Sunteți pe pagina 1din 48

ICS 93 .080 .

01

SR 1848-3

STANDARD ROMAN

Decembrie 2011

Semnalizare rutiera
Indicatoare i mijloace de semnalizare rutiera
Partea 3: Scriere, mod de alcatuire
Road signalisation. Road traffic signs and signalisation tools.
Part 3: Design and description
N
..

Signalisation routiere . Signaux et moyen de signalisation


routiere. Partie 3: Conception et ecriture

~
..
o

N
..
...J

c::
c

(J)

c::

(J)

>
.oJ
W

til

'2

Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 decembrie 2011

APROBARE

til

Tnlocuiete SR 1848-3:2008 i SR 1848-3:2008/C91 :2009

c::

.S:

"C
<II

"
til

.!::!

"C

"
til

"C

s:::

til

en
~

CORESPONDENTA

til

iii

La data aprobarii acestui standard nu exista nici un standard


international sau european care sa se refere la acest subiect

'u

.:

On the date of this standard approval there is no International


or European Standard dealing with the same subject
A la date d'approbation de la presente norme n'existe aucune
Norme internationale ou europeenne traitant du meme sujet

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Str. Mendeleev nr. 2 1-25, cod 010362, Bu c ure~ ti

Director General : Tel. : +40 21 31632 96, Fax: +40 21 316 08 70

Di re ctia Standa rdizare : Tel. +40 2 1 310 17 30, +40 2 1 31043 08, +402 1 3124744, Fax: +40 21 3155870

Directi a Pu blica!ii-Se rv .Vanzari/Abonamente: Tel.+40 21 316 77 25,Fax+ 40 21 3 172514,+402 1 3 12 9488

Serviciul Redac!ie-Marketin g, Drepturi de Autor + 40 21 316.99. 74

ASRO

Reproducerea sau uti lizarea integrala sa u pa r\ia la a prezentului standard in ori ce publica\i i ~ i prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfi lm are etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al AS RO

Ref. : SR 1848-3:201 1

Edi\ia 3

SR 1848-3:2011

Preambul
Acest standard reprezinta revizuirea SR 1848-3:2008, Semnalizare rutiera . Indicatoare i mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire , pe care " Tnlocuie~te . Standardul a fost
elaborat initial Tn 2004 ~i a fost revizuit Tn 2008.
Revizuirea SR 1848-3:2008 s-a impus cu prioritate avand Tn vedere urmatoarele:
aparitia ~i adoptarea de noi standarde europene pentru siguranta traficului rutier, dintre care
seria de standarde SR EN 12899 " Indicatoare fixe pentru semnalizare vertical a la drumuri";
modificarile

~i

completarile incluse Tn editia revizuita a SR 1848-1 :2011;

eXigentele sporite referitoare la lizibilitatea Tnscrisurilor de pe indicatoare.


Fata de editia precedenta s-au facut urmatoarele modificari

....
o
~
....
o

~i

adaugiri:

...i
~

en

a::

en
w
>
...J

operarea corecturilor cuprinse Tn erata SR 1848-3:2008/C91 :2009;


restructurarea , completarea

~i

adaugarea unor articole;

modificari referitoare la inaltimea scrierii pe panourile de presemnalizare

confirm are;

introducerea unor reglementari referitoare la intersectiile de tip turbogiratie, Tn conformitate cu


prevederile editiei revizuite a SR 1848 -1 :2011.

::t:
.!:!!
c:
ra

E
o

c:
"C
<U

...ra
...ra

.~
"C

"C

~i

c:
ra

en
<U
"C

ra
ra

:;:

'uo
VI

SR 1848-3:2011

Cuprins
pagina
Obiect

....
o
~
....
o

..i

0::

Cf)

~i

domeniu de aplicare ..... ..... .. .. ... ... .... .. ..... .... ... ...... .. .... .. ................... ... .......... .

Referinte normative .......... ............................................................. ........... .... ..... ... ....... ... .

Termeni

definitii ..................... ..... .... .. ...................... ..... .... .. ..... .... .. .. .. .. .... ..... ..... .. ....... .

Prevederi genera Ie ....... ........ ..... ... ... ..... ....... ..... ............... ........... .. ....... .... ...... ...... .. .. ........ .

5
5.1
5.2

Sc ~ ere pe indicatoarele rutiere ....... .... ..... .. ................. .... ............................ .. ... ..... ....... .

Generalitati ........................................................................................................ .............. .

Cerinte privind structura inscrisurilor ............................................................ .. .... . .. ........ ..

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Alcatuirea indicatoarelor care contin simboluri ~i inscrisuri .. ....... ............ ... ... .. .... .. .. .. ...... .

Generalitati ... ....... ..... ..... .......... ........ . ................ ......... .............. .. .. ........ .. .... .. ... ......... ... .

Alcatuirea indicatoarelor de orientare in forma de sageata .........................................

Alcatuirea indicatoarelor de presemnalizare pentru orientare .... .... ....... .... ... .. .. ............. .

Alcatuirea indicatoarelor pentru limitele judetelor ............. ................. .. ... ... .. ... ....... .. ..

Alcatuirea indicatoarelor kilometrice ... ......


.. ............................................... ..... ..

Alcatuirea indicatoarelor hectometrice ..................................... ............................ .. ... ... .. .

~i

13

15

25

26

28

Cl

c::

Cf)

>
...J
W

:I:

Anexa A (normativa) Scriere tip "normal" ......................... .. ...... .... ... ... ....... .. ... ...... .......... .... ..... .....
A.1 Scriere tip "normal" pentru litere majuscule ...... ... .. ............... .... .................. .. ... . ..... ..

A.2 Scriere tip "normal" pentru cifre ......................... ... ................................. .... ............. ..

A.3 Scriere tip "normal" pentru litere minuscule .. ........ .. .................. ............... .. .. .. ... ...

Anexa B (normativa) Scriere tip "Ingust" ........... ........... .. .. .. .. ........ .. ...... .... .. ........ .... .. .. .. .... .. ... ..

B.1 Scriere tip "Tngust" pentru litere majuscule ... ....... .. ......................... ........... ....... ..... .

B.2 Scriere tip "Tngust" pentru cifre ............................ .. ..................... ................... .. ..

B.3 Scriere tip "Tngust" pentru litere minuscule


..................... ................. . ........ ... .. .. ..

Anexa C (normativa) Dimensiuni ~i distante intre litere ~i cifre ........................................ ..... ..

C.1 Latimea literelor ~i cifrelor pentru scriere tip "normal" ........ . ..... .... .. ...................... .

C.2 Latimea literelor ~i cifrelor pentru scriere tip "Tngust" ......... ........ .. .. ........... .... .......... .

C.3 Calculul distantei intre litere ~i cifre .................................. .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .............. .. ...

29

29

22

33

36

36

39

40

43

43

43

44

.....
SR 1848-3:2011

Obiect

~i

domeniu de aplicare

Acest standard stabile~te condiiiile tehnice de proiectare


prevazute in SR 1848-1 ~i cuprinde:

~i

inscripiionare ale indicatoarelor rutiere

scrierea indicatoarelor rutiere ;


realizarea graficii indicatoarelor care cuprind simboluri

~i

inscrisuri;

Standardul se aplica drumurilor deschise circulaiiei publice definite conform reglementarilor legale in
vigoare.
NOTA - Preved erile aeestui standard se pot apliea $i drumurilor de utilitate privata, inehise eireula\iei publiee .

Acest standard nu se refera la indicatoarele luminoase care fac obiectul STAS 1848/5-82,
Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate ~i
SR EN 12352:2006, Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare $i de
securitate.
N
.....

CI

~
.....

Referinte normative

CI

..i

c:::

C/)

c::
C/)

w
>
...J

Urmatoarele documente de referinia sunt ind ispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru
referiniele datate, se aplica numai ediiia meniionata . Pentru referiniele nedatate, se aplica ultima
ediiie a documentului la care se face referire (inclusiv, eventualele amendamente),
SR 1848-1 :2011 , Semnalizare rutiera, Indicatoare $i mijloace de semnalizare rutiera , Clasificare,
simboluri $i amplasare

J:

SR EN 12899-1 :2007, Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala, Partea 1: Panouri fixe
SR EN 22768-1 :1995, Tolerante generale, Partea 1: Tolerante pentru dimensiuni liniare $i unghiulare
fara indicarea tolerantelor individuale

Termeni

~i

definitii

Pentru scopurile acestui standard se utilizeaza termenii


urmatoarele:

~i

definiiiile din SR 4032-12001, precum

~i

3.1

ecuson

simboluri caracteristice anumitor categorii de drumuri , cum ar fi : drum european , autostrada, drum
naiional, drum comunal

3.2
panou cu campuri
indicator de presemnalizare a caru i suprafaia este constituita din dreptunghiuri separate intre ele cu
linii de grosimea chenarului, fiecare camp corespunzand uneia din directiile presemnalizate

Prevederi generale

Detaliile privind trasarea literelor ~i a cifrelor, precum ~i a distanielor dintre acestea sunt
prezentate in anexele A, B ~i C (normative),

4.1

4.2

Pentru unele situaiii frecvent intalnite, Tn anexa D (informativa), sunt prezentate exemple de
scheme de instalare a indicatoarelor, care completeaza condiiiile generale de amplasare cuprinse in
SR1848-1.

4.3

Prevederile acestui standard se aplica indicatoarelor noi. Indicatoarele existente se meniin


pana la expirarea duratei de serviciu .

SR 1848-3:2011

Scriere pe indicatoarele rutiere

5.1

Generalitati

Scrierea pe indicatoarele rutiere poate fi :


a)

scriere tip "normal", avand caracteristicile literelor $i cifrelor conform anexei A , pentru litere
majuscule (paragraf A.1), pentru cifre (paragraf A.2) $i pentru litere minuscule (paragraf A.3);

b)

scriere tip "ingust", avand caracteristicile literelor $i cifrelor conform anexei B, pentru litere
majuscule (paragraf B.1), pentru cifre (paragraf B.2) $i pentru litere minuscule (paragraf B.3).

5.1.1

Dimensiunea scrierii este caracterizata prin inaltimea H a majusculei.

5.1.2 Latimea literelor $i cifrelor pentru scrierea tip "normal" trebuie sa fie conform tabelului 3 din
anexa C.

...o
...o
N
...
N

5.1.3 Latimea literelor $i cifrelor pentru scrierea tip "ingust" trebuie sa fie conform tabelului 4 din
anexa C .
5.1.4 Distantele intre litere $i intre cifre pentru diferite valori ale inaltimii H a literelor se calculeaza
cu ajutorul tabelelor 4, 5, 6 $i 7 din anexa C, utilizate $i la intocmirea exemplelor prezentate in tabelele
10 $i 11.

0::
CJ)

Cl
Q.
CJ)

>

-l

W
:I:

5.1.5

Tn general , trasarea literelor $i cifrelor, precum $i decuparea acestora din foliile


retroreflectorizante se executa utilizand 0 instalatie automata de desen $i decupare (plotter-cutter),
prin preluarea datelor de pe calculator. Tn cazul unor indicatoare la care caietul de sarcini aprobat de
catre beneficiar 0 permite, trasarea se poate executa cu ajutorul unor $abloane rig ide.

.!:2
c:
ro
E
o

Tn cazul utilizarii $abloanelor, pentru executa rea uniforma a unor inscrisuri, se au in vedere
urmatoarele:

c:
:0
....C1l

a)

respectarea stricta a dimensiunilor literelor $i cifrelor, precum $i a distantelor dintre acestea ;

b)

literele $i cifrele care au curburi (de exemplu : C, 0, b, d, c, 0) trebuie sa depa$easca partea


superioara $i inferioara a randului cu 1/50 H $i, respectiv, 1/70 H. Aceste litere trebuie sa fie
a$ezate pe rand , respectand aceasta depa$ire;

c)

cifrele 6 $i 9 pot fi intrebuintate una in locul celeilalte (prin inversare) numai la scrierea tip
"normal". La scrierea tip "ingust", cifra 6 difera dimensional de cifra 9. Pentru recunoa$tere , pe
fata $ablonului se noteaza cifra cu punct in partea dreapta, jos;

d)

cifra 7, la scrierea tip "normal", se inscrie cu 1/50 H sub linia superioara a scrierii cu
majuscule;

e)

literele b, d, p, q, respectiv, n $i u, au dimensiuni constructive identice cu un $ablon al uneia


dintre aceste litere, putandu-se reprezenta oricare dintre ele (pe fata , pe revers sau prin
inversare);

f)

literele B, E, H, S, X, Z, la scriere tip "ingust", precum $i literele B, C, E, H, K, S, X, Z, la


scriere tip "normal", au partea superioara diferita dimensional fata de cea inferioara. Din
aceasta cauza, trebuie sa se verifice daca $ablonul nu a fost a$ezat invers. Aceasta masura
trebuie sa fie luata $i in cazul literelor s, x, z (minuscule), la scriere tip "normal" $i "ingust",
precum $i in cazul cifrelor 3 $i 8, la scriere tip "normal" $i "ingust". Partea de jos se marcheaza
pe fata $ablonului, iar pe spate se marcheaza anularea (exemplu prin XX).

g)

literele C, I, 0, S, V, X, Z, la scriere tip "normal" $i "ingust", au aceea$i forma la majuscule $i la


minuscule. Pentru evitarea gre$elilor, se noteaza inaltimea pe fiecare $ablon, pentru fiecare
marime.

0::

ro

'Ero

'tI

c:

ro

iii
C1l

'tI

.!:2
~(.)
o

In

Nerespectarea tuturor acestor indicatii conduce la gre$eli in executie , de aceea, se recomanda


evitarea pe cat posibil a utilizarii $abloanelor.

11

SR 1
5.1.7 Scrierea pe indicatoarele de
tabelului 1.

de localizare

~i

de identificare se executa conform

Tabelul1
Dimensiuni in milimetri
Nr.
crt.

Tip de indicator

~i

de ecuson

Nr.

din

SR

Tip de
scriere

fnal\imea literei
majuscule
Pe
autostrazi

Presemnalizarea
Drumuri, spalii de

F1
F1a
F1b
F2
F8a

la intersectii de
:;;i parcari

"ingust"

Observali1

Pe
celelalle
drumuri

Distanta fnscrisa la
de jos a
de'

250

este

- 250 pe autostrazi;

Confirm area directie! de mers spre una sau


mai mulle locaillal! :?i distantele pana la
acestea

F8
F9
F55

"normal"

300

F11

"normal"

300

Cifrele au urmaloarea
inaltime'
250 pe autoslrazi;

F10
F52

200 pe alte drumuri.

Normal sau pe
console
Presemnalizarea
direc\iilor indicate inclusiv
cele instalate pe portaluri Pe portal uri

.,ingust"

250

200 pe alte drumuri.

300'

Scriere de tip ,.Tngust".

*pe indicatorul figura F7


localita\ile secundare se
scnu cu lilere avand
H 175mm.

300
F3

"normal"
400

Pe portal uri. la
capetele
autostrazii

de la 400
pana la
800

Pe portaluri
Presemnalizarea
direc\iilor intr-o intersectie
cu
sens
giratoriu.
a
traseului de evilare a unei
localilati ~i a traseului de
unei Normal
urmat in
cazul
pe console
restrictii de circula\ie

F4
F5
F5a
F7

"norma'"

400

300

.,ingust"

300'

Drum inchls sau deschis circulaliei publice

F6

.,1ngust"

Direcliile
localita\ile indicate (indicatoare
Tn forma
sageata) $i indicatoarele de
confirmare a directiei de mers, tunel, precum
$i curs de apa, pasaj sau viaduct

F29. F31
F32, F33
F34, F35
F36, F37
F51

litere
cifre

litere
cifre

Intrare sau

ie~ire

din localitate

F46. F47,
F48, F49

10
150
100
150

fnal\imile sunt in ordinea


campurilor de pe indicator.
de sus in jos.

300
250

Scriere tip "normal".

200
175

Scriere tip ..ingust".

250

"ingust"

autostrazi "normal"
8

Limita de jude\

Denumirea strazii

F50

aile
drumuri

G68. G69

..Tngust"

"ingust"

conform figurii 40
figurii 41
din acest SR

100

:;;i

(con tin uare)

SR 1848-3:2011

Tabelul 1 (sfarit)
Nr.
crt.

10

Tip de indicator

~i

de ecuson

Indicatoare de identificare a drumurilor !?i


ecusoane pe indicatoare de presemnalizare

Nr. figurii din

SR 1848-1

11

Inal\imea literei
majuscule
Pe
Pe
celelalte
autostrazi
drumuri

F39 (O N)
F40 (OJ)
F41 (~C)

litere

130

100

cifre

175

130

F45 (A)

litere

200

cifre

200

litere

300

200

cifre

250

175

litere

75

F42
F43
F44

Indicatoare de informare !?i indicatoare de


informare turistica (1nscrisuri in partea de jos
a indicatoarelor)

Tip de
scriere

G1LG16
G19 ... G33
G37G63
TLT1 2

cifre

Observa\ii

Scriere tip ,.ingust".

Scriere tip "normal"

Conform figurii 6 !?i figurii 7


din acest SR

Scriere tip ..ingust"

50

_J

a:::

II)

c::

II)

>
...J

5.1.8 Denumirile localitatilor se Tnscriu, in general, pe un singur rand. Numai denumirile lungi,
compuse din mal multe cuvinte se pot inscrie pe doua randuri . Fractionarea cuvintelor nu este
permisa. Se admit numai urmatoarele prescurtari : Tg. pentru Targu; Tr. pentru Turnu; Sf. pentru
Sfantu $i Rm. pentru Ramnicul .

:I:

.!!!

Denumirile localitatilor $i judetelor trebuie sa fie conforme reglementarilor legale in vigoare .

s:::

(II

5.2

5.2.1 Cote Ie Tnscrisurilor sunt stabilite Tn functie de un modul de baza , a = HI?, unde H este

inaltimea majusculei.

o
a:::

Cerinte privind structura inscrisurilor

(II

.!::!

'E
(II

-g

5.2.2
Distantele Tntre cuvinte $i grupe de cifre, intre grupe de cifre $i unitati de masura , in raport cu

modulul "a", sunt prezentate Tn figura 1.

(II

II)

Cl>

'C
(II

:;::;

.!!!
u

II)

<{

Figura 1
5.2.3
Distantele utilizate pentru denumiri de localitati care contin
modulul "a", sunt prezentate Tn figura 2.

detaliere geografica , Tn raport cu

C\l

2a

2a

Figura 2
5.2.4
Distantele utilizate pentru denumiri de localitati care admit prescurtari, Tn raport cu modulul "a",
sunt prezentate Tn figura 3.

SR 1848-3:2011

Figura 3
5.2.5

minim intre doua denumiri, Tn

cu modulul"a", esle

Tn

4.

Figura 4
5.2.6
minim intre doua denumiri, Tn
litere cu coada
j, p, q, y), este
Tn

eu modulul "a", linia de sus avand inscrisuri eu


5.

Figura 5

Alcatuirea indicatoarelor care contin simboluri

6.1

GeneraliHlti

inscrisuri

6.1.1
Pe indieatoare pot fi
eeusoanele
pentru drumurile europene (drumuri
E),
drumuri nationale, judetene sau
preeum !iii simbolurile unor
de
vehieule (vehieule pentru
marfuri, vehicule eu remorea
6.1.2 Ecusoanele se utilizeaza fie independent pe mdicatoarele de idenlificare a drumurilor (figunle
F40, F41, F42, F43, F44, F45 din SR 1848-1), fie pe indicatoarele de orienlare.
6.1.3 in general, pe indicatoarele de orientare Tn forma de sageata se utilizeaza numai ecusoanele
(figurile F39, F40, F41 !iii F45 din SR 1848-1), simbolul pentru autostrada (figurile 9 !iii 10 de mai
sau simboluri ale unor
de vehicule. Daca trebuie sa fie indicat !iii numarul drumului european,
aceasta se realizeaza printr-un indicator independent. figura F42 sau F43, dupe caz.
6.1.4 Ecusoanele pentru drumurile europene se realizeaza conform figurii 6, pentru indieatoarele
amplasate pe alte drumuri decal autostrazile !jii conform
7, pentru eele
pe autostrazi.
Pe figunle 6 !jii 7, indicatorul de confirmare
F43 din SR 1848-1 esle figurat eu linii Tntrerupte.

11

ttl

,
~

C')
C')

0
0
N

(JJ

-.J

.".

Figura 6

"c

II)

ii:
II)

>

..J
W

:t:

53m

142

50

53 min.

850

Figura 7
6.1.5

Ecusonul pentru

F45 din SR 1848-1, se executa conform figurii 8.


If)

475

o
o

Figura 8
6.1.6 Simbolurile autostrazilor se executa conform figurii 9, atunci cand sunt amplasate pe
indicatoare situate pe alte drumuri decal autostrazile i conform figurii 10, atunci cand sunt amplasate
pe autostrazi. Pentru ecusoanele
pe portalurile de la
autoslrazilor, dimensiunile se
corespunzalor dimensiumlor celorlalte panouri de pe portal.

38

38

25

//

0:;

0
N

231
(2.3

23

o
o
l{)

leol

'--

~I-!i

",I

Ll

Kil

co
(")
l{)
0')

15

15

I~ i38

~J
75
I

:/

380
250
N
.....

.....
o

Figura 10

6.1.7 Ecusoanele pentru drumurile nationale se executa conform figurii 11, Tn cazul drumurilor al
caror numar de identificare este format din una sau doua cifre sau dintr-o cifra :;;1 0 litera :;;i conform
figurii 12, Tn cazul in care numarul de identificare al drumului este formal din doua cifre :;;i 0 litera.
Scrierea este de tip
, cifrele au inaltimea H::: 1
iar literele au
H:;;; 100.

~I

300

12

Figura 11

6.1.8 Ecusoanele de drum uri naiionale


pe indicatoarele care se adreseaza celor care
circula pe autostrada au caracteristicile din figurile 13 :;;i 14. Scrierea este
, cifrele au
Tnaltimea H 1
iar literele au
H :;;; 130.

10

SR 1848-3:2011

:/.9

gl
lD

fl9S

N
....
o
~
....
o

.oJ
0::

CJ)

"
V
'?-o'

385

420

Figura 13

Figura 14

c::

CJ)

>

..J
W

6.1.9
Ecusoanele pentru drumurile judetene se executa conform figurii 15. Dimensiunile dintre
paranteze se refera la drumurile judetene ale caror numere de identificare contin trei cifre ~i 0 litera,
Tnaltimile scrierii fiind acelea~i cu cele mentionate mai sus pentru drumurile nationale .

:I:

.!:!

320(380)

!::::

ra

E
o

10

300(360)

0::

~I

.S:
'1:l

...ra
Q)

~ra

'1:l

!::::

C')

ra

CJ)

Q)

ro

'1:l

ra
ra
u

:;:;

oIf)

o
o

Figura 15
6.1.10 Ecusoanele corespunzatoare drumurilor judetene amplasate pe panourile care se adreseaza
celor care circula pe autostrada, se executa conform figurii 16. Dimensiunile dintre paranteze au
aceea~i semnificatie ca ~i Tn articolul precedent.

11

SR 1

410(490)
~H ___________~3~80~(4~6~O~)__________~4 __

if)

Q!
(f)

c::(f)

Figura 16

>
...J
W

J:

6.1.11 Ecusoanele
drumurilor comunale se executa la fel ca ecusoanele
al caror numar de identificare este com pus din 1 sau 2 cifre
de 0 litera sau
fiind utilizate pentru numere de identificare compuse din
din 3
dimensiunile dintre
3 cifre li 0 litera.
intre
de
6.1.12 Distantele intre cifre se stabilesc conform datelor din tabelele 6 si 7.
cifre li litere sunt conform tabelului 2a.
ecusoanele de pe autostrazi li conform tabelului 2b.
pentru ecusoanele de pe celelalte drum uri.

12

SR 1848-3:2011

Tabelul2a

Litere din dreapta, H=130 mm


Nr.
crt

Cifre
din stanga ,
H=175

B,D,F,H,K,
L,M,N,P,R

C,G

Distante intre cifre

~i

X,Z

litere, in milimetri

17,9

25,6

25

19,2

23

23

25.6

16

19.8

24,3

14,1

21 ,8

17,9

11 ,5

17,9

14

19,8

16,6

19,2

3,8

11 ,5

25

23

11 ,5

19,8

14

25

13,4

13,4

21 ,8

5,6

14,1

19,8

17.9

11,5

17,9

13,4

19,8

7,7

16,6

0,6

23

16,6

0,6

14

11 ,5

19,2

14

11 ,5

13,4

4,9 , 0

13,4

25

23

16,6

23

16

23

13,4

16

Tabelul2b
N
....
o
~
....
o

Litere din dreapta, H=100 mm


Nr.
crt

Cifre
din stanga,

B,D,F,H ,K,
L,M,N,P,R

H=130

Distante intre cifre

..i
0::

C,G

T
~i

X,Z

litere, in milimetri

14

20

19,5

15

18

18

20

12,5

15,5

19

11

17

14

14

11

15,5

13

15

3,8

19,5

18

15,5

11

19,5

10,5

10,5

17

5,6

11

15,5

14

14

10,5

15,5

13

ra

0,5

18

13

0,5

11

15

11

10,5

10,5

19,5

18

13

18

12,5

18

10,5

12,5

en
C

a.

en
w
>
-I
:::c
c:

ra
E

4,9,0

0::
c:

6.2

Alcatuirea indicatoarelor de orientare in forma de sageata

"tl

...ra
Q)

Indicatoarele de orientare in forma de sageata pot fi simple sau duble .

'Era
"tl

c:

ra

6.2.1
Indicatoarele simple , care cup rind
fig uri lor 17 !?i 18.

;n
I

ra

<C

localitate inscrisa pe un rand , se executa conform

Q)

"tl

~
'0
o
I/)

aC")

L')

LO I

a
a
C")

C")

-' -

lO

Figura 17

~[J;~IDll ~

_
__ __ ____ __ __ 950.. 2500

Figura 18

13

_ miD.. 35

SR 1848-3:2011

6.2.2
Indicatoarele dubie, care cuprind denumirea unei localitati compusa din 2-3 cuvinte, inscrisa
pe doua randuri , se executa conform figurii 19. Prepozitia din componenta denumirii localitatii (de
exemplu , Valen ii de Munte ) se inscrie , de regula , pe randul 2.

- ,
o

~
1

3Hf7 min.

Figura 19
N
....
o
~
....
o
N
....

Indicatoarele duble de pe autostrazi care cuprind denumirile a doua localitati , se executa conform
figurii 20 ~i figurii 21 .

..1

0
M

c:::

(J)

0::

w
>
...J
W

J:

t:

ra

o
c:::

ol

~I

.~

EJ

(J)

.1
Cj'

mln . 2Hf7

30

t:

:0

_~ .

.1350 ..

3Hf7

40~

...
Q)

ra

.!::!

...

"0

ra

"0

Figura 20

t:

ra

en
Q)

"0

ra
ra

:;:;
'(3

In

~'B

i:-~- ~

L..

Figura 21

14

D
CJ

....
SR 1848-3 :2011
Indicatoarele duble situate pe alte drumuri decat autostrazile , care cuprind denumirile a doua localitati,
se executa conform figurii 22 ~i figurii 23. Tn situatia Tn care denumirile localitatilor din figura 23 au
lungimi apropiate, ecusonul se amplaseaza la mijlocul Tnaltimii indicatorului.
0
N

. ., I

"', -
01
0
0

11')

'"

J
r--

11')

N,

---

t.ri

r--L _

I
min
. 2H/7
.

L J

min.3H/?

min. 1HJ.L ___

20.

N
....
o
~
....
o

Figura 22

-1
0::

U)

Cl

c::

U)

>
...J
W

J:
nl

'2

nl

0::

c
'C

...
Q)

nl

Figura 23

'E

nl

'C
C

nl
U)
Q)

'C

6.2.3 Ecusonul se figureaza numai daca imediat dupa intersectie se circula pe drumul reprezentat
de acesta Tn conditiile mentionate la 6.1.2, urmarindu-se ca amplasarea Tn campul indicatorului sa
prezinte un aspect cat mai estetic.

nl

:;:;
nl

'(3

o(/)

6.2.4 La varful sagetii se amplaseaza cifra reprezentand distanta pana la centrul localitatii indicate,
rotunjita la kilometri Tntregi, iar la capatul opus se amplaseaza ecusonul sau silueta corespunzatoare
categoriei de autovehicule la care se refera indicatorul. Oaca Tn acest ultim caz este necesar ~i
ecuson, acesta se figureaza separat pe unul din indicatoarele din figurile F39 , F40 , F41 sau F42 din
SR1848-1.

6.3

Aldituirea indicatoarelor de presemnalizare pentru orientare

Indicatoarele de presemnalizare pentru orientare pot fi:


indicatoare cu campuri, care se instaleaza , Tn general, pe console. La drumurile judetene,
comunale ~i strazi se pot instala ~i pe stalpi ;
indicatoare pe care intersectia este reprodusa schematic prin sageti (utilizate, Tn general, Tn
afara localitatilor) ;
indicatoare de presemnalizare a devierii circulatiei
6.3.1
Indicatoarele cu campuri cuprind maximum 6 inscrisuri reprezentand denumiri de localitaii
sau obiective locale (centru, port, gara etc.).

15

1848-3

11

Detaliile de """:;iv,"'''' a unui indicator cu campuri sunt redate Tn

24.

I
0

~A'~

II

II

~.l

Tip III

J}-rr-

'/ ' J

d'
-"- !
k'
"'-

:J

""
0

1Ef

r--!D--l

((

.4

"j

"I

_d

Ir--!!.

t-!lk

I\;

""

~I>
~

:J

Figura 24
Valorile
k, d, r sunt conform tabelului 3a, iar valorile minime ale parametrilor m, n, 0 :;;i u
sunt conform tabelului 3b.
Tabelul3a
Dimensiuni Tn milimetri
Dimensiunea maxima a lalurii panoului de presemnalizare (8 sau I)
Parametri

<750
k

5
5
10

750

1250

1750

2250

2750

3250

3750

...
1250

...

...
2750

...

...

3250

...
3750

.. .

1750

...
2250

4250

4750

10
10
15

25
5
20

30
20
30

40
25
40

45
30
45

55
35
55

60
40
60

70
45
70

4250

NOTA - Pentru dimensiuni mai mari de 4750, valorile se

Parametrii k, d, r se aleg Tn functie de latura cea mai mare B sau I, rezultata din calculul dimensiunilor
panoului.
valori ale parametrilor se utilizeaza pentru delimitarea
panouluL De
asemenea, acestea sunt valabile pentru campunle de alta culoare amplasate pe fondul
al
indicatorului, a:;;a cum este figurat in zona superioara a indicatorului din figura 24
r"),
dimensiunea maxima luata in considerate fiind latura mare a dreptunghiului in care sunt inscrise (de
o denumire de localitate pe fond
inscrisa pe fondul
albastru al indicatorului sau
alb al indicatorului cu obiective locale sau pe
o localitate pe fond
inscrisa pe fondul
fondul general verde al indicatorului situat pe

16

1848-3:2011
Tabelul3b
Parametri
Pe autostrazi

120

100

150

70

85

120

In figura 25 esle prezenlal un exemplu in care unul din campuri esle destinat exclusiv inscrierii unui
obiectiv local
fond alb).

alb

alb

negru

25
6.3.2 Detaliile de alcatuire ale unui panou instalat pe portal sunt conforme
26. In cazul In
care panoul este
deasupra benzii destinate exciusiv circulaiiei spre localitatea inscrisa pe
panou, delaliile de alcatuire sunt conform figurii 27.

,\

1'iJ

/J
Figura 26

17

SR 1848-3:2011

......

Figura 27

:>

......

:>

N
......

6.3.3 Sagetile de pe panourile cu campuri i cele de pe portaluri sau console se executa


conform detaliilor din figura 28 !?i se utilizeaza dupa cum urmeaza:

..i
0::

en

tip I, pe campuri cu un singur inscris pentru toate directiile (inainte, la stanga, la dreapta);

c::en

J:

.!!!

tip II, pe campuri cu doua sau trei inscrisuri pentru directiile la stanga sau la dreapta !?i pe
panourile de tipul celor prezentate in figura 27;
tip III, pe campuri cu doua sau trei inscrisuri pentru directia inainte , precum !?i pe panourile de
pe portalurile de tipul celor prezentate in figura 26 .

c:

ctI

E
o

Sagetile de tip I !?i III se utilizeaza !?i pe indicatoarele de confirmare, instalate dupa intersectii.

0::

.5:
"tl

ctI

'C
....
ctI

"tl

c:

ctI

en

'""

IV

"tl

0
0
'<t

gl

o
o

20

'"

ctI

:;:;

~t

ctI

'(3

CIl

220

310
350

Tip I

Tip II

~I
320
Tip III

Figura 28
6.3.4 Pe indicatoarele de presemnalizare pe care intersectia este figurata schematic, se utilizeaza
tipurile de sageti din figura 29 , dupa cum urmeaza:
tip A, pentru figurarea drumului cu prioritate in intersectie;

tip B, pentru celelalte drumuri, care nu au prioritate in intersectie, pe indicatoarele pentru sens

giratoriu !?i pe cele de presemnalizare a devierii circulatiei.

Cifrele dintre paranteze sunt pentru autostrazi.

18

SR 1848-3:2011

<t

CD

i1)
~

II

40 (50)

N
....
o

.....
o

330 (415)

220 (275)

Tip A

Tip B

N
....

Figura 29

.J
0:::
CI)

c::
CI)

6.3.5 Indicatoarele de presemnalizare pe care intersectia este figurata schematic prin sageti se
executa conform exemplelor din figura 30 ;;i figura 31 , pentru alte drumuri decat autostrazile .

LU

>
...J
LU

::t:

-0

96
~

J.

-I

[~I (J

Ltl

co

c:

'E

-T

""

Ltl

-I

r- -

Ltl

<t

'E

Ltl

<t

~~in . 45

~o

co

<

60

"

,
I

Ltl

<t

85

""

min. 100,

cL_

250

125d

_.

- i-

...m in .a 5

Figura 30

19

-0

SR 1848-3:2011

45

O '"--------'---:,K -;

~j

'"co

0,

.....

T
o

'"'"
'"co
o
o
1/\

I _ ~l

co

-~ I

...o
...o

__

~~~~~~~-- I'

100

~n.100

k~

-i

c::
o

(J)

Figura 31

a::

(J)

w
>

...J
W

J:

6.3.6
Pentru un indicator de presemnalizare pe care interseciia este figurata schematic, instalat
pe autostrada, amplasarea Tn campul indicatorului se realizeaza conform exemplelor din figura 32 sau
figura 33.

I1l

cI1l

120
.:.=

E
o

"I

c::
c:

:c
...I1l
N
:c...

CI)

I1l

'0

c:

-'"

~D

I1l

( J)

;L

CI)

'0
I1l

:;
v
o

gl
0
0

'"c'

VI

<{

min. 60

~o

Id

'"'"
M

gl

120

90- rc

~ool

min . 1201
k

_d_

min. 120

Figura 32

20

~II
lui

SR 1848-3:2011

2250

. _ _

..

N
.....

~
.....
o
N
.....

..i
0::

' - . : = = = = = : = : J ..1

(/)

550

c::

(/)

>
...J
W

J:

Figura 33

6.3.7 Sagetile tip B utilizate ~i pe indicatoarele de presemnalizare a directiilor In intersectii cu sens


giratoriu se executa conform exemplului din figura 34.

I~I 0

" - - - - I

IDO

O~

Figura 34

21

SR 1
6,3,8 Sagetile tip B utllizate ~i pe indicatoarele de
turbogira1ie se executa conform exemplului din figura 35.

1
a direc1iilor in intersec1iile de tip

...c
...c

N
....

U
9

Il::

~
~

CI)

a::

CI)

>
...J
W

:J:
III

'2

Figura 35

III

Il::

.=
-c
...IIIC!l

6,3.9 Indicatoarele de
figura 36.

a devierii

se executa conform

:e
III

-c
c

III

(j)
C!l

-c
III

l{')

co
C

III

'u0

'E

!II

<C

o
,...

Figura 36

din

SR 1848-3:2011

6.3.10 Distanta de la indicatorul de presemnalizare pana la intersectie poate fi Tnscrisa fie pe un


camp alb, situ at la partea inferioara a indicatorului, fie pe toata latimea acestuia, ca Tn figura 37a, fie Tn
campul indicatorului, ca Tn figura 37b sau figura 37c. Scrierea distantei $i a literei m sunt de tip
"Tngust", cu Tnaltimea H = 250 mm, pe panourile care se adreseaza celor care circula pe autostrada $i
cu H = 200 mm, pentru celelalte drumuri. Linia de separare a campului pe care este Tnscrisa distanta
are grosimea egala cu a chenarului indicatorului (k). Inaltimea campului , exclusiv chenarul, este de
350 mm, pentru autostrada $i de 250 mm, pentru celelalte drumuri.

D06

ho

N
.....

.....

21DlilDm

CJ

1 . - - 1- - - - - - - - - '

CJ

CJ

21l1llllm

N
.....

0::

a)

b)

c)

Figura 37

<J)

c::

<J)

>
iLl
J:

.~

6.3.11 Indicatoarele de intrare sau ie$ire Tn/din localitate se executa conform figurii 38a $i 39 a, atunci
cand denumirea localitatii este formata dintr-un singur cuvant. Atunci cand denumirea localitatii este
formata din doua sau mai multe cuvinte a caror lungime ar conduce la realizarea unui indicator cu
dimensiuni disproportionate, inscription area se efectueaza conform figurii 38b $i 39 b, pe doua
randuri, cu respectarea prevederilor de la 6.2.2 , Tn cazul denumirilor cu prepozitie.

0::
c::
"C
III
~

ttl
N

'C
~

ttl

"C

c::
ttl

<J)

III
"C
ttl

~
'uo
IJ'J

<C

23

.....
SR 1848-3:2011

0
N

.....
0

800 ... 1750

l{')

ro
0

l{')

0
0
<Xl
0

0
0

""
N

l{')

C"l

I
0

min. 100

min. 85

20

min. 85

20

1000... 2000

I
0

Figura 38a
N
....
o
~
....
o
N
....

Figura 38b

rr===============~ i

...i

c::
(/)
o
a..

(/)

>

...J
W

J:
.~
I::

ra

E
o

c::
I::

800 ... 1750

'0

...ra
.~
'0
...ra

QI

Figura 39a

'0

I::

ra

(/)

QI

'0

ra
ra

:;::

'0

I/J

~~
~~
~

~:

IL----_ I
Figura 39b

24

....
SR 1848-3:2011

6.4

Alcatuirea indicatoarelor pentru limitele

jude~elor

Indicatoarele pentru limitele judetelor se executa conform figurii 40. Pe autostrazi , aceste indicatoare
se executa conform figurii 41 .

~I

--

gl
230

a
a

gl

o
a

co
a

L{)

..N
o

..~
o
N
_..I

I
a

C'?

'""

a::
(J)
a

min. 85

20

min. 85

1000...2000

a::
(J)

~I

>
..J

Figura 40

:I:

.!!!
c::
ra

min. 120

a::

.S:

230

'0

...ra

250

Q)

~
ra

'0

c::

O'J

(J)

'E

.
Q)

11 30

L{)

ra

'0

300

ra

.!!!

(,)

In

11
k

min. 100

min. 100
1000 ... 3000

Figura 41

25

50
k

......
SR 1848-3:2011

6.5

Aldttuirea indicatoarelor kilometrice

6.5.1

Inscrisurile pe indicatoarele kilometrice pentru autostrazi se executa conform figurii 42.

650

Lf)

I
I
I
I

~I

Lf)

ill

0
0

...
::!
...
N

50

0
0

..i

Il::

Figura 42

en
0

0:

en
w

>
...J

6.5.2

Inscrisurile pe indicatoarele kilometrice pentru celelalte drumuri se executa conform figurii 43 :

::z::
r<:!

'2

350

r<:!

E
0

Il::
c
"C
<II

...
.!::!
"C
...
r<:!

r<:!

"C

0
N

<=

.~

{.O
J

'D
:--}

"'

~'

C
r<:!

en

..
<II
"C

r<:!
r<:!

'u0

'"u:.
~

.,.

.~
~

VI

1_...::3~DD=---J

400

Fala laterala

Fa!a spre drum

Figura 43

26

SR 1848-3:2011
6.5.3 Inscrisurile de pe indicatoarele kilometrice se executa conform exemplului din figura 43, cu
scriere tip "ingust", avand urmatoarele inal\imi ale majusculei:

- H = 105 mm , pentru pozi\ia kilometrica inscrisa pe capul semicircular al bornei ;


- H = 70 mm, pentru cifre

~i

cuvantul "km";

- H = 63 mm, pentru cuvintele cu un numar de cel mult 10 litere;


- H = 56 mm, pentru cuvintele cu mai mult de 10 litere.
6.5.4 Pe fetele perpendiculare pe drum se inscriu urmatoarele:

a) Pe partea superioara semicirculara, se inscrie numarul reprezentand pozi\ia kilometrica ;


b) Pe partea centrala alba, se inscriu, in ordine , incepand de sus:
..N

- localitatea principala (municipiu, ora~ sau nod rutier) care urmeaza pe traseu
rotunjita la kilometri intregi , pana la centrul civic al localitatii;

~i

apoi distanta

..
o

N
_of
0::

(/)

c::

(/)

- prima localitate de pe traseu ~i apoi distanta in kilometri intregi pana la centrul civic al
acesteia . Atunci cand prima localitate este ~i localitate principala, se inscrie numai denumirea
acesteia cu distanta respectiva. Pe sectoarele de drum in traversarea localitatilor, intre
indicatoarele de Tnceput ~i sfar~it de localitate , denumirea localitatii respective se Tnscrie fara
distanta, Intre ultima localitate ~i frontiera se Tnscrie cuvantul "Frontiera" ,

>

..J

J:

6.5.5 Detaliile de trasare a ecusoanelor de pe fetele dinspre drum ale indicatoarele kilometrice sunt
prezentate Tn figurile 44 ~i 45,

--11

r-------=-=---230

Figura 44

27

SR 1848-3:2011

230

g\

t'-

-;'},.'0

C'?

0
(J)

..N
o

..~
o

Figura 45

..

..i
c:::

CJ)

6.6

6.6.1
Indicatoarele hectometrice pentru autostrazi se executa conform figurii 46. Scrierea este de tip
.,Tngust".

c::
CJ)

>
...J

W
J:

Alcatuirea indicatoarelor hectometrice

'E
C1l

E
o
c:::
c:
"0

...
Q)

C1l
N

'6
...
C1l

"0

1ij

6.6.2

Indicatoarele hectometrice pentru celelalte drumuri se executa conform figurii 47.

ii)

Conturul cu cifra reprezentand hectometrul se inscrie pe ambele fete ale indicatorului, perpendicular
pe drum. Conturul are grosimea de 5 mm.

180

Fata laterala
Figura 47

28

SR 1848-3:2011

A.1

Anexa A

(normativa)

Scriere tip "normal"

Scriere tip "normal" pentru litere majuscule


I~

1. 116

1.4 /6

1.115

2/35

2/35

1/50'

4.3/7

4 .317

_..i
0::

en

1.116

c::

1.116

en
w

1.1:5

7171

>

...J

W
l:

iii
'2:

1110

et!

1IS[

E
0

0::

c:
:0

4.817

217 .

1I6[

- -L= -,rr-;J

..
.

1135

1150

Q)

0.5/6

-'=J

,/7

et!

.!:!

IS)
lt

'0
et!

'0

c:

1.1/6

et!

U5

1. 115

Il

Q)

'0

lsi

7/7

.!!!

2.4/5

/s

1.1/6

l J/6
116

~
U

I/'J

4.8/7

r ~1

1.1/5
2.9/6

1. 115
7/7

l iS

4.8/7

29

0.9/5

SR 1848-3:2011

1. 517

I~I

1.5/7

1/6

1.1/6

717

1/6

I
I
116

1._
4/7

1.25/7
1.2/6_~~1
4.817

! 1/6
:
-

-,I

I
~J

..

1.1/6

..

-1

c:::

1110

-1

++

1I10r -...
1.1/6

1.1/6

1.1/6

1.1/6

717

CI)

C
Q.
CI)

>

....J
W

J:
,~

4.8/7

4.817

L
!

4.817

ro

c:::
C
"'C

ero
N

~
ro

"'C
C

ro

939

CI)

QI

"'C

ro
:;:;
ro

1.1/6

'(3

III

-ex:

1/6

1.1/6

1.1/6

1.1/6

717

I
--~

~ ~

~--~ ----l

4.817

30

SR 1848-3:2011

~~~!- I

~~

186

352

~
N
....
0
~
....
0

...i

0::

U)

C
Q.
U)

>
...J

::r:

.!!!

C
111

-I

~-

2135

0::

--I

- ~I

"0

...111

'"

...

:0
111

1/ 7

~, T-

j ~1------1lI

"0
C
111

r=O
I

1.116

ii5

.
~

111

~I

0.5/7

-I

4.817

"0

'"~

0. 517

111

'0
0

<II

<I:

--

- - - -l

-- -- - - i

31

....
SR 1848-3:2011

A.2

Scriere tip "normal" pentru cifre

--

.
116

1.317

-'

1.1 16

1.1 16

7Tl
1.116

l______~4.8~Tl~

19

I~-----'---'

-"'----++

_____

1.5Tl

.....
o

~
.....
o
N

1/3 5

..i

1. 116

a::
o

CI)

ii:

CI)

w
>

..J
W

J:
4.8Tl

1.817

7Tl

1150

I
2171

116
4 .8/7

1l2QJ
1150

,
I

2.417

I
116

32

1 1

11501

......
SR 1848-3:2011

A.3

Scriere tip normal pentru litere minuscule


1/35

r---m;-"~==Fi=1
/

1150

~~' ~

~~

1,sn

____~~
4 n_______

~ r,

______~4~n~_____

N
....
0

....

'

1l 0

1150
2f7

f7

N
117t

..i

a::
IJ)

c::
IJ)

1/6
~

5f7

116

_2 1r 17

>

..J
W

:r:
.!!!
t:

til

E
0

a::
t:

'C
Q)

"

til

.!::!

'C
"

til

'C
t:

til

. ..

U5

'.

1/6

Q)

'C
til

,,". 213 -

116
5/7

~
U

26

(/)

\'

ex:

__ 1_01ffi6_i__

_J

0,516

T
217
1/35

~ !:1'1

2f7

1'7

lf7

~ '

'35 ,

5f71

116

116

4f7

'- 30'

~'

116

-I

--.l

33

1/6

SR 1848-3:2011

D
1

116
1135

-~
'I

-1

517!

1fT

116

1/6

-mO

1/35

",fT'

2r7

1150

....
....~
N
....
N

1150

.----r::

-f

2, 5

a:::
en

116

1.716

1.7r7

116

116

517

116

-.

Cl

a::

en
w
>
--I

L-~

J:
.~
I:
til

E
0

! /~

a:::

1/50

I:

"0
Q)

"

1'1

til

.!:!

"0
"

til

I:

til

Ci5

1150

r-

iii

'U
0

If)

217,

.ex:

2J

1/6 _

.(

i'

til

'

'z ,. 7

, 6'

Q)

"0

..

f)

_ 116 ~'

_ 116 . 5 . ",'~ _ ,116 _

"0

:1L~l

Zit
!
30

11~

1150

1150

34

......
SR 1848-3:2011

1/6

1/6
13/70

...
...
N

N
..i
0::

(/)

Cl

(/)

a::
w

>
...J
W

:I:

.!!!
c:

III

E
0

0::

c:
'0

1i35

II.?O

~~

1/50

______r-+r---'

(1)

"

III

.!:!

'0

"
III

'0

c:

III

(/)

(1)

'0
III

:;:;

III

u
0

III

<{

_I

35

SR 1848-3:2011

Anexa B
(norillativa)
Scriere tip "ingust"
B.1

Scriere tip "ingust" pentru litere majuscule

1/7
717

36

SR 1848-3:2011

2.417

1/7

717

I
I

0. 917 1

~.-J!?.- M!L i ~

1-

....!LI

0.917-) -

.....
o

1/10

.....

1
-'--+-----1

N
.....
_..i
Q:
rJ)

117

....

117

1/7

717

il:
rJ)

1/7

w
>
...J
W

1170

J:

-----=--= = =f,I

.!!!
I::
CO

E
o

Q:

I::

'C

....ClI
CO

.!:::!
'C
....
CO

'C

I::
CO

rJ)

717

ClI

'C
CO

:;:::
CO

(,)

III

ex:

3.617

0.917

0.917j

117

717

1/7

37

117

1/70

SR 1848-3:2011

N
....
o
~
....
o

N
....

..i
0::

en

a::en

>
...J
W

J:

, --i----.MqI
T

_D

l_

38

SR 1848-3:2011

B.2

Scriere tip "ingust" pentru cifre


1/ 70

-,-~

0.9/6
.717

0.5/6:

-- +

1/7

0.5/6

1/7

717
1/7

39

SR 1848"3:2011
B.3

Scriere tip "ingust" pentru litere minuscule


1/3 5

1135

_, _ _

-1'7~

11I~ _
I I'
I ~

~~\ I

l7il'

7'5!6
'\l

.8

1170 ~

1,2rT
I

o .arT

-'."
, fl----"'-.."..",-"'---!

..N

..

1170

2rT

.,

N
..

--

, "-11.4rTl

-I"

--1

"JrTj

0 .6rT

ct:

en

c..

en

Q.9'L
5rT

>

-I
W

J:

ro

0.8rT

c:

~-

ro

1170

ct:
c:
"C
CII
....

ro

.~
"C

....
ro

"C

c:

ro

en

CII

"C
5rT

ro
ro

:;::;

u
0

If)

_I
.4rT

1/35
I

oj
t~}'

2rr

-r".

7/7

- Tf

.' 310

0.9rT

4/7;

. 30

517

0.9'L

i~

7rT

0.9rT

5rT

L
40

.9rT

_J

SR 1848-3:2011

1135

-----F
[~H
iQ,.8!Zj

217

,
~-- .

717
517

0.917

517

1.8

-' - -

- .112 ---.
- I

217'

0.817f

,17

N
....
C>

....o~
N
....

1.417

~, ~171

...

1- -

;r

08

3
I

..J

a:::

0.917

C/l

5!

Q.9'I

c.

0.9'I

(/)

w
>
...J

l_o.8 i

co

'1:
CO

E
o
a:::

1170

,5
"0
<II
CO
"

.liZQ

317

317

'-,

b.811

,!::!

2.2517

"0
"

CO

"0

c:

en

0.917

0 .817 0 .817

0.917
517

317

<II

"0

0.917

CO

717

CO

f!!}

....

'.

'13

+'

i;j

0.817

.81

'.

-' - 1--

I/)

<l:

11701

1170

.!.

1170

1170

1!.&!1, I
o,817i D

::='

0817~
'[8.7_

41

.~

SR 1848-3:2011

0.9r7

0.9/7

I
3/

-~~ .........

-'-! "'.

1.4r7

' -L -

'!

.+O ,7

L_

PL~_

..._1/_ I--'iL

N
,....

~
,....
o
N
,....
..i
a:::

CJ)

a:CJ)

5/7

>

...J

J:

.!!!

t:
ra

o
a:::
t:
'C
QI

....
ra

.!::!
'C
....

117

1f.r---,-------,

ra

'C

t:
ra

U5
QI

'C

5/7

ra

iii
(.J
o

VI

<

r-

1
I
I

I-

42

SR 1848-3:2011

Anexa C
(normativa)
Dimensiuni i distante intre litere i cifre
C.1

Uitimea literelor

~i

cifrelor pentru scriere tip "normal"


Tabelul4
Inal\imea H a lite rei

Litere cilre

56

63

70

100

130

150

175

La\imea literelor
CDGHJNOPQST
UZ

38

AVX

103

120

138

171

206

240

247

343

121
106
92
28
107
86
131
112
176

140
123
107
32
125
100
152
130
205

162
14 2
122
36
144
114
174
150
234

199
176
154
46
178
143
217
185
293

240
212
184
55
125
17 1
261
224
35 1

280
247
215
64
250
200
304
260
410

320
282
246
73
285
229
347
296
469

401
353
307
92
357
286
435
371
586

36

40

37

74

86

100

114

143

17 1

200

229

286

62
43
18
47

30
12
22
42
69
30
44
69
48
20
52

42
17
37
60
98
41
63
99
69
28
75

55
22
40
78
127
53
67
129

64
25
46
90
147
63
94
148
103
43
112

84
34
62
120
196
82
126
198

45

50

73

75
29
54
105
171
73
110
172
120
50
130
127

107
42
78
150
248
105
157
246
171
71
185
181

128
50
93
180
296
125
189
196
206
85
22 3
210

149
58
108
210
343
145
220
345
240
99
260
254

170
67
124
240
395
167
251
394
274
11 3
29 7
290

213
83
154
300
491
208
31 4
493
343
14 2
372
363

i
i
k

rt

>
..J

vxy

::r

90
104
92
79
23
94
74
113
98
152

27
11
20
38
62
27
40

69

24
10
18
34
55
24
35
55
38
16
42
40

CJ)

500

32

a..

400

abcdeghnopqsuz

_.f

350

KR
L

~
CJ)

300

EF
1

48

250

cilrelor

45
39
34
10
40
32
49
42
66

N
....
o
~
....
o

43

200
~i

0, 2, 3, 5,6,7,9
1
4
8

C.2

Uitimea literelor

~i

50
44

56
49

81
71

39
12
45
36
55
47
74

43
13
50
40
61
52
82

61
18
72
57
87
75
107

90
36
98
95

109

138
56
150
146

cifrelor pentru scriere tip "ingust"


Tabelul5
Inal\imea H a literei

Litere cilre

56

63

100

70

130

150

175

La\imea literelor
CDGHJNOPQS
TUZ

AVX

29

32

36

51

200
~i

250

300

350

400

500

cilrelor

67

77

90

102

129

154

180

206

257

38

42

59

77

89

105

118

151

180

210

240

299

30

33

37

52

68

79

92

104

133

158

185

212

264

EF

26

30

33

47

66

71

82

94

118

141

165

189

236

10

14

18

21

25

28

36

43

50

57

71

30

33

37

53

69

80

93

106

134

160

187

214

267

24

27

30

43

56

64

75

86

107

129

150

17 1

21 4

38

43

48

69

90

103

120

138

17 1

206

240

274

343

31

35

39

55

72

83

97

11 0

139

166

194

222

277

53
27
28

59
30
31

84
43
44

109
56
57

126
64
66

147
75

47
24
25

77

168
86
88

211
107
111

253
129
133

295
150
155

337
17 1
177

42 1
214
22 1

It r

18

21

23

32

42

49

56

64

80

96

113

129

16 1

1,1

13

17

19

22

26

32

39

45

51

64

14

16

18

26

34

39

45

52

64

77

90

103

129

KR

bcdeghnopqsuz

25

28

31

45

59

67

78

90

11 2

135

157

179

224

41

46

51

73

95

109

127

146

182

220

255

290

363

v x y

26

30

33

47

66

70

82

94

117

141

164

187

234

42

47

52

74

96

111

130

148

186

223

260

297

371

0,2 , 3 , 5, 6 , 7 , 8 , 9

29

32

36

51

67

77

90

102

129

154

180

206

257

40

44

57

68

79

90

113

97

11 0

140

167

195

223

278

13

14

16

22

29

34

31

35

39

55

12

83

43

SR 1

C.3

Calculul distantei intre litere i cifre

C.3.1

Pentru stabilirea

intre litere. valorile coeficientului y sunt conform tabelului 6.

Tabelul6
Litere din
stanga

Litere din dreapta


bhi

ikl

mn
pr

aaaccle
goqslii

vwy I

dgiljlqu

0,24.

0,24

0,20

0.22

0.10

aaahmn

0,22

0,22

0,18

0,20

bceopslii

0,20

0,20

0,17

0,18

0,17

ftt

X
0,16

0,16

U,

u,16

0,20

0J2:
0,12

0,18
0,18

0,14

0,15

IV

0,13

vwy

0,17

0,16

0,14

0,15

0,03

0,10.

0,15

0,15

0,10

0,16

0,01

0,10

0,15

0,10

0,07

0,11

0,01

0,07

t1

0,15

0,16

0,15

0,17

0,01

0,13

0,10

om

0,07

0,10

0,14

0,16

0,15

0,15

0,11

0,15

0,01

0,12

x
z

0,16

0,15

0,13

0,16

0,Q2

0,10

0,22

0,22

0,18

0,21

0,08

0,14

~
0,15

0,16

0,19

EHliMN

0,24

0,24

0,23

0,24

0,10

0,19

0,17

0,20

0,23

JU

0,24

0,23

0,21

0,23

0,10

0,1

,17

0,19

0,23

BCDGOQS~

0,22

0,23

0,21

0,22

0,08

0,1

,16

0,20

0,15

0,19

0,14

0.13

0,01

0,

VW

0,16

0,11

0,06

0,13

0,02

0,10

0,0

0,14.

0,10

0,03

0,10

0,00

0,

0,02

0,08

0,11

0,16

0,10

0,07

0,11

0,02

0,

0.09

0,12

0,12

0,09

0,12

0,00

0,05

0,09

0,07

0,14

0,14

0,02

0,02

0,11

0,09

0,16

0,15

0,03

0,13

0,10

0,15

0,16

0,18

0,05

0,16

0,17

0,14

0,16

0,14

0,17

, ~
0,13

0,14

0,15

0,16

0,15

P
R

0,17

0,16

0,19

0,16

TT

0,16

0,09

0,Q2

0,08

0,02

0,11

0.16

0,14

0,09

0,13

0,02

0,10

0,05

0,10

0,10

0,13

0,20

0,19

0,15

0,19

0,13

0,12

0,15

0,14

0.19

~
0,15

44

0,

SR 1

valorile coeficientului y sunt conform tabelului 7.

C.3.2 Pentru stabilirea distantei intre

Tabelul7
Citre din stanga

Cifre din dreapta


1

,.--,---:::--

0,22

N
....
o

0,22

3,8

0,20

0,18

0,20

0,18

0,19

0,20

0,21

0,20

0,16

9,0

0,22

0,23

C.3.3 In
scrierii compuse, numai cu majuscule, pentru stabilirea distantei Intre
coeficientului y sunt conform tabelului 8.

valonle

!::::I

o"""
N

Tabelul8
Litere di n dreapta

BDE

Litere din
stanga

HliK

CO

LM

00

TJ

vw

AAA

z
0,14
0,18

B
0,08

COOO
0

0,20

0,15

0,15

0,12

0,12

0,01
0,19

0,19

0,22

0,20

0,16

0,17

0,15

0.21

0,07

0,02

0,06

0,09

0,06

0,08

0,15

HlfMN

0,22

0,09

0,09

0,14

0,17

0,12

0,14

0,11

0,21

0,16

0,11

0,07

0,09

0,14

0,13

0,17

0,14

0,21

0,16

0,11

R
S~

TJ

0,01

0,10

0,06

0,16

0,11

0,12

0,10

0,11

VW

0,01

0,10

0,10

0,06

0,11

0,08

0,10

0,13

0,12

0,12

0,17

0,08

45

0,16
0,12
0,10

0,01

0,13

0,12

SR 1848-3:2011

C.3.4 Cu valorile coeficientului y, extrase din tabelele 6, 7 ~i 8, se obtine din tabelul 9, valoarea
distantei intre litere sau cifre in functie de tipul de scriere ("normal" sau "ingust") ~i de inaltimea
majusculei (H).

Tabelul9
Coeficient

0.27
0,26

"normal"
"ingust"
"normal"
.,ingust"

0,25

"normal"
.,ingust"

0,24

"normal"
.,ingust"

0,23
N
....
o
~
....
o

Tip de
scriere

0,22
0,21

0,2

"normal"
"ingust"
"normal"
.,ingust"
"normal"
..Ingust"
"normal"
,.ingust"

0,19

"normal"
,.ingust"

0,18

"normal"
..ingust"

0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08

0,07
0,06
0,05
0"" J

:~:.>

"normal"
.,ingust"
"norma l"
.,ingust"
"normal"
"ingust"
"normal"
,.ingust"
"normal"
..1ngust"
"normal"
,.ingust"
"normal"
..ingust"
"normal"
.,ingust"
"normal"
,.ingust"
"normal"
"ingust"
"normal"
.,ingust"
"normal"
..Tn gust"
"normal"
.,ingust"
"normal"
....:.,->....
.-....:...--...-......~~
." .~

~ " ~,,.,

inaltimea H, a majusculei, in milimetri

70

100

130

150

175

200

Distanta intre litere

19
13 ,5
18
13
17
12 ,5
16
12
16
11,5
15
11
15
10,5
14
10
13
9,5
12
9
12
8,5
11
8
10
7,5
10
7
9
6,5
8
6

8
5,5
7
5
6
4,5
5
4
5
3,5
4
3
3
2.5
2

.".
>

.~ -

28
19
26
18
25
18
24
17
23
16
22
15
21
15
20
14
19
14
18
13
17

12
16
12
15
10
14
10
13
9
12
9
11
8
10
7
9
6
8
6
7
5
6
5
5
4
.4,

37
25,3
34
24
32
23,4
31
22,1
30
21,4
29
20,1
27
19,5
26
18.8
25
17,5
23
16,9
22
15,6
21
14,9
20
13.1
18
13
17
12,3
16
11
14
10,4
13
9,1
12
8,4
10
7,1
9
6,5
8
5,8
7
45
5
"-

>

5,5

47
34
45
31,5
43
31,5
41
50
40
29
38
27,5
36
26,5
35
25
33
24
31
22,5
30
21,5
28
20
26
19
24
14,5
22
16,5
20
15
19
14
17
12 ,5
15
11 ,5
14
10
12
9
10
7.5
8
6

41
29
39
26
30
27
36
25,5
35
24,5
33
23,5
32
22,5
30
21,5
29
20,5
27
19,5
26
18
24
17
23
16
21
15
20
14
18
13
17
12
15
10,5
14
9,5
12
8,5
11
7.5
9
65
6

..

-:..

~ .-

>

~i

56
39
52
37
50
36
48
34
46
33
44
31
42
30
40
29
38
27
36
26
34
24
32
23
30
21
28
20
26
19
24
17
22
16
20
14
18
13
16
11
14
10
12
9
10
7
8

250

300

350

400

500

95
68
91
65
88
63
64
60
80
58

108

135
96,5
130
93
125
69,5
120
85,5
115
82
110
78,5
105
75
100
71 ,5
95
68
90
64 ,5
85
60,5
80
57
75
53,5
70
50
65
46 ,5
60
43
55
39,5
50
35,5
45
32
40
28,5
35

cifre, in milimetri

68
46
65
46,5
63
44,5
60
43
58
41
55
39,5
53
37,5
50
35,5
48
34
45
32
48
30,5
40
28,5
33
27
35
25
33
23
30
21,5
28
10,5
25
18
23
16
20
14,5
18
12,5
15
10,5
13
9
10
'"

81
58
78
55,5
75
53,5
72
51,5
69
49,5
66
47
63
45
60
43
57
40 ,5
54
38,5
51
36,5
48
34,5
45
32
42
30
39
28
36
25,5
33
23,5
30
21,5
27
19 ,5
24
17
21
15
18
13
15
10,5
12
, ....

77

55
74
53
70
50
66
48
63
45
60
43
56
40
52
38
49
35
45
33
42
30
39
28
35
25
32
23
28
20
25
18
21
15
18
13
14
.. ..

77

104
74,5
100
71,5
96
68,5
92
65,5
88
63
84
60
80
57
76
54,5
72
51,5
68
48,5
64
45,5
60
43
56
40
52
37
48
34 ,5
44
31,5
40
28 ,5
36
25,5
32
23
28
20
24
17

2~

30
21 5

20

25

14.5
16
...

18
20
..

..

SR 1

C.3.5 Exemple de calcul a lungimii unor inscrisuri sunt prezentate in tabelul 10


H '" 300
Tn tabelul 1
cu H 200

cu

Tabelul10
Dimensiuni Tn milimetri

Distan\ii [ntre
litere

Tip "normal"

66

60

Tip "lngust"

47

43

Ti "normal"

166

:66

Tip ..ingusl"

129

129

inscris
Lii\imile
literelor

54

72

33

51

45

51

Tabelul11
Dimensiuni Tn milimetri

...o

...o

Distan\ii
!ntre litere

N
,...

..i
0::

en
o
a::en

inscris

ip
mal"

44

48

28

30

200

40

200

38

22

40

34

Tip
"ingust"

31

34

20

21

150

29

150

27

16

29

24

137

Lungimea
(ojala a
inserisului
$

114

Lii\imile
It(erelor

2220
1660

::::

..J
W

J:

47

N
....
o

....o~
N
....

.J
O!
CJ)

c::

CJ)

>
...I
W

J:
nl

'2:

nl

E
o

O!

I:

"C

...cv
nl

:0
...
nl

"C
I:
nl

ii)
CV

"C

nl
nl

'0

II)

Standardele romane contin prevederi necesare pentru contractare . Prevederile nu sunt limitative .
Utilizatorii standardelor sunt raspunzatori pentru completarea ~i aplicarea co recta a acestora .
Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt Tn posesia ultimei editii
tuturor modificanlor Tn vigoare .

~i

Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate Tn "Catalogul standardelor romane" ~i Tn


"Buletinul standardizarii " regasindu-se ~i Tn aplicatia de informare ~i documentare "Infostandard' , in
format electronic, care este actualizata saptamanal.