Sunteți pe pagina 1din 264

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE

SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES


AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT

ING. COSMIN SALASAN

TEZA DE DOCTORAT
PhD. THESIS

CONDUCATOR STIINTIFIC
ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PAUN ION OTIMAN

TIMISOARA
2003
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES


AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT

ING. COSMIN SALASAN

GRUPUL DE REZOLVARE A
PROBLEMELOR – METODA ÎN
CONSULTANTA AGRICOLA
PROBLEM SOLVING GROUP –
AGRICULTURAL EXTENSION METHOD

CONDUCATOR STIINTIFIC
ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PAUN ION OTIMAN

TIMISOARA
2003

2
CUPRINS / CONTENT

CUPRINS / CONTENT.................................................................................................................................................. 3
1. CADRUL GENERAL................................................................................................................................................ 5
1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE SI AGRICOLE ROMÂNESTI........................................................... 5
1.2. CONTEXTUL INTEGRARII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA. PERSPECTIVE SI
ESTIMARI ................................................................................................................................................................. 33
1.3. STAREA PREZENTA SI STRUCTURA SERVICIILOR DE CONSULTANTA PUBLICE SI
PRIVATE ÎN AGRICULTURA ............................................................................................................................. 51
1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE CONSULTANTA AGRICOLA DIN STATELE UNITE ALE
AMERICII SI EUROPA .......................................................................................................................................... 62
STATELE UNITE ALE AMERICII................................................................................................................. 62
FRANTA ................................................................................................................................................................ 65
GERMANIA .......................................................................................................................................................... 67
2. LOCUL SI IMPORTANTA DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN CONSULTANTA ................... 71
2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP / DE MASA – ANALIZA COMPARATIVA ...................... 71
2.2. OPORTUNITATEA METODELOR DE GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII ROMÂNESTI
...................................................................................................................................................................................... 89
2.3. SUCCES – COMUNICARE / DISEMINARE / SUSTENABILITATE...............................................100
3. ABORDARE CONCEPTUALA A GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (GRP).........105
3.1. POZITIA METODEI, MEDIUL METODEI, REALITATEA ECONOMICA, NECESITATI /
PRIORITATI............................................................................................................................................................105
3.2. DESCRIEREA METODEI ............................................................................................................................108
3.2.1. PRINCIPIUL METODEI .......................................................................................................................108
3.2.2. FORMA "RESTRÂNSA" A METODEI .............................................................................................112
3.2.3. METODA "EXTINSA"..........................................................................................................................116
3.3. POSIBILITATI DE IMPLEMENTARE .....................................................................................................126
3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL SI VERTICAL......................................................................................126
3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA EXISTENTE PRIVATE SI PUBLICE
................................................................................................................................................................................132
3.4. REZULTATE ESTIMATE............................................................................................................................136
3.5. SUSTENABILITATE.....................................................................................................................................140
4. ABORDARE PRACTICA - INSTRUMENTELE SI APLICAREA GRUPULUI DE REZOLVARE A
PROBLEMELOR........................................................................................................................................................146
4.1. SCANAREA SITUATIEI ..............................................................................................................................146
4.2. EVALUARE / ESTIMARE...........................................................................................................................150
4.3. CREAREA GRUPULUI ................................................................................................................................156
4.4. MONITORIZARE...........................................................................................................................................162
4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE CUNOSTINTE – CONSILIERE, INTERVENTII PUNCTUALE
SPECIALIZATE .....................................................................................................................................................172
4.6. MENTINEREA CANALELOR DE COMUNICARE..............................................................................177
4.7. EVALUAREA INTERNA .............................................................................................................................186
4.8. ASIGURAREA DISEMINARII REZULTATELOR ...............................................................................200
4.9. FORME SI INSTRUMENTE AVANSATE DE COMUNICARE.........................................................208
4.10. CONTINUITATEA UTILIZARII METODEI .........................................................................................215
5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR.................................................220
5.1. DIFICULTATI ÎN CREAREA GRUPURILOR........................................................................................220
5.2. DIFICULTATI ÎN FUNCTIONAREA GRUPURILOR ..........................................................................230
5.3. DIFICULTATI ÎN CONTINUAREA / RELUAREA ACTIVITATII GRUPURILOR .....................236
5.4. ANALIZA REZULTATELOR SI COMPARAREA CU ALTE METODE.........................................239
5.5. PROIECTII.......................................................................................................................................................245
6. CONCLUZII SI ESTIMARI.................................................................................................................................251
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................................................255

3
CUPRINS / CONTENT

CUPRINS / CONTENT.................................................................................................................................................. 3
1. THE GENERAL FRAME ......................................................................................................................................... 5
1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN RURAL AND AGRICULTURAL ECONOMY......................... 5
1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.
PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS ............................................................................................................. 33
1.3. THE PRESENT STATE AND THE STRUCTURE OF THE PUBLIC AND PRIVATE
EXTENSION SERVICES IN AGRICULTURE................................................................................................. 51
1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES FROM THE UNITED
STATES OF AMERICA AND EUROPE ............................................................................................................ 62
UNITED STATES OF AMERICA ................................................................................................................... 62
FRANCE ................................................................................................................................................................ 65
GERMANY ........................................................................................................................................................... 67
2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE DIFFERENT METHODS USED IN EXTENSION................... 71
2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS................................ 71
2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP METHODS WITHIN THE CONTEXT OF THE ROMANIAN
AGRICULTURE....................................................................................................................................................... 89
3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG).............................105
3.1. THE METHOD’S POSITION, ENVIRONMENT, THE ECONOMIC REALITY, NEEDS AND
PRIORITIES ............................................................................................................................................................105
3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD...........................................................................................................108
3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD .........................................................................................................108
3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD ..........................................................................................................112
3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD...........................................................................................................116
3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES ...........................................................................................................126
3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND VERTICAL.................................................................................126
3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE EXISTING PRIVATE AND PUBLIC EXTENSION
SERVICES...........................................................................................................................................................132
3.4. ESTIMATED RESULTS ...............................................................................................................................136
3.5. SUSTAINABILITY........................................................................................................................................140
4. THE PRACTICAL APPROACH – THE INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT OF THE
PROBLEM SOLVING GROUP ...............................................................................................................................146
4.1. SCANNING THE SITUATION...................................................................................................................146
4.2. EVALUATION / ESTIMATION.................................................................................................................150
4.3. THE GROUP CREATION............................................................................................................................156
4.4. MONITORING................................................................................................................................................162
4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE INPUT – ADVISING, SPECIALISED PUNCTUAL
INTERVENTIONS .................................................................................................................................................172
4.6. MAINTAINING THE COMMUNICATION CHANNELS....................................................................177
4.7. INTERNAL EVALUATION ........................................................................................................................186
4.8. ENSURING THE RESULTS DISSEMINATION....................................................................................200
4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN COMMUNICATION............................................................208
4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE..................................................................................................215
5. THE PERSPECTIVES OF THE PROBLEM SOLVING GROUP................................................................220
5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’ CREATION..............................................................................................220
5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’ FUNCTIONING......................................................................................230
5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING / RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY.........................236
5.4. RESULT’S ANALYSIS AND COMPARISON WITH OTHER METHODS ....................................239
5.5. PROJECTIONS ...............................................................................................................................................245
6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS............................................................................................................251
BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY.....................................................................................................................255

4
1. CADRUL GENERAL 1. THE GENERAL FRAME

1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE SI 1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN


AGRICOLE ROMÂNESTI RURAL AND AGRICULTURAL
ECONOMY

Cu o suprafata totala de 238.391 km2 , With a total area of 238.391 km2 , almost
aproape egala cu a Marii Britanii (244.100 km2 ), as large as United Kingdom (244.100 km2 ),
România ar deveni cel de al noualea stat ca Romania would become the ninth largest country
marime într-o Uniune Europeana largita la 27 de in an enlarged European Union, with 27 member
state membre. A doua ca marime dupa Polonia în states. Second biggest country in size after
interiorul celor 12 state candidate, România se Poland among the 12 candidate countries,
situeaza tot pe locul al doilea ca populatie cu Romania also placed second as population with
22,4 milioane de locuitori (1/5 din populatia 22,4 million inhabitants (1/5 of the total
statelor candidate), putând ocupa locul al candidate countries’ population), placing seventh
saptelea în viitoarea UE 27. in the future EU 27.
Agricultura româneasca, desi cu un The Romanian agriculture, although with
potential natural ridicat, este departe de un nivel a high natural potential, is still far from a
care sa îi permita compatibilizarea cu structurile compatible level to the European Union
Uniunii Europene. Din cele 23,8 milioane hectare structures. From the 23,8 million hectares of total
suprafata totala, suprafata agricola reprezinta area, the agricultural area amounts 14,8 million
14,8 milioane hectare, respectiv 62,1% din total. hectares, respectively 62,1% of total. We should
Sa amintim ca media UE 15 este de 40,6%, iar mention that the EU 15 average is 40,6%, and
înglobând statele candidate, media s-ar ridica la together with the candidate countries the average
44% pentru UE 27. Suprafata acoperita de paduri will increase up to 44% for EU 27. The forest
se apropie de o treime din teritoriul national covered area approaches one third from the
(28,5%). Terenul arabil reprezinta aproape 2/3 national territory of Romania (28,5%). The
din total agricol (63,4%), adica ¼ din totalul arable area, almost 2/3 of the total agricultural
statelor candidate. area (63,4%), is corresponding to ¼ of the total
Tabelul 1.1. ilustreaza sintetic rolul si candidate countries.
importanta agriculturii în România. Table 1.1. pictures synthetically the role
and the importance of the agricultural sector in
Romania.

5
Tabelul 1.1.
Rolul sectorului agricol în România (anul 2000)

Suprafata agricola VAB din agricultura Forta de munca în agricultura


(1) (1)

(2)
mii ha % din total milioane % din PIB mii % din total forta
suprafata € de munca
România 14.811 62,1 4.564 11,4 4.861 42,8
SC 12 58.808 54,1 18.552* 4,5 8.950* 22,0
UE 15 131.619 40,6 167.197 2,0* 6.767 4,3
UE 27 190.427 44,0 185.748 2,2 15.717 7,9
România % din 25,2 24,6 54,3
SC 12
România % din 11,3 2,7 71,8
UE 15
România % din 7,8 2,5 30,9
UE 27
(1): Incluzând silvicultura, pescuitul si vânatul; (2): Suprafata Agricola Utilizata; * = estimat

Surse: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2

Table 1.1.
The role of the agricultural sector in Romania (year 2000)

Utilized Agricultural GVA of agriculture(1) Agricultural employment(1)


Area
thousands % of total million € Share in thousands % of total
hectares(2) area GDP (%) employment
Romania 14.811 62,1 4.564 11,4 4.861 42,8
CC 12 58.808 54,1 18.552* 4,5 8.950* 22,0
EU 15 131.619 40,6 167.197 2,0* 6.767 4,3
EU 27 190.427 44,0 185.748 2,2 15.717 7,9
Romania % of 25,2 24,6 54,3
CC 12
Romania % of 11,3 2,7 71,8
EU 15
Romania % of 7,8 2,5 30,9
EU 27
(1): Including Forestry, Hunting and Fishing sector; (2): Utilized Agricultural Area; * = estimated

Sources: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2

6
Asa cum mentionam anterior, desi As we mentioned earlier, even if the
potentialul natural este favorabil situatiei natural potential is favourable for the Romania’s
României, si nu numai prin prisma volumului ci situation, not only from the quantitative point of
si al calitatii acestuia, nivelul productivitatii si al view but also its quality, the productivity level
eficientei exploatarii este extrem de scazut. and the exploiting efficiency are extremely low.
Astfel, 42,8% din populatia activa a produs doar In this respect, 42,8% of total employment
11,4% din PIB si 12,8% din VAB (fig. 1.1). produced only 11,4% of GDP and 12,8% of
Ponderea populatiei active ocupate în agricultura GVA (fig. 1.1). The ration of the agricultural
este extrem de ridicata si cu o evolutie employment is extremely high and with an
crescatoare pentru ultima jumatate a deceniului ascending slope for the last half decade. Even if
anterior. Desi nu se înregistreaza un fenomen we don’t record an authentic increasing
autentic de crestere, ponderea populatiei active în phenomenon, the ratio of the active population in
agricultura pe fondul general al scaderii agriculture laying on a general trend of
populatiei active ocupate în economie conduce la decreasing the total employment drives to an
o panta ascendenta. ascending tendency.
Structura gospodariilor dupa amplasarea The household’s structure according to
acestora, în urban sau rural, dupa transa de vârsta their location, urban or rural, and the age group
a membrilor sau sexul acestora se prezinta în and the sex of the members is presented in the
tabelul 1.2. Table 1.2.
Rezultatele studiilor statistice arata ca în The results of the statistical analysis
gospodariile din România, la nivelul medie i, shows that for the Romanian households, on the
persoanele pot fi structurate în trei mari grupe de average level, the population can be structured on
vârsta, fiecare reprezentând aproximativ o treime three la rge age groups, each one of them
din total, astfel: grupa sub 25 de ani, cu 34,4%, representing approximately one third: the group
grupa 25 – 49 de ani, cu 36,2% si grupa de peste under 25 years of age, with 34,4%, the group 25
50 de ani, cu 29,4%. La nivel national, 1/5 din – 49 years of age, with 36,2% and the group of
gospodarii (19,4%) apartin personalelor din over 50 years of age, with 29,4%. On the national
categoria de peste 50 de ani, iar în cazul level, 1/5 of households (19,4%) are owned by
gospodariilor rurale, 2/3 dintre acestea (66,1%) persons from the category over 50 (the group of
sunt conduse de o persoana de 50 de ani sau mai over 50 years of age), and for the rural
mult. households 2/3 of them (66,1%) are managed by
a person aged of 50 years or more.

7
Figura 1.1.
Agricultura în economia româneasca

50
40.6 41
40 37.9 37.4
35.2
30

20 18.8 17.6
14.1 13 11.4
10

0
1996 1997 1998 1999 2000
Agricultura in PIB
Forta de munca in agricultura (% din total)

Sursa: Institutul National de Statistica

Figure 1.1.
The Agriculture in the Romanian Economy

50
40.6 41
40 37.9 37.4
35.2
30

20 18.8 17.6
14.1 13 11.4
10

0
1996 1997 1998 1999 2000
Agriculture in GDP
Agricultural Employment (% of total)

Source: The National Statistics Institute

8
Tabelul 1.2.
Compozitia gospodariilor functie de sex, vârsta si zona (anul 2000)

Total Urban Rural Total Urban Rural


urban+rural nr. mediu de nr. mediu de % % %
nr. mediu de pers./gospodarie pers./gospodarie
pers./gospodarie
Total 3,198 3,455 3,186 100 100 100
0-15 ani 0,736 0,785 0,734 23,0 22,7 23,1
Barbati 1,280 1,422 1,273 40,0 41,2 39,9
15-59 ani 1,146 1,323 1,138 35,8 38,3 35,7
60 ani si 0,134 0,099 0,135 4,2 2,9 4,2
peste
Femei 1,182 1,248 1,179 37,0 36,1 37,0
15-54 ani 0,941 1,033 0,937 29,4 29,9 29,4
55 ani si 0,241 0,215 0,242 7,6 6,2 7,6
peste

Sursa: Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei în anul 2000, Comisia Nationala de


Statistica, 2001

Table 1.2.
The household’s structure by sex, age and location (year 2000)

Total Urban Rural Total Urban Rural


urban+rural average no. of average no. of % % %
average no. of persons/ persons/
persons/ household household
household
Total 3,198 3,455 3,186 100 100 100
Age 0-15 0,736 0,785 0,734 23,0 22,7 23,1
Men 1,280 1,422 1,273 40,0 41,2 39,9
Age 15-59 1,146 1,323 1,138 35,8 38,3 35,7
Age 60 and 0,134 0,099 0,135 4,2 2,9 4,2
over
Women 1,182 1,248 1,179 37,0 36,1 37,0
Age 15-54 0,941 1,033 0,937 29,4 29,9 29,4
Age 55 and 0,241 0,215 0,242 7,6 6,2 7,6
over

Source: Incomes, expenditure and consumption of the population in 2000,


The National Commission for Statistic, 2001

9
Functie de ramura economica de According to the economical branch, the
activitate, populatia activa, la nivel de regiune de active population on the regional level
dezvoltare economica, se prezinta în tabelul 1.3. (economical development region) is distributed
as shown in the Table 1.3.

Tabelul 1.3.
Populatia ocupata pe sectoare ale economiei nationale si pe regiuni de dezvoltare economica

Total populatie Agricultura, Industrie, Servicii


Regiunea ocupata silvicultura constructii
Total 100 41,1 28,4 30,5
Nord Est 100 50,3 23,6 26,1
Sud Est 100 44,0 24,5 31,5
Sud 100 47,1 28,0 24,9
Sud Vest 100 49,4 24,2 26,4
Vest 100 36,7 30,5 32,8
Nord Vest 100 45,2 27,1 27,7
Centru 100 33,3 37,0 29,7
Bucuresti 100 7,3 37,0 55,7

Sursa: Anuarul Statistic al României 2000, Institutul National de Statistica

Table 1.3.
Employment by national economy sectors and by economical development regions

Economical Total Agriculture, Industry, Services


Development employment forestry constructions
Region
Total 100 41,1 28,4 30,5
North East 100 50,3 23,6 26,1
South East 100 44,0 24,5 31,5
South 100 47,1 28,0 24,9
South West 100 49,4 24,2 26,4
West 100 36,7 30,5 32,8
North West 100 45,2 27,1 27,7
Centre 100 33,3 37,0 29,7
Bucharest 100 7,3 37,0 55,7

Source: Statistical Yearbook of Romania 2000, The National Institute for Statistic

Astfel, cu exceptia Bucurestiului, regiune Except Bucharest, region which does not
ce nu necesita explicatii, populatia activa în requires further detailing, the employment in
agricultura variaza între 33,3% si 50,3%, functie agriculture vary between 33,3% and 50,3%,
de nivel de dezvoltare, traditie si evolutie according to the development level, traditions,

10
istorica, favorabilitate si alti factori de natura historical evolution, favourability and other
sociala sau economic a. social and economical factors.
Situatia se prezinta însa cu totul altfel la On the rural scale the situation is
scara ruralului. Aici activitatea dominanta este completely different. The dominant activity in
agricultura iar celelalte ramuri ale economiei rural is the agriculture and the other economical
reusesc sa-si faca simtita prezenta cu totul branches are only punctually present. Even on
punctual. Chiar si acele situatii în care celelalte those situations where the other sectors can pass
sectoare reusesc sa depaseasca o treime ca over one third of total are in the most cases due
pondere, se datoreaza în cea mai mare parte a to previous industrial implantations or to the
situatiilor, unor implantari industriale anterioare touristic sites. Overall, the agriculture and the
sau unor situri turistice. Astfel, agricultura si forestry represents 60 – 80% of the economical
silvicultura reprezinta 60 – 80% din activitatea activity in rural.
economica în rural. This structure of the economical activity
O astfel de structura a activitatii and of the employment together with connecting
economice si a populatiei active, precum si elements, like the education level, elasticity in
elementele conexe, cum ar fi nivelul de pregatire, professional reorientation, the quality of the
elasticitatea în reorientarea profesionala, calitatea infrastructure, the investments level and the
infrastructurii, nivelul investitiilor si business opportunities, are holding the Romanian
oportunitatile de afaceri tin economia economy far from a European compatible level.
româneasca departe de un nivel compatibil cu cel The mutations which will occur by
european. European integration, adjustments, restructuring
Mutatiile care se vor produce prin and rebuilding will have deep implications on
integrarea europeana, prin ajustari, restructurari social and economical sphere.
si constructie vor avea implicatii profunde pe The main issues that the Romanian
scara sociala si economica. economy is facing today are not represented by a
Problema principala cu care se confrunta high ratio of the agriculture in the national
economia româneasca astazi nu este aceea a unei economy, but an extremely low level of the
ponderi ridicate a agriculturii în ansamblul profitability in agriculture, the lack of a coherent
economiei nationale, ci problema profitabilitatii legislation framework which can establish the
extrem de scazute în agricultura, absenta unui status of the agricultural households and the
cadru legislativ care sa stabileasca regimul status of the farmer, defining a transitory
exploatatiilor agricole si statutul fermierului, agricultural policy which will allow the
definirea unei politici agricole tranzitorii care sa achievement of the specific objectives in
permita atingerea obiectivelor specifice în transition to the Common Agricultural Policy,

11
pasajul spre Politica Agricola Comunitara, integrating the rural development in the concepts
integrarea dezvoltarii rurale în conceptele si and the strategies of regional and global
strategiile de dezvoltare regionala si globala. development.
Una dintre problemele cu implicatii One of the problems with serious
serioase asupra dezvoltarii rurale si agricole în implications over the rural and especially
special, o constituie structura exploatatiilor agricultural development is represented by the
agricole. Suprafata pe care acestea opereaza sunt structure of the agricultural households. The area
unul dintre indicatorii de baza ai marimii si on which these households are operating is one
dimensiunii. Pentru a avea o imagine de of the basic indicators of the economical size and
ansamblu asupra situatiei, vom reproduce alaturat dimension. In order to get a complete picture and
elementele de baza legate de proprietate, a general overview of the situation, we’ll
exploatare si suprafete. reproduce bellow the basic elements defining the
property, operation and areas.

Tabelul 1.4.
Dimensiunea si structura exploatatiilor în România

Sectorul asociativ Sectorul neasociativ


Societati agricole Asociatii familiale Gospodarii individuale
Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata
suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie
(mii ha) (ha) (mii ha) (ha) (mii ha) (ha)
Dec 1.910 4.265 448 1.763 13.772 128 7.333 3.419 2,10
1993
Dec 1.771 3.970 446 1.537 13.741 112 7.905 3.578 2,20
1994
Dec 1.733 3.973 436 1.596 15.951 100 8.052 3.597 2,40
1995
Dec 1.752 3.759 466 1.440 15.107 95 8.348 3.625 2,30
1996
Dec 1.714 3.913 438 1.000 9.489 105 8.897 3.973 2,24
1997
Dec 1.558 3.578 435 950 7.175 132 9.182 3.946 2,33
1998
Dec 1.415 3.573 396 868 6.264 138 9.377 4.119 2,28
1999
Dec 1.592 3.724 427 648 6.836 95 10.054 4.259 2,36
2000

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996,
2/1998, 12/1998, 1/2000 si 2/2001

12
Tabelul 1.4.
Dimensiunea si structura exploatatiilor în România

Sectorul asociativ Sectorul neasociativ


Societati agricole Asociatii familiale Gospodarii individuale
Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata
suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie
(mii ha) (ha) (mii ha) (ha) (mii ha) (ha)
Dec 1.910 4.265 448 1.763 13.772 128 7.333 3.419 2,10
1993
Dec 1.771 3.970 446 1.537 13.741 112 7.905 3.578 2,20
1994
Dec 1.733 3.973 436 1.596 15.951 100 8.052 3.597 2,40
1995
Dec 1.752 3.759 466 1.440 15.107 95 8.348 3.625 2,30
1996
Dec 1.714 3.913 438 1.000 9.489 105 8.897 3.973 2,24
1997
Dec 1.558 3.578 435 950 7.175 132 9.182 3.946 2,33
1998
Dec 1.415 3.573 396 868 6.264 138 9.377 4.119 2,28
1999
Dec 1.592 3.724 427 648 6.836 95 10.054 4.259 2,36
2000

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996,
2/1998, 12/1998, 1/2000 si 2/2001

Desi acuratetea datelor statistice lasa Even if the accuracy of the statistical
înca de dorit, chiar si admitând posibilele abateri data is not very high and even admitting possible
sau erori, putem constata ca valoarea suprafetei deviations and errors we can observe that the
medii pentru exploatatiile individuale este value of the average area for the private
departe si de un nivel decent al subzistentei. households is still far from a decent subsistence
Trebuie însa mentionat faptul ca la categoria level. We have to mention that under the
gospodarii individuale în tabelul 1.4., ca si la category private households, in the table 1.4., and
suprafetele fermelor, pentru tabelele 1.5. si 1.6., for the farms’ area in the tables 1.5. and 1.6., we
nu se poate discerne între exploatatie si can’t make the difference between farm and
proprietate. Aceasta scapare trimite din nou la property. This lack of precision drives us back to
necesitatea definirii fermei si a fermierului în the necessity of legally and administratively
termeni legali, administrativi. Formele asociative defining the farm and the farmer. The associative
existente în agricultura româneasca au fost forms existing in the Romanian agriculture were
gândite si sunt o forma tranzitorie în stabilirea pe meant and are only a transitory form in
baze sanatoase a agriculturii. Problema o establishing a healthy and solid base for the

13
constituie durata extrem de importanta, ca agriculture. One of the problematic issues is
lungime în timp a acestui proces. represented by the extremely long length of this
process, in time.

Tabelul 1.5.
Structura fermelor – numar si suprafata cultivata

Suprafata fermei în ha Numar ferme Procente din Suprafata cultivata Procente din
total (%) (ha) total (%)
< 0,25 ha 409.806 10,4% 30.764 0,3%
0,26 - 0,50 ha 180.856 4,6% 50.513 0,5%
0,51 - 1,00 ha 1.021.559 25,9% 544.893 5,2%
1,01 - 1,50 ha 350.684 8,9% 367.861 3,5%
1,51 - 2,00 ha 316.392 8,0% 484.394 4,6%
2,01 - 3,00 ha 380.680 9,6% 777.859 7,4%
3,01 - 5,00 ha 573.384 14,5% 1.736.357 16,5%
5,01 – 10,00 ha 424.033 10,7% 2.175.058 20,7%
10,01 – 20,00 ha 288.727 7,3% 3.014.800 28,6%
20,01 – 50,00 ha 26 0,0007% 607 0,006%
50,01 – 100,00 ha 23 0,0006% 1.567 0,015%
100,01 - 200,00 ha 24 0,0006% 3.860 0,037%
200,01 - 500,00 ha 43 0,0011% 14.640 0,139%
500,01 - 1000,00 ha 53 0,0013% 38.729 0,368%
1000,01 - 2000,00 ha 85 0,0022% 128.381 1,220%
> 2000,01 ha 255 0,0065% 1.154.790 11,0%
Total 3.946.630 100% 10.525.073 100%
Suprafata medie 2,67 ha

Sursa: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (date 1998)

Table 1.5.
The Farm Structure – Number and Cultivated Area

Farm area in ha Number of farms Share of total Cultivated area (ha) Share of total
(%) (%)
< 0,25 ha 409.806 10,4% 30.764 0,3%
0,26 - 0,50 ha 180.856 4,6% 50.513 0,5%
0,51 - 1,00 ha 1.021.559 25,9% 544.893 5,2%
1,01 - 1,50 ha 350.684 8,9% 367.861 3,5%
1,51 - 2,00 ha 316.392 8,0% 484.394 4,6%
2,01 - 3,00 ha 380.680 9,6% 777.859 7,4%
3,01 - 5,00 ha 573.384 14,5% 1.736.357 16,5%
5,01 – 10,00 ha 424.033 10,7% 2.175.058 20,7%
10,01 – 20,00 ha 288.727 7,3% 3.014.800 28,6%
20,01 – 50,00 ha 26 0,0007% 607 0,006%
50,01 – 100,00 ha 23 0,0006% 1.567 0,015%
100,01 - 200,00 ha 24 0,0006% 3.860 0,037%
200,01 - 500,00 ha 43 0,0011% 14.640 0,139%

14
Farm area in ha Number of farms Share of total Cultivated area (ha) Share of total
(%) (%)
500,01 - 1000,00 ha 53 0,0013% 38.729 0,368%
1000,01 - 2000,00 ha 85 0,0022% 128.381 1,220%
> 2000,01 ha 255 0,0065% 1.154.790 11,0%
Total 3.946.630 100% 10.525.073 100%
Average area 2,67 ha

Source: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (1998)

Cu o dimensiune medie sub 3 ha pentru With an average size under 3 ha of the


exploatatiile agricole privat familiale, viitorul private family farms, the near future is reserving
apropiat ne rezerva un efort considerabil, nu din us a considerable effort, not as much in the
punct de vedere legislativ prin armonizarea cu legislative field by harmonizing with the Acquis
acquis-ul comunitar, ci din punct de vedere al Communautaire, but in the physical evolution of
evolutiei fizice a acestora spre o forma viabila these households to an economically viable farm.
din punct de vedere economic. Estimarile sunt The estimations are very near to the reality, as we
foarte aproape de realitate, asa cum se va vedea can see in the fig. 1.11.
si în fig. 1.11.

Tabelul 1.6.
Dimensiunea exploatatiilor agricole individuale

Indicatori UM 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


Total nr 3.419.736 3.578.234 3.597.383 3.625.758 3.973.329 3.946.121 4.119.611 4.253.933
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sub 0,5 ha nr 115.077 239.345 265.422 318.596 445.405 442.888 504.353 558.704
% 3,4 6,7 7,4 8,8 11,2 11,2 12,2 13,1
0,5 – 1 ha nr 1.154.712 1.100.695 1.145.444 1.136.478 1.097.494 1.089.741 1.115.119 1.145.870
% 33,8 30,8 31,8 31,3 27,6 27,6 27,1 26,9
1 – 3 ha nr 1.289.420 1.292.543 1.221.260 1.183.316 1.298.695 1.305.619 1.350.775 1.374.951
% 37,7 36,1 33,9 32,6 32,7 33,1 32,8 32,3
3 – 5 ha nr 529.264 567.341 568.579 585.594 693.351 659.048 686.696 691.619
% 15,5 15,9 15,8 16,2 17,5 16,7 16,7 16,3
5 – 7 ha nr 227.352 246.810 256.129 261.365 284.834 281.693 287.606 296.723
% 6,6 6,9 7,1 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0
7 – 10 ha nr 103.012 123.947 132.999 129.235 141.176 153.595 160.441 171.461
% 3,0 3,5 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0
Peste 10 nr 899 7.553 7.550 11.174 12.374 13.537 14.621 20.605
ha
% 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001

15
Tabelul 1.6.
Dimensiunea exploatatiilor agricole individuale

Indicatori UM 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


Total nr 3.419.736 3.578.234 3.597.383 3.625.758 3.973.329 3.946.121 4.119.611 4.253.933
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sub 0,5 ha nr 115.077 239.345 265.422 318.596 445.405 442.888 504.353 558.704
% 3,4 6,7 7,4 8,8 11,2 11,2 12,2 13,1
0,5 – 1 ha nr 1.154.712 1.100.695 1.145.444 1.136.478 1.097.494 1.089.741 1.115.119 1.145.870
% 33,8 30,8 31,8 31,3 27,6 27,6 27,1 26,9
1 – 3 ha nr 1.289.420 1.292.543 1.221.260 1.183.316 1.298.695 1.305.619 1.350.775 1.374.951
% 37,7 36,1 33,9 32,6 32,7 33,1 32,8 32,3
3 – 5 ha nr 529.264 567.341 568.579 585.594 693.351 659.048 686.696 691.619
% 15,5 15,9 15,8 16,2 17,5 16,7 16,7 16,3
5 – 7 ha nr 227.352 246.810 256.129 261.365 284.834 281.693 287.606 296.723
% 6,6 6,9 7,1 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0
7 – 10 ha nr 103.012 123.947 132.999 129.235 141.176 153.595 160.441 171.461
% 3,0 3,5 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0
Peste 10 nr 899 7.553 7.550 11.174 12.374 13.537 14.621 20.605
ha
% 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001

Evolutia suprafetelor exploatatiilor The evolution of the private households


individuale, asa cum se observa din tabelul 1.6., a as observed in the table 1.6. was slow, indecisive
fost una lenta, indecisa si nespectaculoasa pâna la and non-spectacular by the end of the last
finele deceniului trecut. Putem estima, cu o doza decade. We can estimate with a reduced chance
de eroare extrem de redusa, faptul ca timpul of error that the time “lost” after 1990 will have a
„irosit” în anii care au trecut dupa 1990 va costa very high price in the short period remaining by
foarte scump în intervalul ramas pâna în 2007. 2007.
Nu numai suprafata fermelor prezinta o Not only the area of the private family
structura necorespunzatoare unui stat candidat la farms has an atypical structure for a candidate
aderarea la Uniunea Europeana ci si efectivele de country to the EU accession but also the
animale. Efectivele au scazut constant pentru livestock structure. The livestock size decreased
productiile traditionale ale agriculturii românesti, constantly in the Romanian agriculture for the
iar daca vom încerca sa surprindem o perioada de “traditional” animal productions and if we go
timp mai mare, începând din 1990, trendul este si deeper trying to present a longer period of time,
mai pronuntat descrescator. starting with 1990, and the decreasing slope is
Problema majora nu o reprezinta even more pronounced.
efectivele ci calitatea acestora. Desi în domeniul The major problem is not represented by

16
privat s-au realizat progrese remarcabile în the livestock size, but its quality. If on the private
privinta materialului genetic, fenomenul este sector, the progress concerning the genetic
departe de a fi unul de masa. Astfel, reducerea material is important, the phenomenon is far
sau mentinerea constanta la anumite valori a from being a large scale change. The reduction or
efectivelor pentru o perioada de timp nu the constant values of the livestock for a certain
înseamna neaparat lipsa de evolutie sau progres, period of time does not necessarily means a lack
dar, din pacate, cel putin deocamdata sursele of evolution or progress, but unfortunately the
statistice ne priveaza de acest privilegiu, al statistical sources are depriving us, until now, of
decelarii corecte a fenomenului în productia this privilege, of a realistic correlation regarding
animala. the real occurrences in the animal production.

Tabelul 1.7.
Septelul în perioada 1996 – 2001
Mii capete
Specia 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bovine 3.435 3.235 3.143 3.051 2.870 2.922
Porcine 8.235 7.097 7.194 5.848 4.797 6.492
Ovine si 10.317 9.547 8.994 8.679 8.195 7.879
caprine
Pasari 78.478 66.620 69.480 69.143 70.076 79.577

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001

Table 1.7.
The livestock for the period 1996 – 2001
Thou. heads
Specie 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bovine 3.435 3.235 3.143 3.051 2.870 2.922
Porcine 8.235 7.097 7.194 5.848 4.797 6.492
Ovine and 10.317 9.547 8.994 8.679 8.195 7.879
goats
Poultry 78.478 66.620 69.480 69.143 70.076 79.577

Source: Ministry of Agriculture, Food and Forestry, 2001

Valorile înregistrate pentru productia The recorded values on the crop


vegetala, în România sfârsitului de secol XX, production in Romania for the end of the
(tabelul 1.8.) exprima un potential neexploatat. twentieth century, (table 1.8.) express an
Decalajul tehnic, structurile de exploatare si în unexploited potential. The technological gap, the
special structurile suprafetelor, materialul farming structures and especially the arable land
genetic, lipsa pietelor, atât pentru input-uri cât si structures, the genetic material, the lack of

17
pentru output-uri, ne situeaza pe locuri markets, both for inputs and outputs, are ranking
neonorabile, la o analiza corecta, prin prisma us very low, on a very objective analysis, through
potentia lului si a relatiei efort/efect. the potential and effort/effect ratios.

Tabelul 1.8.
Productia vegetala în perioada 1996 – 2000
Mii tone
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cereale 14.199,7 22.100,3 15.452,7 17.037,3 10.477,5 18.643,3
total, din
care:
- Grâu + 3.164,1 7.185,6 5.207,9 4.682,5 4.463,7 7.918,5
secara
- Orz 794,2 1.486,5 859,6 624,4 560,6 1.072,0
- Orzoaica 313,4 402,9 378,4 394,2 306,4 521,2
- Ovaz 290,5 325,4 362,1 389,6 243,8 364,9
- Porumb 9.612,2 12.684,5 8.634,7 10.937,4 4.899,1 8.765,7
- Orez 23,1 10,7 5,1 3,8 3,6 1,0
Floarea 1.097,6 869,5 1.102,1 1.409,1 797,0 815,8
soarelui
Soia 113,1 121,1 200,8 183,4 69,5 70,1
Sfecla de 2.848,2 2.725,5 2.361,4 1.414,9 666,9 836,5
zahar
Cartofi 3.591,4 3.206,1 3.319,1 3.957,1 3.469,8 3.497,3
Legume 2.647,2 2.353,9 2.753,7 2.996,0 2.398,9
Struguri 1.431,4 1.179,0 874,3 1.117,2 1.295,3
Fructe 1.631,8 1.416,5 1.036,4 941,4 1.081,1

Sursa: Anuarul Statistic al României 2000 si MAAP Buletinul Agr. 2b

Table 1.8.
Crop production for the period 1996 – 2000
Thou. Tones
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cereals 14.199,7 22.100,3 15.452,7 17.037,3 10.477,5 18.643,3
Total, from
which:
- wheat+ 3.164,1 7.185,6 5.207,9 4.682,5 4.463,7 7.918,5
rye
- barley 794,2 1.486,5 859,6 624,4 560,6 1.072,0
- two-row 313,4 402,9 378,4 394,2 306,4 521,2
barley
- oats 290,5 325,4 362,1 389,6 243,8 364,9
- maize 9.612,2 12.684,5 8.634,7 10.937,4 4.899,1 8.765,7
- rice 23,1 10,7 5,1 3,8 3,6 1,0
Sun-flower 1.097,6 869,5 1.102,1 1.409,1 797,0 815,8
Soya 113,1 121,1 200,8 183,4 69,5 70,1

18
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Sugar beet 2.848,2 2.725,5 2.361,4 1.414,9 666,9 836,5
Potatoes 3.591,4 3.206,1 3.319,1 3.957,1 3.469,8 3.497,3
Vegetables 2.647,2 2.353,9 2.753,7 2.996,0 2.398,9
Grapes 1.431,4 1.179,0 874,3 1.117,2 1.295,3
Fruits 1.631,8 1.416,5 1.036,4 941,4 1.081,1

Source: Romanian Statistical Yearbook 2000 and MAAF Bulletin Agr. 2b

Productia agricola româneasca nu sufera The Romanian agricultural production


numai de lipsa de volum sau de costuri de does not suffers only of a shortage in volume and
productie comparabile cu cele europene, datorita physical production, or very high production
unui efort tehnic inutil si extrem de costisitor, ci costs, comparable to the EU level, due to an
sufera în primul rând de lipsa de calitate. Iar oversized technical effort for low returns and
aceasta este o carenta deosebit de grava. high costs, but suffers mainly from a lack of
Rezolvarea acesteia este strâns legata de succesul quality. And this is a critical deficiency. Solving
agriculturii românesti în conditiile unei piete this issue is a condition closely connected with
unice europene. the success of the Romanian agriculture in the
O a doua problema a agriculturii circumstances of a common European market.
românesti, care priveste atât productia vegetala A second problem of the Romanian
cât si productia animala, se refera la agriculture, regarding both crop and animal
uniformitatea produselor. Atingerea unui production, refers to the uniformity of the
standard de calitate înalt este la fel de importanta products. Achieving a high quality standard is
ca si mentinerea acestuia. equally important with its upholding.
Prezenta pe piata depinde în primul rând The market presence relays critically on
de capacitatea de a grupa productii din locatii the capacity of regrouping products from
diferite în limitele unui standard de calitate different locations under an accepted quality
acceptat. Iar în acest domeniu sunt înca multe de standard. On this fie ld there are still many
facut într-un interval de timp relativ redus. Daca improvements to realize on a relatively short
armonizarea legislativa si negocierea unor cote si period of time. If the legislation harmonizing and
plati compensatorii directe sunt relativ simple, the negotiations for quotas ad compensatory
întrucât nu presupun modificari fizice imediate la payments are relatively simple, as they don’t
scara exploatatiilor agricole, efectele pe care suppose immediate physical changes on the farm
acestea trebuie sa le produca în timp real pot scale, their real time effects may need a
necesita un interval de timp considerabil. considerable time to produce.
Oscilatiile volumului productiei vegetale The crop production variations in

19
sunt mai importante decât cele ale productiei volume are more important than the animal
animale (Fig. 1.2.), cu toate acestea nivelul poate production (Fig. 1.2.), although the level can be
fi considerat constant, pentru productia agricola considered constant, for the entire agricultural
în ansamblu, departe de potentialul real, si la production, far from the real potential and with
parametrii specifici unei agriculturi neorientate parameters specific to an agriculture which is not
spre performanta. oriented to performance.
Productia de cereale a României este The cereal production in Romania is still
înca departe de nivelul productiei de referinta a far from the production reference level of the
Uniunii Europene si prezinta fluctuatii extrem de European Union and presents extremely
importante (Fig. 1.3. si 1.4.). Pentru a supravietui important fluctuations (Fig. 1.3. and 1.4.). In
momentului post-aderare este necesara dublarea order to survive the post-accession moment it is
nivelului actual în paralel cu modificarea necessary to double the actual production level in
structurii costurilor de productie. Avantajul parallel with the structural change of the
reprezentat de potentialul natural extrem de production costs. The advantage of the extremely
ridicat este contrabalansat de productivitatea high natural potential is rebalanced by the low
scazuta, tehnologia depasita si materialului productivity, obsolete technology and improper
genetic impropriu. O noua filozofie a calitatii si genetic material. A new quality and production
productiei este necesara. philosophy is required.

Figura 1.2.
Dezvoltarea productiei agricole (1995 = 100%) si ponderea
productiilor vegetale si animale (1988 – 2001)

Sursa: FAO si Eurostat

20
Figure 1.2.
The development of the agricultural production (1995 = 100%) and shares of crop and
animal productions (1988 – 2001)

Source: FAO and Eurostat

Figura 1.3.
Productia de cereale, suprafetele si productiile la hectar în România

Sursa: Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

21
Figure 1.3.
Cereal Production, Area and Yield in Romania

Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

Figura 1.4.
Productia de cereale în România si UE 15

Sursa: Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

22
Figure 1.4.
Cereal Yields in Romania relative to the EU 15

Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

Datele din Tabelul 1.9. arata ca România The table 1.9. shows that Romania can
poate depasi usor stadiul de autosuficienta la easily pass the self-sufficiency stage for most of
majoritatea produselor agricole de origine the crop productions. Considering all previous
vegetala. Considerând toate elementele mentioned elements, concerning the productivity
mentionate anterior, legate de productivitate si and the quality level, bringing the Romanian
nivelul de calitate al produselor, aducerea agriculture to European standards should drive to
agriculturii românesti la standarde europene, ar a considerable increase in the values recorded in
trebui sa conduca la o crestere considerabila a table 1.9. and this way to an amplified capacity
valorilor din tabel, si astfel la cresterea capacitatii for agro-food export.
de export pentru produse agro-alimentare. Even if still far from its real potential,
Desi înca departe de potentialul real, Romania, accounts for 18,1% of the milk
România, acopera 18,1% din productia de lapte a production in the 12 candidate countries, 14,6%
celor 12 state candidate, 14,6% din productia de for beef, 14,9% for poultry and 20% of egg
carne de vita, 14,9% din productia de carne de production, only 12,9% for pork and a huge 46%
pasare si 20% din productia de oua, doar 12,9% of sheep meat (fig. 1.5.).
din productia de carne de porc si 46% din
productia de carne de oaie (fig. 1.5.).

23
Tabelul 1.9.
Autosuficienta în productia vegetala în România (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
Cereale 107 115 118 85 96 119 135 89 131 95 99 84 113
Grâu 104 124 102 65 96 110 131 60 126 96 91 98 124
Orz 117 97 82 90 63 87 98 92 123 90 89 80 95
Porumb 102 125 145 98 105 138 148 105 134 94 101 72 104
Secara 99 54 52 15 45 100 100 109 106 100 105 129 100
Ovaz 98 37 98 108 98 102 96 91 103 101 138 95 100
Altele 93 96 100 100 95 100 100 103 123 108 100 100 100
Fl. soarelui 102 92 89 92 114 100 100 100 62 100
Soia 46 49 64 54 71 69 78 98 40 86
Total 86 83 85 85 108 92 102 132 108 98
oleaginoase
Sfecla de 54 58 56 45 24 34 39 44 46 39 24
zahar

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Table 1.9.
Self-sufficiency in crop production in Romania (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
Cereals 107 115 118 85 96 119 135 89 131 95 99 84 113
Wheat 104 124 102 65 96 110 131 60 126 96 91 98 124
Barley 117 97 82 90 63 87 98 92 123 90 89 80 95
Maize 102 125 145 98 105 138 148 105 134 94 101 72 104
Oats 99 54 52 15 45 100 100 109 106 100 105 129 100
Rye 98 37 98 108 98 102 96 91 103 101 138 95 100
Others 93 96 100 100 95 100 100 103 123 108 100 100 100
Sunflower 102 92 89 92 114 100 100 100 62 100
Soya 46 49 64 54 71 69 78 98 40 86
Total 86 83 85 85 108 92 102 132 108 98
oilseeds
Sugar beet 54 58 56 45 24 34 39 44 46 39 24

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

24
Figura 1.5.
Productia animala în România

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Figure 1.5.
Livestock and Milk production in Romania

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

Asa cum mentionam anterior, desi As we mentioned earlier, even if the


efectivul de vaci de lapte a scazut de la 2,3 diary cows declined from 2,3 millions in 1992 to
milioane în 1992 la 1,77 milioane în 2000, 1,77 millions in 2000, the average yield per head
productia medie de lapte pe cap de vaca a crescut increased from 2.167 l in 1992 to 2.867 l in 2000.

25
de la 2.167 l în 1992 la 2.867 l în anul 2000. Desi Considered an important increase (1/3 of yield)
o crestere importanta (1/3 din productie) nivelul the level it is still half of the EU average, as
este înca la jumatate fata de media UE, cu 5.707 l. 5.707 l.
Desi cea mai importanta productie de As the most important meat production
carne în România, producerea de carne de porc a in Romania, the pork meat production declined
cunoscut o scadere de 34% pentru aceeasi with 34% for the same period of time, in parallel
perioada, în paralel cu o scadere mai putin with a less important fall in poultry (14%). We
importanta (14%) pentru producerea de carne de insist over these aspects for emphasizing the
pasare. Mentionam acest lucru pentru a evidentia importance of the transfer towards the private
importanta transferulu i spre domeniul privat al sector, after the bankrupt of the previous existing
productiei, dupa ce ambele sectoare au cunoscut system based on the “industrial” model in animal
caderea sistemului industrial de crestere existent production.
anterior.

Tabelul 1.10.
Autosuficienta în productia animala în România (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
Carne vita 131 125 141 119 118 103 89 99 98 89 97 97 95
Lapte 99 101 97 97 98 100 100 99 99 100 101 99 100
Carne porc 109 105 116 128 113 125 104 103 107 95 96 93 99
Pasari 100 126 139 98 101 98 93 100 94 84 92 77 83
Oi si capre 106 132 116 116 113 96 142 146 138 104 102 100 100

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Table 1.10.
Self-sufficiency in Animal Production (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f
Beef 131 125 141 119 118 103 89 99 98 89 97 97 95
Milk 99 101 97 97 98 100 100 99 99 100 101 99 100
Pork 109 105 116 128 113 125 104 103 107 95 96 93 99
Poultry 100 126 139 98 101 98 93 100 94 84 92 77 83
Sheep and 106 132 116 116 113 96 142 146 138 104 102 100 100
Goats

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

26
Datele din Tabelul 1.10. referitoare la The table 1.10. shows the evolution in
autosuficienta în productia animala în România, animal production self-sufficiency in Romania
ne conduc spre acelasi comentariu cu cel realizat and drives us to the same comment we had in
la productia vegetala. Si ne permite sa accentuam crop production evolution. We should stress here
necesitatea si importanta sectorului agricol the necessity and the importance of the
pentru relatiile comerciale ale României. agricultural sector on the trade balance of
Spre deosebire de alte sectoare Romania.
economice, în agricultura, investitiile (ca termen By difference to other economical
general) pot produce rate ale retururilor de peste sectors, in agriculture, the investments (generally
50%, net superioare celorlalte ramuri. Iar acest speaking) could produce significant rates of
lucru va deveni vizibil în viitorul imediat, pe return , over 50%, net superior to all other
masura apropierii de Uniunea Europeana. branches. This effect will become visible In the
near future as Romania approaches the European
Union.

Figura 1.6.
Evolutia relatiilor comerciale ale României (miliarde €)

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

27
Figure 1.6.
Development of Total Trade in Romania (billion €)

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

Evolutia relatiilor comerciale ale The evolution of the trade relations of


României, atât pe ansamblu (fig. 1.6.), cât si în Romania, overall (fig. 1.6.) but also for the agro-
ceea ce priveste comertul cu produse agricole food commodities (fig. 1.7.), presents an
(fig. 1.7.), prezinta o balanta net defavorabila. unfavourable balance. More serious is the fact
Însa mult mai grav este faptul ca ponderea that the share of the raw exports remains highly
exporturilor de produse brute ramâne extrem de important in the total agricultural exports of
importanta în ansamblul exporturilor de produse Romania. And Romania has to become a
agricole românesti. Iar România trebuie sa processed agro-food exporter and not a supplier
devina un exportator de produse agro-alimentare of low quality agricultural raw materials.
si nu un furnizor de materii prime de origine
agricola de calitate inferioara.

28
Figura 1.7.
Evolutia comertului extern cu produse agricole al României (mii €)

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Figure 1.7.
Development of Romanian Agricultural Trade (thou. €)

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

29
Nici relatiile comerciale ale României cu The Romanian trade relation with EU 15
Uniunea Europeana nu se prezinta mai bine decât does not ameliorate the general picture
situatia de ansamblu, în ceea ce priveste comertul concerning the agricultural trade (Table 1.11.).
cu produse agricole (Tabelul 1.11.). Situatia Raw agricultural exports situation remains
exporturilor de produse agricole brute ramâne dominant and the balance declines unfavourable
dominanta, iar balanta continua sa se încline for Romania.
defavorabil României.

Tabelul 1.11.
Comertul cu produse agricole al României cu UE (mil. €)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 /1992
Import
Brut 265 309 109 125 149 89 145 227 263 1.0
Procesat 74 77 87 121 122 43 44 67 97 1.3
Total Agricol 339 387 196 247 271 132 189 294 360 1.1
Export
Brut 77 80 92 103 96 77 79 176 172 2.2
Procesat 4 13 16 21 28 8 8 21 23 6.1
Total Agricol 81 93 108 124 124 85 87 197 195 2.4
Balanta
Brut -188 -229 -17 -22 -53 -12 -66 -51 -92 0.5
Procesat -70 -64 -71 -100 -94 -35 -36 -46 -74 1.1
Total Agricol -258 -293 -88 -122 -147 -47 -102 -97 -166 0.6

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Table 1.11.
Agricultural trade with EU 15 (million €)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 /1992
Imports
Raw 265 309 109 125 149 89 145 227 263 1.0
Processed 74 77 87 121 122 43 44 67 97 1.3
All Agricultural 339 387 196 247 271 132 189 294 360 1.1
Exports
Raw 77 80 92 103 96 77 79 176 172 2.2
Processed 4 13 16 21 28 8 8 21 23 6.1
All Agricultural 81 93 108 124 124 85 87 197 195 2.4
Balance
Raw -188 -229 -17 -22 -53 -12 -66 -51 -92 0.5
Processed -70 -64 -71 -100 -94 -35 -36 -46 -74 1.1
All Agricultural -258 -293 -88 -122 -147 -47 -102 -97 -166 0.6

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on


Romania, 2002

30
Din elementele prezentate putem încerca From the presented elements, we can try
sa creionam un „portret” al agriculturii românesti to draw a „portrait” of the Romanian agriculture
la început de mileniu si la câtiva pasi de intrarea at the beginning of the new millennia and few
în Uniunea Europeana. Desi tabloul pe care îl steps far from the European Union accession.
vom schita nu este unul foarte colorat si nici Even if the picture resulting from this drawing is
extrem de vesel, necesitatea constientizarii starii not very colourful or delightful, the necessity of
de fapt, contribuie la statuarea bazelor dezvoltarii increasing the awareness over the sate of the art
viitoare. contributes on founding the bases for the future
Consideram ca timpul în care puteam development.
ascunde elementele care nu ne faceau cinste prin We consider that the times on which we
pozitia pe care ne plasau, a trecut. Este acum could hide the elements placing us on
momentul sa recunoastem deschis stadiul în care unfavourable places or ranking us low, is now far
ne gasim, sa pornim de la baze sanatoase si sa in the past. It is now time to recognize openly the
formulam strategii si actiuni realiste care sa ne stage on which we are, to start from a healthy
permita atingerea obiectivelor declarate. base on formulating realistic strategies and
Agricultura româneasca poate fi actions, which will allow the achievement of the
prezentata prin cele câteva elemente care declared objectives.
definesc stadiul actual: The Romanian agriculture can be
• agricultura cu putini fermieri, în presented through a series of elements which
adevaratul sens al cuvântului; define the actual juncture:
• agricultura dominant de subzistenta, în • An agriculture with to few farmers, in
care celula dezvoltarii, ferma privat the real sense of the word;
familiala este subdimensionata; • An agriculture dominantly of
• un potential natural neexploatat si în subsistence, in which the development
degradare; cell, the private family farm is under-
• un nivel tehnic al exploatarii nespecific dimensioned;
perioadei în care ne aflam; • An unexploited natural potential in
• un nivel redus al veniturilor realizate din degradation;
exploatarea agricola datorat costurilor si • A technical level of the agricultural
consumurilor specifice extrem de ridicate exploitation unspecific to our time /
pe unitatea de produs sau de exploatare moment;
dar cu efecte extrem de reduse la nivelul • A low level of the incomes from farming
retururilor; due to the extremely high consumptions

31
• material genetic impropriu cerintelor and costs per unit of product or
pietei, si mai grav, la un nivel redus al exploitation, with very low effects on the
calitatii si lipsit de uniformitate; returns;
• puternica decapitalizare a exploatatiilor, • Improper genetic material next to the
indiferent de forma; market demands, and more serious, with
• lipsa mijloacelor specifice de ajutor din a very low level in quality and lacking
partea statului: forme adecvate de uniformity;
creditare si protectie a fermierilor; • A high de-capitalization of the farms
• implicare redusa a structurilor statului în regardless the form or status;
dezvoltarea agricola si rurala si lipsa • The lack of specific intervention tools
unor politici si strategii clare de from the state side: an appropriate
dezvoltare si aderare. crediting system and protection forms for
farmers;
Daca acum mai putin de 100 de ani • A reduced involvement of the State
Europa era una a regiunilor, desi într-un context structures in agricultural and rural
politic total diferit, tendintele actuale sunt development and the absence of the
orientate în acelasi sens. Identitatea regionala are clearly defined policies and strategies for
o greutate specifica însemnata în dezvoltarea development and accession.
economica a zilelor noastre. Efortul nefocalizat
poate conduce la stagnari ale unor dinamici If less than hundred years ago, the
locale pronuntate sau la eforturi considerabile Europe was an Europe of Regions, even if under
nejustificate prin efectele obtinute. O dezvoltare total different historical and political
rezonata, pe baza acestor principii, poate conduce circumstances, the actual trend is oriented in the
la scurtarea drumului si la intrarea într-o same direction. The regional identity has a
normalitate asteptata. specific and important weight in our day’s
economical development. Unfocussed effort can
drive to stagnation of pronounced local dynamics
or to considerable efforts unjustified by the
obtained effects. A reasonable development
based on these principles can take us to a shorter
way and to the entrance of an expected
normality.

32
1.2. CONTEXTUL INTEGRARII 1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S
ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA. ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION.
PERSPECTIVE SI ESTIM ARI PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS

Directoratul pentru Agricultura al The General Directorate for Agriculture of


Comisiei Europene a realizat un studiu de the European Commission realized an impact study,
impact asupra pietelor agricole si a veniturilor the Analysis of the Impact on Agricultural Markets
prin largirea Uniunii cu statele central si est and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s.
europene. În acest scop au fost luate în For the purpose of this impact assessment four
considerare patru situatii, descrise mai jos: different policy scenarios have been considered,
1. baza, nu presupune largirea iar described bellow:
politicile agricole ramân neschimbate 1. baseline, which assumes non accession and
în CEEC, unchanged agricultural policies in the
2. implementarea PAC fara plati directe. CEEC's,
Cotele de productie se bazeaza pe 2. the implementation of the CAP without
perioada de referinta recenta (CAP); direct payments. Production quotas are
3. implementarea PAC cu plati directe based on a recent reference pe riod (CAP);
complete si cote. Cantitatile de 3. the implementation of the CAP with full
referinta se bazeaza pe perioade de direct payments and quotas. The reference
referinta recente (CAP DP ); quantities are based on recent reference
4. si implementarea PAC cu platile periods (CAP DP);
directe solicitate, complete si cote. 4. and finally the implementation of the CAP
Cantitatile de referinta se bazeaza pe with full requested direct payments and
pozitia de negociere a statelor quotas. The referenc e quantities are based
candidate, pozitie avansata în iulie on the negotiation position of the
2001 (CC Pos.). Candidate Countries submitted up to July
Consideram utila prezentarea evolutiei 2001 (CC Position).
estimate prin prisma aderarii României la We consider as extremely useful to present
Uniunea Europeana si a impactului pe care the estimated evolution as from the point of view of
aderarea îl va avea pentru agricultura si în the Romania’s accession and the impact th at the
special asupra veniturilor si a pietelor agricole. accession will have especially in agriculture over
Evolutia surplusului de carne de porc si the markets and incomes.
de carne de pasare estimat pentru nivelul The evolution of the marketable surplus for

33
anului 2007 este redata în fig. 1.8. the pork and poultry meat, estimated for the level of
2007 is presented in fig. 1.8.

Figura 1.8.
Evolutia surplusului destinat pietei pentru carnea de porc si pasare
în UE 15, CEEC 10 si UE 27 în 2007

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figure 1.8.
Development of marketable surpluses for pork and poultry in the EU-15,
the CEEC’s and the EU-25 in 2007

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

34
Pentru UE 25, variatiile sunt extrem de For EU 25 the variations are extremely
reduse, pe ansamblu, chiar daca în scenarii diferite low on the o verall trend, even if for different
efectele pot fi opuse pentru actualele state membre scenarios the effects can be opposite for the actual
si pentru statele candidate, în special în cazul member states, especially in the case of pork
carnii de porc. meat.
În cazul cerealelor evolutiile posibile sunt For the cereals, the possible evolutions
net diferite de situatia plantelor ol eaginoase (fig. are totally different from the situation of the
1.9.). Daca pentru acestea din urma scenariile oilseed crops (fig. 1.9.) . If for these last ones all
conduc spre o scadere drastica, la cereale oricare scenarios are driving to a decline, for cereals all
dintre situatiile considerate în evaluarea situations considered in assessing the impact are
impactului sunt favorabile statelor candidate. favourable to the candidate countries.

Figura 1.9. Evolutia surplusului destinat pietei pentru cereale si oleaginoase în UE 15,
CEEC 10 si UE 27 în 2007

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

35
Figure 1.9. Marketable Surplus for Cereals and Oilseeds in the CEEC-10, the EU-15
and the EU-25 in 2007

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Efectele pe care suprafetele de teren The effects that set aside areas and direct
necultivate dar întretinute si platile directe îl pot compensatory payments can have over the
avea pentru productiile de cereale si oleaginoase, cereals and oilseed crops, are presented in fig.
sunt redate în fig. 1.10. 1.10.

36
Figura 1.10.
Efectul platilor directe si a suprafetelor necultivate întretinute la productia de cereale
si oleaginoase în CEEC, în 2012

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figure 1.10.
The Effects of Direct Payments and Set-aside on Production of Cereals
and Oilseeds in the CEEC’s in 2012

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

37
Figura 1.11.
Venitul relativ a unei ferme de 20 ha în 2002 si 2007 (VBA / salariu mediu anual brut)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figure 1.11.
Relative income of a 20 ha farm in 2002 and 2007 (GVA/gross average annual wage)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

38
Veniturile relative ale unei ferme, The relative incomes of a farm
considerata de talie medie pentru statele considered as an average size for the candidate
candidate, în 2007 comparativ cu anul de plecare countries in 2007, compared to the base year
2002, sunt redate în fig. 1.11. 2002, are presented in fig. 1.11.
România conduce autoritar pentru Romania is leading for any of the
oricare dintre scenarii, pe de o parte datorita considered scenarios, on one side due to the
bazei de calcul, iar pe de alta parte datorita calculation base and on the other side because of
efectului masurilor. Un alt element demn de luat the effects of the measures. Another element
în considerare în interpretarea figurii este important to have in view when reading the
reprezentat de costurile extrem de reduse cu forta figure is represented by the extremely low costs
de munca în agricultura româneasca. with labour in the Romanian agriculture.
Evolutia pietei carnii de porc în statele The pork market evolution for the
candidate, pentru orizonturile 2007 si 2012 (fig. candidate countries, regarding the horizons 2007
1.12.), evidentiaza o crestere a consumului and 2012 (fig. 1.12.), highlights an increase of
acompaniata de o scadere a productiilor. O the consumption together with a decrease of the
situatie avantajoasa producatorilor din actualele productions. This situation is in the advantage of
state membre. the producers from the actual member states.
Figura 1.12
Piata carnii de porc în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

39
Figure 1.12
Pork Markets in the CEEC’s under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Piata carnii de pasare (fig. 1.13.) este The poultry market (fig. 1.13.) it is
însa în trend opus, favorizând statele candidate, evolving in opposite trend, in favour of the
cu un nivel superior al productiilor fata de nivelul candidate countries, with a higher level of
estimat al consumului. Acestea în conditiile în productions next to the estimated level of
care în Uniunea Europeana nu exista forme de consumption. And this evolution is estimated
ajutor specifice acestui tip de productie. under the conditions in which the European
Acest trend poate fi însa dictat de Union does not provide any specific help forms
preferintele consumatorilor, ca si de for this type of production.
disponibilitatea pietelor externe, pe lânga nivelul This trend can be imposed by the
considerabil mai redus al investitiilor de customer preferences and by the availability of
înfiintare a unei exploatatii. Alte considerente pot the external markets, also taking into account the
fi legate de nivelul de afectare al mediului prin considerable lower level of the initial
productia de carne de pasare, mult mai usor de investments in creating such an operation. Other
controlat în comparatie cu producerea de carne aspects can regard the environment impact of the
de porc. poultry production, much easier to control
compared to the pork production as an example.

40
Figura 1.13. Piata carnii de pasare în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figure 1.13. Development of Poultry Markets in the CEECs under different Scenarios
(Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

41
Structura utilizarii suprafetelor în statele The structure of the utilized area for the
candidate la orizontul 2012 este redata în fig. candidate countries in the perspective of 2012 it
1.14. De remarcat faptul ca volumul suprafetei is estimate and presented in fig. 1.14. We can
destinate cultivarii cerealelor variaza în limite observe that according to the estimations the area
destul de reduse, în comparatie cu suprafata designated for cereals vary on a tight range
destinata oleaginoaselor. compared with the oilseeds’ estimated area.

Figura 1.14.
Structura utilizarii suprafetelor în CEEC pentru perioada de baza si 2012 (mil. Ha)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

42
Figura 1.14.
Structure of Area Use in the CEECs under different Policy Scenarios in
the base period and 2012 (Mill. ha)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Aceasta structura anticipeaza evolutia This structure anticipates the evolution of


pietei cerealelor (fig. 1.15.). Astfel, nivelul the cereals market (fig. 1.15.). According to the
productiilor va fi considerabil mai mare decât cel estimations, the production’s level will be
al consumului, pe fondul unei cresteri a considerably higher compared with the
importantei consumului uman fata de necesarul consumption with a background incr ease of the
pentru furaj. human consumption next to the fodder needs.
Revenim astfel asupra importantei We stress again the importance of
reorientarii productiei de cereale românesti pe reorienting the Romania’s cereals production
noi principii de calitate si la necesitatea reasezarii based on new quality standards and the need of re -
sortimentului de soiuri si hibrizi în paralel cu establishing the cereals breeds and hybrids sort
ajustarea nivelului tehnic de exploatare. parallel with the technical adjustment in farming.

43
Figura 1.15. Evolutia pietei cerealelor în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figura 1.15. Development of Cereal Markets in the CEECs in Different Scenarios


(Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

44
Astfel, nisa disponibila pe piata comuna In this way, the available niche on the
va putea fi ocupata cu succes si în special cea common market can be successfully acquired and
destinata consumului uman, cu un avantaj especially the one addressing the human
superior. consumption, rising into a superior advantage.
Estimarile legate de evolutia pietei de The evaluations concerning the oilseeds’
oleaginoase pentru statele candidate (fig. 1.16.), market are less favourable for the candidate
sunt însa mai putin favorabile, nivelul productiei countries (fig. 1.16.) the estimated production
coborând drastic sub nivelul consumului pentru level decreasing drastically under the evaluated
oricare dintre scenariile propuse, cu exceptia consumption level for any of the considered
celui de baza. Oscilatiile nivelului productiilor scenarios, except the base one. The variations of
înregistrate pâna în 2002 se vor putea stabiliza, the production levels recorded until 2002 could
cu pretul coborârii sub nivelul consumului stabilize by lowering under the estimated
estimat. Cu toate acestea, reducerea este mai consumption level. Even though the reduction is
putin importanta în comparatie cu statele membre less important for the candidate countries
al uniunii, unde scaderea, indiferent de scenariu, compared with the member states where the
este una drastica (fig. 1.9.). decreasing is highly important regardless the
scenario (fig. 1.9.).

Figura 1.16. Evolutia pietei de oleaginoase în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor pr in largirea UE cu


CEEC, Martie 2002

45
Figura 1.16. Oilseed Markets in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Evolutia surplusului pe piata cerealelor, The evolution of the market surplus for
pentru statele candidate, atât pentru orizontul cereals concerning the candidate countries, both
2007 cât si pentru 2012, este extrem de for 2007 as for 2012 horizons, is extremely
favorabila acestora (fig. 1.17.). Evolutia nesigura favourable (fig. 1.17.). The uncertain and
si oscilanta din ultima decada este estimata la fluctuating evolution for the last decade it is
valori extrem de optimiste pentru majoritatea estimated to transit to extremely optimistic
liniilor de productie. Diferenta fata de scenariul values for most of the productions. The
de baza este însa frapanta si spectaculoasa. Ceea difference to the base scenario is spectacular and
ce poate conduce la concluzia ca viitorul comun highly visible which can drive us to the
este unul fericit pentru piata cerealelor, spre conclusion that the common future is more
deosebire de plantele oleaginoase. Aceeasi favourable to the cereals market than to the
concluzie poate însemna si o deplasare a oilseeds’ crops. The same conclusion can drive to
productiilor de cereale spre statele candidate sau a displacement of the cereals’ productions to the
o orientare a fermierilor din statele candidate candidate countries or to an orientation of the
spre aceste productii datorita masurilor specifice farmers from the accessing countries to these
si sistemului de plati directe. productions due to the specific aids and direct
compensatory payments.

46
Figura 1.17. Evolutia surplusului pe piata cerealelor în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figura 1.17. Development of Cereal Market surpluses in the CEECs under different
Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

47
Figura 1.18.
Productia de lapte, efectivul de vaci de lapte si productia de lapte în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu
CEEC, Martie 2002

Figura 1.18.
Production of Milk, the Dairy Herd and Milk Yields in the CEECs under
different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on
Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

48
Efectivul de vaci de lapte, desi în declin The dairy cattle even if declining for the
pe ansamblul CEEC pâna în 2002, beneficiaza de CEEC’s by 2002, benefits from the same
estimari optimiste pentru orizonturile 2007 si optimistic assessment for the 2007 and the 2012
2012 (fig. 1.18.). În aceeasi linie, desi cu variatii horizons (fig. 1.18.). On the same trend but with
mai putin importante, se înscrie si productia de lower variations we can record the milk
lapte. production.

Iata, deci, perspectivele în care România These are the perspectives under which
se va integra în Uniunea Europeana, viziunea the Romania will access the European Union, the
interna a Uniunii modelata în diferite scenarii. inner vision of the EU modelled in different
Certitudinea este reprezentata de un viitor scenarios and the certitude is represented by a
comun. Modul în care diferitele fenomene care common future. The way in which the Union
însotesc largirea Uniunii si aderarea statelor enlargement and the accession process will occur
candidate, se vor produce si vor influenta and will influence the future development
dezvoltarea viitoare, depinde numai de efortul depends exclusively on the common effort. The
comun. Determinarea si consecventa sunt commitment and the determination are the
cuvintele de ordine care trebuie sa acompanieze characteristics which should accompany the
procesul. process.
Intrarea României în UE nu va însemna The Romania’s accession to EU will not
un pachet de beneficii care vine sa repare represent a package of benefits which will fix the
greselile facute sau problemele nerezolvate pâna mistakes or the unsolved problems by the
în momentul integrarii, ci înseamna, în primul enlargement moment, but will correspond to
rând seriozitate si respectarea angajamentelor seriousness and respecting the assumed
asumate. Înseamna obligatii înainte de drepturi si engagements. It means obligations before rights
sacrificii în numele viitorului comun. and sacrifices for the common future.
Atunci când procesul de aderare, în In the moment when the accession
ansamblul sau, cu pleiada de actiuni de process, entirely, with all necessary actions, from
întreprins, dintre care unele imediat si în regim which some are imperative and immediate, will
de urgenta, va fi pe deplin înteles si însusit de be completely understood by all the participants
catre toti participantii la viata sociala si to the social and economical life, the distance to
economica, atunci distanta fata de statutul de stat the member state status will be considerably
membru va fi considerabil micsorata. shorter.
Locul si pozitia serviciilor de consultanta The place and the position of the
pe parcursul acestui proces de integrare, dar mai extension services during all this integration and

49
ales dupa încheierea sa, este unul extrem de accession process, but especially after it, is
important. Daca ne referim la structurile publice, extremely important. If we address the public
indiferent de forma pe care acestea o vor avea în structures, regardless the form that those will
viitor, acestea sunt chemate sa realizeze interfata have in the future, they are called to realize the
cu comunitatea fermierilor, sa contribuie la interface with the farmers’ community, to
implementarea politicilor agricole si de implement the agricultural and rural development
dezvoltare rurala, sa sprijine demersurile policy, to support the farmers’ through the
fermierilor prin labirintul administrativ specific, specific administrative labyrinth, both on
atât nivelului national cât si european, sa national and European level, to actively integrate
integreze activ promovarea noului în domeniul in the promotion of the novelties in the field of
agriculturii, sa contribuie la formare profesionala agriculture, to contribute to the professional
în forme care sa raspunda cerintelor, nevoilor si training and education in order to answer the
disponibilitatii fermierilor, sa raspunda cerintelor demand, the needs and the availabilities of the
în continua crestere al unor fermieri „noi”, farmers, to answer the increasing requirements of
motivati si dinamici. the “new” motivated and dynamic farmers,.
Structurile private, indiferent de structura The private structures, regardless the
din care provin sau forma pe care o îmbraca, pot structure or form they can have, can subscribe to
subscrie functiunilor definite anterior pentru the earlier defined functions for the public
structurile publice si pot beneficia de services and can benefit from public subsidies of
subventionarea publica a unor activitati specifice, a certain number of specific actions, following
dupa modelul european. the European model.
Prin functiunile pe care sunt chemate sa By the functions they are requested to
le realizeze, serviciile de consultanta si extensie fulfil the extension services are seen as an engine
agricola se constituie în motor al dezvoltarii, of the development, a promoting and interfacing
element promotor si de interfata cu lumea rurala element with the rural and agricultural world.
si agricola. Pozitia acestora trebuie însusita, dar This position has to be acquired, and especially
mai ales asumata, în timp util pentru a putea assumed in real time in order to contribute
contribui activ în procesul de transformare si actively in the transformation of the Romanian
integrare al agriculturii românesti în familia agriculture and its integration into the European
europeana. family.

50
1.3. STAREA PREZENTA SI STRUCTURA 1.3. THE PRESENT STATE AND THE
SERVICIILOR DE CONSULTANTA STRUCTURE OF THE PUB LIC AND
PUBLICE SI PRIVATE ÎN AGRICULTURA PRIVATE EXTENSION SERVICES IN
AGRICULTURE

Piata serviciilor de consultanta pentru


agricultura în România este una insuficient The market of the extension services for
dezvoltata dar în continua expansiune. Atunci agriculture in Romania is underdeveloped but
când ne referim la dinamica, avem în vedere în expanding continuously. When we address the
special segmentul privat de servicii. Desi acesta dynamics of this process we have in view
prezinta un volum relativ redus în ansamblu, especially the private segment of these services.
calitatea serviciilor oferite si modul în care Even if its the volume is relatively small the
acestea sunt transferate spre beneficiari, dar mai quality of the offered services and their transfer
ales perceptia fermierilor si gradul de satisfactie mode to the beneficiaries, moreover, the
ridicat ne obliga sa plasam structurile private pe perception of the farmers and their high
o pozitie la care structurile publice pot doar sa satisfaction level are placing the private
râvneasca deocamdata. structures to a position which can only be aimed
Consultanta agricola în România poate fi so far by the public structures.
redata complet prin structurarea acesteia în The agricultural extension in Romania
servicii publice si servic ii private. Segmentul can be completely pictured by structuring it into
public este reprezentat de Agentia Nationala public and private services. The public sector is
pentru Consultanta Agricola, structura cu represented by the National Agency for
acoperire nationala, prezenta în teritoriu pâna la Agricultural Consulting (A.N.C.A.), structure
scara comunitatii fermierilor. Datorita acoperirii with wide national coverage, present on the local
nationale si reprezentarii Ministerului level down to the farmers’ community scale. Due
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin rolul to its national coverage and representing the
pe care trebuie sa-l joace în transpunerea politicii Ministry of Agriculture, Food and Forestry
agricole si prin pozitia de vector al viitoarelor through the role it should play in transposing the
orientari de dezvoltare agricola, aceasta structura, agricultural policy and by its position of vector
pozitia sa curenta si posibilele dezvoltari viitoare for the future orientation of the agricultural
ale acestor servicii, vor fi dezvoltate mai development, this structure by its actual position
cuprinzator în acest subcapitol. Pentru a întregii and the possible future development of its
imaginea serviciilor publice, trebuie sa adaugam services, will be presented in extenso in this

51
structurile de consultanta agricola dezvoltate de chapter. In order to complete the public services
catre universitatile de stiinte agricole si alte we should add the extension services for
structuri de cercetare. Desi ponderea acestora pe agriculture developed by the agricultural
piata serviciilor de consultanta agricola este universities and the other research structures.
redusa, demersul absolut firesc de creare a Although the market share on agricultural
acestor structuri, se poate constitui într-un vector extension services is reduced for these
important de dezvoltare ulterioara si de organisations their natural creation can be an
completare a paletei de servicii oferite spre important vector for future developments and
fermieri. Pornind de la traditia europeana în completion of the services’ package offered to
domeniu, dar mai ales de la cea nord-americana, the farmers. Starting from the European tradition
putem spune ca acest pilon reprezentat de catre on this field, but especially from the North
universitatile de stiinte agricole merita explorat si American experience, we can say that this pillar,
mai ales exploatat în directia dezvoltarii unei represented by the agricultural universities is
structuri specifice de consultanta si extensie worth to be explored and exploited in the way of
universitara, benefic în primul rând fermierilor, developing a specific university extension and
dar nu în ultimul rând structurilor care le consultancy structure, with major benefits, first
dezvolta. Pozitia pe care cele doua structuri o pot for the farmers but not last for the developing
dezvolta în comun sau separat nu trebuie sa fie organisations. The position that the two
neaparat una de concurenta si competitie. structures can develop in common or separately
Consideram ca o colaborare între cele doua este does not need to be necessarily a competition or
benefica nu numai partenerilor dar mai ales concurrency position. We consider that
comunitatii fermierilor. Dezvoltarile viitoare vor collaboration between the two public structures
proba daca un astfel de parteneriat este posibil si has advantages not only for the partners but
daca rezultatele unui efort comun se justifica. especially for the farmers’ community. The
Având în vedere deschiderea suficienta pe care future developments will prove if this kind of
universitatile de stiinte agricole o pot avea în partnership is possible and if the results of a
acest demers pentru o colaborare fructuoasa, common effort are justified. Considering the
consideram ca dificultatile de ordin administrativ sufficient opening that the agricultural
pot fi depasite tinând cont de pozitia relativ universities can have in this approach for a
dificila în care se gasesc astazi structurile de fruitful collaboration, we consider that the
consultanta publice si determinarea administrative difficulties can be overcome
universitatilor în implicare. taking into account the relatively difficult
Sectorul privat este reprezentat de position of the public extension services and the
structuri de consultanta agricola orientate unic commitment of the universities in their

52
spre oferirea de servicii si mijloace, forma involvement.
acestora fiind cel mai adesea de Organizatii The private sector is represented by
Neguvernamentale. Prezenta si acoperirea agricultural extension structures oriented only on
acestora, atât la scara teritoriului cât si a providing means and services, often represented
activitatilor desfasurate este restrânsa si limitata by Non Governmental Organisations. Their
frecvent la o comunitate, o productie sau o presence and coverage, both on geographical
regiune. Exemple de astfel de structuri, cu o scale and developed activities is restraint and
istorie importanta în peisajul românesc al often limited to a production, a community or a
ultimului deceniu, îl reprezinta structurile region. Examples of such organisations with an
dezvoltate de GTZ (Deutsche Gesellschaft fur important history for the last decade in the
Technische Zusammenarbeit GmbH), ca aceea Romanian “landscape”, are represented by the
care se adreseaza formarii si marketingului structures developed by GTZ (Deutsche
productiei viticole, sau cu structuri pentru Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
productia de carne de porc sau productie de lapte. GmbH), such as those addressing the training and
Pe lânga structurile specific de consultanta, the marketing of the wine production, or
exista si alte forme ale unor structuri structures for pork or milk production. Beside
administrative europene care au un spectru mai specific extension structures there are other
larg de activitati pentru agricultura dar care forms of certain European organisations with a
adreseaza o regiune specifica, pe care o acopera wider activities’ spectrum for agriculture but who
în exclusivitate. Tabloul serviciilor private se address a specific region which they cover
completeaza cu serviciile dezvoltate de entirely. The picture of the private segment is
companiile private ofertante de input-uri pentru completed with the offer of the industries, private
agricultura. Greutatea acestora din urma este însa companies, suppliers of inputs for agriculture.
extrem de redusa, prezenta acestora justificându- Their market weight is extremely low and the
se prin structurarea de aceeasi maniera a presence can be explained by the fact that they
companiilor internationale ce produc si / sau are locally structured following the general shape
comercializeaza input-uri. and organisational structure as the international
Revenind la Agentia Nationala de companies, input producers / suppliers, to which
Consultanta Agricola, aceasta a fost creata prin they belong.
Hotarârea de Guvern nr. 676/30.09.1998 Returning to the National Agency for
modificata si completata prin Hotarârea de Agricultural Consulting, its creation was stated
Guvern nr. 676/1999, este o institutie publica cu by the Government Decision no. 676/30.09.1998
statut si personalitate juridica, subordonata modified and completed by the Government
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Decision no. 676/1999; it is a public institution

53
Padurilor. Finantarea acestei structuri este în with legal status, subordinated to the Ministry of
întregime dependenta de bugetul de stat. Agriculture, Food and Forestry. The financing of
Structura centrala acopera activitatile de this structure is entirely depending on the State
management, marketing si relatii internationale, budget. The central structure accomplish the
studii economice si strategii, educatie, cercetare, management, marketing and international
pregatire si mass-media precum si activitati relations, economic studies and strategies,
specifice de administrare, finante si contabilitate, education, research, training and mass-media as
servicii juridice si resurse umane. well as specific administrative, financial and
Structura organizatorica a A.N.C.A. este accountancy, juridical services and human
redata în fig. 1.19. resources.
The organisational structure of the
A.N.C.A. is presented in fig. 1.19.

Figura 1.19.
Structura organizatorica a A.N.C.A.

0,1,6758/ 0,1,6758/
$',0,1,675$7,(, ('8&$7,(, 6, 0 , 1 , 6 7 5 8 / $* 5 ,&8 / 78 5 ,,
38%/,&( &(5&(7$5,, $ / , 0 ( 1 7 $ 7 , ( , 6 , 3$ ' 8 5 ,/ 2 5

$FDGHPLDGH6 W LLQWH$JULFRO
H
2UJDQLVPH
VL6LOYLFH
LQWHUQDWLRQDOH%DQFD
0RQGLDOD8 QLXQHD
' LUHFWLDGHGH] YROW
DUH
(XURSHDQD
H[WHQVLHVLW U
DQVI HU
WHKQRORJLF

86$09

&RQVLOLL
MXGHWHQH
$6(
$ * ( 1 7 , $ 1 $ 7,2 1 $ / $
' ( &2 1 6 8 / 7$ 1 7 $ ' ,5(&7,$ * ( 1 ( 5 $ / $
Q
, VSHFWRUDWH $*5,&2/$ $ 1 & $ 3 ( 1 7 5 8 $ * 5 ,&8 / 78 5 $ 6 ,
VFRODUH , 1 ' 8 6 7 5 , ( $ / ,0 ( 1 7 $ 5 $
MXGHWHQH

Q
, VWLWXWHVL6WDWLXQL& RP S
&RQVXOWDQWDH[ WHQVLHVL
WUDQVIHUW
HKQRO RJLF
&HQWUH
-XGHWHQHGH
&RQVXOWDQWD
$JULFROD
&HQWUHORFDO
HGH
FRQVXOWDQWDDJULFRO
D

3URGXFDWRULDJULFROLVRFLHW
DWLDVRFLDW
LLQGLYLGXDO
LGLQJUXSXO
YL] DW

Sursa: A.N.C.A. Bucuresti

54
Figure 1.19.
Organisational structure of A.N.C.A.

0,1,6758/ 0,1,6758/
$',0,1,675$7,(, ('8&$7,(, 6, 0 , 1 , 6 7 5 8 / $* 5 ,&8 / 78 5 ,,
38%/,&( &(5&(7$5,, $ / , 0 ( 1 7 $ 7 , ( , 6 , 3$ ' 8 5 ,/ 2 5

$FDGHPLDGH6 W LLQWH$JULFRO
H
2UJDQLVPH
VL6LOYLFH
LQWHUQDWLRQDOH%DQFD
0RQGLDOD8 QLXQHD
' LUHFWLDGHGH] YROW
DUH
(XURSHDQD
H[WHQVLHVLW U
DQVI HU
WHKQRORJLF

86$09

&RQVLOLL
MXGHWHQH
$6(
$ * ( 1 7 , $ 1 $ 7,2 1 $ / $
' ( &2 1 6 8 / 7$ 1 7 $ ' ,5(&7,$ * ( 1 ( 5 $ / $
Q
, VSHFWRUDWH $*5,&2/$ $ 1 & $ 3 ( 1 7 5 8 $ * 5 ,&8 / 78 5 $ 6 ,
VFRODUH , 1 ' 8 6 7 5 , ( $ / ,0 ( 1 7 $ 5 $
MXGHWHQH

Q
, VWLWXWHVL6WDWLXQL& RP S
&RQVXOWDQWDH[ WHQVLHVL
WUDQVIHUW
HKQRO RJLF
&HQWUH
-XGHWHQHGH
&RQVXOWDQWD
$JULFROD
&HQWUHORFDO
HGH
FRQVXOWDQWDDJULFRO
D

3URGXFDWRULDJULFROLVRFLHW
DWLDVRFLDW
LLQGLYLGXDO
LGLQJUXSXO
YL] DW

Source: A.N.C.A. Bucharest

Obiectivele generale ale Agentiei se The general objectives of the Agency


refera la ameliorarea cunostintelor producatorilor refers to amelioration the private farmers’
privati pentru a activa capacitatea acestora de knowledge in order to activate their decision
decizie în context economic competitiv, capacity in an economic context based on
promovarea de servicii variate ca parte a unei competition, promoting a broad range of services
piete pluraliste de ofertanti de servicii, as part of a pluralist market of service providers,
modificarea taliei exploatatiilor private prin changing the private family farm’s size by the
utilizare tehnologiilor moderne (prioritate de vârf use of modern technologies (top priority declared
declarata a A.N.C.A.) si formarea de formatori. by A.N.C.A.) and training trainers.
Domeniile principale pe care le The main areas addressed on the training
adreseaza în formare se refera la managementul field refers to farm management, business plans
exploatatiilor, elaborarea de planuri de afaceri, elaboration, marketing of the agricultural
marketingul produselor agricole, administrarea products, financial administration of the farms,

55
financiara a exploatatiilor, utilizarea mijloacelor use of the modern communication means, such as
moderne ca retele de comunicare globa le, global communication networks, software and
programe si modele de simulare, utilizarea simulated models, computer use, technical and
calculatorului, evaluari tehnice si financiare. financial evaluations. The strategic action
Domeniile de actiune strategica ale A.N.C.A. se domains of A.N.C.A. are based on the principles
sprijina pe principiile de baza conform carora according to which the farmer is the main
fermierul privat este principalul beneficiar al recipient of the extension activity. According to
activitatilor de consultanta. Conform acelorasi the same principles the farmers are classified
principii fermierii sunt clasificati functie de function of specific criteria related to the
criterii specifice referitoare la solicitari, sisteme demand, production systems, common interests
de productie, interese comune si au libertatea de and the freedom of choice in extension services,
a alege servicii de consultanta liber pe o piata on a pluralist market, in a competition system of
pluralista si într-un sistem competitiv de servicii public and private services. Promoting a
publice si private. Promovarea unui sistem decentralised services’ system oriented to an
descentralizat de servicii orientat spre o asistenta effective assistance accorded to the farmers and
eficienta spre fermieri si mentinerea caracterului maintaining the free-of-charge character of the
gratuit al serviciilor pe termen scurt si mediu, services on short and medium term, providing
oferirea de suport pentru formare si orientarea support on training and guidance to a market
spre un sistem orientat spre piata al fermierilor oriented system, are also elements on which is
sunt, de asemenea, elemente ce stau la baza based the formulation of the action pr inciples.
formularii principiilor de actiune. Consolidating the A.N.C.A.’s position as
Consolidarea pozitiei A.N.C.A. drept main service provider in the extension field and
furnizor principal de servicii de consultanta si promoting functional and financial autonomy on
promovarea autonomiei functionale si financiare long term depends critically on earning the
pe termen lung depinde în mod critic de customers’ credibility, respectively, farmers and
câstigarea credibilitatii clientilor, în speta a their community. At least for the moment, this
fermierilor si a comunitatii acestora. Cel putin position is privileged by the reduced volume of
deocamdata pozitia acestora este privilegiata de services provided by the competitors. Our
volumul relativ redus de servicii oferite de analysis addresses the quality of the services on
concurenta. Analiza noastra poarta asupra both sides – provider and beneficiary, filed on
calitatii serviciilor, atât la prestator cât si la which the private structures are highly in
beneficiar, domeniu în care structurile private advance compared to the public ones.
devanseaza cu mult structurile publice. Even with an extremely high coverage
Desi cu un grad de acoperire extrem de level, secure financing, although not very

56
ridicat, cu o finantare stabila, desi nu extrem de important, with access to the specific tools of
importanta, cu acces la instrumente de sustinere a supporting the agricultural activity, disposing of
activitatilor agricole, cu publicatii si instrumente publications and disseminating facilities, the
de diseminare la îndemâna, A.N.C.A, prin A.N.C.A, through its County Offices for
Oficiile Judetene de Consultanta Agricola si local Agricultural Consulting and locally by offices or
prin birourile sau agentii de consultanta, nu extension agents, does not succeed on convincing
reuseste sa convinga si sa ocupe pozitia vizata si and acquiring the aimed and declared position.
declarata. Fezabilitatea structurii nu reuseste sa The feasibility of the structure does not convince
convinga la nivelul administratiei centrale astfel on the central administration level to that extent
încât viitorul functionarii si structurarii to which the future of the functioning and
serviciilor la nivel national se gaseste sub un structuring of the services on national level is
mare semn de întrebare astazi. under a large question mark today.
Crearea acestei agentii este un act de The creation of the Agency is a necessity
necesitate în toate statele cu un sector agricol in all states with an important agric ultural sector.
important. Forma si modul de sustinere a The form and the supporting frame of the
serviciilor difera de la un stat la altul functie de services are shaped differently from country to
traditie, istoric si dezvoltare. Elementul comun country depending on tradition, history and
tuturor acestora este dat de formularea necesitatii development. The common element for all of
si de modelarea acesteia astfel încât sa raspunda them is represented by formulating the need and
cât mai bine nevoilor fermierilor si posibilitatilor modelling the demand in a way to answer and
administratiei sau structurilor profesionale sau suit the best to the farmers’ needs and the
private de a sustine aceste servicii. Eficienta possibilities of the administration, professional or
acestora deriva, în primul rând, din orientarea de private structures to support these services. Their
piata a serviciilor, indiferent de competitori, de efficiency raise mainly form the market oriented
calitatea serviciilor, de relatia ofertant-client si de services, regardless the competitors, quality of
evolutia posibila a acesteia. the services, customer-provider relation its
Implementarea unui sistem de possible evolution.
management legat de client (C.R.M. – Customer Implementing a Customer Related
Related Management) permite cucerirea sau Management (C.R.M.) allows the achievement or
consolidarea unei pozitii de top pe o piata a consolidation of a top position on the market of
serviciilor de consultanta. Pentru balansarea unei extension services. In order to balance such a
astfel de situatii este necesar ca feed-back-ul de situation it is necessary that the feedback from
la fermieri sa fie cel putin la fel de important ca the farmers is at least on the same importance
rezultatele atinse de agentii de consultanta. Nu level with the acquired results of the extension

57
numai câstigarea încrederii comunitatii agents. Not only earning the farmers’ community
fermierilor este extrem de importanta ci si trust is highly important but the constant level
calitatea si constanta serviciilor, ca si sustinerea and the quality of the services together with
acestora prin masuri de politica agricola si agricultural policy support and professional
reprezentare profesionala. representation.
Posibile le conflicte de interese dintre The possible conflict of interests
elementele politicii agricole si caile de actiune between the elements of the agricultural policy
imediata identificate de fermieri nu trebuie sa and the immediate action way identified by
mai constituie bariere de cooperare care sa farmers should not constitute again cooperation
conduca la refuzuri si care sa genereze tensiuni barriers, which can drive to refuse and generate
între parteneri. Amplasarea pe pozitie de tensions between partners. Placing all
egalitate a participantilor în procesul de participants to the agricultural extension on equal
consultanta agricola, a fermierilor si position, farmers and extension agents, drives not
consultantilor, conduce nu numai la apropiere dar only to a closer cooperation but also to a correct
si la o apreciere justa a valorii serviciilor assessment of the value of the exchanged or
schimbate sau oferite. offered services.
Desi cu obiective generale si specifice Although aiming high through its general
curajoase, Agentia nu a reusit sa se impuna pâna and specific objectives, the Agency did not
astazi pe piata consultantei agricole. Consideram succeed on imposing itself on the agricultural
ca este momentul în care avantajul prezentei extension market until now. We consider that it
poate fi valorificat superior prin servicii si is the moment when the advantage of the
programe de consultanta care sa câstige presence can be superiorly valorised through
credibilitatea comunitatii fermierilor. services and extension programmes, which can
Modificarea abordarii si pozitiei curente, o enhance the credibility from the farmers’
reconsiderare a modului de organizare si community side. Modifying the approach and the
functionare, o valoare adaugata considerabil mai current position, reconsidering the organising and
mare la serviciile oferite pot conduce la o functioning way, a considerable higher added
reasezare pe baze durabile a activitatii agentiei. value to the offered services can drive to a
Avantajele pe care parteneriatul cu sustainable re-founding of the Agency’s activity.
universitatile agricole îl poate prezenta se The advantages of the partnership with
concretizeaza în validarea pe baze neutre a the agricultural universities can be represented by
solutiilor oferite, consultanta de specialitate la a neutral based validation for the offered
toate nivelurile de expertiza, un transfer eficient solutions, specialised consultancy for all
al mijloacelor si tehnicilor moderne atât pentru expertise levels, an efficient transfer of the

58
productie cât si pentru comunicare, modelare, modern means and technologies, for production
planificare si adoptare de decizii, spre but also for communication, modelling, planning
comunitatea fermierilor cu garantarea unui feed- and decision making to the farmers’ community
back. with a guaranteed feedback.
În balanta serviciilor de consultanta In the balance of the extension services
oferite astazi în agricultura, raportul calitate / pret offered to agriculture today the ratio quality /
este cel care determina pozitia de leader. Analiza price is determining the leader position. The
curenta conduce spre concluzia evidenta ca current analysis shows with no doubts that the
astazi, serviciile private sunt incontestabil private services are superior from the quality
superioare din punct de vedere al calitatii. point of view, in our days. The problem is solved
Problema nu este însa rezolvata decât acolo unde only on the areas where these services are present
acestea sunt prezente, iar numarul locatiilor este and the number of those locations is restraint.
redus. Din pacate, perspectivele nu rezerva nici o Unfortunately, the perspective is not reserving
evolutie spectaculoasa din acest punct de vedere. any spectacular evolution on this field. And it is
Nici nu este de asteptat, atât timp cât nici în not expected as far as even in the countries with
statele cu traditie în utilizarea consultantei tradition in agricultural extension the private
agricole, serviciile private dezvoltate ca o afacere services developed as business or as service for
sau ca un serviciu al unei companii producatoare companies are not detaining important shares on
de input-uri, nu detin o cota de piata importanta. the extension market. However, their presence as
Prezenta acestora ca indicator de stare si element status indicator and as comparison element is
de comparatie este însa necesara. necessary.
O forma privata de servicii de Another form for the private extension
consultanta pentru agricultura care prezinta o services highly important for the market of these
importanta deosebita pentru piata acestor servicii services represents the structures developed by
o reprezinta structurile dezvoltate de catre the professional associations. Whether those
asociatiile profesionale. Fie ca acestea sunt structures are financed entirely or only partially
finantate direct de catre fermieri sau partial, by the farmers, jointly with the state subsidies,
lânga cofinantarea statului, puterea pe care their power over the farmers’ community is
acestea o au asupra comunitatii fermierilor este superior to any other forms. Certainly that in
superioara oricarei alte forme. Desigur ca în Romania’s situation the absence of the
situatia României absenta reprezentarii professional bodies represents a major
profesionale constituie un impediment major în impediment for the possib ility of developing this
posibilitatea dezvoltarii unor astfel de servicii. Pe type of services. On the other hand, the
de alta parte puterea financiara extrem de redusa extremely low financial power of the Romanian

59
a fermierilor români conduce la imposibilitatea farmers drives to the impossibility of developing
dezvoltarii de astfel de servicii cu acoperire such services with national coverage, exclusively
nationala, prin sustinere proprie exclusiva. maintained by own resources.
Ca ipoteza, putem sa avansam ideea As a hypothesis, we can advance the idea
conform careia, o asociatie profesionala de according to whom, if a professional association
reprezentare a fermierilor care ar beneficia de un representing the farmers could benefit from a
buget egal cu acela al Agentiei Nationale pentru budget equal to the budget of the National
Consultanta Agricola ar putea atinge performante Agency for Agricultural Consulting could
net superioare activitatii curente a agentiei. achieve results and performances net superior to
Desigur ca aici exista o serie de variabile care the current Agency’s activity. It is understood
trebuiesc sa atinga un anumit nivel, asa cum ar fi that we have a series of variables which are
nivelul de întelegere al fermierilor, existenta unor required to attain a certain level, such as the
structuri de reprezentare profesionala understanding level of the farmers, the existence
recunoscute atât de membrii cât si de of professional representation bodies, recognized
administratia agricola, o pozitie suficient de both by the members and central agricultural
elastica a structurilor centrale ale administratie i, administration, sufficient elasticity on the
colectarea de taxe si impozite care sa sustina position of the central administration structures,
finantarea activitatii de consultanta, delimitarea collecting taxes which can support the financing
fermierilor de restul masei de activi agricoli si of the extension activity, delimiting the farmers
înca altele. from the rest of the agricultural active persons
Situatia curenta ne permite însa doar (non-farmers) and many others.
considerarea acestei speculatii ca o posibila The current situation allows us to
alternativa de dezvoltare sau transfer a structurii consider this speculation as a possible alternative
prezente. Aceasta alternativa este cât se poate de for development or transfer of the existing
realista, considerând viitorul european al structure. This alternative is very realistic
agriculturii românesti. Se impune însa gasirea considering the European future of the Romanian
unei solutii realiste si imediate care sa permita agriculture. It is imperative to find an immediate
asezarea pe baze sanatoase si durabile a viitorului solution that can allow the establishment of the
activitatii de consultanta. Realizarea acesteia agricultural extension’s future on healthy and
poate conduce la integrarea cu succes a politicii sustainable basis. Realising this imperative can
agricole tranzitorii spre politica agricola insure a successful integration from a transitory
comunitara. Consideram ca nici un alt instrument agricultural policy into the Common Agricultural
de implementare nu se poate dovedi mai fiabil Policy. We consider that no other implementing
decât un sistem de consultanta pro-activ si tool can prove more feasibility then an efficient

60
eficient, aproape de nevoile fermierilor. extension system, pro-active and close to the
Standardele la care trebuie sa ajunga farmers’ needs.
agricultura româneasca într-un interval de timp The standards that the Romanian
extrem de redus în comparatie cu evolutia agriculture has to attain in extremely short time
statelor europene sau chiar ale altor state din compared to the evolution of the European Union
Centrul Europei, reprezinta o distanta member states or even compared with another
considerabila de la starea de astazi. Nu exista nici candidate countries from the Central and Eastern
un dubiu cu privire la nivelul de atins, exista doar Europe, represents a considerable distance from
cautari în încercarea de a stabili mijloacele today’s situation. There are no doubts concerning
adecvate pentru atingerea acestora. Desi the level to be achieved, there are only attempts
complexe, aceste mijloace trebuie sa se in establishing the appropriate means to
dovedeasca extrem de eficiente în actiune, iar accomplish the requirements. Even if complex,
efectele produse trebuie sa fie si de amploare si these means should prove extremely efficient in
de profunzime astfel încât sa conduca la action, and the resulting effects should of scale
modificarile structurale vizate si necesare. and profound in order to drive to the expected
Consideram ca viitorul agriculturii and necessary structural changes.
românesti este unul european si ca aceasta cale We consider that the future of the
nu prezinta alte alternative. Integrarea europeana Romanian agriculture is a European future and
nu mai este o optiune ci un deziderat major. this way has no other alternative. The European
Integrarea României înseamna integrarea integration it is not an option anymore but a
agriculturii românesti într-un sistem european de major objective to be achieved. Romania’s
înalta competitie. În acest sistem, ratarile sunt accession to EU means integration of the
sanctionate imediat si aspru. De aceea, integrarea Romanian agriculture into a European high
agriculturii sau modificarea acesteia la standarde competitive system. Moreover, in this system,
europene nu este o problema exclusiv agricola ci the failure is sanctioned immediately and
este, în acelasi timp, una care priveste ruralul în drastically. Therefore, the agriculture’s
ansamblul sau, vizeaza toate aspectele economice integration or its adjustment to European
si sociale. standards it is not exclusively an agricultural
issue, but at the same time regards the rural
world, all economic and social aspects.

61
1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE 1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL
CONSULTANTA AGRICOLA DIN EXTENSION SERVICES FROM THE
STATELE UNITE ALE AM ERICII SI UNITED STATES OF AMERICA AND
EUROPA EUROPE

STATELE UNITE ALE AM ERICII UNITED STATES OF AMERICA

Vom începe analiza noastra cu modelul We would start our analysis with the
de consultanta si extensie agricola din Statele agricultural extension and consultancy model of
Unite, model diferit de oricare dintre formele the United States, which is different of all known
consacrate si cunoscute în Europa. and existing forms in Europe.
Pasii realizati pâna la începutul secolului, The steps realised by the beginning of
mai precis pâna la 1908 au fost marcati de the twentieth century, more precisely by 1908
evenimente, acte si hotarâri din care se desprinde were marked by events, documents and decisions
interesul timpuriu pentru activitati de sprijinire a from which we can draw the early interest for
agriculturii si a vietii fermierilor. Cel mai graitor supporting the agriculture and farmers’ life. The
exemplu în acest sens îl reprezinta legislatia best example in this way represents the land-
referitoare la oferire de pamânt din domeniul grant legislation, offering land from the public
public pentru scopuri educationale si stiintifice domain for educational and scientific purposes to
fiecarui stat (Land-Grant Legislation). Astfel, each state (Land-Grant Legislation). The Morrill
demersurile lui Morrill începute în 1857 au attempts started in 1857 became official
devenit act în 1862, când presedintele Lincoln a document in 1862, when President Lincoln
semnat legea. Va mai trece însa un timp pâna signed the law. It will take a time until the
când statele sudice vor deveni eligibile în southern states will become eligible within the
contextul acestui document. Conform context of this document. According to this Law,
documentului, fiecare stat putea obtine 30.000 de each state could obtain 30.000 acres from the
acrii din fondul public, pentru fiecare senator sau public domain, for each senator or congressman
congresman care reprezenta statul. Aceasta that represented the state. This area was excluded
suprafata era exclusa de la vânzare si era from sale and designated for the founding of
destinata înfiintarii de colegii / universitati colleges and schools for agriculture and
agricole si mecanice, în fiecare stat. mechanics in each state.
Începuturile extensiei agricole sunt The beginnings of the agricultural
marcate de momentul 1908. Acesta este anul în extension are marked by the moment 1908. This

62
care legislativul aloca primele sume importante, is the year in which the legislative allocates the
pe baza anuala, pentru activitati de consultanta first important financial support, on yearly basis,
agricola. for agricultural extension activities.
Sarcina activitatilor de extensie agricola The agricultural extension activity is in
revine universitatilor si colegiilor care au charge of the agricultural universities and
desfasurat activitate de pionierat si care de la colleges who developed pioneering activities on
acest moment devin responsabile de activitatea this field and who become responsible for the
de consultanta agricola. Este demn de mentionat entire agricultural extensions from this moment.
faptul ca, înca de la faza de aparitie si pionierat, It is important to stress here that from the very
serviciile de extensie au avut preocupari mai beginning the extension services had broader
largi decât strict activitatea de productie agricola. interests then strictly the agric ultural production.
Acest element pastrat si dezvoltat pâna în zilele This element maintained and developed to our
noastre se adreseaza prin consultanta si asistenta, day addresses by consultancy and assistance,
educatie si sprijin, deopotriva familiei education and support, to both the farmers’
fermierului si activitatilor acestuia. Ansamblul family and his activities. This ensemble
considera pe o pozitie egal de importanta viata considers of equal importance the position of the
privata a fermierului si familiei sale, caracterul farmer’s private life, his family, the presence and
activ si prezent în viata comunitatii. Astfel, pe the active character in the community. In this
lânga serviciile de consultanta oferite pentru way, beside the advising services addressing the
activitatea specifica a fermierului si a comunitatii farmers and their community’s specific activity,
din care acesta face parte, se ofera o paleta a broad range of services designed for the
întreaga de servicii care se adreseaza sotiilor farmers’ consorts, children, community events
fermierilor, copiilor acestora, vietii comunitatii si and private life.
evenimentelor acesteia. This model of extension services assured
Acest model de extensie agricola almost exclusively by universities and colleges,
asigurat de catre universitati si colegii, aproape în presents a series of advantages and major
exclusivitate, prezinta o serie de avantaje si benefits for all the participants in the process. As
beneficii majore pentru toti participantii la we mentioned earlier, not only the farmers but
proces. Nu numai fermierii, si asa cum spuneam, also their families and the community to which
familiile acestora si comunitatea din care acestia they belong are in a winning position, even if
fac parte, au de câstigat, desi acestia se constituie farmers and their agricultural activity represent
în beneficiarii primi si directi. Si universitatile the main and direct target. The universities are
sunt beneficiare ale procesului de extensie also benefiting from the extension process
agricola prin experienta, feed-back-ul permanent, through the earned experience, the permanent

63
vasta cauzistica si legatura directa si permanenta feedback, the large number of instances and
cu practica. through the direct and permanent link with the
Putem afirma ca dintre toate sistemele de practice.
extensie agricola consacrate si cu traditie, We can affirm that from all agricultural
sistemul american beneficiaza de cea mai redusa extension services, established with a long
distanta dintre fermieri si universitati. Nu numai tradition, the American system benefits of the
distanta este redusa, dar legaturile stabilite sunt shortest distance between farmers and
puternice, durabile si reciproc avantajoase. universities. In addition, not only that the
Comunitatea fermierilor si comunitatea distance is reduced but the established links are
academica pot astfel comunica deschis, fara strong, sustainable and with reciprocal
bariere sau sincope. Progresul tehnic ajunge advantages. The academic and the farmers’
direct la beneficiari, iar feed-back-ul permite community can openly communicate with no
ajustarea noului astfel încât sa raspunda nevoilor barriers or syncope. The technical progress
utilizatorului. reaches directly the primary target, and the
Cel de al treilea mare participant la feedback allows the adjustment of the novelties
procesul de extensie agricola, respectiv in order to answer the best to the user needs.
companiile din amonte si aval de agricultura, The third important participant to the
sunt prezente prin participare-colaborare. Pozitia agricultural extension process, respectively the
de leader a universitatilor este mai putin companies from up- and downstream agriculture,
relevanta pentru acest parteneriat. Cea mai are involved by participation-collaboration. The
importanta pozitie este aceea de analist leading position of the universities is less
independent a tuturor produselor industriei. relevant for them in this partnership. The most
Corelat cu cel mai bun uz pentru fermieri si de pe important position is the independent analytical
pozitia neutra a domeniului stiintific, informatiile position of all industry products. Correlated with
care trec prin sistem au o valoare deosebita the best use for farmers and from a neutral
pentru fermieri. Acest model, al triadei, position of the scientific domain, the
functioneaza cu rezultate extrem de favorabile, informations passing the system are extremely
validate si verificate în timp în avantajul valuable for farmers. This triad model works
fiecaruia dintre participanti, în conditii de respect producing extremely favourable results, verified
si performanta maxime. Performantele and validated in time, on the advantage of each
agriculturii americane vin sa probeze rezultatele participant, in a mutual-respect environment, and
acestui model de sistem de consultanta si maximum performance. The American
extensie agricola. agriculture’s performances prove the results of
this model of system for agricultural extension

64
FRANTA and consultancy.

În situatia Frantei, consultanta si extensia FRANCE


agricola se realizeaza, în principal, prin
intermediul structurilor profesionale si ale In the French situation, the agricultural
statului, într-o forma mixta. A.N.D.A. – extension and consultancy is mainly realised
Asociatia Nationala pentru Dezvoltare Agricola through a mix of professional and state
este forul central, national care reuneste actorii structures. The A.N.D.A. – National Association
implicati în dezvoltarea agricola si rurala for Agricultural Development, is the central
(modificari recente vor conduce la schimbarea structure, on the national level, regrouping all the
titulaturii în A.N.D.A.R., adaugând „rural”). actors involved in agricultural and rural
Unul dintre actorii principali ai dezvoltarii development (recent changes will drive to a
agricole si care ofera servicii de consultanta change of name in A.N.D.A.R., by adding the
agricola este reprezentat de Camerele de “Rural”). One of the main actors involved in
Agricultura, la nivel regional si local. Reteaua agricultural development offering extension
Camerelor de Agricultura numara 116 institutii, services for agriculture is represented by the
4.200 de alesi prin sufragiu universal, 7.750 de Agricultural Chambers, present on regional and
salariati si un buget anual de 3,5 miliarde FF (~ local level. The network of the Agricultural
500 milioane €). Chambers counts 116 institutions , 4.200 elected
Institutii publice profesionale, Camerele by universal vote, 7.750 employees and a yearly
de Agricultura, sunt institutii cu acelasi statut cu budget of 3,5 billion FF (~ 500 million €).
Camerele de Comert si Industrie si Camerele de Being public professional institutions,
Meserii. Toate componentele lumii agricole se the Chambers of Agriculture have the same
regasesc reprezentate în sânul Camerei de status as the Chambers of Trade and Industry and
Agricultura. Camerele de agricultura se compun the Chamber of Crafts. All the agricultural world
din cinci „colegii individuale”: elements can be retrieved inside the Chamber of
- colegiul sefilor de exploatatie si Agriculture. The Chambers are structured of five
asimilati; „individual boards”:
- colegiul salariatilor în productia - the board of the farmers and the
agricola; assimilated (as status);
- colegiul salariatilor gruparilor - the board of the employees in
profesionale agricole; agricultural production;
- colegiul proprietarilor funciari, si - the board of the employees of
agricultural professional groups;

65
- colegiul fostilor fermieri, - the board of the landowners, and
din cinci colegii ale gruparilor profesionale - the board of the former farmers,
agricole: of five boards of agricultural professional groups:
- colegiul cooperativelor de productie; - the board of the production
- colegiul altor cooperative; cooperatives;
- colegiul Credit Agricol; - the board of the other cooperatives;
- colegiul asigurarilor mutuale - the board of the Agricultural Credit
(sociale) agricole, si Bank (Credit Agricol);
- colegiul organizatiilor sindicale, - the board of the agricultural mutual
în fine, unu pâna la patru administratori ai (social) insurances, and
Centrului Regional al Proprietatii Forestiere si de - the board of the Union organisations,
la zero la opt membrii asociati. and, one up to four administrators of the
Desi cu o reprezentare extrem de Regional Centre of the Forest Property and zero
laborios distribuita la fiecare dintre actorii to eight associated members.
dezvoltarii agricole, Camera Agricola are ca With a highly elaborated representation,
misiune principala reprezentarea (porte-parole) distributed to all of the agricultural development
agriculturii si lumii rurale. Ea se constituie în actors, the Chamber of Agriculture has as central
interlocutor al structurilor publice franceze si mission to stand for the agriculture and the rural
europene si al colectivitatilor teritoriale. world (as a port parole). The Chamber is an
Camerele de Agricultura asigura prin cei interlocutor to the French and European public
5.000 de ingineri si tehnicieni, sase domenii de structures and to the regional communities.
interventie: Through theirs 5.000 engineers and
- studii economice si de perspectiva; technicians, the Chamber of Agriculture covers
- consiliere la nivelul exploatatiei; six intervention domains:
- cercetare-dezvoltare si - economic and perspective studies;
experimentare; - advising on farm level;
- animare si inginerie de proiect; - research-development and
- formare-educatie; experiments;
- comunicare. - animation and project engineering;
Structura este finantata de la bugetul de - training-education;
stat, din taxele agricole si profesionale si din - communication.
subventii ale statului. Forma de consiliere prin The structure is financed from the state
intermediul Camerelor de Agricultura, în cazul budget, from the agricultural and professional

66
Frantei, apropie foarte mult administratia taxes and state subsidies. The advising form
agricola de comunitatea fermierilor, dar nu through the Chambers of Agriculture, in France,
suficient de mult, comunitatea industriilor si approaches very much the agricultural
companiilor. administration to the farmers’ community, but
not enough the companies and industries’
GERMANIA community.

Modelele germane de consultanta si GERMANY


extensie agricola acopera toate sectoarele posibil
implicate în acest proces: Ministerele The German models of agricultural
Agriculturii, Camerele de Agricultura si extension and consultancy covers all possible
domeniul privat. În fig. 1.20 este redat sistemul sectors involved in this process: the Ministries of
de extensie functie de stat (land). Dupa cum se Agriculture, the Chambers of Agriculture and the
poate observa, sudul este acoperit de Ministerele private structures. In the fig. 1.20 is represented
de Agricultura ale fiecarui land, nord-estul este the dominant extension system according to the
dominat de sistemul privat de consultanta si state (land). As we can observe, the South is
extensie agricola, în timp ce nord-vestul se covered by the Ministries of Agriculture of each
bazeaza pe Camerele de Agricultura în domeniul Land, the Northeast is dominated by the private
acestor servicii. Desigur ca fiecare dintre cele trei structures, while the Northwest is based on the
forme este prezenta în fiecare dintre statele Chambers of Agriculture in providing these
federale, însa în proportii diferite. Figura services. Certainly each of the described
ilustreaza furnizorul dominant de servicii pentru providers is present on each federal state but with
fiecare land. different weights on the market. In the figure, the
Camerele de Agricultura sunt difference is made on representing each Land by
organizatii profesionale regionale reprezentând the dominance of the service type.
interesele fermierilor, guvernate de fermieri alesi The Chambers of Agriculture are
prin vot si conduse de profesionisti. Functie de regional professional organisations representing
marimea landului, acesta poate avea una sau the farmers’ interests, governed by elected
doua Camere de Agricultura. Mandatul si forma farmers and managed by professionals.
legala a Camerei variaza functie de land, iar According to the size of each federal state, every
contributia financiara primita este fixa si Land can have one or two Chambers of
dependenta de potentialul economic al Agriculture. The mandate and the legal form of
exploatatiilor fermierilor. Cu toate acestea, partea each Chamber vary with the state, and the
majoritara a bugetului unei Camere este asigurata financial contribution received is fixed and

67
de catre stat. Aceasta finantare asigura depending on the economical potential of the
îndeplinirea unei serii de functii de catre farms. Even though, the main part of the budget
Camerele de Agricultura, cum ar fi: cercetarea of one Chamber is supplied by the State. This
aplicata, educatie si pregatire profesionala, financing assures the fulfilment of a series of
administrare si control în domeniul agricol. În functions by the Chambers of Agriculture, like
cele mai multe dintre situatii, îndeplinirea applied research, education and professional
functiunilor este finantata integral de catre stat. training, administration and control in
Functionarea departamentului de extensie si agriculture. In most of the situations, the
salarizarea personalului sunt însa doar partial accomplishment of these functions is entirely
subventionate. financed by the State. The functioning of the
extension department and the personnel wages
are only partially subsidised.

Figura 1.20.
Serviciile de consultanta în Germania, functie de land si furnizorul principal de servicii

Camere de Agricultura

Structuri Private

Ministerul Agriculturii, Biroul


Agricol al Landului

Sursa: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000

68
Figure 1.20.
The extension services in Germany function of Land and main service provider

Agricultural Chambers

Private Structures

Ministry of Agriculture, Land


Agricultural Office

Source: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000

Biroul Agricol al Landului. În statele în The Agricultural Office of the Land.


care furnizorul principal de servicii de extensie si In those federal states where the main supplier of
consultanta agricola este statul, misiunea revine agricultural extension services is the state, the
Ministerelor Agriculturii. Tendintele recente mission is accomplished by the Ministries of
conduc spre o situatie în care agricultura nu mai Agriculture. The recent trends are driving to a
dispune de un minister propriu. Astfel, Biroul situation in which the agriculture doesn’t have an
Agricol al Landului se ocupa si de alte domenii, own Ministry. Under these conditions, the
cum ar fi mediului înconjurator sau amenajare Agricultural Office of the Land also covers other
funciara sau poate ajunge sub subordonarea unui field of activity like the environment, landscape
al minister, ca de exemplu, Ministerul Economiei engineering and improving, or it can be
sau Ministerul de Interne. dislocated under the subordination of a different
Structurarea Biroului urmeaza o schema Ministry, like, Ministry of Economy or Ministry
organizatorica bazata pe domenii tehnice, în care of Internals.
functiile de control, administrare, educatie si The structure of the Office follows an
consultanta se regrupeaza în unitati tehnice cum organisational scheme based on technical
ar fi: legislatie agricola, economie agricola, domains where the functions of control,

69
protectia plantelor si marketing, productie administration, education and extension are
animala sau altele. Tendinta actuala referitoare la regrouped in technical units like agricultural
modificarea structurala se deplaseaza spre o legislation, agricultural economy, plant protection
forma functionala care sa evite conflictul de and marketing, animal husbandry or others. The
roluri. actual trend concerning the struc tural change is
Structurile private . Una dintre moving towards a functional form, which can
modificarile organizationale cele mai puternice s- avoid the role conflict.
a produs dupa unificarea Germaniei. Situatia The Private Structures . One of the most
celor cinci noi landuri, cu ferme extrem de mari important organisational changes occurred after
(în comparatie cu celelalte landuri federale), cu o the reunification of Germany. The situation of the
agricultura ce trebuia restaurata si privatizata a five new lands, with extremely l arge farms
condus spre concluzia ca momentul este cel putin (compared to the other federal states), with an
nepotrivit pentru instalarea Camerelor de agriculture that required to be restored and
Agricultura. Cum atmosfera nu era prielnica privatised, droved to the conclusion that the
implicarii structurilor statului, din punct de moment is highly inappropriate for installing
vedere al nivelului si gradului de confidenta, în Chambers of Agriculture. As the atmosphere was
special în procesul de privatizare si cel de unfavourable to the involvement of the state
consiliere legala si tehnica, trei din cele cinci noi structures, from the point of view of the level and
landuri au optat pentru folosirea consultantei the degree of confidence, especially in the
agricole private pentru fermieri. privatisation process and technical and legal
Cu toate ca sectorul consultantei este counselling, three of the five new states choose
integral privat, statul îti pastreaza un rol prin the private agricultural extension for their farmers.
subventionarea costurilor. Tendinta actuala este Even if the extension sector is completely
însa aceea de reducere a subventiilor prin private, the state maintains its role by subsidising
intermediul structurilor private, ca si o reducere a part of the costs. The actual trend aims to reduce
de ansamblu. the subsidising through the private structures as
În zilele noastre, mai mult decât oricând, well as an overall reduction.
agricultura germana are nevoie de o calitate Today, more than ever, the German
înalta a serviciilor de consultanta, nu numai agriculture needs a high quality of the services
pentru a sprijini fermierii în utilizarea fluxului provided in extension, not only for supporting the
constant de noutati si în reglementarile farmers in the use of the constant flow of novelties
complicate ale guvernului sau UE, dar si pentru a and in the European and national complicated
putea face fata unei cereri crescând specializate a administrative regulations, bu t also to answer an
clientilor. increasing specialised demand of the customers.

70
2. LOCUL SI IMPORTANTA 2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE
DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN DIFFERENT METHODS USED IN
CONSULTANTA EXTENSION

2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP / 2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS


DE MASA – ANALIZA COMPARATIVA METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS

Analiza pe care o vom face în continuare The analysis we will conduct on this
adreseaza metodele utilizate în consultanta chapter addresses the employed methods in
agricola cu trimitere speciala la situatia specifica agricultural extension with special regard to the
României. Contextul actual în care se plaseaza Romania’s situation. The actual context in which
dezvoltarea agricola, nivelul acesteia, pozitia si the agricultural development is placed, its level,
statutul fermierului determina o abordare the position and the status o the farmer,
diferentiata fata de aceea recomandata de determines a differentiate approach next to the
literatura de specialitate. Desi aceasta contine o one recommended by the literature. Even if the
tipologie vasta de situatii si ilustrari specifice described situations and specific illustrations
pentru state în care consultanta agricola este la contained in the available literature covers
început sau state care se gasesc în stadii de situations from countries where the agricultural
dezvoltare diferite, de la sub-dezvoltare la nivele extension is at its very beginning, or countries on
înalte ale dezvoltarii, situatia în care se gaseste different stages of development, from under-
agricultura româneasca astazi nu poate fi precis developed to industrialised countries, the
încadrata în nici una dintre acestea. Romanian agriculture’s situation can’t be
Pentru aceste ratiuni, analiza precisely situated under any of those conditions.
comparativa de metode pe care o vom prezenta în For these reasons, the comparative
continuare va face referiri specifice la analysis of methods presented bellow will refer
pretabilitatea si particularitatile fiecareia dintre specifically to the portability and the
metodele supuse investigarii. Trimiterile vor particularities of each of the investigated method.
reflecta realismul situatiei specific agriculturii The remarks will reflect the reality of the
românesti cu referiri la perspective si posibile situation specific to the Romanian agriculture
dezvoltari ale situatiei de ansamblu. referring to perspectives and possible
Analiza va sublinia în principal developments of the overall situation.
rezultatele si avantajele asupra publicului tinta, The analysis will emphasise mainly the
tinând cont de faptul ca metodele sunt diferite ca results and the advantages over the targeted

71
acoperire si public adresat, orice alt tip de public, taking into account the fact that the
comparatie fiind irelevant atât pentru metode în methods are different in terms of coverage and
cât si pentru beneficiari sau utilizatori. addressed customers, any other type of
Comparatiile interne, în cadrul aceleiasi grupe comparison lacking any relevance for both the
vor releva aceleasi aspecte ca si unele methods and the beneficiaries or users. The
particularitati. internal comparison, inside the same group, will
Preocuparea principala fiind aceea de a reveal the same aspects and include the
contura registrul în care se va încadra metoda particularities.
propusa, aceea a Grupului de Rezolvare a The main objective is to draw the
Problemelor (GRP), gasim necesar sa subliniem framework in which the proposed method, the
toate acele aspecte cu relevanta asupra Problems Solving Group (PSG), and therefore
posibilitatilor de integrare si succes. we consider necessary to stress all relevant
Desi metoda GRP este o metoda de grup aspects concerning the success and the
prin forma si modul de functionare, consideram integration possibilities.
utila comparatia cu metodele de grup tocmai Even if the PSG is a group method
pentru similaritatea nivelului rezultatelor considering its form and functioning, we
posibile. Nivelul impactului pe care acestea îl pot consider useful the comparison with the group
avea asupra fermierilor si comunitatii poate fi methods for the similarity of the possible results
chiar superior prin volum, nivel si calitate, asa level. The impact level on the farmer or
cum vom arata în cele ce urmeaza. Pe de alta community scale can be superior in volume, level
parte metodele individuale sunt cele utilizate cu and quality, as we will present in the following
predilectie astazi, în contextul specific al parts. On the other side, the individual methods
agriculturii românesti. are the ones mainly used today in the specific
Metodele individuale se bazeaza pe context of the Romanian agriculture.
discutii între agentul de consultanta si fermier si The individual methods are based on
functie de locatie, acestea pot avea loc în ferma discussions between the extension agent and the
sau locuinta fermierului sau la biroul agentului farmer, and these discussions can take place in
de consultanta. Aceste discutii au fost adaptate the farm, or farmer’s house or in the office of the
functie de situatie si context, prin diferite extension agent. These discussions have been
modele, cum ar fi modelul consilierii, modelul adapted function to the situation and context,
diagnoza-prescriere, modelul participativ. through different models, such as the advising
Acestor modele li se adauga tehnici specifice de model, the diagnosis-prescription model,
utilizat cum ar fi: stimularea întrebarilor, participation model. To this list of models, we
informatie si propunerea de solutii model, can add specific techniques to use, such as

72
comentarii la observatii, inventarierea avantajelor stimulating the questions, offering information
/ dezavantajelor. Întrucât ceea ce ne propunem and proposing model solutions, comments on
aici este o analiza, nu vom detalia modul de observations, inventory of advantages /
functionare al metodelor ci vom pune în balanta disadvantages. As we only propose an analysis,
avantajele si dezavantajele. we will not get into details in methods
Avantajele majore pe care metodele functioning but we will examine the advantages
individuale le prezinta se refera la acceptarea cu and the disadvantages.
usurinta a beneficiilor pe care interventiile le pot The major advantages of the individual
avea asupra fermei în corelatie cu sentimentul de methods refers to accepting easier the benefits
siguranta conferit fermierului de situarea într-un that interventions can have on the farm correlated
mediu familiar; investigarea la fata locului a with the comfort of the farmer being in a familiar
problemelor ce prezinta aspecte observabile; surrounding; investigating on the spot the
validitatea solicitarilor fermierului poate fi usor problems which present observable aspects;
verificata si bazat pe observatii comune acestia validating the farmers’ demands and based on
pot conlucra pentru un nivel superior al common observations they can collaborate for a
rezultatelor; vizitele repetate constituie un superior level of the results; the repeated visits
excelent prilej de schimb de informatie, mai ales constitute an excellent occasion for exchanging
acolo unde o activitate comuna cu fermierul este information, especially when a common activity
proiectata pentru o perioada lunga de timp; is planned with the farmer for a longer period of
numarul vizitelor poate fi redus în timp, dupa ce time; the number of visits can be reduced in time
agentul de consultanta si fermierul se as the farmer and the extension agent get more
familiarizeaza. familiar.
Metodele individuale sunt calea cea mai The individual methods are the most
potrivita pentru rezolvarea unor probleme appropriate way to solve punctual problems of
punctuale si de interes major pentru fermier. major interest for farmers. This appropriation is
Aceasta datorita faptului ca natura unica a due to the unique nature of the problems often
problemelor este frecvent în strânsa corelatie cu correlated with the farmer as a person. It is the
persoana fermierului. Este cel mai potrivit mijloc most suitable way of integrating the information
de integrare a informatiilor agentului de of the farmer and of the extension agent, and
consultanta si ale fermierului si de clarificare clarifying for farmer the contradictory feelings
pentru fermier a sentimentelor contradictorii pe that he can have concerning conflicting
care acesta le poate avea fata de obiective în objectives. In addition, by direct and personal
conflict. În fine, prin contact direct si personal, contact the extension agent can considerably
agentul de consultanta poate spori încrederea increase the farmer’s trust feeling by showing

73
fermierului prin interesul pe care îl poate arata interest for his person and situation, not
fata de persoana si situatia acestuia, fara necessarily linked to the professional activity.
neaparata legatura cu activitatea profesionala. Certainly, there are an important number
Exista desigur si un numar important de of disadvantages from which, probably the most
dezavantaje, printre care, probabil cel mai important is represented by the high costs caused
important îl reprezinta costurile ridicate produse by the important consumption of time and human
de consumul mare de timp si personal. Un numar resources. A relatively reduced number of
relativ redus de fermieri din publicul tinta poate farmers from the targeted public can be covered
fi acoperit de catre un agent de consultanta prin by an extension agent through mutual
discutii mutuale, indiferent de locul în care discussions, regardless the location. The
acestea se desfasoara. Posibilitatea ca informatii possibility of transferring incorrect information
incorecte sa fie transferate fermierilor este relativ to the farmers is relatively high and the control
ridicata iar mijloacele de control si corectie pe and correction tools available for the agent’s
care le au la îndemâna supervizorii agentilor de supervisor are reduced. The confidence level on
consultanta sunt extrem de reduse. Nivelul de which the method is based is extremely elevated
confidenta pe care se bazeaza metoda este extrem and its absence can compromise any attempt. The
de ridicat iar absenta acesteia compromite orice intermediate situations drive to a lack of opening
încercare. Situatiile intermediare conduc la o from the farmer’s side and to the same
lipsa de deschidere din partea fermierului si la impossibility on problem solving. Very often,
aceeasi imposibilitate de a rezolva problemele. when the discussions are opened by the farmer or
Frecvent, atunci când discutiile sunt deschise de on his demand, the problems are in a developed
fermier sau la solicitarea acestuia, problemele în stage, and any previous approach to this moment
cauza se gasesc într-un stadiu avansat iar could mean a considerably reduced effort for
rezolvarea acestora printr-o abordare anterioara solving it. The farmers do not realise the fact
acestui moment ar fi presupus un efort that, often, their problems are common with their
considerabil mai redus. Fermierii nu realizeaza neighbours and a common solving could be in
faptul ca adesea problemele pe care le au sunt the benefit of all, regardless the involved parties.
comune vecinilor lor si ca o rezolvare comuna ar Returning to the specific context in
fi în beneficiul tuturor partilor implicate, which the Romanian agriculture places today, to
indiferent care ar fi acestea. the development level of the farms / farmers, to
Daca revenim în contextul specific în the position of the farmers’ profession, we will
care se gaseste agricultura României astazi, la have to emphasise on several aspects mentioned
nivelul de dezvoltare al fermelor / fermierilor ca earlier. In addition, we will have to take into
si la pozitia pe care o ocupa profesia de account the development level of the extension

74
agricultor astazi, va trebui sa accentuam câteva services and their coverage degree on the
dintre aspectele mentionate anterior. Va trebui, territory.
de asemenea, sa luam în considerare nivelu l de The individual methods are preferred and
dezvoltare al serviciilor de consultanta agricola si often preferable considering the context. Even
gradul de acoperire pe care acestea îl au în supposing an important financial effort with high
teritoriu. consumptions of time and human resources,
Metodele individuale sunt preferate si these methods reaches their proposed objectives.
adeseori de preferat în acest context. Desi The volume of the targeted public is restraint and
presupun un efort financiar important si sunt the dissemination of the results through the
mari consumatoare de timp si personal, acestea community is frequently on a lower level then
reusesc sa-si atinga obiectivele propuse. Volumul the most pessimistic expectations.
publicului tinta este însa redus iar propagarea As a result of the past experiences most
rezultatelor în comunitate este frecvent la un of the farmers, and we can say the majority, are
nivel inferior celor mai pesimiste asteptari. refusing any cooperation / collaboration with
Datorita experientelor din trecut, cea mai other farmers through the intermediate of any
mare parte a fermierilor, si putem spune state structures. This is due partially to an
majoritatea, refuza curent orice forma de inappropriate approach of this problematic by the
cooperare / colaborare cu alti fermieri prin extension services and especially by the public
intermediul structurilor statului. Aceasta se services. In accordance to the costs and
datoreaza în parte si unei abordari nepotrivite a availability the private agricultural extension
acestei problematici de catre serviciile de services and those from the NGO’s area,
consultanta si în special de catre cele publice. successfully prefers the group methods, while the
Datorita costurilor si disponibilitatilor, serviciile public services are constantly failing on this
de consultanta agricola private si cele din zona domain. The confidence level and the trust that
O.N.G.-urilor prefera cu succes metodele de farmers invest in the private services is
grup, în timp ce serviciile publice înregistreaza considerably higher and easier to explain.
esecuri în mod constant în acest domeniu. Another element connected to the
Nivelul de confidenta si încrederea pe care context and specific to the Romanian agriculture
fermierii o investesc în serviciile private este is represented by the quality of the infrastructure
considerabil mai mare si usor de explicat. correlated with the visiting costs in terms of time
Un alt element legat de context si and financial effort. This impediment is reflected
specific agriculturii românesti este reprezentat de in the volume of the offered services to the
calitatea infrastructurii corelata cu costurile farmers, frequency of interventions and coverage
vizitelor în termeni de timp si efort financiar. of the targeted public. The technical equipment

75
Acest impediment se reflecta în volumul of the public services and their financial power
serviciilor acordate fermierilor, frecventa does not allow the employment of the individual
interventiilor si public tinta acoperit. Nivelul de methods according to their will and answering
dotare al serviciilor publice si puterea financiara the specific needs of the farmers. Currently, are
a acestora nu permite utilizarea metodelor preferred the discussions in the extens ion agent’s
individuale la nivelul doleantelor acestora si la office, based on the models of counselling and
nevoile specifice ale fermierilor. În mod curent, diagnosis-prescription, using all possible
sunt preferate discutiile la biroul consultantului, combinations of techniques. Next to the fact that
bazate pe modelul consilierii si cel al diagnozei- this is not the most appropriate method for the
prescrierii, folosind toate combinatiile de tehnici current situation, the financial power of the
posibile. Pe lânga faptul ca aceasta nu este farmers and their availability in terms of time are
metoda cea mai potrivita pentru situatia curenta, representing a critical constraint.
puterea financiara a fermierilor si disponibilitatea The trust that farmers invest in the
acestora în termeni de timp reprezinta o relation with the extension agents’ form the
constrângere extrem de importanta. public services is closely correlated with the
Încrederea pe care fermierii o investesc agent’s professional experience level,
în relatia cu agentii de consultanta ai serviciilor competencies and professional past. Some of the
publice este în strânsa corelatie cu nivelul representatives of these services are
experientei si competentelor acestora si cu compromised by their past activity, and there
trecutul lor profesional. Unii dintre reprezentantii where replacements were made the new
acestor servicii sunt compromisi de activitatea employed personnel lacks of practical experience
desfasurata în trecut iar acolo unde acestia au fost or has insufficient professional knowledge. The
înlocuiti, personalul nou angajat este tânar si level of the expertise they can provide can
lipsit de experienta practica sau poseda completely compromise the position of the
insuficiente cunostinte profesionale. Nivelul extension structure considering the fact that
expertizei pe care acestia o pot acorda poate farmers are still very suspicious. Certainly that
compromite pozitia structurii de consultanta the professional experience of the extension
respective în conditiile în care fermierii sunt în agents is acquired and accumulated in time, the
continuare extrem de suspiciosi. Desigur ca same way that the reciprocal trust relation is built
experienta profesionala a agentilor de consultanta together with the involvement level, and not only
se acumuleaza în timp, tot asa cum se strictly professionally.
construieste încrederea reciproca si nivelul de Another important element to be
implicare, nu numai strict profesional. mentioned for the Romanian agricultural
Un alt element important de mentionat extension and especially concerning the position

76
pentru peisajul consultantei agricole românesti, si of the public extension structures is represented
în special în ceea ce priveste pozitia structurilor by the value that farmers attached to the freely
de consultanta publice, îl reprezinta valoarea pe received services. This element represents at the
care fermierii o ataseaza serviciilor primite same time a reconsidering position for the free
gratuit. Acest element reprezinta, în acelasi timp, character of the services offered by the state to
o reconsiderare a gratuitatii serviciilor oferite de the farmers. The oversized and costly structure of
catre stat fermierilor. Structura voluminoasa si the public services for agricultural extension
costisitoare a serviciilor publice de consultanta could produce different results function of the
agricola produce rezultate diferite functie de involvement of the local management. In order to
implicarea personala a managementului local. modify the farmers’ perception concerning these
Pentru a putea modifica perceptia fermierilor fata structures two points have to be discussed: the
de aceste structuri doua puncte extrem de gratuity of the services and their quality. This
importante trebuiesc luate în discutie: gratuitatea approach can contribute to approaching the
serviciilor si calitatea acestora. Aceasta poate farmers’ community and can spare an important
conduce la apropierea de comunitatea fermierilor effort in terms of budget. The value that the
si poate scuti efortul bugetului de resort de un farmers will attach to the servic es will change
efort important. Valoarea pe care o vor atasa and will tend to get proportional to the ration
fermierii serviciilor se va modifica astfel si va fi expectations / results, and especially concerning
proportionala cu raportul balantei asteptari / the quality issues.
rezultate, în special prin prisma calitatii. The group methods used in extension
Metodele de grup utilizate în consultanta presents numerous advantages compared to the
prezinta numeroase avantaje în comparatie cu individual methods, concerning the target size,
metodele individuale prin prisma taliei publicului important timesavings, considerably lower costs
tinta, economiei importante de timp, costurilor per farmer, use of the method as innovation
considerabil mai reduse pe cap de fermier, transfer vector.
utilizarea metodelor ca vector de transfer al The efforts from the extension structures
inovatiilor. are significantly higher, both from the point of
Eforturile din partea structurilor de view of the group creation, preparation work,
consultanta sunt însa mult mai mari prin prisma planning and programmes design, needs of
crearii grupurilor, pregatirii acestora precum si a external expertise and higher chances of conflict
planificarii si a programelor, nevoii de expertiza between farmers and extension agents.
externa, si sanselor ridicate de conflict între Any of the available group methods:
fermieri si agentii de consultanta. presentations, group discussions,
Oricare dintre metodele de grup demonstrations, field day fits to the specific

77
disponibile: prezentari, discutii de grup, situations of Romania, all except for the
demonstratii, ziua câmpului se preteaza în extension activity in training centres, although
situatia specifica României, mai putin aceea a specific to developed countries and with tradition
activitatii de consultanta în centre de in the agricultural extension activity. At least for
pregatire , de altfel specifice statelor dezvoltate the actual stage the farmers are not ready to
si cu traditie în activitatea de consultanta perceive correctly this method. Therefore the
agricola. Cel putin pentru etapa în care se gasesc effort of equipping materially and with staff
în acest moment, fermierii nu sunt pregatiti these centres is not justified, for the moment. The
pentru a percepe corect aceasta metoda. Astfel, specific activities can be temporarily transferred
efortul deosebit pentru echiparea materiala si cu to vocational schools, rural schools and partially
personal a acestor centre nu se justifica, cel putin supported by the extension, on forms and
deocamdata. Activitatile specifice acestei metode moments that answers the best to the needs of the
pot fi temporar transferate spre scolile de farmers and especially to suit their availability.
pregatire vocationala, scolile rurale sau partial For the group discussions, the major
organizate de structurile de consultanta, sub difficulties are represented by the group creation
forme si la momente care sa raspunda atât on those situations where they did not exist
nevoilor dar mai ales disponibilitatilor before. As we constantly connected to the
fermierilor. Romanian situation, this element is absent for
În cazul discutiilor de grup, dificultatile most of the situations. If we add the repulsion to
majore sunt legate de formarea grupurilor acolo the previous organisational forms, more or less
unde acestea nu existau anterior. Si întrucât ne recent, the communication and approaching
raportam permanent la situatia României, acest farmers difficulties, we would understand why
element lipseste în majoritatea situatiilor. Daca this type of method is very demanding for the
adaugam repulsia fata de formele de organizare extension structures, even if the possible and
anterioare de data mai recenta sau mai achievable results and the created
îndepartata, dificultatile de comunicare si communication infrastructure justifies the
apropiere de fermieri, o sa întelegem de ce acest implication of any form of agricultural extension
tip de metoda solicita intens structurile de structure.
consultanta, desi rezultatele la care se poate Considering the fact that there is no
ajunge si infrastructura de comunicare creata tradition or practice in using this group method,
justifica implicarea oricarei forma de structura de we have to create all premises that can drive to
consultanta agricola. raising the group spirit. The general frame for
Întrucât nu exista o practica si o traditie training and education in the spirit of belonging
în sensul utilizarii unei astfel de metode de grup, to the community and active participation to its

78
trebuiesc create toate premisele care pot conduce life has to be offered, together with all necessary
la aparitia spiritului de grup. Trebuie oferit cadrul support for eliminating the inhibitions and raising
formarii si educarii în spiritul apartenentei la the awareness or the common interest.
comunitate si participarii active la viata acesteia, Another problem that the group
trebuie oferit suport pentru eliminarea inhibitiilor discussions can present refers to the refuse of
si constientizarii interesului comun. presenting their own problems face to the other
O alta problema pe care discutiile în grup farmers, or correctly reflecting the reality.
o pot ridica se refera la refuzul de a prezenta Following the same line, certain farmers can
propriile probleme în fata altor fermieri, sau de a become inhibited and can have problems in
prezenta corect realitatea. Urmând aceeasi linie, expressing themselves or participating to the
unii fermieri pot fi inhibati si pot avea probleme discussion. The discussions advantage over the
în a se exprima sau a interveni în discutie. presentations is represented by the possibility of
Avantajul pe care discutiile îl prezinta fata de obtaining a direct reaction from the farmers’ side
prezentari, consta tocmai în posibilitatea obtinerii and an immediate feedback, validated in the
unei reactii directe din partea fermierilor si a unui presence of the group. The homogeneity and the
feed-back imediat, acestea validate de prezenta structure of the group remain the key elements in
membrilor grupului. Omogenitatea si structura employing the method.
grupului ramân fundamentale utilizarii metodei. The demonstrations and the field day
Un nivel diferit de implicare din partea offer a different level of involvement of the
fermierilor participanti ca si a structurilor de participant farmers but also of the extension
consultanta organizatoare îl prezinta structures. Concrete and observable elements
demonstratiile si ziua câmpului. Elementele have a different effect over the farmers, both
concrete si observabile au un efect diferit asupra organisers and visitors. At the same time the
fermierilor, atât a organizatorilor cât si a sensitivity degree and level of the farmers is
vizitatorilor. În acelasi, timp nivelul si gradul de different. The immediate effect over the
sensibilitate a fermierilor este diferit. Efectul participants is considerably higher compared to
obtinut asupra participantilor este cu mult mai the other methods, under the reserve of success.
mare decât în cazul celorlalte metode, în situatia The method developing costs for all situations is
succesului metodei. Costurile dezvoltarii high and brings a shared responsibility between
metodei, în ambele situatii, sunt ridicate si atrag the extension agents and farmers.
o responsabilitate partajata între agentii de As we mentioned for the individual
consultanta si fermieri. methods, the private extension services and
Asa cum aminteam în cazul metodelor especially the ones from the NGO’s area can
individuale, structurile private de consultanta si benefit of a substantial credit from the farmers’

79
în special cele de tip O.N.G. beneficiaza de un side on employing the group methods. The
credit substantial mai mare din partea fermierilor higher credibility is given by the absence of these
la utilizarea metodelor de grup. Credibilitatea forms from the farmers’ experience in the past.
sporita a acestora rezida în primul rând din On the other side, the declared mission of these
absenta acestor forme din experientele trecutulu i structures, the availability of resources, even
fermierilor. Pe de alta parte, misiunea declarata a limited, the commitment and the decision in
acestora, disponibilitatea de resurse, chiar daca following the results, make these services a
limitata, hotarârea si seriozitatea în urmarirea serious partner for group activity. In this
rezultatelor, fac din aceste structuri un partener segment, of the group methods, the extension
serios pentru activitatea în grup. În acest public structures in Romania have to develop an
segment, al metodelor de grup, structurile publice important effort in rebuilding the credibility and
de consultanta agricola în România mai au de trust.
depus un efort important în construirea The advantages of the group methods
capitalului de încredere. become real for the situation of the Romanian
Avantajele metodelor de grup devin reale agriculture when the communication barriers and
pentru situatia agriculturii românesti atunci când the perception of all participants in the extension
barierele comunicarii si perceptia tuturor process will reach a decent level. This level can
participantilor în procesul consultantei agricole be achieved through education, awareness and
vor atinge un nivel decent. Iar acest nivel poate fi sustained effort in establishing permanent
atins prin educatie, sensibilizare si efort sustinut communication channels.
în stabilirea de canale de comunicare The mass methods used in agricultural
permanente. extension, campaigns and agricultural
Metodele de masa utilizate în consultanta exhibitions , are still underused in the Romanian
agricola, campaniile si expozitiile agricole , sunt agricultural extension. Even if the beginnings
înca prea putin utilizate în peisajul consultantei were done, the initial approach came from the
agricole românesti. Desi începuturile au fost side of the industries and companies interested in
facute deja, demersurile vin din partea agricultural development. This does not mean
industriilor si companiilor interesate în necessarily moving on a wrong path but the
dezvoltarea agricola. Aceasta nu înseamna o involvement of the extension structures and
deplasare pe un drum gresit dar implicarea especially the public ones is hesitant or absent
structurilor de consultanta si în special al celor until now.
publice este timida sau absenta. The means employed in the agricultural
Mijloacele utilizate în campaniile campaigns are addressing the farmers with a
agricole se adreseaza fermierilor cu un mesaj message sufficiently complex and hardly

80
suficient de complex si greu accesibil. Pasi accessible. Important steps have been realised on
importanti au fost realizati pe aceasta cale în this way during the last years, through the input
ultimii ani, prin aportul de consiliere externa de of external advice of which the public structures
care structurile publice au beneficiat. Elementul could benefit. The most important element to
cel mai important de luat în considerare la take into account on employing the mass
utilizarea mijloacelor si metodelor de masa în methods and means in extension work refers to
consultanta se refera la nivelul de educatie al the education level of the recipients and on
receptorilor si la obisnuinta utilizarii canalelor de customs on using the communication channels
comunicare utilizate în acest sens. Si la acest designated for this purpose. On this direction, a
capitol trebuie depus un efort sustinut. sustained effort has to be developed.
Costurile pe cap de fermier sunt cele mai The costs per farmer are the lowest
reduse în comparatie cu celelalte metode compared to all other available methods, but at
disponibile, dar în acelasi timp, lipsa unui feed- the same time the lack of feedback make almost
back face imposibila evaluarea eficientei, impossible the assessment of the efficiency and
nivelului la care mesajul sau mesajele au fost the level on which the message or messages have
receptate si efectul acestora asupra been received and their effect on the farmers’
comportamentului fermierilor. Metodele în sine behaviour. The method itself limits to
se limiteaza la transferul de informatie, într-o transferring information in the most accessible
forma cât mai accesibila fermierilor. Pentru a form to the farmers. In order to reach a maximum
atinge un nivel minim de eficienta în utilizarea efficiency level on using this method, it is
acestor metode, este necesara educarea necessary to educate the farmers, to shape their
fermierilor, modelarea modului de comunicare al communication way, to offer the necessary
acestora, oferirea de suport necesar unei perceptii support for a correct and complete perception.
corecte si complete. On the other side, the sender has to
Pe de alta parte, emitatorul trebuie sa formulate the message based on all current
formuleze mesajul luând în considerare toate variables of the target, has to ensure that the
variabilele curente ale publicului tinta, trebuie sa decoding of the message it is possible under the
se asigure ca decodificarea acestuia este posibila parameters in which it has been projected and
în parametrii în care a fost proiectat si ca sansele that the chances to be accepted by the recipient
de a fi acceptat de subiecti sunt suficient de are sufficiently high. Designing and realising
ridicate. Proiectarea si realizarea de mesaje messages for the mass extension demands a
destinate consultantei de masa necesita un efort considerable supplementary effort for the actual
suplimentar considerabil pentru etapa actuala în stage of the Romanian agriculture. Involving
care se gaseste agricultura româneasca. specialists in communication and psychology in

81
Implicarea specialistilor în comunicare si designing effective messages can drive to an
psihologie pentru proiectarea de mesaje efective important increase in costs.
poate conduce la o crestere substantiala a Concerning the agricultural
costurilor. exhibitions , as we mentioned earlier, the first
În ceea ce priveste expozitiile agricole , steps were done by the industries in approaching
asa cum aminteam, primii pasi au fost facuti de the farmers’ community. The necessary and logic
industrii, în dorinta de a se apropia de approach should be accompanied by an active
comunitatea fermierilor. Demersul, necesar si involvement of the public extension services.
absolut logic ar fi trebuit sa fie însotit de o Beside the role these structures can play in
implicare pe masura a serviciilor publice de disseminating the events and emphasising their
consultanta. Pe lânga rolul pe care acestea îl pot importance, a direct involvement in organising
juca în vulgarizarea evenimentelor si sublinierea and participating could bring an extra plus in
importantei evenimentelor, implicarea directa în prestige. Certainly that all budgetary constraints,
organizare si participare, pot aduce un plus de up to this moment, made their involvement timid
prestigiu. Desigur ca toate elementele derivate and withdrawn. The importance of involving the
din constrângerile bugetare au facut ca pâna în farmers in such events is now history in the
momentul de fata implicarea acestora sa fie cel developed countries, with tradition in the
putin timida sau retrasa. Importanta participarii agricultural extension activity. Considering the
ca si a ceea a antrenarii fermierilor în astfel de conditions to which we refer, we consider a
evenimente este deja istorie în statele dezvoltate different education level, professional
cu traditie în consultanta agricola. Desigur ca în representation, tradition and interest.
situatiile specifice la care ne referim, avem de a Another element preventing, for instant,
face cu un nivel diferit de educatie, reprezentare the successful use of the agricultural exhibitions
profesionala, traditie si interes. as a mass method in the agricultural extension is
Un alt element care împiedica utilizarea represented by the image that farmers have about
cu succes, deocamdata, a expozitiilor agricole ca themselves and about their own position,
metoda de masa în consultanta agricola îl including their social and professional status
reprezinta imaginea pe care fermierii o au despre together with the economical level and power of
propria pozitie. Si aici includem atât statutul their farms. The perception they have about
social si profesional cât si nivelul si puterea themselves de-motivates them on participation.
economica a fermelor lor. Perceptia pe care The existing technological gap between what
acestia o au despre sine îi demotiveaza de la certain companies are exhibiting and the farmers’
participare. Ruptura care exista deocamdata la buying power is extremely pronounced. Another
nivel tehnologic între ceea ce anumite companii category is represented by the old input suppliers

82
prezinta în expozitiile agricole si puterea de who survived on the market. These companies
cumparare a fermierilor este extrem de are continuing to be unattractive for the farmers
pronuntata. O alta categorie este reprezentata de and answer very low the farmers needs and
vechile companii producatoare de input-uri si realities, and generally speaking, to the
care au supravietuit pe piata. Acestea continua sa agriculture. Between these two categories, the
fie prea putin atragatoare pentru fermieri si field is empty for the instant.
raspund într-o masura mult prea redusa nevoilor The agricultural exhibitions are
si realitatilor fermierilor, si agriculturii în addressing rather the final consumers then
general. Între aceste doua categorii terenul este farmers, at least for the moment. The
deocamdata liber. involvement of the extension structures is
Expozitiile agricole se adreseaza mai insignificant and shy, as well as the presence of
degraba consumatorilor finali decât fermierilor, the universities, agricultural schools and
cel putin deocamdata. Implicarea structurilor de structures involved in research.
consultanta este prea putin semnificativa si If we return to the campaigns, we have to
timida, ca si prezenta universitatilor si scolilor emphasise a strong need of training for the
agricole si a structurilor implicate în cercetare. message vectors. In addition, we include in this
Daca revenim la campanii, trebuie sa category the large mass of journalists. Even if it
subliniem o puternica nevoie de formare pentru is improper to address the mass media, generally
vectorii mesajelor. Si aici includem marea masa a speaking, and our demands should be oriented
jurnalistilor. Desi este impropriu sa ne adresam more precisely towards the agricultural press,
mass-media în general si solicitarile noastre ar this thing is impossible. The agricultural press
trebui sa se orienteze precis spre presa agricola, does not exist in the proper sense of the meaning.
acest lucru este imposibil. Presa agricola nu The existing publications have a local
exista în adevaratul sens al cuvântului. distribution, do not have subscribers, miss to
Publicatiile existente astazi au circulatie locala, realise a customer feedback, and are not written
functioneaza fara abonati, nu realizeaza un feed- by professionals. There is no specialisation in
back de la consumator, si nu sunt produse de Romanian language who trains specialists in
profesionisti. Nu exista nici o specializare de agricultural press. The professional journalists
limba româna care sa pregateasca specialisti în are very far from the reality in agriculture, the
presa agricola. Iar profesionistii în jurnalistica content or the status of the farmers’ profession.
sunt cât se poate de departe atât de realitatile din Moreover, the interest that the journalists
agricultura cât si de continutul profesiei si manifests for the developments in the agricultural
statutului fermierilor. Mai mult chiar, interesul pe sector, regardless the origin or direction,
care acestia îl manifesta pentru dezvoltarile din administration, research, education, production,

83
sectorul agricol, oricare ar fi acestea si din orice agro-food industries, is extremely low and
directie ar veni ele, administratie, cercetare, regards mainly the final consumer, mostly
educatie, productie, industrii agro-alimentare, shaped as news.
este extrem de redus si vizeaza exclusiv It obvious that the need of specialists in
consumatorul final, îmbracând forma de stiri. the field of the agricultural press has to be
Este evident ca nevoia de specialisti în formulated by the market demand, and the
presa agricola trebuie sa fie formulata de piata, market declares its offer according to the
iar piata îti formuleaza cererea functie consumer demand in terms of specialised press.
consumatorul de presa specializata. Ori, cel putin Today, this demand is unformulated. We hope
astazi, aceasta cerere este neformulata. Procesul that in the development process the parallel
de dezvoltare va evolua, speram, paralel si va evolution will drive to an appropriate product
conduce la un produs propriu si adecvat pozitiei answering to the position and the destination.
si destinatiei. We will try bellow to present a
Vom încerca alaturat sa prezentam un comparative table of all methods used in
tablou comparativ al tuturor metodelor utilizate individual, group and mass extension and their
în consultanta individuala, de grup si de masa suitability for the farmers.
prin prisma suitabilitatii pentru fermieri.

Tabelul 2.1.
Comparatie a diverselor metode de extensie

Caracteristica Mass-media Discutii Demonstratii Discutii de grup Dialog


Constientizarea XXX X XX 0 0
inovatiilor
Constientizarea 0 X XX XXX XXX
problemelor
Transfer de cunostinte XXX XX XX X XX
Schimbare de 0 0 XX XXX XX
comportament
Utilizarea cunostintelor 0 0 X XXX X
altor fermieri
Activeaza procesul de 0 0 X XXX XX
învatare
Ajustare la problemele 0 0 X XX XXX
fermierilor
Nivelul de abstractie XXX XX 0 X X
Cost per fermier 0 X X XX XXX

0 - suitabilitate minima, XXX – suitabilitate maxima


Sursa: Dupa A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
Blackwell Science Ltd, 1996

84
Table 2.1.
Comparison of different extension methods

Characteristic Mass-media Discussions Demonstrations Group Dialogue


discussions
Creating awareness of XXX X XX 0 0
innovations
Creating awareness of 0 X XX XXX XXX
own problems
Knowledge transfer XXX XX XX X XX
Behavioural change 0 0 XX XXX XX
Using other farmers’ 0 0 X XXX X
knowledge
Activating learning 0 0 X XXX XX
processes
Adjustment to farmers’ 0 0 X XX XXX
problems
Level of abstraction XXX XX 0 X X
Cost per farmer reached 0 X X XX XXX

0 – minimum suitability, XXX – maximum suitability


Source: After A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
Blackwell Science Ltd, 1996

Tabelul ilustreaza într-o forma succinta The table illustrates in a brief form the
avantajele si dezavantajele ca si pretabilitatea si advantages and the disadvantages together with
suitabilitatea diferitelor metode de extensie the portability and the suitability of the different
analizate mai sus fata de principalele methods used in extension, analysed face to the
caracteristici de urmarit în orice program de main characteristics to follow on any extension
consultanta. Consideram ca elementele incluse în programme. We consider that the included
tabele sunt suficient de sugestive si nu necesita elements are sufficiently suggestive and do not
comentarii suplimentare. requires any supplementary comments.
Un alt element al analizei, pe care dorim Another element of the analysis we wish
sa-l prezentam, se refera la strategiile si metodele to present refers to the strategies and the methods
de urmat pentru atingerea diferitelor obiective. to follow in achieving the different objectives.
Vom grupa obiectivele învatarii dupa natura lor, On this purpose, we will regroup the learning
astfel: cognitive, afective si psihomotorii. objectives by their nature, as following:
cognitive, affective and psychomotoric.

85
Tabelul 2.2.
Strategii si metode pentru atingerea diferitelor obiective ale învatarii

Natura obiectivului Strategie Metode preferate


Cunoastere (cognitiv) Transfer de informatie (din Publicatii si recomandari în
exterior) mass-media, prezentari,
pliante, dialog orientat
Atitudine (afectiv) Învatarea din experienta Discutii de grup, dialog ne-
(informatie din interior) orientat, simulare, anumite
tipuri de filme
Actiune (psihomotor) Exercitii Metode care încurajeaza
actiunea = training, pregatire
prin demonstratii sau filme
demonstrative

Sursa: Dupa A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
Blackwell Science Ltd, 1996

Table 2.2.
Strategies and methods to reach different learning methods

Nature of learning goal Strategy Preferred methods


Knowing (cognitive) Transfer of information (from Publications and
outside) recommendations in mass
media, lectures, leaflets,
directive dialogue
Attitudes (affective) Learning by experience Group discussions, non-
(information from inside) directive dialogue, simulation,
certain types of films
Action/doing (psychomotoric) Exercises in skills Methods which encourage
action = training, preparation
by demonstration or
demonstration films

Source: A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition,
Blackwell Science Ltd, 1996

Desigur ca toate aceste elemente Certainly, all the presented elements in


prezentate în analiza comparativa si succinta se concise and comparative analysis are addressing
adreseaza fermierilor care au obisnuinta de a farmers accustomed to work together with the
lucra împreuna cu agentii de consultanta. extension agents. Returning to the specific
Revenind la situatia specifica momentului la care situation in which Romania is today, we should
se gaseste România astazi, trebuie sa emulam emulate this analysis on the system’s deficiencies
aceasta analiza pe carentele sistemului si sa ne and adapt it to the current development stage.
adaptam stagiului de dezvoltare curent. The communication channels state is in a

86
Astfel, starea canalelor de comunicare se very bad shape. The reasons have been detailed
prezinta astazi deplorabil. Motivele au fost earlier in the analysis and would not be renewed
detaliate anterior pe parcursul analizei si nu vor fi here. However, the essential element in
reluate aici. Dar elementul esential apropierii de approaching the farmers’ community and
comunitatea fermierilor si de mentinerea maintaining the contact in normal parameters
contactului în parametrii normali, depind în mod depends critically on the communication
critic de canalele de comunicare, de starea si channels, their state and usage, the education and
utilizarea acestora, de educatia în comunicare si the custom in communicating. The major effort
obisnuinta comunicarii. Iar efortul major în in establishing and maintaining the channels
stabilirea si întretinerea acestora revine belongs to the extension structures. No extension
structurilor de consultanta. Nici una dintre method can develop normally or produce
metodele de consultanta nu se poate dezvolta results without communication.
normal si produce re zultate fara comunicare . The first step in developing the
Primul pas în dezvoltarea canalelor de communication channels refers to the human
comunicare se refera la pregatirea resurselor resources training in the agricultural extension
umane din structurile implicate în consultanta structures. In addition, their training supposes an
agricola. Iar pregatirea acestora presupune un elevated level and fine oriented if we take into
nivel extrem de ridicat si fin orientat daca luam account the addressed public and their education
în considerare publicul adresat si nivelul de level. This effort is continuous, even if not at the
educatie al acestuia. Iar acest efort este unul same level as on the process starting point.
continuu, chiar daca nu la acelasi nivel ca With a high importance degree is
demararea procesului. situated the professional training of the extension
Cu un grad ridicat de importanta se agents. Their formation should be oriented to a
plaseaza si pregatirea profesionala a agentilor de formation of specialist in extension and not
consultanta. Pregatirea acestora trebuie orientata limited to converting agricultural specialists for a
spre formarea de profesionisti în consultanta si new domain of activity. This education supposes
nu limitata la convertirea unor specialisti în the transfer of a specific set of tools and skills,
agricultura pentru un nou domeniu de activitate. adapted to the profession and systematically
Aceasta formare presupune transferul unui updated. Employing the appropriate methods,
instrumentar specific de lucru, adaptat profesiei tools and techniques in agricultural extension is
si actualizat în mod regulat. Utilizarea based on solid theoretical knowledge added to
corespunzatoare a instrumentelor, tehnicilor si the practical experience.
metodelor în consultanta agricola se bazeaza pe On this way, the main operator on the
cunostinte teoretice solide adaugate la experienta satisfaction level of the farmers, the balance

87
practica. expectations / quality / results, will drive the
Astfel, operatorul principal asupra extension services on the position they should
nivelului de satisfactie al fermierilor, balanta acquire naturally. When the balance turns on the
asteptari / calitate / rezultate va conduce farmer’s side, the benefits volume recorded by
serviciile de consultanta pe pozitia pe care the extension structures would be considerably
acestea trebuie sa o ocupe în mod natural. Atunci higher and based on solid and sustainable
când balanta se înclina în favoarea fermierilor, grounds.
volumul beneficiilor înregistrate de structurile de The market orientation of the extension
consultanta va fi unul considerabil si se va services will turn into a win-win situation, for the
sprijini pe baze solide si durabile. interested structures in acquiring a stable market
Orientarea de piata a serviciilor de position with development perspectives but
consultanta va aduce câstig de cauza nu numai mostly for the farmers’ community. Considering
structurilor interesate în obtinerea unei pozitii the farmers’ activity as any other business,
stabile si cu perspective de dezvoltare dar în accepting an open dialogue, orienting to the real
primul rând comunitatii fermierilor. Considerarea needs, advancing toward the farmers instead of
activitatii fermierilor ca o afacere ca oricare alta, adopting an expecting position, approaching the
acceptarea dialogului deschis, orientarea spre extension agents and the farmers not exclusively
nevoile reale ale acestora, deplasarea spre on professional grounds, can drive to a situation
fermieri în locul adoptarii unei pozitii de on which both sides’ expectations meet. The
expectativa, apropierea dintre agentul de agricultural extension has to be an engine of
consultanta nu numai pe baze strict profesionale, the agricultural and rural development ad not
conduc la ceea ce ambele parti asteapta astazi. an appendix. The effort has to be developed by
Consultanta agricola trebuie sa fie motor al all involved parties, and we add here the
dezvoltarii agricole si rurale si nu anexa. universities, schools and high schools, mostly
Efortul trebuie depus de toate partile implicate si those situated in rural area, the research
aici adaugam si universitatile, liceele si scolile, structures and institutes from not only the purely
cu precadere acelea situate în mediul rural, agricultural field but also agro-food, and input
structuri implicate în cercetarea agricola dar si în suppliers, private and public companies from up-
domeniile agro-alimentar si al producerii de and downstream agriculture. The entire
input-uri, companii private sau publice din aval agricultural world has to be aware of the
sau amonte de agricultura. Tot mediul agricol importance of the process and its offering
trebuie sa poata constientiza importanta perspectives.
procesului si perspectivele pe care acesta le
ofera.

88
2.2. OPORTUNITATEA M ETODELOR DE 2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP
GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII METHODS WITHIN THE CONTEXT OF
ROMÂNESTI THE ROMANIAN AGRICULTURE

Metoda Grupului de Rezolvare a The method of the Problems Solving


Problemelor pe care o propunem se situeaza ca o Group is situated as a hybrid form between the
forma hibrida între metodele de grup si cele group and individual methods and is combining
individuale, îmbinând avantajele celor doua the advantages of the two categories and
categorii si dezvoltând caracteristici proprii. developing own characteristics. „The problem
„Asolamentul problemelor” îsi propune sa trateze rotation” aims to treat those problems common to
acele probleme comune unui numar de fermieri, a certain number of farmers, based mainly on
utilizând în principal experienta acestora, their own previously experience or developed
anterioara sau dezvoltata pe parcursul derularii during the method employment, and based on
metodei, si bazându-se pe comunicarea directa direct communication between farmers under the
între fermieri sub moderarea unui agent de moderation of an extension agent. Certainly the
consultanta. Desigur ca metoda nu se limiteaza la method does not limits itself to these aspects and
aceste aspecte si foloseste expertiza din uses external expertise, attracts partners external
exteriorul grupului, atrage parteneri externi to the extension structures and to the farmers’
structurilor de consultanta si comunitatii community, can create links between groups and
fermierilor, poate crea legaturi între grupuri si function as a network, produces specific results
functiona astfel ca o retea, conduce la rezultate si and products, and many other aspects that will be
produse specifice si multe alte aspecte care vor fi detailed on the chapters reserved to the method
dezvoltate în partea rezervata descrierii metodei. description. Solving one problem at the time,
Rezolvarea pe rând a câte unei probleme, timp în while the other farmers are solving the other
care ceilalti fermieri rezolva alte probleme problems retained by the group, drives to an
retinute de catre grup, conduce la crearea unui equal number of recorded experiences and
numar de experiente egal cu numarul fermierilor farmers solving a specific problem, common to
în rezolvarea unei probleme specifice dar all group members. This is the first product of the
comuna tuturor membrilor grupului. Acestea method and it is considered the most valuable in
constituie primul produs al metodei si este problem solv ing. The farmers can benefit this
considerat cel mai valoros în rezolvarea way of a combination between group discussion,
problemelor. Fermieri vor beneficia astfel de o counselling and demonstrations accompanied by
combinatie între discutiile de grup, consiliere si expertise offered individually and punctually.
demonstratii acompaniate de expertiza acordata How does such a method can integrate in

89
individual si punctual. the Romanian agricultural extension picture? As
Cum se încadreaza o astfel de metoda în we mentioned earlier, the current predilection in
peisajul consultantei agricole românesti? Asa the Romanian extension points to the individual
cum spuneam anterior, în momentul de fata, methods. As the reasons were detailed previously
metodele utilizate cu precadere în consultanta we will only return to certain of them to
agricola româneasca sunt cele individuale. underline the placement of the proposed method.
Motivele au fost deja prezentate si nu vom reveni The investment level in the agricultural extension
asupra lor decât pentru a sublinia plasarea through the public services is completely
metodei propuse. Nivelul investitiilor în uncorrelated with the methods used and with the
consultanta agricola prin intermediul serviciilor impact that the interventions have on the
publice este în totala neconcordanta cu spectrul farmers’ community scale. The most appropriate
metodelor utilizate si cu impactul pe care approach, as shown by the comparative analysis
interventiile îl au la scara comunitatii fermierilor. of the methods, is represented by the group
Forma cea mai potrivita de abordare, asa cum methods, accompanied, according to the field
reiese din analiza comparativa a metodelor , este precise situation, by the use of the other methods
reprezentata de utilizarea metodelor de grup, in completion.
acompaniate functie de situatia precisa din teren, As we presented earlier, the use of the
de utilizarea celorlalte metode în completare. group methods in the Romanian agriculture
Asa cum aratam anterior, utilizarea today, has several weak points. Fixing these
metodelor de grup în agricultura româneasca de aspects includes the use of specific means,
astazi prezinta câteva tare. Depasirea acestora adjusted from the classical group methods, which
include si utilizarea de mijloace specifice , can drive to the expected effect implying a
ajustate în comparatie cu metodele clasice si minimum effort. On this approach integrates the
consacrate de grup, care sa poate conduce spre method we propose, the Problem Solv ing Group.
efectul scontat si sa implice eforturi minime. În The proposed method starts from the
aceasta abordare se încadreaza metoda propusa Romanian context specificity characterised by
de noi, Grupul de Rezolvare a Problemelor. the extremely small size of the farms, poverty
Metoda este propusa pornind tocmai de and a long period of farms de-capitalising. The
la contextul specific românesc caracterizat de problems these farms have are firstly of
dimensiunea economica extrem de redusa a structural nature. Definin g a profile and
exploatatiilor agricole, de saracie si de o lunga establishing an operating size, which places the
perioada de decapitalizare a fermelor. Problemele farm in the proper domain of the commercial
pe care aceste exploatatii le au sunt, în primul activity, market orientation of these farms are the
rând, de natura structurala. Definirea unui profil key element in solving the problems in most of

90
si stabilirea unei dimensiuni de exploatare care sa the situations.
amplaseze exploatatia agricola în domeniul Un-professionalizing the agriculture for a
propriu al unei activitati economice comerciale, too long period drove to a far under-average level
orientarea de piata a acestor ferme, constituie în of professional knowledge of the farmers. The
majoritatea situatiilor piatra unghiulara a professional training offer to farmers is
rezolvarii problemelor. completely inadequate to the present situation,
Deprofesionalizarea agriculturii pentru o but even more to the medium term perspective,
perioada de timp mult prea mare a condus la un the accession to the European Union.
nivel de dezvoltare profesionala a actualilor Correlating the two elements, the poverty
fermieri mult sub nivelul mediu. Oferta de and the professional knowledge level, conducts
pregatire profesionala destinata fermierilor este to an autarchic agriculture using anachronic
total inadecvata situatiei prezente, dar mai ales technology, with undersized structures, under
perspectivei pe termen mediu, aceea a aderarii la subsistence conditions, lack of perspective and
structurile Uniunii Europene. motivation for the category of age passing the
Corelarea celor doua ele mente, saracia si average.
nivelul de pregatire profesionala, conduc la o We can state without any risk of being
agricultura arhaica în conditii de utilizarea a unei hazardous that there are no problems, as category
tehnici anacronice, structuri subdimensionate, în or type, absent from the today’s Romanian
conditii de subzistenta, lipsa de perspective si de agriculture, regardless their nature. The proposed
motivare pentru transa de vârsta peste medie. method aims to solve in a short horizon all these
Putem spune fara riscul de a fi hazardati, problems, as more as the problems of structural
ca nu exista probleme care sa nu fie prezente nature needs a considerable time to show the first
astazi în agricultura româneasca, oricare ar fi signs of improvement. What this method tries is
natura acestora. Metoda propusa nu încearca sa to find solutions to the farmers’ common
solutioneze în imediat toate aceste probleme, cu problems using at maximum their experience and
atât mai mult cu cât cele de natura structurala offering the necessary external expertise. This
necesita un timp considerabil pentru a prezenta principle is firstly based on the most efficient
primele semne de ameliorare a situatiei. Ceea ce communication on farmers’ scale, namely
încearca sa realizeze aceasta metoda este gasirea directly between farmers, using the most
de solutii la problemele comune fermierilor appropriate language, respectively the one
utilizând la maximum experienta acestora si currently used by farmers to illustrate situations
oferind expertiza externa necesara. Aceasta se and phenomena.
bazeaza, în primul rând, pe comunicarea cea mai Even if it treats common problems of a
eficienta la scara fermierilor si anume direct între certain number of farmers, these problems are

91
fermieri, cu utilizarea limbajului cel mai adecvat not detached from their specific context and do
respectiv acela folosit de acestia în mod curent not ignore the presence or the involvement of
pentru ilustrarea situatiilor si fenomenelor. another problems unspecific to the group. In
Desi trateaza problemele comune unui addition, treats all structural aspects, with direct
anumit numar de fermieri, acestea nu sunt or indirect influence over the retained problems
detasate de contextul specific si nu ignora and who could affect the current or the
prezenta sau implicarea unor alte probleme perspective position of the farm or farmer.
nespecifice grupului. Dar mai ales, trateaza în One of the general problems of the
paralel toate aspectele de natura structurala, cu Romanian agriculture is represented by defining
implicatii directe sau indirecte asupra the farmer. So far, there is no clear delimitation,
problemelor în lucru si care afecteaza pozitia but even more important, an official one,
curenta si de perspectiva a fermei si fermierului. between farming as a profession and the
Una dintre problemele de ansamblu ale subsistence level of the rural householder. Most
agriculturii românesti este reprezentata de of the attempts, until now, were realised by
definirea fermierului. Deocamdata nu exista o different European projects and programmes. But
delimitare clara, dar mai ales oficiala între each one of them produced different models and
fermier, ca profesie si nivelul de subzistenta al no concerting attempt of these efforts occurred.
agricultorului gospodar. Cele mai multe dintre In the implementation process of the
încercarile de pâna în prezent au fost realizate de Acquis Communautaire and in accessing the
diverse programe si proiecte europene. Dar European Union, this major bottleneck will be
fiecare dintre acestea au produs modele diferite si worked out. Defining the terms of farm and
nici o încercare de concertare a acestor eforturi farmer it is more than necessary, on one side for
nu a avut loc. establishing and rehabilitating the farming
În procesul de aplicare a Acquis profession for the farmers and for placing the
Communautaire si aderarea la Uniunea farms in the economical environment as
Europeana acest impediment major va fi depasit. commercial entities with all specifically
Delimitarea notiunii de ferma si fermier este attributes, and on the other side for the totality
mai mult decât necesara, pe de o parte pentru of the elements connected to the support
stabilirea si reabilitarea profesionala a eligibility.
fermierilor si amplasarea fermelor în mediul Even if this delimiting was not realised
economic ca entitati comerciale cu toate until now, officially, the method we propose is
atributele specifice, iar pe de alta parte pentru addressing the farmers. Due to the time length
ansamblul elementelor legate de eligibilitatea and to the specific working path the method
pentru suport. cannot address those farmers searching for

92
Desi aceasta delimitare nu a fost realizata punctual support and solutions for their problems
deocamdata în mod oficial, metoda pe care o on subsistence level. We do not eliminate from
propunem se adreseaza fermierilor. Datorita the very beginning this category, otherwise very
duratei si modului specific de functionare, important in terms of size, but having in view the
metoda nu se poate adresa acelor fermieri care mid-term perspectives of this class, the long-term
cauta suport si solutii punctuale pentru effort is not justified. There are specific advising
problemele pe care le au la nivel de subzistenta. and orientation means addressing this “existing”
Nu încercam sa eliminam din start aceasta category in agriculture. A reason, strong enough
categorie, foarte numeroasa de altfel, dar având in avoiding this category, is represented by the
în vedere perspectivele pe termen mediu ale source of the motivation lack, of deep pessimism
acestei categorii, efortul de durata nu se justifica. concerning the development’ real chances
Exista mijloace specifice de consiliere si coming from the radical representatives of the
orientare care se adreseaza la aceasta categorie “survivors” in agriculture.
de „existenta” în agricultura. Un motiv suficient Certainly that the problem’ dimensions
de puternic în evitarea acestei categorii îl of these non-farmers, and especially concerning
constituie faptul ca sursa lipsei de motivare, de the social ones are critical concerning the future,
pesimism profund referitor la sansele reale de but our method cannot and does not aim to bring
dezvoltare rezida tocmai în reprezentantii radicali solutions or to solve this issue. Maybe a
ai supravietuitorilor în agricultura. determined and stable position concerning this
Desigur ca dimensiunile problemei issue can open a profound change, a
acestor non-fermieri, mai ales sub aspect social transformation of the structure and of the
sunt critice în privinta viitorului, dar metoda nu orientation in rural economy to diversifying and
poate si nu îsi propune sa aduca rezolvari sau launching the agriculture. It is also true that not
solutii în aceasta directie. Poate ca tocmai o always eliminating the limiting factors in
pozitie determinata si stabila în aceasta privinta development drives immediately to results and
poate decla nsa o schimbare profunda, o that the time dimension is considerably important
modificare a structurii si orientarii economiei in solving the issues.
rurale spre diversificare si o lansare a agriculturii. We consider as critically important the
Este, de asemenea, adevarat ca nu întotdeauna necessity of defining the farmer, his dimensions
eliminarea factorilor limitativi în dezvoltare and activities, as a basic process in establishing
conduce la obtinerea de rezultate iar latura the development’ basis of the Romanian
temporala are dimensiuni considerabile în agriculture and rural within a European context.
rezolvare. Not only the agricultural extension needs this
Consideram însa absolut necesara defining, but the whole agricultural environment,

93
definirea fermierului, dimensiunii si activitatii from the central administration, to the agro-food
acestuia, ca proces de baza în stabilirea bazei companies, education, research, and down to the
dezvoltarii agriculturii si ruralului românesc în farmers’ community. In this way, the real bases
context european. Nu numai consultanta agricola for the professional representation are created,
are nevoie de aceasta definire, ci întreg mediul for the establishment of the specific structures of
agricol, de la administratia centrala, la companii the profession and the beginnings of the
agro-alimentare, educatie si cercetare si pâna la appurtenance feeling to the agricultural
comunitatea fermierilor. Se creeaza astfel bazele environment and to the profession based on
reale ale reprezentarii profesionale, ale formarii economical reasons and not only location
structurilor specifice profesiei si aparitiei delimited.
sentimentului de apartenenta la mediul agricol si The proposed method operates with
profesie pe baze economice si nu strict legate de farmers mainly for reasons linked to the time
delimitarea locatiei. length and sustainability. In order to create the
Metoda propusa opereaza cu fermieri group or the groups it is necessary to have
pentru ratiuni legate de durata si sustenabilitate, sufficient determination and a minimal
în principal. Pentru a putea forma grupul sau motivation from the side of the beneficiaries of
grupurile este necesara suficienta determinare si the method and a perspective designed at least as
o minima motivatie din partea beneficiarilor projection. Therefore, it is considered as
metodei si o perspectiva conturata cel putin la counterproductive the introduction of members
stadiul de proiectie. De aceea, este considerata ca situated under the standard of a farmer status.
fiind contraproductiva introducerea de membrii The continuity or the development of the method
situati sub standardul statutului de fermier. in time depends essentially on the behaviour or
Continuarea sau dezvoltarea în timp a metodei behavioural change of the farmers, members of
depinde în mod esential de comportamentul sau the group. The success is ensured by the direct
de modificarile comportamentale ale fermierilor and active involvement of the members together
membrii. Succesul este însa asigurat de nivelul with the contribution of the extension agents and
de implicare directa si activa a acestora împreuna the partners of the groups. At the same time, the
cu contributia si prezenta agentilor de consultanta structure and the representative dimension of the
si a partenerilor grupurilor. Ori atragerea de groups condition attracting partners.
parteneri este conditionata de structura si A sensitive aspect in approaching the
reprezentativitatea grupurilor. farmers and the agriculture but also the rural
Un aspect sensibil în abordarea development is represented by the regional
fermierilor si agriculturii dar si al dezvoltarii approach of the problems. An acute institutional
rurale îl constituie abordarea regionala a absence is recorded concerning this topic.

94
problematicii. O absenta institutionala acuta Today’s Europe is a Europe of the regions and
poate fi constatata în acest domeniu. Europa this side makes her stronger and united. The fear
zilelor noastre este o Europa a regiunilor si of differences and different development speeds
aceasta latura o face sa fie mai unita si mai can be dealt differently on a regional scale. The
puternica. Teama de diferente si de viteze diferite differences exist and will exist regardless the
de dezvoltare poate fi tratata altfel la scara position and the placement of the zone, regional
regionala. Diferentele exista si vor exista or local delimitations. But ignoring particularities
indiferent de pozitia si amplasarea delimitarilor and specificities, refusing to treat them in
zonale, regionale sau locale. Dar a ignora common under the umbrella of a region means
particularitati si specificitati si a refuza tratarea dissipating effort and small-scale results, means
acestora în comun sub umbrela unei regiuni to repeat experiences, often with considerable
înseamna efort disipat si rezultate la scara redusa, efforts, and all these under the conditions of
înseamna a repeta experiente, cu eforturi adesea extremely limited resources.
considerabile, si toate acestea în conditiile în care The different cultural model between
resursele sunt mai mult decât limitate. regions, the different thinking and living
Modelul cultural diferit de la o regiune la evolution, the traditions and the values,
alta, evolutia diferita a gândirii si a felului de a fi, determines major mutations in approach. This is
a traditiilor si a valorilor, determina mutatii the reason for which we need sufficient elasticity
majore în abordare. Acesta este motivul pentru in conceiving and implementing, and different
care trebuie sa existe suficienta elasticitate în approaches function to the regional specific. The
conceptie si implementare, si abordari diferite feeling of the regional appurtenance is extremely
functie de specificul regional. Sentimentul strong, not only in Romania or in the Central and
apartenentei regionale este extrem de puternic nu Eastern Europe but in the European Union, also.
numai în România sau în statele Europei Centrale The new European cultural model stimulates and
si de Est dar si in Uniunea Europeana. Noul develops the regional belonging feeling under all
model cultural european stimuleaza si dezvolta his aspects, cultural, social or economical.
sentimentul apartenentei regionale sub toate Adjusting the Romanian development policies to
aspectele, cultural, social sau economic. the European model will drive to the same trend
Alinierea politicilor de dezvoltare ale României sooner or later. Important is for this development
la modelul european va conduce la acelasi trend not to appear too late, as it happened in many
mai devreme sau mai târziu. Important este ca European countries, and then considerable efforts
aceasta dezvoltare sa nu apara prea târziu, asa for identifying and reviving the elements of
cum s-a întâmplat în multe state europene, si sa regional identity would be necessary.
nu fie necesare eforturi considerabile de The ensemble regional approach of the

95
identificare si resuscitare a elementelor de problems in development and especially in rural
identitate regionala. and agricultural development would represent a
Abordarea regionala de ansamblu a step forward into an expected evolution, with no
problematicii de dezvoltare dar mai ales a returns, no artificial or unrepresentative
dezvoltarii rurale si agricole ar constitui un pas structures built only from the need of structural
înainte într-o evolutie asteptata, fara întoarceri compatibility and aligning. The national
din drum, structuri artificiale si nereprezentative development strategies would be then a
aparute numai din nevoia de aliniere si compilation of the rural development strategies,
compatibilitate structurala. Strategiile de starting from resources, needs and real
dezvoltare nationala ar fi astfel o compilatie a perspectives, representing a different approach to
dezvoltarilor regionale, pornind de la resurse, the present ones, in terms of direction. In this
necesitati si perspective reale, constituind astfel o way, the strategies will not be conceived from
abordare de sens diferit celor de pâna în prezent. the national to the local level, top to the bottom,
Astfel, strategiile nu vor mai fi concepute de la with imposed items and adjustments necessary to
nivel national spre local, cu impuneri si ajustari each region, but will start from the local to the
necesare fiecarei regiuni sau zone, ci vor porni de regional and further to the national level,
la nivel local spre nivel regional si national, summarising all specific elements and answering
însumând toate elementele specifice si real needs and will. A major advantage is
raspunzând astfel unor nevoi si aspiratii reale. Un represented by the possibility of integrating the
avantaj major îl constituie posibilitatea înglobarii regional development through cooperating /
dezvoltarilor regionale prin cooperare / collaborating with regions from abroad.
colaborare cu regiuni din afara statului. Interregional and cross border collaboration can
Colaborarile interregionale, transfrontaliere pot bring new elements and perspective
aduce elemente noi si dezvoltari de perspectiva, developments, otherwise absent from the national
altfel absente din strategiile de dezvoltare development strategies or can contribute to
nationale sau pot conduce la ajustari considerable adjustments of the development
considerabile ale perspectivelor de dezvoltare ale perspectives of a region.
unei regiuni. The economical advantages of such an
Avantajele economice ale unei astfel de approach for the region’s development are
abordari pentru dezvoltarea regiunii sunt obvious, and when we precisely refer to rural and
evidente, iar atunci când facem referire precisa la agricultural development, we have to place in
rural si agricol trebuie sa plasam cu prioritate priority the potential and the vocation of that
potentialul si vocatia regiunii respective. Întrucât specific region. As the method of the Problem
metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor Solving Group offers the possibility of creating a

96
ofera posibilitatea crearii de retele ale grupurilor, network of groups, the regional and the
latura regionala si interregionala poate constitui interregional dimension can constitute a defining
un element de definire. Conditiile actuale nu element. The actual conditions does not allow an
permit implicari interjudetene ale structurilor inter-county involvement of the public
publice de consultanta agricola, în speta agricultural extension services, namely the
O.J.C.A., din ratiuni evidente legate de exercitiul County Offices for Agricultural Consulting
bugetului. Posibilitatile de dezvoltare si orientare (O.J.C.A.), for obvious reasons linked to the
viitoare a A.N.C.A. pot conduce spre structuri budget exercise. The possible future orientation
regionale si reconsiderarea pozitiei si rolului and development of the National Agency for
structurilor locale. Administratia agricola se Agricultural Consulting (A.N.C.A.) can drive to
deplaseaza deja spre astfel de structuri din regional structures and to reconsidering the
necesitatea reorganizarii si restructurarii în position and the role of the local structures. The
teritoriu si consideram ca viitorul ne va rezerva si agricultural administration is now moving to
un loc pentru structurile publice de consultanta such structures from the necessity of reorganising
agricola. Odata cu depasirea dificultatilor and restructuring on local level and we consider
administrative de functionare la scara regionala, that the future will reserve a place for the public
aspectele de conceptie si interventie vor fi mult agricultural extension services, also. Once, the
îmbunatatite în avantajul imediat al consultantei administrative difficulties on functioning will be
agricole publice si în beneficiul comunitatii passed, the intervention and the conception
fermierilor. aspects will be considerably improved on the
O noua abordare, la scara regionala, a immediate advantage of the public agricultural
problemelor agriculturii, contribuie la cresterea extension and in the benefit of the farmers’
încrederii fermierilor în structurile de community.
reprezentare ale statului, cu conditia esentiala ca A new approach on regional scale of the
aceste structuri sa prezinte o abordare noua si nu problems in agriculture greatly contributes to the
numai o noua structura administrativa la un nivel increasing of the farmers’ trust in the public
înca si mai înalt. Aceasta constituie o excelenta structures, under the essential condition that
oportunitate de apropiere de comunitatea these structures can present a new approach and
fermierilor, de reconsiderare a rolului dialogului not only a new administrative institution in an
deschis cu reprezentantii acesteia. even higher level. This is an excellent
Abordarea la scara regionala a opportunity to approach the farmers’ community,
problemelor comune fermierilor din cadrul to reconsider the role of the open dialogue with
grupurilor contribuie esential la cresterea its representatives.
confidentei acestora în metoda, si la sporirea The regional scale approach of the

97
sentimentului de confort si solidaritate, elemente common problems of the farmers from the
esentiale functionarii metodei, ca instrument de groups contributes essentially to the increasing of
rezolvare a problemelor. De asemenea, scara their confidence in the method, and to the
contribuie la largirea considerabila a surselor de growing comfort and solidarity, critical elements
experienta si la validarea opiniilor si rezultatelor in the method’ functioning as tool for problem
obtinute. solving. In addition, the scale contributes to the
Iata deci înca o metoda, ca multe altele considerable growth of the experience’ sources
din diferite alte domenii de activitate care are and to validating the opinions and the achieved
nevoie de nivelul regional pentru a putea results.
amplifica rezultatele obtinute si pentru a putea Here we have another method, as many
contribui în mod substantial la dezvoltare. others from different other domains of activity
Pozitia pe care Grupul de Rezolvare a which needs the regional level in order to
Problemelor o ocupa este aceea a metodelor de amplify the attained results and to contribute
consultanta cu input scazut. Motivele pentru care substantially to the development.
o astfel de metoda este pretabila în situatia The position that the Problem Solving
curenta a României au fost evocate anterior. Group is taking is the position of the extension
Lipsa acuta de capital, bugete subdimensionate methods with low input. The reasons for which
pentru interventie, dezvoltare lenta si neorientata, such a method suits the current situation of
nivel redus al pregatirii, toate recomanda acele Romania have been presented earlier. The acute
metode care pot constitui o baza solida de lucru lack of capital, the undersized intervention
pentru un mediu în transformare si cu resurse budgets, the slow and un-oriented development,
limitate prin prisma disponibilitatii. the low level of education, all these elements are
Desi dimensiunile si scara metodei pot recommending those methods which can
parea impresionante, asa cum se va vedea din constitute a solid working base for a changing
partea rezervata descrierii principiului si environment with limited resources concerning
functionarii metodei, resursele principale sunt their availability.
asigurate de catre fermierii membrii la un nivel Even if the scale and the dimension of
sensibil superior unei functionari individuale în the method can appear impressive, as we will
încercarea de solutionare a problemelor present on the chapters reserved to the method
respective, de partenerii grupurilor: companii principle and functioning, the main resources are
publice sau private din amonte sau aval de provided by the member’ farmers on a sensible
agricultura, structuri de cercetare si educatie, superior level to an individual functioning in the
administratie. Interesele comunitatii fermierilor, attempt of solving those specific problems and
ale unei comunitati de fermieri cu statut, pozitie by the groups’ partners: public or private

98
si perspective de dezvoltare bine stabilite, companies from up- and downstream agriculture,
interesele companiilor agro-alimentare si education and research structures, administration.
furnizoare de input-uri, ale structurilor de The interests of the farmers’ community, a
cercetare si educatie, pot fi reunite prin community of farmers with status, position and
intermediul parteneriatului în cadrul metodei la o development perspectives well established, the
scara de reprezentare extinsa si valida. O interests of the agro-food companies, suppliers of
comunitate dinamica si determinata cu inputs, of the research and education structures,
perspective de dezvoltare orientate de propriile could be joined through the partnership into the
interese, consiliata în solutionarea problemelor method on a valid and extended representation
comune si sprijinita de expertiza necesara, este scale. A dynamic and determined community
partenerul ideal atât pentru administratie cât si with development perspectives oriented by its
pentru mediul de afaceri, pentru educatie dar si own interests, advised in solving its common
pentru cercetare. Iata motivatia care face acest problems and supported with the necessary
parteneriat nu numai posibil, dar de dorit pentru expertise, represents the ideal partner for the
posibilii participanti. administration, business environment, education
Elasticitatea si scalabilitatea metodei în and research. There is the motivation, which
functionare depasesc nivelul oricarei alte forme makes this partnership, not only possible but also
de interventie si consiliere pentru volumul desired by all possible involved participants.
publicului tinta considerat. Serviciile care fac The elasticity and the scalability of the
obiectul metodei sunt orientate spre piata iar method in functioning are passing from far all
aceasta situatie conduce la o crestere other forms of intervention and advising for the
considerabila a calitatii acestora. Implicarea volume of the target considered. The services,
serviciilor de consultanta publice în utilizarea which are object in the method, are market
metodei propuse poate aduce pe lânga apropierea oriented and this situation drives to a
de comunitatea fermierilor prin rezultatele sonore considerably increased quality of them. The
pe care le pot obtine în comun, prestigiul de care involvement of the public extension structures in
structurile de consultanta ale statului au nevoie în employin g the method can bring beside the
ocuparea pozitiei de leader pe aceasta piata. approaching of the farmers’ community through
Nivelul ridicat de acoperire si prezenta în the sound results they can achieve in common,
teritoriu trebuiesc completate de apropiere si the prestige that the state extension services need
conlucrare între servicii si fermieri, dar mai ales in taking the leader position on this market. The
de o crestere considerabila a calitatii serviciilor. high coverage and the presence on the local level
Iar acestea pot fi realizate numai în comun. have to be completed by approach and
collaboration between the structures and the

99
farmers, but more important by a considerable
2.3. SUCCES – COMUNICARE / increase in services’ quality. And this can be
DISEMINARE / SUSTENABILITATE realised only in common.

Succesul utilizarii metodei depinde în 2.3. SUCCESS – COMMUNICATION /


mod critic de comunicare si toate aspectele DISSEMINATION / SUSTAINABILITY
acesteia. Astfel, canalele de comunicare,
stabilitatea acestora, fluxul de informatii prin The success of the method depends
prisma volumului, continutului si orientarii, critically on communication and all its aspects.
frecventa utilizarii canalelor de comunicare si a The communication channels, their stability, the
mijloacelor specifice, definesc si completeaza information flow as volume, content and
nivelul rezultatelor si succesul. orientation, the frequency in use of the
Întrucât metoda se bazeaza pe communication channels and of the specific
comunicarea directa sau intermediata între means, defines and completes the level of the
fermieri pe considerentul ca acestia pot comunica achieved results and the success.
cel mai usor si cel mai deschis atunci când se As the method is based on direct or
gasesc în mediul lor si discuta între ei, folosind intermediate communication between farmers,
acelasi limbaj si descriind experiente si fenomene based on the fact that farmers communicate open
folosind expresii comune si întelese de toti, and easier when they are in their environment
comunicarea ocupa pozitia centrala, nu numai în and discuss between them, using the same
interiorul grupurilor sau intergrupuri, dar si cu language and describing experiences and
partenerii grupurilor sau spre exterior. phenomena using common expressions that
În utilizarea comunicarii ca instrument everyone can understand, the communication
de lucru un rol important îl au eforturile de takes the central position, not only internally to a
pregatire / formare a fermierilor în utilizarea group or inter-groups, but also with the groups’
instrumentelor specifice. Acest efort, constant, partners or externally.
indiferent de tipul de metoda utilizat se poate In employing the communication as a
realiza numai într-un climat de încredere care working tool, an important role is played by the
include atât comunicarea spre organismul de efforts of training / preparing the farmers in using
consultanta agricola dar si comunicarea în the specific tools. This effort, constant regardless
interiorul comunitatii de fermieri. Interesul în the employed method type can be realised in a
propria dezvoltare nu este un factor suficient de climate of trust, which includes the
motivare, mai ales atunci când lipseste obisnuinta communication towards the agricultural
comunicarii deschise a problemelor si extension structure but also the communication

100
preocuparilor. inside the farmers’ community. The interest for
Fiind elementul cheie al metodei, their own development it is not a sufficient
comunicarea va reprezenta prioritatea numarul motivating factor, especially when the custom of
unu în abordarea succesului si sustenabilitatii, using the open communication of problems and
alaturi de alti factori critici cum ar fi preoccupation, is absent.
managementul grupurilor si transferul de As the key element of the method, the
cunostinte. Managementul grupurilor, în communication will represent the first priority in
conditiile date, presupune o buna colaborare si approaching the success and the sustainability,
concertare a actiunilor structurilor de consultanta next to other critical factors like the groups’
implicate în moderare. Pe lânga managementul management and knowledge transfer. The
grupurilor în sine si sincronizarea activitatilor groups’ management, under the given conditions,
pentru locatii dispersate în teritoriu, în zone sau supposes a good collaboration and concerting of
regiuni diferite care pot prezenta particularitati si actions for the extension structures involved in
specificitati derivate din amplasament, activitatea moderation. Beside the groups’ management
de supervizare a agentilor de consultanta itself and synchronising the activities for
implicati în activitatea directa cu grupurile dispersed locations on different zones or regions,
reprezinta o componenta extrem de importanta în which can present particularities and specificities
dezvoltarea metodei. derivate from the location, the supervising
Având în vedere posibilitatea utilizarii activity of the extension agents directly involved
metodei de catre orice structura interesata de in the groups’ activity, represents a critical
activitatea directa cu fermierii pe termen lung, component in the method’s development.
exista posibilitatea ca unele grupuri cu un spectru Having in view the possibility of
similar sau identic al problemelor luate în lucru method’s employment by any structure interested
sa fie moderate de structuri diferite. Desi acest in working directly with the farmers on long-
aspect nu împiedica functionarea în retea a term basis, there are chances that some groups
acestor grupuri si structuri, problemele specifice with similar or identical spectrum of the retained
de planificare, interventie si evaluare a activitatii, problems can benefit of moderation from
ca si posibilele corectii, pot conduce la dificultati different structures. Although this aspect does
de sincronizare. Este evident imposibila not prevent the networking of these groups and
subordonarea tuturor moderatorilor unui singur structures, the specific planning problems,
for, oricare ar fi acesta. Metodele utilizate în interventions and activity’s assessment, as well
moderare ca si mijloacele si partenerii atrasi vor as the possible corrections can drive to
fi cu siguranta diferite. Daca însa revenim asupra synchronising difficulties. In addition, it is
proprietatii metodei si a rezultatelor sale, obviously impossible to subordinate all

101
proprietate exclusiva a fermierilor membrii, moderators to a single structure, regardless its
interesul trebuie focalizat asupra rezultatelor si status. The methods and the means employed in
nu asupra mijloacelor prin care acestea pot fi moderation together with the attracted partners
obtinute. Acest „dezavantaj” al implicarii will certainly be different. If we return to the
multiple poate usor deveni o sursa de experiente method and results property, belonging
si abordari noi. exclusively of the farmers, members of the
Asa cum vom prezenta în partea group, the interest has to focalise over the results
rezervata descrierii metodei, unul dintre and not the means employed in achieving them.
produsele activitatii grupurilor si partenerilor This “disadvantage” of the multiple
acestora este constituit de baza de date. Aceasta involvements can easily become a source of new
baza de date va reuni toate elementele experiences and approaches.
experientelor înregistrate în încercarile de As we will present on the chapters
solutionare a problemelor, observatiile si reserved to the method’s description, one of the
modificarile, tot ceea ce activitatea grupurilor products generated by the activ ity of the group
genereaza în functionare. La acestea se adauga and its partners is represented by the database.
toate elementele de contributie ale partenerilor, This database will regroup all recorded elements
companii din sectorul agro-alimentar si of the experiences in the attempt of solving the
producatori de input-uri, institute de cercetare, problems, the observations and the changes,
universitati si alte structuri implicate în educatie, everything what the group functioning is
administratie si orice alte structuri implicate, generating while developing activities. To all
interesate sau participante în procese care implica these we add the elements of contribution
mediul agricol. Corelarea si relationarea acestora brought by the partners, companies from the
conduce spre un produs elaborat, pe care noi îl agro-food sector and input suppliers, research
numim instrument de asistare a deciziilor. institutes, universities and other structures
Accesul la baza de date si la utilizarea involved in education, administration or other
instrumentelor de asistare a deciziilor este tangential domains, interested or involved in
orientata de maniera deschisa si anonima spre processes dealing with the agricultural
membrii si partenerii grupurilor, si de maniera environment. Correlating and linking these
restrictiva sau conditionata pentru exterior. elements drives to an elaborated product, that we
Rezultat al comunicarii observatiilor si call decision-assisting tool. The access to the
rezultatelor, sursa pentru instrumentul de asistare database and to the use of the decision assisting
a deciziilor, instrument în elaborarea de prognoze tool it is openly and anonymously oriented to the
si avertizari, acest produs central al activitatii members and the partners of the groups, and
grupurilor se poate constitui în excelenta sursa de restricted or conditioned for the externals.

102
diseminare a rezultatelor spre exterior. Fie ca se Product of the results’ and observations’
adreseaza comunitatii ma i largi a fermierilor, communication, source for the decision-assisting
comunitatii academice si stiintifice, companiilor tool, instrument in elaborating prognosis and
sau administratiei, la nivele diferite de prelucrare warnings, this central return of the groups’
si elaborare, rezultatele sau datele care fac activity can constitute an excellent dissemination
obiectul diseminarii au un nivel ridicat de source for the results to the exterior. Regardless
validitate si verificare practica si stiintifica. their target, the broader farmers’ community, the
Prin activitatea în cadrul grupurilor, academic s and scientists, companies and
fermierii, agentii de consultanta si partenerii administration, on different elaboration and
grupurilor schimba informatii si practici într-un refining levels, the results and the data, object to
mediu consolidat si asigurat din punct de vedere the dissemination, have a high-validated level,
al celor mai bune practici. Utilizarea tehnicilor si verified both practically and scientifically.
produselor sub consiliere specializata garanteaza Through their activity inside the groups,
interesele partenerilor grupurilor si sporeste the farmers, the extension agents and the group’
încrederea fermierilor. Derularea a cel putin unui partners are exchanging information and
ciclu complet de rotatie a problemelor permite procedures in a consolidated and ensured
structurilor de consultanta implicate sa environment with the best practices. The use of
consolideze transferul de practici specifice the techniques and products under specialised
adoptarii deciziilor spre fermieri. Procesul paralel counselling guarantees the interests of the
de formare care acompaniaza metoda si care groups’ partners and increase the confidence of
adreseaza fermierii membrii trebuie orientat spre the farmers. Developing at least one complete
formarea de lideri. Astfel, una dintre directiile în cycle in problem solving allows to the involved
care metoda se poate dezvolta si sustine în viitor extension structures to consolidate the specific
si anume aceea a transferului moderarii spre practices’ transfer in decision making to the
membrii grupului, devine posibila. farmers. The parallel training process which
Pilonii sustenabilitati metodei sunt accompany the method and which address the
reprezentati de comunicare, implicare, farmers, members of the groups, has to be
management si rezultate. Daca vom încerca sa oriented to leader formation. On this way, one of
imaginam aceste patru elemente ca fiind pilonii the directions in which the method can develop
unei platforme, în cazul nostru metoda propusa and sustain in the future, namely the moderation
constituindu-se în aceasta platforma, putem transfer to the members, becomes possible.
desprinde cu usurinta importanta fiecarei Communication, involvement,
componente în parte. Balanta acestora, management and results represent the
echilibrarea si contributia la ansamblu este astfel sustainability pillars of the method. If we try to

103
reprezentata într-un mod foarte plastic dar în imagine these four elements as the pillars of a
acelasi timp foarte aproape de realitate. platform, in our situation the proposed method
Implicarea presupune eforturi din partea tuturor being the platform, we can easily detach the
participantilor, atât a structurilor de consultanta importance of each component. Their balance,
cât si a fermierilor si partenerilor grupurilor. the balancing and the contribution to the
Managementul grupurilor si a retelelor de grupuri ensemble is represented very plastic but at the
împreuna cu nivelul rezultatelor justifica efortul same time very near to the reality. The
aderarii la Grupul de Rezolvare a Problemelor involvement supposes efforts from all
sau ofera motivatia continuarii activitatii. participants, extension structures but also farmers
Continuarea activitatii în cadrul grupurilor, and groups’ partners. The groups’ and the
utilizarea în continuare a metodei sau dezvoltarea network management together with the results’
acesteia în forme specializate, ca de exemplu a level fully justify the effort of accessing the
grupurilor de lucru specializate pentru o anumita Problem Solving Group or offer the motivation
productie sau productii este în opinia noastra to persist on the activity. Continuing the groups
mult mai importanta decât solutionarea în activity, the continuous employment of the
imediat a unor probleme, indiferent de nivelul de method or its development in specialised forms,
incidenta al acestora asupra rezultatelor like the working groups specialised on one or
exploatatiilor respective sau asupra nivelului de more productions, is in our view more important
trai al fermierilor si familiilor acestora. Impactul than solving immediately a certain number of
rezultatelor generate de activitatea grupurilor problems, regardless their incidence level over
asupra comunitatii fermierilor este net superior the results of that respective farm or over the
solutionarii unui set de probleme sau eliminarii living standard of the farmers and their families.
unor bariere în dezvoltare. The impact of the results generated by the
groups’ activity over the farmers’ community is
highly superior to solving a set of problems or
eliminating development barriers.

104
3. ABORDARE CONCEPTUALA A 3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF
GRUPULUI DE REZOLVARE THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG)
A PROBLEMELOR (GRP)
3.1. THE METHOD’S POSITION,
3.1. POZITIA METODEI, MEDIUL ENVIRONMENT, THE ECONOMIC
METODEI, REALITATEA ECONOMICA, REALITY, NEEDS AND PRIORITIES
NECESITATI / PRIORITATI
Under the instability conditions, specific
În conditiile instabilitatii specifice to the Romanian economy in transition, most of
economiei românesti în tranzitie cele mai multe the solutions are aiming to involving minimum
dintre solutii se îndreapta spre implicarea de risks regardless the nature of the efforts.
riscuri minime indiferent de natura eforturilor. The Romanian rural landscape is
Peisajul ruralului românesc este dominat dominated by the agriculture. Its share in the
de agricultura. Ponderea acesteia în ansamblul total of the rural economy, the active agricultural
economiei rurale, în populatia ocupata este si va population is and will certainly be dominant at
ramâne cu siguranta dominanta cel putin pâna least to a moment after the Romania’s accession
dupa momentul integrarii României în structurile to the European Union. The strongly un-
Uniunii Europene. Exploatatiile agricole puternic capitalised farms do not dispose of self-financing
decapitalizate nu dispun de capacitate de power, sources of agricultural credit and loans,
autofinantare, de surse de credit agricol, de assurances and other specific support instruments
asigurari sau alte instrumente de sprijin specifice for development, or at least to allow the
unei dezvoltari sau cel putin care sa permita maintenance of the current activities to a decent
mentinerea activitatilor curente la un nivel decent and secured level. The state of the infrastructure,
si securizant. Starea infrastructurii, accesul la the access to the markets, to common and current
piata, la servicii comune curente, la informare services, to information or to health care
sau servicii medicale, sunt în afara timpurilor servic es, are out of our times. The State
noastre. Implicarea statului în dezvoltarea rurala involvement in the rural and agricultural
si agricola este, cel putin deocamdata, timida si development, at least for the moment, is timid
indecisa. Nivelul activitatii agricole este "la and indecisive. The agricultural activities are on
avarie" acoperind de la exploatatiile de the “breakdown level” covering from the
subzistenta pâna la cele cu caracter comercial subsistence to the commercial farms the
ansamblul productiilor. ensemble of the productions.
Cu toate acestea, se doreste si se asteapta In all these circumstances it is expected

105
de la lumea rurala si de la agricultura în special, from the rural and especially form the
pace si liniste sociala, dezvoltare, rezolvarea agriculture, social calm, development, local
locala (atât prin prisma solutiilor cât si a problem solving (both concerning the solutions
resurselor antrenate) a problemelor, atingerea, and required resources), acquiring, ensuring and
asigurarea si mentinerea tuturor acelor obiective maintaining all those objectives not yet
înca neformulate în politicile nationale ca: formulated in the national policies, like:
întretinerea peisajului, mentinerea stabilitatii landscape maintaining, preserve the
demografice, un volum în continua crestere a demographic stability, an increasing volume
productiei agro-alimentare . Altfel spus, for the agro-food production. In other words,
implicare minima cu asteptari maxime. minimum implication with a maximum of
Realismul acestei situatii este, de departe, evident expectations. The realism of this situation is from
si nu necesita comentarii suplimentare. far obvious and therefore does not need any
Revenind la conditiile prezentate, trebuie further comments.
sa subliniem si faptul ca, pe lânga resurse Returning to the described conditions,
insuficiente, se adauga si lipsa de resurse atrase, we have to emphasise the fact that next to
sau de atras. Ceea ce face ca sarcinile oricarei insufficient internal resources we add the lack of
initiative sa fie înca si mai dificile. Atunci când attracted or available resources. This makes the
ne referim la actiuni de dezvoltare rurala sau tasks of any initiative even more difficult. When
agricola, de cele mai multe ori singurele resurse we refer to rural and agricultural development
disponibile sunt bunavointa, voluntariatul, riscul actions, in most of the situations, the only
si ansamblul lichiditatilor exploatatiilor available resources are represented by the good
implicate. will, volunteering, the risk and the current cash
Luând în considerare toate aceste flow of the involved farms.
elemente, a propune o noua metoda în lucrul cu Taking into account all these elements,
fermierii, în încercarea de solutionare a and proposing a new method in working with the
problemelor acestora trebuie sa se sprijine, în farmers, in the attempt of solving their problems
primul rând, pe un nivel al input-urilor (metodei) has to be supported firstly on extremely low level
extrem de redus. Pe lânga acest prim criteriu, of the inputs (method’ inputs). Next to this first
metoda trebuie sa prezinte un grad ridicat de defined criterion, the method has to presents a
elasticitate si ajustabilitate. Aceasta porneste de high level of elasticity and adjustability. This
la tabloul de ansamblu al problemelor curente si requirement is coming from the general picture
comune întregii comunitati a fermierilor. of the current and common problems of the
Deosebirile existente nu trebuie sa constituie un whole community of farmers. The existing
impediment în folosirea metodei. Pe lânga aceste differences should not constitute a barrier in

106
doua caracteristici, metoda trebuie sa fie using the method. Beside these two
modulabila si racordabila. Adica trebuie sa poata characteristics, the method has to be modular and
raspunde nevoilor interne de structurare si linkable. Meaning, to answer the internal needs
organizare dar în acelasi timp trebuie sa se poata in terms of structuring and organising but at the
combina în utilizare cu alte metode deja same time to offer the possibility of linkage with
existente. Alte cerinte specifice si racordate other existing methods. Other specific
direct la gradul de succes al metodelor utilizate requirement directly connected to the degree of
se refera la analiza prioritatilor. Situatie si etapa success of the employed methods regards the
absolut necesara abordarii oricarei probleme sau priority analysis. This stage and situation is
suite de probleme. Metoda pe care o propunem necessary in approaching any problem or set of
se bazeaza în mod critic pe analiza prioritatilor si problems. The proposed method relays critically
pe corelarea acestora cu necesitatile si realitatile on the priority analysis and on the correlation
fermierilor. În stabilirea si ordonarea prioritatilor with the needs and the realities of the farmers. In
un rol deosebit îl au eforturile specifice fiecarui establishing and ranking the priorities a crucial
fermier. Întrucât metoda se adreseaza în principal role is played by the specific efforts of each
fermierilor care exploateaza cu titlu principal, farmer. As the method addresses the farmers
orice risc asumat în urmarea unei solutii poate operating as farm / household manager, any
avea implicatii directe si dramatice asupra assumed risk in following a solution can have
întregii familii. Alocarea resurselor si eforturilor direct and dramatic implications over his entire
într-o anumita directie sau directii urmate de un family. The resources’ allocation and the efforts
esec poate conduce la destabilizarea întregii in a certain direction or directions followed by a
exploatatii si implicit plasarea familiei failure can drive to a serious destabilisation of
fermierului într-o pozitie de dificultate the entire farm / household and implicitly to
pronuntata. De aceea analiza eforturilor este placing the farmer’s family in a serious difficulty
absolut necesara atât pentru stabilirea caii de position. Therefore, the efforts analysis is critical
rezolvare a problemelor cât si pentru ierarhizarea both for establishing the problems’ solving path
prioritatilor. Elementul dominant în analiza sau and for ranking the priorities. The central
criteriul esential este constituit de gradul de risc. element in this analysis or the main criterion is
Acesta se coroboreaza cu oportunitatea tratarii represented by the risk degree. This is
aspectului sau problemei, cu pozitia acestei corroborated with the opportunity of the problem
probleme în balanta generala a exploatatiei, cu or aspect solving, with the position of the
contextul local, cu piata si toate celelalte problem in the general balance of the farm, with
variabile care tin de succesul rezolvarii unei the local context, with the markets and all other
probleme. Esentiala este contributia directa a variables linked to the success in problem-

107
fermierului în evaluare iar decizia finala solving. In this way, the direct contribution of the
referitoare la solutii si prioritati îi apartine în farmer is essential in the assessment and the final
întregime. În fapt esenta succesului în orice decision concerning the solutions and the
program de consultanta consta în transferul priorities, decision which is entirely his.
capacitatii de a adopta decizii spre fermieri. Cu Actually, the transfer of the decision-making
atât mai mult în situatia metodei de fata, capacity to the farmers represents the core of the
participarea si implicarea fermierului success of any extension programme. Moreover,
conditioneaza rezultatele si justifica utilizarea for the currently proposed method the
metodei. participation and the involvement of the farmer
Aceasta situatie frecvent prezenta în are conditioning the results and are justifying the
programele de consultanta are un grad de confort use of the method.
ridicat în cazul metodei propuse întrucât This circumstances frequently present in
ansamblul membrilor grupului sau grupurilor the extension programmes has an elevated degree
sunt în aceeasi situatie. Faptul ca o comunitate de of comfort for the proposed method as the
fermieri actioneaza în aceleasi conditii sporeste ensemble of the group’ or groups’ members are
încrederea si poate crea suficienta motivatie în in the same situation. The fact that a farmers
decizie si actiune. community acts in the same conditions
În acelasi timp analiza eforturilor poate considerably increase the confidence and can
conduce la rezultate care probeaza si/sau justifica create enough motivation in decision and action.
o anumita ordine a prioritatilor si poate conduce At the same time, the efforts’ analysis
la clarif icarea unor aspecte de incertitudine can drive to results, which prove and/or justify a
pentru fermieri. Aceasta analiza poate releva certain ranking of the priorities and can produce
diferente de comparabilitate între fermieri sau a clarifying of the uncertain aspects for the
poate conduce spre conditii de imposibilitate a farmers. This analysis can show the differences
repetarii experientei, situatie în care pozitia in terms of comparability between farmers or can
fermierului ca membru al grupului poate fi drive to conditions in which the repeatability is
rediscutata. impossible, when the position of the farmer as
member of the group can be re-discussed.

3.2. DESCRIEREA METODEI 3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD

3.2.1. PRINCIPIUL METODEI 3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD

Ca si în situatia celorlalte metode de As in the situation of the other methods,

108
grup consacrate, Grupul de Rezolvare a the Problem Solving Group (PSG), is based on
Problemelor (GRP), se bazeaza pe faptul ca the fact that the members have a sum of common
membrii au un summum de elemente comune. elements.
Aceasta presupune, înainte de toate, This is supposing before everything, the
vointa si acceptul de a actiona în comun. will and the acceptance of acting in common.
Caracteristica acestei metode este constituita de The characteristic of this method is represented
faptul ca reuneste fermieri, membrii ai grupului by the fact that regroups farmers, members of the
cu probleme identice (apropiate) ca profil. group with identical (close) problems as profile.
Situatia ideala presupune ca prioritatile de The ideal situation suppose that the solving
rezolvare a acestor probleme sa fie diferite. priority of these problems to be different for the
Astfel, fiecare dintre membrii poate beneficia members. In this way, each of the members can
atât de aportul extern de expertiza asigurat de benefit from the external expertise secured by the
moderatorul grupului, atât de experienta proprie group moderator, the own experience with the
cu aportul celorlalti membrii la cautarea unei help of the other members on searching
solutii adecvate problemei si situatiei, cât si de appropriate solutions to the problems or
experientele anterioare ale celorlalti membrii în situations, but also the previous experiences of
rezolvarea aceluiasi tip de problema. Acest din the other members in solving the same type of
urma avantaj este, de fapt, acela care reuneste problem. This last advantage is in fact the one
fermierii sub umbrela aceluiasi grup. Experienta regrouping the farmers under the umbrella of the
la acelasi nivel, comparabila si solutionata prin same group. The experience on the same level,
mijloace comune membrilor grupului este comparable, and solved by means common to the
comunicata intern, între fermieri folosind cel mai group’ members is communicated internally
accesibil limbaj. Acesta este de fapt nucleul between farmers using the most accessible
metodei – o comunicare facila într-un limbaj language. This is the core of the method – easy
comun în solutionarea acelorasi probleme în communication using a common language in
conditii si cu mijloace comparabile. solving the same problems under comparable
Exemplul zonelor cu o singura productie conditions and using similar means.
dominanta, struguri – vin, cartofi, cereale, lapte, The example of the regions with one
este extrem de relevant în acest sens. Fermierii dominant production, grapes – wine, potatoes,
au exploatatii de talie comparabila, o pregatire cereals, milk, is extremely relevant on this
profesionala la acelasi nivel, extrem de redus, de direction. The farmers have comparable farms in
altfel, posibilitati financiare la aceeasi scara, terms of size, same professional training level,
infrastructura economica identica, traditii si extremely low, otherwise, same scale on
limbaj comun, probleme comune. Comunicarea financial possibilities, similar economical

109
traditionala dintre fermieri, referitoare la infrastructure, common traditions and language,
problemele legate de productie, se constituie în common problems. The traditional
punct de sprijin si de plecare în utilizarea communication between the farmers concerning
metodei. Pentru a continua exemplificarea vom the production problems represents a base and a
folosi cazul tratamentului manei la vita de vie starting point and in using the method. To
pentru fermierii din sudul tarii. Aceasta este o continue our example we will use the situation of
problema comuna, de interes major si cu treating the Downy mildew on vine for the
implicatii cruciale asupra rezultatelor economice. farmers from the southern part of the country.
Informatia utila referitoare la metode si produse This is a common problem of major interest and
poate fi transferata direct catre producatori prin with critical implications on the economical
intermediul unui canal clasic de comunicare, însa results. The necessary information concerning
acestia se vor consulta între ei înainte de the methods and the products to use can be
eventuala utilizare. În absenta metodei sau a unei transferred directly to the producers by using a
asistari de catre un agent de consultanta, nu classical communication channel and the farmers
putem cunoaste nivelul de întelegere si acceptare will consult each other before eventually using it.
al fermierilor, si nu putem emite estimari In the absence of the method or lack of assistance
referitoare la sansele de rezolvare a problemei. by an extension agent, we cannot know the
Participarea la metoda permite eliminarea acestor understanding and the acceptance level of the
neajunsuri, comunicare efectiva, participare farmers, and we cannot asses the chances in
comuna, evaluarea efectelor, evolutia la scara problem solving. Participating to the method can
fermei sau a comunitatii de fermieri. eliminate all these weak points; can provide
În aceste conditii fiecare dintre fermieri effective communication, common participation,
se gaseste în conditii ideale de participare la effect evaluation, evolution on farm or
discutii, într-un mediu familiar si neinhibat. community scale.
Subiectul abordat este întotdeauna de interes In these conditions, each farmer has ideal
general si contributia fiecarui membru este conditions to participate to discussions in a
dublata de experienta si interes. familiar an uninhibited environment. The subject
În atingerea scopului central al oricarei is always of general interest and the contribution
activitati de consultanta – transferul capacitatii de of each member is doubled by experience and
decizie la nivelul fermierului – o veriga interest.
intermediara se poate dovedi Grupul de In achieving the central objective of each
Rezolvare a Problemelor. Astfel un transfer extension activity – the transfer of the decision-
initial partial sau total se realizeaza spre grup. making capacity to the farmer level – an
Fermierul aflat în situatia adoptarii unei decizii important intermediate stage can prove to be the

110
imediate legate de rezolvarea unei probleme Problem Solving Group. On this way, an initial
stringente poate beneficia de ajutorul grupului cel transfer, partial or integral, is realised to the
putin în aceeasi masura în care poate contribui la group. The farmer in situation of adopting an
sprijinirea deciziilor celorlalti membrii. Cu un immediate decision concerning an important
dublu aport de informatii, cu experiente problem solving can benefit from the group
prealabile si ulterioare (pentru verificare), nivelul assistance, at least in the same measure as he can
de siguranta perceput de catre fermier este net contribute to support the decisions of the other
superior. Acest nivel ridicat poate contribui la members. With double information input, with
cresterea securitatii si încrederii în fortele proprii previous and ulterior experiences (for verifying),
si ale grupului si aceasta conduce la o adoptare the degree of security perceived by the farmer is
accelerata a pozitiei de viitor decident. net superior. This high level can contribute to an
În anumite situatii, probleme colaterale increased safety feeling and trust in his own
legate strâns de problemele curente în lucru, nu forces and in the capabilities of the group and
fac obiectul de activitate sau interes al grupului. can drive to an accelerated adoption of the future
Exista o probabilitate relativ ridicata ca astfel de position of decision maker.
probleme sa apara în grupuri cu tematica identica In certain situations, collateral problems
sau apropiata dar „separate” geografic. Acesti din closely related with the currently retained
urma termeni definesc situatiile în care, din problems, are not the object of activity or of
constrângeri legate de buna desfasurare a interest for the group. There is a relatively high
activitatii curente si cheltuieli legate de logistica, probability that such problems appear in groups
posibilii candidati la aderare spre un grup sunt with identical or close topic, but geographically
regrupati local si se constituie într-un al doilea “separated”. These last terms are defining the
grup, sau în conditii de productie sau desfacere situations on which due to the fluency constraints
diferite. Daca aceste alte grupuri sunt sub in the current activity and to the logistic
incidenta aceleasi probleme colaterale aparuta în expenditure, possible candidates on accessing a
grupul aflat în discutie, colaborarea în retea group are locally regrouped and organised into a
dintre grupuri prin intermediul moderatorului second one, or occurs when the production and
face posibila aducerea în contact a solicitantilor. the marketing conditions are different. If these
Cu experienta externa, fie în conditii identice, fie other groups are under the incidence of the same
în conditii diferite de orice natura ar fi aceste collateral problems as in the previously described
conditii aflate în discutie, aportul de informatie situation, the groups’ networking through the
este benefic. intermediate of the moderator can bring in
Incidenta solurilor grele, cum sunt acelea contact the solicitors. With external expertise,
din vestul extrem al Banatulu i, asupra calitatii either in similar or different conditions,

111
lucrarilor de pregatire a solului în productia de regardless their nature the input of information is
cereale, separa fermierii din aceasta zona de cei a benefit. The incidence of the heavy soils, such
situati în vecinatate dar care nu se confrunta cu as the ones from the far west of the Banat, over
aceeasi situatie. Desi în conditii de productie the quality of the soil preparation works in cereal
similare si cu fond comun de probleme, acestia production, separates the farmers from this
nu pot participa în interiorul aceluiasi grup din region from the neighbouring ones, but not
ratiuni legate de nivelul rezultatelor. Racordarea confronted with the same situation. Even if under
acestora se poate realiza fie cu alte grupuri în similar production conditions and a common
conditii comparabile si care trateaza productia de problems background, these cannot participate in
cereale, fie cu grupuri al caror obiect este the same group from reasons linked to the level
reprezentat de calitatea lucrarilor. of the expected results. Connecting these farmers
De altfel, acest tip de colaborare se can be realised with other groups producing
extinde ulterior, functie de interesul exprimat al cereals in comparable conditions, or with groups
membrilor grupului si la problemele care pot focusing on the quality of the soil preparation.
deveni ulterior obiect de interes al grupului. Besides, this type of collaboration is
Aportul de experiente pozitive sau negative, de extended later, function to the expressed interest
informatie externa grupului si zonei sunt frecvent of the group’ members to problems, which can
puncte de interes pentru fermieri. Mai mult, în become later an object of interest for the group.
faza evaluarii interne a activitatii a grupului, The input of positive or negative experiences and
aceste rezultate externe pot servi drept elemente information from the outside group or region are
de comparatie. often interest points for the farmers. Moreover, in
O secventa întreaga de schimb de the stage of the internal activity assessment of the
informatii detaliate pe activitati si experiente ca group, these external results can serve as
si sinteze ale activitatilor desfasurate de grupuri comparison elements. An entire sequence of
fac obiectul reunirii evaluarilor interne si punerea information exchange detailed by activities and
la dispozitie a acestor informatii, cu circulatie experiences as well as synthetic reports on the
interna, pentru membrii grupurilor. performances developed by the groups is the
object of the internal assessment, gathering and
supplying this information with internal
3.2.2. FORMA "RESTRÂNSA" A METODEI circulation for the groups’ members.

Asa numita „Metoda Restrânsa” 3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD


defineste de fapt grupul de baza, asa cum este el The so-called “Restraint” form of the
prezentat în principiul metodei. Desi relativ method defines actually the base group, as

112
nepotrivit ca termen - „restrânsa”, metoda described on the method’s principle. Even if
reuneste acei fermieri care prezinta probleme (fie relatively inappropriate as term - „restraint”, the
ele si în stadiu potential) legate de aceleasi sau method regroups those farmers which presents
aceeasi productie, în conditii de exploatare problems (even potentially) linked to the same
similare, la un nivel al exploatarii comparabil. production or productions, in similar operating
Aceste doua ultime restrictii survin ca urmare a conditions, to a comparable level of exploiting.
necesitatii repetabilitatii si capacitatii de These last two restrictions are introduced in order
transpunere a experientelor în cadrul grupului. to fulfil the requirements in terms of replication
Ori aceasta este conditia de baza a existentei and transposing capacity inside the group. This is
grupului si motivatia principala a membrilor. the basic condition of the group existence and the
Ca forma de baza, un astfel de grup main motivation of the members.
reuneste 5-15 fermieri cu probleme legate de As a base form, a group gathers 5-15
aceeasi cultura sau culturi, productie animala sau farmers with problems concerning the the same
specie (exemplu: cereale, cartof, sfecla de zahar, crop or crops, animal production or specie
lapte, oua, carne de porc, vin). (examples: cereals, potatoes, sugar beet, milk,
Întrucât interesul în rezolvarea de eggs, pork meat, and wine).
probleme comune poate fi ridicat si un numar As the interest in solving common
mult mai mare de fermieri pot dori sa adere la problems can be elevated and a large number of
grup, sarcina moderatorului este aceea de a farmers could wish to join the group, the
stabili care dintre fermieri vor fi membrii ai moderator’s task is to establish which farmers
grupului si care dintre ceilalti solicitanti vor fi would become members and which would be
„sateliti” sau „replicanti”. „satellites” or „duplicators”.
Aceasta sarcina presupune un spirit de This mission supposes a very sharp
analiza extrem de ascutit si o evaluare corecta a analysis spirit and a correct evaluation of the
capacitatii de lider a viitorilor membrii. Se leading capacity of the future members. It is
recomanda utilizarea de expertiza externa în recommended external expertise use for this
aceasta analiza. analysis.
În realizarea portretului problematicii In realising the picture of the farmers’
fermierilor si în selectarea problemelor retinute problems and in selecting the problems, which
spre rezolvarea grupului, analiza SWOT se poate will be retained for solving in the group, the
dovedi extrem de utila. Se recomanda realizarea SWOT analysis can prove extremely useful. It is
acestei analize cu membrii potentiali, adica, cu recommended to use this analysis with the
acei fermieri retinuti drept candidati la crearea potential members, meaning with those farmers
grupului. considered candidates to the group creation.

113
Procedeul deja cunoscut al analizei va fi The known analysis procedure will be
demarat cu o sesiune de brain-storming. Astfel started with a brainstorming session. On this way
membrii pot contribui la aducerea pe panou a the members can contribute on bringing all their
tuturor problemelor lor. Fiecare din problemele problems to the panel. Each of the announced or
enuntate sau anuntate sunt supuse analizei enounced problems is analysed lately in the
ulterioare a grupului în mod sistematic si fara a group, systematically without any chosen order
alege o anumita ordine de abordare. Analiza va in approaching them. The analysis will
sublinia avantajele abordarii acestor probleme în emphasise on the advantages of treating these
grup comparativ cu situatia abordarii individuale. problems inside the group compared to the
Si va pune un accent special pe Oportunitati si situation of the individual solving. A special
Amenintari. Dupa realizarea turului problemelor, accent will be given to Opportunities and
dupa epuizarea analizei acestora, prioritatea Threads. After realising the complete tour of all
abordarii acestora de catre fiecare membru în problems, after finishing their analysis, the
parte va aparea evidenta. Stabilirea prioritatilor priority in approach will appear obvious for each
de abordare se realizeaza tot în grup sub farmer. Establishing the priorities in solving the
conducerea moderatorului. Se va stabili astfel problems is realised in group under the
ordinea în care aceste probleme vor fi tratate de moderator supervising. On this way the order of
catre membrii si rotatia setului de probleme în treating the problems is defined for the members
interiorul grupului. and also the rotation of the problems set inside
Esential ca rezultat al acestei analize este the group is established.
ca fiecare fermier sa fie multumit de rezultatul Essential, as result of this analysis, is that
final al analizelor si de ordinea de abordare. each farmer is satisfied by the final result of the
Orice nemultumire initiala se poate amplifica si assessment and with the approach order. Any
poate impieta asupra rezultatelor ulterioare ale initial dissatisfaction can be amplified and can
grupului. De aceea, subliniem înca o data have implications on the ulterior results of the
importanta acestei stari de multumire la finele group. Therefore, we emphasise once more the
întâlnirii. importance of this contentment feeling at the end
Tot din aceasta analiza de grup, prin of the meeting.
evocarea posibilelor Amenintari si Slabiciuni, From the same group analysis, by
moderatorul poate constitui un inventar al mentioning the possible Threads and
posibilelor bariere în activitatea de rezolvare a Weaknesses, the moderator can build an
problemelor. Poate realiza o prognoza a inventory of the possible barriers in the problem-
momente lor dificile si poate stabili necesarul de solving activity. He can realise a prognosis of the
interventie externa în stabilizarea sau difficult moments and can establish the needs of

114
normalizarea unor stari. external intervention or normalising certain
În situatia prezentei unor grupuri de situations.
interese apropiate sau similare, combinarea si Under the circumstances of groups with
analiza joint a situatiei poate aduce elemente noi. close or similar interests, combinations and joint
De aceea, se recomanda sincronizarea activitatii analysis of the situation can bring new elements.
de demarare a investigatiilor pentru crearea Therefore it is recommended to synchronise the
grupurilor si stabilirea canalelor de comunicare beginning of the investigations in group’ creation
inter-grupuri ca si frecventa si oportunitatea and establishing the inter-groups communication
schimbului de informatii între moderatori. channels as well as the frequency and the
Daca ne referim la producatorii de lapte opportunity of information exchange between
din vestul tarii, vor exista cu siguranta grupuri de moderators.
rezolvare a problemelor, atât în judetul Timis, cât If we refer to the dairy producers from
si în judetele Caras-Severin si Hunedoara. Nu the western part of the country, it will certainly
este deloc lipsita de interes o analiza comuna a be present several problem-solving groups in the
problematicii evidentiate de fermierii din cele trei county of Timis, but also in the counties of
judete. Se poate ajunge, astfel, la o organizare a Caras-Severin and Hunedoara. It is interesting to
grupurilor care trece cu usurinta peste sistemul proceed to a joint analysis of the farmers’ shown
de organizare administrativa a teritoriului pentru problems, in the three counties. We can get, on
a promova interesul fermierilor în rezolvarea this way, to a groups’ organisation, which can
problemelor comune. easily pass the administrative system, and the
De subliniat este si faptul ca întreg territorial organisation for promoting the
procesul se bazeaza pe opiniile prezentate si farmers’ interest in solving common problems.
sustinute de catre fermieri. Rolul moderatorilor We have to emphasise the fact that the
este acela de a „ghida” în sensul reducerii whole process is based on the opinions presented
abaterilor de la o cale normala. Interventia and sustained by the farmers. The role of the
acestor este necesara numai în sensul asigurarii moderators is a guiding role in the way of
functionarii norma le a grupului, a intermedierii reducing the deflections from the normal way.
comunicarii si a aportului de expertiza externa în Their intervention is necessary to insure the
masura în care aceasta este necesara. Avem astfel normal functioning of the group, to intermediate
un grup cu functionare bazata pe opinii liber the communication and the infusion of external
exprimate ale fermierilor. Un forum al expertise to answer the necessities. We have a
fermierilor cu moderator extern. Sarcina acestuia, group whose functioning is based on free
în afara asigurarii functionarii normale a expressed opinions of the farmers. This is a
grupului, consta în transferul spre fermieri a farmers’ forum with an external moderator. His

115
capacitatii de adoptare a deciziilor si de a task, besides assuring a normal functioning for
pereniza modul de functionare al grupului pentru the group, is to transfer toward farmers the
un viitor cu moderare interna. decision-making capacity and to present the
working procedures in the group for a future
internal moderation.
3.2.3. METODA "EXTINSA"
3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD
Metoda extinsa este o forma largita a
metodei descrise anterior. În mod frecvent The extended form of the method is an
spectrul problemelor prezentate de catre fermieri enlarged model of the restraint type, previously
este mai mult sau mai putin acelasi. Atunci când described. Frequently, the spectrum of the
problemele sunt similare si comparabile problems presented by the farmers it is more or
singurele constrângeri care ramân în calea less the same. When the problems are similar and
participarii în cadrul aceluiasi grup sunt cele de comparable, the only constraints remaining in
ordin logistic si material. O alta cauza care poate participating inside the same group are those
conduce la incompatibilitate cu metoda anterior concerning the logistic and the material ones.
descrisa o poate constitui situatia unor productii Another reason, which can drive, to
diferite. Desi dificultatile de natura economica incompatibility with the previously illustrated
sunt aceleasi sau comparabile, productiile fiind method can be represented by different
diferite, solutiile vor fi diferite, situatie care productions. Even if the economical difficulties
conduce la imposibilitatea participarii în cadrul are the same or comparable, for different
unui grup restrâns. productions we will need different solutions,
Pentru astfel de situatii, de altfel comune situation which makes the participation
în practica, metoda se ajusteaza sub forma impossible, inside a restraint group.
"extinsa". Acest lucru înseamna ca acolo unde Fir these situations, relatively common in
situatia o impune, grupuri de forma restrânsa, practice, the method is adjusted in “extended”
care respecta conditiile de functionare descrise în form. Where the circumstances are imposing this
cadrul metodei, vor fi racordate formând astfel situation, restraint groups, fulfilling functioning
un "grup de grupuri". Principiul dezvoltarii unei the requirements described on the method, can be
astfel de forme se bazeaza în primul rând pe linked forming a “group of groups”. The
ideea oferirii de posibilitati de participare unui principle of developing such forms is based
numar cât mai mare de fermieri interesati. Astfel, firstly on the idea of offering the possibility ot
desi cu o productie relativ izolata în comunitatea participate to a largest number of interested
din care provine, un fermier poate fi cooptat în farmers. On this way, even with a relatively

116
interiorul unui grup largit si poate astfel beneficia isolated production in his community of origin, a
de experienta altor fermieri cu probleme similare farmer can take part into an enlarged group and
dar situati în afara ariei geografice de acoperire a can benefit from the experience of the other
unui grup restrâns. Cu alte cuvinte, daca prin farmers with similar problems but outside the
prisma unui grup restrâns nu se justifica geographical coverage of a restraint group. In
acceptarea unui fermier amplasat în afara zonei other words, if from the point of view of a
de cuprindere a celorlalti fermieri participanti, restraint group it is not justified to add a farmer
datorita eforturilor logistice, sau datorita faptului placed outside the zone from where the other
ca prezinta o productie atipica grupului, în cazul participating farmers are, due to the logistical
metodei extinse acesta îsi poate gasi locul în effort, or for an unspecific production to the
cadrul unuia dintre subgrupuri. Desigur daca group, for the extended method, this farmer can
situatia o justifica, în sensul interesului pentru be placed in one of the sub-groups. Certainly, if
problemele respective din partea altor fermieri si the circumstances are justified by the interest of
deci exista un subgrup care sa trateze aspectele în the other farmers for those specific problems and
cauza. a sub-group dealing with those aspects exists.
Pentru a exemplifica, vom lua cazul unui For exemplifying, we will take the
grup extins ce include producatorii de lapte din instance of an extend group including the milk
zona Fagetului, la nivelul unui subgrup, producers from the Faget’s area, inside a sub-
producatorii de cereale, organizati functie de group, and the cereals producers, organised
problemele în rezolvare în trei subgrupuri si according to their problems into three sub-groups
reunind fermieri de la Varias la Jebel. Printre and gathering the farmers from Varias and Jebel.
fermierii din Jebel exista si producatori de lapte Among the farmers from Jebel there are milk
interesati în participare si cu probleme similare producers interested in participating and with
legate de relatia calitatea furajelor – nivelul si similar problems linked to the relation fodder
calitatea productiei de lapte. Izolarea unui grup quality – level and quality of the milk
de tip restrâns în zona Jebel nu se justifica din production. Isolating a restraint group in Jebel
ratiuni legate de costuri si un numar relativ redus area is not reasonable due to the costs and to the
de fermieri în productia de lapte, la scara întregii relatively small number of farmers in milk
comunitati. Sub „umbrela” grupului de tip extins, production referring to the scale of the whole
fermierii din Jebel se pot alatura celor din zona community. Under the “umbrella” of the
Fagetului, în subgrupul ce trateaza probleme extended group, the farmers from Jebel can join
legate de productia de lapte. those from the Faget area, inside the sub-group
Conditiile care se aplica în situatia treating the milk production issues.
grupurilor restrânse sunt valabile si în cazul The conditions which apply to the

117
grupurilor extinse, la scara fiecarui subgrup. restraint groups are valid for the extended groups
Aceasta înseamna ca fermierii membrii ai unui also, on the scale of each sub-group. This implies
subgrup tratând o anumita problema trebuie sa that the farmers, members of a sub-group treating
aiba dimensiuni economice comparabile în a certain problem should have comparable
conditii de productie asemanatoare. Desi acestia economical size in similar production conditions.
pot fi dispersati spatial, asa cum mentionam Although, these farmers can be dispersed
anterior, ei trebuie totusi sa se supuna acelorasi spatially, as we mentioned earlier, they have to
conditii pentru a pastra nucleul si principiul de be submitted to the same conditions in order to
functionare al metodei. Principiul de baza fiind maintain the core and the functioning principle of
acela conform caruia o experienta este replicabila the method. The basic principle being the one
numai daca se întrunesc conditii comparabile. according to which an experie nce is duplicable
Daca revenim la exemplul utilizat only if the conditions are comparable.
anterior, putem spune ca exista fermieri ce If we return to the previous employed
produc cereale si în zona Fagetului si care sunt example, we can say that there are also farmers
interesati de rezolvarea problemelor curente, doar in the cereals production in the Faget area,
ca de aceasta data ei nu pot fi atasati unui interested in solving current problems, only this
subgrup existent din considerente legate de time they cannot be added to an existing sub-
comparabilitatea conditiilor. Exista însa group due to the lack of comparability in
posibilitatea includerii acestora într-un subgrup conditions. There is still a possibility to include
focalizat pe lucrarile solului si combaterea them in a sub-group focusing on soil preparation
buruienilor, în cazul în care acesta exista deja. and weeds control, if such a sub-group exists
Desi, uneori, problemele par evidente already.
unui observator extern iar oportunitatea Even if sometimes the problems appear
rezolvarii acestora este fara echivoc, moderatorii obvious to an external observer and the
nu pot si nu trebuie sa forteze crearea de opportunity to solve them is indubitable, the
subgrupuri. Procesul de structurare a problemelor moderators cannot and should not force the
trebuie sa decurga natural, cu aportul si asistenta creation of sub-groups. The problem structuring
moderatorului, si trebuie sa apartina fermierilor, process has to develop in a natural way, with the
de drept si de fapt. Asa cum vom mentiona input and the assistance of the moderator, and
ulterior, sentimentul proprietatii asupra metodei should belong to the farmers. As we will describe
si rezultatelor acesteia este un element motivant later, the ownership feeling over the method and
extrem de puternic asupra fermierilor . the results it is an extremely strong motivating
Unul dintre avantajele majore ale factor for the farmers.
metodei extinse este constituit de existenta de One of the major advantages of the

118
subgrupuri cu profiluri diferite tratând probleme extended method is represented by the existence
legate de alte tipuri de productii. Astfel, acei of sub-groups with different profiles treating
fermieri pentru care diversificarea sau problems connected with other production’ types.
reorientarea în productie poate constitui o solutie , On this way, those farmers for which
pot beneficia de experienta subgrupurilor diversification or reorientation in production can
membre si care îsi rezolva problemele în paralel. be a solution can benefit from the member sub-
În acest mod modificarea fermei nu mai groups, which are solving their problems in
constituie un aport de idei aduse de moderator parallel. Following this path, modifying the farm
sau un alt agent de consultanta. Acest aspect it is not and external input of ideas brought by
frecvent extrem de delicat si de complex la the moderator or another extension agent. This
transpunerea în practica poate astfel deveni o aspect, frequently extremely delicate and
initiativa a fermierului. complex while transposing in practice can
Datorita acestui avantaj, grupurile de tip become an initiative of the farmer.
restrâns pot avea în vedere conectarea la o astfel Because of this advantage, the restraint
de structura. Cel putin prin prisma comunicarii. type of groups can have in view the possible
Putem considera grupurile extinse drept forma de connection to this type of structure. At least from
baza a metodei, iar grupurile restrânse drept the point of view of the communication. We can
cazuri particulare derivate din metoda. Astfel, consider the extended group as the basic form of
grupuri de tip restrâns se vor forma numai acolo the method and the restraint type as a particular
unde aceleasi restrictii de natura logistica o case derived from the method. On this way, the
impun. Toate celelalte grupuri vor fi racordate în restrain groups would be formed only on those
jurul unei coordonari comune. O astfel de situations where the logistical conditions are
abordare este mult mai utila din punctul de imposing it. All other groups will be connected
vedere al gestionarii resurselor. Revenim asupra around a common coordination. Such an
faptului ca aceasta metoda este una care îsi approach is considerably more useful from the
propune un consum minim de resurse antrenate si side of the resources’ management. We
un management comun al problemelor. Este, emphasise again the fact that this method is
deci, posibila o astfel de abordare functie de proposing to run with a minimum consumption
necesitati si de situatie. Aceasta mentiune a unei of engaged resources and a common problems’
abordari inverse este utila pentru a sublinia management. Therefore, it is possible such an
elasticitatea si adaptabilitatea metodei functie de approach, function to the needs and the situation.
necesitati. This mention of an inverse approach of the
Revenind la metoda extinsa, una dintre method is useful in order to underline the
diferentele majore în termeni de efort prin elasticity and the adaptability of the method

119
comparatie cu metoda restrânsa, este aceea a according to the necessities.
managementului comunicarii. Mentinerea The management of the communication
canalelor de comunicare în parametrii proiectati represents returning to the extended method, one
este o sarcina puternic consumatoare de timp of the major differences to the restraint form.
pentru moderator. Daca în situatia grupurilor Maintaining the communication channels on the
restrânse moderatorul se poate ocupa de projected parameters is a high time-consuming
desfasurarea activitatilor curente ale grupului si task for the moderator. If for the restraint groups
numai prin interventii punctuale sau în regim the moderator can deal with the current group’s
temporar, functie de momente si necesitati, în activity through punctual interventions or in
cazul metodei extinse, moderatorul are un volum temporary terms function to the needs and
de activitate care impune implicarea sa ca timp moments, for the extended method, the
întreg. Volumul de informatie vehiculat, tratat, moderator has a volume of activity, which
verificat si stocat este net superior. Astfel, el este imposes a full time involvement. The circulated
cel care trebuie sa asigure fluenta comunicarii information volume, treated, verified and stored
dintre fermierii fiecarui subgrup. El este cel is definitely higher. On this way, he is the one
responsabil de culegerea sau receptia informatiei who has to ensure the communication fluency
de la membrii, de verificarea continutului between the farmers form each sub-group. He is
acesteia si filtrarea elementelor relevante. Tot responsible of collecting or receiving the
moderatorul are ca sarcina stabilirea volumului si information from the members, verifying the
continutului acelor informatii oferite spre content and filtering the relevant elements. In
exteriorul grupului. Desi din punct de vedere addition, the moderator has to establish the
tehnic el poate fi degrevat de construirea si volume and the content of the information
alimentarea bazei de date, deciziile referitoare la offered to outside groups. Although from the
continut ce urmeaza a fi introdus ca si la technical side he can be discharged from building
destinatiile acestora, îi revin. Altfel spus, and feeding the database, the decisions
moderatorul este cel care stabileste ce anume concerning the inputted content and
poate fi oferit spre acces public si care sunt information’s destination are his tasks. In other
partile sau informatiile disponibile numai terms, the moderator is the one establishing what
membrilor. Informatia subiect a stocarii în baza can be offered for public access and which are
de date poate necesita tratare în prealabil, iar the parts or information available only to the
competentele personalului tehnic însarcinat cu members. The information subject to be stored in
realizarea bazei de date sunt depasite de acest the database may need pre-treatment, and this
aspect. De asemenea, corectitudinea datelor spre aspect passes the competencies of the technical
introducere ca si cele introduse trebuie verificata staff in charge of realising the database. In

120
tot de catre moderator. Toate aspectele legate de addition, the accuracy of the data to be inputted
acompaniere a membrilor diferitelor grupuri ca si together with those already recorded has to be
mentinerea contactelor cu resursele, în termeni checked by the same moderator. All aspects
de expertiza, revin aceluiasi moderator. Acest linked to accompanying the members of the
volum mare de activitati justifica deci necesitatea different groups together with maintaining the
unui moderator cu norma întreaga. Acest aspect, contacts with the partners, in terms of expertise,
desi mai costisitor, din punct de vedere al are sustained by the moderator. This high volume
utilizarii resurselor umane se justifica din plin of activities justifies the need of having a full
prin rezultatele grupului. Asistat corespunzator time moderator. This aspect, even if costly in
cu expertiza, acesta poate solutiona problemele employing the human resources is completely
unei comunitati a fermierilor considerabil mai returned through the results of the group.
mare decât oricare alta dintre metodele de Assisted correspondingly with expertise, the
consultanta consacrate. Impactul interventiei sale moderator can contribute on solving the
poate fi masurat atât direct cât si indirect, iar problems of a considerably larger community of
"remanenta" interventiilor / solutiilor este farmers compared to any other known extension
considerabil sporita. Evaluarea rezultatelor este method. The impact of his involvement can be
directa si în cele mai multe dintre situatii measured directly or indirectly and the
imediata. Relatia de încredere este perena fiind “remanence” of the interventions / solutions is
bazata pe colaborare si comunicare directa cu o significantly higher. The evaluation of the results
comunitate de fermieri activi si promotori. is direct and in most of the situations, immediate.
În cele doua figuri care urmeaza (fig. 3.1. The trust relationship is perennial being based on
si 3.2.) se reprezinta modul de functionare a collaboration and direct communication with an
grupurilor si legaturile care se stabilesc între active and promoter farmers’ community.
acestea si alte grupuri, legaturile cu partenerii In the two next figure (fig. 3.1. and 3.2.)
grupurilor si legaturile cu mediul extern. is represented the functioning of the groups and
the established links between them and other
groups, the links with the partners and the
external environment.

121
Figura 3.1 Structura Grupului de Rezolvare a Problemelor

122
Figure 3.1 The Structure of the Problem Solving Group

123
Figura 3.2 Functionarea Grupului de Rezolvare a Problemelor

124
Figura 3.2 The Functioning of the Problem Solving Group

125
3.3. POSIBILITATI DE IMPLEMENTARE 3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES

3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL SI 3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND


VERTICAL VERTICAL

Metoda se preteaza implementarii la The method’s implementation answers to


scara oricarei comunitati de fermieri. Desigur ca any scale of the farmers’ community. Certainly it
nu este necesara existenta unei forme de is not required any form of representation for the
reprezentare a fermierilor la nivel de comunitate, farmers on the community level, whether we
fie ca ne referim la o comunitate rurala fie la o refer to a rural or to a professional community. It
comunitate profesionala. Este dezirabila existenta is, of course, desirable the existence of such a
unei astfel de structuri, dar în situatia actuala a structure, but under the current circumstances
agriculturii românesti prezenta acestora este from the Romanian agriculture, their presence is
extrem de rara. Metoda poate însa genera extremely rare. Nevertheless, the method can
suportul necesar pentru aparitia elementelor de generate the necessary support for raising the
baza în definirea unei astfel de nevoi. În plus, basic elements in defining such a need. In
ofera cadrul necesar manifestarii. addition, it offers the necessary frame for
Daca analizam pretabilitatea metodei cu manifesting it.
cresterea în altitudine trebuie sa mentionam If we analyse the suitability of the
faptul ca aceasta descreste proportional cu method with the increase in altitude we have to
cresterea altitudinii. Dispersarea spatiala a mention its decline, proportionally with the
fermierilor si a exploatatiilor acestora la altitudini height augmentation. The spatial dispersion of
mari conduce la aparitia de dificultati de the farmers and of their farms on high altitude
comunicare si deplasare. Bariera majora în drives to difficulties in communication and
aceasta situatie este deci constituita de logistica movement. The major barrier in this situation is
si mijloacele de comunicare aflate la dispozitie. represented by logistics and available
Pentru zonele în care starea infrastructurii nu communication means. For the zones where the
ridica probleme majore, fie ca este vorba de cai infrastructure condition does not raise major
de acces fie de accesul la mijloace de problems, whether they are access ways or access
comunicare, nu exista a priori nici un obstacol to communication means, there are no important
major în utilizarea metodei. Situatia este cea care impediments on using the method. The situation
poate impune utilizarea uneia sau celeilalte dintre can impose the use of one of the (two) method’s
formele metodei. Sau necesitatea sau forms, or the necessity or the preferences. The

126
preferintele. Analiza situatiei si rationamentul analysis of the situation and the reasoning of the
moderatorului / agentului de consultanta vor fi în moderator / extension agent will be on last
ultima instanta definitorii. instance the defining elements.
Pentru zonele în care conditiile de For the area where the exploiting
exploatare sunt similare din punct de vedere al circumstances are similar from the point of view
conditiilor ecologice, climatice si pedologice of the pedology, ecological and climatic
unul dintre factorii de delimitare ramâne distanta. conditions one of the delimiting factors remains
O astfel de situatie poate fi întâlnita în zona din the distance. Such a situation can be finding in
sudul României, în Câmpia Baraganului. Aici the southern part of Romania, in the Baragan
uniformitatea conditiilor de productie si a Plain. On this area, the uniformity of the
productiilor conduc la o paleta de probleme production conditions and the productions
similare unui numar mare de fermieri, majoritari themselves are raising a range of similar
în comunitatile carora le apartin. Astfel, unul problems for a large number of farmers,
dintre criteriile acceptarii în grupul de rezolvare a representing the majority in their community.
problemelor este îndeplinit de la sine. Numarul One of the accepting criteria for the problem-
mare de posibili aderenti ca si profilul psihologic solving group is fulfilled. The large number of
al acestora poate însa pune în pericol succesul possible adherents as well as their psychological
activitatii de grup. Prin urmare, selectia realizata profile can endanger the success for the in-group
de moderator este esentiala succesului. activity. As a result, the selection realised by the
Elementele selectiei se vor baza pe accesibilitate moderator is essential for success. The
în termeni de locatie si reprezentativitate selection’s elements will be based on
mentinând conditiile de comparabilitate. accessibility, concerning the location and the
Eforturile moderatorilor vor fi diferite representativeness, maintaining the comparability
functie de zona în care se afla grupurile. in conditions.
Compozitia acestor grupuri va fi, de asemenea, The efforts of the moderators will be
diferita functie de zona. Nu numai spectrul different according to the region in which the
problemelor dar si productiile ca si structurile de groups are placed. The groups’ composition will
productie vor fi diferite. also be dissimilar function to the zone. Not only
Astfel, fermele axate pe producerea de the problems spectrum but also the productions
cereale în sudul tarii sunt diferite de cele din and the production’ structures will differ.
zona de vest a României. Diferentele sunt On this way the farms based on cereals
reprezentate în primul rând de fermieri si de production from the southern part of Romania
caracterul si profilul acestora. Perspectivele si are different from those from the western part of
asteptarile fermierilor din sud fata de structurile the country. These differences are represented

127
administratiei agricole sunt total diferite de cele firstly by the farmers, by their character and
ale fermierilor din vest. Nivelul de dotare profile. The perspectives and the expectations of
tehnica, desi necorespunzator în ambele situatii, the farmers from the south next to the
lasa mult de dorit în sud, iar prezenta animalelor agricultural administration structures are
utilizate la munca este mult mai rara în Banat. completely different from those of the western
Desi în conditii de productie comparabile si cu farmers. The technical equipment, even if
probleme relativ comune, cele doua zone se inappropriate on both situations, is far lower in
diferentiaza prin factorul uman. the south and the presence of the animals used
La o abordare la scara larga a grupurilor, for current agricultural works is considerably
se poate constata faptul ca structuri asemanatoare rarest in Banat. Although in comparable
sau identice ale problematicii tratate de grupuri production conditions and with relatively
apar la distante diferite. Întrucât orice experienta common problems, the two regions are,
noua este utila si conditiile schimbului de differentiate by the human factor.
informatii poate fi realizat prin intermediul On a large-scale approach of the groups,
moderatorilor, apare ca evidenta posibilitate we can acknowledge that comparable or similar
realizarii unei retele. Aceste retele pot reuni fie structures of the treated problems are displayed
ansamblul grupurilor tratând aceeasi productie on different locations. As any new experience is
sau productii fie la scara regionala ansamblul considered useful and the information exchange
grupurilor indiferent de obiectivele si obiectele can be realised through the intermediate of the
de interes si activitate ale acestora. Putem avea moderators, the possibility of creating networks
astfel o retea a fermierilor din Banat, membrii ai appear obvious. These networks can gather either
diferitelor grupuri, sau o retea a fermierilor the ensemble of the groups dealing with the same
producatori de vin din Transilvania. productions either on regional scale the ensemble
Interconectarea acestor retele ca si of the groups regardless their objectives and
schimbul de date sau experiente este posibila din objects of interest and activity. We can build on
punct de vedere tehnic prin utilizarea unei retele this way a network of the farmers form Banat,
virtuale private (VPN). Costurile pentru crearea, with members form different groups, or a
întretinerea si exploatarea acesteia sunt relativ network of the wine producers from
ridicate, dar pot fi considerate suportabile luând Transylvania.
în considerare numarul mare de utilizatori, Interconnecting these networks as well
efortul conjugat, sau disiparea efortului la nivel as the information exchange is possible from the
de utilizator final. Includerea comunicarii în retea technical side by employing a Virtual Private
împreuna cu accesul la bazele de date generale Network (VPN). The creation, the maintaining
sau specializate pentru membrii conduce la and the exploiting costs are relatively high, but

128
cresterea considerabila a efectului diseminarii si can be considered manageable taking into
reduce considerabil costurile cu activitati account the large number of the users, the joint
specifice de vulgarizare interna. De asemenea, effort or the effort dissipation on the final user
comunicarea de date cu caracter de informatie level. Including the network communication
curenta, pentru uz general sau specializat, poate together with the access to general or specialised
utiliza aceeasi infrastructura. Asupra acestor databases for the members, drives to a
aspecte se va reveni în detaliu în partea de considerable increased effect on dissemination
comunicare. and reduces significantly the costs of the specific
Pentru a putea asigura coordonarea si activities for internal diffusion. In addition, the
concertarea efortului si implicarea grupurilor communication of data as current information,
situate în regiuni diferite este necesara implicarea for general or specialised use, can employ the
unei structuri care sa beneficieze de acoperire în same infrastructure. Regarding these aspects, we
servicii la scara nationala sau interregionala. Cel will detail more on the part reserved to
putin deocamdata, singura structura care communication.
corespunde acestor cerinte este Agentia In order to insure the coordination, the
Nationala pentru Consultanta Agricola, respectiv effort synchronisation, and the involvement of
prin structurile sale locale Oficiile Judetene de different groups situated in different regions it is
Consultanta Agricola. Doua probleme sunt însa necessary to imply a structure, which can benefit
de mentionat. from coverage of services on national or
Prima si cea mai importanta este pozitia interregional scale. At least for this moment the
pe care aceasta structura se situeaza si anume only structure answering to these requirements is
aceea de serviciu public. Beneficiind de finantare the National Agency for Agricultural Consulting,
de la bugetul de stat preocuparile de orientare respectively through its local structures the
spre piata si de crestere a calitatii serviciilor County Office for Agricultural Consulting. There
oferite nu este una dintre prioritatile absolute. are two important issues to mention.
Astfel, calitatea actului de consultanta si implicit The first and the most important is the
creditul acordat de fermieri este la un nivel ce position on which this structure is placed, namely
poate fi considerat insufic ient. Reconsiderarea a public service. Benefiting from financing from
pozitiei pe piata ca ofertant de servicii de the State budget the preoccupation on orienting
consultanta si realizarea de venituri din towards the market and increasing the quality of
activitatea desfasurata la un nivel care sa permita the offered services it is not one of the absolute
sustinerea activitatii proprii pot atrage un nivel priorities. Therefore the quality of the consulting
de credibilitate sporit din partea fermierilor. În act and implicitly the credit granted by the
paralel, dezvoltarea fondului de resurse umane si farmers in terms of trust it is placed to a level

129
orientarea acestuia pe principii de piata si that can be considered insufficient. Reassessing
competitivitate pot conduce la crearea unei noi the market position as extension services
imagini a Agentiei. provider and realising incomes from the
Cea de a doua problema de mentionat developed activity on a level which can allow the
este absenta unor structuri regionale functionale. self-sustaining of their own activity can attract a
Acest impediment se regaseste la nivelul higher confidence from the farmers’ side.
comunicarii în principal. Structurile judetene Parallel, developing the human resources and
trebuie sa faca uz de caile de comunicare orienting them on market principles and
consacrate pentru a se putea contacta si aceasta competitiveness can drive to an image
presupune utilizarea ca intermediar în improvement of the Agency.
comunicare a agentiei centrale. Schimbul de date The second issue to mention is the
pe aceasta cale este dificil si în multe situatii absence of functional regional structures. This
tardiv. Astfel este posibila consumarea impediment is retrieved mainly on the
nejustificata a unui efort însemnat în zone communication level. The county structures
limitrofe judetelor. Experiente identice sunt should use the standard communication channels
dublate cu un consum de resurse considerabil din in order to contact each other and this situation
considerente de acoperire diferita a structurilor supposes the use as an intermediate of the central
locale. agency. The data exchange using this path is
Exista si alte structuri care sa întruneasca difficult and in most of the situations tardily. On
conditiile de prezenta cel putin la scara this way, an unjustified consumption of an
intraregionala. Acestea sunt structuri private care important effort is occurring on boundary areas
de obicei se concentreaza asupra unui anumit tip of the counties. Identical experiences are doubled
de productie. Frecvent acestea dispun de by considerable resource expenditure from
experiente similare dezvoltate anterior a caror reasons related to the different coverage of the
utilitate pentru ansamblu este evidenta. local structures.
Dificultatile de comunicare si colaborare dintre There are other structures meeting the
structurile publice si private nu sunt noi. Interesul requirements of presence, at least on
comun si obiectivele fiecareia dintre structuri are intraregional scale. Those are private structures,
trebui sa primeze si sa poata conduce la o which are usually focusing on a specific type of
conjugare a eforturilor acestora. Bazele de date, production. Often, they dispose of previous
cunostintele si experienta acumulata puse similar experiences developed earlier of whose
împreuna ca si utilizarea acelorasi canale de utility for the ensemble is evident. The
comunicare pot conduce la efecte superioare. communication difficulties between the public
Desigur limitele de acces pot fi stabilite ca si and private structures are not new. The common

130
termenii colaborarii. Aceasta posibilitate ramâne interest and the objectives of each one of the
deschisa viitorului. Cele mai multe sanse pentru structures should be leading and drive to a
o colaborare de acest tip pot fi acordate conjugation of their efforts. The databases, the
structurilor viitoare de reprezentare profesionala knowledge and the accumulated joined
a fermierilor, care pot atrage sau reuni astfel de experience as well as the use of the same
structuri pentru interesul pe care ele însele îl communication channels can lead to superior
reprezinta pentru acestia din urma. O colaborare effects. Certainly that the access limitations can
de acest tip are deci cele mai mari sanse. be established as well as the terms of the
Prin inventarierea situatiei curente si a collaboration. This possibility remains open for
ultimilor zece ani putem constata ca în mod the future. The higher chances for such a type of
sistematic eforturile realizate de structurile collaboration can be granted to the farmers’
private de consultanta au în mod constant future organisations of professional
rezultate superioare actiunilor structurilor representation who can attract or gather such
publice. Implicarea acestora, modul de lucru, structures by the interest they represent for them.
mijloacele la dispozitie sau atrase dar mai ales Such a type of collaboration has the biggest odds.
profesionalismul si orientarea spre calitatea By inventorying the current situation and
serviciilor si a actului de consultanta, oferirea the last decade, we can observe that
acestora în conditii de piata avantajoase systematically the efforts developed by the
participantilor si partenerilor, toate acestea private extension structures have constantly
conduc spre o orientare evidenta spre domeniul returned superior results compared to the actions
privat în recomandarea utilizarii metodei. o the public extension services. Their
Dezavantajul acoperirii la scara nationala ar involvement, the working procedures, the
putea fi surmontat tocmai prin crearea unei available or attracted means but most of all the
retele. Astfel punctele de prezenta ale professionalism and the orientation to the quality
moderatorilor pot devenii nucleele structurilor of the services and of the extension act, offering
viitoare în aceste regiuni. Desigur toate acestea them in conditions of market advantage for the
sunt posibile functie de obiectivele structurilor participants and partners, all of these are driving
respective si de disponibilitatea resurselor pentru to an obvious orientation toward the private
extinderea activitatilor sau a diversificarii domain in recommending the use of the method.
activitatilor. Considerând totusi calitatea ridicata The disadvantage of the national coverage lack
a actului de consultanta si responsabilitatea fata can be overcome by creating networks. On this
de resursele utilizate ca si importanta imaginii, way the presence points of the moderators can
recomandam un leadership privat. become the core of the future structures on these
regions. Certainly, all these developments are

131
possible function to the objectives and the
3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE resources’ availability for the respective
CONSULTANTA EXISTENTE PRIVATE SI structures on extending or diversifying their
PUBLICE activities. Considering the high quality of the
extension act and the responsibility for the
Asa cum mentionam anterior, metoda employed resources as well as the public image
poate fi utilizata atât de serviciile publice cât si we recommend a private leadership.
de cele private. Analiza precedenta lua în calcul
avantajele diferitelor tipuri de servicii la
functionarea în retea si utilizarea metodei în 3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE
conditiile respective. Revenim asupra pozitiei EXISTING PRIVATE AND PUBLIC
diferitelor structuri ofertante de servicii de EXTENSION SERVICES
consultanta pentru a releva importanta implicarii
acestora în utilizarea metodei. As we have mentioned earlier, the
Astfel, serviciile publice care din punct method can be employed both by the public and
de vedere al avantajului prezentei sunt cel mai private services. The previous analysis accounted
bine plasate pot beneficia din plin de avantajele the advantages of different types of services on
metodei. Având un caracter public si fiind networking and the use of the method under
chemate la traducerea în practica a politicii de those specific conditions. We return over the
dezvoltare agricola, ele pot face uz de metoda în position of the different structures providing
vederea unui impact largit al diseminarii, de extension services to emphasise the importance
exemplu, la introducerea „celor mai bune of their involvement in employing the method.
practici” (best practices). Este relativ usor de On this way, the public services, which
proiectat orice program de extensie care sa se from the side of the presence advantage are the
ajusteze pe metoda. În acelasi timp, acestea, best ranked, can fully benefit from the
serviciile publice, se gasesc pe o piata în plina advantages of the method. Having a public
dezvoltare. Pe piata serviciilor de consultanta character and being required to transpose into
agricola sunt în plina dezvoltare structuri practice the agricultural development policy, they
nonguvernamentale, industriile agro-alimentare can use the method for an enlarged impact of the
si se asteapta înca aparitia unuia dintre cei mai dissemination, as an example, on introducing the
importanti actori ai acestei piete: structurile best practices. It is relatively easy to design any
grupurilor de reprezentare profesionala a extension programme that can adjust to this
fermierilor. Pe o piata libera a serviciilor, method. At the same time, the public services are
calitatea actului de consultanta, clientii si relatia functioning on a continuously developing

132
cu acestia vor fi întotdeauna factorul care va market. On the market of the agricultural
înclina balanta. Daca, cel putin deocamdata, prin extension services, the NGO structures and the
aparatul relativ numeros prezent în teritoriu agro-food industries are in continuous
Agentia Nationala de Consultanta Agricola development and it is expected the entering of
(A.N.C.A.) si Oficiile Judetene de Consultanta one of the most important actors on these
Agricola (O.J.C.A.), ca structuri locale, au markets: the structures of the professional
avantajul prezentei si gratuitatii serviciilor, într- representation groups’ of the farmers. On a free
un viitor nu foarte îndepartat concurenta îsi poate services market the quality of the extension
schimba structura periclitând astfel pozitia de service, the customers and the relation with them
lider a acestora. Astfel, fara o reforma a would always be the factor, which will move the
sistemului national de consultanta agricola, ca balance. If, for the moment, through the
serviciu public, pozitia acestuia pe piata poate fi relatively large number of employees in territory,
puternic afectata. Declinul poate fi acela care the National Agency for Agricultural Consulting
poate conduce la formularea de cerinte noi si (A.N.C.A.) and the County Offices for
poate, deci, stimula aparitia de noi actori în Agricultural Consulting (O.J.C.A.), as local
ofertarea de servicii de consultanta. structures, have the advantage of the presence
Deocamdata serviciile private de and of the gratuity of the services, in a near
consultanta au o interventie punctuala si la scara future the competition can change in structure,
locala sau regionala . Aceasta pozitie poate fi endangering their leading position. On this way,
dezvoltata functie de interes, fie cel exprimat al without a reform of the national agricultural
fermierilor fie cel intern în strategia de extension system, as a public service, his position
dezvoltare a structurilor ofertante respective. O on the market can be seriously affected. The
analiza comparativa a calitatii serviciilor oferite decline can drive to the formulation of new
de aceste structuri si a serviciilor publice demands and can therefore stimulate the raising
conduce la o diferenta neta în favoarea celor of new actors in the offer of extension services.
private. Este însa putin probabil ca o mutatie sa Until now, the private extension services
se produca în evolutia acestora si sa determine o have a punctual intervention on local or regional
extindere la scara nationala si cu o acoperire a scale. This position can be developed according
tuturor domeniilor de interes. Cel mai frecvent to the interests, either expressed by the farmers,
acestea ramân în domeniul unei singure productii either internally through the development
si îsi dezvolta si specializeaza exclusiv serviciile strategy of the supplying structures. A
în aceasta directie sau dezvolta structuri necesare comparative analysis of the services’ quality
tratarii zonelor adiacente productiei sau servicii offered by these structures and the public
de transformare si marketing. extension is driving to a clear difference in

133
Un exemplu concludent în acest sens îl favour of the privates. It is very unlikely that a
constituie Casa 35, din judetul Sibiu. Demarata mutation rise in their evolution, which can
dintr-o relatie de întrajutorare între judetul determine and expanding to the national scale
mentionat si departamentul Ille et Vilaine (35) with a complete coverage of all domains of
din Franta, aceasta structura desfasoara si interest. In the most frequent situations, they
activitati de consultanta si extensie agricola. Prin remain to only one production and develop and
perenitate, seriozitate, expertiza, apropiere de specialise the services exclusively in this
comunitatea fermierilor si comunicare deschisa, direction or the necessary structures for treating
Casa 35 a reusit sa-si consolideze pozitia pe piata the adjacent production’ modules or services for
consultantei agricole si sa-si asume un rol de processing and marketing.
lider în utilizarea metodelor de grup si de masa, Casa 35, from the County of Sibiu
la scara judetului. represents a good example on this direction.
Un alt actor important pe piata serviciilor Started from a relieving relation between the
de consultanta agricola care poate beneficia de mentioned county and the Ille et Vilaine (35)
acoperire nationala este posibila retea a county from France, this structure develops also,
universitatilor agricole. O serie de proiecte au agricultural extension and consulting. Through
fost dezvoltate cu succes în trecut probând astfel perennial activity, seriousness, expertise,
capacitatea de mobilizare a acestora. Însa din approaching the farmers’ community and open
lipsa unei coordonari adecvate a ansamblului communication, the Casa 35 succeeded in
majoritatea actiunilor anterioare au luat sfârsit consolidating its position on the extension market
sau continua la o scara redusa local. Însa în and currently assume the leader role on using the
momentul în care acest tip de activitati vor proba group and mass extension methods, on the
nu numai necesitatea dar si eficienta, o posibila county scale.
retea a universitatilor agricole poate fi un serios Another important actor on the
partener pe piata consultantei agricole. Contând agricultural extension services’ market, which
pe posibilitatea implicarii unui numar mare de can benefit from national coverage, is a possible
experti prezenti în structuri, pe impactul pe care network of the agricultural universities. A series
îl pot avea în procesul de educatie , pe of projects have been successfully developed in
posibilitatea atragerii si constituirii unei retele the past proving their mobilisation capacity.
proprii de agenti de consultanta, aceasta retea However, due to the absence of an adequate
poate reclama o parte însemnata de piata. coordination of the ensemble most of the
Orice activitate de consultanta este previous activities have ended or are continued
apriori benefica pentru comunitatea fermierilor. on a reduced scale, locally. In the moment when
Functie de aportul acestor servicii si de this type of activities will prove not only the need

134
rezultatele pe care le dezvolta fermierii pot but also the efficiency, a possible network of the
judeca utilitatea si justificarea apelarii la una agricultural universities can be a serious partner
dintre formele existente. Ceea ce înseamna ca on the agricultural extension market. Counting
acestia nu vor ezita sa apeleze la servicii platite on the involvement possibility of a large number
daca acestea se justifica prin prisma recuperarii of experts present in the universities, on the
investitiei. Aceasta constientizare va avantaja impact they can have in the education process, on
serviciile private. Fie ca acestea sunt organizatii the opportunity of attracting and building an own
nonguvernamentale fie companii private, network of extension agents, this system can
rezultatele economice proprii fac parte din claim an important share of the market.
evaluarea si justificarea activitatii. Prin urmare, Any extension activity is a priori positive
pentru a-si putea pastra cota de piata, acestea for the farmers’ community. Function to the
sunt obligate sa ofere servicii la calitate înalta. input of these services and of the developed
Structurile publice care ofera servicii gratuite în results, the farmers can judge the utility and the
schimbul posibilitatii colectarii de date vor fi opportunity of addressing one of the existing
astfel izolate. Rata retururilor în agricultura fiind forms. This means that they will not hesitate to
foarte înalta, decizia fermierilor este ask for paid services if that input is justified
fundamentata economic. through the investment return. This awareness
Prin urmare, serviciile publice de will bring in advantage the private services.
consultanta vor fi nevoite sa-si consolideze Whether those are NGOs or private companies,
pozitia în viitor si sa-si amelioreze constant their own economical results are part of the
calitatea serviciilor. Paralel, noi actori pot si vor assessment and rationalisation of their activity.
aparea pe piata consultantei agricole sporind Therefore, in order to conserve the market share,
astfel oferta de servicii de calitate. Structurile they are obliged to offer high quality services.
private existente vor fi nevoite sa-si mentina The public structures in extension offering free
standardele de calitate cel putin la nivelul actual services in exchange for the possibility to collect
si vor încerca în continuare sa ocupe segmente data will be isolated on this way. The return rates
noi pe aceasta piata. Toata aceasta evolutie este in agriculture being extremely high, the farmers’
benefica fermierilor si comunitatii lor si, în final, decision is economically articulate.
dezvoltarii agricole. Beneficiile desi diferite, As a result, the public extension services
functie de participant, permit o dezvoltare will be forced to consolidate their position in the
armonioasa si o balansare permanenta a pietei de future and to constantly ameliorate the quality of
servicii de consultanta. Aceasta dinamica asigura the provided services. In parallel, new actors can
structurarea si dezvoltarea comunitatii appear on the agricultural extension market
fermierilor. increasing the offer of quality services. The

135
existing private structures will be forced to
maintain the quality standards at least to the
3.4. REZULTATE ESTIM ATE current level and will continue acquiring new
segments on this market. All this evolution is a
Esenta procesului de extensie si positive for the farmers and their community and
consultanta în agricultura, asa cum reiese din finally to the agricultural development. The
lucrarile de specialitate, consta din suportul benefits, even if different, function to the
acordat fermierilor în procesul de adoptare a participant, allows a harmonious development
deciziilor referitoare la procesele pe care le and a permanent balancing of the services on the
dezvolta, împreuna cu transferul instrumentarului extension market. This dynamic ensure the
necesar si a capacitatii de a decide în situatii structuring and the development of the farmers’
viitoare comparabile. Metoda propusa are ca community.
obiectiv pe termen scurt realizarea acestui
deziderat. Astfel, întreaga activitate desfasurata 3.4. ESTIMATED RESULTS
de catre moderatorul grupului trebuie sa fie
extrem de transparenta si explicita pentru The core of the extension and
membrii grupului. consultancy process in agriculture, as referred in
Sesiuni de training pot fi desfasurate de the specialised literature, consist from the
fiecare data când proceduri relativ laborioase support given to the farmers in the decision-
sunt necesare pentru detalierea optiunilor de making process regarding the developed
decizie sau pentru "naturalizarea" adoptarii activities, together with the transfer of the
deciziei. necessary tools and the decision capacity for
Folosim spre exemplificare producatorii future comparable situations. The proposed
de cereale din Banat, ce se orienteaza spre soiuri method aims to realise this objective on short
sau hibrizi noi pentru a atinge noi standarde de term. In this respect, the entire activity developed
calitate si pentru a-si securiza un loc pe aceasta by the group’ moderator has to be extremely
piata în continua miscare, si nu în ultimul rând transparent and explicit for the group members.
pentru a-si ameliora considerabil nivelul Training sessions can be organised each
veniturilor. La organizarea unor sesiuni de time when relatively laborious procedures are
training, vom evita folosirea specialistilor din needed for detailing the decision options or for
mediul academic si vom folosi reprezentanti ai "naturalising" the decision adoption.
industriilor agro-alimentare. Astfel, fermierii vor We are using for exemplifying the
percepe o distanta extrem de redusa între ei ca cereals producers from Banat, oriented on new
producatori si principalul intermediar al sorts and breeds for achieving new quality

136
produselor lor spre consumatorul direct si final. standards and secure a place on the continuously
Impactul este astfel considerabil si consistent în moving market, and not last, for considerably
fundamentarea deciziei. ameliorating the income level. In organising, the
Întrucât metoda se încadreaza în training sessions we would avoid the use of the
categoria celor cu buget restrâns si prezenta unui specialists form the academic environment and
moderator extern este relativ costisitoare, un alt use the specialists representing the agro-food
obiectiv imediat al metodei este acela al industries. On this way, the farmers will perceive
"activarii" unui moderator intern. an extremely low distance between them as
Transferul de cunostinte, tehnici si producer ad the main integrator of their products
metode necesare, atât analizei cât si procesului toward the final and direct consumer. The impact
decizional se realizeaza în paralel cu desfasurarea will be considerable and consistent in founding
activitatilor grupului de maniera permanenta si the decision.
constanta. Acest proces de transfer se adreseaza As the method belongs to the category
întregului grup sau grupului de grupuri, fiecarui with a low budget and the presence of a
membru. Moderatorul extern, initiator al grupului moderator is relatively costly, another immediate
are sarcina de a identifica si stimula formarea objective is to “activate” an internal moderator.
unui moderator intern. Profilul acestuia este The knowledge transfer, transmitting the
profilul unui lider de opinie moderat, deschis necessary techniques and methods, both for
comunicarii si adoptarii inovatiilor, orientat spre analysis and for the decision process are realised
o abordare sistematica a fenomenelor, un fin in parallel with the groups’ activity, in a constant
observator si cu probitate morala. Acceptul and permanent manner. This transfer process
acestuia este însa esential. Desi sarcina viitoare addresses the entire group or the group of groups,
nu este extrem de solicitanta din punct de vedere each member. The external moderator, as
al timpului consumat sau al efortului depus, initiator of the group has the task to identify and
aceasta presupune angajare si raspundere din stimulate the formation of an internal moderator.
partea moderatorului. Acceptul grupului este cel His profile is the profile of a moderated opinion
putin la fel de important ca acela al leader, open to communication and adopting
moderatorului. Fiecare dintre membrii grupului innovations, oriented to a systematic approach of
trebuie sa se poate regasi în viitorul moderator, the phenomena, fine observer and with moral
sa-si simta interesele protejate si reprezentate. probity. Nevertheless, his acceptance is essential.
Aceasta încredere se poate construi împreuna. Even if the future tasks are not very demanding
În tot acest proces sarcina cea mai in terms of time consuming or the spent effort, it
dificila revine moderatorului initiator. El este cel requires commitment and responsibility from the
care trebuie sa identifice, acompanieze, formeze, moderator’s side. The group’s recognition is at

137
dezvolte, consolideze pozitia si structura least as important as the moderator’s is. Each one
viitorului moderator. Realizarea profilului of the group’ members has to retrieve himself in
potentialilor moderatori si analiza acestuia, chiar the future moderator, to feel his interests
sub îndrumarea unor specialisti este larg protected and represented. This trust can be
recomandata. raised together.
Cooperarea între grupuri cu activitati / In all this process, the most difficult task
probleme similare din zone diferite poate fi goes to initiating moderator. He is expected to
foarte utila atât moderatorilor initiatori ai acestor identify, accompany, format, develop, and
grupuri cât si grupului de candidati la viitoarea consolidate the position and the structure of the
moderare. Sentimentul solidaritatii si future moderator. Realising the profile of the
apartenentei devine pregnant. Dimensiunea potential moderators and the analysis, especially
puterii grupului, a partajarii si contributiei la under the guidance of the specialists is highly
rezolvare într-un cadru de confidenta are un recommended.
puternic efect de stimulare a constiintei grupului The cooperation between groups with
si a identitatii. similar activities / problems from different
Avantajul major este constituit de regions can be very useful both to the initial
sentimentul de proprietate asupra grupului si a moderators of these groups and to the group of
realizarilor acestora. Acest grup este creat de candidates for the future moderation. The
fermieri, din fermieri si apartine fermierilor. solidarity and the appurtenance feeling become
Transferul moderarii spre unul dintre membrii significant. The power dimension of the group,
poate conduce la cresterea gradului de încredere the sharing and the contribution to the problem
a membrilor, la un nivel ridicat de implicare si solving inside a confident environment has a
afecteaza direct si pozitiv dimensiunea strong stimulating effect for and the group
sustenabilitatii grupului. Metoda are ca nucleu consciousness and identity.
comunicarea directa a fermierilor cu probleme The major advantage is represented by
similare pe calea cea mai simpla si directa. the property feeling, over the group and his
Asigurarea unui viitor moderator dintre membrii achievements. This group is created by the
grupului simplifica sarcina "traducerii" expertizei farmers, from farmers and belongs to the
externe atrase. Conducerea, organizarea si farmers. The moderation transfer to one of the
comunicarea vor fi asigurate intern de catre un members can lead to an increased the confidence
moderator "ridicat" dintre membrii grupului, cu level, a higher involvement and affects directly
probleme de aceeasi natura si / sau amploare cu and posit ively the sustainability dimension of the
restul fermierilor. Apropierea dintre moderator si group. The method has as core the direct
membrii va avea deci o dimensiune noua si communication of the farmers with similar

138
benefica activitatii ansamblului. problems using the simplest and most direct way.
Pentru majoritatea comunitatilor de Ensuring a future moderator from the group
fermieri din Banat exista cel putin un lider de members simplifies the task of “transla ting” the
opinie, fie la scara satului, fie a comunei din care external attracted expertise. The management,
acesta face parte. Deciziile acestuia pot constitui the organisation and the communication will be
vectorul schimbarii sau ajustarii. O astfel de ensured internally by a moderator “raised” from
situatie s-a petrecut la Mosnita Noua prin the group’ members, with problems of the same
introducerea productiei de cartof timpuriu. Din nature and / or ampleness with the rest of the
considerente legate de absenta acestui tip de farmers. The rapprochement between the
productie din paleta celor „clasice”, sau moderator and the farmers will have a new and
considerata de catre localnici ca fiind atipica positive dimension for the ensemble activities.
pentru zona, fara a avea însa o fundamentare For the majority of the farmer’
temeinica, aceasta cultura era evitata, chiar si în communities from Banat, there is at least one
discutii. Initiativa introducerii acestei culturi de opinion leader, on the village or the commune
catre unul dintre liderii locali de opinie a condus scale, from which they come. Their decisions can
la rezultate spectaculoase, înca din primul an de constitute a vector for changing or adjusting.
productie. Rezultatul a fost nu numai evident dar Such a situation occurred in Mosnita Noua by
si motivant pentru comunitatea respectiva a introducing in production the early potatoes.
fermierilor si a fost diseminat fara efort în From considerations linked to the absence of this
comunele din zona. type of production from the “c lassical” crops or
Se impune însa o coordonare si considered by the local farmers as atypical for
acompaniere a moderatorilor. Atât pentru that zone, without a systematically founded
necesarul de expertiza si contacte cât si pentru a opinion, this type of production was avoided
putea asigura permanenta canalelor de even in discussions. The initiative of introducing
comunicare între grupuri. Experienta si this crop by one of the local opinion leaders
rezultatele acumulate si structurate în baza de drove to spectacular results from the very first
date trebuiesc actualizate, prelucrate si utilizate. year of production. The result was not only
Aceasta sarcina este însa una care depaseste obvious but also motivating for the respective
competentele viitorilor moderatori. De aceea, community and disseminated without effort on
prezenta unui agent de consultanta, moderator the other communes from the area.
anterior al grupului sau grupurilor, în activitatea It is necessary to accompany and
de coordonare si concertare a activitatii coordinate the moderators. Both for the needed
moderatorilor si grupurilor este necesara. expertise and contacts but also for ensuring the
Elementul care trebuie însa mentinut în permanence of the communication channels

139
permanenta prezent în spirit este comunicarea si between groups. The experience and the results
transferul de informatii pe calea si sub forma cea accumulated and structured in the database have
mai accesibila. Si aceasta în spiritul si respectul to be updated, processed and used. This is a task
fata de metoda. over passing the competencies of the future
moderators. Therefore, the presence of an
extension agent, previous moderator of the group
3.5. SUSTENABILITATE or of the groups in the coordinating and
synchronising the activity of the moderators and
Conditiile de baza pentru asigurarea of the groups is necessary. The element that has
perenitatii metodei se regasesc în nivelul de to be constantly maintained in the spirit is the
satisfactie al fermierilor membrii ai grupului. communication and the information transfer with
Gradul de satisfactie al fiecarui participant este the most accessible shape and way. And this on
determinat de doua componente de baza: modul the spirit and from respect to the method.
de rezolvare a problemelor proprii si modul de
rezolvare a problemelor celorlalti membrii. 3.5. SUSTAINABILITY
Pentru un fermier, propria ferma este
propria afacere. Întreaga sa familie depinde, The basic conditions on ensuring the
munceste în si traieste prin rezultatele fermei. method’s continuity are retrieved in the
Orice modificare adusa activitatii se regaseste satisfaction level of the farmers, members of the
reflectata direct la scara familiei. Rezolvarea unei group. The satisfaction degree of each participant
probleme se poate realiza pe cai diferite, is determined by two basic components: the
implicând solutii, eforturi si riscuri diferite. solving mode for their own problems and the
Gradul de satisfactie la momentul rezolvarii este, solutions for the other members.
deci, în strânsa corelatie cu toate aceste elemente. For a farmer his own farm is his personal
Pentru fiecare fermier, ca si pentru fiecare dintre business. His entire family works and lives
noi, exista un nivel acceptabil al unei rezolvari si through the results of the farm. Any change
o bariera delimitata de nivelul satisfacator. brought to the activity is directly reflected on the
Problemele rezolvate în cadrul grupului scale of the family. Solving one problem can be
trebuie sa poata returna rezultate care la nivelul realised on different ways, implying different
de întelegere specific sa se situeze peste nivelul solutions, efforts and risks. The satisfaction
acceptabil. Trebuie sa mentionam nivelul de degree when the problem is solved is therefore
întelegere specific date fiind barierele existente closely correlated with all these elements. For
în întelegere / acceptare pentru profesia specifica. each farmer, as for each of us, there is an
Situatiile fericite sunt relativ rare în agricultura. accepted level for a solution and a barrier

140
Anii mai putin favorabili sunt însa un element delimited by the satisfaction level.
relativ frecvent. Atunci când completam tabloul The problems solved inside the group
trebuie sa adaugam dimensiunea economica de have to allow for the returned results, which on
ansamblu, de ramura, un numar considerabil de the specific understanding level, are placed over
variabile de influenta si un numar impresionant the acceptable boundary. We have to mention the
de probleme la scara unei singure ferme. Astfel, specific understanding level due to the existing
un rezultat absolut mediocru la o analiza externa barriers in understanding / accepting for the
poate fi cu totul remarcabil atunci când este specific profession. The fortunate situations are
amplasat în context. rare in agriculture. However, the less favourable
Daca adaugam si o abordare corecta si years are a relatively frequent element. When we
completa ansamblului de fenomene care pot complete the pic ture, we have to add the
concura la obtinerea rezultatelor, indiferent de economical dimension of the ensemble, of the
nivelul acestora, si toate acestea sunt realizate în branch, and a considerably large number of
comunitatea fermierilor membrii ai grupului, variables and an impressive number of problems
într-o forma accesibila si participativa, atunci on the scale of a single farm. On this way, a
asiguram rezultatelor o dimensiune completa si result considered mediocre from an external
corecta. Acesta este nivelul real al rezultatelor analys is is notable when it is placed within the
fata de care fermierii se pot considera satisfacuti context.
sau nu. If we add a correct and complete
Întrucât în interiorul unui grup membrii approach of the ensemble of the phenomena,
sunt fermieri cu probleme similare, exista which can contribute in obtaining the results,
experiente anterioare cu care fiecare dintre regardless their level, and all those are realised in
acestia poate compara propriile rezultate. Din the community of the farmers, members of the
nou nivelul de întelegere a fenomenelor si group, in a participative and accessible form,
interpretarea corecta a rezultatelor este extrem de then we ensure the results with a complete and
importanta. Adesea elemente parte a solutiilor correct dimension. This is the real level of the
adoptate, detalii de finete pot induce abateri results next to which the farmers can consider
considerabile. Cunatificarea corecta a efectului themselves satisfied or not.
produs de acestea este extrem de importanta. La As inside a group the members are
fel de importanta este si prezentarea si discutarea farmers with similar problems, there are
acestora în grup. Astfel posibilitatea aparitiei previously developed experiences to which the
frustrarii este considerabil redusa. personal results can be compared, for each one of
Efectul produs de introducerea silozului them. Again, the understanding level and the
de buna calitate în alimentatia vacilor de lapte în correct interpretation of the results, is extremely

141
fermele privat-familiale din Banat, este important. Frequently, elements, part of the
dependent de calitatea silozului în sine, dar si de adopted solutions, fine details, can induce
materialului genetic bovin. Raspunsul cantitativ considerable deviations. Quantifying correctly
si calitativ trebuie interpretat prin prisma acestor the produced effect is particularly important. It is
diferente, astfel încât deosebirile cauzate de equally important to present and discuss these
structura septelului sau de intervalul de raspuns, results within the group. On this way, the
sa nu lase loc unor întelegeri partiale, sau mai possibility of frustration rising is considerably
grav, unor interpretari gresite. reduced.
Daca în analiza de ansamblu a situatiei The effect induced by the introduction of
un fermier se declara multumit de rezultatele the quality silage in feeding the dairy cows in the
obtinute se întrunesc conditiile minime de private-family farms from Banat, is depending on
continuare a activitatii în grup. Exista astfel o the quality of the silage itself, but also influenced
motivatie minima pentru a continua apartenenta by the genetic material of the herd. The
la grup. quantitative and qualitative answer has to be
Un factor de stimulare îl poate constitui interpreted through these differences, so that the
un nivel mai redus al rezultatelor în comparatie variations caused by the structure of the herd or
cu unii membrii sau cu restul membrilor. Astfel o the answering interval, does not allow partial
situatie corect înteleasa a unor rezultate mai putin understandings or even worse,
multumitoare se poate constitui într-un motiv în misunderstandings.
plus pentru a continua activitatea în grup. If on the analysis of the ensemble, a
Fermierul va încerca astfel sa demonstreze ca farmer declares himself satisfied by the achieved
nivelul anterior a fost o abatere naturala, o results the minimum conditions for continuing
situatie mai putin fericita sau un accident. the in-group activities are accomplished. There is
Aceasta este însa o motivatie comportamentala a minimum motivation for continuing the
pe care moderatorul nu trebuie sa mizeze. affiliation to the group.
Manifestarea ei este benefica grupului dar A stimulation factor can be represented
inducerea ei poate fi periculoasa. by a lower level in results compared to certain
Beneficiile participarii la grup nu se members or to the rest of them. On this way, a
rezuma însa numai la rezultatele proprii si situation correctly understood of certain less
imediate. Desi cele mai importante, acestea sunt satisfying results can constitute an extra reason to
însotite de transfer de cunostinte si experienta. continue the activity within the group. The
Acumularea de experienta realizata în conditii farmer will try to prove that the previous level
similare, partajarea dificultatilor si a întregului achieved was a natural deviation, an unfortunate
parcurs în rezolvare, abordari diferite functie de situation or an accident. This is a behavioural

142
contextul aplicarii de solutii identice sau diferite, motivation on which the moderator should count.
toate acestea însotite de transfer de cunostinte se Its emerge is a positive to the group but inducing
pot constitui fie într-un beneficiu integrat cu it can be dangerous.
rezultatele obtinute fie separat. Cunatificarea The benefits of the group participation
acestora apartine exclusiv fermierilor. Singurele are not abridged only to the personal and
estimari pe care moderatorul le poate face sunt immediate results. Even if the most important
observatii sau exprimari ale fermierilor. ones, those are accompanied by knowledge and
Paralel, încrederea în fortele proprii experience transfer. Accumulating experience
pentru fiecare fermier, sentimentul de recorded in similar conditions, sharing the
apartenenta la un grup al carui interes îl difficulties and the entire development path, a
împartaseste, utilizarea suportului celorlalti variation of approaches function to the context
fermieri aflati în situatii asemanatoare, oferirea on which apply different or identical solutions,
de opinii si sprijin sunt elemente care întaresc all those complemented by knowledge transfer
pozitia de membru. can constitute a benefit integrated with the
În momentul aderarii la grup fiecare achieved results. Quantifying all these elements
dintre fermieri are o suita de asteptari fata de belong exclusively to the farmers. The only
rezultatele particulare sau de ansamblu pe care le estimation the moderator can make are
poate obtine. Functie de modul în care observations or expressions of the farmers.
moderatorul initial al grupului se achita de In parallel, the trust in their own forces,
sarcini, aceste asteptari se ajusteaza functie de for each farmer, the affiliation feeling to a group
posibilitati si realitati. Cu toate acestea fiecare of whose interest he is sharing, using the support
dintre fermieri se va raporta în mod frecvent la of the other farmers, placed on similar
momentul anterior intrarii în grup. De aceea conditions, offering opinions and assistance, are
nivelul de satisfactie va fi corelat si cu acest elements strengthening the position of member.
moment. On the moment of accession to the
Desi metoda se încadreaza în categoria group, each farmer has a series of expectations
celor cu input redus, parte din expertiza externa next to the anticipated results or overall possible
va trebui suportata financiar. Sursele de finantare achievements. According to the way the initial
a acesteia sunt sau pot fi variate: pla ti directe, moderator of the group covers his tasks, these
cofinantare, sponsorizari. Oricare ar fi sursele, expectations are adjusted function to the
aceste plati trebuie sa poata fi justificate possibilities and realities. Nevertheless, each one
economic prin rezultate. of the farmers will frequently retrospect to the
Orice fermier este pregatit sa plateasca moment of his pre-accession to the group.
un serviciu care îi poate aduce un plus fata de Therefore, the satisfaction level will be

143
recuperarea cheltuielilor angajate. Ca principiu correlated with that moment, too.
de baza al minimei rentabilitati, fermierii vor Even if the method belongs to the low
avea un volum de asteptari fata de efortul depus, input category, a part of the external expertise
fie acesta financiar, direct sau indirect, fie de alta will have to be financially supported. The
natura. Acest element de baza în functionarea financing sources are or can be different: direct
oricarui sistem economic va conduce la payments, co-financing, sponsorships.
orientarea activitatii grupului pe principiile Regardless their origin, these payments have to
pietei. Serviciile sau bunurile atrase si utilizate be economically justified by results.
trebuie sa se regaseasca în rezultate si trebuie sa Any farmer is ready to pay for a service
poata motiva eforturile. Fermierii vor accepta that can bring him and extra besides recovering
astfel sa investeasca si / sau sa-si asume un risc his expenditure. As a basic principle of the
atât timp cât returul asteptat se justifica economic minimal profitableness, the farmers will have a
sau fie si numai prin prisma satisfactiei personale certain volume of expectations next to the spent
sau de grup. Interpretarea rezultatelor obtinute si effort, whether financial, direct or indirect or of
evaluarea interna a activitatii grupului trebuie sa any other nature. This basic element in
poata oferi membrilor suficiente motive de functioning of any economic system will lead to
satisfactie si motivatie pentru continuarea the activity orientation of the group on market
activitatii în comun. Aceasta situatie este posibila principles. The services or the means, attracted
daca toti factorii interni de succes sunt asigurati and employed have to be retrieved in the
si daca evaluarea si cuantificarea factorilor achieved results and have to motivate the efforts.
externi este corect si complet realizata si The farmers will accept then to invest and / or to
restituita grupului. assume a risk as far as the expected return is
Asa cum aminteam anterior, toate input- economically tenable or even from personal or
urile externe de cunostinte, expertiza sau bunuri group satisfaction, only. The interpretation of the
presupun surse de finantare. Chiar si în situatia în acquired results and the internal assessment of
care nu sunt necesare plati directe sau the overall activity has to offer to the members
remunerarea serviciilor, valoarea acestora trebuie enough satisfaction reasons and motivation for
sa se regaseasca în exercitiul financiar al continuing the common activity. This situation is
grupului. Determinarea necesarului de expertiza possible if all internal success factors are ensured
si materiale, nivelului interventiei acestora, and if the evaluation and the assessment of the
volumul si distribuirea cheltuielilor se realizeaza external factors is correctly and completely
în grup sub atenta îndrumare a moderatorului. realised and returned to the group.
Este extrem de important ca fiecare dintre As we have mentioned earlier, all
membrii sa participe activ în aceasta etapa pentru external inputs of knowledge, expertise or means

144
a putea elimina ulterior orice urma de frustrare are relaying on financial sources. Even in the
sau nemultumire. În acelasi timp este necesara o situation when the direct disbursement or
evaluare corecta si completa a posibilelor urmari payments for the services are not necessary, their
a fiecarei interventii. O descriere si dezvoltare value has to be retrieved in the financial
detaliata a scenariilor posibile astfel încât sa se accountancy of the group. Determining the needs
elimine pe cât posibil orice posibila surpriza, în of expertise and supplies, their intervention level,
termeni de rezultate nesatisfacatoare. Aceasta the expenditure volume and distribution are in-
presupune si transferul complet de informatie group realised under the close supervision and
spre membrii grupului si realizarea unei guidance of the moderator. It is extremely
întelegeri comune asupra ansamblului. Astfel, important that each member of the group
fiecare dintre membrii este constient de participate actively to this stage in order to
posibilele urmari ale fiecarei actiuni întreprinse, eliminate any ulterior frustration or
întelege si îsi asuma sau partajeaza riscurile cu dissatisfaction. At the same time it is necessary a
ceilalti membrii. Nivelul satisfactiei finale va fi complete and correct assessment of the possible
astfel cât mai aproape de o analiza reala si returns of each intervention. To develop and
obiectiva. Eventualele nemultumiri raportate la describe completely all possible scenarios for
acest nivel sunt absolut justificate si fac parte eradicating as much as possible any unexpected
integranta din evaluarea activitatii moderatorului occurrence, in terms of unsatisfactory results.
initiator. This is relaying on the complete information
transfer to the members to the group members
and on the achievement of a common
understanding of the ensemble. On this way,
each one of the members is aware of the possible
consequences of each engaged action, understand
and assume or share the risks with the other
farmers. The level of the final satisfaction will be
under these conditions closer to a real and
objective analysis. The eventual dissatisfactions
connected to this level are totally reasonable and
are integrated part of the activity’ assessment of
the initial moderator.

145
4. ABORDARE PRACTICA - 4. THE PRACTICAL APPROACH – THE
INSTRUMENTELE SI APLICAREA INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT
GRUPULUI DE REZOLVARE A OF THE PROBLEM SOLVING GROUP
PROBLEMELOR
4.1. SCANNING THE SITUATION
4.1. SCANAREA SITUATIEI
Starting the group’s creation activity
Demararea activitatii de creare a covers a series of procedures and specific
grupului acopera o serie de proceduri si activitati activities of which the moderators are in charge.
specifice care revin moderatorilor. În alegerea In selecting the future moderators of the groups it
viitorilor moderatori ai grupurilor se va opta is recommended to opt for those extension agents
pentru acei agenti de consultanta care au un with an appropriate record of the direct activities
istoric al activitatilor directe în teren si o on the filed and with the richest direct experience
experienta directa cu fermierii cât mai bogata. with the farmers. These considerations are of
Aceste considerente sunt de critica importanta critical importance for the success of the method
pentru succesul metodei întrucât la scara taking into account that on the group scale, the
grupului, moderatorul initiator, desi extern initial moderator, even if external to the
comunitatii, va trebui sa se poata integra la community, will have to integrate himself on the
nivelul unui membru oarecare al grupului. Desi level of an ordinary member. Even if the
spectrul activitatilor desfasurate de acesta este spectrum of the developed activities is broad and
vast si include actiuni specifice externe grupului, includes specific actions, external to the group,
el va trebui sa se poata integra si functiona ca un the moderator has to integrate and function as a
membru cu drepturi depline al grupului. Este full member. It is necessary to accomplish this
necesar ca aceasta etapa sa fie parcursa împreuna stage together with the entire community of the
cu întreaga comunitate a fermierilor implicati involved farmers in order to ensure a maximal
pentru a putea asigura un nivel de acceptare si level of acceptance and integration.
integrare maxim. In order to maintain the objectivity in the
Pentru a mentine obiectivitatea în analiza analysis of the problems raised by the farmers it
problematicii ridicate de fermieri este necesara is necessary to realise an ensemble analysis of
analiza de ansamblu a zonei si regiunii the entire zone or region. Acknowledging the
respective. Cunoasterea problemelor specifice cu specific problems with regional character is
caracter regional este extrem de importanta ca si extremely important as well as integrating those
integrarea acestora cu modelul cultural, issues with the cultural model, customs and

146
obiceiurile si traditia zonei sau regiunii traditio ns of the respective zone or region.
respective. In a systematic approach, the first step is
Într-o abordare sistematica, primul pas îl represented by an in-deep analysis of the region.
constituie deci cunoasterea în detaliu a zonei. This detailed investigation can go back in time
Aceasta investigatie de profunzime poate sa for a considerable period in order to enable the
coboare în timp o perioada considerabila pentru a recuperation of all those elements which could be
putea recupera toate acele elemente care au putut directly transmitted between generations, as part
fi transmise direct între generatii, ca parte a of the tradition or as a specific operating mode.
traditiei sau a modului de operare specific. Astfel These elements are frequently unknown to the
de elemente sunt în mod frecvent prea putin incomers in the region and to the people living in
cunoscute noilor veniti în regiune sau citadinilor, the cities, categories to which the extension
categorii din care de cele mai multe ori fac parte agents are belonging, in most of the situations.
agentii de consultanta. The next step is linked to the problems’
Pasul urmator este legat de analiza analysis. Their approach starts from the general
problemelor. Abordarea acestora începe de la level of a broader context in which the groups are
nivelul general al contextului mai larg în care se situated. The scale can be on national level also.
situeaza grupurile. Scara poate fi la nivel It is continued on regional and zone level with
national. Se continua la nivel regional si zonal cu special regard to the rural and agricultural
aprofundare în rural si agricol. Analiza environment. The exhaustive analysis of the
exhaustiva a contextului general este extrem de general context is extremely important and
importanta si relevanta pentru amplasarea relevant for the ulterior arrangement of the
ulterioara a problemelor specifice grupurilor si problems specific to the groups and pr ioritising
ierarhizarea acestor probleme. Aceasta analiza these problems. This general analysis will ignore
generala va face abstractie de problemele the specific problems of the farmers from the
specifice fermierilor din zona care pot fi deja region, which may be already known to the
cunoscute agentului de consultanta. Tocmai extension agent. All these, in order to ensure a
pentru a asigura o maxima obiectivitate în maximum objectivity in the context analysis.
analiza contextului. We have used in the previous chapter an
Foloseam în capitolul anterior un example, which reveal the existing differences
exemplu care reliefa diferentele existente între between the farmers from Banat and those from
fermierii din Banat si cei din sudul tarii, la the southern part of the country, in terms of
nivelul factorului uman. Aceste diferente pot sa human factor. These differences can rise between
apara si între fermierii dintr-o zona si agentul de the farmers from a specific region and the
consultanta ce provine dintr-o cu totul alta extension agent coming from a completely

147
regiune. Diferentele culturale si de traditie se pot different zone. The cultural and tradition’
constitui în probleme de întelegere, probleme ce differences can grow into understanding
trebuiesc depasite prin efortul consultantilor, în difficulties, problems which are supposed to be
faza pregatitoare constituirii grupurilor. overcome through the consultant’s efforts, in the
Elementele de aval si amonte agricol, de preparation stage of the groups.
acces la piete de desfacere si input-uri, starea The elements from up- and downstream
infrastructurii, distante specifice, diagnostic agriculture, the access to the input and output
economic specific activitatii agricole împreuna markets, the state of the infrastructure, the
cu toate elementele de proiectie si prospectare pe specific distances, the economic diagnosis
termen scurt si mediu a situatiei ca si analiza specific to the agricultural activity together with
potentialului întregesc tabloul general de all projecting and prospecting elements of the
amplasare a metodei. situation on short and medium term as well as the
Profilul si structura fermelor se potential analysis, are completing the general
constituie în pasul urmator. Modelul dominant picture of the method emplacement.
este extrem de important pentru a putea stabili The farms’ structure and profile
reprezentativitatea. Pentru ca metoda sa poata represent the next step. The dominant model is
functiona cu succes si pentru ca experientele sa extremely important for establishing the
poate fi utile si replicabile este necesara representativeness. In order to be successful
cunoasterea unui model de baza prezent si within the method use and to have useful and
reprezentativ pentru fermierii din zona. Principiul duplicable experiences it is necessary to
de baza folosit în replicarea unei experiente este acknowledge a base model, present and
acela conform caruia ceilalti fermieri vor accepta representative for the farmers in the region. The
si valida o experienta numai daca aceasta este basic principle in duplicating an experience is the
aplicabila în cazul lor. Aplicabilitatea este data în one according to which the other farmers will
aceasta situatie de dimensiunea economica si de accept and validate an experience only if this is
puterea exploatatiei. Daca acestea sunt applicable for their situation. The applicable
comparabile, experienta este validata iar sansele dimension is given on these circumstances by the
de implementare sunt considerabil mai mari. economical power and dimension of the farm. If
Un alt pas de aceasta data mult mai those are comparable, the experience is validated
aproape de principiul metodei este acela al and the implementing chances are significantly
scanarii problemelor comune fermierilor. higher.
Majoritatea acestor probleme îsi au originea în Another step, this time considerably
situatia economica generala si mai precis în closer to the method’s principle, is the one of
starea economica a ruralului. Pe lânga aceste scanning the common problems of the farmers.

148
probleme generale sau generate de situatia Most of these problems are originating in the
generala exista probleme care îsi au originea în general economic situation and more precisely in
modul de exploatare, de organizare, în the rural economic condition. Besides these
managementul exploatatiei si în modul de general problems or problems engendered by the
structurare si organizare al acestora. Aceste general situation there are problems deriving
probleme "interne" sunt cele care vor da from the operating and organisational manner,
continutul si obiectul de activitate al grupului. from the farm management and its structuring
Înainte însa de a coborî la scara fermelor este and organising way. These “internal” problems
necesara abordarea de ansamblu a problemelor are those defining the content and the object of
comune specifice fermierilor zonei respective. activity for the group. Before going in-depth to
Aceasta cunoastere va fi întregita si ajustata the farm scale, it is necessary to generally
corespunzator dupa etapa analizei fermelor si approach the common problems specific to the
fermierilor. Elementele acestei analize initiale respective area. This foreknowledge will be
sunt necesare pentru amplasarea problemelor completed appropriately after the stage of the
specifice într-un cadru real, unanim recunoscut si farmers and farms’ analysis. The elements of this
acceptat de fermieri. initial analysis are necessary for the specific
Functie de zona sau regiune o serie de problems’ emplacement into the real context,
elemente care pot sa apara pe parcursul acestei broadly recognised and accepted by the farmers.
analize initiale pot releva un caracter particular si Function to the region or area a series of
nespecific. Acestea pot juca un rol extrem de elements, which can rise during the initial
important în structurarea grupurilor si în alegerea analysis, can reveal a particular and unspecific
tipului de metoda adecvat situatiei sau pot character. These elements can play an extremely
conduce la integrari încrucisate ale fermierilor în important role for the groups’ structuring and for
diverse grupuri. Caracterul mai putin comun al the choice of methods appropriate to the situation
unei probleme poate fi depasit de implicatiile pe or can drive to cross integration of the farmers in
care aceasta le are în economia generala a fermei. different groups. The less common character of a
Desigur ca aceasta etapa nu-si propune problem can be passed by the implications it can
numai o listare a problemelor existente ci o have on the general economy of the farm.
analiza atenta a acestora. Aceasta analiza trebuie Certainly, this stage does not aim to list
sa conduca la o cunoastere de detaliu a the existing problems only, but a close and
dimensiunii comune a problematicii, a careful analysis. This analysis should lead to
implicatiilor directe si indirecte pe care acestea le detailed information about the dimension of the
au în imediat si în perspectiva. Astfel o common problems, of their direct and indirect
preierarhizare a problemelor comune si o implications on immediate and on perspective.

149
detasare a problemelor cu caracter particular On this way, a pre-ranking of the common issues
poate fi realizata înainte de contactul cu fermierii and a separation of the problems with particular
potentiali membrii ai grupurilor. character can be done before the contact with the
În acelasi timp cu realizarea acestei farmers, the potential members of the groups.
analize, agentii de consultanta trebuie sa At the same time with realising this
realizeze un tablou al posibilelor probleme de analysis, the extension agents should draw a
comunicare si implementare pe care fermierii le picture of the possible communication and
pot avea în fata acestor probleme. Întrucât implementation problems that farmers can have
problema cea mai comuna în utilizarea unei facing these problems. As the most common
metode de consultanta este aceea legata de issue on employing an extension method relays
comunicare, posibilele bariere trebuiesc to communic ation, the possible bottlenecks
identificate în paralel cu identificarea should be identified in parallel with
problemelor. Astfel, fiecare problema trebuie sa acknowledging the problems. In addition, each
prezinte si solutii de comunicare adecvate. problem should provide appropriate
Tabloul este deocamdata o schita din acest punct communication solutions. The picture is, so far, a
de vedere, elemente de detaliu vor fi adaugate drawing, the detail elements being added when
atunci când aceste probleme sunt relevate de the group candidates, under precise
catre candidatii la grup, în circumstante si cu circumstances and dimensions, would reveal the
dimensiuni precise. Acest preexercitiu este însa problems. This pre-exercise is therefore
extrem de util în abordarea ulterioara si este parte extremely useful for the ulterior approach and it
integranta a analizei diagnostic a regiunii putând is an integrated part of the diagnostic analysis of
servii la mai mult decât delimitarea stricta a the region offering a broader employment than
problematicii grupurilor. the strict delimiting of the groups’ problems.

4.2. EVALUARE / ESTIMARE 4.2. EVALUATION / ESTIMATION

În descoperirea candidatilor la viitorul In discovering the candidates for the


grup experienta de teren a moderatorilor este future group, the field experience of the
esentiala. Contactele directe cu fermierii si moderators is essential. The direct contacts with
activitatea comuna desfasurata împreuna cu the farmers and the common developed activity
acestia se constituie într-o sursa importanta de constitutes an important source of information
informatii atât referitoare la problemele acestora referring both to their problems and, especially,
dar mai ales la caracterul, deschiderea si to the character, the opening and the capacity of

150
capacitatea de a activa în comun a fermierilor. working together of the farmers.
Astfel, fiecare viitor moderator poate On this way, each future moderator can
avea o lista a candidatilor înca înainte a proceda have a listing of the candidates before proceeding
la prima întâlnire cu fermierii. Aceasta lista va fi to the first meeting with the farmers. This list
întregita ulterior cu alti fermieri care se vor will be enlarged ulterior with other farmers who
încadra profilului grupului. will fit the group’ profile.
Bazat pe problemele generale si Based on the general and specific
problemele specifice zonei si corelat cu profilul problems of the area and correlating with the
fermelor agentii de consultanta pot realiza un farms’ profile, the extension agents can design a
profil general al fermierilor candidati la grup. general profile of the farmers, candidates for the
Limitele pe care acestia le traseaza în creionarea group. The boundaries they fix on drawing this
acestui profil trebuie sa fie suficient de largi profile have to be sufficiently large to allow the
pentru a permite încadrarea fermierilor functie de enrolment of the farmers according to their
doleantele si posibilitatile acestora în wishes and possibilities, in accordance with the
concordanta cu profilul grupului. group’ profile.
În etapa de evaluare unul dintre cele mai In the evaluation stage, one of the most
utilizate instrumente este reprezentat de employed tool is represented by the
chestionar. Acest chestionar este realizat de catre questionnaire. This questionnaire is realised by
viitorul moderator pe baza analizei generale a the future moderator of the group based on the
situatiei din zona si pe baza problemelor comune general analysis of the region’ condition and on
fermierilor desprinse înainte de investigarea the farmers’ common problems extracted before
situatiei particulare din fermele candidatilor. the investigation of the particular situation from
Chestionarul va încerca sa determine problemele the candidates’ farms. The survey will attempt to
precise cu care se confrunta fermierii, importanta determine the precise problems that the farmers
si prioritatea acestora în rezolvare, nivelul la care are facing, their importance and priority in
aceste probleme sunt comune celorlalti fermieri, solving, the level on which these issues are
deschiderea fermierului, intentiile de dezvoltare common to the other farmers, the farmer’s
ale acestuia si dimensiunea sociala a fermei. opening, the development intentions and the
Data fiind complexitatea determinarilor social dimension of the farm.
pe care si le propune acest chestionar, este Due to the determinations’ complexity
necesar ca moderatorul sa participe la proposed by the survey, it is necessary that the
completarea chestionarului direct cu fermierul. moderator participate to the questionna ire
Introducerea unor enumeratori poate conduce la completion, directly with the farmer. Introducing
distorsionarea raspunsurilor sau la o întelegere operators can drive to deviations in answers or to

151
gresita din partea fermierului. Un alt aspect misunderstandings from the farmer’s side.
important legat de contact este acela al Another important issue concerning the
interpunerii unui intermediar în relatia fermier - contacting is regarding the introduction of an
agent de consultanta care poate determina intermediate on the relation farmer – extension
aparitia unei reactii de tip rezervat din partea agent, which can determine a reserved reaction
fermierului. Poate cel mai important dintre toate from the side of the farmer. Maybe the most
aspectele este acela al surprinderii reactiilor important aspect of all is the possibility to record
fermierului, reactii care însotesc fie întrebarea fie the farmer’s reactions, responses that are always
raspunsul. Reactia si maniera de raspuns sunt cel accompanying the questions or the answers. The
putin la fel de importante ca si continutul reaction and the answering manner are at least of
raspunsului. De aceea, agentul de consultanta the same importance as the answer’ content.
poate si trebuie sa noteze aceste aspecte si poate Therefore, the extension agent can and should
realiza ulterior o corelatie între continutul record these aspects and can realise latter a
raspunsului, reactie si maniera. Acest complex, correlation between the content of the answer,
amplasat în context, are valoarea unui raspuns the reaction and the manner. This complex,
complet. placed within the context has the value of a
Experienta de teren, din zona Timisoarei complete answer.
si a Craiovei, demonstreaza ca indiferent de The field experience from the Timisoara
nivelul de accesibilitate al întrebarilor, de modul and Craiova areas, demonstrates that regardless
de formulare al acestora sau aparenta simplitate the accessibility level of the questions, their
sau evidenta, sunt necesare explicatii formulation or the apparent simplicity or
suplimentare sau explicarea continutului openness, supplementary explanations are
interogarii. Mai mult, reactiile, si mai ales cele necessary or detailing the content of the
primare, sunt extrem de importante, iar interrogation. Moreover, the reactions and mostly
surprinderea acestora lânga continutul întrebarii the primary ones are extremely important, and
este de un real folos în interpretarea ulterioara. În recording them next to the question is very useful
multe dintre situatiile de teren, pentru cele doua for the later compiling. In many field situations
zone mentionate, reactiile primare au fost în for the two mentioned zones, the primary
contradictie cu raspunsul final, în special la reactions were contradictory to the final answer,
întrebarile care au necesitat mentiuni sau especially for the questions requiring
explicatii suplimentare. supplementary descriptions or explanations.
Din punct de vedere al structurii, From the point of view of the structure,
chestionarul va cuprinde atât întrebari cu raspuns the questionnaire will have fixed questions
determinat cât si întrebari cu raspuns liber. together with open questions. This second

152
Aceasta a doua categorie este extrem de category is of high importance as it offers the
importanta întrucât ea ofera posibilitatea possibility to the farmers to express themselves
fermierilor de a se exprima în modul pe care in the way they find as the most appropriate for
acestia îl gasesc cel mai potrivit pentru a ilustra o illustrating a situation. Even if the work volume
situatie. Desi volumul de munca aferent analizei attached to the questionnaires analysis is
chestionarelor creste direct proportional cu proportional with the number of the open
numarul întrebarilor cu raspuns liber, este questions, it is important that the survey’s results
important ca rezultatul chestionarului sa reflecte reflect precisely the opinion of the farmer
fidel opinia fermierului în ceea ce priveste concerning his vision over his own problems and
viziunea acestuia asupra propriilor probleme si their implications.
implicatiile acestora. One of the extremely important elements
Unul dintre elementele extrem de that the survey should detach is represented by
importante pe care chestionarul trebuie sa le the priority granted by the farmer in solving each
poata desprinde este constituit de prioritatea pe problem. Even if the personal approach of the
care fermierul o acorda rezolvarii fiecarei farmer can be easily denaturised he can furnish
probleme. Desi abordarea proprie a fermierului extremely important information concerning his
poate fi usor denaturata el poate oferi informatii own view over the future of his farm. The task of
extrem de utile referitoare la modul în care acesta the extension agent is to offer information and
vede viitorul exploatatiei sale. Sarcina agentului analysis tools together with the entire support in
de consultanta este aceea de a oferi informatii si finding alternatives to problem solving. The
instrumente de analiza împreuna cu întreg choice of the alternative belongs to the farmer.
suportul necesar în gasirea alternativelor de Therefore, it is important to acknowledge the
rezolvare a problemelor. Alegerea alternativei farmer’s position and vision. This can be
apartine fermierului. De aceea, este importanta corrected when the conditions are imposing it.
cunoasterea pozitiei fermierului si a vizunii However, it will be avoided the use of models to
acestuia. Aceasta poate fi corectata acolo unde follow which can be transferred. This aspect of
situatia o demonstreaza. Dar nu se vor utiliza the method is extremely important to be
retete sau modele de urmat care vor fi transferate. emphasised. As we have mentioned earlier, this
Acest aspect al metodei este extrem de important method belongs to the farmers. It is not meant to
de subliniat. Asa cum aminteam anterior, aceasta be an instrument for implementing the
metoda apartine fermierilor. Ea nu se constituie agricultural policies and it cannot be used as a
într-un instrument de implementare a politicilor mean of promoting certain products or
agricole si nici nu poate fi utilizata ca mijloc de technologies.
promovare a unor produse sau tehnologii. The elements evolved from the

153
Elementele desprinse din chestionar în questionnaire after the analysis should constitute
urma analizei trebuie sa poata constitui un cadru a clarifying frame for the extension agent. The
edificator pentru agentul de consultanta. picture he can have about each farmer’s situation
Imaginea pe care o poate avea acum despre should allow him to choose and organise the
situatia fiecarui fermier trebuie sa-i poata permite future members on groups’ structures. The
sa aleaga si sa grupeze viitorii membrii pe collected information should guide him
structuri de grupuri. Informatiile culese pot sufficiently on this direction. In addition, a fine
constitui un ghidaj suficient în aceasta directie. adjustment of the situation is requisite.
Se cere însa o ajustare fina a situatiei. Si aceasta Moreover, this can be realised only through
poate fi realizata numai prin discutii directe cu direct discussions with the farmers. Therefore, a
fermierii. De aceea o a doua vizita se impune. Cu second visit is required. During the second visit,
ocazia celei de a doua vizite, toate spatiile all incomplete or ambiguous elements, after the
ramase mai putin complete sau clare dupa analiza preliminary analysis can be enlightened.
preliminara a chestionarelor pot fi edificate. Discussing these issues and clarifying the
Discutarea acestor elemente si clarificarea uncertain aspects should offer to the future
aspectelor incerte trebuie sa-i poata oferi moderator, the possibility of completing his
viitorului moderator pos ibilitatea de a cristaliza selection. Our recommendation is that in the
asupra alegerii. Recomandarea noastra este ca second visit only the qualifying farmers, with
cea de a doua vizita sa includa numai acei chances to participate in the future group, should
fermieri care au sanse de a participa la viitorul be included. A refuse is always difficult to
grup. Un refuz este întotdeauna un element greu communicate, and even more difficult when we
de comunicat si cu atât mai greu atunci când este discuss about farmers.
vorba despre fermieri. Considering that all necessary elements
Considerând ca toate elementele for building the farmers’ profile have been
necesare întocmirii profilului fermierilor au fost collected, carefully analysed and the circle of
culese, atent analizate si cercul candidatilor este candidates is projected we can pass to the
deja proiectat se poate trece la etapa preliminara. preliminary stage. During this, phase the farmers’
În aceasta etapa se poate verifica reactia reaction can be verified for group conditions.
fermierilor atunci când se gasesc în grup. Aceasta This is supposing to gather all selected farmers
presupune reunirea fermierilor selectati pentru a for the future group and discussing about the
face parte din viitorul grup si purtarea unei possibilities of a common approach of the
discutii referitoare la posibilitatile de abordare în problems. For the first time the farmers are
comun a problemelor. Pentru prima data together in this formula and they have the
fermierii se gasesc împreuna în aceasta formula possibility to express themselves concerning

154
si au posibilitatea sa se exprime referitor la their own problems. Even if for the most of them
problemele proprii. Desi pentru cei mai multi this situation does not bring many new elements,
dintre ei aceasta situatie nu aduce multe elemente discovering different dimensions of the same
noi, descoperirea de dimensiuni diferite ale problem and different approaches can represent
aceleiasi probleme si abordari diferite pot real interestin g points. Moderating the meeting, it
constitui puncte de real interes. Moderarea is not a facile task for the extension agent and
acestei întâlniri nu este o sarcina usoara pentru therefore requires a special attention in
agentul de consultanta si de aceea pregatirea ei preparation. The choleric temperament or the
necesita o atentie deosebita. Temperamentul manifestations of the farmers can easily drive to
coleric sau iesirile unor fermieri pot conduce cu inhibitions for a part of the others. Monopolising
usurinta la inhibitii pentru o parte din ceilalti. the discussion or insisting on certain details for a
Monopolizarea discutiei sau trenarea asupra unor long period is also counterproductive. Besides
detalii pentru o perioada lunga de timp sunt de recording the reaction of the farmers, it is
asemenea contraproductive. Pe lânga important to obtain the will and the acceptance to
desprinderea reactiei fermierilor este importanta act in common. This type of action or activity has
obtinerea dorintei si a acceptului de a actiona în nothing in common with the similar cooperative
comun. Acest tip de actiune sau de activitate nu or associative activities. Therefore, from the
are nici o similaritate cu activitatile de tip invitation formulation these terms or their
cooperatist sau asociativ. De aceea, înca de la synonyms should be avoided. The future group
formularea invitatiei acesti termeni ca si aims to find a formula with low costs in solving
sinonime ale acestora trebuiesc evitati. Viit orul the common problems of the farmers. The group
grup nu îsi propune decât sa gaseasca o formula discussions can bring new elements, not
cu costuri reduse în rezolvarea unor probleme mentioned previously by the farmers or can offer
comune fermierilor. Discutiile purtate în grup pot support for new approaches. The discussion is
aduce elemente noi neevocate anterior de not aiming to conclude by obtaining the
fermieri sau pot oferi suport pentru abordari noi. acceptance of the future members. This subject
Discutia în grup nu îsi propune sa se încheie prin will be discussed in particular with each one of
obtinerea acordului viitorilor membrii. Acest the selected farmers. On the idea of avoiding the
subiect va fi abordat în particular cu fiecare accept under the influence of the group presence,
dintre fermierii vizati si interesati. Tocmai pentru a too large enthusiasm or adversity reactions on
a evita acceptul realizat sub influenta prezentei the presence or manifestation of the other
grupului, unei doze prea mari de entuziasm sau farmers.
reactii de tip advers la prezenta sau manifestarea The group experience with the farmers
celorlalti fermieri. from the Varias area, County of Timis, proved

155
Experientele de grup, cu fermierii din constantly the discussion deviation, in the
zona Varias, judetul Timis, au probat constant absence of an appropriate moderation, to a focal
devierea discutiei, în absenta unei moderari point initiated by one of the opinion leaders. On
corespunzatoare, spre un pol initiat de catre unul this way, the participant farmers are focusing on
dintre liderii de opinie. În acest mod, fermierii the problems submitted by the leaders and are
participanti se concentreaza asupra problemelor placing on a lower position their own priorities in
emise de lideri si plaseaza pe o pozitie inferioara terms of problems. These aspects have been
prioritatile proprii în materie de probleme. revealed later while restarting the discussions,
Aceste aspecte au fost evidentiate ulterior la individually with certain farmers. The
reluarea discutiilor, individual cu unii dintre moderation becomes on this way the key issue of
fermieri. Moderarea devine astfel piatra the group discussion results and relays
unghiulara a rezultatelor desprinse din discutiile exclusively on the ability of the extension agents.
de grup si depinde exclusiv de abilitatea agentilor Studying the farmers’ reactions during
de consultanta. the discussions and the content of their
Studiul reactiilor fermierilor pe parcursul interventions will be lately corroborated with the
discutiilor si continutul interventiilor acestora va elements obtained previously from the
fi ulterior coroborat cu elementele obtinute questionnaires and the individual discussions.
anterior din chestionare si discutii individuale. These last elements will complete the picture of
Aceste ultime elemente vor întregi imaginea the future group.
viitorului grup.
4.3. THE GROUP CREATION

4.3. CREAREA GRUPULUI After passing all previous steps and after
establishing the candidate’ farmers for the future
Dupa parcurgerea tuturor pasilor group the accepting visit follows. The future
anteriori si dupa stabilirea fermierilor candidati la moderator will have to visit each farmer selected
viitorul grup urmeaza vizita de accept. Viitorul as a potential member of the group. He will have
moderator va trebui sa viziteze fiecare fermier to explain in detail the functioning of the future
selectat ca potential membru al grupului. Va group together with all rights and obligations
trebui sa explice în detaliu modul de functionare derived from the member’s status. All these
al viitorului grup ca si toate drepturile si elements will be transferred to the farmer
obligatiile care decurg din calitatea de membru. explicitly mentioning that all items are having an
Toate aceste detalii vor fi transmise fermierului orienting character only. The group is the one
cu mentiunea explicita ca elementele respective who will establish and precise all aspects in

156
sunt numai cu caracter orientativ. Grupul este cel detail. The advantage, efforts and risks analysis
care va stabili si preciza toate aspectele în is the determining factor for the farmer in
detaliu. Analiza avantajelor, eforturilor si accepting to participate. The accomplishing
riscurilor este aceea care poate determina un manner and the used language are the skills of
fermier sa accepte participarea. Maniera de the extension agent. The only method used in
realizare si limbajul folosit sunt apanajul influencing the farmers’ behaviour, which is not
agentului de consultanta. Singura metoda de allowed, is the manipulation. Each farmer has the
influentare a comportamentului fermierului care freedom to chose the participation or to refuse
nu este admisa este manipularea. Fiecare fermier the accession to such a group. The element to be
are libertatea de a alege sa participe sau sa refuze carefully maintained in attention is the ownership
aderarea la un astfel de grup. Elementul de of the group and over his results.
pastrat atent în atentie este proprietatea asupra Formulating an answer from the farmer’s
grupului si asupra rezultatelor sale. side, it can take time; therefore, the extension
Formularea unui raspuns din partea agent will not force the extraction of a definitive
fermierului poate necesita timp, de aceea agentul and immediate answer. In most of the situations,
de consultanta nu va forta obtinerea unui raspuns consultations with the family members are
definitiv si imediat. De cele mai mult ori sunt necessary, with friends, neighbours, or other
necesare consultari cu membrii ai familiei si cu farmers. In addition, an answer interval
prieteni sau vecini, sau cu alti fermieri. De unspecified or too long can endanger the process.
asemenea, un interval de raspuns neprecizat sau The alternative to follow will be to mark a
prea îndelungat poate dauna procesului. Varianta moment on which a decision is expected from the
de urmat ar fi aceea a precizarii unui moment la farmer’s side. Establishing this moment has to be
care se asteapta o decizie din partea fermierului. accompanied with all opening for dialogue, any
Precizarea acestui moment trebuie însotita de time the farmer feels the need of supplementary
toata deschiderea spre dialog, de oricâte ori clarifications. This means that the extension
fermierul simte nevoia de clarificari agent will leave an answer period and an open
suplimentare. Ceea ce înseamna ca agentul de door in his availability to the farmer. There can
consultanta va lasa un termen de raspuns si o usa be situations on which the farmers need
deschisa la dispozitia fermierului. Pot exista additional discussions in order to able to decide
situatii în care fermierii sa necesite discutii whether to join the group. Therefore, between the
suplimentare pentru a putea adopta o decizie în discussion and the answer the moderator has to
sensul aderarii la grup. De aceea, în intervalul de be ready to answer the farmers’ demands.
timp dintre discutie si raspuns acesta trebuie sa On the moment when each farmer
fie pregatit sa poata raspunde solicitarilor manifested his answer option, we can pa ss to

157
fermierilor. gathering the group for his first session. This first
În momentul în care fiecare fermier si-a session aims to a certain number of objectives
manifestat optiunea de raspuns se poate trece la besides bringing in contact the members. On this
reunirea grupului pentru prima sesiune. Aceasta way the meeting should establish a principle
prima sesiune îsi propune o serie de obiective pe agreement for the members’ accession and a
lânga aducerea în contact a membrilor. Astfel, protocol for this purpose. These elements are
reuniunea trebuie sa stabileasca un acord de making official the existence of the group and the
principiu pentru aderarea membrilor si un members’ appurtenance. At the same time offers
protocol în acest sens. Acest element safety and ownership feeling to each adherent.
oficializeaza existenta grupului si apartenenta The group will have to establish which
membrilor. În acelasi timp confera siguranta si the retained problems are. The panel of these
sentimentul proprietatii fiecarui aderent. problems will have to be ranked and priorities
Grupul va trebui sa stabileasca will have to be established for each member. On
problemele care vor fi luate în lucru. Panoul this way, each farmer will have a precise list of
acestor probleme va trebui ierarhizat si vor trebui the approaching agenda for his problems function
stabilite prioritatile pentru fiecare membru. to the current situation from the farm.
Astfel, de comun acord, fiecare dintre fermierii Together with the problems will be
membrii va avea o lista precisa a ordinii de treated their solving possibilities. These solving
abordare a problemelor functie de situatia curenta modalities have to be adjusted with the needs and
din ferma. the possibilities of each member. These
Împreuna cu problemele vor fi abordate conditions will offer the opportunity to realise an
si modalitatile de rezolvare ale acestora. Aceste inventory of the necessary external expertise and
modalitati de rezolvare trebuiesc puse în acord cu the material needs.
nevoile si posibilitatile fiecarui membru. Aceasta The next step is represented by designing
va oferi prilejul inventarierii necesarului de the delivery and the intervention schedule. In
expertiza externa si necesarului de produse. order to constitute the group into a real
Pasul urmator este reprezentat de discussion forum and to offer motivation and
schitarea calendarului interventiilor si al results to the farmers it is required to establish a
livrarilor. Pentru ca grupul sa se poata constitui meeting schedule for the members. This should
într-un real forum de discutii si pentru ca acestea take into account the timetable of the current
sa poata oferi motivatie si rezultate fermierilor se activities of the farmers and their availability
impune si stabilirea unui calendar al întâlnirilor according to the season and campaign.
membrilor. Acesta trebuie sa ia în considerare Even if apparently a difficult task,
calendarul activitatilor curente ale fermierilor si establishing the calendar is realised relatively

158
disponibilitatile functie de sezon si campanie. simple in the practice. The examples of the
Desi aparent o sarcina dificila, stabilirea producer’ groups with one or two dominant
calendarului se realizeaza relativ usor în practica. productions, wine for the southern Oltenia,
Exemplele grupurilor de producatori cu una sau biologic products for the Cluj area, pork meat for
doua productii dominante, vin pentru sudul the Sibiu area, demonstrates that on comparable
Olteniei, produse biologice pentru zona Clujului, size of the farms, the time availability is
carne de porc pentru zona Sibiului, demonstreaza synchronised due to the parallel works or for the
ca având talie comparabila a exploatatiilor, identical timing. The only difficulty element is
disponibilitatea în timp se sincronizeaza datorita rising from the different importance granted by
lucrarilor executate în paralel sau pentru intervale the farmers to the different problems or
de timp identice. Singurul element de dificultate moments, but this is an aspect that the group can
rezida din importanta diferita pe care fermierii o and does solve, as the practice is proving,
acorda diferitelor probleme sau momente, dar considered an internal issue.
acesta este un aspect pe care grupul îl poate Another extremely important element to
rezolva si îl rezolva, asa cum demonstreaza be established is represented by setting up the
practica, ca pe o problema de bucatarie interna. communication channels, the frequency and the
Un alt element extrem de important de custom of using them, the commitment for a
stabilit este constituit de stabilirea canalelor de systematically use by the members and keeping
comunicare, de frecventa si obisnuinta utilizarii written records of each activity or change. As in
acestora, de comiterea spre utilizarea sistematica the practice this type of activities is not current
a acestora de catre membrii si de realizarea de the moderator will allocate a special attention to
înregistrari scrise a oricarei activitati sau this aspect. Moreover, he will personally care
modificari. Întrucât în practica acest tip de about feeding the channels with information,
activitati nu este curent, moderatorul va acorda o realising and circulating the written records.
atentie deosebita acestui aspect. Mai mult el se Overall the moderator will have to
va îngriji personal de alimentarea cu informatii si maintain in the participants’ attention the
realizarea si circulatia înregistrarilor scrise. motivating factors. In order to have an internal
Pe ansamblu, moderatorul va trebui sa guarantee for the proper functioning of the group,
pastreze în atentia participantilor factorii the meeting should propose and agree over an
motivanti. Pentru ca grupul sa poata avea o internal regulation set, for the group. This
garantie interna a bunei functionari, reuniunea va agreement together with the principle acceptance
trebui sa propuna si sa se puna de acord asupra on accession, will be signed by the members on
unui regulament de functionare al grupului. the meeting closure.
Acest acord împreuna cu acceptul de principiu la This session can be organised during two

159
aderare vor fi semnate de catre membrii la days considering the important volume of
încheierea reuniunii. activities to be developed. The protocol actions
Aceasta sesiune poate fi organizata pe accompanying any farmers’ meeting should not
parcursul a doua zile tinând cont de volumul be neglected. In many situations, the informal
important de activitati de desfasurat. Activitatile talks can lead to discussions and results
protocolare care însotesc orice reuniune a considerably higher compared to those organised
fermierilor nu trebuiesc neglijate. De cele mai inside a formal framework. In the situation when
multe ori discutiile informale putând conduce the extension agent considers inappropriate the
spre discutii si rezultate mult peste cele use of a single day for discussions, in the
organizate în cadru formal. În situatia în care morning – evening system, he can opt for the
agentul de consultanta considera nepotrivita alternative the afternoon of the first day and the
utilizarea unei singure zile pentru discutii, în second entire day. The closure of the session has
regimul dimineata - seara, acesta poate opta to be marked accordingly. The elements that the
pentru varianta dupa-amiaza primei zile plus cea extension agent should extract from this first
de a doua zi. Partea de încheiere a sesiunii meeting of the group are: a principle agreement
trebuie marcata corespunzator. Ceea ce agentul on accessing the group, an internal regulation set,
de consultanta trebuie sa desprinda concret din a schedule for needs and interventions, an
aceasta prima reuniune a grupului este un acord inventory of the material needs and resource-
de principiu de aderare la grup, un regulament de persons as well as a projected budget, a calendar
functionare, un calendar de necesar si interventii, or at least the date of the next meeting of the
un inventar al materialelor si persoanelor-resursa group, establishing the means, the channels and
ca si un proiect de buget, un calendar, sau cel the frequency of the communication; an
putin data urmatoare a întâlnirii grupului, impressive package and an important volume of
stabilirea mijloacelor, canalelor si frecventei de activity. All these are marking the group creation
comunicare; un pachet impresionant si un volum moment.
de activitate important. Toate acestea însa Referring to the importance of the
marcheaza momentul crearii grupului. informal moments and their contribution to the
Referitor la importanta momentelor overall results of the meeting, we mention as
informale si contributia acestora la rezultatele example, the fact that F.N.F.R France (The
întâlnirii, mentionam, cu titlu de exemplu, faptul National Federation of the Rural Households –
ca F.N.F.R Franta (Federatia Nationala a Fédération Nationale des Foyers Ruraux) has
Caminelor Rurale) a dezvoltat o adevarata developed a real policy of the informal moments.
politica a momentelor informale. Astfel, dupa ce On this way, after the practical observations lead
constatarile practice au condus la concluzia ca to the conclusion that for a certain number of

160
pentru un anumit numar de întâlniri, contributiile meetings, the contributions realised through
realizate prin discutii directe în afara cadrului direct talks outside the formal and organised
formal, organizat, au fost cel putin la fel de frame, have been at least of the same importance
importante ca volum si continut cu cele din in terms of volume and content with those from
cadrul discutiilor moderate, prezenta momentelor the moderated discussions, the presence of the
informale a devenit o regula de baza pentru informal moments became a basic rule in
structurarea întâlnirilor. Cadrul deschis si structuring the meetings. The open environment
libertatea alegerii interlocutorilor sub „umbrela” and the freedom on choosing the interlocutor
aceleasi participari sau aceluiasi eveniment, under the „umbrella” of the same participation or
conduc spre aporturi la discutie sau spre contacte same event, leads to discussion inputs or contacts
si rezultate ce altfel pot fi pierdute. and results which otherwise would be lost.
Descrierea acestei etape face referire la The description of this phase refers to the
forma restrânsa a metodei. Activitatile de restraint form of the method. The performances
desfasurat sunt însa aceleasi diferentele fiind to be developed are the same and the differences
reprezentate de volumul diferit de activitati de are represented by the different volume of
stabilit, de un calendar mai detailat al întâlnirilor activities to be established, a more detailed
specific subgrupurilor membre si de canale schedule of the meetings, particular to the
specifice de comunicare inter si intragrup. Un member’ sub-groups and specific channels for
detaliu suplimentar ar fi acela al stabilirii the inter- and intra-group communication. An
punctului de întâlnire în realizarea reuniunii extra detail will be the establishment of a
tinând cont de distantele uneori considerabile location for holding the meeting taking into
dintre membrii. Bugetul de alocat acestei etape account the frequently considerable distances
nu este un element care sa necesite o atentie between members. The allocated budget for this
speciala, el fiind compus din cheltuieli de stage it is not an element requiring special
deplasare al membrilor si moderatorilor, attention, being composed of logistic
cheltuieli de protocol si consumabile de birou. Se expenditures for the members and moderators,
poate miza pe o coorganizare, aspectele protocol and office charges. We can count on a
protocolare putând fi în parte furnizate de catre co-organisation, the protocol side being supplied
fermieri, iar diferenta de catre structura de by the farmers, and the difference supported by
consultanta care furnizeaza moderatorul. the extension structure providing the moderator.

161
4.4. MONITORIZARE 4.4. MONITORING

Dupa momentul crearii grupului, pozitia After the group creation, the moderator’s
moderatorului va trebui sa fie aceea de consiliere position should be one of permanent advising. As
permanenta. Asa cum afirmam anterior, el we affirmed earlier, he has to integrate to the
trebuie sa se integreze grupului pentru a fi group in order to be accepted. Nevertheless, not
acceptat. Dar nu numai acceptul grupului este only the group acceptance is important for the
extrem de important pentru succesul metodei, dar method’s success but also the realities
si cunoasterea realitatilor din interior, de la baza acknowledgement from inside, from the base
si de la origini. Astfel, implicarea sa va fi directa from the origins. On this way, his involvement
în scanarea situatiei fiecarui fermier, în would be direct in scanning the situation of each
identificarea cauzelor si parcursului procesului. farmer, in identifying the reasons and the path of
Sarcina sa în demararea grupului este si aceea de the process. His task in starting the group
a corecta prin interventii discrete opiniile eronate consists of correcting through discreet
ale fermierilor. El trebuie sa ofere întreg suportul interventions the erroneous opinions of the
necesar pentru ca fermierii sa realizeze corect si farmers. He should offer the full support
complet dimensiunea problemelor, cauzele si necessary to the farmers in realising completely
dezvoltarea ulterioara a unei astfel de situatii. De and correctly the problems dimension, and the
asemenea, împreuna cu specialistii atrasi pentru causes and the ulterior developments of such a
rezolvarea problemelor, el trebuie sa ofere situation. In addition, together with the
fermierului instrumentele si informatiile necesare specialists attracted in problem solving, he has to
dezvoltarii de alternative de actiune. Si trebuie sa provide the farmer with the necessary tools and
ofere suport în optarea pentru alternativa cea mai information for developing alternatives of action.
potrivita situatiei. Decizia finala apartine He should also, offer support in opting for the
fermierului. Întrucât scara de activitate este aceea most appropriate alternative for the given
a unui grup în care fiecare dintre ceilalti membrii conditions. The final decision belongs to the
au aceeasi problema de rezolvat, întreg procesul farmer. As the activity scale is the one of a group
se desfasoara cu întreg grupul si nu cu fiecare inside which all other members have the same
fermier în parte. Astfel, experienta sau flerul problem to solve, the entire process is developed
celorlalti fermieri se pot constitui în surse with the whole group and not with each farmer,
valoroase de informatie si alternative. Fermierul particularly. On this way, the experience or the
care va implementa solutia va avea astfel girul flair of the other farmers can represent valuable
judecatii grupului si o confidenta sporita în sources of information and alternatives. The
alegerea facuta si procedura. farmer implementing the solution will have the

162
Orice element nou aparut în dezvoltarea endorsement of the group judgement and an
unei solutii poate fi extrem de util celorlalti increased confidence on the choice and
membrii. De aceea, înregistrarea informatiilor si procedure. Any new element rising in the
comunicarea lor ramâne una dintre sarcinile development of a solution can be extremely
principale ale moderatorului în acest moment. El useful to the other members. Therefore,
trebuie sa verifice si sa contribuie la trecerea în recording the information and communicating
practica de maniera sistematica a înregistrarii them remains on of the main tasks of the
fiecarei modificari. Aceste informatii pot fi moderator for this stage. He should verify and
extrem de utile chiar în imediat, pentru membrii contribute to the transfer into a systematic
altor grupuri cu obiect de activitate similar. De manner of recording for each modification. This
aceea, moderatorul are în sarcina asigurarea information can be extremely useful even
fluentei comunicarii, a verificarii înregistrarilor si immediately to the members of the other groups
alimentarea sistematica a unei baze de date. with similar activity object. Therefore, the
Pe parcursul activitatii de monitorizare, moderator has as task to ensure the fluency in
moderatorul verifica încadrarea în parametrii communication, to verify the records and to feed
stabiliti în dezvoltarea proceselor. Experienta de systematically the database. During the
specialist îi poate permite acestuia sa identifice monitoring activity, the moderator verifies the
posibilele abateri si sa initieze procedura de deviations from the established parameters in the
corectie. processes development. His experience as
Responsabilitatea principala în prima specialist allows the identification of the possible
parte a procesului de monitorizare este aceea a deviations and the initiation of the correcting
structurarii si a crearii bazei de date. Aceasta procedure. The main responsibility for the first
baza de date este instrumentul cel mai potrivit part of the monitoring process is the one of
pentru colectarea datelor, pentru structurarea structuring and creating the database. This
informatiei si perspectivele unui instrument de database is the most appropriate toll for
decizie asistat în managementul exploatatiilor. collecting data, for structuring the information
Realizarea structurii acestei baze de date and for the perspectives of a de cision-assisting
este în strânsa dependenta cu activitatile tool in farm management.
desfasurate curent de grupuri. Proiectarea Realising the structure of this database is
acesteia trebuie realizata pe principiul closely dependent on the currently developed
interactivitatii modulelor astfel încât dezvoltarea activities of the groups. Its design should be
sa sa se poata desfasura atât paralel cât si ulterior. realised based on the principle of the modules’
Astfel, noi directii de productie atrase ulterior interactions on a manner, whic h allows parallel
spre structurile grupurilor se pot regasi în module and ulterior developments. On this way, new

163
noi articulate pe structura existenta a bazei de productions brought afterwards to the groups’
date. Ca mod de dezvoltare, continutul initial al structures can be retrieved in new modules
modulelor poate depasi numarul de variabile articulated on the existing structure of the
observate si raportate curent. Aceasta presupune database. As a development way, the initial
proiectarea unei structuri interne pentru fiecare content of the modules can overpass the number
dintre modulele componente , bazata pe un model of the currently observed and reported variables.
complet. Interrelationarea variabilelor absente în This situation supposes the design of an internal
faza initiala se poate realiza ulterior functie de structure for each of the component modules,
fluxul de date sau de necesitatile de exploatare. based on a complete model. Inter-relating the
Ca principiu de baza în structurare, se absent variables in the initial phase can be
vor folosi module de productie, de conditionare realised ulterior according to the data flow or to
si de optiuni. Interogarea de maniera relationala the exploiting necessities.
trebuie sa permita obtinerea de diagnostic de As a basic principle in structuring, would
baza pentru conditii variabile sau diagnostic be used production, conditioning and opting
precis pentru conditii specifice. Pentru a putea modules. The relational inquiries shall allow the
opera în aceste conditii sunt necesare colectii de extraction of basic diagnosis for variable
date referitoare la factorii de influenta. În conditions or precise diagnosis for specific
proiectarea structurii si în dimensionarea conditions. In order to operate in these
eforturilor de realizare a bazei de date trebuiesc circumstances data libraries for the influence
luate în considerare dificultatile legate de factors are required. In projecting the structures
obtinerea acestor date într-o forma operabila, dar and adjusting the efforts of building the database,
mai ales consistente, reale si credibile. Un rol we should consider the difficulties in obtaining
deosebit de important în realizarea scheletului these data in operable form, but especially
structurii si în alimentarea cu date de baza îl pot consistent, real and credible. The universities and
avea universitatile si institutele de cercetare. the research institutes can play an important role
Întrucât procesul prezinta avantaje bilaterale, in designing the structure’s backbone and in
problema implicarii acestora devine un simplu “feeding” it with basic data. As the process
act de anagjare. presents bilateral advantages, the problem of the
Accesul la baza de date este deschis involvement becomes a simple act of
membrilor grupurilor sub rezerva anonimatului. commitment.
Pentru contact direct sau pentru specificitate este The access to the database is opened to
necesar acordul moderatorului si al grupurilor the group’ members under the reserve of the
implicate. Accesul extern este posibil într-o zona anonymous type. For direct contact or for more
definita a bazei de date, marcata ca zona de acces specificity the moderator and the involved group

164
public. Aceasta zona complet anonima permite agreement are required. The external access is
diseminarea rezultatelor obtinute, a metodelor possible in a defined area of the database,
utilizate si a unor conditii de baza întrunite marked as public access area. This area,
pentru orice interogare. Instrumente de lucru de completely anonymous allows the dissemination
tip rapoarte sunt prevazute pentru uz intern. of the achieved results, of the employed methods
Una dintre problemele de abordat and of certain basic conditions encountered by
trateaza realizarea fizica a suportului bazei de any inquiry. Working tools like the reports are
date, respectiv software si administrarea acesteia. previewed for internal use.
Este evidenta interventia unui specialist sau One of the problems to approach regards
contractarea lucrarii spre o firma de specialitate. the physical realisation of the database’s support,
Un alt aspect este constituit de suportul hardware respectively the software and its administration.
al bazei de date si de servicii. Aceasta baza de A specialist intervention or sub-contracting the
date realizata si demarata are nevoie de job with a specialised company is obvious.
administrare si dezvoltare, respectiv de personal. Another aspect is represented by the hardware
Acestea sunt costuri importante legate de support of the database and the services. This
functionare si ele trebuiesc bugetate în database once built and started needs
functionarea de ansamblu a grupurilor. administration and development, respectively
Având în vedere interesul pe care metoda personnel. These are important costs connected
si sursele de informatii îl pot reprezenta pentru to the functioning and they have to be structured
universitati si institute de cercetare, este posibila in the running budget for the ensemble activity of
implicarea si angajarea acestora în partea de the groups. Having in view the interest that the
constructie a bazei de date. method and the information sources are
În fig. 4.1. si 4.2. sunt redate structura si representing for the universities, research
organizarea bazei de date, accesul si introducerea institutes their involvement, and implication is
informatiei. possible for the part of database building.
Un aspect sensibil este constituit de In the figures 4.1. and 4.2. are
gazduirea bazei de date. Pe de o parte exista o represented the structure and the organisation of
serie de aspecte legate de proprietatea asupra the database, the access and the information
instrumentului de lucru, combinat cu suma inputting. A sensitive aspect is represented by the
cheltuielilor de exploatare, întretinere si hosting of the database. On one side there are
administrare. Pe de alta parte, proprietatea asupra aspects linked to the ownership of the working
rezultatelor apartine grupurilor, respectiv tool, combined with the charges for exploiting,
fermierilor. Astfel, se impune o mediere si maintaining and administering. On the other side
gasirea unei solutii reciproc avantajoase the results ownership belongs to the groups,

165
grupurilor de interese. Accesul la date cu caracter respectively to the farmers. On this way,
confidential din punct de vedere al fermierilor mediation and finding a reciprocally
este un aspect extrem de important care poate advantageous solution is imposed. The access to
periclita pozitia bazei de date ca si succesul confidential data from the point of view of the
viitorului instrument de asistare a deciziilor. Este farmers is extremely important and can endanger
însa de asteptat ca medierea între grupuri si the database position as well as the success of the
"gazda" sa dea rezultate si astfel o parte future decision-assisting tool. It is expected that
importanta din costuri sa poata fi preluate. O the mediation between the groups and the “host”
motivatie în plus a structurii gazda este produces results and on this way, an important
constituita de obtinerea accesului anonim la date part of the costs can be undertaken. An extra
care altfel se obtin prin mijloace extrem de motivation for the hosting structure is
costisitoare. Avantajul major fiind constituit de represented by the possibility of obtaining
actualizarea constanta si de dezvoltarea continua anonymous access to data otherwise obtained
a structurii bazei de date. through extremely costly means. The main
Validarea intrarilor în baza de date advantage is represented by the constant update
trebuie însa supravegheata. O noua sarcina a and the continuous development of the structure
moderatorilor este aceea de a superviza orice of the database.
informatie fie ea bruta sau prelucrata si care este Validating the database inputs has to be
destinata stocarii în baza de date. Orice supervised. A new task of the moderators is to
informatie eronata introdusa poate atrage dupa administer and control any information, brute or
sine compromiterea bazei de date si un volum de processed and designated to be stored in the
munca impresionant ca si costuri importante. database. Any erroneous information inputted
Desigur ca în situatia coadministrarii can attract the compromising of the database and
bazei de date împreuna cu o structura de an important working volume together with
cercetare, o parte din sarcina supervizarii poate fi significant costs.
preluata de personalul care se ocupa în mod Certainly that in the co-administering
curent de administrare si exploatare. Aceasta nu situation together with a research structure, a part
va degreva complet moderatorul, întrucât acesta of the supervising task can be undertaken by the
este cel mai aproape de realitatile de productie si personnel dealing with administering and
deci cel mai în masura sa valideze continutul exploiting currently. This situation will not
înregistrarilor. release completely the moderator, as he is placed
in the closest position to the production’ realities
and so he is the most competent in validating the
content of the records.

166
Figura 4.1 Structura si organizarea bazei de date / accesul la baza de date

167
Figure 4.1 The structure and the organisation of the database / the access to the database

168
Figura 4.2 Introducerea informatiei în baza de date

169
Figure 4.2 Inputting information in the database

170
Aceasta activitate mai putin This activity, less time consuming and
consumatoare de timp si care poate fi realizata si who can be realised remotely is a constant one
de la distanta este însa una constanta care and maintains the moderators permanently
mentine moderatorii conectati în permanenta la connected to the process and phenomena
dezvoltarea proceselor si fenomenelor. În plus, se development. In addition, it is created the
creeaza legatura necesara schimbului constant de necessary link for the constant exchange of
informatii între moderatorii diferitelor grupuri, information between the moderators of the
fie cu acelasi spectru de activitati fie cu directii different groups, whether with the same spectrum
diferite dar cu puncte comun de interes. of activities whether with different directions but
Comunicarea între moderatori ocazionata de with common interests. The communication
validarea înregistrarilor este o sursa importanta în between the moderators availed by the records’
generarea rapoartelor periodice si în alimentarea validation is an important source in generating
fluxului de informatii orientat spre fermieri. Mai periodic reports and in feeding the flow of
multe despre aceste rapoarte vor fi discutate în information oriented to the farmers. More details
partea referitoare la mentinerea canalelor de about these reports will be discussed on the part
comunicare. reserved to the maintaining of the
Mentionam anterior faptul ca aceasta communication channels.
baza de date se poate constitui într-un instrument We have mentioned earlier that this
de asistare a deciziilor în managementul database can develop into a decision-assisting
exploatatiilor. Într-o forma evoluata si cu un tool in the farm management. In an evolved form
continut suficient de tipuri de date si relationarea and with a sufficient content in data types and
elementelor constitutive poate conduce spre inter-relating the constitutive elements the
instrumente de diagnostic extrem de complexe si database can lead to diagnostic tools extremely
precise. Acest instrument este deja folosit cu precise and complex. This type of tool is already
succes în activitatea unor servicii de consultanta employed with success in the activity of certain
si extensie agricola. agricultural extension services.
Folosim aici spre exemplificare sistemul We can use here as an example the
dezvoltat de serviciile de extensie si consultanta system developed by the agricultural extension
agricola australie ne. Desi costurile, atât în services from Australia. Even if the costs in
dezvoltarea si exploatarea sistemului, de catre developing and exploiting the system, for the
structurile de extensie, cât si cele ale utilizarii, extension structures, as well as the costs for the
pentru fermieri, au fost si sunt în continuare farmers, as users, have been and still are
extrem de ridicate, rezultatele sunt cu mult peste extremely high, the results are far over the level

171
nivelul efortului, astfel încât balanta înclina of the effort, and the balance is highly in the
puternic în favoarea utilizarii produsului si favour of the product use and motivates the
motiveaza fermierii în utilizare. Orice fermier farmers. Any farmer, who can earn over six times
care poate câstiga de peste sase ori valoarea unui the value of a paid service, is and would be
serviciu platit, este si va fi interesat de utilizarea interested in employing such a service even if the
unui astfel de serviciu, chiar daca utilizarea va use would suppose training on this sense.
presupune o pregatire în acest sens. The genesis of the analysis tool has been
Geneza instrumentului de analiza a fost different, starting from the initiative of the
însa diferita, pornind de la initiativa serviciilor de extension services and advancing towards the
extensie si mergând înspre fermieri cu oferirea farmers in offering them a paid service. Our
unui serviciu remunerat. Abordarea noastra approach starts from the base and counts on
porneste însa de la baza si mizeaza pe o cooperation between the supplier and the
cooperare între ofertant si solicitant, cu partajarea applicant, with sharing the building efforts. The
eforturilor de constituire. Viitoarea utilizare se future use can address a broader farmers’ public
poate adresa unui public larg de fermieri pe baza based on the quality of the services and can
calitatii serviciilor oferite si se poate constitui represent an important income source for
într-o sursa importanta de finantare a activitatii supporting the future activity of the groups and
viitoare a grupurilor si structurilor antrenate în of the structures involved in common
functionarea comuna. functioning.

4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE 4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE


CUNOSTINTE – CONSILIERE, INPUT – ADVISING, SPECIALISED
INTERVENTII PUNCTUALE PUNCTUAL INTERVENTIONS
SPECIALIZATE
On a current and constant manner,
În mod curent si constant activitatea de assisting the groups supposes attracting external
asistenta a grupurilor presupune atragerea de advice and / or expertise. The groups‘moderators
consiliere si / sau expertiza externa. Moderatorii have the task, from the group’ creation stage, to
grupurilor au sarcina ca înca din faza de obtain an inventory of the necessary
constituire a grupurilor sa încerce obtinerea unui interventions. This necessary analysis, realised in
inventar al interventiilor necesare. Aceasta group under the moderation of the extension
analiza a nevoilor, realizata în grup si sub agent is extremely important for the ulterior
moderarea agentului de consultanta este extrem management of the contacts and interventions.

172
de importanta pentru managementul ulterior al A part of the expertise and information
contactelor si interventiilor. necessary can be retrieved from the content of
O parte a necesarului de expertiza si the database. Its structure should allow
informatii poate fi regasite în continutul bazei de interrogations offering diagnostic elements more
date. Structura acesteia trebuie sa permita or less complex according to the evolution stage
interogari ce pot oferi elemente de diagnostic mai of the database and future instrument for
mult sau mai putin complexe functie de stadiu de decision- assisting. In the moment of starting the
evolutie a bazei de date si a viitorului instrument group’s activities this structure being in
de asistare a deciziilor. Pentru momentul projecting and building stage, the inputs are
demararii activitatii grupurilor aceasta structura absent or insufficient. As the future of the groups
fiind în proiectare si constructie, input-urile sunt depends on the success of the activities start, the
absente sau insuficiente. Întrucât de succesul solution to follow is to employ external expertise
demararii activitatii depinde viitorul grupurilor, on those conditions where the situation is
solutia de urmat este utilizarea expertizei externe imposing.
acolo unde situatia o impune. Building a segment which can be later
Construirea unui segment ce poate fi integrated in the database refers to the resource-
integrat ulterior în baza de date se refera la persons. A contact list with the specialists from
persoanele resursa. O lista de contacte cu the necessary intervention domains already
specialisti în domeniile de interventie necesare si specified or possible in the opinion of the
deja precizate sau posibile în opinia moderator should be created. The interest of
moderatorilor trebuie creata. Interesul acestor those specialists for the groups and their activity
specialisti pentru grupuri si activitatea acestora would be the lobby object for the moderators.
va fi obiectul de lobby al moderatorilor. Contacte Previously existing contacts would be maintained
existente anterior vor fi întretinute si altele noi and the new ones would be opened and
vor fi deschise si mentinute. O acoperire cu preserved. It is necessary to realise a complete
specialisti a tuturor domeniilor este absolut coverage with specialists for all the domains.
necesara. The contact management and
Managementul contactelor si mentinerea maintaining an open communication line with the
unei linii de comunicare deschisa cu persoanele resource-persons is integrating part of the
resursa este parte din activitatea moderatorilor. moderators’ activity. One of the major
Unul dintre avantajele majore ale grupurilor este advantages of the groups is represented by the
constituit de faptul ca o interventie punctuala fact that a punctual intervention can be used in
poate fi utilizata în conditii de valabilitatea conditions of validity for future situations. On
pentru situatii viitoare. Astfel, rezolvarea this way, solving a problem for one member of

173
problemei unui membru al unui grup poate the group can resolve the need of interventions
solutiona nevoia de interventii pentru alti for the other members presenting the same
membrii care prezinta aceeasi problema în problem on similar or comparable conditions, but
aceleasi conditii sau în conditii comparabile, dar valuable without involving new costs or new
valabile fara a implica noi costuri sau noi interventions. Certainly, a complete analysis and
interventii. Desigur ca o analiza completa a a conditions scan should be realised under the
situatiei si constatarea conditiilor trebuie moderator supervision with a consultation of the
realizata sub atenta supraveghere a moderatorilor group members. Any unchecked similarity can
si cu consultarea membrilor grupurilor. Orice generate ulterior problems with consequences
similaritate neverificata poate genera probleme hard or impossible to evaluate.
ulterioare ale caror consecinte sunt greu sau If we would use here one of the currently
imposibil de evaluat. observed examples in the practice developed
Daca vom folosi aici unul dintre with the farmers, as eradicating a specific weed
exemplele curente observate în practica from a crop production, usually the perennial
dezvoltata cu fermierii români, cum ar fi acela al weeds, we can emphasise the fact that the
combaterii sau eradicarii unei anumite specii de volume of one specialist intervention costs, and
buruieni dintr-o anumita cultura, de regula, when successful it is sufficient for the entire
buruieni perene, putem evidentia faptul ca community in solving the problem. The
volumul costurilor unei interventii de spectacular or sustainable results even if not
specialitate, încununata de succes, este suficienta, immediate are self-transmitted and the input of
pentru întreaga comunitate, în rezolvarea supplementary information on dissemination is
problemei. Rezultatele spectaculoase sau insignificant in terms of costs.
durabile, chiar daca nu imediate, se transmit A calendar of the interventions
singure, iar aportul de informatie suplimentara la established in time allows to the moderator to
diseminare este nesemnificativ sub aspectul contact the resource-persons and to reserve the
costurilor. interventions. Such a programming can reduce
Un calendar al interventiilor stabilit în considerably the interventions’ costs. Certainly
timp util poate permite moderatorului contactarea that a part of the interventions can be supported
persoanelor resursa si rezervarea interventiei. O or offered by the group partners, if there is an
astfel de programare poate reduce considerabil expressed interest. Such institutions can be
costurile interventiilor. Desigur ca o parte dintre represented by structures of the local or regional
interventii pot fi suportate sau oferite de agricultural administration, universities, research
partenerii grupurilor, daca exista interes din institutes or private companies.
partea acestor. Astfel de institutii pot fi Another important category on the group

174
reprezentate de structuri ale administratiei locale functioning expenditure, after supporting the
sau regionale agricole, universitati, institute de database, namely, financing the external
cercetare sau companii private. interventions can be supported by the partners.
Înca una dintre categoriile importante de The activity of gathering partners accepted by the
cheltuieli în functionarea grupurilor, dupa group is one of the activities starting before the
suportarea bazei de date, si anume finantarea group creation. The structures ready to
interventiilor externe ar putea fi cosuportata de participate in partnership with groups should
parteneri. Activitatea de atragere de parteneri în express their position and availability before a
conditiile acceptarii de catre grupuri, este una precise defining of the groups and the beginning
dintre activitatile care demareaza înainte de of their common activity. The resources in terms
crearea grupurilor. Structurile pregatite sa of participation and involvement should be
participe în parteneriat cu grupurile trebuie sa-si known before they become an offer for the
exprime pozitia si disponibilitatile înainte de farmers, members of the groups. The activity of
conturarea precisa a grupurilor si înainte de gathering partners can continue after the group
începerea activitatii comune a acestora. Resursele activities have started and during their entire
în termeni de participare si implicare trebuiesc existence, but the initial offer of partnership will
cunoscute înainte ca acestea sa devina o oferta always benefit from privileged conditions taking
pentru fermierii membrii ai grupurilor. into account the group needs and their
Activitatea de atragere de parteneri poate unconsolidated position.
continua dupa demararea activitatii grupurilor si Again, the reciprocal advantages from
pe tot parcursul existentei acestora, însa oferta partnership prevail over the immediate material
initiala de parteneriat va beneficia întotdeauna de interests. A long-term cooperation with a
conditii privilegiate tinând cont de necesitatile specialists team is extremely positive fro the
grupurilor si de pozitia înca neconsolidata a groups. Without mentioning the costs involved
acestora. directly by such an expertise. On the other side,
Din nou aspectele de avantaj reciproc în the specialists take advantage of the field,
parteneriat prevaleaza intereselor materiale production experience, data sources, selected and
imediate. O cooperare pe termen lung cu o validated intermediary with important savings of
echipa de specialisti este mai mult decât benefica time and money. Certainly, these are obvious
grupurilor. Fara a mai mentiona cheltuielile advantages, which according to the precise
implicate direct de o astfel de expertiza. În partea situation can weight more or less function to the
cealalta, specialistii beneficiaza de teren, specific interests of each category or each
experienta de productie si surse de date selectate specialist involved. At the same time, less
si validate intermediar scutind astfel importante obvious aspects can prevail.

175
cheltuieli materiale si timp. Desigur ca acestea We will use as an example the American
sunt avantaje evidente care functie de situatia model of the agricultural extension, model
precisa pot cântari mai mult sau mai putin functie relatively easy to implement on the reality of the
de interesele specifice fiecarei categorii sau Romanian agricultural environment. The
fiecarui specialist implicat. La fel cum aspecte structures of the agricultural extension are part of
mai putin evidente pot prevala. the activity developed by the universities form
Vom folosi pentru exemplificare modelul almost a century. This involvement ensure the
consultantei agricole americane, model relativ interface for the academic and the private
usor de implementat pentru realitatea mediului research of the companies, guarantying an fair
agricol românesc. Structurile extensiei agricole level of equidistance from the private domain
sunt parte a activitatii desfasurate de universitati, interest, purely commercial, and represents the
de aproape un secol. Aceasta implicare asigura best the farmers interests. This privileged
interfata pentru cercetarea universitara si pentru position allows the involvement and the
cea privata, a companiilor si a firmelor, imbrications of the academic and private research
garantând astfel un nivel echitabil al pastrarii (developed through universities) on a very
unei distante fata de domeniul interesulu i privat accessible level for the farmers with an
pur comercial si reprezinta cel mai bine immediate feedback, realising the conditions for
interesele fermierilor. Aceasta pozitie privilegiata an extremely strong dynamic in the agricultural
permite implicarea si imbricarea cercetarii sector. The model can be followed in the
universitare si private (desfasurata prin Romanian agriculture, either initiated by the
universitati) la un nivel extrem de accesibil agricultural universities, as a future engine, either
pentru fermieri si un feed-back imediat, realizând by the agricultural administration in the need of
astfel conditiile pentru o dinamica extrem de reforming its extension servic es.
pronuntata pentru sectorul agricol. Modelul poate The knowledge input management
fi urmat în agricultura româneasca, fie initiat de together with the contacts management and
universitatile agricole, ca viitor motor, fie de maintaining the partnership are current tasks for
catre administratia agricola în nevoia de reforma the moderators whether they are initiators of the
a sistemului de consultanta. groups or future moderators, possibly from
Managementul intrarilor de cunostinte ca farmers, members of the groups.
si gestiunea contactelor si întretinerea
parteneriatului sunt sarcini constante ale
moderatorilor fie ei initiatori ai grupurilor sau
moderatorii viitori, posibil dintre fermierii
membrii ai grupurilor.

176
4.6. MENTINEREA CANALELOR DE 4.6. MAINTAINING THE
COMUNICARE COMMUNICATION CHANNELS

Complexul de activitati orientate spre The complex of activities oriented to


asigurarea unei circulatii fluente a informatiilor, maintain a fluent circulation of the information,
îndepartarea posibilelor bariere si întretinerea removing the possible barriers and the
canalelor de comunicare constituie o alta sarcina maintenance the communication channels
a moderatorilor grupurilor. represents another task of the groups’
Acestia trebuie sa se asigure ca exista moderators.
suficiente elemente legate de modul de utilizare a The moderators should ensure that there
canalelor de comunicare si ca utilizarea acestora are sufficient elements connected to the
poate deveni o obisnuinta pentru fermierii communication channels utilisation and that their
membrii ai grupurilor. În mod curent aceste employment can become a custom for farmers,
conditii de baza nu sunt întrunite si de aceea se members of the group. Currently, these
asteapta ca moderatorii sa transfere ansamblul de conditions are not attaint and therefore it is
elemente minim necesare comunicarii spre expected from the moderators to transfer to the
fermieri. Baza informatiilor ca obiect al farmers the ensemble of the minimum required
comunicarii o reprezinta, asa cum aminteam elements necessary for communication. The
anterior, înregistrarile. records represent the base of the information as
Procesul unei comunicari eficiente în object of the communication, as we mentioned
cazul nostru începe de la realizarea de o maniera earlier.
sistematica a acestor înregistrari. Întrucât nu The efficient communication process
exista o astfel de practica în cele mai multe dintre starts with realising these records systematically.
situatii, se impune într-o prima etapa, organizarea As such a practice does not exist in most of the
acestora. În acest scop, moderatorii vor elabora situations, it is required, on a first stage, their
fise de observatie ca si registre de înregistrari organisation. On this purpose the moderators will
pentru iesiri si intrari. Pentru fisele de observatie, elaborate observation sheets and books for
se va institui practica de a completa paralel recording the in- and outflow. For the
înregistrarile. Astfel, la fiecare întrevedere, atât observation’ sheets it will be instituted the
moderatorul cât si fermierul vor completa o fisa practice of filing the records in parallel. On this
separata cu observatiile facute, mentionând way, on each visit, both the moderator and the
momentul, faza, parametrii si orice comentarii farmer will complete one separate sheet with
posibile. Cele doua fise se vor semna încrucisat observations, mentioning the moment, the phase,
astfel încât sa existe o transparenta maxima a the parameters and any other possible comments.

177
procesului. Aceasta disciplina va institui obiceiul The two sheets will be cross-signed in order to
de a înregistra pentru fermier si permite ensure a maximum transparency to the process.
moderatorului crearea bazei de raportare a This discipline will institute the recording custom
activitatii curente. for the farmer and allows to the moderator to
Registrul de înregistrari al intrarilor si create the reporting base for the current activity.
iesirilor poate fi solicitat periodic si cosemnat de The in- and outflow book can be
moderator. Astfel, fermierii vor fi mai mult sau periodically checked and co-signed by the
mai putin nevoiti sa renunte la memorie si sa moderator. On this way, the farmers will be
noteze sistematic orice modificare survenita. forced to renounce to the memory use and write
Acest proces al înregistrarii va permite systematically and occurred change. This
fermierilor, membrii ai grupului, reconstituirea recording process will allow to the farmers,
unui parcurs precis al întregii solutionari cu members of the groups to rebuild the complete
mentionarea modificarilor, conditiilor si efectelor path in solving a problem with mentioning all
si amplasarea precisa a acestora în timp, spatiu si changes, conditions, effects and their
conditii. Aceste înregistrari constituie sursa emplacement in time, space and conditions.
primara în elaborarea evaluarilor si în These records are representing the primary
alimentarea bazei de date. source in elaborating the evaluations and in
Practica înregistrarilor în cadrul fermelor feeding the database with information.
demonstrative si a grupurilor de producatori în The recording practice in the
România, evidentiaza dificultati de demarare ca demonstration farms and producer groups in
urmare a lipsei unei practici curente în domeniu. Romania shows difficulties in starting the
Formele existente anterior momentului procedures due to the lack of current practice in
colaborarii cu fermierii, erau rudimentare, this field. The existing forms before starting the
nestructurate si evidentiau numai acele cheltuieli collaboration with the farmers were primitive,
extrem de importante ca volum si frecvent unstructured and revealed only the most
asociate cu un împrumut. Deprinderea unui mod important expenditures, frequently associated
sistematic de marcare a tuturor modificarilor, a with a loan. Detaching a systematically recording
mentinerii unui jurnal, fie de ansamblu, fie of all changes, maintaining a journal, either for
pentru o anumita productie sau problema de the general activity, either for a specific
rezolvat, ridica unele dificultati la capitolele de production or problem to solve, raises difficulties
înregistrari economice. Experienta noastra for the chapters referring to economical items.
demonstreaza un sentiment de teama din partea Our experience demonstrates a fear from the
fermierilor fata de destinatia si accesul la datele farmers’ side concerning the destination and the
legate de rezultatele economice înregistrate, si în access to the data linked to the economical

178
special, în ceea ce priveste accesul administratiei results, and especially concerning the access of
agricole la aceste date. Tot practica demonstreaza the agricultural administration to these data. In
ca garantarea unui nivel de confidentialitate addition, the practice reveal the fact that
împreuna cu un grad de anonimat a înregistrarilor guarantying a certain level of confidence together
ce pot parasi grupul, pot elimina rapid si eficient with an anonymous status for the records
aceste temeri. designated to outside group can eliminate rapidly
Deplasarea de la lipsa înregistrarilor la and efficiently these worries.
marcarea acestora de maniera sistematica, în Moving from no records to a
cazul fermelor demonstrative, a fost systematically marking in the situation of the
spectaculoasa si a condus spre extrema demonstration farms was spectacular and lead to
supraîncarcarii cu informatie. O minima formare the other extreme of overcharging with
în managementul informatiei se impune, iar information. A minimal training in information
efortul realizat la initierea procesului este net management is required and the effort spent on
inferior corectarilor ulterioare. the process start is considerably lower to any
Managementul informatiei în cadrul ulterior corrections.
metodei extinse sau în comunicarea intergrupuri The information management inside the
creste considerabil complexitatea manipularii extended method or in the inter-groups
informatiilor si volumul vehiculat. Desi la baza communication increases considerably the
stau aceleasi informatii de baza structurate dupa complexity of information handling and the
aceleasi principii vehicularea acestora în conditii circulated volume. Even if at the bases are the
de eficienta si într-un mod fiabil creste efortul în same basically structured information following
mentinerea canalelor de comunicare, în the same principles circulating them under
asigurarea fluentei si frecventei. efficiency constraints and in a feasible way
Informatiile înregistrate astfel constituie highly increases the effort in maintaining the
baza comunicarii. Acestea vor trebui transferate communication channels in terms of fluency and
spre moderator si baza de date, prin intermediul frequency.
acestuia din urma. În acest scop se vor delimita The recorded information constitutes the
precis canalele de comunicare, frecventa utilizarii base of the communication process. They will
acestora, forma si tipul de continut al have to be transferred to the moderator and
informatiilor. Sarcina colectarii informatiilor further to the database, using him as an
revine evident moderatorului. Însa aceasta intermediate. On this purpose, the
sarcina, relativ laborioasa initial, se simplifica pe communication channels will be precisely
masura ce comunicarea în forma si parametrii delimited, together with the frequency of their
stabiliti devine o obisnuinta pentru fermieri. use, the shape, the type and the content of the

179
Desigur ca demararea comunicarii nu information. This task, initially relatively
este o sarcina simpla, multi dintre fermieri laborious is simplified as the communication
necesitând elemente de baza în întelegerea under established the form and parameters
modului de lucru. Fie ca este vorba de evaluare, becomes a habit for the farmers.
observare si completare a formularelor, fie ca Certainly that starting the
este vorba despre utilizarea canalelor de communication process it is not an easy task,
comunicare, acestia formuleaza o nevoie de most of the farmers requiring basic elements in
formare / pregatire. Întrucât operam cu membrii understanding the working procedures. Whether
ai grupurilor, efortul de formare / pregatire este we address the evaluation, observation and form
redus prin posibilitatea aplicarii acesteia filling, either the communication channels use,
ansamblului grupului într-o sesiune special they formulate a need in terms of training /
desemnata acestui scop. Verificarea însusirii formation. As we operate with members of the
modului de lucru este o chestiune fina si sensibila groups, the effort on training / education is
care se realizeaza de catre moderator si care se reduced through the possibility of organising a
completeaza functie de necesitatile constatate. special session designated to answer this
Astfel, pregatirea poate continua în particular cu purpose. Verifying the working mode
fermierii care necesita pregatire suplimentara. achievement is a fine and sensitive aspect, which
Important este ca la începerea momentului is realised, by the moderator and it is completed
comunicarii toti fermierii sa fie capabili sa according to the detected needs. On this way, the
utilizeze canalele de comunicare specifica fara training can continue individually with the
dificultati. farmers requiring extra preparation. It is
Sensul comunicarii pe canalele stabilite important that on the moment of starting the
nu este unic. În afara informatiilor transmise de communication all farmers should be able to use
catre fermierii membrii ai grupurilor spre the specific communication channels without
moderatori exista si un flux invers de informatii difficulties.
orientat spre fermieri. Acest flux contine feed- The direction of the communication on
back-ul la informatiile primite de la fermieri, o the established channels is not unique. Besides
sistematizare si interpretare primara a rezultatelor the information transmitted by the farmers,
observatiilor, atât ale fermierilor cât si ale members of the groups, to the moderators there is
moderatorilor, raportari periodice ale situatiei de an inverse flow of information directed to the
ansamblu, avertizari, reactii ale moderatorilor farmers. This flow contains the feedback to the
altor grupuri si / sau ale fermierilor acestor received information, a primary organisation and
grupuri. Toate aceste elemente trebuiesc interpretation of the observation’s results, both of
redactate într-o forma usor de asimilat de catre the farmers and of the moderators, periodical

180
fermierii carora se adreseaza si trebuie sa reports on the overall situation, warnings, and
prezinte un continut interesant si util pentru a reactions of the moderators from the other groups
mentine interesul utilizarii canalelor. and / or of the farmers form those groups. All
Pentru a putea oferi un raspuns la these elements should be processed into an easily
înregistrarile sistematice ale fermierilor si la assimilating form for the farmers they address
observatiile încrucisate si pentru a mentine and should present an interesting and useful
interesul în realizarea sistematica a acestora o content in order to maintain the interest in
reactie este necesara. De aceea compilarea channel’s use.
observatiilor si redactarea unui buletin de stare In order to offer an answer to the
este extrem de importanta. Astfel, fermierii pot systematically recording of the farmers and to the
avea un parcurs actualizat al solutiei alese si o cross observations and for maintaining a high
comparare permanenta cu parametrii stabiliti interest on the recording procedure, a reaction is
pentru momentele intermediare. Adaugarea în necessary. Therefore, compiling the observations
scop comparativ a situatiei normale, alaturi de and editing status bulletin is extremely important.
toate celelalte experiente paralele ale altor On this way, the farmers can follow an updated
fermieri membrii, lânga situatia curenta din path of their selected solution and compare
propria ferma se poate dovedi extrem de permanently with the established parameters for
interesanta pentru fermieri. Acest barometru al the intermediate moments. Adding, for
evolutiei alternativei implementate de fiecare comparison purposes, the normal situation next
fermier, îi permite acestuia din urma sa se situeze to all other parallel experiences of the members,
într-o pozitie permanent actualizata si evita next to the current situation from the farms can
surprizele neplacute în termeni de nivel al prove very interesting for the farmers. This
rezultatelor la finele procesului. barometer for the evolution of the selected
Experienta fermierilor francezi în alternative implemented by each farmer, allows
colaborarea cu serviciul de consultanta al him to place in a permanently updated situation
Camerelor Agricole este extrem de utila în acest and to avoid unpleasant surprises in terms of
sens. Fiecare fermier dezvolta împreuna cu level of the results, at the end of the process.
agentul de consultanta o fisa a productiei The experience of the French farmers in
respective sau a problemei în rezolvare. collaborating with the extension service of the
Parcursul standard este descris în detaliu alaturi Agricultural Chambers is extremely useful on
de parcursul dezvoltat de cuplul fermier- this sense. Each farmer is developing together
consultant. Aceasta fisa se dovedeste extrem de with the extension agent a sheet of the respective
utila atât pentru compararea înregistrarilor cu production or problem to solve. The standard
valorile normale, în timp real, direct de catre path is described in detail next to the developed

181
fermier, dar prezinta o utilitate ridicata pentru way of the couple farmer-consultant. This sheet
ansamblul procesului, „desenând” întreg proves extremely useful both for comparing the
parcursul urmat în rezolvare. Introducerea unui recorded values to their normal level, in real
astfel de model în functionarea Grupului de time, directly by the farmer, but also presents a
Rezolvare a Problemelor se poate dovedi extrem high utility for the ensemble of the process,
de utila pentru oricare dintre momentele „designing” the entire path to follow in problem
raportarilor dar si ca instrument de diseminare, solving. Introducing such a model in the
ulterior. functioning of the Problem Solving Group can
Raportarile periodice preced întrunirile prove extremely useful foe any reporting moment
grupurilor si permit o actualizare a situatiei de but also as dissemination tool, later.
ansamblu si o informare corecta si completa a The periodically reporting are preceding
pozitiei fiecarui membru al grupului prin raport the group meetings and allows an update of the
cu ceilalti membrii sau cu membrii altor grupuri. overall situation and a correct and complete
Astfel, evolutia situatiei în fiecare dintre fermele information of the position of each member of
membre este supusa atentiei generale. Aceasta the group compared to the others from the same
situatie putând genera aparitia de sugestii, idei group or from the other groups. On this way, the
sau abordari noi si care pot fi restituite în plen. evolution from each member farm is brought to
Ca parte integranta a bazei de date si ca the general attention. This situation can generate
rezultat al instrumentelor de diagnostic utilizate, suggestions, ideas or new approaches, which can
avertizarile sunt utile întregii comunitati a be returned in the plenary meeting.
fermierilor si justifica efortul crearii structurii. As an integrated part of the database and
Utilitatea acestora se justifica nu numai prin as a result of the diagnosis tools employed, the
avertizarile legate de obiectul de activitate curent warnings are useful to the entire farmers’
al grupurilor dar si prin emiterea de avertizari community and justifies the effort of creating the
generale sau specifice tratând aspecte colaterale structure. Their utility is not only justified
ale productiei agricole. În balanta generala a through the warnings connected to the current
exercitiului fermelor toate directiile de productie activity object of the groups but also through the
sunt importante chiar daca nu toate sunt general or specific warnings treating collateral
introduse ca obiect de activitate al grupurilor din aspects of the agricultural production. In the
care fermierii fac parte. De aceea, grija general balance of the farms’ operation all
permanenta pentru asigurarea unei normalitati production directions are important even if not
sau ameliorari a situatiei curente a activitatii de all of them are present as object of activity in the
ansamblu a exploatatiilor poate fi preluata în groups to which the farmers belong. Therefore,
subsidiar de catre grupuri prin emiterea de the permanent care for ensuring normality or an

182
prognoze si avertizari. amelioration for the current ensemble activities
Cu siguranta ca partea cea mai utila a of the farms can be undertaken subsidiary by the
informarilor primite de catre fermieri consta din groups through emitting prognosis and warnings.
reactiile moderatorilor si ale altor fermieri Certainly that the most useful part of the
interesati de aceleasi aspecte cu problema tratata information received by the farmers is
curent de catre fermier. Orice reactie la represented by the reactions of the moderators or
modificarile survenite poate fi perceputa diferit of the other farmers interested on the same
de diferiti fermieri, de catre diferiti moderatori aspects as the currently treated problem of the
sau specialisti. Interpretarile sau ideile acestora farmer. Any reaction to the occurred changes can
pot fi extrem de utile fermierului nu numai în be perceived differently by different farmers, by
întelegerea transformarilor sau a proceselor different moderators or specialists. Theirs
curent în desfasurare sau transformare dar mai interpretations or ideas can be extremely useful
ales în completarea imaginii proprii si a to the farmer, not only in understanding the
întelegerii în ideea acceptarii sau adoptarii unei transformations or the currently developed
stari de fapt sau a unei decizii. Experientele processes, but also and especially in completing
anterioare în context similar ale altor fermieri their own image and understanding in the idea of
sunt cele mai utile. Exprimarea si interpretarea în accepting or adopting the facts or the decision.
context a acestora se poate dovedi cea mai utila The previous experiences in similar context are
în modificarea pozitiei fermierului, daca situatia the most useful. Expressing and interpreting
o impune. them can prove the most useful in modifying the
În fig. 4.3. este redat un model de farmer’s position, if the conditions are requiring
administrare al fluxului de informatii si it.
cunostinte pentru Grupurile de Rezolvare a In the figure 4.3. is represented a model
Problemelor. fro administering the flow of information and
knowledge fro the Problem Solving Group.

183
Figura 4.3 Fluxul de informatii si cunostinte pentru Grupul de Rezolvare a Problemelor

184
Figure 4.3 The information and knowledge flow for the Problem Solving Group

185
4.7. EVALUAREA INTERNA 4.7. INTERNAL EVALUATION

Unul dintre produsele importante ale One of the important products of the
activitatii grupurilor este reprezentat de groups’ activity is represented by the internal
evaluarile interne. Aceste evaluari se desfasoara evaluations. These evaluations are developed
pe parcursul activitatii si la finele unui ciclu de during the activity and at the end of a cycle in
rezolvare a problemelor, la momentul bilantului problem solving, on balances and before turning
si înainte de rotirea setului de probleme între the problems’ set between farmers.
fermieri. The evaluations realised during the
Evaluarile realizate pe parcursul problem solving aims pr imarily to illustrate the
rezolvarii problemelor au ca scop principal achieved moment and the perspectives, through
ilustrarea momentului atins si perspectiva, prin comparison with the established levels and the
comparatie cu nivelurile stabilite si abaterile recorded deviations. As a secondary moment, not
înregistrate. Ca un moment secundar dar nu prin in importance, but in temporal approach, these
prisma importantei ci prin abordarea temporala, evaluations are creating the necessary frame for
aceste evaluari creeaza cadrul necesar corectiilor the needed corrections or reorientations. These
sau reorientarilor necesare. Aceste evaluari intermediate evaluations contain and intercept
intermediare surprind si cuprind parcursul the developed path up to the evaluation moment,
dezvoltat pâna la momentul evaluarii, suita de the observations’ set accompanying the
observatii ce însotesc procesele, ideile, reactiile processes, the ideas, the reactions and the
si recomandarile facute de altii fermieri din recommendations made by other farmers for the
grupul în cauza sau din alte grupuri, ca si pe respective group or from other groups, together
acelea ale moderatorilor si specialistilor with those of the moderators and involved
implicati. Altfel spus un tablou comple t al specialists. In other words a complete picture of
momentului cu întregul istoric al evolutiei. the moment with the entire history of the
Evaluarile cuprind pe lânga elementele enuntate evolution. The evaluations are containing beside
anterior o analiza a starii si o serie de elemente the earlier mentioned elements an analysis of the
de jalonare a desfasurarii ulterioare, alternative, status and a series of milestones for the further
idei si recomandari. Acestea sunt rezultatul developments, alternatives, ideas and
analizei de grup la care se adauga contributiile recommendations. This is the result of the group
altor grupuri, moderatorilor si eventual ale analysis to which we add the contributions of the
specialistilor. other groups, of the moderators and eventually of
Reuniunea care va avea ca obiect the specialists.

186
realizarea si prezentarea evaluarii intermediare The meeting will aim to realise and
va trebui sa prezinte în forma anonima si evaluari present intermediate evaluations, returned in
ale altor grupuri axate pe rezolvarea acelorasi anonymous form and evaluations of the other
probleme, evident din momente anterioare, groups based on solving the same problems,
cicluri sau ani anteriori. Evaluarile curente ale obviously from previous moments, cycles or
grupurilor prezente în retea vor fi obiectul years. The current evaluations presented in the
comunicarii prin canalele obisnuite spre fermieri network would constitute the object of
si obiect de discutie si analiza ale urmatoarei communication through ordinary channels to the
reuniuni. farmers and item of discussion and analysis for
Participarea în analiza a tuturor the following meeting.
membrilor este extrem de importanta. Sarcina Participating of all members to the
moderatorului de a initia discutiile este relativ analysis is extremely important. The moderator’s
simpla deoarece tratând probleme comune, task in initiating the discussions is relatively
interesul este maxim din partea fiecarui fermier. simple as treating common problems; the interest
O sarcina ceva mai dificila este aceea a is maxim from the side of each farmer. A more
mentinerii discutiei în liniile analizei fara a difficult task is to maintain the discussion in the
divaga în detalii si situatii care ar trena procesul line of the analysis without deviating into details
de evaluare. Mijloacele si instrumentele utilizate and situations, which would delay the evaluation
în evaluare trebuie sa ofere suport vizual process. The means and the tolls employed in
suficient participantilor. De aceea, suportul de analysis should offer enough visual support to
discutie trebuie sa fie bine sprijinit de mijloacele the participants. Therefore, the discussion
auxiliare în special vizuale. De asemenea, pentru support should be well sustained by auxiliary
a pastra linia analizei si pentru a mentine în means and especially the visual ones. In addition,
atentie toate elementele supuse atentiei de catre for preserving the analysis line and for
membrii grupului, acestea vor fi marcate pe un maintaining in attention all elements submitted
panou folosind simboluri cu forme si culori by the group members, they would be marked on
diferite pentru a sublinia grade de importanta si a panel using different symbols, colours and
implicare diferite. Modul de organizare al shapes to emphasise different importance and
acestora pe panou trebuie sa poata defini linii implication degrees. The organising mode of this
directoare clare si sa conduca spre alternative si panel should define clear directing lines leading
solutii. Documentul care va restitui evaluarea to alternatives and solutions. The document
partiala va contine imagini ale acestor panouri returning the partial evaluation will contain
pentru a asigura membrii grupului de importanta pictures of these panels to ensure the members of
interventiei fiecaruia dintre ei. the importance of each one’s contribution and

187
Desi natura problemelor nu o permite intervention.
întotdeauna, sincronizarea evaluarii este extrem Even if the nature of the problems does
de importanta. Momentul evaluarii partiale not allow it always, synchronising the evaluation
trebuie sa permita fiecarui fermier membru is extremely important. The moment of the
atingerea unui stagiu în rezolvarea problemei partial evaluation should allow to each farmer,
curente care sa-l introduca în ansamblu. member of the group, to achieve a certain stage
Întinderea în timp a rezolvarii unei probleme, in solving the current problem that will introduce
chiar si la aceeasi productie sau cultura poate him in the ensemble. Time delaying a problem
crea decalaje. De aceea, stabilirea momentelor solving even for the same production or crop can
evaluarilor partiale trebuie sa permita fiecaruia create discrepancies. Therefore, establishing the
dintre fermieri atingerea stagiului de evaluare moments of the partial evaluations should allow
stabilit la începerea ciclului. to each farmer to achieve the evaluation stage
Pe durata rezolvarii unui ciclu de established on the beginning of the cycle.
probleme se prevad minimum doua evaluari During a cycle of problem solving a
partiale, functie de problemele luate în lucru, sau minimum of two partial evaluations are
altfel spus, functie de profilul grupului. previewed, function to the problems to solve, in
Ritmicitatea acestora va fi conservata pe toata other words, function to the profile of the group.
durata rotatiei problemelor. Situatii speciale pot Their frequency will be conserved during the
sa apara cauzate de calamitati sau alte entire rotation cycle of the problems. Special
evenimente nefericite si neprevazute care implica situations can occur due to calamities or other
o evaluare imediata a situatiei si o reconsiderare unfortunate and unforeseeable events, which
a abordarii problemelor pentru ciclul respectiv. involve an immediate evaluation of the
În situatii cu totul speciale, acolo unde conditions and a reconsidering in approaching
necesitatea o impune ca urmare a solicitarii the problems for that specific cycle. In absolutely
fermierilor membrii, numarul de evaluari partiale special situations, where the necessity is
poate fi modificat pentru restul ciclurilor de imposing as demand of the member’ farmers, the
rotatie. number of the partial evaluations can be altered
Continutul evaluarilor partiale este for the rest of the rotation cycles.
subiect de cuprins în baza de date pentru The content of the partial evaluations is
ilustrarea parcursului în rezolvarea problemelor. stored in the database for illustrating the path in
Aceasta va servi ulterior evaluarii finale pentru problem solving. This would be used lately for
ciclul respectiv, evaluarilor partiale si finale the final evaluation in that respective cycle, for
viitoare, celorlalti fermieri membrii ai grupului în the partial and final future evaluations, for the
cauza sau ale altor grupuri, activitatii de raportare other member’ farmers of the same group or

188
a moderatorilor, specialistilor si instrumentelor from the other groups, in the reporting activity of
de diagnostic si asistare, ca forme testate pentru the moderators, for the specialists, and for the
conditii specifice. diagnostic and assistance as tested forms for
Experienta primei evaluari partiale este o specific conditions.
experienta inedita pentru membrii unui grup nou The experience of the first partial
creat. Acestia intra în contact pentru prima data evaluation is novel for the members of a new
cu un instrumentar complet de analiza si evaluare created group. They are coming for the first time
si încep sa deprinda utilizarea acestora. Atentia in contact with complete analysis and evaluation
moderatorului trebuie sa fie distributiva, atât set of tools and they attune their use. The
pentru a putea asigura fluenta functionarii si attention of the moderator should be distributive,
colectarea tuturor aspectelor enuntate cât si both for ensuring the fluency in functioning and
pentru a realiza transferul modului de operare for collecting all the enounced aspects, but also
spre fermieri. Evaluarile partiale ulterioare vor for transferring the operating mode to the
trata cu fermieri familiarizati cu modul de lucru, farmers. The ulterior partial analysis will deal
cu instrumentele de analiza si vor solicita mai with accustomed farmers with the working mode
putin moderatorul. Deprinderea modului de lucru and with the employment of analysis tools and
este utila mai ales prin prisma transferului will be less demanding for the moderator.
moderarii spre unul dintre membrii grupului, Attuning the working path is useful especially
într-o forma asistata pentru început, într-un viitor through the point of view of the moderation
nu foarte îndepartat. transfer to one of the members of the group, in an
Evaluarea finala a unui ciclu de rotatie a assisted form in a near future.
problemelor reuneste pe lânga evaluarile partiale The final evaluation of a complete
anterioare o serie întreaga de elemente noi. Unul rotation cycle regroups beside the partial
dintre cele mai importante dintre acestea este evaluations a series of new elements. One of the
constituit de elementele de natura economica, most important of them is represented by the
improprii ca prezenta în evaluarile partiale, dar elements of economical nature, improper as
de o importanta cruciala în evaluarea finala. presence in the partial evaluations, but o critical
Încheierea unui ciclu de rotatie presupune analiza importance for the final evaluation. The
unei alternative de solutionare a unei probleme. completion of a rotation cycle supposes the
Un parcurs complet care poate fi încununat de analysis of one alternative in problem solving. A
succes sau nu, ale carui rezultate pot sa complete path which can be successful or not,
multumeasca sau sa nemultumeasca fermierul în and who’s results can satisfy or produce
cauza. În plus, problema respectiva va fi dissatisfactions to the respective farmer. In
transferata unui alt fermier membru al grupului addition, that precise problem would be

189
care va încerca astfel sa profite de întreaga transferred to another farmer member of the
experienta anterioara si sa evite posibilele group who will attempt to take advantage of the
greseli. În acelasi timp, fermierul care a încheiat entire previous experience and to avoid the
ciclul de rezolvare a problemei respective, poate possible mistakes. At the same time, the farmer
continua ameliorarea situatiei nou create who completed the solving cycle for that
folosindu-se de experientele noi ce pot aparea pe problem can continue in ameliorating the new
parcursul rezolvarii aceleiasi probleme de catre created situation using the new experiences,
ceilalt i membrii ai grupului. Situatia este deci which can occur while solving the same problem
extrem de complexa. Si asa cum aminteam mai by the other members of the group. The situation
sus, analiza se va purta si asupra elementelor de is therefore extremely complex. As we
eficienta economica, atât în managementul si mentioned previously, the analysis will include
balanta solutionarii problemei cât si în ansamblul also the economic efficiency elements, both for
rezultatelor economice ale exploatatiei. Acesti the management and the balance of the problem
indicatori vor constitui cu siguranta elementul solving but also for the overall economic results
central al satisfactiei fermierului fata de of the farm. These indicators will constitute the
solutionarea problemei. central safety element of the farmer’s satisfaction
Discutarea de aspecte financiare legate on problem solving.
de modul de solutionare dar mai ales ale Discussion financial aspects connected to
aspectelor rezultatelor de ansamblu ale the solving way but especially linked to the
exploatatiei în cadrul grupului nu este o situatie overall results of the farm inside the group does
usor de administrat dar mai ales usor de acceptat not represents a situation easy to administer and
de catre fermieri. De aceea, moderatorul trebuie even more, easy to accept by the farmers.
sa poata crea un cadru de confidenta între Therefore, the moderator should be able to create
participanti. a confidence environment between the
Un alt element recomandat este participants.
discutarea în particular a rezultatelor de Another recommended element is the
ansamblu ale exploatatiei si aducerea în analiza individual discussing of the overall results of the
publica numai a aspectelor referitoare strict la farm and bringing to the “public” analysis only
rezolvarea problemei. Acei fermieri care nu se those aspects referring strictly to the problem
feresc de expunerea în public a rezultatelor de solving. Those farmers who are not afraid to
ansamblu vor fi încurajati sa o faca sub forma expose in public their complete results will be
unei prezentari. Aceasta poate avea efect encouraged to proceed under the form of a
stimulativ asupra celorlalti membrii si contribuie presentation. This can have a stimulating effect
la sporirea cadrului de încredere. Aceasta over the other members and contributes to

190
presupune în fapt doua sesiuni. Prima dintre ele increasing the confidence environment. In fact,
îsi propune analiza comuna a rezolvarii fiecarei this is supposing two sessions. The first of them
probleme în parte, în cazul fiecarui fermier. is aiming to analyse in common the solving of
Prima reuniune presupune o munca pregatitoare each problem, for each farmer’s conditions. The
cu fiecare dintre fermieri, care trebuie sa first meeting supposes a preparatory work with
beneficieze de suportul moderatorului în analiza each one of the farmers, who can benefit from
economica a rezolvarii problemei si în analiza de the moderator’s support for the economical
ansamblu a rezultatelor. Extrem de importanta analysis of the problem solving and for the
este evidentierea rezultatelor problemei rezolvate analysis of the overall results. It is extremely
în ansamblu. Analiza trebuie însotita de important to emphasise the results of the problem
observatiile si comentariile fermierului si ale solved from the general results. This analysis
moderatorului, ca si de acelea ale celorlalti should be accompanied by the observations and
fermieri din cadrul grupului ocazionate de the comments of the farmer and of the
evaluarile partiale. Rapoartele constituie moderator, together with those of the other
elementul de intrare la prima reuniune din cadrul farmers from the group from the partial
evaluarii finale, reuniune care îsi propune analiza evaluations. The reports are representing the
de grup a rezultatelor rezolvarii problemelor. entry element for the first meeting inside the final
Cu siguranta latura economica are o evaluation, which aims to a group analysis of the
pondere extrem de importanta în evaluarea achieved results on problem solving.
situatiei rezolvarii problemei ca si în situatia de Certainly, the economical side has a
ansamblu. Aceasta nu este însa singura latura specific weight extremely important in
abordata cu ocazia evaluarii. Evaluarea trebuie evaluating the situation of the problem solving as
realizata atât cantitativ cât si calitativ. Aspectele well as for the overall situation. This is not the
legate direct de calitate nu sunt întotdeauna only side analysis during the evaluation. The
refle ctate complet în evaluarea economica. assessment has to be realised quantitatively and
Legatura între modificarile cantitative si cele qualitatively. Aspects directly linked to the
calitative sunt extrem de laborioase si pot quality are not always completely reflected in the
necesita suport extern în procesarea formei finale economical evaluation. The link between the
a evaluarii. quantitative and qualitative changes is sometimes
Rezultatele obtinute în rezolvarea unei extremely laborious and can require external
probleme sunt comparate cu rezultate considerate support in processing the final form of the
normale pentru conditiile date, cu rezultate evaluation.
obtinute anterior sau paralel în alte grupuri. The achieved results in solving a
Comparatia trebuie sa acorde o atentie deosebita problem are compared with the results

191
conditiilor specifice pentru a elimina orice considered normal for the given conditions, whit
distorsiune posibila în interpretare. De aceea se the results achieved previously or parallel in
impune crearea unei baze de comparatie stabilita other groups. The comparison should grant a
în concordanta cu conditiile specifice de special attention to the specific conditions in
rezolvare a problemelor. order to eliminate any possible distortion in
Elementul de baza adus de metoda este interpreting. Therefore, is required to create a
constituit de contributia celorlalti fermieri, de comparison database established in accordance to
experientele acestora si de contributia prin idei the specific conditions in problem solving.
sau sugestii la probleme pe care acestia le -au The base element brought by the method
rezolvat sau urmeaza sa le rezolve în cicluri is represented by the contributions of the other
urmatoare. A învata din a face, „learning by farmers, by their experiences and by the
doing” este principiul de baza care se aplica. De contribution with ideas or suggestions to the
aceea, partajarea succeselor sau situatiilor mai problems they already solved or they will have to
putin fericite este extrem de important de realizat solve in the following cycles. Learning by doing
în grup. Unele probleme pot necesita timp pentru is the basic principle applying. Therefore, sharing
a returna rezultate vizibile. Vizibile prin prisma the success or the less fortunate situations is
punctului de vedere si al observatiei fermierului. extremely important to be realised inside the
Ameliorari nespectaculoase sunt posibile, iar group. Certain problems may require time in
cuantificarea efectului acestora în timp se order to return visible results. Visible from the
constituie în solutia de rezolvare a problemelor. point of view and from the observation capacity
Aceste elemente trebuiesc relevate si transferate of the farmer. Unspectacular ameliorations are
la nivelul de întelegere al fermierilor pentru a nu possible and quantifying their effect over time
lasa loc interpretarilor negativiste sau eronate. represents the solution in problem solving. These
Numeroase exemple pot fi aduse aici, ca acelea elements should be revealed and transferred to
ale ameliorarii productivitatii unor terenuri prin the understanding level of the farmers in order to
corectarea reactiei solului, ameliorarea productiei avoid negativist or erroneous interpretations.
de lapte, cantitativ si / sau calitativ prin Many examples can be quoted here, like the
îmbunatatirea ratiilor furajere, eradicarea unor productivity improvement of the land by
specii de buruieni perene si multe altele. Nici correcting the soil reaction, ameliorating the milk
unul dintre acestea nu va releva rezultate production, quantitatively and / or qualitatively
spectaculoase imediate. Dar progresele realizate by improving the fodder’ ratio content,
în rezolvare printr-o abordare corecta si noile eradicating certain species of weeds and many
niveluri înregistrate, ca parte a ameliorarii others. None of these will reveal immediate
situatiei, sunt rezultate pozitive ce trebuiesc spectacular results. Nevertheless, the achieved

192
privite ca atare. Latura continuitatii în rezolvarea progresses in solving the problem by a correct
problemei si rezultatele ulterioare înregistrate, approach and the new-recorded levels, as part of
care pot si trebuie relevate fermierilor care the situation amelioration, are positive results,
pornesc pe aceeasi cale în rezolvare sunt cele which should be considered. The continuity
care vor cristaliza convingerea în alegerea caii dimension in problem solving and the ulterior
potrivite pentru rezolvarea problemei respective. achieved results, which can and have to be
Managementul satisfactiei este deosebit shown to the farmers who are starting the same
de important raportându-ne la aceste elemente. solving path, are those establishing the
Astfel, pentru un ciclu de rezolvare, de rotire a conviction in choosing the appropriate way in
problemelor, unii fermierii pot obtine rezultate solving that respective problem.
extrem de relevate în rezolvare problemei lor The satisfaction management is
prin însasi natura problemei, în timp ce altii vor extremely important by relaying on these
beneficia de rezultate mai putin spectaculoase în elements. On this way, for a solving cycle, a
imediat dar cu efect cumulativ în timp. Rolul rotation of the problems, certain farmers will
moderatorului în temperarea pornirilor imediate, achieve extremely relevant results in solving
în întelegerea completa si corecta a fenomenelor their problem by the own nature of the problem
si a rezultatelor obtinute este acela de a contribui while the others will benefit of less spectacular
la obtinerea unei întelegeri comune referitoare la achievements, immediately, but with a
rezultatele fiecaruia. În managementul cumulative effect over the time. The role of the
satisfactiei un rol deosebit de important în joaca moderator in appeasing the reflex reactions, in
efectul evaluarilor intermediare si a estimarilor the complete and correct understanding of the
rezultatului final. Astfel, fermierii nu vor astepta phenomena and the acquired results is to
minuni sau surprize deosebite la finele ciclului de contribute to a common understanding
rotirea problemelor, ci un rezultat real si realist concerning each one’s results. In the satisfaction
anticipat înca de la implementarea solutiei de management an important role is played by the
rezolvare. effects of the intermediate evaluations and the
Cu prilejul primei reuniuni fiecare dintre estimations of the final result. On this way, the
fermieri va putea prezenta situatia de final de farmers will not expect miracles or special
ciclu, de rezolvare a problemei atrase în lucru. achievements at the end of the cycle in the
Cu toate laturile implicate, cu toate observatiile problems rotation, but a real and realistic result
realizate pe parcurs, cu efectul constat al anticipated from the beginning of the
expertizei externe, acolo unde este cazul, cu implementation of the solution.
modificarile survenite, cu devierile de la With the occasion of the first meeting,
parcursul initial. Un tablou complet în încercarea each one of the farmers can present the situation

193
de solutionare a unei probleme comune grupului. at the end cycle in solving the retained problem.
Evaluarile partiale împreuna cu observatiile, With all involved aspects, with all observations,
comentariile si sugestiile celorlalti membrii ai with the observed effect of the inputted expertise,
grupului precum si ale membrilor altor grupuri where applicable, with all occurred changes, with
vor fi prezentate împreuna cu locul si rolul pe the deviations from the initial path. A complete
care acestea le -au avut în solutionare sau în picture in attempting to solve a common problem
ameliorarea caii propuse initial. to the group. The partial evaluations together
Exemplul mentionat anterior cu fisa de with the observations, the comments and the
rezolvare a problemei sau fisa de urmarire a suggestions of the other members of the group as
productiei, poate fi complet aici si întregit cu well as of the members of the other groups will
ansamblu l cailor de rezolvare a problemei si be presented together with the place and the role
proiectiilor acestor variante. Obtinem astfel un they had in solving or ameliorating the initial
„dosar” al problemei, un tablou complet, cu o proposed path.
varianta urmata dintre cele descrise si proiectate, The earlier mentioned example with the
cu evaluari pentru conditii precise si o rezolvare problem solving sheet or the production sheet,
condusa pâna la final. Un astfel de produs a fost can be completed here with the ensemble of the
realizat în cadrul unui proiect de ferme solving paths and the projections of these
demonstrative, iar dosarul rezolvarii a constituit variants. We obtain on this way a “dossier” of the
unul dintre elementele materiale ale diseminarii, problem, a complete picture with an alternative
cu un impact deosebit de important asupra to follow from the ones described and projected,
participantilor. Detalii aparent nesemnific ative la with evaluations for precise conditions and a
momentul aparitiei si producerii lor, s-au relevat solving path droved to final. Such a product has
a fi extrem de concludente sau cu o influenta been realised in a project of demonstration farms,
consistenta asupra procesului, în ansamblul sau. and the solving file has been one of the
Elementul important pentru aceasta dissemination materials, with a special impact
prima reuniune de evaluare este acela al over the participants. Details apparently
colectarii unui numar maxim de reactii din partea insignificant on the moment they are produced or
celorlalti fermieri. Toate aceste vor alimenta when they rise revealed to be extreme ly
evaluarea finala din cea de a doua reuniune, unde important and consistent over the entire process
situatia de ansamblu va fi obiectul principal. on his ensemble.
Interpretarile pe care ceilalti fermieri membrii le The important element for this first
pot avea la prezentarea situatiei trebuiesc atent evaluation meeting is the one of collecting a
analizate si retinute întocmai pentru a se putea maximum of reactions from the farmers’ side.
constitui în raportarea finala în aportul grupului All these elements will feed the final evaluation

194
la analiza si solutii. Frecvent abordarile from the second meeting, where the overall
membrilor sunt complet diferite de estimarile în situation will be the main objective. The
termen de reactie din partea moderatorilor. interpreting ways that the other farmers can have
Punctul de pornire al unui fermier în analiza unei on presenting their situation should be carefully
situatii externe poate fi complet altul decât acela analysed and precisely recorded to build in the
al unui specialist. De aceea aceste abordari sunt final report the group input to the analysis and
extrem de utile procesului de ansamblu, dar mai solutions. Frequently the members’ approaches
ales pentru cercetatorii parteneri ai grupului si în are very different from the field estimations in
special pentru moderator. Logica abordarii este terms of reactions, from the moderators’ side.
cheia întelegerii procesului de adoptare a The starting point into an external analysis can be
inovatiilor de catre fermieri. Desi uneori completely different for a farmer compared to a
surprinzatoare, aceasta poate fi modificata specialist. Therefore, these approaches are
extrem de dificil si acompaniata de costuri extremely useful to the entire process, but
considerabile. Cunoasterea ei poate orienta especially for the researchers, partners of the
procesul de extensie spre o noua abordare, cu group and even more for the moderator. The
mult mai mult succes în adoptare, cu un efort logic of the approach is the key issue in
considerabil redus si cu remarcabile economii de understanding the farmers’ adoption of the
proces sau produs atât pentru fermieri cât si innovations. Even if surprising, this approach can
pentru partenerii lor. be hardly modified and accompanied by
Rezultatele acestei prime sesiuni de considerable costs. Its acknowledgement can
evaluare vor fi schimbate între moderatori în orient the extension process to a new approach,
scopul integrarii elementelor relevante în more successful in adopting, with a considerably
evaluarea finala. Aspecte legate de solutionarea reduced effort and important savings of process
unor probleme aparent independente pot releva or products for the farmers and their partners.
uneori legaturi sau interdependente cu efect de The results of this first evaluation session
scara la nivelul exploatatiei. Acest motiv este cel will be exchanged between moderators in the
putin suficient pentru schimbul de informatie purpose of integrating the relevant elements in
referitor la primul pas în evaluarea rezolvarii the final evaluation. Aspects concerning problem
problemelor, chiar si acolo unde spectrul solving apparently independents can reveal
activitatii grupurilor sunt aparent independente. sometimes links or interdependencies with scale
Pregatirea celei de a doua sesiuni care effect for the farms. This reason is at least
încheie evaluarea finala a unui ciclu de rotatie a sufficient for exchanging information concerning
problemelor poate necesita aport extern de the first step in the problem solving assessment,
analiza atunci când facem referire la locul si even there where the activity spectrum of the

195
pozitia modificarilor aduse la scara întregii groups’ activities are apparently independent.
exploatatii. Suportul oferit de moderator va fi din Preparing the second session, which
nou deplin si acompanierea realizarii situatiei completes the final evaluation of a problems’
finale în evaluare desi consumatoare de timp si rotation cycle, may require external input in
efort se justifica deplin prin prisma nivelului analysis when we refer to the place and the
satisfactiei finale a fermierilor. position of the changes on the scale of the whole
Aceasta a doua sesiune de evaluare va farm. The support offer by the moderator will be
trebui sa poata sublinia „greutatea” pe care again complete and accompanying the realisation
problema rezolvata sau în parcurs de rezolvare o of the final assessment, even if with high time
are în exercitiul de ansamblu al exploatatiei, ca si consumption and effort is fully justified by the
importanta solutionarii ei. Astfel, analiza finala final satisfaction level of the farmers.
va aduce nu numai rezultate concrete, This second evaluation session should
cuantificate corespunzator dar si scenarii legate underline the “weight” of the solved problem or
de posibile evolutii în situatii diferite. Acestea on the way to be resolved, in the overall
din urma pot largii orizontul fermierilor implicati functioning of the farm as well as the importance
direct, fiecare dintre ei, în solutionarea aceleiasi of its resolution. On this way, the final analysis
probleme, chiar daca la orizonturi de timp will not bring only concrete results, accordingly
diferite. quantified but also scenarios connected to
Asa cum mentionam anterior, din ratiuni possible evolutions under different
pur personale unii dintre fermieri nu se simt circumstances. These last ones can enlarge the
extrem de confortabil în relatarea situatiei horizons of the directly involved farmers, each
financiare de ansamblu a propriei ferme. Cu toate one of them in solving the same problem, even if
asigurarile si masurile de securitate legate de on different moments.
anonimatul înregistrarilor în baza de date, în As we mentioned earlier, from purely
rapoarte sau alte forme de comunicare a individual reasons certain farmers do not feel
informatiei, prezentarea unei situatii precise extremely comfortable on revealing their farm’s
legate de propria ferma si implicit de pozitia overall financial situation. With all insurances
propriei familii ramân bariere importante care and safety measures concerning the anonymous
împiedica exprimarea libera într-o astfel de character of the records in the database, in
situatie. Acei fermieri care se simt capabili de a reports or other communication forms, presenting
partaja situatia, vor fi încurajati sa o faca. a precise situation concerning the own farm and
Asigurarea unui climat de confidenta va fi astfel implicitly the position of his own family remains
sporita si posibilele inhibitii legate de acest important barriers which prevents from the free
aspect ar putea fi reduse în cazul celorlalti expression in such a situation. Those farmers

196
fermieri. Pentru a putea beneficia de un nivel feeling able to share their situation will be
relativ uniform al prezentarilor fiecarui fermier encouraged to proceed. Ensuring a confidence
membru, pentru aceia dintre ei care prefera environment will be increased and the possible
mentinerea secretului asupra situatiei de inhibitions concerning this aspect can be reduced
ansamblu se va opta pentru izolarea si for the other farmers. In order to benefit form a
relativizarea rezultatelor. Astfel nu se vor utiliza relatively uniform level in presentations from
valori absolute direct si reale ci se vor utiliza each member farmer, for those preferring to
valori relative si se va exemplifica folosind valori maintain the secret on their general situation, the
fictive pentru a putea cumula efectul la scara results will be isolated and relativized. On this
exploatatiei. Acest model reface balanta generala way, no absolute values would be employed but
a prezentarilor si situeaza toti fermierii pe picior relative expressions and the examples will use
de egalitate. fictive values in order to cumulate the effect on
Evaluarea schimbarii este elementul the farm scale. This model rebuilds the general
central al acestei a doua sesiuni. Acolo unde balance of the presentations and places all
efectul produs de solutionarea problemei este farmers on equal position.
obtinut în timp se vor utiliza proiectii. Acestea The evaluation of the change is the
vor permite cuantificarea efectului obtinut si se central element of this second session. On those
va constitui în satisfactia fermierului. Efortul conditions where the produced effect in problem
consumat în solutionare si în situatii precise solving is obtained during the time, projections
mentinut în continuare pâna la eradicarea will be employed. These will allow the
problemei va trebui sa fie examinat prin toate quantification of the expected effect and will
elementele componente. Abordarea acestuia prin contribute to the farmer’s satisfaction. The effort
prisma unui efort singular trebuie sa constituie spent in solving the issue and in specific
baza de pornire. Efortul depus de fiecare membru situations continuously maintained until the
va fi astfel inferior datorita contributiei grupului complete eradication of the problem will have to
si partenerilor acestuia. Un efect scontat obtinut be examined through all its component elements.
cu un efort inferior unei interventii izolate trebuie Approaching it by a singular effort has to be the
sa poata oferi fiecarui membru suficiente motive starting point. The effort spent by each member
pentru a continua activitatea în grup. will be therefore inferior through the contribution
Evaluarea finala de ciclu de rotatie of the group and the partners. An expected result
ocazioneaza noi alimentari ale bazei de date, noi acquired with an inferior effort compared to an
schimburi de informatie în reteaua grupurilor individual intervention should offer sufficient
între moderatori si membrii diferitelor grupuri. reasons to each member to continue the group
Rapoartele sunt instrumentul si produsul de baza activity.

197
al acestei evaluari. Acestea reflecta toate The final evaluation of rotation cycle
elementele mentionate anterior la care se adauga does occasion new inputs to the database, new
complexul de observatii si comentarii ca si information exchange in the groups’ network
concluziile grupului, moderatorilor si eventual between the moderators and between the
ale specialistilor. members of the different groups. The reports are
Finele fiecarei evaluari de ciclu de rotatie the basic product and tool of this evaluation.
este constituit de pregatirea rotatiei problemelor They reflect all previously mentioned elements to
pentru ciclul urmator, de stabilirea calendarului which we add the complex of observations and
de actiune racordat la realitatile si dificultatile comments as well as the group conclusions, of
deja constatate pe parcursul anterior, stabilirea the moderators and eventually of the specialists.
necesarului de expertiza externa si volumului de The rotation cycle evaluation’
input material pentru noul ciclu. Toata suita de completion is represented by the preparation of
activitati realizata la demararea grupului sau la the new rotation, for the next cycle, establishing
demararea unui ciclu anterior, functie de the schedule connected with the realities and the
amplasarea curenta, trebuie parcurs. Avantajul difficulties already observed in the previous
unui nivel înaintat în rotatie îl constituie rotation, establishing the needs of external
experienta anterioara acumulata pe parcursul expertise and the material input volume fro the
dezvoltarii si implementarii solutiilor. Aceasta new cycle. The complete set of activities
ocazioneaza în primul rând o reconsiderare a developed on the group creation and start or on
alternativelor, a nivelului de actiune al acestora si the previous cycle beginning, function to the
al solutiilor tehnice stabilite anterior. Pot sa current positioning, has to be completed again.
survina frecvent modificari profunde de stare a The advantage of a high rotation level is
alternativelor sau de optare pentru noi alternative represented by the previous experience
sau alte optiuni prezentate în ciclul anterior. accumulated on developing and implementing
Astfel de modificari nu trebuie sa lase loc de solutions. This allows a reconsidering of the
nemultumire pentru fermierii care au tratat deja alternatives, of their intervention level and of the
aspectele respective. Simpla deplasare spre o technical solutions established previously. It is
noua problema de tratat în cadrul grupului nu frequently possible that a profound change in the
impieteaza asupra dezvoltarii de solutii noi legate state of the alternatives occurs or opting for new
de o problema tratata anterior. Fiecare fermier alternatives or options presented in the previous
membru al grupului beneficiaza desigur de cycle. Such changes should not leave place for
libertate deplina în activitatile paralele ale dissatisfactions for the farmers who already
grupului, în activitatea sa curenta de altfel, si treated these respective aspects. This simple
poate desprinde noi solutii sau poate opta pentru movement to a new problem to solve inside the

198
modificari în dezvoltarile anterioare folosite în group does not have implications over the
tratarea problemei. Activitatea membrilor development of new solutions connected to a
grupurilor nu se limiteaza la a activa în cadrul previously treated problem. Each member farmer
grupurilor, la fel cum grupurile nu îsi propun sa benefits of complete freedom in his activities,
trateze de maniera exhaustiva ansamblul parallel to the group, in his current activity, as
problematicii fermierilor membrii. well and he can detach new solutions or can opt
Exista un al treilea tip de evaluare care for modifying the previous developments used
încheie un ciclu complet de rotatie a tuturor for treating the problem. The activity of the
problemelor. În momentul în care fiecare fermier groups’ members is not limited to being active
a trecut prin rezolvarea fiecarei probleme inside the group, as well as the groups does not
propuse de grup, se încheie o rotatie completa. aim to treat on exhaustive manner all the
Evaluarea finala beneficiaza de toate evaluarile problems of the member farmers.
partiale ale ciclurilor ca si de evaluarile finale ale There is a third type of evaluation, which
fiecarui ciclu în parte. Aceasta înseamna ca concludes a complete rotation cycle of all
evaluarea va fi considerabil îmbogatita cu problems. When each farmer has passed through
experiente, constatari si observatii realizate pe solving every single problem proposed by the
parcursul întregului proces de rezolvare a group a complete rotation is concluded. The final
problemelor. Fiecare dintre problemele grupului evaluation benefits from all partial assessments
putând beneficia de aport suplimentar cu fiecare of the cycles as well as from all cycle final
ciclu nou de rotatie. Multitudinea de experiente evaluation. This means that the evaluation will be
poate conduce spre concluzii finale referitoare la considerably enriched with experiences,
modul de administrare a situatiei si de rezolvare a conclusions and observations realised through
unui set specific de probleme. Poate surprinde the development of the entire process of problem
majoritatea elementelor de influenta si solving. Each one of the group’ problems can
interdependenta ale variabilelor, poate conduce benefit for extra inputs with each new rotation
spre cuantificarea efectului cumulat al acestor cycle. The multitude of experiences can lead to
variabile, spre orientarea precisa referitor la calea final conclusions referring to the situation
de abordare a problematicii respective. administering and to solving a specific set of
Desigur ca variantele sau alternativele problems. Can record the majority of the
initiale de actiune în rezolvarea problemelor pot elements of influence and interdependence of the
suferi modificari sau transformari fundamentale variables, can drive to quantifying the cumulated
pe parcursul unei rotatii complete. Multitudinea effect of these variables, to a precise orientation
de opinii si alternative generate de activ itatea în in the approaching path for those specific
grup a fermierilor împreuna cu suma expertizelor problems.

199
atrase constituie bogatia si noutatea metodei. Certainly that the initial variants and
Avantajul major în functionare îl constituie alternatives of action in solving the problems can
nivelul de functionare si comunicarea directa suffer fundamental modifications or
între fermieri. Utilizarea limbajului cel mai transformations during a complete rotation. The
accesibil fermierilor, schimbul direct de opinii multitude of opinions and alternatives generated
între acestia în încercarea de a gasii solutii la by the farmers acting in group with the sum of
problemele comune conduc la o fiabilitate the inputted expertise are representing the
ridicata a metodei. richness and the novelty of the method. The
major advantage in functioning is given by the
level and the direct communication between
4.8. ASIGURAREA DISEMINARII farmers. Employing the most accessible language
REZULTATELOR to the farmers, the direct exchange of opinions
between them in the attempt of finding solutions
Diseminarea rezultatelor grupurilor face to common problems are leading to a high
parte din promovare metodei si din propunerea reliability of the method.
de noi instrumente de lucru bazate pe experiente
acumulate si partajate de fermieri si specialisti. 4.8. ENSURING THE RESULTS
Comunicarea atât spre interiorul cât si spre DISSEMINATION
exteriorul grupului a rezultatelor, desigur în
forme diferite si cu grade diferite de detaliere, Disseminating the results of the method
constituie liantul retelei grupurilor si pilonul de is part of the method’s promotion and from
sustinere a metodei în comunitatea fermierilor. proposing new working tools based on
Mai mult, comunicarea de rezultate spre accumulated experience shared by farmers and
comunitatea academica si spre mediul cercetarii specialists. Communicating the results to the
în domeniu, spre industriile implicate si spre inside and outside group, certain ly in different
factorii decidenti din administratie, fie ea forms and with different detailing degrees,
centrala sau locala, agricola sau de alta natura, represents the binder of the groups’ network and
genereaza noi legaturi si contacte, puncte de the sustaining pillar of the method in the farmers’
interes, constituie surse de opinie si elemente de community. Moreover, communicating the
lobby. results to the academic community and to the
Diseminarea rezultatelor are doua directii research environment, to the involved industries
mari de orientare: spre interiorul grupului / and to the decision makers from the
grupurilor si spre exterior. Prima componenta se administration, central or local, agricultural or
adreseaza componentilor grupului din care other, generates new links and contacts, points of

200
provin informatiile si membrilor altor grupuri cu interests, sources of opinion and lobby elements.
activitati identice, similare sau diferite. Relevanta Disseminating the results has two main
acestor rezultate ramâne la latitudinea membrilor oriented directions: to inside group / groups and
grupului si moderatorilor. Forma pe care aceste to the exterior. The first component addresses the
rezultate o îmbraca poate fi extrem de diferita: de members of the group from where the
la rapoarte si parcursuri complete de experiente information is coming and the members of the
în implementare de solutii, la ilustrari de moment other groups with identical similar or different
sau de proces, sub forme de ilustrari grafice, activities. The relevance of these results remains
imagini, tabele de rezultate partiale sau finale, on the latitude of the group members and of the
interpretari sau orice alta forma este gasita ca moderators. The form that these results will have
fiind potrivita pentru o ilustrare completa si can be very different: from reports and complete
concludenta a informatiilor de transmis. Desigur paths experienced in implementing solutions , to
ca forma si continutul difera functie de momentul moment or process illustrations, as graphic
transmiterii informatiilor. Astfel, în plina illustrations, pictures, tables with partial or final
desfasurare a unui proces, informatiile vor fi cel results, interpretations or any other form find as
mai adesea ilustrari de faza considerate relevante appropriate for a complete and cogent illustration
pentru alti fermieri aflati în situatii similare sau for the information to transmit. Certainly, the
dezvoltând productii din acelasi spectru chiar form and the content differ according to the
daca acestea nu fac obiectul de activitate curenta information transmission moment. On this way,
al grupurilor din care acesti fac parte. Rapoartele in the plenty development of a process the
de evaluari partiale sunt frecvent purtatoare de information will be very often illustrations of
astfel de informatie. phase considered relevant for the other farmers in
Reactiile la prognoze sau avertizari în similar situations or developing productions from
conditii sau momente diferite pot fi, de the same spectrum even if not currently the
asemenea, interesante pentru ceilalti membrii ai object of activity in the groups to which they
retelei grupurilor. Astfel, niveluri diferite de atac belong. The partial assessment reports are often
pot fi înregistrate în conditii similare sau identice vectors of this kind of information.
functie de modul de interventie, moment sau The reactions to prognosis or warnings in
solutie adoptata. Compararea rezultatelor different moments or conditions can also be
imediate este extrem de relevanta fermierilor. interesting for the other members of the groups’
Reactiile generate de astfel de situatii diferite network. On this way, different degrees of attack
constituie înregistrari importante care trebuiesc (for a specific pest) can be recorded in similar or
partajate retelei. identical conditions function to the intervention
O parte importanta a evaluarilor se way, moment or adopted solution. Comparing the

201
bazeaza pe informatii sub forma de observatii, immediate results is extremely relevant to the
comentarii sau simple supozitii ale altor fermieri, farmers. The reactions generated by these
moderatori sau specialisti implicati în procesul de situations constitute important records, which
rezolvare a problemelor. De aceea, acestea should be shared within the network.
trebuiesc distribuite în timp util constituind An important part of the evaluations is
obiect principal de diseminare. based on information shaped as observations,
Paralel cu activitatea desfasurata în comments or simple suppositions of other
interiorul grupurilor, fermierii membrii dezvolta farmers involved in the problem solving process.
activitati curente si încearca solutionarea de Therefore, these elements should be distributed
probleme care nu fac obiectul de activitate al in time, representing main disseminating object.
grupurilor. Aceste activitati sunt generatoare de In parallel with the developments inside
informatii care se pot dovedii utile acelor the groups, the member farmers are involved in
fermieri din grupurile care dezvolta solutii pentru current activities and attempts to solve problems,
problemele respective. În egala masura which are not the object of activity in the group
activitatea în cadrul grupurilor poate fi sursa de to which they belong. These activities are
informatii sau alternative pentru acei fermieri generating information, which can prove useful
care încearca în paralel solutionarea acelorasi to those farmers from the groups developing
probleme, dar în afara activitatii grupurilor solutions for those respective problems. Equally,
proprii. Iata de ce si informatiile colaterale the activity inside groups can be source of
proceselor directe în care sunt implicati fermierii information or alternatives for those farmers
prin intermediul activitatii din interiorul grupului attempting to solve in parallel the same
se pot dovedi extrem de utile. problems, but outside the activity of their own
Desigur ca pozitia centrala în asigurarea groups. Therefore, the information collateral to
unui flux normal al informatiilor, al formei si the direct processes in which the farmers are
continutului comunicarii revine moderatorilor. involved through the group activities, can prove
Asa cum spuneam mai devreme, acestia au în extremely useful.
sarcina controlul si mentinerea canalelor de Certainly, that the central position in
comunicare. Aceasta presupune si mentinerea ensuring the normal flow of the information, the
atractivitatii continutului dar mai ales fluenta si shape and the content of the communication is
alimentarea curenta a acestor canale. reserved to the moderators. As we mentioned
Formele pe care le pot îmbraca earlier they have in charge the control and the
instrumentele de diseminare destinate interiorului maintenance of the communication channels.
grupurilor sau comunicarii / diseminarii This is supposing to maintain the content
intergrupuri sunt cel mai adesea, buletine de attractively but especially the current fluency and

202
informare si opinie, rapoarte pentru diferite the feeding of these channels.
momente, problematici sau productii, publicatii The forms that the dissemination
de discutii, reactii si recomandari, extrase de instruments oriented for the inside group or to
bune practici si experiente curente. Mai multe communication / dissemination are the most
astfel de instrumente vor fi prezentate în often the bulletins for information and opinion,
sectiunea destinata formelor si instrumentelor the reports for various moments, problems or
avansate de comunicare. productions, publications for discussions,
Redactarea continutului acestora trebuie reactions and recommendations , extracts of the
sa tina seama în primul rând de beneficiarii unici best practices and current experiences. More
si directi ai diseminarii acestor rezultate. Un other instruments of this type will be presented in
nivel prea ridicat, academic de prezentare al the part designated for the forms and tools for
acestora, o maniera extrem de larga sau detaliata advanced communication.
a prezentarilor reduce considerabil interesul The elaboration of the content should
fermierilor pentru aceste instrumente si le poate take into account firstly the unique and direct
compromite pozitia si rolul. Prezentarile concise, receivers of the dissemination of these results.
preferabil de maniera grafica sunt preferate altor An elevated level, academic, in the presentation,
forme pentru aceste obiecte de diseminare. Rolul a manner too large or too detailed, of the
comunicarii si importanta transmiterii presentations will reduce considerably the
cunostintelor si experientelor nu lasa loc unor farmers’ interest for these tools and can
forme care sunt „digerate” cu dificultate de compromise their position and role . The concise
fermieri. presentations, rather graphics, are preferable to
Utilizarea fermierului ca vector al other forms for these dissemination objects. The
diseminarii, alaturi de materialul prezentarii, role of the communication and the importance of
obtinerea experientei direct de la sursa, într-o transmitting knowledge and experiences does not
forma de comunicare extrem de accesibila, allow any forms heavily „digested” by the
comuna tuturor fermierilor participanti, s-a farmers.
dovedit a fi un real succes pentru consultanta Employing the farmer as a vector of
agricola franceza. Fie ca rezultatele se refera la o dissemination, next to the presentation material,
cercetare stiintifica sau la o cercetare-testare obtaining the experience directly from its source,
privata, la un studiu de caz în consultanta sau la in a communication form extremely accessib le,
rezolvarea unor probleme, utilizarea fermierului, common to all participant farmers, proved a real
ca resursa, în prezentare amplifica efectul success for the French agricultural extension.
diseminarii. Autenticitatea experientei, Whether the results refers to a scientific research
prezentarea acesteia direct de catre cel implicat, or to a private research-testing, to a case study in

203
cu avantajele si dezavantajele aferente caii extension or to solving problems, using the
urmate, elimina neajunsurile plasarii unor farmer as resource in presentation amplifies the
persoane în spatele unor cifre sau rezultate si effect of the dissemination. The authenticity of
accentueaza implicarea si rolul factorului uman the experience, its presentation directly by the
în proces. involved person, with the advantages and
Cuprinderea de forme de raspuns si disadvantages inherent to the followed path,
reactii la continut este extrem de importanta în eliminates the weakness of pla cing people behind
evaluarea functionarii instrumentelor de figures or results and accentuates the implication
diseminare la scara grupurilor, fie interior and the role of the human factor in the process.
grupului fie intergrupuri. Mentinerea interesului Including forms for answering or
pentru acest tip de comunicare este, de asemenea, reacting to the content is extremely important in
stimulata prin includerea elementelor de reactie the evaluation of the dissemination tools on the
directa în forma publicata a instrumentelor de group scale , whether inside the group or inter-
diseminare. Colectarea de opinii prin aceste groups. Maintaining the interest for this type of
canale este utila studiilor si alimentarii bazei de communication is also stimulated by introducing
date si mentine interactivitatea comunicarii. elements of direct reaction in a published form of
Nu numai membrii grupurilor sau retelei the dissemination tolls. Collecting opinions
grupurilor sunt subiect sau obiect de diseminare through these channels, it is useful for studies,
interna. Ansamblul partenerilor grupurilor de for feeding the database and maintains the
fermieri sunt implicati în definirea, completarea interactivity of the communication.
si realizarea acestor instrumente specifice de Not only the group or network members
diseminare. Nu numai ca o parte din costurile are object and subject of internal dissemination.
diseminarii pot fi suportate de catre acestia, dar The ensemble of the partners of the farmers’
mare parte din cheltuielile ocazionate intern de groups is involved in defining, completing and
pentru diseminare la acesti parteneri sunt astfel realising these specific dissemination
acoperite de activitati externe structurilor instruments. Not only, that they can support a
respective. Desigur ca implicarea acestora nu part of the dissemination costs, but an important
trebuie sa deturneze directia si continutul part of the expenditure internally used for
instrumentelor de diseminare, dar în sectiunile dissemination for these partners are covered on
specifice îti pot gasi locul o serie de elemente this way by activities external to the structures.
care probeaza interesul fermierilor chiar Certainly, that their involvement should not
colaterale activitatii curente a acestora. deviated from the direction and the content of the
Cea de a doua componenta a diseminarii dissemination tools, but on the specialised
este orientata spre exteriorul grupurilor sau sections, a series of elements, which prove the

204
retelei grupurilor. Acest mediu extern se farmers interest even for collateral activities, can
compune din administratia centrala, regionala si be placed.
locala, administratia agricola, industrii, operatori The second component of the
privati sau de stat, institute de cercetare, dissemination is oriented to the exterior of the
universitati, structuri de consultanta si extensie groups or network. This external environment is
agricola, mediul nonguvernamental. Toate acele composed from the central, regional and local
structuri care nu sunt constituite în parteneri ai administration, the agricultural administration,
grupurilor dar care pot fi atrase ca viitori industries, private or public operators, research
parteneri sau a caror activitate prezinta interes si institutes, extension services, NGO environment.
relevanta pentru activitatea curenta sau viitoare a All those structures which are not partners of the
grupurilor. groups but can be attracted as future partners or
Continutul diseminarii pentru aceste if their activities are relevant and interesting for
categorii este diferit ca nivel de detaliere, the current or future activities of the groups.
structura, nivel de prezentare, functie de The dissemination content for these
destinatarul precis, de subiectul si obiectul categories is different in detailing level, structure,
diseminarii. Modul de prezentare exhaustiv si presentation level, and function to the precise
detaliat, un nivel de abordare la scara academica recipient, the subject and the object of the
sau stiintific nu mai trebuiesc evitate la dissemination. The exhaustive and detailed
redactarea acestor materiale. Nivelul impersonal presentation modes, an approaching level on
de prezentare a rezultatelor este mai putin academic or scientific scale are not necessarily
relevant vis-a-vis de destinatari de aceasta data. avoided on elaborating these materials. The
Cu siguranta ca trebuie mentinuta o rezerva impersonal presentation level for the results is
împreuna cu ansamblul drepturilor de autor less relevant next to the recipients, this time.
asupra rezultatelor transferate pe aceasta cale. Certainly, a specific reserve should be
Pentru a putea trezi interesul potentialilor maintained together with the intellectual rights
parteneri, continutul trebuie sa fie atragator prin over the results transferred on this way. In order
prisma interesului profesional, elocvent dar nu si to rise the interest of the potential partners, the
suficient, pentru a incita spre colaborari si content should be attractive from the professional
parteneriate. interest side , eloquent but not sufficient to
Poate fi organizata astfel o zi a grupului stimulate for collaborations and partnerships.
sau a problemei, la care participantii, din medii A day of the group or of the problem can
diferite, îsi pot exprima interesul direct, pot be organised, on which the participants, from
discuta cu membrii grupurilor, pot ajunge, astfel, different environments, can express their direct
mai aproape de miezul problemei. Aceasta interest, can discus with the group members, in

205
apropiere a ridicat considerabil cota de interes order to get closer to the core of the problem.
pentru anumite grupuri de producatori din This approaching has raised considerably the
România, la finele anului 1998, din partea interest quota for certain producer groups from
producatorilor si comerciantilor de utilaje Romaina , at the end of 1998, from the side of the
agricole. Podul de legatura a fost realizat în agricultural machinery producers / vendors. The
situatia descrisa de catre birourile de consultanta bridge has been realised in the described
agricola de pe lânga universitatile de stiinte situation by the extension offices from the
agricole din România. Demersul a fost însa unul agricultural universities in Romaina. The
izolat si de scurta durata din lipsa sustinerii approach has been, unfortunately, isolated and
activitatii acestor structuri. De remarcat, este short lasting due to the lack of support for these
faptul ca structurile publice de extensie agricola structures (the offices). It is important to retain
nu au reusit sa recupereze nici pâna astazi the fact that the public structures in extension
aceasta distanta si interfata (industrii – fermieri) services could not recover until today this
initiata si realizata de structurile de pe lânga distance and interface (industries – farmers)
universitatile agricole în doar 11 luni de proiect. initiated and realised by the structures from the
O publicatie cu aparitie stabilita, de agricultural universities in only 11 months of
exemplu, lunara, poate consacra grupurile si project functioning.
pozitia acestora ca furnizor de rezultate validate, A publication with an established
de experiente si solutii validate. O astfel de periodicity, as an example, monthly, can promote
publicatie în format tiparit si electronic poate fi the groups and their position as provider of valid
difuzata unui public larg în ideea sensibilizarii results, experiences and well-founded solutions.
sau atragerii într-un interes comun. În paralel, Such a publication both on printed and in
baza de date prin segmentul de acces public electronic format can be diffused to a broad
poate pune la dispozitie rapoarte si analize, ca si public in the idea of sensitising and attracting to
date prelucrate cu un nivel specific de acces fata a common interest. In parallel, the database
de rezultatele de ansamblu si finale. Un nivel through its public access segment can provide
înalt de acces poate constitui o sursa importanta reports and analysis, together with processed data
de venituri pentru reteaua grupurilor. Accesul la with a specific le vel of access next to the
rezultate finale si concluzii prezentate în rapoarte ensemble and final results. A high level of access
destinate circulatiei interne poate fi facut posibil can represent an important source of incomes for
pe baza de subscriptie si externilor. the groups’ network. The access to the final
Reflectiile si provocarile ridicate de results and to the conclusions presented in the
grupuri alaturi de contributia acestora la reports, designated for internal circulation, can be
solutionare unor probleme, pot constitui lucrari granted by subscription to external users.

206
cu validitate stiintifica si care pot fi publicate ca The reflections and the provocations
atare. raised by the groups next to their contribution on
Avertizarile si prognozele generate spre problem solving can lead to valid scientifically
grup ca si reactiile la acestea cu detalieri de papers and can be published.
experiente precise pot constitui un alt produs The warnings and the prognosis
destinat diseminarii. Ca si accesul la rapoarte si generated to the groups as well as the reactions
concluzii, interne grupurilor si aceasta categorie with detailed and precise experiences can
de produse poate genera venituri. represent another product designated for
Ghidurile de procedura si îndrumatoarele dissemination. As in the situation of the reports
de bune practici destinate comunitatii mai largi and conclusions, internal to the group, this
de fermieri si populatiei rurale în general, pot fi category can generate incomes also.
realizate în colaborare cu structurile interesate în The proceedings guides and the
diseminarea acestor informatii. Cooptarea handbooks for the best practices oriented to the
grupurilor ca parteneri la astfel de publicatii wider farmers’ community and rural population,
sporesc valabilitatea si nivelul de acceptare din generally speaking, can be realised together with
partea publicului tinta si are un efect benefic the interested structures in disseminating these
asupra imaginii externe a grupurilor. information. Cooperating with the groups, as
Unul din punctele forte pe care partners for such publications are considerably
administratia franceza si-a construit capital de increasing the acceptance level of the target and
încredere este constituit de relatia cu comunitatile has a positive effect over the external image of
rurale si comunitatile fermierilor. Contactul the groups.
direct si comunicarea cu „motoarele” dezvoltarii One of the strong points on which the
locale au fost si continua sa fie unul dintre French administration build important trust
interesele majore ale administratiei agricole capital is represented by the relation with the
centrale. Nu consideram oportun si necesar sa rural communities and the farmers’ communities.
detaliem bazele unui astfel de interes, The direct contact and the communication with
considerându-le evidente, dar trebuie sa the local development “engines” were and are
mentionam ca, desi exemplul nostru poarta one of the major interests of the central
asupra situatiei franceze, majoritatea statelor agricultural administration. We don not consider
europene dezvolta astfel de legaturi si canale de appropriate and necessary to detail the bases of
comunicare privilegiate. În viitorul nu foarte such an interest, considering them obvious, but
îndepartat, România va ajunge sa re-descopere we have to mention that even if our example is
aceasta necesitate. Orice pas realizat astazi în referring to the French example , most of the
aceasta directie, va însemna un efort redus European countries are developing such

207
considerabil, mâine, resurse si timp ce pot fi privileged links and communication channels. In
alocate dezvoltarii, prioritatilor acelor momente. the near future, Romania will have to rediscover
this need. Any step realised today on this
direction, will represent a considerable reduced
4.9. FORME SI INSTRUMENTE effort tomorrow, resources and time that can be
AVANSATE DE COMUNICARE allocated to the development, to the priorities of
those moments.
Suma de elemente legate de efectivitatea
comunicarii conduce spre necesitatea luarii în 4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN
calcul a mijloacelor de comunicare la distanta. COMMUNICATION
Activitatea de transfer de informatii în oricare
dintre sensurile stabilite, de la fermier sau înspre The sum of elements connected to the
fermier poate fi un factor mare consumator de effectiveness of the communication leads to the
timp daca de fiecare data se utilizeaza drept necessity of taking into account the distance
vector moderatorul. Desigur ca o serie de communication means. The information transfer
elemente ale comunicarii, informatii furnizate de activity in any of the establishes directions, from
fermier, necesita asistarea de catre moderatori, the farmer or to the farmer can be an important
mai ales în fazele de demarare a activitatii time consumer if each time the vector used is the
grupurilor. Motivul principal este, asa cum moderator. Certainly that a series of elements in
aminteam anterior, necesitatea obisnuirii communication, information provided by the
fermierilor cu utilizarea mijloacelor de baza în farmer, requires the moderator assistance,
comunicare, cu folosirea de maniera sistematica especially on the beginnings of the group
a acestora si cu transferul instrumentarului activities. The main reason, as we mentioned
necesar pentru decodarea corecta a mesajului earlier, is the necessity to accustom the farmers
transmis, necesita interventia moderatorilor with the use of the basic means in
împreuna cu tot suportul si asistenta pe care communication, with the systematically
acestia o pot acorda. employment of these means and the transfer of
Dar pentru fermierii antrenati deja în the necessary tools for correctly decoding the
activitatea grupurilor si obisnuiti cu utilizarea transmitted message, all requiring the
curenta a canalelor de comunicare, o serie moderator’s intervention together with all the
întreaga de transferuri de informatii nu necesita support and the assistance they can offer.
neaparat prezenta moderatorului. Aici putem Nevertheless, for the farmers already
încadra toate acele operatiuni de rutina în trained in the groups’ activity and accustomed
circularea informatiei. În perspectiva transferului with the current use of the communication

208
moderarii spre unul dintre membrii grupului, spre channels, a complete series of information
unul dintre fermieri, utilizarea unor alte cai de transfers does not need the moderator’s presence.
transmitere a informatiilor decât cele bazate pe On this category, we can include all routine
contact direct si nemijlocit este absolut necesara. operations in circulating the information. In the
Evident pentru situatiile în care acest tip de perspective of the moderation transfer to one of
transfer se preteaza. the group members, employing different ways of
Un instrument de comunicare la distanta transmitting the information than the ones based
extrem de util în transmiterea de prognoze si on direct contact is absolutely necessary.
avertizari îl constituie telefonul. Prezenta Obviously for those situations on which this type
operatorului este exclusa din start, utilizatorul of transfer can be realised.
având optiunile de a naviga spre punctul precis A distance communication instrument
de interes. Aceasta înseamna ca apelarea extremely useful in transmitting prognosis and
serviciului presupune conectarea la un calculator warnings is the telephone. The operator’s
care are deja stocate si înregistrate pe suport voce presence is excluded form the start, the user
toate elementele de diagnostic, prognoza sau having the options of navigating to his precise
avertizare. Structurarea continutului pe linii de interest point. This means that calling the service
productie, tipologie a conditiilor si elemente de supposes the connection to a computer, which
prognoza sau diagnostic este o activitate relativ has already stored and recorded on voice support
laborioasa si care presupune o actualizare all the elements of diagnostic, prognosis or
permanenta. Fermierul care apeleaza serviciul va warnings. Structuring the content on production
trebui doar sa formeze numarul telefon al lines, conditions type, and prognosis or diagnosis
serviciului, sa introduca un cod de acces, elements it is a relatively laborious activity and
serviciul fiind restrictionat utilizatorilor comuni, supposes a permanent update. The farmer who
si în continuare sa tasteze numarul optiunii care calls the service will have to dial the number to
reprezinta punctul sau de interes. Astfel, el poate introduce his access code, the service being
obtine informatiile necesare continuarii activitatii restricted for the common users, and to choose
curente cu un efort minim si cu un consum de the option number representing his interest point.
timp considerabil redus fata de orice alta cale de On this way, he can obtain the necessary
obtinere a acestui tip de informatii. information for continuing the current activity
Desi elaborarea, implementarea si with a minimum of effort and a time
mentinerea unui astfel de tip de serviciu pare consumption considerably reduced compared to
extrem de complexa, în realitate lucrurile sunt any other way in acquiring this type of
mult mai simple. Costurile cele mai ridicate se information.
înregistreaza la demararea sistemului pentru Even if elaborating, implementing and

209
implementarea tehnica a structurii serviciului. maintaining this type of service appear to be
Depasirea acestui moment presupune costuri extremely complex, in reality the situation is
minime de întretinere si actualizare. Beneficiile much simple . The most elevated costs are
si eficienta sistemului sunt elemente deja probate recorded on the system start for the technical
si validate în sisteme de extensie si consultanta implementing of the service’ structure. Passing
agricola cu traditie. Orice efort în sensul this moment brings minimal costs for
implementarii unui astfel de sistem se justifica maintaining and updating. The benefits and the
deplin. system efficiency are elements tested and
O alta forma avansata de comunicare validated in systems with tradition in agricultural
presupune utilizarea calculatorului. Intermedierea extension. Any effort in supporting the
serviciilor de comunicare prin intermediul implementation of such a system is fully
calculatorului este astazi cea mai ieftina, fiabila justified.
si rapida solutie. Multitudinea de optiuni si forme Another advanced form of
pe care informatia o poate îmbraca, alternativele communication supposes the use of the
si modelele de prezentare, participarea computer. Intermediating communication
interactiva, spatiul virtual practic nelimitat la services by using the computer is today the
dispozitia comicarii de informatie scrisa, imagine option the most low costly feasible and rapid.
si voce, recomanda acest tip de comunicare. The multitude of options and forms that the
Desi nu foarte la îndemâna majoritatii information can take the alternatives and the
fermierilor, la o analiza atenta a beneficiilor presentation models, the interactive participation,
posibile de obtinut prin utilizarea acestor canale the practically unlimited virtual space available
de comunicare, orice investitie în formare si for communication of information on written
echipare se justifica. Desigur ca nivelul de form, image or voice, recommends this type of
utilizare de transferat spre fermieri nu este acela communication.
al unu guru în tehnologia informatiei. Even if not very easy to handle for the
Dezvoltarile ulterioare în utilizare sunt posibile si majority of the farmers, on a close analysis of the
de obicei sunt autostimulate. Un pachet minim de possible benefits by using these channels of
cunostinte în utilizare poate fi deprins cu eforturi communication any investment in training and
reduse în timp util. Costurile cele mai însemnate equipping is justified. Certainly that the user
nu sunt reprezentate însa de formare ci de level transferred to the farmers is not the one of a
echipare. În viitorul apropiat aceste costuri nu guru in information technology. The ulterior
vor mai reprezenta o investitie în sine, ci o developments concerning the utilisation are
necesitate curenta de comunicare. possible and usually self-stimulated. A minimum
Forma precisa pe care acest mijloc de package of knowledge in utilisation can be

210
comunicare dimensionat si proiectat pentru acquired with a reduced effort in useful time. The
nevoile fermierilor o poate îmbraca se constituie most important costs are not represented by the
în aplicatii bazate pe web, în care utilizatorul training but by equipping. In the near future,
completeaza solicitarea sau informatiile în these costs will not represent an investment, but a
câmpurile unui formular si poate obtine rezultate current need in communication.
sau elemente de diagnostic la solicitarea sau The precise form that communication
interogarea formulata. Utilizarea acestui canal de mean, dimensioned and designed for the farmers’
comunicare se dovedeste extrem de utila atunci needs can take is represented by the web-based
când tratam alimentarea cu informatii a bazei de applications , through which the user fills in his
date. Astfel, fermierul transfera informatiile inquiry or the information in the fields of a form
constituite din observatii înregistrate anterior în and can obtain results or diagnostic elements for
câmpurile destinate acestui tip de date ale unui his formulated request or inquiry. The use of this
formular. Introducerea acestor informatii în baza communication channels proves extremely useful
de date mai are înca nevoie de validare. Un prim when we approach the database feeding with
pas poate fi reprezentat de restrictii de natura information. On this way, the farmer transfers his
fizica la momentul completarii. Astfel se elimina information, previously recorded observations, in
erorile de introducere prin tastare suplimentara the fields especially designed for this type of data
de caractere în mod accidental. În afara acestei in a form. Introducing this basic information in
filtrari primare, un set de filtre de analiza poate fi the database requires validation. A first step can
stabilit în scopul usurarii sarcinii de supervizare a be represented by physical restrictions on the
moderatorilor sau operatorilor desemnati în acest completing moment. On this way, the errors due
scop. Datele pot fi astfel transferate în doi pasi to supplementary typing of characters by
simplii direct în zona de stocare. mistake. Besides this primary filtering, a set of
În sens invers, utilizarea bazei de date analysis filters can be established in order to
prin lansarea de interogari în interfata construita simplify the supervising task of the moderators
special în acest sens, permite obtinerea de and operators designed on this purpose. The data
informatii precise de stare, diagnostic sau can be transferred on this way in two simple
prognoza prin definirea câtorva criterii simple, în steps directly to the storing area.
mod interactiv, functie de interesul fermierului. In the opposite direction, employing the
Un alt punct important în comunicare îl database by launching interrogations into an
reprezinta listele de discutii. Crearea si interface, especially built on this purpose allows
întretinerea acestora genereaza costuri minime. the extraction of precise status informations,
Posibilitatea de a formula supozitii, de a ridica diagnostic or prognosis by defining few simple
întrebari sau de a oferi solutii si partaja criteria, interactively, according to the farmer’s

211
experienta este de aceasta data realizata la interest.
distanta fara a mai implica reunirea grupului. Sau The discussion lists represent another
mai mult fara a mai necesita interventia important communication point. Creating and
moderatorilor grupurilor diferite în care acesti maintaining these lists generates minimum costs.
fermieri se gasesc, frecvent, separati de distante The possibility of formulating suppositions,
considerabile. raising questions, offering solutions and sharing
Aceste liste de discutii ofera o vedere experiences is this time realised on distance
permanenta asupra pulsului activitatii grupurilor, without implying the group gathering. Moreover,
în special asupra punctelor de interes comune sau without involving the moderators of the groups
particulare, curente, ale fermierilor membrii. from which these farmers are coming, frequently
Un segment aparte legat atât de separated by considerable distances.
comunicare dar mai ales de diseminarea These discussion lists are offering a
informatiilor îl constituie librariile virtuale. În permanent view over the activity’s pulse in the
aceste spatii pot fi regasite rapoarte, groups , especially over the current common
documentatie de specialitate sau de uz curent, interest or particular points of the member
recomandari si orice alt material care poate fi util farmers.
prin continut activitatii grupului sau partenerilor A special segment connected both to the
acestuia. Fiecare fermier interesat poate descarca communication and especially to the
acele materiale al caror continut i se pare relevant information’ dissemination is represented by the
pentru punctele sale de interes. Costurile de virtual libraries. On these libraries can be find
distribuire, redactare si tiparire sunt astfel drastic reports, specialised documents for current use,
reduse, fondurile aferente putând fi orientate spre recommendation and any other material, which
alte eforturi. can be useful through its content to the activity of
Un aspect important ca si la utilizarea the groups or his partners. Any interested farmer
liniei telefonice îl reprezinta securizarea. can download those items of whose content
Deosebirea între cele doua situatii este data de appear relevant for his interest points. The costs
importanta mult mai mare a continutului for distribution, elaboration and printing are
comunicarii prin acest al doilea tip de canal. drastically reduced, and the allocated budget can
Functie de posibilitatile financiare ale grupurilor be oriented to other efforts.
pot fi proiectate solutii de tip VPN (Virtual An important issue as in the situation of
Private Network –Retea Virtuala Privata) care the phone line use is represented by security. The
confera un grad sporit de securitate la acces. difference between the two situations is given by
Acest tip de solutie este însa unul costisitor si de the higher importance of the communication
aceea se recomanda utilizarea de solutii de content for this second type of channel.

212
securizare în utilizarea curenta a conectarii prin According to the financial possibilities of the
intermediul Internetului. groups solutions like VPN (Virtual Private
Solutiile software în relatia utilizator Network) can be designed offering an increased
server nu trebuiesc neaparat suportate pe degree of security in access. This type of solution
principiul client – server. Aceasta ar putea creste is extremely expensive and therefore it is
considerabil securitatea dar si costurile recommended to use other solutions in the
implementarii solutiei. Accesul la baza de date current use safety on connection through
poate fi realizat prin conexiune https la Internet.
formulare, singurul element necesar utilizatorului The software solutions on the relation
în acest caz fiind un browser de Internet, solutie user-server do not need necessarily to be
gratuita dealtfel. supported on the principle client – server. This
Mai putem adauga aici toate celelalte situation will increase considerably the security
instrumente de comunicare ca buletinele but also the implementing costs. The access to
informative si operative care pot fi transmise în the database can be realised by https connection
format electronic cu costuri net inferioare to the forms , the only required element for a user
suportului de hârtie si costurilor de distribuire. being and Internet Browser, cost-free solution
Un forum al industriilor poate fi gazduit otherwise.
într-o sectiune speciala, oferind acestora We can add here all other
posibilitatea de a intra în contact direct cu communication tools like informative and
fermierii interesati. Astfel, contactul relativ greu operative bulletins, which can be transmitted in
de stabilit si mentinut, canalele de feed-back atât electronic format with considerably reduced
de costisitoare pentru producatorii de input-uri costs compared to the paper support and the
sau pentru ofertantii de servicii pot fi suplinite cu distribution costs.
succes de aceste sectiuni. Explicatii suplimentare A forum of the industries can be hosted
referitoare la anumite game de produse, rezultate in a special section, offering the possibility to
comparative obtinute în conditii similare sau contact directly the interested farmers. On this
diferite, noi produse sau servicii pot fi integrate way, the contact, relatively difficult to establish
în atentia fermierilor. Supervizarea continutului and maintain, the feedback channels extremely
este însa extrem de importanta, aceasta sectiune costly for the input producers or service
nu trebuie sa reprezinte un debuseu de marketing providers can be replaced with success by these
pentru companii ci un forum de discutie în care sections. Supplementary explanations concerning
fiecare dintre participanti sa-si regaseasca certain product series, comparative results
interesele protejate si reprezentate. recorded in similar or different conditions, new
Unul dintre aspectele cele mai products or services can be integrated in the

213
importante legate de comunicarea prin farmers’ attention. Supervising the content is
intermediul Internetului se refera la posibilitatea therefore extremely important, as this section
utilizarii instrumentului de asistare în adoptarea should not represent a marketing output for the
deciziilor. Acest instrument care se sprijina pe companies but a discussion forum where the
corelatii si relationari între elementele participants can retrieve their interests protected
constitutive ale bazei de date si elemente cu sursa and represented.
externa dar cu influenta asupra proceselor în One of the most important aspects
cauza, este un produs software care sprijina concerning the Internet based communication
fermierii si moderatorii în alegerea unei refers to the possibility of using the decision-
alternative luând în considerare complexul de assisting tool. This instrument supported on
factori de influenta. Complexitatea interrelatiilor correlations and interrelations between the
care se stabilesc între factori, efectul cumulat al constitutive elements of the database and
acestora conduc la necesitatea utilizarii unor outsourced elements but with influence over the
instrumente de analiza complexe care nu pot fi developed processes, is a software product,
integrate altfel. which supports the farmers, and the moderators
Asa cum mentionam anterior, efortul in selecting one alternative taking into account
construirii unui astfel de produs este the complex environment and the influence
considerabil. De aceea, fara un partener adecvat factors. The complexity of the interrelations
asociat la activitatea si interesele membrilor established between factors, their cumulated
grupurilor, efortul financiar presupus depaseste effect, are leading to the necessity of using
posibilitatile retelei de fermieri cuprinsi în complex analysis tools, which cannot be
diverse grupuri. Chiar si structurile de integrated otherwise.
consultanta care ofera moderatorii initiali ai As we mentioned earlier, the effort of
grupurilor pot avea probleme în gestionarea unui building such a product is considerable .
astfel de efort. Therefore, without the presence of an adequate
Rezultatele pe care un astfel de produs le partner associated to the activity and the in terests
poate produce sunt însa extrem de importante în of the groups’ activity the financial effort
activitatea comuna a fermierilor si structurilor de overpass the possibilities of the network of
consultanta. O interogare complexa legata de o farmers. Even the extension services structures,
cale de urmat sau de solutionarea unei situatii which are providing the moderators, can have
precise, se reduce la câteva momente. Un rezultat problems in administering such an effort.
exprimat atât valoric cât si fizic al eforturilor si The results that such a product can
efectelor, în forma grafica sau cifrica este cât se produce are extremely important in the common
poate de elocvent pentru un fermie r. Desigur sub activity of the farmers and of the extension

214
rezerva conditiilor precizate sau prognozate services. A complex interrogation concerning a
pentru situatii specifice si pentru orizonturi de path to follow in solving a precise situation is
timp specificate. reduced to several seconds. A result expressed bit
Desi implementarea unor astfel de solutii physically and financially of the efforts and
de comunicare presupune un volum important de effects, graphically or in figures is more than
efort în termeni de formare si un efort financiar eloquent for a farmer. Certainly, under the
deloc de neglijat, rezultatele în comunicare prin reserve of the specified or prognosticated
prisma fluentizarii si eficientizarii o justifica pe conditions for specific situations and precise time
deplin. horizons.
Even if implementing such
4.10. CONTINUITATEA UTILIZARII communication solutions supposes an important
METODEI volume of effort in terms of training and a
financial effort not to be neglected, the results in
Unul dintre obiectivele pe care metoda si communication through the fluency and
le propune consta din transferul moderarii efficiency point of view are fully justifying them.
grupur ilor spre unul dintre fermierii membrii.
Desigur ca un complex de factori si activitati 4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE
specifice trebuie sa poata conduce spre o astfel
de situatie, descrisa ca fiind ideala. Nerealizarea One of the objectives that the method
acestui obiectiv la încheierea unui ciclu complet aims to is to transfer the moderation of the
de rotatie a problemelor nu înseamna un esec. Nu groups to one of the member farmers. Certainly,
fiecare grup poate beneficia de membrii dornici that an entire complex of factors and specific
sa preia o astfel de sarcina, sau dotati în privinta activities should drive to such conditions,
comunicarii / moderarii. described as ideal. Not achieving this goal on the
Eforturile pe care moderatorul initiator al completion of a rotation cycle of the problems
grupului trebuie sa le depuna pe parcursul does not mean a failure. Not each group has
derularii activitatilor grupului constau în members, willing to undertake this task, or gifted
principal în identificare unui posibil viitor in communication / moderation.
moderator dintre fermieri si în suportul complet The efforts that the initial moderator of
pentru „echiparea” acestuia cu instrumentele si the group has to sustain during the development
metodele de lucru necesare. Principalele of the activities of the group are mainly to
elemente de transferat constau din constitutive identify a possible future moderator among the
ale constructiei capacitatii de moderare si nu farmers and supporting him in “equipping” with
includ transferul sau construirea de competente the necessary tools and methods. The main

215
profesionale specifice unui agent de consultanta. elements to be transferred are represented by the
Acolo unde situatia probeaza existenta constitutive of the capacity building in
unui potential viitor moderator, agentul de moderation and do not include acquiring specific
consultanta însarcinat cu moderarea curenta a professional competencies of an extension agent.
grupului trebuie sa procedeze, asistat de tot Where the conditions are proving the
suportul necesar din partea celorlalti moderatori existence of a potential moderator, the extension
si parteneri ai grupului la transferul acelor agent in charge of the current moderation of the
elemente care sa „activeze” capacitatea de group should proceed assisted by the necessary
moderator a acelui fermier. support form the other moderators and partners
Se considera ca fiind cel mai dificil de of the group to the transfer of those elements
realizat transferul unui mod de a rationa si which will “enable” the capacity of moderator of
analiza cu maxima obiectivitate. Considerând that farmer.
contextul si apartenenta profesionala a viitorului It is considered that the most difficult
moderator, judecatile emise de acesta vor fi transfer to realise is the capacity to judge and
întotdeauna tributare situatiei curente în care analyse with a maximum of objectivity.
acesta sau grupul din care face parte, se afla. De Considering the context and the professional
aceea, o atentie deosebita va fi acordata appurtenance of the future moderator, his
instrumentelor si metodelor specifice de analiza judgements will always be tributary to the
si decizie, obisnuirea viitorului moderator cu current situation from which he or the group are
operarea într-un mediu complet detasat de coming. Therefore, a special attention will be
elementele personale care pot conduce la abateri granted to the specific tools and methods in
sau distorsionari. analysis and decision, accustoming the future
În situatia în care acest proces de transfer moderator with operating in a completely
demareaza, pe parcursul derularii primelor cicluri detached environment out of the personal
de rotatie ale problemelor, noul moderator va fi elements, which can drive to deviations or
asistat îndeaproape de agentul însarcinat cu distortions.
moderarea initia la pentru a asigura un transfer In the situation when this transfer
nefortat spre moderarea interna. Toate acele process begins, during the first problems rotation
elemente care nu au putut fi prevazute pe cycles, the agent in charge of the initial
parcursul formarii noului moderator si care pot moderation will assist the new moderator closely,
aparea firesc în derularea proceselor de in order to ensure a natural transfer to the internal
solutionare a problemelor sau în procesul de moderation. All those elements which could not
comunicare curenta, vor putea fi astfel be previewed during the formation of the new
solutionate cu întreg suportul unui profesionist, moderator and which can rise normally in the

216
în speta al agentului de consultanta, calificat problem solving development or in the current
pentru aceasta activitate specifica. communication process can be solved with the
Putem folosi spre exemplificare entire support of a professional, namely the
numeroase cazuri de grupuri de producatori, extension agent, qualified for this specific
specializati în producerea de carne de porc (în activity.
zona Sibiului), de lapte (în zona Vatra Dornei), We can use as example many cases of
grupuri cu conversie în productie biologica (zona producer groups specialised in pork production
Clujului) sau în agroturism (Reteaua Turistica (Sibiu area), milk (Vatra Dornei area), groups for
OVR – Operatiunea Satele Românesti). În toate conversion in agro-bio production (Cluj area) or
aceste exemple s-a produs o deplasare spre agrotourism (Touristic Network OVR –
moderare interna. Procesul a fost asistat si bine Operation Villages Roumains). In all these
furnizat cu expertiza, în unele cazuri cu doze examples a movement toward an internal
maxime de voluntariat, iar transferul moderarii s- moderation occurred. The process has been
a realizat ca o urmare fireasca a dezvoltarii assisted and furnished with expertise, in certain
activitatii grupurilor. Desigur ca aceste exemple situation with maximum doses of volunteer
nu fac altceva decât sa probeze posibilitatea work, and the moderation transfer was realised as
transferului în situatii de succes si pentru metode a natural development of the groups’ activity.
de lucru în grup altele decât metoda propusa aici. Certainly, these examples are proving the
Potentialul situatiei este cel care ne intereseaza si possibility of the transfer in successful situations
posibilitatea unei astfel de dezvoltari în contextul and for different group methods compared to the
specific românesc. one proposed here. The potential of the situation
Realizarea transferului spre moderare is the interest point and the possibility of such
interna nu va fi întotdeauna un succes deplin. development in the specifically Romanian
Multi dinte noii moderatori putând prefera sa context.
renunte la sarcinile specifice noii activitati pentru Realising the transfer to internal
pozitia de fermier membru al grupului sau putând moderation would not be always a complete
chiar sa paraseasca grupul. Nu exista garantii success. Many of the new moderators can
depline pentru nici unul dintre procesele care se renounce to the specifically tasks in the new
desfasoara curent în activitatea agricola si cu atât activity in the favour of the member position or
mai mult pentru procese în care natura umana are even leaving the group. There are no complete
pozitia centrala. guarantees for any of the processes currently
Astfel de situatii ca si acelea în care nu developing in the agricultural production and
exista posibilitatea transferului moderarii spre even less for those in which the human nature
interiorul grupului, spre membrii ridica problema had the central position.

217
continuitatii activitatii în grup. Raspunsurile la Such situations together with those in
aceste întrebari pot fi gasite în justificare initiala which the possibility of transfer to internal
a utilizarii metodei. Daca au existat suficiente moderation does not exist are raising the problem
elemente de justificare în aplicarea metodei of continuing the group activity. The answers to
pentru structurile care furnizeaza moderatorii these questions can be retrieved in the initial
initiali, sa spunem structuri de consultanta si justification of employing the method. If there
extensie agricola, atunci cu siguranta ca were enough motivating elements in using the
utilizarea în continuare a metodei, în mod asistat method for the structures providing the initial
sau cu implicarea directa a unui moderator – moderators, namely extension services, then
agent de consultanta, nu reprezinta o problema. certainly the continuation of the method assisted
Reluarea unui nou ciclu complet de rotatie în or with direct involvement of a moderator /
rezolvarea problemelor, cu un spectru complet extension agent, do not represent a problem. The
nou de solutionat sau continând numai în parte renewal of a complete rotation cycle, with a
probleme noi, va reprezenta astfel un pas nou în completely new spectrum of problems to solve,
dezvoltarea si utilizarea metodei si nu o reluare a or containing only partially , new problems, will
unui proces care nu a reusit pe deplin. represent a new stage in developing and
Abordarea sanselor de transfer spre employing the method and not a repetition of an
moderare interna atunci când ne referim la forma incomplete process.
extinsa a metodei conduc spre un rezultat prea Approaching the chances of transfer to
putin fezabil. Comple xitatea activitatilor de the internal moderation when we refer to the
desfasurat împreuna cu o serie de competente extended form of the method is leading to an
specifice agentilor de consultanta referitoare la unfeasible result. The complexity of the activities
linii de productie sau productii complet to develop together with a series of competencies
necunoscute fermierilor „candidati” la moderare, specific to the extension agents regarding
conduc spre imposibilitatea realizarii unui astfel production lines or production completely new
de transfer. De aceea, acest obiectiv se aplica cu and unknown to the farmers, “candidates” to the
precadere formei restrânse si numai acolo unde moderation, are driving to the impossibility or
situatia o permite si justifica stabilirea unui astfel realising such a transfer. Therefore, this objective
de obiectiv în strânsa concordanta cu structura applies preferentially to the restraint form and
grupului si cu realitatea. only where the conditions allows and justifies the
Asa cum mentionam anterior, transferul establishment of such and objective closely
spre moderarea interna a grupului constituie un correlated with the group structure and with the
obiectiv, dar evaluarea atingerii acestui obiectiv reality.
nu trebuie sa impieteze asupra rezultatelor As we mentioned earlier, the transfer to

218
obtinute de grup. Poate constitui o situatie ideala, internal moderation represents an objective, but
de dorit dar nu una obligatoriu de atins. Acest the assessment in achieving this goal should not
obiectiv traseaza numai posibilitatea dezvoltarii be reflected over the group results. It can
metodei, suficient de elastica pentru a se putea represent an ideal situation, desirable, but not
adapta necesitatilor specifice, si nu un reper de compulsory in achieving. This objective is
succes. marking the possibility of the method’s
development, sufficiently elastic to adapt to the
specific needs, and not a success milestone.

219
5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE 5. THE PERSPECTIVES OF THE
REZOLVARE A PROBLEMELOR PROBLEM SOLVING GROUP

Aceasta parte dedicata simularii This chapter, reserved to the simulation


activitatii grupurilor are ca principal obiectiv of the groups’ activities has as main objective to
sublinierea posibilelor dificultati în crearea si emphasise the possible difficulties in the creation
functionarea grupurilor. Aceasta parte poate fi and the functioning of the groups. This part can
extrem de utila moderatorilor initiatori ai metodei be extremely useful to the initial moderators in
pentru a constientiza dificultatile inerente si the method for acknowledging the inherent and
posibile în desfasurarea activitatilor specifice possible bottlenecks in developing the specific
metodei. Dificultatile care pot impieta asupra method’s activities. The difficulties, which can
unei functionari normale a metodei Grupului de interfere in the normal functioning of the method,
Rezolvare a Problemelor sunt organizate în trei of Problem Solving Group, are organised in three
mari categorii: dificultati în crearea grupurilor, large categories: difficulties concerning the
dificultati în functionarea grupurilor si dificultati groups’ creation, difficulties in groups’
în continuarea / reluarea activitatii grupurilor. functioning and difficulties in continuing /
restarting the groups’ activities.

5.1. DIFICULTATI ÎN CREAREA


GRUPURILOR 5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’
CREATION
În crearea grupurilor, dificultatile majore
pe care agentii de consultanta, moderatori ai Concerning the group creation, the major
viitoarelor grupuri, le pot întâmpina sunt legate difficulties for the extension agents, the
de contactarea fermierilor, comunicarea cu moderators of the future groups, are connected to
acestia în scopul extragerii situatiei curente si a contacting the farmers, to communicate with
problemelor cu care acestia se confrunta, them for extracting the current situation and their
motivarea si atragerea viitorilor membrii spre problems, to motivate and attract the future
functionarea în grup si solutionarea în comun a members into the group functioning and common
problemelor curente, dificultati legate de solving of the current problems, difficulties
structurarea viitoarelor grupuri. linked to the structuring of the future groups.
Dificultatile de contactare apar cel mai The contacting difficulties appear the

220
adesea acolo unde agentii de consultanta au o most often there where the extension agents have
experienta redusa în teren cu fermierii din zona a reduced field experience with the farmers from
sau în zonele în care activitatea acestora se the area or from the areas in which their activity
rezuma la interventii punctuale generate de is resumed to punctual interventions generated by
solicitarile fermierilor. În lipsa contactelor the farmers’ requests. In absence of the previous
anterioare si a unei activitati desfasurate în contacts and common deve loped activity, in
comun, în situatii în care agentul de consultanta situations where the extension agent encounters
intra pentru prima data în contact cu fermierii the farmers from that area for the first time,
zonei respective, abordarea ideii de lucru în grup approaching the idea of group activity should be
trebuie tratata ca fiind un aspect extrem de treated as a very sensitive aspect.
sensibil. As we mentioned in the previous
Asa cum mentionam în capitolele chapters, the idea of functioning in a group has
anterioare, ideea functionarii în grup nu are nimic nothing to do with the previous cooperative or
de a face cu fostele structuri cooperatiste sau collectivist structures or with the more recent
colectiviste si nici cu mai recentele experiente de experiences of associative type from the
tip asociativ din agricultura româneasca. Romanian agriculture. Maintaining active the
Mentinând activa atentia asupra contextului, attention over the context, in which the farmers
context în care fermierii au o repulsie manifestata have a manifested repulsion fro these forms, all
fata de aceste forme, toate generatoare de generators of negative experiences, transferring
experiente negative, transferul ideii de rezolvare the idea of solving in common the problems,
în comun a problemelor, trebuie sa îmbrace o should take an attractive but realistic form.
forma atractiva dar realista. No farmer to which an extension agent
Nici un fermier caruia un agent de addresses for the first time or after two pervious
consultanta i se adreseaza pentru prima data sau visits, isolated in time, will not welcome openly
în urma a doua vizite anterioare, izolate în timp, an idea which supposes an association form,
nu va primi cu bratele deschise o idee care regardless its nature. Starting from these
presupune o forma de asociere, oricare ar fi ea. considerations and based on the extension
Pornind de la aceste considerente, bazat pe agent’s working experience with the farmers, on
experienta de lucru cu fermierii a agentului de the precise knowledge of that specific region, of
consultanta, pe cunoasterea precisa a realitatilor the exploiting structures, and the enounced or
zonei respective, a structurii de exploatare si a identified problems from the exterior , on the
problemelor enuntate sau identificate din cultural model, tradition and common values of
exterior, pe modelul cultural, traditia si valorile the inhabitants of that specific area, the major
comune ale locuitorilor zonei respective, sarcina task of the consultant becomes the identification

221
majora a consultantului devine aceea de a of the access ways to the understanding of the
identifica portile de acces spre întelegerea principle and of the method’s functioning and
principiului si functionarii metodei si identificare eliminating the comprehension barriers.
si înlaturarea barierelor în calea întelegerii. An open and sincere position in
O pozitie deschisa si sincera în presenting the advantages and disadvantages of
prezentarea avantajelor si dezavantajelor the method, of the risks and the benefits is
metodei, a riscurilor si beneficiilor este always preferred in such circumstances.
întotdeauna de preferat în astfel de situatii. Compromising the farmers’ trust with the
Compromiterea încrederii fermierilor cu cel mai smallest detail presented in a different form than
mic detaliu prezentat într-o alta forma decât the reality, drives inevitably to disparage of the
aceea reala, conduce inevitabil spre method’ idea, as well as well as for any other
compromiterea ideii metodei, ca de altfel, a method.
oricarei alte metode. The introduction of the extension agent
Introducerea agentului de consultanta în in such situations has to be realised after
astfel de situatii trebuie realizata dupa ce în identifying and attracting an opinion leader from
prealabil a fost identificat si atras un lider de that area. Under no other reason the extension
opinie din zona. Sub nici un alt pretext agentul de agent should try to introduce himself to the
consultanta nu va încerca sa se introduca singur farmers he contacts for the first time. The
fermierilor pe care îi contacteaza pentru prima intermediation that an opinion leader from the
data. Intermedierea pe care un lider de opinie din area can realise after he understood the
zona o poate realiza dupa ce a înteles principiul functioning principle and the idea of the method,
de functionare si ideea metodei, va fi însotita will be accompanied in the eyes of the farmers
astfel în ochii fermierului contactat de o validare by a trust validation, by a formal pre-accept from
de încredere, de un pre-accept formal din partea his side. Certainly, this is only opening the way
acestuia. Desigur ca aceasta este doar and an important number of steps should be
deschiderea de drum si ca un numar important de accomplished before the farmers can be attracted
pasi mai trebuie urmat înainte ca fermierii sa on the method way. Nevertheless, the major
poata fi atrasi pe cale a metodei. Dar dificultatile difficulties concerning the contacting, on those
majore legate de contactare, acolo unde nu areas where no pervious links existed with the
existau legaturi anterioare cu fermierii zonei, farmers, are solved.
sunt rezolvate. One of the classical examples is
Unul dintre exemplele clasice este represented by the contacting difficulties of the
constituit de dificultatile de contactare ale former agricultural extension services, from the
fostelor servicii de consultanta agricola, de pe General Directions for Agriculture and Food

222
lânga Directiile Generale pentru Agricultura si Industry (D.G.A.I.A.), before they moved into
Industrie Alimentara (DGAIA), înainte ca the County Offices for Agricultural Consulting
acestea sa migreze în Oficiile Judetene de (O.J.C.A.). In the Timis County, the joint activity
Consultanta Agricola (OJCA). În judetul Timis, of the teams from the Banat’s University of
activitatea conjugata a unor echipe ale Agricultural Sciences and from DGAIA reveal
Universitatii de Stiinte Agricole a Banatului din with no exception, the lack of consistent contacts
Timisoara si ale DGAIA au reliefat, fara of the local agricultural administration in the
exceptie, lipsa unor contacte consistente ale agricultural environment. Moreover, on the
administratiei agricole locale în mediul agricol. discussions with the farmers, theirs reserves on
Mai mult, la discutiile purtate cu fermierii, expression were considerably higher in the
rezervele acestora în exprimare au fost presence of the agricultural administration
considerabile în prezenta reprezentantilor representatives, even if those represented the
administratiei agricole, chiar daca acestia agricultural extension department and therefore
reprezentau departamentul pentru consultanta were in the service of the farmers. The farmers’
agricola si deci erau în slujba fermierilor. inhibition disappeared immediately when the
Inhibitia acestora a disparut imediat ce discutiile discussions excluded the DGAIA representatives.
au exclus reprezentantii DGAIA. De altfel, la In addition, from the middle of 1998, the
jumatatea anului 1998, Directia pentru Direction for Agricultural Extension (the
Consultanta Agricola (structura anterioara structure before the OJCA), has been dissolved
OJCA), a fost dizolvata din cadrul DGAIA inside the DGAIA Timis.
Timis. Certainly that the reserves expressed by
Desigur ca rezervele manifestate de catre the farmers are reasonable especially when the
fermieri sunt justificate, mai ales atunci când expressed interest is punctual, purely
interesul exprimat este unul punctual, pur professional and distant, from a superior position.
profesional si distant, de pe o pozitie de Our example emphasise the fact that in precise
superioritate. Exemplul nostru vine sa sublinieze circumstances, according to previous
faptul ca în situatii precise, functie de developments and recent evolutions , certain
dezvoltarile anterioare si de evolutiile recente, partners can be placed considerably closer to the
unii parteneri pot fi mult mai aproape de farmers community than the development actors
comunitatile fermierilor decât acei actori ai which by definition should be integrated in those
dezvoltarii care prin definitie ar trebui sa se communities. The joint effort or a real
gaseasca integrati cu aceste comunitati. partnership between those, can lead to a punctual
Activitatea conjugata sau un parteneriat real între solution for this situation, until the normality is
acestia poate conduce la rezolvarea punctuala a restored, concerning these relations.

223
acestei situatii, pâna la restaurarea starii de A second major problem that the
normalitate în privinta acestor relatii. extension agents can meet during the procedures
O a doua problema majora pe care of groups’ creation is represented by the
agentii de consultanta o pot întâmpina în communication difficulties with the farmers.
procedurile de formare a grupurilor o reprezinta These difficulties can be due to the sender, in our
dificultatile de comunicare cu fermierii. Aceste situation the extension agent as future moderator
dificultati se pot datora atât emitatorului, în cazul of the group, but also to the receivers, the
nostru, agentul de consultanta ca viitor farmers, as future members of the group.
moderator, cât si receptorilor, adica fermierilor, The difficulties caused by the extension
viitorii membri ai grupului. agent can be due to an improper or incorrect
Dificultatile cauzate de agentul de formulation of the messages addressed to the
consultanta pot fi datorate unei formulari farmers. We should not forget that the farmers
nepotrivite sau incorecte a mesajelor adresate have not benefited yet from the specific activity
fermierilor. Nu trebuie sa uitam ca fermierii nu developed by the extension agent, which can
au beneficiat înca de o activitate specifica support them in the complex message decoding.
desfasurata de catre agentul de consultanta care The communication barriers are still present or
sa îi ajute în decodificarea mesajelor complexe. recently removed circumstances, which does not
Barierele comunicarii sunt înca prezente sau create a comfortable communication situation for
proaspat înlaturate, ceea ce nu creeaza înca o the farmers. Therefore, designing and building
stare de confort în comunicare pentru fermieri. the messages should take into account firstly the
De aceea proiectarea si constructia mesajelor farmers’ achieved stage de in understanding and
trebuie sa tina cont în primul rând de stadiul atins decrypting the content.
de fermieri în întelegerea si decriptarea On those situations where a pervious
continutului acestora. experience of group activity, with satisfactory
Acolo unde exista deja o experienta results exists, there is an information source
anterioara de activitate de grup cu rezultate concerning the understanding level, the content
satisfacatoare pentru fermieri, exista si o sursa de of the transferred messages and their shape. If the
informatii legate de nivelul de întelegere, de anterior experiences generated deep
continutul mesajelor vehiculate anterior si de dissatisfactions to the farmers, the content of
forma acestora. Daca însa astfel de experiente those occurrences should be carefully analysed in
anterioare au fost generatoare de insatisfactii order to avoid any superposing in expressions or
profunde pentru fermieri, continutul respectivelor illustrations, which can revive the previous
experiente trebuie analizat temeinic pentru a discomfort feelings. There are situations on
evita orice suprapunere în exprimare sau evocari which no such elements are present,

224
care ar putea readuce în actualitate sentimentele circumstances on which the extension agent
de inconfort anterioare. Exista situatii în care nici should guide himself using reactions’ survey.
un astfel de element nu este prezent, situatie în The formulation and the expression
care agentul de consultanta va trebui sa se manner of the extension agent is the key issue on
ghideze folosindu-se de sondarea reactiilor. removing these difficulties. The experience
Formularea si exprimarea agentului de attains a critical mass on this situation. On those
consultanta este cheia înlaturarii acestor situations where this experience is absent a
dificultati. Experienta are un cuvânt greu de spun formation /education is necessary for acquiring a
în aceasta situatie. Acolo unde aceasta experienta minimal set of tools and the required knowledge
este absenta se impune o formare / educare în by the extension agents before the encounter the
sensul deprinderii unui instrumentar minim si a farmers in approaching the Problem Solving
cunostintelor necesare de catre agentii de Group subject.
consultanta înainte ca acestia sa intre în contact The reactions’ control of the extension
cu fermierii în abordarea subiectului Grupurilor agent during the discussions with the farmers is
de Rezolvare a Problemelor. at least of the same importance and relevance for
Controlul reactiilor agentului de the process as the content, the shape and the
consultanta la discutiile cu fermierii este cel orientation of the discussions. A superior control
putin la fel de important si relevant pentru proces level and avoiding the reflex reactions are
ca si continutul, forma si orientarea discutiilor. imposed in the agents’ behaviour.
Un nivel superior al controlului si o evitare a On the field activity, for a university
reactiilor de tip reflex se impune în conduita structure in agricultural extension, in the Craiova
agentilor. area, one of the extension agents has been
În activitatea de teren, pentru o structura replaced after less than two months from the
universitara de consultanta agricola, în zona beginning of the activity. The reasons which lead
Craiovei, unul dintre agentii de consultanta a fost to this decision where founded on his behaviour ,
înlocuit la mai putin de doua luni de la începerea based on strong and aggressive basic reactions in
activitatii. Motivele care au condus la aceasta the direct activity with the farmers, a personal,
decizie, au fost constituite de comportamentul general presentation which did not fit the profile
acestui, bazat pe reactii primare puternice si and promoting personal interests in the detriment
agresive în activitatea directa cu fermierii, o of the developed activity. The replacement on
prezentare generala, personala, ce nu se potrivea time of the extension agent allowed the prestige’
profilului si promovarea de interese personale în rescue of the extension office from the
detrimentul activitatii desfasurate. Înlocuirea la agricultural faculty and earning the farmers’
timp a agentului de consultanta a permis salvarea interests.

225
prestigiului biroului de consultanta de pe lânga The difficulties, which can rise due to the
facultatea de agricultura si câstigarea interesului farmers, are connected to the level and the
fermierilor. quality of their perception. Frequently, a previous
Dificultatile care sa pot sa survina preparation work is required in order to correct a
datorita fermierilor sunt legate de nivelul si distorted perception about the extension agent’s
calitatea perceptiei acestora. Cel mai adesea se position, about the interests he represents, and
impune o munca anterioara de pregatire pentru a about the structure to which he belongs.
corecta o perceptie distorsionata despre pozitia Not only the perception over the
agentului de consultanta, despre interesele pe extension agent’s position constitutes a difficulty
care acesta le reprezinta, cât si a structurii careia in communication, but frequently the
acest agent apartine. emplacement of the farmers on resistant positions
Nu numai perceptia asupra pozitiei next to initiatives coming from outside
agentului de consultanta constituie o dificultate community. Over passing these barriers can be
de comunicare, ci frecvent, amplasarea realised only by creating a comfortable
fermierilor pe pozitii de rezistenta fata de environment, which can underline correctly the
initiative venite din exteriorul comunitatii. current position of the farmer, its importance and
Depasirea acestor bariere se poate face numai the development possibilities and the
prin crearea unui mediu de confort care sa perspectives. The agent should ally to the framers
sublinieze corect pozitia pe care fermierul o interests in order to eliminate their resistance in
detine în mod curent, importanta acesteia ca si accepting the initiatives.
posibilitatile de dezvoltare si perspectiva. One of the most important elements of
Agentul trebuie sa coalizeze intereselor the communication difficulties with the farmers
fermierilor pentru a putea înlatura rezistenta în and which occurs due to both participant sides is
acceptarea initiativelor. represented by the interpretation of the farmers’
Unul dintre cele mai importante reaction and the content of their communication.
elemente ale dificultatilor de comunicare cu Again, the experience and the professional
fermierii si care se datoreaza în egala masura knowledge, the acquired competencies of the
ambelor parti participante la comunicare este extension agents should allow them to decode
constituit de interpretarea reactiei si continutului correctly and completely the farmers’ messages.
comunicarii fermierilor. Din nou experienta si Both sides should be prepared carefully for these
cunostintele profesionale, competentele atrase ale first contacts.
agentilor de consultanta trebuie sa le permita The content and the form of the designed
acestora o interpretare corecta si completa a messages, altered for different zones and farmers,
mesajelor fermierilor. Ambele parti trebuiesc their transmission mode, the preparation of the

226
pregatite cu atentie pentru aceste prime luari de receivers for a correct reception and perception,
contact. the preliminary activities, the correct decryption
Continutul si forma mesajelor proiectate, of the answer messages and of the reactions, they
diferit pentru zone si fermieri diferiti, modul de are all regrouped in a complex of measures
transmitere a acestora, pregatirea receptorilor which can eliminate the possible contacting
pentru continutul mesajelor si pentru o receptie si difficulties and communication problems with
perceptie corecta, activitatile preliminare, the farmers.
decriptarea corecta a mesajelor de raspuns si a A special category of problems is
reactiilor, toate se reunesc într-un complex de represented by the difficulties on motivating the
masuri ce pot asigura eliminarea posibilelor farmers. As the participating accept in the
dificultati de contactare si comunicare cu method depends critically on motivation, the
fermierii. activity of transferring the motivating elements
O categorie aparte de probleme o from the extension agent to the farmer is
constituie dificultatile de motivare a essential. Often, the farmers are prevented from
fermierilor. Întrucât acceptul la participare în projecting their own interest in the near future
cadrul metodei depinde esential de motivare, due to a distorted perception or misunderstanding
activitatea de transfer a elementelor motivante of the implications that certain changes can have
din partea agentului de consultanta spre fermier over them and their farm. The main reason is
este cruciala. Adesea fermierii sunt împiedicati represented by a limited approach on the scale
sa-si proiecteze propriul interes în viitorul farm or the immediate neighbourhood, the most
apropiat din cauza unei perceptii distorsionate fortunate situations extending to the scale of the
sau a întelegerii gresite a implicatiilor pe care farmers’ community to which he belongs. This
unele modificari le pot avea asupra lor si a reduced scale and the offered perspective in his
fermei. Motivul principal este reprezentat de o own vision strongly un-motivates the farmer in
abordare limitata la scara fermei sau a imediatei any participation.
vecinatati, în situatiile cele mai fericite la scara The main task of the extension agent in
comunitatii de fermieri din care acesta face parte. this context is to offer a complete picture of the
Aceasta scara redusa si perspectivele pe care le entire situation inside which each farmer can
ofera în viziunea proprie a fermierului retrieve himself , a frame in where he can find his
demotiveaza puternic orice participare. interests. Such a construction is relatively
Sarcina principala a agentului de laborious and includes fine elements in
consultanta în acest context este aceea de a oferi interpreting and realising the projections.
un tablou complet al situatiei în care se poate Certainly, the central motivation as in
regasi fiecare fermier, cadru în care acesta poate any business consists of ameliorating the

227
sa-si regaseasca interesele. O astfel de economical situation. This amelioration is the
constructie este suficient de laborioasa si central motive of the method, even if the
incumba elemente de finete ale interpretarii si immediate manifesting forms are frame
realizarii proiectiilor. improvements or indirect enhancements, which
Evident ca motivatia principala, ca în are reflected less obviously in the near future.
situatia oricarei afaceri, consta din ameliorarea The entire situation that can lead to a motivating
situatiei economice. Aceasta ameliorare este formulation for the farmer is based on a
mobilul de baza al metodei în sine, chiar daca projection. Even if the projection is supported by
formele de manifestare imediata sunt real elements and possible evolutions , it has to be
îmbunatatiri ale cadrului, sau reparatii indirecte, formulated with extreme caution, on that way
care se reflecta la un nivel mai putin evident în that the interfering deviations during the
viitorul imediat. Toata situatia care poate development could not create a frustrations or
conduce la formularea unei motivatii pentru remorse to the farmers. Moreover, a very high
fermier este însa o proiectie. Si desi aceasta level of the projection can lead to deep
proiectie se bazeaza pe elemente din real si pe dissatisfactions next to the situations created by
evolutii probabile, ea trebuie formulata cu mare solving the problems.
atentie, astfel încât abaterile care pot surveni pe The respective projections together with
parcurs sa nu creeze un sentiment de frustrare sau correct, complete and realistic interpretations
vinovatie fermierilor. Mai mult, un nivel foarte should offer motivating support to the farmers
înalt al proiectiei poate conduce la insatisfactii but also markings for their future activities. As
profunde fata de situatiile create prin solutionarea we mentioned in the introductory chapters the
problemelor. method addresses mainly the farmers. This
Proiectiile respective împreuna cu means that it does not cover those subsistence
interpretari corecte, complete si realiste trebuie and hobby farms. As a result, it does not address
sa ofere suport de motivare fermierilor dar si those farmers, which are structurally un-
repere pentru activitatile viitoare ale acestora. motivated.
Asa cum spuneam în capitolele introductive, Finally, a fourth category of problems
metoda se adreseaza în principal fermierilor. connected to the group’ creation is represented
Adica nu introduce în datele problemei toate by the difficulties in structuring the groups .
acele forme de exploatare de subzistenta si This category of difficulties is internal and
hobby. Prin urmare nu se adreseaza unor fermieri addresses only the future moderators. The
demotivati structural. possible solutions are coming from the joint
În fine, o a patra categorie de probleme activity of the moderators during the groups’
legate de crearea grupurilor este reprezentata de creation stages. An effective and constant

228
dificultatile de structurare a grupurilor. communication can reduce considerably these
Aceasta categorie de dificultati este una interna si difficulties. The opinions and observations
adreseaza numai viitorii moderatori. exchange together with the farmers’ movements
Solutionarile posibile vin din concertarea in the structuring of the future groups is
activitatii moderatorilor în etapele de creare a extremely important and essential for the
grupurilor. O comunicare efectiva si constanta extended form of the Problem Solving Group.
poate reduce considerabil aceste dificultati. On this way, the risk of “skipping”
Schimbul de opinii sau observatii ca si schimbul farmers which are interested and motivated and
de fermieri în structurarea viitoarelor grupuri este who can influence the community opinion is
extrem de importanta si esentiala formei extinse avoided.
a metodei Grupului de Rezolvare a Problemelor. The structuring difficulties can occur
Astfel, sunt eliminate riscurile de also due to a number too large of farmers who fit
necuprindere a unor fermieri interesati si motivati the profile of the future group. A decision in this
si care pot influenta opinia comunitatii din care direction is extremely difficult. The extension
acestia fac parte. agent, as a future moderator of the group should
Dificultatile de structurare pot sa apara si be partially discharged of this task or closely
datorita unui numar prea mare de fermieri care se supported. From effectiveness reasons
potrivesc profilului viitorului grup. Decizia în concerning the functioning of the future group,
acest sens este extrem de dificila. Iar agentul de the rotation of the problems to solve and the
consultanta, viitor moderator al grupului trebuie moderation and communication possibilities, as
degrevat partial de aceasta sarcina sau sprijinit well as the financial constraints, the group size
îndeaproape. Din ratiuni de efectivitate a cannot be too large. The farmers fitting the
functionarii viitorului grup, a rotatiei problemelor profile can also be associated to the group as
în rezolvare si a posibilitatilor de comunicare si duplicators and not active members or can be
moderare, ca si sub constrângerea unor elemente attached to other extended groups and
de natura financiara, talia grupului nu poate fi delocalised according to the situation. This
prea mare. Fermierii care corespund profilului situation can generate dissatisfactions and
pot fi asociati grupului ca replicanti, deci nu frustrations in terms of preferences. Therefore,
membrii activi sau pot fi atasati altor grupuri de under the constraint of a maximal number of
forma extinsa si delocalizate, functie de situatie. farmers admitted for the future group, the future
Aceasta poate genera nemultumiri si frustrari sub members should have the first option.
aspectul preferintelor. De aceea, sub Manifesting this option should be realised under
constrângerea numarului maxim de fermieri the moderation of the extension agent and
admisi pentru un grup, viitorii membrii trebuie sa benefiting of his all support.

229
poata avea prima optiune. Manifestarea acestei
optiuni trebuie realizata sub moderarea agentului
de consultanta si beneficiind de întreg suportul 5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’
acestuia. FUNCTIONING

Certain difficulties that may frequently


5.2. DIFICULTATI ÎN FUNCTIONAREA occur in groups’ functioning are connected to
GRUPURILOR incomplete solving of the problems linked with
the communication and motivation issues and the
Unele dintre dificultatile care pot sa possible aggravation of these aspects. The issues
apara în mod frecvent în functionarea grupurilor of the previous stage, apparently solved or
sunt legate de nesolutionarea completa a treated superficially can be retrieved in the
problemelor legate de comunicare si motivare ca groups’ functioning, only this time on a superior
si de posibila agravare a acestor aspecte. dimension.
Problemele etapei anterioare aparent rezolvate As we mentioned on the previous
sau tratate superficial se pot regasi si în chapters, the basic principle of the method
functionarea grupurilor, însa de aceasta data la o consist on sharing experiences and opinions
anvergura mult superioara. among farmers, employing on this purpose the
Asa cum aminteam si pe parcursul most simple means and channels, easy to handle
capitolelor anterioare, principiul de baza al by farmers, and from the contact and the
metodei conta din partajarea experientelor si imperative participation of them. It is obvious
opiniilor fermierilor, utilizând în acest scop that in the absence of a motivation or in the
mijloacele si canalele cele mai simple, la presence of an insufficient motivation, no farmer
îndemâna fermierilor si din contactul si will subscribe to participate to method. A formal
participarea nemijlocita a acestora. Este o acceptance, from curiosity and / or from
evidenta faptul ca în lipsa unei motivatii, sau în necessity has to be motivated in continuance. As
prezenta unei motivatii insuficiente, nici un a result, after the effort spent on offering enough
fermier nu va subscrie participarii la metoda. Un support for motivation, in the method
accept formal, din curiozitate si / sau necesitate involvement, it is necessary to continue the
trebuie motivat în continuare. Prin urmare, dupa determination during the entire method’
efortul depus pentru a oferi suficient suport accompanying by the extension agent.
motivational pentru implicarea în metoda , este The moderator can find sufficient
necesara o continuare a determinarii pe tot motivational resources from the other
parcursul acompanierii metodei de catre agentul participating farmers, even if employing direct

230
de consultanta. comparison is a subject relatively sensitive and
Acesta poate gasi suficiente resurse în should be employed with care. The most
motivarea membrilor la ceilalti fermieri appropriate form would be to use as resources the
participanti, desi utilizarea de comparatii directe participants from the parallel groups,
este un subiect relativ sensibil si trebuie utilizata participating in the network of the Problem
cu prudenta. Forma cea mai potrivita ar fi Solving Groups. On this way, by absence of
utilizarea ca resurse a participantilor din grupuri direct previous contact with the person, the
paralele, participante la reteaua Grupurilor de elements can be transferd with a higher accepting
Rezolvarea a Problemelor. Astfel, prin absenta rate. There are situations on which bringing in
contactului direct cu persoana, elementele pot fi contact two or more farmers can offer the
transferate cu o rata de acceptare superioara. necessary support in motivation. Resolving
Exista si situatii în care punerea în contact a doi supposes only the contact intermediation of the
sau mai multi fermieri pot oferi acel suport involved or interested farmers and demands only
necesar în motivare. Rezolvarea nu presupune logistical aspects to be solved.
decât aducerea în contact direct a fermierilor Our experience in creating producer
implicati sau interesati si comporta deci numai groups demonstrates that bringing the potentially
aspecte de natura logistica în rezolvare. interested farmers is the only necessary step to
Experienta noastra în crearea grupurilor accomplish. The exchanges they realise after the
de producatori, demonstreaza ca aducerea în first intermediation are developing exponentially ,
contact a fermierilor potential interesati este and the contacts rise and maintain even outside
singurul pas absolut necesar. Schimburile the organised frame. On this way, one of the
realizate de acestia dupa prima intermediere se experiences developed with one of the farmers
dezvolta exponential, iar contactele apar si se was duplicated by the other members without
mentin chiar în afara cadrului organizat. Astfel, requiring the intervention of the advising
una dintre experientele dezvoltate cu unul dintre structure. Moreover, they have proceeded to the
fermieri a fost replicata de catre ceilalti membrii duplication without asking for the office
fara a mai fi nevoie de interventia structurii de agreement, after which they communicated and
consiliere. Mai mult acestia au procedat la commented the achieved results on a superior
replicare fara a mai avea nevoie de acceptul level of the recorded satisfaction.
structurii, dupa care au comunicat si comentat The core of the collaboration is
rezultatele obtinute la un nivel superior al constituted almost naturally when the minimum
satisfactiei înregistrate. required conditions, mainly the own interest of
Nucleul colaborarii se constituie aproape the farmers are acquired. Therefore, the in itiative
natural, atunci când conditiile minime, is necessary to gather these farmers and to create

231
reprezentate în principal de interesele proprii a frame, which can offer validity and confidence.
fiecarui fermier, sunt întrunite. Este, însa, nevoie Motivating has to remain a permanent
de initiativa pentru a reuni acesti fermieri si de concern for the moderators. Any elements linked
crearea cadrului care sa ofere valabilitate si to failures, at any scale they can occur, of
încredere. reduced satisfactions during the problem solving
Motivarea trebuie deci sa ramâna o can easily drive to un-motivation.
preocupare permanenta a moderatorilor. Orice One of the motivating factors with the
elemente legate de esecuri, la orice scara s-ar strongest influence is represented by the group
putea produce ele, de satisfactii reduse pe position. On a current update of the group’s
parcursul solutionarii probleme lor pot conduce position and influence over the partners, and the
cu usurinta la demotivare. other actors operating on the same market or
Unul dintre factorii motivanti cu cea mai tangential to agriculture, to the position that
puternica influenta este acela legat de pozitia authorities can have next to the groups or their
grupului. La o actualizare curenta a pozitiei si network and to the current position of the
influentei grupului asupra partenerilor, asupra extension structure providing the initial
celorlalti actori care opereaza pe aceeasi piata moderator, sufficient elements conferring
sau au tangenta cu domeniul agriculturii, la prestige and force to the members status are
pozitia pe care autoritatile o pot avea fata de generated. Reflecting constantly, the image of the
grupuri si de reteaua acestora si la pozitia curenta group together with the external perception,
a structurii de consultanta care ofera moderatorul inaccessible to the member farmers, brings
initiator, sunt generate suficiente elemente care concrete elements, which are motivating in
confera forta si prestigiu statutului de apartenent continuing the group activity.
la grup. Reflectarea constanta a imaginii grupului Being an organised form regrouping not
împreuna cu perceptia exteriorului, inaccesibile only farmers but also representatives and
altfel fermierilor membrii, ofera elemente structures of the actors involved directly or
concrete care motiveaza continuarea activitatii în indirectly in agriculture, the groups, as network
cadrul grupurilor. or separate entities become sources of force in
Fiind astfel o forma organizata care representing the professional interest. Certainly
reuneste nu numai membrii profesiei de that these elements will not be used firstly in
agricultor dar si reprezentanti si structuri ale motivation, but evocating on permanent bases the
actorilor implicati direct sau indirect în current development of the group position by
agricultura, grupurile, ca retea sau entitati comparison with the environment in which
separate devin focare de putere în reprezentarea operates and with the established relations with
intereselor profesionale. Desigur ca aceste the other partners constitutes an element which

232
elemente nu vor fi primele utilizate în motivare, maintain or increase the involvement degree
dar evocarea permanenta a dezvoltarii pozitiei through motivation.
curente a grupurilor prin raport cu mediul în care Motivating by comparison to the internal
opereaza si cu relatiile care se stabilesc cu ceilalti and external factors and to their development can
participanti constituie un element care mentine be realised only by currently employing and
sau poate conduce la cresterea gradului de efficient communication. As we mentioned in the
implicare prin motivare. previous chapter one of the current tasks of the
Motivarea prin raport cu factorii interni moderators consists of ensuring the
si externi grupurilor si dezvoltarile acestora se communication. This ensuring supposes, as
pot realiza numai utilizând curent o comunicare mentioned, to prepare the farmers for
eficienta. Asa cum mentionam în capitolul communication, to transfer the adequate methods
anterior, una dintre sarcinile curente ale and tools for the chosen communication forms, to
moderatorilor grupurilor consta din asigurarea ensure the fluency and the frequency in
comunicarii. Aceasta asigurare presupune, asa communication, to accustom the farmers with the
cum spuneam, pregatirea fermierilor pentru use of the communication channels opened on
comunicare, transferul metodelor si this purpose.
instrumentelor adecvate formelor de comunicare Communication is therefore essential to
alese, asigurarea fluentei si frecventei în the method functioning, to ensure the continuity
comunicare, obisnuirea fermierilor cu utilizarea in use, the level of the results, and the
canalelor de comunicare deschise în acest scop. satisfaction degree accompanying the achieved
Comunicarea este deci esentiala results. Offering means and specific tools , the
functionarii metodei, asigurarii continuitatii în efforts in training / education fro their use, the
utilizare, nivelului rezultatelor, gradului de efforts on stimulating their employment and the
satisfactie care însoteste rezultatele. Oferirea de awareness of the necessity, all those are efforts
mijloace si instrumente specifice, eforturile de constantly spent by the moderators during the
formare / educare în utilizarea acestora, eforturile activity development inside the method.
de stimulare a utilizarii lor si constientizarea The importance of the communication is
necesitatii, toate acestea sunt eforturi depuse în specific to the group methods employed in
mod constant de catre moderatori pe parcursul extension, but for the present method, the
desfasurarii activitatii în cadrul metodei. particularity is represented by the special
Importanta comunicarii este specifica importance of the communication on the group
metodelor de grup utilizate în consultanta , dar în scale, internally. For the proposed method, the
cazul metodei de fata particularitatea o reprezinta communication is developed on four specific
importanta deosebita a comunicarii la scara levels: intern to the group, inter-groups, between

233
interna grupului. În cazul metodei propuse, groups and partners and with the outside group.
comunicarea se desfasoara de fapt pe cele patru This is also the ranking on the importance and on
niveluri specifice: intern grupului, intergrupuri, the balance of the method’s functioning and each
între gr upuri si parteneri si cu exteriorul sequence has to be treated according to its
grupurilor. Aceasta este si ordinea pe scara position and to the position’s importance. For
importantei acestora în balanta functionarii ensuring the functioning, in normal parameters
metodei si secvential acestea trebuiesc tratate the communication remains the key issue.
functie cu pozitia si importanta pozitiei pe care o Even if these are the major difficulties,
ocupa. Pentru asigurarea functionarii în which may occur during the groups’ activity
parametrii normali, comunicarea ramâne cheia de development, they are not the only ones.
bolta a metodei. Misunderstandings between the members can
Desi acestea sunt dificultatile majore occur as in any other community. We would not
care pot sa apara pe parcursul desfasurarii analyse here their possible sources, but we have
activitatilor în cadrul grupurilor, acestea nu sunt to mention that these problems will not be treated
singurele. Neîntelegeri între membrii grupului inside the group, even if their origin is internal.
pot sa apara ca în orice alta comunitate. Nu o sa The reason is represented by the possibility of
analizam aici posibilele surse ale acestora, dar alliances creation and the cleavage of the group.
trebuie sa mentionam ca acestea nu vor fi tratate The moderator should treat with care these
în cadrul grupului chiar daca sursa este de aspects and direct the discussions with the
sorginte interna activitatii. Motivul este involved farmers to an equilibrate situation. His
posibilitatea aparitiei partizanatului si potentiala knowledge in the field of the human resources
scindare a grupului. Moderatorul trebuie sa management should allow him the solving and
trateze cu tact astfel de aspecte si sa canalizeze the conflict accommodation without affecting the
discutiile purtate cu fermierii implicati spre o current functioning of the group.
situatie de echilibru. Cunostintele sale în One of the situations currently recorded
domeniul managementului resurselor umane in the Romanian practice, both in agricultural and
trebuie sa îi poata permite o solutionare si rural development, is represented by the
aplanare a conflictului fara ca acesta sa aiba existence of the „hard stones” inside the same
efecte asupra functionarii curente a grupului. community. The developed opinions will not
Una dintre situatiile înregistrate curent în necessarily be in contradiction but certainly
practica româneasca, atât în dezvoltarea agricola, different, especially those concerning the future
cât si în dezvoltarea rurala, este reprezentata de orientations. On this, way parallel solutions will
prezenta unor „pietre tari” în interiorul aceleiasi be adopted only to demonstrate that a different
comunitati. Opiniile dezvoltate nu vor fi neaparat way but the one promoted by one of the members

234
contradictorii, dar cu siguranta diferite, în special or even the majority of the group can return
cele referitoare la directiile orientarii viitoare. superior results. Even if practically these
Astfel, vor fi adoptate solutii paralele developments do not have a negative effect over
doar pentru a demonstra ca o alta cale decât the group’s activity, they can drive to tensions
aceea promovata de catre unul dintre membrii, and dissipates the resources. Such situations
sau chiar de majoritatea grupului, poate produce occur frequently when employing the funds for
rezultate superioare. Desi, practic, aceste infrastructure investments or implementing new
dezvoltari nu au un întotdeauna un efect negativ technical solutions, important as volume and
asupra desfasurarii activitatii grupului, ele pot impact.
conduce la aparitia de tensiuni si la dispersarea A defective management in group
resurselor. Astfel de situatii apar frecvent la functioning can lead to delays in applying the
utilizarea fondurilor pentru investitii în solutions , delays which can compromise the
infrastructura sau la implementarea de solutii estimated results in problem solving. These
tehnice importante ca amploare, volum si impact. problems linked to the poor quality of the group
Un management defectuos al functionarii management are due exclusively to the
grupului poate conduce la întârzieri în aplicarea moderators’ activity or their insufficient
solutiilor, întârzieri care pot compromite involvement. The presence of a network of
rezultatele estimate în rezolvarea problemelor. groups allows a synchronising of their activity
Aceste probleme legate de slaba calitate a and a permanent monitoring of the moderators’
managementului grupului se datoreaza exclusiv activities. On this way, can be eliminate a
activitatii moderatorilor sau implicarii considerable series of bottlenecks in functioning,
insuficiente a acestora în activitati. Prezenta unei possible delays and leads to an internal reciprocal
retele a grupurilor permite o concertare a advising.
activitatii acestora si o monitorizare permanenta The involvement and the real
a activitatii moderatorilor. Se pot elimina astfel o commitment of the initial moderators in the
serie de carente în functionare, posibile întârzieri method, the familiarity and the solidarity with the
si se conduce spre o consiliere interna reciproca. current situation of the farmers, members of the
Implicarea si angajarea reala group, approaching them, are all leading to the
moderatorilor initiatori în metoda, familiarizarea method’s success.
si solidarizarea cu situatia curenta a fermierilor
membrii ai grupului, apropierea de acestia,
conduc spre succesul metodei.

235
5.3. DIFICULTATI ÎN CONTINUAREA / 5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING /
RELUAREA ACTIVITATII GRUPURILOR RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY

Elemente legate de aceste dificultati au The elements linked to these difficulties


fost deja relatate în partea care trateaza were already presented in the part treating the
continuitatea si perenitatea metodei. Dificultatile continuity and the sustainability of the method.
majore sunt legate de nivelul rezultatelor si The major difficulties are represented by the
implicit de nivelul satisfactiei fermierilor. level of the achieved results and implicit ly by the
Desi participarea la metoda din partea satisfaction level of the farmers.
fermierilor presupune un efort minim, justificarea Even if participating to the method
participarii presupune rezultate. Iar nivelul supposes a minimum effort from the farmer’s
acestor rezultate trebuie sa fie în acord cu side, justifying the participation supposes results.
asteptarile sau superior. Asa cum mentionam în The level of these results has to be in accordance
partea dedicata aspectelor de continuitate în or superior to the farmer’s expectations. As we
utilizarea metodei, rolul moderatorului în have mentioned on the part reserved to the
prezentarea proiectiilor rezultatelor posibile, continuity of the method, the moderator’s role in
actualizarea permanenta a acestora si corelarea presenting the projections of the possible results,
nivelului solutiilor cu situatia reala ca si permanently updated and correlating the solution
prezentarea într-o forma cât mai accesibila level with the real conditions as well as
fermierilor a riscurilor si implicatiilor acestora presenting the risks and their implications in the
este esentiala pentru nivelul satisfactiei. most accessible form for the farmers, is essential
Pentru a fi determinati sa participe la un for the satisfaction level.
nou ciclu complet de rotatie a problemelor, sau In order to determine them to participate
chiar pentru a trece la etapa urmatoare în to a new complete cycle of problem rotation, or
"asolamentul" problemelor, pentru a solutiona even for passing on the next stage in the
problema urmatoare, fermierii au nevoie de problems’ “rotation” (like crop rotation), to solve
motivatie. Iar mobilul continuarii în aceasta the next issue, the farmers need motivation. In
situatie este succesul, întrucât motivatia addition, the central reason of continuing this
principala este data de rezultate. Managementul situation is the success, as the principal
satisfactiei este deci componenta de baza cu care motivation is given by results. The satisfaction
moderatorii pot opera în asigurarea continuitatii management is therefore, the basic component in
utilizarii metodei. the moderators’ operating mode for ensuring the
Structura grupului poate suferi continuity in the method’ employment.
modificari de la un ciclu complet de rotatie a The group structure can suffer

236
problemelor la altul. Unii fermieri, mai putin modifications from one complete rotation cycle
multumiti de rezultatele obtinute, pot parasi to the next. Certain farmers less satisfied by the
grupul în timp ce ati fermieri interesati de achieved results can leave the group while other
utilizarea metodei pot fi atrasi spre grup. Aceasta farmers interested in the groups’ activity can be
modificare a numarului membrilor, în limite care attracted to the group. This change in number of
sa nu pericliteze pozitia metodei, este de asteptat, the members within limits, which do not
desi nu la un volum important. Daca metoda este endanger the method position, is expected, even
utilizata în parametrii la care a fost proiectata si if not for an important volume. If the method is
ajustata corespunzator pentru a raspunde nevoilor employed in the projected parameters and
specifice ale membrilor, fiecare dintre fermierii adjusted accordingly in order to answer to the
membrii ar trebui sa poata sa gaseasca suficiente specific needs of the members, each member
motive pentru a ramâne în grup, chiar daca farmer should find enough reasons to remain
motivatia lor nu este legata în primul rând de inside the group, even if their motivation is not
nivelul rezultatelor atinse în imediat. primarily linked to the immediate achieved
Modificarile de structura a grupurilor results.
reiau o serie de eforturi specifice pentru etapele The structural changes of the groups are
de formare / creare a grupurilor, din parte reviving a series of specific efforts from the
moderatorilor. Pentru situatiile unde numarul de stages of formation / creation of the groups, from
membrii atrasi pentru un ciclu nou este relativ the moderator’s side. For the situations in which
important, volumul de activitate specifica pentru the number of the newcomers attracted for a new
introducerea acestora în metoda va fi cycle is relatively important, the volume of
proportional. specific activity for their introduction to the
Pot exista situatii în care fie datorita method will be proportional.
numarului redus de membrii, fie datorita There are possible situations on which
costurilor de moderare specifice, grupurile pot either due to the reduced number of members,
rearanjate, atasând membrii existenti altor either due to the high specific moderation costs,
grupuri, sau unind grupuri de forma restrânsa the groups can be rearranged, attaching existing
într-unul sau mai multe grupuri de forma extinsa. members to other groups , or merging restraint
Aceste modificari trebuie sa fie pe deplin groups into one or more extended groups. These
justificate întrucât modificarea moderatorului changes have to be completely justified as
grupului atrage dupa sine toata suita de activitati changing the moderator of the group brings
de apropiere si familiarizare a noului moderator together all the series of activities for
cu grupul, evident efort orientat spre fermieri. approaching the farmers and accustoming them
Acesti noi moderatori trebuie sa poata sa atinga with the new moderator, obviously, effort

237
un nivel de confidenta egal cu cel al oriented to the farmers. These new moderators
moderatorului anterior pentru a putea sigura o have to achieve an equal confidence level with
comunicare efectiva si o participare comuna la the previous moderators in order to ensure an
solutionarea problemelor. effective communication and a common
Spectrul problemelor luate în lucru participation in problem solving.
pentru urmatorul ciclu complet de rotatie este The spectrum of the problems considered
diferit. Unele situatii pot trata exclusiv probleme for the next complete rotation cycle is different.
noi, în timp ce altele pot contine în continuare o Certain situations can treat completely new
parte din problemele anterior tratate, într-un problems while others can maintain a part of the
numar mai mare sau mai mic functie de nevoile anterior treated problems, in a larger or smaller
exprimate ale fermierilor, de context, de amount function to the expressed needs of the
compozitia si structura problematicii de farmers, context, composition and structure of
ansamblu ca si de interdependentele care se the overall problems together with the
stabilesc între probleme. Aceasta modificare va interdependencies established between problems.
afecta în mod diferit fermierii membrii, care desi This change will affect differently the farmers,
au aceleasi probleme, sunt afectati în masura who, even if having the same problems, are
diferita si au prioritati diferite în rezolvarea affected in a different measure and have different
acestora. Structura problemelor abordate de grup priorities on solving them. The structure of the
pentru un nou ciclu poate constitui factor de group’ approached problems for a new cycle can
deplasarea fermierilor, fie spre alte grupuri fie represent one factor in the movement of the
spre exterior, parasind astfel, definitiv sau farmers, either to other groups either to exterior ,
temporar grupul de origine. leaving on this way definitively or temporarily
Una dintre constrângerile serioase legate the group of origin.
de continuarea activitatii grupurilor este The financial aspects represent one of the
reprezentata de aspectele financiare. În mare serious constraints linked to the continuity of the
masura acestea sunt acoperite de fermierii groups’ activities. The measure on which those
membrii grupurilor, de partenerii atrasi spre aspects are covered by the member farmers, the
grupuri si de alte forme de colaborare. Volumul attracted partners and other collaboration forms.
resurselor interne si atrase trebuie mentinut la un The volume of the internal and the attracted
nivel care, pe de o parte, sa ramâna atragator resources should be maintained to a level, which
pentru fermieri, iar pe de alta parte sa poata on one side remain interesting for the farmers,
implica riscuri reduse în termeni de resurse and on the other side imply reduced risks in
financiare din partea membrilor. terms of financial resources for the members.
Functie de natura problemelor tratate de According to the nature of the treated

238
Grupul de Rezolvare a Problemelor, nivelul problems inside the Problem Solving Group, the
economic al rezultatelor înregistrate poate varia economical level of the achieved results can vary
în limite destul de largi. Situatia comparativa, din on a relatively br oad range of values. The
Timis, a grupurilor orientate pe producerea de comparative situation, from the Timis County,
cereale de calitate si a grupurilor orientate pe for the groups oriented in the production of
productia de lapte releva diferente considerabile. quality cereals and the groups oriented on milk
Intrarile constante înregistrate în productia de production reveal considerable differences. The
lapte, constituie un avantaj asupra productiei de constant inputs recorded in milk production
cereale, la care veniturile apar la finele ciclului constitute an advantage over the cereals
de productie. Nivelul rezultatelor finale înclina production, where the incomes show at the end
balanta în sens opus, întrucât ameliorarile of the production cycle . The level of the final
calitative si cantitative în productia de lapte results is deviating the balance on the other side,
necesita un timp considerabil mai mare decât as the quantitative and qualitative improvements
intervalul pâna la recolta urmatoare de cereale. in the milk production need a considerably larger
O posibilitate de evolutie a Grupurilor de time then the interval to the next cereals harvest.
Rezolvare a Problemelor este transformarea A possibility in the evolution of the
acestora în grupuri de lucru sau cercuri axate pe Problem Solving Group is the transformation in
o singura productie. Aceasta specializare a working groups or rings focusing on a single
grupurilor nu constituie o pierdere în sine pentru production. This specialisation of the groups
metoda ci o evolutie spre o alta forma si vom does not represent a lost for the method but an
trata detaliat acest aspect în partea de proiectii. evolution to another form that we will treat in
detail in the part reserved to projections.

5.4. ANALIZA REZULTATELOR SI 5.4. RESULT’S ANALYSIS AND


COMPARAREA CU ALTE METODE COMPARISON WITH OTHER METHODS

În analiza rezultatelor, partea cel mai In the acquirements analysis the most
dificil de estimat se refera la cuantificarea precisa difficult part refers to the precise quantification
a rezultatelor obtinute. Modificarile ocazionate of the achieved results. The modification caused
de solutionarea problemelor în lucru nu pot fi by solving the problems in work cannot be
comparate direct cu situatia anterioara pentru o directly compared with the previous situation in
diferentiere directa. De cele mai multe ori, order to extract a direct difference. In most of the
ameliorarea situatiei existente prin rezolvarea situations, improving the existing conditions
unei probleme produce modificari mult mai produces deeper changes. Estimating the result is

239
profunde. Estimarea rezultatului este astfel mai therefore more complex and requires detail
complexa si necesita analize de detaliu. Atunci analysis. When the problems are of structural
când problemele sunt de natura structurala, nature, evaluating the impact of the implemented
evaluarea impactului solutiei implementate solution becomes extremely difficult. To all these
devine extrem de dificil. La acestea se mai elements, we should add the fact that the farmer
adauga si faptul ca fermierul poate solutiona în can solve in parallel other problems outside the
paralel alte probleme, în afara activitatii grupului group activity and the overall achieved results
si rezultatele obtinute în ansamblu, pot reflecta can reflect the joint effort in solving.
efortul conjugat al solutionarii. It is extremely important that the results
Este însa extrem de important ca assessment and their implications over the
evaluarea rezultatelor si implicatiile pe care production but especially over the general
acestea le au asupra productiei în sine dar mai situation of the farm, to be realised with accuracy
ales a situatiei de ansamblu a exploatatiei, sa fie in order to emphasise the results of the method.
realizata cu acuratete pentru a edifica rezultatele From this same evaluation, an integrated part is
metodei. Din aceasta evaluare face parte represented by the evaluation designated to the
integranta si evaluarea destinata grupului, dar group, but the special interest this time refers to
partea care intereseaza în mod special de aceasta the method evaluation, as working tool, to the
data se refera la evaluarea metodei, ca instrument assessment of the moderators’ activity, partners
de lucru, la evaluarea rezultatelor activitatii and farmers.
moderatorilor, partenerilor si fermierilor. The tiniest difficulties in evaluation are
Partea care ridica cele mai mici probleme raised by the section referring to the efforts.
în evaluare este reprezentata de sectiunea Summarising the total expenditure together with
referitoare la eforturi. Totalizarea cheltuielilor the shares supported by the partners, in problem
angajate, incluzând si partile suportate de solving can raise a single problem, the one
parteneri, în solutionarea problemelor poate concerning the quantification of the common
ridica o singura problema si anume aceea input in finding alternatives of action and
referitoare la cuantificarea aportului comun la solutions. This internal advising has to be
gasirea de alternative de actiune si solutii. estimated to the level of any other input of
Aceasta consultanta interna trebuie estimata la external expertise, to the level corresponding to a
nivelul oricarui alt input de expertiza, la un nivel long intervention.
corespunzator unei interventii de durata. The chances that the results balance is
Sansele ca balanta rezultatelor sa fie negative are nil. Even for the extreme situations
negativa este nula. Chiar si situatiile extreme, ca like the appearance and the manifestation of
aparitia si manifestarea unor evenimente negative events, calamities extremely

240
negative, calamitati, ani extrem de nefavorabili unfavourable years cannot trouble the system.
nu pot deregla sistemul. Absenta unui rezultat The absence of an immediate and concrete result
concret si imediat în rezolvarea unei probleme nu in solving a problem does not mean a miss
înseamna nesolutionarea problemelor. solving of the issue.
Singurele situatii în care rezultatele sunt The only completely unfortunate
de-a dreptul nefaste sunt acelea în care dintr-un situations are those in which from one or another
motiv sau altul metoda esueaza în utilizare si reason the method fails in use and the structure
structura grupului este pierduta. Astfel de situatii of the group is lost. Such situations occur on a
apar la o moderare necorespunzatoare a grupului, defective moderation of the group correlated with
corelata cu o lipsa de implicare din partea a lack of involvement from the extension agent
agentului de consultanta. Rezultatul va fi side. The result will consist of loosing the
pierderea încrederii în structura de consultanta confidence in the extension services structure
care furnizeaza moderatorul initiator si implicit providing the moderator and implicitly
compromiterea metodei ca mod de lucru. compromising the method as a working tool.
Rezultatele care se pot obtine prin The results that can be achieved through
metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor the Problem Solving Group are comparable as
sunt comparabile ca amploare cu acelea care se volume with those returned by the individual
obtin în cazul consultantei individuale, iar extension, and their impact is similar in terms of
impactul acestora este similar ca acoperire cu coverage to any “classical” extension group
acela al oricarei metode "clasice" de grup. method. Combining the advantages of the two
Îmbinarea avantajelor celor doua tipuri diferite different types of methods is possible due to the
de metode de extensie este posibila datorita permanent accompanying of the moderator /
acompanierii permanente a moderatorului - extension agent, to the attracted expertise
agentului de consultanta, expertizei atrase fie through the partners or external, and the closed
prin parteneri fie externa si colaborarii strânse collaboration between the farmers, members of
între fermierii membrii ai grupurilor. the groups.
Avantajele pe care aceasta metoda le The advantages this method brings are
aduce constau din eforturi considerabil reduse consisting of considerable reduced efforts for
pentru efecte comparabile sau superioare. Astfel, comparable or superior effects. In this way, if we
daca luam în discutie oricare dintre metodele take into discussion any of the individual
individuale de consultanta, la rezultate extension methods, on comparable results the
comparabile, eforturile si calitatea input-urilor efforts and the quality of the inputs are
sunt net superioare în cazul Grupului de significantly higher for the Problem Solving
Rezolvare a Problemelor. Si acest lucru este Group (PSG). This situation is achieved as in the

241
realizat ca si în cazul metodelor individuale, prin case of the individual methods, by inputting
input de expertiza externa. Însa în cazul metodei external expertise. On the conditions of the
de fata, experientele anterioare au rolul de a current method, the previous experiences have
valida sau completa alternativele si solutiile. Pe the role of validating and completing the
lânga acestea se adauga contributia constanta a solutions. Besides all these elements we have to
partenerilor care activeaza ca si consultanti add the constant contribution of the partners who
interni. Prin prisma efortului consumat, GRP are activate as internal consultants. From the point of
câstig de cauza, fiind încadrata în categoria view of the spent effort, PSG is a winner being
metodelor cu input minim. Eforturile returnate pe placed among the low input methods. The efforts
cap de membru sunt net inferioare oricarei distributed per member are significantly lower to
interventii individuale. Avantajul cel mai any other individual intervention. The target on
important realizat de GRP prin comparatie cu which the results have impact represents the most
metodele individuale îl reprezinta publicul asupra important advantage realised by PSG through
caruia rezultatele au impact. Pe lânga membrii comparison with the individual methods. Beside
grupului în cauza se adauga membrii celorlalte the group members, we add the members of the
grupuri, fermierii replicanti si întreaga other groups, the duplicating farmers and the
comunitate din care acestia fac parte. Desi fortata entire community from which they come. Even if
comparatia între metode individuale si o metoda forced, a comparison between the individual
de grup, o evaluare se impune întrucât nivelul methods and a group method, an evaluation is
rezultatelor poate fi superior celor obtinute în imposed by the fact that the level of the results
consilierea individuala. Rezultatele trebuiesc can be superior to the ones achieved by
astfel analizate nu numai prin prisma efectului la individual advising. The results should be
scara comunitatii sau a marimii publicului tinta, therefore analysed not only through their effect
dar si la nivel punctual, la scara unei singure on the community scale or the target size, but
exploatatii. Aceasta este remarca facuta anterior also on punctual level, to the scale of a single
când spuneam ca efectul poate fi superior farm. This is the previous remark we made
metodelor individuale. La scara fermei sau a earlier when we said the effect could be superior
fermierului, GRP poate produce rezultate to the individual methods. On the farm or farmer
superioare, element nespecific oricarei alte scale, the PSG can produce superior results,
metode de grup. element unspecific to any other group method.
Daca vom continua analiza rezultatelor If we will continue the results analysis
prin comparatie cu metodele de grup, constatarea by comparison with the group methods, we can
pe care o putem face este aceeasi, numai ca de observe that the situation is the same only this
aceasta data, marimea publicului tinta este time the target size is comparable while the

242
comparabila în timp ce rezultatele sunt net results are considerably higher. The number of
superioare. Numarul fermierilor vizati este the farmers had in view is considerably smaller
considerabil mai mic decât în cazul metodelor de compared to the mass methods but the
masa, dar comparatia între rezultate este inutila comparison of the results is senseless from the
prin prisma impactului, a feed-back-ului, a point of view of the impact, feedback,
participarii, a interesului si a implicarii participation, interest and involvement of the
fermierilor. Revenind la metodele de grup, farmers. Returning to the group methods we have
trebuie sa spunem ca spectrul problemelor care to mention that the spectrum of the problems
pot fi tratate folosind metoda Grupului de which can be treated using the Problem Solving
Rezolvare a Problemelor este considerabil mai Group is considerably higher. For simplifying
mare. Pentru a simplifica aceasta comparatie this comparison, we will say that the PSG
putem spune ca metoda GRP este egalata de method is equal with the same number of usages
acelasi numar de utilizari a unei metode de grup of group methods if those will apply
daca acestea ar functiona simultan asupra simultaneously over the same group of farmers.
aceluiasi grup de fermieri. Calitatea rezultatelor The quality of the results correlated with their
coroborata cu volumul acestora si situatia de volume and to the overall situation places on a
ansamblu da câstig de cauza Grupului de wining position the Problem Solving Group.
Rezolvare a Problemelor. Reluând comparatia la Returning to the farmer scale , the intervention
scara unui fermier, nivelul interventiei prin GRP level by PSG is superior to any group method.
este superior oricarei metode de grup. Volumul The expertise volume they can benefit from
de expertiza de care acesta beneficiaza direct din directly form the extension agent, from the
parte agentului de consultanta, de la partenerii group’s partners, from outside or from the other
grupului, din exterior sau de la ceilalti membrii members, either members of the same group,
fie ai aceluiasi grup fie ale altor grupuri în retea, either from other groups in the network is, as we
este, asa cum spuneam si anterior, mai mare chiar mentioned above, higher even then individual
decât în cazul metodelor individuale si methods and incomparable to any group method.
incomparabil cu oricare metoda de grup. To exemplify we will use a situation
Pentru exemplificare vom folos i o recorded in practice, on weeds control for the
situatie înregistrata în practica, la combaterea cereals production in Timis County. The
buruienilor din culturile de cereale din judetul individual methods lead to the problem solving,
Timis. Metodele individuale conduc la rezolvarea punctually for the situation of one farmer. We
problemei, punctual pentru situatia unui fermier. can hope to a dissemination of the solution to the
Putem spera la o diseminare a solutiei spre neighbours, but the estimations we can have are
vecini, dar estimarile nu pot fi decât grosiere în gross evaluations for these conditions. The

243
aceasta situatie. Sansele de transfer depind de o transfer chances depend on a whole series of
serie întreaga de factori, pe care agentul de factors that the extension agent cannot control.
consultanta nu-i poate controla. Rezolvarea Solving the problem and its scale involves an
problemei raportata la scara, implica un volum al important volume in terms of costs per farmer.
costurilor pe fermier, relativ ridicat. Trebuie We have to mention also the temporary character
mentionat si caracterul temporar al rezolvarii, of this solving as without an involvement of the
întrucât, fara o implicare a fermierilor vecini, neighbouring farmers, the problem has
problema are sanse ridicate de reaparitie. Pentru considerable chances to reappear. For reducing
a reduce costurile si a asigura un impact mai larg, the costs and ensure a broader impact we can use
utilizam o metoda de grup. Reusim, astfel, sa a group method. We will succeed on this way to
realizam obiectivul, dar la un nivel redus al achieve our objective, but with a high level of the
costurilor pe fermier, realizam, totusi, un nivelul total expenditure. The problem we can have this
total ridicat al cheltuielilor. Problema care apare time refers to the availability of the financing
de aceasta data este legata de disponibilitatea sources for covering the entire expenditure. If we
surselor de finantare pentru a acoperi întreg use the Problem Solving Group, the initial
volumul de cheltuieli. Daca vom folosi metoda intervention is equivalent to the employment of
Grupului de Rezolvare a Problemelor, interventia the individual methods, in terms of effort, but
initiala este echivalenta cu utilizarea metodelor ensures the dissemination on the group scale so
individuale, în termeni de efort, dar asigura that on terms of effect this is comparable with the
diseminarea la scara grupului, astfel încât, la use of the group methods. Solving the problem
nivelul efectului, acesta, este comparabil cu common to all group members supposes interest
utilizarea metodelor de grup. Rezolvarea and determination in solving.
problemei, comuna membrilor grupului, The impact the results can have over the
presupune interes si determinare în solutionare. member farmers is extended to the scale of the
Impactul pe care rezultatele îl au asupra entire farmers’ community, directly or through
fermierilor membrii se extinde la scara întregii the duplicating farmers. In the part reserved to
comunitati de fermieri, direct, sau prin the group creation, we have mentioned that a
intermediul fermierilor replicanti. În partea series of farmers with precisely identified needs
consacrata formarii grupului mentionam faptul ca can be sufficiently close to the group profile or
o serie de fermieri cu nevoi precis identificate pot totally corresponding, but due to the limited
fi suficient de aproape de profilul grupului sau number of members, they will not be integrated
pot corespunde în întregime, dar datorita to the group.
numarului limitat de membrii sau a diferentelor, The position they can take when they
acestia nu vor fi integrati în viitorul grup. correspond to the profile but are not included due

244
Pozitia pe care acestia o pot ocupa atunci to the places restriction in terms of number of the
când corespund profilului dar nu sunt cuprinsi members, is the one of duplicators. The
datorita restrictiilor cauzate de numarul de duplicator farmers even if not “members with
membrii, este aceea de replicanti. Fermierii full rights” of the group can benefit from support
replicanti, desi nu sunt "membrii cu drepturi from the side of the extension agent and from the
depline" ai grupului beneficiaza de suport din accumulated experience in the group functioning.
partea agentului de consultanta si de experienta Their presence is justified by the fact that using a
acumulata de functionarea grupului. Prezenta minimum effort from the side of the extension
acestora este justificata de faptul ca folosind un structure, they can benefit in solving their own
efort minim din partea structurii de consultanta, problems without requiring individual advising
acestia pot beneficia de solutionarea problemelor or other costs for investigation / analysis or
proprii fara a mai necesita consultanta formulating alternatives. These results are
individuala sau alte costuri de investigare / representing the radiating effect of the method
analiza sau formulare de alternative. Aceste whose impact for the farmers’ community impact
rezultate constituie efectul radiant al metodei ale can be easly assessed.
carui impact pentru comunitatea fermierilor este
relativ usor de evaluat.
5.5. PROJECTIONS
5.5. PROIECTII
This part of projections attempts to
Aceasta parte de proiectii încearca sa determine a certain number of possible situations
determine un numar de situatii posibile în in developing the method. The sum of all
dezvoltarea metodei. Suma abordarilor, de la cele approaches from the most pessimistic to the most
mai pesimiste la cele mai optimiste, poate optimistic ones can constitute a reference for
constitui un reper pentru cei interesati în those interested in using the method.
utilizarea metodei. One of the possible developments
Una din dezvoltarile posibile mentionate mentioned earlier is the transformation of the
anterior este transformarea Grupului de Problem Solving Group into a working group or
Rezolvare a Problemelor într-un grup de lucru ring specialised on a certain production or
sau cerc specializat pe o anumita productie sau productions. This evolution is possible on those
productii. Aceasta evolutie este posibila acolo conditions where the farmers, members of one or
unde fermierii membrii ai unui grup sau ai mai more groups consider this form of activity
multor grupuri considera ca aceasta forma de specific to problem solving as positive for their
activitate specifica rezolvarii problemelor poate future activities. The movement into a

245
fi benefica activitatii lor viitoare. Mutarea spre o specialised form supposes to gather those farmers
forma specializata presupune reunirea fermierilor with identical profile of productions, with clear
cu un profil al productiilor identic, cu tendinte tendencies into specialising for those productions
clare spre specializare în aceste productii sau în or in that respective production, who desire a
productia respectiva, care doresc un nivel superior level of the inputted expertise, both
superior al expertizei atrase, atât din punct de quantitatively and qualitatively, which can
vedere calitativ cât si cantitativ, care pot încerca develop a label for their activity and feel
sa dezvolte un label pentru activitatea lor si care represented through this new form.
se simt reprezentati prin aceasta noua forma de Developing into a working group can be
activitate. realised for existing production lines or for
Dezvoltarea într-un grup de lucru poate completely new lines. On this way, the farmers
fi realizata pentru directii de productie existente can be reorganised into a working group for
sau pentru linii complet noi. Astfel, fermierii se agro-bio production of vegetables, milk
pot reorganiza într-un grup de lucru pentru production, meat, sugar beet or cereals. The
productia biologica a legumelor, productie de examples can continue, and this practice is a
lapte, de carne, sfecla pentru zahar sau cereale. current form of activity for the countries with
Exemplele pot continua, iar aceasta practica este tradition in agricultural extension.
o forma curenta de activitate pentru statele cu We can mention here the groups oriented
traditie în consultanta si extensia agricola. in biological production from the Baden-
Putem mentiona aici unele dintre Wurttemberg Land, who can benefit from
grupurile orientate spre productia biologica din external assistance and moderation from the
landul Baden-Wurttemberg, care beneficiaza de universities and from the extension structures,
asistenta externa si moderare din partea but who exist and work completely independent
universitatii sau structurilor de extensie agricola, of them. The farmers from the wine grapes bio
dar care exista si functioneaza complet production accept the involvement of the
independent de acestea. Fermierii din productia academic staff without being completely
biologica de struguri pentru vin, accepta dependent on their moderation or interventions.
implicarea de personal academic, fara a fi The benefits from this partnership are reciprocal,
complet dependente de moderarea sau both for the farmers and for the involved
interventiile acestuia. Beneficiile acestui academic staff. The contacts and the scientific
parteneriat sunt reciproce, atât pentru fermieri cât input of the university represent resources for the
si pentru personalul academic implicat. farmers’ group, as well as the experience and the
Contactele si aportul stiintific al universitatii farmers’ records represents sources (of data) for
constituie resurse pentru grupul fermierilor, la fel the researchers.

246
cum experienta si înregistrarile fermierilor se This new activity form specialised for a
constituie în surse de date pentru cercetatori. certain production is assisted by an extension
Aceasta noua forma de activitate, agent offered by the public or private structures
specializata pentru o anumita productie este from that domain or by a commercial partner of
asistata de un agent de consultanta oferit fie de the new created group. The major difference
structurile de stat sau private în domeniu fie de from the form from which evolves, the Problem
un partener comercial al grupului nou format. Solving Group, consists from the specialisation
Diferenta majora fata de forma din care into a reduced number of productions or a single
evolueaza, aceea a Grupului de Rezolvare a production, the typology of the approached
Problemelor, consta din latura specializarii problems being attached exclusively to the
pentru un numar restrâns de productii sau o developed activity. If inside the PSG any
singura productie, tipologia problemelor abordate common problems to a certain number of farmers
fiind racordata exclusiv la activitatea dezvoltata. could represent a subject to approach in solving,
Daca în cadrul GRP orice probleme comune unui in the specialised form only the issues
numar de fermieri puteau constitui subiect de concerning the group object are accepted.
abordare în solutionare, în forma specializata, Another particularity of this specialised
numai problemele referitoare la obiectul grupului working form consists of approaching a large
sunt acceptate. number of elements connected directly or
O alta particularitate a acestei forme indirectly to the respective productions. On this
specializate de lucru consta din abordarea unui way not only the farmers’ problems are
numar mai mare de elemente legate direct sau considered as subject, but also aspects
indirect de productiile respective. Astfel, nu concerning the training / education /
numai problemele fermierilor sunt considerate ca specialisation for the new productions or the new
subiect, dar si aspecte de formare / educare / operating way, aspects linked to the internal
specializare pentru noile productii sau noul mod marketing of the group, image promotion,
de exploatare, aspecte legate de marketingul offering seminars and direct processing and
intern grupului, promovare a imaginii, oferirea de selling.
seminarii si prelucrare si comercializare directa. This evolution to a new and specialised
Aceasta evolutie spre o forma noua si form is considered as positive to the development
specializata este considerata ca fiind benefica of the method even if those respective farmers
dezvoltarii metodei desi fermierii respectivi become from groups’ network members, the
devin astfel din membrii ai retelei grupurilor, group partners.
parteneri. It is also possible to continue the activity
Este posibila continuarea activitatii of the groups on the form on which they have

247
grupurilor în forma în care acestea au fost create been created initially. This means, in fact,
initial. Aceasta înseamna de fapt continuarea continuing the groups’ activity in a structure
activitatii grupurilor într-o structura mai mult sau more or less modified, but based on the same
mai putin modificata, dar bazata pe aceleasi principles of the method. The continuity of the
principii ale metodei. Continuitatea GRP a fost PSG has been mentioned previously together
evocata anterior împreuna cu toate dificultatile with all possible and inherent difficulties of the
posibile si inerente activitatii. Modificarile activity. The modifications of the groups by
structurii grupurilor prin iesirea de fermieri si departure of farmers and attracting new members
prin atragerea de noi membrii nu afecteaza does not affect the current functioning mode but
modul curent de functionare ci doar volumul only the activity volume of the moderator for
activitatii moderatorului pentru introducerea introducing the new farmers.
noilor fermieri. In describing the activities and the
În descrierea activitatii si functionarii functioning of the groups has been presented the
grupurilor a fost prezentata si posibilitatea possibility of evolution to internal moderation.
evolutiei spre o moderare interna. Acolo unde On those situations where the conditions proves
situatia probeaza o astfel de posibilitate, acest tip such a possibility, this type of development is
de dezvoltare este puternic încurajat. Implicarea strongly encouraged. The involvement of the
structurii de consultanta careia îi apartine extension structure providing the initial
moderatorul initiator va putea astfel sa-si reduca moderator will be able on this way to reduce
în mod considerabil costurile de derulare a considerably its running costs in functioning by
activitatii prin utilizarea metodei ramânând employing the method, all while remaining
implicata si activa. O astfel de dezvoltare este implicated and active. Such a development is in
benefica atât comunitatii de fermieri cât si the benefit of the farmers’ community but also of
structurilor de extensie agricola, iar din punctul the extension structure, and from the point of
de vedere al partenerilor grupului, aceasta view of the partners of the groups, this change
modificare poate deschide noi perspective de can open new perspectives for direct
implicare directa. involvement.
O alta posibilitate de transfer a moderari Another possibility of transferring the
se poate realiza intern între parteneri si structura moderation can be realised between the partners
de consultanta agricola. Evident ca aceasta and the agricultural extension structure.
modificare trebuie sa fie acceptata înca de la Obviously, this change has to be accepted by the
stadiul de idee de catre membrii grupurilor. group members from the stage of idea. This
Aceasta ar presupune acelasi volum de lucru cu situation will suppose the same amount of
fermierii ca si în cazul înlocuirii unui moderator. activity with the farmers as in the situation of

248
Riscurile care însotesc transferul moderarii spre replacing a moderator. The risks accompanying
una dintre structurile partenere sunt acele legate the moderation transfer to one of the partner
de o abordare noua sau diferita, legata de structures are connected to a new or different
interesele pe care respectiva structura le approach, linked to the interests that the
reprezinta. Aceste riscuri sunt minimizate atunci respective structure represents. These risks can
când se pastreaza ideea de baza a metodei si be minimised when the base idea of the method
anume aceea conform careia grupurile sunt is maintained, namely the idea according to
proprietatea fermierilor. O ponderarea a acestor which the groups are the property of the farmers.
aspecte o poate realiza o structura de supervizare A moderation of these aspects can be realised by
care reuneste reprezentati a partenerilor, a supervising structure, which regroups
structurilor de consultanta si extensie agricola representatives of the partners, of the involved
implicate, admin istratiei si fermierilor. Aceasta agricultural extension services, administration
structura poate prelua astfel activitatile de and farmers. This structure can overtake the
evaluare si monitorizare ale moderatorilor si assessment and monitoring activities of the
balanseaza efectele pe care diferitele abordari ale moderators and balances the effects of different
actorilor implicati le pot avea asupra approaches of the involved actors over the
perspectivelor de dezvoltare a retelei grupurilor. development perspectives of the groups’
Modelul consultantei americane network.
mentionat în capitolele anterioare este The American extension model
cel mai aproape de o astfel de structura, la care se mentioned in the previous chapters is the closest
adauga toate beneficiile, deja precizate în one to such a structure, to which we can add all
exemplificarile anterioare. Migrarea spre acest benefits already described in the previous
model poate reproduce conditiile, sau poate examples. Migrating to this model can reproduce
constitui cadrul relansarii serviciilor de the conditions or create the frame of re-launching
consultanta si extensie agricola, pe baze noi, si the agricultural extension services on new bases
poate aduce un arbitraj necesar în dezvoltarea and can bring a necessary arbitration for the
agriculturii românesti, între fermieri, development of the Romanian agriculture,
administratia agricola si industrii, în care sa between farmers, agricultural administration and
primeze avantajele si interesele fermierilor. industries, where the farmers’ interests and
Cazurile mai putin fericite în care advantages are coming first.
anumite grupuri se dezintegreaza dupa o durata The less fortunate situations in which
oarecare de functionare trebuiesc mentionate certain groups are disintegrating after a period of
alaturi de structurarea activitatii moderatorilor si time have to be mentioned next to the
de perspectivele de dezvoltare ale structurilor moderators’ activity in structuring and to the

249
care îi furnizeaza. Dupa cum aminteam în development perspectives of the structures
capitolele anterioare, cauza care sta la baza providing them. As we mentioned in the previous
nereusitei utilizarii metodei o constituie chapters, the reasons for failing in employing the
rezultatele slabe ale activitatii moderatorilor sau method are represented by a weak level of the
indecizia în implicarea partenerilor grupurilor. O moderators’ activity or their indecision in getting
asistare si evaluare permanenta a activitatii involved in the groups’ activities. A permanent
agentilor de consultanta implicati în moderare, assistance and evaluation of the activity of the
poate reduce considerabil sansele de esec. extension agents involved in moderation can
Înlocuirea la timp a unui moderator cu toate reduce considerably the chances of a failure.
costurile si volumul de activitate implicat de Replacing in time a moderator with all involved
aceasta modificare are prioritate în fata costs and the entire activity volume implicated
restructurarii sau regruparii membrilor ramasi by this change has priority to restructuring or
dupa destramarea unui grup. regrouping the remaining members after the
Varietatea de optiuni de dezvoltare si de group disintegration.
linii posibile derivate din elasticitatea metodei The variety of options in development
sau din complexitatea situatiilor posibile and of possible lines derivate from the elasticity
recomanda metoda ca o forma intermediara celor of the method or from the complexity of the
de grup si individuale. Amploarea rezultatelor si possible situations recommends the method as an
impactul asupra fermierilor si a comunitatilor din intermediate form between the individual and
care acestia fac parte, posibilitatile de dezvoltare, group methods. The volume of the achieved
implicarea fermierilor în mod direct în results and their impact over the farmers and
formularea strategiilor coerente de urmat, toate their community, the development possibilities,
acestea justifica utilizarea metodei în orice the direct involvement of the farmers in
program de extensie. formulating coherent strategies to follow all these
are justifying the method employment in any
extension programme.

250
6. CONCLUZII SI ESTIMARI 6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS

Avantajele utilizarii metodei Grupului de The advantages of using the Problem


Rezolvare a Problemelor sunt vizibile pe tot Solving Group method are visible through the
parcursul descrierii modului de functionare al entire description of the method’s functioning
metodei. Riscurile si pericolele care pot periclita description. The risks and the dangers, which can
obtinerea de rezultate si pot împiedica utilizarea imperil obtaining the results and prevent from
în continuare a metodei, de asemenea. De aceea continuing, using the method, were also
vom încerca sa concluzionam prin posibilitatile presented. Therefore, we will try to conclude
pe care metoda le ofera ansamblului de structuri through the possibilities, which the method offers
posibil implicate si prin modificarile pe care to the ensemble of the structures possibly
acesta le poate induce. involved, and through the modifications, it can
induce.
1. Metoda permite apropierea si
colaborarea strânsa dintre structurile de 1. The method allows the approach and the
consultanta si extensie agricola si comunitatea close collaboration between the agricultural
fermierilor pe termen lung; extension structures and the farmers’
community on long term;
2. Conduce la implicarea activa a actorilor
prezenti în mediul agricol cu beneficii pentru toti 2. It drives to an active involvement of the
participantii: fermieri, structuri de consultanta, present actors from the agricultural
administratie, universitati, institute de cercetare, environment with benefits for all
industrii; participants: farmers, extension structures,
administration, universities, research
3. Aduce în contact fermierii cu segmentele institutes, industries;
din aval si amonte de productia agricola si poate
stabili colaborari; 3. Brings the farmers in contact with the
up- and downstream segments of the
4. Sensibilizeaza si dezvolta spiritul de agricultural production and can establish
comunitate si sentimentul de apartenenta la collaborations;
aceasta;
4. Sensitise and develop the spirit of
5. Rezolva problemele fermierilor, atât pe community and the appurtenance feeling to

251
cele curente legate de anumite aspecte ale it;
productiilor dezvoltate cât si a celor de natura
structurala; 5. Solves the farmers’ problems, both the
current ones connected to aspects of the
6. Apropie cercetarea agricola de realitate developed productions and those of structural
din teren, de nevoile reale ale fermierilor si de nature;
perspectivele de dezvoltare ale acestora;
6. Approaches the agricultural research to
7. Stimuleaza orientarea spre sisteme de the field reality, to the real needs of the
exploatare comerciale conectate la modificarile farmers, and to their development
pietei; perspectives;

8. Aduce un aport ridicat la solutionarea 7. Stimulates the orientation to commercial


problemelor prin participarea activa a celorlalti operating systems, connected to the markets’
membrii ai grupului sau grupurilor, agentilor de changes;
consultanta si partenerilor grupurilor:
universitati, institute de cercetare, industrii si 8. Brings a high infusion in problem-
administratie, alaturi de expertiza externa atrasa; solving by the active involvement of the
other members of the group or of the groups,
9. Valideaza alternativele si solutiile extension agents and groups’ partners:
adoptate atât printr-o abordare stiintifica dar mai universities, research institutes, industries
ales prin prisma practicii si experientei; and administration, beside the external
attracted expertise;
10. Presupune participarea directa a
fermierilor la solutionarea problemelor proprii 9. Validates the alternatives and the
dar si la emiterea de observatii, ipoteze si adopted solutions both through a
alternative pentru ceilalti membrii ai grupurilor; scientifically approach but especially through
the practice and the experience;
11. Prezinta o atractivitate ridicata prin
sentimentul proprietatii asupra metodei si 10. It supposes the direct participation of the
rezultatelor obtinute; farmers in solving their own problems, but
also in formulating observations, supposition
12. Constituie o excelenta sursa de date and alternatives for the other members of the
valide, culese direct, constant si actualizate groups;

252
periodic;
11. Presents a high appealing through the
13. Ofera posibilitatea unei mai bune ownership feeling over the method and its
corelari între dezvoltarile proceselor si conditiile results;
în care acestea se înregistreaza;
12. Constitutes an excellent source of valid
14. Ofera cadrul aducerii în contact a data, directly and constantly harvested, and
fermierilor din zone diferite dar cu probleme si systematically updated;
preocupari comune;
13. Offers the possibility of a better
15. Este vector al structurarii formelor de correlation between the processes
reprezentare profesionala cu acoperire larga în development and the conditions under which
teritoriu; those are produced;

16. Contribuie la fundarea posibilitatilor de 14. Offers the frame for bringing in contact
construire a unei baze de date utile tuturor farmers from different regions but with
participantilor la metoda si creeaza premisele common interests and problems;
pentru construirea unui instrument de asistare a
deciziilor; 15. It is a vector for structuring the
professional representation structures with
17. Conduce la obisnuirea fermierilor cu broad coverage on the territory;
observarea si înregistrarea datelor si utilizarea
curenta a canalelor de comunicare; 16. Contributes to founding the possibilities
of building a database useful to all methods’
18. Metoda aduce la dispozitia fermierilor participants and creates the premises for
instrumente de diagnostic, avertizare si prognoza developing an instrument for assisting the
extrem de utile activitatii de ansamblu în decision-making;
exploatarea agricola;
17. Drives to accustoming the farmers with
19. Permite implementarea de solutii de observing and recording the data and current
comunicare la distanta bazate pe utilizarea use of the communication channels;
tehnicilor moderne de transmitere a informatiilor;
18. The method brings to the farmers tools
20. Fermierul îsi regaseste reprezentate for diagnosis, warning and prognosis

253
interesele s pozitia prin intermediul Grupului de extremely useful for the ensemble of the
Rezolvare a Problemelor; activities on the agricultural operating;

21. Metoda pune la dispozitia fermierilor 19. Allows the implementing of


participanti si asociati un vast instrumentar de communication solutions on distance based
dezvoltare profesionala prin elemente specifice on the use of modern techniques for
educatiei adulte. transmitting the information;

20. The farmer can find represented his


interests and position through the Problem
Solving Group;

21. The method offers to the participant and


associated farmers a broad range of tools for
professional development through elements
specific to adult education.

254
BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY

1. Alain Pouliquen - Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors –
implications before and after accession for EU markets and policies, INRA, 2001

2. ANDA, Les acteurs du developpement agricole, ANDA, Paris, 2003,


http://www.anda.asso.fr/anda/anda_frame.htm

3. APCA, Les chambres d'agriculture, APCA, Paris, 2003,


http://resodoc.apca.chambagri.fr/docweb/

4. APCA Presentation, L'agriculture francaise, APCA, Paris, 2002

5. A. W. van den Ban, H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell


Science

6. A. W. van den Ban – Whose message? Thoughts on how the choice of extension programme
objectives can and should be made, Ideas RRDC Bulletin, February 1988

7. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, Paper work, All
Russian Conference on Agricultural Extension, April 1998

8. A. W. van den Ban, Arnold L. G. M. Bauwens – Small Farmer Development; Experiences in


the Netherlands, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol. 27, July – December 1988

9. A. W. van den Ban – Book Review on Knowledge for Development, World Bank, World
Development Report 1998/99

10. A. W. van den Ban – Possible Roles of Farmers’ Organizations, Bangladesh Journal of
Extension Education, Vol. 9, Special Issue, 1994-97

11. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, presented at the
Agricultural University of Krakow, Poland, December 12, 1997

12. A. W. van den Ban – Defining Agricultural Extension and Extension Education, Work paper,
University of Wageningen

255
13. A. W. van den Ban – Agricultural development; Opportunities and threats for farmers and
implications for extension organizations, The Journal of Agricultural Education and Extension,
1999, Vol. 6, No. 3

14. A. W. van den Ban – Different Ways of Financing Agricultural Extension, ODI Agricultural
Research and Extension Network, July 2000

15. A. W. van den Ban – Some Ideas on Developing Agricultural Extension and/or Consulting in
Romania, Discussion with the National Agency for Agricultural Extension, Timisoara, 2000

16. A. W. van den Ban – Tasks, Organization and Perspectives of Agricultural Extension in the
Netherlands and Other Western European Countries, Paper work, Tempus (Phare) Seminar,
Timisoara, 2000

17. Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, Andrew J. Sofranko - Improving agricultural extension.
A reference manual, FAO Publications, 1997, http://www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e00.htm

18. CEE – 2000 Regular Report from the Commission on Romania’s progress towards accession,
CEE Reports, Brussels, 2000

19. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 1999 report, CEE Reports,
Brussels and Luxembourg, 2000

20. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 2000 report, CEE Reports,
Brussels and Luxembourg, 2001

21. CEE – Towards agri-environmental indicators - Integrating statistical and administrative


data with land cover information, Working document, Eurostat, DG Agriculture, DG
Environment, Joint Research Center European Environment Agency, Joint publication, 2001

22. CEE - Enlargement and Agriculture: Successfully integrating the new Member States into the
CAP, Issues paper, CEE Publications, Brussels, 2002

23. CEE – DGAGRI - Agenda 2000 CAP Reform Decisions Impact Analyses, CEE – DGAGRI
Brussels and Luxembourg, 2000

256
24. CEE – DGAGRI - A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimensions of
Sustainable Agriculture and Rural Development, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg,
2001

25. CEE – DGAGRI – EU and enlargement, Fact Sheet, DGAGRI Publications, Brussels and
Luxembourg, 2001

26. CEE – DGAGRI –Prospects for Agricultural Markets 2001-2008, CEE – DGAGRI Brussels
and Luxembour g, 2001

27. CEE – DGAGRI –The Common Agricultural Policy – 2000 Review, CEE – DGAGRI
Brussels and Luxembourg, 2001

28. CEE – DGAGRI - Agriculture in the European Union - statistical and economic information
2001, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2002

29. CEE – DGAGRI – Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on
Romania , DGAGRI Publications, Brussels and Luxembourg, 2002

30. CEE – DGAGRI - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU
Enlargement to the CEECs, CEE – DGAGRI, 2002

31. CEE – DGAGRI - European Agriculture entering the 21st century, CEE – DGAGRI
Publications, Brussels and Luxembourg, 2002

32. CEE – ESDP - European Spatial Development Perspective Towards Balanced and
Sustainable Development of the Territory of the European Union, EC Publications, Luxembourg,
1999

33. *** - Colectia Chambres d’Agriculture, 1999 – 2003

34. Colin Fraser et Jonathan Villet - LA COMMUNICATION pour un développement à dimension


humaine, 1994, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/T1815F/T1815F00.htm

257
35. David Deshler - Evaluating Extension Programmes, FAO Publications, 1999,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0028.htm

36. Eurostat –Europe’s farm landscape: some examples and figures, Statistics in focus,
Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 1999

37. Eurostat – Thirty years of agriculture in Europe, Arable land, increased size of holdings and
changes in crop rotation, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat CEE, 2000

38. Eurostat –EU-15 agricultural income in 2002: -3.0% in real terms, Statistics in focus,
Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002

39. Eurostat –Quarterly accounts, Second quarter 2002 The GDP of the Candidate Countries,
Statistics in focus, Economy and Finance, Eurostat EC, 2002

40. Eurostat –Structure of agricultural holdings in the UE – Main results of the Community
survey 1999-2000, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002

41. Eurostat, Long Term Indicators – Euro-Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003,


http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eur11-EN&mode-download

42. Eurostat, Short Term Structural Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003,


http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download

43. FAO - Comment concevoir et réaliser les supports de communication de proximité,


http://www.fao.org/docrep/W9889F/W9889F00.htm

44. FAO - Recherches actuelles et perspectives pour la conservation et le développement,


http://www.fao.org/docrep/X2161F/X2161F00.htm

45. FAO - Training for agricultural and rural development 1997-98, 1998,
http://www.fao.org/docrep/W9699E/W9699E00.htm

258
46. FAO, The First Mile of Connectivity , 1998,
http://www.fao.org/docrep/X0295E/X0295E00.htm

47. FAO / EBRD - Agribusiness Handbooks, FAO / EBRD Publications, Rome, 1999

48. FAO, FarmNet - Farmer Information Network for Agricultural and Rural Development,
2000, Rome

49. FAO - Handbook for Defining and Setting up a Food Security Information and Early
Warning System (FSIEWS), Rome, 2000,
http://www.fao.org/docrep/003/X8622E/X8622E00.HTM

50. FAO - Human resources in agricultural and rural development, 2000,


http://www.fao.org/DOCREP/003/X7925M/X7925M00.HTM

51. FAO Publications, The group promoter's resource book, FAO, Rome, 2000

52. FAO, All for Education and Food For All, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN1003_en.htm

53. FAO, Communication for Development Group Extension, Education and Communication
Research, Extension and Training Division - Participatory communication and adult learning for
rural development, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1104a_en.htm

54. FAO - Education and Food For All, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1003a_en.htm

55. FAO Publications, Farming Systems and Poverty. Improving Farmers’ Livelihoods in a
Changing World, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2001,
http://www.fao.org/farmingsystems

56. FAO Public ations, The inter-group resouce book, FAO, Rome, 2001

57. FAO Publications, Individual farms in Eastern Europe and the Commonwealth of
Independent States, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2002

259
58. FAO, New approaches to consider in capacity building and technical assistance - building
alliances, FAO/WHO Global Forum of Food Safety Regulators, Marrakech, Morocco, 28 - 30
January 2002, http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/AB445E.HTM

59. Francesco di Castri – Les quatre piliers du developpement durable, Nature et Ressources,
UNESCO, L’Arthenon Publishing, Vol. 31, No. 3, 1995

60. Gabriel Pascariu, Manuela Stanculescu, Dorin Jula, Mihaela Lutas, Edith Lhomel – Politica
de coeziune a UE si dezvoltarea economica si sociala în România / EU Cohesion Policy and
Romania’s Regional Economic and Social Development, Pre-accession Impact Studies, Phare RO
9907-02-01, Institutul European din România, Bucuresti, 2002

61. Gabriela Dragan, Isabela Atanasiu, Neudorfer Helmut – Compatibilitati între cadrul
românesc al politicii regionale si reglementarile UE privind ajutorul de stat / Romanian Special
Development Zones and EU State Aid Policy, Pre-accession Impact Studies, Phare RO 9907-02-
01, Institutul European din România, Bucuresti, 2002

62. Geoffrey Adams - Effective management in extension advisory services in Central and
Eastern European countries, FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0303a_en.htm

63. Guvernul României – Planul Natio nal de Aderare la Uniunea Europeana, Guvernul
României, Bucuresti, 2000

64. Guvernul României – Planul National de Agricultura si Dezvoltare Rurala 2000 – 2006 –
Diagnoza spatiului rural, Guvernul României, Bucuresti, 2000

65. Harmut Albrecht, Herbert Bergmann, Georg Diederich, Eberhard Grosser, Volker Hoffmann,
Peter Keller, Gerhard Payr, Rolf Suelzer – Agricultural Extension, Vol. 1 & 2, Sonderpublication
der GTZ No. 212, Rural Development Series, New Age International (P) Limited

66. J.P. Ilboudo - Outils de communication de proximité : l'expérience du Groupe de la


communication pour le développement de la FAO, FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0601a_fr.htm

260
67. Jacqueline Leonte, Daniela Giurca, Virginia Câmpeanu, Philippe Piotet – Agricultura
României în perspectiva aderarii la UE / Romanian Agriculture and EU Accession, Pre-accession
Impact Studies, Phare RO 9907-02-01, Institutul European din România, Bucuresti, 2002

68. Jerry Apps – The People Came First, A History of Wisconsin Cooperative Extension,
Wisconsin Epsilon Sigma Phi Alpha Sigma Chapter, 2002

69. John Farrington - The role of non-governmental organizations in extension, FAO


Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0040.htm

70. John Rouse - Organizing for extension: FAO experiences in small farmer group development,
FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPan0003.htm

71. Keith J. Brent, Geoffrey R. B. Adams - Extension, research and farm competitiveness in
Central and Eastern Europe, FAO Publications, 1999,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0036.htm

72. L. Van Crowder, William I. Lindley, Thomas H. Bruening and Nathaniel Doron -
Agricultural Education for Sustainable Rural Development: Challenges for Developing Countries
in the 21st Century, 1999, FAO Publications, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0025.htm

73. L. Van Crowder - Agricultural Extension for Sustainable Develo pment, FAO Publications,
1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0004.htm

74. L. Van Crowder - Partners in Sustainable Development: Linking Agricultural Education


Institutions and Farmer Organizations, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0007.htm

75. L. Van Crowder - Assessment of Pre-Service and In-Service Extension Education, FAO
Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0001.htm

76. L. Van Crowder - Decentralized Extension: Effects and Opportunities, FAO Publications,
1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0013.htm

77. L. Van Crowder, J. Anderson - Integrating Agricultural Research, Education and Extension

261
in Developing Countries, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0009.htm

78. L. Seppänen and S. Padel - How to apply a holistic interdisciplinary approach to


development/extension, Research methodologies in organic farming, Frick, Switzerland, 30
September – 3 October 1998, http://www.fao.org/DOCREP/003/X6089E/X6089E00.HTM

79. Margreet H. van den Berg, The agricultural knowledge infrastructure: public or private?
FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1103a_en.htm
80. OECD – Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition, OECD Publications,
1999

81. OECD - A Forward-Looking Analysis of Export Subsidies in Agriculture, Joint Working Party
of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD
Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000

82. OECD – Agricultural Policies in Emerging and Transition Economies, OECD Publications,
Paris, 2000

83. OECD – Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation 2000, OECD
Publications, Paris, 2000

84. OECD –Agricultural Policy Reform: Development and Prospects, OECD Observer, 2000

85. OECD - An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, Joint Working
Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD
Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000

86. OECD – Annual Report 2000, OECD Publications, Paris, 2000

87. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2000 – 2005, OECD Publications, Paris, 2000

88. OECD – Review of Agricultural Policies - Romania , OECD Publications, 2000

89. OECD – Annual Report 2001, OECD Publications, Paris, 2001

262
90. OECD – Annual Report 2002, OECD Publications, Paris, 2002

91. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2002 – 2007, OECD Publications, Paris, 2002

92. P. Oakley and C. Garforth - Guide to extension training, FAO Publications, 1997,
http://www.fao.org/docrep/T0060E/T0060E00.htm

93. Paun Ion Otiman – Dezvoltarea rurala în România, Agroprint Publishing House, Timisoara,
1997

94. Paun Ion Otiman – Economie rurala, Agroprint Publishing House, Timisoara, 1999

95. Paun Ion Otiman –Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a României în vederea
aderarii la Uniunea Europeana – un punct de vedere, Agroprint Publishing House, Timisoara,
1999

96. Paun Ion Otiman – Agricultural Restructuring and Rural Development of Romania with
Regards to Accessing the European Union – point of view, Agroprint Publishing House,
Timisoara, 2000

97. Robert Evenson - The Economic Contributions of Agricultural Extension to Agricultural and
Rural Development, FAO Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0038.htm

98. Ronny Adhikarya - Strategic extension campaign - A participatory-oriented method of


agricultural extension, FAO Publications, 1994,
http://www.fao.org/docrep/U8955E/U8955E00.htm

99. Ronny Adhikarya - Strategic Extension Campaign: Increasing Cost-Effectiveness and


Farmers' Participation in Applying Agricultural Technologies, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0003.htm

100. Ronny Adhikarya - Campagne Intensive de Vulgarisation: Une Méthode Participative de


Vulgarisation Agricole, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/U8955F/U8955F00.htm

101. Sabine Isabel Michiels and L.Van Crowder - Discovering the "Magic Box": Local

263
appropriation of information and communication technologies (ICTs), FAO Publications, 2001,
http://www.fao.org/sd/2001/KN0602a_en.htm

102. Stein Bie - Development Communication and Internet, FAO Publications, 1996,
http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDDO/intro.htm

103. Tanic S. and Dauphin F., Global Farming Systems Study: Challenges and Priorities to 2030.
Regional Analysis Eastern Europe and Central Asia, FAO and World Bank, Rome & Washington
D.C., 2001

104. Vidu Bidilean – Uniunea Europeana – Institutii, politici, activitati, Editura Agroprint
Timisoara, 2000

105. Volker Hoffmann – Picture Supported Communication in Africa, Mangraf Verlag, 2000

106. Volker Hoffmann, John Lamers and Andrew D. Kidd - Reforming the organization of
agricultural extension in Germany: lessons for other countries, ODI Agricultural Research and
Extension Network, Network Paper No. 98, 2000

107. World Bank - World Bank Rural Development Strategy: Reaching the Rural Poor, World
Bank Publications, 2002

108. WTO – International trade statistics 2000, WTO Publications, 2000

264

S-ar putea să vă placă și