Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Iasi -Birou Achizitii Publice - Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de
contact: Anca Harabagiu, Tel. +40 232273507, Email: anca.harabagiu@cfr.ro, Fax: +40 232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 511 Gura Humorului Ilva Mica, interval de
statie Vatra Dornei Rosu, km. 109+390 (refacere substrat, asigurare scurgere ape, nlocuire dale deteriorate)- LOT III

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Gura Humorului Ilva Mica, interval de statie Vatra Dornei Rosu, km. 109+390
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reparatii linii de cale ferata n scopul asigurarii circulatiei materialului rulant n conditii de siguranta si pentru ridicarea unor restrictii
de viteza de pe Linia 511 Gura Humorului Ilva Mica, interval de statie Vatra Dornei Rosu, km. 109+390.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este = 0.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45112500-0 Lucrari de terasament (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Lucrari conform Caietului de sarcini, cum ar fi:
?rectificare rosturi de dilatatie, demontare trecere la nivel realizata din dale elastice si motarea provizorie a dalelor de beton,
demontari/remontari succesive a trecerii la nivel realizata provizoriu cu dale de beton, scoatere si reintroducere sina CF pentru realizare
substrat cale si pozitionare tuburi de dren, scoatere si reintroducere sina CF pentru ciuruire prisma de piatra sparta panouri adiacente
trecerii la nivel, scoaterea pietrei sparte pana la talpa traverselor, sapatura manuala sub talpa traverselor, ciuruirea manuala a pietrei sparte
scoase din cale, nlocuirea traverselor de lemn si beton, protejare terasament cu pnza Netesin, protejare tuburi de dren cu pnza ,,
Netesin, protejarea terasamentului cu geogrila, realizarea stratului drenant din pietris pe zona drenurilor, realizarea stratului de repartitie
din balast sub talpa traverselor, realizarea stratului de piatra sparta sub talpa traverselor, nlocuire sine uzate, montare tuburi de dren,
buraj II, III traverse de lemn care se introduc in cale, buraj I, II traverse de beton care se introduc n cale, montare trecere la nivel realizata
cu dale elastice STRAIL cu nlocuire elemente componente, sapatura realizata pentru eliminare dopuri de pamnt, realizarea racordarii
trecerii la nivel cu zonele adiacente de pe DN 17 si de reparare a mbracamintii asfaltice pe zonele adiacente pasajului, montare camine de
vizitare realizate din tub de beton, profilare prisma de piatra sparta, deplacarea traverselor de beton.
Valoarea estimata fara TVA: 293,939.70 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


80 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pretul se ajusteaza n cadrul contractului numai n conditiile prevazute de H.G 925/2006 - art.97 alin.(2) lit.a.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 2/11

Fisa de date
Garantia pentru participare este de: 5.800 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50%
a acestei sume.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, n original, (Formularul 1A din Sectiunea III Formulare); prin ordin de plata n contul Sucursalei
Regionale CF Iasi (CUI: 15670513) nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi.
Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita n alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De
regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pna la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala
care se depune de catre contractant n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al
contractului.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Site-ul www.anrmap.ro;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire al
contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinele Presedintelui ANRMAP nr.: 314/2010, 302/2011, 509/2011;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor/serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de
construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, prin reorganizarea Societatii
Nationale de Cai Ferate Romane.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 3/11

Fisa de date
Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta Formularul 3
Declaratie privind Eligibilitatea din Sectiunea III Formulare, n original.
Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Ofertantul va prezenta Formularul 3A Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare din Sectiunea III- Formulare, n original.
Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta Declaratie
privind nencadrarea n situatia prevazuta la art. 691 din OUG 34/ 2006 - Formularul 3B din Sectiunea III Formulare, n original. Aceasta
declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/ asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori).
Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul CNCF CFR SA - Sucursala RCF Iasi n ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire:
Director: ing. George Radu PIPA
Contabil sef: ec. Maria RUSU
Sef Oficiu Juridic jr. Luminita STANESCU
Sef Divizie Linii: ing. Mihaita MARINCUTA
Sef Serviciu Comercial ing. Carmen MihaelaNEGRU
Sef Birou BAP ing. Anca Mirela HARABAGIU
BAP: ing. ALUPOAIE Elena Iuliana,
BAP :ing. LUPU Laura Georgiana.
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire autoritatea contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura
sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, autoritatea contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta
detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta n concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord.
ANRMAP nr. 314/12.10.2010Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune o Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca
participarea la procedura este facuta n concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D Certificat de
participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea III- Formulare, n original.
Nota: n cazul unei asocieri se va prezenta un singur Formular 3D Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta semnat de toti
asociatii, conform Ord. Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
*Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plataa) Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor de
plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conf Notificarii
191/2014 a ANRMAP.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (ANAF-DGFP; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor conf. Notificarii 191/2014 a ANRMAP.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind ndeplinirea obligatiilor de
plata, n original, copie legalizata sau n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara n care acestia sunt rezidenti prin care sa
dovedeasca ndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, n conformitate cu legislatia din
tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr.509/2011.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf.
art.9 alin.(1) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (membrii asocierii) prezinta
inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de
origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de
la autoritatile competente.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii referitoare la nscrierea n registrul comertului sau al profesiei 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar; se poate prezenta n original, n copie legalizata
sau n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul /electronica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise n conformitate cu legislatia aplicabila n tara de rezidenta
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Atestate, autorizatii, certificate etc., n functie de specificul contractuluiOfertantul va prezenta urmatoarele:.
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru categoria serviciilor feroviare critice:
- Constructii, reparatii si ntretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor
conform OMT nr. 290/2000, n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, valabila la data limita depunerii ofertelor.
2. Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice:
- Reparatii periodice si ntretinere curenta linii de cale ferata, fara sudarea sinelor
conform OMT nr. 290/2000, n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, valabil la data limita depunerii ofertelor.
n cazul n care, ofertantul este declarat cstigator, iar valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/agrement tehnic/certificat de omologare
tehnica nu este pe toata perioada de derulare a contractului, Ofertantul va depune un angajament prin care se obliga sa procedeze la
prelungirea valabilitatii acestora n termen util, din proprie initiativa, aducnd acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise n conformitate cu legislatia aplicabila n tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite
de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 4/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani,


respectiv 2013, 2014, 2015, n valoare totala de cel putin: 580.000 lei.
Documente care sustin criteriul de calificare:
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4;
b)Bilanturile contabile vizate si nregistrate de organele competente, pe
ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine
fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului - n
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.

Formularul 4 din Sectiunea III Formulare.


Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.
Anul 2015: 1 euro=4,4450lei;

b) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta


Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B
pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile
si Formularele 25, 25A din Sectiunea III Formulare
prevazute de art. 186 din OUG nr. 34/2006. n cazul n care ofertantul si
demonstreaza situatia economica si financiara invocnd sustinerea
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective incheiat, n original, prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura ndeplinirea propriului angajament de
sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, cerinta
minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin
cumul. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea
cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea
acordata de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de
afaceri va fi ndeplinita prin cumularea capacitatii economice a
tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu
precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
(conform Art. 7 din Instructiunea nr.1/2015 a ANRMAP).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a) Ofertantul va prezenta ca dovada experientei similare o lista a


principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani, similare cu obiectul procedurii,
continnd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ultimii 5 ani se calculeaza pna la data limita de depunere a ofertelor
stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii
autoritatea contractanta va decala aceasta data.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 Declaratie privind lista principalelor
executate n ultimii 5 ani

Formularul 5 din Sectiunea III - Formulare

b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea n


ultimii 5 ani a unor lucrari similare lucrarii ce face obiectul procedurii , astfel:
- a unor lucrari similare la linii CF a caror valoare cumulata a fost de min
293.000 lei, fara TVA, la nivelul unui contract maxim 3 contracte;
Se va prezenta Formularul 6 privind Experienta similara.
Pentru sustinerea experientei similare, pentru fiecare din cele 1 maxim 3
contracte se vor prezenta certificate/documente edificatoare emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, n conformitate
cu art. 188 alin. 3) din OUG 34/ 2006, care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintelor de calificare (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de
pe parti relevante din contracte sau recomandare din partea beneficiarilor
sau documente constatatoare, din care sa rezulte ca lucrarile au fost
efectute n conformitate cu normele profesionale n domeniu si au fost duse
la bun sfrsit*). Valoarea cumulata a lucrarilor executate in cadrul
contractelor de executie lucrari care va fi luata in considerare pentru
experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de cinci ani
raportata la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al
perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita
prevazut in anuntul de participare publicat initial. Contractele la care fac
referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de lucrari
solicitate. Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut
in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica doar
categoriile de lucrari prestate efectiv numai de catre ofertant.
*)prin lucrari duse la bun sfarsit, conform art.14 din Ordinul ANRMAP
nr.509/2011, se inteleg: -lucrari receptionate partial care sunt insotite de
proces verbal receptie partiala; -lucrari receptionate insotite de procesverbal la terminarea lucrarilor sau receptie finala.

Formularul 6 din Sectiunea III Formulare, pentru fiecare


contract a carui obiect a fost executarea de lucrari similare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu


comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei;
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent
fiecarui an n parte.

Pagina 5/11

Fisa de date
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare
Formularele 7, Formularul 8, Formularul 8A din Sectiunea III
ndeplinirii n bune conditii a contractului din care:
Formulare
responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III constructii de
cai ferate, conf. OMLPT nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarii
tehnice ,,ndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activitate n constructii (copie dupa atestat si legitimatie valabila la data
limita de depunere a ofertelor);
sef de santier participarea ca sef de santier ntr-un proiect/contract de
executie (prezentare CV);
specialist cu autorizatie AFER: responsabil SC (siguranta circulatiei)
pentru lucrari linii in functie de cel putin picher intretinere cale, conf. Ordin
MT nr. 2262/29 decembrie 2005 si anexei 1 din HG 1663/2004 - privind
autorizarea personalului cu responsabilitati n siguranta circulatiei
(autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
responsabil CQ (decizie de numire, CV), conf. Legii10/1995 ;
responsabil SSM, cu cu Certificat de absolvire curs n domeniul SSM
emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si M.E.C.T.S,
conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu experienta dovedita prin
participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare
(copie dupa certificat, CV);
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta
documentele echivalente emise n statul de resedinta, n termen de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, urmnd ca la semnarea
contractului (n cazul n care vor fi declarati cstigatori) sa prezinte
documentele recunoscute de autoritatile romne.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal suficient pentru
sustinerea activitatilor proiectului. In acest sens, ofertantul va prezenta
Formularul 7 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani, Formularul 8
Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile
pentru ndeplinirea contractului .
Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care sa ateste
ca dispune de personal de executie suficient, pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.
Executantul trebuie sa aiba disponibil personal capabil sa sustina activitatile
contractului, in ceea ce priveste numarul de persoane si specializari pe
durata implicarii acestora in activitatile pentru care au fost solicitati.
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un
Formularul 10 din Sectiunea III Formulare
angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje,
instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza n ndeplinirea contractului.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 Declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B
indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de si Formularele 26, 26A din Sectiunea III - Formulare
art.190 din OUG nr.34/2006.
n cazul n care ofertantul si demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de
regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, n
original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Odata cu
angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori
va/vor asigura ndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente
care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
a) In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici,
ndeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala se
poate demonstra prin luarea n calcul a resurselor tuturor membrilor unui
grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu
conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze
partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate. Daca
ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime
privind capacitate tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata
de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta va fi ndeplinita prin
cumularea capacitatii tehnice si/sau profesionale a tertului/tertilor cu cea a
ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustinerea va
fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
b) In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul n care
sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul
ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa asigure autoritatii
contractante, n conformitate cu prevederile art 11^1 alin. (2) si (5),
ndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, n situatia n care
contractantul ntmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Se va prezenta in original, un angajament ferm de sustinere din partea
tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006.
Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din
partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus
ofertantilor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 6/11

Fisa de date
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22,
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
Formularul 22A, Formularul 22B,
urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale
iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III
subcontractantilor propusi. In acest sens ofetantul va da o declaratie
Formulare.
angajament de plata a sumelor stabilite ca plata necuvenita ca motiv a
neaducerii la cunostinta achizitorului a subcontractarii unei parti de lucrare.
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de
achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai n
fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din
contract si este declarat cstigator al procedurii de atribuire, va depune
nainte de ncheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul n
original, ncheiat ntre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la
contractul de achizitie publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). Inlocuirea unui
subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul
autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si
financiara prezentate initial.
Nota: In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din lucrari, criteriul
de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
precum si/sau resursele umane si/sau tehnice solicitate de la criteriul de
calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, necesare pentru
indeplinirea contractului, se pot demonstra prin cumularea resurselor
subcontractantului cu cele ale ofertantului/ grupului de operatori, cu conditia
ca cel care dispune de atestate, autorizatii, certificate si/sau, resursele
umane/ tehnice autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se
impun autorizarile solicitate.
g) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere
formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai n cazul n care oferta
comuna este declarata cstigatoare. n cazul asocierii mai multor persoane
juridice, cerintele privind situatia persoanala trebuie sa fie ndeplinite de
fiecare asociat n parte.
n cazul depunerii unei oferte comune se vor respecta prevederile Ord.
ANRMAP nr. 509/2011 si art. 46 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In caz de oferta comuna se va prezenta Formularul 21 si


Formularul 21A din Sectiunea III Formulare si individual pentru
fiecare membru a asocierii Formularul 3, Formularul 3A si
Formularul 3B

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a) Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a


Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, n
calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
fac obiectul contractului sau alte documente care probeaza in mod
concludent indeplinirea cerintei: proceduri /manuale, activitate procedurata,
etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei
certificari, valabil la data limita de depunere a ofertelor n copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul.( conf. Art 191-193 din OUG 34/2006).
n conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta
certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic
participant la procedura de achizitie publica. Nota: Documentele privind
standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in
favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere,
cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din
contract pe care o executa.
b) Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind
managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate,
pentru activitatile ce fac obiectul contractului sau alte documente care
probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: proceduri /manuale,
activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru
obtinerea unei certificari valabil la data limita de depunere a ofertelor n
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.( conf. Art 194-196 din
OUG 34/2006).
n cazul asocierilor, cerinta va fi ndeplinita de fiecare asociat in parte,
pentru partea de contract pe care o realizeaza. n conformitate cu principiul
recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de
organisme din tara operatorului economic participant la procedura de
achizitie publica.

Dovada implementarii unui sistem de management al mediului,


n conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 7/11

Fisa de date
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel nct n procesul de evaluare, informatiile si detaliile din prezentare sa permita identificarea
executiei fiecarei cerinte din Caietul de sarcini, sustinute de documente si nscrisuri corespunzatoare.
Propunerea tehnica va cuprinde un cumul de elemente prezentate detaliat si complet n corelatie cu prevederile Caietului de sarcini, astfel:
1. Memoriu tehnic justificativ care sa cuprinda descrierea generala a solutiilor tehnice propuse de ofertant pentru executia lucrarilor;
2.Planurile de calitate;
3. Procedurile tehnice de executie ale categoriilor de lucrari.
4. Pentru produsele feroviare critice se vor prezenta autorizatia de furnizor feroviar a producatorului, agrement tehnic feroviar pentru
serviciul feroviar critic al producatorului ( unde este cazul), certificat de omologare tehnica a produsului ( inclusiv anexa la certificatul de
omologare ) sau orice alt document care sa asigure beneficiarul ca produsele utilizate satisfac necesitatile obiective de calitate cuprinse n
caietul de sarcini ( produsele feroviare critice utilizate vor fi omologate si agrementate AFER conform Ordinului MT 290/2000 ).
5.Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile ce-i revin privind respectarea conditiilor de munca si
protectia muncii (Formular 27 Sectiunea III). Informatii detaliate privind respectarea normelor de protectia muncii si a conditiilor de munca
se pot obtine de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4 sector 1, Bucuresti, tel. 021/3136267,
021/3158556, respectiv Inspectoratele Teritoriale. Neprezentarea acestei declaratii la data depunerii ofertei conduce la declararea ofertei ca
inacceptabila in conformitate cu prevederile art.36 (1) pct. d) din HG 925/2006.
7. Graficul de executie privind planificarea si ordinea lucrarilor, intocmit pe zile calendaristice;
8. Clauze contractuale propuse nsusit de catre ofertant (fiecare pagina a contractului semnata si stampilata).
Clauzele contractuale obligatorii sunt clauzele care se refera la obiectul contractului, pretul contractului si modalitatile de plata, durata
contractului, sanctiuni pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor, documentele contractului, obligatiile principale ale partilor. Eventualele
amendamente la clauzele contractuale obligatorii se vor transmite achizitorului n perioada de clarificari prevazuta. Clauzele contractuale
specifice fac referire la garantia de buna executie, termene de executare a obligatiilor partilor, asigurari, conditii privind protectia mediului.
Formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice se poate face si odata cu depunerea ofertelor. La formularea de amendamente
se va tine cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din HG nr. 925/2006.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 8/11

Fisa de date
Propunerea financiara va contine:
1.Formularul de oferta de lucrari Formularul 11 nsotit de Anexa la formularul de oferta- Formular 12
2.Formularul 13 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1);
3.Formularul 14 - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, pe obiecte (F2);
4.Formularul 15 lista detaliata privind cantitatile de lucrari, pe obiecte (F3) - deviz oferta conform antemasuratoare, pe articole de deviz; La
ntocmirea recapitulatiei devizelor, la capitolul alte cheltuieli directe, se va tine seama ca procentele aferente CAS, somaj, etc, sa fie
conforme cu cele n vigoare la data limita de depunere a ofertelor.
Totodata se vor include in mod distinct toate cheltuielile directe, cheltuielile legate de transport, aprovizionare, taxele si impozitele
considerate ca legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.
5.Formular 16 Lista privind consumurile de resurse materiale, pe obiecte (C6);
Ofertantul va indica sursele de aprovizionare pentru principalele materiale necesare ndeplinirii n bune conditii a contractului, inclusiv
materialele agrementate AFER. n cazul n care pe parcursul derularii lucrarii apare necesitatea schimbarii a unuia dintre furnizorii declarati
acest lucru nu se poate face dect cu acordul beneficiarului.
6. Formular 17 Lista privind consumurile cu mna de lucru, pe obiecte (C7);
7. Formular 18 Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor (C8);
8. Formular 19 Lista privind consumurile cu transporturile (C9);
9. Formular 20 graficul fizic si valoric pe zile de executie a lucrarii.
Oferta financiara va fi exprimata n lei. Cursul pentru care se determina echivalenta leu /euro/ alta moneda: .......... lei/euro/alta moneda din
data de ...........2016, data publicarii anuntului de participare n SEAP.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 9/11

Fisa de date
IV.4.3.1) Adresa la care se depune oferta:
Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante C.N.C.F. CFR SA, - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi, str. Piata Garii nr. 1,
Iasi, cod postal 700090, Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice.
IV.4.3.2) Data si ora limita pentru depunerea ofertei: conform anuntului de participare
IV.4.3.3) OFERTA, va cuprinde:
- Documente de calificare
- Propunerea tehnica
- Propunerea financiara
Ofertantii au obligatia de a opisa oferta, numerota, stampila si semna fiecare pagina a ofertei precum si de a indica care pagini din cadrul
ofertei sunt confidentiale.
Numerotarea documentelor se face continuu, ncepnd cu documentele de calificare si terminnd cu propunerea financiara.
-Documentele care nsotesc oferta:
a)Scrisoare de naintare ntocmita de ofertant conform Formular 1 din Sectiunea III - Formulare;
b)mputernicirea
Oferta trebuie sa fie nsotita de mputernicirea scrisa in original + copie a BI / CI / pasaport, nregistrata si stampilata de ofertant, prin care
semnatarul ofertei autorizat sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ntocmita conform
Formular 2 din Sectiunea III
c) Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) - Formularul 3C din Sectiunea III Formulare, n
original
d) Documente care dovedesc ncadrarea n categoria IMM
Ofertantii care se prezinta la procedura de achizitie n calitate de IMM vor prezenta alaturat garantiei de participare, documentele care
dovedesc ca se ncadreaza n categoria IMM, n conformitate cu Legea 346/2004- Anexa 1, 2 dupa caz din OG 27/2006, completate,
semnate si stampilate.Daca ofertantul este o asociere, declaratia trebuie depusa de fiecare membru al asocierii.
Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si
de garantia de buna executie, cerute n achizitiile publice de produse, lucrari si servicii conform art. 16(2) din Legea 346/2004.
e) Garantia de participare constituita se conform pct. III.1.1.a) se poate prezenta cel mai trziu la data si ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor (art. 86 alin. 6 din HG nr. 925/2006).
mputernicirea + copie a BI / CI / pasaport si garantia pentru participare, n original, declaratia privind calitatea de participant, inclusiv
actele care fac dovada calitatii de IMM se prezinta n plic separat de documentele ofertei la comisia de evaluare a ofertelor.
IV.4.3.4) Prezentarea, marcarea si depunerea ofertei
a)Ofertantul trebuie sa ia toate masurile nct sa fie primita si nregistrata de catre autoritatea contractanta pna la ora stabilita.
b)Numarul de exemplare n copie: 1 exemplar
n eventualitatea unei discrepante ntre original si copie va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de
reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul n contract.
c)Sigilarea si marcarea ofertei
Oferta va fi prezentat ntr-un colet nchis, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea procedurii de achizitie Lucrari de
reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 511 Gura Humorului Ilva Mica, interval de statie Vatra
Dornei Rosu, km. 109+390 (refacere substrat, asigurare scurgere ape, nlocuire dale deteriorate ) LOT III denumirea si adresa ofertantului
si inscriptia A NU DESCHIDE NAINTE DE .., conform anuntului de participare.
Acest colet va contine 2 plicuri separate inchise corespunzator, marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL + denumirea si adresa
ofertantului si, respectiv, COPIE + denumirea si adresa ofertantului, plicuri ce vor contine:
-DOCUMENTELE DE CALIFICARE ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
-PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
-PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
Toate documentele vor fi numerotate, stampilate si semnate de catre persoana mputernicita.
Acestea vor fi n mod obligatoriu ndosariate, iar fiecare dosar va contine un opis.
Numerotarea documentelor se face continuu, ncepnd cu documentele de calificare si terminnd cu propunerea financiara.
d) Daca plicul sau coletul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul precedent, organizatorul procedurii de atribuire nu isi
asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
e) In caz de neprezentare a propunerii tehnice si/sau a propunerii financiare, nu va fi permisa completarea ulterioara, eventuala
neprezentare a acestora avand ca efect descalificarea ofertantului.
f) Avand in vedere respectarea prevederilor art.69^2, alin.2) din OUG 34/2006, ofertantii vor prezenta oferta insotita de o declaratie pe
proprie raspundere privind datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului/ asociat /subcontractantului/ tertului sustinator
(Formular 23).
g)Oferte ntrziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita n anuntul sau n invitatia de participare,
ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
IV.4.3. 5) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Orice ofertant are dreptul de a si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data data limita stabilita pentru depunerea ofertei si
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pina la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a
ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod
obligatoriu si inscriptia MODIFICARI ALE OFERTEI.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor , sub sanctiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
Oferte ntrziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita n anuntul sau n invitatia de participare,
ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
IV.4.3. 6) Deschiderea ofertei
Ofertele se vor deschide la sediul achizitorului, conform anuntului de participare.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se ncadreaza n una din urmatoarele
situatii:
a)au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decit cele stabilite in anuntul de participare;
b) nu sunt insotite de garantia de participare, n cuantumul, forma si avind perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces verbal, n care se nregistreaza aspectele formale constatate la deschiderea
ofertelor, semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii mputerniciti ai operatorilor economici prezenti la sedinta. Autoritatea
contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de
atribuire.
n sedinta de deschidere NU se analizeaza niciun document. Analiza documentelor de calificare si a ofertelor se face ntr-o sedinta
ulterioara, la care participa doar membrii comisiei de evaluare.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura n conformitate cu prevederile Cap.VI din HG nr. 925/2006.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 10/11

Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


VI.3) ALTE INFORMATII
Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face
obligatoriu n scris, prin fax sau posta electronica. Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin retransmiterea n
maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractanta, cu numarul de nregistrare de intrare la operatorul economic.
Mijloc de comunicare:
Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se poate obtine numai n scris, la fax: 0232273507
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari nainte de data limita de depunere a ofertei: cu 6 zile nainte.
Solicitarea de clarificari se va ntocmi n conformitate cu Formular 24 din Sectiunea III.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare
publicat pe site ul www.e-licitatie.ro.
Operatorii economici care doresc sa participe la procedura vor transmite o scrisoare de interes cu datele de identificare ale societatii si datele
persoanei de contact.
Oferta cstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin
documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut.
n cazul n care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit
cel mai mic pret o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are
pretul cel mai scazut.
Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba
romana.
Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui
tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile
respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza n cadrul ofertei informatiile
care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic n special n ceea ce priveste
secretul comercial si proprietatea intelectuala).
Toate documentele ofertei n alta limba, vor fi nsotite de traducerea autorizata n limba romana (exceptie facand documentele care
dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate n
traducere autorizata si legalizata).

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Suc. Regionala CF Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel. +40 232215600, Fax: +40 232215601

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 16:30

Pagina 11/11