Sunteți pe pagina 1din 6

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Antropologiemotrică

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

RAPORTULEVOLUȚIE­INVOLUȚIELAVÂRSTAADULTĂ

De­alungul vieții, organismul uman este într­o continuă schimbare: creștere și dezvoltare,

stagnare,șiîntimpdegenerare.Trebuiemenționatcăproceselederegenerareșidegenerare

aulocîncădinprimazideviață,dar„constatarea”degenerăriisefaceabiacândviteza

proceselordegenerativeoîntrecepeceaacelorregenerative.

Pânălamaturitatesepoatespunecăorganismulcrește(dezvoltarecantitativăațesuturilor)și

sedezvoltă(dezvoltarecalitativăațesuturilor).Lamaturitate,sepoatespuneînmodsimplificat

căcreștereaîncetează(pânădecurândseconsideracăneuroniinusemaidividiarhiperplazia

musculară este inexistentă la oameni; cercetări mai recente[1]contrazicacesteidei);totuși

dezvoltareapoatecontinuaîncămulțiani:creierulformeazănoiconexiunipetotparcursulvieții,

masamuscularăpoatecreștechiarșila90deanietc.

Ambeleprocesesuntputernicinfluențateatâtdegenetică,câtșidemediu.

Unii dintre cei mai importanți factori de mediu care influențează creșterea, dezvoltarea, și

raportulregenerare/degeneraresuntactivitateafizicășinutriția.

Voiîncercasădiscutînceleceurmeazădespreparcursulnormal(definim„normal”caactivitate

fizică scăzută spre moderată, iar nutriția la nivelul DZR­urilor) al structurilor corpului, și

eventualediferențecarepotsurvenidatorităefectelorfactorilordemediulavârstaadultă.

I.Sistemullocomotor

Oaseleșimușchiiorganismuluiumancrescînmod„natural”întimpulcopilărieișiadolescenței.

Pecazgeneral,lavârstaadultăoaselemaicrescdoarîndensitate,iarmușchiiînmărime.

I.1.Sistemulmuscularscheletic

Mușchiischeleticisuntdedeparteceamaiadaptabilăparteaorganismuluiuman.

Presupunând un nivel uzual de activitate fizică și o dietă adecvată, la maturitate masa

muscularăvafideterminatăgenetic.

Mărimea(șideciforța)uneianumitegrupemusculare,lamaturitate,esteputernicdependentăde

factorii de mediu: activitatea împreună cu genetica stabilesc nivelul la care se poate afla o

grupă,darnutrițiaasigurădezvoltarealaniveluladecvat.

I.1.1.Masașiforțamusculară

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Antropologiemotrică

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

În mod uzual, în lipsa unor activități care să stimuleze dezvoltarea musculară, organismul

pierde3­5%dinmasamuscularăînfiecaredeceniudupăvârstade30deani.

Importanțamionucleilor

Considerândfaptulcăsepotobținecreșteride50%alemaseimuscularechiarșila90deani

(deșiînacestcazsepoatepresupuneunputernicefectaldezantrenamentuluișihipotrofiei,dincarerezultăreveniri spectaculoasedatorităfenomenuluide„memoriemusculară”:înurmaantrenamentelormiocitelorlecreștenumărulde nuclei­existăunanumit„domeniumionuclear”,fiecăruimionucleufiindu­iaferentăocantitatedeproteină;odatăcu creștereacantitățiideproteinămusculară,vaapăreașiocreștereanumăruluidenucleipentruaputeapăstra

mărimeadomeniuluinuclearși[2].Înurmadezantrenamentului,cantitateadeproteinădincelulăscade,daraparent

număruldenucleisepăstrează.Lareantrenare,celulelevorrevenirapidlacantitateadeproteinăaferentănumărului

denuclei),cuatâtmaimultestefoarteposibilcaopersoanăde25­40deanicareaavutunstilde

viațăsedentarsăpoatăobțineprogresefoartemari.

Diferențelaîncepereaantrenamentuluidupă20deanifațădeadolescență

Diferența majoră în privința rezultatelor, între o persoană clinic sănătoasăde40deanicare

începeunantrenamentpentrucreștereaforțeișimaseimusculareșiunadolescentcareface

acestlucruestepunctulmaximpecareîlvorputeaatinge:sepoatepresupunecăcinevacare

începela40deanivaatingeoperformanțămaximămaiscăzutădecâtcinevacareîncepeîn

adolescență,deșiexistăoamenicareauînceputantrenamentelela50­60deani,iarla80deani

încăpotridicamaimultde150kgdepesol.

Altediferențețindeeventualauzurăaarticulațiilor,datoratăfieuneilipsedeigienăamișcărilor

șiposturii,sauunoreventualeprofesiicarenecesităefortfizic(automatînmoddezechilibrat,

doar un antrenament corect formulat putând solicita în mod echilibrat toți mușchii și toate

încheieturile­așadar,opersoanăcarepresteazămuncăfizicăarecuatâtmaimultnevoiesăse

antreneze), sau obezității. De asemenea, eventuale accidentări survenite până la momentul

respectiv.

Încazulîncareoîncheieturăestedegeneratăsauaccidentată,esteposibilcamușchiidinjurul

ei să nu se mai contracte corect [3] ­ ceea ce în timp vaacceleradegenerarearespectivei

articulații.

I.1.2.Vitezașiputerea

Trebuiefăcutădiferențiereaîntrecapacitateadeacreștesaupăstramasașiforțamusculară,și

capacitateadeacreștesaupăstravitezașiputerea(lucrumecanic/timpSAUforță*viteză).

Dacămasașiforțamuscularăs­adoveditcăpotficrescute(înanumitelimite)laoricevârstă,

vitezașiputereaînschimbtindsăscadămultmairepede,șisăsemenținăîntr­ungradmaimic

înciudaantrenamentului[4].Unexemplusimpludinlumeasportuluiestefaptulcăînsporturile

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Antropologiemotrică

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

încareconteazădoarforțabrutăsaumasamusculară(powerlifting,culturism),mulțiconcurenți

îșiatingvârfuldeperformanțăînjurulvârsteide40deani,eventualstabilindchiarrecorduri.În

schimb,însporturilecarenecesităvitezăsauputere(sprint,haltere),vârfuldeperformanțăse

atingeînaintevârsteide30deani:vârstelesprinterilordelaolimpiadevariazăîntre18și25de

ani,lahaltererecordurilemondialeactualeaufoststabilitedepersoanesub30deani,întimpce

lapowerlifting(sportbazatdoarpeforțăbrută),recordurimondialeactualeaufoststabilitede

persoanedepeste45deani (DonnieThompson,2011,46deani,primulomsătotaleze1360

kg;FredHatfield45deani,genuflexiunecu450kg(recordlavremeaaceea),șialții)

Principalul motiv pentru această diferență pareaficăodatăcuînaintareaînvârstă,apareo

hipotrofiere mai pronunțată a fibrelor de tip II și respectiv o scădere a eficienței transmisiei

nervoase.

I.2.Sistemulosos

Maturizareasistemuluiososseîncheieabiaînatreiadecadăavieții,cândseosificăultimele

plăcidecreștere:claviculadupă20deani,ajungândla100%osificareîntoțisubiecțiiabiala27

deani[5],omoplatulînjurulvârsteide22.

Esteinfluențatdeaceiașifactoriprecumsistemulmuscular.

De asemenea, trebuie menționat că în lipsa antrenamentului/efortuluifizic,organismulpierde

masăosoasăcuoratădecirca0.6%labărbațidupă45deani,șiinițial0.8%lafemeidupă30

deani,ajungândla2­3%peanînprimii5anidupămenopauză,apoiscăzânddinnoula1%

dupăaceea.[6]

Trebuie menționat totuși că pentru a putea acumula minerale după o anumită vârstă, pare

necesarunaportdevitaminăK2exogenă,pelângăantrenamentecareîncarcăsistemulosos.

[7]Înoricecaz,s­audemonstratposibilecreșteriialedensitățiiosoaselaoricevârstă[8]­din

nou,cuatâtmaimultla30­40deani.

Concluzii:

­

deși în a treia decadă a vieții sistemul locomotor a ajuns la maturitate,

antrenamentul/efortulfizicîmpreunăcuonutrițieadecvatăîlpoateîncontinuaredezvolta

pânălapeste40deani.

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Antropologiemotrică

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

­ deșisespunecădupăvârsade30deanisistemullocomotorintrăîninvoluție,involuția

ține(celpuținpânăîna5­adecadăavieții)aproapestrictdefactoriicomportamentali/de

mediu (sedentarism, nutriție inadecvată etc.), nu atât de accelerarea proceselor de

degenerare.

II.Sistemulnervos

II.1.Encefalul

Creierulajungelamaturitateabiaînjurulvârsteide25­30deani.Printreschimbărilematurității,

scadenumăruldesinapse­aparentpentruoeficientizareatransmiteriiimpusulurilornervoase­,

se mielinizeazăcompletmateriaalbă,sematurizeazăpărțilecarecontroleazăimpulsurile[9]­

ceea ce face ca diferențele de gândire între un adult și un adolescent să aibă un puternic

substratstructuralcarenuținedoardeexperiențaacumulată.

DUPĂvârstade40deani,separecăcreierulpierdecirca5%dinmasăpedeceniu[10].

În orice caz, s­a demonstrat că ­ cel puțin în hipocamp, care este important în procesarea

amintirilorșiconsolidareamemoriei,șiînorientareaînspațiu,șiînbulbulolfactiv­neuroniise

dividchiarșilamaturitate[1][nuamgăsitovârstălimităpentruaceasta]

Deasemenea,s­aobservatcăcreierulrămâneplasticchiarșilabătrânețe[11]

Concluzii:deșidegenerareatindesăseaccelerezedupă30deani,esteoricumlentă,

și ține foarte mult de factorii de mediu ­ ”utilizarea” creierului, socializare, odihnă adecvată,nutriție.

Anecdotal,sepoatevorbidemiideprofesoriuniversitari,doctorietc.carechiarla70de

anisuntautoritățirespectateîndomeniilelor.

III.Restulorganismului Vasele sangvine: se deteriorează treptat (viteza depinde de genetică și factori comportamentali și demediu),apareateroscleroză­chiarlapersoanesub20deani

[12]­careîntimppoateocludearterele.Deșimajoritateacazurilor(>90%)apardupă40

deani,stiluldeviațăpânăatuncidicteazăriscul.[13]

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Antropologiemotrică

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

Glandeleendocrine:testicolele:producțiadetestosteronscadeînmoduzualcucirca

1 1.5%peandupă30deani.

Ovarele: producția de estrogen este aproximativ constantă după pubertate până în

preajma menopauzei. Producția de progesteron are de asemenea o ciclicitate

constantă.

Tiroida:înbazacăutărilor,separecăproducțiaesteaproximativconstantăînintervalul

20­40ani.

IV.Discuțieasupradegenerării/involuțieișiconcluzii Dupănaștere,proceseleregenerativetindsăfieîntr­undeclincontinuu(creștereaeste dinceîncemailentă,pânăcândseoprește),întimpceproceseledegenerativetindsă accelereze. Totuși,înbazastudiilorșiobservațiilorcurente,”degenerarea”devinemaigreude

controlatabiadupă40­50deani,iarmotivelepentrucaremulțioamenisesimtmultmai

fărăputeredupă30deaniparsăținădefactoridemediușilipsădegrijăfațădesine.

Cultural,apatradecadăafostmulttimpconsideratăunadincelemaibunedinviața

unuiom,încareîncăareforțatinereții,darșiopartedinînțelepciuneavârstei.

Ideeaîntâlnitălamultepersoanecădupă40deani”suntbătrâni/e”esteonoutate,șio

problemăculturalăcarevacauzamultealteprobleme:unomcarecredecănumaiare

ceface,pedeoparteseprogramează(psihosomatic)sădegenereze,iarpedealtanici

nuvaîncercasăiamăsurilenecesarepentruasemenținesănătosșiînformă.

Înconcluzie,înatreiașiapatradecadăavieții,întregulorganismpoateîncontinuare evolua,dacăîisuntasiguratecondițiile.Odietăoptimă,niveleadecvatedeactivitate fizică,stimulareintelectuală,socializare,odihnăadecvată:acesteapermitevoluția

omuluipânădupă40deani.

Altfel,după30deani,începeodegenerarelentă.

PADINAW.W.Vlad

Antropologiemotrică

AnImasterKT

lect.univ.dr.med.BuhociuElena

VI.Bibliografie

Noteledecurs

1. Nowakowski,R.S.(2006)."Stableneuronnumbersfromcradletograve".Proceedings

oftheNationalAcademyofSciences103(33):12219–12220.doi:10.

1073/pnas.0605605103.

2. a)CarlosEduardoTeixeira,JoséAlbertoDuarte­MYONUCLEARDOMAININ SKELETALMUSCLEFIBERS.ACRITICALREVIEW­ArchiveofExerciseinHealth andDisease, Vol2,No2(2011)

b)HelgeAmthoretal.­Lackofmyostatinresultsinexcessivemusclegrowthbutimpairedforce generation­ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica­

vol.104no.6,1835–1840,doi:10.1073/pnas.0604893104

3. RichardB.Souzaetal.­DifferencesinHipKinematics,MuscleStrength,andMuscle ActivationBetweenSubjectsWithandWithoutPatellofemoralPain­Journalof Orthopaedic&SportsPhysicalTherapy­ Volume39,Issue1

4. 23andMe­SpeedGene:FactorFiction?­

https://www.23andme.com/en­int/gen101/variation/speed/

5. a)Langley,NR.­Thelateralclavicularepiphysis:fusiontimingandageestimation ­InternationalJournalofLegalMedicine­ 2016Mar;130(2):511­7.doi:

10.1007/s00414­015­1236­9.Epub2015Aug8.

b)KreitnerKFetal.­Boneagedeterminationbasedonthestudyofthemedialextremityofthe clavicle.­ EuropeanRadiology,1998;8(7):1116­22.

6. JamesWatkins­StructureandFunctionoftheMusculoskeletalSystem­2ndEdition­

HumanKinetics,2010,ISBN­13:9780736078900

7. Weber,P(2001)."VitaminKandbonehealth".Nutrition17(10):

880–887.doi:10.1016/S0899­9007(01)00709­2.PMID11684396]

8. HouriganSRetal.­Positiveeffectsofexerciseonfallsandfractureriskinosteopenic

women.OsteoporosisInternational19:1077­1086.

9. NationalInstitueofMentalHealth­TheTeenBrain:StillUnderConstruction­

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the­teen­brain­still­under­construction/index.s html

10.RPeters­Ageingandthebrain­PostgraduateMedicineJournal­2006Feb;82(964):

84–88.doi: 10.1136/pgmj.2005.036665PMCID:PMC2596698

11.DeniseC.Park,PhDetal.­Theagingmind:neuroplasticityinresponsetocognitive

training­DialoguesClinicalNeuroscience­2013Mar;15(1):109–119.PMCID:

PMC3622463

12.EnosWF,HolmesRH,BeyerJ"CoronarydiseaseamongUnitedStatessoldierskilledin

actioninKorea:PreliminaryReport".JAMA152(12):(1953). 1090–93.doi:10.1001/jama.

1953.03690120006002

13.AmericanHeartAssociation­Prevalenceofcoronaryheartdiseasebyageandsex­

https://www.heart.org/idc/groups/heart­public/@wcm/@sop/@smd/documents/download

able/ucm_449846.pdf