Sunteți pe pagina 1din 86

NORMATIV

PRIVIND
PROIECTAREA DE DISPENSARE SI POLICLINICI PE
BAZA EXIGENTELOR DE PERFORMANTA
INDICATIV NP 021-97

TABLA DE MATERII GENERALA


I. Generalitati ................................................................................................. 9
II. Cadrul legislativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea
constructiilor pcntru dispensare si policlinici ............................................... I 0
Ill. Conditii functionale si tehnologice pentru proiectarea constructiilor si
instalatiilor.................................................................................................... 18
IV. Critcrii functional urbanistice privind arnplasarea cladirilor pentrn
dispcnsare si policlinici. ............................................................................... 44
V. Cerinte privind proicctarea cladirilor pentm dispensare si policlinici
conform Legii 10/!995 ................................................................................. 49
ANEXE GENERALE
Scheme functionale si de organizare a spatiilor. ........................................ I 03

1,U

V.5. lzolarce tcm1ica, hidrofuga si cconomia de cnergie ............................. 98


ANEXA V.5. Documcntc tehnice conexc... ................. .. .................... .. IOO
V.6. Protcctia impot1 i,a zgomotului ........... ............................................. 10 I
ANEXA V.6. Documcntc tehnicc concxc .................................................. I02
ANEXE GENER.ALE
Scheme functionalc si de organiurc a spat11101. ........................................ 103

NORl \Tl\' PRI\T'ID PROIECfAREA 0 DISPENSARE SI


POLICLINICI PE BAZ.\ EXIGEr',TF.I.OR DE PERFORi\lr\NT\

INDIC\Tl\
1\P 1121-97

I. GENERALITATI

I.I. OBIECT
I. I. I - Prezentul no1ma1i, stabilcstc pnncipiilc de conceptie privind
proiectarca cladirilor pcntru dispcnsarc si policlinici inclusiv a incintclor si
tcrcnurilor afercntc (cap. II si IV) prccum si paramctrii cc clefincsc
cxigentclc utilizatorilor in confonnitatc cu prcvederilc Lcgii I0/1995'cap.
V)
1.1.2. Prczentul nonnativ unnarcstc realizarca unui indn1ma1or functional de
proicctare a cladirilor pcntru dispcnsare si policlinici cuprinzand o smtcza a
problcmaticii accstor constructii. rcspcctiv tehnologie si cchiparc. mod de
exploatarc si mentincrc in funcllunc la paramctrii adcc, ati.
1.1.3. Prin prezentul nonnativ sc stabilcsc conditiilc admisibile de calitatc ce
trebuie rcalizatc si mcntinutc la acccasi paramctri pc intreaga durata de
exploatare a cladiri1 avand dcstinatia initiala.
1.2 - D0l\1ENIU DE APLICARE SI CONDITII DE UTILIZARE
1.2.1 Prcvcdcrilc prezcntului no,mativ sc ,or aplica la pro1ectarca cladirilor
noi si cxtinderilor pcntrn dispcnsarc si policlinici si arc caractcr de
recomandarc pcntru modcrnizarca, consolidarca sau rcpararca cladirilor
cxistentc.
1.2.2 Prc\'cdcrilc prczcntului no1mati, sc \'Or utiliza de catrc:
- organismele de admin1strntie tc, itoriale prccum si persoanc fizicc
sau juridice care initiaza invcstitii in domcniul ocrotirii sanatatii.
- vcrificatori de proicctc si cxpe1 ti autori2c111 in confo1 mitatc cu
Legca IOt 1995.
- claborntoni studiilor de fundamentarc ale planurilor de amcnajarc
a tcritoriului, ale Planurilor U1banis1icc Gcncralc si Zonalc (PUG si PUZ).
ale rcgulamcntclor de Urbanism generale si locale rcfc1 itor la spccificul
functional si condititlc de amplasarc (cap. I\' st V)
1.2.3 Pnn prczcntul normativ sunt rcglcmcntatc conditiilc de calitate
admisibilc ( cap. V) corcspunzatoarc catcgorici de impo1 tanta "C'.

S-ar putea să vă placă și