Sunteți pe pagina 1din 5
syps20%4 lexustice mdndox php action= Wen8slow=docBlang=18id= 238406 HGO307/2011 ID intern unie: 338406 Fisa actului jurid Bepeus u M Republica Moldova GUVERNUL HOTARIRE Nr. 307 din 28.04.2011 cu privire la Sistemul National de Pozitionare Publicat : 06.05.2011 in Monitorul Oficial Nr. 74-77 art Nr :351 in scopul executarii prevederilor Legii nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatic’d (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.160), eu modificarile si completirile uterioare, precum si in vederea asigurarii statului cu date geodezice si cartografice necesare realizirii fimetilor de aprare, dezvoltare economic’, sociali si stinitica, Guvernul HOTARASTE: 1, Se accept crearea Sistemului National de Pozitionare si integrarea acestuia in Sistemul European de Pozitionare 2, Se aprobi Conceptul tehnic al Sistenmuhii National de Pozitionare (se anexeaz). 3. Agenfia Relajii Funciare si Cadastru se desemneazi in calitate de defindtor si gestionar al Sistemi National de Pozitionare. 4, Controlul executirii prezentei hotariri se pune in sarcina Agentiei Relafii Funciare si Cadastru, Prim-ministru Vladimir FILAT Contrasemneaz: Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazir Ministrul tehnologiei informafiei si comunicatiilor Pavel Filip Ministrul dezvoltarii regionale si constructiilor Marcel Raduean Nr. 307. Chisinau, 28 aprilie 2011. Aprobati prin Hotdrirea Guvernului nr.307 htp:texjustice mdindaxphp?action-Wowkvove doc8lang=18id=338406 4s syps20%4 lexustice mdndox php action= Wen8slow=docBlang=18id= 238406 din 28 aprilie 2011 CONCEPTUL TEHNIC AL SISTEMULUI NATIONAL DE POZITIONARE INTRODUCER Sistemul Nafional de Pozitionare (in continuare - MOLDPOS) reprezints un sistem de navigatie, bazat pe utiizarea satelifior, compatibil cu sistemele informafionale geografice NAVSTAR (SUA) $i GLONASS (Rusia). Posibiltiile extinse ale sistemelor de pozijionare asiguré informatii de inal precizie despre pozitie si timp pentru multiple aplicafi civile. Constelatia de satelifi se roteste incontinuu in jurul pamintului si transmite zihnic, la frecvenfe inalte, informatia codificati despre pozitie si timp. Receptoarele sistemelor de pozifionare cu antene, situate pe linia de vizare cu satelij, receptioneaza aceste sermale si utiizeaz informatia codificata pentru calcuhil pozitiei in sistenul de coordonate corespunzitor. Conceptul tehnic al MOLDPOS include principille de creare, menjinere si aspectele de integrare a MOLDPOS in Sistemul de Pozitionare European (in continuare - EUPOS), mijloacele tehnice si inffastructura organizational. Scopul principal al prezentului Concept tehnic este determinarea principillor de creare a MOLDPOS sia componentelor lui de baz, precum si menfinerea acestuia. IL. DISPOZITII GENERALE 1. in sensul prezentului Concept tehnic, notiunile utilizate se definese dup’ cum urmeazi DGNSS - Sistem Satelitar Diferenfiat de Navigatie Globala (Differential Global Navigation Satelite System) EPN - Refea Permanent European (European Permanent Network) ETRS89 - Sistem de Referingd Terestru European 1989 (European Terrestrial Reference System 1989) EUREF - — Refea European de Referin(a (European Reference Frame) CDMA = Cod pentru Canal de Acces Muttiplu (Code Division Multiple Acces) GIs = Sistem Informational Geografic (Geographic Information System) GNSS - Sistem Satelitar de Navigatie Globala (Global Navigation Satellite System) GPs - Sistem de Pozitionare Globala (Global Positioning System, USA) GPRS - Pachetul General de Servieii Radio (General Packet Radio Service) GRS80 ~ Sistem de Referingi Geodezic 1980 (Genetic Reference System 1980) GSM - Sistem Global de Comunicare Mobili (Global System for Mobile Communications) MOLDREF 99 - Sistem de coordonate cu parametri elipsoidului GRSR0 in protectia TMM (Transversal Mercator pentru Moldova) RIK ~ _ servieii de pozitionare satelitard in timp real (ReabtimeK inematics) 2. Destinajia MOLDPOS consti in asigurarea utilzatorilor cu corectii de precizie inal: a) in timp real (RTK) — de la 1 pind 10 la cm, b) prin metoda postprocesare — de la 1 pin la 10 mm. htp:texjustice mdindaxphpaction-Wow&vove doc8lang=18id=338406 25 svzs2014 lexjustioe mandxphp?acton= Wendewedoang= Bids 388406 Il, CADRUL JURIDIC Cadrul juridic in vigoare 3. Cadrul juridic in vigoare al MOLDPOS il constituie legislatia in vigoare si tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte. Probleme privind dezvoltarea cadrului juridic 4. Pentru finejionarea eficeace a MOLDPOS este necesard armonizarea cadrului juridic, ce determina condifile de creare, fimetionare si exploatare, conform standardelor EUPOS. MOLDPOS ji va desfisura activitatea in baza unui regulament aprobat de Agenfia Relatii Funciare siCadastru. IV. ASPECTE! INOLOGICE CREARE A SISTEMULUI MOLDPOS 5. Realizarea MOLDPOS este posibili prin trecerea de la determinarea pozitiei obiectuhii prin metoda postprocesare la determinarea pozijiei in timp real, necesitind crearea unor sisteme de pozitionare complementare la nivel regional, nafional sau local. Sistemele complementare de pozitionare furnizeazi utiizatorilor informafii suplimentare (,corecti diferentiale”) celor receptionate direct de la satelji Sistemului de Pozitionare Global, ceea ce permite precizii de pozitionare in timp real de nivel decimetric, centimetric si milimetric, in fimetic de nivelul de precizie cerut, MOLDPOS realizeaz subsisteme de determinare a pozitiei de tip 1) MOLDPOS DGNSS - receptor cu o singurd fiveventa si acces dirvet din teren la Internet pentru conectare la serverul de servicii prin Internet mobil (GSM/GPRS), cu precizia de pozitionare intre 3m si 0,1m; 2) MOLDPOS RTK — receptor cu dou freevenfe si acces direct din teren la Internet pentru conectare la serverul de servicii prin Internet mobil (GSM/GPRS), cu precizia de pozitionare intre 0,1m si lem; 3) MOLDPOS GEO — receptor ou frecvenfa simpla sau dubli ale cdrui masurdtori satelitare vor fi conectate prin metoda postprocesare la Rejeaua National de Statii GNSS permanente, cu precizia de pozitionare sub lem. 6. Transferul coreetillor di de Control MOLDPOS la utiizator se efectueaz prin refeaua Intemet, care poate fi acces utilizator prin sisteme de comunicatii mobile GSM/CMDA. V. STRUCTURA ORGANIZATIONALA 7. MOLDPOS fincfioneaz in cadrul structuri organizationale care determin rolul fiecdrui participant in crearea, asigurarea functionarii sistemului si utiizarea datelor. Centrul competent de coordonare 8. Agentia Relafii Funciare si Cadastru, in mumele Guvernului Republicii Moldova, este autoritatea publicd centrali de ramurd, cu drepturi de administrare a Sistemulii si Centruii de Control MOLDPOS, care: regkmenteazi aspectele de creare si menfinere a MOLDPOS; efectueaza formarea, stocarea, gestionarea si distribuirea datelor MOLDPOS; realizeaza integrarea MOLDPOS in EUPOS. Infrastructura de ramura 9. Autorititile administrafiei publice centrale si locale, precum si sectorul privat sint utiizatori ai MOLDPOS Datele solicitate vor fi distribuite utiizatorilor de c&tre Centrul de Control MOLDPOS ‘in conditii de contract, conform legislate’ in vigoare. VI. SPATIUL INFORMATIONAL Sisteme de referinta si de coordonate 10. Ca sistem de referinfa geodezic este stabilit ETRS89, bazat pe elipsoidul GRS80 si pe sistemul htp:texjustice mdindaxphpaction-Wowsvove doc8lang=18id=338406 nfiale de catre MOLDPOS DGNSS/MOLDPOS RTK de la Centrul de svzs2014 lexatee mind acton-vowkow=doctlang 8id=208405 de coordonate geodezice elipsoidale, conform Standardului international ISO 19111 11. in calitate de sistem de coordonate este stabil MOLDREF 99. Vl. SPATIUL FUNCTIONAL 12. Sateliii GNSS transmit urmiitoarea informatie privind starea subsistemelor: 1) MOLDPOS DGNSS — pentru Sistemele Informationale Geografice (SIG), navigatia vehiculelor, navigajia aeriand, autoritigile publice (polite, pompieri, urgenf% medicala), turism, cercetare stinifca, siturile arheologice si a monumentelor cultural-istorice; 2) MOLDPOS RTK — pentru hucrarile cadastrale, sistemele informationale geografice specifice diferitelor domenii de activitate (administratie local, utiititi publice - apa, canalizare, gaze naturale), ‘managementul dezastrelor, masuritori in construcfi, pentru rejele geodezice de ridicare gi de indesire; 3) MOLDPOS GEO - pentru refelele de sprijin in: trasarea, urmirirea si comportarea in timp a constructillor; gcodinamic’; fotogrammetrie acriand; scanare laser; cercetiiri stiintifice 5. a. 13. Distanfa medie intre stafile MOLDPOS este stabilta intre 70-80 km. VIII. SPATIUL TEHNOLOGIC 14, Pentru realizarea MOLDPOS sint necesare urmitoareke acfiuni de baz: studierca cerinfelor sub aspect tehnic; studierea cererii din partea potentialilor utiizatori, designul refelei, selectarea locurilor; crearea Centruli de Control MOLDPOS; instalarea sitestarea echipamentului; instruirea personalulu; integrarea MOLDPOS in EUPOS; cexploatarea MOLDPOS. 15. MOLDPOS include: 1) Centrul de Control MOLDPOS care cuprinde: server hardware ce confine: software postprocesari datelor; software pentru serverul de sofiware pentru serverul — Web: ‘memorie pentru pistrarea datelor; conexiunea la Internet; conexiunea la refeaua de alimentare; accesorii 2) Refeaua de statii permanente unde fiecare stajie include: receptor de mai multe frecvenfe pentru receptionarea sermalelor GNSS; antena de mai multe frecvenfe pentru recepfionarea semnaklor GNSS; punet geodezic fix; cconexiunea la Intemet; conexiunea la refeaua de alimentare; accesorii 16. Echipamentul de cimp al utizatorului const din: receptor GNSS cu accesorii modem GSM/CDMA in cazul RTK/DGNS: controler de cimp cu software. IX. INCHEIERE htp:texjustice mdindaxphp?action-Wowkvove doc8lang=18id=338406 48 zs0%4 lexjustioe mandxphp?acton= Wendewedoang= Bids 388406 Crearea si implementarea MOLDPOS este finanjati de cdtre Guvernul Regatului Norvegiei, prin intermediul Ministerului de Exteme al Regatului Norvegiei— grant acordat sub form de suport tehnie. Crearea MOLDPOS este prevazut in cinci etape: la prima etap’ se efectueaz cercetari privind selectarea locurilor de amplasare a stafilor MOLDPOS; Ja etapa a doua pe intreg teritoriul Republicii Moldova se instaleaza statile MOLDPOS; la etapa a treia se realizeazii testarea Sistemului; la etapa a patra Sistemul este lansat pentru utilizatori; etapa a cincea prevede integrarea MOLDPOS ‘n EUPOS. htp:texjustice mdindaxphp?action-Wowkvove doc8lang=18id=338406 55