Sunteți pe pagina 1din 4

Santo Ardor

Arthur Lakschevitz C. E. Leslie

 
DUETO      

                    
     
SOPRANO
       

             
Dá Se - nhor, aos ser -vos Teus, san -to_ar -dor Pa - ra_a -nun -ci - ar ao mun -do_a sal - va - ção,,

             
ALTO
      

             
Dá Se - nhor, aos ser -vos Teus, san -to_ar -dor Pa - ra_a -nun -ci - ar ao mun -do_a sal - va - ção,,

              
 

TENOR
 
     
                
Dá Se - nhor, aos ser -vos Teus, san -to_ar -dor Pa - ra_a -nun -ci - ar ao mun -do_a sal - va - ção,,

BASS
                  

  
Dá Se - nhor, aos ser -vos Teus, san -to_ar -dor Pa - ra_a -nun -ci - ar ao mun -do_a sal - va - ção,,

          
         
      
     
                   
Piano

   

      
       
A
mf 
   
5

S.        

com fer - vor. Dá, Se - nhor, san to_ar - dor aos ser - vos - teus. san -ta_e pu - ra


                 
        
mf

 
A.  
com fer - vor. Dá, Se - nhor, san to_ar - dor aos ser - vos - teus. san -ta_e pu - ra, Bri -lha

       
  
mf
T.                  
 com fer - vor. Dá, Se - nhor, san to_ar - dor aos ser - vos - teus.

    
san -ta_e pu - ra

            
mf

 
            
B.
 

     
com fer - vor. Dá, Se - nhor, san to_ar - dor aos ser - vos - teus. Luz bem - di - ta Bri -lha

      

A
 
   

      
  
     
  
                      
    
   
Pno. mf

    
 
2

   
B
     
12
  
S.      
Bri - lha sem - pre co - ra - ção

     
A.            
sem -pre Bri - lha sem - pre co - ra - ção

         
       

T.

  
sem -pre_em ca - da co - ra - ção
     
        
 
B.        
sem -pre sem -pre_em ca - da co - ra - ção Di - vi -no_Es - pi - ri - to_i - lu -

    
B
   
 
  
  
       
     
     
   

Pno.

        

                  
19 rit. A tempo

S.           
i - lu - mi - na_a - to - dos, que de - se - jam ver a Sal - va - ção


 
   
A.        
  

i - lu - mi - na_a - to - dos, sal - va - ção

  
 

                   
 i - lu - mi - na_a - to - dos,
T.
  
que de - se - jam ver a Sal - va - ção

 
      
 
B.     
mi - na_a to - dos, sal - va - ção

            
rit. A tempo

          
        
           
Pno.
   
   
3

 
C

       
25
  
f
S.       
Ó gran - de Deus! aos ser - vos Teus,


           
  
f
 
A.        

  f         
Dá Teu po - der, Ó gran - de Deus! For - ça_e vi -gor aos ser - vos Teus,


         

T.
     
Dá Teu po - der, Ó gran - de Deus! For - ça_e vi -gor aos ser - vos Teus,

f     
            
 
B.   
Ó gran - de Deus! aos ser - vos Teus,

     
C
        
      
             
       
     
f
           
Pno.

    

      

29

S.  
          
    
Pa - ra_es - pa - lhar a Tu - a luz E_as tre - vas den - sar dis - si - par.

 
     
A.                 
Pa - ra_es - pa - lhar a Tu - a luz E_as tre - vas den - sar dis - si - par.

 
                
 Pa
T.
     

  
- ra_es - pa - lhar a Tu - a luz E_as tre - vas den - sar dis - si - par.

           
 
      
B.  
Pa - ra_es - pa - lhar a Tu - a luz E_as tre - vas den - sar dis - si - par.

     
      

     
 
  
     

  
Pno.
        

        


    

   f         
4
     
D
    
D.   
 
33
   
              

 p
Pa - ra_o Teular, o Se - nhor me_e - le - va, Com Teu seu bli -me_e san -to_o - lhar me gui - a

S.   
              

  p
Pa - ra_o lar, Se - nhor, me_e - le - va, Com o Teu o - lhar me gui - a

 
A.
               

  p 
Pa - ra_o lar, Se - nhor, me_e - le - va, Com o Teu o - lhar me gui - a

 
              

T.

 
Pa - ra_o lar, Se - nhor, me_e - le - va, Com o Teu o - lhar me gui - a

   
       
p
B.      
Pa - ra_o lar, Se - nhor, me_e - le - va, Com o Teu o - lhar me gui - a

 
D

            
   
   
                  
Pno. p

        

          
 
             


   
37

D.  
 
         

 
Sem -pre_a -té che -gar Á ce - les - te luz Meu e - ter - no - lar.

    
    
S.        
 

  


Sem -pre_a -té che -gar Á ce - les - te luz Meu e - ter - no - lar.


      
             
A.
  


               
Sem -pre_a -té che -gar Á ce - les - te luz Meu e - ter - no - lar.

    

 Sem -pre_a -té che -gar
T.
    

   
Á ce - les - te luz Meu e - ter - no - lar.

      
            
B.
     
Sem -pre_a -té che -gar Á ce - les - te luz Meu e - ter - no - lar.


           
   
 

        

           

      
 

Pno.

          
 