Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918,nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Dima, Tel. +40 242311302,
Email: cjcalarasi@calarasi.ro, Fax: +40 242331609, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
Altele: administratie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de management al unitatii sanitare-Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractare servicii de management al unitatii sanitare-Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 480,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 1/7

Fisa de date
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Cuantum: 7.200 lei. Valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru calculul echivalentei G.P. in alta
moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.
Dovada constituirii G.P. trebuie transmisa in original la sediul A.C. pana la data si ora deschiderii ofertelor. In cazul depunerii de oferte in
cadrul unei asocieri de operatori economici, G.P. va fi constituita in numele asocierii cu mentiunea ca G.P. se va acoperi in mod solidar de
catre toti membrii asocierii.
G.P. va fi constituita n cf. cu prevederile Cap. VII sectiunea 1, art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare
a prev. referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.
In cazul n care ofertantul opteaza pentru constituirea G.P. prin virament bancar, acest lucru se va face cu conditia confirmarii acestora de
catre banca pana la data deschiderii ofertelor.
Contul deschis de A.C. este urmatorul: RO65TREZ2015006XXX000200.
In situatia in care ofertantul este IMM (se completeaza formularul 13),in cf. cu Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
acesta va beneficia de reducerea cu 50% a G.P.
G.P. emisa n alta limba dect romna va fi nsotita de traducerea autorizata si legalizata n limba romna.
Operatorul ec. contestator are obligatia de a constitui garantia de buna conduita prin virament bancar (RO65TREZ2015006XXX000200),
instrument de garantare sau printr-o societate de asigurari (in cf. cu art. 271.1 din OUG 34/2006 actualizata ).

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul Garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Perioada pentru care se constituie garantia de buna
executie trebuie sa acopere ntreaga durata de valabilitate a contractului.
Modul de constituire a Garantiei de buna executie:
- Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1), (2) si (3), 90 alin. (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Daca operatorul economic este IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Lg. nr. 346/2004, art.16, alin.2, acesta
va depune atasat dovezii de constituire a garantiei de buna executie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr.1 din Lg. nr.
346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM (Formular 13 din sectiunea Formulare).
- Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 90 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, care devine anexa la contract art. 86, alin. (2)-(4). Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 92
alin(2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


buget propriu

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 2/7

Fisa de date
1.Declaratia privind nencadrarea n prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare -Formularul nr. 2
2.Declaratia privind nencadrarea n prevederile Art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare - Formularul nr. 3
3.Certificate de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor de plata .
a). Persoane juridice romne trebuie sa prezinte:
- Certificat de atestare fiscala (ANAF) privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat ;
- Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local eliberat de Primarii.
Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat nlesniri la plata (amnari, esalonari, etc.) de catre organele competente nu se considera
obligatii exigibile de plata, n masura n care s-au respectat conditiile impuse la acordarea nlesnirilor. n momentul depunerii ofertei
documentul va fi prezentat n original, copie legalizata /autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
b). Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul
de stat si bugetul local n conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor
scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate n original sau copie legalizata, la care se va
alatura traducerea n limba romna, legalizata de un notar din Romania in original.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formularul nr.4
5.Declaratie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare - Formularul nr.5
Persoanele care detin functii de decizie n cadrul Consiliului Judetean Calarasi n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire: ing. Raducu Filipescu Presedinte, ing. Sorin Vasilescu director executiv, ec. Paraschiva Muresanu director
executiv, jr. Pipos Maranda - director executiv; consilierii judeteni: Alecu Gheorghe, Ana Titu, Barbu Valentin, Craiu Jolan, Dinulescu Marian,
Dragu Nicolae, Dragan Marian, Enciu Niculae, Enciu Eugen Marian, Georgescuh Bogdan George, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia,
Manea Ionel, Mandache Gheorge, Mihai Ion, Musat Emil, Nutu Marcel, Pandea Ciprian, Prica Ruxandra Alina, Pascu Violeta, Pavalasc
Claudia, Petcu Victor, Radulescu Gabriel, Rogoz Nicolae, Samoila Ion, Sbrcea Marius-Virgil, Popa Marian, Stefan Ion, Vrtejanu Liviu,
Vrajitoru Sorinel-Marian.
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta
initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca ndeplineste cerintele de calificare
astfel cum au fost solicitate n documentatia de atribuire - Formular nr.19.
In cazul n care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa / certificatele / documentele edificatoare care
probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in
termenul prevazut in respectiva solicitare. n cazul unei asocieri,fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente mai putin
certificatul de participare la licitatie.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinte obligatorii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul si
are sediul, n original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului n
original/copie legalizata nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia
cu cel depus n oferta, n cazul n care documentul nu a fost prezentat n aceasta forma.
Persoane juridice/fizice straine:
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta documente care sa dovedeasca forma de nregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica, atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, n conformitate cu legislatia n vigoare din tara de origine a
ofertantului in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul- traduse n limba romna si legalizate (traducerile fiind prezentate si
pastrate in original) , din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are nscrisa n domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul procedurii. n
cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Extrasul (unul sau mai multe documente distinte) emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta din tara de origine, care sa
includa date privind existenta legala a societatii, obiectul de activitate, datele de identificare ale actionarilor, capitalul social, cota de
participare a asociatilor la capitalul social, reprezentantii legali ce au puteri de reprezentare a societatii in fata tertilor si date de domiciliu ale
acestora, adresa sediului social si alte mentiuni referitoare la societate si/sau starea de functionare a acesteia va fi prezentat in original
sau copie conforma cu originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie


globala pe ultimii 3 ani.
Informatii privind sustinerea economica financiara
Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de catre o alta
persoana, n conditiile prevazute de art. 186/OUG34/2006.
Se vor prezenta
1.Declaratie privind nencadrarea n art. 180 din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind nencadrarea n art. 181 lit a, c^1 si d din
OUGnr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind nencadrarea n art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele economice si financiare
invocate
Se va completa Formularul nr .2
Se va completa Formularul nr .3
Se va completa Formularul nr .5
Se va completa Formularul nr .17

Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de


afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.
Informatii privind sustinerea economica financiara
Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de
catre o alta persoana, n conditiile prevazute de art.
186/OUG34/2006.
Se vor prezenta
1.Declaratie privind nencadrarea n art. 180 din OUG 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind nencadrarea n art. 181 lit a, c^1 si d din
OUGnr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind nencadrarea n art. 69 ^1 din OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele
economice si financiare invocate
Se va completa Formularul nr .2
Se va completa Formularul nr .3
Se va completa Formularul nr .5
Se va completa Formularul nr .17

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 3/7

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Documente minime obligatorii:


A. Pentru persoana juridica:
1.Declaratie a persoanei juridice cu privire la managerul persoana
desemnata si datele acestuia de identificare.
2.Contract munca incheiat intre managerul persoana desemnata si ofertant
sau contract de colaborare, angajament de participare.
B. Pentru managerul propus:
1.copia legalizata a diplomei de licenta, copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalul sau echivalente;
2.copia legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul a
documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in
management sau management sanitar prevazute la punctul 2 ori copia
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul a diplomei de
masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau
administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata,
potrivit legii - operatorul clasat pe primul loc va transmite documentele sub
forma de copie legalizata.
3.adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare sau
copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de
catre conducerea unitatii;

Documente minime obligatorii:


A. Pentru persoana juridica:
1.Declaratie a persoanei juridice cu privire la managerul
persoana desemnata si datele acestuia de identificare.
2.Contract munca incheiat intre managerul persoana desemnata
si ofertant sau contract de colaborare, angajament de
participare.
B. Pentru managerul propus:
1.copia legalizata a diplomei de licenta, copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul sau echivalente;
2.copia legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de
perfectionare in management sau management sanitar
prevazute la punctul 2 ori copia legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul a diplomei de masterat sau
doctorat in management sanitar, economic sau
administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior
acreditata, potrivit legii - operatorul clasat pe primul loc va
transmite documentele sub forma de copie legalizata.
3.adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii
universitare sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in
conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;

2.CONDITIILE OBLIGATORII CE TREBUIESC INDEPLINITE DE


PERSOANA PROPUSA PENTRU FUNCTIA DE MANAGER:
a) este absolvent de invatamant universitar cu diploma de licenta sau
echivalenta;
b) este absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau
management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al
ministrului sanatatii, sau este absolvent al unui masterat sau doctorat in
management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de
invatamant superior acreditata, potrivit legii;
c) are cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare,
conform legii;

2.CONDITIILE OBLIGATORII CE TREBUIESC INDEPLINITE


DE
PERSOANA PROPUSA PENTRU FUNCTIA DE MANAGER:
a) este absolvent de invatamant universitar cu diploma de
licenta sau echivalenta;
b) este absolvent al unor cursuri de perfectionare in
management sau management sanitar, agreate de Ministerul
Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, sau este
absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar,
economic ori administrativ organizat intr-o institutie de
invatamant superior acreditata, potrivit legii;
c) are cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii
universitare, conform legii;

1. Acord de asociere.
Se va prezenta:
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorii economici se pot asocia n vederea participarii la procedura de
achizitie prezentnd o oferta comuna.
n cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia
personala a ofertantului trebuie sa fie ndeplinite de fiecare asociat n parte;
celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi
ndeplinite prin cumul.
Acordul de asociere va indica participarea (n procente) la contract si partile
din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare asociat. Liderul asociatiei
va fi autorizat sa si asume angajamente si va indeplini celelalte cerinte
privind capacitatea economico-financiara si tehnica. Acordul de asociere va
indica participarea (n procente) la contract si partile din
contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul
asociatiei. Liderul asociatiei va fi autorizat sa si asume angajamente si va
primi instructiuni pentru executarea contractului. Plata se va face liderului
asociatiei.
Modalitatea de indeplinire
1.Acordul de asociere Formular 11.
2. Se va completa Formularul nr .5

1. Acord de asociere.
Se va prezenta:
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69 ^1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Operatorii economici se pot asocia n vederea participarii la
procedura de achizitie prezentnd o oferta comuna.
n cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele
privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie ndeplinite
de fiecare asociat n parte; celelalte cerinte privind capacitatea
economico-financiara si tehnica pot fi ndeplinite prin cumul.
Acordul de asociere va indica participarea (n procente) la
contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de
fiecare asociat. Liderul asociatiei va fi autorizat sa si asume
angajamente si va indeplini celelalte cerinte privind capacitatea
economico-financiara si tehnica. Acordul de asociere va indica
participarea (n procente) la contract si partile din
contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in
cadrul asociatiei. Liderul asociatiei va fi autorizat sa si asume
angajamente si va primi instructiuni pentru executarea
contractului. Plata se va face liderului asociatiei.
Modalitatea de indeplinire
1.Acordul de asociere Formular 11.
2. Se va completa Formularul nr .5

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 4/7

Fisa de date
Lista principalelor servicii similare n ultimii 3 ani, Prezentarea Listei
principalelor servicii, din ultimii 3 ani .
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 16 si anexa la acest formular.

Lista principalelor servicii similare n ultimii 3 ani, Prezentarea


Listei principalelor servicii, din ultimii 3 ani .
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 16 si anexa la acest formular.

Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale

Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale

Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o alta


persoana, n conditiile prevazute de art. 190 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta :
1. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre


o alta persoana, n conditiile prevazute de art. 190 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Se vor prezenta :
1. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se va completa Formularul nr .2
Se va completa Formularul nr .3
2. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.181 lit. a, c^1 si d din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
3. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea declaratiilor din partea tertului sustinator privind sustinerea
tehnica si profesionala
Se va completa Formularul nr . 5
Se va completa Formularul nr . 8
Se va completa Formularul nr .9
Se va completa Formularul nr .10

Se va completa Formularul nr .2
Se va completa Formularul nr .3
2. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.181 lit. a,
c^1 si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69 ^1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Prezentarea declaratiilor din partea tertului sustinator privind
sustinerea tehnica si profesionala
Se va completa Formularul nr . 5
Se va completa Formularul nr . 8
Se va completa Formularul nr .9
Se va completa Formularul nr .10

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 5/7

Fisa de date
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta cerintele prevazute n Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute n Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa includa:
1. Proiectul de management
2. Grafic pentru realizarea serviciilor
3. Lista cu personalul propus pentru implementarea proiectului si activitatile acoperite de fiecare dintre ei;
4. respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Pe parcursul ndeplinirii contractului, ofertantii vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care
sunt n vigoare la nivel national. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii n munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei sociale, respectiv de la
Inspectoratul Teritorial de Munca sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Ofertantul are obligatia de a depune o
Declaratie (model propriu n original) pe propria raspundere n care va indica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Formularul de oferta va fi prezentat nsotit de:
- Detalierea pretului ofertei conform Anexei la formularul de oferta.
Propunerea financiara va fi exprimata n Lei fara TVA.
Aceasta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a acesteia.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


1. Conditii generale Documentatia de participare va fi nsotita de urmatoarele:
a. Scrisoare de naintare, b. Dovada constituirii garantiei de participare (Scrisoare de garantie, n original, sau alt instrument de garantare,
sau ordin de plata)
c. Declaratie privind ncadrarea n categoria IMM d. mputernicire de participare la sedinta de deschidere, mpreuna cu o copie dupa un
document de identitate (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Pasaport) al persoanei care reprezinta ofertantul. 2.Modul efectiv de
prezentare a documentatiei Ofertantul trebuie sa prezinte documentatia ntr-un ORIGINAL si 1 COPIE,
NB: n eventualitatea unei neconcordante ntre original si copii, va prevala originalul.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui sa contina, n plicuri separate, marcate corespunzator cu ORIGINAL si, respectiv, COPIE:
Plicul A: Documente de Calificare
Plicul B: Propunerea Tehnica
Plicul C: Propunerea Financiara
Toate exemplarele vor fi introduse ntr-un plic sau colet exterior, netransparent, nchis corespunzator. Acesta trebuie sa fie marcat cu:
adresa Autoritatii Contractante
numele persoanei de contact mentionata la punctul I. din prezenta Fisa de Date a Achizitiei
denumirea contractului de achizitie publica si codul unic de identificare SEAP
inscriptia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE ............. - se precizeaza data limita pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul ora
limita
Plicurile continnd fiecare exemplar trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Documentele ofertei vor fi tiparite cu
cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Ofertantii au obligatia de a numerota, semna
si stampila fiecare pagina a documentatiei precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de
catre autoritatea contractanta.
Nu se accepta oferte alternative

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 6/7

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


n cazul n care doua sau mai multe oferte contin n cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor
care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIU JUDETEAN CALARASI - COMPARTIMENT ACHIZITII
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 242311301, Email: cjcalarasi@calarasi.ro, Fax:
+40 242331609

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 08:12

Pagina 7/7

S-ar putea să vă placă și