Sunteți pe pagina 1din 6
LUCRAREA CS 13 INVERTORUL MONOFAZAT IN PUNTE ee 1. Obiectul lucrarii s : : - ited 2 fn cadrul lucrarii se studiaz4 un invertor monofazat in punte construit baza schemei pedford . McMurray. Invertorul are puterea nominal 2 kVA. tensiunea de alimentare ToVee+ 10%, tensiunea de iesire 170V+240Ve.a. gi frecventa reglabil& 4SH2+55Hz. Invertoral a fost construit pentru a fi utilizat ca surs4 de tensiune alternativa cu frecvena constants f=50H2. : 5 ‘Schema sectiunii de fortd a invertorului este prezentat4 in figura 1. ro qj Fig. I. Sectiunea de forfa a inverorului monofazat in punte. Sarcina se conecteaz4 in secundarul transformatorului TR, find alimentata cu tensiunea u,. Condensatoarele C, (k=1+4) si bobinele cu priza mediand de inductivitate L, $i L, formeazA circuite de stingere ale tiristoarelor T,. Diodele D, sunt diode de regim liber, fiecare conducand curentul cind acesta are sens opus curentului direct prin tiristoarele T,. La acest tip de invertor se comanda aprinderea tiristoarelor 7, si cu o intarziere 6, T, iar dup o semiperioada a tiristourelor 7, si dupi @ 7, asifel incdt in secundarul transformatorului TR se obfine o tensiune alternativa dreptunghiulara u, cu paliere de valoare nul, aga cum se vede in figura 2 (deasupra diagramei u, s-au indicat $i semiconductoarele care conduc in fiecare interval de timp). in figura 2 sunt prezentate formele de und& importante ale marimilor pentru schema din figura 1 pentru a se putea intelege functionare: $i tc, y, Sunt tensiunile de Hen comanda ale tiristoarelor. ; __ Daca in conductie se aflatiristoarele 7; si 7, atunci C, si C, au la bome tensiune ula, iar C, si C, se incared cu polaritatea din figura 1. Curentul de sarcina activ se inchide pe traseul bora "+", tiristorul 7,, bobina de stingere L,,, primarul TR, bobina de stingere L,,, liristorul 7,, borna "-" si tensiunea u, este pozitiva. In momentul 1, se da comanda de amorsare tiristorului 7,. Incepe un proces de comutatie a conducjiei de pe 7, pe 7. Condensatorul C, se descarca oscilant pe circuitul C,, Ly, T;. 102 Fig. 2. Formele de wnda la invertorul monofazat in punte (schema Bedford - Mc.Murray) Tinistorul T, este biocat ca urmare a polarizarii inverse cauzate de potentialul pozitiv aplicat {in catod, potential daiorat tensiunii induse in bobina L,, ca urmare a cuplajului magnetic intre Lng $1 Ly. Energia acumulati in bobina de stingere 1, determina intrarea in conductie a diodei D,. Fiind in conductie D, si 7,, tensiunea Ia bomele sarcinii u, =0. Curentul care Cireula prin primarul transformatorului nu se inchide prin sursa de curent continuu. La momentul 4, se di comanda de amorsare tiristorului T, si incepe procesul de comutare a conductiei de pe T, pe T,. Condensatorul C, se descarca oscilant pe circuitul C,, Ly, Ty, tensiunea indust in L,, blocandu-I pe T;. Energia magnetics acumulat’ in Ly delermind intrarea in conductie a diodei de regim liber D,. Pand la eliminarea energi 103 ;energia inmagazinata tn condensatoarele de stingere si nefolosité in procesul de stingere nu este recuperat, ci disipatd fn elementele de circuit; ~ curentul de sarcina strabate bobinele de stingere. Tensiunile de comand& u_ (Gig. 2) pentru aprinderea tiristoarelor sunt furnizate de un etaj de comanda a cérui schema bloc este prezentat& in figura 3. Limitare unghi pomire Cniaay Generator Distribuitor Formator_] ta frecvenjel impulsuri impulsuri de de tact de tact impulsuri_} tiristoare Comanda amplitudinii Fig. 3. Schema functionalé a blocului de comanda. Asa cum se arata in figura 1, partea de fora a invertorului mai contine $i filtrul F datorita carvia tensiunea u,, este sinusoidal. 2. Descrierea montajului Seva efectua montajul prezentat in figura 4, unde R este un reostat de 1802, 3A,Lo bobind cu miez de fier, A, un ampermetru feromagnetic de 1A, DT un divizor de tensiune, OSC un osciloscop catodic gi V, un voltmetra feromagnetic. RED] 110V= 31. INVERTOR pr Osc Fig. 4. Schema de montaj a invertorului monofazat in punte Bedford-McMurray. Invertorul se alimenteaza intre bornele “+” si "-" cu tensiunea continua de 110V fumizata de redresorul necomandat RED. Bomele 3L, si 4L, se conecteaza la rejeaua de 104