Sunteți pe pagina 1din 13

4.

ARGUMENTAREA ORGANIZAŢIONAL – ECONOMICĂ A


PROIECTULUI

Analizarea din punct de vedere economică a proiectului, este importantă mai


ales în condiţiile economiei de piaţă, ea este necesară pentru a demonstra
eficacitatea produsului din toate punctele de vedere, şi a celui economic care este
cel mai important.
Denumirea acestui proiect este „Multimetru în bază de microcontrolor”
scopul acestui capitol este demonstrarea şi argumentarea avantajelor elaborării şi
utilizării dispozitivului de măsurare, testare.

4.1. Analiza SWOT a proiectului

Pentru identificarea raţionalităţii proiectului este necesar să fie efectuată


analiza factorilor interni şi externi a proiectului. Se propune metoda managerială
de analiză – analiza SWOT, care constă în evaluarea punctelor forte şi punctelor
slabe a mediului intern şi extern al proiectului.
SWOT poate fi descifrat în următorul mod: S – strengths (puncte forte), W –
weaknesses (puncte slabe), O – opportunities (oportunităţi, factori favorabili), T –
threats (riscuri).
Adică analiza SWOT este în special pentru determinarea, identificarea
punctelor forte cît şi a celor slabe a mediului intern şi extern al proiectului.
La capitolul :
Puncte forte – se enumără calităţile care contribuie la succesul proiectului.
Puncte slabe – se enumără componentele mediului intern care cauzează
dezavantajele şi contribuie la ameninţarea posibilităţilor atingerii succesului.

Oportunităţi – factorii mediului extern care 526.1


UTM. influenţează
454. 01.sau
MEpot influenţa
Mod Coala Nr. document. Semnat. Data
pozitiv asupra procesului de elaborare a proiectului.
Elaborat Vasilii Crudu Litera Coala
Verificat Ababii Victor
Argumentarea organizaţional – Coli
75
economică a proiectului
Contr. norm. V. Negură UTM C - 051
Aprobat E. Guţuleac
Riscuri – factorii mediului extern care influenţează sau pot influenţa negativ
asupra procesului de realizare a proiectului.

Analiza SWOT
Tabelul 4.1.

Puncte Forte Puncte Slabe


1. Controlul dispozitivului de către 1. Posibilitatea apariţiilor de
microcontroler; scurtcircuitatre a componentelor;
2. Regimuri variate de lucru a 2. Posibilitatea defectării la utilizarea
dispozitivului; incorectă a utilizatorilor.
3. Precizia înaltă de lucru cu
dispozitivul;
4. Protecţie electrică asigurată;
5. Termen îndelungat de exploatare.
Oportunităţi Riscuri
1. Posibilitatea de modernizare a 1. Apariţia erorilor din motive pur
dispozitivului; tehnice.
2. Utilizarea în scopuri practice.

Efectuînd analiza SWOT observăm că punctele forte sînt vizibil superioare


celor slabe (7/3), deci proiectul are avantaje şi este argumentat managerial spre
proiectare.

4.2. Planul calendaristic

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 76
Întocmirea planului calendaristic a proiectului reprezintă planificarea
procesului de elaborare în timp şi repartizarea raţională a sarcinilor şi resurselor.

Tabelul 4.2 – Planul calendaristic


Cod Denumirea evenimentului Perioada Persoane angajate Numărul
even de zile
1. Elaborarea şi aprobarea temei 15 martie – 20 martie Conducător 5
proiectului Executor
2. Analiza sarcinii 21 martie – 24 martie Inginer-constructor 3
Inginer-programist
3. Căutarea literaturii 26 martie – 31 martie Executor 5
4. Studierea literaturii 1 aprilie – 16 aprilie Executor 15
5. Studierea materialelor şi 17 aprilie – 23 aprilie Executor 6
utilajului necesar
6. Elaborarea schemei 26 aprilie – 29 aprilie Executor 3
principiale a sistemului
7. Elaborarea schemei 2 mai – 6 mai Executor 4
sistemului în Or CAD
Capture
8. Efectuarea schemei plăcii cu 7 mai – 12 mai Executor 5
cablaj imprimat în Or CAD
Layout
9. Imprimarea cablajului pe 12 mai – 16 mai Executor 4
placa principială
10. Instalarea componentelor pe 17 mai – 23 mai Executor 6
placa principială
11. Efectuarea programului 24 mai – 28 mai Executor 4
pentru microcontroler

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 77
Continuare Tabelul 4.2.
12. Familiarizarea cu 29 mai – 31 mai Executor 2
programatorul pentru acest tip
de microcontroler
13. Instalarea programului pe 1 iunie – 4 iunie Executor 3
microcontroler
14. Instalarea microcontrolerului 5 iunie – 10 iunie Executor 5
pe placa de bază
15. Ajustarea soft-ului de pe MC 11 mai – 15 mai Executor 4
la cerinţele sistemului
16. Testarea şi verificare 16 mai – 18 mai Inginer-constructor 3
sistemului Inginer-programist
Total 77

Lista evenimentelor şi durata lor (zile)


Tabelul 4.3.
Evenimente Cod even Persoane angajate Durata
even
Au fost acceptate sarcinile proiectului 1-2 Conducatorul de diplomă 8
Executor

A fost finalizată analiza sarcinii si 3-4 Executor 20


studierea literaturii
A fost efectuată proiectarea schemei 5-8 Executor 18
plăcii cu cablaj imprimat în Or CAD

A fost asamblată placa cu cablaj 9-10 Executor 10


imprimat
A fost programat microcontrolorul 11-14 Executor 14
A fost asamblat sistemul şi verificată 15-16 Inginer-programist 7
funcţionarea lui Inginer-constructor

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 78
4.3. Estimarea cheltuielilor de proiectare

Motivul tehnico-economic al elaborării proiectului


Indicatorii de bază la determinarea nivelului elaborării sunt nivelul tehnic şi
eficacitatea economică. Alegerea variantei econome se efectuează după cheltuielile
minimale ce prezintă suma costului şi a mijloacelor de bază, aduse la o egalitate în
conformitate cu normele de eficienţă.
SI + m⋅ C1+C2= min (4.1)

Costul oricărui articol electronic depinde de suma cheltuielilor pentru


cercetările efectuate pentru acumularea cunoştinţelor (C1) şi costul pieselor de
completare, costul materialelor de bază şi celor auxiliare şi cheltuieli de muncă la
confecţionarea piesei şi petrecere lucrului de ajustare şi reglare a aparatului (C2). În
procesul de exploatare, utilizatorul cheltuie mijloace pentru întreţinerea
personalului, îndeplinirea lucrului de deservire tehnică şi profilaxie.
Pentru a efectua calculul costului dispozitivului este necesar de a calcula
anterior mai mulţi indici, cum ar fi:
C1 – cheltuieli de cercetare de acumulare a cunoştinţelor şi studierea soft-ului
necesar pentru implementarea proiectului

g) Consumuri materiale pentru cercetare

Tabelul 4.4 – Cheltuieli materiale


Denumirea Softului Preţul, lei Cantitatea, unităţi Suma, lei
OrCAD Capture 1200 1 1200
Sistem de operare Microsoft 1500 1 1500
Windows XP
Microsoft Office XP 300 1 300
Total cheltuielilor de cercetare 3000
C1=3000 lei

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 79
C2 – cheltuieli pentru elaborarea dispozitivului experimental, şi anume:
• cheltuieli pentru materiale utilizate;
• cheltuieli de transport;
• salariul de bază al muncitorilor;
• cheltuieli la energia electrică necesară;
• cheltuieli pentru aparatajul utilizat;
• cheltuieli pentru construirea dispozitivului;
• cheltuieli pentru regie;
În acest punct se iau în consideraţie materialele folosite pentru confecţionarea
dispozitivelor propriu şi cheltuielile pentru materialele ajutătoare folosite în
scopuri tehnologice.

Determinăm preţul materialelor necesare pentru confecţionarea dispozitivului


în următorul mod:

b) Determinăm costul materialelor

Tabelul 4.5 – Costul materialelor


Nr Denumirea Tipul Unitate Cantitatea Preţul Suma,
materialului de unei lei
măsura unităţi, lei
1 Placă bucăţi 1 50 50
2 Conector DB9 bucăţi 4 6 24
3 LCD Hiamen bucăţi 1 80 80
4 Rezistenţă 15K bucăţi 2 0,25 0,50
5 Rezistenţă 10K bucăţi 3 0,25 0,75
6 Rezistenţă 4к7 bucăţi 2 0,25 0,50
7 Condensatori 0.1x50v bucăţi 8 1 8

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 80
Continuare Tabelul 4.5.
8 Condensatori 47.0x25v bucăţi 2 1 2
electrolitici
9 Condensatori 22.0x25v bucăţi 4 0,5 2
electrolitici
10 Diode 1N4148 bucăţi 6 2 12
11 Diode 1N4935 bucăţi 1 1 1
12 Soclu 20 pin bucăţi 1 2 2
13 Circuite integrate MAX232 bucăţi 1 15 15
14 Stabilizator 78L05 bucăţi 2 5 10
15 Circuite integrate TRRIMER bucăţi 1 6 6
16 Circuite integrate ATtiny2313-20PU bucăţi 1 18 18
17 Tranzistor C547B bucăţi 1 2 2
18 Rezonator de cuarţ 8МГц bucăţi 1 6 6

19 Cositor Poc-90 Grame 20 0,1 2


20 Alcool izopropilic mililitri 100 0,01 1
21 Flius mililitri 100 0,01 1
22 Foaie, A4 (297 × 210)mm coli 15 0,1 1,5
Totalul cheltuielilor materiale 245 lei

Deci costul materialelor este de 245 lei.


Deşeurile recuperabile constituie 1% din preţul total al materialelor.

Des. rec. =Pr.mat. * 1%


Des. rec. =245 * 0,01=2,45 lei

Deci preţul materiei prime şi materialelor cu considerarea deşeurilor


recuperabile este:
245-2,00=243,00 lei
c) Cheltuieli de transport

Se calculează în valoare de 5% din costul materialelor de bază.


Ch.tr.=Cost.mat. * 5%
Ch.tr.=245 * 0,05=12,25 lei

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 81
Deci, cheltuielile de transport constituie 12,25 lei.

d) Cheltuieli pentru remunerarea muncii

Ponderea esenţiala în deviza cheltuielilor o deţin consumurile legate de


remunerare salariaţilor. Pentru a determina aceste cheltuieli sau efectuat
următoarele proceduri:
Pentru aceasta s-a determinat salariul zilnic, luându-se în consideraţie
numărul de zile lucratoare în mediu pe luna -22 zile, obţinem următorul rezultat:

Cheltuieli privind retribuirea muncii


Tabelul 4.6.
Funcţia exercitată Preţul Volum Salariul Salariul Salariu de
contractual de lucru tarifar, lei suplimentar,lei bază, lei
Inginer-programist 8 lei/ h 328h 2624 656 3280

Inginer-constructor 6 lei / h 440h 2640 660 3300

Totalul salariilor 6580

Din cauza că plata salariului la întreprindere este în acord, se calculează


salariul premial al muncitorilor care constituie 25% din salariul direct.
Sp. =Sd. * 25%
Sp.prog=2624* 0,25=656 lei
Sp.cons=2640* 0,25=660 lei
Salariul de bază constituie suma salariului direct şi cel premial.
Sb.=Sd. + Sp.

e) Contribuţia la asigurări sociale

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 82
Contribuţii la asigurări sociale constituie 23% din fondul de remunerare a
muncii.
As.=Sb. *23%
As.= 6580 * 0,23=1513,4 lei

f) Contribuţia la asigurări medicale

Tariful primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Tam =3,5%.


Am. – suma contribuţiilor pentru asigurarea medicală
Am. = Sb. * Tam
Am. =6580*0.035=230,3 lei

g) Uzura utilajului

În timpul elaborării proiectului au fost implicate următoarele mijloace


tehnice:
1. Calculator personal
2. Imprimantă
Pentru calculator şi imprimantă calculăm uzura după formula :
Ci ⋅ Na ⋅ Tu
A= (4.2)
100 % ⋅ 264

Unde:
Ci – costul iniţial al utilajului;
Na – norma de uzare anuală;
Tu – timpul de utilizare a utilajului în proiect

Calculul uzurii fondurilor fixe


Tabelul 4.7.

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 83
Nr. Utilajul Cantitatea Preţul unei Timpul de Norma de Suma (lei)
unităţi (lei) utilizare uzură

1 Calculator 1 6000 50 zile 33% 332,00


2 Imprimantă 1 1500 10 zile 33% 18,75
Totalul sumei uzurii 350,75 lei

Ciocanul de lipit face parte din fonduri circulante, el costă 50 lei. Pentru
elaborarea proiectului s-a utilizat calculator de tip Celeron 400 MHz, care consumă
300 W/h. Pentru montarea circuitului s-a utilizat un ciocan de lipit ЭПCH-25/220
ce consumă 25 W/h. Imprimantă matricială Micro Line ML3300 consumă pînă la
50 W/h .Pentru calculul cheltuielilor de energie electrică se ia în consideraţie tipul
de utilizare a utilajului la temă, ţinînd cont că ziua de muncă are durata de 8 ore
Pentru calculul energiei consumate utilizăm formula:
Wunit=Pcons × tfunc (4.3)
Unde:
Pcons – este puterea de consum a unităţii timp de o oră
tfunc – este timpul de functionare a unităţii
Wcalc =300 × 50 × 8 = 120000 W/h = 120 kW/h
Wcioc =25 × 20 × 8 = 4000 W/h = 4 kW/h
Wimpr =50 × 10 × 8 = 4000 W/h = 4 kW/h
Wbec =100 × 5 × 8 = 4000 W/h = 4 kW/h

La momentul elaborării proiectului tariful pentru energia electrică este de


1,20lei pentru un kW/h. În total obţinem suma:
Wunit = 120+4+4+4=132 kW/h
Chen.electr.=132 × 1,20= 158,4 lei

Cheltuieli pentru elaborarea proiectului


Tabelul 4.8.
Nr. Articolele de cheltuieli Suma (lei)

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 84
1 Cheltuieli de cercetare 3000
2 Cheltuieli materiale directe 245
3 Cheltuieli pentru salarizare 6580
4 Contribuţii la asigurări sociale 1513,4
5 Contribuţii la asigurări medicale 230,3
6 Uzura fondurilor fixe şi costurile fondurilor circulante 350,75
7 Energia electrică utilizată 158,4
Total costul proiectului 12077,85

Cheltuieli de cercetare
Cheltuieli materiale directe
Cheltuieli pentru salarizare
Contribuţii la asigurări sociale
Contribuţii la asigurări medicale
Uzura fondurilor fixe şi costurile fondurilor circulante
Energia electrică utilizată

4.4. Preţul de comercializare al proiectului

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 85
Calculul preţului de cost al proiectului se va efectua luînd în consideraţie
cheltuielile pentru realizare care constituie 12077,85 lei. Preţul de livrare al
proiectului include costul propriu al proiectului, T.V.A. şi venitul planificat.
Profitul = 12077,85 * 0,15 = 1811,67 lei
Calculăm preţul brut care este Preţ de cost + Profit:
Preţul brut = 12077,85 + 1811,67 = 13889,52 lei
Preţul de realizare (comercializare) este Preţul brut + TVA, prezentat mai jos:
Preţul de realizare = 13889,52 + 2406,57 = 16296,09 lei.
Calculăm rentabilitatea proiectului care este (Profit / Preţ de cost)*100%,
prezentat mai jos:
Rentabilitatea = (1811,67 / 12077,85)*100 = 14,99 lei

Calculul preţului de livrare


Tabelul 4.9.
Calculul preţuluide livrare Suma, lei
Costul propriu 12077,85
Venitul planificat 1811,67
T.V.A. (20%) 2406,57
Preţul de livrare a proiectului 16296,09

4.5. Evaluarea eficienţei economice a proiectului

În urma evaluării minuţioase a proiectului pot fi aduse următoarele afirmaţii


faţă de acele aparate ce există deja şi ceea ce am realizat în acest proiect.
Dispozitivul nou are un mare plus şi anume poate să fie ataşat calculatorului
prin interfaţa RS-232 şi deci există posibilitatea achiziţionării şi vizualizării datelor
la calculatorul personal.
Prin programul care face posibilă legătura între dispozitivul realizat şi
calculatorul personal pot fi dobîndite rezultate cu procent de corectitudine mult
îmbunătăţit, plus vizualizarea acestora în diferite moduri de exemplu grafic sau
diagramă.

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 86
Cu toate acestea preţul rămânînd ca acelor existente, ceea ce este benefic în
special pentru cumpărătorii care sunt de toate categorile şi nu în todeauna şi-ar
permite poate să procure acest dispozitiv care în multe cazuri este de ne-înlocuit.
Sistemul nou poate ajuta la îmbunătăţirea factorului de producţie şi este
important prin proprietăţile pe care le posedă.
Pentru evaluarea eficienţei sistemului nou, efectuăm următoarea comparaţie:

Eficienţa economică a proiectului


Tabelul 4.10.
Proprietăţi Dispozitivul vechi Dispozitivul nou Δ capacităţii
Dimensiuni 80 × 120 mm 70 × 100 mm 10 × 20 mm
Greutate 350 g 300 g 50 g
Precizia 5-7% 3-5% 2%
regimuri de lucru un regim mai multe regimuri
Fiabilitate - +

Coala
UTM. 526.1 454. 01. ME
Mod Coala Nr. document Semnat. Data 87