Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE NV

MNT

valabil ncepnd cu anul universitar 2014-2015

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE


Programul de studii universitare de licen : PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Domeniul fundamental: TIIN E ALE EDUCA IEI
Domeniul de licen : TIIN E ALE EDUCA IEI
Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite
Forma de nv mnt: nv mnt cu frecven (IF)
1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZ RII PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Psihopedagogia special este o specializare cu caracter integrativ, avnd deschideri teoretice, metodologice i aplicative c tre o serie de domenii
tiin ifice cum sunt: psihologia (psihologia colar i psihologia vrstelor prin raportarea comparativ a copilului deficient la reperele psihogenetice i
psihodinamice tipice, etc., psihodiagnoza, n ceea ce prive te depistarea precoce, ncadrarea corect n tipologii i grade de deficien , stabilirea de
instrumente i proceduri adecvate de evaluare) sociologia i asisten a social (aspectele privind integrarea educa ional , social , profesional , sociologia
familiei, protec ia i sprijinirea persoanelor aflate n dificultate, etc.) tiin ele medicale (cu prec dere n definirea etiologiei deficien elor i a asocierii
terapiilor medicale cu cele psihopedagogice). Obiectul de activitate al absolven ilor no tri l constituie persoanele cu diferite categorii de dizabilit i
(intelectuale, neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.), aplicarea n activitatea cu ace tia a celor mai adecvate metodologii generale i
specifice de recuperare/compensare, de instruire i preg tire pentru integrarea n mediul socioprofesional, de dezvoltare a autonomiei personale i sociale.
2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZ RII PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Obiectivul fundamental al acestui program de studii este acela de a construi la nivelul personalit ii profesionale a viitorului absolvent un set de
competen e (sinteze specifice de cuno tin e, capacit i i stitudini) care s -i permit acestuia adaptarea rapid la diversitatea i complexitatea solicit rilor
profesionale, la solicit rile comunit ii n care i desf oar activitatea, ale politicilor educa ionale i reformelor sistemice i structurale contemporane
3. COMPETEN E CARE SE VOR DOBNDI DE ABSOLVEN I LA FINALIZAREA STUDIILOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Profesionale;
Utilizarea adecvat a limbajului de specialitate specific disciplinelor fundamentale i de specialitate
Cunoa terea i n elegerea particularit ilor dezvolt rii normale i n cazul fiec rei categorii de dizabilit i
Utilizarea corespunz toare a instrumentelor de psihodiagnostic al persoanelor cu dizabilit i
Realizarea interven iei psihopedagogice de baz n cazul fiec rei categorii de dizabilit i
Dezvoltarea abilit ilor psihopedagogice de proiectare i organizare a activit ilor extracurriculare
Deprinderi de munc n echip i de participare n proiecte i mobilit i interna ionale
Transversale.
Desf urarea unor sarcini profesionale complexe n condi ii de autonomie/ independen profesional ;
Asumarea de roluri de coordonare a grupurilor de copii i elevi;
Utilizarea eficient a resurselor i tehnicilor de nv are pentru dezvoltarea personal i profesional ;
Autocontrolul procesului de nv are i analiza reflexiv a propriei activit i profesionale, con tientizarea nevoii de formare continu , utilizarea
eficient a resurselor i tehnicilor de nv are n dezvoltarea personal i profesional

4. FINALIT

Ocupa ii posibile conform COR: Profesor n nv


mntul liceal, postliceal, profesional i de mai tri - 232101; Logoped - 234002; Consilier colar 235903; Psiholog n specialitatea psihopedagogie special - 244508; Psihopedagog - 244512; Psiholog colar - 244514; Asistent de cercetare n
psihopedagogie special - 258504;
Noi ocupa ii propuse pentru a fi incluse in COR: Profesor itinerant, profesor de sprijin, psihodiagnostician

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE
Programul de studii universitare de licen : PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Domeniul fundamental: TIIN E ALE EDUCA IEI
Domeniul de licen : TIIN E ALE EDUCA IEI
Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite
Forma de nv
mnt: nv
mnt cu frecven (IF)

Valabil din anul univ.


2014-2015
ncepnd cu anul I

PLAN DE NV
MNT**
Anul de studiu I
Cod

Discipline*

Tip

Semestrul I
C

Total ore

Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0268

Fundamentele psihopedagogiei speciale

DF

Ex

137

UMAN-0747

Fundamentele psihologiei (Introducere n psihologie)

DF

Ex

137

UMAN-0381

Psihologia educa iei

DS

Ex

137

UMAN-0362

Neuropsihologie

DS

Ex

109

UMAN-0245

Teoria i metodologia curriculumului

DF

Ex

109

UMAN-0753

Tehnologii informa ionale i de comunicare n


tiin ele educa iei. Aplica ii pe calculator

DS

Ex

54

UMAN-0239

Practica de specialitate de sensibilizare profesional

DG

Ex

82

10

19

28

765

TOTAL
OBLIGATORII OP IONALE
UMAN-0457

Limba str in (francez ) I

DC

Cv

54

UMAN-0445

Limba str in (englez ) I

DC

Cv

54

54

UMAN-0429

Educa ie fizic I

27

TOTAL

Cod

DC

Discipline*

Tip

Semestrul II
C

A/R

Total ore

Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0750

Psihologia vrstelor (Psihologia copilului)

DF

Ex

164

UMAN-0225

Fundamentele pedagogiei

DF

Ex

165

UMAN-0385

Psihologia personalit ii

DF

Ex

165

UMAN-0247

Teoria i metodologia instruirii

DF

Ex

164

Ex

UMAN-0276

Practica pedagogic de sensibilizare profesional n


nv
mntul special

DG

TOTAL

16

110

28

768

OBLIGATORII OP IONALE
UMAN-0458

Limba str in (francez ) II

DC

Cv

54

UMAN-0446

Limba str in (englez ) II

DC

Cv

54

54

UMAN-0430

Educa ie fizic II

27

TOTAL
DC

A/R

Legend : C - Curs; S - Seminar; L - Lucr ri practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;


DG - Disciplin General ; DF - Disciplin Fundamental ; DS - Disciplin de Specialitate; DC - Disciplin Complementar ; DD - Disciplin de Domeniu; DP
- Activit i Practice;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; Credite - numar credite ECTS; SI
- Studiu individual.

Director departament ,
lect. univ. dr. Karla Peter

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNG U

DECAN,
Prof.univ.dr. Chipea Floare

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE
Programul de studii universitare de licen : PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Domeniul fundamental: TIIN E ALE EDUCA IEI
Domeniul de licen : TIIN E ALE EDUCA IEI
Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite
Forma de nv
mnt: nv
mnt cu frecven (IF)

Valabil din anul univ.


2014-2015
ncepnd cu anul I

PLAN DE NV
MNT**
Anul de studiu II
Cod

Discipline*

Tip

Semestrul III
C

Total ore

Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0249

Teoria i practica evalu rii

DF

28

Ex

84

UMAN-0281

Psihopedagogia deficien ilor de intelect

DS

42

Ex

70

UMAN-0270

Introducere n psihodiagnosticul special

DS

56

Ex

84

UMAN-0265

Didactica nv

DS

28

Ex

56

UMAN-0284

mntului special i integrat

Psihopedagogia inadapt rii i devian ei


comportamentale

UMAN-0285

Psihopedagogia interven iei timpurii

UMAN-0241

Practica pedagogic (I)

DS

28

Ex

56

DS

28

Ex

56

Cv

DS
TOTAL

42

252

42

25

448

OBLIGATORII OP IONALE
PACHET 1
UMAN-0447

Limba str in (englez ) III

DC

28

Cv

28

UMAN-0459

Limba str in (francez ) III

DC

28

Cv

28

UMAN-0409

Psihosociologia familiei

DS

28

Ex

56

UMAN-0608

Metode i tehnici de dezvoltare a gndirii critice

DS

28

Cv

56

56

84

UMAN-0431

Educa ie fizic III

14

14

PACHET 2

TOTAL

Cod

DC

Discipline*

Tip

Semestrul IV
C

Total ore

A/R
Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0235
UMAN-0273

Metodologia cercet rii psihopedagogice


Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de
intelect

DF

56

Ex

56

DS

42

Ex

70

UMAN-0277

Psihodiagnosticul persoanelor cu dizabilit i

DS

42

Ex

70

UMAN-0283

Psihopedagogia deficien ilor neuromotori

DS

42

Ex

70

UMAN-0554

Evaluarea psihopedagogic a copilului cu dezabilit i

DS

14

Cv

70

UMAN-0242

Practica pedagogic (II)

DS

42

Cv

42

238

22

378

TOTAL
OBLIGATORII OP IONALE
PACHET 1
UMAN-0448

Limba str in (englez ) IV

DC

28

Cv

28

UMAN-0460

Limba str in (francez ) IV

DC

28

Cv

28

UMAN-0296

Psihopedagogia polihandicapului

DS

28

Cv

56

UMAN-0557

Meloterapie

DS

28

Cv

56

UMAN-0211

Evaluarea poten ialului intelectual la colari

DS

14

Cv

70

UMAN-0288

Terapia ocupa ional pentru deficien i

DS

14

Cv

70

70

154

UMAN-0432

Educa ie fizic IV

14

42

PACHET 2

PACHET 3

TOTAL
DC

A/R

Legend : C - Curs; S - Seminar; L - Lucr ri practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;


DG - Disciplin General ; DF - Disciplin Fundamental ; DS - Disciplin de Specialitate; DC - Disciplin Complementar ; DD - Disciplin de Domeniu; DP
- Activit i Practice;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; Credite - numar credite ECTS; SI
- Studiu individual.

Director departament ,
lect. univ. dr. Karla Peter

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNG U

DECAN,
Prof.univ.dr. Chipea Floare

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE
Programul de studii universitare de licen : PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Domeniul fundamental: TIIN E ALE EDUCA IEI
Domeniul de licen : TIIN E ALE EDUCA IEI
Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite
Forma de nv
mnt: nv
mnt cu frecven (IF)

Valabil din anul univ.


2014-2015
ncepnd cu anul I

PLAN DE NV
MNT**
Anul de studiu III
Cod

Discipline*

Tip

Semestrul V
C

Total ore

Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0280

Psihopedagogia deficien ilor de auz

DS

42

Ex

70

UMAN-0282

Psihopedagogia deficien ilor de v z

DS

42

Ex

70

UMAN-0269

Introducere n logopedie

DS

42

Ex

70

UMAN-0279

Psihopedagogia copilului cu dificult i de nv are

DS

42

Ex

70

DS

28

Ex

84

DG

28

Cv

84

Cv

UMAN-0153
UMAN-0206
UMAN-0243

Asisten a social a persoanelor cu dizabilit i


Metode i tehnici de prelucrare a datelor n tiin ele
educa iei
Practica pedagogic curent

DS
TOTAL

42

10

266

42

27

490

OBLIGATORII OP IONALE
UMAN-0209

O P i expertiza capacit ii de munc

DS

28

Cv

56

UMAN-0609

Activit i motrice pentru copii cu disabilit i

DS

28

Cv

56

28

56

TOTAL

Cod

Discipline*

Tip

Semestrul VI
C

Total ore

Felul
verif.

Credite

SI Condi[ore] ion ri

OBLIGATORII IMPUSE
UMAN-0289

Terapia tulbur rilor de limbaj

DS

56

Ex

56

UMAN-0272

Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de auz

DS

42

Ex

70

UMAN-0274

Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de v z

DS

42

Ex

70

UMAN-0420

Consilierea familiei i a persoanelor cu deficien e

DS

28

Cv

56

UMAN-0266

Educa ia integrat

UMAN-0271

Managementul institu iilor de nv

mnt special

DS

28

Ex

84

DS

28

Ex

56

UMAN-0751

Psihopedagogia supradota ilor

DS

28

Ex

28

UMAN-0561

Practica pedagogic curent II

DS

42

Cv

42

294

27

462

14

Cv

70

Cv

TOTAL
OBLIGATORII OP IONALE
UMAN-0746

Euritmia curativ

DS

Limbajul gestual, limbajul Braille i vorbirea cu


UMAN-0295
sprijinul semnelor - VSS

DS

TOTAL

14

14

70

70

Legend : C - Curs; S - Seminar; L - Lucr ri practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;


DG - Disciplin General ; DF - Disciplin Fundamental ; DS - Disciplin de Specialitate; DC - Disciplin Complementar ; DD - Disciplin de Domeniu; DP
- Activit i Practice;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; Credite - numar credite ECTS; SI
- Studiu individual.

Director departament ,
lect. univ. dr. Karla Peter

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNG U
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE
Programul de studii universitare de licen : PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL
Domeniul fundamental: TIIN E ALE EDUCA IEI
Domeniul de licen : TIIN E ALE EDUCA IEI
Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite
Forma de nv
mnt: nv
mnt cu frecven (IF)

DECAN,
Prof.univ.dr. Chipea Floare

Valabil din anul univ.


2014-2015
ncepnd cu anul I

I. CERIN E PENTRU OB INEREA DIPLOMEI DE LICEN


Num r credite alocate, conform legisla iei: 180
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

157 credite pentru disciplinele obligatorii impuse;


23 credite pentru disciplinele obligatorii op ionale;
0 credite la practic incluse n num rul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1 i pct.2;
10 credite pentru elaborarea lucr rii de licen (incluse n num rul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1);
5 credite pentru Educa ie fizic I IV, suplimentare celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct. 1 i pct. 2;
5 credite pentru elaborarea lucr rii de licen ,
10 credite pentru sus inerea examenului de licen , suplimentare celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct. 1 i pct. 2, repartizate astfel:
- 5 credite pentru proba "Cuno tin e fundamentale i de specialitate".
- 5 credite pentru proba "Sus inerea lucr rii de licen ".

II. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR (n num r de s pt mni)


Anul
Anul
Anul II
Anul III

Activit i didactice
sem. I
sem. II

14
14

14
14+semestrul
05-06

Sesiuni de examene
Restan e
Var
Restan e
Iarn
Var

Iarn

Restan e
Toamn

Practic *

III. NUM RUL ORELOR LA DISCIPLINELE OBLIGATORII (IMPUSE


ANUL
Anul I
Anul II
Anul III

Iarn

Vacan
Prim var Var

10

10

I OP IONALE)

SEMESTRUL I
22
23
21

SEMESTRUL II
19
23
22

IV. PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII (IMPUSE +OP IONALE) + FACULTATIVE:
Nr.
Crt.

Nr. de ore

Discipline

1.
2.
TOTAL

Obligatorii
Optionale

An I
518
56
574

An II
518
126
644

Standard ARACIS
[min / max. %]

Total
An III
560
42
602

Ore
1596
224
1820

%
87.69
12.31
100 %

80-90 %
10-20%

V. FLEXIBILITATEA PROCESULUI EDUCA IONAL


Flexibilitatea programului de studii este asigurat prin discipline op ionale i facultative. Disciplinele op ionale sunt propuse pentru semestrele 1 6/8/12
i sunt grupate n discipline op ionale sau pachete op ionale. Din fiecare pachet de discipline optionale studentul alege una care devine obligatorie. Aceast
activitate se desfasoar nainte de nceperea anului universitar din care fac parte semestrele care con in disciplinele sau pachetele de discipline op ionale.
VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII ( LICEN

1. Comunicarea temei lucr rii de licen : semestrul 05;


2. Elaborarea lucr rii de licen : semestrul 05-06;
3. Sus inerea lucr rii de licen : semestrul 06.
VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESIT

UN TOTAL DE 28 ORE/SEMESTRU DE ACTIVITATE DIDACTIC

I INDIVIDUAL

VIII. DISTRIBUIREA CREDITELOR PE COMPETEN E (TABELE RNCIS - Grila 1*)


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplina **

Fundamentele psihopedagogiei speciale


Fundamentele psihologiei (Introducere n psihologie)
Psihologia educa iei
Neuropsihologie
Teoria i metodologia curriculumului
Tehnologii informa ionale i de comunicare n tiin ele
6.
educa iei. Aplica ii pe calculator
7. Practica de specialitate de sensibilizare profesional
8. Educa ie fizic I
9. Limba str in (francez ) I
10. Limba str in (englez ) I
11. Psihologia vrstelor (Psihologia copilului)
12. Fundamentele pedagogiei
13. Psihologia personalit ii
14. Teoria i metodologia instruirii
Practica pedagogic de sensibilizare profesional n
15.
nv
mntul special
16. Educa ie fizic II
17. Limba str in (francez ) II
18. Limba str in (englez ) II
19. Teoria i practica evalu rii
20. Psihopedagogia deficien ilor de intelect
21. Introducere n psihodiagnosticul special
22. Didactica nv
mntului special i integrat
23. Psihopedagogia inadapt rii i devian ei comportamentale
24. Psihopedagogia interven iei timpurii
25. Practica pedagogic (I)
26. Educa ie fizic III
27. Limba str in (englez ) III
28. Limba str in (francez ) III
29. Psihosociologia familiei
30. Metode i tehnici de dezvoltare a gndirii critice
31. Metodologia cercet rii psihopedagogice
32. Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de intelect
33. Psihodiagnosticul persoanelor cu dizabilit i
34. Psihopedagogia deficien ilor neuromotori
35. Evaluarea psihopedagogic a copilului cu dezabilit i
36. Practica pedagogic (II)
37. Educa ie fizic IV
38. Limba str in (englez ) IV
39. Limba str in (francez ) IV
40. Psihopedagogia polihandicapului
41. Meloterapie
42. Evaluarea poten ialului intelectual la colari
43. Terapia ocupa ional pentru deficien i
44. Psihopedagogia deficien ilor de auz
45. Psihopedagogia deficien ilor de v z
46. Introducere n logopedie
47. Psihopedagogia copilului cu dificult i de nv are
48. Asisten a social a persoanelor cu dizabilit i
49. Metode i tehnici de prelucrare a datelor n tiin ele educa iei
50. Practica pedagogic curent
51. O P i expertiza capacit ii de munc
52. Activit i motrice pentru copii cu disabilit i
53. Terapia tulbur rilor de limbaj
54. Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de auz
55. Metodologia educ rii i instruirii deficien ilor de v z
56. Consilierea familiei i a persoanelor cu deficien e
57. Educa ia integrat
58. Managementul institu iilor de nv
mnt special
59. Psihopedagogia supradota ilor
60. Practica pedagogic curent II
61. Euritmia curativ
Limbajul gestual, limbajul Braille i vorbirea cu sprijinul
62.
semnelor - VSS

Sem.

Num r
credite

I
I
I
I
I

5
5
5
4
4

C1
1
1
1
1
1

I
I
I
I
II
II
II
II

3
1
2
2
6
6
6
6

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

C2
1
1
1
1
1

Competen e
profesionale
C3
C4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C5
1
1

C6
1

Competen e
transversale
CT1
CT2
CT3
CT 3

1
1

1
1
1
1
1

II

II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

1
2
2
4
4
5
3
3
3
3
1
2
2
3
3
4
4
4
4
3
3
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
2
3
3

1
1
1
1
1

VI

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

Legend : C1 C5 sau C6 - Competen e profesionale; CT1 CT3 - Competen e transversale


* Se va utiliza Grila 1 (G1) care prezint variantele: G1L si G1M corepunz toare ciclurilor de studii de licen
MECTS nr. 5703 / 18.10.2011.
** Se vor trece toate disciplinele din Planul de nv
mnt

i masterat, n conformitate cu Ordinul

GRILA 1 - "Descrierea domeniului / programului de studii prin competen e profesionale i competen e transversale"
C4. Consilierea ,
orientarea i
asistarea psihoC2. Interven ia
C3. Proiectarea
pedagogic a
C5. Autoevaluarea
C1. Evaluarea
psihopedagogic
unor programe
diverselor
i ameliorarea
complex (psihospecific
educa ionale
categorii de
continu a
socio-pedagogic ) a (compensare
adaptate pentru
persoane /
practicilor
copiilor, tinerilor i
recuperare
diverse diverse
grupuri
profesionale i a
adul ilor cu CES
terapie) pentru
niveluri i grupuri
educa ionale
evolu iei n carier
persoanele cu CES int
(copii / elevi,
familii, profesori,
angaja i etc.)
CUNO TIN E
1. Cunoa terea,
n elegerea
conceptelor,
teoriilor i
metodelor de baz
ale domeniului i
ale ariei de
specializare;
utilizarea lor
adecvat n
comunicarea
profesional

2. Utilizarea
cuno tin elor de
baz pentru
explicarea i
interretarea unor
variate tipuri de
concepte, situa ii,
procese, proiecte
etc. asociate
domeniului

ABILIT

C1.1 Analiza
comparativ a
principalelor modalit i
de diagnoz a
persoanelor cu
handicap, a principiilor
de aplicare i utilizarea
adecvat a acestora n
diverse situa ii de
evaluare a copiilor,
tinerilor i adul ilor cu
CES

C3.1 Definirea,
clasificarea si
C2.1 Definirea,
selectia strategiilor
clasificarea i
continuturilor si
alegerea metodelor, mijloacelor de
tehnicilor i
proiectare si
procedeelor utilizate implementare
n interven ia
curriculara, de
psihopedagogic
reabilitare, si
compensare a
persoanelor cu CES

C3.2 Utilizarea
adecvata a
cunostintelor
fundamenlate ale
C1.2 Opera ionalizarea
domeniului
C2.2 Interpretarea
conceptelor de baz
psihopedagogiei
adecvata a
utilizate n
speciale in vederea
cunostintelor
psihodiagnoza
explicarii si
teoretice in vederea
persoanelor cu CES i
interpretarii
elaborarii unor
interpretarea
strategiilor,
programe interven ie
rezultatelor evalu rii
continuturilor si
psihopedagogic
psihopedagogice, a
mijloacelor de
adaptate tipului i
instrumentelor i
proiectare si
gradului deficien ei
metodologiei utilizate
implementare
curriculara, de
reabilitare si
compensare
specifice

C6. Facilitarea
incluziunii colare,
profesionale i
sociale a
persoanelor cu CES

C6.1 Clasificarea i
C4.1 Descrierea
descrierea diferitelor
strategiilor de
forme de colarizare a
comunicare
C5.1 Identificarea
copiilor cu CES, n
adaptate diferitelor noilor orient ri
vederea elabor rii i
categorii de
metodologice n
interpret rii planului
persoane cu CES domeniul recuper rii,
de integrare social a
precum i a
educ rii i integr rii
persoanelor cu nevoi
principalelor
socioprofesionale a
speciale pe baza
orient ri n
persoanelor cu CES
terminologiei,
consilierea
metodelor i
acestora
paradigmelor specifice

C4.2 Identificarea
principalelor nevoi
C5.2 Interpretarea
ale persoanelor cu
realit ii psihosociale
CES i ale familiilor
prin aplicarea
acestora pentru
cuno rin elor
explicarea
fundamentale
principalelor
domeniului
modalitati de
psihopedagogiei
consiliere
speciale
psihopedagogica
utilizate

C6.2 Explicare
principalelor forme de
integrare i incluziune
precum i utilizarea
cuno tin elor de baz
n selectarea
modalit ilor optime
de integrare colar a
copiilor cu CES n
func ie de
particularit ile
acestora

I
C2.3 Utilizarea
principiilor de baz n
verderea elabor rii
programelor de
interven ie
personalizat , a
adapt ri curriculare
pentru copiii cu CES
n func ie de nevoile
specifice i
particularit ile
acestora.

C3.3 Identificarea
situatiilor
problematice si a
conflictelor in
instruirea,
reabilitarea si
compensarea la
persoanele cu CES
la nivel individual si
de grup

C4.3 Elaborarea i
aplicarea adecvat
a unor metode de
consiliere
psihopedagogic
adaptate nevoilor
persoanelor cu
CES, at t la nivel
individual ct i la
nivelul grupului

C1.4 Evaluarea critic i


constructiv a
4. Utilizarea
C2.4 Evaluarea
adecvat de criterii metodelor de
i metode standard psihodiagnoz pentru periodic a
programelor de
de evaluare pentru selectarea eficient a
a aprecia calitatea, metodelor de evaluare interven ie
psihopedagogic n
meritele i limitele n func ie de factorii
contextuali, de mediu, vederea reliz rii unor
unor procese,
eventuale corec ii ale
programe, proiecte, de tipul i gravitatea
concepte, metode i deficien ei, precum i a acestora
rezultatelor evalu rii
teorii
psihopedagogice.

C3.4 Elaborarea si
evaluarea
strategiilor
corespunzatoare de
rezolvare a
problemelor si
conflictelor specifice
instruirii, reabilitarii
si compensarii la
persoanele cu CES

C4.4 Evaluarea
obiectiv , critic i
constructiv a
valorii
metodologice si
operationale a
principalelor teorii
specifice
domeniului

3. Aplicarea unor
principii i metode
de baz pentru
rezolvarea de
probleme/situa ii
bine definite, tipice
domeniului n
condi ii de asisten
calificat

5. Elaborarea de
proiecte
profesionale cu
utilizarea unor
principii i metode
consacrate n
domeniu

C1.3 Identificarea i
principalelor metode de
diagnoz i aplicarea
adecvat a acestora n
vederea realiz rii unei
experize raportate la
categoria de
deficien /handicap, la
context si la unicitatea
dezvoltarii umane
individuale

C1.5 Stabilirea tipurilor


de evaluare n
concordan cu
momentul nv
rii i
cu etapele procesului
de recuperare, pe baza
utiliz rii metodologiilor
consacrate

C5.3 Identificarea
celor mai adecvate
metode i tehnici de
colectare a datelor i
C6.3 Aplicarea
valorificarea
procedurilor de
rezultatelor acestora
individualizare a
n vederea
curriculumului, a
mbun
irii
metodelor de predare
permanente a
i evaluare didactic n
practicilor
func ie de necesit ile
profesionale n
mediului.
domeniul recuper rii,
educ rii i integr rii
socio-profesionale a
persoanelor cu CES
C5.4 Evaluarea
critic i constructiv
a instrumentelor
C6.4 Evaluarea criticutilizate n realizarea
constructiv a
cercet rilor
programelor
psihopedagogice
educa ionale
proprii, precum i a
individualizate aplicate
rezultatelor ob inute
n vederea integr rii
n vederea
sociale a persoanelor
amelior rii
cu deficien /handicap
metodologiei
cercet rii i a
practicii profesionale

C4.5 Elaborarea i
implementarea
C2.5 Elaborarea unor
unor planuri de
modalit i de
C3.5 Elaborarea
consiliere
C6.5 Implementarea
interven ie n
unor proiecte pe
psihopedagogic i C5.5 Elaborarea i
diferitelor strategii
vederea recuper rii tipuri de deficien
valuarea i
persoanelor cu CES si contexte
implementarea unui metodologice de
proiect de dezvoltare integrare social
prin aplicarea
individuale si sociale monitorizarea
persoanelor cu nevoi
evolu iei
adecvat a
de rezolvare a
personal
persoanelor cu
speciale
principiilor i
problemelor si
CES care au
metodelor consacrate conflictelor
beneficiat de
n domeniu
aceasta

Standarde minime
de performan
pentru evaluarea
competen ei

Diagnosticarea corect
a unei persoane cu CES
prin elaborarea i
aplicarea unui plan de
evaluare

Elaborarea
independent a
unuor planuri de
interven ie
personalizate.

Aprecierea gradului
de utilizare in
mediul economic si
social a
cunostintelor
teoretice si
metodologice si
aplicarea in analiza
unor probleme si
conflicte conexe
problematicii

Elaborarea unei
Elaborarea unui
microcercet ri n
studiu de caz
vederea
Dezvoltarea unui plan
complet privind o
mbun
irii
de suport educa ional
activitate
practicilor
al copilului cu
complexa de
profesionale n
deficien /handicap pe
consiliere
domeniul recuper rii, parcursul integr rii
psihopedagogic
educ rii i integr rii colare.
individuala si/sau a
socio-profesionale a
familei
persoanelor cu CES

Descriptori de nivel ai competen elor transversale


CT1. Aplicarea principiilor i a normelor de
6. Executarea responsabil a sarcinilor
deontologie profesional fundamentate pe op iuni
profesionale, n condi ii de autonomie
valorice explicite in relatie cu drepturile si
restrans
i asisten calificat
demnitatea persoanelor cu deficien /handicap.
7. Familiarizarea cu rolurile i
CT2. Cooperarea eficient n echipe de lucru
activit ile specifice muncii n echip
i profesionale, interdisciplinare, specifice
distribuirea de sarcini pentru nivelurile desf ur rii proiectelor i programelor din
subordonate
domeniul tiin elor educa iei
8. Con tientizarea nevoii de formare
continu ; utilizarea eficient a
CT3. Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de
resurselor i tehnicilor de nv are
nv are pe tot parcursul vie ii, n vedere form rii
pentru dezvoltarea personal
i
i dezvolt rii profesionale continue
profesional

Competen e
transversale

Standarde minime de
performan pentru evaluarea
competen ei

Participarea periodica la activitati care presupun aplicarea


constanta a standerdelor de etica specifice activitatii cu
persoanele cu deficienta/handicap si promovarea
drepturilor acestor persoane
Elaborarea unor proiecte de intervetie si recuperare a
copiilor cu diferite tipuri si grade de deficiente, pri
cooperarea cu o echipa interdisciplinara
Elaborarea periodica a unor lucr ri de specialitate care sa
abordeze o tema de actualitate din domeniul
psihopedagogiei speciale

Director departament,
lect. univ. dr. Karla Peter

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNG U

DECAN,
Prof.univ.dr. Chipea Floare