Sunteți pe pagina 1din 87

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul

se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

PARLAMENTUL ROMNIEI
SENATUL

CAMERA DEPUTAILOR
LEGE
privind achiziiile publice
Parlamentul Romnieiadoptprezentalege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
SECIUNEA1Obiect,scopiprincipii
SECIUNEAa2-aDefiniii
SECIUNEAa3-aAutoriticontractante
SECIUNEAa4-a Domeniu de aplicare
SECIUNEAa5-aExceptri
SECIUNEAa6-aAchiziiimixte
SECIUNEAa7-aSituaiispeciale
SECIUNEAa8-aActivitideachiziiecentralizateiachiziiicomuneocazionale
SECIUNEAa9-aAchiziiicareimplicautoriticontractantedinaltestatemembre
SECIUNEA 1
Obiect, scop i principii

Art. 1.-Prezentalegereglementeazmodulderealizareaachiziiilorpublice,proceduriledeatribuirea
contractelordeachiziiepublicideorganizareaconcursurilordesoluii,instrumenteleitehnicile
specificecarepotfiutilizatepentruatribuireacontractelordeachiziiepublic,precumianumiteaspecte
specificenlegturcuexecutareacontractelordeachiziiepublic.
Art. 2. - (1) Scopul prezentei legi l constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza
achiziionareadebunuri,serviciiilucrrincondiiideeficieneconomicisocial.
(2)Principiilecarestaulabazaatribuiriicontractelordeachiziiepubliciaorganizriiconcursurilorde
soluiisunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c)recunoatereareciproc;
d)transparena;
e)proporionalitatea;
f)asumarearspunderii.
SECIUNEA a 2 - a
Definiii
Art. 3. - (1)nsensulprezenteilegi,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a) abatere profesional-oricecomportamentculpabilcareafecteazcredibilitateaprofesionala
operatoruluieconomicncauz,cumarfinclcrialedrepturilordeproprietateintelectual,
svritecuinteniesaudinculpgrav,inclusivnclcrialenormelordedeontologiensensulstrict
alprofesieicreiaiaparineacestoperator;
b) achiziie sau achiziie public-achiziiadelucrri,deprodusesaudeserviciiprinintermediul
unuicontractdeachiziiepublicdectreunaorimaimulteautoriticontractantedelaoperatori
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

economicidesemnaidectreacestea,indiferentdaclucrrile,produselesauserviciilesuntdestinate
orinurealizriiunuiinterespublic;
c) acord - cadru-acordulncheiatnformscrisntreunasaumaimulteautoriticontractantei
unulorimaimulioperatorieconomicicarearecaobiectstabilireatermeniloricondiiilorcare
guverneazcontracteledeachiziiepublicceurmeazafiatribuitentr-oanumitperioad,n
specialnceeaceprivetepreuli,dupcaz,cantitileavutenvedere;
d) activiti de achiziie auxiliare-activiticareconstaunfurnizareadeasistenisuportpentru
activitiledeachiziie,nspecialinfrastructuratehniccarespermitautoritilorcontractante
atribuireadecontractedeachiziiepublicsauncheiereadeacorduri-cadrupentrulucrri,produse
oriservicii,sauasisteniconsilierecuprivireladesfurareaoristructurareaprocedurilorde
achiziiepublic,saupregtireaiadministrareaprocedurilordeatribuirennumeleinbeneficiul
autoritiicontractantencauz;
e) activiti de achiziie centralizate-activitiledesfuratedeounitatedeachiziiicentralizaten
modpermanentprinachiziiannumepropriudeprodusei/sauserviciidestinateunei/unoralte
autoriticontractante,oriprinatribuireadecontractedeachiziiepublicsauncheiereadeacorduri
-cadrupentrulucrri,produseoriserviciinnumeleipentruoalt/alteautoritate/autoriti
contractante;
f) anun de intenie valabil n mod continuu-anunuldeinteniepublicatdeautoritatea
contractantcamodalitatedeiniiereauneiprocedurideatribuirepentruachiziiadeserviciisociale
orialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2,alternativanunuluideparticipare,ncuprinsul
cruiasefacereferirenmodspecificlacategoriiledeserviciicarefacobiectulcontractelorce
urmeazsfieatribuite,seindicfaptulcrespectivelecontractesuntatribuitefrpublicarea
ulterioaraunuianundeparticipareiseinvitoperatoriieconomiciinteresaisiexprimenscris
interesul pentru participarea la procedura de atribuire;
g) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare n cadrul unei
proceduridelicitaierestrns,negocierecompetitiv,dialogcompetitivsauparteneriatpentru
inovareoricareafostinvitatsparticipelaoprocedurdenegocierefrpublicareprealabil;
h) cerine de etichetare-cerinelecaretrebuiesfiendeplinitedelucrri,produse,servicii,procese
sauproceduripentruaobineoanumitetichet;
i) ciclu de via-ansambluletapelorsuccesivei/sauinterdependente,careincludcercetareai
dezvoltareacareurmeazafiefectuate,producia,comercializareaicondiiileacesteia,transportul,
utilizareaintreinerea,petoatdurataexisteneiunuiprodusoriauneilucrrisauaprestriiunui
serviciu,delaachiziiamateriilorprimeorigenerarearesurselorpnlaeliminare,curarea
amplasamentuluiincheiereaserviciuluisauautilizrii;
j) concursuri de soluii-procedurilecarepermitautoritiicontractantesachiziioneze,nspecial
ndomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismului,alarhitecturiiiinginerieisaualprelucrrii
datelor,unplanoriunproiectselectatdeunjuriupebazeconcureniale,cusaufracordareade
premii;
k) construcie-rezultatulunuiansambludelucrrideconstruciidecldirisaulucrridegeniucivil,
carepoatendepliniprinelnsuiofuncieeconomicsautehnic;
l) contract de achiziie public - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ,ncheiatnscrisntreunulsaumaimulioperatorieconomiciiunaorimaimulte
autoriticontractante,carearecaobiectexecuiadelucrri,furnizareadeprodusesauprestareade
servicii;
m) contract de achiziie public de lucrri-contractuldeachiziiepubliccarearecaobiect:fie
exclusivexecuia,fieattproiectarea,ctiexecuiadelucrrinlegturcuunadintreactivitile
prevzutenanexa nr. 1;fieexclusivexecuia,fieattproiectarea,ctiexecuiauneiconstrucii;fie
realizarea,prinoricemijloace,auneiconstruciicarecorespundecerinelorstabilitedeautoritatea
contractantcareexercitoinfluendeterminantasupratipuluisauproiectriiconstruciei;
n) contract de achiziie public de produse-contractuldeachiziiepubliccarearecaobiect
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

achiziiadeproduseprincumprare,inclusivcuplatanrate,nchiriere,leasingcusaufropiunede
cumprareoriprinoricealtemodaliticontractualentemeiulcroraautoritateacontractant
beneficiazdeacesteproduse,indiferentdacdobndetesaunuproprietateaasupraacestora;
contractuldeachiziiepublicdeprodusepoateinclude,cutitluaccesoriu,lucrriorioperaiunide
amplasareideinstalare;
o) contract de achiziie public de servicii-contractuldeachiziiepubliccarearecaobiect
prestareadeservicii,alteledectcelecarefacobiectulunuicontractdeachiziiepublicdelucrri
potrivit lit. m);
p) contract pe termen lung-contractuldeachiziiepublicncheiatpeoduratdecelpuin5ani
carecuprindeduratadeexecuiealucrrilororiaconstruciei,dacacestaareocomponentcare
constnexecuiedelucrrioriauneiconstrucii,precumiduratadeprestareaserviciilor,stabilite
astfelnctcontractantulsobinunprofitrezonabil;
q) contractant-oriceoperatoreconomiccareestepartelauncontractdeachiziiepublic;
r) CPV-nomenclatoruldereferinndomeniulachiziiilorpublice,adoptatprinRegulamentul (CE)
nr. 2.195/2002alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin5noiembrie2002privindVocabularul
comunprivindachiziiilepublice(CPV);
s) DUAE-documentulunicdeachiziiieuropeanfurnizatnformatelectronicprinutilizarea
formatuluistandardstabilitdeComisiaEuropean,constndndeclaraiapepropriarspunderea
operatoruluieconomiccuprivirelandeplinireacriteriilordecalificareiselecie;
t) e - Certis-sistemulelectronicimplementatiadministratdeComisiaEuropeancuprinznd
informaiiprivindcertificateialtedocumentejustificativesolicitatenmodobinuitdeautoritile
contractante n cadrul procedurilor de atribuire;
u) etichet-oricedocument,certificatsauatestarecareconfirmclucrri,produse,servicii,
procesesauprocedurindeplinescanumitecerine;
v) evaluare tehnic european-evaluareadocumentataperformanelorunuiproduspentru
construcii,nceeaceprivetecaracteristicileesenialealeacestuia,nconformitatecurespectivul
document de evaluare european, astfel cum este definit n art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr.
305/2011alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin9martie2011destabilireaunorcondiii
armonizatepentrucomercializareaproduselorpentruconstruciiideabrogareaDirectivei
89/106/CEE a Consiliului;
w) furnizor-entitateacarepuneladispoziiaunuicontractantproduse,inclusivserviciideinstalare
sauamplasareaacestora,dacestecazul,oricarepresteazserviciictreacesta,carenuarecalitatea
de subcontractant;
x) furnizor de servicii de achiziie-opersoandedreptpublicsaudedreptprivatcareoferpe
piaactivitideachiziieauxiliare;
y) document al achiziiei-anunuldeparticipare,documentaiadeatribuire,precumiorice
documentsuplimentaremisdeautoritateacontractantsaulacareaceastafacetrimiterepentrua
descrieoristabilielementealeachiziieisaualeproceduriideatribuire;
z) documentaia de atribuire-documentulachiziieicarecuprindecerinele,criteriile,regulilei
alteinformaiinecesarepentruaasiguraoperatoriloreconomicioinformarecomplet,corecti
explicitcuprivirelacerinesauelementealeachiziiei,obiectulcontractuluiimoduldedesfurare
aproceduriideatribuire,inclusivspecificaiiletehniceoridocumentuldescriptiv,condiiile
contractualepropuse,formateledeprezentareadocumentelordectrecandidai/ofertani,
informaiileprivindobligaiilegeneraleaplicabile;
aa) inovare-realizareaunuiprodus,serviciusauprocesnouoricareestembuntitnmod
semnificativ,inclusivprocesedeproduciesaudeconstrucie,noimetodedecomercializareorinoi
metodeorganizatoricenactivitateacomercial,organizarealoculuidemuncsaurelaiileexterneale
organizaiei,printrealtele,cuscopuldeacontribuilasoluionareaprovocrilorsocietalesaudea
sprijinistrategiaEuropa2020pentruocretereinteligent,ecologicifavorabilincluziunii;
bb) licitaie electronic-procesulrepetitivdesfuratprinmijloaceelectronicedupoevaluare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 3

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

iniialcompletaofertelor,ncadrulcruiaofertaniiauposibilitateadeareducepreurile
prezentatei/saudeambuntialtevalorialeunorelementealeofertei,carepermiteclasificarea
ofertelor prin metode automate de evaluare;
cc) liste oficiale-listeleadministratedeorganismelecompetente,cuprinzndinformaiicuprivirela
operatoriieconomicinscriipelisteicarereprezintunmijlocdedovadandepliniriicerinelorde
calificareiselecieprevzutenliste;
dd) lot-fiecarepartedinobiectulcontractuluideachiziiepublic,obiectcareestedivizatpentrua
adaptadimensiuneaobiectuluicontractelorindividualerezultateastfelnctscorespundmaibine
nevoilorautoritiicontractante,precumicapacitiintreprinderilormiciimijlocii,saupebaze
calitative,nconformitatecudiferitelemeseriiispecializriimplicate,pentruaadaptaconinutul
contractelor individuale mai ndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau n conformitate
cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
ee) lucrri de geniu civil-lucrriledeconstruciiprevzutencadrulclaselor45.21,45.23,45.24i
45.25 din anexa nr. 1,cuexcepiacelorcareaucaobiectconstruciadecldiri;
ff) mijloace electronice-echipamenteelectronicedeprocesare,inclusivcompresiedigital,i
stocareadateloremise,transmiseirecepionateprincablu,radio,mijloaceopticesauprinalte
mijloace electromagnetice;
gg) ofertant-oriceoperatoreconomiccareadepusoofertncadruluneiprocedurideatribuire;
hh) ofert-actuljuridicprincareoperatoruleconomicimanifestvoinadeaseangajadinpunct
devederejuridicntr-uncontractdeachiziiepublic.Ofertacuprindepropunereafinanciar,
propunereatehnic,precumialtedocumentestabiliteprindocumentaiadeatribuire;
ii) ofert alternativ-ofertacarerespectcerineleminimeieventualelecerinespecifice
prevzutendocumenteleachiziiei,darcarepropuneosoluiediferitntr-omsurmaimaresau
maimic;
jj) operator economic-oricepersoanfizicsaujuridic,dedreptpublicoridedreptprivat,sau
gruporiasocieredeastfeldepersoane,careofernmodlicitpepiaexecutareadelucrrii/saua
uneiconstrucii,furnizareadeproduseoriprestareadeservicii,inclusivoriceasocieretemporar
formatntredouorimaimultedintreacesteentiti;
kk) parteneriat pentru inovare-proceduradeatribuireutilizatdeautoritateacontractantpentru
dezvoltareaiachiziiaulterioaraunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,ncondiiilen
caresoluiiledisponibilepepialaunanumitmomentnusatisfacnecesitileautoritiicontractante;
ll) persoane cu funcii de decizie-conductorulautoritiicontractante,membriiorganelor
decizionalealeautoritiicontractanteceaulegturcuproceduradeatribuire,precumioricealte
persoanedincadrulautoritiicontractantecepotinfluenaconinutuldocumentelorachiziieii/sau
desfurareaproceduriideatribuire;
mm) referin tehnic-oricespecificaieelaboratdeorganismeleeuropenedestandardizare,alta
dectstandardeleeuropenesaualteorganizaiicareauactivitidestandardizarelacareRomnia
esteparte,nconformitatecuproceduriadaptatenfunciedeevoluiacerinelorpieei;
nn) Sistemul electronic de achiziii publice, denumit n continuare SEAP-desemneazsistemul
informaticdeutilitatepublic,accesibilprininternetlaoadresdedicat,utilizatnscopulaplicrii
prinmijloaceelectroniceaprocedurilordeatribuireinscopulpublicriianunurilorlanivel
naional;
oo) scris() sau n scris-oriceansambludecuvintesaucifrecarepoateficitit,reprodusi
comunicatulterior,inclusivinformaiitransmiseistocateprinmijloaceelectronice;
pp) sistem dinamic de achiziii-procesuldeachiziieorganizatnintegralitateprinmijloace
electroniceideschis,pentreagasaperioaddevalabilitate,oricruioperatoreconomiccare
ndeplinetecriteriiledecalificareiselecie,pentruachiziiideuzcurent,alecrorcaracteristici
generaldisponibilepepiasatisfacnecesitileautoritiicontractante;
qq) solicitare de participare-solicitareatransmisdeoperatoruleconomicmpreuncu
documentelenecesarenvedereandepliniriicerinelordecalificarenprimaetapncadrulunei
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

proceduridelicitaierestrns,negocierecompetitiv,dialogcompetitivsauparteneriatpentru
inovare;
rr) specificaii tehnice-cerine,prescripii,caracteristicidenaturtehniccepermitfiecrui
produs,serviciusaulucraresfiedescris,nmodobiectiv,ntr-omaniercorespunztoarendeplinirii
necesitiiautoritiicontractante;
ss) specificaie tehnic comun-ospecificaietehnicndomeniultehnologieiinformaieii
comunicaiilorelaboratnconformitatecuarticolele13i14dinRegulamentul (UE) nr. 1.025/2012
alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin25octombrie2012privindstandardizareaeuropean,
de modificare a Directivelor 89/686/CEEi93/15/CEEaleConsiliuluiiaDirectivelor 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CEi2009/105/CE
aleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluiideabrogareaDeciziei87/95/CEEaConsiliuluiia
Decizieinr.1.673/2006/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului;
tt) standard-ospecificaietehnicadoptatcastandardinternaional,standardeuropeansau
standardnaionaldectreunorganismdestandardizarerecunoscut,pentruaplicarerepetatsau
continu,carenuesteobligatorie;
uu) standard european-unstandardadoptatdeoorganizaiedestandardizareeuropean,careeste
pusladispoziiapublicului;
vv) standard internaional-unstandardadoptatdeunorganismdestandardizareinternaional,
careestepusladispoziiapublicului;
ww) standard naional-unstandardadoptatdeunorganismdestandardizarenaional,careeste
pusladispoziiapublicului;
xx) stat membru-oricestatmembrualUniuniiEuropenesaualSpaiuluiEconomicEuropean;
yy) subcontractant-oriceoperatoreconomiccarenuesteparteaunuicontractdeachiziiepublic
icareexecuti/saufurnizeazanumitepriorielementealelucrrilorsaualeconstrucieiori
ndeplinescactiviticarefacpartedinobiectulcontractuluideachiziiepublic,rspunzndnfaa
contractantuluideorganizareaiderulareatuturoretapelornecesarenacestscop;
zz) TFUE - TratatulprivindfuncionareaUniuniiEuropene;
aaa) Tratate - TratatulprivindUniuneaEuropeaniTratatulprivindfuncionareaUniunii
Europene;
bbb) unitate de achiziii centralizate-oautoritatecontractantcarefurnizeazactivitide
achiziiecentralizatei,dupcaz,activitideachiziieauxiliare;
ccc) unitate operaional separat-structurdincadrulautoritiicontractante,separatdinpunct
devederetehnic,geograficsauorganizatoricdealtestructurialeautoritiicontractante;
ddd) zile-zilecalendaristice,cuexcepiacazurilorncareseprevedeexprescsuntzilelucrtoare.
(2)Termeneleprevzutencuprinsulprezenteilegisecalculeazconformurmtoarelorreguli:
a)lacalcululunuitermenexprimatnzile,lunisauanidelaunanumitevenimentoriactsauaciune,
datalacareseproducerespectivuleveniment,actoriaciunenuseianconsiderare;
b)cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorlit.a)id),termenulexprimatnzilencepes
curglanceputulprimeioreaprimeizileatermenuluiisencheielaexpirareaultimeioreaultimei
zile a termenului;
c)cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorlit.a)id),termenulexprimatnlunisauani
ncepescurglanceputulprimeioreaprimeizileatermenuluiisencheielaexpirareaultimeiore
azileicarereprezintziuadinultimalunsauancorespunztoarezileincareanceputscurg
termenul;dac,ncazultermenuluiexprimatnlunisauani,nlunancaresencheietermenulnu
existozicorespunztoarezileincareanceputscurgtermenul,termenulsencheielaexpirarea
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d)dacultimaziaunuitermenexprimatnzile,lunisauaniesteozidesrbtoarelegal,duminic
sausmbt,termenulsencheielaexpirareaultimeioreaurmtoareizilelucrtoare;
e)lacalcululunuitermenexprimatnzilelucrtoareseaplicnmodcorespunztordispoziiilelit.a),
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

b)id),cudeosebireaczilelenelucrtoaredincadrultermenuluinuseiaunconsiderare.
SECIUNEA a 3 - a
Autoriti contractante
Art. 4. - (1)Aucalitateadeautoritatecontractantnsensulprezenteilegi:
a)autoritileiinstituiilepublicecentralesaulocale,precumistructuriledincomponenaacestora
careaudelegatcalitateadeordonatordecrediteicareaustabilitecompetenendomeniul
achiziiilorpublice;
b) organismele de drept public;
c)asocierilecarecuprindcelpuinoautoritatecontractantdintreceleprevzutelalit.a)saub).
(2) Prin organisme de drept publicnsensulalin.(1)lit.b)senelegeoriceentiti,alteledectcele
prevzutelaalin.(1)lit.a)care,indiferentdeformadeconstituiresauorganizare,ndeplinescnmod
cumulativurmtoarelecondiii:
a)suntnfiinatepentruasatisfacenevoideinteresgeneral,frcaractercomercialsauindustrial;
b)aupersonalitatejuridic;
c)suntfinanate,nmajoritate,dectreentitidintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)saudectre
alteorganismededreptpublicoriseaflnsubordinea,subautoritateasauncoordonareaori
controluluneientitidintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)saualeunuialtorganismdedreptpublic
orimaimultdejumtatedinmembriiconsiliuluideadministraie/organuluideconduceresaude
supravegheresuntnumiidectreoentitatedintreceleprevzutelaalin.(1)lit.a)oridectreunalt
organism de drept public.
SECIUNEA a 4 - a
Domeniu de aplicare
Paragraful 1 Praguri
Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Paragraful 3Moduldecalculalvaloriiestimateaachiziiei
Paragraful 1
Praguri
Art. 5.-Dispoziiileprezenteilegisuntaplicabilecontractelordeachiziiepublic,acordurilor-cadrui
concursurilordesoluii.
Art. 6. - (1)Prezentalegeseaplicpentruatribuireadectreoentitatejuridicfrcalitatedeautoritate
contractantaunuicontractdelucrri,ncazulncaresendeplinescnmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)contractulestefinanat/subvenionatnmoddirect,nproporiedemaimultde50%dinvaloarea
acestuia,dectreoautoritatecontractant;
b)valoareaestimat,frTVA,acontractuluiesteegalsaumaimaredectpragulprevzutlaart.7
alin. (1) lit. a);
c)contractulincludeunadintreactivitilemenionatelaalin.(2).
(2)Activitilecarefacobiectulalin.(1)lit.c)sunturmtoarele:
a)lucrridegeniucivil;
b)lucrrideconstruciepentruspitale,facilitidestinateactivitilorsportive,recreativeide
agrement,cldirialeinstituiilordenvmntpreuniversitariuniversitaricldirideuz
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

administrativ.
(3)Prezentalegeseaplicpentruatribuireadectreoentitatejuridicfrcalitatedeautoritate
contractantaunuicontractdeservicii,ncazulncaresendeplinescnmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)contractulestefinanat/subvenionatnmoddirect,nproporiedemaimultde50%dinvaloarea
acestuia,dectreoautoritatecontractant;
b)valoareaestimat,frTVA,acontractuluiesteegalsaumaimaredectpragulprevzutlaart.7
alin. (1) lit. b);
c)contractulestenlegturcuuncontractdelucrricarefaceobiectulalin.(1).
(4)Autoritilecontractantecarefinaneaz/subvenioneazcontractelemenionatelaalin.(1)i(3)au
obligaiadeaurmrirespectareadispoziiilorprezenteilegiatuncicndnuatribuieelenselecontractul
finanat/subvenionatsauatuncicndlatribuiennumeleipentrualteentiti.
Art. 7. - (1)Proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalegeseaplicncazulatribuiriicontractelor
deachiziiepublic/acordurilor-cadruacrorvaloareestimat,frTVA,esteegalsaumaimaredect
urmtoarelepragurivalorice:
a)23.227.215lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadrudelucrri;
b)600.129lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadrudeproduseideservicii;
c)3.334.050lei,pentrucontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadrudeserviciicareauca
obiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2.
(2)Autoritateacontractantatribuiecontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadruiorganizeaz
concursuriledesoluiicareprivescachiziiipubliceacrorvaloareestimatestemaimicdectpragurile
corespunztoareprevzutelaalin.(1)prinaplicareauneiprocedurisimplificate,curespectareaprincipiilor
prevzutelaart.2alin.(2).
(3)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccondiiileimodalitiledeaplicare
aproceduriisimplificateprevzutelaalin.(2).
(4)Condiiileimodalitiledeaplicareaproceduriisimplificateprevzutelaalin.(2)presupuncelpuin
termenemaiscurtedectceleprevzutencuprinsulprezenteilegiiformalitiproceduraleredusefade
celeprevzutencuprinsulacesteiapentruatribuireacontractelordeachiziiepublic,acordurilor-cadru
iconcursurilordesoluiiacrorvaloareestimatestemaimaredectpragurilecorespunztoare
prevzutelaalin.(1).
(5)Autoritateacontractantaredreptuldeaachiziionadirectprodusesauserviciincazulncare
valoareaestimataachiziiei,frTVA,estemaimicdect132.519lei,respectivlucrri,ncazulncare
valoareaestimataachiziiei,frTVA,estemaimicdect441.730lei.
Paragraful 2
Revizuirea pragurilor
Art. 8. - (1)Pragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1),precumioricepragurimodificaterezultaten
urmaaplicriiprezentuluialineatsemodificdectreComisiaEuropeanconformreguliloriprocedurilor
corespunztoareprevzutelaart.6dinDirectiva 2014/24/UEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului
din26februarie2014privindachiziiilepubliceideabrogareaDirectivei 2004/18/CE.
(2)DeladataintrriinvigoareaoricrorpragurivaloricemodificatedectreComisiaEuropean
conformreguliloriprocedurilorcorespunztoareprevzutelaart.6dinDirectiva 2014/24/UE, pragurile
valoriceprevzutelaart.7alin.(1)sauoricepragurimodificateanteriorsenlocuiesccupragurile
modificatecorespunztoare,iaroricereferiresautrimiteredincuprinsulprezenteilegilapragurile
prevzutelaart.7alin.(1)esteneleascareferiresautrimiterelapragurilecorespunztoareastfel
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

modificate.
(3)AgeniaNaionaldeAchiziiiPublice,denumitncontinuareANAP,publicpepaginasadeinternet
pragurilevaloricestabilitedectreComisiaEuropeanconformreguliloriprocedurilorcorespunztoare
prevzutelaart.6dinDirectiva 2014/24/UE,ladataintrriinvigoareaacestora.
Paragraful 3
Modul de calcul al valorii estimate a achiziiei
Art. 9. - (1)Autoritateacontractantcalculeazvaloareaestimatauneiachiziiiavndnvederevaloarea
totaldeplat,frTVA,estimatdeautoritateacontractant,lundnconsiderareoriceeventualeforme
deopiuniiprelungirialecontractuluimenionatenmodexplicitndocumenteleachiziiei.
(2)ncazulncareautoritateacontractantprevede,nconformitatecudispoziiileprezenteilegi,
acordareaunorpremii/primepentruofertanisaucandidai,determinareavaloriiestimateaachiziiei
trebuiesincludivaloareapremiilor/primelorrespective.
Art. 10. - (1)ncazulncareautoritateacontractantarenstructurasaunitioperaionaleseparate,
valoareaestimatsecalculeazprinluareanconsiderareavaloriiestimatetotalepentrutoateunitile
operaionaleluateseparat.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),dacounitateoperaionalesteresponsabilnmod
independentpentruachiziiilesalesaupentruanumitecategoriialeacestora,valorileestimatesepot
calculalanivelulunitiincauz.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(2),ounitateoperaionalesteresponsabilnmodindependentpentru
achiziiilesalesaupentruanumitecategoriialeacestoradacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarele
condiii:
a)unitateaoperaionaldesfoarnmodindependentproceduriledeatribuire;
b)unitateaoperaionalianmodindependentdeciziileprivindachiziiile;
c)unitateaoperaionalareladispoziienbugetsursedefinanareidentificatenmoddistinctpentru
achiziii;
d)unitateaoperaionalncheienmodindependentcontracteledeachiziiipublice;
e)unitateaoperaionalasigurplatacontractelordeachiziiipublicedinbugetulpecarelarela
dispoziie.
Art. 11. - (1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeautilizametodedecalculalvaloriiestimatea
achiziieicuscopuldeaevitaaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutedeprezentalege.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptuldeadivizacontractuldeachiziiepublicnmaimulte
contractedistinctedevaloaremaimicinicideautilizametodedecalculcaresconduclao
subevaluareavaloriiestimateacontractuluideachiziiepublic,cuscopuldeaevitaaplicarea
procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.
Art. 12.-Valoareaestimataachiziieisedeterminnaintedeiniiereaproceduriideatribuireieste
valabillamomentuliniieriiproceduriideatribuire.Iniiereaproceduriideatribuireserealizeazprinuna
dintreurmtoarelemodaliti:
a)transmitereasprepublicareaanunuluideparticipare;
b)ncazulachiziieideserviciisocialeorialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2,
transmitereasprepublicareaanunuluideparticipareoriaanunuluideinteniecareestevalabiln
mod continuu;
c)transmitereainvitaieideparticiparelaproceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunui
anundeparticipare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 13. - (1)ncazulconcursuluidesoluiiprevzutlaart.105lit.a),valoareaestimatsecalculeazpe


bazavaloriiestimate,frTVA,acontractuluideachiziiepublicdeservicii,inclusivaoricroreventuale
premiisauplictreparticipani.
(2)ncazulconcursuluidesoluiiprevzutlaart.105lit.b),valoareaestimatsecalculeazprinraportare
lavaloareatotalapremiilorsauplilorctreparticipaniiincludevaloareaestimat,frTVA,a
contractuluideachiziiepublicdeserviciicarepoatefincheiatntemeiuldispoziiilorart.104alin.(7),n
cazulncareautoritateacontractanti-aexprimatnanunuldeconcursinteniadeaatribuiacest
contract.
Art. 14.-ncazulacordului-cadrusaualsistemuluidinamicdeachiziii,valoareaestimataachiziieise
considerafivaloareamaximestimat,frTVA,atuturorcontractelordeachiziiepublicsubsecvente
careseanticipeazcvorfiatribuitenbazaacordului-cadrusauprinutilizareasistemuluidinamicde
achiziiipentreagasadurat.
Art. 15.-ncazulparteneriatuluipentruinovare,valoareaestimataachiziieiseconsiderafivaloarea
maximestimat,frTVA,aactivitilordecercetareidezvoltarecareurmeazsserealizezepedurata
tuturoretapelorparteneriatuluiavutnvedere,precumiaproduselor,serviciilorsaulucrrilorcare
urmeazsfierealizateiachiziionatelasfritulparteneriatuluirespectiv.
Art. 16.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrrivaloareaestimataachiziieisecalculeaz
lundnconsiderareattcostullucrrilor,ctivaloareatotalestimataproduseloriserviciilorpusela
dispoziiacontractantuluidectreautoritateacontractant,necesarepentruexecutarealucrrilor.
Art. 17. - (1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezeoconstruciesau
servicii,iaratribuireacontractelorpoatefirealizatpeloturiseparate,valoareaestimataachiziieise
determinlundnconsiderarevaloareaglobalestimatatuturorloturilor.
(2)ncazulncarevaloareacumulataloturiloresteegalsaumaimaredectpragurilevalorice
corespunztoareprevzutelaart.7alin.(1),proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalegese
aplicpentruatribuireafiecruilot,indiferentdevaloareaestimataacestuia.
Art. 18. - (1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezeprodusesimilare,iar
atribuireacontractelorpoatefirealizatpeloturiseparate,valoareaestimataachiziieisedeterminlund
nconsiderarevaloareaglobalestimatatuturorloturilor.
(2)ncazulncarevaloareacumulataloturiloresteegalsaumaimaredectpragurilevalorice
corespunztoareprevzutelaart.7alin.(1),proceduriledeatribuirereglementatedeprezentalegese
aplicpentruatribuireafiecruilot.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1),prinproduse similaresenelegeaceleprodusecarendeplinescnmod
cumulativurmtoarelecondiii:
a)suntdestinateunorutilizriidenticesausimilare;
b)facpartedingamanormaldeprodusecaresuntfurnizate/comercializatedectreoperatori
economicicuactivitateconstantnsectorulrespectiv.
Art. 19.-Prinexcepiedelaprevederileart.17i18,proceduriledeatribuirereglementatedeprezenta
legenuseapliclaatribuireacontractelorpentruloturiindividualencazulncaresuntndeplinitenmod
cumulativurmtoarelecondiii:
a)valoareaestimat,frTVA,alotuluirespectivestemaimicde355.632lei,ncazulachiziieide
produsesauservicii,saumaimicde4.445.400lei,ncazulachiziieidelucrri;
b)valoareacumulataloturilorpentrucareestendeplinitcondiiaprevzutlalit.a)icaresunt
sauaufostatribuitentemeiulprezentuluiarticolfraplicareaprocedurilordeatribuire
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

reglementatedeprezentalegenudepete20%dinvaloareaglobalatuturorloturilorncareafost
mpritconstruciaavutnvedere,achiziiadeprodusesimilareoriserviciileavutenvedere.
Art. 20.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeprodusesaudeserviciicucaracterderegularitate
oricareseintenioneazsfierennoitencursuluneianumiteperioade,valoareaestimataachiziieise
calculeazpebazaurmtoarelor:
a)fievaloarearealglobalatuturorcontractelorsimilaresuccesiveatribuitenultimele12lunisau
nanulbugetaranterior,ajustat,acoloundeesteposibil,pentrualuanconsideraremodificrile
cantitativeivaloricecarepotsurvenintr-unintervalde12lunideladatacontractuluiiniial;
b)fievaloareaestimatglobalatuturorcontractelorsuccesiveatribuitentr-unintervalde12lunide
la prima livrare.
Art. 21.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeproduseprincumprarenrate,prinnchirieresau
prinleasingcusaufropiunedecumprare,valoareaestimataachiziieisecalculeaznfunciede
durata contractului, astfel:
a)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimicsauegalcu12
luni,valoareaestimatestevaloareatotalestimatpentruntreagaduratacontractuluirespectiv;
b)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimarede12luni,
valoareaestimatestevaloareatotalestimatpentruntreagaduratacontractuluirespectivlacare
seadaugvaloarearezidualestimataproduselorlasfritulperioadeipentrucares-ancheiat
contractul;
c)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratnedeterminatsauncazulncare
durataacestoranupoatefistabilitladataestimrii,valoareaestimatsecalculeazprinnmulirea
cu 48 a valorii lunare a contractului.
Art. 22.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciideasigurare,
valoareaestimataachiziieisecalculeazpebazaprimelordeasigurareceurmeazafipltiteia
oricroraltorformederemunerareaferenteserviciilorrespective.
Art. 23.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciibancaresaualte
serviciifinanciare,valoareaestimataachiziieisecalculeazpebazaonorariilor,comisioanelorce
urmeazafipltite,dobnziloriaoricroraltorformederemunerareaferenteserviciilorrespective.
Art. 24.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectserviciideproiectare,
valoareaestimataachiziieisecalculeazpebazaonorariilor,comisioanelorceurmeazafipltiteia
oricroraltorformederemunerareaferenteserviciilorrespective.
Art. 25.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciicarenuprevdunpretotal,valoarea
estimataachiziieisecalculeaznfunciededuratacontractului,astfel:
a)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratdeterminatmaimicsauegalcu48
deluni,valoareaestimatestevaloareatotalacontractuluipentruntreagadurataacestuia;
b)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatepeduratnedeterminatsaupedurat
determinatmaimarede48deluni,valoareaestimatsecalculeazprinnmulireacu48avalorii
lunare a contractului.
SECIUNEA a 5 - a
Exceptri
Paragraful 1Contractedinsectoareledeap,energie,transporturiiserviciipotale
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Paragraful 2Exceptrispecificendomeniulcomunicaiilorelectronice
Paragraful 3Contractedeachiziiepublic/acorduri-cadruatribuiteiconcursuridesoluii
organizateconformunornormeinternaionale
Paragraful 4Exceptrispecificepentrucontracteledeservicii
Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Paragraful 6Contractedeachiziiipublice/acorduri-cadruncheiatentreentitidinsectorulpublic
Paragraful 7Alteexcepii
Paragraful 1
Contracte din sectoarele de ap, energie, transporturi i servicii potale
Art. 26. - (1)Prezentalegenuseaplic:
a)contractelordeachiziiesectorial,acordurilor-cadrusectorialeiconcursurilordesoluii
sectorialeatribuitesauorganizatedeautoriticontractantecareauobligaiadeaaplicaprevederile
legiiprivindachiziiilesectoriale;
b)contractelordeachiziiesectorial,acordurilor-cadrusectorialeiconcursurilordesoluii
sectorialeexclusedelaaplicareadispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectoriale.
(2)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic,acordurilor-cadruiconcursurilorde
soluiiatribuitesauorganizatedeoautoritatecontractantcarefurnizeazserviciipotalensensul
dispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectorialenscopuldesfurriiurmtoareloractiviti:
a)serviciicuvaloareadugatnlegturcupotaelectronic,furnizateintegralprinmijloace
electronice,inclusivtransmitereasecurizatprinmijloaceelectroniceadocumentelorcodificate,
serviciidegestiuneaadreseloritransmitereademesajedepotelectronicnregistrat;
b)serviciifinanciarecarefacobiectulcodurilorCPVcuprinsentre66100000-1i66720000-3i
aldispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectoriale,careinclud,nprincipal,mandatepotalei
transferuripebazdeconturicurentepotale;
c) servicii filatelice;
d)serviciidelogistic,constndnserviciicarecombinlivrareafizici/saudepozitareacualte
funciidectcelepotale.
Paragraful 2
Exceptri specifice n domeniul comunicaiilor electronice
Art. 27. - (1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic,acordurilor-cadrui
concursurilordesoluiicareaucascopprincipalspermitautoritilorcontractantesfurnizezesaus
exploatezereelepublicedecomunicaiielectroniceorisfurnizezectrepublicunulsaumaimulteservicii
decomunicaiielectronice.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),noiunilereea public de comunicaii electroniceiserviciu de
comunicaii electroniceaunelesurileprevzutelaart.4alin.(1)pct.9i10dinOrdonanadeurgena
Guvernului nr. 111/2011privindcomunicaiileelectronice,aprobatcumodificriicompletriprinLegea
nr. 140/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Paragraful 3
Contracte de achiziie public/acorduri - cadru atribuite i concursuri de soluii organizate conform
unor norme internaionale
Art. 28. - (1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrui
concursurilordesoluiipecareautoritateacontractantesteobligatsleatribuiesausleorganizeze
conformunorprocedurideatribuirediferitedeceleprevzutenprezentalege,stabiliteprintr-un
instrumentjuridiccarecreeazobligaiidedreptinternaionalpublic,ncheiatnconformitatecuTratatele,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 11

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

ntreRomniaiunaorimaimulteriteresausubdiviziunialeacestora,organizaiiinternaionale,care
vizeazlucrri,produseoriserviciidestinateimplementriisauexploatriincomunaunuiproiectdectre
semnatari.
(2)AutoritilecontractanteauobligaiadeainformaANAPcuprivirelaacordurileprevzutelaalin.(1)
existente n domeniul lor de activitate, ncheiate n conformitate cu Tratatele.
(3)ANAPareobligaiadeacomunicaComisieiEuropeneinformaiileprimitepotrivitalin.(2).
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruiconcursurilorde
soluiicaresuntatribuitesauorganizatedeautoritateacontractantnconformitatecuregulilenmaterie
deachiziiistabilitedeoorganizaieinternaionalorideoinstituiefinanciarinternaional,ncazuln
carecontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadrusauconcursuriledesoluiincauzsuntfinanate
integraldeorganizaiaoriinstituiarespectiv.
(5)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruialconcursurilordesoluiicofinanaten
ceamaimarepartedeoorganizaieinternaionalsaudeoinstituiefinanciarinternaional,prile
convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruialconcursurilordesoluiicareimplic
aspectedeapraresausecuritateicaresuntatribuiteoriseorganizeazconformunornorme
internaionalesuntaplicabiledispoziiileart.39.
Paragraful 4
Exceptri specifice pentru contractele de servicii
Art. 29. - (1)Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilorcadru de servicii care au ca obiect:
a)cumprareasaunchirierea,prinoricemijloacefinanciare,deterenuri,cldiriexistente,altebunuri
imobile ori a drepturilor asupra acestora;
b)cumprarea,dezvoltarea,produciasaucoproduciadematerialepentruprogramedestinate
serviciilormediaaudiovizuale,atribuitedefurnizorideserviciimedia,oricontractelorpentruspaiu
de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c)serviciidearbitraj,mediereialteformedesoluionarealternativadisputelor;
d)oricaredintreserviciilejuridiceprevzutelaalin.(3);
e)serviciifinanciarenlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareasautransferulvalorilormobiliare
ori al altor instrumente financiare, n sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
ParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin26iunie2013privindcerineleprudenialepentru
instituiiledecreditisocietiledeinvestiiiidemodificareaRegulamentului (UE) nr. 648/2012,
serviciialebncilorcentraleioperaiuniefectuatecuFondulEuropeandeStabilitateFinanciaricu
Mecanismul European de Stabilitate;
f)mprumuturi,indiferentdacsuntsaununlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareaori
transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g)contractedemunc;
h)serviciideaprarecivil,protecieciviliprevenireapericolelor,prestatedepersoanefrscop
patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000 - 3, 75251000 - 0, 75251100 - 1, 75251110 4,75251120-7,75252000-7,75222000-8,98113100-9i85143000-3,cuexcepiaserviciilor
deambulanpentrutransportulpacienilor;
i)serviciidetransportpublicdecltoriferoviarsaucumetroul.
(2) n sensul alin. (1) lit. b):
a)noiunileserviciu media audiovizualifurnizor de servicii mediaaunelesurileprevzutela
art.1alin.(1)pct.1i12dinLegea audiovizualului nr. 504/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

b)noiuneaprogramcuprindeattprogrameleavndnelesulprevzutlaart.1alin.(1)pct.4din
Legea nr. 504/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,inclusentr-unserviciudeprogramede
televiziune,ctiprogrameleinclusentr-unserviciudeprogramederadiodifuziuneimaterialele
pentruprograme,iarnoiuneamaterial pentru programeareacelainelescunoiuneaprogram.
(3)Serviciilejuridicecarefacobiectulalin.(1)lit.d)sunturmtoarele:
a)asistenaireprezentareaunuiclientdectreunavocatnsensulprevederilorLegii nr. 51/1995
pentruorganizareaiexercitareaprofesieideavocat,republicat,cumodificrileulterioare,ncadrul
uneiproceduridearbitrajsaudemediereorialalteiformedesoluionarealternativadisputelor
desfuratenfaauneiinstanesaualtuiorganismnaionaldearbitrajoridemedieresaude
soluionarealternativadisputelornaltformdinRomniaoridinaltstatsaunfaauneiinstane
internaionaledearbitrajoridemedieresaudesoluionarealternativadisputelornaltform;
b)asistenaireprezentareaunuiclientdectreunavocatnsensulprevederilorLegii nr. 51/1995,
republicat,cumodificrileulterioare,ncadrulunorprocedurijudiciarenfaainstanelorde
judecatsauaautoritilorpublicenaionaledinRomniaoridinaltstatsaunfaainstanelorde
judecatoriainstituiilorinternaionale;
c)asisteniconsultanjuridicacordatdeunavocat,anticipatsaunvedereapregtiriioricreia
dintreprocedurileprevzutelalit.a)ib)orincazulncareexistindiciiconcreteioprobabilitate
ridicatcaspeanlegturcucaresuntacordateasistenaiconsultanajuridicsfacobiectul
unor astfel de proceduri;
d)serviciidecertificareiautentificareadocumentelorcaresuntprestatedenotaripublicipotrivit
dispoziiilorlegale;
e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori - sechestru ori alte servicii juridice
furnizatedeentitidesemnatedeoinstanjudectoreascnaionalsaucaresuntdesemnaipotrivit
dispoziiilorlegalesndeplineascsarcinispecificesubsupraveghereaicontrolulinstanelor
judectoreti;
f)serviciiprestatedeexecutoriijudectoreti.
Paragraful 5
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Art. 30.-Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadru
deserviciidectreoautoritatecontractantuneialteautoriticontractante/entiticontractantedefinite
delegeaprivindachiziiilesectorialesauuneiasocierideautoriticontractante/entiticontractante,n
bazaunuidreptexclusivdecareacesteabeneficiazpentruprestareaserviciilorrespectiventemeiulunor
actecuputeredelegesauacteadministrativecucaracternormativ,nmsurancareacesteasunt
compatibile cu prevederile TFUE.
Paragraful 6
Contracte de achiziii publice/acorduri - cadru ncheiate ntre entiti din sectorul public
Art. 31. - (1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuitedeo
autoritatecontractantuneipersoanejuridicededreptprivatsaudedreptpublicncazulncaresunt
ndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)autoritateacontractantexercitasuprapersoaneijuridicencauzuncontrolsimilarceluipecare
lexercitasuprapropriilordepartamentesauservicii;
b)maimultde80%dinactivitilepersoaneijuridicecontrolatesuntefectuatenvedereandeplinirii
sarcinilorcareisuntncredinatedectreautoritateacontractantcareocontroleazsaudectre
altepersoanejuridicecontrolatederespectivaautoritatecontractant;
c)nuexistparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridicecontrolate,cuexcepiaformelor
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 13

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

departicipareacapitaluluiprivatcarenuofercontrolulsaudreptuldeveto,daracrorexisten
estenecesarpotrivitdispoziiilorlegale,nconformitatecuTratatele,icarenuexercitoinfluen
determinantasuprapersoaneijuridicecontrolate.
(2)nsensulalin.(1)lit.a),seconsidercoautoritatecontractantexercitasuprauneipersoanejuridice
uncontrolsimilarceluipecarelexercitasuprapropriilordepartamentesauserviciiatuncicndexercito
influendeterminantattasupraobiectivelorstrategice,ctiasupradeciziilorimportantealepersoanei
juridicecontrolate;unastfeldecontrolpoatefiexercitatideoaltpersoanjuridic,eansicontrolat
nacelaimoddectreautoritateacontractant.
(3)Excepiadelaaplicareaprezenteilegiprevzutlaalin.(1)seapliciatuncicndopersoanjuridic
controlatcarearecalitateadeautoritatecontractantatribuieuncontractautoritiicontractantecareo
controleazsauuneialtepersoanejuridicecontrolatedeaceeaiautoritatecontractant,cucondiiasnu
existeparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridicecreiaiseatribuiecontractul,cuexcepia
formelordeparticipareacapitaluluiprivatcarenuofercontrolulsaudreptuldeveto,daracror
existenestenecesarpotrivitdispoziiilorlegale,nconformitatecuTratatele,icarenuexercito
influendeterminantasuprapersoaneijuridicecontrolate.
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuiteuneipersoane
juridicededreptprivatsaudedreptpublicdectreoautoritatecontractantcarenuexercitasupraacelei
persoanejuridiceuncontrolnsensulalin.(1)ncazulncaresuntndeplinitecumulativurmtoarele
condiii:
a)autoritateacontractantexercitncomuncualteautoriticontractanteasuprapersoaneijuridice
ncauzuncontrolsimilarceluipecarelexercitasuprapropriilordepartamentesauservicii;
b)maimultde80%dinactivitilerespectiveipersoanejuridicesuntefectuatenvedereandeplinirii
sarcinilorcareisuntncredinatedectreautoritilecontractantecareocontroleazsaudectre
altepersoanejuridicecontrolatedeaceleaiautoriticontractante;
c)nuexistparticipareprivatdirectlacapitalulpersoaneijuridicecontrolate,cuexcepiaformelor
departicipareacapitaluluiprivatcarenuofercontrolulsaudreptuldeveto,daracrorexisten
estenecesarpotrivitdispoziiilorlegale,nconformitatecuTratatele,icarenuexercitoinfluen
determinantasuprapersoaneijuridicecontrolate.
(5)nsensulalin.(4)lit.a),autoritilecontractanteexercitncomuncontrolulasuprauneipersoane
juridicedacsuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)organelededeciziealepersoaneijuridicecontrolatesuntcompusedinreprezentaniaituturor
autoritilorcontractanteparticipante,aceeaipersoanavnddreptuldeareprezentamaimultesau
toateautoritilecontractanteparticipante;
b)autoritilecontractantesuntnmsursexercitencomunoinfluendeterminantasupra
obiectivelorstrategiceiadeciziilorimportantealepersoaneijuridicecontrolate;
c)persoanajuridiccontrolatnuurmreteinteresecontrareceloraleautoritilorcontractantecare
ocontroleaz.
(6)Prezentalegenuseapliccontractelorncheiateexclusivntredousaumaimulteautoriti
contractantencazulncaresuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)contractulinstituiesaupunenaplicareocooperarentreautoritilecontractanteparticipante,cu
scopuldeaasiguracserviciilepubliceacrorrealizaretrebuiesoasiguresuntprestatenvederea
ndeplinirii unor obiective comune;
b)punereanaplicareacooperriiarelabazexclusivconsideraiideinterespublic;
c)autoritilecontractanteparticipantedesfoarpepiaalibermaipuinde20%dinactivitile
vizate de cooperare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 14

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(7)Procenteleprevzutelaalin.(1)lit.b),alin.(4)lit.b)ilaalin.(6)lit.c)sestabilescpebazacifrei
mediideafaceritotalesauaunuiindicatoralternativcorespunztorbazatpeactivitateadesfurat,cum
arficosturilesuportatedepersoanajuridicsaudeautoritateacontractant,dupcaz,nlegturcu
servicii,produseilucrridinultimii3anianterioriatribuiriicontractului.
(8)ncazulncare,nsituaiaprevzutlaalin.(7),dincauzadateilacarepersoanajuridicsau
autoritateacontractant,dupcaz,afostnfiinatorii-anceputactivitateasaucaurmareareorganizrii
activitilorsale,cifradeafacerioriunaltindicatoralternativcorespunztorbazatpeactivitatea
desfurat,cumarficosturile,nuestedisponibilpentruultimii3anisaunumaiesterelevant,procentele
menionatelaalin.(1)lit.b),alin.(4)lit.b)ilaalin.(6)lit.c)potfistabiliteprinutilizareaunormetode
estimative, n special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
Paragraful 7
Alte excepii
Art. 32. - (1)Prezentalegenuseaplicactelorjuridice,alteledectcontracteledeachiziie
public/acordurile-cadru,ncheiatedeopersoancarearecalitateadeautoritatecontractantpotrivit
prezenteilegi,cumarfiacordareadefinanrirambursabilesaunerambursabilepersoanelorfiziceori
juridicencondiiilelegislaieispecialeoriconstituireampreuncupersoanefiziceorijuridicedesocieti
sauasocierifrpersonalitatejuridicnconformitatecudispoziiileLegii nr. 287/2009 privind Codul
civil,republicat,cumodificrileulterioare.
(2)ncazulncare,indiferentdedenumireasauformautilizat,actelejuridicencheiatedepersoanecare
aucalitateadeautoritatecontractantpotrivitprezenteilegireprezintcontractedeachiziie
public/acorduri-cadru,seaplicdispoziiileprezenteilegi.
Art. 33. - (1)Prezentalegenuseaplicpentruatribuireacontractelordeachiziiepublicpentru
structurileautoritilorcontractantecarefuncioneazpeteritoriulaltorstateatuncicndvaloarea
contractuluiestemaimicdectpragurilevaloriceprevzutelaart.7.
(2)Pentruatribuireacontractelordeachiziiepubliccareintrsubincidenaprevederiloralin.(1)ia
crorvaloareestimatestemaimaredectceaprevzutlaart.7alin.(5),autoritateacontractant
elaboreaznormepropriicaresasigureaplicareaprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2)dinprezentalege.
SECIUNEA a 6 - a
Achiziii mixte
Art. 34. - (1)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiilealtoractenormative,iardiferitelepriale
unuianumitcontractmixtsuntnmodobiectivseparabile,autoritateacontractantaredreptuldeaalege
ntreaatribuicontractedistinctepentruprileseparateiaatribuiunsingurcontract.
(2)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuiecontractedistinctepentru
prileseparate,regimuljuridiciactulnormativcareseaplicatribuiriifiecruiadintreacestecontracte
distinctesuntceledeterminatenfunciedecaracteristicilefiecreipriavutenvedere.
(3)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuieunsingurcontract,cu
excepiasituaieincaresuntaplicabiledispoziiileart.38,atribuireacontractuluimixtserealizeaz
potrivitdispoziiilorprezenteilegi,indiferentdevaloareaprilorcare,dacarficuprinsencontracte
separate,arfisupuseunuialtactnormativiindiferentdeactulnormativcares-araplicaprilor
respective.
(4)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattelementedeachiziiedeproduse,lucrrisauservicii,
ctideconcesiuni,dispoziiileprezenteilegiseaplicatribuiriicontractuluiexclusivnsituaiilencare
valoareaestimataprii/prilordincontractcarereprezintachiziiepublic,calculatpotrivit
dispoziiilorart.9-25,esteegalsaudepetepragurilevaloricecorespunztoareprevzutelaart.7alin.
(1).
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(5)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(3),atribuireacontractelormixtecareaucaobiectattachiziii
pentrucareseaplicdispoziiileprezenteilegi,ctiachiziiiefectuatenscopuldesfurriiuneiactiviti
carefaceobiectuldispoziiilorlegiiprivindachiziiilesectorialeserealizeazpotrivitdispoziiilorlegii
privindachiziiilesectoriale.
(6)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiileprezentei
legi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiilealtoractenormative,iardiferiteleprialeunuianumit
contract nu sunt n mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil n
funciedeobiectulsuprincipal.
Art. 35. - (1)Contractelecareaucaobiectcelpuindoutipurideachiziiepublic,constndnlucrri,
serviciisauproduse,pentruacroratribuireseaplicdispoziiileprezenteilegiseatribuienconformitate
cudispoziiileprezenteilegiaplicabilepentrutipuldeachiziiecareconstituieobiectulprincipalal
contractuluincauz.
(2)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzuten
anexa nr. 2,ctialteservicii,precumincazulcontractelormixtecareaucaobiectattservicii,cti
produse,obiectulprincipalsedeterminnfunciedeceamaimaredintrevalorileestimatealeserviciilor
sau produselor respective.
SECIUNEA a 7 - a
Situaii speciale
Paragraful 1Serviciidecercetareidezvoltare
Paragraful 2Aprareisecuritate
Paragraful 3Achiziiimixtecareimplicaspectedeapraresausecuritate
Paragraful 4Contractedeachiziiepublic/acorduri-cadruiconcursuridesoluiicareimplic
aspectedeaprareorisecuritate,atribuitesauorganizateconformunornormeinternaionale
Paragraful 1
Servicii de cercetare i dezvoltare
Art. 36.-Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublicdeserviciicareaucaobiectprestareade
serviciidecercetareidezvoltarecarefacobiectulcodurilorCPVcuprinsentre73000000-2i73120000
-9,73300000-5,73420000-2sau73430000-5,doardacsuntndeplinitenmodcumulativ
urmtoarelecondiii:
a)rezultatelesuntdestinate,nmodexclusiv,autoritiicontractante,pentruuzpropriunexercitarea
proprieiactiviti;i
b)serviciulprestatesteremuneratntotalitatedectreautoritateacontractant.
Paragraful 2
Aprare i securitate
Art. 37. - (1)Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuitei
concursurilordesoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionale,cuexcepiacelorpentru
careseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011 privind atribuirea anumitor
contractedeachiziiipublicendomeniileaprriiisecuritii,aprobatcumodificriicompletriprin
Legea nr. 195/2012,iacelorpentrucarenuseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr.
195/2012.
(2)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuiteiconcursurilor
desoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionalecarenusuntexceptatentemeiulalin.(1),
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

nmsurancareproteciaintereseloresenialedesecuritatealestatuluinupoatefigarantatdoarprin
msurimaipuininvazive,cumarfiimpunereaunorcerinenvedereaprotejriicaracteruluiconfidenial
alinformaiilorpecareautoritateacontractantlepuneladispoziiencadruluneiprocedurideatribuire
potrivitdispoziiilorprezenteilegi.
(3)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuiteiconcursurilor
desoluiiorganizatendomeniileaprriiisecuritiinaionalecarenusuntexceptatentemeiulalin.(1),
nmsurancareaplicareaprezenteilegiarobligaautoritateacontractantsfurnizezeinformaiiacror
divulgareestecontrarintereseloresenialealesecuritiinaionalepotrivitart.346alin.(1)lit.a)din
TFUE.
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrusauconcursurilorde
soluiinlegturcucareestendeplinitcelpuinunadintreurmtoarelecondiii:
a)atribuireaiexecutareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadrusauaconcursuluide
soluiireprezintinformaiisecretedestat,nconformitatecudispoziiilelegaleprivindprotecia
informaiilorclasificate;
b)atribuireaiexecutareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadrusauaconcursuluide
soluiinecesitimpunerea,potrivitdispoziiilorlegale,aunormsurispecialedesecuritatepentru
protejareaunorintereseesenialedesecuritatealestatului,cucondiiacaacesteasnupoatfi
garantateprinmsurimaipuininvazive,cumarficerineleprevzutelaalin.(2).
Paragraful 3
Achiziii mixte care implic aspecte de aprare sau securitate
Art. 38. - (1)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiile
prezenteilegi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012, sau ale altor acte
normative/memorandumuri emise n temeiul art. 20 alin. (3) din OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.
114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012,nlegturcusituaiileprevzute
la art. 346 din TFUE,iardiferiteleprialeunuianumitcontractmixtsuntnmodobiectivseparabile,
autoritateacontractantaredreptuldeaalegentreaatribuicontractedistinctepentruprileseparateia
atribui un singur contract.
(2)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuiecontractedistinctepentru
prileseparate,regimuljuridiccareseaplicatribuiriifiecruiadintreacestecontractedistincteestecel
determinatnfunciedecaracteristicilefiecreipriavutenvedere.
(3)ncazulncare,ntemeiulalin.(1),autoritateacontractantalegesatribuieunsingurcontract,pentru
stabilirearegimuluijuridicaplicabilatribuiriicontractuluirespectivseaplicurmtoarelecriterii:
a) atunci cnd o parte a contractului face obiectul actelor normative emise n temeiul art. 20 alin. (3)
din OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea
nr. 195/2012,nlegturcusituaiileprevzutelaart.346dinTFUE,contractulpoatefiatribuitfr
aplicareadispoziiilorprezenteilegi,cucondiiacaatribuireaunuisingurcontractsfiejustificatde
motive obiective;
b)atuncicndoparteacontractuluifaceobiectuldispoziiilorOrdonaneideurgenaGuvernului
nr. 114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012, contractul poate fi
atribuitnconformitatecudispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcu
modificriicompletriprinLegea nr. 195/2012,cucondiiacaatribuireaunuisingurcontractsfie
justificatdemotiveobiective.
(4)Dispoziiilealin.(3)lit.b)nuaducatingerepraguriloriexcepiilorprevzutededispoziiile
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr.
195/2012.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(5)ncazulncare,nlegturcuunanumitcontract,suntaplicabileattdispoziiilealin.(3)lit.a),cti
alealin.(3)lit.b),seaplicdispoziiilealin.(3)lit.a).
(6)Deciziadeaatribuiunsingurcontractnupoatefiluatdeautoritateacontractantntemeiulalin.(1)
nscopulexceptriiatribuiriiunorcontractedelaaplicareaprevederilorprezenteilegisaualeOrdonanei
deurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012.
(7)ncazulcontractelormixtecareaucaobiectattachiziiipentrucareseaplicdispoziiileprezentei
legi,ctiachiziiipentrucareseaplicdispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.114/2011,
aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise n temeiul
art. 20 alin. (3) din OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.114/2011,aprobatcumodificriicompletri
prin Legea nr. 195/2012,nlegturcusituaiileprevzutelaart.346dinTFUE,iardiferitelepriale
unui anumit contract mixt nu sunt n mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit n conformitate cu
dispoziiileactelornormativeemisentemeiulart.20alin.(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.
114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012,dacincludeelementenlegtur
cusituaiileprevzutelaart.346dinTFUE, sau n conformitate cu prevederile Ordonaneideurgena
Guvernului nr. 114/2011,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr. 195/2012, n caz contrar.
Paragraful 4
Contracte de achiziie public/acorduri - cadru i concursuri de soluii care implic aspecte de
aprare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaionale
Art. 39. - (1)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrui
concursurilordesoluiicareimplicaspectedeapraresausecuritatenaionalipecareautoritatea
contractantesteobligatsleatribuieorisleorganizezeconformunorprocedurideatribuirediferitede
celeprevzutenprezentalege,stabilitenunuldintreurmtoarelemoduri:
a)printr-unacordsaunelegereinternaional,ncheiatnconformitatecuTratatele,ntreRomnia
iunaorimaimulteriteresausubdiviziunialeacestora,carevizeazlucrri,produsesauservicii
destinateimplementriioriexploatriincomunaunuiproiectdectresemnatari;
b)printr-unacordsauunaranjamentinternaionalreferitorlastaionareadetrupeicarevizeaz
operatoriieconomiciaiunuistatmembrusauaiuneiritere;
c)dectreoorganizaieinternaional.
(2)AutoritilecontractanteauobligaiadeainformaANAPcuprivirelaacordurileprevzutelaalin.(1)
lit. a) existente n domeniul lor de activitate.
(3)ANAPareobligaiadeacomunicaComisieiEuropeneinformaiileprimitepotrivitalin.(2).
(4)Prezentalegenuseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruiconcursurilorde
soluiicareimplicaspectedeapraresausecuritatenaionalicaresuntatribuitesauorganizatede
autoritateacontractantnconformitatecuregulilenmateriedeachiziiistabilitedeoorganizaie
internaionalorideoinstituiefinanciarinternaional,ncazulncarecontracteledeachiziie
public/acordurile-cadrusauconcursuriledesoluiincauzsuntfinanateintegraldeorganizaiaori
instituiarespectiv.
(5)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruialconcursurilordesoluiicareimplic
aspectedeapraresausecuritatecofinanatenceamaimarepartedeoorganizaieinternaionalorideo
instituiefinanciarinternaional,prileconvinasupraprocedurilordeatribuireaplicabile.
SECIUNEA a 8 - a
Activiti de achiziie centralizate i achiziii comune ocazionale
Paragraful 1Activitideachiziiecentralizat
Paragraful 2Achiziiicomuneocazionale
Paragraful 1
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 18

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Activiti de achiziie centralizat


Art. 40.-nfiinareadeunitideachiziiicentralizateisituaiileicondiiilencareautoriti
contractanteachiziioneazprodusesauserviciidelaunitideachiziiicentralizatecarefurnizeaz
activitiledeachiziiecentralizate,precumincareunitideachiziiicentralizatecarefurnizeaz
activitiledeachiziiecentralizateatribuiecontractedeachiziiepublic/ncheieacorduri-cadrude
lucrri,produsesauserviciidestinatealtorautoriticontractante,sestabilescprinhotrreaGuvernului.
Art. 41. - (1)Autoritateacontractantnuaplicdispoziiileprezenteilegipentruachiziiilecare
ndeplinescunadintreurmtoarelecondiii:
a)aucaobiectprodusesauserviciiachiziionatedelaounitatedeachiziiicentralizatecare
furnizeazactivitiledeachiziiecentralizate;
b)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiachiziionatentemeiulunorcontracteatribuitedectreo
unitatedeachiziiicentralizatecarefurnizeazactivitiledeachiziiecentralizate;
c)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiacrorachiziieserealizeazprinutilizareaunuisistem
dinamicdeachiziiiadministratdeounitatedeachiziiicentralizatecarefurnizeazactivitilede
achiziiecentralizate;
d)aucaobiectlucrri,produsesauserviciiachiziionateprintr-unacord-cadruncheiatdeounitate
deachiziiicentralizatecarefurnizeazactivitiledeachiziiecentralizate,nmsurancare
identitateaautoritiicontractanteafostprevzutncuprinsulanunuluideparticiparepublicatn
cadrulproceduriideatribuireaacordului-cadruorganizatedectreunitateadeachiziiicentralizate.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantareobligaiadeaaplicadispoziiileprezenteilegi
numainceeacepriveteactivitilepecarelerealizeazeansi,cumarfi:
a)atribuireaunuicontractncadrulunuisistemdinamicdeachiziiicareesteadministratdectreo
unitatedeachiziiicentralizate;
b)ncheiereaunuicontractsubsecventprinreluareacompetiieinexecutareaunuiacord-cadru
ncheiatdectreounitatedeachiziiicentralizate;
c)stabilirea,nconformitatecuprevederileart.118alin.(1)lit.a)ic),aoperatoriloreconomici
parteaacordului-cadrucarendeplinescoanumitactivitatenexecutareaunuiacord-cadru
ncheiatdectreounitatedeachiziiicentralizate.
Art. 42.-Toateproceduriledeatribuireorganizatedeounitatedeachiziiicentralizateserealizeazprin
mijloaceelectronicedecomunicare,nconformitatecuprevederileart.64-66ialenormelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 43. - (1)Autoritateacontractantnuareobligaiadeaaplicaproceduriledeatribuirereglementatede
prezentalegeatuncicnd,ncondiiilestabiliteprinhotrreaGuvernuluiprevzutlaart.40,atribuieunei
unitideachiziiicentralizateuncontractdeachiziiepublicdeserviciiavndcaobiectfurnizareade
activitideachiziiecentralizate.
(2)Contracteledeachiziiepublicdeserviciiprevzutelaalin.(1)potincludeifurnizareadeactivitide
achiziieauxiliare.
(3)Atribuireacontractelordeachiziiipublicedeserviciiprivindfurnizareadeactivitideachiziie
auxiliarealtfeldectdectreounitatedeachiziiicentralizatepotrivitalin.(2)serealizeazprinaplicarea
procedurilordeatribuirereglementatedeprezentalegencazulcontractelordeachiziiepublicde
servicii.
(4)Dispoziiileprezenteileginusuntaplicabilencazulncareounitatedeachiziiicentralizatefurnizeaz
activitideachiziiecentralizatesauunfurnizordeserviciideachiziiefurnizeazactivitideachiziie
auxiliarepentruoautoritatecontractantaltfeldectntemeiulunuicontractdeachiziiepublic.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 19

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Paragraful 2
Achiziii comune ocazionale
Art. 44. - (1)Dousaumaimulteautoriticontractantepotconvenisefectuezencomunanumite
achiziiispecifice.
(2)ncazulncareoprocedurdeachiziiepublicesteorganizatnntregimencomun,nnumeleipe
seamatuturorautoritilorcontractanteprevzutelaalin.(1),acesteasuntresponsabilenmodsolidar
pentrundeplinireaobligaiilorcarelerevinntemeiulprezenteilegi.
(3)Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztorncazulncareosingurautoritatecontractant
organizeazproceduradeatribuire,acionndattnnumepropriu,ctinnumeleipeseamacelorlalte
autoriticontractanteprevzutelaalin.(1).
(4)ncazulncareoprocedurdeachiziiepublicnuesteorganizatnntregimennumeleipeseama
autoritilorcontractanteprevzutelaalin.(1),acesteasuntresponsabilenmodsolidarnumaicuprivirela
activitileefectuatencomun.
(5)ncazulprevzutlaalin.(4),fiecareautoritatecontractantesteresponsabilnmodindividualpentru
ndeplinireaobligaiilorsalentemeiulprezenteileginceeacepriveteactivitilepecarelerealizeazn
nume propriu.
SECIUNEA a 9 - a
Achiziii care implic autoriti contractante din alte state membre
Art. 45. - (1)Fraaduceatingeredispoziiilorart.31,autoritilecontractantenaionalepotacionan
comuncuautoriticontractantedinaltestatemembrepentruatribuireacontractelordeachiziiepublicn
conformitatecudispoziiileart.46-48.
(2)Autoritilecontractantenaionalenuvorfolosimijloaceleiinstrumentelereglementatededispoziiile
art.46-48nscopulevitriiaplicriinormelorimperativenaionalededreptpubliccare,nconformitate
cudreptulUniuniiEuropene,seaplicstatutuluisauactivitiloracestora.
Art. 46. - (1)Autoritilecontractantenaionaleaudreptuldeautilizaactivitiledeachiziiecentralizate
furnizatedeounitatedeachiziiicentralizatedintr-unaltstatmembru.
(2)Furnizareaactivitilordeachiziiecentralizatedectreounitatedeachiziiicentralizatedintr-unalt
statmembruserealizeaznconformitatecudispoziiilelegislaieinaionaleastatuluimembruncareeste
situatunitateadeachiziiicentralizate.
(3)Dispoziiilelegislaieinaionaleastatuluimembruncareestesituatunitateadeachiziiicentralizate
seaplic,deasemenea,pentru:
a)atribuireaunuicontractncadrulunuisistemdinamicdeachiziii;
b)ncheiereaunuicontractsubsecventprinreluareacompetiieinexecutareaunuiacord-cadru;
c)stabilirea,nconformitatecuprevederileart.118alin.(1)lit.a)ic),aoperatoriloreconomici
parteaacordului-cadrucarendeplinescoanumitactivitate.
(4)Autoritilecontractantenaionalepot,mpreuncuautoriticontractantedinaltestatemembre,s
atribuiencomununcontractdeachiziiepublic,sncheieunacord-cadrusausadministrezeun
sistemdinamicdeachiziii,precumi,nmsurancareidentitateaautoritilorcontractanteafost
prevzutncuprinsulanunuluideparticiparepublicatncadrulproceduriideatribuireaacorduluicadru,sncheiecontractenexecutareaacordului-cadrusauncadrulsistemuluidinamicdeachiziii.
(5)ncazulprevzutlaalin.(4)icuexcepiasituaieincareelementelenecesaresuntstabiliteprintr-un
acordinternaionalncheiatntreRomniaistatulmembruncauz,autoritilecontractanteparticipante
ncheie un acord prin care stabilesc:
a)responsabilitilepriloridispoziiilededreptnaionalaplicabile;
b)aspecteledeorganizareinternaproceduriideatribuire,inclusivorganizareaprocedurii,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 20

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

repartizarealucrrilor,produselorsauserviciilorcareurmeazsfieachiziionateincheierea
contractelor.
Art. 47. - (1)Autoritateacontractantparticipantlaoachiziierealizatnconformitatecudispoziiile
art.46alin.(4)nuareobligaiadeaaplicadispoziiileprezenteilegiatuncicndachiziioneazlucrri,
produsesauserviciicarefacobiectulachiziieidelaautoritateacontractantresponsabilpentru
organizarea procedurii de atribuire.
(2)Autoritilecontractanteparticipantelaoachiziierealizatnconformitatecudispoziiileart.46alin.
(4)potstabili,potrivitdispoziiilorart.46alin.(5)lit.a),repartizarearesponsabilitilorspecificentre
acesteaipotconveniasupraaplicriilegislaieinaionaleinterneaoricruiadintrestatelemembreunde
suntsituateautoritilecontractanteparticipante.
(3)Modulderepartizarearesponsabilitilorilegislaianaionalaplicabilsemenioneazn
documentaiadeatribuirepentrucontracteledeachiziiepublicatribuitencomunnconformitatecu
dispoziiileart.46alin.(4).
Art. 48. - (1)ncazulncaremaimulteautoriticontractantedinRomniaialtestatemembreau
nfiinatoentitatecomun,inclusivogrupareeuropeandecooperareteritorialntemeiul
Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin5iulie2006privindo
grupareeuropeandecooperareteritorial(GECT)sauoaltentitatentemeiuldreptuluiUniunii
Europene,autoritilecontractanteparticipanteconvin,prindecizieaorganismuluicompetentalentitii
comune,asupraaplicriidispoziiilordedreptnaionalnmateriedeachiziiipublicealeunuiadintre
urmtoarelestatemembre:
a)statulmembruncareentitateacomuniaresediul;
b)statulmembruncareentitateacomunidesfoaractivitile.
(2)Acordulprevzutlaalin.(1)poateproduceefectepeoperioadnedeterminat,atuncicndeste
ncorporatnactulconstitutivalentitiicomune,saupoatefilimitatlaoperioaddeterminat,anumite
tipuri de contracte ori una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.
CAPITOLUL II
Reguli generale de participare i desfurare a procedurilor de atribuire
SECIUNEA1 Operatori economici
SECIUNEAa2-a Contracte rezervate
SECIUNEAa3-aConfidenialitate
SECIUNEAa4-a Reguli de evitare a conflictului de interese
SECIUNEAa5-aReguliaplicabilecomunicrilor
SECIUNEA 1
Operatori economici
Art. 49.-Autoritilecontractanteauobligaiasacordeoperatoriloreconomiciuntratamentegali
nediscriminatoriuisacionezentr-omaniertransparentiproporional.
Art. 50. - (1)Autoritilecontractantenuvorconcepesaustructuraachiziiileorielementealeacestoracu
scopulexceptriiacestoradelaaplicareadispoziiilorprezenteilegiorialrestrngeriiartificialea
concurenei.
(2)nsensulalin.(1),seconsidercexistorestrngereartificialaconcureneincazulncareachiziia
ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja n mod
nejustificatanumiioperatorieconomici.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 21

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 51. - (1)Autoritateacontractantprecizeazndocumentaiadeatribuirereglementrileobligatoriin


domeniilemediului,socialialrelaiilordemunc,stabiliteprinlegislaiaadoptatlanivelulUniunii
Europene,legislaianaional,prinacorduricolectivesauprintratatele,conveniileiacordurile
internaionalenacestedomenii,caretrebuierespectatepeparcursulexecutriicontractuluideachiziie
publicorisindiceinstituiilecompetentedelacareoperatoriieconomicipotobineinformaiidetaliate
privindreglementrilerespective.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantaretotodatobligaiadeasolicitaoperatorilor
economicisindicencadruloferteifaptulclaelaborareaacesteiaauinutcontdeobligaiilerelevante
dindomeniilemediului,socialialrelaiilordemunc.
Art. 52. - (1)Operatoriieconomicicare,potrivitlegislaieistatuluincaresuntstabilii,audreptuls
prestezeoanumitactivitateinclusnobiectulachiziieinupotfirespininumaipemotivc,ntemeiul
legislaieistatuluimembruncareseatribuiecontractul,suntobligaisfiepersoanefizicesaupersoane
juridice.
(2)ncazulcontractelordeachiziiepublicdeservicii,alcontractelordeachiziiepublicdelucrriial
contractelordeachiziiepublicdeprodusecareincludiserviciisaulucrriorioperaiunideamplasarei
deinstalare,autoritateacontractantpoateobligapersoanelejuridicesaualteentiticonstituitentr-oalt
formdeorganizareprevzutdedispoziiilelegalesindice,ncadrulofertelororisolicitrilorde
participare,numeleicalificrileprofesionalerelevantealepersoanelorfiziceresponsabilecuexecutarea
contractuluincauz.
Art. 53. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire n calitate de
ofertantsaucandidat,individualorincomuncualioperatorieconomici,inclusivnformedeasociere
temporarconstituitenscopulparticipriilaproceduradeatribuire,subcontractantpropussauter
susintor,ncondiiileprevzutedeprezentalege.
Art. 54. - (1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomicicareparticipn
comunlaproceduradeatribuiresadoptesausconstituieoanumitformjuridicpentrudepunerea
uneioferteoriauneisolicitrideparticipare.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoperatoriloreconomiciparticipanincomunla
proceduradeatribuireacrorofertafostdesemnatctigtoaresadoptesausconstituieoanumit
formjuridic,cucondiiacaacestlucrusfifostprevzutnanunuldeparticipareidocumentaiade
atribuireinmsurancareoastfeldemodificareestenecesarpentruexecutareanmodcorespunztora
contractuluideachiziiepublic.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuire,atuncicndestenecesar
ijustificatdinmotiveobiective,modulncareoperatoriieconomiciurmeazsndeplineasccerinele
referitoarelacapacitateaeconomicifinanciaricapacitateatehniciprofesionalncazulparticiprii
ncomunlaproceduradeatribuire,curespectareaprincipiuluiproporionalitii.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuireanumitecondiii
specificeprivindexecutareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruncazulncareoperatorii
economiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,diferitedeceleaplicabileofertanilorindividuali,
justificatedemotiveobiectiveicurespectareaprincipiuluiproporionalitii.
(5)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescprevederisaucerinestandardn
legturcumodalitiledendepliniredectreoperatoriieconomicicareparticipncomunlaprocedura
deatribuireacerinelorreferitoarelacapacitateaeconomicifinanciaricapacitateatehnici
profesional.
Art. 55. - (1)Autoritateacontractantsolicitofertantului/candidatuluisprecizezenofertori
solicitareadeparticiparepartea/priledincontractpecareurmeazslesubcontractezeidatelede
identificarealesubcontractanilorpropui.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 22

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(2)Subcontractaniipropuitrebuiesrespecteaceleaiobligaiicaiofertanii,ndomeniulmediului,
socialialrelaiilordemunc,stabiliteprinlegislaiaadoptatlanivelulUniuniiEuropene,legislaia
naional,prinacorduricolectivesauprintratateleiacordurileinternaionalenacestedomenii,prevzute
ndocumentaiadeatribuirepotrivitart.51alin.(1).
SECIUNEA a 2 - a
Contracte rezervate
Art. 56. - (1)Autoritateacontractantpoaterezervadreptuldeparticiparelaproceduradeatribuiredoar
unitilorprotejateautorizateconformLegii nr. 448/2006privindproteciaipromovareadrepturilor
persoanelorcuhandicap,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,intreprinderilorsociale
deinserieprevzutedeLegea nr. 219/2015privindeconomiasocial.
(2)nanunul/invitaiadeparticipareautoritateacontractantprecizeazexplicitprezentularticolcatemei
legal al procedurii de atribuire.
SECIUNEA a 3 - a
Confidenialitate
Art. 57. - (1)Fraaduceatingerecelorlalteprevederialeprezenteilegisaudispoziiilorlegaleprivind
liberulacceslainformaiiledeinterespublicorialealtoractenormativecarereglementeazactivitatea
autoritiicontractante,autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluiinformaiiletransmisede
operatoriieconomiciindicatedeacetiacafiindconfideniale,inclusivsecretetehnicesaucomercialei
elementeleconfidenialealeofertelor.
(2)Dispoziiilealin.(1)nuafecteazobligaiileautoritiicontractanteprevzutelaart.145i215n
legturcutransmitereasprepublicareaanunuluideatribuirei,respectiv,comunicarearezultatului
proceduriideatribuirectrecandidai/ofertani.
(3)Autoritateacontractantpoateimpuneoperatoriloreconomicianumitecerinenvedereaprotejrii
caracteruluiconfidenialalinformaiilorpecareaceastalepuneladispoziiepeduratantregiiproceduride
atribuire.
SECIUNEA a 4 - a
Reguli de evitare a conflictului de interese
Art. 58.-Peparcursulaplicriiproceduriideatribuire,autoritateacontractantareobligaiadealuatoate
msurilenecesarepentruapreveni,identificairemediasituaiiledeconflictdeinterese,nscopulevitrii
denaturriiconcureneiialasigurriitratamentuluiegalpentrutoioperatoriieconomici.
Art. 59. - n sensul prezentei legi, prin conflict de interesesenelegeoricesituaiencaremembrii
personaluluiautoritiicontractantesauaiunuifurnizordeserviciideachiziiecareacioneaznnumele
autoritiicontractante,caresuntimplicaindesfurareaproceduriideatribuiresaucarepotinfluena
rezultatul acesteia au, n mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal,
carearputeafiperceputcaelementcarecompromiteimparialitateaoriindependenalorncontextul
procedurii de atribuire.
Art. 60. - (1)Reprezintsituaiipotenialgeneratoaredeconflictdeintereseoricesituaiicarearputea
ducelaapariiaunuiconflictdeinteresensensulart.59,cumarfiurmtoarele,reglementatecutitlu
exemplificativ:
a)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/ofertelorapersoanelor
caredeinprisociale,prideinteres,aciunidincapitalulsubscrisalunuiadintre
ofertani/candidai,terisusintorisausubcontractanipropuioriapersoanelorcarefacpartedin
consiliuldeadministraie/organuldeconduceresaudesupervizareaunuiadintreofertani/candidai,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 23

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

terisusintoriorisubcontractanipropui;
b)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/oferteloraunei
persoanecareesteso/soie,rudsauafin,pnlagradulaldoileainclusiv,cupersoanecarefac
partedinconsiliuldeadministraie/organuldeconduceresaudesupervizareaunuiadintre
ofertani/candidai,terisusintoriorisubcontractanipropui;
c)participareanprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/oferteloraunei
persoanedesprecareseconstatsaucuprivirelacareexistindiciirezonabile/informaiiconcretec
poateavea,directoriindirect,uninterespersonal,financiar,economicsaudealtnatur,oriseafl
ntr-oaltsituaiedenatursiafectezeindependenaiimparialitateapeparcursulprocesuluide
evaluare;
d)situaiancareofertantulindividual/ofertantulasociat/candidatul/subcontractantulpropus/terul
susintoraredreptmembrincadrulconsiliuluideadministraie/organuluideconduceresaude
supervizarei/sauareacionarioriasociaisemnificativipersoanecaresuntso/soie,rudsauafin
pnlagradulaldoileainclusivoricareseaflnrelaiicomercialecupersoanecufunciidedecizie
ncadrulautoritiicontractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnprocedurade
atribuire;
e)situaiancareofertantul/candidatulanominalizatprintreprincipalelepersoanedesemnatepentru
executareacontractuluipersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpnlagradulaldoileainclusivori
careseaflnrelaiicomercialecupersoanecufunciidedeciziencadrulautoritiicontractantesau
alfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnproceduradeatribuire.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.d),prinacionar sau asociat semnificativsenelegepersoanacare
exercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%dincapitalulsocialsaui
conferdeintoruluicelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
Art. 61.-Ofertantuldeclaratctigtorcucareautoritateacontractantancheiatcontractuldeachiziie
publicnuaredreptuldeaangajasauncheiaoricealtenelegeriprivindprestareadeservicii,directori
indirect,nscopulndepliniriicontractuluideachiziiepublic,cupersoanefizicesaujuridicecareaufost
implicatenprocesuldeverificare/evaluareasolicitrilordeparticipare/ofertelordepusencadrulunei
procedurideatribuireoriangajai/fotiangajaiaiautoritiicontractantesauaifurnizoruluideserviciide
achiziieimplicatnproceduradeatribuirecucareautoritateacontractant/furnizoruldeserviciide
achiziieimplicatnproceduradeatribuireancetatrelaiilecontractualeulterioratribuiriicontractuluide
achiziiepublic,peparcursuluneiperioadedecelpuin12lunidelancheiereacontractului,sub
sanciunearezoluiuniiorirezilieriidedreptacontractuluirespectiv.
Art. 62. - (1)ncazulncareautoritateacontractantidentificosituaiepotenialgeneratoaredeconflict
deinteresensensulart.59,aceastaareobligaiadeantreprindeoricedemersurinecesarepentruastabili
dacsituaiarespectivreprezintosituaiedeconflictdeintereseideaprezenta
candidatului/ofertantuluiaflatnrespectivasituaieoexpunereamotivelorcare,nopiniaautoritii
contractante,suntdenatursduclaunconflictdeinterese.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantsolicitcandidatului/ofertantuluitransmiterea
punctuluisudevederecuprivirelarespectivasituaie.
(3)ncazulncare,nurmaaplicriidispoziiiloralin.(1)i(2),autoritateacontractantstabiletec
existunconflictdeinterese,autoritateacontractantadoptmsurilenecesarepentrueliminarea
circumstanelorcareaugeneratconflictuldeinterese,dispunndmsuricumarfinlocuireapersoanelor
responsabilecuevaluareaofertelor,atuncicndleesteafectatimparialitatea,acoloundeesteposibil,sau
eliminareaofertantului/candidatuluiaflatnrelaiecupersoanelecufunciidedeciziedincadrulautoritii
contractante.
Art. 63. - (1)Autoritateacontractantprecizeazndocumenteleachiziieinumelepersoanelorcufuncii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 24

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

dedeciziencadrulautoritiicontractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnprocedura
de atribuire.
(2)Autoritateacontractantpublicprinmijloaceelectronicedenumireaidateledeidentificareale
ofertantului/candidatului/subcontractantuluipropus/teruluisusintor,ntermendemaximum5ziledela
expirareatermenului-limitdedepunereasolicitrilordeparticipare/ofertelor,cuexcepiapersoanelor
fizice,ncazulcrorasepublicdoarnumele.
SECIUNEA a 5 - a
Reguli aplicabile comunicrilor
Art. 64. - (1)Oricecomunicare,solicitare,informare,notificareialteleasemenea,prevzutedeprezenta
lege,sunttransmisenscris,prinmijloaceelectronicedecomunicaresau,caexcepie,prinaltemijloace
dect cele electronice.
(2)Instrumenteleidispozitiveleutilizatepentrucomunicareaprinmijloaceelectronice,precumi
caracteristiciletehnicealeacestoratrebuiesfienediscriminatorii,disponibilecucaractergeneral,trebuie
sasigureinteroperabilitateacuproduseledeuzgeneralndomeniultehnologieiinformaieii
comunicaiilorisnulimitezeaccesuloperatoriloreconomicilaproceduradeatribuire.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),comunicareaverbalpoatefiutilizatpentrualtecomunicri
dectceleprivindelementeleesenialealeuneiprocedurideatribuire,cucondiiaconsemnriinscrisa
principalelorelementealeconinutuluicomunicriiverbale,cucondiiarespectriiprocedurilorde
atribuire,cuinformareatuturorparticipanilor.
(4)nsensuldispoziiiloralin.(3),elementeleesenialealeproceduriideatribuireincluddocumentele
achiziiei,solicitriledeparticipareiofertele.
(5)Coninutulcomunicrilorverbalecuofertaniicarearputeaaveaunimpactsemnificativasupra
coninutuluiievaluriiofertelorseconsemneazprinmijloacecorespunztoare,cumarfiminute,
nregistrriaudiosausintezealeprincipalelorelementealecomunicrii.
Art. 65. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraprotejareaintegritiidatelor,a
confidenialitiioferteloriasolicitrilordeparticiparencadrultuturoroperaiunilordecomunicare,
transmitereistocareainformaiilor.
(2)Coninutulofertelorialsolicitrilordeparticipare,precumicelalplanurilor/proiectelorncazul
concursurilordesoluiiesteconfidenialpnladatastabilitpentrudeschidereaacestora.
(3)Autoritateacontractantiacunotindeconinutulofertelor,alsolicitrilordeparticiparesaual
planurilor/proiectelorncazulconcursurilordesoluiinumaideladatastabilitpentrudeschiderea
acestora.
Art. 66. - (1)Autoritateacontractantaredreptul,dacestenecesar,simpunutilizareaunor
instrumenteidispozitivecarenusuntdisponibilecucaractergeneral,cucondiiasoferemijloace
alternative de acces.
(2)Autoritateacontractantofermijloacealternativedeaccesadecvatedacseaflntr-unadintre
urmtoarelesituaii:
a)oferaccesdirect,liber,completigratuit,prinmijloaceelectronice,lainstrumentelei
dispozitiveleprevzutelaalin.(1)deladatapublicriianunuluideparticipare;ncuprinsulanunului
departiciparesespecificadresadeinternetlacaresuntaccesibileacesteinstrumenteidispozitive;
b)asigurcoperatoriieconomicicarenuauacceslainstrumenteleidispozitiveleprevzutelaalin.
(1)iniciposibilitateadealeobinentermenelestabilite,cucondiiacalipsaaccesuluisnupoatfi
atribuitoperatoruluieconomicncauz,potaveaacceslaproceduradeatribuireprinutilizareaunor
dispozitiveprovizoriipuseladispoziiecutitlugratuitonline;
c)asigurdisponibilitateauneimetodealternativepentrudepunereaelectronicaofertelor.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 25

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 67. - Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc, cu luarea n considerare a
progresuluitehnologic,urmtoarele:
a)situaiileicondiiilencareestepermisfolosireaaltormijloacedecomunicaredectcele
electronice;
b)regulileicerinelecaretrebuiendeplinitededispozitiveleiinstrumenteleutilizatenlegturcu
transmitereaiprimireaofertelor,asolicitrilordeparticiparesauaplanurilor/proiectelorncazul
concursurilordesoluii,inclusivsituaiileicondiiilencarepoatefisolicitatsauestenecesar
utilizareasemnturiielectroniceextinse,precumimodalitiledeimplementareaacesteia;
c)utilizareaunorstandardetehnicespecificenvedereaasigurriiinteroperabilitiiinstrumentelori
dispozitivelorutilizatepentrucomunicareaelectronic.
CAPITOLUL III
Modaliti de atribuire
SECIUNEA1 Procedurile de atribuire
SECIUNEAa2-aInstrumenteitehnicispecificedeatribuireacontractelordeachiziiepublic
SECIUNEA 1
Procedurile de atribuire
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Paragraful 2Licitaiadeschis
Paragraful 3Licitaiarestrns
Paragraful 4Negociereacompetitiv
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7Negociereafrpublicareprealabil
Paragraful 8Concursuldesoluii
Paragraful 9Serviciisocialeialteserviciispecifice
Paragraful 10Procedurasimplificat
Paragraful 1
Aplicarea procedurilor de atribuire
Art. 68. - Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor
deachiziiepublic/acordurilor-cadrusauorganizareaconcursurilordesoluiicuovaloareestimategal
saumaimaredectpragurileprevzutelaart.7alin.(5),sunturmtoarele:
a)licitaiadeschis;
b)licitaiarestrns;
c)negociereacompetitiv;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f)negociereafrpublicareprealabil;
g)concursuldesoluii;
h)proceduradeatribuireaplicabilncazulserviciilorsocialeialaltorserviciispecifice;
i)procedurasimplificat.
Art. 69. - (1)Autoritateacontractantatribuiecontracteledeachiziiepublic/acordurile-cadru,ncazul
ncarevaloareaestimatestemaimaresauegalcupragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1),prin
aplicareaprocedurilordelicitaiedeschissaulicitaierestrns.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaparteneriatul
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 26

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

pentruinovarencondiiileprevzutelaart.95-103.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaprocedurilede
negocierecompetitividialogcompetitivnumaincazurileicondiiileprevzutelaart.70.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaprocedurade
negocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipareexclusivncazurileicondiiileprevzutela
art. 104.
(5)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaorganizaunconcurs
desoluiincondiiileprevzutelaart.3alin.(1)lit.j)iart.105-110.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantatribuiecontracteledeachiziie
public/acordurile-cadruavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecificencondiiileprevzutela
art.111i112.
Art. 70. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierecompetitivsau
proceduradedialogcompetitivncazulachiziionriidelucrri,produsesauservicii,dacsendeplinete
celpuinunuldintreurmtoarelecriterii:
a)necesitileautoritiicontractantenupotfiasiguratefradaptareasoluiilordisponibilenmod
rapidpepia;
b)lucrrile,produselesauserviciileincludsoluiideproiectaresausoluiiinovatoare;
c)contractulnupoatefiatribuitfrnegocieriprealabiledincauzaunorcircumstanespecificelegate
denaturaoricomplexitateasasaudestructurajuridicifinanciaroridincauzariscurilorlegatede
acestea;
d)specificaiiletehnicenupotfidefinitecusuficientpreciziedectreautoritateacontractantprin
trimiterelaunstandard,oevaluaretehniceuropean,ospecificaietehniccomunsauoreferin
tehnic.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierecompetitivsauprocedurade
dialogcompetitivpentruachiziiadelucrri,produsesauserviciincazulncare,nurmauneiproceduri
delicitaiedeschissaudelicitaierestrns,aufostdepusenumaioferteneconformesauinacceptabile.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),autoritateacontractantaredreptuldeanupublicaunanunde
participaredacinvitlaproceduradeatribuireexclusivaceiofertanicare,ncadrulproceduriianterioare
delicitaiedeschissaulicitaierestrns,aundeplinitcriteriiledecalificareiaudepusoferten
conformitatecucerineleformalealeproceduriideatribuire.
Paragraful 2
Licitaia deschis
Art. 71.-ncadrulproceduriidelicitaiedeschisoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneofert
nurmapublicriiunuianundeparticipare.
Art. 72.-Licitaiadeschisseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,n
conformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicitoperatorilor
economici depunerea de oferte.
Art. 73. - (1)Proceduradelicitaiedeschissedesfoarntr-osinguretapobligatorie.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaieelectronic,
cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticipareindocumentaiade
atribuire.
Art. 74. - (1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidata-limitdedepunereaofertelorestedecelpuin35dezile.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 27

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(2)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractulde
achiziiepublicceurmeazsfieatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioadaprevzutlaalin.(1)la
celpuin15ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsuran
careinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie;
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12luni
naintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(3)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadaprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantpoate
stabilioperioadreduspentrudepunereaofertelor,carenupoatefimaimicde15ziledeladata
transmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaofertelor
prevzutlaalin.(1)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloaceelectronice,ncondiiile
prezentei legi.
Art. 75.-Ofertantuldepuneofertaelaboratnconformitatecuinformaiileicerineleprevzuten
documenteleachiziiei,nsoitdedocumentelesaudedocumentulunicdeachiziieeuropean,n
conformitatecudispoziiileart.193-197,dupcaz,caredemonstreazndeplinireacriteriilordecalificare
stabilitedeautoritateacontractant.
Paragraful 3
Licitaia restrns
Art. 76.-ncadrulproceduriidelicitaierestrnsoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepuneo
solicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptuldeadepune
ofertanetapaulterioar.
Art. 77.-Licitaiarestrnsseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,n
conformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicitoperatorilor
economicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiiloridocumentelorpentru
calificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Art. 78. - (1)Proceduradelicitaierestrnssedesfoarndouetapeobligatorii:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicareacriteriilorde
calificareiselecie;
b)etapadepuneriiofertelordectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeiaevaluriiacestora,
prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrulde
candidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepunofertenetapaa
doua,cucondiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesauregulile
obiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidaipecare
intenioneazsiinvitesdepunofertenetapaadouaaproceduriii,dacestecazul,numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)trebuies
fiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimaimicde5.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumaicriteriilede
selecieprevzutenanunuldeparticipare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 28

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmitesimultantuturor
candidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuinegal
cunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieestemaimic
dectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),autoritatea
contractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacelcandidat/acei
candidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,ncondiiileprevzutela
art. 213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificareiselecie.
(10)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaieelectronic,
cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticipareindocumentaiade
atribuire.
Art. 79. - (1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidata-limitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
(2)Perioadacuprinsntredatatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriide
atribuireidata-limitdedepunereaofertelorestedecelpuin30dezile.
(3)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractulde
achiziiepublic/acordul-cadruceurmeazafiatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioada
prevzutlaalin.(2)lacelpuin10ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsuran
careinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie;
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12luni
naintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaofertelor
prevzutlaalin.(2)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloaceelectronice,ncondiiile
prezentei legi.
(5)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(1)sau(2)oricearezultatnurma
aplicriialin.(3),autoritateacontractantpoatestabili:
a)operioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare,carenupoatefimaimicde15zile
deladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare;
b)operioadreduspentrudepunereaofertelor,carenupoatefimaimicde10ziledeladata
transmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriideatribuire.
Paragraful 4
Negocierea competitiv
Art. 80.-ncadrulproceduriidenegocierecompetitivoriceoperatoreconomicaredreptuldeadepune
osolicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptuldeadepune
oferteiniialenetapaulterioar,pebazacroraautoritateacontractantvaderulanegocierinvederea
mbuntiriiacestora.
Art. 81.-Negociereacompetitivseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianundeparticipare,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 29

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

nconformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Art. 82. - (1)Proceduradenegocierecompetitivsedesfoar,deregul,ndouetapeobligatorii:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicareacriteriilorde
calificareiselecie;
b)etapadepuneriioferteloriniialedectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeiaevalurii
conformitiiacestoracucerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2)
inegocierilenvedereambuntiriioferteloriniiale,adepuneriiofertelorfinaleiaevalurii
acestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrulde
candidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepunoferteiniiale,cu
condiiasfieasiguratunnumrdeminimum3candidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesauregulile
obiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidaipecare
intenioneazsiinvitesdepunoferteiniialenetapaadouaaproceduriii,dacestecazul,numrul
maxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)trebuies
fiesuficientpentruaasiguraoconcurenrealcucondiiasfieasiguratunnumrdeminimum3
candidai.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumaicriteriilede
selecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmitesimultantuturor
candidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuinegal
cunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieestemaimic
dectnumrulminimindicatnanunuldeparticipare,conformdispoziiiloralin.(4),autoritatea
contractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacelcandidat/acei
candidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,ncondiiileprevzutela
art. 213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificareiselecie.
(10)Autoritateacontractantpoateatribuicontractuldeachiziiepublic/acordul-cadrupebazaofertelor
iniiale,frnegociere,ncazulncarei-arezervataceastposibilitateprinanunuldeparticipare.
(11)Autoritateacontractantaredreptuldeadecideorganizareauneietapefinaledelicitaieelectronic,
cazncareareobligaiadeaprecizaaceastdecizienanunuldeparticipareindocumentaiade
atribuire.
Art. 83. - (1)ncuprinsuldocumentaieideatribuireautoritateacontractantdefineteobiectulachiziiei
prindescriereanecesitilorautoritiicontractanteiacaracteristicilorsolicitatepentruprodusele,
lucrrilesauserviciilecareurmeazafiachiziionateistabiletecriteriuldeatribuireifactoriideevaluare
a ofertelor.
(2)ncadruldescrieriielementelorprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantstabiletecaresunt
cerineleminimenlegturcuacesteapecareoferteletrebuieslendeplineasc.
(3)Informaiilefurnizateprindocumentaiadeatribuiretrebuiesfiesuficientdeprecisepentruapermite
operatoriloreconomicisdeterminenaturaiobiectulgeneralalachiziieii,pebazaacestora,sdecid
transmitereauneisolicitrideparticiparesauneparticiparealaproceduradeatribuire.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 30

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 84. - (1)PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul


OficialalUniuniiEuropeneidata-limitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
(2)Perioadacuprinsntredatatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriide
atribuireidatalimitdedepunereaoferteloriniialeestedecelpuin30dezile.
(3)ncazulncareautoritateacontractantapublicatunanundeinteniereferitorlacontractulde
achiziiepublic/acordul-cadruceurmeazafiatribuit,aceastaaredreptuldeareduceperioada
prevzutlaalin.(2)lacelpuin10ziledacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)anunuldeintenieainclustoateinformaiilenecesarepentruanunuldeparticipare,nmsuran
careinformaiilerespectiveeraudisponibilenmomentulpublicriianunuluideintenie;
b)anunuldeintenieafosttransmissprepublicarecuoperioadcuprinsntre35dezilei12luni
naintededatatransmiteriianunuluideparticipare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaoferteloriniiale
prevzutlaalin.(2)ncazulncareacceptdepunereaofertelorprinmijloaceelectronice,ncondiiile
prezentei legi.
(5)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(1)sau(2)oricearezultatnurma
aplicriialin.(4),autoritateacontractantpoatestabili:
a)operioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare,carenupoatefimaimicde15zile
deladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare;
b)operioadreduspentrudepunereaoferteloriniiale,carenupoatefimaimicde10ziledela
datatransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriideatribuire.
Art. 85. - (1)Cuexcepiasituaieiprevzutelaart.82alin.(10),autoritateacontractantnegociazcu
ofertaniioferteleiniialeitoateoferteleulterioaredepusedeacetia,cuexcepiaofertelorfinale,n
vedereambuntiriiconinutuluiacestora.
(2)Cerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2),criteriuldeatribuirei
factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3)Peduratanegocierilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectareaprincipiului
tratamentuluiegalfadetoiofertaniiideanufurnizainformaiintr-omanierdiscriminatorie,carear
puteacreaunuia/unoradintreofertaniunavantajnraportcuceilali.
(4)Autoritateacontractantinformeaznscristoiofertaniialecrorofertenuaufosteliminatedin
competiiepotrivitalin.(8)i(9)nlegturcuoricemodificrialespecificaiilortehnicesaualealtor
documentealeachiziiei,cuexcepiaprevederilorreferitoarelacerineleminimestabilitedeautoritatea
contractantpotrivitart.83alin.(2),carenupotfimodificate.
(5)nurmamodificrilorprevzutelaalin.(4),autoritateacontractantacordoperioadsuficient
ofertanilorpentrumodificareaoferteloriretransmitereaofertelormodificate,dacestecazul.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlaliparticipaniinformaiiconfideniale
comunicatedeuncandidatsauofertantcareparticiplanegocieri,fracordulscrisalacestuia.
(7)Acordulprevzutlaalin.(6)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcuprivirela
fiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuranegocierilenrundesuccesive,cuscopuldea
reducenumruldeofertecareurmeazsfienegociate.
(9)Reducereanumruluideofertepotrivitdispoziiiloralin.(8)serealizeaznumaipebazafactorilorde
evaluarestabiliiprinanunuldeparticiparesaualtdocumentalachiziiei.
(10)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(8)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrulanunului
departiciparesaualaltuidocumentalachiziiei.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 31

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(11)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsncheienegocierile,aceastaiinformeazpe
ofertaniirmaincompetiieistabileteuntermenpentrudepunereaunorofertenoisaurevizuite,care
reprezintofertelefinale.
(12)Autoritateacontractantverificdacofertelefinaleprevzutelaalin.(11)respectcerineleminime
stabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.83alin.(2)icelelaltecerineprevzutendocumentaia
deatribuire,evalueazofertelefinaleiatribuiecontractulpebazacriteriuluideatribuireiafactorilorde
evaluare.
Paragraful 5
Dialogul competitiv
Art. 86. - n cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o
solicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptuldea
participalaetapadedialog,iarcandidaiirmailasfrituletapeidedialogaudreptuldeadepuneoferte
finale.
Art. 87.-Proceduradedialogcompetitivseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianunde
participare,nconformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Art. 88. - (1)Proceduradedialogcompetitivsedesfoarntreietape:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicareacriteriilorde
calificareiselecie;
b)etapadialoguluicucandidaiiselectai,nvedereaidentificriisoluiei/soluiiloraptesrspund
necesitilorautoritiicontractanteipebazacreia/crorasevordepuneofertelefinale;
c)etapadepuneriiofertelorfinaledectrecandidaiirmainurmaetapeidedialogiaevalurii
acestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrulde
candidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisparticipenetapade
dialog,cucondiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriilesauregulile
obiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplice,numrulminimdecandidaipecare
intenioneazsiinvitenetapaadouaaproceduriii,dacestecazul,numrulmaxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)trebuies
fiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimaimicde3.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumaicriteriilede
selecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmitesimultantuturor
candidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouaunnumrdecandidaicelpuinegal
cunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieestemaimic
dectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),autoritatea
contractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacelcandidat/acei
candidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,ncondiiileprevzutela
art. 213.
(9)Autoritateacontractantnuaredreptuldeainvitanetapaadouaunoperatoreconomiccarenua
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 32

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

depusosolicitaredeparticiparenprimaetapsaunuandeplinitcriteriiledecalificareiselecie.
(10)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.b),autoritateacontractanttransmitesimultan
tuturorcandidailorrmaincompetiieoinvitaiededepunereaofertelorfinale.
Art. 89.-PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidata-limitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
Art. 90. - (1)Autoritateacontractantistabiletenecesitileicerineleprinanunuldeparticipareile
definetencadrulanunuluideparticiparei/saualunuidocumentdescriptiv.
(2)Autoritateacontractantstabileteidefinetencadrulanunuluideparticiparei/saualdocumentului
descriptivprevzutlaalin.(1)criteriuldeatribuireifactoriideevaluarealei,precumiuntermen
orientativpentrudesfurareaproceduriideatribuire.
(3) Criteriile de atribuire utilizate n cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate presaucelmaibunraportcalitate-cost,prevzutelaart.187alin.(3)lit.c)id).
Art. 91. - (1)Autoritateacontractantdesfoaretapadialoguluicufiecarecandidatselectatnparte,n
scopulidentificriiidefiniriicelormaibunemijloacepentrusatisfacereanecesitilorsale.
(2)Numaicandidaiiselectaideautoritateacontractantnurmafinalizriietapeiprevzutelaart.88alin.
(1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.
(3)ncadruldialoguluiautoritateacontractanticandidaiiselectaipotdiscutatoateaspectele
referitoarelaachiziie.
(4)Peduratadialogului,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectareaprincipiului
tratamentuluiegalfadetoicandidaiiideanufurnizainformaiintr-omanierdiscriminatorie,carear
puteacreaunuia/unoradintrecandidaiunavantajnraportcuceilali.
(5)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlalicandidaisoluiilepropusesaualte
informaiiconfidenialecomunicatedeuncandidatcareparticipladialog,fracordulscrisalacestuia.
(6)Acordulprevzutlaalin.(5)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcuprivirela
fiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
Art. 92. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuradialogulnrundesuccesive,cuscopulde
areducenumruldesoluiicareurmeazsfiediscutatenetapadialogului.
(2)Reducereanumruluidesoluiipotrivitdispoziiiloralin.(1)serealizeaznumaipebazafactorilorde
evaluarestabiliiprinanunuldeparticiparei/saudocumentuldescriptivprevzutlaart.90alin.(1).
(3)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(1)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrulanunului
departiciparei/saualdocumentuluidescriptivprevzutlaart.90alin.(1).
(4)Autoritateacontractantcontinudialogulpncndestenmsursidentificesoluia/soluiileapte
ssatisfacnecesitilesale.
(5)Dupceadeclaratncheiatetapadialoguluiiainformatnacestsenscandidaiirmaincompetiie,
autoritateacontractantiinvitpefiecaredintreacetiasdepunofertelefinalepebazasoluieisau
soluiilorprezentateispecificatencursuldialogului.
(6)Ofertelefinaleprevzutelaalin.(5)cuprindtoateelementelesolicitateinecesarepentrurealizarea
proiectului.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaclarificri,precizriimbuntirialeofertelorfinale.
(8)Clarificrile,precizrileimbuntirileprevzutelaalin.(7),precumioriceinformaiisuplimentare
transmisedeofertantnupotsconduclamodificareaelementeloresenialealeproceduriideatribuire,
inclusivalenecesitiloricerinelorstabilitenanunuldeparticiparei/saudocumentuldescriptiv
prevzutlaart.90alin.(1),ncazulncaremodificareaacestorelemente,necesitiicerineeste
susceptibiladenaturaconcurenasauaaveaunefectdiscriminatoriu.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 33

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 93. - (1)Autoritateacontractantevalueazoferteleprimitepebazacriteriuluideatribuireia


factorilordeevaluarestabiliiprinanunuldeparticiparei/saundocumentuldescriptivprevzutlaart.90
alin. (1).
(2)Lasolicitareaautoritiicontractantesepotdesfuranegociericuofertantulacruiofertfinalafost
desemnatcaprezentndcelmaibunraportcalitate-prenurmaaplicriifactorilordeevaluarestabilii
deautoritateacontractant,avndcaobiectconfirmareaangajamentelorfinanciaresauaaltortermenisau
condiiiinclusenofertnvedereastabiliriiclauzelorcontractului,cucondiiacaacestenegocierisnu
conduclamodificrisubstanialealeaspecteloresenialealeoferteisaualeachiziieipublice,inclusivale
necesitiloricerinelorstabiliteprinanunuldeparticiparesaudocumentuldescriptivprevzutlaart.90
alin.(1),isnuritesdenaturezeconcurenasausconducladiscriminare.
Art. 94.-Autoritateacontractantpoateprevedeaprimesauplipentruparticipaniiladialogn
condiiilestabiliteprindocumenteleachiziiei.
Paragraful 6
Parteneriatul pentru inovare
Art. 95. - n cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o
solicitaredeparticiparenurmapublicriiunuianundeparticipare,urmndcanumaicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractantsaibdreptuldeadepune
oferteiniialenetapaulterioar,pebazacroraautoritateacontractantvadesfuranegocierinvederea
mbuntiriiacestora.
Art. 96.-Parteneriatulpentruinovareseiniiazprintransmitereasprepublicareaunuianunde
participare,nconformitatecuprevederileart.144alin.(2)i(3),princareautoritateacontractantsolicit
operatoriloreconomicidepunereadesolicitrideparticiparenvedereafurnizriiinformaiilori
documentelorpentrucalificareiseleciestabilitedeautoritateacontractant.
Art. 97. - (1)Parteneriatulpentruinovaresedesfoarntreietape:
a)etapadepuneriisolicitrilordeparticipareiaselectriicandidailor,prinaplicareacriteriilorde
calificareiselecie;
b)etapadepuneriioferteloriniialedectrecandidaiiselectaincadrulprimeietapeiaevalurii
conformitiiacestoracucerinelestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.98alin.(3);
c)etapanegocierilornvedereambuntiriioferteloriniiale,adepuneriiofertelorfinaleia
evaluriiacestora,prinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare.
(2)netapaprevzutlaalin.(1)lit.a),autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrulde
candidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieicarevorfiinvitaisdepunoferteiniiale,cu
condiiasfieasiguratunanumitnumrminimdecandidai.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicananunuldeparticiparecriteriiledeseleciei
regulileobiectiveinediscriminatoriipecareintenioneazsleaplicepentruseleciacandidailor,numrul
minimdecandidaipecareintenioneazs-iinvitenetapaadouaaproceduriii,dupcaz,numrul
maxim.
(4)Numrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(3)trebuies
fiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimaimicdetrei.
(5)Atuncicndselecteazcandidaii,autoritateacontractantareobligaiadeaaplicanumaicriteriilede
calificareiselecieprevzutenanunuldeparticipare.
(6)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.a),autoritateacontractanttransmitesimultantuturor
candidailorselectaioinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitanetapaadouacelpuinunnumrdecandidaiegal
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 34

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

cunumrulminimdecandidaiindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4).
(8)ncazulncarenumruldecandidaicarendeplinesccriteriiledecalificareiselecieestemaimic
dectnumrulminimindicatnanunuldeparticipareconformdispoziiiloralin.(4),autoritatea
contractantaredreptuldeaoptantreacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacelcandidat/acei
candidaicarendeplinete/ndeplinesccerinelesolicitateiaanulaprocedura,ncondiiileprevzutela
art. 213.
(9)nurmafinalizriietapeiprevzutelaalin.(1)lit.b),autoritateacontractanttransmitesimultantuturor
candidailoroinvitaiedeparticiparelaetapaatreiaaproceduriideatribuire.
Art. 98. - (1)Autoritateacontractantaplicparteneriatulpentruinovareatuncicndidentificnecesitatea
dezvoltriiiachiziieiulterioareaunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,necesitatecarenu
poatefisatisfcutdesoluiiledisponibilepepialaunanumitmoment.
(2)ncuprinsuldocumentaieideatribuireautoritateacontractantdescrienecesitilecuprivirela
produsul,serviciulsaulucrrileinovatoarecarenupotfisatisfcuteprinachiziiaproduselor,serviciilor
saulucrrilordisponibilepepialaacelmoment.
(3)ncadruldescrieriielementelorprevzutelaalin.(2)autoritateacontractantstabiletecaresunt
cerineleminimenlegturcuacesteapecareoferteletrebuieslendeplineasc.
(4)Informaiilefurnizateprindocumenteleachiziieitrebuiesfiesuficientdeprecisepentruapermite
operatoriloreconomicisdeterminenaturaiobiectulsoluieisolicitatei,pebazaacestora,sdecid
transmitereauneisolicitrideparticiparesauneparticiparealaproceduradeatribuire.
(5)Autoritateacontractantpoatedecidesimplementezeparteneriatulpentruinovarecuunsingur
partenersaucumaimulipartenericaredesfoaractivitidecercetareidezvoltareseparate.
(6) Criteriile de atribuire utilizate n cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate presaucelmaibunraportcalitate-cost,prevzutelaart.187alin.(3)lit.c)id).
Art. 99.-PerioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneidata-limitdedepunereasolicitrilordeparticipareestedecelpuin30de
zile.
Art. 100. - Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a
unorlucrriinovatoareiachiziiaulterioaraproduselor,serviciilorsaulucrrilorrezultate,cucondiiaca
acesteascorespundnivelurilordeperformanicosturilormaximeconvenitentreautoritatea
contractantiparticipani.
Art. 101. - (1)Parteneriatulpentruinovaresedesfoarnfazesuccesive,urmndsuccesiuneastadiilor
dinprocesuldecercetareideinovare,carepoateincludefabricareaproduselor,prestareaserviciilorsau
finalizarealucrrilor.
(2) n cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de
ctreparteneri,precumiplatapreuluintranecorespunztoare.
(3)Pebazaobiectivelorstabilitepotrivitalin.(2),autoritateacontractantpoatedecidedupfiecarefaz
sncetezeparteneriatulpentruinovaresau,ncazulunuiparteneriatpentruinovarencheiatcumaimuli
parteneri,sreducnumruldeparteneriprinncetareaanumitorcontracteindividuale,cucondiiaca
autoritateacontractantsfimenionatndocumentaiadeatribuireacesteposibiliti,precumicondiiile
aplicriiacestora.
Art. 102. - (1)nlegturcucalificareaiseleciacandidailor,autoritateacontractantstabileten
specialcriteriilegatedecapacitateacandidailorndomeniulcercetriiidezvoltrii,elaborriidesoluii
inovatoareiimplementriiacestora.
(2)Numaicandidaiiselectaideautoritateacontractantnurmafinalizriietapeiprevzutelaart.97alin.
(1)lit.a)potprezentaproiectedecercetareiinovarecaresrspundnecesitiloridentificatede
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 35

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

autoritateacontractantcarenupotfisatisfcutedesoluiileexistente.
(3)ncadruldocumentaieideatribuire,autoritateacontractantdefineteregulileaplicabiledrepturilorde
proprietateintelectual.
(4)ncazulparteneriatuluipentruinovarencheiatcumaimuliparteneri,autoritateacontractantare
obligaiadeanudezvluicelorlalipartenerisoluiilepropusesaualteinformaiiconfidenialecomunicate
deunpartenerncadrulparteneriatului,fracordulacestuia.
(5)Acordulprevzutlaalin.(4)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcuprivirela
fiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(6)Autoritateacontractantseasigurcstructuraparteneriatuluii,nspecial,durataivaloarea
diferitelorfazealeacestuiareflectgraduldeinovaiealsoluieipropuseisuccesiuneaactivitilorde
cercetareiinovarenecesarepentrudezvoltareauneisoluiiinovatoarecarenuestedisponibilpepia.
(7)Valoareaestimataproduselor,serviciilorsaulucrrilornutrebuiesfiedisproporionatnraportcu
investiiilenecesarepentrudezvoltareaacestora.
Art. 103. - (1)Autoritateacontractantnegociazcuofertaniioferteleiniialeitoateoferteleulterioare
depusedeacetia,cuexcepiaofertelorfinale,nvedereambuntiriiconinutuluiacestora.
(2)Cerineleminimestabilitedeautoritateacontractantpotrivitart.98alin.(3),criteriuldeatribuirei
factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3)Peduratanegocierilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasigurarespectareaprincipiului
tratamentuluiegalfadetoiofertaniiideanufurnizainformaiintr-omanierdiscriminatorie,carear
puteacreaunuia/unoradintreofertaniunavantajnraportcuceilali.
(4)Autoritateacontractantinformeaznscristoiofertaniialecrorofertenuaufosteliminatedin
competiiepotrivitalin.(8)i(9)nlegturcuoricemodificrialespecificaiilortehnicesaualealtor
documentealeachiziiei,cuexcepiaprevederilorreferitoarelacerineleminimestabilitedeautoritatea
contractantpotrivitart.98alin.(3),carenupotfimodificate.
(5)nurmamodificrilorprevzutelaalin.(4),autoritateacontractantacordoperioadsuficient
ofertanilorpentrumodificareaoferteloriretransmitereaofertelormodificate,dacestecazul.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanudezvluicelorlaliparticipaniinformaiiconfideniale
comunicatedeuncandidatsauofertantcareparticiplanegocieri,fracordulscrisalacestuia.
(7)Acordulprevzutlaalin.(6)nupoatefiexprimatcucaractergeneral,ciesteexprimatcuprivirela
fiecareinteniedecomunicareaanumitorinformaiispecifice.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeadesfuranegocierilenrundesuccesive,cuscopuldea
reducenumruldeofertecareurmeazsfienegociate.
(9)Reducereanumruluideofertepotrivitdispoziiiloralin.(8)serealizeaznumaipebazafactorilorde
evaluarestabiliiprinanunuldeparticiparesaualtdocumentalachiziiei.
(10)Aplicareaopiuniiprevzutelaalin.(8)trebuieindicatdeautoritateacontractantncadrulanunului
departiciparesaualaltuidocumentalachiziiei.
Paragraful 7
Negocierea fr publicare prealabil
Art. 104. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicarea
prealabilaunuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublice/acordurilor-cadru
delucrri,deprodusesaudeserviciintr-unuldinurmtoarelecazuri:
a)dacncadruluneiproceduridelicitaiedeschisorilicitaierestrnsorganizatepentruachiziia
produselor,serviciilorsaulucrrilorrespectivenuafostdepusnicioofert/solicitaredeparticipare
sauaufostdepusenumaioferte/solicitrideparticipareneconforme,cucondiiasnusemodificen
modsubstanialcondiiileiniialealeachiziieii,lasolicitareaComisieiEuropene,sfietransmis
acesteia un raport;
b)daclucrrile,produselesauserviciilepotfifurnizatenumaidectreunanumitoperatoreconomic
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 36

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

pentruunuldintremotiveleprevzutelaalin.(2);
c)caomsurstrictnecesar,atuncicndperioadeledeaplicareaprocedurilordelicitaiedeschis,
licitaierestrnssaunegocierecompetitivnupotfirespectatedinmotivedeextremurgen,
determinatedeevenimenteimprevizibileicarenusedatoreazsubnicioformuneiaciunisau
inaciuniaautoritiicontractante.
(2)Motiveleprevzutelaalin.(1)lit.b)sunturmtoarele:
a)scopulachiziieiestecreareasauachiziionareauneioperedeartsauuneireprezentaiiartistice
unice;
b)concurenalipsetedinmotivetehnice;
c)proteciaunordrepturiexclusive,inclusivdrepturideproprietateintelectual.
(3)Autoritateacontractantpoateaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunuianunde
participarencazulprevzutlaalin.(1)lit.b)numaidac,nlegturcumotiveleprevzutelaalin.(2)lit.
b)ic),nuexistosoluiealternativsaunlocuitoarerezonabil,cumarfiutilizareaunorcanalede
distribuiealternativepeteritoriulRomnieiorinafaraacestuiasauachiziiaunorlucrri,produsesau
serviciicomparabiledinpunctdevederefuncional,iarabsentaconcureneisauproteciadrepturilor
exclusivenusuntrezultatuluneirestrngeriartificialedectreautoritateacontractantaparametrilor
achiziieinvedereaviitoareiprocedurideatribuire.Motiveletehnicepotfigenerate,deasemenea,de
cerinespecificeprivindinteroperabilitateacaretrebuiendeplinitepentruaasigurafuncionarealucrrilor,
produselorsauserviciilorcareurmeazafiachiziionate.
(4)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.c),autoritateacontractantnuaredreptuldeastabilidurata
contractuluipeoperioadmaimaredectceanecesarpentruafacefasituaieideurgencarea
determinataplicareaproceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipare.
(5)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabila
unuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublicedeprodusentr-unuldin
urmtoarelecazuri:
a)atuncicndproduselecarefacobiectulachiziieisuntfabricateexclusivnscopdecercetare
tiinific,experimental,destudiusaudedezvoltare,iarcontractuldeachiziiepublicnuprevede
producianserieaunorcantitialeprodusuluinvedereastabiliriiviabilitiicomercialeaacestuia
saurecuperareacosturilordecercetareidezvoltare;
b)atuncicndestenecesarachiziionareadelacontractantuliniialaunorcantitisuplimentarede
produsedestinatenlocuiriiparialesauextinderiiproduselorsauinstalaiilorexistenteinumaidac
schimbareacontractantuluiiniialarpuneautoritateacontractantnsituaiadeaachiziionaproduse
cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la
dificultitehnicedisproporionatedeutilizareintreinere;
c)pentruproduselecotateiachiziionatepeopiademrfuri,cumarfiproduseleagricole,
materiileprimeiburseledeenergie,ncazulncarestructuramultilateraldetranzacionare
reglementatisupravegheatgaranteaznmodnaturalpreurilepieei;
d)pentrucumprareadeprodusesauserviciincondiiispecialeavantajoasedelaunoperator
economiccarenceteazdefinitivactivitilecomercialesaucareseaflntr-oprocedurdefaliment,
deconcordatpreventivsauntr-oprocedursimilar.
(6)Duratacontractelor/acteloradiionalencheiatepotrivitprevederiloralin.(5)lit.b),precumidurata
contracteloriniialenupotdepi,deregul,treiani.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabila
unuianundeparticiparepentruatribuireacontractelordeachiziiipublicedeserviciiatuncicnd,ca
urmareaunuiconcursdesoluii,contractuldeachiziiipublicedeserviciiurmeazsfieatribuit,conform
regulilorstabilitencadrulconcursuluidesoluiirespectiv,concurentuluictigtorsauunuiadintre
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 37

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

concureniictigtoriaiconcursuluirespectiv;nacestdinurmcaz,autoritateacontractantareobligaia
deatransmiteinvitaielanegocierituturorconcurenilorctigtori.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaproceduradenegocierefrpublicareaprealabila
unuianundeparticipareatuncicnd,ulterioratribuiriiunuicontractdeachiziiepublicdelucrrisaude
servicii,autoritateacontractantintenioneazsachiziionezelucrrisauserviciinoiinumaidacse
ndeplinescnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)atribuireasefacecontractantuluiiniial,iarnoilelucrri,respectivnoileserviciiconstaun
repetareaunorlucrrisauserviciisimilareprevzutencontractulatribuitiniialisuntconformecu
cerineleprevzutendocumenteleachiziieielaboratecuocaziaatribuiriicontractuluiiniial;
b)valoareaestimatacontractuluiiniialdelucrrisauserviciis-adeterminatprinluarean
considerareinclusivalucrrilorsauserviciilornoicarepotfiachiziionateulterior;
c)nanunuldeparticiparelaproceduraaplicatpentruatribuireacontractuluiiniials-aprecizat
faptulcautoritateacontractantaredreptuldeaoptapentruachiziionareaulterioardenoilucrri,
respectivnoiservicii,delaoperatoruleconomicacruiofertvafideclaratctigtoarencadrul
procedurii respective;
d)proceduradenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipareesteaplicatntr-un
intervalcarenupoatedepi3anidelancheiereacontractuluiiniial.
Paragraful 8
Concursul de soluii
Art. 105.-Concursuldesoluiipoatefiorganizatnunadintreurmtoarelemodaliti:
a)ncadruluneiprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeservicii;
b)caoprocedurdeatribuiredistinct,cupremiisaupliacordateparticipanilor.
Art. 106. - (1)Concursuldesoluiiseiniiazprinpublicareadectreautoritateacontractantaunui
anundeconcursprincaresolicitoperatoriloreconomiciinteresaidepunereadeproiecte.
(2)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsatribuieuncontractsubsecventdeachiziie
publicdeserviciicaurmareauneiproceduridenegocierefrpublicareprealabilpotrivitdispoziiilor
art.104alin.(7),autoritateacontractantindicacestlucrunanunuldeconcurs.
(3)Autoritateacontractantcareaorganizatunconcursdesoluiitransmitesprepublicareunanuncu
privirelarezultateleconcursuluiitrebuiesfienmsursfacdovadadateitransmiteriianunului.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3),ncazulncarecomunicareainformaiilorprivindrezultatul
concursuluiarmpiedicaaplicareaunordispoziiilegale,arficontrarinteresuluipublic,araduceatingere
intereselor comerciale legitime ale unei ntreprinderi publice sau private sau ar putea aduce atingere
concureneiloialentreprestatoriideservicii,publicareaacestorinformaiinuesteobligatorie.
Art. 107.-ncazulncareautoritateacontractantintenioneazslimitezenumruldeparticipanin
cadrulunuiconcursdesoluii,autoritateacontractantstabiletecriteriidecalificareiselecieclare,
obiectiveinediscriminatorii,caretrebuiesfieprecizatenmodexplicitndocumenteleachiziiei.
Art. 108. - (1)nscopulevaluriiproiectelorprezentatencadrulunuiconcursdesoluii,autoritatea
contractantnumeteunjuriualctuitexclusivdinpersoanefiziceindependentefadeparticipaniila
concurs.
(2)ncazulncareparticipanilorlaconcurslisesolicitoanumitcalificareprofesional,celpuino
treimedinnumrulmembrilorjuriuluitrebuiesdeincalificarearespectivsauocalificareechivalent.
Art. 109. - (1)Juriulesteautonomndeciziileiopiniilepecareleemite.
(2)Juriulareobligaiadeaevalua,nmodanonimiexclusivpebazacriteriilorindicatenanunulde
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 38

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

concurs,planurileiproiecteledepusedecandidai.
(3)Anonimatulestemeninutpnlamomentullacarejuriuladoptodeciziesauformuleazoopinie.
(4)Pebazaevaluriicalitativeafiecruiproiect,juriulstabileteclasamentulproiectelor,precumi
observaiileiaspectelecareartrebuiclarificate,ntr-unraportsemnatdetoimembriijuriului.
(5)Candidaiipotfiinvitai,dacestenecesar,srspundntrebrilorconsemnatenraportulntocmitde
juriu,nvedereaclarificriioricruiaspectprivindproiectele.
(6)Juriulareobligaiadearedactaunproces-verbalcompletaldialoguluidintremembriijuriuluii
candidai.
Art. 110.-Reguliledetaliateprivindorganizareaconcursuluidesoluiisestabilescprinnormele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Paragraful 9
Servicii sociale i alte servicii specifice
Art. 111. - (1)ncazulatribuiriiunuicontractdeachiziiepublic/acord-cadrucarearecaobiectservicii
socialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2,cuovaloareestimategalsaumaimaredect
pragulprevzutlaart.7alin.(1)lit.c),autoritateacontractantareurmtoareleobligaii:
a)dea-ifacecunoscutinteniadeaachiziionarespectiveleserviciifieprinpublicareaunuianun
departicipare,fieprinintermediulunuianundeintenievalabilnmodcontinuu;
b)deapublicaunanundeatribuireacontractului.
(2)Alternativpublicriiunoranunurideatribuireindividuale,autoritateacontractantaredreptuldea
grupatrimestrialanunuriledeatribuireprevzutelaalin.(1)lit.b),cazncareautoritateacontractantare
obligaiadeatransmitesprepublicareanunuriledeatribuireastfelgrupatentermende30deziledela
ncheiereafiecruitrimestru.
(3)Dispoziiilealin.(1)lit.a)nuseaplicncazulncarecontractuldeachiziiepublic/acordul-cadru
avndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2, este atribuit prin
proceduradenegocierefrpublicareprealabil,nconformitatecudispoziiileart.104.
(4)Criteriiledeatribuireutilizatepentruatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadru
avndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2, sunt cel mai bun raport
calitate-presaucelmaibunraportcalitate-cost,prevzutelaart.187alin.(3)lit.c)id),inndu-se
seamadecriteriiledecalitateidedurabilitatealeserviciilorsociale.
Art. 112. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabilicaparticiparealaproceduriledeatribuirea
contractelordeachiziiipubliceavndcaobiectexclusivserviciiledesntate,socialeiculturale
prevzutelaart.111carefacobiectulcodurilorCPV75121000-0,75122000-7,75123000-4,
79622000 - 0, 79624000 - 4, 79625000 - 1, 80110000 - 8, 80300000 - 7, 80420000 - 4, 80430000 - 7,
80511000 - 9, 80520000 - 5, 80590000 - 6, cuprinse ntre 85000000 - 9 la 85323000 - 9, 92500000 - 6,
92600000-7,98133000-4,98133110-8sfierezervatunoroperatorieconomici,cumarfipersoane
juridicefrscoplucrativ,ntreprinderisocialeiunitiprotejate,acreditatecafurnizorideservicii
sociale, furnizori publici de servicii sociale.
(2)Operatoriieconomicicroralepoatefirezervatparticiparealaproceduriledeatribuireprevzutela
alin.(1)trebuiesndeplineascnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)scopulpentrucareafostnfiinatoperatoruleconomicestendeplinireaunorobiectivendomeniul
serviciilorpublice,nlegturcuprestareaserviciilorprevzutelaalin.(1);
b)profitulobinutdeoperatoruleconomicestereinvestitnvedereandepliniriiscopuluipentrucare
acestaafostnfiinat;ncazulncareprofitulestedistribuitsauredistribuit,acestlucrusebazeazpe
considerentelegatedeparticipareaangajailorlabeneficiileactivitiioperatoruluieconomic;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 39

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

c)organizareastructurilordeconduceresauastructurilorcaredeinoperatoruleconomiccare
executcontractulsebazeazpeprincipiulparticipriiangajailorncadrulstructurilorcaredein
operatoruleconomicsaunecesitparticipareaactivaangajailor,autilizatorilorsauaaltorentiti
interesate;
d)operatoruluieconomicnui-afostatribuituncontractpentruserviciilencauzdectreautoritatea
contractantrespectiv,ntemeiulprezentuluiarticol,nultimii3ani.
(3)Duratamaximacontractelordeachiziiepublicprevzutelaalin.(1)estede3ani.
(4)ncuprinsulanunurilorprevzutelaart.111alin.(1)lit.a)publicatenvedereaatribuiriicontractelor
deachiziiepublicprevzutelaalin.(1)sefacetrimiterelaprezentularticol.
Paragraful 10
Procedura simplificat
Art. 113. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaprocedurasimplificatncondiiile
prevzutelaart.7alin.(2).
(2)ProcedurasimplificatseiniiazprinpublicareanSEAPaunuianundeparticiparesimplificat,nsoit
dedocumentaiadeatribuireaferent.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeastabiliperioadadedepunereaofertelornfunciede
complexitateacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruidecerinelespecifice,astfelnct
operatoriieconomiciinteresaisbeneficiezedeunintervaldetimpadecvatisuficientpentruelaborarea
oferteloripentrupregtireadocumentelordecalificareiselecie,dacsuntsolicitateprindocumentele
achiziiei.
(4)Autoritateacontractantpoatedecidedesfurareaproceduriisimplificate:
a)fientr-oetap;
b)fienmaimulteetapecarepresupunattseleciacandidailor,ctinegociereaievaluarea
ofertelor.
(5)Conformalin.(4)lit.a)ifraaduceatingeredispoziiiloralin.(3),perioadaminimntredata
transmiteriianunuluideparticiparelaprocedurasimplificatidata-limitdedepunereaoferteloreste
decelpuin:
a)10zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeserviciisau
produse;
b)6zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeprodusede
complexitateredus;
c)15zile,ncazulncaresearenvedereatribuireaunuicontractdeachiziiepublicdelucrri.
(6)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),dacautoritateacontractantdecideorganizareauneietapede
negociereaofertelor,acestaspectlprecizeaznanunuldeparticiparesimplificat.
(7)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteanunulde
participaresimplificat,sprepublicarenSEAP,cucelpuin10zilenaintededata-limitpentru
depunereasolicitrilordeparticipare.
(8)ncazulprevzutlaalin.(4)lit.b),autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesimultan,
tuturorcandidailorselectai,oinvitaiedeparticiparelaetapaadoua.
(9)netapaadouaacazuluiprevzutlaalin.(4)lit.b),perioadaminimntredatatransmiteriiinvitaieide
participareidata-limitdedepunereaofertelorestedecelpuin10zile.ncazulncaresearenvedere
atribuireaunuicontractdeachiziiepublicdeprodusedecomplexitateredus,perioadaminimestede
celpuin6zile.
(10)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadeleprevzutelaalin.(5)saualin.(9),autoritatea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 40

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

contractantpoatestabilioperioadreduspentrudepunereasolicitrilordeparticipare/ofertelor,carenu
poatefimaimicde6ziledeladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare,respectiv
transmiteriiinvitaieideparticipare,ncazulatribuiriiunuicontractdeachiziiepublicdeserviciisau
produse,respectivde9zile,ncazulunuicontractdeachiziiepublicdelucrri.
(11)Dacautoritateacontractantdecidessolicitecriteriidecalificareiselecie,aceastapoatesolicita
doarcerineprivind:
a)motivedeexcludere,nconformitatecucapitolulIV,seciuneaa6-a,paragraful2;
b)capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale,nconformitatecuart.173;
c)experienasimilar,nconformitatecuart.179lit.a)ib).
(12)ncazulaplicriiproceduriisimplificate,operatoruleconomicpoatesinvocesusinereaunui/unor
ter/teripentrumaximum50%dincerinaceafoststabilitnconformitatecualin.(11)lit.c).
(13)ncazulncareexistlisteoficialealeoperatoriloreconomiciagreaisaumodalitidecertificaresau
includereaacestoranastfeldeliste,aprobateprinhotrredeguvernpentruanumitedomenii,autoritatea
contractantaredreptuldealeutilizaatuncicndaplicprocedurasimplificat.
SECIUNEA a 2 - a
Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public
Paragraful 1 Acordul - cadru
Paragraful 2Sistemuldinamicdeachiziii
Paragraful 3Licitaiaelectronic
Paragraful 1
Acordul - cadru
Art. 114.-Autoritateacontractantatribuieacordurile-cadruprinaplicareaprocedurilorcorespunztoare
prevzutelaart.68-112.
Art. 115. - (1)Durataunuiacord-cadrunupoatedepi4ani,cuexcepiacazurilorexcepionalepecare
autoritateacontractantlejustifictemeinic,nspecialprinobiectulacordului-cadrurespectiv.
(2)ncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadru,autoritateacontractantstabileteprin
documenteleachiziieicacordul-cadrusencheienunadintreurmtoarelemodaliti:
a) cu un singur operator economic;
b)cumaimulioperatorieconomici.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeastabilioperatoruleconomicsau,dupcaz,operatorii
economicicaresuntparteaacordului-cadrurespectivprinaplicareacriteriilordecalificareiselecie,a
criteriuluideatribuireiafactorilordeevaluareprevzuindocumenteleachiziiei.
Art. 116. - (1) Contractele care se atribuie n executarea unui acord - cadru nu pot fi ncheiate dect ntre
autoritateacontractant/autoritilecontractantemenionatenanunuldeparticipareprincareafost
iniiatproceduradeatribuireaacordului-cadruioperatoruleconomic/operatoriieconomicicaresunt
parte a acordului respectiv.
(2)Clauzeleunuicontractatribuitnexecutareaunuiacord-cadrunupotnniciuncazsaducmodificri
substanialetermeniloricondiiilorstabiliteiniialprinacordul-cadrurespectiv.
Art. 117. - (1) n cazul n care acordul - cadru este ncheiat cu un singur operator economic, acordul cadrutrebuiesprevadcelpuin:
a)obligaiileprincipalepecareoperatoruleconomicile-aasumatprinofert;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 41

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

b)preulunitarpecareoperatoruleconomicl-aprevzutnofertipebazacruiasevadetermina
preulfiecruicontractatribuitulterior.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeaatribuicontracteledeachiziiepublicsubsecventeacordului
-cadrunumaicurespectareacondiiilortehniceifinanciarestabilitenacordul-cadrurespectiv.
(3)Defiecaredatcndintenioneazsatribuieuncontractdeachiziiepublicsubsecventunuiacordcadru,autoritateacontractantpoateconsulta,nscris,operatoruleconomic,solicitndu-iacestuia,dac
este necesar, completarea ofertei.
Art. 118. - (1)ncazulncareacordul-cadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici,acordulcadruseexecutnunuldintreurmtoarelemoduri:
a)frreluareacompetiiei,nconformitatecutermeniiicondiiileprevzutencuprinsulsu,n
cazulncareacordul-cadrustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu,precumicondiiile
obiectivenfunciedecaresestabiletecaredintreoperatoriieconomicipartelaacordul-cadruva
executalucrrile,vaprestaserviciilesauvafurnizaprodusele;
b)cureluareacompetiieintreoperatoriieconomicicaresuntpartelaacordul-cadru,ncazuln
careacordul-cadrunustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu;
c)parialfrreluareacompetiieintreoperatoriieconomici,nconformitateculit.a),iparialcu
reluareacompetiiei,nconformitateculit.b),numaidacaceastposibilitateafostprevzutn
documentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadru,ncazuln
careacordul-cadrustabiletetoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,
prestareaserviciilorifurnizareaproduselorcareconstituieobiectulsu.
(2)Dispoziiilealin.(1)lit.a)suntaplicabilencazulncareautoritateacontractantaprecizatexpresn
documentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadrucriteriileobiective
nfunciedecaresestabiletecaredintreoperatoriieconomicipartelaacordul-cadruvaexecuta
lucrrile,vaprestaserviciilesauvafurnizaproduselecareconstituieobiectulsu.
(3)Dispoziiilealin.(1)lit.c)suntaplicabilencazulncareautoritateacontractantaprecizatexpresn
documentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadrucriteriileobiective
nfunciedecaresestabiletedacanumitelucrri,produsesauserviciicarefacobiectulacordului-cadru
seachiziioneazcureluareacompetiieisaudirect,frreluareacompetiiei,nconformitatecutermeniii
condiiileprevzutenacordul-cadru,precumitermeniiicondiiileprevzutenacordul-cadrupentru
caresepoatereluacompetiia.
(4)Dispoziiilealin.(1)lit.c)seaplicnmodcorespunztororicruilotdintr-unacord-cadrupentru
careaufoststabiliitoitermeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,prestareaserviciilori
furnizareaproduselorcareconstituieobiectullotuluirespectiv,indiferentdacaufostsaunustabiliitoi
termeniiicondiiilecarereglementeazexecuialucrrilor,prestareaserviciilorifurnizareaproduselor
care constituie obiectul celorlalte loturi.
Art. 119.-ncazurileprevzutelaart.118alin.(1)lit.b)ic),autoritateacontractantreiacompetiiape
bazaaceloraitermeniicondiiiaplicatepentruatribuireaacordului-cadru,detaliateacoloundeeste
necesaricompletatedacestecazulcualitermeniicondiiiprevzutendocumentaiadeatribuire
elaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadru,icurespectareaurmtoarelorreguli
procedurale:
a)pentrufiecarecontractcareurmeazafiatribuit,autoritateacontractantconsultnscris
operatoriieconomicipartelaacordul-cadrurespectivcaresuntcapabilisexecutecontractul;
b)autoritateacontractantstabileteoperioadsuficientpentrudepunereaofertelorpentru
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 42

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

atribuireacontractului,inndseamadeelementespecificeprecumcomplexitateaobiectului
contractuluiitimpulnecesarpentrutransmitereaofertelor;
c)ofertelesedepunnscris,iaracesteanuvorfideschisepnlaexpirareaperioadeistabilitede
autoritateacontractant;
d)autoritateacontractantatribuiefiecarecontractofertantuluicareprezintofertaceamai
avantajoas,desemnatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluaremenionain
documentaiadeatribuireelaboratncadrulproceduriideatribuireaacordului-cadru.
Paragraful 2
Sistemul dinamic de achiziii
Art. 120. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeautilizaunsistemdinamicdeachiziiipentru
achiziiideuzcurent,alecrorcaracteristicigeneraldisponibilepepiasatisfacnecesitileautoritii
contractante.
(2)Sistemuldinamicdeachiziiiesteorganizatifuncioneaznintegralitatecaunproceselectronici
estedeschis,pentreagasaperioaddevalabilitate,oricruioperatoreconomiccarendeplinetecriteriile
decalificareiselecie.
(3)Sistemuldinamicdeachiziiipoatefimpritpecategoriideproduse,lucrrisauserviciicaresunt
definitenmodobiectiv,pebazacaracteristicilorachiziiilorcareurmeazafirealizatencadrulcategoriei
ncauz,caracteristicicarepotincludereferineladimensiuneamaximadmisibilacontractelor
subsecventespecificesaulaoanumitzongeograficncarecontractelesubsecventespecificevorfi
executate.
Art. 121. - (1)Pentruefectuareauneiachiziiincadrulunuisistemdinamicdeachiziii,autoritatea
contractantaplicregulilelicitaieirestrnse,precumiregulilespecificeprevzutencuprinsul
prezentului paragraf.
(2)Toicandidaiicarendeplinesccriteriiledecalificareiseleciesuntadmiinsistem,autoritatea
contractantneavnddreptuldealimitanumruldecandidaicarevorfiadmiincadrulsistemului.
(3)ncazulncareautoritateacontractantampritsistemulpecategoriideproduse,lucrrisauservicii
nconformitatecudispoziiileart.120alin.(3),autoritateacontractantspecificcriteriiledecalificarei
selecieaplicabilepentrufiecarecategorie.
Art. 122. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadearespectaurmtoareletermene:
a)perioadaminimpentrudepunereasolicitrilordeparticipareestede30deziledeladata
transmiteriisprepublicareaanunuluideparticipare;
b)perioadaminimpentrudepunereaofertelorestede10ziledeladatatransmiteriiinvitaieide
depunere a ofertelor.
(2)Dinmomentultransmiteriiinvitaieideparticiparelaetapaadouaaproceduriipentruprimaachiziie
specificncadrulunuisistemdinamicdeachiziiinusemaiaplicaltetermenepentrudepunerea
solicitrilordeparticipare.
(3)Dispoziiileart.79alin.(3)i(4)privindreducereaperioadelordedepunereaofertelornusunt
aplicabilencazulsistemuluidinamicdeachiziii.
Art. 123.-Toatecomunicrilencadrulunuisistemdinamicdeachiziiiserealizeazexclusivprin
mijloaceelectronice,nconformitatecudispoziiileart.64alin.(1)i(2),art.65,art.66ialenormelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 124.-Laatribuireacontractelorncadrulunuisistemdinamicdeachiziii,autoritateacontractantare
urmtoareleobligaii:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 43

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

a)deapublicaunanundeparticiparencareseprecizeaznmodclarfaptulcpentruatribuirea
contractului/contractelordeachiziiepublicseutilizeazunsistemdinamicdeachiziii;
b)deaindicandocumenteleachiziieicelpuinnaturaicantitateaestimataachiziiiloravuten
vedere,precumitoateinformaiilenecesareprivindsistemuldinamicdeachiziii,inclusivcuprivire
lamoduldefuncionareaacestuia,echipamenteleelectroniceutilizateimodalitileispecificaiile
tehnice de conectare;
c)deaindicaoricemprirepecategoriideproduse,lucrrisauserviciiicaracteristicilecarele
definesc;
d)deapermite,nconformitatecudispoziiileart.150,petoatperioadadevalabilitateasistemului
dinamicdeachiziii,ncepndcumomentulpublicriianunuluideparticipareipnlanchiderea
sistemului,accesulnerestricionat,directicompletlaconinutuldocumentelorachiziiei.
Art. 125. - (1)Duplansareasistemuluidinamicdeachiziiiipentreagaperioaddevalabilitatea
acestuia,ncondiiileprevzutelaart.121i122,autoritateacontractantareobligaiadeapermite
oricruioperatoreconomicinteresatsdepunosolicitaredeparticiparecuscopuldeafiadmisnsistem.
(2)Dupprimireauneisolicitrideparticipare,autoritateacontractantevalueazndeplinireadectre
candidatacriteriilordecalificareiseleciestabilite.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeafinalizaevaluareaprevzutlaalin.(2)ntermende10zile
lucrtoaredeladataprimiriisolicitriideparticipare.
(4)Termenulprevzutlaalin.(3)poatefiprelungitpnla15zilelucrtoarensituaiispecifice,ncazul
n care este justificat n special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica n
altmodndeplinireacriteriilordecalificareiselecie.
(5)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(3)i(4),atttimpctnuafosttransmissprepublicareanunulde
participarepentruprimaachiziiespecificncadrulsistemuluidinamicdeachiziii,autoritatea
contractantpoateprelungiperioadadeevaluare,cucondiiacanicioinvitaiedeparticiparelaetapaa
douaaproceduriisnufietransmisnperioadadeevaluareastfelprelungit.
(6)Autoritateacontractantindicndocumenteleachiziieidurataprelungiriipecareintenioneazso
aplice.
(7)Autoritateacontractantinformeazoperatoriieconomicicuprivirelaadmitereansistemuldinamicde
achiziiisau,dupcaz,respingereasolicitriideparticipareimediatdupfinalizareaevaluriiprevzutela
alin.(2),nconformitatecudispoziiileart.214i215.
Art. 126. - (1)Autoritateacontractanttransmite,nconformitatecudispoziiileart.151,cteoinvitaie
departiciparetuturorparticipaniloradmiincadrulsistemuluidinamicdeachiziii,nvedereadepunerii
deofertepentrufiecareachiziiespecificncadrulsistemului.
(2)ncazulncaresistemuldinamicdeachiziiiafostmpritpecategoriidelucrri,produsesauservicii,
autoritateacontractanttransmite,nconformitatecudispoziiileart.151,cteoinvitaiedeparticipare
tuturorparticipanilorcareaufostadmiincadrulsistemuluidinamicdeachiziiincategoria
corespunztoareachiziieispecificencauz,nvedereadepuneriideofertepentrufiecareachiziie
specificncadrulcategorieirespective.
Art. 127. - (1)Autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziiepublicofertantuluicareprezint
ofertaceamaiavantajoas,desemnatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare
stabiliiprinanunuldeparticiparepublicatcuocazialansriisistemuluidinamicdeachiziii.
(2)Dacestecazul,criteriuldeatribuireifactoriideevaluareprevzuilaalin.(1)potfidetaliaincadrul
invitaieideparticipareprevzutelaart.126.
Art. 128. - (1)Autoritateacontractantaredreptul,noricemomentpeparcursulperioadeidevalabilitate
asistemuluidinamicdeachiziii,deasolicitaparticipaniloradmiisdepun,nconformitatecu
dispoziiileart.193i194,odeclaraiepepropriarspundererennoitiactualizat,ntermende5zile
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 44

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

lucrtoaredeladatatransmiteriisolicitrii.
(2)Dispoziiileart.196-198seaplicpentreagaperioaddevalabilitateasistemuluidinamicdeachiziii.
Art. 129. - (1)Autoritateacontractantindicperioadadevalabilitateasistemuluidinamicdeachiziiin
anunuldeparticipare.
(2)AutoritateacontractantinformeazComisiaEuropeancuprivirelaoricemodificareaperioadeide
valabilitateasistemuluidinamicdeachiziii,folosindurmtoareleformularestandard:
a)formularulutilizatpentruanunuldeparticiparelasistemuldinamicdeachiziii,dacperioadade
valabilitateestemodificatfrnchidereasistemului;
b)formularulutilizatpentruanunuldeatribuire,dacsistemuldinamicdeachiziiiestenchis.
Art. 130.-Esteinterzispercepereadetarifeoperatoriloreconomiciinteresaisauparticipanilorla
sistemuldinamicdeachiziii.
Paragraful 3
Licitaia electronic
Art. 131. - (1)Autoritateacontractantpoatesutilizezelicitaiaelectronicnurmtoarelesituaiii
numaidacconinutuldocumentelorachiziiei,nspecialspecificaiiletehnice,poatefistabilitnmod
precis:
a)caoetapfinalaproceduriidelicitaiedeschis,licitaierestrnssaudenegocierecompetitiv;
b)lareluareacompetiieidintreoperatoriieconomicipartelaunacord-cadru,potrivitdispoziiilor
art.118alin.(1)lit.b)ic);
c)ladepunereaofertelornvedereaatribuiriiunuicontractdeachiziiepublicncadrulunuisistem
dinamicdeachiziii.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeaanunadeciziadeaorganizaolicitaieelectronicnanunul
departicipareindocumentaiadeatribuire.
(3)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescinformaiileminimecaretrebuie
inclusendocumenteleachiziieinlegturcuorganizareauneilicitaiielectronice.
Art. 132. - (1)Licitaiaelectronicnupoatefiutilizatpentruatribuireacontractelordeachiziie
public/acordurilor-cadrudeserviciiidelucrricareauinclusenobiectulacestoraprestaiiintelectuale,
cumarfiproiectarealucrrilor,ntructacesteanupotficlasificateprinmetodedeevaluareautomat.
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac
obiectulalin.(1),pentruacroratribuirenupoatefiutilizatlicitaiaelectronic.
Art. 133.-Licitaiaelectronicsebazeazpeunuldintreurmtoareleelementealeofertelor:
a)exclusivpepreuri,ncazulncarecontractulesteatribuitpebazacriteriuluideatribuireal
preuluicelmaisczut;
b)pepreurii/saupenoilevalorialeelementelorofertelorindicatendocumenteleachiziiei,ncazul
ncarecontractulesteatribuitpebazacriteriuluideatribuirecelmaibunraportcalitate-presau
costulcelmaisczut.
Art. 134. - (1)naintedenceperealicitaieielectronice,autoritateacontractantareobligaiadearealiza
oevaluareiniialintegralaofertelor,nconformitatecucriteriuldeatribuireifactoriideevaluare
stabiliiprindocumenteleachiziiei.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmite,simultan,prinmijloaceelectronice,invitaiala
licitaiaelectronicctretoiofertaniicareaudepusoferteadmisibile.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 45

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(3)Invitaialalicitaiaelectronictrebuiesprecizezedataimomentuldenceputallicitaieielectronice,
precumiinstruciunilenecesarepentrurealizareaconectriiindividualelaechipamentulelectronicutilizat
pentruparticiparealalicitaiaelectronic.
(4)Autoritateacontractantnuaredreptuldeancepelicitaiaelectronicmaidevremededouzile
lucrtoaredeladatalacareaufosttransmiseinvitaiilelalicitaiaelectronic.
(5)Licitaiaelectronicsedesfoarnunasaumaimulterundesuccesive.
Art. 135. - (1)Invitaialalicitaiaelectronicestensoitde:
a)rezultatulevaluriiintegraleaoferteidepusedeofertantulcalificaticruiaiestetransmis
invitaia,realizatprinaplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarestabiliiprin
documenteleachiziiei;
b)formulamatematiccevafiutilizatncadrullicitaieielectronicepentrustabilireaautomata
nouluiclasament,pebazanoilorpreurii/sauanoilorvaloriprezentatedeofertani.
(2)Cuexcepiacazurilorncareofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomicestedesemnat
prinaplicareacriteriuluipreuluicelmaisczut,formulamatematicprevzutlaalin.(1)lit.b)
ncorporeazponderiletuturorfactorilordeevaluareceurmeazafiaplicaipentrudeterminareaofertei
celeimaiavantajoasedinpunctdevedereeconomicconformmeniunilordinanunuldeparticiparesaudin
celelaltedocumentealeachiziiei.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),eventualeleintervalevaloricesuntredusenprealabillavalori
determinate.
(4)ncazulncaresuntpermiseofertealternative,pentrufiecareofertalternativsefurnizeazoformul
separat.
Art. 136. - (1)Peparcursulfiecreirundealicitaieielectronice,autoritateacontractantareobligaiadea
comunicanmodinstantaneututurorofertanilorcelpuininformaiilecaresuntsuficientepentruca
acetias-ipoatdetermina,noricemoment,poziiapecareoocupnclasament.
(2)Autoritateacontractantaredreptuldeacomunicaialteinformaiiprivind:
a)numrulparticipanilornrundarespectivalicitaieielectronice;
b)preurilesauvalorilenoiprezentatencadrulrundeirespectivedectrealiofertani,numaidac
acestlucruafostprevzutndocumenteleachiziiei.
(3)Peparcursuldesfurriirundelorlicitaieielectronice,autoritateacontractantnupoatedezvlui,n
niciosituaie,identitateaofertanilor.
Art. 137. - (1)Autoritateacontractantfinalizeazlicitaiaelectronicprinunadintreurmtoarele
modalitisauprintr-ocombinaieaacestora:
a)ladataioraindicateanterior;
b)dacnusemaiprimescpreurii/sauvalorinoicarendeplinesccerinelecuprivireladiferenele
minime,cucondiiassefispecificatuntermencarevafilsatscurgdelaprimireaultimeioferte
pnlafinalizarealicitaieielectronice;
c)cndnumrulderundedelicitareindicatnprealabilafostepuizat.
(2)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsfinalizezelicitaiaelectronicnmodalitatea
prevzutlaalin.(1)lit.a),lit.c)saunmodalitateaprevzutlaalin.(1)lit.c)ncombinaiecu
modalitateaprevzutlaalin.(1)lit.b),ninvitaiadeparticiparelalicitaiaelectronicesteindicat
calendarulfiecreirundedelicitare.
Art. 138.-Autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziiepublicprinaplicareacriteriuluide
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 46

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

atribuireiafactorilordeevaluarestabiliiprindocumenteleachiziiei,pebazarezultatuluiobinutnurma
finalizriilicitaieielectronice.
CAPITOLUL IV
Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire
SECIUNEA1Consultareapieei
SECIUNEAa2-amprireapeloturi
SECIUNEAa3-aRegulidepublicitateitransparen
SECIUNEAa4-aElaborareadocumentaieideatribuire
SECIUNEAa5-a Oferte alternative
SECIUNEAa6-aCriteriidecalificareiselecie
SECIUNEAa7-a Criterii de atribuire
SECIUNEAa8-aDocumentulunicdeachiziieeuropean.E-Certis
SECIUNEAa9-aListeoficialealeoperatoriloreconomiciagreaiicertificareadectre
organisme de drept public sau privat
SECIUNEAa10-a Cataloage electronice
SECIUNEAa11-aAtribuireacontractelordeachiziiepublicincheiereaacordurilor-cadru
SECIUNEAa12-a Finalizarea procedurii de atribuire
SECIUNEAa13-aInformareacandidailor/ofertanilor
SECIUNEAa14-aDosarulachiziieiiraportulproceduriideatribuire
SECIUNEA 1
Consultarea pieei
Art. 139. - (1)naintedeiniiereaproceduriideatribuire,autoritateacontractantaredreptuldea
organizaconsultrialepieeinvedereapregtiriiachiziiei,prinraportarelaobiectulcontractuluide
achiziiepublic,ipentruainformaoperatoriieconomicicuprivirelaplanuriledeachiziieicerinele
avutenvederenlegturcuacestea,fcndcunoscutacestlucruprinintermediulSEAP,precumiprin
orice alte mijloace.
(2)ncadrulconsultrilorprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeainvitaexperi
independeni,autoritipublicesauoperatorieconomici,inclusivorganizaiireprezentativealeacestora.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeautilizasauimplementaopiniile,sugestiilesaurecomandrile
primitencadrulconsultrilorprevzutelaalin.(1)pentrupregtireaachiziieiipentruorganizareai
desfurareaproceduriideatribuire,cucondiiacautilizareasauimplementareaacestoropinii,sugestiisau
recomandrisnuaibcaefectdenaturareaconcureneii/saunclcareaprincipiilornediscriminriii
transparenei.
(4)Modalitile,condiiileiproceduradeorganizareidedesfurareaconsultrilorprevzutelaalin.(1)
se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 140. - (1)nsituaiancareuncandidat/ofertantsauoentitatecarearelegturicuun
candidat/ofertantaoferitopinii,sugestiisaurecomandriautoritiicontractantenlegturcupregtirea
proceduriideatribuire,ncadrulconsultrilorprevzutelaart.139saunoricealtmod,inclusivcapartea
unorserviciideconsultan,oriaparticipatnaltmodlapregtireaproceduriideatribuire,autoritatea
contractantiatoatemsurilenecesarepentruaseasiguracparticiparearespectivuluicandidat/ofertantla
proceduradeatribuirenuestedenaturadenaturaconcurena.
(2)Msurileprevzutelaalin.(1)potinclude,printrealtele,comunicareactreceilalicandidai/ofertania
informaiilorrelevantecareaufosttransmisencontextulparticipriicandidatului/ofertantuluilapregtirea
proceduriideatribuiresaucaredecurgdinaceastparticipareistabilireaunortermenecorespunztoare
pentru depunerea ofertelor.
(3)naintedeoriceastfeldeexcludere,candidaiisauofertaniitrebuiesaibposibilitateadeademonstra
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 47

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

cimplicarealornpregtireaproceduriideachiziienupoatedenaturaconcurena.
SECIUNEA a 2 - a
mprirea pe loturi
Art. 141. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldearecurgelaatribuireapeloturiacontractelorde
achiziiepubliciaacordurilor-cadrui,nacestcaz,deastabilidimensiuneaiobiectulloturilor,cu
condiiaincluderiiacestorinformaiindocumenteleachiziiei.
(2)nsensulalin.(1),autoritateacontractantvastabiliobiectulfiecruilot,pebazecantitative,adaptnd
dimensiuneacontractelorindividualeastfelnctscorespundmaibinecapacitiintreprinderilormicii
mijlocii,saupebazecalitative,nconformitatecudiferitelemeseriiispecializriimplicate,pentruaadapta
coninutulcontractelorindividualemaindeaproapelasectoarelespecializatealeIMM-urilorsaun
conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
(3)nsituaiancareautoritateacontractantnurecurgelaatribuireacontractuluipeloturi,aceastaare
obligaiadeajustificadeciziadeanuatribuicontractulpeloturi.
(4)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantprecizeaznanunuldeparticiparedacofertele
pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(5)Autoritateacontractantaredreptul,chiarincazulncarepotfidepuseofertepentrumaimultesau
pentrutoateloturile,slimitezenumruldeloturicarepotfiatribuiteaceluiaiofertant.
(6)nsituaiaprevzutlaalin.(5),autoritateacontractantprecizeaznanunuldeparticiparenumrul
maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
(7)Autoritateacontractantareobligaiadeaindicandocumenteleachiziieicriteriileiregulileobiective
inediscriminatoriicaresevoraplicapentrustabilirealoturilorcarevorfiatribuiteaceluiaiofertant,n
cazulncarenurmaaplicriicriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarearrezultaatribuireactreun
ofertantaunuinumrdeloturimaimaredectnumrulmaximadmis.
(8)ncazulncareaceluiaiofertantipotfiatribuitemaimulteloturi,autoritateacontractantaredreptul
deadecideatribuireacontractului/contractelorprinreunireamaimultorloturisauatuturorloturilori
atribuireaacestoraaceluiaiofertant,dacaprecizatnanunuldeparticiparefaptulcirezervdreptul
deafaceacestlucruiaindicatloturilesaugrupuriledeloturicarepotfireunite.
(9)ncazulncareaceluiaiofertantipotfiatribuitemaimulteloturi,autoritateacontractantefectueaz
oevaluarecomparativaofertelor,pentruastabilidacoferteledepusedectreunofertantpentruo
anumitcombinaiedeloturiluatenansambluarprimiunpunctajsuperiorprinaplicareacriteriuluide
atribuireiafactorilordeevaluarestabiliindocumentaiadeatribuireprinraportarelaloturilerespective
fadepunctajultotalobinutdeofertelepentruloturileindividualencauzluateseparat.
(10)Autoritateacontractantefectueazevaluareacomparativprevzutlaalin.(9)prinstabilirean
primulrndapunctajelorofertelorpentrufiecarelotnparteprinaplicareacriteriuluideatribuireia
factorilordeevaluarestabiliindocumentaiadeatribuirei,apoi,princomparareapunctajuluitotalastfel
obinutcupunctajulatribuitofertelordepusedectreunofertantpentrucombinaiadeloturirespectiv,n
ansamblu.
SECIUNEA a 3 - a
Reguli de publicitate i transparen
Art. 142.-Autoritateacontractantareobligaiadeaasiguratransparenaproceduriideatribuirea
contractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruprinpublicarea,nconformitatecudispoziiile
prezenteilegi,aanunurilordeintenie,anunurilordeparticipareiaanunurilordeatribuire.
Art. 143. - (1)Autoritateacontractantipoatefacecunoscuteinteniilecuprivirelaachiziiileplanificate
prinpublicareaunuianundeintenie.
(2)AnunuldeinteniesepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitate cu prevederile art. 146 - 148.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 48

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 144. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicareunanundeparticipare


atunci cnd:
a)iniiazproceduradelicitaiedeschis,licitaierestrns,dialogcompetitivsaunegociere
competitivoriunparteneriatpentruinovare,pentruatribuireacontractelordeachiziie
public/acordurilor-cadru;
b)lanseazunsistemdinamicdeachiziii;
c)organizeazunconcursdesoluii;
d)iniiazproceduradeatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrupentruservicii
socialeialteserviciispecifice,prevzutenanexa nr. 2,cuexcepiacazuluincareafostpublicatun
anundeintenievalabilnmodcontinuu.
(2)PublicareaanunuluideparticiparenJurnalulOficialalUniuniiEuropeneesteobligatorientoate
situaiilencarevaloareaestimatacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruestemaimaresau
egalcupragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1).
(3)AnunuldeparticiparesepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitate cu prevederile art. 146 - 148.
Art. 145. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicareunanundeatribuiren
termen de 30 de zile de la data:
a)ncheieriicontractuluideachiziiepublic/acordului-cadrunurmafinalizriiproceduriide
atribuire;
b)finalizriiunuiconcursdesoluiiprinstabilireaconcurentuluictigtor;
c)atribuiriiunuicontractdeachiziiepublicprintr-unsistemdinamicdeachiziii;
d)nchideriiunuisistemdinamicdeachiziii.
(2)ncazulcontractelordeachiziiepublicncheiatenexecutareaacordurilor-cadru,autoritatea
contractantgrupeaztrimestrialanunuriledeatribuireiareobligaiadeatransmitesprepublicare
anunuriledeatribuireastfelgrupatentermende30deziledelancheiereafiecruitrimestru.
(3)ncazulcontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruatribuiteprintr-unsistemdinamicde
achiziii,autoritateacontractantaredreptuldeagrupatrimestrialanunuriledeatribuireiareobligaia
deatransmitesprepublicareanunuriledeatribuire,astfelgrupate,ntermende30deziledelancheierea
fiecruitrimestru.
(4)ncazulncarecomunicareaunorinformaiiprivindatribuireacontractuluideachiziie
public/acordului-cadruarmpiedicaaplicareaunordispoziiilegale,arficontrarinteresuluipublic,ar
aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar
puteaaduceatingereconcureneiloialentreoperatoriieconomici,publicareaacestorinformaiinueste
obligatorie.
(5)AnunuldeatribuiresepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivelnaional,n
conformitate cu prevederile art. 146 - 148.
Art. 146.-Anunurileprevzutelaart.142,inclusivanunurilecorespunztoaretiperat,setransmitspre
publicaredectreautoritateacontractantprinmijloaceelectronicencondiiileprevzuteprinnormele
metodologicedeaplicareaprezenteilegiisepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropenecu
respectareaformatelor-standardstabilitedeComisiaEuropeanntemeiuldispoziiilorart.51din
Directiva 2014/24/UEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin26februarie2014.
Art. 147. - (1)Anunurileprevzutelaart.142nupotfipublicatelanivelnaionalnaintededata
publicriiacestoranJurnalulOficialalUniuniiEuropene.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 49

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),publicarealanivelnaionalaanunurilorprevzutelaart.142
estepermisatuncicndautoritateacontractantnuafostnotificatdectreOficiulpentruPublicaiial
UniuniiEuropenecuprivirelapublicareanJurnalulOficialalUniuniiEuropeneaanunurilortransmise
sprepublicarentermende48deoredelaconfirmareaprimiriidectreOficiulpentruPublicaiialUniunii
Europeneaanunuluitransmissprepublicare.
Art. 148.-Anunurileprevzutelaart.142publicatelanivelnaionalnutrebuiesconinalteinformaii
fadeceleexistentenanunurilecorespunztoarepublicatenJurnalulOficialalUniuniiEuropenei
trebuiesmenionezedatatransmiteriictreOficiulpentruPublicaiialUniuniiEuropene.
Art. 149.-ncazulatribuiriicontractelordepublicitatemediacuovaloareestimatmaimaresauegalcu
pragurilevaloriceprevzutelaart.7alin.(1)lit.b),autoritateacontractantareurmtoareleobligaii
specificedepublicitateitransparen,suplimentarecelorprevzutededispoziiileprezenteiseciunin
legturcupublicitateaitransparenacontractelordeachiziiepublicdeservicii:
a)obligaiadeapublicaunanundeparticiparepeplatformaelectronicutilizatpentrurealizarea
achiziiei,laoadresdedicat,precumipepaginapropriedeinternet,nsoitdejustificarea
oportunitiiachiziiei;
b)obligaiadeapublicaunanundeatribuirepeplatformaelectronicutilizatpentrurealizarea
achiziiei,laoadresdedicat,precumipepaginapropriedeinternet;
c)lancetareacontractuluidepublicitatemedia,obligaiadeapublicapeplatformaelectronic
utilizatpentrurealizareaachiziieiunraportdeevaluareaimpactuluiachiziieiserviciilorde
publicitate respective.
Art. 150. - (1)Autoritateacontractantasigurprinmijloaceelectronice,prinintermediulSEAP,accesul
direct,complet,nerestricionatigratuitaloperatoriloreconomiciladocumenteleachiziieincepndcu
datapublicriianunuluideparticipare.
(2)Autoritateacontractantprevedencuprinsulanunuluideparticipareadresadeinternetlacaresunt
disponibiledocumenteleachiziiei.
(3)ncazulncareautoritateacontractantnupoateasiguraprinmijloaceelectroniceaccesuldirect,
complet,nerestricionatigratuitlaanumitedocumentealeachiziiei,iarautoritateacontractantseafln
unadintresituaiileprevzutedenormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegincareestepermis
folosireaaltormijloacedecomunicaredectceleelectronice,autoritateacontractantindicnanunulde
participaremodalitateaprincareasiguraccesuloperatoriloreconomiciladocumenteleachiziiei.
(4)ncazulprevzutlaalin.(3),autoritateacontractantareobligaiadeaprelungitermenuldedepunere
aofertelorsausolicitrilordeparticiparecu5zile,cuexcepiasituaiilordeurgendemonstratenmod
corespunztordeautoritateacontractant,prevzutelaart.74alin.(3),art.79alin.(5)iart.84alin.(5).
(5)nsituaiancareautoritateacontractant,dinmotivelegatedeprotejareanaturiiconfidenialea
informaiilor,nupoateasiguraprinmijloaceelectroniceaccesdirect,complet,nerestricionatigratuitla
anumitedocumentealeachiziiei,aceastaareobligaiasprecizezenanunuldeparticiparemsurilepe
carelesolicitnscopulprotejriinaturiiconfidenialeainformaiilor,precumimodalitateaprincare
asiguraccesuloperatoriloreconomiciladocumentelerespective.
(6)ncazulprevzutlaalin.(5),autoritateacontractantareobligaiadeaprelungitermenuldedepunere
aofertelorcu5zile,cuexcepiasituaiilordeurgendemonstratenmodcorespunztordeautoritatea
contractant,prevzutelaart.74alin.(3),art.79alin.(5)iart.84alin.(5).
Art. 151. - (1)ncadrulprocedurilordelicitaierestrns,dialogcompetitiv,negocierecompetitivial
parteneriatuluipentruinovare,autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteinvitaiadeparticipare
laetapaadouaaproceduriituturorcandidailorselectai,simultaninscris.
(2)Invitaiadeparticipareprevzutlaalin.(1)includeoreferinlaadresaelectroniclacare
documenteleachiziieiaufostpuseladispoziiaoperatoriloreconomiciprinmijloaceelectronice.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 50

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(3)ncazulncare,pentruunuldintremotiveleprevzutelaart.150alin.(3)sau(5),autoritatea
contractantnuapututasiguraprinmijloaceelectroniceaccesuldirect,complet,nerestricionatigratuit
laanumitedocumentealeachiziiei,iaracesteanuaufostpuseladispoziientr-unaltmod,autoritatea
contractantataeazdocumenteleachiziieilainvitaiadeparticipareprevzutlaalin.(1).
(4)Informaiilecaretrebuieincluseninvitaiadeparticipareprevzutlaalin.(1)sestabilescprinnormele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 152. - (1)Fraafectaaplicabilitateaprevederilorprezenteilegireferitoarelaperioadeleminimecare
trebuieasiguratentre,pedeoparte,datatransmiteriisprepublicareaanunurilordeparticiparei,pede
altparte,data-limitpentrudepunereaofertelorsausolicitrilordeparticipare,autoritateacontractant
areobligaiadeacorelaistabiliperioadadedepunereaofertelornfunciedecomplexitateacontractului
deachiziiepublic/acordului-cadruidecerinelespecifice,astfelnctoperatoriieconomiciinteresais
beneficiezedeunintervaldetimpadecvatisuficientpentruelaborareaofertelorsausolicitrilorde
participareipentrupregtireadocumentelordecalificareiseleciecaresuntsolicitateprindocumentele
achiziiei.
(2)nsituaiancareofertelesausolicitriledeparticiparenupotfielaboratedectdupvizitarea
amplasamentuluisaudupconsultarealafaaloculuiaunordocumentesuplimentarepecaresebazeaz
documenteleachiziiei,perioadastabilitdeautoritateacontractantpentrudepunerea
ofertelor/solicitrilordeparticipareestemaimaredectperioadaminimprevzutdeprezentalege
pentruproceduradeatribuireutilizatiestestabilitastfelnctoperatoriieconomiciinteresaisaib
posibilitatearealiefectivdeaobinetoateinformaiilenecesarepentrupregtireacorespunztoarea
ofertelor/solicitrilordeparticipare.
Art. 153. - (1)Autoritateacontractantprelungeteperioadastabilitnanunuldeparticiparesaun
documenteleachiziieipentrudepunereaofertelor/solicitrilordeparticipare,nurmtoarelecazuri:
a)ncazulncare,dinoricemotiv,informaiilesuplimentaresaurspunsulautoritiicontractantela
solicitareadeclarificrinusunttransmisentermeneleprevzutelaart.161,deiclarificrilesau
informaiilesuplimentareaufostsolicitatedeoperatoruleconomicntimputil,inndseamade
termenulderspunsalautoritiicontractanteprevzutlaart.160alin.(2);
b)ncazulncaresemodificsemnificativdocumenteleachiziiei.
(2)Durataprelungiriiperioadeistabilitepotrivitalin.(1)esteproporionalcuvolumulicomplexitatea
informaiilortransmiseprinclarificri,ainformaiilorsuplimentaresauamodificriloradusedocumentelor
achiziiei.
(3)Durataprelungiriiperioadeiprevzutelaalin.(2)nupoatefimaimicde6zile,respectiv4zilen
situaiiledeurgendemonstratecorespunztordeautoritateacontractant,prevzutedeart.74alin.(3)i
art.79alin.(5),termenecaresecalculeazdeladatatransmiteriiinformaiilorsuplimentareipnla
termenulstabilitpentrudepunereaofertelorsausolicitrilordeparticipare.
(4)ncazulncareinformaiilesuplimentarenuaufosttransmisentimputilsauinformaiiletransmisede
autoritateacontractantsuntnesemnificativenceeacepriveteelaborareaofertelor,autoritatea
contractantnuareobligaiadeaprelungiperioadapentrudepunereaofertelor.
SECIUNEA a 4 - a
Elaborarea documentaiei de atribuire
Art. 154.-Autoritateacontractantareobligaiadeaelaboradocumentaiadeatribuirecareconinetoate
informaiilenecesarepentruaasiguraoperatoriloreconomicioinformarecomplet,corectipreciscu
privirelacerineleachiziiei,obiectulcontractuluiimoduldedesfurareaproceduriideatribuire.
Art. 155. - (1)Specificaiiletehnicesuntstabiliteprindocumentaiadeatribuireidefinesccaracteristicile
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 51

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

solicitateprivindlucrarea,serviciulsauproduselecarefacobiectulachiziiei.
(2)Caracteristicileprevzutelaalin.(1)potdeasemeneasvizezeprocesulsaumetodaspecificde
execuiealucrrilor,fabricaieaproduselorsauprestareaserviciilorsolicitatesauunprocesspecific
pentruunaltstadiualcicluluideviaalacestora,chiardacacesteelementenufacpartedinconinutul
materialalproduselor,lucrrilorsauserviciilorcareurmeazsfieachiziionate,darcucondiiacaaceste
caracteristicisaiblegturcuobiectulcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruisfie
proporionaleprinraportarelavaloareaiobiectiveleacestuia.
(3)Prinspecificaiiletehnicesepoatedeasemeneastabilidacsesolicittransferuldrepturilorde
proprietateintelectual.
(4)Pentrutoateachiziiiledestinateutilizriidectrepersoanefizice,indiferentdacestevorbadepublicul
largsaudepersonalulautoritiicontractante,specificaiiletehnicesedefinescastfelnctsinseamade
cerineledeaccesibilitatealepersoanelorcudizabilitisaudeconceptuldeproiectarepentrutoate
categoriiledeutilizatori,cuexcepiacazurilortemeinicjustificate.
(5)ncazulncareprintr-unactnormativadoptatlanivelulUniuniiEuropenesuntintrodusecerinede
accesibilitateobligatorii,specificaiiletehnicesedefinesc,nceeaceprivetecerineledeaccesibilitate
pentrupersoanelecudizabilitisauconceptuldeproiectarepentrutoatecategoriiledeutilizatori,prin
trimiterelacerineleobligatoriiastfelintroduse.
(6)Specificaiiletehnicetrebuiespermittuturoroperatoriloreconomiciaccesulegallaprocedurade
atribuireinutrebuiesaibcaefectintroducereaunorobstacolenejustificatefadeasigurareaunei
concureneefectiventreoperatoriieconomici.
Art. 156. - (1)Fraaduceatingerenormelortehniceobligatoriidelanivelnaional,nmsurancare
suntcompatibilecuactelenormativeadoptatelanivelulUniuniiEuropene,specificaiiletehnicesestabilesc
nunadintreurmtoarelemodaliti:
a)prinraportarelacerinedeperformansaucerinefuncionale,inclusivcaracteristicidemediu,cu
condiiacaparametriisfiesuficientdepreciipentruapermiteofertanilorsdetermineobiectul
contractuluiiautoritilecontractantesatribuiecontractul;
b)printrimiterelaspecificaiitehnicei,caordinedeprioritate,lastandardenaionalecaretranspun
standardeeuropene,evaluritehniceeuropene,specificaiitehnicecomune,standardeinternaionale,
altesistemedereferintehniceinstituitedectreorganismeledestandardizareeuropenesau,nlipsa
oricroradintreacestea,lastandardenaionale,laagrementetehnicenaionalesauspecificaiitehnice
naionalereferitoarelaproiectarea,calculareaiexecuialucrrilorilautilizareaproduselor;fiecare
trimitereestensoitdemeniunea"sauechivalent";
c)prinraportarelacerinedeperformansaucerinefuncionale,potrivitlit.a),iprintrimiterela
specificaiiletehniceprevzutelalit.b)camodalitatedeaprezumaconformitateacurespectivele
cerinedeperformansaucerinefuncionale;
d)printrimiterelaspecificaiiletehniceprevzutelalit.b)pentruunelecaracteristiciiprinraportare
lacerinedeperformansaucerinefuncionaleprevzutelalit.a)pentrualtecaracteristici.
(2)Cuexcepiacazuluincareacestlucruestejustificatdeobiectulcontractului,specificaiiletehnicenu
precizeazunanumitproductor,oanumitoriginesauunanumitprocedeucarecaracterizeazprodusele
sauserviciilefurnizatedeunanumitoperatoreconomicinicinusereferlamrci,brevete,tipuri,lao
originesaulaoproduciespecific,carearaveacaefectfavorizareasaueliminareaanumitoroperatori
economici sau produse.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),stabilireaspecificaiilortehniceprinprecizareaelementelor
prevzutelaalin.(2)estepermisnsituaiiexcepionale,ncazulncarenuesteposibilodescriere
suficientdeprecisideinteligibilaobiectuluicontractuluinconformitatecudispoziiilealin.(1);n
acestesituaii,precizareaelementelorprevzutelaalin.(2)estensoitdecuvintele"sauechivalent".
(4)ncazulncareautoritateacontractantstabiletespecificaiiletehnicepotrivitdispoziiiloralin.(1)lit.
b),aceastanurespingeoofertpemotivclucrrile,produselesauserviciileoferitenusuntconformecu
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 52

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

specificaiiletehnicelacaresefacetrimitere,dacofertantuldemonstreaznofertasa,prinoricemijloace
adecvate,csoluiilepropusendeplinescntr-unmodechivalentcerineledefiniteprinspecificaiile
tehnice.
(5)ncazulncareautoritateacontractantstabiletespecificaiiletehnicepotrivitdispoziiiloralin.(1)lit.
a),aceastanurespingeoofertpentrulucrri,produsesauserviciicaresuntconformecuunstandard
naionalcaretranspuneunstandardeuropean,cuunagrementtehniceuropean,cuospecificaietehnic
comun,cuunstandardinternaionalsaucuunsistemdereferintehnicelaboratdeunorganism
europeandestandardizare,dacacestespecificaiivizeazcerineledeperformanesaucerinele
funcionalestabilitedeautoritateacontractant.
(6)ncazulprevzutlaalin.(5),ofertantuldemonstreaznofertasa,prinoricemijloaceadecvate,
inclusivceleprevzutelaart.158,clucrrile,produselesauserviciileconformestandarduluisatisfac
cerineledeperformansaucerinelefuncionalestabilitedeautoritateacontractant.
Art. 157. - (1)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazsachiziionezelucrri,produsesau
serviciicuanumitecaracteristicidemediu,socialesaudealtnatur,aceastapoatesolicitaprin
specificaiiletehnice,factoriideevaluaresauprincondiiiledeexecutareacontractuluioetichetspecific
dreptdovadclucrrile,serviciilesauproduselecorespundcerinelorsolicitate,dacurmtoarelecondiii
sunt ndeplinite n mod cumulativ:
a)cerineledeetichetareserefernumailacriteriicaresuntlegatedeobiectulcontractuluiisunt
potrivitepentruadefinicaracteristicilelucrrilor,produselorsauserviciilorcareconstituieobiectul
contractului;
b)cerineledeetichetaresebazeazpecriteriinediscriminatoriiiverificabilenmodobiectiv;
c)etichetelesuntcreateprintr-oprocedurdeschisitransparent,ncadrulcreiapotparticipa
toateentitileinteresaterelevante,inclusivorganismeguvernamentale,consumatori,parteneri
sociali,productori,distribuitoriiorganizaiineguvernamentale;
d)etichetelesuntaccesibiletuturorentitilorinteresate;
e)cerineledeetichetaresuntstabilitedeoentitateterasupracreiaoperatoruleconomiccare
solicitacordareaeticheteinupoateexercitaoinfluendeterminant.
(2)ncazulncarenuimpunecalucrrile,produselesauserviciilesndeplineasctoatecerinelede
etichetare,autoritateacontractantprecizeazcerineledeetichetarecaretrebuiendeplinite.
(3)nsituaiancare,nconformitatecudispoziiilealin.(1),autoritateacontractantimpunenlegtur
culucrrile,produselesauserviciilepecareleachiziioneazoetichetspecific,aceastaaccepttoate
etichetelecareconfirmclucrrile,produselesauserviciilendeplinesccerinedeetichetareechivalente.
(4)ncazulncareoperatoruleconomicpoatedemonstracnuarenicioposibilitatedeaobineeticheta
specificsolicitatdeautoritateacontractantsauoetichetechivalentntermenelestabilite,dinmotive
carenuisuntimputabile,autoritateacontractantareobligaiadeaacceptaialtemijloacedeprob
adecvate,carepotincludeundosartehnicalproductorului,cucondiiacaoperatoruleconomicncauz
sdemonstrezeclucrrile,produselesauserviciilepecareurmeazsleexecute/furnizeze/presteze
ndeplinesccerineleeticheteispecificesaucerinelespecificesolicitatedeautoritateacontractant.
(5)ncazulncareoetichetndeplinetecondiiileprevzutelaalin.(1)lit.b)-e),darstabileteicerine
carenusuntlegatedeobiectulcontractului,autoritateacontractantnusolicitetichetacaatare,darpoate
definispecificaiiletehniceprintrimiterelaacelespecificaiidetaliatealeeticheteirespectivesau,atunci
cndestenecesar,laprialeacestora,caresuntlegatedeobiectulcontractuluiisuntpotrivitepentrua
defini caracteristicile obiectului contractului.
Art. 158. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoperatoriloreconomicisfurnizezeun
raportdencercareeliberatdeunorganismdeevaluareaconformitiisauuncertificatemisdeunastfel
deorganismdreptmijlocdeprobcaresatesteconformitateaproduselor,serviciilorsaulucrrilorcare
facobiectulachiziieicucerinelesaucriteriilestabiliteprinspecificaiiletehnice,factoriideevaluaresau
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 53

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

condiiiledeexecutareacontractului.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)ncareautoritateacontractantsolicitprezentareaunorcertificateemise
deunanumitorganismdeevaluareaconformitii,aceastaaccepticertificateechivalenteemisedealte
organismedeevaluareaconformitii.
(3)nsensulalin.(1)i(2),unorganismdeevaluareaconformitiiesteunorganismcareefectueaz
activitideevaluareaconformitii,inclusivetalonare,ncercare,certificareiinspecie,acreditatn
conformitatecudispoziiileRegulamentului (CE) nr. 765/2008alParlamentuluiEuropeanialConsiliului
din9iulie2008destabilireacerinelordeacreditareidesupraveghereapieeinceeaceprivete
comercializareaproduselorideabrogareaRegulamentului (CEE) nr. 339/93.
Art. 159.-ncazulncareunoperatoreconomicnudeinecertificatelesaurapoarteledencercare
prevzutelaart.158alin.(1)saunuareposibilitateadealeobinentermenelestabilite,pentrumotive
carenuisuntimputabile,autoritateacontractantareobligaiadeaacceptaialtemijloacedeprob
adecvate,cumarfiundosartehnicalproductorului,nmsurancareastfeldemijloacedeprobatest
faptulclucrrile,produselesauserviciileexecutate/furnizate/prestatendeplinesccerinelesaucriteriile
stabiliteprinspecificaiiletehnice,factoriideevaluaresaucondiiiledeexecutareacontractului.
Art. 160. - (1)Oriceoperatoreconomicinteresataredreptuldeasolicitaclarificrisauinformaii
suplimentarenlegturcudocumentaiadeatribuire.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadearspundenmodclaricomplet,ctmairepedeposibil,la
oricesolicitaredeclarificrisauinformaiisuplimentare,ntr-operioadcarenutrebuiesdepeasc,de
regul,3zilelucrtoaredelaprimireauneiastfeldesolicitridinparteaunuioperatoreconomic.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeapublicarspunsurilensoitedentrebrileaferentelaadresa
deinternetlacaresuntdisponibiledocumenteleachiziiei,indicatpotrivitdispoziiilorart.150alin.(2),
lundmsuripentruanudezvluiidentitateaoperatoruluieconomiccareasolicitatclarificrilesau
informaiilesuplimentarerespective.
(4)Dispoziiileart.150alin.(3)-(6)suntaplicabilenmodcorespunztornceeacepriveterspunsurile
lasolicitrideclarificrisauinformaiisuplimentare.
Art. 161.-nmsurancaresolicitriledeclarificrisauinformaiisuplimentareaufostadresatentimp
util,inndseamadetermenulderspunsalautoritiicontractanteprevzutlaart.160alin.(2),rspunsul
autoritiicontractantelaacestesolicitritrebuiesfietransmiscucelpuin6zile,respectiv4zilen
situaiiledeurgendemonstratenmodcorespunztordeautoritateacontractant,prevzutelaart.74
alin.(3)iart.79alin.(5),naintedetermenulstabilitpentrudepunereaofertelorsausolicitrilorde
participare.
SECIUNEA a 5 - a
Oferte alternative
Art. 162. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeapermitesausolicitaofertanilorsdepunoferte
alternativenumaidacaprecizatexplicitnanunuldeparticiparecpermitesausolicitdepunereade
oferte alternative.
(2)ncazulncareautoritateacontractantnuaprecizatexplicitcpermitesausolicitdepunereade
ofertealternativeconformdispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantnuaredreptuldealuan
considerare ofertele alternative.
(3)Ofertelealternativetrebuiesfienlegturcuobiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru.
(4)Autoritateacontractantcarepermitesausolicitdepunereadeofertealternativeareobligaiadea
precizandocumenteleachiziieicerineleminimeobligatoriipecareacesteatrebuieslerespecteiorice
altecerinespecificepentruprezentareaoferteloralternative,nspecialdacofertelealternativepotfi
depusenumaincazulncareafostdepusioofertcarenuesteoofertalternativ.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 54

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(5)nsituaiaprevzutlaalin.(4),autoritateacontractanttrebuiesseasigurecesteposibilaplicarea
criteriuluideatribuireiafactorilordeevaluarestabiliiattncazuloferteloralternativecarendeplinesc
cerineleminimestabilitenconformitatecudispoziiilealin.(4),ctincazulofertelorconformecarenu
sunt oferte alternative.
(6)Autoritateacontractantareobligaiadeanuluanconsiderareofertelealternativecarenurespect
cerineleminimestabilitenconformitatecudispoziiilealin.(4).
(7)ncazulprocedurilordeatribuireaunorcontractedeachiziiipublicedeprodusesaudeservicii,
autoritateacontractantcareapermissausolicitatdepunereadeofertealternativenuaredreptuldea
respingeoastfeldeofertalternativpentrusingurulmotivc,dacaceastaestedeclaratctigtoare:
a)contractuldefurnizarepentruatribuireacruias-aorganizatprocedurasecalificdreptcontract
de servicii; sau
b)contractuldeserviciipentruatribuireacruias-aorganizatprocedurasecalificdreptcontractde
furnizare.
(8)ncazulncareautoritateacontractantpermitesausolicitdepunereadeofertealternative,ofertanii
potdepunedoarofertalternativ.
SECIUNEA a 6 - a
Criterii de calificare i selecie
Paragraful 1Aplicareacriteriilordecalificareiselecie
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
Paragraful 1
Aplicarea criteriilor de calificare i selecie
Art. 163.-Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicancadrulproceduriideatribuirenumaicriterii
decalificareiseleciereferitoarela:
a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
Paragraful 2
Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art. 164. - (1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireacontractuluideachiziie
public/acordului-cadruoriceoperatoreconomiccuprivirelacareastabilit,nurmaanalizeiinformaiilor
idocumentelorprezentatedeacesta,saualuatcunotinnoricealtmodcafostcondamnatprin
hotrredefinitivauneiinstanejudectoreti,pentrucomitereauneiadintreurmtoareleinfraciuni:
a)constituireaunuigrupinfracionalorganizat,prevzutdeart.367dinLegea nr. 286/2009 privind
Codulpenal,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoareale
legislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat;
b)infraciunidecorupie,prevzutedeart.289-294dinLegea nr. 286/2009,cumodificrilei
completrileulterioare,iinfraciuniasimilateinfraciunilordecorupieprevzutedeart.10-13din
Legea nr. 78/2000pentruprevenirea,descoperireaisancionareafaptelordecorupie,cu
modificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoarealelegislaieipenalea
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
c)infraciunimpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropene,prevzutedeart.181 - 185 din
Legea nr. 78/2000,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoareale
legislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 55

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

d)actedeterorism,prevzutedeart.32-35iart.37-38dinLegea nr. 535/2004 privind


prevenireaicombatereaterorismului,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiile
corespunztoarealelegislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafost
condamnat;
e)splareabanilor,prevzutdeart.29dinLegea nr. 656/2002pentruprevenireaisancionarea
splriibanilor,precumipentruinstituireaunormsurideprevenireicombatereafinanrii
terorismului,republicat,cumodificrileulterioare,saufinanareaterorismului,prevzutdeart.36
din Legea nr. 535/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoare
alelegislaieipenaleastatuluincarerespectivuloperatoreconomicafostcondamnat;
f)traficuliexploatareapersoanelorvulnerabile,prevzutedeart.209-217dinLegea nr. 286/2009,
cumodificrileicompletrileulterioare,saudedispoziiilecorespunztoarealelegislaieipenalea
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)fraud,nsensularticolului1dinConvenia privind protejarea intereselor financiare ale
ComunitilorEuropenedin27noiembrie1995.
(2)Obligaiadeaexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomic,nconformitatecudispoziiile
alin.(1),seaplicincazulncarepersoanacondamnatprintr-ohotrredefinitivestemembrual
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are
putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia.
Art. 165. - (1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireoriceoperatoreconomicdespre
carearecunotinci-anclcatobligaiileprivindplataimpozitelor,taxelorsauacontribuiilorla
bugetulgeneralconsolidat,iaracestlucruafoststabilitprintr-ohotrrejudectoreascsaudecizie
administrativavndcaracterdefinitiviobligatoriunconformitateculegeastatuluincarerespectivul
operatoreconomicestenfiinat.
(2)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomicncazulncare
poatedemonstraprinoricemijloaceadecvatecrespectivuloperatoreconomici-anclcatobligaiile
privindplataimpozitelor,taxelorsauacontribuiilorlabugetulgeneralconsolidat.
(3)Operatoruleconomicnuesteexclusdinproceduradeatribuiredac,anteriordecizieideexcludere,i
ndeplineteobligaiileprinplataimpozitelor,taxelorsaucontribuiilorlabugetulgeneralconsolidat
datorateoriprinaltemodalitidestingereaacestorasaubeneficiaz,ncondiiilelegii,deealonarea
acestoraoridealtefacilitinvedereapliiacestora,inclusiv,dupcaz,aeventualelordobnziori
penalitidentrziereacumulatesauaamenzilor.
Art. 166. - (1)Prinexcepiedeladispoziiileart.164alin.(1)i(2),ncazuriexcepionale,autoritatea
contractantaredreptuldeanuexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomiccareseaflntrunadintresituaiileprevzutelaart.164alin.(1)i(2),pentrumotiveimperativedeinteresgeneral,
precumsntateapublicsauproteciamediului.
(2)Prinexcepiedeladispoziiileart.165alin.(1)i(2),unoperatoreconomicnuesteexclusdin
proceduradeatribuireatuncicndcuantumulimpozitelor,taxeloricontribuiilorlabugetulgeneral
consolidatdatorateirestante,ndeplineteunadinurmtoarelecondiii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b)estemaimarede4.000leiimaimicde5%dintotalulimpozitelor,taxeloricontribuiilor
datoratedeoperatoruleconomiclaceamairecentdatscadentaacestora.
Art. 167. - (1)Autoritateacontractantexcludedinproceduradeatribuireacontractuluideachiziie
public/acordului-cadruoriceoperatoreconomiccareseaflnoricaredintreurmtoarelesituaii:
a)anclcatobligaiilestabilitepotrivitart.51,iarautoritateacontractantpoatedemonstraacest
lucruprinoricemijlocdeprobadecvat,cumarfideciziialeautoritilorcompetenteprincarese
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 56

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

constatnclcareaacestorobligaii;
b)seaflnprocedurainsolveneisaunlichidare,nsupravegherejudiciarsaunncetarea
activitii;
c)acomisoabatereprofesionalgravcareipunendiscuieintegritatea,iarautoritatea
contractantpoatedemonstraacestlucruprinoricemijlocdeprobadecvat,cumarfiodeciziea
uneiinstanejudectoretisauauneiautoritiadministrative;
d)autoritateacontractantaresuficienteindiciirezonabile/informaiiconcretepentruaconsiderac
operatoruleconomicancheiatcualioperatorieconomiciacorduricarevizeazdenaturarea
concureneincadrulsaunlegturcuprocedurancauz;
e)seaflntr-osituaiedeconflictdeinteresencadrulsaunlegturcuprocedurancauz,iar
aceastsituaienupoatefiremediatnmodefectivprinaltemsurimaipuinsevere;
f)participareaanterioaraoperatoruluieconomiclapregtireaproceduriideatribuireaconduslao
distorsionareaconcurenei,iaraceastsituaienupoatefiremediatprinaltemsurimaipuin
severe;
g)operatoruleconomici-anclcatnmodgravsaurepetatobligaiileprincipalece-ireveneaun
cadrulunuicontractdeachiziiipublice,alunuicontractdeachiziiisectorialesaualunuicontractde
concesiunencheiateanterior,iaracestenclcriauduslancetareaanticipatarespectivului
contract,platadedaune-interesesaualtesanciunicomparabile;
h)operatoruleconomics-afcutvinovatdedeclaraiifalsenconinutulinformaiilortransmisela
solicitareaautoritiicontractantenscopulverificriiabseneimotivelordeexcluderesaual
ndepliniriicriteriilordecalificareiselecie,nuaprezentatacesteinformaiisaunuestenmsurs
prezinte documentele justificative solicitate;
i)operatoruleconomicancercatsinfluenezenmodnelegalprocesuldecizionalalautoritii
contractante,sobininformaiiconfidenialecarei-arputeaconferiavantajenejustificatencadrul
proceduriideatribuiresauafurnizatdinneglijeninformaiieronatecarepotaveaoinfluen
semnificativasupradeciziilorautoritiicontractanteprivindexcludereadinproceduradeatribuirea
respectivuluioperatoreconomic,selectareaacestuiasauatribuireacontractuluideachiziie
public/acordului-cadructrerespectivuloperatoreconomic.
(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1)lit.b),autoritateacontractantnuexcludedinprocedurade
atribuireunoperatoreconomicmpotrivacruias-adeschisprocedurageneraldeinsolvenatuncicnd,
pebazainformaiilori/saudocumentelorprezentatedeoperatoruleconomicncauz,stabiletecacesta
arecapacitateadeaexecutacontractuldeachiziiepublic/acordul-cadru.Aceastapresupunec
respectivuloperatoreconomicseaflfienfazadeobservaieiaadoptatmsurilenecesarepentrua
ntocmiunplandereorganizarefezabil,cepermitecontinuarea,deomaniersustenabil,aactivitii
curente,fieestencadrulfazeidereorganizarejudiciarirespectintegralgraficuldeimplementarea
planuluidereorganizareaprobatdeinstan.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.c),prinabatereprofesionalgravsenelegeoriceabaterecomisde
operatoruleconomiccareafecteazreputaiaprofesionalaacestuia,cumarfinclcrialeregulilorde
concurendetipcartelcarevizeaztrucarealicitaiilorsaunclcrialedrepturilordeproprietate
intelectual,svritcuinteniesaudinculpgrav.
(4)Dispoziiilealin.(1)lit.c)suntaplicabileinsituaiancareoperatoruleconomicsauunadintre
persoaneleprevzutelaart.164alin.(2)estesupusuneiprocedurijudiciaredeinvestigaienlegturcu
svrireauneia/unoradintrefapteleprevzutelaart.164alin.(1).
(5)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.d)seconsidercautoritateacontractantaresuficienteindicii
plauzibilepentruaconsideracoperatoruleconomicancheiatcualioperatorieconomiciacorduricare
vizeazdenaturareaconcureneincadrulsaunlegturcuprocedurancauznurmtoarelesituaii,
reglementate cu titlu exemplificativ:
a)ofertelesausolicitriledeparticiparetransmisede2saumaimulioperatorieconomiciparticipani
laproceduradeatribuireprezintasemnrisemnificativedinpunctdevederealconinutului
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 57

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

documentelornestandardizatepotrivitdocumentaieideatribuire;
b)ncadrulorganelordeconducerea2saumaimultoroperatorieconomiciparticipanilaprocedura
deatribuireseregsescaceleaipersoanesaupersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpnla
gradulaldoileainclusivoricareauinteresecomunedenaturpersonal,financiarsaueconomic
saudeoricealtnatur;
c)unofertant/candidatadepusdousaumaimulteoferte/solicitrideparticipare,attindividualct
incomuncualioperatorieconomicisaudoarncomuncualioperatorieconomici;
d)unofertant/candidatadepusofert/solicitaredeparticipareindividual/ncomuncualioperatori
economiciiestenominalizatcasubcontractantncadruluneialteoferte/solicitrideparticipare.
(6)naintedeexcludereaunuioperatoreconomicntemeiulalin.(1)lit.d),autoritateacontractant
solicitnscrisConsiliuluiConcureneipunctuldevederecuprivirelaindiciileidentificatecarevizeaz
denaturareaconcureneincadrulsaunlegturcuproceduradeatribuirencauz,pecareacestalva
nainta n termen de maximum 15 zile.
(7)AutoritateacontractantareobligaiafurnizriituturorinformaiilorsolicitatedeConsiliul
Concurenei,nvedereaformulriipunctuluidevedere,conformdispoziiiloralin.(6).
(8)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.g)seconsidernclcrigravealeobligaiilorcontractuale,cutitlu
exemplificativ,neexecutareacontractului,livrarea/prestarea/executareaunorproduse/servicii/lucrricare
prezintneconformitimajorecarelefacimpropriiutilizriiconformdestinaieiprevzutencontract.
Art. 168. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeaacceptacafiindsuficientirelevantpentru
demonstrareafaptuluicofertantul/candidatulnusencadreaznunadintresituaiileprevzutelaart.
164,165i167,oricedocumentconsideratedificator,dinacestpunctdevedere,naradeoriginesaun
arancareofertantul/candidatulestestabilit,cumarficertificate,cazierejudiciaresaualtedocumente
echivalenteemisedeautoriticompetentedinararespectiv.
(2)ncazulncareexistincertitudininceeacepriveteexistenasauinexistenauneisituaiide
excludere,autoritateacontractantaredreptuldeasolicitanmoddirectinformaiidelaautoritile
competentestrineprevzutelaalin.(1).
(3)ncazulncarenaradeoriginesaunarancareestestabilitofertantul/candidatulnuseemit
documentedenaturacelorprevzutelaalin.(1)saurespectiveledocumentenuvizeaztoatesituaiile
prevzutelaart.164,165i167,autoritateacontractantareobligaiadeaacceptaodeclaraiepepropria
rspunderesau,dacnararespectivnuexistprevederilegalereferitoareladeclaraiapepropria
rspundere,odeclaraieautenticdatnfaaunuinotar,auneiautoritiadministrativesaujudiciaresaua
uneiasociaiiprofesionalecarearecompetenenacestsens.
Art. 169.-Autoritateacontractantexcludeunoperatoreconomicnoricemomentalproceduriide
atribuirencareialacunotincoperatoruleconomicseafl,avndnvedereaciunilesauinaciunile
svritenaintesauncursulprocedurii,nunadintresituaiileprevzutelaart.164,165i167,denatur
satragexcludereadinproceduradeatribuire.
Art. 170. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeaverificainexistenauneisituaiideexcludere
prevzutelaart.164,165i167nlegturcusubcontractaniipropui.
(2)ncazulncareesteidentificatosituaiedeexcludere,cuaplicareanmodcorespunztora
dispoziiilorart.171,autoritateacontractantsolicitofertantului/candidatuluiosingurdats
nlocuiascunsubcontractantnlegturcucarearezultat,nurmaverificrii,cseaflnaceastsituaie.
(3)nscopulverificriiprevzutelaalin.(1),subcontractantulcompleteazdeclaraiapeproprie
rspunderenconformitatecuprevederileart.193-195,precizndcnuseaflnniciunadintresituaiile
ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
Art. 171. - (1)Oriceoperatoreconomicaflatnoricaredintresituaiileprevzutelaart.164i167care
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 58

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

atragexcludereadinproceduradeatribuirepoatefurnizadovezicaresaratecmsurileluatedeacesta
suntsuficientepentrua-idemonstranconcretcredibilitateaprinraportarelamotiveledeexcludere.
(2)ncazulncareautoritateacontractantconsiderdovezileprezentatedeoperatoruleconomicn
conformitatecuprevederilealin.(1)cafiindsuficientepentrudemonstrareanconcretacredibilitii,
autoritateacontractantnuexcludeoperatoruleconomicdinproceduradeatribuire.
(3)Dovezilepecareoperatoruleconomicaflatnoricaredintresituaiileprevzutelaart.164i167le
poatefurnizaautoritiicontractante,nsensulprevederiloralin.(1),sereferlaefectuareadectre
operatoruleconomicapliisaulaasumareadectreoperatoruleconomicaobligaieideplata
despgubirilornceeacepriveteeventualeleprejudiciicauzateprintr-oinfraciunesauprintr-oaltfapt
ilicit,clarificareadectreoperatoruleconomicnmodcompletafaptelorimprejurrilorncareafost
comisinfraciuneasaualtfaptilicit,princooperareaactivcuautoritilecareefectueazinvestigaia,
ilaadoptareadectreoperatoruleconomicaunormsuriconcreteiadecvatelaniveltehnic,
organizaionalinmateriedepersonal,cumarfieliminarealegturilorcupersoaneleiorganizaiile
implicatencomportamentulnecorespunztor,msuridereorganizareapersonalului,implementareaunor
sistemedecontroliraportare,creareauneistructurideauditinternpentruverificarearespectrii
dispoziiilorlegaleiaaltornormesauadoptareaunorreguliinterneprivindrspundereaiplata
despgubirilor,pentruaprevenisvrireaunornoiinfraciunisaualtefapteilicite.
(4)ncazulncareoperatoruluieconomici-afostaplicatprinhotrredefinitivauneiinstanede
judecatmsurainterdicieideaparticipalaprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziie
public/acord-cadrusauaunuicontractdeconcesiune,careproduceefectenRomnia,prevederilealin.
(1)-(3)nusuntaplicabilepetoatperioadadeexcluderestabilitprinrespectivahotrre.
(5)ncazulncareoperatoruluieconomicnui-afostaplicatprinhotrredefinitivauneiinstanede
judecatmsurainterdicieideaparticipalaprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziie
public/acord-cadrusauaunuicontractdeconcesiunepentruoanumitperioad,situaiiledeexcludere
prevzutelaart.164i167nuseaplic:
a)dac,ncazulfaptelorprevzutelaart.164,aexpiratoperioadde5anideladatahotrrii
definitive de condamnare;
b)dac,ncazulsituaiilor,faptelorsauevenimentelorprevzutelaart.167,aexpiratoperioadde
3anideladataapariieisituaiei,svririifapteisauproduceriievenimentuluirelevant.
Paragraful 3
Criterii privind capacitatea
Art. 172. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaaplicancadrulproceduriideatribuirenumai
criterii de capacitate referitoare la:
a)capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale;
b)situaiaeconomicifinanciar;
c)capacitateatehniciprofesional.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomicialtecerinedecapacitate
privindparticiparealaproceduradeatribuirefadeceleprevzutelaalin.(1).
(3)Autoritateacontractantstabiletenumaicerinedeparticiparecaresuntnecesareiadecvatepentrua
seasiguracuncandidat/ofertantarecapacitateajuridicifinanciaricompeteneletehnicei
profesionalepentruaexecutacontractuldeachiziiepublic/acordul-cadrucareurmeazsfieatribuit.
(4)Autoritateacontractantnupoatestabilicerinedeparticiparepentrusubcontractaniipropuide
ofertant/candidatnofertsausolicitareadeparticipare,darianconsiderarecapacitateatehnici
profesionalasubcontractanilorpropuipentrupartealordeimplicarencontractulcareurmeazsfie
ndeplinit,dacdocumenteleprezentatesuntrelevantenacestsens.
(5)Toatecerineleprivindcapacitateasolicitatedeautoritateacontractanttrebuiesaiblegturcu
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 59

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

obiectulcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruisfieproporionaleprinraportarelaobiectul
acestuia.
Art. 173. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaoricruioperatoreconomicsprezinte
documenterelevantecaresdovedeascformadenregistrarei,dupcaz,deatestareoriapartenendin
punctdevedereprofesional,nconformitatecucerinelelegaledinarancareestestabilitoperatorul
economic.
(2)nproceduriledeatribuireacontractelordeachiziiepublicdeservicii,ncazulncareestenecesarca
operatoriieconomicisdeinoautorizaiespecialsausfiemembriaiuneianumiteorganizaiipentrua
puteaprestaserviciilencauznstatuldeorigine,autoritateacontractantaredreptuldeasolicita
acestorasdemonstrezecdeinoastfeldeautorizaiesaucsuntmembriaiuneiastfeldeorganizaii.
Art. 174. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeasolicitaofertantului/candidatuluistransmit
informaiiidocumenterelevantereferitoarelacapacitateatehniciprofesionalasubcontractanilor
propui,cuprivirelapartea/priledincontractpecareacetiaurmeazso/lendeplineascefectiv.
(2)ncazulncaredininformaiileidocumenteleprezentatepotrivitalin.(1)nurezultc
subcontractantulpropusarecapacitateatehniciprofesionalnecesarpentrupartea/priledincontract
pecareacestaurmeazso/lendeplineascefectiv,autoritateacontractantrespingesubcontractantul
propusisolicitofertantului/candidatuluiosingurdatnlocuireaacestuiaiprezentareaunuialt
subcontractantcaresaibcapacitateatehniciprofesionalnecesarpentrupartea/priledincontract
pecareacestaurmeazso/lendeplineascefectiv.
Art. 175. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumentaiadeatribuirecerine
privindsituaiaeconomicifinanciarcaresuntnecesareiadecvatepentruaseasiguracoperatorii
economicidispundecapacitateaeconomicifinanciarnecesarpentruaexecutacontractuldeachiziie
public/acordul-cadruipentruafiprotejatfadeuneventualriscdenendeplinirecorespunztoarea
contractului.
(2)Cerineleprivindsituaiaeconomicifinanciarstabilitedeautoritateacontractantpotvizaelemente
cum ar fi:
a)unanumitnivelminimalcifreideafacerianuale,inclusivoanumitcifrdeafaceriminimn
domeniulobiectuluicontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru;cifradeafaceriminimanual
impusoperatoriloreconomicinutrebuiesdepeascdedouorivaloareaestimatacontractului
deachiziiepublic/acordului-cadru;
b)anumitenivelurialealtorindicatorieconomico-financiarirelevani,precumniveluldelichiditate
anual;
c)unnivelcorespunztoralasigurriideriscprofesional.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2)lit.a),cifradeafaceriminimanualimpusoperatorilor
economicipoatedepilimitaprevzutlaalin.(2)lit.a)ncazuritemeinicjustificate,precumcelelegate
deexistenaunorriscurispecialeaferentenaturiilucrrilor,serviciilorsauproduselorcarefacobiectul
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadru.
(4)ncazulprevzutlaalin.(3),autoritateacontractantindicndocumenteleachiziieiprincipalele
motivecarejustificoastfeldecerin.
Art. 176. - (1)ncazulncareurmeazsfieatribuitecontractedeachiziiipublicenbazaunuiacordcadrucureluareacompetiiei,nivelulcifreideafaceriminimeanualeprevzutlaart.175alin.(2)lit.a)se
raporteazlavaloareamaximanticipatacontractelorsubsecventeceurmeazsseexecutenacelai
timpsau,dacaceastanuestecunoscut,lavaloareaestimataacordului-cadru.
(2)ncazulunuisistemdinamicdeachiziii,nivelulcifreideafaceriminimeanualeprevzutlaart.175
alin.(2)lit.a)seraporteazlavaloareamaximanticipatacontractelorsubsecventecareurmeazsfie
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 60

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

atribuite n cadrul sistemului respectiv.


Art. 177. - (1)Operatoruleconomicfacedovadandepliniriicerinelorprivindsituaiaeconomici
financiar,deregul,prinprezentarea,dupcaz,aunorasaumaimultoradintreurmtoareleinformaiii
documente:
a)declaraiisauextrasebancarecorespunztoaresau,acoloundeestecazul,dovadaasigurriiderisc
profesional;
b)prezentareasituaiilorfinanciaresauaextraselordinsituaiilefinanciare,ncazulncarepublicarea
situaiilorfinanciareesteprevzutdelegislaiariincareestestabilitoperatoruleconomic;
c)odeclaraieprivindcifratotaldeafaceriaoperatoruluieconomici,acoloundeestecazul,cifra
de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei
exerciiifinanciaredisponibile,nfunciededatanfiinriisaunceperiiactivitiioperatorului
economic,nmsurancareinformaiileprivindcifreledeafacerisuntdisponibile.
(2)ncazulncare,dinmotiveobiectiveijustificate,operatoruleconomicnuestenmsursprezinte
unasaumaimultedintreinformaiileidocumenteleprevzutelaalin.(1),operatoruleconomiceste
autorizatsfacdovadasituaieisaleeconomiceifinanciareprinoricealtdocumentpecareautoritatea
contractantlconsideradecvat.
Art. 178. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeastabiliprindocumenteleachiziieicerineprivind
capacitateatehniciprofesionalcaresuntnecesareiadecvatepentruaseasiguracoperatorii
economicideinresurseleumaneitehniceiexperienanecesarepentruaexecutacontractuldeachiziie
public/acordul-cadrulaunstandarddecalitatecorespunztor.
(2)Cerineleprivindcapacitateatehniciprofesionalstabilitedeautoritateacontractantpotvizan
specialexistenaunuinivelcorespunztordeexperien,prinraportarelacontracteleexecutatentrecut.
(3)ncazulprocedurilordeatribuireacontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrudeserviciisau
delucrrioriacontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrudeprodusecarenecesitlucrrisau
operaiunideamplasaresauinstalare,capacitateaprofesionalaoperatoriloreconomicideapresta
serviciilesaudeaexecutaconstruciasauoperaiuniledeinstalarepoatefievaluatnfunciede
aptitudinile,competenele,eficiena,experienaipotenialulacestora.
Art. 179.-Operatoruleconomicfacedovadandepliniriicerinelorprivindcapacitateatehnici
profesionalprinprezentarea,dupcaz,aunorasaumaimultoradintreurmtoareleinformaiii
documente:
a)olistalucrrilorrealizatencursuluneiperioadecareacopercelmultultimii5ani,nsoitde
certificatedebunexecuiepentrulucrrilecelemaiimportante;atuncicndestenecesarnscopul
asigurriiunuinivelcorespunztordeconcuren,autoritateacontractantpoatestabilicsuntluate
nconsiderarelucrrirelevanterealizatecumaimultde5aninurm;
b)listaprincipalelorlivrrideproduseefectuatesauaprincipalelorserviciiprestatencursulunei
perioadecareacopercelmultultimii3ani,cuindicareavalorilor,dateloriabeneficiarilorpublici
sauprivai;atuncicndestenecesarnscopulasigurriiunuinivelcorespunztordeconcuren,
autoritateacontractantpoatestabilicsuntluatenconsiderarelivrrideproduserelevante
efectuatesauserviciirelevanteprestatecumaimultde3aninurm;
c)indicareatehnicienilorsauaorganismelortehniceimplicate,indiferentdacfacsaunupartedin
organizaiaoperatoruluieconomic,nspecialacelorcarerspunddecontrolulcalitiii,ncazul
contractelordeachiziiipublicedelucrri,aceloraflailadispoziiacontractantuluinvederea
executriilucrrilor;
d)descriereafacilitilortehniceiamsurilorutilizatedeoperatoruleconomicnvedereaasigurrii
calitiiiafacilitilorsaledestudiuidecercetare;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 61

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

e)precizareasistemelordemanagementidetrasabilitatedincadrullanuluideaprovizionarepecare
operatoruleconomiclevaputeaaplicapeparcursulexecutriicontractului;
f)ncazulncareproduselesauserviciilecareurmeazsfiefurnizatesuntcomplexesau,cu
caracterexcepional,suntdestinateunuiscopspecial,rezultateleunuicontrolefectuatdeautoritatea
contractantsau,nnumeleacesteia,deunorganismoficialcompetentdinarancareestestabilit
operatoruleconomic,subrezervaacorduluirespectivuluiorganism,carevizeazcapacitilede
produciealeoperatoruluieconomiccarefurnizeazproduselesaucapacitateatehnicaoperatorului
economiccarepresteazserviciilei,dacestenecesar,facilitiledestudiuidecercetarecaresunt
ladispoziiaacestuiaimsuriledecontrolalcalitiipecareacestaurmeazsleaplice;
g)calificrileeducaionaleiprofesionalealeoperatoruluieconomiccarepresteazserviciiori
executlucrrisaualepersonaluluideconducerealoperatoruluieconomic,dacacesteanu
constituie factori de evaluare;
h)precizareamsurilordemanagementdemediupecareoperatoruleconomiclevaputeaaplicape
parcursulexecutriicontractului;
i)odeclaraiecuprivirelanumrulmediuanualdepersonalaloperatoruluieconomiccarepresteaz
serviciioriexecutlucrriinumrulpersonaluluideconduceredinultimii3ani;
j)odeclaraiecuprivirelautilajele,instalaiileiechipamenteletehniceladispoziiaoperatorului
economiccarepresteazserviciioriexecutlucrripentruexecutareacontractului;
k)precizareaprii/prilordincontractpecareoperatoruleconomicintenioneazso/le
subcontracteze;
l)eantioane,descrierisaufotografiialeproduselorcareurmeazafilivrate,acrorautenticitate
trebuiecertificatlasolicitareaautoritiicontractante;
m)certificateemisedeinstituteoficialeresponsabilecucontrolulcalitiisauorganismecu
competenerecunoscute,careatestconformitateaproduselorcareurmeazafilivrate,identificat
nmodclarprintrimiterelaspecificaiitehnicesaustandarde.
Art. 180 - (1)Atuncicndintenioneazsatribuieuncontractdeachiziiepublic/acord-cadrupeloturi,
autoritateacontractantapliccerineleprivindcapacitateaprinraportarelafiecarelotnparte.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),autoritateacontractantpoatestabilicerineleprivindnivelul
cifreideafaceriminimeanualeprinraportarelagrupurideloturi,ncazulncareestepermisatribuirea
maimultorloturiaceluiaiofertant,iarcontractelepentruacesteatrebuieexecutatenacelaitimp.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),caocondiiepentruposibilitateaatribuiriicontractelorcefac
obiectulmaimultorloturiaceluiaiofertant,autoritateacontractantpoatestabilicerineleprivind
resurseletehnicei/sauprofesionaleprinraportarelagrupurideloturi,atuncicndutilizareaacestor
resursencadrulcontractelorserealizeazsimultansaufacimposibilalocareaaceleiai/acelorairesurse
pentrumaimultecontractecareseexecutnacelaitimp.
Art. 181.-Criteriileprivindcapacitateaicerineleminimesolicitatepentrundeplinireaacestora,
mpreuncumijloaceledeprobcorespunztoare,suntprevzutenanunuldeparticipare.
Art. 182. - (1)Operatoruleconomicaredreptul,dacestecazulinlegturcuunanumitcontractde
achiziiepublic/acord-cadru,sinvocesusinereaunui/unorter/terinceeaceprivetendeplinirea
criteriilorreferitoarelasituaiaeconomicifinanciari/sauacriteriilorprivindcapacitateatehnici
profesional,indiferentdenaturarelaiilorjuridiceexistententreoperatoruleconomiciterul/terii
respectiv/respectivi.
(2)Operatoruleconomicaredreptulsinvocesusinereaunui/unorter/terinceeaceprivete
ndeplinireacriteriilorreferitoarelacalificrileeducaionaleiprofesionaleprevzutelaart.179lit.g)doar
dacterulvadesfuraefectivlucrrilesauserviciilenlegturcucaresuntnecesarerespectivele
calificri.
(3)ncazulncareoperatoruleconomicidemonstreazsituaiaeconomicifinanciari/sau
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 62

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

capacitateatehnici/sauprofesionalinvocndisusinereaacordat,nconformitatecuprevederilealin.
(1)i(2),dectreunulsaumaimuliteri,atuncioperatoruleconomicareobligaiadeadovediautoritii
contractantecaluattoatemsurilenecesarepentruaaveaaccesnoricemomentlaresurselenecesare,
prezentndunangajamentnacestsensdinparteaterului/terilor.
(4)Odatcuangajamentuldesusinere,ofertantul/candidatulareobligaiasprezintedocumente
transmiseacestuiadectreterul/teriisusintor/susintori,dincaresrezultemodulefectivprincare
terul/teriisusintor/susintoriva/vorasigurandeplinireapropriuluiangajamentdesusinere,documente
care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
(5)ncazulncaresusinereaterului/terilorvizeazresursenetransferabile,angajamentulasigur
autoritiicontractantendeplinireaobligaiilorasumateprinacesta,nsituaiancarecontractantul
ntmpindificultipeparcursulderulriicontractului.
Art. 183. - (1)Autoritateacontractantverificdacterul/teriicareasigursusinereanceeaceprivete
ndeplinireacriteriilorreferitoarelasituaiaeconomicifinanciaroriprivindcapacitateatehnici/sau
profesionalndeplinete/ndeplinesccriteriilerelevanteprivindcapacitateasaunusencadreazn
motiveledeexcludereprevzutelaart.164,165i167.
(2)Dacterul/teriinundeplinete/ndeplinesccriteriilerelevanteprivindcapacitateasausencadreazn
unuldintremotiveledeexcludereprevzutelaart.164,165i167,autoritateacontractantsolicit,o
singurdat,caoperatoruleconomicsnlocuiascterul/teriisusintor/susintorifrcaacestaspect
saducatingereprincipiuluitratamentuluiegalprevzutlaart.2alin.(2)lit.b).
Art. 184.-ncazulncareunoperatoreconomicdemonstreazndeplinireacriteriilorreferitoarela
situaiaeconomicifinanciarinvocndsusinereaunui/unorter/teri,autoritateacontractantsolicitca
operatoruleconomiciterul/teriisusintor/susintorisrspundnmodsolidarpentruexecutarea
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadru.Rspundereasolidaraterului/terilorsusintor/
susintorisevaangajasubcondiianendepliniriidectreacesta/acetiaaobligaiilordesusinereasumate
prin angajament.
Art. 185. - (1)ncazulncaremaimulioperatorieconomiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,
ndeplinireacriteriilorprivindcapacitateatehniciprofesionalsedemonstreazprinluareanconsiderare
aresurselortuturormembrilorgrupului,iarautoritateacontractantsolicitcaacetiasrspundnmod
solidarpentruexecutareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru.
(2)ncazulncaremaimulioperatorieconomiciparticipncomunlaproceduradeatribuire,acetiapot
beneficiadesusinereaunuiternceeaceprivetendeplinireacriteriilorreferitoarelasituaiaeconomic
ifinanciari/saucapacitateatehniciprofesional,ncondiiileprezenteilegi.
Art. 186.-ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrrisaudeserviciiiallucrrilorsau
operaiunilordeamplasaresaudeinstalaredincadrulunuicontractdeachiziiepublicdeproduse,
autoritateacontractantpoateimpunecaanumitesarciniesenialesfierealizatenmoddirectdectre
ofertant sau, n cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al
asocierii.
SECIUNEA a 7 - a
Criterii de atribuire
Art. 187. - (1)Fraaduceatingeredispoziiilorlegalesauadministrativeprivindpreulanumitorproduse
oriremunerareaanumitorservicii,autoritateacontractantatribuiecontractuldeachiziiepublic/acordulcadruofertantuluicareadepusofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomic.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantstabileteofertaceamaiavantajoasdinpunct
devedereeconomicpebazacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluareprevzuindocumentele
achiziiei.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 63

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic n conformitate cu
dispoziiilealin.(2),autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaunuldintreurmtoarelecriteriide
atribuire:
a)preulcelmaisczut;
b)costulcelmaisczut;
c)celmaibunraportcalitate-pre;
d) cel mai bun raport calitate - cost.
(4)nsensulalin.(3)lit.c)id),celmaibunraportcalitate-pre/calitate-costsedeterminpebazaunor
factorideevaluarecareincludaspectecalitative,demediui/sausociale,nlegturcuobiectul
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadru.
(5)Factoriideevaluareprevzuilaalin.(4)potviza,printrealtele:
a)calitatea,inclusivavantajeletehnice,caracteristicileesteticeifuncionale,accesibilitatea,
conceptuldeproiectarepentrutoiutilizatorii,caracteristicilesociale,demediuiinovatoarei
comercializareaicondiiileacesteia;
b)organizarea,calificareaiexperienapersonaluluidesemnatpentruexecutareacontractului,n
cazulncarecalitateapersonaluluidesemnatpoatesaibunimpactsemnificativasupranivelului
calitativ de executare a contractului;
c)serviciilepostvnzare,asistenatehnicicondiiiledelivrare,cumarfidatalivrrii,procesulde
livrareitermenuldelivraresaudefinalizare.
(6)nsensulalin.(3)lit.c),criteriuldeatribuirecelmaibunraportcalitate-preincludederegulun
elementdepresaudecost;nsituaiancareautoritateacontractantiniiazoprocedurdeatribuirecu
bugetfix,ncareelementuldepresaudecostesteunpresaucostfix,factoriideevaluareserefer
numailaaspectecalitativealeproduselor,serviciilorsaulucrrilorcarefacobiectulachiziiei.
(7)nsensulalin.(3)lit.b),costulcelmaisczutsedeterminpeconsiderentederentabilitate,utiliznd
factoriprecumcalculareacosturilorpecicluldevia.
(8)Autoritateacontractantnuvautilizacostulcelmaisczut/preulcelmaisczutdreptcriteriude
atribuire n cazul:
a)anumitorcategoriidecontractedeachiziiepublic/acorduri-cadrudelucrrisaudeserviciicare
aucaobiectserviciiintelectualeicarepresupunactiviticuniveldecomplexitateridicat;
b)contractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadrudelucrrisaudeserviciicaresuntaferente
proiectelordeinfrastructurdetransporttranseuropene,aacumsuntdefinitenprezentalege,i
drumurijudeene.
(9)Categoriiledecontractedeachiziiepublic/acorduri-cadruprevzutelaalin.(8),precumiponderea
maximpecareelementulpresaucostopoateaveancadrulcriteriuluideatribuireaacestorcontractese
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(10)ncazulncaredousaumaimulteofertesuntechivalente,autoritilecontractantepotaplicaun
criteriusuplimentar,deexemplu:combatereaomajului,cesevamenionaexplicitnanunulde
participare.
Art. 188. - (1)Factoriideevaluareprevzuilaart.187alin.(4)aulegturdirectcuobiectul
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadruatuncicndserefernoricemodlaprodusele,serviciile
saulucrrilecareurmeazafifurnizate/prestate/executatentemeiulcontractuluideachiziie
public/acordului-cadruinoricestadiualcicluluilordevia,chiardacacetifactorinufacpartedin
substanamaterialaproduselor,serviciilorsaulucrrilorrespective.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantpoateaveanvederefactorideevaluaren
legturcu:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 64

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

a)procesulspecificdeproducie,furnizaresaucomercializarealucrrilor,produselorsauserviciilor;
b)unprocesspecificpentruunaltstadiualcicluluideviaalucrrilor,produselorsauserviciilor.
Art. 189. - (1)Autoritateacontractantnuaredreptuldeautilizafactorideevaluarecaresconduclao
libertatedeaprecierenelimitat.
(2)nsensulalin.(1),factoriideevaluareutilizaideautoritateacontractanttrebuiesasigureo
concurenrealntreoperatoriieconomiciisfiensoiideprevedericarespermitverificareaefectiv
ainformaiilorfurnizatedectreofertani,nscopulaplicriifactorilordeevaluare.
(3)Atuncicndconsidernecesar,autoritateacontractantverificexactitateainformaiiloridovezilor
furnizatedeofertani.
Art. 190. - (1)Autoritateacontractantprecizeazndocumenteleachiziieiponderearelativpecareo
acordfiecruifactordeevaluarecevafiaplicatpentrudeterminareaoferteiceleimaiavantajoasedin
punctdevedereeconomic,cuexcepiacazuluincareofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economicestedeterminatprinaplicareacriteriuluipreuluicelmaisczut.
(2)Ponderilerelativeprevzutelaalin.(1)potfiacordateprinraportarelaintervalevalorice.
(3)ncazulncarestabilireauneiponderinuesteposibildinmotiveobiective,autoritateacontractant
indicfactoriideevaluarenordineadescresctoareaimportanei.
Art. 191.-Calculareacosturilorpeparcursulcicluluideviaacoper,nmsurancaresuntrelevante,
toatesauopartedintreurmtoarelecosturipeparcursulcicluluideviaalunuiprodus,serviciusaual
uneilucrri:
a)costurisuportatedeautoritateacontractantsaudealiutilizatori,cumarficosturilegatede
achiziie,costurideutilizare,precumconsumuldeenergieidealteresurse,costuridentreinere,
costuridelasfritulcicluluidevia,precumcosturiledecolectareireciclare;
b)costurideterminatedeefecteexterneasupramediuluinlegturcuprodusul,serviciulsau
lucrareapeparcursulcicluluilordevia,cucondiiacavaloareapecuniaraacestoraspoatfi
determinativerificat;acestecosturipotsincludcostulemisiilordegazecuefectdeserial
altoremisiipoluanteialtecosturideatenuareaefectelorschimbrilorclimatice.
Art. 192. - (1)ncazulncareautoritateacontractantevalueazcosturilefolosindoabordarepebaza
costuluipeparcursulcicluluidevia,aceastaindicndocumenteleachiziieidatelecaretrebuiefurnizate
dectreofertani,precumimetodapecareautoritateacontractanturmeazsoutilizezepentruastabili
costurilepeparcursulcicluluideviapebazadatelorrespective.
(2)Metodautilizatdeautoritateacontractantpentruevaluareacosturilordeterminatedeefecteleexterne
asupramediuluiprevzutelaart.191lit.b)trebuiesndeplineascnmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)sebazeazpecriteriinediscriminatoriiiverificabilenmodobiectiv;nspecial,ncazulncarenu
afoststabilitnvedereaaplicriirepetatesaucontinue,nufavorizeazsaudezavantajeaznmod
nejustificatanumiioperatorieconomici;
b)esteaccesibiltuturorprilorinteresate;
c)datelesolicitatepotfifurnizateprintr-unefortrezonabildectreoperatorieconomicicaredau
dovaddeodiligenobinuit,inclusivdeoperatorieconomicidinriterecaresuntpartea
AcorduluiprivindachiziiilepublicealOrganizaieiMondialeaComeruluisaulaalteacorduri
internaionalencadrulcroraUniuneaEuropeani-aasumatobligaii.
(3)ntoatecazurilencareometodcomundecalculareacosturilorpeparcursulcicluluideviaa
devenitobligatorieprintr-unactnormativadoptatlanivelulUniuniiEuropene,respectivametodcomun
seaplicpentruevaluareacosturilorpeparcursulcicluluidevia.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 65

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

SECIUNEA a 8 - a
Documentul unic de achiziie european. E - Certis
Art. 193. - (1)Autoritateacontractantacceptlamomentuldepuneriisolicitrilordeparticiparesau
ofertelorDUAE,constndntr-odeclaraiepepropriarspundereactualizat,cadovadpreliminarn
loculcertificateloreliberatedectreautoritilepublicesaudectretericareconfirmcoperatorul
economicncauzndeplineteurmtoarelecondiii:
a)nuseaflnniciunadinsituaiiledeexcluderemenionatelaart.164,165i167;
b)ndeplinetecriteriileprivindcapacitatea,astfelcumaufostsolicitatedeautoritateacontractant;
c)dacestecazul,ndeplinetecriteriiledeseleciestabilitedeautoritateacontractantn
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2)ncazulncareoperatoruleconomicdemonstreazndeplinireacriteriilorreferitoarelasituaia
economicifinanciaroriprivindcapacitateatehniciprofesionalinvocndsusinereaunuiter,DUAE
includeinformaiilemenionatelaalin.(1)cuprivirelaterulsusintor.
(3)ncazulncareoperatoruleconomicintenioneazssubcontractezeoparte/pridincontract,DUAE
includeiinformaiilesolicitatecuprivirelasubcontractani.
(4)Pelnginformaiileprevzutelaalin.(1)-(3),DUAEconineiinformaiicuprivirelaautoritatea
publicsauparteaterresponsabilcuntocmireadocumentelorjustificative,precumiodeclaraie
oficialcaresatestecoperatoruleconomicareobligaiasfurnizeze,lacerereifrntrziere,
documentele justificative respective.
(5)ncazulncareautoritateacontractantpoateobinedocumentelejustificativeprevzutelaalin.(4)n
moddirect,prinaccesareauneibazededate,DUAEcuprinde,deasemenea,informaiilesolicitatenacest
scop,cumarfiadresadeinternetabazeidedate,oricedatdeidentificarei,dacestecazul,declaraia
necesardeacordareaconsimmntului.
Art. 194.-OperatoriieconomicipotreutilizaunDUAEdejautilizatntr-oprocedurdeatribuire
precedent,cucondiiasconfirmecinformaiilecuprinsenacestasuntncontinuarecorecteivalabile
la data depunerii acestuia.
Art. 195.-DUAEseelaboreazpebazaunuiformularstandardaprobatdeComisiaEuropeanise
furnizeazexclusivnformatelectronic.
Art. 196. - (1)Autoritateacontractantpoatesolicitacandidailor/ofertanilorsdepuntoatesauoparte
dintredocumentelejustificativecadovadainformaiilorcuprinsenDUAE,noricemomentpedurata
desfurriiuneiprocedurideatribuire,dacacestlucruestenecesarpentruaasiguradesfurarea
corespunztoareaprocedurii.
(2)naintedeatribuireacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru,cuexcepiasituaiei
contractelorsubsecventeatribuitenexecutareaunuiacord-cadru,autoritateacontractantsolicit
ofertantuluiclasatpeprimullocdupaplicareacriteriuluideatribuiresprezintedocumentejustificative
actualizateprincaresdemonstrezendeplinireatuturorcriteriilordecalificareiselecie,nconformitate
cuinformaiilecuprinsenDUAE,cuexcepiaprocedurilordesfuratenmaimulteetapecnd
documentelejustificativesuntsolicitatenaintedetransmitereainvitaiilorpentruetapaadouactre
candidaiiselectai.
(3)Autoritateacontractantpoateinvitacandidaii/ofertaniiscompletezesausclarificedocumentele
prevzutelaalin.(1)sau(2).
Art. 197. - (1)Prinexcepiedeladispoziiileart.196,operatoriieconomicinusuntobligaisprezinte
documentejustificativesaualteprobensprijinulinformaiilordeclaratenDUAEncazulinmsuran
careautoritateacontractantareposibilitateadeaobinecertificatelesauinformaiilerelevantenmod
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 66

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

direct,prinaccesareauneibazededatenaionaledinoricestatmembru,disponibilenmodgratuit,cumar
fiunregistrunaionalalachiziiilorpublice,undosarvirtualalsocietilor,unsistemelectronicdestocare
adocumentelorsauunsistemdepreselecie.
(2)Prinexcepiedeladispoziiileart.196,operatoriieconomicinusuntobligaisprezintedocumente
justificativensprijinulinformaiilordeclaratenDUAEncazulncareautoritateacontractantcarea
atribuitcontractuldeachiziiepublicsauancheiatacordul-cadruestedejanposesiadocumentelor
respective.
(3)nsensulprevederiloralin.(1),bazelededatecareconininformaiirelevanteprivindoperatorii
economicitrebuiesfieaccesibiletuturorautoritilorcontractantedintoatestatelemembreitrebuies
fieactualizateperiodicnmodcorespunztor.
Art. 198.-ANAPpuneladispoziiaComisieiEuropeneiactualizeazne-Certislistacompletabazelor
dedatecareconininformaiirelevanteprivindoperatoriieconomicistabiliinRomnia.
Art. 199. - (1)Pentruafacilitaproceduriledeatribuiretransfrontaliere,ANAPseasigurcinformaiile
privindcertificateleialteformededocumentejustificativeintrodusene-Certissuntactualizaten
permanen.
(2)Autoritilecontractanteutilizeaze-Certisisolicitnprincipalaceletipuridecertificatesauforme
de documente justificative care sunt disponibile n e-Certis.
Art. 200. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaimpuneoperatoriloreconomiciobligaia
prezentriiunorcertificrispecifice,acordatedeorganismedecertificareacreditate,careatest
respectareadectreacetiaaanumitorstandardedeasigurareacalitii,inclusivprivindaccesibilitatea
pentrupersoanelecudizabiliti,saustandardeorisistemedemanagementdemediu.
(2)Autoritateacontractantareobligaia,nconformitatecuprincipiulrecunoateriireciproce,dea
acceptacertificateechivalentecuceleprevzutelaalin.(1),emisedeorganismedecertificareacreditate
stabilite n alte state membre.
(3)ncazulncaresepoatedemonstracunoperatoreconomicnuaavutacceslauncertificatdecalitate
saudemediuastfelcumestesolicitatdeautoritateacontractantorinuareposibilitateadea-lobinen
termenelestabilite,dinmotivecarenuisuntimputabile,autoritateacontractantareobligaiadeaaccepta
oricealteprobesaudoveziprezentatedeoperatoruleconomicrespectiv,nmsurancare
probele/dovezileprezentateconfirmasigurareaunuinivelcorespunztoralcalitiiori,dupcaz,al
protecieimediului,echivalentcucelsolicitatdeautoritateacontractant.
SECIUNEA a 9 - a
Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de ctre organisme de drept public
sau privat
Art. 201. - (1)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescmodalitidecertificare
sauincluderepelisteoficiale,lanivelnaional,aoperatoriloreconomicicareopteazpentruunsistemde
certificare.
(2)ANAPareobligaiadeainformaComisiaEuropeancuprivirelacoordonateleimodulde
funcionareasistemuluidecertificareprevzutlaalin.(1).
(3)Operatoriieconomicinscriipelisteleoficialesaucaredeinuncertificatpotdepunelaautoritile
contractante,ncadruluneiprocedurideatribuireaunuicontractdeachiziiepublic/acord-cadru,un
certificatdenregistrareeliberatdeautoritateacompetentsaudeorganismuldecertificarecompetent;
certificatelerespectiveindicreferinelecareaustatlabazanscrieriioperatoriloreconomicipelista
oficialsauacertificriiacestora,precumiclasificareapelistarespectiv.
(4) nscrierea operatorilor economici pe listele oficiale certificate de organismele competente sau un
certificateliberatdeunorganismdecertificarereprezintoprezumierelativnceeaceprivete
ndeplinireadectreoperatoruleconomicnscrisperespectivalistsaucaredeinerespectivulcertificata
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 67

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

cerinelordecalificareiselecieacoperitedelistaoficialsaudeacelcertificat.
Art. 202. - (1)Informaiilecarerezultdinnscriereapelisteleoficialesaudincertificateleeliberatede
organismedecertificarenupotfipuselandoialfrjustificare.
(2)nceeacepriveteplataimpozitelor,taxeloriacontribuiilorlabugetulgeneralconsolidat,sepoate
solicitauncertificatsuplimentardelaoriceoperatoreconomicnscrispeolistoficialsaucaredeineun
certificat,atuncicndseatribuieuncontractdeachiziiepublic/acord-cadru.
(3)Operatoriieconomicidinaltestatemembrenuauobligaiadeasenscriepeolistoficialorganizat
potrivitdispoziiilorprezenteilegisaudeaobinenRomniaocertificaredetipulceleireglementaten
cuprinsulprezenteiseciuninvedereaparticipriilaoprocedurdeatribuireaunuicontractdeachiziie
public/acord-cadru.
(4)ncazulncareautoritateacontractantsolicitncadruluneiprocedurideatribuireanumite
certificate,aceastaareobligaiadeaacceptacertificateechivalenteeliberatedeorganismestabilitenalte
statemembresaualtemijloacedeprobechivalente.
SECIUNEA a 10 - a
Cataloage electronice
Art. 203. - (1)ncazulncaredispoziiilelegaleimpunutilizareamijloacelorelectronicedecomunicare,
autoritateacontractantpoatesolicitacaofertelesfieprezentatesubformdecatalogelectronicsaus
includuncatalogelectronic.
(2)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccategoriiledeachiziiicuprivirela
careautoritateacontractantareobligaiadeaimpuneutilizareacataloagelorelectronice.
(3)Oferteleprezentatesubformdecataloageelectronicepotfinsoitedealtedocumentecarele
completeaz.
Art. 204. - (1)Cataloageleelectronicesuntelaboratedectrecandidai/ofertaninvedereaparticipriila
oanumitprocedurdeatribuire,nconformitatecuspecificaiiletehniceiformatulstabilitede
autoritateacontractant.
(2)Cataloageleelectronicerespectcerineleaplicabileinstrumentelordecomunicareelectronice,precum
ioricecerinesuplimentarestabilitedeautoritateacontractant,nconformitatecuprevederileart.64-66
ialenormelormetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
Art. 205. - (1)Atuncicndacceptsausolicitprezentareaofertelorsubformdecataloageelectronice,
autoritateacontractant:
a)precizeazacestlucrunanunuldeparticipare;
b)indicndocumenteleachiziieitoateinformaiilenecesarereferitoarelaformatul,echipamentele
electroniceutilizateiaranjamenteleispecificaiiletehnicedeconectarepentrucatalog.
(2)ncazulncareafostncheiatunacord-cadrucumaimulioperatorieconomicipebazdeoferte
prezentatesubformdecataloageelectronice,autoritateacontractantpoateprevedeacreluarea
competiieipentruatribuireacontractelorsubsecventeserealizeazpebazacataloageloractualizate.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),autoritateacontractantfoloseteunadintreurmtoarelemetode:
a)invitofertaniistransmitdinnoucataloageleelectronice,adaptatelacerinelecontractuluin
cauz;
b)informeazofertaniicintenioneazscolectezedincataloageleelectronicecareaufostdeja
transmiseinformaiilenecesarepentruaconstituioferteadaptatelacerinelecontractuluincauz,cu
condiiacautilizareaacesteimetodesfifostanunatndocumenteleachiziieicareaustatlabaza
ncheierii acordului - cadru.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 68

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

(4)ncazulncareautoritateacontractantreiacompetiiapentruatribuireacontractelorsubsecventen
executareaacordului-cadrunconformitatecudispoziiilealin.(3)lit.b),aceastanotificofertaniicu
privireladataioralacareintenioneazscolectezeinformaiilenecesarepentruaconstituioferte
adaptatelacerinelecontractuluincauziledofertanilorposibilitateadearefuzaaceastcolectarede
informaii.
(5)Autoritateacontractanttrebuiesprevadoperioadcorespunztoaredetimpntrenotificarea
prevzutlaalin.(4)icolectareaefectivainformaiilor.
(6)naintedeatribuireacontractului,autoritateacontractantprezintinformaiilecolectaten
conformitatecudispoziiilealin.(4)ofertantuluincauz,pentrua-idaacestuiaposibilitateadeacontesta
sauconfirmacofertaastfelconstituitnuconineerorisemnificative.
Art. 206. - (1)Autoritateacontractantpoateatribuicontractedeachiziiepublicpebazaunuisistem
dinamicdeachiziii,solicitndprezentareaofertelorpentruuncontractspecificsubformaunuicatalog
electronic.
(2)Autoritateacontractantpoate,deasemenea,satribuiecontractedeachiziiepublicpebazaunui
sistemdinamicdeachiziii,nconformitatecudispoziiileart.205alin.(3)lit.b)ialin.(4)-(6),cu
condiiacasolicitareadeparticiparelasistemuldinamicdeachiziiisfiensoitdeuncatalogelectronic
conformcuspecificaiiletehniceiformatulstabilitedectreautoritateacontractant.
(3)Catalogulelectronicprevzutlaalin.(2)estecompletatulteriordectrecandidai,cndacetiasunt
informaicuprivirelainteniaautoritiicontractantedeaconstituiofertepebazaproceduriiprevzutela
art. 205 alin. (3) lit. b).
SECIUNEA a 11 - a
Atribuirea contractelor de achiziie public i ncheierea acordurilor - cadru
Art. 207. - (1)Autoritateacontractantstabileteofertactigtoarepebazacriteriuluideatribuireia
factorilordeevaluareprecizaininvitaiadeparticipare/anunuldeparticipareindocumenteleachiziiei,
dacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)ofertarespectivndeplinetetoatecerinele,condiiileicriteriilestabiliteprinanunulde
participareidocumenteleachiziiei,avndnvedere,dacestecazul,dispoziiileart.162;
b)ofertarespectivafostdepusdeunofertantcarendeplinetecriteriileprivindcalificareai,dac
estecazul,criteriiledeselecieinuseaflsubincidenamotivelordeexcludere.
(2)ncazulncareautoritateacontractantnupoatencheiacontractulcuofertantulacruiofertafost
stabilitcafiindctigtoare,dincauzafaptuluicofertantulncauzseaflntr-osituaiedeformajor
saunimposibilitateafortuitdeaexecutacontractul,autoritateacontractantaredreptulsdeclare
ctigtoareofertaclasatpelocul2,ncondiiilencareaceastaesteadmisibil.
(3)ncazulncare,nsituaiaprevzutlaalin.(2),nuexistoofertclasatpelocul2admisibil,sunt
aplicabiledispoziiileart.212alin.(1)lit.e).
Art. 208.-Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilesccazurileicondiiile
specificencareautoritateacontractantaredreptul,ncadrulproceduriidelicitaiedeschis,sevalueze
conformitateaofertelorcuspecificaiiletehniceicelelaltecerineprevzutendocumenteleachiziieiis
aplicecriteriuldeatribuireifactoriideevaluareanteriorverificriindepliniriicriteriilordecalificarei
selecie.
Art. 209. - (1)ncazulncareinformaiilesaudocumenteleprezentatedectreoperatoriieconomicisunt
incompletesaueronatesauncazulncarelipsescanumitedocumente,autoritateacontractantaredreptul
deasolicitantr-unanumittermenofertanilor/candidailorclarificrii,dupcaz,completriale
documentelorprezentatedeacetiancadrulofertelorsausolicitrilordeparticipare,curespectarea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 69

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

principiilortratamentuluiegalitransparenei.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptulcaprinclarificrile/completrilesolicitatesdetermineapariia
unui avantaj evident n favoarea unui ofertant/candidat.
Art. 210. - (1)ncazuluneiofertecareareunpresaucostaparentneobinuitdesczutnraportcu
lucrrile,produselesauserviciilecareconstituieobiectulcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru
careurmeazafiatribuit/ncheiat,autoritateacontractantareobligaiadeasolicitaofertantuluicarea
depusoastfeldeofertclarificricuprivirelapreulsaucostulpropus.
(2)Clarificrileprevzutelaalin.(1)sepotreferinspecialla:
a)fundamentareaeconomicamoduluideformareapreului,prinraportarelaprocesulde
producie,serviciilefurnizatesaumetodeledeconstrucieutilizate;
b)soluiiletehniceadoptatei/sauoricecondiiideosebitdefavorabiledecarebeneficiazofertantul
pentrufurnizareaproduselorsauaserviciilororiexecutarealucrrilor;
c)originalitatealucrrilor,produselorsauserviciilorpropusedeofertant;
d)respectareaobligaiilorprevzutelaart.51alin.(1);
e)respectareaobligaiilorprevzutelaart.218;
f)posibilitateacaofertantulsbeneficiezedeunajutordestat.
(3)Autoritateacontractantevalueazinformaiileidocumentelefurnizatedeofertantulacruiofertare
unpreaparentneobinuitdesczutirespingerespectivaofertnumaiatuncicnddovezilefurnizatenu
justificnmodcorespunztornivelulsczutalpreuluisaualcosturilorpropuse,inndseamade
elementelemenionatelaalin.(2).
(4)Autoritateacontractantrespingentotdeaunaoofertatuncicndconstatcaceastaareunpre
neobinuitdesczutdeoarecenurespectobligaiileprevzutelaart.51alin.(1).
(5)Atuncicndautoritateacontractantconstatcoofertareunpreneobinuitdesczutdeoarece
ofertantulbeneficiazdeunajutordestat,ofertarespectivpoatefirespinsdoardinacestmotivnumai
dac,nurmaclarificrilorsolicitate,ofertantulnuapututdemonstra,ntr-untermencorespunztorstabilit
deautoritateacontractant,cajutoruldestatafostacordatnmodlegal.
(6)ncazulncareautoritateacontractantrespingeoofertpentrumotivulprevzutlaalin.(5),va
informaComisiaEuropeandupconsultareacuConsiliulConcurenei.
SECIUNEA a 12 - a
Finalizarea procedurii de atribuire
Art. 211.-Proceduradeatribuiresefinalizeazprin:
a)ncheiereacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru;sau
b) anularea procedurii de atribuire.
Art. 212. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeaanulaproceduradeatribuireacontractuluide
achiziiepublic/acordului-cadrunurmtoarelecazuri:
a)dacnuafostdepusnicioofert/solicitaredeparticiparesaudacnuafostdepusnicioofert
admisibil;
b)dacaufostdepuseoferteadmisibilecarenupotficomparatedincauzamoduluineuniformde
abordareasoluiilortehnicei/orifinanciare;
c)dacnclcrialeprevederilorlegaleafecteazproceduradeatribuiresaudacesteimposibil
ncheierea contractului;
d)ConsiliulNaionaldeSoluionareaContestaiilorsauinstanadejudecatdispune
modificarea/eliminareaoricrorspecificaiitehnicedincaietuldesarcinioridinaltedocumenteemise
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 70

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

nlegturcuproceduradeatribuire,iarautoritateacontractantseaflnimposibilitateadeaadopta
msurideremediere,frcaacesteasafectezeprincipiileachiziiilorpublicereglementatelaart.2
alin. (2);
e)daccontractulnupoatefincheiatcuofertantulacruiofertafoststabilitctigtoaredin
cauzafaptuluicofertantulncauzseaflntr-osituaiedeformajorsaunimposibilitatea
fortuitdeaexecutacontractulinuexistoofertclasatpelocul2admisibil.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.c),prinnclcri ale prevederilor legalesenelegesituaiancare,
peparcursulproceduriideatribuire,seconstaterorisauomisiuni,iarautoritateacontractantseafln
imposibilitateadeaadoptamsuricorectivefrcaaceastasconduclanclcareaprincipiilorprevzute
la art. 2 alin. (2).
Art. 213. - (1)Autoritateacontractantaredreptuldeaanulaproceduradeatribuireacontractuluide
achiziiepublic/acordului-cadrunsituaiileprevzutelaart.78alin.(8),art.82alin.(8),art.88alin.(8)
iart.97alin.(8).
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeafacepublicdeciziadeanulareaproceduriideatribuirea
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadru,nsoitdejustificareaanulriiproceduriideatribuire,
prinintermediulplatformeielectroniceprevzutelaart.150alin.(1)ntermenulprevzutlaart.161.
SECIUNEA a 13 - a
Informarea candidailor/ofertanilor
Art. 214. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteofertantuluideclaratctigtoro
comunicareprivindacceptareaoferteisale,princareimanifestacorduldeancheiacontractulde
achiziiepublic/acordul-cadru.
(2)Pedurataprocesuluideevaluare,autoritateacontractantaredreptuldeatransmite
candidailor/ofertanilorrezultatepariale,aferentefiecreietapeintermediareaacestuiproces,n
conformitatecucondiiilespecificeprevzuteprinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
(3)Autoritateacontractantstabileteofertactigtoarentermendemaximum25deziledeladatalimitdedepunereaofertelor.Prinexcepie,ncazuritemeinicjustificate,poateprelungiaceastperioad.
Prelungireaperioadeideevaluareseaducelacunotinaoperatoriloreconomiciimplicainprocedurn
termendemaximumdouzile.
Art. 215. - (1)Autoritateacontractantinformeazfiecarecandidat/ofertantcuprivireladeciziileluaten
ceeacepriveterezultatulseleciei,rezultatulprocedurii,respectivatribuirea/ncheiereacontractuluide
achiziiepublic/acordului-cadrusauadmitereantr-unsistemdinamicdeachiziii,inclusivcuprivirela
motivelecarestaulabazaoricreideciziideanuatribuiuncontract,deanuncheiaunacord-cadru,dea
nuimplementaunsistemdinamicdeachiziiiorideareluaproceduradeatribuire,ctmaicurndposibil,
dar nu mai trziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
(2)ncadrulcomunicriiprivindrezultatulproceduriiprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantare
obligaiadeacuprinde:
a)fiecruicandidatrespins,motiveleconcretecareaustatlabazadecizieiderespingereasolicitrii
sale de participare;
b)fiecruiofertantcareaprezentatoofertinacceptabilsauneconform,motiveleconcretecareau
statlabazadecizieiautoritiicontractante;
c)fiecruiofertantcareadepusoofertadmisibil,darcarenuafostdeclaratctigtoare,
caracteristicileiavantajelerelativealeofertei/ofertelordesemnatectigtoarenraportcuofertasa,
numeleofertantuluicruiaurmeazsiseatribuiecontractuldeachiziiepublicsau,dupcaz,ale
ofertantului/ofertanilorcucareurmeazssencheieunacord-cadru;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 71

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

d)fiecruiofertantcareadepusoofertadmisibil,informaiireferitoareladesfurareaiprogresul
negocierilorialdialoguluicuofertanii.
(3)Ofertaadmisibilesteofertacarenuesteinacceptabilsauneconform.
(4)Ofertaesteconsideratinacceptabildacnundeplinetecondiiiledeformaferenteelaborriii
prezentriiacesteia,precumicerineledecalificareiselecieprevzutendocumenteleachiziiei.
(5)Ofertaesteconsideratneconformdacestelipsitderelevanfadeobiectulcontractului,
neputndnmodevidentsatisface,frmodificrisubstaniale,necesitileicerineleautoritii
contractanteindicatendocumenteleachiziiei,inclusivnsituaiancareofertanurespectspecificaiile
tehnicei/saucondiiilefinanciare.
(6)Solicitareadeparticipareesteconsideratneconformnsituaiancarecandidatulseaflnunadintre
situaiiledeexcludereprevzutelaart.164,165i167saunundeplinetecriteriiledecalificarestabilite
deautoritateacontractant.
(7)Autoritateacontractantaredreptuldeanucomunicaanumiteinformaiiprevzutelaalin.(1)i(2)
privindatribuireacontractuluideachiziiepublic,ncheiereaacordului-cadrusauadmitereantr-un
sistemdinamicdeachiziii,nsituaiancaredezvluireaacestora:
a)armpiedicaaplicareaunordispoziiilegalesauarficontrarinteresuluipublic;
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private,
sauarputeaaduceatingereconcureneiloialentreoperatoriieconomici.
SECIUNEA a 14 - a
Dosarul achiziiei i raportul procedurii de atribuire
Art. 216. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeantocmiraportulproceduriideatribuirepentru
fiecarecontractdeachiziiepublicatribuitsauacord-cadruncheiat,precumipentrufiecaresistem
dinamicdeachiziiilansat.
(2)Raportulproceduriideatribuireprevzutlaalin.(1)trebuiescuprindcelpuinurmtoarele
documente/informaii:
a)denumireaiadresaautoritiicontractante,obiectulivaloareacontractuluideachiziie
public/acordului-cadrusauasistemuluidinamicdeachiziii;
b)dacestecazul,rezultateleprocesuluidecalificarei/sauselecieacandidailor/ofertanilori/sau
reducereanumruluiacestorapeparcursulproceduriideatribuire;
c)motivelerespingeriiuneiofertecareareunpreneobinuitdesczut;
d)denumireaofertantuluideclaratctigtorimotivelepentrucareofertaacestuiaafostdesemnat
ctigtoare;
e)nmsurancaresuntcunoscute,partea/priledincontractuldeachiziiepublic/acordul-cadru
pecareofertantuldeclaratctigtorintenioneazso/lesubcontractezeunorteriidenumirea
subcontractanilor;
f)justificareamotivelorprivindalegereaproceduriideatribuire,ncazulaplicriiprocedurilorde
negocierecompetitiv,dialogcompetitivsaunegocierefrpublicareaprealabilaunuianunde
participare;
g)justificareamotivelorpentrucareautoritateacontractantadecisanulareaproceduriideatribuire;
h) atunci cnd este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare dect cele
electronice pentru depunerea ofertelor;
i)atuncicndestecazul,conflicteledeintereseidentificateimsurileluatenacestsens.
(3)Informaiilecarefacobiectulalin.(2)lit.b)sunturmtoarele:
a)denumireacandidailor/ofertanilorcalificaii/sauselectaiimotivelecareaustatlabazaacestor
decizii;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 72

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

b)denumireacandidailor/ofertanilorrespiniimotivelerespingerii.
(4)Autoritateacontractantnuesteobligatsredactezeraportulprevzutlaalin.(1)nlegturcu
contractelesubsecventeatribuitenexecutareaunuiacord-cadru,nsituaiancareacordul-cadrueste
ncheiatnconformitatecudispoziiileart.117sauart.118alin.(1)lit.a).
(5)nmsurancareanunuldeatribuireacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruconine
informaiileprevzutelaalin.(2),autoritateacontractantpoatefacereferirelaacestanunncuprinsul
raportului procedurii de atribuire.
(6)Raportulproceduriideatribuireprevzutlaalin.(1)sauoriceelementeimportantedincuprinsul
acestuiavorficomunicateComisieiEuropenesauautoritiloriinstituiilorpublicecompetente,la
solicitarea acestora.
Art. 217. - (1)Autoritateacontractantareobligaiadeantocmidosarulachiziieipublicepentrufiecare
contractdeachiziiepublic/acord-cadruncheiat,respectivpentrufiecaresistemdinamicdeachiziii
lansat.
(2)Dosarulachiziieipublicesepstreazdectreautoritateacontractantatttimpctcontractulde
achiziiepublic/acordul-cadruproduceefectejuridice,darnumaipuinde5anideladatancetrii
contractului respectiv.
(3)ncazulanulriiproceduriideatribuire,dosarulsepstreazcelpuin5anideladataanulrii
respectivei proceduri.
(4)Ulteriorfinalizriiproceduriideatribuire,dosarulachiziieipublicearecaracterdedocumentpublic.
(5)Accesulpersoanelorladosarulachiziieipublicepotrivitalin.(4)serealizeazcurespectarea
termeneloriprocedurilorprevzutedereglementrilelegaleprivindliberulacceslainformaiiledeinteres
publicinupoatefirestricionatdectnmsurancareacesteinformaiisuntconfideniale,clasificatesau
protejatedeundreptdeproprietateintelectual,potrivitlegii.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(5),dupcomunicarearezultatuluiproceduriideatribuire,
autoritateacontractantesteobligatspermit,lacerere,ntr-untermencarenupoatedepiozi
lucrtoaredeladataprimiriicererii,accesulnengrditaloricruiofertant/candidatlaraportulprocedurii
deatribuire,precumilainformaiiledincadruldocumentelordecalificare,propunerilortehnicei/sau
financiarecarenuaufostdeclaratedectreofertanicafiindconfideniale,clasificatesauprotejatedeun
dreptdeproprietateintelectual.
(7)Coninutuldosaruluiachiziieipublicesestabileteprinnormelemetodologicedeaplicareaprezentei
legi.
CAPITOLUL V
Executarea contractului de achiziie public/acordului - cadru
SECIUNEA1 Subcontractarea
SECIUNEAa2-aModificareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru
SECIUNEA 1
Subcontractarea
Art. 218. - (1)Autoritateacontractantefectueazplicorespunztoareprii/prilordincontract
ndeplinitedectresubcontractaniipropuinofert,dacacetiasolicit,pentruservicii,produsesau
lucrrifurnizatecontractantuluipotrivitcontractuluidintrecontractantisubcontractantnconformitatecu
dispoziiilelegaleaplicabile,atuncicndnaturacontractuluipermiteacestlucruidacsubcontractanii
propuii-auexprimatopiuneanacestsens.
(2)nsensulalin.(1),subcontractoriiivorexprimalamomentulncheieriicontractuluideachiziie
publicsaulamomentulintroduceriiacestorancontractuldeachiziiepublic,dupcaz,opiuneadeafi
pltiidirectdectreautoritateacontractant.Autoritateacontractantefectueazpliledirectectre
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 73

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

subcontractaniiagreaidoaratuncicndprestaiaacestoraesteconfirmatprindocumenteagreatede
toatecele3pri,respectivautoritatecontractant,contractantisubcontractantsaudeautoritatea
contractantisubcontractantatuncicnd,nmodnejustificat,contractantulblocheazconfirmarea
executriiobligaiilorasumatedesubcontractant.
(3)Atuncicndunsubcontractantiexprimopiuneadeafipltitdirect,autoritateacontractantare
obligaiadeastabilincadrulcontractuluideachiziiepublicclauzecontractualeobligatoriiceprevd
transferuldedreptalobligaiilordeplatctresubcontractant/subcontractanipentrupartea/priledin
contractaferent/aferenteacestuia/acestora,nmomentulncareafostconfirmatndeplinireaobligaiilor
asumate prin contractul de subcontractare, n conformitate cu prevederile alin. (2).
(4)Autoritateacontractantareobligaiadeasolicita,lancheiereacontractuluideachiziiepublicsau
atuncicndseintroducnoisubcontractani,prezentareacontractelorncheiatentrecontractanti
subcontractant/subcontractaninominalizainofertsaudeclaraiulterior,astfelnctactivitilecerevin
acestora,precumisumeleaferenteprestaiilor,sfiecuprinsencontractuldeachiziiepublic.
(5)Contracteleprezentateconformprevederiloralin.(4)trebuiesfienconcordancuofertaisevor
constituinanexelacontractuldeachiziiepublic.
(6)Dispoziiileprevzutelaalin.(1)-(5)nudiminueazrspundereacontractantuluinceeaceprivete
moduldendeplinireaviitoruluicontractdeachiziiepublic/acord-cadru.
Art. 219. - (1)Autoritateacontractantsolicitcontractantului,celmaitrziulamomentulnceperii
executriicontractului,siindicenumele,dateledecontactireprezentaniilegaliaisubcontractanilor
siimplicainexecutareacontractuluideachiziiepublic,nmsurancareacesteinformaiisunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2)Contractantulareobligaiadeanotificaautoritiicontractanteoricemodificrialeinformaiilor
prevzutelaalin.(1)peduratacontractuluideachiziiepublic.
(3)Contractantularedreptuldeaimplicanoisubcontractani,pedurataexecutriicontractuluideachiziie
public,cucondiiacanominalizareaacestorasnureprezinteomodificaresubstanialacontractuluide
achiziiepublic,ncondiiileart.221.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3),contractantulvatransmiteautoritiicontractanteinformaiile
prevzutelaalin.(1)ivaobineacordulautoritiicontractanteprivindeventualiinoisubcontractani
implicaiulteriornexecutareacontractului.
(5)Atuncicndnlocuireasauintroducereaunornoisubcontractaniarelocdupatribuireacontractului,
acetiatransmitcertificateleialtedocumentenecesarepentruverificareainexisteneiunorsituaiide
excludereiaresurselor/capabilitilorcorespunztoarepriilordeimplicarencontractulcareurmeaz
sfiendeplinit.
Art. 220.-nscopuluneiinformricomplete,autoritateacontractantaredreptuldeaextindeaplicarea
obligaiilorprevzutelaart.219:
a)cuprivirelafurnizoriiimplicaincontractedeachiziiipublicedelucrrisaudeservicii;
b)cuprivirelasubcontractaniisubcontractanilorcontractantuluisausubcontractaniiaflaipe
nivelurisubsecventealelanuluidesubcontractare.
SECIUNEA a 2 - a
Modificarea contractului de achiziie public/acordului - cadru
Art. 221. - (1)Contracteledeachiziiepublic/Acordurile-cadrupotfimodificate,frorganizareaunei
noiprocedurideatribuire,nurmtoarelesituaii:
a)atuncicndmodificrile,indiferentdacsuntsaunusuntevaluabilenbaniiindiferentde
valoareaacestora,aufostprevzutendocumenteleachiziieiiniialesubformaunorclauzede
revizuireclare,preciseifrechivoc,carepotincludeclauzederevizuireapreuluisauoricealte
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 74

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

opiuni;
b)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)devinenecesarachiziionareadelacontractantuliniialaunorproduse,serviciisaulucrri
suplimentarecarenuaufostinclusencontractuliniial,darcareaudevenitstrictnecesaren
vederea ndeplinirii acestuia;
(ii)schimbareacontractantuluiesteimposibil;
(iii)oricemajorareapreuluicontractuluireprezentndvaloarea
produselor/serviciilor/lucrrilorsuplimentarenuvadepi50%dinvaloareacontractuluiiniial;
c)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)modificareaadevenitnecesarnurmaunorcircumstanepecareoautoritatecontractant
careacioneazcudiligennuarfipututsleprevad;
(ii)modificareanuafecteazcaracterulgeneralalcontractului;
(iii)cretereapreuluinudepete50%dinvaloareacontractuluideachiziiepublic/acordului
-cadruiniial;
d)atuncicndcontractantulcucareautoritateacontractantancheiatiniialcontractuldeachiziie
public/acordul-cadruestenlocuitdeunnoucontractant,nunadintreurmtoarelesituaii:
(i)caurmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeautoritateacontractant
potrivitlit.a)ialin.(2);
(ii)drepturileiobligaiilecontractantuluiiniialrezultatedincontractuldeachiziie
public/acordul-cadrusuntpreluate,caurmareauneisuccesiuniuniversalesaucutitlu
universalncadrulunuiprocesdereorganizare,inclusivprinfuziunesaudivizare,dectreun
altoperatoreconomiccarendeplinetecriteriiledecalificareiseleciestabiliteiniial,cu
condiiacaaceastmodificaresnupresupunaltemodificrisubstanialealecontractuluide
achiziiepublic/acordului-cadruisnuserealizezecuscopuldeaeludaaplicarea
procedurilordeatribuireprevzutedeprezentalege;
(iii)lancetareaanticipatacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru,contractantul
principalcesioneazautoritiicontractantecontractelencheiatecusubcontractaniiacestuia,
caurmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeautoritateacontractant
potrivit lit. a);
e)atuncicndmodificrile,indiferentdevaloarealor,nusuntsubstaniale;
f)atuncicndsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
(i)valoareamodificriiestemaimicdectpragurilecorespunztoareprevzutelaart.7alin.
(1);
(ii)valoareamodificriiestemaimicdect10%dinpreulcontractuluideachiziie
public/acordului-cadruiniial,ncazulcontractelordeachiziiepublicdeserviciisaude
produse,saumaimicdect15%dinpreulcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru
iniial,ncazulcontractelordeachiziiepublicdelucrri.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.a),clauzelederevizuireprecizeazobiectul,limiteleinatura
eventualelormodificrisauopiuni,precumicondiiilencaresepoaterecurgelaacesteainupotstabili
modificrisauopiunicarearafectacaracterulgeneralalcontractuluideachiziiepublicsaualacorduluicadru.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1)lit.b),schimbareacontractantuluiesteimposibilatuncicndsunt
ndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)schimbareacontractantuluinupoatefirealizatdinmotiveeconomicesautehnice,precumcerine
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 75

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

privindinterschimbabilitateasauinteroperabilitateacuechipamentele,serviciilesauinstalaiile
existenteachiziionatencadrulproceduriideachiziieiniiale;
b) schimbareacontractantuluiarcauzaautoritiicontractantedificultisemnificativesaucreterea
semnificativacosturilor.
(4)ncazulncareseefectueazmajorareapreuluicontractuluiprinmaimultemodificrisuccesive
conformalin.(1)lit.b)ic),valoareacumulatamodificrilorcontractuluinuvadepicumaimultde
50%valoareacontractuluiiniial.
(5)Autoritateacontractantnuaredreptuldeaefectuamodificrisuccesivealecontractuluideachiziie
public/acordului-cadruconformalin.(1)lit.b)ic)nscopuleludriiaplicriiprocedurilordeatribuire
prevzutedeprezentalege.
(6)Autoritilecontractantecaremodificuncontractdeachiziiepublic/acord-cadruncazurile
prevzutelaalin.(1)lit.b)ic)auobligaiadeapublicaunanunnacestsensnJurnalulOficialal
UniuniiEuropeneilanivelnaional,curespectareaformularului-standardstabilitdeComisiaEuropean
ntemeiuldispoziiilorart.51dinDirectiva 2014/24/UEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin26
februarie 2014.
(7)Omodificareaunuicontractdeachiziiepublic/acord-cadrupeperioadadevalabilitateeste
consideratmodificaresubstanialnsensulalin.(1)lit.e)atuncicndestendeplinitcelpuinunadintre
urmtoarelecondiii:
a)modificareaintroducecondiiicare,dacarfifostinclusenproceduradeatribuireiniial,arfi
permisseleciaaltorcandidaidectceiselectaiiniialsauacceptareauneialteofertedectcea
acceptatiniialsauarfiatrasialiparticipanilaproceduradeatribuire;
b)modificareaschimbechilibruleconomicalcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadrun
favoareacontractantuluintrunmodcarenuafostprevzutncontractuldeachiziiepublic/acordul
-cadruiniial;
c)modificareaextindenmodconsiderabilobiectulcontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru;
d)unnoucontractantnlocuietecontractantuliniial,naltecazuridectceleprevzutelaalin.(11).
(8)Modificareacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadruncondiiileprevzutelaalin.(7)nu
poateaduceatingerenaturiigeneraleacontractuluideachiziiepublicsauaacordului-cadru.
(9)nsituaiaprevzutlaalin.(8),ncazulncareseefectueazmaimultemodificrisuccesive,valoarea
modificrilorsevadeterminapebazavaloriinetecumulateamodificrilorsuccesive.
(10)Pentrucalculareapreuluimenionatlaalin.(1)lit.b)pct.(iii),lit.c)pct.(iii)ilalit.f)sevautiliza
preulactualizatalcontractuluideachiziiepublic/acordului-cadru,careconstituievaloareadereferin
atuncicndcontractuldeachiziiepublicincludeoclauzdeindexare.
(11) n sensul prezentului articol, prin natur general a contractului senelegeobiectiveleprincipale
urmritedeautoritateacontractantlarealizareaachiziieiiniiale,obiectulprincipalalcontractuluii
drepturileiobligaiileprincipalealecontractului,inclusivprincipalelecerinedecalitateiperforman.
(12)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisestabilescnsarcinaautoritiicontractante
obligaiidenotificareainstituieiresponsabilecucontrolulex-anteprivindinteniadeaefectuamodificri
alecontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruncondiiileprezentuluiarticol.
Art. 222. - (1)Oricemodificareaunuicontractdeachiziiepublicoriacord-cadruncursulperioadei
saledevalabilitatealtfeldectncazurileicondiiileprevzutelaart.221serealizeazprinorganizarea
uneinoiprocedurideatribuire,nconformitatecudispoziiileprezenteilegi.
(2)nsituaianerespectriidispoziiiloralin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeadenuna
unilateralcontractuldeachiziiepubliciniial.
(3)Autoritateacontractantintroducedreptuldedenunareunilateralprevzutlaalin.(2)ncondiiile
contractualecuprinsendocumentaiadeatribuire.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 76

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

CAPITOLUL VI
Cazuri specifice de ncetare a contractului de achiziie public
Art. 223. - (1)Fraaduceatingeredispoziiilordreptuluicomunprivindncetareacontractelorsau
dreptuluiautoritiicontractantedeasolicitaconstatareanulitiiabsoluteacontractuluideachiziie
public,nconformitatecudispoziiiledreptuluicomun,autoritateacontractantaredreptuldeadenuna
unilateraluncontractdeachiziiepublicnperioadadevalabilitateaacestuianunadintreurmtoarele
situaii:
a)contractantulseafla,lamomentulatribuiriicontractului,nunadintresituaiilecarearfi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;
b)contractulnuarfitrebuitsfieatribuitcontractantuluirespectiv,avndnvedereonclcaregrav
aobligaiilorcarerezultdinlegislaiaeuropeanrelevanticareafostconstatatprintr-odeciziea
CuriideJustiieaUniuniiEuropene.
(2)Autoritateacontractantintroducedreptuldedenunareunilateralprevzutlaalin.(1)ncondiiile
contractualecuprinsendocumentaiadeatribuire.
CAPITOLUL VII
Contravenii i sanciuni
Art. 224. - (1)Urmtoarelefapteconstituiecontravenii,dacnuaufostsvritenastfeldecondiii
nctsfieconsiderate,potrivitlegiipenale,infraciuni:
a)neducerealandeplinireadeciziilorConsiliuluiNaionaldeSoluionareaContestaiilor;
b)oricenclcareaprevederilorprezenteilegisauaactelornormativeemisenaplicareaacesteia,
avndcaefectnclcareadispoziiilorart.2;
c)atribuireaunuicontractdeachiziiepublic/acord-cadrusauorganizareaunuiconcursdesoluii
frpublicareaprealabilauneiinvitaiideparticiparelaoprocedurconcurenialdeofertare,n
cazurilencarepublicareaacesteiaesteobligatoriepotrivitprevederilorart.111alin.(1)lit.a)iart.
144;
d)nclcareaprevederilorart.11alin.(2);
e)nclcarearegulilordeelaborareaspecificaiilortehniceprevzutelaart.155alin.(6);
f)nclcarearegulilordepublicitateitransparenprevzutelaart.111alin.(1)lit.b)iart.142150;
g)utilizareaaltorcriteriidecalificareiseleciedectceleprevzutelaart.163sauaaltorcriteriide
atribuiredectceleprevzutelaart.187alin.(3);
h)aplicareaincorect,ncadrulprocesuluidecalificare/seleciei/sauevaluareacriteriilorde
calificareiselecie,acriteriuluideatribuiresauafactorilordeevaluare;
i)nepunerealadispoziiaANAP,ntermenulsolicitat,ainformaiilorreferitoarelaatribuirea
contractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadru,pecareaceastalesolicitnscopulndeplinirii
funciilorsale;
j)nclcareaprevederilorart.207alin.(1);
k)anulareauneiprocedurideatribuirenaltecazuridectceleprevzutelaart.212i213sau
creareaunorcircumstaneartificialedeanulareaproceduriideatribuire;
l)nclcareaprevederilorart.215alin.(1).
(2)Contraveniileprevzutelaalin.(1)sesancioneazcuamendntre5.000leii30.000lei.
Art. 225.-Prinexcepie,ncazulcontractelordeachiziiepublicfinanatedinfondurieuropenei/saudin
fonduripublicenaionaleaferenteacestora,dispoziiileart.224seaplicdoardaccontraveniaconstatat
nuconstituieabaterenconformitatecudispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.66/2011
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 77

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

privindprevenirea,constatareaisancionareanereguliloraprutenobinereaiutilizareafondurilor
europenei/sauafondurilorpublicenaionaleaferenteacestora,aprobatcumodificriicompletriprin
Legea nr. 142/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art. 226. - (1)Constatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorserealizeazdectrepersoane
mputernicitenacestscopdeCurteadeConturiaRomniei,respectivANAP,nfunciedeinstituiacare
face constatarea abaterii.
(2)Aplicareasanciuniicuamendcontravenionalseprescrientermende36delunideladatasvririi
faptei.
Art. 227. - (1)Sanciuneacontravenionalseaplicautoritiicontractante,care,nfunciedesituaia
concret,dispuneluareaunormsurimpotrivapersoanelorimplicatenderulareaachiziieipublicecea
fcutobiectulcontraveniei.
(2)Svrireafapteicontravenionalenuimplicnmodobligatoriuiproducereaunuiprejudiciu.
(3)Stabilireaprejudiciuluitrebuiesinseamadecircumstanelefapteicontravenionaleisfie
fundamentat.
Art. 228.-Contraveniilorprevzutelaart.224lesuntaplicabiledispoziiileOrdonaneiGuvernuluinr.
2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegea nr.
180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,cuexcepiaart.13alin.(1),art.28i29.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 229. - (1)noricesituaiencareoautoritatecontractantintenioneazsrealizezeunproiectprin
atribuireaunuicontractpetermenlungcarescuprindfieexecutareadelucrriioperarearezultatului
lucrrilor,fieprestarea,gestionareaioperareadeservicii,autoritateacontractantareobligaiadea
elaboraunstudiudefundamentareprincaresevademonstranecesitateaioportunitatearealizrii
proiectului n acest mod.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicincazulncareproiectulpetermenlungpresupunecreareaunei
societiavndcaacionarioperatoruleconomic,pedeoparte,iautoritateacontractantsauentitatea
contractant,pedealtparte.
(3)Studiuldefundamentareprevzutlaalin.(1)sebazeazpeunstudiudefezabilitatencazulproiectelor
implicndexecutareadelucrri.
Art. 230. - (1)Prinstudiuldefundamentaremenionatlaart.229alin.(1),autoritateacontractantare
obligaiasanalizezedacatribuireacontractuluiimplictransferuluneiprisemnificativearisculuide
operarectreoperatoruleconomic,astfelcumestedefinitnlegeaprivindconcesiuniledelucrrii
concesiunile de servicii.
(2)ncazulncare,caurmareaanalizeiprevzutelaalin.(1),autoritateacontractantconstatcoparte
semnificativarisculuideoperarenuvafitransferatoperatoruluieconomic,contractulrespectivvafi
consideratcontractdeachiziiepublic.
Art. 231.-nmsurancareprezentalegenuprevedealtfel,suntaplicabiledispoziiiledreptuluicomun.
Art. 232. - (1)Sistemulnaionaldeachiziiipublicecuprindefunciidereglementare,asistenisprijin
operaional,controlex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de
interese,combaterealicitaiilortrucateialtefunciiavndcaobiectivrespectareaprincipiilorprevzutela
art. 2 alin. (2).
(2)Prinnormelemetodologicedeaplicareaprezenteilegisedetaliazobligaiileiresponsabilitile
specificealeautoritilorcontractantenraportcundeplinireaacestorfuncii.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 78

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Art. 233.-ANAPelaboreaznormemetodologicedeaplicareaprezenteilegipecarelesupunespre
adoptareGuvernuluintermende30deziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Art. 234. - (1)nvederearealizriisarcinilorprevzutenStrategianaionalndomeniulachiziiilor
publiceinprezentalege,personalulCuriideConturiaRomnieisemajoreazcu250deposturi.
(2)SeautorizeazMinisterulFinanelorPublicesintroducinfluenelefinanciarerezultatedinaplicarea
alin.(1)nbugetulCuriideConturiaRomnieipeanul2016.
Art. 235. - (1)Pentruproiecteledeinfrastructurdetransporttranseuropeansituatepereeauade
transport(TEN-T)Central(Core)iGlobal(Comprehensive),astfelcumesteaceastadefinitde
prevederileart.9alin.(1)ialeart.38dinRegulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European
ialConsiliuluidin11decembrie2013privindorientrileUniuniipentrudezvoltareareeleitranseuropene
detransportideabrogareaDeciziei nr. 661/2010/UE,precumidrumuriledelegturivariantele
ocolitoarealelocalitilorurbane,modalitateadecertificareasituaieieconomiceifinanciare,precumia
capacitiitehniceiprofesionaleaoperatoriloreconomiciparticipanincadrulprocedurilordeachiziie
publicvafireglementatprinhotrreaGuvernului,lainiiativaMinisteruluiTransporturilor,ntermen
de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(2)Modalitateadenlocuireasubcontractanilor/personaluluidespecialitatenominalizatpentru
ndeplinirea contractului/membrilor asocierii, n perioada de implementare a contractului, va fi
reglementatncadrulunuicapitoldistinctalnormelormetodologicedeaplicareaprezenteilegi.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1),modalitateadecertificareasituaieieconomiceifinanciareia
capacitiitehniceiprofesionaleaoperatoriloreconomicisereferlareglementareaunuisistemde
certificaredestinatprocedurilordeachiziiepublicpentruproiecteledeinfrastructurdetransporttranseuropenenvedereandepliniriidectreoperatoriieconomiciacriteriilordecalificareiselecie.
Art. 236. - (1)Prezentalegeseaplicprocedurilordeatribuireiniiatedupdataintrriisalenvigoare.
(2)Procedurilordeatribuirencursdedesfurareladataintrriinvigoareaprezenteilegiliseaplic
legeanvigoareladatainiieriiproceduriideatribuire.
(3)Prezentalegeseapliccontractelordeachiziiepublic/acordurilor-cadruncheiatedupdataintrrii
sale n vigoare.
(4)Contracteledeachiziiepublic/Acordurile-cadruncheiatenaintededataintrriinvigoarea
prezenteilegisuntsupusedispoziiilorlegiinvigoareladatacndacesteaaufostncheiatentotceeace
privetencheierea,modificarea,interpretarea,efectele,executareaincetareaacestora.
Art. 237. - OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.13/2015privindnfiinarea,organizareaifuncionarea
AgenieiNaionalepentruAchiziiiPublice,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.362
din 26 mai 2015,aprobatprinLegea nr. 244/2015, secompleteazdupcumurmeaz:
"La articolul 5, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61) , cu urmtorul
cuprins:
(61)NumrulfuncionarilorpublicidincadrulfiecreistructuriregionalealeANAPprevzute
laalin.(6)estedecelpuin30,dincarecelpuin2idesfoaractivitateanmunicipiile
reedinalejudeelorarondatefiecreistructuriregionale."
Art. 238. - Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:
a) OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziiepublic,
acontractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,publicatn
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006,aprobatcumodificrii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 79

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

completriprinLegea nr. 337/2006,cumodificrileicompletrileulterioare;


b) orice alte prevederi contrare cuprinse n orice alte acte normative.
Art. 239. - Anexelenr.1i2facparteintegrantdinprezentalege.
Art. 240. - (1) Prezentalegeintrnvigoarela3ziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,
Partea I.
(2) Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)dispoziiileart.199alin.(2)intrnvigoarela18octombrie
2018.
*
Prezentalegetranspuneart.3,art.5,art.7-21,art.23,art.24,art.27,art.29-36,art.38,art.4043, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 55, art. 57, art. 58, art. 63, art. 65 - 67, art. 70, art.
72 - 74, art. 76, art. 78, art. 81, art. 82, art. 84 din Directiva 2014/24/UEprivindachiziiilepubliceide
abrogare a Directivei 2004/18/CE,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene(JOUE),seriaL,nr.94
din28martie2014,iparialart.1alin.(1)i(2),art.2alin.(1)pct.1,4-24,art.4,art.6alin.(3),art.
22alin.(1)primulialcincileaparagraf,alin.(2),alin.(3),alin.(5),art.23alin.(1)paragraful(1),art.26
alin.(1)-(4),alin.(5)primulparagraf,alin.(6),art.28alin.(1)-(6),art.37alin.(1)primulialdoilea
paragraf, alin. (2) - (4), art. 39 alin. (1), alin. (2) primul paragraf, art. 44 alin. (1), alin. (2), art. 46 alin. (1)
- (3), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1) primul paragraf, alin. (2) al doilea paragraf, art. 54 alin. (1) primul
paragraf,alin.(2),art.56alin.(1)-(3),art.59alin.(1)-(6),art.60alin.(1),alin.(2)primulialdoilea
paragraf, alin. (3), alin. (4), art. 61 alin. (1), alin. (2), art. 62 alin. (1), alin. (2), art. 64 alin. (1), alin. (3) (5) primul paragraf, alin. (7), art. 68 alin. (1), alin. (2), alin. (3) primul paragraf, art. 69 alin. (1) - (4), art.
71alin.(1)-(4),alin.(5)primul,aldoileaialtreileaparagraf,art.75alin.(1),alin.(2),alin.(4),art.77
alin. (1) - (5), art. 79 alin. (1), alin. (2), alin. (3) paragraful (1), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1), alin. (2),
alin. (4) - (6), art. 85 alin. (3), art. 86, art. 90 alin. (1) - (5), art. 91 primul paragraf din Directiva
2014/24/UE,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene(JOUE),seriaL,nr.94din28martie2014.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale
art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
p.PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR,
PREEDINTELESENATULUI
FLORIN IORDACHE
CLIN - CONSTANTIN - ANTON POPESCU TRICEANU
Bucureti,19mai2016.
Nr. 98.

SUMAR:
ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 1
NACE Rev. 11
SeciuneaF
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

CONSTRUCII

Cod CPV
Pagina 80

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Diviziune Grup Clas


45

45.1

Descriere

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Note

Construcii Aceastdiviziuneinclude:
-construciadecldiriilucrrinoi,restaurarei
reparaiicurente

45000000

Pregtirea
antierelor

45100000

45.11 Demolride Aceastclasinclude:


45110000
cldiri;
-demolareacldiriloriaaltorstructuri;
terasamente -degajareaantierelor;
-lucrrideterasament:excavarea,umplerea,nivelarea
antierelordeconstrucii,sparedeanuri,ndeprtarea
rocilor, demolare prin explozie etc.;
-pregtireaantierelorpentruexploatareminier;
-ndeprtareasoluluiialtelucrridedezvoltarei
pregtireaterenuriloriaantierelorminiere.
Aceastclascuprinde,deasemenea:
-drenareaantierelordeconstrucii;
-drenareaterenuriloragricoleiforestiere.

45.12 Lucrride
foraji
sondaj

45.2

Aceastclasinclude:
-sondajeexperimentale,forajederecunoaterei
carotajepentruconstrucii,precumipentrustudii
geofizice, geologice sau alte studii similare.
Aceastclasnucuprinde:
-forareapuurilordeextracieaieiuluisauagazelor
naturale, a se vedea 11.20;
-forareapuurilordeap,asevedea45.25;
-spareadepuuri,asevedea45.25;
-prospectareazcmintelordeieiidegazenaturale,
precumistudiilegeofizice,geologiceiseismice,ase
vedea 74.20.

Lucrride
construcii
complete
saupariale;
lucrride
geniu civil

45.21 Lucrri
generale de
construcii
decldirii
lucrride
geniu civil

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Aceastclasinclude:
-construciidecldiridetoatetipurileiconstrucii
civile;
-poduri,inclusivceledestinatesusineriioselelor
suspendate,viaducte,tuneluriipasajesubterane;
-conducte,liniidecomunicaiiiliniielectricepentru
transportpedistanemari;
-conducte,liniidecomunicaiiiliniielectricepentru
reeleurbane;
-lucrriconexedeamenajareurban;
-asamblareaimontareadeconstruciiprefabricatepe
antiere.

45120000

45200000

45210000
cu
excepia:
45213316
45220000
45231000
45232000

Pagina 81

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

Aceastclasnucuprinde:
-serviciireferitoarelaextraciaieiuluiiagazelor
naturale, a se vedea 11.20;
-construciadelucrricompletprefabricatedin
elemente din alte materiale dect betonul, fabricate de
unitateacareexecutlucrrile,asevedeadiviziunile20,
26i28;
-lucrrideconstrucii,alteledectceledecldiri,
pentrustadioane,piscine,slidesport,terenuridetenis,
circuitedegolfialteinstalaiisportive,asevedea
45.23;
-lucrrideinstalaiipentruconstrucii,asevedea45.3;
-lucrridefinisare,asevedea45.4;
-activitidearhitecturideinginerie,asevedea
74.20;
-gestionareaproiectelordeconstrucii,asevedea
74.20.

45.22 Ridicarea de Aceastclasinclude:


arpantei -ridicareadearpante;
acoperiuri -montareaacoperiurilor;
-lucrrideimpermeabilizare.

45261000

45.23 Construcii
de
autostrzi,
osele,
aerodromuri
icomplexe
sportive

45212212
i
DA03
45230000
cu
excepia:
45231000
45232000
45234115

45.24 Lucrri
Aceastclasincludeconstruciade:
hidrotehnice -cinavigabile,porturi,lucrrifluviale,porturide
agrement (marinas), ecluze etc.;
-barajeidiguri;
- dragare;
-lucrrisubacvatice.

45.25 Altelucrri
de
construcii
careimplic
lucrri
speciale

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Aceastclasinclude:
-construciadeautostrzi,dedrumuri,deosele,alte
cipentruvehiculeipietoni;
-construciadeciferate;
-construciadepistedeaterizare-decolare;
-lucrrideconstrucii,alteledectceledecldiri,
pentrustadioane,piscine,slidesport,terenuridetenis,
circuitedegolfialteinstalaiisportive;
-marcareacuvopseaasuprafeelorrutiereiaspaiilor
de parcare.
Aceastclasnucuprinde:
- terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.

45240000

Aceastclasinclude:
45250000
-activitiledeconstruciispecializatecareimplicun 45262000
aspectcomunpentrumaimultetipuridelucrriicare
necesitcompetenesauechipamentespecializate;
-realizareadefundaii,inclusivinstalareapiloilor;
-forareaiconstruciadepuurideap,spareade
puuri;
-montareaelementelordestructurmetaliccenusunt
fabricatedeunitateacareexecutlucrrile;
- ndoirea structurilor metalice;
Pagina 82

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

-lucrridezidirecucrmidsaupiatr;
-montareaidemontareascheleloriaplatformelorde
lucru proprii sau nchiriate;
-construciadecouridefumidecuptoareindustriale.
Aceastclasnucuprinde:
-nchiriereadeschelefrmontareidemontare,ase
vedea 71.32.

45.3

Lucrride
instalaii

45300000

45.31 Lucrride
instalaii
electrice

Aceastclasinclude:
45213316
-instalarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii, 45310000
aurmtoarelorelemente:
cu
-cabluriiconexiunielectrice;
excepia:
-sistemedetelecomunicaii;
45316000
-instalaiielectricedenclzire;
-antenepentrucldirirezideniale;
-sistemedealarmmpotrivaincendiilor;
-sistemedealarmantiefracie;
-ascensoareiscrirulante;
-paratrsneteetc.

45.32 Lucrride
izolare

Aceastclasinclude:
45320000
-instalarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii,
deizolaiitermice,acusticesaumpotrivavibraiilor.
Aceastclasnucuprinde:
-lucrrideimpermeabilizare,asevedea45.22.

45.33 Instalaii

Aceastclasinclude:
45330000
-instalarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii,
aurmtoarelorelemente:
-instalaiiiechipamentesanitare;
-echipamentepentrudistribuiagazelor;
-echipamenteiconductedenclzire,deventilare,
de refrigerare sau de climatizare;
-instalaiidestingereaincendiilorcusprinklere.
Aceastclasnucuprinde:
-instalareasistemelorelectricedenclzire,asevedea
45.31.

45.34 Altelucrri Aceastclasinclude:


45234115
deinstalaii -instalareasistemelordeiluminatidesemnalizare
45316000
pentruosele,ciferate,aeroporturiiporturi;
45340000
-instalarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii,
ainstalaiiloriaechipamentelorneclasificatenalt
parte.

45.4

Lucrride
finisare

45400000

45.41 Tencuire

Aceastclasinclude:
45410000
-aplicarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii,a
ipsosuluiiastuculuipentrustructurisauornamente
interioareiexterioare,inclusivamaterialelordefuire

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 83

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

asociate.

45.42 Tmplriei Aceastclasinclude:


45420000
dulgherie
-instalareadeui,ferestre,tocuriiramepentruuii
ferestre,buctriiechipate,scri,echipamentepentru
magazineiechipamentesimilare,dinlemnsaudinalte
materiale,carenusuntfabricatedeunitateacareexecut
lucrrile;
-amenajriinterioare,precumplafoane,lambriuridin
lemn,compartimentrimobileetc.
Aceastclasnucuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se
vedea 45.43.

45.43 mbrcarea Aceastclasinclude:


45430000
podelelori -instalarea,ncldirisaunalteproiectedeconstrucii,
apereilor aurmtoarelorelemente:
-daledinceramic,betonsaupiatrpentrupereisau
podele;
-parcheteialtepardoselidinlemn,mochetei
linoleum;
-inclusivdincauciucsauplastic;
-materialedeplacareapodelelorsauapereilordin
terrazzo,marmur,granitsauardezie;
-tapete.

45.44 Vopsitorie Aceastclasinclude:


imontare -vopsireainterioariexterioaracldirilor;
de geamuri -vopsireastructurilordeconstruciicivile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceastclasnucuprinde:
- instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.

45440000

45.45 Altelucrri Aceastclasinclude:


de finisare - instalarea piscinelor private;
-curireapereilorexterioriaicldirilorcuajutorul
aburilor, prin sablare sau alte metode similare;
-celelaltelucrridefinalizareifinisareacldirilor
neclasificatenaltparte.
Aceastclasnucuprinde:
-curareapereilorinterioriaicldiriloriaialtor
construcii,asevedea74.70.

45212212
i
DA04
45450000

45.5

nchirierea
de
echipamente
de
construcie
sau
demolare cu
operator

45.50 nchirierea
de

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

45500000

Aceastclasnucuprinde:
45500000
-nchiriereademainiiechipamentedeconstruciesau
Pagina 84

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

echipamente demolarefroperator,asevedea71.32.
de
construcie
sau
demolare cu
operator
1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90alConsiliuluidin9octombrie1990privindclasificareastatistica
activitiloreconomicenComunitateaEuropean(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
ANEXA Nr. 2
Cod CPV

Descriere

75200000 - 8; 75231200 - 6; 75231240 - 8;


Serviciidesntate,serviciisocialeiservicii
79611000 - 0; 79622000 - 0 [Servicii de furnizare conexe
personal menajer]; 79624000 - 4 [Servicii de
asiguraredepersonaldeasistenmedical]i
79625000 - 1 [Servicii de asigurare de personal
medical] de la 85000000 - 9 la 85323000 - 9;
98133100 - 5, 98133000 - 4; 98200000 - 5;
98500000 - 8 [Case particulare cu personal angajat]
i98513000-2-98514000-9[Serviciideforde
muncpentruparticulari,Serviciidepersonalde
ageniipentruparticulari,Serviciidepersonalde
birou pentru particulari, Servicii de personal angajat
temporarpentruparticulari,Serviciideasistenla
domiciliuiServiciidomestice]
85321000-5i85322000-2,75000000-6
Servicii sociale administrative, servicii de
[Serviciideadministraiepublic,deaprareide nvmnt,serviciidesntateiserviciiculturale
asigurrisociale],75121000-0,75122000-7,
75124000 - 1; de la 79995000 - 5 la 79995200 - 7;
dela80000000-4Serviciidenvmnti
formareprofesionalla80660000-8;dela
92000000 - 1 la 92700000 - 8
79950000-8[Serviciideorganizaredeexpoziii,
detrguriidecongrese],79951000-5[Serviciide
organizare de seminare], 79952000 - 2 [Servicii
pentru evenimente], 79952100 - 3 [Servicii de
organizare de evenimente culturale], 79953000 - 9
[Servicii de organizare de festivaluri], 79954000 - 6
[Servicii de organizare de petreceri], 79955000 - 3
[Serviciideorganizaredeprezentridemod],
79956000-0[Serviciideorganizaredetrgurii
expoziii]
75300000 - 9

Serviciideasigurrisocialeobligatorii1

75310000 - 2, 75311000 - 9, 75312000 - 6,


75313000 - 3, 75313100 - 4, 75314000 - 0,
75320000 - 5, 75330000 - 8, 75340000 - 1

Serviciideindemnizaii

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 85

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

98000000 - 3; 98120000 - 0; 98132000 - 7;


98133110-8i98130000-3

Alteserviciicomunitare,socialeipersonale,
inclusivserviciiprestatedeorganizaiisindicale,de
organizaiipolitice,deasociaiidetineriiservicii
diverseprestatedeorganizaiiasociative

98131000 - 0

Servicii religioase

de la 55100000 - 1 la 55410000 - 7; de la 55521000 Serviciihoteliereirestaurante


- 8 la 55521200 - 0 [55521000 - 8 Servicii de
catering la domiciliu, 55521100 - 9 Servicii de
livrareamncriiladomiciliu,55521200-0
Serviciidelivrareamncrii]5552000-1Servicii
de catering, 55522000 - 5 Servicii de catering
pentrusocietidetransport,55523000-2Servicii
decateringpentrualtesocietisauinstituii,
55524000-9Serviciidecateringpentrucoli
55510000-8Serviciidecantin,55511000-5
Serviciidecantinialteserviciidecafeneacu
clientelrestrns,55512000-2Serviciide
gestionare a cantinelor, 55523100 - 3 Servicii de
restaurantpentrucoli
de la 79100000 - 5 la 79140000 - 7; 75231100 - 5; Serviciijuridice,nmsurancarenusuntexcluse
n temeiul art. 29 alin. (3)
de la 75100000 - 7 la 75120000 - 3; 75123000 - 4; Alteserviciiadministrativeiservicii
75125000-8pnla75131000-3
guvernamentale
de la 75200000 - 8 la 75231000 - 4;

Prestrideserviciipentrucomunitate

75231210-9pnla75231230-5;75240000-0 Serviciilegatedenchisori,desecuritatepublici
pnla75252000-7;794300000-7;98113100-9 desalvare,nmsurancarenusuntexclusen
temeiul art. 29 alin. (1) lit. h)
de la 79700000 - 1 la 79721000 - 4 [Servicii de
investigaieidesiguran,Serviciidesiguran,
Serviciidemonitorizareasistemelordealarm,
Serviciidepaz,Serviciidesupraveghere,Servicii
de localizare, Servicii de localizare a transfugilor,
Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de
ecusoanedeidentificare,Serviciideanchetarei
Serviciideageniidedetectivi]79722000-1
[Servicii de grafologie], 79723000 - 8 [Servicii de
analizadeeurilor]

Serviciideinvestigaieidesiguran

98900000-2[Serviciiprestatedeorganizaiiide Serviciiinternaionale
organismeextrateritoriale]i98910000-5[Servicii
specificeorganizaiiloriorganismelor
internaionale]
64000000-6[Serviciipotaleide
Serviciipotale
telecomunicaii],64100000-7[Serviciipotalei
decurierat],64110000-0[Serviciipotale],
64111000-7[Serviciipotalededistribuirea
ziareloriaperiodicelor],64112000-4[Servicii
potalededistribuireacorespondenei],64113000LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 86

Lege 98 19-05-2016 Parlamentul


se aplica de la: 24-mai.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 0 24-mai.-2016

1[Serviciipotalededistribuireacoletelor],
64114000-8[Serviciideghieedeoficiipotale],
64115000-5[nchirieredecutiipotale],
64116000 - 2 [Servicii post - restant], 64122000 - 7
[Serviciidecurieratidemesagerieinternn
birouri]
50116510-9[Serviciidereaparedepneuri],
71550000 - 8 [Servicii de feronerie]

Servicii diverse

1Acesteserviciinuintrsubincidenaprezenteilegincazulncaresuntorganizatesubformdeservicii
frcaractereconomicdeinteresgeneral.
Listaactelormodificatoareisateliilor:
1. 6 iunie 2016 - Satelit: H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilorreferitoarelaatribuireacontractuluideachiziiepublic/acordului-cadrudinLegea nr.
98/2016privindachiziiilepublice,publicatnMonitorulOficialnr.422din6iunie2016.
2. 9 iunie 2016 - Satelit: Ordinul A.N.A.P. nr. 264/2016privindstabilireametodologieideselecie
pentruevaluareaex-anteadocumentaiilordeatribuireaferentecontractelor/acordurilor-cadrude
achiziiepubliccareintrsubincidenaart.23alin.(2)dinanexalaHotrreaGuvernuluinr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractuluideachiziiepublic/acordului-cadrudinLegea nr. 98/2016privindachiziiilepublice,
respectivcontractelor/acordurilor-cadrusectorialecareintrsubincidenaart.25alin.(2)dinanexa
la HotrreaGuvernuluinr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru din Legea nr. 99/2016
privindachiziiilesectoriale,precumipentrustabilireamoduluideinteraciunecu
autoritile/entitilecontractanteverificate,publicatnMonitorulOficialnr.432din9iunie2016.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 87