Sunteți pe pagina 1din 1

Service 22-2

23

24-2

28
25
Service
Centura de siguran]\ - cel mai bun
prieten al participantului la trafic
Construc]ia [i func]ionarea
amortizoarelor (III)
Amortizoare ultraperformante
37-3
39 BSI în sistemul FULL MUX de la
Peugeot 307
Notarea anvelopelor 44-4
47
61
58-6
Transmisii automate
Trac]iune integral\ cu cuplaj
Haldex
Pneurile [i respectiv anvelopele sunt
standardizate. De asemenea termi-
nologia cu privire la pneuri este regle-
mentat\ prin STAS. Anvelopa se
noteaz\ `ntr-un anume mod `n con-
cordan]\ cu dimensiunile ei standardi-
zate. Aceast\ notare sau simbolizare
se marcheaz\ pe flancurile anvelopei
pentru identificarea acesteia.
Prin notare se indic\ l\þimea secþiunii, Important! Sarcina maxim\, presiune maxim\
numit\ uneori [i balonaj, [i diametrul de Marcajele nu corespund întotdeauna Pentru anvelopele de autoturisme acest
aºezare a talonului, precizându-se [i exemplului prezentat deoarece anvelo- marcaj indic\ sarcina maxim\ ce poate fi
alte elemente constructive importante. pele pot fi omologate cu o varietate de suportat\ la presiune maxim\ de anve-
De exemplu: 205/55 R 16 88 V , unde sisteme alfanumerice. lop\.
205 - L\þimea pneului `n mm
55 - Raportul nominal de aspect Alte marcaje Marcajele DOT
(raportul `ntre în\lþimea (de la sol Unele anvelope au un cod special, un
la jant\) [i l\þimea anvelopei. ~n Marcajul unitar de calitate a anvelopei fel de amprent\ care conþine date
exemplul nostru în\lþimea ar fi De asemenea pe latura anvelopei este despre produc\tor, fabric\, tip de anve-
60% din l\þimea pneului.) trecut. Marcajul unitar de calitate a lop\ (indicativul specific produc\torului)
R - Construcþie radial\. D - pentru anvelopei (The Uniform Tire Quality ºi data producþiei. De exemplu: DOT
anvelopele `n construcþie diago- Grade), care ofer\ alte trei informaþii M5H3 459X 064. Prima liter\ precum ºi
nal\ importante despre anvelop\. cifrele urm\toare marcheaz\ produ-
16 - Diametrul jantei `n þoli c\torul ºi codul fabricii. Urm\toarele trei
88 - Indice de înc\rcare (vezi tabel) Uzura: cifre ºi litera (459X) reprezint\ un marcaj
V - Indice de viteza (vezi tabel) Uzura este un indicator critic care ne facultativ al produc\torului pentru identi-
Unele din codurile care indic\ dimensiu- informeaz\ despre rezisten]a anvelopei ficarea dimensiunilor ºi propriet\þilor
nile anvelopei pot fi precedate de „P“ la uzur\, prin intermediul unor califica- anvelopei iar ultimele trei cifre indic\
(automobil pentru transportul per- tive de la 60 la 620 de puncte `n salturi data producerii lotului. (064 - cauciucul
soanelor) sau de "LT" (camion de tonaj de c=te 20 pucte. aparþine lotului din a 6-a s\pt\mân\ a
mic). Atenþie: calificativul de uzur\ este o cifr\ anului 1994).
teoretic\ care nu are leg\tur\ cu
Indice Km/h Indice Kg num\rul de kilometri de rulare ci Presiunea
Viteza ~nc\rcare depinde [i de alþi parametri cum ar fi Presiunea cauciucurilor afecteaz\ per-
condiþiile de drum, carosabilul, pre- forman]ele generale ale automobilului
J 100 75 387 siunea, echilibrarea roþilor sau stilul de dumneavoastr\. Nici cel mai performant
K 110 79 437 conducere. pneu nu va da randamentul preconizat
L 120 82 475 dac\ nu este umflat la presiunea cores-
M 130 86 530 Tracþiunea: punz\toare caracteristicilor sale.
N 140 88 560 Indicele de tracþiune ne arat\ perfor- Aceast\ presiune variaz\ `n funcþie de
man]ele de frânare ale unui pneu pe o tipul de automobil.
P 150 91 615 scal\ de la "A"(cea mai bun\) la "C".
Q 160 95 690
R 170 96 710 Temperatura:
S 180 99 775 Indicele de temperatur\ reprezint\ rezis-
T 190 100 800 ten]a unui pneu la c\ldur\. Deoarece
U 200 101 825 anvelopele sunt din cauciuc [i alte mate-
riale care se degradeaz\ la temperaturi
H 210 102 850 înalte este foarte important de ºtiut ce
V 240 103 875 rezisten]\ la temperaturi înalte au
W 270 104 900 pneurile. Aceasta este indicat\ pe o
Z 270 110 1060 scal\ de la "A" (cel mai rezistent) la "C".

AUTO tehnica 2006/4 21