Sunteți pe pagina 1din 56

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul

se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului - cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale
ANEX
ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.254dinLegea nr. 99/2016 privind
achiziiilesectoriale,
Guvernul Romnieiadoptprezentahotrre.
Articol unic.-SeaprobNormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului - cadru din Legea nr. 99/2016privindachiziiilesectoriale,publicatn
MonitorulOficialalRomnieiParteaI,nr.391din23mai2016,prevzutenanexacarefaceparteintegrant
dinprezentahotrre.
PRIM - MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
Ministrulfinanelorpublice,
Anca Dana Dragu
PreedinteleAgenieiNaionalepentruAchiziiiPublice,
Bogdan Puca
Viceprim - ministru,
ministruldezvoltriiregionaleiadministraieipublice,
Vasile Dncu
Viceprim - ministru,
ministruleconomiei,comeruluiirelaiilorcumediuldeafaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor externe,
Lazr Comnescu
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrulcomunicaiiloripentrusocietateainformaional,
Marius - Raul Bostan
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
p. Ministrul energiei,
Georgeta Corina Popescu,
secretar de stat
Ministrulmuncii,familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnice,
Drago - Nicolae Pslaru
Bucureti,2iunie2016.
Nr. 394.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru din Legea
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale
CAPITOLUL IDispoziiigeneraleiorganizatoriceprivindnregistrarea,rennoireairecuperarea
nregistrriinSEAP
CAPITOLUL IIPlanificareaipregtirearealizriiachiziieisectoriale
CAPITOLUL IIIRealizareaachiziieisectoriale
CAPITOLUL IV Executarea contractului sectorial/acordului - cadru
CAPITOLUL VConstatareaexisteneiunuidreptexclusivsauspecial.Activitiexpusedirect
concurenei
CAPITOLUL VIDispoziiitranzitoriiifinale
ANEX
CAPITOLUL I
Dispoziii generale i organizatorice privind nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n
SEAP
SECIUNEA1Dispoziiigenerale
SECIUNEAa2-anregistrarea,rennoireairecuperareanregistrriinSEAP
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Art. 1. - (1)nprocesulderealizareaachiziiilorsectorialeoricesituaiepentrucarenuexistoreglementare
explicitseinterpreteazprinprismaprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2)dinLegea nr. 99/2016 privind
achiziiilesectoriale,denumitncontinuareLege.
(2)Peparcursulaplicriiproceduriideatribuire,entitateacontractantareobligaiadealuatoatemsurile
necesarepentruaevitaapariiaunorsituaiidenatursdetermineexistenaunuiconflictdeinteresei/sau
mpiedicarea,restrngereasaudenaturareaconcurenei.
(3)ncazulncareconstatapariiauneisituaiidintreceleprevzutelaalin.(1),entitateacontractantare
obligaiadeaeliminaefectelerezultatedintr-oastfeldemprejurare,adoptnd,potrivitcompetenelor,dup
caz,msuricorectivedemodificare,ncetare,revocaresauanularealeactelorcareauafectataplicareacorect
aproceduriideatribuiresaualeactivitilorcareaulegturcuacestea.
(4) n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Lege,entitateacontractantesteresponsabilpentru
modulderealizareaachiziiilor,curespectareatuturordispoziiilorlegaleaplicabile.
Art. 2. - (1)nvederearealizriiachiziiilorsectoriale,entitateacontractantnfiineazncondiiilelegiiun
compartimentinternspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale,format,deregul,dinminimumtrei
persoane,dintrecarecelpuindoutreimiavndstudiisuperioare,precumispecializrindomeniul
achiziiilor.
(2)nmsurancarestructuraorganizatoricaentitiicontractantenupermitenfiinareaunuicompartiment
internspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale,obligaiaprevzutlaalin.(1)sendeplinetepecalede
actadministrativalconductoruluientitiicontractanteprincareunasau,dupcaz,maimultepersoanedin
cadrulrespectiveientiticontractantesuntnsrcinatecuducerealandeplinireaprincipaleloratribuiiale
compartimentuluiinternspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(3)naplicareaprezentelornormemetodologice,entitateacontractant,princompartimentulinternspecializat
ndomeniulachiziiilorsectoriale,areurmtoareleatribuiiprincipale:
a)ntreprindedemersurilenecesarepentrunregistrarea/rennoirea/recuperareanregistrriientitii
contractantenSEAPsaurecuperareacertificatuluidigital,dacestecazul;
b)elaboreazi,dupcaz,actualizeaz,pebazanecesitilortransmisedecelelaltecompartimenteale
entitiicontractante,strategiadecontractareiprogramulanualalachiziiilorsectoriale;
c)elaboreazsau,dupcaz,coordoneazactivitateadeelaborareadocumentaieideatribuiresau,n
cazulorganizriiunuiconcursdesoluii,adocumentaieideconcurs,pebazanecesitilortransmisede
compartimentele de specialitate;
d)ndeplineteobligaiilereferitoarelapublicitate,astfelcumsuntacesteaprevzutedeLege;
e)aplicifinalizeazprocedurile;
f)realizeazachiziiiledirecte;
g)constituieipstreazdosarulachiziieisectoriale.
(4)Celelaltecompartimentealeentitiicontractanteauobligaiadeasprijiniactivitateacompartimentului
internspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale,nfunciedespecificulicomplexitateaobiectului
achiziiei.
(5)nsensulalin.(4),sprijinireaactivitiicompartimentuluiinternspecializatndomeniulachiziiilor
sectorialeserealizeaz,fraselimitalaacestea,dupcumurmeaz:
a)transmitereareferatelordenecesitatecarecuprindnecesitiledeproduse,serviciiilucrri,valoarea
estimataacestora,precumiinformaiiledecaredispun,potrivitcompetenelor,necesarepentru
elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte sectoriale/acorduri - cadru;
b)transmiterea,dacestecazul,aspecificaiilortehniceaacumsuntacesteaprevzutelaart.165din
Lege;
c)nfunciedenaturaicomplexitateanecesitiloridentificatenreferateleprevzutelalit.a),
transmitereadeinformaiicuprivirelapreulunitar/totalactualizatalrespectivelornecesiti,nurma
uneicercetriapieeisaupebazistoric;
d)informareacuprivirelafondurilealocatepentrufiecaredestinaie,precumipoziiabugetara
acestora;
e)informareajustificatcuprivirelaeventualelemodificriintervenitenexecuiacontractelor
sectoriale/acordurilor-cadru,carecuprindecauza,motiveleioportunitateamodificrilorpropuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de ndeplinire a clauzelor contractuale.
(6)naplicareaprevederilorprezentuluiarticol,entitateacontractantare,totodat,dreptuldeaachiziiona
serviciideconsultan,denumitencontinuareservicii auxiliare achiziiei,nvedereasprijiniriiactivitii
compartimentuluiinternspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale,precumipentruelaborarea
documentelor/documentaiilornecesareparcurgeriietapelorprocesuluideachiziiesectoriali/saupentru
implementareaunorprogramedeprevenire/diminuareariscurilornachiziiilesectoriale,vizndtoateetapele
delaplanificarea/pregtireaprocesului,organizarea/aplicareaproceduriideatribuireipnla
executarea/monitorizareaimplementriicontractuluideachiziiesectorial/acordului-cadru,inclusivnraport
cuactivitateacomisieideevaluarei/sausoluionareacontestaiilor.
Art. 3. - (1)Referatuldenecesitatereprezintundocumentinternemisdefiecarecompartimentdincadrul
entitiicontractantenultimultrimestrualanuluincurspentruanulviitor,carecuprindenecesitilede
produse,serviciiilucrriidentificate,precumipreulunitar/totalalnecesitilor.
(2)Prinexcepiedelaalin.(1),ncazulncarenecesitateanuesteprevizibilsaunupoatefiidentificatn
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 3

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

ultimultrimestrualanuluincurspentruanulurmtor,referateledenecesitatepotfielaboratelamomentul
identificriinecesitii.
(3)Oridecteoriestenecesar,referatuldenecesitatepoatesuportamodificri,nurmtoarelecondiii:
a)modificareasserealizezenaintedeiniiereaproceduriideatribuire,culuareanconsiderarea
timpuluinecesarmodificriiprogramuluianualalachiziiilorsectorialeiaprobriiacestuia;
b)compartimentulinternspecializatndomeniulachiziiilorsectorialesfienotificatntimputilcu
privirelamodificarearespectiv,astfelnctspoatntreprindetoatediligenelenecesarerealizrii
achiziiei.
Art. 4.-PrinordinalpreedinteluiAgenieiNaionalepentruAchiziiiPublice,denumitncontinuareANAP,
sepotpuneladispoziiaentitilorcontractanteiafurnizorilordeserviciiauxiliareachiziieiunsetde
instrumenteceseutilizeazpentruplanificareaportofoliuluideachiziiilanivelulentitiicontractante,
fundamentareadecizieiderealizareaprocesuluideachiziieimonitorizareaimplementriicontractului,
precumipentruprevenirea/diminuareariscurilornachiziiilesectoriale.
SECIUNEA a 2 - a
nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n SEAP
Art. 5. - (1)Oriceentitatecontractant,precumioriceoperatoreconomiccareutilizeazSEAPnvederea
participriilaoprocedurdeatribuireauobligaiadeasolicitanregistrareai,respectiv,rennoirea
nregistrriinSEAP.
(2)Responsabilitateaoricreideciziiimsuriluatecuprivirelaachiziionareaprinutilizareamijloacelor
electronicerevineentitiicontractante.
(3)ResponsabilitateapentrucorectafuncionaredinpunctdevederetehnicaSEAPrevineoperatorului
acestui sistem.
Art. 6. - (1)nregistrarea,rennoireairecuperareanregistrriinSEAPseefectueazrespectndu-se
proceduraelectronicimplementatdectreoperatorulSEAP,cuavizulAgenieiNaionalepentruAchiziii
Publice,denumitncontinuareANAP,potrivitatribuiilor.
(2)Proceduraelectronicpentrunregistrarea,rennoireairecuperareanregistrrii,attpentruentitile
contractante,ctipentruoperatoriieconomici,sepublicpepaginadeinternetSEAP,respectivwww.elicitatie.ro
Art. 7.-Entitilecontractanteioperatoriieconomicicaresolicitnregistrarea,rennoireasaurecuperarea
nregistrriinSEAPrspundpentrucorectitudineadateloriinformaiilortransmisencadrulproceduriide
nregistrarei/saurennoireanregistrriiiauobligaiadeatransmiteoperatoruluiSEAPoricemodificare
survenitnlegturcuacestedateiinformaii,ntermendecelmult3zilelucrtoaredelaproducerea
respectivelormodificri.
CAPITOLUL II
Planificarea i pregtirea realizrii achiziiei sectoriale
SECIUNEA1Etapeleprocesuluideachiziiesectorial
SECIUNEAa2-aEstimareavaloriiachiziieisectorialeialegereamodalitiideatribuire
SECIUNEAa3-aConsultareapieeiimprireapeloturi
SECIUNEAa4-aDocumentaiadeatribuire
SECIUNEA 1
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Etapele procesului de achiziie sectorial


Art. 8.-Atribuireaunuicontractsectorial/acord-cadruesterezultatulunuiprocesdeachiziiesectorialce
sederuleazntreietapedistincte:
a)etapadeplanificare/pregtire,inclusivconsultareapieei;
b)etapadeorganizareaproceduriiiatribuireacontractuluideachiziiesectorial/acordului-cadru;
c)etapapostatribuirecontractdeachiziiesectorial/acord-cadru,respectivexecutareaimonitorizarea
implementriicontractuluideachiziiesectorial/acordului-cadru.
Art. 9. - (1)Etapadeplanificare/pregtireaunuiprocesdeachiziiepublicseiniiazprinidentificarea
necesitilorielaborareareferatelordenecesitateisencheiecuaprobareadectreconductorulentitii
contractante/unitiideachiziiicentralizateadocumentaieideatribuire,inclusivadocumentelor-suport,i,
dupcaz,astrategieidecontractarepentruprocedurarespectiv.
(2)Strategiadecontractareesteundocumentalfiecreiachiziiicuovaloareestimategalsaumaimare
dect pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Lege,iniiatdeentitateacontractant,iestesubiect
deevaluareaANAP,mpreuncudocumentaiadeatribuirenvedereainiieriiproceduriideatribuire.
(3)Strategiadecontractareesteundocumentalfiecreiachiziiicuovaloareestimategalsaumaimare
dect pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Lege,iniiatdeentitateacontractant,iestesubiect
deevaluareaANAP,ncondiiilestabilitelaart.25,odatcudocumentaiadeatribuire,referitorlaaspectele
prevzutelaalin.(4)lit.b)if).
(4)Prinintermediulstrategieidecontractaresedocumenteazdeciziiledinetapadeplanificare/pregtirea
unuiachiziiinlegturcu:
a)relaiadintreobiectul,constrngerileasociateicomplexitateacontractului,pedeoparte,iresursele
disponibilelaniveldeentitatecontractantpentruderulareaactivitilordinetapeleprocesuluide
achiziiesectorial,pedealtparte;
b)proceduradeatribuirealeas,precumimodalitilespecialedeatribuireacontractuluisectorial
asociate,dacestecazul;
c)tipuldecontractpropusimodalitateadeimplementareaacestuia;
d)mecanismeledeplatncadrulcontractului,alocareariscurilorncadrulacestuia,msuride
gestionareaacestora,stabilireapenalitilorpentrunendeplinireasaundeplinireadefectuoasa
obligaiilorcontractuale;
e)justificrileprivinddeterminareavaloriiestimateacontractului/acordului-cadru,precumioricealte
elementelegatedeobinereadebeneficiipentruentitateacontractanti/saundeplinireaobiectivelor
comunicatelanivelulsectoruluiadministraieipublicencareactiveazentitateacontractant;
f)justificrileprivindalegereaproceduriideatribuirensituaiileprevzutelaart.82alin.(3)-(6)din
Legei,dupcaz,deciziadeareducetermenelencondiiilelegii,criteriidecalificareprivind
capacitateai,dupcaz,criteriiledeselecie,criteriuldeatribuireifactoriideevaluareutilizai;
g)obiectivuldinstrategialocal/regional/naionaldedezvoltarelaacruirealizarecontribuie
contractul/acordul-cadrurespectiv,dacestecazul;
h)oricealteelementerelevantepentrundeplinireanecesitiientitiicontractante.
Art. 10. - Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului - cadru ncepe prin
transmitereadocumentaieideatribuirenSEAPisefinalizeazodatcuintrareanvigoareacontractuluide
achiziiepublic/acordului-cadru.
Art. 11.-Etapapostatribuirecontractafiecruiprocesdeachiziiesectorialncepelamomentulintrriin
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

vigoareacontractuluisectorial/acordului-cadruisefinalizeazprinrealizareauneianalizelanivelde
entitatecontractantaperformaneicontractorului,ncareseprezint,dacestecazul,concluziilerezultate
dinprocesuldeachiziiederulat,inclusivprinanalizaobineriibeneficiilorpentruentitilecontractante,aa
cumsuntacesteaidentificatenetapadeplanificare/pregtireaproceduriincadrulstrategieidecontractare.
Art. 12. - (1)Entitateacontractantareobligaiadearealizaunprocesdeachiziiesectorialprinutilizarea
uneiadintreurmtoareleabordri:
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de entitate
contractant;
b)prinrecurgerealauniticentralizatedeachiziienfiinateprinhotrreaGuvernului,ncondiiileart.
55 alin. (3) din Lege;
c)cuajutorulunuifurnizordeserviciideachiziie,selectatncondiiilelegii.
(2)Totalitateaproceselordeachiziiesectorialplanificateafilansatedeoentitatecontractantpeparcursul
unuianbugetarreprezintstrategiaanualdeachiziiesectoriallanivelulentitiicontractante.
(3)Strategiaanualdeachiziiesectorialserealizeaznultimultrimestrualanuluianterioranuluicruiai
corespundproceseledeachiziiesectorialcuprinsenaceastaiseaprobdectreconductorulentitii
contractante.
(4)Entitateacontractantaredreptuldeaoperamodificrisaucompletriulterioarencadrulstrategieianuale
deachiziiesectorial,modificri/completricareseaprobconformprevederiloralin.(3).
(5)ncazulncaremodificrileprevzutelaalin.(4)aucascopacoperireaunornecesiticenuaufost
cuprinseiniialnstrategiaanualdeachiziiipublice,introducereaacestoranstrategieestecondiionatde
identificareasurselordefinanare.
(6)Entitateacontractantutilizeazcainformaiipentruelaborareastrategieianualedeachiziiisectorialecel
puinurmtoareleelementeestimative:
a)nevoileidentificatelaniveldeentitatecontractantcafiindnecesarafisatisfcutecarezultatalunui
procesdeachiziiesectorial,aacumrezultacesteadinsolicitriletransmisedetoatecompartimentele
dincadrulentitiicontractante;
b)valoareaestimataachiziieicorespunztoarefiecreinevoi;
c)capacitateaprofesionalexistentlaniveldeentitatecontractantpentruderulareaunuiprocescares
asigure beneficiile anticipate;
d)resurseleexistentelaniveldeentitatecontractanti,dupcaz,necesarulderesursesuplimentare
externe,carepotfialocatederulriiproceselordeachiziiisectoriale.
Art. 13. - (1)ncadrulstrategieianualedeachiziiesectorial,entitateacontractantareobligaiadeaelabora
programulanualalachiziiilorsectoriale,cainstrumentmanagerialutilizatpentruplanificareaimonitorizarea
portofoliuluideprocesedeachiziielaniveldeentitatecontractant,pentruplanificarearesurselornecesare
derulriiproceseloripentruverificareamoduluidendeplinireaobiectivelordinstrategia
local/regional/naionaldedezvoltare,acoloundeesteaplicabil.
(2)Programulanualalachiziiilorsectorialeseelaboreazpebazareferatelordenecesitatetransmisede
compartimenteleentitilorcontractanteicuprindetotalitateacontractelorsectoriale/acordurilor-cadrupe
careentitateacontractantintenioneazsleatribuiendecursulanului.
(3)Entitateacontractantareobligaia,atuncicndstabileteprogramulanualalachiziiilorsectoriale,dea
inecontde:
a)necesitileobiectivedeproduse,serviciiilucrri;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

b)graduldeprioritateanecesitilorprevzutelalit.a);
c)anticiprilecuprivirelasurseledefinanareceurmeazafiidentificate.
(4)Dupaprobareabugetuluipropriu,entitateacontractantareobligaiadea-iactualizaprogramulanualal
achiziiilorsectorialenfunciedefondurileaprobate.
(5)Programulanualalachiziiilorsectorialetrebuiescuprindcelpuininformaiireferitoarela:
a) obiectul contractului sectorial/acordului - cadru;
b)codulvocabularuluicomunalachiziiilorpublice(CPV);
c)valoareaestimatacontractuluisectorial/acordului-cadruceurmeazafiatribuitcarezultatal
derulriiunuiprocesdeachiziie,exprimatnlei,frTVA;
d)sursadefinanare;
e)procedurastabilitpentruderulareaprocesuluideachiziie;
f)dataestimatpentruiniiereaprocedurii;
g)dataestimatpentruatribuireacontractuluisectorial/acordului-cadru;
h)modalitateadederulareaprocesuluideachiziie,respectivonlinesauoffline.
(6)Dupdefinitivareaprogramuluianualalachiziiilorsectoriale,entitateacontractantareobligaiadea
publicasemestrialnSEAPextrasedinacesta,precumioricemodificareasupraacestora,ntermende5zile
lucrtoare,extrasecaresereferla:
a)contracteledeachiziiisectoriale/acordurile-cadrudeprodusei/sauserviciiacrorvaloareestimat
estemaimaresauegalcupragurileprevzutelaart.12alin.(1)dinLege;
b)contracteledeachiziiisectoriale/acordurile-cadrudelucrriacrorvaloareestimatestemaimare
sauegalcupragurileprevzutelaart.12alin.(4)dinLege.
Art. 14.-Prinexcepiedelaart.13alin.(1),ncazulncareentitateacontractantimplementeazproiecte
finanatedinfondurinerambursabilei/sauproiectedecercetare-dezvoltare,areobligaiadeaelabora
distinctpentrufiecareproiectnparteunprogramalachiziiilorsectorialeaferentproiectuluirespectiv.
Art. 15.-Entitateacontractant,princompartimentulspecializatndomeniulachiziiilorsectorialeprevzutla
art.2,areobligaiadeaineevidenaachiziiilordirectedeproduse,serviciiilucrri,caparteastrategiei
anualedeachiziiisectoriale.
Art. 16.-PrinordinalpreedinteluiANAPsepuneladispoziiaentitilorcontractanteformularulde
programanualalachiziiilorsectoriale.
SECIUNEA a 2 - a
Estimarea valorii achiziiei sectoriale i alegerea modalitii de atribuire
Art. 17. - (1)Estimareavaloriiuneiachiziiisectorialeserealizeazavndnvedereobiectulacesteia,n
conformitatecucap.Iseciuneaa5-aparagraful3dinLege.
(2)Obiectulachiziieisectorialesepunencorespondencucodul/codurileCPVcareldescriuctmaiexact,
relevantnacestcontextfiindactivitateacecaracterizeazscopulprincipalalcontractuluisectorial/acordului
- cadru.
Art. 18. - (1)Entitateacontractantalegemodalitateadeachiziienfunciedeurmtoareleaspecte:
a)valoareaestimatatuturorachiziiilorcuacelaiobiectsaudestinateutilizriiidenticeorisimilareori
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

careseadreseazoperatoriloreconomicicedesfoarconstantactivitintr-opiadeprofilrelevant,
pecareentitateacontractantintenioneazsleatribuiencursulunuianbugetar;
b)complexitateacontractuluisectorial/acordului-cadruceurmeazafiatribuit;
c)ndeplinireacondiiilorspecificedeaplicareaanumitormodalitideatribuire.
(2) n aplicarea art. 16 alin. (2) din Lege,entitateacontractantareobligaiaca,laalegereamodalitiincare
sevaderulaprocesuldeatribuireacontractului/acordului-cadru,sseraportezelavaloareaestimat
cumulataproduselor,serviciilorilucrrilorcaresuntconsideratesimilarencondiiilealin.(1)lit.a).
(3) n aplicarea art. 16 alin. (2) din Lege,pentrucontracteledelucrriaferenteobiectivelordeinvestiii
publicenoisaualucrrilordeintervenieasupracelorexistente,entitateacontractantalegeprocedurade
atribuirenfunciedeurmtoareleconsiderente,cucondiiacarespectiveleinvestiiisnufacpartedintrun/dintr-oproiect/strategiededezvoltareintegratlanivelnaional,regionalsaulocal:
a)valoareaestimatacontractuluiavndcaobiectprestareaserviciilordeelaborareastudiuluide
fezabilitatepentrufiecareobiectivdeinvestiiinparte,daccontractulprevedeoclauzprivindcedarea
drepturilor patrimoniale de autor;
b)valoareaestimatacontractuluiavndcaobiectprestareaserviciilordeproiectaretehniciasisten
dinparteaproiectantuluipentrufiecareobiectivdeinvestiiinpartecumulatcuceaalucrriloraferente
obiectivuluideinvestiii,indiferentdacacesteafacobiectulaceluiaicontractsauseatribuiecontracte
diferite;
c)valoareaestimatacontractuluiavndcaobiectprestareaserviciilordedirigeniedeantierpentru
fiecareobiectivdeinvestiiinparte.
SECIUNEA a 3 - a
Consultarea pieei i mprirea pe loturi
Art. 19. - (1)ncondiiileart.148dinLege,entitateacontractantpoatederulaunprocesdeconsultarea
pieei,caparteaprocesuluideachiziiesectorial,careseiniiazprinpublicareanSEAP,precumiprin
oricealtemijloaceaunuianunprivindconsultarea,ncazulncaredoreteachiziionareaunor
produse/servicii/lucrricugradridicatdecomplexitatetehnic,financiarsaucontractualoridindomeniicu
un rapid progres tehnologic.
(2)Anunulprevzutlaalin.(1)trebuiesconincelpuinurmtoareleelemente:
a)denumireaentitiicontractanteidateledecontact;
b)adresadeinternetundesuntpublicateinformaiilecuprivirelaprocesuldeconsultareapieei;
c)descriereanecesitilorobiectiveiconstrngerilordenaturtehnic,financiari/saucontractualce
caracterizeaznevoiaentitiicontractantenraportcucareseorganizeazrespectivaconsultare;
d)aspectelesupuseconsultrii;
e)termenulpnlacaresedesfoarprocesuldeconsultare;
f)descriereamodalitiidedesfurareaconsultrii,respectivmodulncaresevarealizainteraciunea
cuoperatoriieconomicicerspundlainvitaiaentitiicontractante.
(3)Aspectelesupuseconsultriivizeaz,fraselimitalaacestea,potenialesoluiitehnice,financiaresau
contractualepentrusatisfacereanevoiientitiicontractante,precumiaspectelegatedestrategiade
contractare,inclusivdivizarepeloturisauposibilitateasolicitriideofertealternative.
Art. 20. - (1)Oricepersoan/organizaieinteresat,nsensulart.148alin.(2)dinLege,transmiteentitii
contractanteopinii,sugestiisaurecomandricuprivirelaaspectelesupuseconsultrii,utilizndformelei
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

mijloaceledecomunicareprecizatenanunulprivindconsultarea.
(2)Entitateacontractantpoatedecidecaopiniile,sugestiilesaurecomandrilesfietransmisenumaiprin
mijloaceelectronicelaoadresdedicat.
(3)Entitateacontractantpoateluanconsiderareopiniile,sugestiilesaurecomandrileprimitencazuln
careleconsiderrelevante.
(4)Entitateacontractantpoateorganizantlniricufiecarepersoan/organizaieprevzutlaalin.(1)n
parte,ncadrulcrorasepoartdiscuiicuprivirelaopiniile,sugestiilesaurecomandrilepecareacetiale-au
transmis.
(5)EntitateacontractantareobligaiadeapublicanSEAPrezultatulprocesuluideconsultareapieei,dar
numaitrziudemomentuliniieriiproceduriideatribuire.
(6)Peparcursuldesfurriiprocesuluideconsultare,entitateacontractantareobligaiadeapstra
confidenialitateaasuprainformaiilordeclaratedeparticipaniilaconsultarecafiindconfideniale,clasificate
sauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual,potrivitlegii.
Art. 21. - (1)mprireauneiachiziiisectorialepoatevizaloturicareaucaobiectproduse,serviciisaulucrri
similaresauproduse,serviciisaulucrridiferite.
(2)nsensulalin.(1),ncazulunorproduse,serviciisaulucrridiferite,entitateacontractantaredreptuldea
achiziionaserviciideproiectarefiempreunculucrrileproiectate,ncadrulunuicontractsectorial/acordcadrudelucrri,fieseparatdeacestea,ncadrulunuicontractdeservicii.
(3)Loturilestabilitepotrivitdispoziiiloralin.(1)potfiatribuitesimultan,ncadrulaceleiaiproceduride
atribuire, sau separat, la intervale diferite de timp.
SECIUNEA a 4 - a
Documentaia de atribuire
Paragraful 1Consideraiigenerale
Paragraful 2 Sisteme de calificare
Paragraful 3Stabilireacriteriilordecalificareiacriteriilordeselecie
Paragraful 4 Stabilirea criteriului de atribuire
Paragraful 5Stabilireagaranieideparticipare
Paragraful 6Stabilireagaranieidebunexecuie
Paragraful 1
Consideraii generale
Art. 22. - (1)Documentaiadeatribuireestealctuitdinurmtoarele:
a)fiadedateaachiziiei;
b)caietdesarcinisaudocumentdescriptiv,acestadinurmfiindaplicabilncazulprocedurilordedialog
competitiv, negociere sau de parteneriat pentru inovare;
c) clauze contractuale obligatorii;
d)formulareimodelededocumente.
(2)Documentaiadeatribuireconineoricecerin,criteriu,regulialteinformaiinecesarepentruaasigura
ofertantului/candidatuluioinformarecomplet,corectiexplicitcuprivirelamoduldeaplicareaprocedurii
de atribuire.
(3)Fiadedatetrebuiesconincelpuininformaiigeneralestandard,nsoitedeformalitilecetrebuie
ndeplinitenlegturcuproceduradeatribuirencauz,particularizatenfunciedecontextulncarese
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

ncadreazachiziia,aspectele/cerinelecepotfaceobiectuldocumentuluiunicdeachiziiieuropean,denumit
n continuare DUAE,criteriiledecalificareiselecie,dacestecazul,informaiiprivindgaraniade
participare,modulncaretrebuientocmiteistructuratepropunereatehniciceafinanciar,criteriulde
atribuireceurmeazafiaplicat,precumiciledeataccepotfiutilizate.
(4)PentruformulareaiaplicareaaspectelorreferitoarelacerinelecepotfaceobiectulDUAEseutilizeaz
prevederile din Regulamentul de punere n aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016.
(5)EntitateacontractantareobligaiadegeneraelectronicDUAEcompletatcuinformaiilesolicitaten
raportcucriteriiledecalificareiseleciestabiliteprindocumentaiadeatribuire,marcndcmpuriledin
formularpentrucaretrebuieprezentatereferinedectreoperatoriieconomici,corespunztorrespectivelor
cerine,idea-lataanSEAP,mpreuncucelelaltedocumentealeachiziiei.
(6)Entitateacontractanttrebuiesasigurecorelaiadintreinformaiilesolicitateprinfiadedateaachiziiei
icelemarcatenDEAUnvedereacompletriidectreoperatoriieconomiciinteresai,menionndtotodat
nfiadedateaachiziieimodulncaresepoateaccesaDUAEnvedereacompletriidectreoperatorii
economiciinteresai.
(7)ncazulncareexistdiscrepanentreinformaiileprevzutenDUAEiceleprevzutenfiadedate,
prevaleazinformaiiledinfiadedate,DUAEurmndafirevizuitcorespunztor.
(8)Pelnginformaiileprevzutelaalin.(3),ncazulacordului-cadru,fiadedateaachiziieitrebuies
coniniunsetminimdeinformaiispecificereferitoarela:
a)numrulsauintervalulncaresevancadranumruldeoperatorieconomicicarevorfipartea
acordului-cadruceurmeazsfiencheiat;
b)opiuneadeaatribuicontractelesubsecventencheieriiacordului-cadrucu/frreluareacompetiiei,
ncazulncareacordul-cadruurmeazsfiencheiatcumaimulioperatorieconomici;
c)opiuneadeaatribuicontractesubsecventeprinreluareacompetiieiutilizndetapafinaldelicitaie
electronic,ncazulncareacordul-cadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici;
d)frecvenadeatribuireacontractelorsubsecvente;
e)criteriuldeatribuirei,dupcaz,factoriideevaluarecareurmeazsseaplicepentruatribuirea
contractelorsubsecvente,precumioricealtereguliaferente,ncazulncareatribuireacontractelor
respectiveurmeazsserealizezeprinreluareacompetiieisauparialprinreluareacompetiiei;
f)estimrialecantitilorminimeimaximecarearputeafisolicitatepeduratantreguluiacord-cadru,
precumialecantitilorminimeimaximecarearputeafaceobiectulunuisingurcontractsubsecvent
dintrecelecareurmeazsfieatribuitepedurataacordului-cadru;
g)estimareavaloriiceluimaimarecontractsubsecventcareurmeazsfieatribuitpedurataacorduluicadru.
(9)ncazulncareentitateacontractantdecideorganizareauneietapefinaledelicitaieelectronic,fiade
dateaachiziieivacuprindei:
a)elementeleoferteicarevorfaceobiectullicitaieielectronice,cucondiiacarespectiveleelementes
fiecuantificabile,astfelnctspoatfiexprimatencifresauprocente;
b)eventualelelimitealevalorilorpnlacareelementeleprevzutelalit.a)potfimbuntite,astfel
cumrezultdinspecificaiilecaredefinescobiectulcontractului;
c)informaiilecarevorfipuseladispoziiaofertanilorpeparcursullicitaieielectronicei,dupcaz,
momentullacareacesteinformaiivorfidisponibile;
d)condiiilencareofertaniivoraveadreptulsliciteze,cureferirenspecialladifereneleminimecare,
dacestecazul,vorfisolicitatepentrulicitareanoiloroferte;
e)informaiilerelevanteprivindechipamenteleelectronicecetrebuieutilizate,precumimodalitilei
specificaiiletehnicedeconectare;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

f)alteinformaiirelevanteprivindprocesullicitaieielectronice.
(10)Caietuldesarciniconine,nmodobligatoriu,specificaiitehnicecarereprezintcerine,prescripii,
caracteristicidenaturtehniccepermitfiecruiprodus,serviciusaulucraresfiedescris,nmodobiectiv,n
aamaniernctscorespundnecesitiientitiicontractante.
(11)Cerineleminimedeordintehnicsedefinescastfelnctsinseamadecerineledeaccesibilitateale
persoanelorcudizabilitiideconceptuldeproiectarepentrutoatecategoriiledeutilizatori.
(12)Documentuldescriptivcuprinde,nmodobligatoriu,celpuinodescriereanecesitilor,obiectivelori
constrngerilorentitiicontractante,pebazacrorasevorderulanegocierile/dialogul/parteneriatulpentru
inovare,precumicerineleminimedeordintehnicsaudeperforman/funcionalitateminime,cetrebuie
ndeplinitedefiecareofert/soluiepreliminarpentruafiadmislafazaurmtoare.
(13)ncazulproceduriidedialogcompetitiv,documentaiadescriptivconine,dacestecazul,posibilitatea
acordriideprimecarevorfiacordateparticipanilorladialog,precumivaloareaacestora,ncondiiileart.
107 din Lege.
(14)Primelesestabilescnlimitabugetuluidisponibilalentitiicontractanteinfunciedecheltuielile
specificeimplicatedeparticiparealadialog,valoareatotalaprimelorrespectiveneputnddepi2%din
valoareaestimatacontractuluicareurmeazsfieatribuit.Primelesereflectcaocheltuialdeaceeai
naturcuachiziiapublic.
(15)Esteexceptatdelaacordareaprimeloroperatoruleconomicacruioferteste,nfinal,declarat
ctigtoare.
Art. 23. - (1)Entitateacontractantpoateiniiaaplicareaproceduriideatribuirenumaidupceafost
elaboratdocumentaiadeatribuire.
(2)EntitateacontractantareobligaiadeancrcaintegralnSEAP,nzilelelucrtoare,documentaiade
atribuirempreuncudocumentele-suport.
(3)Documentele-suportconin:
a)declaraiaprivindpersoanelecedeinfunciidedeciziencadrulentitiicontractante,respectivcele
cuputeredereprezentaredinparteafurnizorilordeserviciiauxiliareachiziiei,precumidatelede
identificare ale acestora;
b) strategia de contractare.
(4)ncazulaplicriiproceduriisimplificate,justificareaalegeriiproceduriiconinenumaiexplicaiicuprivire
la determinarea valorii estimate a contractului sectorial/acordului - cadru.
(5)Pentrundeplinireaobligaieiprevzutelaart.71dinLege,entitateacontractantncarcnSEAP,odat
cudocumentaiadeatribuire,odeclaraiepepropriarspundereareprezentantuluilegalcevaconinedatele
deidentificarealepersoanelorcedeinfunciidedeciziencadrulentitiicontractante,precumiacelorcu
puteredereprezentaredinparteafurnizoruluideserviciiauxiliare,dariacelorimplicainprocedurdin
parteaacestuiadinurm.Acestdocumentnuarecaracterdedocumentpublic,cuexcepianumeluicarese
publicnfiadedate.
(6)Prindateledeidentificarealepersoanelorcedeinfunciidedeciziencadrulentitiicontractante,carese
regsescndeclaraiaprevzutlaalin.(5),senelege:
a)numeleiprenumele;
b)datailoculnaterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e)funciapecareodeinencadrulentitiicontractanteprinraportarelaimplicareanprocesulde
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 11

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

achiziiesectorial.
(7)nndeplinireafuncieideverificare,ANAPareaccesladeclaraiaprevzutlaalin.(5).
Art. 24. - (1)InformaiilecuprinsenfiadedateaachiziieisencarcnSEAPnumaiprincompletarea
formularuluispecificdisponibilnsistemulinformaticinumaidectreentitilecontractantenregistrate.
(2)Documenteleprevzutelaart.22alin.(1)lit.b)-d)iart.23alin.(3)vorfisemnatecusemntur
electronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditat,i
ncrcatenSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformaticinumaidectreentitile
contractante nregistrate.
Art. 25. - (1)ANAPevalueaz,naintedetransmitereasprepublicareaanunuluideparticipare/simplificat/de
concursdectreentitilecontractantemenionatelaart.4alin.(1)lit.a)ib)dinLege, conformitatea cu
legislaiaaplicabilndomeniulachiziiilorsectorialeadocumentaiilordeatribuireaferentecontractelor
sectoriale/acordurilor-cadru,careintrsubincidenaprevederilorLegii,cuexcepiacaietuluidesarcini,saua
documentaieidescriptive,nmsurancarevaloareaestimataachiziieiesteegalsaumaimaredect
urmtoarelepraguri:
a) 750.000 lei pentru contractul de furnizare;
b) 750.000 lei pentru contractul de servicii;
c)5.000.000leipentrucontractuldelucrri.
(2)Facobiectulevaluriipebazauneimetodologiideselecie,asiguratiaplicatdinpunctdevederetehnic
deSEAP,documentaiiledeatribuireaferentecontractelorsectoriale,acrorvaloareestimatestemaimic
dectpragurilemenionatelaalin.(1).
(3)nsensulalin.(2),metodologiadeselecieadocumentaiilordeatribuirecesuntincluseneantionul
supusverificrii,bazatattpeelementederisc,ctipeelementeaplicatenmodaleatoriu,precumimodul
deinteraciunecuentitilecontractanteverificatesestabilescprinordinalpreedinteluiANAP.
(4)ANAPevalueaz,naintedetransmitereasprepublicareaanunuluideparticiparedectreentitile
contractantemenionatelaart.4alin.(1)lit.c)dinLege,conformitateaculegislaiaaplicabilndomeniul
achiziiilorsectorialeadocumentaiilordeatribuireaferentecontractelorsectoriale/acordurilor-cadru,care
intrsubincidenaprevederilorLegii,cuexcepiacaietuluidesarcinisauadocumentaieidescriptive,n
msurancarevaloareaestimataachiziieiesteegalsaumaimaredectpragurileprevzutelaart.12alin.
(1) din Lege.
(5)ncazulcontractelorfinanatedinfondurieuropene,evaluareaprevzutlaalin.(1)i(4)serealizeaz
pentrutoatedocumentaiiledeatribuireaferente,indiferentdevaloareaestimat.
(6)Procesuldeevaluareadocumentaiilordeatribuire,precumiaanunurilor/erateloraferenteacestoranu
exonereazderspundereentitateacontractant,prevederileart.1alin.(4)rmnndaplicabile.
(7)Procesuldeevaluareprevzutlaalin.(1)-(5)serealizeazntermende10zilelucrtoaredeladata
primiriidocumentaieinSEAP,nurmacruiaANAP:
a)emiteentitiicontractanteacceptulnvedereainiieriiproceduriideatribuire;sau
b)informeazentitateacontractantasupraneconformitilorconstatatelaniveluldocumentaieide
atribuireiamotivuluipentrucareacesteanusuntnconcordancuprevederilelegaleprivindachiziiile
sectoriale.
(8)Documentaiadeatribuireretransmisdeentitateacontractantcaurmareaincideneiprevederiloralin.
(7)lit.b)esteevaluatdectreANAPntermende3zilelucrtoaredeladatarepostriiacesteianSEAP.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(9)Seconsiderdocumentaiedeatribuireretransmisdectreentiticontractantensensulcelorprecizate
laalin.(8)numaidocumentaiarencrcatnSEAPntermende15ziledelarespingere,caurmarea
neconformitilorconstatatelanivelulacesteiaconformalin.(7)lit.b).
(10) n aplicarea art. 238 din Lege,autoritilecontractanteauobligaiadeanotificaANAPnsituaia
prevzutlaacelaiarticol,cu5zilelucrtoarenaintederealizareaetapelordemodificareacontractului,
transmindtotodatiargumentelecarejustificncadrareanprevederealegal.
(11)Includereanverificareacazurilorprevzutelaalin.(10)sevarealizapebazauneimetodologiide
selecie,caresestabiletealturidemoduldeinteraciunecuautoritilecontractanteverificate,prinordinal
preedinteluiANAP.
Art. 26. - (1)Pentrudocumentaiiledeatribuireevaluateconformprevederilorart.25,operatorulSEAPare
obligaiadeaasiguraANAPaccesulnerestricionatlaanunuriletransmisedectreentitilecontractante,
naintedepublicareaacestora,cuexcepiaanunuluideintenieideatribuire.
(2)nsensulalin.(1),ANAPverificfiecareanun,inclusivceldetiperat,transmisdectreentitatea
contractantpentrupublicarenSEAP.
(3)ntermende3zilelucrtoaredeladataprimiriianunuluinSEAP,ANAPareobligaia:
a)fiesemitctreoperatorulSEAPacceptuldepublicarepentruanunulrespectiv,ncazulncaren
urmaverificriinuseconstaterori/omisiunidecompletare;
b)fiesrespingpublicareaanunului,ncazulncareseconstaterori/omisiunidecompletare,
informndtotodatentitateacontractantasupraacesteidecizii,precumiasupramoduluincare
erorile/omisiunile pot fi remediate.
(4)Erorileprevzutelaalin.(3)lit.b)reprezintaceleinformaii/cerinedinanunultransmissprepublicare
careconduclanclcrialelegislaieindomeniulachiziiilorsectorialeialeprincipiilorcarestaulabaza
atribuirii contractului sectorial/acordului - cadru.
(5)ncazulprevzutlaalin.(3)lit.a),operatorulSEAPareobligaia:
a)deatransmiteanunulsprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropenencelmultozilucrtoare
de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile legii, este
prevzutoobligaienacestsenssauncazulncareentitateacontractantselecteazvoluntaraceast
opiune;operatorulSEAPareobligaiadeaasiguranregistrareansistemulelectronicadateilacarea
fosttransmisanunulsprepublicare,caprobprivindmomentultransmiterii;
b)deapublicaanunulnSEAPncelmultdouzilelucrtoaredelaprimireaacceptuluidepublicare.
(6)naplicareaalin.(1),operatorulSEAPnuaredreptuldeapublicaanunultransmisdeentitatea
contractantsaudea-ltransmitesprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropene,frobinerea
acceptuluidepublicareemisdectreANAP.
Art. 27. - (1)naplicareaprevederilorart.246i247dinLege,ANAPcontroleazex-postmodulde
atribuireacontractelorsectoriale/acordurilor-cadru,careintrsubincidenaprevederilorLegii, ca urmare a
sesizrilor/solicitrilorpersoanelorfizice/juridicesaudinoficiu.
(2)Sesizareatrebuiesfiensoitdedate/documenterelevantensusinereaacesteia.
(3)ANAPcontroleazex-postdinoficiu:
a)procedurideatribuireaferentecontractelorfinanatedinfondurieuropene,selectateconform
metodologiei de control;
b)ncazulaciunilortematice.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 13

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(4) Metodologia de control ex - post privind modul de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor - cadru,
sestabileteprinordinalpreedinteluiANAP.
Art. 28.-ncazulncare,dinmotivedenaturtehnic,operatorulSEAPnuareposibilitateatransmiteriiunui
anumitanunsprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropene,entitiicontractanteirevine
responsabilitateatransmiteriisprepublicareaanunuluirespectivprinmijloaceproprii.OperatorulSEAPare
obligaiadeantiinaentitateacontractantcuprivirelaapariiauneiastfeldesituaii,ncelmultozi
lucrtoaredelaexpirareaperioadeiprevzutelaart.26alin.(3)lit.a).
Art. 29. - (1)Oricerspunsalentitiicontractantelasolicitriledeclarificrisauinformaiiprimiten
condiiileart.172alin.(1)dinLegeseposteaznSEAPlaseciuneaspecific,disponibilnsistemul
informatic,semnatcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizorde
servicii de certificare acreditat.
(2)nmsurancaresolicitriledeclarificrisauinformaiisuplimentarenlegturcudocumentaiade
atribuirenuaufostadresatentimputildeoperatoriieconomiciinteresai,inndseamadetermenulprevzut
la art. 172 din Lege,entitateacontractantrspundelasolicitareadeclarificrinmsurancareserespect,n
modcumulativ,urmtoarele:
a)perioadanecesarpentruelaborareaitransmitereadectreentitateacontractantarspunsuluiface
posibilprimireaacestuiadectreoperatoriieconomicinaintedetermenulstabilitpentrudepunerea
ofertelorsausolicitrilordeparticipare;
b)rspunsulnumodificinformaiiledejapublicate,nuafecteazmoduldeelaborareaofertelorinici
nudevinenecesarpublicareauneierate.
Art. 30. - (1)ncondiiileart.236dinLege, pe parcursul ndeplinirii contractului sectorial/acordului - cadru,
preulpoatefiajustatnsituaiancarepepiaauaprutanumitecondiii,nurmacroras-aconstatat
creterea/diminuareaindicilordeprepentruelementeconstitutivealeofertei,alcrorefectsereflectn
creterea/diminuareacosturilorpebazacroras-afundamentatpreulcontractuluisectorial/acordului-cadru.
(2)Pentruaserespectaprincipiultransparenei,posibilitateadeajustareapreuluitrebuiesfieprecizatatt
ndocumentaiadeatribuire,ctincontractulsectorial/acordul-cadrucareurmeazsfiencheiat,prin
clauze speciale n acest sens.
(3)Entitateacontractantprecizeazattndocumentaiadeatribuire,ctincontractulsectorial/acordulcadru,modulconcretdeajustareapreului,indiciicarevorfiutilizai,precumisursainformaiilorcuprivire
laevoluiaacestora,cumarfibuletinestatisticesaucotaiialeburselordemrfuri.
(4)Lipsa,modificareasaucompletareainformaiilor/clauzelordetermininaplicabilitateaprevederilor
referitoarelaposibilitateadeajustareapreuluicontractuluisectorial/acordului-cadru.
(5)ncondiiileart.236dinLege,posibilitateadeajustareapreului,precizatattndocumentaiade
atribuire,ctincontractulcareurmeazsfiencheiat,darfrafindeplinitecondiiileprevzutelaalin.
(3)esteposibilnumaincazulncareaulocmodificrilegislativesauaufostemisedectreentitilelocale
acteadministrativecareaucaobiectinstituirea,modificareasaurenunarealaanumitetaxe/impozitelocaleal
crorefectsereflectncreterea/diminuareacosturilorpebazacroras-afundamentatpreulcontractului
sectorial/acordului - cadru.
(6)noricesituaiepreulcontractuluipoatefiajustatdoarnmsurastrictnecesarpentruacoperirea
costurilorpebazacroras-afundamentatpreulcontractului.
(7)Moduldeajustareapreuluicontractuluisectorialnutrebuiesconducnniciuncazlaalterarea
rezultatuluiproceduriideatribuire,prinanulareasaudiminuareaavantajuluicompetitivpebazacruia
contractantulrespectivafostdeclaratctigtornurmafinalizriirespectiveiproceduri,cuexcepiacazului
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 14

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

prevzutlaalin.(5).
Paragraful 2
Sisteme de calificare
Art. 31. - (1)Entitilecontractantepotinstituiiutilizaunsistemdecalificarencondiiileart.175dinLege.
(2)Anunurileprivindexistenaunuisistemdecalificareindicinteniaentitiicontractantedeaoperaun
astfeldesistem,pentruunulsaumaimultecontractesectorialepecareintenioneazsleatribuie,ncadrul
cruiaoperatoriieconomiciinteresaipotaplicanvedereanregistrriicapotenialicandidai.
(3)Prinintermediulsistemuluidecalificareestecreatolistdeoperatorieconomicipermanent,carepoatefi
utilizatcasursdecandidaipentruatribuireaunuicontractsectorialavutnvederedesistemuldecalificare.
(4)Atuncicndunsistemdecalificareesteutilizatcamijlocdeinvitarelaoprocedurconcurenialde
ofertare,entitateacontractantpoatedecidescreezelistadeoperatorieconomicinumaidintrecandidaii
calificaincadrulsistemului.
Art. 32. - (1)Entitilecontractanteapliccriteriidecalificareiselecieprevzutelaart.176dinLege,
precumimotiveledeexcludereprevzutelaart.177i179dinLege.
(2)ncondiiileart.175alin.(2)dinLege,entitilecontractante,alteledectceleprevzutelaart.4alin.(1)
lit.a)ib)dinLege,aplicnormeicriteriiobiectivepentruexcludereaoperatoriloreconomicicaresolicit
calificarea,carepotincludecriteriidecalificareiselecieprevzutelaart.176,precumimotivelede
excludereprevzutelaart.177i179dinLege.
Art. 33. - (1) Sistemul de calificare poate implica diferite etape de calificare.
(2)Entitilecontractantecareinstituieiutilizeazunsistemdecalificarepstreazonregistrarescris
privindoperatoriieconomicicalificai.
(3)nregistrareascrisprevzutlaalin.(2)poatefimpritpecategorii,nfunciedetipuldecontract
sectorialpentrucareestevalabilcalificarea.
(4)ncazulncareoentitatecontractantconsidercsistemuldecalificarealaltorentitisauorganisme
anumitesatisfacecerinelesale,eacomunicoperatoriloreconomiciinteresainumeleacestoralteentitisau
organisme.
Art. 34. - (1)Entitateacontractantesteobligatspubliceanunulprivindexistenaunuisistemdecalificare
prin intermediul SEAP.
(2)ncazulncareentitateacontractantpreconizeazoperareasistemuluidecalificarepeoperioadmai
lungde3ani,esteobligatstrimitonotificareconformalin.(1),anual,ncepndcuanulurmtorceluin
caresistemulafostimplementatpentruprimadat.
Paragraful 3
Stabilirea criteriilor de calificare i a criteriilor de selecie
Art. 35. - (1)Criteriiledecalificareaucascopdemonstrareapotenialuluitehnic,financiariorganizatorical
fiecruioperatoreconomicparticipantlaprocedur,potenialcaretrebuiesreflecteposibilitateaconcreta
acestuiadeandeplinicontractulidearezolvaeventualeledificultilegatedendeplinireaacestuia,ncazul
ncareofertasavafideclaratctigtoare.
(2)Criteriiledeselecieaucascopselectareacandidailorcuceamaimarecapacitateeconomicifinanciar,
tehnici/sauprofesionaldintreoperatoriieconomicicareaudepusosolicitaredeparticiparencazul
aplicriiprocedurilordeatribuirecesedesfoarnmaimulteetape.
(3)Seleciacandidailorreprezintunprocesdistinctcareurmeazprocesuluidecalificareicarearecascop
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

doarlimitareanumruluidecandidaicalificaicarevordepuneofertanetapaadouaalicitaieirestrnsesau,
dupcaz,carevorparticipaladialog/negocieri.Seleciaserealizeazprinacordareapentrufiecarecandidatn
parteaunuipunctajcaretrebuiesreflectecapacitateaacestuiadeandeplinicontractulceurmeazsfie
atribuit.
Art. 36. - (1)Entitateacontractantpoateutilizacriteriidecalificareatuncicndaplicoriceprocedurde
atribuire.
(2)Entitateacontractantstabiletecriteriideseleciencadruldocumentaieideatribuireatuncicndaplic
ncadrulproceduriideatribuireetapadeselecieacandidailoritrebuiesseraportezelacriteriilede
calificarestabiliteprindocumentaiadeatribuire.
(3)Criteriiledeseleciepotfacereferirenumailasituaiaeconomicifinanciari/saulacapacitateatehnic
iprofesionalitrebuiesseraportezelacriteriidecalificareceaufoststabilitedeentitateacontractantprin
documentaiadeatribuire.
(4)Criteriiledecalificareicriteriiledeseleciestabilitedeentitateacontractantsuntinclusenfiadedatea
achiziiei,precuminanunuldeparticipare.
(5)Entitateacontractantareobligaiasprecizezenanunuldeparticipareindocumentaiadeatribuire
modalitateadeacordareapunctajuluipebazacruiasevarealizaclasamentulcandidailor,oridecteori
urmeazsrealizezeoselecieaacestora.
(6)Criteriiledecalificareicriteriiledeseleciecareseregsescncaietuldesarciniorindocumentaia
descriptivicarenusuntprevzutenfiadedateaachiziiei/anunuldeparticiparesuntconsiderateclauze
nescrise.
Art. 37. - (1)Entitateacontractantnuaredreptuldearestricionaparticiparealaproceduradeatribuirea
contractului sectorial/acordului - cadru prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:
a)nuprezintrelevannraportcunaturaicomplexitateacontractuluisectorial/acordului-cadruce
urmeazsfieatribuit;
b)suntdisproporionatenraportcunaturaicomplexitateacontractuluisectorial/acordului-cadruce
urmeazafiatribuit.
(2)Entitateacontractantaredreptuldeaimpunecacerinminimdecalificare,nraportcusituaia
economicifinanciaraofertanilor/candidailor,unanumitnivelalunorindicatorieconomicisaufinanciari,
numaincazulncareindicatoriirespectiviauolegturconcretcuuneventualriscdenendeplinirea
contractului sectorial/acordului - cadru.
(3) n aplicarea prevederilor art. 67 alin. (5) din Lege,entitateacontractantaredreptuldeaimpuneprin
documentaiadeatribuire,cansituaiancareestedepusoofertdectreoperatorieconomicicare
participncomunlaproceduradeatribuire,fiecaredintreacetiasdemonstrezendeplinireaunuinivelal
criteriilereferitoarelacapacitateaeconomicifinanciaricapacitateatehniciprofesionalproporionalcu
cota de implicare n executarea viitorului contract sectorial/acord - cadru.
Paragraful 4
Stabilirea criteriului de atribuire
Art. 38. - (1)ncazulncarecriteriulutilizatestecriteriul"celmaibunraportcalitate-pre"sau"celmaibun
raportcalitate-cost",astfelcumesteprevzutlaart.209alin.(3)lit.c)id)dinLege, stabilirea ofertei
ctigtoareserealizeazprinaplicareaunuisistemdefactorideevaluarepentrucaresestabilescponderi
relative sau un algoritm specific de calcul.
(2)Factoriideevaluareaofertelor,precumialgoritmuldepunctareprevzutlaalineatul(1),seprecizeazn
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

modclaridetaliatncadruldocumentaieideatribuireivorreflectametodologiadepunctareaavantajelor
carevorrezultadinpropuneriletehniceifinanciareprezentatedeofertani.
(3)naplicareaart.209alin.(3)lit.c)id)dinLege, n cazul n care calitatea personalului ce va realiza
efectivactivitilecefacobiectulcontractuluisectorial/acordului-cadruceurmeazafiatribuitpoates
aib/areunimpactsemnificativasupraniveluluideexecutareiarezultatuluiaacestuia,factoriideevaluarea
ofertelorsevorreferiilaorganizarea,calificareaiexperienarespectivuluipersonal.
(4)Entitateacontractantnupoatefolosiorganizarea,calificareaiexperienapersonaluluidesemnatpentrua
efectuaactivitilecontractuluisectorial/acordului-cadru,respectivcelprecizatlaalin.(3),capartea
procesuluidecalificareiseleciencadrulproceduriideatribuirearespectivuluicontractsectorial/acordcadru.
(5)ncazulncare,ncadruluneiprocedurideatribuire,entitateacontractantstabiletecriteriilede
calificare,ncondiiileart.192lit.g)dinLege,acestecriteriisereferlacalificareaiexperienaprofesionala
personalului permanent, n special de conducere, al operatorului economic candidat/ofertant, care este precizat
nDUAE,respectivlaaltepersoanedectceledesemnatepentruaefectuaactivitilecontractului
sectorial/acordului-cadruncauz.
(6)naplicareaart.209alin.(8)i(9)dinLege, n cazul contractelor sectoriale/acordurilor - cadru de servicii
avndcaobiectprestaiiintelectuale,cumarficeledeconsultan/asistentehnic,elaborarestudii,
proiectaresausupervizare,aferenteunorproiectedecomplexitateridicat,prevederilealin.(1)seaplicn
modobligatoriu,iarpondereaalocatfactoruluiprenupoatefimaimarede40%.
(7)PrinordinalpreedinteluiA.N.A.P.,emisntermende30deziledelaintrareanvigoareaprezentei
hotrri,sestabilesccategoriiledeserviciiintelectuale,nsensulalin.(6).
(8)Atuncicndstabiletefactoriideevaluareaofertelor,entitateacontractantnuaredreptuldeautiliza
factori care:
a)nuauolegturdirectcunaturaiobiectulcontractuluisectorial/acordului-cadruceurmeazsfie
atribuit;
b)nureflectunavantajpecareentitateacontractantlpoateobineprinutilizareafactoruluide
evaluare respectiv.
(9)Pondereastabilitpentrufiecarefactordeevaluarenutrebuiesconducladistorsionarearezultatului
aplicriiproceduriipentruatribuireacontractuluisectorial/acordului-cadru.Pentrufiecarefactordeevaluare
entitateacontractantareobligaiadeastabilioponderecaresreflectenmodcorect:
a)importanacaracteristiciitehnice/funcionaleconsiderateareprezentaunavantajcalitativ,demediu
i/sausocialcepoatefipunctat;sau
b)cuantumulvaloricalavantajelordenaturfinanciarpecareofertaniilepotoferiprinasumareaunor
angajamentesuplimentarenraportcucerineleminimeprevzutencaietuldesarcinisaudocumentul
descriptiv.
(10)ncazulncare,ncadruluneiproceduriseatribuiemaimulteloturi,entitateacontractantpoatestabili
criteriideatribuireseparateidiferitepentrufiecarelotnparte.
Art. 39. - (1)ncazulncarecriteriuldeatribuireutilizateste"costulcelmaisczut",astfelcumesteprevzut
la art. 209 alin. (3) lit. b) din Lege,acestasecalculeazprinnsumareacuantificrilornunitateamonetar,
exprimatenvaloarenet,aeforturilorentitiicontractantecorespunztoareelementelorcicluluidevia
identificatedeentitateacontractantcafiindrelevantepentruobiectulcontractuluinfiecareandeutilizarea
echipamentului,serviciuluisaulucrriiachiziionateinplusfadecostuldeachiziie.Monedautilizatla
cuantificareaunitilormonetarenvaloarenetesteceancareseexprimpreulcontractului.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(2)Pentruperspectivafinanciaracicluluidevia,entitateacontractanttrebuiesaibnvedere
urmtoarele:
a)ladeterminareacostuluielementelorpecicluldeviapentrufiecareandeutilizare,preurilerelevante
caretrebuieluatenconsideraresuntpreurilepltibiledectreentitateacontractantpentruutilizarea
produsului,serviciuluisaulucrrii,exclusivTVA,inclusivtaxeiimpozitensarcinaentitii
contractanteaferenteutilizriiprodusului,serviciuluisaulucrriirespective;
b)costulpecicluldeviaicostulpeelementeleacestuiasecalculeazprinnsumareadiferitelortipuri
decosturinregistratenfiecareanpeduratadecomparare/deviaiaplicarealaacesteaarateide
actualizare,astfelnctacesteasfieexprimatecavaloarenanulfinanciarderealizareaachiziiei.
(3)Entitilecontractanteauobligaiadeacomunicancadruldocumentaieideatribuiretoateinformaiile
necesarepentrucalcululfinanciaralfiecruielementdecostinclusncostulpecicluldevia.
(4)Informaiilecomunicateconformalin.(3)includcelpuinurmtoarele:condiiile,mediuliintensitateade
utilizare,duratadeutilizareanticipatiduratadeutilizareluatnconsiderarepentruaplicareacriteriuluide
atribuireicomparareaofertelor,eforturilecetrebuiecuantificatepentrufiecareelementdecost,ratade
actualizarecareurmeazafiutilizatpentrucalcululdinperspectivfinanciar,modalitateaefectivde
realizareacalcululuicostuluipeduratadeviaanpropunereafinanciar,condiiicontractualedemonitorizare
amaterializriielementelordecostdinperspectivafinanciariefectelegenerateprin
materializarea/nematerializareacuantificrilormonetareaelementelordecostpeoperioadegalcuperioada
utilizatpentrucalcululcostuluipecicluldevianscopulcomparriiofertelor.
(5)ncazulaplicriicriteriuluideatribuireprevzutlaalin.(1),ierarhiaoferteloradmisibilesestabileten
ordineacresctoareacostuluipecicluldeviaactualizatnanulncareseiniiazprocedura,iardreptofert
ctigtoareestedesemnatofertacucelmaimiccostpecicluldevia.
Art. 40.-ncazulncarecriteriulutilizateste"preulcelmaisczut",astfelcumesteprevzutlaart.209alin.
(3) lit. a) din Lege,stabilireaoferteictigtoareserealizeaznumaiprincomparareapreurilorprezentaten
cadruloferteloradmisibile,frsfiecuantificatealteelementedenaturtehnicsaualteavantajecarerezult
dinmoduldendeplinireacontractuluisectorial/acordului-cadrudectreoperatoriieconomiciparticipanila
procedura de atribuire.
Paragraful 5
Stabilirea garaniei de participare
Art. 41. - (1)Garaniadeparticiparereprezintuninstrumentaferentmoduluideprezentareaoferteicareare
dreptscopprotejareaentitiicontractantefaderisculunuicomportamentnecorespunztoralofertantului
petoatperioadaimplicriisalenproceduradeatribuire.
(2)Entitateacontractantaredreptuldeasolicitaofertanilorconstituireagaranieideparticipare.
(3)Fiadedateaachiziieitrebuiesconinurmtoareleinformaiiprivindconstituireagaranieide
participare:
a)valoarea,cenupoatedepi2%dinvaloareaestimatacontractuluisectorialsauncazulacorduluicadrudinvaloareaestimataceluimaimarecontractsubsecvent,frafiluatncalculvaloareapentru
diverseineprevzute,dacestecazul;
b)perioadadevalabilitatecarevaficelpuinegalcuperioadaminimdevalabilitateaofertei,astfel
cumafostsolicitatprindocumentaiadeatribuire.
Art. 42. - (1)Garaniadeparticipareseconstituieprinviramentbancarsauprintr-uninstrumentdegarantare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 18

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

emisncondiiilelegiideosocietatebancarorideosocietatedeasigurri,ncondiiilelegii.
(2)Garaniadeparticiparetrebuiesfieconstituitnsumaipentruperioadadevalabilitateprevzuten
documentaiadeatribuire.
(3)Garaniatrebuiesfieirevocabil.
(4)Instrumentuldegarantaretrebuiesprevadcplatagaranieideparticiparesevaexecutanecondiionat,
respectivlaprimacerereabeneficiarului,pebazadeclaraieiacestuiacuprivirelaculpapersoaneigarantate,i
seprezintautoritiicontractantenoriginal,celmaitrziuladataiora-limitdedepunereaofertelor.
(5)Entitateacontractantnuaredreptul:
a)deaimpunesaudeainterziceprezentareaunuiinstrumentdegarantareemisdectreoanumit
societatebancarorisocietatedeasigurri,nominalizatnmodexpresndocumentaiadeatribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de
ctresocietibancaresaunumailacelecaresuntemisedectresocietideasigurri.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),ncazulncarevaloareagaranieideparticipareestemaimicde
5.000leiinumaidacndocumentaiadeatribuireesteprevzutaceastposibilitate,garaniadeparticipare
sepoateconstituiiprindepunerealacasieriaentitiicontractanteauneisumennumerar.
(7)noricesituaie,dovadaconstituiriigaranieideparticiparetrebuiesfieprezentatcelmaitrziuladatai
ora-limitdedepunereaofertelor.
Art. 43. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeareinegaraniadeparticipareatuncicndofertantulse
aflnoricaredintreurmtoarelesituaii:
a)iretrageofertanperioadadevalabilitateaacesteia;
b)ofertasafiindstabilitctigtoare,nuconstituiegaraniadebunexecuientermenulprevzutla
art. 44 alin. (3);
c)ofertasafiindstabilitctigtoare,refuzssemnezecontractulsectorial/acordul-cadrunperioada
de valabilitate a ofertei.
(2)ncazulncheieriiunuiacord-cadru,prevedereaalin.(1)lit.b)nuesteaplicabil.
Art. 44. - (1)Garaniadeparticipare,constituitdeofertantulacruiofertafoststabilitcafiind
ctigtoare,serestituiedeentitateacontractantncelmult3zilelucrtoaredeladataconstituiriigaraniei
debunexecuie.
(2)ncazuluneiprocedurideatribuireaunuiacord-cadru,precumincazulatribuiriiunuicontractpentru
carenuesteobligatorieconstituireagaranieidebunexecuie,garaniadeparticipareconstituitdeofertantul
acruiofertafoststabilitctigtoareserestituiedectreentitateacontractantncelmult3zilelucrtoare
deladatasemnriiacordului-cadru/contractuluisectorial.
(3)Garaniadeparticipare,constituitdeofertaniiacrorofertnuafoststabilitctigtoare,sereturneaz
deentitateacontractantdupsemnareacontractuluisectorial/acordului-cadrucuofertantul/ofertaniiale
crui/croroferteaufostdesemnatectigtoare,darnumaitrziude3zilelucrtoaredeladatasemnrii
contractuluisectorial/acordului-cadrucuofertantuldeclaratctigtor.
(4)ncazulncareentitateacontractantseafl,conformprevederilorart.225alin.(1)sauart.226dinLege,
nsituaiadeaanulaproceduradeatribuire,garaniadeparticipareserestituiedupdataexpirriitermenului
dedepunereauneicontestaiicuprivirelaaceastdecizie,darnumaitrziude3zilelucrtoaredelaaceast
dat.
(5)Dupprimireacomunicriiprevzutelaart.228dinLege,ofertaniialecroroferteaufostdeclarate
nectigtoareaudreptuldeaobineeliberareagaranieideparticiparenaintedeexpirareaperioadei
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 19

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

prevzutelaalin.(2)sau,dupcaz,laalin.(3),dactransmitentitiicontractanteosolicitarenacestsens.
Entitateacontractantareobligaiadearestituigaraniadeparticiparencelmult3zilelucrtoaredela
primireauneisolicitrinacestsens.
Paragraful 6
Stabilirea garaniei de bun execuie
Art. 45. - (1)Garaniadebunexecuieacontractuluiseconstituiedectrecontractantnscopulasigurrii
entitiicontractantedendeplinireacantitativ,calitativinperioadaconvenitacontractului
sectorial/contractului subsecvent.
(2)ncazulatribuiriiunuicontractdefurnizaresaudeservicii,cuexcepiaserviciilordeproiectare,acrui
valoareestimatestemaimicdectvaloareaprevzutlaart.12alin.(1)dinLege,precumincazulunui
contractatribuitnurmaaplicriiproceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipare,
entitateacontractantaredreptuldeanusolicitacontractantuluiconstituireagaranieidebunexecuie.
(3)Garaniadebunexecuieseconstituientermende5zilelucrtoaredeladatasemnriicontractului
sectorial/ contractului subsecvent.
(4)Entitateacontractantstabiletevaloareagaranieidebunexecuieprinraportarelacomplexitatea
contractuluicareurmeazafiexecutat,carensnutrebuiesdepeasc10%dinpreulcontractului,fr
TVA,ifraluancalculdiverseineprevzute,dacestecazul.
(5)ncazulncarepeparcursulexecutriicontractuluisectorialsesuplimenteazvaloareaacestuia,
contractantulareobligaiadeacompletagaraniadebunexecuiencorelaiecunouavaloareacontactului
respectiv.
Art. 46. - (1)Deregul,garaniadebunexecuieseconstituieprintr-uninstrumentdegarantareemisn
condiiilelegiideosocietatebancarsaudeosocietatedeasigurri,caredevineanexlacontract,prevederile
art.42alin.(3)-(5)aplicndu-secorespunztor.
(2)ncazulncarevaloareagaranieidebunexecuieestemaimicde5.000leientitateacontractantare
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n numerar.
(3)Dacprileconvin,garaniadebunexecuiesepoateconstituiiprinreinerisuccesivedinsumele
datoratepentrufacturipariale,cucondiiacaentitateacontractantsfiprevzutaceastposibilitaten
documentaiadeatribuire.
(4)nsensulalin.(3),contractantulareobligaiadeadeschideuncontladispoziiaentitiicontractante,lao
bancagreatdeambelepri.
(5)ncazulncareentitateacontractantarecalitateadeautoritatepublic,instituiepublicsauoperator
economiccucapitalintegralsaumajoritardestat,contractantulareobligaiadeadeschidecontulladispoziia
entitiicontractante,prevzutlaalin.(4),launitateaTrezorerieiStatuluidincadrulorganuluifiscal
competent n administrarea acestuia.
(6)Sumainiialcaresedepunedectrecontractantncontuldedisponibilastfeldeschispotrivitalin.(4)i
(5)nutrebuiesfiemaimicde0,5%dinpreulcontractuluisectorial/contractuluisubsecvent,frTVA.
(7)Peparcursulndepliniriicontractuluisectorial/contractuluisubsecvent,entitateacontractanturmeazs
alimentezecontuldedisponibilprevzutlaalin.(4)i(5)prinreinerisuccesivedinsumeledatoratei
cuvenitecontractantuluipnlaconcurenasumeistabilitedreptgaraniedebunexecuiencontractul
sectorial/contractulsubsecventivantiinacontractantuldesprevrsmntulefectuat,precumidespre
destinaialui.
(8)DincontuldedisponibildeschislaTrezoreriaStatuluipenumelecontractantuluiprevzutlaalin.(5)potfi
dispusepliattdectrecontractant,cuavizulscrisalentitiicontractantecareseprezintunitii
TrezorerieiStatului,ctideunitateaTrezorerieiStatuluilasolicitareascrisaentitiicontractanten
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 20

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

favoareacreiaesteconstituitgaraniadebunexecuie.
(9)Contuldedisponibilprevzutlaalin.(4)i(5)estepurttordedobndnfavoareacontractantului.
Art. 47.-Entitateacontractantaredreptuldeaemitepreteniiasupragaranieidebunexecuie,oricndpe
parcursul ndeplinirii contractului sectorial/contractului subsecvent, n limita prejudiciului creat, n cazul n care
contractantulnuindeplinetedinculpasaobligaiileasumateprincontract.Anterioremiteriiuneipretenii
asupragaranieidebunexecuieentitateacontractantareobligaiadeanotificapreteniaatt
contractantului,ctiemitentuluiinstrumentuluidegarantare,precizndobligaiilecarenuaufostrespectate,
precumimoduldecalculalprejudiciului.nsituaiaexecutriigaranieidebunexecuie,parialsautotal,
contractantulareobligaiadearentregiigaraniancauzraportatlarestulrmasdeexecutat.
Art. 48. - (1)ncazulcontractuluidefurnizare,entitateacontractantareobligaiadeaelibera/restitui
garaniadebunexecuiencelmult14ziledeladatantocmiriiprocesului-verbalderecepieaproduselor
carefacobiectulcontractuluisectorial/contractuluisubsecventi/saudelaplatafacturiifinale,dacnua
ridicatpnlaaceadatpreteniiasupraei.
(2)ncazulcontractuluideservicii,entitateacontractantareobligaiadeaelibera/restituigaraniadebun
execuiencelmult14ziledeladatandepliniriidectrecontractantaobligaiilorasumateprincontractul
sectorial/contractulsubsecventrespectiv,dacnuaridicatpnlaaceadatpreteniiasupraei.
(3)ncazulcontractelordeserviciideproiectare,entitateacontractantareobligaiadeaelibera/restitui
garaniadebunexecuiedupcumurmeaz:
a)valoareagaranieidebunexecuieaferentstudiilordeprefezabilitatei/saufezabilitate,ntermende
14ziledeladatapredriiinsuirii/aprobriidocumentaieitehnico-economicerespectivesaudela
datafinalizriituturorobligaiilorcontractuluideservicii,dacnuaridicatpnlaaceadatpretenii
asupra ei;
b)valoareagaranieidebunexecuieaferentproiectuluitehnici/saudetaliilordeexecuie,ntermen
de14ziledeladatancheieriiprocesului-verbalderecepielaterminarealucrrilorexecutatenbaza
proiectuluirespectiv,dacnuaridicatpnlaaceadatpreteniiasupraei,darnumaitrziude3anide
lapredarearespectivelordocumentaiitehnice,nsituaiancareentitateacontractantnuaatribuitn
aceastperioadcontractuldelucrrincauz;
c)valoareagaranieidebunexecuieaferentserviciilordesupervizarealucrrilor/dirigeniedeantier,
ntermende14ziledeladataemiteriiraportuluifinaldesupervizare/expirareadurateidegaranie
acordatlucrriincauz.
(4)ncazulcontractelordelucrri,entitateacontractantareobligaiadeaelibera/restituigaraniadebun
execuiedupcumurmeaz:
a)70%dinvaloareagaraniei,ntermende14ziledeladatancheieriiprocesului-verbalderecepiela
terminarealucrrilor,dacnuaridicatpnlaaceadatpreteniiasupraei,iarrisculpentruviciiascunse
este minim;
b)restulde30%dinvaloareagaraniei,laexpirareaperioadeidegaraniealucrrilorexecutate,pebaza
procesului-verbalderecepiefinal.
(5)Procesele-verbalederecepielaterminarealucrrilori,respectiv,derecepiefinalpotfintocmitei
pentrupri/obiectedin/delucrare,dacacesteasuntdistinctedinpunctdevederefizicifuncional,
proporionalcuvaloarealucrrilorrecepionate.
CAPITOLUL III
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 21

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Realizarea achiziiei sectoriale


SECIUNEA1Achiziiadirect
SECIUNEAa2-a Reguli generale de participare la procedura de atribuire
SECIUNEAa3-aReguliaplicabilecomunicrilor
SECIUNEAa4-aRegulidepublicitateitransparen
SECIUNEAa5-a Derularea procedurilor de atribuire
SECIUNEAa6-aServiciisocialeialteserviciispecifice
SECIUNEAa7-aInstrumenteitehnicispecificedeatribuireacontractelordeachiziiesectoriale
SECIUNEAa8-aOfertaidocumentelensoitoare
SECIUNEAa9-aComisiadeevaluareimoduldelucrualacesteia
SECIUNEAa10-aProcesuldeverificareievaluare
SECIUNEAa11-a Finalizarea procedurii de atribuire
SECIUNEAa12-aDosarulachiziiei
SECIUNEA 1
Achiziia direct
Art. 49. - (1)Entitateacontractantaredreptuldeaachiziionadirectproduse,serviciisaulucrri,nmsura
ncarevaloareaestimataachiziiei,frTVA,estemaimicdectpragurilevaloriceprevzutelaart.12alin.
(4) din Lege.
(2)SEAPpuneladispoziiaentitilorcontractanteposibilitateatehnicdeaachiziionadirect,prin
intermediulcataloguluielectronicpublicatnSEAP,produse,serviciisaulucrri,acrorachiziionareintr
subincidenaprevederiloralin.(1).
(3)ncazulncareentitateacontractantnuidentificncadrulcataloguluielectronicprodusul,serviciulsau
lucrareacareipoatesatisfacenecesitateasauconstatcpreulpostatdeoperatoriieconomicipentru
obiectulachiziieiestemaimaredectpreulpieeisau,dinmotivetehniceimputabileSEAP,nuesteposibil
accesullacatalogulelectronic,atuncientitateacontractantpoaterealizaachiziiadelaoriceoperator
economic,elaborndnacestsensonotjustificativ.
(4)Achiziiaprevzutlaalin.(1)serealizeazpebazdedocumentjustificativ.
(5)Angajamentullegalprincareseangajeazcheltuielileaferenteachiziieidirectepoateluaformaunui
contractsectorialsau,dupcaz,aunuidocumentfiscaloriauneicomenzi,inclusivncazulachiziiiloriniiate
prinintermediulinstrumentelordeplatcepermitposesoruluisleutilizezenrelaiacucomercianiin
vedereaefecturiidepli,frnumerar,pentruachiziionareadeproduse,serviciii/saulucrriprin
intermediulunuiterminal,cumarfi,darfraselimitala,carduriledeplati/sauportofeleelectronice.
Art. 50. - (1)ncadrulSEAP,operatoriieconomicinregistraiauposibilitateadeapublicauncatalog
cuprinzndprodusele,serviciilesaulucrrilepecareleofer,curoldeinstrumentdelucruopionalpentru
aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1).
(2)ncazulncarepublicunastfeldecatalog,operatoriieconomiciauobligaiadeamenionadetaliicu
privirelaprodusele,serviciilesaulucrrileoferite,inclusivpreul,astfelnctentitateacontractantsaib
suficienteinformaiipentruaalegenmodcorectiobiectiv.
Art. 51. - (1)Entitateacontractant,accesndcataloagelepublicatenSEAP,aredreptuldeaalegedintre
produsele,serviciilesaulucrrileprezentatenacestecataloageideatransmitenacestscop,prinintermediul
SEAP,notificrioperatoriloreconomicicareleofer.
(2)Notificrileprevzutelaalin.(1)trebuiesconininformaiireferitoarela:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 22

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

a)dateledeidentificarealeproduselor,serviciilorsaulucrrilorsolicitate;
b)cerineleprivindlivrarea,prestareasauexecutarea;
c)condiiilencareurmeazsseefectuezeplata.
Art. 52. - (1)ntermendedouziledelaprimireanotificriiprevzutelaart.51alin.(1)operatorul
economicareobligaiadeatransmiteprinintermediulSEAPacceptulsaurefuzulcondiiilorimpusede
entitateacontractant.
(2)Netransmitereaunuirspunsntermenulprevzutlaalin.(1)echivaleazcuneacceptareacondiiilor
impusedeentitateacontractant.
(3)ncazulncareoperatoruleconomicacceptcondiiileimpusedeentitateacontractant,vatransmite
acesteia,prinintermediulSEAP,ofertafermpentrufurnizareaproduselor,prestareaserviciilorsau
executarealucrrilor.
(4)EntitateacontractantvatransmiteprinintermediulSEAPdacacceptofertafermprevzutlaalin.(3),
ntermendecelmult5ziledeladatatransmiteriioferteifermedectreoperatoruleconomic.
(5)nsituaiancareachiziiadirectserealizeaznconformitatecuprevederileart.49alin.(3),entitatea
contractanttransmitenSEAPonotificarecuprivirelaachiziiadirectacreivaloaredepete13.000lei
frTVA,ncelmult10ziledeladataprimiriidocumentuluijustificativcestlabazaachiziieirealizate.
(6)Transmitereanotificriiprevzutelaalin.(5)sevaefectuanformatelectronicprinutilizareaaplicaiei
disponibilelaadresadeinternetwww.e-licitatie.roivacuprindeminimumurmtoareleinformaii:
a)denumireaidateledeidentificarealeoperatoruluieconomic;
b)obiectulachiziiei;
c) codul CPV;
d)valoareaachiziiei;
e)cantitateaachiziionat;
f)datarealizriiachiziiei.
SECIUNEA a 2 - a
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
Art. 53. - n aplicarea prevederilor art. 180 din Legeifraafectaposibilitateaoperatoriloreconomicidea
depuneofertalternativsaudeaofertapemaimulteloturidiferite,ofertantul/candidatulnuaredreptulcan
cadrulaceleiaiprocedurideatribuire:
a)sdepundousaumaimultecandidaturi/oferteindividualei/saucomune,subsanciuneaexcluderii
dincompetiieatuturorcandidaturilor/ofertelorncauz;
b)sdepunofertindividual/comunisfienominalizatcasubcontractantncadruluneialteoferte,
subsanciuneaexcluderiioferteiindividualesau,dupcaz,aceleincareesteofertantasociat.
Art. 54. - (1)ntreprinderileafiliate,aacumsuntdefinitelaart.51alin.(3)dinLege, au dreptul de a
participancadrulaceleiaiprocedurideatribuire,darnumaincazulncareparticipareaacestoranuestede
natursdistorsionezeconcurena.
(2)nsituaiancare,ncadruluneiprocedurideatribuire,dousaumaimultentreprinderiafiliatedepun
oferteseparate,entitateacontractantsolicitofertanilorncauzsdemonstreze,prezentnddocumente
relevantenacestsens,faptulcsituaiarespectivnupoateinfluenarezultatulproceduriideatribuire.
(3)nscopulverificriiprevzutelaalin.(2),fiecareofertantincludenofertinformaiiprivindntreprinderile
afiliate.
(4)ncazulncaredovezileiclarificriletransmisepotrivitalin.(2)suntinsuficiente,oferteledepusede
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 23

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

respectivele ntreprinderi afiliate sunt considerate inacceptabile.


Art. 55. - (1)ncazulncareofertantul/candidatulidemonstreazsituaiaeconomicifinanciar,respectiv
capacitateatehniciprofesionalinvocndsuportulunui/unorter/teri,atunciacestaareobligaiadea
dovedisusinereadecarebeneficiaz,deregul,prinprezentareaunuiangajamentfermalpersoanei
respective,princareseconfirmfaptulcacestavapuneladispoziiaofertantului/candidatuluiresursele
invocate.
(2)Entitateacontractantareobligaiadealuanconsiderareaceastsusinere,caprobandeplinirii
criteriilorminimeimpusencadruldocumentaieideatribuire,cucondiiacaofertantul/candidatulspoat
demonstracdispuneefectivderesurseleentitilorceacordsusinerea,necesarepentrurealizarea
contractului.
Art. 56.-nscopulverificriindepliniriicriteriilordecalificareiseleciedectreterul/teriicareacord
susinere,ncondiiileart.197alin.(1)dinLege,entitateacontractantpoatesolicitaterului/terilor
susintor/susintori,oricndpeparcursulprocesuluideevaluare,documenteiinformaiisuplimentaren
legturcuangajamentuldatsaucudocumenteleprezentate,nsituaiancareexistrezervenceeace
privetecorectitudineainformaiilorsaudocumentelorprezentatesaucuprivirelaposibilitateadeexecutarea
obligaiilorasumateprinrespectivulangajament.
Art. 57. - (1)ncazulncarecontractantulntmpindificultipeparcursulexecutriicontractului
sectorial/acordului-cadru,iarsusinereaacordatdeunulsaumaimuliterivizeazndeplinireacriteriilor
referitoarelasituaiaeconomicifinanciari/saucapacitateatehniciprofesional,entitateacontractant
vasolicitaofertantului/candidatuluica,prinactulncheiatcuterul/teriisusintor/susintorisgaranteze
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre
entitateacontractanticontractantulprincipalvorasiguracentitateacontractantpoateaplicaaceast
obligaie.
(2)Entitateacontractantvatrebui,deasemenea,sincludncontractclauzespecificecarespermit
entitiicontractantesurmreascoricepretenieladaunepecarecontractantularputeasoaibmpotriva
terului/terilorsusintor/susintoripentrunerespectareaobligaiilorasumateprinangajamentulferm,cumar
fi,darfraselimitala,printr-ocesiuneadrepturilorcontractantuluictreentitateacontractant,cutitlude
garanie.
Art. 58. - (1)nsituaiancareentitateacontractantsolicitncadrulcriteriilorreferitoarelacapacitateade
exercitareaactivitiiprofesionalei/saucapacitateatehniciprofesionalprezentareaunorautorizaii
specifice,cerinaseconsiderndeplinitncazuloperatoriloreconomiciceparticipncomunlaprocedurade
atribuire,dacacetiademonstreazcdispunderespectiveleresurseautorizatei/saucunuldintremembrii
asocieriideineautorizaiasolicitat,dupcaz,cucondiiacarespectivulmembrusexecuteparteadin
contractpentrucareestesolicitatautorizaiarespectiv.
(2)ncazulncareofertantul/candidatulsauoperatoriieconomicicareparticipncomunlaprocedurade
atribuiresubcontracteazopartedincontractulsectorialcareurmeazsfieatribuit,cerinaprevzutlaalin.
(1)seconsiderndeplinitdacsubcontractantulnominalizatdeineautorizaiasolicitatprindocumentaia
deatribuire,cucondiiacaacestasexecuteparteadincontractpentrucareestesolicitatautorizaia
respectiv.
SECIUNEA a 3 - a
Reguli aplicabile comunicrilor
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 24

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Art. 59. - (1)Situaiileicondiiilencareestepermisfolosireaaltormijloacedecomunicaredectcele


electronice sunt:
a)atuncicnd,caurmareanaturiispecializateaachiziiei,seutilizeazmijloaceelectronicede
comunicarecarenecesitinstrumente,dispozitive,formatedefiierespecifice,aplicaiicarenusunt
disponibile cu caracter general;
b)atuncicndaplicaiilecaresuportformateledefiiereadecvatepentrudescriereaofertelorutilizeaz
formatedefiierecarenupotfiprocesatedenicioaltaplicaiedeschissaudisponibilcucaracter
generalsaufacobiectulunuiregimdelicenelimitatededrepturideproprietateintelectual,iarentitatea
contractantnulepoatepuneladispoziiepentrudescrcaresaupentruutilizareladistan;
c) atunci cnd utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de birou
specializatecarenusuntdisponibilecucaracterngeneralpentruentitilecontractante;
d)atuncicndprindocumenteleachiziieisesolicitprezentareaunormostre,machetesaumodelela
scarreduscarenusepotfitransmiseprinmijloaceelectronice;
e)atuncicndestenecesarfiedincauzauneinclcriasecuritiimijloacelorelectronicede
comunicare,fiepentruprotejareanaturiideosebitdesensibileainformaiilorcarenecesitunnivelde
protecieattderidicatnctnupoatefiasiguratnmodcorespunztorprinutilizareainstrumentelori
dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse
ladispoziiaacestoraprinmijloacealternativedeacces.
(2)nceeaceprivetecomunicrilepentrucarenusuntfolositemijloaceelectronicedecomunicaren
conformitate cu alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:
a)intermediulserviciilorpotale;
b) fax;
c)combinaientrelit.a)ib).
(3)Entitateacontractantcareseaflnunadintresituaiileprevzutelaalin.(1)areobligaiadeaindican
raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor mijloace de comunicare n
procesul de depunere a ofertelor dect cele electronice.
Art. 60.-Instrumenteleidispozitivelederecepieelectronicaofertelor,acererilordeparticipare,precumi
aplanuriloriproiectelorpentruconcursuldesoluiitrebuiesgaranteze,prinmijloacetehniceiproceduri
adecvate,celpuinc:
a)dataioraexactedeprimireaofertelor,acererilordeparticipare,aplanuriloriaproiectelorpotfi
determinate cu precizie;
b)sepoateasiguranmodrezonabilcanimenisnupoataveaacceslainformaiiletransmiseconform
prezentelorcerinenaintedetermenelespecificate;
c)numaipersoaneleautorizatepotstabilisaumodificadatelepentrudeschidereainformaiilorprimite;
d)ndecursuldiferiteloretapealeproceduriideachiziiesaualeconcursuluidesoluii,accesullatoate
dateleprezentatesaulaopartedinacesteatrebuiesfiepermisdoarpersoanelorautorizate;
e)doarpersoaneleautorizatepotpermiteaccesullainformaiiletrimiseidoardupdatastabilit;
f)informaiileprimiteideschisentemeiulprezentelorcerinetrebuiesrmnaccesibiledoar
persoanelor autorizate n acest sens;
g)ncazulncareinterdiciiledeaccessaucondiiilemenionatelalit.b)-f)suntnclcatesause
ncearcacestlucru,sepoateasiguranmodrezonabilcnclcrilesauncercriledenclcarepotfi
uordetectate.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 25

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

SECIUNEA a 4 - a
Reguli de publicitate i transparen
Art. 61.-Transmitereasprepublicareaanunurilorprevzutelaart.151dinLegectreoperatorulSEAPse
realizeaznumaiprinmijloaceelectronice,princompletareaformularelorspecificedisponibilenSEAPla
adresadeinternetwww.e-licitatie.roinumaidectreentitilecontractantenregistrate.
Art. 62. - (1)ncazulncare,duppublicareaunuianun,intervinanumitemodificrifadeinformaiiledeja
publicate,entitateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicareunanundetiperatlaanunul
iniial,caretrebuiesfiepublicatnumaitrziude3zilelucrtoarenaintededatastabilitpentrudepunerea
ofertelor sau cererilor de participare.
(2)ncondiiileart.163dinLege,entitateacontractantareobligaiadeaprelungitermenul-limitde
depunereaofertelorncazulncaremodificrileprevzutelaalin.(1)conduclaajustri/completriale
specificaiilortehnicecarepresupuntimpsuplimentarpentrureaciapotenialilorofertani,cuexcepia
modificrilorsubstanialecareconduclaanulareaproceduriideatribuiredeoarece:
a)afecteazattdemultelementelecedescriucontextulachiziieisectorialenctaucaefectschimbarea
indicatorilorprincipalicecaracterizeazrezultatulcontractuluiceurmeazafiatribuit,faptceafecteaz
niveluldecompetiiesauschimbpiaadeprofillacareseadreseaz;
b)conduclamodificrisubstanialeacriteriilordecalificareiselecie,nsensulextinderiinivelului
acestorasauintroduceriiunoranoi,faptcedeterminrestrngereacompetiiei,saufavorizareaunor
anumiioperatorieconomici.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(1),entitateacontractantareobligaiasrevizuiascDUAEaferent
proceduriideatribuireacontractuluisectorial/acordului-cadruncauz.
Art. 63.-OperatorulSEAPareobligaiadeapublicanSEAPanunurileprevzutelaart.151dinLege n
termendeozilucrtoaredelaprimireaconfirmriidinparteaOficiuluipentruPublicaiialUniuniiEuropene
cuprivirelatransmitereaanunuluictreJurnalulOficialalUniuniiEuropene,dacexistaceastobligaie.
Art. 64. - (1)ncazulunuianundeintenievalabilnmodcontinuu,transmissprepublicaredeentitatea
contractantncondiiileart.124alin.(1)lit.a)-c)dinLege,operatorulSEAPareobligaiadeaasigura
publicarea a acestuia n mod continuu n SEAP.
(2)Dispoziiileart.61-63seaplicnmodcorespunztoranunuluiprevzutlaalin.(1).
SECIUNEA a 5 - a
Derularea procedurilor de atribuire
Paragraful 1Licitaiadeschis
Paragraful 2Licitaiarestrns
Paragraful 3Negociereacompetitiv
Paragraful 4 Dialogul competitiv
Paragraful 5 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 6Negociereafrinvitaieprealabillaoprocedurconcurenialdeofertare
Paragraful 7Concursuldesoluii
Paragraful 8Procedurasimplificat
Paragraful 1
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 26

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Licitaia deschis
Art. 65. - (1)Entitateacontractantaplicproceduradelicitaiedeschisprinmijloaceelectronice,
completndnSEAPanunuldeparticipareprevzutlaart.151dinLege,situaiencarenumaioperatorii
economicinregistrainSEAPpotdepuneofert.
(2)Prinexcepiedelaalin.(1)inaplicareaart.220dinLege,autoritateacontractantpoate,dup
publicareaanunuluideparticipare,snuutilizezemijloaceleelectronicepentruderulareaproceduriide
atribuireatuncicndacestlucrunuesteposibildinmotivetehniceimputabileoperatoruluiSEAP,situaien
careevaluareaconformitiiofertelorcuspecificaiiletehniceicelelaltecriteriiprevzutendocumentele
achiziieiiaplicareacriteriuluideatribuireserealizeazanteriorverificriindepliniriicriteriilordecalificarei
selecie.
Art. 66. - (1)ncazulncareentitateacontractantsolicitndeplinireadectrecandidaiaunorcriteriide
calificare,aceastaareobligaiadeaintroducenSEAPinformaiireferitoarelaformaicondiiilencarese
demonstreazndeplinireadectreoperatoriieconomiciaacestorcriterii,precumitermenulncare
estimeazcvafinalizaverificareandepliniriicriteriilordecalificare.
(2)Entitateacontractantnuaredreptulssolicitemodificarea,iaroperatorulSEAPnuaredreptuls
modificeinformaiiledenatursafectezefuncionareasistemuluiinformatici/saudesfurareaprocedurii.
(3)nsituaiancareseconstaterorisauomisiunicuprivirelainformaiileprevzutelaalin.(2),entitatea
contractantareobligaiadeadispuneanulareaproceduriideatribuire,considerndu-se,implicit,cse
ndeplinesccondiiileprevzutelaart.225alin.(1)lit.c)dinLege.
Art. 67. - (1)OperatoruleconomicareobligaiadeatransmiteofertaiDUAEnumainformatelectronici
numaipnladataiora-limitdedepunereaofertelorprevzutenanunuldeparticipare.
(2)ValoareatotalapropuneriifinanciaresecripteaznSEAP.
(3)Toatedocumenteledefundamentareavaloriiprevzutelaalin.(2)sedepunprinmijloaceelectronice,fiind
ncrcatentr-oseciunededicataportaluluiSEAP,iarconinutulacestorafiindvizibilcomisieideevaluare
dupdecriptareapropuneriifinanciare.
(4)Documenteleprevzutelaalin.(1)vorfisemnatecusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificat
calificat,eliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditatncondiiilelegiiincrcatenSEAPn
seciunilespecificedisponibilensistemulinformaticinumaidectreoperatoriieconomicinregistrai.
Art. 68.-ncazulprevzutlaart.65alin.(2),operatoriieconomicivordepuneofertaidocumentele
nsoitoarealeacesteialaadresaprevzutnanunuldeparticiparepnladataiora-limitdedepunerea
ofertelor.
Art. 69. - (1)ncazulncare,nscopulverificriiconformitiipropuneriitehnicecucerinelecaietuluide
sarcinisaunscopulverificriipropuneriifinanciare,entitateacontractantsolicitprezentareaanumitor
clarificri/completri,attsolicitarea,ctirspunsulofertantuluisetransmitnSEAPnformatelectronic,
semnatecusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciide
certificareacreditatncondiiilelegii.
(2)ncazulprevzutlaart.65alin.(2),entitateacontractanttransmitesolicitareadeclarificri/completrila
adresa/numruldefax/adresadee-mailmenionatedeofertant.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),ofertantulvatransmiterspunsulsulaadresaiprinmodalitatea
prevzutenanunuldeparticipare.
Art. 70.-ncazulncare,dinmotivetehnice,nuesteposibiltransmitereaanumitordocumentenformat
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 27

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

electronicprinintermediulSEAP,documentelerespectivesetransmitentitiicontractantenformai
utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor privind regulile de
comunicareitransmitereadatelor.
Art. 71. - (1)ncazulprevzutlaart.65alin.(2),entitateacontractantareobligaiadeadeschideofertelela
data,oraiadresaindicatenanunuldeparticipare,organizndu-senacestsensoedindedeschiderea
ofertelor.
(2)Oriceofertantaredreptuldeaparticipalaedinadedeschidereaofertelorprevzutlaalin.(1).
(3)ncadruledineidedeschidereaofertelornuestepermisrespingereavreuneioferte,cuexcepiacelor
pentrucarenuafostprezentatdovadaconstituiriigaranieideparticipare.
(4)edinadedeschideresefinalizeazprintr-unproces-verbalsemnatdemembriicomisieideevaluareide
reprezentaniilegali/mputerniciiaioperatoriloreconomiciprezenilaedin,ncareseconsemneazmodul
dedesfurareaedineirespective,aspecteleformaleconstatateladeschidereaofertelor,elementele
principalealefiecreioferte,inclusivpreul,consemnndu-setotodatlistadocumentelordepusedefiecare
operator economic n parte.
(5)Entitateacontractantareobligaiadeatransmiteunexemplaralprocesului-verbaltuturoroperatorilor
economiciparticipanilaproceduradeatribuire,precumidea-lncrcanSEAP,ncelmultozilucrtoare
deladeschidere,indiferentdacacetiaaufostsaunuprezenilaedinarespectiv.
(6)Oricedeciziecuprivirelacalificareaofertanilorsau,dupcaz,cuprivirelaevaluareaofertelorseadopt
dectrecomisiadeevaluarencadrulunoredineulterioareedineidedeschidereaofertelor.
(7)Ofertadepusdupdataiora-limitdedepunereaofertelorsaulaoaltadresdectceaprecizatn
anunuldeparticiparesereturneazfrafideschisoperatoruluieconomiccareadepus-o.
Art. 72. - (1)ComisiadeevaluareanalizeazDUAEnconformitatecuprevederilecuprinsencap.V
seciuneaa7-adinLege.
(2)Comisiadeevaluareareobligaiadeaanalizaideaverificafiecareofertattdinpunctdevedereal
elementelortehnicepropuse,ctidinpunctuldevederealaspectelorfinanciarepecareleimplic.
(3)nurmafinalizriifiecreiadintrefazeledeverificareprevzutelaalin.(1)i(2),entitateacontractant
comunicfiecruiofertantceafostrespinsmotivelecareaustatlabazaacesteidecizii,iarcelorlaliliseaduce
lacunotinfaptulcsetrecelaetapaurmtoaredeverificare,curespectareaprevederilorcap.Vseciuneaa
13 - a din Lege.
(4)Comisiadeevaluareareobligaia,nurmafinalizriifiecreiadintrefazeledeverificareprevzutelaalin.
(1)i(2),sintroducnSEAPrezultatuladmis/respins,scomunicemotivelederespingereofertanilor
respini,sdeschisnSEAPsesiuneapentruprezentareadocumentelor-suportaferenteDUAEdepusede
ofertantuldepeprimulloc,precumisacordeuntermenderspuns.
Art. 73. - (1)nsituaiancare,nurmademersurilorrealizatedeentitateacontractantnbazaart.205alin.
(2) din Lege,ofertantulclasatpeprimullocnudemonstreaznmodcorespunztorndeplinireaintegrala
tuturorcriteriilordecalificare,entitateacontractantsolicitofertantuluiclasatpeloculurmtorsdepun
toatedocumentelejustificativecadovadainformaiilorcuprinsenDUAE,nscopulverificriindeplinirii
criteriilor de calificare.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),entitateacontractantatribuiecontractulsectorial/acordul-cadru
ofertantuluiclasatpeloculurmtor,dacacestandeplinetetoatecriteriiledecalificareprevzutenanunul
departiciparei/saunfiadedateaachiziiei.
(3)Comisiadeevaluareareobligaiaelaborriiraportuluiproceduriideatribuirencondiiileart.230din
Lege,careseaprobdectreconductorulentitiicontractante.
(4)RaportulproceduriisencarcnSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformatic,semnatcu
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 28

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

semnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciidecertificare
acreditat.
(5)Dupaprobarearaportuluiproceduriideatribuireprevzutlaalin.(3),entitateacontractantareobligaia
informriiofertanilorcurespectareaprevederilorcap.Vseciuneaa13-adinLege.
Paragraful 2
Licitaia restrns
Art. 74. - (1)Entitateacontractantaplicproceduradelicitaierestrnsprinmijloaceelectronice,
completndformularulspecificprevzutlaart.61,situaiencarenumaioperatoriieconomicinregistrain
SEAP pot depune solicitare de participare.
(2)Prinexcepiedelaalin.(1),entitateacontractantpoate,duppublicareaanunuluideparticipare,snu
utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cnd acest lucru nu este posibil
din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.
Art. 75. - (1)ncazulncareentitateacontractantsolicitndeplinireadectrecandidaiaunorcriteriide
calificare,aceastaareobligaiadeaintroducenSEAPinformaiireferitoarelaformaicondiiilencarese
demonstreazndeplinireadectreoperatoriieconomiciaacestorcriterii,precumitermenulncare
estimeazcvafinalizaverificareandepliniriicriteriilordecalificare.
(2)Entitateacontractantnuaredreptulssolicitemodificarea,iaroperatorulSEAPnuaredreptuls
modificeinformaiiledenatursafectezefuncionareasistemuluiinformatici/saudesfurareaprocedurii.
(3)nsituaiancareseconstaterorisauomisiunicuprivirelainformaiileprevzutelaalin.(3),entitatea
contractantareobligaiadeadispuneanulareaproceduriideatribuire,considerndu-se,implicit,cse
ndeplinesccondiiileprevzutelaart.225alin.(1)lit.c)dinLege.
Art. 76. - (1)Operatoruleconomicareobligaiadeatransmitesolicitareadeparticipare,inclusivDUAE
numainformatelectronicinumaipnladataiora-limitdedepunereaacestora,prevzutenanunulde
participare.
(2)ncazulprevzutlaart.74alin.(2),operatoriieconomicivordepunesolicitareadeparticipare,inclusiv
DUAElaadresaipnladataiora-limitdedepunere,prevzutenanunuldeparticipare.
(3)Documenteleprevzutelaalin.(1)vorfisemnatecusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificat
calificat,eliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditat,incrcatenSEAPnseciunilespecifice
disponibilensistemulinformaticinumaidectreoperatoriieconomicinregistrai.
Art. 77. - (1)nprimaetapalicitaieirestrnse,comisiadeevaluarestabiletecandidaiiselectai,aplicndn
acestscopnumaicriteriiledeselecieprevzutenanunuldeparticipareirespectndmetodologiade
punctareprevzutnfiadedateaachiziiei.
(2)nprocesuldeevaluareasolicitrilordeparticipare,dispoziiileart.228alin.(6)dinLegeseaplicnmod
corespunztor.
(3)Dupceafinalizatseleciacandidailor,comisiadeevaluareareobligaiadeaelaboraunraport
intermediar,careseaprobdectreconductorulentitiicontractante.
(4)Raportulprevzutlaalin.(3)sencarcnSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformatic,
semnatcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciide
certificare acreditat.
Art. 78.-Dupaprobarearaportuluiintermediarprevzutlaart.77alin.(3),entitateacontractantare
obligaiadeacomunicacandidailorrezultatuletapeideselecie.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 29

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Art. 79. - (1)Invitaiadeparticiparelaetapaadouaprevzutlaart.91alin.(6)dinLegetrebuiescuprind


celpuinurmtoareleinformaii:
a)referineprivindanunuldeparticiparepublicat;
b)dataiora-limitstabilitepentrutransmiteriiofertelornSEAP;
c) adresa la care se transmit ofertele.
(2)nvederearespectriiprevederilorart.91alin.(9)dinLege,candidaiiselectainuaudreptuldease
asocianscopuldepuneriideofertcomun,iarentitateacontractantnuaredreptuldeaacceptaoastfelde
ofert.
(3)ncadruletapeiadouaaproceduriidelicitaierestrns,prevederileart.66-71iart.73seaplicnmod
corespunztor.
Paragraful 3
Negocierea competitiv
Art. 80. - (1)Operatoruleconomicareobligaiadeatransmitesolicitareadeparticipare,inclusivDUAEla
adresaipnladataiora-limitdedepunereaacestora,prevzutenanunuldeparticipare.
(2)ncadrulprimeietapeaproceduriidenegocierecompetitiv,prevederileart.75-78seaplicnmod
corespunztor.
(3)Invitaiadeparticiparelaetapaadouaprevzutlaart.95alin.(6)dinLegetrebuiescuprindcelpuin
urmtoareleinformaii:
a)referineprivindanunuldeparticiparepublicat;
b)dataiora-limitstabilitepentrudepunereaoferteloridemarareanegocierilor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
(4)nvederearespectriiprevederilorart.95alin.(9)dinLege,candidaiiselectainuaudreptuldease
asocianscopuldepuneriideofertiniialcomun,iarentitateacontractantnuaredreptuldeaacceptao
astfeldeofert.
(5)ncadruletapeiadouaaproceduriidenegocierecompetitiv,prevederileart.66-71seaplicnmod
corespunztor,respectivurmrindu-semodulncareofertelepreliminarerespectcerineletehniceminime
obligatoriiimpuseprindocumentaiadescriptiv.
Art. 81. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeaorganiza,ncadrulproceduriidenegocierecompetitiv,
ntlniricufiecareofertantnparte,ncadrulcrorasedesfoarnegociericuprivirelaoferteleiniiale
depusedeacetianetapaadouaaprocedurii.
(2)NegocierilesepotdesfuraiprinintermediulSEAP,printr-omodalitatesecurizat,accesibildoar
ofertanilorrmaincompetiie,sauprinintermediuluneicamerededatepuseladispoziiedeentitatea
contractantsaudefurnizoruldeserviciideachiziieimplicatnproceduradeatribuire.
(3)Scopulnegocierilorestedeambuntiofertainiialdepusdeparticipaniilanegocieriideadaptarea
acesteialacondiiileconcretencaresevaderulacontractulsectorial/acordul-cadrucareurmeazafi
atribuit.
(4)Lasfritulfiecreintlniridenegocieri,comisiadeevaluareareobligaiaconsemnriiaspectelor
discutateiconvenitentr-unproces-verbaldeedin,caresesemneazdectretoiparticipaniila
negocieri.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 30

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(5)nmsurancareaprevzutaceastposibilitatenanunuldeparticiparesaunfiadedateaachiziiei,
entitateacontractantaredreptuldeaderulanegocierilenrundesuccesive,cuscopuldeareducenumrulde
ofertecareurmeazsfienegociate.
(6)Negocierilencadruletapeiadouaaproceduriideatribuiresederuleazpnnmomentulncarefiecare
participantlanegocierideclarcofertapecareaprezentat-onumaipoatefimbuntit,faptcarese
consemneazexplicitnprocesul-verbaldeedin.
(7)ncazulncare,peparcursulnegocierilor,comisiaconstatcnusenregistreazmbuntirisubstaniale
aleoferteipreliminarefadentlnirile/rundeleanterioare,aceastaaredreptuldeastabiliontlnirefinal,cu
fiecareparticipantnparte.ncadrulacesteintlnirifiecareparticipantareobligaiadeaprezentaelementele
finalealepropuneriisaletehniceifinanciare,pentrucareurmeazsseaplicecriteriuldeatribuire.
Art. 82. - (1)Dupceafinalizatetapaadoua,comisiadeevaluareareobligaiadeaelaboraunraport,care
seaprobdectreconductorulentitiicontractante.
(2)Raportulprevzutlaalin.(1)sencarcnSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformatic,
semnatcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciide
certificare acreditat.
(3)Dupaprobarearaportuluiprevzutlaalin.(1),entitateacontractantareobligaiadeacomunica
ofertanilorrezultatulprocedurii.
Paragraful 4
Dialogul competitiv
Art. 83. - (1)Operatoruleconomicareobligaiadeatransmitesolicitareadeparticipare,inclusivDUAEla
adresaipnladataiora-limitdedepunereaacestora,prevzutenanunuldeparticipare.
(2)ncadrulprimeietapeaproceduriidedialogcompetitiv,prevederileart.75-78seaplicnmod
corespunztor.
(3)Invitaiadeparticipareprevzutlaart.101alin.(7)dinLegetrebuiescuprindcelpuin:
a)referineprivindanunuldeparticiparepublicat;
b)dataiorastabilitepentrudemarareadialogului;
c)adresalacaresederuleazdialogul;
d) limba sau limbile n care se va derula dialogul.
Art. 84. - (1)Etapaadouaaproceduriidedialogcompetitivconstnorganizareadentlniricufiecare
candidatselectat,peparcursulcrorasederuleazundialogcuscopulidentificriisoluiilor/opiunilor
referitoarelaaspecteletehnice,financiare,problemelelegatedecadruljuridicioricealteelementeale
contractuluisectorial/acordului-cadrucareurmeazsfieatribuit.
(2)Lasfritulfiecreintlniri,comisiadeevaluareareobligaiaconsemnriiproblemelordiscutatei
aspectelorconvenitentr-unproces-verbaldeedin.
(3)Identificareasoluiilor/opiunilorsestructureaznfunciedenecesitile,obiectiveleiconstrngerile
entitiicontractante,astfelcumaufostacesteaevideniatendocumentaiadescriptiv.
Art. 85. - (1)Dupfinalizareauneirundesuccesivedereducereanumruluidesoluii,comisiadeevaluare
areobligaiadeaelaboraunraportintermediar,careseaprobdectreconductorulentitiicontractante.
(2)Raportulprevzutlaalin.(1)sencarcnSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformatic,
semnatcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciide
certificare acreditat.
(3)Dupaprobarearaportuluiintermediarprevzutlaalin.(1),entitateacontractantareobligaiainformrii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 31

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

participanilorladialog,curespectareaprevederilorcap.Vseciuneaa13-adinLege.
(4)Urmtoarearunddedialogsederuleaznumaicuparticipaniirmaincompetiiedupfinalizarea
rundei succesive organizate anterior.
(5)Participaniirmaincompetiienurmafinalizriirundeisuccesiveorganizateanteriornuaudreptulca,
ncadrulrundelorurmtoaresauatuncicnddepunofertafinal,smodificeangajamenteleasumateprin
propuneriletehnicei/saufinanciareparialepecarele-auprezentat,dectnsensulmbuntiriiacestora.
Art. 86.-EtapadialoguluicucandidaiiselectaisepoatedesfuraiprinintermediulSEAP,printr-o
modalitatesecurizat,accesibildoarcandidailorselectai,sauprinintermediuluneicamerededatepusela
dispoziiedeentitateacontractantsaudefurnizoruldeserviciideachiziieimplicatnproceduradeatribuire.
Art. 87. - n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea
uneisoluiiviabile,entitateacontractantaredreptuldeaanulaproceduradeatribuire,considerndu-se
implicitndeplinitecondiiileprevzutelaart.225alin.(1)lit.a)dinLege.
Art. 88. - (1)Invitaiadeparticiparelaatreiaetapaproceduriidedialogcompetitiv,prevzutlaart.101
alin. (10) din Lege,trebuiescuprindcelpuin:
a)referineprivindanunuldeparticiparepublicat;
b)dataiorastabilitepentrudepunereaofertelorfinale;
c) adresa la care se depun ofertele finale;
d) limba sau limbile n care se vor elabora ofertele.
(2)ncadruletapeiatreiaadialoguluicompetitiv,ofertantul/ofertaniitrebuiesdepunoferta/ofertepebaza
soluiei/soluiiloridentificatencursuletapeianterioare,pnladataiora-limitspecificateninvitaiade
participare, astfel cum au fost stabilite de comun acord n cadrul etapei de dialog.
Art. 89.-ncadruletapeiatreiaadialoguluicompetitiv,prevederileart.66-71iart.73seaplicnmod
corespunztor.
Paragraful 5
Parteneriatul pentru inovare
Art. 90. - (1)Operatoruleconomicareobligaiadeatransmitesolicitareadeparticipare,inclusivDUAEla
adresaipnladataiora-limitaacestora,prevzutenanunuldeparticipare.
(2)ncadrulprimeietapeaproceduriideparteneriatpentruinovare,prevederileart.75-78seaplicnmod
corespunztor.
(3)ncadruletapeiadouaaproceduriideparteneriatpentruinovare,prevederileart.66-71iart.79alin.
(1)seaplicnmodcorespunztor.
(4)Dupceafinalizatetapaadoua,comisiadeevaluareareobligaiadeaelaboraunraport:intermediar,care
seaprobdectreconductorulentitiicontractante.
(5)Raportulprevzutlaalin.(4)sencarcnSEAPnseciunilespecificedisponibilensistemulinformatic,
semnatcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificatcalificat,eliberatdeunfurnizordeserviciide
certificare acreditat.
Art. 91.-Dupaprobarearaportuluiintermediarprevzutlaart.90alin.(4),entitateacontractantare
obligaiadeacomunicaofertanilorrezultatuletapeiadoua.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 32

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Art. 92.-Invitaiadeparticipareprevzutlaart.110alin.(10)dinLegetrebuiescuprindcelpuin:
a)referineprivindanunuldeparticiparepublicat;
b)dataiorastabilitepentrudemarareanegocierilor;
c)adresalacaresederuleaznegocierile;
d) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
Art. 93. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeaorganiza,ncadruletapeiatreiaaprocedurii,ntlniri
cufiecareofertantnparte,ncadrulcrorasedesfoarnegociericuprivirelaoferteleiniialedepusede
acetianetapaadoua.
(2)Scopulnegocierilorestedembuntireaoferteiiniialedepusedeparticipaniilanegocieriideadaptare
aacesteialacondiiileconcretencaresevaderulacontractuldeachiziiesectorial/acordul-cadrucare
urmeazafiatribuit.
(3)Lasfritulfiecreintlniridenegociere,comisiadeevaluareareobligaiaconsemnriiaspectelor
discutateiconvenitentr-unproces-verbaldeedin,caresesemneazdectretoiparticipaniila
negocieri.
Art. 94.-EtapaatreiaaproceduriideatribuiresepoatedesfuraiprinintermediulSEAP,printr-o
modalitatesecurizat,accesibildoarofertanilorrmaincompetiienurmaderulriietapeiadoua,sauprin
intermediuluneicamerededatepuseladispoziiedeentitateacontractantsaudefurnizoruldeserviciide
achiziieimplicatnproceduradeatribuire.
Art. 95.-nmsurancareaprevzutaceastposibilitatenanunuldeparticiparesaunfiadedatea
achiziiei,entitateacontractantaredreptuldeaderulanegocierilenrundesuccesive,cuscopuldeareduce
numruldeofertecareurmeazsfienegociate.
Art. 96.-Negocierilencadruletapeiatreiaaproceduriideatribuiresederuleazpnnmomentulncare
fiecareparticipantlanegocierideclarcofertapecareaprezentat-onumaipoatefimbuntit,faptcarese
consemneazexplicitnprocesul-verbaldeedin.
Art. 97.-Dupevaluareaofertelorfinale,dispoziiileart.73seaplicnmodcorespunztor.
Paragraful 6
Negocierea fr invitaie prealabil la o procedur concurenial de ofertare
Art. 98.-naintedeiniiereaproceduriidenegocierefrinvitaieprealabillaoprocedurconcurenialde
ofertare,entitateacontractantareobligaiadeaverificantrunireacondiiilorprevzutelaart.117dinLegei
sjustificencadrareanunadintresituaiilerespective.
Art. 99.-Iniiereaproceduriidenegocierefrinvitaieprealabillaoprocedurconcurenialdeofertarese
realizeazprintransmitereauneiinvitaiideparticiparelanegocieri,nsoitdedocumentaiadeatribuire,
ctreunulsau,oridecteoriesteposibil,ctremaimulioperatorieconomici.
Paragraful 7
Concursul de soluii
Art. 100.-EntitateacontractantiniiazconcursuldesoluiiprinpublicareanSEAPaunuianunde
concurs,nsoitdedocumentaiadeatribuire.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 33

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Art. 101. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeaprecizancadruldocumentaieideconcursorice


informaie,cerin,regulsaucriteriu,necesarepentruaasigurapotenialilorparticipanioinformare
completicorectcuprivirelamoduldeorganizareidesfurareaconcursuluidesoluii.
(2)ncazulconcursuluidesoluii,documentaiadeatribuiretrebuiescuprindcelpuinurmtoarele
informaii:
a)informaiigeneraleprivindentitateacontractant;
b)instruciuniprivinddate-limitcaretrebuierespectateiformaliticaretrebuiendepliniten
legturcuparticiparealaconcurs;
c)criteriileminimedecalificaresolicitatenlegturcuparticiparealaconcurs,precumidocumentele
careurmeazsfieprezentatedeconcurenipentrudovedireandepliniriicriteriilorrespective;
d)ansamblulcerinelorpebazacroraconcureniiurmeazselaborezeisprezinteproiectele;
e)numrulicuantumulpremiilorcareurmeazsfieacordate,ncazulncareconcursulesteorganizat
caoprocedurindependent,precumimodalitateadeacordareaacestora;
f)angajamentulentitiicontractantedeancheiacontractulsectorialdeserviciicuctigtorulsaucu
unuldintrectigtoriiconcursuluirespectiv,ncazulncareconcursulesteorganizatcaparteauneialte
proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii;
g)informaiidetaliateicompleteprivindcriteriul/criteriileaplicat/aplicatepentrustabilirea
proiectului/proiectelorctigtor/ctigtoare.
Art. 102. - (1)Entitateacontractantnuaredreptuldealimitaaccesulparticipanilorlaconcursuldesoluii:
a) prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul statului;
b)pemotivclegislaianaionalpermitedoarparticipareapersoanelorfizicesaupersoanelorjuridice.
(2)Numrulminimalparticipanilorindicatnanunuldeconcursconformdispoziiilorart.120dinLege
trebuiesfiesuficientpentruaasiguraoconcurenreali,noricesituaie,nupoatefimaimicdetrei.
(3)Atuncicndselecteazparticipaniilaconcursentitateacontractantareobligaiadeaaplicanumai
criteriiledeselecieprevzutenanunuldeconcurs.
(4)Entitateacontractantareobligaiadeainvitasdepunproiectedoarparticipaniiselectain
conformitatecudispoziiilealin.(3).
(5)ncondiiileprevederilorRegulamentului CE 2015/1986,ncazulncarenumruldeparticipanicare
ndeplinesccriteriiledecalificareiselecieestemaimicdectnumrulminimindicatnanunuldeconcurs,
entitateacontractantaredreptulfiedeacontinuaproceduradeatribuirenumaicuacelparticipant/acei
participanicarendeplinete/ndeplinesccriteriilesolicitate,fiedeaanulaprocedura.
Art. 103. - (1)Entitateacontractantstabileteperioadaminimcuprinsntredatatransmiteriianunuluide
concursidata-limitdedepunereaproiectelorastfelnctoperatoriieconomiciinteresaisbeneficiezede
unintervaldetimpadecvatisuficientpentruelaborareaproiectelor.
(2)Fraaduceatingeredispoziiiloralin.(1),entitateacontractantareobligaiadeatransmitespre
publicareanunuldeconcurscucelpuin30dezilenaintededata-limitdedepunereaproiectelor.
(3)Entitateacontractantaredreptuldeareducecu5zileperioadapentrudepunereaproiectelor,prevzut
laalin.(2),ncazulncareacceptdepunereaproiectelorprinmijloaceelectronicedecomunicare.
(4)nsituaiancareentitateacontractantselecteazparticipaniicaredepunproiectencadrulunuiconcurs
desoluii,ncondiiileart.120dinLege,perioadaminimntredatatransmiteriianunuluideconcursidatalimitdedepunereadocumentuluideinteres,nsoitdedocumentelecareatestndeplinireacriteriilorde
calificareiselecieprevzutendocumentaiadeatribuire,estede30dezile.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 34

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(5)Dispoziiilealin.(3)suntaplicabilenmodcorespunztor,nsituaiancareentitateacontractantaccept
depunereadocumentuluideinteres,nsoitdedocumentelecareatestndeplinireacriteriilordecalificarei
selecieprinmijloaceelectronicedecomunicare.
(6)ncazulncareosituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreentitateacontractant,
faceimposibilrespectareaperioadelorprevzutelaalin.(2)sau(4)oriacelorrezultatenurmaaplicriialin.
(3)sau(5),entitateacontractantpoatestabili:
a)operioadreduspentrudepunereadocumentuluideinteres,carenupoatefimaimicde15zilede
ladatatransmiteriisprepublicareaanunuluideconcurs;
b)operioadreduspentrudepunereaproiectelor,carenupoatefimaimicde15ziledeladata
transmiteriiinvitaieidedepunereaproiectelor,ulteriorrealizriiselecieiparticipanilorpotrivit
dispoziiilorart.102alin.(3).
Art. 104. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeaevaluaproiecteleprezentatencadrulunuiconcursde
soluiinconformitatecudispoziiileart.121i122dinLege.
(2)nscopulevaluriiproiectelorprezentatentr-unconcursdesoluii,entitateacontractantareobligaiade
anumiunjuriuformatdincelpuin3membri,persoanefiziceindependentefadeconcureni,cupregtire
profesionaliexperienrelevantndomeniu.
(3)Membriijuriuluipotfinumiidincadrulentitiicontractante,dacesteposibil,saudinafaraacesteia.
(4)Juriulstabileteclasamentulproiectelor,pebazacriteriilorindicatenanunuldeconcursi/saun
documentaiadeatribuire.
(5)nsituaiancareconcursuldesoluiiesteorganizatcupremiisaupliacordateparticipanilor,entitatea
contractantacordparticipanilorpremiisauplinconformitatecuprevederiledocumentaieideconcurs,
pebazaclasamentuluiproiectelorntocmitdejuriu,nconformitatecudispoziiilealin.(4).
Art. 105.-Entitateacontractantcareaorganizatunconcursdesoluiitransmitesprepublicareunanuncu
privire la rezultatele concursului.
Paragraful 8
Procedura simplificat
Art. 106. - (1)Entitateacontractantaredreptuldeaaplicaprocedurasimplificatncondiiileprevzutela
art. 12 alin. (2) din Lege.
(2)Atuncicndatribuiecontractedeachiziiesectorial/acorduri-cadruiorganizeazconcursuridesoluii
careprivescachiziiisectorialeceaucaobiectserviciisocialeialteserviciispecificeacrorvaloareestimat
estemaimicdectpragurilecorespunztoareprevzutelaart.12alin.(1)lit.c)dinLege,entitile
contractanteprevzutelaart.4alin.(1)lit.a)ib)dinLege pot organiza propriile proceduri simplificate de
atribuirecurespectareaprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2)dinLege.
(3)ProcedurasimplificatseiniiazprinpublicareanSEAPaunuianundeparticiparesimplificat,nsoitde
documentaiadeatribuireaferent.
(4)Anunuldeparticiparesimplificatconineurmtoareleinformaii:
a)denumirea,adresa,numruldetelefonidefaxiadresadee-mailaleentitiicontractante;
b)dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacord-cadru;
c)denumireaproduselor/serviciilor/lucrrilorcareurmeazsfiefurnizate/prestate/executatei
codul/codurile CPV;
d)cantitateadeprodusecaretrebuiefurnizat;
e)termenul-limitdeprimireaofertelor;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 35

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

f) adresa la care se transmit ofertele;


g) limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele;
h)perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil;
i) criteriul de atribuire a contractului sectorial/acordului - cadru.
Art. 107.-Entitateacontractantareobligaiadeastabiliperioadadedepunereaofertelornfunciede
complexitateacontractuluisectorial/acordului-cadruidecerinelespecifice,astfelnctoperatoriieconomici
interesaisbeneficiezedeunintervaldetimpadecvatisuficientpentruelaborareaoferteloripentru
pregtireadocumentelordecalificareiselecie,dacsuntsolicitateprindocumenteleachiziiei.
Art. 108. - (1)Oriceoperatoreconomicinteresataredreptuldeasolicitaclarificriprivinddocumentaiade
atribuire.
(2)Entitateacontractantareobligaiadearspunde,nmodclar,completiframbiguiti,ctmairepede
posibil,laoriceclarificaresolicitat,ntr-operioadcarenutrebuiesdepeasc,deregul,douzile
lucrtoaredelaprimireauneiastfeldesolicitridinparteaoperatoruluieconomic.
(3)EntitateacontractantareobligaiadeapublicanSEAPrspunsullasolicitriledeclarificrifra
dezvluiidentitateasolicitanilor.
(4)EntitateacontractantaredreptuldeaprelungiprinpublicareaunuianundetiperatnSEAPperioadele
prevzutelaart.126dinLegencazulncarerspunsullasolicitriledeclarificrimodificdocumentaiade
atribuire.
Art. 109. - (1)Entitateacontractantaplicprocedurasimplificatprinmijloaceelectronice,situaiencare
numaioperatoriieconomicinregistrainSEAPpotdepuneofert.
(2)Prinexcepiedelaalin.(1),entitateacontractantnuutilizeazmijloaceleelectronicepentruderularea
proceduriideatribuiresimplificatatuncicndaplicprevederiledelaart.126alin.(4)lit.b)dinLege.
(3)Prevederileart.65-73seaplicnmodcorespunztor.
Art. 110.-nurmafinalizriiproceduriisimplificate,entitateacontractantareobligaiadeapublicanSEAP
unanundeatribuirentermende15ziledeladatancheieriicontractuluisectorial/acordului-cadrunurma
finalizriiproceduriisimplificate,precumioricemodificareacontractului/acordului-cadru.
SECIUNEA a 6 - a
Servicii sociale i alte servicii specifice
Art. 111.-Anunurileprevzutelaart.124alin.(1)dinLege,inclusivanunurilecorespunztoaretiperatse
transmitsprepublicaredectreentitateacontractantprinmijloaceelectroniceisepublicnJurnalulOficial
alUniuniiEuropene,curespectareaformatelor-standardstabilitedeComisiaEuropeanntemeiul
dispoziiilorart.71dinDirectiva 2014/25/UEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin26februarie2014
privindachiziiileefectuatedeentitilecareidesfoaractivitateansectoareleapei,energiei,
transporturiloriserviciilorpotaleideabrogareaDirectivei 2004/17/CE.
Art. 112. - (1)nsituaiancarefacobiectulcontractuluiserviciilesocialereglementateprinLegeaasistenei
sociale nr. 292/2011,cumodificrileulterioare,autoritateacontractantformuleazcriteriiledecalitate
prevzutelaart.124alin.(4)dinLegenconformitatecustandardeleminimedecalitatenbazacroraafost
eliberatlicenadefuncionarei,dupcaz,nconformitatecuindicatoriideperformanprevzuilaart.15
alin. (3) din Legea nr. 197/2012privindasigurareacalitiindomeniulserviciilorsociale,cumodificrilei
completrileulterioare.
(2)Criteriilededurabilitatealeserviciilorsocialeprevzutelaart.124alin.(4)dinLege pot avea n vedere:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 36

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

asigurareacontinuitii,efectelepetermenlungaleserviciilorsocialeasuprabeneficiarilor,familiei,
comunitii,implementareaprincipiuluiproximitiinorganizarea/acordareaserviciilorsociale,capacitateade
autosusinereaacestora,soluiiinovatoare,inclusivprinvalorificareapotenialuluibeneficiarilori/sau
membrilorcomunitiideaparticipaideaseimplicanacordareaserviciilorialteleasemenea.
SECIUNEA a 7 - a
Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie sectoriale
Paragraful 1 Acordul - cadru
Paragraful 2Sistemuldinamicdeachiziii
Paragraful 3Licitaiaelectronic
Paragraful 1
Acordul - cadru
Art. 113. - (1)Entitateacontractantnuaredreptuldeautilizanmodabuzivsauimpropriuacordurilecadruastfelnctsmpiedice,srestrngsausdistorsionezeconcurena.
(2)nsensuldispoziiiloralin.(1),entitateacontractant:
a)nuaredreptuldeancheiaacorduri-cadrucuoduratmaimarede8anidectncazuriexcepionale
ipecarelepoatejustificanspecialprinobiectulspecificalcontractelorsubsecventeceurmeazsfie
atribuite n baza acordului - cadru respectiv;
b)nuaredreptuldeaatribuicontractesubsecventecareaucaobiectprestaiidealtnaturdectcele
stabilite prin acordul - cadru;
c)nuaredreptuldeancheiaacorduri-cadrupebazacrorasepotatribuicontractesubsecventede
tipurisaunaturdiferiteunelefadealtele;
d) are dreptul de a ncheia contracte subsecvente numai cu operatorul/operatorii economic/economici
semnatar/semnatarial/aiacordului-cadruinumaipebazareguliloricondiiilorprevzuten
respectivul acord;
e)nuaredreptuldeaatribuicontractesubsecventennumeleipentruoaltentitatecarenuesteparte
nacordul-cadrurespectivdectncazulncarearecalitateadeunitatedeachiziiecentralizat;
f)areobligaiadeaimpunecriteriiminimedecalificarecaresseraportezecelmultlavaloareaestimat
aceluimaimarecontractsubsecventcareseanticipeazafiatribuitpedurataacordului-cadru.
(3)Entitateacontractantaredreptuldeancheiacontractesubsecventenumainperioadadevalabilitatea
acordului - cadru.
(4)Duratacontractelorsubsecventencheiatenconformitatecualin.(3)potdepiduratadevalabilitatea
acordului - cadru.
Art. 114. - (1)Prinncheiereaunuiacord-cadru,entitateacontractantiasum,fade
operatorul/operatoriieconomic/economicicareeste/suntparteaacorduluirespectiv,urmtoareleobligaii
principale:
a)snuncheiecualtoperatoreconomic,pedurataacordului-cadru,uncontractavndcaobiect
achiziionareaproduselor/serviciilor/lucrrilorcarefacobiectulacordului-cadrurespectiv;
b)satribuiecontracteoperatorului/operatoriloreconomic/economicisemnatar/semnatari,oridecte
oriintenioneazsachiziionezeprodusele/serviciile/lucrrilecareaufcutobiectulacordului-cadru
respectiv,respectndcondiiileesenialestabilitelancheiereaacestuia.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 37

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1)lit.a),entitateacontractantaredreptulsncheiecualtoperator
economicuncontractsectorialavndcaobiectachiziionareaaceloraiproduse/servicii/lucrricarefac
obiectul acordului - cadru respectiv n cazul n care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai
acorduluinumaiare/aucapacitateadearspundesolicitrilorentitiicontractante.
(3)Solicitareaentitiicontractante,adresatoperatoruluieconomicpentruafurniza/presta/executa,se
materializeazprinncheiereaunuicontractsubsecventacordului-cadru.
Art. 115. - (1)Acordul-cadrutrebuiesprevad,pentrucontractelesubsecventecareurmeazsfie
atribuite,elementele/condiiileconsiderateeseniale,caresereferla:
a)obligaiilepecareoperatorul/operatoriieconomic/economiciile-a/le-auasumatprinpropunerea
tehnicprezentatncursulproceduriideatribuire,nspecialnceeaceprivetecaracteristiciletehnicefuncionaleideperforman-aleproduselorcareurmeazsfiefurnizate,descriereaserviciilorcare
urmeazsfieprestateinivelulcalitativalacestora,descrierealucrrilorcareurmeazsfieexecutate
inivelulcalitativalacestora,duratele/termeneledelivrare,deprestaresaudeexecuiencepnddin
momentulncheieriicontractului,garaniileacordate,oricealteelementecareaufostluatenconsiderare
nprocesuldeanalizievaluareapropunerilortehnice;
b)preul/tarifulunitarsaupreurile/tarifeleunitare,alteangajamentefinanciaresaucomerciale,pecare
operatorul/operatoriieconomic/economicile-a/le-auprevzutnpropunereafinanciar;
c)condiiispecifice,coeficienideajustareiformuledeajustareapreurilor,dupcaz;
d)oricealteelemente/clauzepecareentitateacontractantleconsidernecesare.
(2)ncazulncareacordul-cadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici,iarcontractelesubsecvente
urmeazsfieatribuiteprinreluareacompetiiei,acordul-cadrutrebuiesprevad:
a)elementele/condiiilecarermnneschimbabilepentreagaduratarespectivuluiacord;
b)numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresencheieacordul-cadru,conformcelorprecizaten
cadrulanunuluideparticipare;
c)elementele/condiiilecarevorfaceobiectulreluriicompetiieipentruatribuireacontractelor
subsecvente.
Art. 116. - (1)ncondiiileart.128alin.(2)dinLege, n cazul n care acordul - cadru este ncheiat cu mai
mulioperatorieconomici,iarcontractelesubsecventeurmeazsfieatribuiteprinreluareacompetiiei,
entitateacontractantareobligaia,oridecteoridecideachiziionareaproduselor/serviciilor/lucrrilorcare
facobiectulacorduluirespectiv,stransmitconcomitentoinvitaiedeparticiparelareofertarectretoi
operatorii economici semnatari ai acordului - cadru.
(2)Invitaialareofertaretrebuiesconincelpuinurmtoareleinformaii:
a)cuprivirelacantitileielementelespecificecarevorfaceobiectulcontractuluiceurmeazsfie
atribuit;
b)cuprivirelaelementele/condiiilecarefacobiectulreluriicompetiieiicriteriuldeatribuire/factorii
deevaluarecareurmeazsfieaplicaipentrustabilireaoperatoruluieconomiccruiaivafiatribuit
contractul,astfelcums-aprevzutndocumentaiadeatribuireelaboratpentruncheiereaacorduluicadru;
c)cuprivirelamodulncaresedepune/transmitenouaofertidata-limitpnlacareoperatorii
economiciaudreptuldeadepune/transmitenouaofert.
(3)Elementelecarepotfaceobiectulreofertriisepotreferilapre,termenedelivrare/prestare/execuie,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 38

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

caracteristicitehnice,nivelcalitativideperforman,nmsurancareaufostprevzutenfiadedatea
achiziiei.
(4)Data-limitpnlacareoperatoriieconomiciaudreptulsdepun/transmitnouaofertsestabiletede
entitateacontractantcareare,nacestsens,obligaiadeainecontdeaspecteprecumcomplexitatea
obiectuluiviitoruluicontractiasigurareauneiperioaderezonabilepentruelaborareanoiiofertei
transmitereaacesteia;entitateacontractantpoatesconsulteoperatoriieconomicicuprivirelaposibilitatea
acestoradeaelaboranoileofertentr-operioadctmaiscurtdetimp.
(5)Operatoriieconomiciaudreptulcanprocesuldereofertaresmodificeelementele/condiiilecarefac
obiectulreluriicompetiieinumainsensulmbuntiriiacestoraifrsafectezeelementele/condiiile
stabilite.
(6)ncazulncareafostprevzutposibilitateadeajustareapreului,mbuntireaacestuielementse
raporteazlavaloareaactualizatcareseobinenurmaaplicriicoeficienilordeajustare.
(7)ncazulncare,nurmareofertrii,entitateacontractantnuobinembuntirialeelementelor/condiiilor
carefacobiectulreluriicompetiiei,aceastaareobligaiadeaatribuicontractulofertantuluiclasatpeprimul
locncadrulproceduriiaplicatepentruncheiereaacordului-cadru,prinluareanconsiderareacondiiilori
elementelorprevzutenofertainiialaacestuiaactualizat.
Art. 117. - (1)ncazulncareoperatoruleconomiccruiaentitateacontractantitransmiteosolicitare
pentruncheiereaunuicontractsubsecventnuarecapacitateadearspundeacesteisolicitrideoarece
cantitateacarefaceobiectulcontractuluidepetecantitateaestimat,entitateacontractantaredreptuldea
iniiaonouprocedurdeatribuirepentruachiziionareadifereneicarenupoatefiacoperitderespectivul
operator economic, numai n cazul n care:
a) acordul - cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b)deiacordul-cadruestencheiaticualioperatorieconomici,niciacetia,larndullor,nuau
capacitateadeaacoperidiferenarespectiv.
(2)ncazulncareoperatoruleconomiccruiaentitateacontractantitransmiteosolicitarepentruncheierea
unuicontractsubsecventnuarecapacitateadearspundeacesteisolicitridinpropriasaculp,entitatea
contractantaredreptuldeainiiaonouprocedurdeatribuirepentruachiziionareantregiicantiti
necesare, numai n cazul n care:
a) acordul - cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b)deiacordul-cadruestencheiaticualioperatorieconomici,niciacetia,larndullor,nuau
capacitateadearspundesolicitriirespective.
(3)Operatoruleconomicnculpvasufericonsecineleprevzutenacordul-cadrupentrunendeplinirea
obligaiilornsarcinasa.
Paragraful 2
Sistemul dinamic de achiziii
Art. 118. - (1)Entitateacontractantaredreptuldeautilizaunsistemdinamicdeachiziiiprinintermediul
SEAP,pentruachiziiideuzcurent,alecrorcaracteristicigeneraldisponibilepepiasatisfacnecesitile
entitiicontractante.
(2)Entitateacontractantnuaredreptuldeautilizanmodabuzivsauimpropriusistemuldinamicdeachiziii.
Art. 119. - (1)Toatecomunicrilencadrulunuisistemdinamicdeachiziiiserealizeazexclusivprin
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 39

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

mijloace electronice.
(2)Dispoziiileart.59nusuntaplicabilencazulsistemuluidinamicdeachiziii.
Paragraful 3
Licitaia electronic
Art. 120.-Categoriiledecontractepentruacroratribuirenupoatefiutilizatlicitaiaelectronicsunt
prevzutenanexacarefaceparteintegrantdinprezentelenormemetodologice.
Art. 121.-Entitateacontractantnuaredreptuldeautilizanmodabuzivsauimpropriulicitaiaelectronic
astfel nct:
a)smpiedice,srestrngsausdistorsionezeconcurena;
b)smodificeobiectulcontractuluisectorial/acordului-cadru,astfelcumafostacestaprevzutn
anunuldeparticipareindocumentaiadeatribuire.
Art. 122. - (1)ncazulncarelicitaiaelectronicreprezintetapafinalauneiprocedurideatribuirecarea
fostaplicatprinutilizareaintegralamijloacelorelectronice,aceastapoatefiiniiatdeentitateacontractant
numaiduptransmitereadectreSEAPaclasamentuluiofertaniloralecroroferteaufostconsiderate
admisibile.
(2)ncazulncarelicitaiaelectronicreprezintetapafinalauneiprocedurideatribuirecareafostaplicat
prinutilizareaparialamijloacelorelectronicesaulareluareacompetiieidintreoperatoriieconomicicareau
semnatunacord-cadru,aceastapoatefiiniiatnumaidupintroducereadectreentitateacontractantn
SEAPainformaiilorsolicitatenmodautomatdesistemulinformatic.
Art. 123.-Licitaiaelectronicsepoateorganizanumainmsurancarefacilitiletehnicedisponibilen
cadrulSEAPpermitaplicareaalgoritmuluidecalculstabilitdeentitateacontractant.
Art. 124.-EntitateacontractantareobligaiadeaintroducenSEAPinformaiicuprivirelanumrulde
rundealelicitaieielectronicepecareleorganizeaz,calendaruldedesfurareaacestora,precumi
elementeleoferteicareurmeazsfacobiectulprocesuluirepetitivdeofertare.
Art. 125. - (1)Duratauneirundedelicitaieelectronicsestabiletenzileiestedeminimumozi,iarntre
rundetrebuiesexisteintervalestabilitenzile,acrorduratminimestedeozi.
(2)Dacpeparcursuluneirundedelicitaieelectronicnusemaiintroducpreurii/sauvalorinoiale
elementelorcarefacobiectulprocesuluirepetitivdeofertare,entitateacontractantaredreptuldeadecidecu
privirelafinalizarealicitaieielectroniceframaiorganizarundeleurmtoare.
Art. 126.-LalicitaiaelectronicaudreptulsparticipedoaroperatoriieconomicinregistrainSEAPi
crorale-aufosttransmiseinvitaiideparticiparelaaceastfazdectreentitateacontractant.
Art. 127. - (1)noricemomentpeparcursuldesfurriilicitaieielectronice,sistemulinformaticpunela
dispoziiaparticipanilorlaprocesulrepetitivdeofertareinformaiinecesareacestorapentrua-idetermina
poziiapecareoocupnclasament.
(2)Sistemulinformaticpuneladispoziiaparticipanilorlaprocesulrepetitivdeofertareinformaiireferitoare
lapreurisauvalorinoiprezentatencadrullicitaieielectronice,precuminumrulparticipanilorlalicitaia
electronicrespectiv,nsituaiancareentitateacontractantaprevzutlainiiereaacesteifazeposibilitatea
comunicriiacestorinformaii.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 40

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(3)Peparcursullicitaiilorelectronice,sistemulinformaticnuvadezvluiidentitateaofertanilorparticipani.
(4)Oferteledepusencadrullicitaieielectronicedectreofertaniiparticipaninupotdects
mbunteascoferteledepuseanteriororganizriiacesteifaze.
Art. 128. - (1)Lamomentulfinalizriilicitaieielectronice,sistemulinformaticvapuneladispoziiaentitii
contractanteclasamentulrezultatcaurmareaderulriiacesteifaze,determinatprinluareanconsiderarea
ofertelorfinaleintrodusedeofertaniiparticipaniipebazacriteriuluideatribuirespecificatnfiadedatea
achiziiei.
(2)Cuprivirelapreulfinalrezultatnurmalicitaieielectronicenusemaipotcereclarificridectcuprivire
lajustificareapreuluineobinuitdesczutofertat,frasepermitensmodificareaacestuia.
(3)ncazulncareofertantuldeclaratadmisinregistratnSEAPnumodificncadrulfazeidelicitaie
electronicelementeleoferteicarefacobiectulprocesuluirepetitiv,lastabilireaclasamentuluifinalesteluatn
considerareofertadepusdectreacestaanteriordesfurriiacesteifaze,introdusnprealabilnSEAP.
SECIUNEA a 8 - a
Oferta i documentele nsoitoare
Art. 129. - (1)Ofertantulelaboreazofertanconformitatecuprevederiledocumentaieideatribuireiindic
motivatncuprinsulacesteiacareinformaiidinpropunereatehnici/saudinpropunereafinanciarsunt
confideniale,clasificatesausuntprotejatedeundreptdeproprietateintelectual,nbazalegislaieiaplicabile.
(2)Operatoruleconomicdepuneoferta,DUAE,documenteledecalificare,rspunsurilelasolicitrilede
clarificrinumaiprinmijloaceelectroniceatuncicndparticiplaoprocedurdeatribuirecaresedesfoar
prin intermediul SEAP.
(3)Documenteleprevzutelaalin.(2)sesemneazcusemnturelectronicextins,bazatpeuncertificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentnd documente originale.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),entitateacontractantaredreptulssolicitenoriginalorice
documentcuregimspecialacreivalabilitateestecondiionatdeprezentareanaceastform.
Art. 130. - (1)Ofertaarecaracterobligatoriu,dinpunctuldevederealconinutului,petoatperioadade
valabilitatestabilitdectreentitateacontractantiasumatdeofertant.
(2)Perioadadevalabilitateaofertelor,prevzutnanunul/invitaiadeparticipareindocumentaiade
atribuire,trebuiesfiestabilitastfelnctscuprindtoateetapelepnlamomentulncheierii
contractului/acordului - cadru.
(3)Atuncicndstabileteperioadadevalabilitateaofertelor,entitateacontractantvaluanconsiderare
estimrileprivindperioadanecesarpentruanalizaievaluareaofertelor,perioadanecesarpentruverificrile
legatedeacesteactiviti,precumiperioadalegalprevzutpentrurezolvareaeventualelorcontestaii.
Entitateacontractantareobligaiadeasolicitaprelungireavalabilitiiofertelor,precumi,dupcaz,a
garanieideparticipare,nsituaiiexcepionalecareimpunoastfeldeprelungire.
Art. 131.-Riscuriletransmiteriiofertei,inclusivforamajorsaucazulfortuit,cadnsarcinaoperatorului
economiccaretransmiterespectivaofert.
SECIUNEA a 9 - a
Comisia de evaluare i modul de lucru al acesteia
Art. 132. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeadesemna,pentruatribuireacontractelor
sectoriale/acordurilor-cadru,persoanecucompetenerelevanteresponsabilepentruevaluareaofertelori,
dupcaz,asolicitrilordeparticipare,careseconstituientr-ocomisiedeevaluare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 41

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(2)nsensulprevederiloralin.(1),dincadrulcomisieideevaluarepotfacepartemembriaparinnd
compartimentelorentitiicontractante,ncazulncarebeneficiarulfinalalcontractului/acordului-cadrueste
oaltentitatecontractant.
(3)ncazulncareevaluareasolicitrilordeparticipare/ofertelornecesitoexpertizaprofundatndomeniul
achiziiilorsectorialeoridenaturtehnic,financiar,juridici/sauprivindaspectelecontractualespecifice,
entitateacontractantpoatedesemna,pelngcomisiadeevaluare,specialitiexterninumiiexpericooptai,
caredesfoaractivitiindependentesaucaresuntpuiladispoziiedectrefurnizoriideserviciiauxiliare
achiziiei.
(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza att pentru atribuirea
fiecruicontract/acord-cadrunparte,ctipentruatribuireamaimultorcontracte/acorduri-cadru,acest
dinurmcazaplicndu-secndcontractelerespectivesuntdecomplexitateredus.
(5) n cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se
poaterealizaattpentrufiecareetapnparte,ctipentrutoateetapele.
(6)Entitateacontractantvanumiopersoanresponsabilcuaplicareaproceduriideatribuiredincadrul
compartimentuluiinternspecializatndomeniulachiziiilorsectoriale.
(7)Preedintelecomisieideevaluarepoatefilimitatnumailaaspecteledeorganizareireprezentare,nacest
dinurmcazneavnddreptdevot.
(8)Persoanelecareconstituiecomisiadeevaluarenutrebuiesfienrelaiidesubordonareierarhicunele
fadealtele,nmsurancarestructuraorganizatoricaentitiicontractantepermiteacestlucru.
(9)Entitateacontractantaredreptuldeanominalizamembriderezervpentrumembriicomisieideevaluare.
(10)Entitateacontractantaredreptuldeanlocuiunmembrualcomisieideevaluarecuunmembrude
rezervnumaidacpersoanacareurmeazsfienlocuitnuareposibilitatea,dinmotiveobiective,dea-i
ndepliniatribuiilecarerezultdincalitateademembrualcomisieideevaluare.
(11)Dupproducereanlocuiriiprevzutelaalin.(10),calitateademembrualcomisieideevaluareeste
preluatdectremembrulderezerv,careivaexercitaatribuiileaferentepnlafinalizareaproceduriide
atribuire.
Art. 133. - (1)Comisiadeevaluareareurmtoareatribuii:
a)deschidereaofertelori,dupcaz,aaltordocumentecarensoescoferta;
b)verificareandepliniriicriteriilordecalificaredectreofertani/candidai;
c)realizareaselecieicandidailor,dacestecazul;
d)desfurareadialoguluicuoperatoriieconomici,ncazulaplicriiproceduriidedialogcompetitiv;
e)desfurareanegocierilorcuoperatoriieconomici,ncazulaplicriiprocedurilordenegociere;
f)verificareaconformitiipropunerilortehnicealeofertanilorcuprevederilecaietuluidesarcini;
g)evaluareapropunerilortehnicealeofertanilornconformitatecucriteriiledeatribuire,daceste
cazul;
h)verificareapropunerilorfinanciareprezentatedeofertani,inclusivverificareaconformitiicu
propuneriletehnice,verificareaaritmetic,verificareancadrriinfondurilecarepotfidisponibilizate
pentrundeplinireacontractuluisectorialrespectiv,precumi,dacestecazul,verificareancadrrii
acestoransituaiaprevzutlaart.222dinLege;
i)elaborareasolicitrilordeclarificrii/saucompletrinecesarenvedereaevaluriisolicitrilorde
participarei/sauofertelor;
j)stabilireaofertelorinacceptabilei/sauneconformeiamotivelorcarestaulabazancadrriiacestora
n fiecare dintre aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
l)aplicareacriteriuluideatribuireiafactorilordeevaluare,astfelcumafostprevzutnfiadedatea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 42

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

achiziiei;
m)stabilireaofertei/ofertelorctigtoaresau,dupcaz,formulareapropuneriideanulareaprocedurii;
n)elaborareaproceselor-verbaleaferentefiecreiedine,arapoartelorintermediareaferentefiecrei
etapencazulprocedurilorcumaimulteetapeiaraportuluiproceduriideatribuire.
(2)Rapoarteleintermediareiraportulproceduriideatribuiresenainteazdectrepreedintelecomisieide
evaluareconductoruluientitiicontractantespreaprobare.
(3)ncazulncarenuaprobraportulprocedurii,conductorulentitiicontractantevamotivanscrisdecizia
saipoate,dupcaz:
a)returnaraportul,osingurdat,comisieideevaluaresprecorectaresaureevaluareparial;
b)solicitaoreevaluarecomplet,cazncareonoucomisiedeevaluarevafinumit.
Art. 134. - (1)Experiicooptaiprevzuilaart.132alin.(3)potfidesemnaincdelanceputulprocesului
deevaluaresaupeparcursulacestuiproces,nfunciedeproblemelecarearputeaimpuneexpertizaacestora,
scopncarencadruldecizieidedesemnareaexperilorcooptaiseprecizeazatribuiileiresponsabilitile
specificedeinutepeparcursulprocesuluideevaluare.
(2)Propunereaprivindcooptareaexperilorexterni,respectivnecesitateaparticipriiacestoralaprocesulde
evaluaresejustificlaunnivelobiectivirezonabil,prinraportarealaatribuiileiresponsabilitilecesunt
deinute/exercitatedectreacetianaplicareaprevederiloralin.(1).
(3)Experiicooptainuaudreptdevotncadrulcomisieideevaluare,nsnndeplinireaatribuiilorcele
revinpotrivitlegiiimandatuluiprimitnbazadecizieidedesemnare,precumiacompetenelorpersonale,
acetiaprocedeazlantocmireaunorrapoartedespecialitateasupracroraiexprimpunctuldevedere,pe
bazaproprieiexpertizepecareodein.
(4) n sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru
acurateeairealitateainformaiilorconsemnatencadrulraportuluidespecialitate.
(5)Raportuldespecialitateprevzutlaalin.(3)estedestinatsfacilitezecomisieideevaluareadoptarea
deciziilorncadrulprocesuluideanalizasolicitrilordeparticipare/oferteloridestabilireaofertei/ofertelor
ctigtoare.
(6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului cooptat
prevzutlaalin.(3)auobligaiadea-iprezentapunctuldevederenscris,elaborndnacestsensonot
individualcaredevineanexlaraportulproceduriideatribuire.ncadrulacesteinotesejustificnmod
documentatpunctuldevederealrespectivilormembri,launnivelsimilarcuexigenelecederivdinaplicarea
prevederilor alin. (5).
(7)Raportuldespecialitateseataeazlaraportulproceduriideatribuireidevineparteadosaruluiachiziiei
sectoriale.
Art. 135. - (1)Peparcursuldesfurriiprocesuluideevaluare,membriicomisieideevaluareiexperii
cooptaiauobligaiadeapstraconfidenialitateaasupraconinutuluiofertelor/solicitrilordeparticipare,
precumiasupraoricroraltorinformaiiprezentatedectrecandidai/ofertaninproceduradeatribuire.
(2)nclcareaangajamentelorreferitoarelaconfidenialitatesesancioneazconformlegii.
(3)Cuexcepiaedineidedeschidereaofertelor,lantrunirilecomisieideevaluareaudreptuldeaparticipa
numaimembriiacesteiai,dupcaz,experiicooptaiipersoanemputernicitedectreANAP.
(4)Membriicomisieideevaluareiexperiiexternicooptaiauobligaiadearespectareguliledeevitarea
conflictuluideintereseprevzutelaart.71-77dinLege.
Art. 136. - (1)Comisiadeevaluareiexperiicooptaiauobligaiadeasemnapepropriarspundereo
declaraiedeconfidenialitateiimparialitateprincareseangajeazsrespecteprevederileart.135iprin
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 43

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

careconfirmcnuseaflntr-osituaiecareimplicexistenaunuiconflictdeinterese.
(2)Declaraiaprevzutlaalin.(1)trebuiesemnatdemembriicomisieideevaluarenaintedepreluarea
atribuiilorspecifice,dupdataiora-limitpentrudepunereasolicitrilordeparticipare/ofertelor,iconine
urmtoareledatedeidentificare:
a)numeleiprenumele;
b)datailoculnaterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal.
(3)ncazulncareunuldintremembriidesemnaincomisiadeevaluaresauunuldintreexperiicooptai
constatcseaflntr-osituaiedeconflictdeinterese,atunciacestaareobligaiadeasolicitadendat
nlocuireasadincomponenacomisieirespectivecuoaltpersoan.
(4)Situaiileprivindconflictuldeinteresepotfisesizateentitiicontractanteidectreteri.
(5)ncazulncaresuntsesizateastfeldesituaii,entitateacontractantareobligaiadeaverificacele
semnalatei,dacestecazul,deaadoptamsurilenecesarepentruevitarea/remediereaoricroraspectecare
potdeterminaapariiaunuiconflictdeinterese.
Art. 137. - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre membrii acesteia,
urmndaseaveanvederecalendarulestimativdeaplicareaproceduriideatribuireiperioadasolicitat
pentru valabilitatea ofertelor.
(2)Membriicomisieideevaluareaudreptuldeaanalizaievaluadocumenteledepusedeofertani/candidai
individuali/saunedinecomune.
(3)Deciziilecomisieideevaluareseiaucuvotulacelpuin2/3dintremembriisicudreptdevot.
(4)Fiecaredecizieacomisieideevaluareestefundamentatprinidentificareaelementelorconcreteale
solicitriideparticipare/ofertelornraportcucerineledefiniteprindocumenteleachiziieiiprevederile
legale.
(5)ncazulprocesuluideselecieacandidailorsaustabiliriioferteictigtoarepebazdepunctaj,votul
membrilorcomisieideevaluaresereflectprinpunctajulindividualacordatfiecreisolicitride
participare/oferte n parte.
(6)ncazulncareexistdivergenedeprerintremembriicomisieideevaluaresaucndexistodiferen
considerabilntrepunctajeleacordatedeacetia,preedintelecomisieideevaluarevasolicitareanalizarea
punctelordedivergen,nscopulfinalizriintimputilaetapeideevaluareaoferteloridestabilireaofertei
ctigtoare.
(7)Procesuldereanalizareapunctelordedivergenseconsemneazntr-unproces-verbal,justificndu-se
opiniile contrare.
(8)ncazulncare,nsituaiaprevzutlaalin.(6),comisiadeevaluarenuajungelaunacord,deciziafinal
seadoptcuvotulmajoritiimembrilorsi.
(9)Membriicomisieideevaluarecarenusuntdeacordcudeciziaadoptatpotrivitdispoziiiloralin.(8)au
obligaiadea-iprezentapunctuldevederenscris,elaborndnacestsensonotindividualcaredevine
anexlaraportulproceduriideatribuirencondiiisimilarecelorstabiliteprindispoziiileart.134alin.(6).
SECIUNEA a 10 - a
Procesul de verificare i evaluare
Art. 138. - (1)ncazulncare,ncadruldocumentaieideatribuire,afostprevzutobligaiandepliniriiunor
criteriidecalificareiselecieformulatenbazacriteriilorprevzutelacap.Vseciuneaa6-aparagraful2din
Lege,comisiadeevaluareareobligaiaverificriimoduluidendeplinireaacestoradectrefiecare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 44

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

ofertant/candidatnparteprinanalizareaconinutuluiDUAE.
(2)Comisiadeevaluareareobligaiasolicitriidocumentelordoveditoareprivindndeplinireacriteriilorde
calificareofertantuluiclasatpeprimullocnurmaaplicriicriteriuluideatribuire.
(3)ncondiiileart.228alin.(4)dinLege,eventualeleneconcordanecuprivirelandeplinireacondiiilorde
formagaranieideparticipare,inclusivceleprivindcuantumulivalabilitatea,sevorclarificadectre
comisiadeevaluarecuofertaniinmaximum3zilelucrtoaredeladata-limitdedepunereaofertelor.
Art. 139. - (1)Comisiadeevaluareareobligaiadeaanalizaideaverificafiecareofertattdinpunctulde
vederealelementelortehnicepropuse,ctidinpunctuldevederealaspectelorfinanciarepecareleimplic.
(2)Propunereatehnictrebuiescorespundcerinelorminimeprevzutencaietuldesarcinisaun
documentul descriptiv.
(3)Propunereafinanciartrebuiessencadrezenfondurilecarepotfidisponibilizatepentrundeplinirea
contractuluisectorialrespectiv,precumisnuseaflensituaiaprevzutlaart.222dinLege, n caz contrar
ofertasavaficonsideratinacceptabil.
Art. 140. - (1)Comisiadeevaluarevastabilitermenul-limitnfunciedevolumulicomplexitatea
clarificriloricompletrilorformalesaudeconfirmarenecesarepentruevaluareafiecreisolicitride
participare/oferte.Termenulastfelstabilitvafi,deregul,deminimumtreizilelucrtoare.
(2)Comisiadeevaluarevastabilitermenul-limitlaniveldezilelucrtoareinfunciedevolumuli
complexitateaclarificriloricompletrilorformalesaudeconfirmarenecesarepentruevaluareafiecrei
solicitrideparticipare/oferte.
(3)Comunicareatransmisnsensulalin.(1)ctrecandidat/ofertanttrebuiesfieclarisdefineascnmod
explicitisuficientdedetaliatnceconstsolicitareacomisieideevaluare.
(4)ncazulncarecomisiadeevaluaresolicitunuicandidat/ofertant,ncondiiileart.221dinLege,
clarificrii,dupcaz,completrialedocumentelorprezentatedeacestancadruloferteisausolicitriide
participare, iar candidatul/ ofertantul nu transmite n termenul precizat de comisia de evaluare
clarificrile/completrilesolicitatesauclarificrile/completriletransmisenusuntconcludente,ofertasavafi
consideratinacceptabil.
(5)ncazulncareofertantulmodificprinrspunsurilepecareleprezintcomisieideevaluarepotrivit
dispoziiiloralin.(1)coninutulpropuneriitehnicesaupropuneriifinanciare,ofertasavaficonsiderat
neconform.
(6)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(5),ofertanuvaficonsideratneconformnmsurancaremodificri
operatedeofertantnlegturcupropunereasatehnicsencadreaznunadincategoriiledemaijos:
a)potfincadratencategoriaviciilordeform;sau
b)reprezintcorectrialeunorabateritehniceminore,iaroeventualmodificareapreuluitotalal
ofertei,indusdeacestecorectri,nuarficonduslamodificareaclasamentuluiofertanilorparticipanila
procedura de atribuire.
(7)Suntconsiderateabateritehniceminoreaceleomisiuni/abateridinpropunereatehniccarepotfi
completate/corectate ntr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
(8)Omodificareapropuneriitehnicenupoateficonsideratoabateretehnicminoraoferteiiniialen
urmtoarelesituaii:
a)cuantificareateoreticnvaloaremonetararespectiveiabateri/omisiunidepete1%dinpreultotal
al ofertei;
b)cuantificareateoreticnvaloaremonetararespectiveiabateri/omisiuniconducelaeludareaaplicrii
acelorprevederialelegiicareinstituieobligaiialeentitiicontractantenraportcuanumitepraguri
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 45

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

valorice;
c)nurmacorectriirespectiveiabateri/omisiuniseconstatcs-arschimbaclasamentulofertanilor;
d)modificareaarpresupuneodiminuarecalitativncomparaiecuofertainiial;
e)modificareavizeazopartedinofertpentrucaredocumentaiadeatribuireaexclusnmodclar
posibilitateacaofertaniisseabatdelacerineleexactealerespectiveidocumentaii,iarofertainiial
nuafostnconformitatecuacestecerine.
(9)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(5),ofertanuvaficonsideratneconformnmsurancare
modificrileoperatedeofertantnlegturcupropunereasafinanciarreprezinteroriaritmetice,respectiv
aspectecarepotficlarificatecuajutorulprincipiilorprevzutelaart.2alin.(2)dinLege, elementele
propuneriifinanciareurmndaficorectate,implicitalturidepreultotalalofertei,prinrefacereacalculelor
aferente,pebazadatelor/informaiilorcaresuntcunoscutedectretoiparticipanii,deoarecesuntprevzute
nlegislaiaaplicabil,documentaiadeatribuirei/saunaltedocumenteprezentatedeofertant.
(10)ncazulncareofertantulnuestedeacordcundreptareaeroriloraritmetice,ofertasavaficonsiderat
neconform.
Art. 141. - (1)ncondiiileart.221dinLege, comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului
corectareaviciilordeformcuprivirelaofertaacestuia.
(2)ncazulncareofertantulnuestedeacordcundreptareaviciilordeform,ncondiiileprevzutelaalin.
(1),ofertasavaficonsideratneconform.
(3)nsensuldispoziiiloralin.(1),viciiledeformreprezintaceleerorisauomisiunidincadrulunui
documentacrorcorectare/completareestesusinutnmodneechivocdesensulideconinutulaltor
informaiiexistenteiniialnaltedocumenteprezentatedeofertantsauacrorcorectare/completarearerolde
clarificaresaudeconfirmare,nefiindsusceptibiledeaproduceunavantajincorectnraportcuceilali
participanilaproceduradeatribuire.
Art. 142. - (1)nsituaiancarecomisiadeevaluareconstatcelementedeprealeuneiofertesuntaparent
neobinuitdesczute,prinraportarelapreurilepieei,utilizndu-secareferinnacestsensinformaiicum
arfibuletinestatisticesaucotaiialeburselordemrfuri,comisiadeevaluarevasolicitaofertantuluicarea
depusofertancauzexplicaiicuprivirelaposibilitateandepliniriicontractuluincondiiiledecalitate
impuseprindocumentaiadeatribuire.
(2)Explicaiileadusedeofertantconformprevederiloralin.(1)vorfinsoitededoveziconcludenteprivind
elementeleprevzutelaart.222alin.(2)dinLege,precumi,dupcaz,respectivdedocumenteprivind,dup
cazifraselimita,preurilecepotfiobinutedelafurnizori,situaiastocurilordemateriiprimei
materiale,moduldeorganizareimetodeleutilizatencadrulprocesuluidelucru,niveluldesalarizareal
personaluluiofertantului,performaneleicosturileimplicatedeanumiteutilajesauechipamentedelucru.
(3)ncazulncareofertantulnuprezintcomisieideevaluareinformaiilei/saudocumentelesolicitatesau
acesteanujustificnmodcorespunztornivelulsczutalpreuluisaualcosturilorpropuse,ofertavafi
consideratinacceptabil.
Art. 143. - (1)Comisiadeevaluareareobligaiadearespingeoferteleinacceptabileineconforme.
(2)ncondiiileart.228alin.(4)dinLege,ofertaesteconsideratinacceptabilnurmtoarelesituaii:
a)sencadreazncategoriacelorprevzutelaart.142alin.(3);
b)afostdepusdeunofertantcarenundeplineteunasaumaimultedintrecriteriiledecalificare
stabilitendocumentaiadeatribuiresaunuacompletatDUAEnconformitatecucerinelestabilitede
entitateacontractant;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 46

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

c)constituieoalternativlaprevederilecaietuluidesarcini,alternativcarenupoatefiluatn
consideraredeoarecenanunuldeparticiparenuesteprecizatnmodexplicitposibilitateadepunerii
unorofertealternative,iarrespectivaofertalternativnurespectcerineleminimeprevzutencaietul
de sarcini;
d)nuasigurrespectareareglementrilorobligatoriireferitoarelacondiiilespecificedemuncide
protecieamuncii,atuncicndaceastcerinesteformulatncondiiileart.64alin.(2)dinLege;
e)preul,frTVA,inclusnpropunereafinanciardepetevaloareaestimatcomunicatprinanunul
departicipareinuexistposibilitateadisponibilizriidefondurisuplimentarepentrundeplinirea
contractului sectorial respectiv;
f)preul,frTVA,inclusnpropunereafinanciardepetevaloareaestimatcomunicatprinanunul
departiciparei,deiexistposibilitateadisponibilizriidefondurisuplimentarepentrundeplinirea
contractuluirespectiv,seconstatcacceptareauneiastfeldeofertearconducelamodificarea
substanialnsensulart.62alin.(2)lit.a);
g)nurmaverificrilorprevzutelaart.222dinLegeseconstatcofertaareunpre/costneobinuitde
sczutpentruceeaceurmeazafifurnizat/prestat/executat,astfelnctnusepoateasigurandeplinirea
contractuluilaparametriicantitativiicalitativisolicitaiprincaietuldesarcini;
h)ofertaestedepuscunerespectareaprevederilorart.73alin.(1)lit.d)ie)dinLege, raportat la data
-limitstabilitpentrudepunereacererilordeparticipare/ofertelori/sauoricndpeparcursulevalurii
acestora;
i)ofertantulrefuzsprelungeascperioadadevalabilitateaoferteiiagaranieideparticipare;
j)ofertaidocumentelecareonsoescnusuntsemnatecusemnturelectronicextins,bazatpeun
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
k)ncazulncareuneioferteilipseteunadinceledoucomponente,aacumsuntprecizatelaart.3
alin. (1) lit. ff) din Lege.
(3)ncondiiileart.228alin.(5)dinLege,ofertaesteconsideratneconformnurmtoarelesituaii:
a)nusatisfacenmodcorespunztorcerinelecaietuluidesarcini;
b)coninepropuneridemodificareaclauzelorcontractualepecarele-astabilitentitateacontractantn
cadruldocumentaieideatribuire,caresuntnmodevidentdezavantajoasepentruaceastadinurm,iar
ofertantul,deiafostinformatcuprivirelarespectivasituaie,nuacceptrenunarealaclauzele
respective;
c)coninencadrulpropuneriifinanciarepreuricarenusuntrezultatullibereiconcureneicarenupot
fi justificate;
d)propunereafinanciarnuestecorelatcuelementelepropuneriitehniceceeacearputeaconducela
executareadefectuoasacontractuluisauconstituieoabateredelalegislaiaincident,altadectcean
domeniulachiziiilorsectoriale;
e)ncadruluneiprocedurideatribuirepentrucares-aprevzutdefalcareapeloturi,ofertaeste
prezentatfraserealizadistinciapeloturileofertate,dinacestmotivdevenindimposibilaplicarea
criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte.
(4)Ofertelecarenuaufostrespinsedecomisiadeevaluarenurmaverificriiievaluriireprezintoferte
admisibile.
(5)Comisiadeevaluareareobligaiadeastabiliofertactigtoaredintreoferteleadmisibile.
(6)Dupfinalizareaverificrilorprevzutelaart.138i139,comisiadeevaluareintroducenSEAP,utiliznd
facilitiletehniceaccesibileprinacestsisteminformatic,numeleofertaniloralecrorofertesuntadmisibile,
precumialeofertaniloralecroroferteaufostdeclarateinacceptabilesauneconforme.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 47

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

Art. 144. - (1)ncazulncarecriteriulutilizateste"preulcelmaisczut",clasamentulofertelorsestabilete


prinordonareacresctoareapreurilorrespective,ofertactigtoarefiindceadepeprimulloc.
(2)ncazulncaredousaumaimulteofertesuntsituatepeprimulloc,entitateacontractantsolicit
ofertaniloronoupropunerefinanciar,iarcontractulvafiatribuitofertantuluiacruinoupropunere
financiararepreulcelmaisczut.
(3)nsituaiancheieriiunuiacord-cadrucumaimulioperatorieconomici,frreluareacompetiiei,atunci
cnddousaumaimulteoferteauovaloaretotalegalapropuneriifinanciareisuntclasatepeacelailoc,
nvedereadepartajrii,entitateacontractantsolicitnoipropunerifinanciareacestora,frcaacestlucrus
afectezepoziiilesuperioarenclasament.
(4)nsituaiancheieriiunuiacord-cadrucumaimulioperatorieconomici,cureluareacompetiiei,atunci
cnddousaumaimulteoferteauaceeaivaloaretotalapropuneriifinanciareisuntclasatepeacelailoc,
entitateacontractantmenioneaznfiadedatedacuzeazdeprevederilealin.(3)saudacvancheia
acordul-cadrucutoioperatoriieconomiciclasaipelocurileaferentenumruluimaximstabilitnfiadedate
inanunuldeparticipare.
Art. 145. - (1) n cazul n care atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru se face pe baza criteriului "cel
maibunraportcalitate-pre"sau"celmaibunraportcalitate-cost",evaluareaofertelorserealizeazprin
acordarea,pentrufiecareofertnparte,aunuipunctajrezultatcaurmareaaplicriialgoritmuluidecalcul
stabilitndocumentaiadeatribuire.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)sestabileteclasamentulofertelorprinordonareadescresctoareapunctajelor
respective,ofertactigtoarefiindceadepeprimulloc.
Art. 146. - (1) n cazul n care atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru se face pe baza criteriului
"costulcelmaisczut",evaluareaofertelorserealizeazprinacordarea,pentrufiecareofertnparte,aunui
punctajrezultatcaurmareaaplicriialgoritmuluidecalculstabilitndocumentaiadeatribuire.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)sestabileteclasamentulofertelorprinordonareadescresctoareapunctajelor
respective,ofertactigtoarefiindceadepeprimulloc.
Art. 147.-Indiferentdecriteriulaplicatpentruatribuireacontractului,comparareapreurilorprevzuten
propunerilefinanciarealeofertanilorserealizeazlavaloareafrTVA.
SECIUNEA a 11 - a
Finalizarea procedurii de atribuire
Art. 148. - (1)PebazainformaiilorintrodusenSEAPdectreentitateacontractant,sistemulinformatic
genereazautomatctretoiofertaniiparticipaninotificricuprivirelarezultatulproceduriideatribuire.
(2)Entitateacontractantareobligaiadeaefectuaicomunicrileprevzutelaseciuneaa5-aacap.IIIdin
Lege.
Art. 149. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeancheiacontractulsectorial/acordul-cadrucu
ofertantulacruiofertafoststabilitcafiindctigtoare.
(2)ncazulncareentitateacontractantnupoatencheiacontractulsectorial/acordul-cadrucuofertantula
cruiofertafoststabilitcafiindctigtoare,caurmareafaptuluicofertantulncauzseaflntr-o
situaiedeformajorsaunimposibilitateafortuitdeaexecutacontractul/acordul-cadru,aceastaare
obligaiasdeclarectigtoareofertaclasatpeloculdoi,ncondiiilencareaceastaexistieste
admisibil.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),ncondiiilencarenuexistoofertadmisibilclasatpeloculdoi,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 48

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

entitateacontractantareobligaiadeaanulaproceduradeatribuireacontractuluisectorial/acordului-cadru,
ncondiiileart.225alin.(1)lit.a)dinLege.
Art. 150. - (1)Fraafectaprevederileart.149alin.(2),refuzulnemotivatalofertantuluideclaratctigtor
deasemnacontractulsectorial/acordul-cadruesteasimilabilsituaieiprevzutelaart.180alin.(1)lit.g)din
Lege.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),suntaplicabiledispoziiileart.161alin.(2).
Art. 151.-Entitateacontractantnuaredreptuldeaamnancheiereacontractuluicuscopuldeacrea
circumstaneartificialedeanulareaprocedurii.
Art. 152. - (1)nsituaiancareentitateacontractantanuleazproceduradeatribuire,ncondiiileart.224
sau art. 225 din Lege,aceastaareobligaiadeacomunicanscristuturorparticipanilorlaprocedurade
atribuire,ncelmult3zilelucrtoaredeladataanulrii,motivulcareadeterminatdeciziadeanulare,precum
incetareaobligaiilorasumatedeofertaniprindepunereaofertelorsauasolicitrilordeparticipare.
(2)Entitateacontractantnuaredreptulsadopteniciomsurcuscopuldeantrzianejustificatprocesulde
evaluareaofertelorsaudeacreacircumstaneartificialedeanulareaproceduriideatribuire,oasemenea
abordarefiindconsideratonclcareaprincipiuluiasumriirspunderiiprevzutlaart.2alin.(2)dinLege.
Art. 153. - (1)Contractulsectorial/Acordul-cadruarecelpuinurmtoareleanexe,caparteintegrant:
a)caietdesarcini,inclusivclarificrilei/saumsurilederemediereadusepnladepunereaofertelorce
privescaspecteletehniceifinanciare;
b)oferta,respectivpropunereatehnicipropunereafinanciar,inclusivclarificriledinperioadade
evaluare;
c)garaniadebunexecuie,dacestecazul;
d)angajamentulfermdesusineredinparteaunuiter,dacestecazul;
e)contractelecusubcontractanii,nmsurancarencontractulsectorial/acordul-cadrueste
reglementatunmecanismdeefectuareaplilordirectectresubcontractani;
f)acorduldeasociere,dacestecazul.
(2)ncazulncare,peparcursulexecutriicontractuluisectorial/acordului-cadru,seconstatcanumite
elementealepropuneriitehnicesuntinferioaresaunucorespundcerinelorprevzutencaietuldesarcini,
prevaleazprevederilecaietuluidesarcini.
SECIUNEA a 12 - a
Dosarul achiziiei
Art. 154.-Dosarulachiziieisectorialetrebuiescuprinddocumentelentocmite/primitedeentitatea
contractantncadrulproceduriideatribuire,cumarfi,darfraselimitalaurmtoarele:
a) strategia de contractare;
b)anunuldeintenieidovadatransmiteriiacestuiasprepublicare,dacestecazul;
c)anunuldeparticipareidovadatransmiteriiacestuiasprepublicare;
d)erata,dacestecazul;
e)documentaiadeatribuire;
f)decizia/dispoziia/ordinuldenumireacomisieideevaluarei,dupcaz,aexperilorcooptai;
g)declaraiiledeconfidenialitateiimparialitate;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 49

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

h)procesul-verbalaledineidedeschidereaofertelor,dacestecazul;
i)formulareledeofertdepusencadrulproceduriideatribuire;
j)DUAEidocumenteledecalificare,atuncicndacesteaaufostsolicitate;
k)solicitriledeclarificri,precumiclarificriletransmise/primitedeentitateacontractant;
l)raportulintermediarprivindseleciacandidailor,dacestecazul;
m)procesele-verbaledeevaluare,negociere,dialog,dupcaz;
n)raportulproceduriideatribuire,precumianexelelaacesta;
o)dovadacomunicrilorprivindrezultatulprocedurii;
p)contractulsectorial/acordul-cadru,semnate,i,dupcaz,acteleadiionale;
q)dacestecazul,contracteleatribuitentemeiulunuiacord-cadru;
r)anunuldeatribuireidovadatransmiteriiacestuiasprepublicare;
s)dacestecazul,contestaiileformulatencadrulproceduriideatribuire,nsoitededeciziilemotivate
pronunatedeConsiliulNaionaldeSoluionareaContestaiilor;
)hotrrialeinstanelordejudecatreferitoarelaproceduradeatribuire;
t)documentulconstatatorcareconineinformaiireferitoarelandeplinireaobligaiilorcontractualede
ctrecontractant;
)dacestecazul,deciziadeanulareaproceduriideatribuire.
Art. 155. - (1)ncazulncareentitateacontractantaplicproceduriledeatribuireprevzutedeLege prin
utilizareamijloacelorelectronicedecomunicare,utilizeazunsistemdinamicsauolicitaieelectronic,
entitateacontractantareobligaiadeaasiguraarhivareadocumentelorcarefacpartedindosarulachiziiei
sectorialepotrivitdispoziiilorart.154,nconformitatecuprevederileLegii nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelornformelectronic,republicat.
(2)ncazulprocedurilordesfurateintegralprinmijloaceelectronice,trasabilitateaaciuniloraferente
atribuiriicontractelorsectoriale/acordurilor-cadruesteasiguratimplicitdeSEAP.
CAPITOLUL IV
Executarea contractului sectorial/acordului - cadru
SECIUNEA1 Subcontractarea
SECIUNEAa2-aModificareaifinalizareacontractuluisectorial/acordului-cadru
SECIUNEA 1
Subcontractarea
Art. 156. - (1) n aplicarea prevederilor art. 232 din Lege,entitateacontractantareobligaiadeastabili
clauzecontractualeobligatoriiprivindcesiuneadecreannfavoareasubcontractanilorlegatde
partea/priledincontractcareeste/suntndeplinitedectreacetia.
(2)nvedereadeterminriivaloriicreanei,ofertantulareobligaiadeacuprindenofertasadenumirea
subcontractaniloridateledecontactaleacestora,partea/priledincontractcareurmeazafi
ndeplinit/ndeplinitedectreacetia,valoarealacareseridicpartea/prilerespectiv/respective,precumi
acordulsubcontractanilorcuprivirelaacesteaspecte.
Art. 157. - (1)ncondiiileart.250i251dinLege, n cazul atribuirii unui contract pe termen lung, care a
fostclasificatcafiindcontractsectorial,sepotstabilimecanismedeplatcaresdeaposibilitateaentitii
contractantesrealizezepliperiodicepeduratacontractului,bazatepecriteriideperforman,cucondiia
carespectivelemecanismesfieadaptatecorespunztornaturiiunuiasemeneacontract.
(2)ncazulunuicontractsectorialpetermenlung,carecuprindeattexecutareadelucrri,ctioperarea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 50

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

rezultateloracestora,avndnvederecrisculdeoperarenuestetransferatntr-omsursemnificativ
contractorului,prinmecanismeledeplatprevzutelaalin.(1)sevaasigurarambursareadectreentitatea
contractant,prinpliperiodicepeduratacontractului,attacontravaloriilucrrilorexecutate,ctia
prestaiilorefectuatederespectivulcontractorpentruoperarearezultateloracestora,asigurndu-seunprofit
rezonabilnconformitatecuofertafinanciaracceptat.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2)sevorutilizacriteriiobiectiveicuantificabiledeperformanprevzuteatt
ncadruldocumentaieideatribuire,ctincuprinsulcontractului,cumenionareainclusivaperioadelorde
remediereaneconformitilornregistratepeperioadadeoperare,ctiamecanismelordemonitorizarea
performaneicontractoruluiiametodelordecalculalpenalitilorncazdenendeplinireanivelurilorimpuse
pentru respectivele criterii.
SECIUNEA a 2 - a
Modificarea i finalizarea contractului sectorial/acordului - cadru
Art. 158.-Modificareacontractuluisectorial/acordului-cadruserealizeazncondiiileart.236alin.(2)din
Lege.
Art. 159.-Nuestepermismodificareapreuluiunuicontractsectorial/acord-cadruncondiiileart.235din
Legenaafelnctnouavaloarerezultatnurmarespectiveimodificrisdepeascpragurileprevzutede
Legepentrupublicareaunuianundeparticiparesauaunuianunsimplificatsausfiimpusorganizareaunei
alteprocedurideatribuiredectceaaplicatpentruatribuireacontractului/acordului-cadrurespectiv.
Art. 160. - (1)Entitateacontractantaredreptuldeaprelungiduratacontractelordefurnizaresaudeservicii
cucaracterderegularitate,ncheiatenanulprecedentiacrorduratnormaldendeplinireexpirladata
de31decembrie,dacsendeplinesc,nmodcumulativ,urmtoarelecondiii:
a)ndocumentaiadeatribuire,elaboratcuocaziaatribuiriicontractuluiiniial,s-auprevzut
posibilitateadesuplimentareacantitilordeproduseiserviciidejaachiziionate,precuminivelul
maximpnlacarevafiposibiloastfeldesuplimentare;
b)ndocumentaiadeatribuire,precumincontractesteprevzutnmodexplicitoclauzprincare
dreptulentitiicontractantedeaoptapentrusuplimentareacantitilordeprodusesaudeserviciieste
condiionatdeexistenaresurselorfinanciarealocatecuaceastdestinaie;
c)valoareaestimatacontractuluiiniials-adeterminatprinluareanconsiderareavarianteincare
entitateacontractantopteazpentrusuplimentarealanivelulmaximprevzutacantitilordeproduse
sau servicii;
d)prelungireacontractuluiiniialnupoatedepioduratde4lunideladataexpirriidurateiiniialede
ndeplinire a acestuia.
(2)Dupmodificareacontractuluinsensulalin.(1),ntermende30dezile,entitateacontractantare
obligaiapublicriianunuluiprivindmodificareacontractuluiprinintermediulSEAP.
Art. 161. - (1)Entitateacontractantareobligaiadeaemitedocumenteconstatatoarecareconininformaii
referitoarelandeplinireasau,dupcaz,nendeplinireaobligaiilorcontractualedectre
contractant/contractantasociati,dacestecazul,laeventualeleprejudicii,dupcumurmeaz:
a)pentrucontracteledefurnizareatribuiteprintr-oprocedurdeatribuire:ntermende14ziledeladata
finalizriilivrriiproduselorcarefacobiectulrespectivuluicontractsectorial/contractsubsecventi,
suplimentar,ntermende14ziledeladataexpirriiperioadeidegaranietehnicaproduselorncauz;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 51

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

b)pentrucontracteledeserviciiatribuiteprintr-oprocedurdeatribuire,alteledectcontractelede
serviciideproiectare:ntermende14ziledeladatafinalizriiprestriiserviciilorcarefacobiectul
respectivului contract sectorial/contract subsecvent;
c)pentrucontracteledeserviciideproiectareatribuiteprintr-oprocedurdeatribuire:ntermende14
ziledeladatafinalizriiprestriiserviciilorcarefacobiectulrespectivuluicontractsectorial/contract
subsecventi,suplimentar,ntermende14ziledeladatancheieriiprocesului-verbalderecepiela
terminarealucrrilorproiectate;
d)pentrucontracteledeserviciidesupervizarealucrrilor/dirigeniedeantier,ntermende14zilede
ladataemiteriiraportuluifinaldesupervizare/expirareadurateidegaranieacordatelucrriincauz;
e)pentrucontracteledelucrriatribuiteprintr-oprocedurdeatribuire:ntermende14ziledeladata
ncheieriiprocesului-verbalderecepielaterminarealucrrilori,suplimentar,ntermende14ziledela
datancheieriiprocesului-verbalderecepiefinalalucrrilor,ntocmitlaexpirareaperioadeide
garaniealucrrilorncauz.
(2)nsituaiaprevzutlaart.150alin.(1),documentulconstatatorseemitentermende14ziledeladatala
carearfitrebuitsemnatcontractulsectorial/acordul-cadru,dacofertantulnuarfirefuzatsemnareaacestuia,
saudeladatadelacareafostreziliatacesta,nsituaiancareexistcontractsemnat.
(3)Entitateacontractantareurmtoareleobligaii:
a)seliberezeunexemplaraldocumentuluiconstatatorcontractantului;
b)spstrezeunexemplarladosarulachiziieisectoriale.
(4)Documenteleconstatatoareemisedectreentitateacontractantnconformitatecuprevederilealin.(1)i
(3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
(5)Documenteleconstatatoareemisedectreentitateacontractantnconformitatecuprevederilealin.(1)i
(3)sepublicnSEAP,dupexpirareatermenelordecontestareprevzutedeLegea nr. 554/2004, cu
modificrileicompletrileulterioare.
(6)ncazulcontracteloratribuiteprinachiziiedirect,entitateacontractantaredreptuldeaemite
documenteconstatatoarenconformitatecualin.(1),atuncicndestesolicitatacestlucrudectre
contractant/contractant asociat.
(7)Entitateacontractantpoateemitedocumentconstatatorunuisubcontractantlasolicitareaacestuiai
numaincazulprezentriicontractuluidesubcontractareiarecepiiloraferente.
(8) Atunci cnd ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document
constatator,comisiadeevaluareareobligaiadeaanalizadacacestareflectndeplinireacondiiilor
cumulativeprevzutelaart.180alin.(1)lit.g)dinLege.
CAPITOLUL V
Constatarea existenei unui drept exclusiv sau special. Activiti expuse direct concurenei
Art. 162. - (1)Constatareaexisteneiunuidreptexclusivsauspecialnsensulart.4alin.(1)lit.c)dinLege se
realizeazlacerereaentitiicontractanteadresateentitiidereglementarecareemiteodecizienacestsens.
(2)ncerereamenionatlaalin.(1),entitilecontractanteinteresatesobinconstatareaexisteneiunui
dreptspecialsauexclusivindictoateinformaiilenecesarerelevantepentruemitereadecizieidectre
entitatea de reglementare.
(3)Entitateacontractantareobligaiadeatransmiteentitiidereglementare,lasolicitareaacesteia,orice
clarificrisaucompletripecareaceastaleconsidernecesarenvedereaadoptriidecizieiprevzutelaalin.
(1).
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 52

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

(4)nvedereaemiteriidecizieipotrivitalin.(1),entitateadereglementaresolicitpunctuldevedere
argumentat al ANAP.
Art. 163.-Atuncicndoentitatecontractantcareatribuiecontractesectorialeapreciazcsuntntrunite
condiiilenecesareaplicriiart.54alin.(1)dinLege,aceastaareobligaiadeasolicitaComisieiEuropenes
decid,pentruactivitatearelevantpecarerespectivaentitatecontractantodesfoar,cuprivirela
aplicabilitatea acelui articol.
Art. 164. - (1)Entitateacontractantinteresatsobindeciziaprevzutlaart.163trebuiesformulezeo
cererecarevacuprindeinformaiilenecesarepentrudescriereasituaieiexistente,astfelcumsuntacestea
prevzutenanexanr.1laDecizia Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005.
(2)CerereasetransmiteComisieiEuropenenconformitatecudispoziiileart.1alin.(2)dinDecizia Comisiei
2005/15/CE.
Art. 165. - (1)ncondiiileart.54alin.(3)dinLege,entitateacontractantsolicitantareobligaiadea
transmitecerereaprevzutlaart.164alin.(1)maintictreConsiliulConcurenei,solicitndacestuias
emitunpunctdevedereargumentatcuprivirelafaptulcactivitatearelevantcarefaceobiectalsolicitrii
esteexpusdirectconcureneipeopialacareaccesulnuesterestricionat.
(2)ncondiiileart.164alin.(2),entitateacontractantareobligaiadeatransmitecerereansoitdepunctul
devedereformulatdeConsiliulConcurenei.
Art. 166.-ncelmult5ziledelatransmitereacereriictreComisiaEuropean,entitateacontractantare
obligaiadeanotificaANAPcuprivirelasolicitarearespectiv,atandocopiedepecerereatransmisi,
dacestecazul,ocopieapunctuluidevederealConsiliuluiConcurenei.
Art. 167.-EntitateacontractantareobligaiadeatransmiteComisieiEuropene,lasolicitareaacesteia,orice
clarificrisaucompletripecareaceastaleconsidernecesarenvedereaadoptriidecizieiprevzutelaart.
164.
Art. 168.-Entitateacontractantbeneficiazdeaplicabilitateaprevederilorart.54alin.(1)dinLege n
oricaredintreurmtoarelesituaii:
a)ComisiaEuropeanaadoptat,nconformitatecuprocedurareglementatlaart.35alin.(6)din
Directiva 2014/25/UE,odecizieprincareseconstatcactivitatearelevantcareareprezentatobiectal
solicitriiesteexpusdirectconcureneipeopialacareaccesulnuesterestricionat;
b)dupoperioadde3luni,calculatncepnddinprimazilucrtoareurmtoaredateilacareComisia
Europeanaprimitcerereaprevzutlaart.164alin.(2),dacnaceastperioadComisiaEuropean
nuaadoptatniciodecizieinuaanunatoextindereaperioadeiiniialedeanaliz;
c)dupoperioadde6luni,calculatncepnddinprimazilucrtoareurmtoaredateilacareComisia
Europeanaprimitcerereaprevzutlaart.164alin.(2),dacnaceastperioadComisiaEuropeana
anunatoextindereaperioadeiiniialedeanaliz,darnuaadoptat,ulteriorextinderii,niciodecizie.
Art. 169. - (1)Entitateacontractantcare,conformprevederilorart.168,beneficiazdeaplicabilitateaart.54
alin. (1) din Lege,pentruunasaumaimultedintreactivitilerelevantepecareledesfoar,aredreptuldea
atribuicontractelesectorialedestinateactivitii/activitilorrelevanterespectiveprinaplicareaunorproceduri
interne proprii.
(2)Procedurileinterneprevzutelaalin.(1)trebuiesasigurepromovareaconcureneintreoperatorii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 53

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

economiciisgarantezetransparena,tratamentulegalinediscriminareaacestora.
CAPITOLUL VI
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 170.-OperatorulSEAPareobligaiadeaactualizasistemulinformaticlundnconsiderareprogresul
tehnologiciinndcontdeacteledelegateadoptatedeCEcuprivirelaregulileicerinelecaretrebuie
ndeplinitededispozitiveleiinstrumenteleutilizatenlegturcutransmitereaiprimireaofertelor,a
solicitrilordeparticiparesauaplanurilor/proiectelorncazulconcursurilordesoluii,inclusivsituaiilei
condiiilencarepoatefisolicitatsauestenecesarutilizareasemnturiielectroniceextinse,precumi
modalitiledeimplementareaacesteia,precumiutilizareaunorstandardetehnicespecificenvederea
asigurriiinteroperabilitiiinstrumenteloridispozitivelorutilizatepentrucomunicareaelectronic.
Art. 171. - (1)nvedereandepliniriifunciilorprevzutelacondiiileart.252alin.(1)dinLege, operatorul
SEAPareobligaia,pebazadatelordisponibile,deapuneladispoziiaANAP,nformatelectronic,rapoartele
solicitatedeaceasta,nscopulexercitriifuncieidemonitorizarencadrulsistemuluinaionaldeachiziii
publice.
(2)EntitateacontractantareobligaiadeatransmiteANAPoriceinformaiesolicitatdeaceasta,inclusiv
prinseciunilesuplimentaredincadrulformularelordeanunuripuseladispoziieprinintermediulSEAP,n
scopulexercitriifunciilorncadrulsistemuluinaionaldeachiziiipublice.
Art. 172. - (1)Centralizareainformaiilorreferitoarelautilizareananulprecedentdectreentitile
contractanteamijloacelorelectronicepentruaplicareaprocedurilordeatribuireipentruachiziiiledirectese
realizeazdeoperatorulSEAP,careareobligaiadeatransmiteunraportcentralizatorANAP,pnladatade
31ianuarieafiecruian.
(2) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic n cazul n care acesta are un comportament
carenucorespundecunormeledesecuritateiutilizareasistemului.
(3)Deciziadesuspendareprevzutlaalin.(2)sepublicnSEAP.
Art. 173. - (1)naplicareaprezentelornormemetodologice,preedinteleANAParedreptuldeaemiteordine
iinstruciuni.
(2)nvedereaexercitriifunciilordecontrol,ANAPvancheiaprotocoaledecolaborarecuinstituiicu
atribuiispecificendomeniulachiziiilorpublice.

ANEX
la normele metodologice
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat licitaia electronic
Cod CPV

Descriere

dela79200000-6[Serviciidecontabilitate,serviciideauditi
serviciifiscale]la79221000-9[Serviciideconsultanfiscal]

Serviciidecontabilitateide
consultanfiscal

dela79310000-0[Serviciidestudiidepia]la79315000-5
[Serviciidecercetaresocial],cuexcepia79311210-2[Serviciide
anchetetelefonice]i79312000-4[Serviciidetestareapieei]

Servicii de studii

dela79400000-8[Consultannafaceriinmanagementiservicii Serviciideconsultannafaceri
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 54

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

conexe]la79415200-8[Serviciideconsultannproiectare];
dela79417000-0[Serviciideconsultanndomeniulsecuritii]la
79420000 - 4 [Servicii conexe managementului]
79421200 - 3 [Servicii de elaborare de proiecte, altele dect pentru
lucrrideconstrucie];79998000-6[Serviciideconsiliere
profesional(coaching)];66171000-9[Serviciideconsultan
financiar];66519310-7[Serviciideconsultannasigurri];
79411100-9[Serviciideconsultanndezvoltareasocietilor];
79822500-7[Serviciideproiectaregrafic];
de la 72212100 - 0 [Servicii de dezvoltare de software specific
Servicii de dezvoltare de software
industriei] la 72212991 - 2 [Servicii de dezvoltare software pentru foi
de calcul].
72221000-0[Serviciideconsultanprivindanalizaeconomic];
72223000-4[Serviciideanalizacerinelortehnologiei
informaiilor];72224000-1[Serviciideconsultanprivind
gestionarea proiectelor]; 72262000 - 9 [Servicii de dezvoltare
software]; 72413000 - 8 [Servicii de proiectare de site-uri WWW
(World Wide Web)]
dela71200000-0[Serviciidearhitecturiserviciiconexe]la
Serviciidearhitecturiinginerie
71313200-7[Serviciideconsultannizolaieacusticiacustic
interioar],cuexcepia71244000-0[Calculareacosturilor,
monitorizareacosturilor];71245000-7[Planurideaprobare,schie
delucruispecificaii];71243000-3[Planuriprovizorii(sistemei
integrare)];71246000-4[Stabilireienumerareacantitilor
necesarenconstrucii];71247000-1[Supravegherealucrrilorde
construcii];71248000-8[Supraveghereaproiectuluii
documentare].
71314300-5[Serviciideconsultanneficienenergetic];
71314310-8[Serviciideinginerietermicpentruconstrucii];
71315100-0[Serviciideconsultanpentrulucrridebaz];
71315210-4[Serviciideconsultanninstalaiitehnicede
construcii];71318000-0[Serviciideconsiliereideconsultann
inginerie];71319000-7[Serviciideexpertiz];71312000-8
[Serviciideconsultanningineriestructural];71320000-7
[Serviciideconcepietehnic];71321000-4[Serviciideproiectare
tehnicainstalaiilormecaniceielectricepentruconstrucii].
dela71321200-6[Serviciideproiectareasistemelordenclzire]la
71351400-7[Serviciideinterpretarepetrofizic],cuexcepia
71326000-9[Serviciiauxiliaredeconstrucii].
71353000-7[Serviciideanalizlasuprafa],713531000-8
[Serviciideanalizhidrografic];71353200-9[Serviciideanaliza
dimensiunilor];71356200-0[Serviciideasistentehnic];71410000
-5[Serviciideurbanism];71400000-2[Serviciideurbanismide
arhitecturpeisagistic];71420000-8[Serviciidearhitectur
peisagistic];71530000-2[Serviciideconsultannconstrucii];
71600000-4[Serviciidetestare,analiziconsultantehnic];
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 55

Hotarire 394 02-06-2016 Guvernul


se aplica de la: 06-iun.-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important Monitorul Oficial 422 06-iun.-2016

71620000-0[Serviciideanaliz];71621000-7[Serviciideanaliz
sauconsultantehnic];79932000-6[Serviciidearhitecturde
interior];79933000-3[Serviciideasistendeproiectare]
dela73100000-3[Serviciidecercetareidedezvoltare
Serviciidecercetareidezvoltare
experimental]la73220000-0[Serviciideconsultanndezvoltare].
73300000-5[Proiectareiexecutarendomeniulcercetriii
dezvoltrii];7342000-2[Studiudeprefezabilitateidemonstraie
tehnologic].
de la 79100000 - 5 [Servicii juridice] la 79140000 - 7 [Servicii de
consultanideinformarejuridic].

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Servicii juridice

Pagina 56