Sunteți pe pagina 1din 4

Îndrumar de rezolvare a unui subiect practic (speţă) de drept civil

Un caz practic poate presupune examinarea problemelor de drept material.De


aceea,la rezolvarea speţei urmează a fi verificate următoarele elemente,în funcţie de
cerinţele formulate :

1. Calificarea acţiunii în funcţie de natura ei


(acţiuni privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale; acţiune în răspundere
contractuală – executarea în natură, daune-interese născute din încălcarea
contractului, rezoluţiune, reziliere –, acţiune în ineficacitatea actelor juridice – nulitate
(absolută/relativă), reducţiune –, acţiune în răspundere delictuală, acţiuni întemeiate
pe faptul juridic ilicit - gestiune de afaceri, plata lucrului nedatorat, îmbogăţirea fără
justă cauză – etc.).

2. Calificarea speciei acţiunii (acolo unde este cazul), relevantă pentru


aplicarea unor reguli derogatorii de la dreptul comun (exemplu: rezoluţiunea vânzării
pentru vicii ascunse – acţiunea redhibitorie)

3. Identificarea, pe baza analizei dispoziţiilor legale sau a jurisprudenţei


previzibile şi constante (pentru că exista şi creaţii jurisprudenţiale – de ex. acţiunea în
revendicare) ce oferă reglementarea acelei acţiunii sau din care rezultă regimul său
juridic, a tuturor condiţiilor, „pozitive” şi „negative”, care trebuie îndeplinite pentru
admiterea acţiunii.
Exemplu
La acţiunea redhibitorie se vor verifica
- existenţa unui contract de vânzare-cumpărare, valabil încheiat,
-existenţa unui viciu al bunului vândut care afectează grav capacitatea lui de
întrebuinţare,
Institutul Naţional al Magistraturii
B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 1
Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34
www.inm-lex.ro
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185
-apariţia viciului anterior vânzării
- caracterul ascuns al viciului,
-inexistenţa unei clauze exoneratoare de răspundere pentru vicii ascunse
- introducerea acţiunii în termenul de prescripţie)

4. Stabilirea situaţiei de fapt potrivit criteriului cronologic şi numai în


măsura în care aceasta rezultă dintr-o expunere necontestată (se includ aici
elementele de fapt „narate ca atare” – exemplu, data introducerii cererii şi instanţa
învestită –, cele recunoscute, explicit sau implicit, de toate părţile faţă de care faptul
este relevant, precum şi cele corespunzătoare unor prezumţii legale – exemplu, buna-
credinţă va fi reţinută chiar în lipsa oricărei informaţii care să infirme ori să releve o
asemenea conduită subiectivă)

5. Calificarea juridică a situaţiei de fapt prin raportare la condiţiile de


admitere a acţiunii, condiţii anterior identificate (se verifică dacă fiecăreia dintre
condiţiile de admitere îi corespunde un element de fapt care, după caz, confirmă sau
infirmă condiţia respectivă)

6. Identificarea, dacă este cazul, pe baza ierarhiei condiţiilor de admitere a


acţiunii, corelate cu situaţiile de fapt dovedite, a condiţionărilor în virtutea cărora
unele dintre situaţiile de fapt iniţial reţinute ca fiind relevante juridic îşi pierd această
relevanţă. Corelaţia cu aspectele procesuale, în sensul soluţionării cu prioritate a
excepţiilor procesuale de procedură sau de fond.
Exemplu
În cazul în care datele de fapt conduc la concluzia că termenul de prescripţie
al acţiunii este împlinit la data introducerii acesteia, analiza de fond, în sensul
caracterului întemeiat sau neîntemeiat al pretenţiei, va fi, cu această argumentare,
înlăturată .

7. Examinarea şi evaluarea, argumentată în fapt şi în drept, a fiecăreia


dintre susţinerile făcute de părţi prin raportare exclusivă la situaţiile de fapt
reţinute ca fiind relevante în pronunţarea soluţiei (în cazul în care dreptul pretins este
Institutul Naţional al Magistraturii
B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 2
Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34
www.inm-lex.ro
confirmat de datele speţei, verificarea conformităţii dintre pretenţia formulată şi
pretenţia pe care legea, prin modul în care reglementează acţiunea, o recunoaşte a fi
formulată – exemplu, în cazul acţiunii redhibitorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile, se
poate cere desfiinţarea contractului)

8. Enunţarea soluţiei, cu referire la toate pretenţiile formulate sau


excepţiile invocate de reclamant, pârât sau alte părţi din proces

Îndrumar de rezolvare a unui subiect practic (speţă) de drept penal

Un caz practic poate presupune examinarea problemelor de drept material.De


aceea,la rezolvarea speţei urmează a fi verificate următoarele elemente,în funcţie de
cerinţele formulate :

1. Identificarea instituţiei –instituţiilor şi calificarea juridică a situaţiei de


fapt

2. Concordanţa fiecăreia dintre soluţiile propuse în speţă cu textele


relevante invocare în coţinut sau aplicabile instituţiei juridice respective

3. Identificarea, pe baza analizei dispoziţiilor legale ce oferă


reglementarea acelei instituţii, a problemelor de drept de care depinde
rezolvarea speţei

4. Stabilirea situaţiei de fapt pe baza probelor administrate

5. Încadrarea juridică a situaţiei de fapt poate depinde de:

Institutul Naţional al Magistraturii


B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 3
Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34
www.inm-lex.ro
a) Infracţiune (trăsăturile infracţiunii,conţinutul infracţiunii, cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei)
b) Pedepsă (individualizare, stabilire şi aplicare, cauze care înlătură
executarea pedepsei)
c) Răspundere penală (condiţii de tragere la răspundere penală,cauze care
înlătura răspunderea penală)

7. Examinarea şi evaluarea, argumentată în fapt şi în drept, a fiecăreia


dintre susţinerile făcute de părţi prin raportare exclusivă la situaţiile de fapt
reţinute ca fiind relevante în pronunţarea soluţiei

8. Enunţarea soluţiei, cu referire la textele de lege aplicabile

Institutul Naţional al Magistraturii


B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 4
Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34
www.inm-lex.ro