Der idan, E.: Dic ionar de termeni juridici uzuali, Editura Na ional, 2000
Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de
refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002)
Beleiu, Gh.: Drept civil. Persoanele, Bucure ti, 1982, p. 41
Borchardt, K.-D.: The ABC of Community Law, European Commission, 1993
Boroi, G.: Drept civil. Partea general . Persoanele, Edi ia a II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2001
Cartou, L.: L’Union européenne, Éditions Dalloz, Paris, 2002
Ciobanu, V. M.: Tratat teoretic i practic de procedur civil , Vol. I i II, Editura Na ional, 1997
Ciobanu, V. M., Boroi, G.: Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril , Edi ia a II-a, Editura All
Beck, Bucure ti, 2003
Codul de procedur civil din 9 septembrie 1865, republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare
(Textul ini ial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948)
Collins English Glossary, HarperCollins Publishers, 1995
Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2000
Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, 2003
Costin, M. N., Costin, M. C.: Dic ionar de drept civil, Editura Lumina Lex, Vol. I i II, 2003
Coteanu, I., Seche, L., Seche, M.: Dic ionar explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic,
Bucure ti, 1998
Debard, T., Le Baut-Ferrarèse, B., Nourissat, C.: Dictionnaire du droit de l’Union Européene, Ed.
Ellipses, Paris, 2002
Dic ionarul explicativ al limbii române, Edi ia a II-a, Univers enciclopedic, Bucure ti, 1998
Drago , D. C.: Uniunea European - Institu ii-Mecanisme, Editura All Beck, Bucure ti, 2005
Du u, M.: Dic ionar de drept privat, Edi ia a II-a, Editura MONDAN, 2002
Fuerea, A.: Drept comunitar european. Partea general , Editura All Beck, Bucure ti, 2003
Fuerea, A.: Institu iile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2002
Fuerea, A.: Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2004
Ghica, L.-A. (coord. lucrare), Burad , V., Conovici, I., Stancu, E. …: Enciclopedia Uniunii Europene,
Editura Meronia, Bucure ti, 2005
Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor acquis-ului comunitar, edi ia a
V-a
Guillien, R., Vincent, J.: Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz, 1999
Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Conven ia privind eliberarea
brevetelor europene, adoptat la Munchen la 5 octombrie 1973, precum i la Actul de revizuire a
acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
Le , I.: Proceduri civile speciale, Edi ia a II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2003
Muraru, I., T n sescu, E. S.: Drept constitu ional i institu ii politice, edi ia 12, volumul I, Editura All
Beck, Bucure ti, 2005
Popescu, R. M., Dumitra cu, M. A., Fuerea, A. (coordonator): Drept comunitar european, Caiet de
seminar, Edi ia a III-a rev zut i ad ugit , Editura Pro Universitaria, Bucure ti, 2006

Bibliografie 15
tefan, T.: Introducere în dreptul comunitar, Editura C.H.Beck, Bucure ti, 2006
T bârc , M.: Drept procesual civil, Vol. I i II, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2005

Adrese Internet

http://www.curia.europa.eu
http://europa.eu/scadplus/scad_fr.htm
http://www.granddictionnaire.com
http://iate.europa.eu/
http://www.m-w.com/
http://eur-lex.europa.eu/RECH_celex.do

Bibliografie 16
INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Direc ia Coordonare Traduceri

PUBLICA II

ACTE DE BAZ Anul apari iei

Proprietate intelectual . Acte de baz 2003


Politic social . Acte de baz 2003
Agricultur . Lapte i produse lactate. Acte de baz 2003
Agricultur . Zah r. Acte de baz 2003
Agricultur . Mecanisme ale politicii agricole comune - Acte de baz 2003
Uniunea vamal . Acte de baz 2003
Politica în domeniul transporturilor. Acte de baz 2004
Protec ia mediului. Calitatea apei. Acte de baz (edi ia a II-a) 2004
Agricultur . Fondul European de Orientare i Garantare Agricol
2004
(FEOGA). Acte de baz
Agricultur . Vin i produse vitivinicole. Acte de baz 2004
Spa iu de libertate, securitate i justi ie. Acte de baz 2004
Dreptul de stabilire i libertatea de a presta servicii. Recunoa terea
2004
reciproc a calific rilor profesionale. Acte de baz
Dispozi ii generale financiare. Acte de baz 2004

TRATATE

Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa (Proiect) 2003


Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa 2005
Acte privind aderarea Republicii Bulgaria i a României la Uniunea
2006
European

GLOSARE

Glosar privind pia a intern 2003


Glosar privind Codul Vamal Comunitar (edi ia a II-a) 2003
Glosar lapte i produse lactate 2004
Glosar bancar 2007

ALTE PUBLICA II

Ghid stilistic de traducere în limba român pentru uzul traduc torilor


2004
acquis-ului comunitar (edi ia a II-a)