Sunteți pe pagina 1din 10

REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

REVISTA C.D.I.
Documentare – informare profesională
Revista profesorilor documentarişti

Echipa de redactare a acestui număr:


Profesori documentarişti:
Laura Păicuţ, Delia Vidican, Lavinia Buha

CUPRINS:
1. Profesorul documentarist
2. Centrul de documentare și informare și actul de lectură
3. CDI – scurt istoric

ISSN 2067 – 5976

Numărul 2, aprilie 2010

1
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

Profesorul documentarist
CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

Profesorul documentarist este cadrul didactic care are misiuni pedagogice,


culturale, de comunicare şi de gestiune, favorizând învăţarea socială şi colectivă.
Profesorul documentarist este cadru didactic şi nu se confundă cu
documentaristul, care este personal didactic-auxiliar, conform art. 6 (1) din Legea
128 /1997. Profesorul documentarist este responsabilul Centrului de
Documentare şi Informare (CDI) din unitatea de învăţământ.

Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist:

• Misiunea pedagogică
1. Situarea CDI în sistemul de învăţământ
2. Înscrierea proiectului CDI în proiectul şcolii
3. Definirea CDI drept centru de resurse pluridisciplinare şi multisuport
4. Cercetarea documentară - domeniu de competenţe transversale
necesare exploatării informaţiei şi învăţării
5. Colaborarea cu echipa pedagogică din unitatea de învăţământ în
vederea realizării de activităţi disciplinare şi inter/transdisciplinare
6. Consiliere şi sprijin pentru elevii în dificultate
7. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile
pedagogice
8. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a
promovării deschiderii spre lumea contemporană
9. Orientare şcolară şi profesională / vocaţională
10. Implicarea în viaţa şcolii
• Misiunea culturală
1. Punerea în practică a acţiunilor cu caracter cultural cuprinse în
proiectul şcolii şi în documentele oficiale formulate de M.E.C.T.
2. Valorizarea culturală a patrimoniului CDI, al şcolii şi comunităţii
locale
3. Activităţi de lectură
4. Activităţi audio-video
5. Activităţi mass-media
6. Expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie
• Misiunea de comunicare
1. Introducerea informaţiei în instituţia şcolară
2. Facilitarea circulaţiei informaţiei în interiorul instituţiei şcolare
3. Participarea la promovarea activităţii CDI
4. Participarea la promovarea imaginii şcolii în comunitatea
educaţională şi cea locală
5. Corespondenţă cu caracter profesional
• Misiunea de gestionare a CDI

2
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

1. Gestionarea spaţiului CDI


2. Gestionarea mobilierului, materialelor şi echipamentelor
3. Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport
4. Gestionarea funcţionării CDI
5. Gestionarea timpului
6. Gestionare financiară
7. Gestiunea formării profesionale proprii

CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii


activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde
pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin
intermediul profesorului documentarist şi al bibliotecarului, la
dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare
desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului
cultural al elevilor.

Profesorul documentarist, în colaborare strânsă cu cadrele


didactice, este cel care îi iniţiază pe elevi în căutarea, găsirea,
obţinerea, selectarea, tratarea şi utilizarea informaţiei pentru ca,
până la sfârşitul şcolarizării, aceştia să devină autonomi în instruire
şi să dobândească reale competenţe de cititor activ. Codurile
diferitelor categorii de documente, clasificarea şi cotarea
publicaţiilor, utilizarea noilor tehnologii, întocmirea unei bibliografii,
rezumarea informaţiei, organizarea datelor (planuri, scheme),
realizarea unui afiş, a unei expoziţii, a unei expuneri orale sau
scrise, a unui dosar documentar pe o temă dată sunt doar câteva
dintre activităţile de iniţiere în cercetarea documentară care se pot
desfăşura în centrul de documentare şi informare. Astfel, CDI - ul
creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în
tehnicile de muncă individuală, jucând un rol pedagogic important in
viaţa şcolii.

Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi


informare participă la implementarea politicilor educaţionale pe
niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea
obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului
românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor
utilizatorilor. Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte
centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii,
realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea
şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale

3
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se


adresează.

Centrul de documentare şi informare îşi desfăşoară activitatea în


afara oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic.

Profesor documentarist, Delia Vidican

CDI-ul este un loc privilegiat care suscită şi dezvoltă practici de lectură


diversificate:

Este un spatiu de lectură la îndemână , cu acces gratuit şi unde:

 documentele sunt destul de variate pentru a răspunde obiectivelor


multiple ale lecturii - pentru a se informa, pentru a comunica,
pentru a înţelege, pentru a se destinde şi aşteptărilor diverse ale
tinerilor.
 documentaristul pune la dispoziţia elevilor competenţele sale, mai
ales în domeniul literaturii pentru tineret şi amenajează convenabil
spaţiul de lectură.
Secvenţele de învăţare se pot continua prin activităţi de lectură şi se pot desfăşura
în CDI. Ele utilizează metode tradiţionale (manuale, fişiere) şi programe de
calculator specializate pentru ameliorarea lecturii silenţioase, pentru dezvoltarea
unor comportamente de lectori.

Este sarcina documentaristului şi a echipei educative angajate în practicile de


lectură de a găsi şi a imagina, în funcţie de context şi de proiectele pedagogice,
formele de incitare la lectură cele mai convenabile.

Sporirea eficacităţii C.D.I.-lui şi (re)descoperirea


gustului pentru lectură se pot realiza prin:
 Implicarea elevilor în:
- gestionarea împrumuturilor;

- gestionarea si completarea fondului documentar ;

- cercetarea cataloagelor editorilor, în presă, anchete privind librăriile,


bibliotecile etc.;

4
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

 Organizarea de activităţi culturale:


- expunerea noilor apariţii, a premiilor literare;

- prezentarea unei colecţii, alegerea unor cărţi după o temă în raport


cu actualitatea sau cu un proiect în lucru;

- participarea la campanii naţionale sau regionale, la acţiuni locale


privind favorizarea lecturii;

- propunerea de vizite, saloane şi manifestări consacrate cărţii;

- cunoaşterea modului de realizare a unei cărţi, etc.


 Dezvoltarea parteneriatelor:
- cu bibliotecile municipale, bibliotecile centrale (judeţene), cu
asociaţiile culturale;

- cu librăriile;

- cu alte unităţi şcolare;

 Descoperirea altor locuri pentru lectură, decât CDI-ul:


- biblioteci diverse, mici librării de cartier; asemănări şi deosebiri; sisteme de
clasificare; cărţi expuse pe rafturi, organizarea raioanelor într-o librărie mare.
Iniţierea si promovarea unor activităţi pedagogice si
culturale precum:

• Clubul de lectură ce funcţionează cu elevi voluntari, în afara orelor de curs;


el poate fi animat de elevi sau de adulţi care pot să prezinte diferite publicaţii
în maniera emisiunilor literare ale televiziunii sau să ia forma unor dezbateri
asupra unei cărţi sau teme;

• Lectura întreruptă:
- în timpul unei şedinţe de lectură, documentaristul citeşte un capitol şi întrerupe lectura
în momentul în care acţiunea devine palpitantă;
- întâlniri cu realizatorii unei cărţi: autori, ilustratori, machetatori.

Pentru cei mai tineri şi pentru elevii de origine străină documentaristul poate
institui o “ora a poveştilor”; prin utilizarea poveştilor ţărilor din care provin elevii
se realizează valorificarea culturii si diversificarea instrumentelor de învăţare a
limbii; se poate apela la participarea eventuală a povestitorilor profesionişti şi
muzicienilor.

• Schimbul de cărţi între elevii unei clase, vizitarea altor şcoli,


corespondenţa între elevii unor şcoli diferite, înfrăţirea dintre şcoli.
• Concursurile de lectură:

5
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

- două sau mai multe clase se confruntă într-un joc de întrebări


elaborate de elevi, plecând de la liste comune de cărţi.

Prof. doc. LAVINIA GABRIELA BUHA

Centrul de documentare şi informare:scurt


istoric
Centrul de documentare şi informare în Franţa

Înainte de 1958, în şcolile franceze existau cabinete specializate, biblioteci de clasă (în
grija profesorilor de franceză), precum şi biblioteci ale profesorilor, deservite de către
bibliotecari.

În anul 1958, la Liceul Janson-de- Sailly din Paris se creează primul CLDP (centrul local
de documentaţie pedagogică), destinat doar profesorilor şi gestionat de un profesor numit de
director ; acest CLDP, devenit în 1962 SD (serviciu de documentare) funcţiona în paralel cu
biblioteca şcolară. Oficializarea serviciului de documentare şi informare prin fuzionarea
bibliotecii şi a serviciului de documentare propriu-zis şi adăugarea unei noi secţii, documentaţia
şcolară şi profesională, aveau să se realizeze în anii 1966-1967. Începând cu 1969, în Franţa a
fost pusă în practică o politică de dezvoltare a serviciilor de documentare şi informare, devenite
în 1973 centre de documentare şi informare (CDI). În ceea ce priveşte funcţia de documentarist,
aceasta a căpătat legitimitate şi identitate prin Legea de orientare din 1989.

În 1991, toate liceele de profil general şi tehnic, aproximativ o treime din liceele
profesionale şi trei sferturi din şcolile generale erau echipate cu un CDI. Astăzi fiecare unitate
şcolară din învăţământul secundar francez este dotată cu un CDI. În plus, reţeaua SCEREN

6
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

(Service Culture Editions Ressources pour l’Education Nationale), formată dintr-un centru
naţional de documentare pedagogică (CNDP), centre regionale de documentare pedagogică
(CRDP) şi centre departamentale de documentare pedagogică (CDDP), a oferit şi oferă sprijin
permanent în domeniul politicilor documentare fiecărui cadru didactic, fiecărui responsabil din
sistemul educativ.

Experienţa franceză în acest domeniu avea să fie cunoscută în România graţie unui
proiect franco-român, proiectul bilateral “Éducation à l’information en milieu rural défavorisé”-
„Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”.

Proiectul bilateral “Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”-


prezentare generală

În directă legătură cu “Programul de relansare a învăţământului rural”, program aprobat


de Guvernul României în ianuarie 1999, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau
reperele Proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de documentare,
informare şi de formare a personalului didactic, proiect desfăşurat de Ministerul Educaţiei
Naţionale în colaborare cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei
Franţei la Bucureşti. Acest proiect va fi cunoscut sub numele de “Educaţia pentru informaţie în
mediul rural defavorizat” şi se va desfăşura în şase judeţe nominalizate de M.E.N.: Alba,
Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş, Neamţ şi Sibiu.

Pentru judeţul Alba, unităţile şcolare cuprinse în prima etapă a acestui proiect au fost
Colegiul Naţional “Horia, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia şi Şcoala Generală „Iuliu Maniu” Vinţu
de Jos.

Pentru a facilita crearea unor centre de documentare şi informare eficiente s-au


organizat , în ţară şi în Franţa, stagii de formare a cadrelor de conducere şi a documentariştilor .

În decembrie 2001 a avut loc o evaluare a centrelor de documentare şi informare din


instituţiile pilot, în urma căreia au fost nominalizate persoanele care vor forma echipa
formatorilor naţionali în domeniul politicilor documentare.

Prin Ordinul M.E.C. nr.3248/01.03.2002, referitoare la extinderea colaborării dintre


Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul
Ambasadei Franţei la Bucureşti în ceea ce priveşte promovarea centrelor de documentare şi
informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi
control şi a personalului din centrele de documentare şi informare, s-a stabilit cooptarea în noua
etapă a proiectului a încă 3 unităţi şcolare din fiecare judeţ pilot şi a încă l4 unităţi şcolare din 7
judeţe: Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, Bacău şi Suceava. În anul 2003 au fost
cuprinse în proiect încă 18 judeţe: Iaşi, Galaţi, Vrancea, Covasna, Harghita, Braşov, Mureş, Cluj,
Satu-Mare, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Argeş, Prahova, Călăraşi şi Tulcea.

Ordinul MEC nr.3328/08.03.2002 precizează dreptul caselor corpului didactic de a


înfiinţa, în mediu rural şi urban, centre de documentare şi informare în unităţi de învaţământ care

7
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010

au un minimum de dotare, spaţii corespunzatoare şi post de bibliotecar normat prin statul de


funcţii

Prin O.M.E.C.T. nr.3707 din 08.04.2003 au fost cuprinse în proiect încă 123 de unităţi
şcolare din 18 judeţe: Iaşi, Galaţi, Vrancea, Covasna, Harghita, Braşov, Mureş, Cluj, Satu-Mare,
Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Argeş, Prahova, Călăraşi şi Tulcea (câte 11 în
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi câte 6 în restul judeţelor). Pentru judeţele pilot s-a
prevăzut prin documentul mai sus-menţionat crearea a încă 60 de CDI (câte 10 CDI în fiecare
judeţ), iar pentru judeţele nominalizate în a doua etapă a proiectului crearea a încă 48 de CDI (12
în judeţul Bacău şi câte 6 în restul judeţelor).

Ordinul M.E.C.T. nr. 3278 din 23.02.2004 prevede crearea a încă 84 de centre de
documentare şi informare, câte 15 în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Sibiu şi câte 13 în judeţele
Botoşani, Maramureş şi Neamţ. În cele 7 judeţe nominalizate în a doua etapă a derulării
proiectului, MECT înfiinţează încă 60 de CDI, câte 10 în judeţele Bacău şi Hunedoara şi câte 8
în judeţele Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Suceava. În cele 18 judeţe nominalizate în a treia etapă
a derulării proiectului, MECT înfiinţează încă 123 de CDI, câte 9 în judeţele Covasna, Gorj,
Harghita, Mureş, 8 în judeţul Tulcea, 7 în judeţul Arad şi câte 6 în judeţele Argeş, Braşov,
Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu-Mare, Timiş, Vrancea. În
Bucureşti şi în cele 10 judeţe care vor fi cooptate în proiect în anul 2004: Bihor, Brăila,
Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Sălaj, Teleorman, Vâlcea, MECT înfiinţează 55 de
CDI, câte 5 în fiecare judeţ.

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI
INFORMARE
ŞI BIBLIOTECA

„Biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste ziare, materiale


audio vizuale,
alte suporturi informaţionale) cu caracter enciclopedic , adecvate nivelului şi
profilului unităţii de
învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară; ea are personal specializat
afectat pentru
achiziţionarea, prelucrarea, organizarea şi valorificarea fondurilor de publicaţii şi a
celorlalte
categorii de documente." (Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii
şcolare, p.9).

8
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010
Centrul de documentare şi informare (CDI) este definit oarecum similar, ca fiind:
„centru de resurse pluridisciplinare , care oferă elevilor, cadrelor didactice şi
comunităţii locale un spaţiu de formare , comunicare şi informare, un laborator de
experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere şi
integrare." (Regulamentul de organizare şi
funcţionare a centrului documentar şi informare p.2).

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii


şcolare şi cel al centrului de documentare şi informare, ambele structuri sunt parte
integrantă a procesului de educare, formare şi instruire.

În biblioteca şcolară, pentru “ ocuparea funcţiei de bibliotecar este necesară


absolvirea cu examen de diplomă a unei forme de învăţământ superior
biblioteconomie sau de altă specialitate, a unui liceu cu examen de
bacalaureat”(art.12).

Funcţia de profesor documentarist din CDI presupune absolvirea, cu examen de


licenţă, examen de diplomă, ori examen de licenţă, ori examen de absolvire, a unei
instituţii de învăţământ superiorde lungă sau scurtă durată în profilul postului, ori
absolvirea cu diplomă, a cursurilor postuniversitare cu durată de cel puţin trei
semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, în profilul postului, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute de art.
68 din Legea învăţământului.( art. 15)

Spre deosebire de bibliotecarul şcolar, care este cadru auxiliar, profesorul


documentarist este cadru didactic, însă cu normă de 40 de ore : 18 ore de activitate
didactică şi 22 de ore pentru animaţie culturală.
În situaţia în care la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ sunt încadraţi atât
profesor documentarist cât şi bibliotecar şcolar amenajarea, organizarea şi
funcţionarea centrului de documentare şi informaresunt asigurate în comun de
către aceştia.Domeniile de competenţă din fişa cadru a postului de profesor
documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în regulamentul de
funcţionare şi organizare vor fi îndeplinite.
În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare
cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare şi al
utilizării noilor tehnologii ale informării şi comunicării. Activităţile organizate în
acest sens vizează dobândirea, de către elevi, a autonomiei în învăţare şi
dezvoltării spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta
în CDI, de ai cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza
instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a selecţiona,
înşelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată, informaţiile găsite. În
schimb, bibliotecarul este responsabil de împrumutul de cărţi, de returnarea
acestora, atragerea utilizatorilor spre lectură, de gestionarea documentelor. Să
înţelegem atunci importanţa CDI-ului, precum şi a bibliotecii,care sunt prin
resursele oferite la fel de importante în buna desfăşurare a procesului de predare –
învăţare, şi trebuiesc tratate ca atare.
CDI facilitează accesul la informaţia privind orientarea şcolară şi profesională.
Profesorul documentarist iniţiază sau participă la diverse acţiuni menite să

9
REVISTA CDI NUMĂRUL 2, APRILIE 2010
contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, să ofere informaţii
despre reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la mai bună cunoaştere a
dinamicii pieţei muncii , să formeze elevii în vederea alegerii carierei.
Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unităţii şcolare pe
plan local, regional, naţional şi internaţional şi la întărirea legăturii şcoală –
comunitate, alături de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unităţii.

Profesor documentarist – DELIA VIDICAN

10