Sunteți pe pagina 1din 21

SGBD 2010

1. Care este varianta corecta pentru declararea urmatoarelor variabile?

a. v_valoare NUMBER(15) NOT NULL := 0;


v_data_achizitie DATE DEFAULT SYSDATE;
c_valoare CONSTANT NUMBER:=1000;
v_cod_oper opere%TYPE;
b. v_valoare NUMBER(15) NOT NULL;
v_data_achizitie DATE DEFAULT SYSDATE;
c_valoare CONSTANT NUMBER;
v_cod opera opere.cod_opera%TYPE;
c v_valoare NUMBER(15) NOT NULL := 0;
v_data_achizitie DATE DEFAULT SYSDATE;
c_valoare CONSTANT NUMBER:= 1000;
v_ cod_opera opere.cod_opera%TYPE;

2. Care din urmatoarele declaratii de valabilitate este corecta?

a. v_id_student NUMBER(5);
v_nume_student VARCHAR2(35) NOT NUL:=Ionescu;
v_prenume_student CHAR(20);
v_data DATE DEFAULT SYSDATE;
b. v_id_student NUMBER(5);
v_nume_student VARCHAR2(35) NOT NUL:=’Ionescu’;
v_prenume_student studenti.prenume%TYPE;
v_data DATE:=SYSDATE+1;
c. v_id_student NUMBER(2):=150;
v_nume_student studenti.nume%ROWTYPE:=’Ionescu’;
v_prenume_student CHAR(20);
v_data DATE:=SYSDATE+1;

3. Se da urmatorul bloc PL/SQL:

DECLARE
carte VARCHAR2(20);
autor VARCHAR(15) DEFAULT 'Eminescu' ;
BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(carte||' '||autor);
END;

Care din urmatoarele afirmatii este corecta?

a. Se va returna o eroare, deoarece variabila carte este utilizata nefiind initializata.


b. Se va returna o eroare, deoarece nu se poate utiliza clauza DEFAULT pentru a initializa o
variabila de tip VARCHAR2.
c. Blocul se executa fara erori si afiseaza 'null Eminescu'.
d. Blocul se executa fara erori si afiseaza 'Eminescu'
4. Se da urmatorul bloc PL/SQL:

DECLARE
nume VARCHAR2(15);
v_nr INTEGER;
BEGIN
SELECT LENGTH(nume) INTO v_nr
FROM dual;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sirul are '||v_nr||'caractere');
END;

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Va fi generata o eroare deoarece variabila nume este utilizata nefiind initializata.


b. Blocul se executa fara erori si afisaza 'Sirul are caractere').
c. Blocul se executa fara erori si afisaza 'Sirul are 0 caractere').
d. Va fi generata o eroare deoarece variabila v_nr este utilizata nefiind initializata

5. Se da urmatorul bloc PL/SQL

DECLARE
v_salariu NUMBER(8):=&p_salariu;
v_bonus NUMBER(8);
v_salariu_anual NUMBER(8);
BEGIN
v_salariu_anual:=v_salariu*12;
IF v_salariu_anual>=20000
THEN v_bonus:=0.01 * v_salariu_anual;
ELSIF v_salariu_anual >10000 AND v_salariu_anual <20000
THEN v_bonus:=0.02* v_salariu_anual;
ELSE v_bonus:=100;
END IF;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Bonusul este'|| v_bonus);
END;

Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta?

a. Blocul genereaza o eroare, deoarece variabila p_salariu nu este initializata.


b. Variabila p_salariu reprezinta o variabila de substitutie, a carei valoare poate fi data prin
utilizarea comenzii DEFINE din SQL*PLUS.
c. Blocul se executa fara erori, asteptandu-se introducerea de la tastatura a unei valori pentru
variabila p_salariu,daca nu a fost deja data o valoare pentru aceasta.
d. Daca valoarea variabilei v-salariu este 500, atunci blocul se executa fara erori si afiseaza
textul 'Bonusul este 100'.
6. Se da urmatorul bloc PL/SQL:

BEGIN
SELECT nume_job
INTO :rezultat
FROM angajat a, joburi b
WHERE a.id_job=b.id_job
AND id_angajat=100;
DBMS_OUTPUT_LINE('Numele jobului este'|| :rezultat);
END;

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Blocul se executa fara erori si afisaza numele jobului angajatului avand codul 100.
b. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece variabila de legatura rezultat nu este
declarata in afara blocului PL/SQL.
c. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece utilizarea clauzei INTO a comenzii
SELECT nu este corecta.
d. Valoarea variabilei de legatura rezultat nu poate fi afisata decat din interiorul blocului
PL/SQL.

7. Se da urmatorul bloc PL/SQL:

DECLARE
v_cod_sal angajati.id_angajat%TYPE:= 100;
v_cod_dept angajati.id_departament%TYPE:= 10;
v_procent NUMBER(8):=20;
BEGIN
UPDATE angajati
SET id_departament = v_cod_dept,
salariu=salariu + (salariu* v_procent/100)
WHERE id_angajat = v_cod_sal;
IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Nu exista un angajat cu acest cod’);
ELSE
COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Actualizare realizata’);
END IF;
END;

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece comanda clauza SET a comenzii UPDATE
este utilizata gresit.
b. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece comanda COMMIT nu poate fi utilizata
intr-un bloc PL/SQL.
c. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece metoda ROWCOUNT este utilizata pentru
un cursor nedeclarat.
d. Blocul se va executa fara erori si afiseaza mesajul ‘Nu exista un angajat cu acest cod’ daca
angajatul avand codul 100 nu exista in tabelul angajati sau mesajul ‘Actualizare realizata’ in
caz contrar.
8. Variabila g_mesaj declarata ca mai jos este:

VARIABLE g_mesaj VARCHAR2 (50)


BEGIN
:g_mesaj := ‘Invat PL/SQL;
END;

a. Variabila de substitutie.
b. De tip record.
c. Variabila de legatura.
d. De tip varray.

9. Care este varianta corecta pentru afisarea variabilei v_mesaj ?

a. VARIABLE v_mesaj VARCHAR2 (50)


BEGIN
:v_mesaj := ‘Invat PL/SQL’;
PRINT v_mesaj;
END;
/
b. VARIABLE v_mesaj VARCHAR2 (30)
BEGIN
:v_mesaj := ‘Invat PL/SQL’;
END;
/
c. VARIABLE v_mesaj VARCHAR2 (50)
BEGIN
:v_mesaj := ‘Invat PL/SQL’;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( v_mesaj);
END;
/

10. Blocul urmator afiseaza:

DECLARE
v_x NUMBER(9,2):=10;
v_y NUMBER(9,2);
v_message VARCHAR2(20);
BEGIN
v_y:= NULL;
IF v_x !=v_y THEN
v_message := ‘ NOT EQUAL’;
ELSE v_message := ‘EQUAL’;
END IF;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_message);
END;

a. NOT EQUAL
b. EROARE
c. EQUAL
d. NIMIC
11. Pentru ca urmatorul bloc PL/SQL sa fie corect trebuie adaugat la linia 8 urmatorul cod:

SQL > DECLARE


2 TYPE ang_record_type IS RECORD (
3 nume VARCHAR2(20),
4 departament NUMBER);
5 ang_record ang_record_type;
6 BEGIN
7 SELECT nume, id_departament
8
9 FROM angajati WHERE id_angajat = 100;
11 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Nume’ || ang_record.nume ||’ Departament ‘ ||
13 ang_record.departament);
14 END;

a. INTO ang_record_type%type
b. INTO ang_record_type%rowtype
c. INTO ang_record_type
d. INTO ang_record

12. Pentru ca urmatorul bloc PL/SQL sa fie corect si sa afiseze codul, salariatul si jobul angajatului cu
codul 100, trebuie adaugat la linia 10 urmatorul cod:

SQL> DECLARE
2 TYPE type_ang IS RECORD (
3 ang_cod angajati.id_angajat%TYPE,
4 sal angajati.salariu%TYPE,
5 job angajati.id_job%TYPE);
6 v_ang type_ang;
7 BEGIN
8 DELETE FROM angajati
9 WHERE id_angajat=100
10
11 INTO v_ang;
12 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘ Angajatul cu codul :’|| v_ang.ang_cod ||
13 ‘ si jobul ‘ || v_ang.job || ‘ are salariul ‘ || v_ang.sal);
14 END;

a. RETURNING angajati%rowtype
b. RETURNING id_angajat, RETURNING salariu, RETURNING id_job
c. RETURNING id_angajat, salariu, id_job
d. RETURNING v_ang
13. Pentru ca urmatorul bloc PL/SQL sa fie corect trebuie adaugat la linia 6 urmatorul cod:

1 DECLARE
2 TYPE typetablou IS TABLE OF NUMBER;
3 tablou typetablou:= typetablou();
4 BEGIN
5 FOR i IN 1..10 LOOP
6
7 tablou(i) :=i;
8 END LOOP;
9 END;

a. tablou.EXTEND;
b. tablou:= typetablou();
c. tablou(i):= typetablou();
d. tablou(i).NEXT;

14. Care dintre urmatoarele blocuri se executa cu erori?

a. declare
alfa interval year to month;
begin
alfa :=interval ‘2 - 5’ year to month;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘alfa = ‘|| alfa);
end;
b. declare
alfa interval year to month;
begin
alfa :=interval ‘8’ month;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘alfa = ‘|| alfa);
end;
c. declare
alfa interval year to month;
begin
alfa := ‘20 - 10’;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘alfa = ‘|| alfa);
end;
d. declare
alfa interval month;
begin
alfa :=interval ‘8’ month;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘alfa = ‘|| alfa);
end;
15. Ce comanda SQL*Plus ar putea sa preceada blocul de mai jos pentru ca in acesta sa se utilizeze
valoarea data variabilei sem?

DECLARE
v_sem CHAR(2):=UPPER(‘&sem’);
BEGIN
CASE v_sem
WHEN ‘I’ THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘SEMESTRUL I’);
WHEN ‘II’ THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘SEMESTRUL II’);
ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘este o eroare!’);
END CASE;
END;

a. ACCEPT sem PROMPT ‘sem=’


b. VARIABLE sem=li
c. DEFINE sem
d. TYPE SEM=i

16. Sa se introduca in tabelul testare(cod NUMBER(2)) 5 inregistrari, avand codurile egale cu 1, 2, 3, 4


respectiv 5. Care din urmatoarele variante nu executa acest deziderat?

a. DECLARE
v_contor NUMBER(2) := 1;
BEGIN
LOOP
INSERT INTO testare VALUES (v_contor);
v_contor :=v_contor + 1;
EXIT WHEN v_contor > 5;
END LOOP;
END;
b. DECLARE
v_contor NUMBER(2) := 1;
BEGIN
WHILE v_contor < 6 LOOP
INSERT INTO testare VALUES (v_contor);
v_contor :=v_contor + 1;
END LOOP;
END;
c. DECLARE
v_contor NUMBER(2) := 1;
BEGIN
FOR i IN 1…5 LOOP
INSERT INTO testare VALUES (v_contor);
END LOOP;
END;
d. BEGIN
FOR i IN 1…5 LOOP
INSERT INTO testare VALUES (i);
END LOOP;
END;
17. Se da urmatorul bloc PL/SQL
DECLARE
TYPE tabimb IS TABLE OF VARCHAR2(50);
tab1 tabimb;
tab2 tabimb:= tabimb ();
BEGIN
IF tab1 IS NULL THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tab1 este NULL’);
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tab1 este NOT NULL’);
END IF;
IF tab2 IS NULL THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tab2 este NULL’);
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tab2 este NOT NULL’);
END IF;
END;
In urma executiei acestui bloc se obtine urmatorul rezultat:

a. tab1 este NOT NULL


tab2 este NOT NULL
b. tab1 este NULL
tab2 este NOT NULL
c. EROARE
d. tab1 este NULL
tab2 este NULL

18. Se da urmatorul bloc PL/SQL

DECLARE
TYPE tablou_numar IS TABLE OF NUMBER
INDEX BY PLS_INTEGER;
v_tablou tablou_numar;
BEGIN
FOR i IN 1...10 LOOP
v_tablour(i) := i*i*i;
END LOOP;
FOR i IN v_tablou.FIRST..v_tablou.LAST LOOP
v_tablour(i) := NULL;
END LOOP;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tabloul are ‘ || v_tablou.COUNT || ‘elemente’);
v_tablou.delete;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘tabloul are ‘ || v_tablou.COUNT || ‘elemente’);
END;
In urma executiei blocului se obtine urmatorul rezultat:

a. tabloul are 10 elemente


tabloul are 10 elemente
b. Eroare
c. tabloul are 10 elemente
tabloul are 0 elemente
d. tabloul are 0 elemente
tabloul are 0 elemente
19. Care este varianta corecta pentru a defini un tablou imbricat de numere care are ca elemente
primele 10 numere naturale?

a. DECLARE
TYPE tablou IS TABLE OF NUMBER;
tab tablou:= tablou();
BEGIN
FOR i IN 1…10 LOOP
tab.NEXT(i)
tab(i) := i;
END LOOP;
END;
b. DECLARE
TYPE tablou IS TABLE OF NUMBER;
tab tablou:= tablou();
BEGIN FOR i IN 1…10 LOOP
tab.EXTEND; tab(i) := i;
END LOOP;
END;
c. DECLARE
TYPE tablou IS TABLE OF NUMBER;
tab tablou:= tablou();
BEGIN
FOR i IN 1…10 LOOP
tab(i) := tab(i) + i;
END LOOP;
END;
d. DECLARE
TYPE tablou IS TABLE OF NUMBER;
tab tablou:= tablou();
BEGIN
FOR i IN 1…10 LOOP
tab(i) := i;
END LOOP;
END;

20. Care este varianta de bloc PL/SQL corecta pentru a mentine intr-un vector codurile angajatilor care
au salariul mai mic decat 20000 si lucreaza in departamentul 90?

a. DECLARE
TYPE t_id IS VARRAY(100) OF angajati.id_angajat%TYPE;
v_id t_id :=t_id();
BEGIN
SELECT id_angajat INTO v_id
FROM angajati
WHERE id_departement=90 AND salariu < 20000;
END;
b. DECLARE
TYPE t_id IS VARRAY(100) OF angajati.id_angajat%TYPE;
v_id t_id :=t_id();
BEGIN
SELECT id_angajat BULK COLLECT INTO v_id
FROM angajati
WHERE id_departament=90 AND salariu < 20000;
END;
c. DECLARE
TYPE t_id IS VARRAY(100) OF angajati.id_angajat%TYPE;
v_id t_id :=t_id;
BEGIN
SELECT id_angajat BULK COLLECT INTO t_id
FROM angajati
WHERE id_departement=90 AND salariu < 20000;
END;

21. Care este varianta corecta de cod PL/SQL care sterge din tabelul joburi, joburile pentru care
salariul minim este 4000 sau 8200, daca aceste valori sunt mentinute intr-un vector?

a. DECLARE
TYPE min_sal IS VARRAY(20) OF NUMBER;
v_min_sal min_sal:=min_sal(4000,8200);
BEGIN
FORALL i IN v_min_sal.FIRST..v_min_sal. LAST
DELETE FROM joburi
WHERE salariu_min=v_min_sal(i);
END;
b. DECLARE
TYPE min_sal IS VARRAY(20) OF NUMBER;
v_min_sal min_sal:=min_sal(4000,8200);
BEGIN
FOR i IN v_min_sal.FIRST..v_min_sal. LAST
DELETE FROM joburi
WHERE salariu_min=v_min_sal(i);
END;
c. DECLARE
TYPE min_sal IS VARRAY(20) OF NUMBER;
v_min_sal min_sal;
BEGIN
FORALL i IN v_min_sal.FIRST..v_min_sal. LAST
DELETE FROM joburi
WHERE salariu_min=v_min_sal(i);
END;

22. Care este varianta corecta prin care se adauga in tabelul angajati un nou camp numit telefon de
tip tablou imbricat, pt care se vor stoca pt fiecare salariat numerele sale de telefon, si apoi se insereaza o
linie noua in tabel?
a. CREATE TYPE lista AS TABLE OF VARCHAR2(20);
ALTER TABLE angajati
ADD (telefon lista) NESTED TABLE telefon STORE AS tabel_tel;
INSERT INTO angajati
VALUES(200,’xxx’,4000,40000,lista(0214567898,0214567899));
b. CREATE TYPE lista AS TABLE OF VARCHAR2(20);
ALTER TABLE angajati
ADD telefon lista;
INSERT INTO angajati
VALUES(200,’xxx’,4000,40000,lista(0214567898,0214567899));
c. CREATE TYPE lista AS TABLE OF VARCHAR2(20);
ALTER TABLE angajati
ADD (telefon lista) NESTED TABLE telefon STORE AS tabel_tel;
INSERT INTO angajati telefon
VALUES((lista(0214567897,0214567898,0214567899));
23. Care este varianta corecta prin care se incarca date dintr-un cursor intr-o colectie?
RASPUNSUL CORECT ESTE d. NU ESTE PRINS IN GRILA…

a. DECLARE
TYPE tip_job IS TABLE OF joburi.nume_job%TYPE;
v_nume tip_job;
CURSOR c_joburi IS SELECT nume_job FROM joburi;
BEGIN
OPEN c_joburi;
SELECT c_joburi INTO v_nume;
CLOSE c_joburi;
END;
b. DECLARE
TYPE tip_job IS TABLE OF joburi.nume_job%TYPE;
v_nume tip_job;
CURSOR c_joburi IS SELECT nume_job FROM joburi;
BEGIN
OPEN c_joburi;
FETCH c_joburi BULK COLLECT INTO v_nume;
CLOSE c_joburi;
END;
c. DECLARE
TYPE tip_job IS TABLE OF joburi.nume_job%TYPE;
v_nume tip_job;
CURSOR c_joburi IS SELECT nume_job FROM joburi;
BEGIN
OPEN c_joburi;
FETCH c_joburi INTO v_nume;
CLOSE c_joburi;
END;

24. Care este varianta incorecta prin care se obtin numele si salariul angajatilor care au salariul mai
mic decat 2500 si nu lucreaza in departamentul avand codul 80?

a. DECLARE
v_nume angajati.nume%TYPE;
v_sal angajati.salariu%TYPE;
CURSOR c(var_sal NUMBER, var_dept NUMBER) IS
SELECT nume, salariu
FROM angajati
WHERE salariu<var_sal AND id_departament<>var_dept;
BEGIN
OPEN c(2500,80);
LOOP
FETCH c INTO v_nume, v_sal;
EXIT WHEN c%NOTFOUND;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariatul ’||v_nume||’ are salariul ‘|| v_sal);
END LOOP;
CLOSE c;
END;
b. DECLARE
v_sal :=2500;
v_dept := 80;
BEGIN
FOR ind IN (SELECT nume, salariu
FROM angajati
WHERE salariu<var_sal AND id_departament<>var_dept) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariatul ’||ind_nume||’ are salariul ‘|| ind_salariu);
END LOOP;
END;
c. DECLARE
CURSOR c(var_sal NUMBER, var_dept NUMBER) IS
SELECT nume, salariu
FROM angajati
WHERE salariu<var_sal AND id_departament<>var_dept;
BEGIN
FOR ind IN c(2500,80) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariatul ’||ind_nume||’ are salariul ‘|| ind_salariu);
END LOOP;
END;

25. Care este varianta corecta prin care se afiseaza numele si prenumele primelor 5 persoane angajate
in luna martie in anul 1997?

a. DECLARE
v_nume angajati.nume%TYPE; v_prenume angajati.prenume%TYPE;
CURSOR c IS
SELECT nume, prenume FROM angajati
WHERE TO_CHAR(data_angajarii, MM-YYYY)=03-1997
ORDER BY data_angajarii ASC;
BEGIN
OPEN c;
LOOP
FETCH c INTO v_nume, v_prenume;
EXIT WHEN c%ROWCOUNT>5;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nume||’ ‘|| v_prenume);
END LOOP;
CLOSE c;
END;
b. DECLARE
v_nume angajati.nume%TYPE; v_prenume angajati.prenume%TYPE;
CURSOR c IS
SELECT nume, prenume FROM angajati
WHERE TO_CHAR(data_angajarii, ‘MM-YYYY’)=’03-1997’
ORDER BY data_angajarii;
BEGIN
OPEN c;
LOOP
FETCH c INTO v_nume, v_prenume;
EXIT WHEN c%ROWCOUNT>5 OR c%NOTFOUND;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nume||’ ‘|| v_prenume);
END LOOP;
CLOSE c;
END;
c. DECLARE
v_nume angajati.nume%TYPE; v_prenume angajati.prenume%TYPE;
CURSOR c IS
SELECT nume, prenume FROM angajati
WHERE TO_CHAR(data_angajarii, ‘MM-YYYY’)=’03-1997’
ORDER BY data_angajarii DESC;
BEGIN
OPEN c;
LOOP
FETCH c INTO v_nume, v_prenume;
EXIT WHEN c%ROWCOUNT<5 AND c%NOTFOUND;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nume||’ ‘|| v_prenume);
END LOOP;
END;

26. Se da urmatorul bloc PL/SQL:

DECLARE
v_nume angajati.nume%TYPE;
v_data angajati.data_angajarii%TYPE;
CURSOR c IS
SELECT nume, data_angajarii
FROM angajati;
BEGIN
OPEN c;
LOOP
INSERT INTO informatii (nume_angajat, data_angajarii)
VALUES (v_nume, v_data);
EXIT WHEN c%NOTFOUND;
END LOOP;
COMMIT;
END;

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Blocul se executa fara erori, introducandu-se in tabelul informatii o linie cu toate valorile
null , respectiv toate liniile din tabelul angajati
b. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece cursorul c nu este inchis dupa ce este
utilizat
c. Executia blocului se incheie cu o eroare, deoarece utilizarea comenzii COMMIT nu este
permisa in interiorul unui bloc PL/SQL
d. Blocul se executa fara erori, introducandu-se in tabelul informatii toate liniile din tabelul
angajati

27. Parametrii unei functii pot fi:

a. De intrare (IN), de intrare/iesire (IN/OUT) sau de iesire (OUT)


b. Numai de intrare (IN)
c. Numai de iesire (OUT)
d. De intrare (IN) sau de iesire (OUT)
28. Care dintre urmatoarele variante apeleaza corect functia F_TEST care are un singur parametru
numeric?

a. SELECT F_TEST (80)


FROM DUAL ;
b. DECLARE
nr NUMBER;
BEGIN
Nr:=F_TEST();
END;
c. VARIABLE nr NUMBER
CALL F_TEST () INTO:nr;
PRINT nr
d. VARIABLE nr NUMBER
CALL FUNCTION F_TEST (80) INTO:nr;
PRINT nr

29. Care dintre urmatoarele vizualizari poate fi folosita in urmatoarea comanda pentru a vizualiza
codul complet al subprogramului P1:

SELECT TEXT
FROM ….
WHERE NAME = UPPER(’P1’);

a. USER_OBJECTS
b. USER_ERRORS
c. USER_FUNCTIONS
d. USER_SOURCE

30. Ce trebuie adaugat la linia 9 pentru ca urmatoarea functie sa fie corect creata?

1. CREATE OR REPLACEFUNCTION nr_sal(v_dept NUMBER)


2. RETURN NUMBER IS
3. v_numar NUMBER(3);
4. BEGIN
5. SELECT COUNT(*)
6. INTO v_numar
7. FROM angajati
8. WHERE id_departament=v_dept;
9. ………………………………………………………..
10. END nr_sal;

a. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_numar);
b. COMMIT;
c. RETURN v_numar;
d. nu mai trebuie adaugat nimic.
31. Se da functia de mai jos ,care permite calcularea unui impozit pe salariu de 10%.

CREATE FUNCTION impozit(p_value IN NUMBER)


RETURN NUMBER IS
BEGIN
RETURN(p_value*0.1);
END impozit;
Care este sintaxa corecta pentru a apela aceasta functie?

a. SELECT id_angajat, nume, salariu, impozit tax


FROM angajati
WHERE id_departament=50;
b. VARIABILE tax:=impozit(salariu)
SELECT id_angajat, nume, salariu, tax
FROM angajati
WHERE id_departament=50;
c. SELECT id_angajat, nume, salariu, impozit(salariu) tax
FROM angajati
WHERE id_departament=50;
d. DECLARE:tax NUMBER
BEGIN
:tax:= impozit(salariu);

32. Care tabel/vizualizare poate fi folosit/folosita in urmatoarea comanda pentru a obtine informatii
despre procedurile si functiile detinute de utilizatorul curent?
SELECT *
FROM …..
WHERE OBJECT_TYPE IN (‘PROCEDURE’ , ‘FUNCTION’);

a. USER_SOURCE
b. DUAL
c. USER_ERRORS
d. USER_OBJECTS

33. Codul sursa de mai jos defineste un pachet cu ajutorul caruia, utilizand un subprogram functie si un
cursor, se poate obtine salariul minim inregistrat pentru angajati si lista angajatilor care au salariul mai
mare sau egal decat acel minim +1000.

CREATE OR REPLACE PACKAGE pachet_min_sal AS


CURSOR c_ang(nr NUMBER) RETURN angajati % ROWTYPE;
FUNCTION f_min RETURN NUMBER ;
END pachet_min_sal;
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pachet_min_sal AS
CURSOR c_ang(nr NUMBER) RETURN angajati % ROWTYPE IS
SELECT * FROM angajati WHERE salariu >nr+1000;
FUNCTION f_min
RETURN NUMBER IS
minim NUMBER ;
BEGIN
SELECT Min(salariu) INTO minim FROM angajati;
RETURN minim;
END f_min;
END pachet_min_sal;
Care este varianta corecta de apelare pentru a obtine lista dorita?

a. DECLARE
val_min NUMBER ;
BEGIN
val_min:=pachet_min_sal.f_min;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariul minim ’ || ’ ‘ || val_min);
FORv_cursor IN pachet_min_sal .c_ang(val_min)LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cursor.nume||’ ‘|| v_cursor.salariu);
END LOOP;
END;
b. DECLARE
val_min NUMBER ;
BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariul minim ’ || ’ ‘ || val_min);
FORv_cursor IN pachet_min_sal .c_ang(val_min)LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cursor.nume||’ ‘|| v_cursor.salariu);
END LOOP;
END;
c. DECLARE
val_min NUMBER ;
BEGIN
val_min:=pachet_min_sal.f_min;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Salariul minim ’ || ’ ‘ || val_min);
FORv_cursor IN pachet_min_sal .c_ang(val_min)
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cursor.nume||’ ‘|| v_cursor.salariu);
END;

34. Care este varianta corecta pentru a crea specificatia unui pachet, care defineste un cursor pentru
obtinerea datelor si o procedura ce actualizeaza campul id_job al unui angajat cu un anumit cod?

a. CREATE OR REPLACE PACKAGE manager_pkg IS


CURSOR joburi_curs IS
SELECT id_angajat, id_job FROM angajati;
PROCEDURE update_job(p_ang_id IN angajati.id_angajat%TYPE,
P_id_job OUT angajati.id_job%TYPE);
END update_job;
END manager_pkg;
b. CREATE OR REPLACE PACKAGE manager_pkg IS
CURSOR joburi_curs IS
SELECT id_angajat, id_job FROM angajati;
PROCEDURE update_job(p_ang_id IN angajati.id_angajat%TYPE,
P_id_job IN angajati.id_job%TYPE);
END manager_pkg;
c. CREATE OR REPLACE PACKAGE manager_pkg IS
CURSOR joburi_curs IS
SELECT id_angajat, id_job FROM angajati;
PROCEDURE update_job(p_ang_id IN angajati.id_angajat%TYPE,
P_id_job OUT angajati.id_job%TYPE);
END manager_pkg;
35. Ce trebuie adaugat la linia 11 pentru ca in urmatorul bloc PL/SQL sa se foloseasca corect cursorul?

1 DECLARE
2 CURSOR c_ang IS
3 SELECT *
4 FROM angajati
5 WHERE TO_CHAR(data_angajarii,’YYYY’)=2000
6 FOR UPDATE OF salariu NOWAIT;
7 BEGIN
8 FOR v_c_ang IN c_ang LOOP
9 UPDATE angajati
10 SET salariu=salariu+1000
11 ………………………..
12 END LOOP;
13 END;

a. END UPDATE;
b. WHERE CURRENT OF c_ang;
c. FOR EACH ROW
d. EXIT WHEN c_ang%NOTFOUND;

36. In blocul PL/SQL de mai jos

VARIABLE rows_deleted VARCHAR(20)


DECLARE
v_dep_id angajati.id_departament%TYPE:=80;
BEGIN
DELETE FROM angajati
WERE id_departament=v_dep_id;
:rows_deleted:=SQL%ROWCOUNT||’rows deleted’;
END;
/
PRINT rows_deleted

apare:

a. un cursor explicit
b. nu apare nici un cursor
c. un cursor implicit
d. un ciclu cursor cu subcereri

37. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta?

a. Un trigger poate fi redenumit utilizand o comanda ALTER TRIGGER.


b. Dupa ce este definit, triggerul devine activ si va fi executat ori de cate ori au loc operatiile
declansatoare asociate acestuia.
c. Un trigger poate fi recompilat utilizand o comanda ALTER TRIGGER.
d. Un trigger la nivel de linie este executat o singura data, indiferent de numarul de linii afectate
de comanda declansatoare.
38. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

a. Blocul PL/SQL care descrie actiunea unui trigger nu poate contine comanda COMIT.
b. Corpul unui trigger nu poate contine comenzi LMD.
c. Atunci cand un tabel este sters, triggeri asociati acestuia sunt dezactivati automat, nefiind
eliminati.
d. In clauza ON din definitia unui trigger pot fi specificate mai multe tabele sau vizualizari.

39. Se presupune ca asupra tabelului angajati au fost definiti urmatorii 4 triggeri LMD:

- trigger 1 de tip BEFORE INSERT la nivel de comanda;


- trigger 2 de tip BEFORE UPDATE la nivel de comanda;
- trigger 3 de tip AFTER UPDATE la nivel de linie;
- trigger 4 de tip AFTER DELETE la nivel de comanda.

O comanda UPDATE actualizeaza 3 inregistrari din tabelul angajati. In acest caz, de cate ori este
executat fiecare trigger (in dreptul numelui triggerului este trecut numar de executii al acestuia)?

a. Trigger1 - 1
Trigger2 - 1
Trigger3 - 3
Trigger4 - 1
b. Trigger1 - 0
Trigger2 - 3
Trigger3 - 3
Trigger4 - 0
c. Trigger1 - 0
Trigger2 - 1
Trigger3 - 3

40. Care este varianta corecta care defineste un trigger la nivel de comanda ce determina inserarea in
tabelul audit_angajati a unui mesaj corespunzator tipului de comanda LMD executata asupra tabelului
angajati?

a. CREATE TRIGGER trigger_audit_angajati


AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON audit_angajati
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (:NEW.INSERT);
ELSIF DELETING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (:OLD.DELETE);
ELSE
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (:NEW.UPDATE’);
END IF;
END;
b. CREATE TRIGGER trigger_audit_angajati
AFTER INSERT OR AFTER DELETE OR AFTER UPDATE ON angajati
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Inserare’);
ELSIF DELETING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Stergere’);
ELSE
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Actualizare’);
END IF;
END;
c. CREATE TRIGGER trigger_audit_angajati
AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON angajati
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Inserare’);
ELSIF DELETING THEN
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Stergere’);
ELSE
INSERT INTO audit_angajati (actiune)
VALUES (‘Actualizare’);
END IF;
END;

41. Se defineste un trigger care determina inserarea unei linii in tabelul angajati_log atunci cand
salariul unui angajat este marit. Care dintre urmatoarele variante este corecta?

a. CREATE TRIGGER trigger_salariu


AFTER UPDATE OF salariu ON angajati
FOR EACH ROW
BEGIN
IF :NEW.salariu>:OLD.salariu THEN
INSERT INTO angajati_log (utilizator, data, angajat, salariu_vechi, salariu_nou)
VALUES (USER, SYSDATE, :OLD.id_angajat, :OLD.salariu, :NEW.salariu);
END IF;
END;
b. CREATE TRIGGER trigger_salariu
AFTER UPDATE OF salariu ON angajati
WHEN (:NEW.salariu>:OLD.salariu)
BEGIN
INSERT INTO angajati_log (utilizator, data, angajat, salariu_vechi, salariu_nou)
VALUES (USER, SYSDATE, :OLD.id_angajat, :OLD.salariu, :NEW.salariu);
END;
c. CREATE TRIGGER trigger_salariu
BEFORE UPDATE OF salariu ON angajati_log
FOR EACH ROW
BEGIN
IF NEW.salariu>OLD.salariu THEN
INSERT INTO angajati_log (utilizator, data, angajat, salariu_vechi, salariu_nou)
VALUES (USER, SYSDATE, :OLD.id_angajat, :OLD.salariu, :NEW.salariu);
END IF;
END;

42. Se presupune ca a fost creat tabelul dept(id_depatament, nr_angajati), care mentine pentru fiecare
departament numarul de angajati care lucreaza in acesta.
Prin comanda urmatoare se defineste vizualizarea view_angajati:

CREATE VIEW view_angajati AS


SELECT id_angajat, nume, prenume, id_departament FROM angajati;

Care este varianta corecta prin care se defineste un trigger care va determina incrementarea cu 1 a
numarului de angajati din tabelul dept daca in vizualizare este inserata o inregistrare, respective
decrementarea cu 1 a numarului de angajati din tabelul dept daca din vizualizare este stearsa o
inregistrare?

a. CREATE TRIGGER trig_dept


INSTEAD OF INSERT OR DELETE ON view_angajati
BEGIN
IF INSERTING THEN
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati +1;
ELSE
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati -1;
END IF;END;
b. CREATE TRIGGER trig_dept
INSTEAD OF INSERT OR DELETE ON view_angajati
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati +1;
WHERE id_departament = :NEW.id_departament;
ELSE
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati -1;
WHERE id_departament = :OLD.id_departament;
END IF;END;
c. CREATE TRIGGER trig_dept
AFTER INSERT OR DELETE ON view_angajati
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati +1;
WHERE id_departament = :NEW.id_departament;
ELSE
UPDATE dept SET nr_angajati = nr_angajati -1;
WHERE id_departament = :OLD.id_departament;
END IF;END;
43. Urmatoarea comanda creaza tabelul audit:

CREATE TABLE audit


(actiune VARCHAR2(20),
utilizator VARCHAR2(30) DEFAULT USER,
data DATE DEFAULT SYSDATE);

Apoi, este definit urmatorul trigger:

CREATE TRIGGER trig_audit


AFTER ALTER ON SCHEMA
BEGIN
INSERT INTO audit(actiune)
VALUES(‘Obiect modificat’);
END;

Care dintre actiunile urmatoare va determina declansarea triggerului creat si inserarea unei inregistrari in
tabelul audit?

a. O comanda prin care se adauga o constrangere de cheie primara unui table existent.
b. O comanda prin care se modifica valorile unor inregistrari dintr-un tabel.
c. O comanda prin care se creaza un tabel.
d. O comanda prin care se eliminaun index.

44. Se presupune că într-o sală a unui muzeu pot fi expuse maximum 10 opere de artă. Pentru aceasta
se creează următorul trigger:

CREATE TRIGGER trigger_opere


BEFORE INSERT OR UPDATE OF cod_sala ON opera
FOR EACH ROW
DECLARE
v_max NUMBER := 10;
v_nr NUMBER;
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO v_nr
FROM opera
WHERE cod_sala =:NEW.cod_sala;
IF v_nr + 1>v_max THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,’Prea multe opere de arta);
END IF;
END;

Care dintre urmatoarele variante este corecta?

a. Triggerul este creat fara erori la compilare si va functiona corect pentru toate comenzile
LMD utilizate asupra tabelului opera.
b. Aceasta conditie poate fi implementata prin adaugarea unei constrangeri de tip CHECK
asupra tabelului opera.
c. Triggerul este creat cu erori la compilare
d. Triggerul este creat fara erori la compilare, dar in cazul anumitor comenzi LMD asupra
tabelului opera va genera eroarea “table mutating”.