Sunteți pe pagina 1din 2
În aten ţ ia operatorilor economici interesa ţ i, SOLICITARE DE OFERT Ă Autoritatea Na

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Direcţia Regională Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt, Nr. 37A, intenţionează să achiziţioneze Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor (cod CPV

71317100-4)

I. Obiectul contractului de servicii Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor şi vor fi prestate pentru următoarele sedii, astfel:

Imobil sediu DR Iaşi

• Locaţia: Stradela Moara de Vânt nr.37A

• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 1036.59 mp

• Număr de etaje: D+P+1+M

• Anul de construcţie a clădirii:1996

• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 39

• Autorizaţie de securitate la incendiu: DA Imobil sediu DR Iaşi

• Locaţia: Strada C.Negri nr.10

• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 132,32 mp

• Număr de etaje: p (parter bloc)

• Anul de construcţie a clădirii:1983

• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 7

• Autorizaţie de securitate la incendiu: NU Imobil sediu OJ Neamţ

• Locaţia: Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.15, bl. C1, parter

• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 124,50 mp

• Număr de etaje: p (parter bloc)

• Anul de construcţie a clădirii:2003

• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 6

• Autorizaţie de securitate la incendiu: NU Imobil sediu OJ Suceava

• Locaţia: Suceava, Str. Alexandru cel Bun, bl. H5, sc. A, ap. 1, parter

• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 70,56 mp

• Număr de etaje: p (parter bloc)

• Anul de construcţie a clădirii:1957

• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 4

• Autorizaţie de securitate la incendiu: NU Imobil sediu OJ Vrancea

• Locaţia: Focşani, Bd. Unirii, nr. 61, ap. 2

• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 64 mp

• Număr de etaje: p (etj.1 bloc)

• Anul de construcţie a clădirii:1988

• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 5

• Autorizaţie de securitate la incendiu: NU

Pentru sediul din stradela Moara de Vânt nr.37A, se va întocmi planul de intervenţie în caz de incendiu, inclusiv documentaţia aferentă (planuri de situaţie, planşe, scheme, etc.) Pentru celelalte sedii se va întocmi scenariul de securitate la incendiu, inclusiv documentaţia aferentă (planuri de situaţie, planşe, scheme, etc.) În vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu acestea vor fi verificate şi expertizate tehnic pentru cerinţa ”C” – securitate la incendiu (siguranţa la foc a construcţiilor şi instalaţiilor), conform OMAI nr.3/2011. În vederea întocmirii documentaţiilor solicitate se vor avea în vedere cel puţin următoarele acte normative: OMAI nr.163/2007, OMAI nr.130/2007, OMAI nr.3/2011. II. Durata contractului Serviciile vor fi prestate începând cu data semnării contractului de ambele părţi, până la 20.12.2012 III. Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):

Operaţiuni care se execută :

1/2

întocmirea documentaţiilor tehnice,

evaluarea în teren a sediilor supuse autorizării,

măsurători ale spaţiilor prezentate anterior,

efectuarea releveelor,

întocmirea memoriilor tehnice de specialitate (instalaţii electrice, sanitare, termice şi de arhitectură),

verificarea şi expertizarea tehnică a documentaţiilor întocmite pentru cerinţa ”C” securitate la incendiu. IV. Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:

1.Ofertantul va prezenta, în original sau copie legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial cu 30 (treizeci) de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte că operatorul economic este în funcţiune şi nu sunt înscrise menţiuni cu privire la intrarea în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 2. Ofertantul va prezenta, în copie cu menţiunea conform cu originalul”, atestatul pentru verificarea şi expertizarea pentru cerinţa ”C” securitate la incendiu. V. Modalitatea de întocmire a ofertei Preţul ofertat va cuprinde toate cheltuielile directe şi indirecte necesare pentru operaţiunile detaliate la pct.III Ofertele se vor depune pentru toate locaţiile. Evaluarea ofertelor se va face în funcţie de preţul ofertat, utilizând criteriul “preţul cel mai scăzut” pe fiecare locaţie. VI.Condiţii specifice:

Serviciile prestate vor fi concretizate, in mod obligatoriu, in documente specifice atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. Serviciile se consideră a fi prestate integral la data predării către autoritatea contractantă planului de intervenţie, scenariilor de securitate la incendiu şi a autorizaţiilor de securitate la incendiu avizate de către instituţiile abilitate (Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă) din fiecare judeţ, repectiv Iaşi, Vrancea, Neamţ şi Suceava. VII. Condiţii de plată Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea contractantă, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului, în perioada 24-30/31 a lunii. Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale. Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului; VIII. Transmiterea ofertei Transmiterea ofertei se va face până la data de 31.10.2012, prin fax: 0232/219338; sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de contact: Elena OANCEA, telefon: 0372845172 sau

0732005703.

2/2