Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Str. Vasile Lupu, nr.57A, Cod postal 700309, lasi, ROMANIA Tel, 0232/474800; Fax. 0232/279654; e-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.r0 ON. CTOR GENERAL IN SCRISOARE DE INTENTIE ee Directia Generali de Asistent& Social& si Protectia Copilului Iasi (D.G.A.S.P.C.), cu sediul fn lasi, ste. Vasile Lupu nr. 37A, telefon: 0232/474800, fax: 0232/279654, intentioneaza sa achizitioneze Servicii de Intocmire plan de interventie impotriva incendiilor pentru Locuinte protejate Galata, jud. Iasi si pentru Complex de servicii de tip rezidential Budai, jud. Lasi, cod CPV CPV 71317100-4 (Servic le consultanta in protectia contra incendiilor (Rev.2)” prin "Achizitie directa", in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice sia contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest context, fi invita pe cei interesati si depund oferta de pret tinandu-se cont de cerintele Caietului de Sarcini anexat. La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere si urmatoarele informatii: 1, Denumirea autoritifii contractante: Direcfia Generala de Asistenfa Sociala si Protectia Copilului lasi (D.G.A.S.P.C. lasi) 2. Adresa/telefon/fax: str. Vasile Lupu nr. 57A, telefon 0232 474 800, fax 0232 279 654. 3. Procedura aplicata: achizitie directa 4, Sursa de finantare: bugetul de stat 5. Valoarea estimata: 3.000,00 lei fara TVA, echivalent a 676,54 euro la cursul infoeuro de 4.4343 lei din luna noiembrie 2015, 6. Criteriul de atribuire: preful cel mai sedzut, far TVA 7. Data limiti de depunere a ofertelor: 2./1.20/5 ora 12°. 8. Adresa Ia care se depun ofertele: Plic sigilat la registratura DGASPC lagi, str. Vasile Lupu nr. 57 9. Oferta se va face pentru toate serviciile conform caietului de sarcini atasat. Ofertele le vor fi respinse. 10, Plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii emise de furnizor 11, Facturarea se va face pe fiecare centru din cadrul DGASPC in parte. Persoanele de contact pentru informafii suplimentare: Sef Serviciu Achizitii Publice: Marian telefon 0232/474800 interior 118, Sef Serviciu Tehnic: Dobrea Corneliu - telefon 0729 Sef Serviciu A¢hizitii Publice, intocmit, Serviciul Achizitii Publice U Diana ROMEDEA ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ‘SL PROTECTIA COPILULUI IASI Strada Vasile Lupu nr. 537A; Tel.: 0232474800; Fax: 0232279684; _ www.dasiasi.ro Nr, Nr de exemplare; Exemplar nn ser Aprobat, ©» Digector Gorteral Ton fa \ CAIET DE SARCINI ~ INTOCMIRE PLAN DE INTERVENTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR iN VEDEREA ASIGURARIT DESFASURARII IN CONDITII DE OPERATIVITATE SI EFICIENTA A OPERATIUNILOR DE @ _INTERVENTIE PENTRU COMPLEX DE SERVICII DE TIP REZIDENTIAL BUDAI, JUD.IASI A. SCOPUL ACHIZITIEI Caienul de sarcini se intocmeste in scopul achizitionarii de servicii de specialitate, prestate de catre un agent economic inregistrat gi autorizat pentru activitatea in domeniul apirarii impotriva incendiilor, {in vederea avizarii de catre ISU lagi a Planului de Interventic. Obiectivul pentru care se solicit intoemirea Planului de Interventie Impotriva Incendiilor este: “COMPLEX DE SERVICII DE TIP REZIDENTIAL BUDAI”, situat in Budai, oras Podu Ilo: jud.lasi, Avéind in vedere, legislofia in vigoare, pentru avizarea Planului de Intervengie Impotriva Incendiilor este necesaré intocmirea unei documentafii, conform art.31 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de prevenire gi stingere a incendiilor, B. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE a Imobilele~2 corpuri de cladire - se aflé in Budai, oras Podu Iloaiei, jud lagi, C. DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV Date despre clidiri eeeisee] Amplasan Budi ag Pod Hoaiei —_—_—_—___ Budi, oras Podu [lomiet [Destinatie Complex de Servicii de Tip Rezidengal | - Regim de iniitime LP+E, 2.D+P2E 4. | Suprafatd construith 1.692,56 mp, 2535.55 mp 3.___| Suprafagd desflgurata 5,12 mp . 2. 1605,75 mp rade persoane tn elfdire 50 persoane 2.50 perscane air D. CERINTE {N VEDEREA AVIZART PLANULUI DE INTERVENTIE wracteristiel Documentatia se va intocmi conform conform art.31 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor publicat in Monitorul Oficial nr.216/29.03.2007. Cerinjele stipulate in Caietul de sarcini fac parte integranté din documentalie penire elaborerean ofertei ¢ constituie ansamblul cerinfelor pe baza cérora se elaboreazi documentetia de o% E, OBLIGATIILE OFERTANTULUI va clabore documentajia conform Anexei nr.3 din OMAI 163/2007 pentru ep. © de prevenire si stingere a incendiilor publicat in Monitorul Oficial nr.215 > Losi webuic sé fie eutorizat pentru intocmizea documentatici. eal va preda documentatia pe baz de Proces Verbal de Predare-Primire si Recepyie. F. OFERTA YALORICA Veloarea sentru intoemirea documentafiei este dz Se la data semnarii contractului, BENEFICIARULUL va sprijini ofertantul ia identificarea pe teren a tuturor dotdrilor PSI existente. fntoemit, Tiberiu COJOCARIU ROMANIA JUDETULIASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I PROTECTIA COPILULULIASI le Lupu nr. 574; _ Tel.: 0232474800; Fax: 0232279654; www.dasiasiro Strada Va wi 390K oie Ne de exemplae Exemplar nt.ns CAIET DE SARCINE. ~~ INTOCMIRE PLAN DE INTERVENTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR tN VEDEREA ASIGURARII r ‘ASURARII iN CONDITI DE OPERATIVITATE $I EFICIENTA A OPERATIUNILOR DE a INTERVENTIE PENTRU LOCUINTE PROTEJATE GALATA, JUD.JASI A. SCOPUL ACHIZITIEI Caietul de sarcini se intocmeste in scopul achizitionarii de servicii de specialitate, prestate de cétre un agent economic inregistrat gi autorizat pentru activitatea in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea avizarii de cétre ISU lagi a Planului de Interventie. Obicctivul pentru care se solicité intocmirea Planului de Interventie impotriva Incendiilor este: “LOCUINTE PROTEJATE GALATA”, situat in lasi, str. Azilului nr.1, jud.lasi. Avand in vedere, legislafia in vigoare, pentru avizarea Planului de Interventic impotriva Incendiilor este necesard intocmirea unei documentatii, conform art.31 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de prevenire gi stingere a incendiilor. B, DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE @ _ Imobilele—4 corpuri de cladire identice - se afla in lagi, str. Azilului nr.1, jud.lasi. Cc. DAT ERALE DESPRE OBIECTIV ie despre elkdirh __Ammplasam Tag, si. Aaifului nr.1 Destinatie ‘Locuinte Protejate Galata “Regim de indlfime F 10737 mp | Suprafati desfigurati— 107 37mp 6. _[Nede persoane in elie 8 persoane | D. CERINTE IN VEDEREA AVIZARII PLANULUI DE INTERVENTIE Documentatia se va intocmi conform conform art.31 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor publicat in Monitorul Oficial nr.216/29.03,2007. le silpulaie tn Catemul de savcini fac parte integrant& din document dectei zi constituie ensamblul cerintelor pe beza céirora se elaboreaza documente! 2 wis si fle eutorizat pentru intocmirea documentajiei, cumentafia pe baz de Proces Verbal de Predare-Primire si 2