Sunteți pe pagina 1din 7

du

C A c ci u n e a f i z i o l o g i c s e m a n i f e e t
i n p r o e e s e l e m e t a b o l i c e _ i a l l u m e l n r e s p i r a <i a c e l u l a r V i t a m i n a C m r e Le
i s Ae n a l a i n f e c i i f a v o r i z e a z : c ] e _c e r e a , m e n ci n e i n t r e g r i t a t e a ce B u t u r i l o r
la

c e

t ot
> ez

der

se

ea

L ipsa
b o a la

e
n

i pr in
m i t i

SCd e r e a

in

am

c e

n de lu
t

c ar ac

se

i
ga n i s m u l u i V i t a m n
e du c i n d per m e a b i l il a t e a

ce i
r

lim

pr in hem

iz ea z

er

de

ga t

or

r e _ Ae

or a

se m a

en

c o n ser v a

gii

ist e F

de

ce

i i #i
bu l i c

a n em

a n t is co r

_be _ i

n u m e

] ez

u r m a

t e pr odu

c a

p i la r elo r

l i ma n

est e

+)

in

o a c

o ] u m

i, t

a N

it

v r e ln e

i B1 a p e r n Be ct b i 19EA

V i t a 1l 1 i 11a P p ( p ] e v i n

9t a

a m

t u lu i n

bu t

scor

V i t a 111 i 11 a p
s

c o n su m a r e

isten

r ez

in

c o n

id

b pr
lbu r

ti p e .a gr o

c ar e

du

n u

se

s e _t e

p e la gr a ,
i d i g e s t i v e _i

o
r

p e l a gr a

c e

e ar ac

fo

se

in

por umb

iz a t

er

de

p r in
V it a m in

n er v o a se

i n

r m ea z

a c eea

lc

ii

er a

PP

din t r

u n

lu

s iv

cu

p i e l i i _i p i g m

en

ga n i s m
a l im en t

o r

se

ale
m a

ia

n u m e

ex c

_t e _ i

tar

ea

it a m in

ti

as

A p

a r a

tu l

to

e x c r e

i e

t ia

x c r e

b o l i c e i a u n a _t , e r e _i u n e l e s u b s t a n ce n e f o l o
Eelu l e a r
a r r m n e i n
Dac
d e z a s i m i l a ci a c e l u l a r
s u b s t a n ce d i n
s i Ao a r e
d l i ir t e r s t i i a l a p o i
i
d e v e n i d u n t o a r e E 1e n s p r s e s q c e l u l e l e , t r e e n l c h i u
d u ( e >a r g a n e l e d e e l i m i n a r e
c a l e a j u n g i n s . 1g e c a r e l e
n l i m f _i p e a c e a s t
A p ),
i
a r t e d in
p r i r 1 p l m n i (C O . _ o p
U n e l e d i n a c e s t e s u b s t a n t re s e e l i m i n
d e s u d o a r e i a p a , s r u r i m i n e ] a l e _ i u n e l e s u b s t a n ce
a lt e le pr im p ie le su b fo r m
ie fo r m a t din
i
s u b s ca n e l o r d e d e z a s i m l a
o r ga n ic e ) D a r c e a m a i m a r e p a r t e a
su b fo r m a
i d u r i c _i a l t e l e v c m t o a r e s e e l i m i n
s r u r i m in er a le , u r ee , a c
a p
,
poart
l r d i n o r g a n i s m i s b Fo r m a d e u r i n
i i
e
d e u r in
p r i n r in io h i E l m n a r a
a sc h im bu r il o r de m a t er ie
d e e x c r e i e _ i c u e a s e i n c h i e u l t i m a e t a p
n u m e le
n
p e n t r u e x c ] e t ri a u r i n i i e x i s t
or
d i n t ] e o r g a n i s m _i m e d i u l n c o n j u r Ao r
f o r m e a z a p a r a t u l e x c r e t o r (u r i n a r )
i
u n
o s er ie de v isc er e c a r e m pr e
n ism

Ca

] ez u

lt a t

l pr

o c ese lo r

A lc t
A pa]
c on

de

du

c a r e
e

Ae l e
ea

lim in

tu 1
c e

ex cr et o r

e st e

ar e

e s Ae a

por t
de p o z it a t

ln

m e

diu l

ir a

r a n s

m e

u ]

in

de la

la

er

ga n
in ic h i
or

l im in

io r

a r a

l c t u it d in

p n
ex

lu i

r et

e le c e se

ar e

u r e tr a

e x c r e

(f i g

u r e t e r e 1e

p ez i c a

13 7

z1r

o r

u r

in

spr e or

in

a T

ga n
_i u

in ichi i
u
n

c av

c on

i car

du i t

i t ce a a b d o m i n a 1 ,
i
_e z a t e p r o f u n d n c a v a
2 v er t ebr e
t o
e b r a l e n dr e p t u l u l t i m e l o r
d e o p a t t e _i d e a l t a a c o l o a n e i v e r t
R in ic h iu 1 st i n g e s t e
l
l o m b a ] e S n c o r g a n e e x cr a p e r i t o n e a e
c a l e _i p r i m e l o r 3
c
l c e se p r iv esc p r in
f
i su s E i a u fo r m a u n o r b o a b e d e a so e
a _e z a l c e v a m a
i t lo j a r en a l , i n i n t e r i o r u l c r e i a s i n t
i _i f i e c a r e o c u p h n s p a t t i u n u m
c av it
R in i ch ii

sin

or

ga n

per

ec

he

20 1

Scanned by CamScanner

F ig

4n

r e za

br

i de

ju r a

c o n

hi la l

gr

p r in de
r on t a l

o r

L
,

su

se v e

e ge t a t i v

de

c a r e se
c

io r

or

de

v a se le

in c h iu l
se

_t

g
in ic h iu l

e o

e st e a c o

p t

u n

c a r e

p
b i]o r

c o

in

p i n t ]'
]e c t o r i u r in

r o em

pa r

lu i

ge ,

lu i

at u

in

u r

a r

ea eon eav

cu

O ar

u l

su

a l c t u it din t r
l i o z o n i n t e ]

a]

i l r eal

p
i Pe p ap ile
ap

p e] it de
b ci r e d e

e st e

Jn

ga n

s in

s u bs t a n a c o r t i c a
g 1b u i e
13 8 ) n s u b s t a n a
s u bs t a n a m e d u l a r ( f i g
t r o n c o n i c e n u m i t e p i r a m i d e l e l u i M a l p i }zi
g

br

d ip o a s d ) P a r t

o se o

b it u

er

pr
r

v en

ez

in t

n u m

p e ea
s in us

it

r en a

pr a fa t

a su

er

blu

an sa m

(c a p s u l a

so a s

l c e s e p r e l u n g e _t e
n r i n ic h i
P r i n h i l In t r

u clu r

de

re

in in t

n er v o a se

o m as

r en a

S lr

V e de

137

na edu

it u

o ca

m u

u n

p s u l f t br o a s
Pe
e h i n e ce d

st r a

de

( u

lar

se v

e c u

o sec

de s

t iu n e

p e r if e r i e de c u lo ar e
l o a r e r o i e n c h is
d 7 14 f o r m a i u n i

r f u l

a1
p i e s i n u s u l l en
"
i f i c i i d e d e s c h i der e

20 o r
p ] e z i n t 15
i n s e > n i _t e f o r m a i u

ee

se

e e se

i t u bu lar

e m em
,

2 02

Scanned by CamScanner

Fig

iu n i f r o

(s e c

Ri n ic h i i

13 8

t a le )

nd r
i p i r a m i d e M a l p i gh i e s t e
n c a r e s e p r e l u n g e _t e p r i n n i _c e f o r i n a c i u n i
e tr e
s u b s c a n ca c o ] Ai c a 1
t at
ifer ie
Y r f e s c, e n d r e p t a t c c r e p e r
c o n i c e n u m i t e p i r a m i d e l e l u i F e r r e i 1z a r p r
de ea a lc
c u p i r a m i d e l e F e r ] e i n c e ci n
F i e c a r e p i r a m i d M a l p i gh i m p ] e u n
d e subsl ant r
t u i e _t e u n l o b r e n a l n t r e p i ] a m i d e l e M a l p i g h i s e g s e s c c o l o a n e
d i n s u b s t a n ca c o r c i c a 1
c e p ] o v in
U n i A c e st r uct ur a1i s i f u n c i o n a 1i a ] i n i c h i u l u i e s t e n e f , o n u l ( f i g 13 9 ) ,
br

it

n u m

a n o a se

ci u n
l (M a l p i g h i ) i

lc t u ic din t r

1Bs c t 1 l

r en a

l n

1t s c u

c on

i i

te

ju

1 1 c

a za

fiec

r e

r en a

r en a

Co r p

l ic e

e ca

lu l
r a

for

m a

r en a

t de

sfe]

u n

est e a
c a

ic

it u

cu b l u

g de 3

p e]

su

b st

c m

an

u n

ca

tu

de

gh e m
Du b l i
e tri

l c cu i c d i n cr

p s u 1i c u
for m at

ca

c or

b zB l

t ic

u r

n u m

it

i n if er

p i l a r e n u m i t g lo m
F
la l u i B o w m a n

ea

ps u

er u

i ca

in t im
d iD c elu l e f o a r t e t u r t it e i se m u l e a z
p su le i est e
c u t u bu l u r in if e r
l l i Ca p s u l a s e c o n ci n u
p e t o a ce c a p i l a r e l e gl o m er u u u
n s u b st a a
c
T u bl t l u r i n ifer n c e p e p r i n t r o p o r t iu n e s i n u o a s s it u a t
n
t u b n d o it
c u
u n
t u bu l c o n t o r t p r o x i m a l
_i c a r e s e c o n t i n u
Ti c a 1
d e U n u m i t a n s a l u i H e n t e A n s a p t r i l n d e i n p i r a m i d a M a l p i gh i , a v i n d
form

in t

er n

c a

d e s e e n d e n c m a i s u b t i l e _i o r a m u r a s c e n d e n c m a i gr o a s ; r a m u r a
cu
t u b u l c o n to r t
d i n n o u n s u b s c a n ca c o ] c i c a 1 s e c o n t i n u
a ju n s
a sc en den t
d is t a l i a r a c e s t a s e d e s c h i d e i n cr u n t tt b c o l e c to r c a r e i n s n u f a c e p a r t e d i n n e f r o n
o

r am u r

F iec ar
u n e

co

lect

o r

i p a p i l e r en a te
R in ic h iu 1 e st e v

du p

a seu

c e

pr im

la r iz a t de

e _c e m a

a r

m u

ter a r e n

1 i

l ,

n ef] om

r am u r

h i l _i B e m p a r t e n 5 ] a m u r i c
p t r u n de p ] in
d e h m icn d n f i e c a r e r i n i c h i 5
a n u m it t e] it o r iu ,
d/ r a m i f ic a i i c e n c o n ju r
p i] am ida
s e gm e n ca r

se

d in

v a sc u

desc h i de n

ao]

lar iz ea

r fu l

' do m in
fiec

ar e

u n
,

g m e n t e F i e c a r e Y m u
f or i nd a ] c a de
en a1

se

ee

20 3
1

Scanned by CamScanner

in t

ler

it u

b Be l e

r e 1At

t e ]a

ler en

c a ]. e

se

l i m i t a d i n Ar

te

v a

eest ea

] ec a

e Ge l e

d in

p tru n
D in g]o m

p i a r

ca

iz a n

e] u

ju ] u

su

]o

V en e le
a r ea

! d in t ]

c o

su

D in

le c t

fo ]

m ea z

at

de

Au b u l u i

v en o a s

i n t l.

]a r

ow m a n

e st e

n
s e gm e

ea

]a

l s n ge ] e
l

( P l a n _a X I I ) D i n

i
in ic b iu l u

a ]e r
zop e

b s Aa

c o r

t ic

9l o m e r ll B
ul
r l e r o ld
e

c a r e

n o a s
a ] c a da v e

in d in t r

o v

s i Au

v en o a s

in ifer

u r

in ie h iu lu i p r
l
su b e a p s u a r

a c es
t

la

_i

c ea

le

v en e

o r e

se a

dtrn /

l i m it
a

med
co

b o a r l

i l e p ir a m i d e l o r , a j u n g n 8 in
p e ]a t u r
uncl e s e u n e s c f o r m i n d p e n a
su ] r en a l
in fer io ar
l c e s e v a r s l n v e n a c a v

n a

C Il e de
m

ie i

l ea c
,

Scanned by CamScanner

u n esc

se

ex

er n

ex cr e

for

e on

ju

ie

fin

ln d n

n c

t iv

lt

m u

l 3

ea e

ca

l ic e

ca

l i ee

ij

Ve z ic a
i
pelv is _

in
o

igin

ica t

ac

a r e o ca

p
h
_c i

cav

o ]' " a n

u n

it ar n

3 50

d e 300

f iz io l o gic

du

se

E st e

n p e r e ci i st i

".

cm

in

u r

it u

ea

st

lu l de

u r

r a

in ii in

gi i ae te

se

u n u

t er n ,
l o n gi t u d i n a l e x
d in t r u n
n e t e z i Fo r m a c
de m u
fo r m ea z
ib r e le c ir e u l a r e
F
n
t
i
e
r
n
l
i
d
i
n
a
l
u
t
l
i
o
n
r
1
i
m ij l o c u
g
_ u u
u c o
s
_i o m
o su bm u c o a
z
e
a
U
m
r
i
t
r
i
l
e
n
n
l
c
a
i
e
v z
u r et r e i s f n c ter u

p tur
ir c u l a r

or

ur i naU e s t e

car e

m e

diu l

ex

er n

o se

la
a s

la

la
se x
it du p
i
e st e d i fer
1
e
A
u
c
A
e
s
i u n u l s tr ia t
p
i
er n e ted
l m ai
g i n e a e i u n s n c t
cu lu m en u
a i lu n g
m
t
e
s
e
t
b
a
b
r
c u lu m en m ar e , ia r la
i"
" e scu r c
, m
i c e l ge n i t a l
t u l u r in a r
n pen tr u apar a
u
c
m
o
n
a
o
n
i
r
u
t
n
l
g
i n g u s t _i r e p ] e z
est e c a n a

Ur otr a

ev a cu ar e

F iz i o lo g i a

a r a

t u lu i

e x c r e

to

r
a

Ro lu l
_i d e a
]u i in t

er n

d in

m e

in ic h iu lu i n

e c o n st a n

ci n

m en

u ]
l i est e de a e p
o ] ga n i sm u u
1
a
a
r
e
n
e
i
l
a
i
o
i
f z o g
g
med
i ic e a le
i p r o p r i e ci l e f z
i
e
i
h
m
i
c
i
_
a
o
z
c o m p
c
l t a ce
in de eu r il e r ez u
l
i
u i se el im
h
i
u
c
i
n
l
l
r
i
u
e
La n v
st r i ne p t r u n s e i n o r
i u n e l e s u b s t a n ce

t e n z e o s t a z i a

b o l ism

l ge n

l pr

er a

ec u m

an u m

ic

ism

D i n cr
r ea z

in cim p

in

c r a ci e i

in

p lu

ex em

pr

_o r d e p r o
t at e r edu s

ca

l in

st a n

cr

tc

ce l e i n u

ci i

m u

u r

in

lt

gr

t e in

'

(a p a

te

le

t ile

ar

sm a

r ee

t ie e

c an

ile

r u r

c e

in

c r escu

de

"

pla

l im p

m a

eu

cu r a

t i
a

su

p l Qs

c ar e

Iat

ce

en

elor

p r o t e in
Gl u c o z

C1
K 1
Ur e
A c id

in i( h iu 1
n u

r ee

l e p l a sm a cic e
t i
ca b el u l c o m p a r a v

in

an

p r in

ce d i n

s in

ge

Ge

%
:

d e 1o

c onc

6o o
160
1 80 0
67
1 6o

20
27
4

ie

ip a le

a r

m a

c on cen

p o z i ci e
u n e l e su b st
de
d if e r i t

com

n c e n cr a tri e
p a r in eo
e d iz o lv
t
s i 10 % s u b s a n c
a p
a c o m pon
_i u r i n
p la sm

1c e l e

oar ec ar e

ou

cu

ll l ic h i d

c e

90 %

u n

l ic h id

u n

Su l f a i

1 13

Cr eat i ni ni

dec it

bs o r b $i a , ' ' " i a


ec a n
l l u i M a l p i gh i _i s e f a c e
i
v e l u l gl o m e r u u
n
l
a
l
c
o
e
r

a
F i l tr a r e a g lo m er u la r
l e g i l o r d i f u z i u n i i _i
a n , p o t r iv it
su l a l u i B o w m
i
c
a
i
e
t
r
p
a
_
i n t r e s i n ge l e d i n c a p
i
a v n d m o l e c u l e m a r ,
i
i p] o t e in e l e p l a sm ac c e ,
l
u i

e
n
s
l
l
e
e
b
u
g
1
o
G
o sm o zei
c
e a c e e a _i
i
f o r m e a z u r i 11a p r i m a r _ a r
1
s
u
c
a
i
d
n
t
i
l
t
a
p
f
r
L ic h idu l
n u t r ee
e
n 24 o r e se fo r m e a z o c a n t it a t e m a r
l
i
n u s p r o t e in e e
i
m
e
m
l
s
a
p o z i ci e c a a p
205

in

: >

i,

m e co

Scanned by CamScanner

'

ib u i e l a f o r m

ar ea u r

in i i

f i l tr a r ea

. .

de

u r

pr im

in

af

a ce

D in
l it r i)
( 18 , o

_t

a
n u rn

ia

i
1 , 5 l icr

i 0

u r

ilo r
l cu b
l ic
ex p

in t

l im in

o r edu c
in ife r i
de c c p r in cr o

er e

ci
a

s\rb

_a d 8

put epni c

lu
n iv e
a
face la
e
s

e
A
r
l
a
a
o
b
u
u
p
se
R e a bs o r b a t
]a r n u
m er u
l
o
i
b s o ] b ci e a c u b i l o r v a
i l cr a t u l u g
e r ea
d
co
b
m ar e a f
a
r
e
o
it a c
c o n c e n Ar a i
s e r eabs
c u
c a pac
ca i
ie a a pei
Aa N
l z 11
c
a
r ea bsor bc
o
su bs
i
n
1
m
a
a
ee
za ,
h
i
c
l
d
i
o
c
c
u
e
i
a
l
u
n
a m e
e r
u
n
de ex em p lu g
e le a ]
i p e n br
e c a r
tan c
r l p
s
a
b
m
u
l
l

s
i
e
u
b
U
e
n v

"
l
a
O
f iee a r e

"
b
i
b
e
c
ib il
Reabso
l ic p o s
r 11
t
a se ex p
A
i
n
i
i
c
t
iu l u
p la sm a
i ia m ed
\
c om poz
i
i
t
n
t
a
s
n
o
c
d a r c a r e i n t er v in
<i n e
sec u n

ec r e

$i a

a
n s i de ]
e st e c o

bu l a r

tu

fu

R e gl a r e a
i

m a n

st a n c
lu i de su b
ga n ism u
a de
i p r o du c e ] e
d
r aA
e
i
s
n
o
c
e
t
s
e

ci e

s ec r e

it o a r e T o
efo lo s
ia c pr in c a
am on

o ]

r a ] c a

pu

ifest

a c

e i

r e n a te

n ea

n u m a

n e

ci u

ele

ism

m eca n

u n

ca

est e
a su

p]

sc

h im b n

ju

i in d

a r

c on

st a r e a

u r

e] v

de
in e

gl a ] e a n er v oas
d i i i l e d e i ] iga ] e a
R

u m o ] a

do m in a n t
v
v a se lo r :

p] e

ic h iu l in t

in

l e

i sm

m ec a n

u n

e a

in ii

ct

c i t a t iv

c a n

in t er v in e
s n ge l u i
] i c o n c e n t r a ci a
o ] i de c it e o
st e r io a r
o
,
i
f
a
z
i
o
h
p
D in
p
h o r D1o n
u n
e l ib e ] e a z
_i c a l i t a t i v
t r a n s p i ] a tl i e ) s e
r in
i

a
d
e
p
i
v
p
c r e ce
(p i e r d e r e a m a s
a j u n g e l a n i v e l u l t u bi
s a n gu i n
l
c ar e pe c a ea
i
a
n
s
e
)
i
op r
s
a
v
l
c
i
r
e
(
i
d
i
t
u
t
n
a
m
n u
e i n d s i n ge l e
i
o t r iv
,
de r e a b so r bt i e a a p e l D m p
<o r ] e n a l i , c r e s c n d c a p a c i t a c e a
d e l i e h i d e s a u a l c o o 1) s l a d e c a n t i t a t e a de
c a n t i t ci m a r i
6 e d i l u e a z l (s e b e a u
c an
d a s u p r a t u b i o r u r i n i f e ] i , o m a mi t i
Ca l e n e m a i a c t i o n n
v a sopr esin
i u r in a e l im in a t c ] e t e
se r eso a r b e
t a t e de a p
d i u r e z i e s t e n m e die
C a n t i ca t e a d e u r i n e l i m i n a t i n 24 o ] e s e n u m e t e
1 5 l i t r i v a r i i n d n f u n c ci e d e ( a n t i c a t e a d e a p b u t
1
f tegla r

u m o] a

ea

R e a b s o r b tr i a
c on

t] olat

cr e

r ea

o] m on u

I Du

]u i ,

C n d
e n

bso r

Io ]

Dat

fh n d

r en a

lat u

c r e _Ae

] ece

in

er a

l e din

u r

in

pr i ma] i _

] o

n u

a r ea

l a

e st e

de

a s e m e n ea

f e l , g l a n d a c o ] Ai c o s u p ] a ] e n a 1 p ] i n h o ] m o n i i m i n e ] a l o c o ] t i c o i z i
b i a d e N a _i e l i m i n a ] e a d e K
G 1a n d e l e paat i r oi de p ] i n
h
t
(p a ] a o r m o n ) s e a d ] e a b s o ] b i a f o s f i l

) a pa r

E l i m 0n
m u sc u

b s t a n t re

lu l im por t an t p e c al
m o r f o l o gie
i fu
i
i
m a
s n t c o n ser v t
a e

inceg]itatea

a c est ea

st

su

u n or

se m n e

u r in

din pe]

pt or i i

206

Scanned by CamScanner

ii

s tn

ci i

11

n c

ci o n

jo a c

av e

ic

o ]

in ic h i u l n

e st e

sa

in ich iu l dev in

a c e st e ia s e
l ela x ea
z

st im u

de in t o x ic i
a
e
0l m e a P
e m
su

g]

c e

u r

(a d a p t a r

l a ci d e c
l a n n d
,
pe

c a

le

in

ea

ec o n o m

c o n

in

su

t]

r e

or

d i ci e d e

u n

la

'

v ez ic

d e n

lu i l a

ga n i s
v iac

(i n s u f ic i

fic ien c

o n u su

fle x

ia

c on

x a ] ea

ci n u t ),

te
sfin c

Scanned by CamScanner