Sunteți pe pagina 1din 99

Dan Zamfirache Eugenia }erb`nescu

Buzaul de altadata

Ankara
2016

ROMANIA

Jude\ul
BUZ~U

Buz`u

Dep`rtarea de \ar`, de locurile natale ]i de cei dragi te fac s` ai o alt` evaluare,


cu totul special`, asupra a tot ceea ce este rom@nesc [n jurul t`u. Prive]ti cu mai mult`
nostalgie ]i melancolie orice fotografie sau imagine despre Rom@nia, iar atunci c@nd
ascul\i o melodie sau un c@ntec tradi\ional rom@nesc, inima [\i vibreaz` mai puternic.
Pentru a putea dep`]i marile neajunsuri ale izol`rii de \ar` ]i singur`t`\ii temporare,
sprijinul celor din jurul t`u este tot at@t de necesar ca aerul sau apa. Pentru mine,
]ansa de a tr`i, o scurt` perioad` de timp, [n mijlocul unui colectiv minunat de rom@ni
adev`ra\i a constituit o imens` mul\umire sufleteasc` compens@nd astfel, par\ial, lipsa
celor dragi, a prietenilor.
{n micul colectiv de rom@ni activitatea fiec`ruia este foarte bine delimitat` [n
plan profesional ]i social. Cu toate acestea ai ]ansa s` [nt@lne]ti oameni ale c`ror
preocup`ri dep`]esc cu mult limitele obi]nuitului, iar talentul ]i d`ruirea cu care []i
pun [n valoare calit`\ile le dau o not` aparte.
Fiind departe de \ar`, am avut pl`cerea s`-l [nt@lnesc pe profesorul Dan
Zamfirache, omul care a reu]it ca prin pasiunea sa pentru cartofilie s` ne \in` aproape
de frumoasele meleaguri rom@ne]ti.
Dup` succesul primei sale lucr`ri "C`lim`ne]ti'2000" - premiul III [n rang de
medalie de bronz la primul For Interna\ional de Cartofilie Bucure]ti 1998, ne-a
oferit un prilej deosebit de a ne re[nt@lni cu minunatele \inuturi rom@ne]ti prin
intermediul c`r\ilor sale: "C`lim`ne]ti'2038", edi\ia a II-a, Bucure]ti, Litografii
rom@ne]ti, Buz`u - monografie ilustrat`.
Ce-a de-a 4-a carte din seria studiilor cartofilice Buz`ul bogat` surs` de tradi\ie ]i inspira\ie, ne
"arunc`" spre nostalgia unor vremuri de demult, cu vechile cl`diri monumentale, bulevarde, parcuri, drumuri
nepietruite, cazinouri, pode\e ]i alei, toate acestea fiind ad@nc marcate prin trecerea at@tor genera\ii.

D-l Zamfirache se [ntoarce acas` cu o adev`rat` comoar` de lucr`ri ]i


cuno]tin\e incluse [n cele 9 c`r\i scrise [n India, ceea ce [l recomand` ca pe un foarte
bun cunosc`tor ]i atent cercet`tor al meleagurilor rom@ne]ti dar ]i al tradi\iilor ]i
culturii indiene. Impresiile despre o \ar` de m`rimea unui continent, care este India,
sunt cuprinse [n lucr`rile Agra - minunea numit` Taj Mahal, Goa p`m@nt

ne[nl`n\uit, Plimbare la New Delhi, Khajuraho - legend`, mit, creativitate, ]i, [n


fine ... Misterioasa Indie.
Sunt convins c` ceea ce a realizat p@n` acum profesorul Dan Zamfirache
constituie numai [nceputul unei activit`\i ]i pasiuni pentru cercetare ]i studiul a tot
ceea ce este reprezentativ ]i frumos, c`reia i se dedic` cu toat` fiin\a sa.
{i doresc via\` lung` ]i putere de munc` pentru a putea realiza c@t mai multe
lucr`ri despre minunatele locuri ]i tradi\ii rom@ne]ti.

Constantin Matache

Ins`rcinat cu afaceri a.i.


Ambasada Rom@niei
New Delhi
INDIA

Cu ochii la trecut
Tot CEEA CE E VECHI ne aduce aminte de trecutul nostru, cu vechile
construc\ii, str`zile pe care alt`dat` ]i-au purtat pa]ii str`mo]ii, monumentele [n`l\ate
[ntru cinstirea lor, parcurile ]i aleile ce nu pot fi uitate dat fiind pasiunea de a
colec\iona c`rti po]tale ce ne reamintesc cu nostalgie de cum a fost odat`! E numai
una din ra\iunile de a p`stra ve]nic [n amintire ceea ce ne leag` de trecutul prin care
odinioar` am p`]it dac` nu cu pa]ii, m`car cu g@ndul, pentru a l`sa urma]ilor
amintirea unor vremuri de mult uitate. Dar iat` c` azi informatica face ca trecutul s`
fie prezent ]i p`strat pentru ca ]i cei ce ne vor urma s` se bucure de frumuse\ea
locurilor ]i m`iestria artistic` a celor ce nu le-au putut l`sa uit`rii!
Buz`ul - a fost ]i r`mane o poart` deschis` tuturor acelora care s-au sim\it
Rom@ni!
Studiul cartofilic [nseamn` mai mult dec@t culegerea ]i p`strarea [n colec\ii a
minunatelor locuri cu arhitectura timpului, cu portul specific dar ]i cu atestarea
istoric` a localit`\ilor, semn al nemuririi [n timp: el e legat de o atent` cercetare care
uneori impresioneaz` prin con\inut ]i m`iestrie artistic` - l`s@nd nestinse epoci ce nu
mai pot fi [nviate de a c`ror frumuse\e, c@t a mai r`mas, ne bucur`m at@t de mult
noi, azi!
Cartea po]tal` - vederea [n limbajul obi]nit pe l@ng` modul de transmitere a
unor informa\ii de orice natur` constituie ]i un bogat material documentar pentru
cercet`torii din orice domeniu.
Cartofilia, cea care se ocup` cu studiul ]i colec\ionarea c`r\ilor po]tale s-a
n`scut probabil mai [nt@i din pasiunea pentru locuri dragi, din atrac\ia pe care o
exercit` micul petic de carton atunci c@nd ochi p`trunz`tori ]i sensibili g`sesc nu
numai mijlocul de comunicare cu parfumul unor epoci de mult trecute dar ]i puterea
de seduc\ie a unor tehnici de mult uitate.

Privirea [\i este suspendat` pentru un moment at@t timp c@t admira\ia r`m@ne
inefabil` [n fa\a [ndem@n`rii arti]tilor vremii [n punctarea minu\ioas` a celor mai mici
detalii. Nu mai vorbim, sau mai bine spus, cuvintele devin s`race [n a exprima
calitatea unei litografii, bog`\ia de informa\ie surprins` at@t de riguros. Spre deosebire
de tehnicile moderne ce copiaz` realmente realitatea [nconjur`toare transform@nd
micul dreptunghi [ntr-o splendid` imagine digital` de un efect aproape egal cu cel
real, autorii litografiilor au trebuit s` [nlocuiasc` teribilul tehnic al secolului XX cu
mintea ]i cu m@na, individualiz@nd fiecare carte po]tal`.
Tocmai de aici s-a n`scut puterea de atrac\ie ]i [nceputurile colec\ion`rii
c`r\ilor po]tale. Farmecul lor, puterea de a seduce a fost unul din motivele
concentr`rilor de colec\ionari [n cercuri ]i cluburi cartofilice. Exist` acum, practic [n
toat` \ara, puternice cercuri cartofilice precum cele de la Piatra Neam\, Bucure]ti,
Timi]oara, Pite]ti, Rm. V@lcea, Cluj, Oradea, Bra]ov, Constan\a, Ia]i.
{n vremuri de demult singurul contact [ntre oameni [l constituia scrisoarea sau
cartea po]tal` folosind re\elele rudimentare ale timpului. Exist` dovezi cum ar fi
aceea a lui Confucius din secolul VI ce demonstreaz` eficien\a sistemului po]tal din
timpul dinastiei Chu (1111-255 [.e.n.). Mai mult, el afirm@nd c` un document ajungea
mult mai repede la destinatar printr-un serviciu de tip po]tal dec@t cel folosit de
conduc`torul suprem. Mai t@rziu [n secolul III [.e.n. sistemul e [mbun`t`\it prin
introducerea curierilor ce-]i schimbau coletele [ntr-o re\ea de posturi aflate la o
dep`rtare de aproape 9 mile. Acest sistem se dezvolt` [n timpul dinastiei Han (206
[.e.n. 220 e.n.) [n urma cuceririi noilor teritorii din Asia Central`, dar ]i contactelor
cu romanii ce aveau un sistem similar. Ele se vor dezvolta puternic [n timpul dinastiei
Tang (618-907) c@nd num`rul posturilor cre]te, coresponden\a fiind transmis` at@t pe
drumuri c@t ]i pe r@uri. {n secolul XIII Marco Polo remarca calitatea sistemului po]tal
chinezesc din timpul dinastiei Yuan sau a celui mongol, nimic existent [n Europa
neput@nd fi comparat. Miile de oficii po]tale func\ion@nd de peste 3000 de ani vor fi
[nlocuite abia [n 1896 cu cele imperiale create ]i organizate pe l@ng` cele europene.
La 1 ianuarie 1849 este introdus primul timbru po]tal [n Fran\a ]i odat` cu el sistemul
de plat` care s` simplifice structura. Mult mai t@rziu, [n 1918 are loc primul zbor
dintre Avignon ]i Nisa. Abia [n 1935 o re\ea de drumuri po]tale lega principalele
ora]e din Fran\a.

Mi]carea cartofilic` a luat amploare [n Rom@nia dup` 1990 odat` cu


reactivarea cercurilor care []i desf`]urau activitatea [n umbra filateliei. Nu constituie
obiectul acestei lucr`ri de a stabili suprema\ii sau a face compara\ii [ntre cele dou`.
Totu]i, cartofilia probabil, dat fiind izolarea ei pe o a]a perioad` mare a
reu]it s` se impun` imediat dup` 1990, fapt marcat de altfel ]i prin organizarea la
Bucure]ti [n mai 1998 a primului For Interna\ional de Cartofilie din Rom@nia. Au
trebuit 8 ani de munc` pentru organizarea cercurilor teritoriale, atragerea
colec\ionarilor la [nt@lniri de profil, simpozioane, schimburi, vizion`ri ]i organiz`ri de
expozi\ii, apari\ia de c`r\i, studii cartofilice ]i concursuri care s-au materializat prin
[ndr`zneala dac` nu curajul de o organiza acest for de cartofilie la Bucure]ti.
Privind lucrurile din interiorul acestor evenimente a] putea poate s` nu fiu
obiectiv atunci c@nd spun c` el, Forumul, a fost un succes cu toate greut`\ile inerente
unei astfel de manifest`ri de amploare, dar a] dori s` fiu contrazis de un doilea For [n
Rom@nia organizat c@t mai cur@nd posibil. {nsu]i p`rintele cartofiliei, ]i am numit aici
pe francezul Nuedin, trebuia s` participe personal dar o indispozi\ie de ultim moment
a f`cut ca [n ziua deschiderii c@nd a fost inaugurat de ministrul Po]tei ]i
Telecomunica\iilor, domnul Sorin Panti] s` fie prezent numai prin mesajul transmis
de la Paris cu cuvinte de laud` remarc@nd realizarea Forumului un moment de
seam` pentru Rom@nia. De remarcat privilegiul de-al re[nt@lni pe }erban
Dr`gu]anu, sufletul acestei ac\iuni.
Apari\ia unor c`r\i cu iz de monografii ilustrate, motiv pentru a face un studiu
cartofilic ca cele de la Piatra Neam\, C@mpulung ]i C`lim`ne]ti le-am numit [n
ordinea nu numai a apri\iei lor, dar ]i a ob\inerii premiilor acordate de juriul
Forumului a constituit un real interes [n zona publicului avizat dar ]i [n sfera
sus\in`torilor. E de ajuns s` amintesc participarea domnului Leonard Pa]canu,
secretar general al Asocia\iei Filateli]tilor din Rom@nia, actorul Mircea Albulescu,
reporteri de la TVR, Antena 1 ]i PRO TV.
Binen\eles, s-au realizat interviuri, materialul prezentat prin panourile expuse
[n holul Muzeului Simu constituind subiecte pe m`sur`. Totu]i cine a vizitat la fa\a
locului pe viu aceste minun`\ii salvate ]i aduse la iveal` de m@inile atente ale
colec\ionarilor r`m@ne impresionat de bog`\ia unor alese comori de art` ]i

spiritualitate rom@neasc`, comparabile cu cele din alte \`ri de unde se trage seva ]i
misterul realiz`rii lor.
Expozi\ia a fost bine g@ndit` ]i structurat` pe teme specifice cu un bogat
con\inut.
Un moment aparte l-a constituit ]i prezentarea pentru prima dat` la Bucure]ti a
unei c`r\i, e adev`rat de cartofile, e vorba de monografia ilustrat`
C`lim`ne]ti2000 cu un altfel de limbaj, cel al calculatorului printr-un proiect IT.
De amintit aici e ]i realizarea unei pagini de publicitate pe Internet care poate fi
accesat` din orice loc din lume cunosc@nd doar o simpl` adres`:

http://www.geocities.ws/dan.zamfirache

al`turi de alte c@teva adrese ce sper s` trezeasc` interesul oric`rui vizitator!

|inut vechi al Rom@niei, Buz`ul constituie leag`nul unei culturi ]i civiliza\ii


din vremuri [ndepartate. Obiectele de ceramic` descoperite pe teritoriul actual vin din
neolitic ]i din epoca bronzului apar\in@nd culturilor Boian, Gume]ti ]i Meteoru.
Vestigii ale epocii de bronz ce probeaz` continuitatea pe aceste locuri vechi c@t ]i
ruine romane au fost descoperite la Pietroasele. Pentru prima dat` Buz`ul (Mousaios)
a fost men\ionat la anul 376 [n scrisoarea guvernatorului roman al Dobrogei c`tre
Vasile cel Mare, episcop al Cappadociei, documentul afl@ndu-se [n biblioteca
Vaticanului.
Aici se afl` zone unice de atrac\ie turistic` ca cele de la Paclele-Berca
vulcanii noroio]i, sta\iunea S`rata Monteoru, expozi\ia de sculptur` [n aer liber de la
Ciolanu-M`gura, colec\ia de chihlimbar de la Col\i, focurile vii de la Lop`tari,
pe]tera Bozioru, salinele de la Meledic, Palatul comunal ]i cel Episcopal din Buz`u.
Buz`ul e unul din cele mai interesante col\uri de \ar` prin necontenita
primenire omenesc` care nu [nceteaz` s` surprind` ]i azi, situat [ntre r@urile Prahova
]i Buz`u la [ndoitura Carpa\ilor, cu trec`tori lesnicioase de cealalt` parte a [ntinsei
c@mpii. Pe c@nd Predealul era o simpl` potec` de munte, Valea Teleajenului era

drumul cel mare. Sus pe munte la fel ca pe Via Appia - se mai v`d ]i azi lespezile
vechiului drum construit de romani. Pe aici a fost calea oilor, puhoiul de rev`rsare
c`tre Balt`, din fa\a p`storitului. Aici era jude\ul cel mai bogat de odinioar`,
desfiin\at abia [n 1845. Cuprindea partea opus` a jude\ului Prahova ]i cea a jude\ului
Buz`u, a]ezat la [mbinarea dintre dealuri cu v`i, livezi, sare, petrol ]i c@mpul [ntins,
menit s` ajung` aprig concurent al Ploie]tilor. Aproape de Moldova era vad de o]tiri
]i c@mp de b`t`lii. T`tarii l-au ars [n secolul XVI, Vasile Lupu l-a r`scolit, r`zboaiele
ruso-turce l-au c`lcat [n picioare, cele mondiale l-au l`sat ciuntit. {n fa\a valurilor de
distrugere negustorii au fost nevoi\i s` mute t@rgul la Ni]cov, la poalele muntelui.
De]i departe de \ar`, g@ndul ]i mintea [mi sunt tot la neabandonata profesiune
de credin\` cartofilia, care pe l@ng` pasiune adaug` farmec ]i un parfum special
acestui petic de carton numit cartea po]tal` - vedere ori ilustrat` [n limbajul
obi]nuit - ce reu]e]te peste timp s` transmit` informa\ii at@t de pre\ioase pentru
oricine cerceteaz` atent bogatul con\inut documentar pe care [l afi]eaz`.
Cu un material at@t c@t am putut s` iau aici la New Delhi, dar beneficiind de un
m`iastru laptop Compaq, mi-am continuat cu o pl`cere nedescris` pasiunea de a
cerceta ]i pune [n valoare farmecul locurilor din Romania. Drept pentru care am
d`ltuit monografii ilustrate ale Buz`ului ]i Bucure]tiului, iar la C`lim`ne]ti2038
am reu]it o edi\ie a doua cu complet`ri. De asemeni am conceput un mic studiu
privind litografiile rom@nesti ]i c@nd zic mic m` refer la ceea ce am avut la mine pe
CD-ul realizat [n Bucure]ti. Tema fiind de actualitate ea poate fi completat` ulterior.
Pagini de publicitate pe internet dedicate acestor studii pot fi u]or accesate la
adresa:

http://www.geocities.ws/dan.zamfirache

Cum apari\ia de studii ]i monografii care s` ofere tuturor pl`cerea de a le


admira a devenit ]i mai imposibil` m-am v`zut nevoit s` realizez aceste site-uri pe
Internet, calculatorul fiind azi un mijloc care nu mai poate lipsi din nici o cas`, ca de
altfel mail ul dintr-o carte de vizit`!

F`c@nd acest efort, cred c`, departe de satisfac\ia muncii de peste trei ani aici [n
India c@t ]i Egipt el este mai mult un serviciu dezinteresat Cartofiliei rom@ne]ti, ideea
mai veche de a organiza ]i gestiona o baz` de date cu tot ceea ce inseamn` vederea
rom@neasc` fiind \elul pe care nu-l voi abandona niciodat`.
Poate viitorul ne va oferi posibilitatea de atragere a sponsorilor pentru ca
apari\ia acestor c`r\i at@t de necesare s` fac` posibil` continuarea activit`\ii
cartofilice.
Lucrarea e structurat` pe capitole, fiecare reprezent@nd o anume specificitate.
Iar dac` Br@ncu]i f`cea minuni cu dalta, de data aceasta calculaturul a fost cel prin
intermediul c`ruia s-a realizat integral lucrarea prin procesarea digital` a programelor
specifice lui: Corel, Wold, Premiere, Power Point, Photoshop.
Dac` [n prima parte suntem purta\i [n timp admir@nd primele apari\ii ale unor
c`r\i po]tale cu vechi cl`diri monumentale, cazinouri ]i parcuri cu parfum de epoc` ]i
drumuri nepietruite, multe dintre ele purt@nd dulcea vorb` rom@neasc` la cotitura
unui veac nestins, suntem invita\i apoi pe str`zile ora]ului, bulevardele de alt`dat` ale
c`ror pie\e sunt animate de locuitori cu port popular specific zonei. Surprinde aici
arhitectura r`mas` [nc` [n piciore a cl`dirilor administrative, bisericilor ]i vilelor cu
nume de proprietari sonore [ntr-o istorie de mult trecut`, ]i, pentru ca privirea s` se
[nc@nte, nu puteam ocoli Cr@ngul de alt`dat` cu luciul ele]teului, statuia leului,
pode\ele ]i aleile marcate prin pa]ii at@tor genera\ii.
{n fa\a liceului de alt`dat`, [ntr-un parc umbros, ca o juc`rie architectural`, e
biserica Banu cl`dit` [n 1772, cu acoperi] de \igle sm`l\uite policrome ]i pridvor de
geamuri cu st@lpi masivi un mic giuvaer ce-\i face pl`cere.
Cl`direa cea mai m@ndr` din ora] este Palatul comunal asemeni acelor Palazzo
italiene, cu ]iruri de loggiae ]i nelipsitul turn [n col\. O cl`dire impozant` cu ]iraguri
de st@lpi, cu cioplituri [n piatr`, cu turnule\e piramidale la acoperi].
O strad` dreapt`, lat`, curat` [\i atrage aten\ia; ea leag` cele dou` podoabe ale
ora]ului: Prim`ria ]i Cr@ngul. Cr@ngul din Buz`u seam`n` cu parcul Bibescu din
Craiova, spune I. Simionescu [n lucrarea Ora]e din Rom@nia [ns` e mai variat, mai
natural ]i prin aceasta mai pitoresc: vara c@nd praful stepei te [n`du]` ]i ar]i\a

soarelui te dogore]te, umbra r`coroas` a Cr@ngului, cu aleile lui [ngrijite, cu


restaurante ]i chio]curi, dar ]i cu c@ntec de p`s`rele te [nvioreaz`. {ntr-adev`r, e un
rai!
Ca s` ajungi la Cr@ng treceai peste l@ng` o cl`dire nou`, }coala normal` din
Buz`u, construit` [n 1911. Iarmarocul de Dr`gaic` care \inea c@teva s`pt`m@ni, arat`
importan\a Buz`ului din trecut [n domeniul economic ca loc de [nt@lnire a celor de la
munte cu cei de la ]es.
Capitole aparte ne-aduc aminte de sta\iuni ale c`ror b`i s`rate (Monteoru c@t
de frumos sun`!) f`ceau minuni sau cel pu\in o via\` mai pu\in amar` celor ce
p`trundeau [n s`li de cazinouri ori petreceau prin parcuri frumos amenajate.
R@mnicul S`rat, Nehoiu, ori m`n`stiri ca cele de la Ciolanu sau b`i ca la Siriu,
c@mpul de sonde de la Moreni P@]cov ori Alb`na]i, localit`\i rurale de la Beceni,
P`t@rlagele sau D@lga sunt tot at@tea minun`\ii ale unei Rom@nii r`mase [n piciare de
at@tea imperii c`l`toare.
Cu g@ndul c` toate acestea nu se vor pierde [n eter f`r` a sensibiliza sufletul
celor dornici de amintiri pl`cute doresc tuturor celor ce ajung s` viziteze acest mic
"paradis" s` se simt` ca ]i cum ar face parte din el!
Mul\umiri soacrei mele, Eugenia }erb`nescu - suflet al acestor locuri [ndr`gite
- pentru punerea la dispozi\ie a pre\iosului material de colec\ie f`r` de care apari\ia
c`r\ii nu ar fi fost posibil`.

Dan Zamfirache
New Delhi
2000

Capitolul 2. Primele ilustrate

1. Buz`u vedere general`. Editura Ioan Dumitrescu, str. T@rgului nr.


4.

2. Buz`u Pia\a Dacia la [nceput de secol XX.

3. Buz`u Catedrala Episcopiei. Editura C-tin Movileanu, libr`ria


Cultura.

4. Buz`u Pia\a Sfin\ii {ngeri. Depozitul Universal


Bucure]ti sub hotel de France.

5. Buz`u grup de imagini cu }coala normal` de fete, Cr@ngul ]i biserica Sfin\ii


{ngeri.

6. Buz`u grup de imagini din Cr@ng.

7. Buz`u Vila Albatros, 1911.


Marghiloman. Depozitul }araga.

Proprietar

8. Buz`u - Liceul Ha]deu, Editura Mayer & Stern,


1908.

9. Buz`u Halele la 1924.

10. Buz`u Hotel Corona la 1939, editura Luceaf`rul.

11. Buz`u Pod peste r@ul


Movileanu, libr`ria Cultura.

Buz`u. Editura C-tin

12. Buz`u Pod de beton peste calea ferat`.

13. Rm S`rat Pod peste r@ul


R@mnic.

14. Nehoiu Pod peste Nehoi - circulat` la


03.08.1924.

15. Buz`u Vedere din Cr@ng, intrarea [n parc. Editura de


Cadouri A. Mayer & Stern, Bucure]ti, str. Lipscani nr. 3.

16. Ciolanu M`n`stirea. Editura Socec & Co.

17. Nehoiu Vedere general` cu podul peste r@ul Buz`u ]i locuin\ele


fabricii. Editura Gh. Enache, Nehoi, 1935.

18. Nehoiu Case cu specificul artitectonic al


vremii.

19. Rm. S`rat Strada, ]coala ]i gimnaziul. Editura Ioan Sp@nu,


5.05. 1901. Interesant c` de la Rm. S`rat la T@rgovi]te ajunge [ntr-o
zi!
}tampilele de pe spate sunt m`rturie a bunului sistem po]tal al
vremii!

20. Rm. S`rat Gimnaziul ]i ]coala primar`. Ed. Libr`riei Ioan


Sp@nu.

21. Rm. S`rat Palatul Administrativ ]i de Justi\ie,


1925, Depozitul Saraga.

22. Rm. S`rat Gara. Editura Libr`riei Progresuldin Rm.


S`rat.

23. Rm. S`rat Pia\a Independen\ei, 2 iulie 1916, Ed.


Libr`riei Progresul. Destina\ia: C`lim`ne]ti, sta\iune din
valea Oltului.

24. Rm. S`rat Strada Victoriei, 16 august 1933.


Depozit general: Agen\ia Rom@n` Hachette.

25. S`rata Monteoru Cazinoul. Ed. Libr`riei B.


Davidescu,
circulat` [n anul 1901.

26. S`rata
Monteoru.

Monteoru

Cazinoul

27. S`rata Monteoru Restaurantul V@rful cu Dor Ed. A. Mayer


& Stern, Bucure]ti, Pasagiul Vila Gross.

28. S`rata Monteoru Parcul Cazinoului. Margareth, tapi\er,


decorator - Bucure]ti.

29. Buz`u Strada T@rgului la [nceput de secol XX, 1912.


Ed. Galeria de Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

30. Buz`u strada T@rgului, 1915. Ed. Galeria de


Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

Capitolul 3. Strazile orasului

1. Buz`u vedere general` a oara]ului, circulat` la


26.03.1914, depozitul Universal Saraga, Bucure]ti.

2. Buz`u Pia\a Dacia, Editura C-tin Movileanu,


libr`ria Cultura.

3. Buz`u vedere general` a Bulevardului de


alt`dat`. Editura Socec & Co, circulat` la
7.03.1923.

4. Buz`u Bulevardul I. C. Br`tianu ]i statuia.


Depozitul Universal Saraga, circulat` la 25.12.1919.

5. Buz`u strada T@rgului. Editura A. Mayer & Stern.

6. Buz`u bulevardul I.C. Br`tianu la 1919, Editura


Galeria de Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

7. Buz`u - Calea Unirii. Editura Galeria de Cadouri,


A. Mayer & Stern, Bucure]ti, circulat` la 22.08.1920.

8. Buz`u vedere din centrul ora]ului,


1930. Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.

Capitolul 3. Strazile orasului

1. Buz`u vedere general` a oara]ului, circulat` la


26.03.1914, depozitul Universal Saraga, Bucure]ti.

2. Buz`u Pia\a Dacia, Editura C-tin Movileanu,


libr`ria Cultura.

3. Buz`u vedere general` a Bulevardului de


alt`dat`. Editura Socec & Co, circulat` la
7.03.1923.

4. Buz`u Bulevardul I. C. Br`tianu ]i statuia.


Depozitul Universal Saraga, circulat` la 25.12.1919.

5. Buz`u strada T@rgului. Editura A. Mayer & Stern.

6. Buz`u bulevardul I.C. Br`tianu la 1919, Editura


Galeria de Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

7. Buz`u - Calea Unirii. Editura Galeria de Cadouri,


A. Mayer & Stern, Bucure]ti, circulat` la 22.08.1920.

8. Buz`u vedere din centrul ora]ului,


1930. Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.

Capitolul 4. Cladirile orasului

1. Buz`u Gara la [nceput de secol XX.

2. Buz`u Hala, 1924. Editura David Stern, Bucure]ti.

3. Buz`u Administra\ia financiar`,


1915. Ed. A. Mayer & Stern.

4. Buz`u Banca Na\ional`, vedere cu ]tampil`,


circulat` [n 1906, Carol I pe timbru. Ed. Nicolae
Georgescu.

5. Buz`u Seminarul Kesarie


Episcopul 1940, Ed. Luceaf`rul.

6. Buz`u }coala de meserii, 1925.

7. Buz`u }coala normal` de b`ie\i, 1931.


Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.

8. Buz`u Liceul Ha]deu la


1915. Ed. A. Mayer & Stern.

9. Buz`u Palatul communal, Ed. Galeria de


Cadouri A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

10. Buz`u Palatul Justi\iei la 1915.


Depozitul Universal }araga, Bucure]ti.

11. Buz`u Palatul Justi\iei (Tribunalul), 1915.


Depozitul Univ. }araga, Bucuresti.

12. Buz`u Cl`direa bufetului din Cr@ng.

13. Buz`u Proprietatea Sava Gerota, 1929.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.

14. Buz`u Vila Albatros, proprietar Marghiloman.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.

15. Buz`u Catedrala Episcopiei. Ed. C-tin


Movileanu, Libr`ria Cultura.

16. Buz`u Cimitirul Eroilor.

17. Buz`u Biserica Sfin\ii {ngeri.


Depozitul Univiversal, Bucure]ti.

18. Buz`u Palatul comunal.


Ed. Nicolas Georgescu 1911.

Capitolul 4. Cladirile orasului

1. Buz`u Gara la [nceput de secol XX.

2. Buz`u Hala, 1924. Editura David Stern,


Bucure]ti.

3. Buz`u Administra\ia financiar`,


1915. Ed. A. Mayer & Stern.

4. Buz`u Banca Na\ional`, vedere cu ]tampil`,


circulat` [n 1906, Carol I pe timbru. Ed. Nicolae
Georgescu.

5. Buz`u Seminarul Kesarie


Episcopul 1940, Ed. Luceaf`rul.

6. Buz`u }coala de meserii, 1925.

7. Buz`u }coala normal` de b`ie\i, 1931.


Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.

8. Buz`u Liceul Ha]deu la


1915. Ed. A. Mayer & Stern.

9. Buz`u Palatul communal, Ed. Galeria de


Cadouri A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

10. Buz`u Palatul Justi\iei la 1915.


Depozitul Universal }araga, Bucure]ti.

11. Buz`u Palatul Justi\iei (Tribunalul), 1915.


Depozitul Univ. }araga, Bucuresti.

12. Buz`u Cl`direa bufetului din Cr@ng.

13. Buz`u Proprietatea Sava Gerota, 1929.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.

14. Buz`u Vila Albatros, proprietar Marghiloman.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.

15. Buz`u Catedrala Episcopiei. Ed. C-tin


Movileanu, Libr`ria Cultura.

16. Buz`u Cimitirul Eroilor.

17. Buz`u Biserica Sfin\ii {ngeri.


Depozitul Univiversal, Bucure]ti.

18. Buz`u Palatul comunal.


Ed. Nicolas Georgescu 1911.

Capitolul 5. Crangul

1. Buz`u vedere din Cr@ng, 1913.


Ed. A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

2. Buz`u Statuia cu leu din Cr@ng.


Ed. Libr`riei, circulat` la 20.05.1930.

3. Buz`u Ele]teul din Cr@ng, 1929.


Ed. Cartea Rom@neasc`, E.G. Lovin, Buz`u.

4. Buz`u Cr@ng, insula ]i


ele]teul, Depozitul Universal
}araga.

5. Cr@ng B`rci pe ele]teu,


1929.

6. Cr@ng C`pi]e cu f@n la marginea


ele]teului. Ed. Socec & Co.

7. Cr@ng Ele]teul ]i uzina de ap`. Ed.


Galeria de Cadouri A. Mayer & Stern,
Bucure]ti.

8. Cr@ng Leul din parc, 1924. Ed. D. Stern


Bucure]ti, str. Sf. Apostoli 75.

9. Cr@ng Podul peste Ele]teu,


1910. Ed. A. Mayer & Stern.

10. Buz`u Plimbare [n Cr@ng. Zamfir Ionescu, Buz`u.


Fotografia Hight Life, Bucure]ti, str. C. Victoriei 31.

Capitolul 6. Sarata Monteoru

1. B`ile S`rata Monteoru vedere general`. Editura


Margareth tapi\er, decorator - Bucure]ti.

2. B`ile S`rata Monteoru Vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

3. B`ile S`rata Monteoru Cazinoul. Ed. Margareth,


tapi\er, decorator - Bucure]ti, circulat` la 27.04.1922.

4. B`ile S`rata Monteoru Hala de ma]ini. Irmmel & Jonas,


Dresda. Rar` - Circulat` [n 1906.

5. B`ile S`rata Monteoru spre Cazino.

6. B`ile S`rata Monteoru vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

7. B`ile S`rata Monteoru vedere spre


Cazino. Ed. A. Mayer & Stern.

8. B`ile S`rata Monteoru Vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

9. B`ile S`rata Monteoru Hotelul G. Monteoru sau cel Mare,


probabil de aici ]i numele sta\iunii. Ed. Margareth, tapi\er, decorator Bucure]ti.

10. B`ile S`rata Monteoru Parcul. Ed.


Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

11. B`ile S`rata Monteoru Biserica.


Ed. A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

12. B`ile S`rata Monteoru


Cazinoul. Ed. A. Mayer & Stern,
Bucure]ti.

Capitolul 6. Sarata Monteoru

1. B`ile S`rata Monteoru vedere general`. Editura


Margareth tapi\er, decorator - Bucure]ti.

2. B`ile S`rata Monteoru Vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

3. B`ile S`rata Monteoru Cazinoul. Ed. Margareth,


tapi\er, decorator - Bucure]ti, circulat` la 27.04.1922.

4. B`ile S`rata Monteoru Hala de ma]ini. Irmmel & Jonas,


Dresda. Rar` - Circulat` [n 1906.

5. B`ile S`rata Monteoru spre Cazino.

6. B`ile S`rata Monteoru vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

7. B`ile S`rata Monteoru vedere spre


Cazino. Ed. A. Mayer & Stern.

8. B`ile S`rata Monteoru Vedere din parc.


Ed. Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

9. B`ile S`rata Monteoru Hotelul G. Monteoru sau cel Mare,


probabil de aici ]i numele sta\iunii. Ed. Margareth, tapi\er, decorator Bucure]ti.

10. B`ile S`rata Monteoru Parcul. Ed.


Margareth, tapi\er, decorator - Bucure]ti.

11. B`ile S`rata Monteoru Biserica.


Ed. A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

12. B`ile S`rata Monteoru


Cazinoul. Ed. A. Mayer & Stern,
Bucure]ti.

Capitolul 7. Ramnicu Sarat

1. Rm. S`rat Banca Na\ional`. Ed. Progresul, 1938.

2. Rm. S`rat Palatul Administra\iei ]i


Justi\iei. Depozitul }araga, Bucure]ti.

3. Rm. S`rat Bulevardul G`rii.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

4. Rm. S`rat Gara. Ed. Libr`riei


Progresul, Rm. S`rat.

5. Rm. S`rat Pia\a Independen\ei.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

6. Rm. S`rat Cazarma Regimentului 9 Infanterie. Ed.


Libr`riei Progresul, Rm. S`rat. Circulat` la 02.07.1916 de la
Buz`u la C`lim`ne]ti [ntre ofi\eri ai armatei rom@ne.

7. Rm. S`rat vedere din parc. 1915.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

8. Rm. S`rat Parcul, 1924. Editura Galeria


de Cadouri A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

9. Rm. S`rat }coala de Agricultur`.


Libr`ria Gabriella I. Sp@nu.

10. Rm. S`rat M`n`stirea D`lh`u\i la 1924.

11. Rm. S`rat Teatrul din Gr`dina Public` la


1909. Depozitul Universal }araga, Bucure]ti.

12. Rm. S`rat Casa Iteanu. Editura Libr`riei ]i


Tipografia Poporul Iorgu Constantinescu, Rm. S`rat.

13. Rm. S`rat Biserica


Bagdad
1941.
Editura
Libr`riei Progresul. Posed`
un text adresat d-lui Grigore
Al. Niculescu:
Salut`m pe marele erou
care a luat parte la r`zboiul de
Independen\` 1877-1878 pe al
c`rui
piept
str`luce]te
Trecerea Dun`rii.
Semneaz`
Mai mul\i camarazi ]i veterani
1877-1878.

14. Rm. S`rat Biserica


Catedrala Cuvioasa Paraschiva.
Editura Libr`riei ]i Tipografia
Poporul - Iorgu Constantinescu,
Rm. S`rat.

Capitolul 8. Nehoiu

1. Nehoiu vedere general`, 1911.

2. Nehoiu vedere general`. Copera\ia Nehoi, Foto


Hight-Life, Bucure]ti, Calea Victoriei 8.

3. Nehoiu vedere general`. Editura Socec & Co.

4. Nehoiu vedere panoramic`, 1909. Ed. Socec & Co.

5. Nehoiu Fabrica de cherestea Goetz, vedere general`.

6. Nehoiu Cantina Societ`\ii, 1912. Ed. A. Mayer & Stern.

7. Nehoiu 1924. Fabrica de cherestea a Societ`\ii Anonime, fost` Goetz & Co.

8. Nehoiu Cantina Fabricii, 1924. Depozitul }araga,


Bucure]ti.

9. Nehoiu Hotel Nehoiu, proprietate Tomescu. Ed. Libr`riei la


invalidul din R`sboiu T. Kegla, Moine]ti, Atelier Hight Life,
Bucure]ti.

Capitolul 8. Nehoiu

1. Nehoiu vedere general`, 1911.

2. Nehoiu vedere general`. Copera\ia Nehoi, Foto


Hight-Life, Bucure]ti, Calea Victoriei 8.

3. Nehoiu vedere general`. Editura Socec & Co.

4. Nehoiu vedere panoramic`, 1909. Ed. Socec &


Co.

5. Nehoiu Fabrica de cherestea Goetz, vedere general`.

6. Nehoiu Cantina Societ`\ii, 1912. Ed. A. Mayer &


Stern.

7. Nehoiu 1924. Fabrica de cherestea a Societ`\ii Anonime, fost` Goetz & Co.

8. Nehoiu Cantina Fabricii, 1924. Depozitul }araga,


Bucure]ti.

9. Nehoiu Hotel Nehoiu, proprietate Tomescu. Ed. Libr`riei la


invalidul din R`sboiu T. Kegla, Moine]ti, Atelier Hight Life, Bucure]ti.

Capitolul 9. Imprejurimi

1. Ciolanu M`n`stirea. Editura Socec & Co. 1912.

2. B`ile Siriu vedere general`. Depozitul }araga. 1905.

3. }antierul Moreni P@]cov - Creditul Minier. Vedere general`.

4. Alb`na]i C@mp de sonde 1929. Ed. Libr`riei la Cartea


Rom@nesc`, E. G. Lovin, Buz`u.

5. Beceni Farmacia Cre\oiu, 1927, ceea ce spune mult


despre acea vreme: o farmacie si nu oriunde, la sat!

6. P`t@rlagele Biserica ]i monumentul eroilor la 1939.

7. Di]ca, Ni]cov cruce veche.

8. Rug`ciunea lui C-tin Br@ncu]i din cimitiriul Buz`ului. Executat`


[n 1907, sculptura reprezint` statuia unei tinere [ngenunchiate.
Mereu [n c`utarea formei, elementele ei sunt at@t de simplificate.
Evident nu este o vedere, dar trebuia s` fac` parte
din monografia ilustrat` dedicat` Buz`ului!

Capitolul 10. Edituri de carti postale


Dintre cele mai [nt@lnite edituri de c`r\i po]tale ap`rute la examinare amintim
pe urm`toarele:

1.

Editura Gheorghe Eneche Nehoiu

2.

Editura Ioan Dumitrescu, Buz`u str. T@rgului nr. 4

3.

Ed. Galeria de Cadouri Ad. Maier & Stern, Bucure]ti

4.

Editura Socec & Co. S.A Bucure]ti

5.

Depozitul Universal Saraga Bucure]ti

6.

Editura Libr`ria La invalidul din R`sboiu T. Kegla, Moine]ti, Atelier


Hight-Life Bucure]ti

7.

Editura Nicolas Georgescu

8.

Editura Libr`riei Cartea Rom@neasc`

9.

Coperativa Nehoi foto Hight-Life, Buc. Cal. Vict 8

10.

Editura C-tin Movileanu Libr`ria Cultura

11.

Editura Fra\ii C & V. Movileanu

12.

Editura David Stern, Bucure]ti

13.

Editura A. Mayer & Stern, Bucure]ti

14.

Editura M. C. Florescu, Ed. Libr`riei

15.
16.
17.

Editura Libr`riei Ioan Sp@nu


Ed. Libr`riei Gabriella Ioan Sp@nu
Editura La Cartea Rom@neasc`

18.

Ed.Lib. ]i topgr.Poporul Ion Constantinescu Rm. S`rat

19.

Editura Luceaf`rul

20.

Depozitul Saraga & Schwartz

21.

Depozitul Universal - Bucure]ti sub hotel de France

22.

Depozitul general: Agen\ia Rom@n` Hachette

23.
24.
25.
26.

Editura Libr`riei Progresul Rm. S`rat


Ed. Margareth, Tapi\er, Decorator, Bucure]ti
Edit. Cartea Rom@neasc`, E. G. Lovin, Buz`u
Zamfir Ionescu, Buz`u, foto Hight-Life Buc. Cal. Victoriei

27.

Rommler & Jonas, Dresden

28.

Ed. ]i Colec\ia Gogu Iliescu

De acela]i autor :

C`lim`ne]ti2000

monografie ilustrat` (*
C`lim`ne]ti 1997.

Indiei

Impresii de c`l`torie

Agra Minunea numit` Taj Mahal, Khajuraho mit, legend`, [nt@mplare sau creativitate?, Goa
p`m@nt ne[nl`n\uit, Plimbare la New Delhi
Cairo 2004.
Misterioasa Indie, Roma cu adev`rat, Singa
pura, Kuwait, Malacca, Siria, New York, New
York, New York !, Efes, Egipt - \ara miracolelor
Cairo 2005.

Mirajul civiliza\iilor

Edi\ia I-a
Cairo 2006.

]i fascina\ia muzeelor

C`lim`ne]ti2038

monografie ilustrat` - edi\ia a II-a,III-a, a IV-a


C`lim`ne]ti 2008-2015.

Vizit@nd Berna

ghid turistic edi\ia aI-a (**


Berna 2009.

ghid turistic edi\ia aII-a (**

Vizit@nd Berna

Berna 2011.
Istoria obeliscurilor egiptene, portretele de la Fayoum,
f@nt@ni medievale din Berna (**

Berna 2011.

Rom@nia o Elve\ie a estului, edi\ia I-a

Ankara 2015.

Mirajul civiliza\iilor ]i fascina\ia muzeelor, edi\ia a II-a

Ankara 2015.

Indianca roman,

editat` la Ankara 2015.

Egipteanca roman,

editat` la Ankara 2015.

Poezii

editat` la Ankara 2015.

Bu]teniul de alt`dat` - [n tipar 2016

editat` la Ankara 2015.

Bucure]tiul de alt`dat` - [n tipar 2016.

editat` la Ankara 2015.

YouTube : www.youtube.com/user/pharesdan
Web sites : www. scribd.com/dan_zamfirache
www.geocities.ws/dan.zamfirache
Site personal realizat ca o continuare a celui din
1997 [n colaborare cu firma CINOR Bucure]ti, Rom@nia ]i apoi
continuat la Singapore [n 1999, completat [n India, la New Delhi, p@n` [n 2002,
apoi [n Egipt la Cairo p@n` [n 2007 ]i [n Elve\ia la Berna dup` 2008 cu subiecte
privind studii de cartofilie, impresii de c`l`torie din peste 50 de \`ri din 4
continente ]i un capitol special dezvolt@nd [nt@ia dat` [n Rom@nia, [nc`
din 1999, ideea c`r\ilor electronice, modelat`
dup` o concep\ie indian`.

Cuprins
Pagina

1. Prefata

2. Cu ochii la trecut

3. Primele ilustrate

11

4. Strazile orasului

27

5. Cladirile orasului

31

6. Crangul

41

7. Sarata Monteoru

47

8. Ramnicu Sarat

53

9. Nehoiu

61

10. Imprejurimi

67

10. Edituri de carti postale

73

11. De acelasi autor

75