Sunteți pe pagina 1din 9

Promovarea sanatatii

Programe de promovare a sanatatii la locul de munca


Conceptul de sanatate, asa cum este el definit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, se refera la "o buna stare
fizica, psihica si sociala", largind astfel sfera notiunii din domeniul biologic n cel social. Sanatatea exprima capacitatea
adaptativa a individului la mediul natural si social. Munca, ca si modalitate specific umana de adaptare la mediu, este si cel mai
elocvent criteriu de apreciere a starii de sanatate, conditionnd att starea biologica ct si cea de integrare sociala.
Exista o relatie birectionala ntre starea de sanatate si capacitatea de munca, individul sanatos prezentnd o adaptare la
munca si o productivitate optima, si pe de alta parte munca reprezinta sursa bunastarii sociale si de asemenea influenteaza
starea fizica.
De aceea, prevenirea mbolnavirilor profesionale si promovarea sanatatii angajatilor reprezinta scopul principal al
medicinii muncii, ceea ce n final se traduce si n productivitate si beneficii economice.
Promovarea sanatatii este definita ca fiind stiinta si arta de a ajuta oamenii sa ajunga la o stare optima de sanatate prin
cresterea constientizarii, adoptarea de schimbari benefice n stilul de viata si n mediul de viata.
Pentru implementarea de programe de promovare a sanatatii, locul de munca este unul din cele mai populare locatii,
un studiu efectuat n anul 1999 n Statele Unite ajungnd la concluzia ca n peste 90% din locurile de munca cu peste 50 de
angajati se desfasurau diferite programe de promovare a sanatatii, ca parte integrala a practicii sanatatii ocupationale.
Aceasta arata faptul ca angajatorii nteleg rolul acestor programe si le aplica pentru managementul cheltuielilor legate
de servicii medicale, scaderea absenteismului, cresterea productivitatii, cresterea moralului angajatilor, atragerea si mentinerea
personalului, mbunatatirea imaginii organizatiei, contributia la sanatatea si bunastarea resurselor umane.
Un exemplu simpla si elocvent: una din bolile legate de profesie determinate de expunerea la zgomotul profesional
peste limitele legale admise este hipertensiunea arteriala; dar aceasta boala poate trece neobservata n fazele initiale si fara un
program de screening la grupele de angajati expusi la zgomot, hipertensiunea arteriala evolueaza si poate conduce la pierderea
capacitatii de munca (invaliditate). nsa, printr-o atitudine activa se poate depista precoce bolii si lua masuri de contracarare a
evolutiei si complicatiilor acesteia.

Motivatia pentru implementarea de programe de promovare a sanatatii la locul de munca

Planificarea sistematica

Tipuri de programe de promovare a sanatatii

Modalitati de implementare a programelor de promovare a sanatatii

Desfasurarea programelor de promovare a sanatatii si evaluarea eficientei acestora


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din
26/10/2003
Art. I. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata n Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din
sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a
salariatilor mpotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale.
"2. Litera c) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins: "c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale din contributii diferentiate n functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care
ncheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;
" 3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si
functionarii publici; b) persoanele care si desfasoara activitatea n functii elective sau care sunt numite n cadrul autoritatii
executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei
mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, n conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii si
studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil
angajat pe baza de contract si personalului asigurat n sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si
Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei."
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: "Art. 6. - (1) Se pot asigura n conditiile prezentei legi, pe baza de contract
individual de asigurare, persoanele care se afla n una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) comanditati, administratori sau manageri;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate n institutii internationale;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole n cadrul gospodariilor individuale sau activitati private n domeniul
forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) alte persoane interesate, care si desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.
(2) Continutul contractului individual de asigurare se stabileste n normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins: "Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa
Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita n continuare CNPAS.
(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de
pensii.
(3) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, n calitate de prestatori de
servicii, pot fi realizate, n conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite n acest scop pe
sectoare de activitate ale economiei nationale.
(4) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei
legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare."
6. Alineatul 2 al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: ncheierii contractului
individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu n cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele
care desfasoara activitati n functii elective, numirii n cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii
adeziunii n cazul membrilor cooperatori, nceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau ncheierii
contractului individual de asigurare, dupa caz."
7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins: "Art. 10. - (1) n vederea ncheierii asigurarii pentru accidente de munca si
boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o
declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN,
numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate n acest scop.
(2) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(3) Declaratia se depune la sediul asiguratorului, n termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice
sau a nceperii raporturilor de munca ori de serviciu ntre parti, dupa caz.
(4) n cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta la alin. (1), angajatorul are obligatia
sa anunte asiguratorul n termen de 15 zile."
8. Articolul 11 se abroga.
9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: "Art. 12. - Persoana asigurata potrivit art. 6, o data cu ncheierea
contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, n termen de 15 zile,
asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei."
10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14. - n cazul n care din culpa angajatorului sau a persoanei
asigurate nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor
de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata."
11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15. - (1) n cazul bolilor profesionale, declarate n
conditiile legii, n timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior ncetarii
raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare."
12. Litera d) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins: "d) indemnizatie pentru trecerea temporara n alt loc de
munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;"
13. Alineatele (1)-(3) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 20. - (1) Baza de calcul al indemnizatiilor
pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale
brute realizate de catre salariat n ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate n contractele
individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. (2)
n cazul n care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de
munca sau pentru reducerea timpului de munca o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate, respectiv venitul
stipulat n contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale. (3) Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de
munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna n care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte
drepturi de asigurari sociale."
14. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins: "(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear
prescris de medicul asiguratorului celor care se afla n incapacitate temporara de munca, ca urmare n exclusivitate a unui
accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale."
15. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins: "Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicala si recuperarea
capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al
asiguratorului, n functie de natura si de diagnosticul bolii."
16.
Alineatul
(2)
al
articolului
26
va
avea
urmatorul
cuprins:
"(2) Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca se suspenda n cazul n care
asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare."
17. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins: "Art. 28. - (1) Unitatile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de
asigurator, care ncheie cu acestea contracte de prestari de servicii medicale pentru reabilitarea medicala si recuperarea
capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale. (2) Tarifele pentru prestarea
serviciilor medicale se stabilesc ntre partile contractante, pe baza prevederilor existente n contractele-cadru din sistemul
asigurarilor sociale de sanatate."
18. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de
munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate n ultimele 6 luni. (2) n cazul asiguratilor prevazuti la art.

6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din
ultimele 6 luni."
19. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins: "Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca n cazul
accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta n primele 3 zile de incapacitate de ctre angajator, iar din a 4-a zi de
incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."
20. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins: "(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se
face pentru cel mult 90 de zile, n functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor
stabilite de CNPAS."
21. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:"Art. 39. - n situatia n care medicul expert al asigurarilor sociale din
sistemul public de pensii decide ncadrarea ntr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii
urmatoare celei n care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical,
prevazuta la art. 37."
22. Denumirea sectiunii a 4-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins: "Indemnizatia pentru trecerea temporara n
alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca"
23. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:"Art. 45. - (1) Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma
fixa n bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este ndreptatit
asiguratul, si nu este luata n baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. (2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea
integritatii se stabileste n functie de gravitatea leziunii, n limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie,
comunicate de Institutul National de Statistica. (3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea
integritatii se stabilesc de catre CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
24. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:"Art. 46. - (1) n cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de
munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire n caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz:
sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, n conditiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia,
persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Cuantumul despagubirii n caz de deces este de 4
salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica."
25. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins: "Art. 47. - Cererea pentru obtinerea despagubirii n caz de deces se depune
la sediul asiguratorului, nsotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi."
26. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins: "Art. 49. - Plata despagubirii n caz de deces se face n termen de 15 zile
de la data comunicarii deciziei prevazute la art. 48."
27. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins: "Art. 52. - (1) Daca n urma controalelor medicale periodice personalul
din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei mbolnaviri
profesionale, acesta are obligatia de a semnala de ndata cazul asiguratorului. (2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza
conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un
exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi naintat CNPAS de catre autoritatea competenta."
28. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins: "Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor
de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare ntocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta
care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces. (2) Asiguratorul
verifica si decide asupra modalitatii n care a fost efectuata cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporara
de munca. (3) n scopul realizarii atributiilor prevazute la alin. (2) asiguratorul poate participa direct la cercetarea accidentului
sau poate efectua o ancheta proprie, dupa caz."
29. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu urmatorul cuprins:
"Art. 541. - Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor
prevazute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale, dupa caz."
30. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins: "Art. 60. - Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte
asupra lor, de a sesiza Inspectia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate n munca asupra neluarii de catre
angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale."
31. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins: "Art. 62. - Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national si realizeaza obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu
personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii."
32. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins: "Art. 63. - Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat n medicina muncii au
urmatoarele atributii: a) acorda consultanta si asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la masurile si
mijloacele de prevenire; b) initiaza elaborarea de studii si analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de
munca din unitati, n vederea fundamentarii unor masuri de prevenire; c) propun finantarea unor proiecte sau programe de
cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare; d) elaboreaza si propun angajatorilor instructiuni
de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de munca; e) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor
de munca ce au avut ca urmare incapacitatea temporara de munca; f) controleaza aplicarea si respectarea masurilor de
prevenire convenite cu angajatorii; g) elaboreaza si propun forme si mijloace de educare si informare n masa pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; h) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
i) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire; j) acolo unde este
cazul, pot propune asiguratorului ncheierea unor contracte cu angajatorii, n scopul mbunatatirii activitatii de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale."
33. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins: "Art. 68. - CNPAS administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza
ntreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."

34.
Articolul
69
se
abroga.
35.
Articolul
70
se
abroga.
36. Articolul 71 se abroga.
37. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins: "Art. 72. - n vederea realizarii activitatii de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, CNPAS are, n principal, urmatoarele atributii: a) coordoneaza si controleaza activitatea n acest
domeniu, desfasurata de casele teritoriale de pensii; b) poate cofinanta programe si proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale; c) aplica masuri pentru mbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale; d) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale; e) ndruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale; f) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale, revazute de prezenta lege; g) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru ncurajarea aplicarii masurilor
de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) poate organiza la
nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare
functionala, protezare, reorientare si reconversie, n vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit
accidente de munca si boli profesionale; i) organizeaza evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel
national; j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare; k) finanteaza la nivel national
studii de cercetare aplicativa n vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale; l) organizeaza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente
de munca si boli profesionale; m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanteaza din veniturile provenite din contributiile
de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale; n) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor activitatii de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei rapoarte
trimestriale si anuale privind executia bugetara; o) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii n munca."
38. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins: "Art. 73. - Conducerea activitatii de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale este asigurata de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit."
39. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins: "Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale este organizata la nivel de directie generala n cadrul CNPAS. (2) Conducerea executiva a activitatii de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de nalt functionar public, numit n
conditiile legii de catre presedintele CNPAS. (3) Ocuparea functiei de director general se face n conditiile legii.
(4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere."
40. Articolul 75 se abroga. 41. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins: "Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din
9 membri: a) 3 reprezentanti ai Guvernului, dintre care presedintele CNPAS si directorul general prevazut la art. 74 alin. (2) membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, desemnat de Ministerul
Finantelor Publice; b) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel
national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile ulterioare; c) 3
reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii
nr. 130/1996, republicata, cu modificarile ulterioare. (2) Membrii consiliului tripartit si desfasoara activitatea n baza unui
mandat pe o durata de 4 ani. (3) Presedintele CNPAS este si presedintele consiliului tripartit. (4) Indemnizatia de sedinta pentru
membrii consiliului tripartit, cu exceptia presedintelui CNPAS si a directorului general, este egala cu 10% din indemnizatia
lunara a unui secretar de stat. (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participarii la
sedinte nu poate depasi, ntr-o luna, 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
42. Articolul 77 se abroga. 43. Articolul 78 se abroga.
44. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins: "Art. 79. - (1) n ndeplinirea atributiilor prevazute la art. 72, n structura
organizatorica a CNPAS se nfiinteaza structuri specializate pentru urmarirea si asigurarea: a) activitatii de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) activitatii de reabilitare medicala, reabilitare socio-profesionala si tratament
medical; c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare. (2) Organizarea structurilor
prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS."
45. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins: "Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atributiile, organizarea si
functionarea la nivel central si teritorial a structurilor care asigura desfasurarea activitatii de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, precum si atributiile consiliului tripartit."
46. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu urmatorul cuprins: "Art. 801. - (1) La nivelul
caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie consilii
tripartite consultative. (2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin
Statutul CNPAS. (3) Membrii desemnati n consiliile tripartite consultative nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta."
47. Articolul 81 se abroga. 48. Articolul 82 se abroga. 49. Articolul 83 se abroga. 50. Articolul 87 se abroga. 51.
Articolul 89 se abroga. 52. Articolul 90 se abroga. 53. Articolul 91 se abroga.
54. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins: "Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune
anual aprobarii CNPAS situatia financiara si bugetul de venituri si cheltuieli."
55. Articolul 93 se abroga. 56. Articolul 94 se abroga. 57. Articolul 95 se abroga.
58. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins: "Art. 96. - (1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale urmatorii: a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7; b) asiguratii prevazuti la art. 6. (2)
Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale n cazul somerilor se suporta integral din bugetul
asigurarilor pentru somaj, se datoreaza numai pe perioada n care acestia urmeaza cursuri de recalificare si de reconversie
profesionala si se stabileste n cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datoreaza contributii pentru persoanele prevazute la art. 5 lit.
d)."

59. Alineatul 3 al articolului 99 va avea urmatorul cuprins: "(3) Pentru prima perioada de functionare a sistemului de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai
scurt de 4 ani, dar numai o singura data."
60. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins: "Art. 101. - (1) Baza lunara de calcul la care persoanele prevazute la art.
5 si 7 datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta fondul total de salarii brute
lunare realizate. (2) n situatia n care ntr-o unitate exista activitati ncadrate n mai multe clase de risc, baza lunara de calcul o
reprezinta fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzator activitatilor ncadrate n fiecare clasa de risc.
(3) Cotele de contributie datorate de angajatori n functie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra
fondului total de salarii brute lunare realizate. (4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se
aplica asupra sumelor reprezentand: a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din
fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii; b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale n
cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al ncetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator, altele
decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz; c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare,
detasare si transfer, precum si drepturile de autor; d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit; e) premii si alte
drepturi exceptate prin legi speciale."
61. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins: "Art. 102. - (1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art.
6 este unica, n valoare de 1%, aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.
(2) Baza lunara de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar prevazut n contractul individual de asigurare, care
nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara."
62. Articolul 105 se abroga.
63. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins: "Art. 106. - Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata
drepturilor salariale."
64. Articolul 107 se abroga. 65. Articolul 108 se abroga. 66. Articolul 109 se abroga.
67. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins: "Art. 111. - (1) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii
prevazuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, pana la achitarea contributiilor datorate si a dobanzilor si penalitatilor aferente.
(2) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru
asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare."
68. Articolul 112 se abroga.
69. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins: "Art. 113. - (1) Asiguratorul poate sa aprobe anual majorari sau reduceri
ale
cotelor
contributiilor
de
asigurare
pentru
accidente
de
munca
si
boli
profesionale.
(2) Nivelul majorarii sau al reducerii cotelor se stabileste n principal dupa urmatoarele criterii: a) numarul accidentelor de
munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta; b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si a bolilor
profesionale; c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale; d)
existenta locurilor de munca ncadrate n conditii deosebite sau speciale."
70. Denumirea capitolului IX va avea urmatorul cuprins: "Veniturile si cheltuielile asigurarilor pentru accidente
de munca si boli profesionale"
71. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins: "Art. 114. - Veniturile pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale se constituie din: a) contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele
juridice, precum si de persoanele fizice care ncheie asigurare; b) dobanzi si penalitati de ntarziere; c) alte venituri, potrivit
legii."
72. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins: "Art. 115. - (1) Veniturile din contributiile de asigurari pentru accidente
de munca si boli profesionale datorate de persoanele fizice si juridice, n conditiile prezentei legi, se prevad distinct la partea de
venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat. (2) Veniturile prevazute la art. 114 sunt destinate n exclusivitate pentru
finantarea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute de prezenta lege,
precum si pentru finantarea organizarii si functionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege."
73. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins: "Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurari
pentru accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevad
distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat. (2) Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza pentru: a) reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de
munca; b) reabilitarea si reconversia profesionala; c) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca; d) indemnizatia
pentru trecerea temporara n alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca; e) compensatiile pentru
atingerea integritatii; f) despagubirile n caz de deces; g) rambursarile de cheltuieli; h) activitatea de prevenire a accidentelor de
munca si bolilor profesionale. (3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale se efectueaza n limita a pana la 3% din veniturile ce reprezinta contributii de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale, care se prevad a se ncasa n anul bugetar."
74. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins: "Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate n cazul n care veniturile
depasesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se reporteaza n anul urmator,
utilizandu-se pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 116 alin. (2). (2) Eventualele deficite nregistrate pe parcursul
executiei si deficitul anual rezultat n cazul n care veniturile sunt depasite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale se acopera din disponibilitatile nregistrate n anul precedent de sistem."
75. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. 118. - (1) Executia de casa a fondurilor aferente sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin Trezoreria Statului. (2) Disponibilitatile sistemului
de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se pastreaza n Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanzi."

76. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins: "Art. 119. - Disponibilitatile fondului initial pentru functionarea
sistemului de asigurare nregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificarile ulterioare, se preiau de catre CNPAS spre administrare."
77. Articolul 120 se abroga.
78. La articolul 124 alineatul 1, literele a), b) si c) vor avea urmatorul cuprins: "a) nedepunerea la termen a declaratiei
prevazute la art. 10 si 12; b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 10 si 51; c) refuzul de a pune la dispozitie
organelor de control informatiile solicitate potrivit art. 58."
79. Alineatul (1) al articolului 125 va avea urmatorul cuprins: "Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea
sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre personalul mputernicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice
abilitate potrivit legii."
80. Dupa alineatul (2) al articolului 125 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins: "(3)
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
81. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins: "Art. 127. - Sumele ncasate din amenzile contraventionale, aplicate
conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat." 82. Literele a) si e) ale articolului 129 vor avea urmatorul cuprins: "a)
modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea
cotei de contributie; e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor si serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale;"
83. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 1331, cu urmatorul cuprins: "Art. 1331. - (1) Sumele
ncasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiari
n termenul general de prescriptie de 3 ani. (2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari n baza deciziei
organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai
urmaresc."
84. Articolul 134 se abroga.
85. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins: "Art. 135. - Prezenta lege intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu
exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, care intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2003."
86. Articolul 136 se abroga. 87. Articolul 137 se abroga. 88. Articolul 138 se abroga. 89. Articolul 139 se abroga.
90. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins: "Art. 140. - (1) n perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004
contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial
necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. (2) Cota de contributie
datorata de angajatori si de persoanele fizice care ncheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de
risc. (3) ncepand cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale prin structurile nfiintate pentru acest scop."
91. Dupa articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 1401, cu urmatorul cuprins: "Art. 1401. - Perioada de
suspendare a contractului individual de munca n cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca datorata producerii
unui accident de munca sau boala profesionala se considera vechime n munca."
92. Articolul 141 va avea urmatorul cuprins: "Art. 141. - Pana la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei
legi, care se vor publica n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
Art. II. - (1) Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se modifica si se completeaza
prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie 2003, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Dupa data modificarii si completarii Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, potrivit
dispozitiilor alin. (1), aceasta preia prin protocol, de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, activitatile
corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si
personalul aferent acestor activitati. (3) Personalul preluat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va
fi transferat, potrivit legii, de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de la unitatile subordonate sau aflate n
coordonarea ori sub autoritatea acestuia. (4) Pana la modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte
Drepturi de Asigurari Sociale, n conditiile dispozitiilor alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin
structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfasurarea activitatilor necesare gestionarii fondului initial.
(5) Contributiile pentru fondul initial aferent anului 2003 se colecteaza pana la data de 31 decembrie 2003 de catre casele
teritoriale de pensii si se vireaza la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. III. - Angajatorii existenti la data intrarii n vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligati sa depuna
declaratia prevazuta la art. I pct. 7 la sediul asiguratorului, n termen de 30 de zile de la data intrarii n vigoare a normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. IV. - n cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificarile ulterioare, sintagmele "Fondul National de Asigurare pentru
Accidente de Munca si Boli Profesionale", respectiv "Fondul National", precum si "fondurile teritoriale de asigurare pentru
accidentele de munca si boli profesionale" si "fondurile teritoriale" se nlocuiesc corespunzator cu sintagmele "Casa Nationala
de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale", respectiv "CNPAS" si "casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".
Art. V. - Pe data de 1 ianuarie 2005 se abroga prevederile referitoare la accidente de munca si boli profesionale din
cap. V "Alte drepturi de asigurari sociale" din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. VI. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile
ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata n Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

Lege nr. 461 din 18/07/2001


CAPITOLUL I Exercitarea profesiunii de asistent medical
SECIUNEA 1 Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricrei persoane
fizice, cetean romn sau strin, posesor al diplomei de asistent medical, eliberat de o instituie de nvmnt recunoscut de
lege, i avnd competena necesar pentru participarea la ngrijirea sntii persoanei, a familiei i a comunitii.
(2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizat de Ministerul Sntii i Familiei.
Art. 2. - Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat funcionar public i nici nu va putea fi
asimilat funcionarului public, conform legii.
Art. 3. - Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabiliti care rezult din prescripia medical i din fia
postului.
Art. 4. - Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementrilor privind nscrierea
n Registrul unic al asistenilor medicali, elaborate de Ministerul Sntii i Familiei.
Art. 5. - Profesiunea de asistent medical poate fi exercitat de ctre persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de nvmnt de specialitate, de stat sau privat, acreditat n condiiile
legii; b) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni; c) este autorizat s practice aceast
profesiune prin nscrierea n Registrul unic al asistenilor medicali, inut la Ministerul Sntii i Familiei.
Art. 6. - Asistentul medical poate practica profesiunea n uniti medico-sanitare de stat sau private i n instituii de
nvmnt i cercetare cu profil medical.
Art. 7. - Asistentul medical angajat n uniti medico-sanitare din reeaua de stat sau privat are obligaii ce decurg din
normele i reglementrile legale, din prevederile contractului individual de munc i din regulamentele de ordine interioar.
Art. 8. - Protecia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesional se realizeaz de angajator
prin societile de asigurri.
Art. 9. - Coninutul i caracteristicile activitii asistentului medical sunt: a) efectueaz ngrijiri de natur preventiv,
curativ i recuperatorie ale persoanei, familiei i comunitii, n limita competenelor sale; b) particip la programe de
educaie sanitar a populaiei; c) particip la formarea practic a viitorilor asisteni medicali; d) particip, sub ndrumarea
medicilor, la cercetarea n domeniul medical i al ngrijirilor pentru sntate; e) particip alturi de alte categorii de personal la
protejarea mediului ambiant.
SECIUNEA a 2-a Formarea, perfecionarea i specializarea asistentului medical
Art. 10. - Formarea asistentului medical se realizeaz n instituii de nvmnt recunoscute de lege, n baza
programelor elaborate de Ministerul Sntii i Familiei i de Ministerul Educaiei i Cercetrii. Finanarea colarizrii
asistenilor medicali n sistemul de stat, prin coli postliceale sanitare, se face de Ministerul Educaiei i Cercetrii, cifra de
colarizare fiind stabilit n colaborare cu Ministerul Sntii i Familiei.
Art. 11. - Asistentul medical are obligaia profesional de a se pregti prin programe de formare continu, elaborate de
Ministerul Sntii i Familiei, cu consultarea Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia, i de a fi atestat periodic.
Art. 12. - Specializarea asistentului medical se realizeaz prin programe avnd coninut i durat specifice, conform
cerinelor, n instituii abilitate scopului propus.
Art. 13. - Angajarea i promovarea profesional sau administrativ a asistentului medical n sistemul sanitar public se
realizeaz prin concurs, potrivit legii.
Art. 14. - Formele de pregtire, specializare i perfecionare profesional, efectuate de asistentul medical n
strintate, sunt asimilate celor echivalente n ar, potrivit reglementrilor n vigoare.
SECIUNEA a 3-a Norme de etic i deontologie profesional
Art. 15. - n exercitarea profesiunii asistentul medical respect demnitatea fiinei umane i principiile eticii, dnd
dovad de responsabilitate profesional i moral, acionnd ntotdeauna n interesul pacientului, familiei pacientului i al
comunitii.
Art. 16. - n exercitarea profesiunii asistentul medical are obligaia fundamental de a ndeplini, conform
competenelor, responsabilitilor sale i deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea n pericol a vieii
pacientului.
Art. 17 - Asistentul medical este obligat s pstreze secretul profesional, iar informaiile referitoare la pacieni,
obinute n urma sau n legtur cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi mprtite altei persoane din afara echipei medicale,
cu excepia cazurilor prevzute n mod expres de lege.
Art. 18. - Asistentul medical are obligaia de a lua msuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de
persoana, locul sau de situaia n care se gsete.
Art. 19. - Litigiile sau abaterile de la etica profesional se analizeaz, dup caz, de ctre eful echipei medicale, de
conducerea unitii i de Colegiul Medicilor din Romnia, cu participarea unui reprezentant desemnat de Ordinul Asistenilor
Medicali din Romnia, potrivit Codului de etic i deontologie profesional al asistentului medical.
SECIUNEA a 4-a Relaii care se stabilesc n exercitarea profesiunii de asistent medical
Art. 20. - Activitatea asistentului medical se desfoar individual, conform unui plan stabilit de ctre medic, sau n
cadrul unei echipe medicale, n funcie de natura activitii.
Art. 21. - Asistentul medical se subordoneaz medicului i recunoate rolul lui i al celorlali membri ai echipei
medicale, participnd la meninerea relaiilor amiabile n cadrul acesteia i contribuind la calitatea actului medical.
Art. 22. - Relaiile dintre asistenii medicali se bazeaz pe corectitudine, colaborare, respect reciproc i solidaritate
profesional, potrivit Codului de etic i deontologie profesional al asistentului medical.
CAPITOLUL II Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia
SECIUNEA 1 Caracteristici generale

Art. 23. - (1) Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia se nfiineaz ca organizaie profesional, neguvernamental,
apolitic, nonprofit i cu personalitate juridic, care reprezint interesele profesionale ale asistenilor medicali membri.
(2) Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia cuprinde asisteni medicali autorizai s practice profesiunea de asistent medical
n uniti ale Ministerului Sntii i Familiei sau ale altor ministere cu reea sanitar proprie, precum i n sectorul privat.
Art. 24. - Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia are sediul central n municipiul Bucureti.
SECIUNEA a 2-a Atribuiile Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia
Art. 25. - Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia are urmtoarele atribuii: a) apr prestigiul i demnitatea
profesional ale asistenilor medicali membri n relaiile cu tere persoane fizice i juridice; b) apr i promoveaz drepturile i
interesele profesionale ale membrilor si; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziiilor legale; d) elaboreaz i
supravegheaz respectarea Codului de etic i deontologie profesional al asistentului medical, adoptat dup avizarea de ctre
Ministerul Sntii i Familiei i de Colegiul Medicilor din Romnia; e) reprezint membrii si n relaiile cu organizaii
neguvernamentale i cu sindicate, pe plan intern i internaional; f) desemneaz reprezentani n situaiile de judecare a
cazurilor de abateri de la normele de etic i deontologie profesional, precum i de soluionare a litigiilor; g) colaboreaz cu
Ministerul Sntii i Familiei n scopul elaborrii reglementrilor privind nregistrarea n Registrul unic al asistenilor
medicali; h) colaboreaz cu Ministerul Sntii i Familiei la formarea, specializarea i perfecionarea pregtirii profesionale
practice a asistenilor medicali; i) colaboreaz cu Ministerul Sntii i Familiei n scopul elaborrii normelor specifice i a
reglementrilor privind profesiunea de asistent medical.
SECIUNEA a 3-a Membrii Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia
Art. 26. - Calitatea de membru al Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia se pierde ca urmare a suspendrii sau
anulrii dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical.
Art. 27. - Membrii Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia sunt obligai: a) s respecte reglementrile legale
privind exercitarea profesiunii de asistent medical; b) s respecte statutul Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia privind
exercitarea profesiunii de asistent medical; c) s respecte i s aplice normele de etic i deontologie profesional.
Art. 28. - Veniturile Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia se constituie din: a) taxa de nscriere i cotizaiile lunare ale
membrilor; b) donaii, sponsorizri, potrivit legii; c) fonduri rezultate din manifestri culturale i din drepturi editoriale; d) alte
surse, cu respectarea prevederilor legale.
SECIUNEA a 4-a Organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia
Art. 29. - Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia este organizat la nivel naional, judeean, respectiv al
municipiului Bucureti.
Art. 30. - Organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia la nivel judeean, respectiv al
municipiului Bucureti, sunt: a) consiliul judeean, respectiv al municipiului Bucureti; b) biroul consiliului.
Art. 31.
(1) Consiliile judeene au un numr de membri proporional cu numrul asistenilor medicali nscrii n eviden, dup
cum urmeaz: a) pn la 1.000 de asisteni medicali nscrii n registru 11 membri; b) ntre 1.001-2.000 de asisteni medicali
nscrii n registru - 15 membri; c) ntre 2.001-4.000 de asisteni medicali nscrii n registru - 19 membri; d) peste 4.000 de
asisteni medicali nscrii n registru - 21 de membri.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureti este format din 25 de membri.
(3) Alegerea membrilor consiliilor judeene, respectiv al municipiului Bucureti, se face prin vot secret, cu majoritate
simpl, prin participarea a minimum dou treimi din numrul total al delegailor alei de adunrile generale locale, potrivit
normei de reprezentare de un delegat la 20 de membri nscrii n registru. Alegerea reprezentanilor pentru Adunarea general a
Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia se va face prin vot secret, cu majoritate simpl, potrivit normei de reprezentare de
un delegat la 100 de membri nscrii n registru. Alegerile sunt validate n prezena a dou treimi din numrul total al
delegailor. n cazul n care la conferina de alegeri nu sunt prezente dou treimi din numrul total al delegailor, dup dou
sptmni se va organiza o alt conferin de alegeri al crei rezultat va fi validat indiferent de numrul participanilor.
(4) Consiliul judeean, respectiv al municipiului Bucureti, va alege dintre membrii si un birou format din preedinte,
2 vicepreedini i un secretar.
(5) Funciile de preedinte, vicepreedinte i secretar sunt incompatibile cu funcia corespunztoare dintr-un sindicat
profesional.
Art. 32. - Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia, la nivel naional,
judeean, respectiv al municipiului Bucureti, se desfoar o dat la 4 ani.
Art. 33. - (1) Organizarea primelor alegeri la nivel naional, judeean, respectiv al municipiului Bucureti, se
desfoar n baza regulamentului elaborat de comisia electoral central, format din: a) 4 reprezentani ai Ministerului
Sntii i Familiei; b) 4 reprezentani ai Colegiului Medicilor din Romnia; c) cte un reprezentant al ministerelor cu reea
sanitar proprie; d) 4 persoane desemnate de asociaiile profesionale reprezentative ale asistenilor medicali; e) 4 persoane
desemnate de sindicatele reprezentative ale asistenilor medicali. (1) Membrii primului consiliu naional, consiliu judeean,
respectiv al municipiului Bucureti, se aleg pe o durat de 2 ani.
Art. 34. - (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia la nivel naional sunt: a)
adunarea general; b) consiliul naional; c) biroul executiv. (2) Organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali din
Romnia i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile legale i cu regulamentele proprii.
Art. 35. - (1) Adunarea general a Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia, constituit din reprezentanii alei la
nivel judeean i al municipiului Bucureti, se ntrunete anual. (2) Adunarea general alege prin vot secret, cu majoritate
simpl, membrii Consiliului Naional al Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia (Consiliul Naional), n prezena a cel
puin dou treimi din numrul total al reprezentanilor alei. (3) Adunarea general adopt n prezena a cel puin dou treimi
din numrul total al reprezentanilor alei Codul de etic i deontologie profesional al asistentului medical, statutul i
Regulamentul de organizare i funcionare ale Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia.

Art. 36. - (1) Consiliul Naional este alctuit din cte 2 reprezentani ai fiecrui jude, respectiv 4 reprezentani ai
municipiului Bucureti, i cte 2 reprezentani din reelele paralele, alei de ctre Adunarea general a Ordinului Asistenilor
Medicali din Romnia. (2) Consiliul Naional este legal constituit n prezena a jumtate plus unul din numrul membrilor si
i hotrte cu majoritate simpl. (3) Consiliul Naional se ntrunete n sesiuni anuale, ordinare i extraordinare.
(4) n cadrul Consiliului Naional funcioneaz comisii de specialitate.
Art. 37. - Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia este coordonat ntre sesiunile Consiliului Naional de biroul
executiv.
Art. 38. - (1) Biroul executiv al Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia asigur activitatea permanent a
acestuia, conform legii i regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alctuit din preedinte, 3 vicepreedini i un secretar,
alei prin vot secret de ctre membrii Consiliului Naional. (3) Funciile de preedinte, vicepreedinte i secretar sunt
incompatibile cu funciile corespunztoare dintr-un sindicat profesional.
Art. 39. - Persoanele care exercit funcii de conducere la nivel judeean sau naional n structurile Ordinului
Asistenilor Medicali din Romnia i menin locul de munc pe perioada n care ndeplinesc funciile respective.
SECIUNEA a 5-a Proceduri i sanciuni
Art. 40. - (1) Membrilor Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia care ncalc regulamentele specifice privind
exercitarea profesiunii de asistent medical, precum i Codul de etic i deontologie profesional al asistentului medical li se
aplic urmtoarele sanciuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea temporar a calitii de membru al Ordinului
Asistenilor Medicali din Romnia; d) retragerea calitii de membru al Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia i
propunerea ctre Ministerul Sntii i Familiei de anulare a autorizaiei de practic profesional pentru o perioad limitat
sau definitiv. (2) Sanciunile prevzute la alin. (1) lit. c) i d) sunt de competena Consiliului Naional.
Art. 41. - Concluziile anchetei i sanciunile aplicate se comunic n scris persoanei n cauz, consiliului judeean,
respectiv al municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia, persoanei juridice cosemnatare a
contractului individual de munc i, dup caz, Ministerului Sntii i Familiei i Colegiului Medicilor din Romnia.
Art. 42. - (1) Contestaiile mpotriva sanciunilor prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) i b) se pot introduce la comisiile
competente n termen de 30 de zile de la comunicare. (2) mpotriva sanciunilor prevzute la art. 40 alin. (1) lit. c) i d) se
poate introduce contestaie la judectoria n a crei raz teritorial i desfoar activitatea asistentul medical sancionat, n
termen de 30 de zile de la comunicarea sanciunii. Art. 43. - Rspunderea disciplinar a membrilor Ordinului Asistenilor
Medicali din Romnia, prevzut la art. 40, nu exclude rspunderea civil, material, contravenional i penal, potrivit
prevederilor legale.
CAPITOLUL III Dispoziii finale
Art. 44. - Practicarea profesiunii de asistent medical de ctre persoanele care nu au aceast calitate constituie
infraciune i se pedepsete potrivit legii.
Art. 45. - Asistenii medicali sunt obligai s respecte dispoziiile prezentei legi i reglementrile specifice sectorului
n care i desfoar activitatea.
Art. 46. - n sensul prezentei legi profesiunea de asistent de farmacie i profesiunea de tehnician dentar se asimileaz
profesiunii de asistent medical.
Art. 47. - Ordinul Asistenilor Medicali din Romnia funcioneaz n baza prezentei legi i n baza reglementrilor
proprii, elaborate n conformitate cu prevederile acesteia.
Art. 48. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Hotrrea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea
principiilor de baz ale Statutului asistentului medical din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
172 din 22 iulie 1992, i orice alte prevederi contrare.